Está en la página 1de 14

LESVOORBEREIDING thema: de voorleeswandeling

Lesgever: Sofie Van Rensbergen


Data: donderdag 15 december
Klas(sen): Alfa Mondeling 2 Breakthrough persoonlijk (13
cursisten)

School + gemeente: Leerpunt Centrum voor


Basiseducatie Gent-Meetjesland-Leieland
Kolveniersgang 133, 9000 Gent
(Vak)mentor: Dirk Eggermont

Vak/module: Alfa NT2

Begeleider: Joke Janssens

Beginsituatie

Leerlingen/ leerlingengroepen

Voorkennis en voorervaring van leerlingen: De cursisten zijn op de hoogte van de voorleeswandeling


die vanavond doorgaat. Alle afspraken worden vandaag nog eens concreet herhaald en we zullen vandaag kort
oefenen op het volgen van een wegbeschrijving (zeer beperkt, want dit leren ze pas in een latere module.

Leerlingen met specifieke aandachtspunten: nvt.

Klasgroep: Het is een startende groep. De cursisten kennen elkaar allemaal en vormen echt een groep. De groep is heel divers:
er zijn een aantal sterke cursisten, en cursisten die traag leren. Differentiren is daarom belangrijk.

Onderwijsomgeving: krijtbord, mimio-bord, computer en speakers.

Het Perspectief

Lesvoorbereidingsformulier SLO LIO

1/14

specifieke aandachtspunten -

voor jezelf:

voor de leerlingen:
Respect voor elkaar en voor het materiaal.
Durven Nederlands spreken in een veilige leeromgeving.
Op tijd komen in de les en na de pauze.
Durven om verduidelijking vragen a.d.h.v. aangeleerde hulpvragen.

Cursisten individueel aanspreken en aan het woord laten.

Uitbeelden gebruiken als een manier om woordenschat te verwerken.

o Differentiren: sterke cursisten uitdagen maar ook trage cursisten ondersteunen.

Het Perspectief

Lesvoorbereidingsformulier SLO LIO

2/14

THEMA: De voorleeswandeling: een route volgen, personalia, ik ben ziek

Situering in het leerplan: Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs, NT2 Alfa
Mondeling Richtgraad 1 en Schriftelijke Richtgraad 1.1, Modulair, AO BE 040
(http://www.stuurgroepvo.be/doc/curriculum/LeerplannenBE/LP%20NT2%20Alfa%20-%20Mondeling%20richtgraad%201%20en
%20schriftelijk%20richtgraad%201.1%20-%20Modulair%20AO%20BE%20040%20-%20Code201612806D.pdf)

Leerplandoelen:

Luisteren
relevante gegevens begrijpen wanneer een spreker zijn beleving verwoordt BE 040 BC057
relevante gegevens begrijpen in een afspraak BE 040 BC060

Spreken
zijn beleving verwoorden BE 040 BC043

Het Perspectief

Lesvoorbereidingsformulier SLO LIO

3/14

Lesdoelen

Leerinhouden

Onderwijsleeractiviteiten:

Media

Werkvormen
Organisatie

Csn. kunnen de dag en de


datum verwoorden.
Csn. begrijpen een vraag naar
de dag en de datum.
Csn. herkennen de
woordbeelden van de dagen
van de week door ze aan te
duiden.
Csn. kunnen aantonen welk
weer het is aan de hand van
een foto.
Csn. kunnen de dag, plaats en
het uur van een afspraak halen
uit mondelinge informatie.

Dagen van de week


mondeling en
visueel herkennen
Datum
structuur datum
lezen van datum
Het weer
mooi weer, het
regent, het is
koud/warm

Een
uitnodiging/afspraak
begrijpen
- Wanneer, hoe laat,
waar?
- Wat gaan we
doen?
- Wie gaat mee?

Het Perspectief

Klassikaal
De dagen van de week worden
mondeling overlopen.
Welke dag is het vandaag? Waar
hangt maandag?
Welke datum is het vandaag? Hoe
schrijf je dat?
Lg. herhaalt de structuur van een
datum (dag/maand/jaar).

Aan het bord:

kaartjes dagen van de


week

fotos het weer

Welk weer is het vandaag?

Klassikaal: herhaling
De lg. herhaalt de afspraken voor
de voorleeswandeling die deze
avond doorgaat.
We komen samen in de cafetaria
om 18:45. Om 19:00 beginnen we
te wandelen. We wandelen iedere
keer 7 minuten en dan stoppen we
om te luisteren naar een verhaal. In
totaal gaan we naar 5 verhalen
luisteren naar een verhaal.
Om 20:45 gaan we terug naar de

Lesvoorbereidingsformulier SLO LIO

website cursistenactiviteiten

4/14

cafetaria en drinken we soep.


De lg. gaat na of de cursisten de
informatie begrepen hebben aan de
hand van gerichte vragen.
- Hoe laat spreken we af?
- Waar spreken we af?
- Komen jullie naar school of naar
het centrum?
- Spreken we af in de klas?
- Wie gaat vanavond mee?
De voorleeswandeling is een buitenschoolse
activiteit die zich na de lesuren afspeelt,
waardoor het niet verplicht is. Ik spoor toch
alle cursisten aan om mee te gaan.

Csn. kunnen een eenvoudige


routebeschrijving volgen.

Eenvoudige
routebeschrijving
links
rechts
rechtdoor

TPR: eenvoudige routebeschrijving


Lg. toont op de website van de
cursistenactivteiten de route die we
zullen volgen vanavond. Aan de
hand van de kaart en fotos op
Google Maps polst de lg. of
cursisten deze plaatsen weten zijn.
Het volgen van een
routebeschrijving wordt aangeleerd
ahv een route in de klas:
Lg. verschuift de banken vooraan en
maakt zo een klein stratenplan in
de klas.
De 2 banken in het midden van de
klas zijn appartementen en de

Het Perspectief

Lesvoorbereidingsformulier SLO LIO

Website cursistenactiviteiten
Google Maps

2 banken in het midden van de


klas verschuiven en uit elkaar
zetten

5/14

plaats naast en tussen de banken


zijn straten.

handschoen

De lg. doet ook een rode


handschoen aan haar linkerhand.
Dit maakt het voor de cursist
duidelijk wat links is.
1) Lg. zegt en doet:
Lg. wandelt rond in de straten en
zegt telkens naar waar ze gaat.
Ik ga rechtdoor
Ik ga links / rechts
Ik wacht
2) Lg. zegt en cursist voert uit:
Lg. laat een sterke cursist eerst
naar voor komen. Ze mogen de
handschoen gebruiken als
hulpmiddel.
Lg. geeft telkens een instructie (een
routebeschrijving), en de cursist
voert uit.
ga rechtdoor
ga links / rechts
wacht
Uitbreiding (enkel voor sterke
cursisten):
neem de eerste/tweede straat
links/rechts.
Lg. volgt traag een route in de klas
Het Perspectief

Lesvoorbereidingsformulier SLO LIO

6/14

en laat cursisten reproduceren of


herhalen hoe ik wandel:
links rechts rechtdoor wacht

Csn. kunnen de reeds


aangebrachte personaliavragen
beantwoorden.
Diff.:
Csn. kunnen de reeds
aangebrachte personaliavragen
in volzinnen beantwoorden.

Personalia
beantwoorden
Ik ben ...
Ik ben (niet) getrouwd
Ik heb ... kinderen
Ik woon in ...
Ik kom uit ...
Ik ben ... jaar
Ik ben geboren in ....
Ik spreek ...

Rondloopoefening + peerevaluatie

Strookjes met personaliaantwoorden

Tijdens de voorleeswandeling zullen


cursisten ook kennismaken met cursisten uit
andere klassen. In deze module ligt de focus
op het beantwoorden van personaliavragen, nog niet op het stellen van vragen.
Om hun spreekdurf aan te moedigen wordt
dit grondig herhaald.

Iedere cursist krijgt een strookje


met daarop een personaliaantwoord in pictos. De lg. vraagt bij
het geven van een strookje aan een
cursist wat ze op hun blaadje zien
staan en corrigeert waar nodig.
Eerste ronde:
Csn. wandelen rond in de klas en
stellen zich aan een medecursist
voor met hulp van het zinnetje dat
ze op strookje hebben staan.
De cursisten luisteren naar elkaar
en controleren elkaars antwoord,
met hulp van hun strookje.
Tweede ronde:
De oefening wordt herhaald, maar
nu wisselen de cursisten hun
strookjes met elkaar wanneer ze
klaar zijn met uitwisselen van

Het Perspectief

Lesvoorbereidingsformulier SLO LIO

7/14

informatie. Iedere cursist krijgt nu


dus telkens een nieuwe zin die ze
moeten reproduceren!
De lg. stimuleert csn. om elkaar te
corrigeren en goed te luisteren naar
elkaar.
Ondertussen wandelt de lg. rond en
luistert naar de antwoorden van
cursisten.
Csn. begrijpen wanneer een
medecursist of lesgever ziek is.
Cst. kan zeggen hoe hij zich
voelt.
Cst. kan uitbeelden hoe hij zich
voelt.

Ziekte
Ik heb ...
- hoofdpijn
- keelpijn
- buikpijn
- rugpijn

Ik ben ...
Csn. kunnen zeggen dat ze ziek
zijn volgens de aangeleerde
woordenschat.

- ziek
- verkouden

Klassikaal met fotos en pictos:


De lg. herhaalt eerst de gekende
vraag Hoe ist? met de
cursisten door aan alle cursisten
eens te vragen hoe het met hen
gaat. De csn. antwoorden (goed
niet goed zozo)

Fotos: buikpijn, rugpijn,


keelpijn, hoofdpijn, verkouden,
ziek

De lg. legt uit dat we vandaag


verder gaan kijken naar niet
goed. Lg. toont een foto van een
probleem en verwoordt het
probleem:
Ik heb buikpijn
De lesgever beeldt het probleem
uit en verwoordt het nadien.
Daarna vraagt de lesgever aan
de medecursisten om het ook uit
te beelden en tegelijk te
verwoorden.
Op deze manier worden de
verschillende problemen (ziekte)
aangebracht.

Het Perspectief

Lesvoorbereidingsformulier SLO LIO

8/14

De lg. vraagt aan een cursist om


iets uit te beelden (bijv.
hoofdpijn) en cirkelt rond deze
handeling:
Heeft Nemat hoofdpijn? Heeft
Noor hoofdpijn? Heeft Nemat of
Noor hoofdpijn?

Csn. kunnen een woordvolgorde


onthouden met behulp van
pictos en fotos.
Csn. begrijpt de lesgever die
zegt dat ze ziek is door de juiste
foto aan te tonen.

Ziekte
Ik heb ...
- hoofdpijn
- keelpijn
- buikpijn
- rugpijn

Ik ben ...
- ziek
- verkouden

Temporeel ordenen
De lg. tekent 3 kaders op het
bord en hangt rond de kaders de
fotos met de verschillende
ziektes. De lg. hangt ook de
pictos ik, heb en ben rond
de kaders.

Fotos: ik ben ziek


Picto: ik, heb, ben

De lesgever zegt vervolgens aan


de groep een zin, en vraagt
nadien aan n cursist om de zin
te vormen aan het bord door de
fotos in de juiste vakjes te
hangen.
De zinnen die aangebracht
worden zijn:
Ik ben ziek ik heb hoofdpijn ik
heb keelpijn ik heb rugpijn ik
ben verkouden ik heb buikpijn.
De cursisten krijgen dus de

Het Perspectief

Lesvoorbereidingsformulier SLO LIO

9/14

-> Geheugenoefening

opdracht om een bepaalde


zinvolgorde te onthouden n om
de juiste foto te selecteren.
De lg. zorgt dat iedereen eens
aan bord komt om een zin te
maken.
Lg. differentieert door moeilijkere
woorden te geven aan sterke
cursisten (ik ben verkouden) of
door slechts 1 keer de zin uit te
spreken. Voor trage cursisten
wordt de zin een aantal keer
herhaald.

Csn. kunnen zichzelf voorstellen


aan een onbekende met
ondersteuning van een
spreekfiche.
Csn. ontwikkelen spreekdurf.

Samenwerkend leren
Speeddate met andere klas
Na de pauze komt de klas van
mijn collega Katrien naar mijn
klas. In de pauze hebben we de
banken zo geschikt zodat
cursisten per 2 over elkaar
zitten.

Personaliaantwoorden
Ik ben ...
Ik woon in ...
Ik heb ... kinderen
Ik spreek ....
Ik kom uit ...
Ik ben geboren in ...
Ik ben geboren op ....

Het Perspectief

Spreekblad voor cursisten


Uitbreiding: spreekblad met
enkel n foto ter ondersteuning

Ook Katrien heeft in de klas


geoefend met het spreekblad dat
ik de vorige les gebruikt heb.
Een cursist uit mijn klas wordt
telkens samengezet met een
cursist uit de andere klas. De
cursisten krijgen de opdracht om
zich voor te stellen aan hun
collega. Ze mogen het
spreekblad gebruiken ter

Lesvoorbereidingsformulier SLO LIO

10/14

ondersteuning.
Differentiren: sterke cursisten
krijgen een blad met enkel n
foto op ter ondersteuning.
Na een aantal minuten worden
nieuwe duos gemaakt.
De 2 lesgevers gaan rond en
controleren of csn. durven
spreken met een onbekende, en
controlen op vormcorrectheid
(beperkt, want spreekdurf wordt
zoveel mogelijk aangemoedigd.)
Csn. kunnen cijfers tot 50 lezen.
Csn. kunnen een cijfer
memorisen.
Csn. kunnen een cijfer dat ze
horen correct opschrijven.

Cijfers tot 50

Kladpapier
Afsluiter: running dictation met
Cijferrijtje op de achterkant van
cijfers
het bord.
Nadat alle cursisten eens
gesproken hebben met
verschillende mensen uit een
andere klas wordt overgegaan op
de volgende oefening ter
afsluiting. De cursisten blijven nu
zitten in het duo van de
speeddate.

En cursist krijgt een blad papier


en neemt een pen, de tweede
cursist is de loper:
Aan de achterkant van het bord
hebben de 2 lesgever 5 cijfers op
het bord geschreven. De loper
Het Perspectief

Lesvoorbereidingsformulier SLO LIO

11/14

gaat kijken welke cijfers op de


achterkant van het bord staan.
Daarna gaan ze naar hun collega
en dicteren ze het cijfer. De loper
mag niet schrijven, enkel lezen
en dicteren!
De cursist die schrijft mag op zijn
beurt enkel schrijven en
luisteren.
Bij deze oefening is het
belangrijk dat de lesgevers
controleren of cursisten de
oefening goed uitvoeren.
Soms nemen de lopers wel eens
vlug de pen vast om het juiste
cijfer op te schrijven...

Bordschema indien
van toepassing

Ik gebruik het bord voornamelijk om fotos of pictos op te


hangen.
Het krijtbord gebruik ik om pictos aan op te hangen met vaste
taalhandelingen of ter verduidelijking. Het mimio-bord gebruik
om fotos te tonen of oefeningen te maken met Gynzy.

Bijlagen
De bijlagen heb ik deze keer verwerkt in mijn lesvoorbereiding. Je kunt ze vinden in de rechterkolom bij het gebruikte materiaal.

Het Perspectief

Lesvoorbereidingsformulier SLO LIO

12/14

Bronnen

Website cursistenactiviteiten: http://cursistenactiviteiten.weebly.com/

Bedenkingen
De bedoeling van deze les was om de cursisten voor te bereiden en warm te maken om vanavond mee te gaan
wandelen. De meerderheid van de cursisten had alvast gezegd te komen vanavond.
Omdat ze vanavond een route zullen volgen, wilde ik hen de basisbegrippen aanleren bij het volgen van een
wegbeschrijving. Dit kan ik vanavond gebruiken wanneer ik hen de route vanavond uitleg. Ik zal de groep leiden en de
weg tonen, maar zal erop letten dat ik mezelf ook verduidelijk vanavond, zodat de aangeleerde woordenschat ook
eens in het echt wordt toegepast.
De uitwisseling met de klas van Katrien was een succes! Het was heel goed en effectief om de cursisten eens te laten
spreken met een onbekende. In het begin waren ze wat schuchter, maar mits de nodige ondersteuning begonnen ze
echt met elkaar te spreken. Het was ook leuk om te zien dat cursisten die het in de klas soms moeilijk hebben, het

Het Perspectief

Lesvoorbereidingsformulier SLO LIO

13/14

eigenlijk ook al zeer goed onder de knie hebben!

Het Perspectief

Lesvoorbereidingsformulier SLO LIO

14/14