Está en la página 1de 35

Gua de los Poderes Ocultos

Gua de los Poderes Ocultos

VAMPIROS
Hombres-Lobo y Demonios

Gua de los Poderes Ocultos

VAMPIROS
Hombres-Lobo y Demonios
A
* r n p o r l.y n n M .n n *
l w i u d p o r U m Ai M m

Sobre este libro


A lre d e d o r d e l m u n d o s e h a n c o n ta d o le y e n d a s a c e rc a d e
h o rr ib le s c r ia tu r a s b e b e d o r a s d e s a n g re lla m a d a s v a m p iro s ,
d e h o m b re s -lo b o s y d e o tr a s c ria tu ra s q u e s ie n d o p e rs o n a s ,
p o d a n c o n v e r tir s e e n a n im a le s y h a c e r c o s a s m a lv a d a s .
D u r a n te s ig lo s , la g e n t e h a v i v i d o c o n e s t a s i n v e n c io n e s .
E s te lib ro c o n tie n e r e la to s b a s a d o s e n in fo rm e s d e
g e n te s q u e v e rd a d e r a m e n te h a n c re d o s e r a ta c a d a s p o r
v a m p iro s y h o m b re s -lo b o s . M u e s tra c m o s e c r e e q u e
e s t a s c r ia tu r a s s o n y a c t a n , y d a a lg u n a s p o s ib le s
e x p lic a c io n e s d e e s to s s u c e s o s e in c r e b le s le y e n d a s .

C ontenido
Q u e s u n v a m p iro ?

L a s fo rm a s d e u n v a m p iro
V a rie d a d e s d e v a m p iro

P r e v e n c i n c o n tra
v a m p iro s
E n tie r ro d e u n v a m p iro

8
10

12
14
E p id e m ia s y v a m p iro s
L a h is to r ia d e A m o ld P a o lc 16
20
V a m p iro s y fa n ta s m a s
22
24
V a m p iro s d e la ju n g la
P o rq u c re e re n v a m p iro s ? 2 6
L o s v a m p ir o s d e fic c i n
28
V a m p ir o s d e l E s te

L o s h o m b re s -lo b o s

30

T ra n sfo rm n d o se en
h o m b re -lo b o

32

H o m b re s -lo b o s e u ro p e o s
U n n i o -lo b o fra n c s

34
36

H o m b re s -lo b o s e n
A m ric a
L o s h o m b re s -lo b o s n a v a jo s

40
42

P a r ie n te s d e lo s
h o m b re s -lo b o s

44

C r ia tu r a s s a lv a je s
D ia b lo s o d e m o n io s

46
48

D e m o n io s m e d ie v a le s
D e m o n io s y fa n ta s m a s

50

V a m p ir o s d e la h is to r ia
C in e d e te rro r

52

G u a d e lo s p o d e r e s
o c u lto s
In d ic e

56
60
64

54

Q u es un vam piro?
L e y e n d a s s o b re v a m p iro s y o tra s
c ria tu ra s s e m e ja n te s la s h a y a
lo l a r g o d e t o d o e l m u n d o . D e
a c u e r d o c o n e s t a s l e y e n d a s , lo s
v a m p iro s e ra n c u e r p o s v iv ie n te s q u e
re g re s a b a n d e e n tre lo s m u e rto s p a ra
e n c a n t a r a la g e n te .
S e c r e a q u e lo s v a m p ir o s d e ja b a n
s u s tu m b a s a l a n o c h e c e r , e n b u s c a d e
v ic tim a s p a r a b e b e r s u s a n g re . A
m e n u d o , la s v ic tim a s e ra n p e rs o n a s a
la s q u e e l v a m p ir o h a b ia c o n o c id o
d u r a n t e s u v i d a . S e s u p o n a q u e la
sa n g re h u m a n a e ra e l a lim e n to q u e
lo s v a m p ir o s n e c e s ita b a n p a r a
m a n te n e r s e v iv o s .
S e d ic e q u e . e n e l p a s a d o , c ie n to s d e
c u e r p o s fu e ro n d e s e n te rra d o s p o r
in v e s tig a d o re s , p a ra e n c o n tr a r a lg u r w ^
e v id e n c ia d e e s ta s e x tr a a s c r ia tu r a s ^ H

L o s resucitados?
A m e n u d o se c r e a q u e lo s
v a m p iro s e r a n c r im in a le s o
p e r s o n a s q u e h a b a n m u e rto
re p e n tin a m e n te , ta m b i n se
c r e a q u e l o s s u i c i d a s y los
a t a c a d o s p o r u n > a m p ir o se
tra n s fo rm a b a n en u n o d e
e llo s .
C o m o e s ta s p e rs o n a s no
h a b a n te n id o u n e n tie rro
c ris tia n o , s e c re a q u e el
e s p r i t u , im p o s i b i l i t a d o d e
e n c o n tr a r re p o s o , s e m a n te n a
a c t iv o e n e l c u e r p o ; p o r e s o a
l o s v a m p i r o s s e le s l l a m a b a
-lo s r e s u c ita d o s -.
L a s m s te rro r fic a s
h is to r ia s d e v a m p iro s
p ro v ie n e n d e l E s te de
K u r o p a . d o n d e l o s a m p ir o s
p o la c o s f lo ta b a n e n a ta d e s
l l e n o s d e s a n g r e . S e s u p o n a
q u e s u s v e c in o s r u s o s
s a c a b a n la s a n g r e del
c o r a z n d e s u s v c tim a s . A
p e s a r d e to d o , la m a y o ra d e
lo s v a m p iro s p r e f e r a n a ta c a r
en e l c u e llo , c la v a n d o su s
c o l m i l l o s p a r a c h u p a r la
san g re.
l a s a n g re c o n s e rv a b a el
c u e r p o d e l v a m p iro p a r a q u e
n o s e p u d rie s e c o m o un
c u e r p o n o rm a l. S i e l c u e rp o
d e u n v a m p iro e r a
d e s e n t e r r a d o y s e le
o b s e rv a b a , p a re c a q u e
e s ta b a d o rm id o e n vez d e
m u e rto .
L o s v a m p iro s tr a b a ja b a n
d e n o c h e , e s c o n d i d o s e n la
o s c u r id a d , y s e d ic e q u e
e n tr a b a n e n la s a lc o b a s
d o n d e l a s i n o c e n t e s v ic tim a s
d o rm a n .

L as fo rm as de
un vam piro
L a s g e n te s d e p a s e s c o m o
H u n g ra y C h in a h a n c re d o
e n la e x is te n c ia d e v a m p iro s
b e b e d o re s d e san g re. N o
t o d o s l o s v a m p i r o s se
c o m p o r t a b a n d e ig u a l
m a n e ra .
S e p e n s a b a q u e a lg u n o s
p o d a n v o la r o c a m b ia r d e
fo r m a . M u c h o s h a n s id o
a c u s a d o s d e a ta c a r a n im a le s ,
a d e m s d e a la s p e rs o n a s ,
p a ra b e b e r su san g re. E n
a lg u n o s p a s e s , lo s v a m p iro s
n o te n a n c u e r p o . E n o tro s
d e c a n q u e e r a el re g re so d e l
a lm a o rig in a l, in c a p a z d e
d e s c a n s a r e n la m u e rte .

D e b a jo de la
N o to d o s lo s v a m p iro s tie n e n
s / q u e c a v a r e n la tie r r a p a ra
e n c o n t r a r a s u s v c tim a s .
1 A lg u n o s n o e s ta b a n lig a d o s a
*
l a s l e y e s o r d i n a r i a s d e la
N a t u r a l e z a . S e d e c a q u e se
e s c a p a b a n d e s u s tu m b a s
to m a n d o u n a sp e c to d e
n e b u lo s a y a s p o d a n s a l i r d e l
a ta d a tr a v s d e la tie r r a q u e
/ le s c u b r a , y q u e u n a vez fu e ra
I v o lv a n a h a c e r s e s l d o s .
C o m o n o re m o v a n la tie r r a ,
i l a n i c a s e a l q u e p o d a
'
d e m o s tr a r e l lu g a r d e d e s c a n s o
d e un v a m p ir o e r a u n a g u je ro
p o r d o n d e s a la e l c u e rp o en
^ o r m a d e n e b u l o s a , t i v a m p i r o se
t r a n s f o r m a b a e n n ie b la y se
) in tr o d u c a a tr a v s d e la p u e r ta ,
y
p e r o e s t o n o o c u r r a si f r o t a b a la

c u e n ta n
b e b a n
t d e c a
q u e a lg u n o s ta m b i n a ta c ib a n a
re c ie n te m e n te , y n o s lo I
s a n g r e , s in o q u e t a m b i n
p ro p a g a b a n s u s e n fe rm e d a d es.

a q u e a l g u n o s v a m p i r o s
s ib le s y m u > m a lig n o s ,
to d o a q u e llo q u e e s ta b a
nce y d e rra m a b a n
r to d o e l lu g a r . E s to s
i l a s c o s a s y h a c a n
ru id o s te r r ib le s p o r e l c a m p o .

mmm gfsio,viPife*m

V ariedades de
vam piros

< F .n T r a n s i l v a n i a .
d e R u m a n ia , h a b a
tra n s fo rm a rs e en g a lo , p e rro ,
s a p o o e n c u a lq u ie r in s e c to q u e
c h u p a s e s a n g r e . E s ta s
tra n s fo rm a c io n e s p e rm ita n al
m u ro n v a ta c a r a s u s v c tim a s
c o n m u c h a fa c ilid a d , y a que
s t a s n o s o s p e c h a b a n d e lo s
a n i m a l e s . C u a n d o s e le
d e s c u b ri e n la tu m b a c o n s u
fo rm a h u m a n a , p u d o ser
re c o n o c id o p o r s u s la rg a s y
a fila d a s u a s > p o rq u e la s a n g re
s a la d e s u s o jo s , o d o s , n a riz y
boca.
M u c h o s c e n tro e u ro p e o s
p e n s a b a n q u e e l a l m a p o d a
d e ja r su c u e rp o y e n tra r e n e l de
u n a n im a l. A lg u n a s p e rs o n a s
ta m b i n p e n sa h a n q u e e ra
p e l i g r o s o ir s e s e d i e n t o a d o r m i r ,
y a q u e . e n to n c e s , e l a lm a s a ld r a
e n b u s c a d e b e b id a .

E u r o p a e s tu v o
a b s u r d a m e n te a te rro riz a d a
d u r a n te m u c h o s s ig lo s p o r
la s c re e n c ia s fa ls a s e n
v a m p iro s . L o s a n tig u o s
g rie g o s t e n ia n m ie d o d e lo s
h o m b re s -d e m o n io s q u e
b e b a n s a n g r e d e lo s v iv o s .
L o s n o rs e . g e n te d e
E s c a n d in a v ia . c re a n e n
m u e rto s q u e s e g u a n v iv o s e n
s u s tu m b a s y s e c o n v e r ta n er
v a m p iro s .
E n In g la te rra s e h a b l d e
v a m p ir o s h a s ta e l a o 1300.
p e ro no en E u ro p a, d o n d e
c o n tin u h a b l n d o s e d u ra n te
m u c h o tie m p o .

M ons

A E l v a m p i r o r u s o ( a la
iz q u i e r d a ) , c o n o c i d o c o m o
tie s z c y , s e m o rd a la s m an o s
y l o s p i e s m i e n t r a s e s t a b a e n la
t u m b a , p e r o a la m e d i a n o c h e s e
e sc a p a b a y a ta c a b a a l g a n a d o ,
l e c h u p a b a la s a n g r e y t o c a b a
la s c a m p a n a s d e la ig le s ia . El
v a m p iro b lg a ro te n a d o s

fo r m a s . E n lo s p rim e r o s
c u a r e n ta d a s a p re n d a a s e r
m a lv a d o y t e n i a u n c u e r p o
m e m b ra n o s o q u e d e s p re n d a
b r i l l a n t e s c h i s p a s e n la n o c h e .
D e s p u s , e l v a m p iro s a la d e su
tu m b a c o n s u p ro p io c u e rp o ,
p e ro s lo te n a n a riz y u n a
l a r g a y a f i l a d a le n g u a .

fu e d ev u e lto a la v id a p o r u
d e m o n i o . E l v a m p i r o d e la
d e re c h a e s un
s e n t a b a e n la tu i
s o s te n i n d o s e el
m a n o c o n l a o lrs
e l o jo iz q u ie rd o a b ie r to y
m ie n tra s m o rd a s u t n ic a .

P revencin
contra
vam piros
L a s g e n ie s . a s u s ta d a s a c a u s a
d e lo s v a m p i r o s , b u s c a b a n la
fo rm a d e p ro te g e rs e . A lg u n a s
v e ce s se v e n d a n a c e ite s y
in g u e s p a r a d e fe n d e rs e d e

V elatorio
E l d ib u jo m u e s tra u n a
e sc e n a d u ra n te la noch e
d e s p u s d e la m u e r t e , I j i s
p r e c a u c i o n e s q u e se
m u e s tra n e n la fo to fu e ro n
to m a d a s e n m u c h a s p a rte s d e
E u r o p a d u ra n te lo s s ig lo s
X V y X V I c o n tr a lo s
^
v a m p iro s .
^ 0

S i e n d o u n a s c r i a t u r a s d e la
n o c h e , lo s m u e rto s se s e n ta n
a te r r o r iz a d o s p o r la s lu c e s y
e l fu e g o . S e e n c e n d a n
a n to rc h a s fu e ra d e la c a s a y
m u c h a s v e l a s , y u n fu e g o
p r o t e g a a l a g e n te #

P e n s a b a n q u e lo s v a m p iro s
o d ia b a n el a jo . y a to d o aq u el
q u e n o le g u s ta s e s e le
c o n s id e ra b a s o sp e c h o s o . S e
c o lg a b a p o r la s h a b ita c io n e s ,
e n la s p u e rta s , v e n ta n a s , e
in c l u s o a lo s a n im a le s .

L o s a n im a le s e r a n u n p e lig ro
p a ra lo s n o e n te rra d o s . S i
u n a n im a l s a lta b a p o r e n c im a ,
el m u e rto s e c o n v e rta e n u n
v a m p i r o . I n c lu s o e l a n im a l
p o d a tr a n s f o r m a r s e e n un
v a m p iro a s u m u e rte .

S e c r e a q u e lo s e s p e jo s
1
r e f l e j a b a n e l a l m a , p o r lo q u e
s e le s d a b a la v u e l t a , m i r a n d o
h a c i a la p a r e d . E s t o e r a p a r a
im p e d ir q u e e l a lm a q u e d a s e
a tr a p a d a e n e l e s p e jo y
p u d i e s e v o lv e r p a r a a n i m a r a l
c u erp o .

e s p r i t u s , y s e d e c a q u e la s
ro s a s s a lv a je s , e l a jo , e l fu e g o y
lo s c ru c ifijo s d a b a n m a y o r
p ro te c c i n . A u n q u e s e p o d a
m a ta r a u n v a m p iro .e r a m s
im p o rta n te e v ita r q u e un
c u e rp o se c o n v in ie ra e n uno
d e e llo s y q u e lu e g o p u d ie s e
a b a n d o n a r s u tu m b a .
E l m o rd is c o d e u n v a m p iro
tr a n s f o r m a b a a s u v ic tim a , al
m o rir, e n v a m p iro .
H i p n o t i z a b a n a la s p e r s o n a s
m ie n tra s se a lim e n ta b a n c o n
s u s a n g r e , p o r lo q u e n o
re c o rd a b a n n a d a d e s u a ta q u e ,
y a c a u s a d e e s to , e l v a m p iro
p o d a re g re s a r v a ria s v e c e s a
b e b e r s a n g r e s in m ie d o d e se r
d e s c u b ie rto .
L a s v c tim a s d e lo s
m o rd isc o s d e v a m p iro n o e ra n
lo s n ic o s q u e s e c o n v e rta n
e n v a m p iro s . T o d o a q u e l q u e
tu v ie ra u n a m u e rte v io le n ta o
m is te rio s a o h u b ie ra s id o m u y
c ru e l d u ra n te s u v id a ,
re g re s a ra c o m o b e b e d o r d e
san g re.
E n G r e c ia , la g e n te c o n p e lo
ro jo y o jo s a z u le s e r a n p o c o
c o m u n e s y s e c re a q u e e s to
e r a n s e a le s d e u n fu tu ro
v a m p iro .
10

L a lu z d e l S o l J d e l a L u n a
a v e c e s s e la s c o n s id e ra b a
c o m o fu e n te s d e e n e r g a
c a p a c e s d e v o lv e r a l a v id a
T o d a v a h o y s e e c h a n la s
c o r tin a s s i tie n e lu g a r u n a
m u e r te , q u iz p o r e s ta
a n tig u a c re e n c ia .

E n tierro
d e un vam piro

B u s c a n d o tu m b a s

c o s tu m b re s

a lg u n o s s itio s ,
haber em pezado
rito p a r a m a n te n e r
m u e r to s e n la s tu m
S e p o n a n

iro o

S e c a v a b a n tu m b a s
p ro fu n d a s, d e m a n e ra q u e
t o d a la a r e n a q u e q u e d a b a
e n c im a im p e d ie ra a l v a m p iro
s a lir d e s u tu m b a . T a m b i n
s e m a rc a b a n la s tu m b a s , y a
q u e se d e c a q u e a n d a r so b re
u n a tu m b a tr a n s f o r m a b a al
m u e rto e n v a m p iro .

A S e c r e a q u e la g e n t e q u e se
s u ic i d a b a s e t r a n s f o r m a b a e n
t a m p i r o . S e le s d a t a b a e n el
a t a d y s e le s e n t e r r a b a e n u n
c r u c e . E s t o lo h a c a n p a r a
c o n fu n d ir al ta m p ir o . y q u e no
p u e d ie s e v o l v e r a c a s a y a t a c a r a
s u s f a m i l i a r e s y a m ig o s .

S i u n a p e rso n a so sp e c h ab a que
e r a p e rs e g u id a p o r un
t a m p i r o . r e g i s t r a b a lo s
c e m e n te rio s p a ra b u s c a r al
m o n s tr u o s a n g u in a rio .
I n a v e / e n c o n tra d o ,
p e n s a b a q u e h a b a m u c h a s
m a n e r a s d e a c a b a r c o n l.
E s ta s fo rm a s ta r ia b a n se g n el
lu g a r , p e ro u n m to d o c o m n
e ra e l d e a tra v e s a r c o n una
e s ta c a e l c o ra / n d e l ta m p iro
d e u n s o l o g o lp e . A v e c e s , la
e s t a c a e r a s u s t i t u i d a p o r c la v o s
a l ro jo v ito q u e se d a t a b a n en
la c a h e /a . S a c a r e l c o r a / n del
t a m p i r o d e s u c u e r p o y c o c e r lo
e n a c e ite o c o r la r le la c a b e /a
c o n u n a p a la , fu e ro n fo rm a s
s e g u r a s d e i m p e d i r q u e los
m u e r t o s s a l i e s e n d e s u s tu m b a s .

K l d ib u jo d e a b a jo m u e s tra
u n a s d e la s p re c a u c a c io n e s
to m a d a s a l e n c o n tra r u n
ta m p iro . o a u n a p e rso n a que
se c re a se tra n s fo rm a b a en
ta m p iro . E l c ad v e r e ra
d a t a d o b o c a a b a jo p a ra q u e no
p u d ie s e s a l i r . S e le p o n a
c ru c es d e m a d e ra d e sau ce
d e b a jo d e l b r a z o y s e le e c h a b a
a g u a b e n d ita p a r a a p a r ta r a
lo s d e m o n io s q u e s e s u p o n a
r e a n im a b a n a lo s c a d v e r e s .
L a b o c a s e la lle n a b a n d e a jo s
p a r a q u e n o m o rd ie ra n
o tra c o sa .
S e e s p a r c a n s e m i lla s s o b r e la
tu m b a , p a r a q u e a m a n e c ie ra
c o n t n d o la s y a si f u ti e r a n q u e
r e g r e s a r a la tu m b a s in h a b e r
e n c o n t r a d o n i n g u n a v ic tim a .

a S e h a n d e s c u b ie rto e s q u e le to s
d a t a d o s e n s u s t u m b a s c o m o el
d e l d i b u j o o c o n e l h u e s o d e la
p ie rn a ro to p a ra q u e el ta m p ir o
n o p u d ie s e c a m i n a r . A t e c e s s e le
p in ta b a d e r o jo c o n la e s p e r a n /a
d e q u e el col
n e c e s id a d d e

12

p n ra @ y e in 6iMDti[nio<9 m

E pidem ias y
vam piro s
C ie n to s d e p e rs o n a s
m u rie ro n c o m o
c o n s e c u e n c ia d e e p id e m ia s

C r e a n q u e e l m a l e s t a b a e n el
a i r e , c o m o la n ie b la , p o r lo q u e
la g e n t e h a c i a f u e r te s r u i d o s ,
t o c a b a n la s c a m p a n a s y m s ic a
p a r a a l e j a r l e . S e s u p o n a q u e
la s c a m p a n a s q u e a n u n c i a b a n
la m u e rte ta m b i n a s u s ta b a n a
lo s v a m p ir o s .

d u r a n te la E d a d M e d ia . S e
e x te n d a n ta n r p id a m e n te y
c o n ta n te rrib le s e fe c to s q u e
la v id a n o r m a l s e p a ra liz a b a .
L a s c a s a s se d e s m o r o n a b a n
p o r fa lta d e r e p a r a c i o n e s . L a
a g ric u ltu ra e r a a b a n d o n a d a y
la g e n te s e i b a d e la s z o n a s
a fe c ta d a s , s i p o d a n . N o
h a b a s o l u c i n p a r a la s
e p id e m ia s .
H a b a m u c h a s le y e n d a s d e

A l o s v a m p i r o s s e le s
a s u s ta b a c o n g ra n d e s
fu e g o s c o n o c id o s c o m o
fu e g o s d e n e c e s id a d . L o s
a n im a le s e r a n p a s a d o s a
t r a v s d e l h u m o y d e la s
a s c u a s . > la s c e n i z a s e r a n
e s p a rc id a s p o r lo s c a m p o s
p a r a p ro te g e rlo s de
e p id e m ia s p r o d u c i d a s p o r
k ,"

m p .........

S e c r e a q u e la s e p i d e m i a s e r a n
c a s tig o s d e D io s p o r l o s p e c a d o s ,
l a Ig le s ia o f r r e ia p ro te c c i n
c o n tr a e lla s c o n rito s y o ra c io n e s .
L a s p r o c e s i o n e s i b a n p o r el
p u e b lo , p u r i f i c n d o l o c o n a g u a
b e n d ita . D e e s ta m a n e ra
p e n s a b a n q u e a c a b a r a n c o n la s
e p i d e m i a s y s u s r e s p o n s a b l e s , lo s
d e m o n io s .

E x i s t a u n t i p o d e e p id e m ia s
q u e c a u sa b a u n p ro fu n d o sueo
q u e e r a m u y f c ilm e n te
c o n fu n d id o c o n la m u e r te , p o r
lo q u e a lg u n o s e r a n e n t e r r a d o s
v iv o s .

v a m p i r o s d u r a n t e la s
e p i d e m i a s y a m e n u d o s e le s
a c u s a b a d e s e r lo s c a u s a n te s

q u e m a b a n h ie rb a s

l a s v ic tim a s se
e n t e r r a b a n T a p id a m e n te
p o r m ie d o a l c o n ta g io .
E r a n r e c o g id a s p o r e l
e n te r r a d o r y e c h a d a s en
u n f o s o f u e r a d e l p u e b lo .'
I- a s c a s a s in f e c ta d a s
t e m a n u n a c r u / r n la
p u e rta .
_

. ^ c o n t r a r r e s t a r lo s o lo re s
d e lo s c a d e v e re s . El
h u m o y e l b u e n o lo r
m a n t e n a a lo s v a m p ir o s
a l e j a d o s y d e s t r u a la s
e p id e m ia s q u e h a b a e n
S e c re a q u e la s rp id e n i& s
e r a n e x t e n d i d a s p o r lo s
v a m p i r o s , p o r lo q u e la
n ic a fo rm a d e a c a b a r con
r i l a s y c o n lo s v a m p i r o s rri
E n c o n t r a r y d e s t r u i r los
c u e r p o s d e e s to s . A m u c h o s
c u e r p o s d e s u p u e s to s
v a m p i r o s s e le s c l a v a b a u n a
e s t a c a , le s c o r t a b a n la
r a h e z a y lo s q u e m a b a n en
d o n d e h a b a e p id e m ia s .

L a h isto ria de
A rnold P ao le
S e c u e n ta q u e e n 1729. u n
s o ld a d o d e S e r v ia . A rn o ld
P a o le . fu e e n v ia d o a u n a
re m o ta y e m b ru ja d a p a rte d e
G re c ia . U n d a fu e a ta c a d o
p o r u n v a m p iro . P e n s q u e si
n o a c t a v a r p id a m e n te
m o rira y s e c o n v e r tir a e n
v a m p iro .
L a n ic a s o lu c i n p a ra
A rn o ld fu e b u s c a r la tu m b a <
s u a ta c a n te , c o m e r u n _
tie r r a d e e lla y r e s tr e g a r s e e l
c u e r p o c o n la s a n g re del
v a m p ir o . A u n q u e A r n o ld h i(
to d o e s o . e s ta b a ta n a s u s ta d o
q u e d e j e l e j r c i t o y re g re s*
su casa.

I.
A rn o ld s e e s ta b le c i e n su
p e q u e a g ra n ja d e M e d u e g n a y
p a r e c a i r b ie n . P irro d u r a n t e
la r e c o le c c i n s e c a y d e u n
c a r ro y m u ri p o c o d e sp u s. F u e
e n te r r a d o e n e l c e m e n te r io lo c a l,
p e ro n o p u d o d e sc a n sa r a ll en

2.
U n m e s d e s p u s s e v io a
A rn o ld p a s e a n d o p o r e l p u e b lo .
I-o s q u e v e a n s u e s p r itu s e
p o n a n e n fe rm o s y m o ra n p o c o
d e s p u s . E l p n ic o c u n d i y se
d e c id i d e s e n te r r a r e l c u e r p o de
A rn o ld y v e r s i h a b a r a s tr o de
v a m p iris m o .

3.
E s t a t a r e a fu e lle v a d a a c a b o
u n a fra m a a n a d e in v ie rn o , y
fu e o b s e r v a d a p o r o fic ia le s d e l
e j r c i t o y l a s a u t o r i d a d e s lo c a le s .

PARfflUeflStOKVDIi2>gin).'Dm

5.

D c u e r p o d e A r n o ld d e b a
c o n lo s tr a d i c i o n a l e s
te rm in a r c o n el

6.
L a s c u a t r o v i c t i m a s d e lo s
a t a q u e s n o c t u r n o s d e A r n o ld
fu e ro n d e s e n te rra d o s p a ra v e r si
s e h a b a n c o n v e rtid o i
1.a i n f o r m a c i n n a d a d ic e d e e s to
c u e r p o s . P e r o p a r e c e q u e se
c o n s i d e r a r o n v a m p i r o s p o r q u e se

q u e c o n A r n o ld : se
c la v
lo s c u e rp o s d e
n a rro ja d o s al

8.

L o s del p u e b lo s a b a n c o m o
*o. E x a m in a ro n to d a s
so sp ech o sas y
m u ch o s c u e rp o s en
e m p iris m o . T o d o s
eno* d e s a n g re fre sc a .

m a n e r a us
q u e la n u e
e n ip e /a d <
a n im a le s
P a o le .

l e s t r a t d e la
I. L a l e y e n d a c u e n t a
e p id e m ia h a b a
la c a r n e d e

m m y e n o fo tv i

<><

V am piros
fan tasm as

U n e s p r itu con f o rm a d e e lefante a frica n o


M u c h a s tr ib u s a fric a n a s
h a c a n o f r e n d a s d e s a n g r e a lo s
fa n ta s m a s y e s p r itu s d e s u s
a n te p a s a d o s . P o rq u e s i n o ,
v o lv a n s e m b r a n d o
e n fe rm e d a d e s y m u e rte e n tre
lo s m ie m b ro s d e la trib u .
A l g u n o s e s p r i t u s se
c o n fo rm a b a n c o n la s a n g r e d e
lo s a n im a le s .
L o s f a n t a s m a s s e v o lv a n
m s p e lig r o s o s a m e d id a q u e

L a id e a m s c o rrie n te e r a q u e
e l v a m p iro e r a u n a p e rs o n a
re s u c ita d a p o r u n d e m o n io . O
b ie n s u p r o p io e s p r itu , o
s im p le m e n te u n fa n ta s m a q u e
n o n e c e s ita b a b e b e r d e sa n g re .
S e c re a q u e la s b ru ja s y
h e c h ic e r o s , a l m o rir,
m a n d a b a n s u s a lm a s a r o b a r
san g re. L o s c u e rp o s q u e d ab a n
e n u n p ro fu n d o tra n c e y n o se
r e c u p e r a b a n h a s ta q u e v o lv a
s u a lm a .

L a s b r u j a s c iv a t e t e o d e
M x ic o s e c r e a q u e e r a n lo s
fa n ta s m a s d e m u je re s q u e
h a b a n m u e r t o e n e l p a r l o , p o r lo
q u e s e v e n g a b a n ro b a n d o n i o s .
S e r e u n a n e n s itio s d o n d e los
p a d r e s le s d e j a b a n o f r e n d a s p a r a
s a l v a r a s u s h ijo s .
a

20

A 1.0* - e k i m n i u - , e n la a n tig u a
A s i r la , e r a n l o s f a n t a s m a s d e
p e r s o n a s a l a s c u a l e s n o s e la s
h a b a e n te rra d o a d e c u a d a m e n te .
S i n o s e le s h a c i a o f r e n d a b e b a n
s a n g r e d e lo* v iv o s. S u a p a r i c i n
s ig n if ic a b a l a m u e r t e s e g u r a .

Ix m a b o r g e n e s a u s t r a l i a n o s
v e a n l a s a n g r e c o m o s m b o l o d e
fu e r/a . T a m b i n h a c a n o fre n d a s
a lo s e s p r itu s d e s u s a n te p a s a d o s ,
y s e h e r a n e llo s m is m o s d u ra n te
la o f r e n d a . P e n s a b a n q u e s i n o
d a b a n s a n g r e a lo s e s p r i t u s , se
p o n a n f u r i o s o s y la r o b a b a n .
A

t r a n s c u r r a e l t i e m p o y n o le s
h a c a n o fre n d a s . A v e c e s, el
e s p r itu re g re s a b a c o m o un
fe ro z a n im a l.
L a ilu s tra c i n m u e s tr a un
e s p r itu c o n fo rm a d e e le fa n te ,
c o n o c i d o p o r la t r i b u K a n d e
A f r i c a C e n t r a l . S e d e c a q u e lo s
fa n ta s m a s s e c o m a n a s u s
v ic tim a s .

V am piros
orientales
H ay m uchas

P. Se
c r e a q u e p e rm a n e c a n
e n la t i e r r a d e s p u s d e la m u e r ta
p a ra tra n s fo rm a rs e e n v a m p iro
C r e a n q u e c u a lq u ie r c u erp o
q u e n o s e h u b ie r a d e sc o m p u e sto ,
p o d r a c o n v e r t i r s e e n v a m p ir o .
In c lu s o lo s e s q u e le to s o
s i m p l e m e n t e u n c r n e o p o d a
e s t a r p o s e d o p o r d e m o n io s y
v o lv e r a l a v id a . L o t v a m p ir o s
c h in o s in c lu s o a p r e n d a n a
v o la r .

| j n v a m p iro s j a p o n e s e s '
c o m o e s t e g a l o g ig a n te d e d o s
c o la s e r a n e s p r i t u s m a lv a d o s
q u e p o d a n l o m a r f o r m a d e
a n i m a l e s m o n s tr u o s o s . S e
d i s f r a z a b a n l o m a n d o in c lu s o
l a f o r m a d e s u v ic tim a
d e sp u e s d e e sc o n d e r su

L iu ,

la v ctim a de un va m p iro

l n p ro f e s o r lla m a d o L iu a c a b a b a
d e lle g a r a s u c a s a , d e s p u s d e
t i s i t a r la tu m b a d e su s
a n te p a s a d o s , s itu a d a a c ie rta
d is ta n c ia .
A la m a a n a s ig u ie n te , s u m u je r
fu e a d e s p e r t a r l o , e n c o n t r a n d o s u
c a d v e r s o b r e l a c a m a . E s ta b a
o m p k ta m e n te s in s a n g r e .
A d e m s , u n v a m p i r o le h a b a
ro b a d o ia c a b e z a .
I-a m u je r d e L i u s a li g r it a n d o
d e la c a s a , p e ro fu e a r r e s ta d a y

m m i

c a r a e r a ci
v iv a . L o s I
s u je ta b a n
d e L iu .

v e rd e s y te n ia
e n te s , p e r o su
de u n a p e rso n a
del v a m p ir o
n e n te la c a b e z a

ii f o3m

V am piros de la ju n g la
V a m p iro s
E n l a s j u n g la s d e M a la s ia

d e m o n a c o s

h a y m u c h a s le y e n d a s s o b re
e x tra a s c ria tu ra s q u e h a n
r e g r e s a d o d e e n tr e lo s
' ; 1
m u e rto s . S e c re a q u e e s to s

e s p r i t u s p o d a n t o m a r la
fo r m a d e a n im a le s . A
d if e r e n c ia d e lo s v a m p ir o s
e u ro p e o s, a m e n u d o e ra n
c r e a d o s p o r m a g o s q u e Jo s

u s a b a n p a ra h a c e r-ffm lg ft ;c n s u p ro p io b c n e t k k L l ^ g j
A E s te p e q u e o v a m p iro ,
ll a m a d o - p o l o n g - . n o e r a m a s
g ra n d e q u e la y e m a d e u n ded o .
A ta c a b a c o n la a y u d a d e un
g r illo c o n o c id o p o r p e le s it .
K s te h a c i a u n a g u j e r o e n el
c u e r p o d e l a v ic tim a p a r a q u e
- p o l o n g - p u d ie s e e n t r a r .
C a u s a b a n u n a l o c u r a q u e h a c ia
q u e lo s a ta c a d o s s e e n c o le riz a s e n
c o m o g a to s .
E l p o lo n g y e l p e le s it e ra n
c r e a d o s m e d ia n te la m a g ia . E l
p o lo n g . c o n la s a n g r e d e un
h o m b re a s e s in a d o , c o n s e rv a d o
d u ra n te u n a s e m a n a , m ie n tra s se
d e c a n c o n ju ro s . E l p e le s it, c o n

D e a c u e rd o c o n la le y e n d a ,
e l la n g s u ir m a la y o que
m u e s t r a e l d i b u j o p o d a
t r a n s f o r m a r s e e n b h o . K ra
u n a m u je r q u e r e g r e s a b a d e
e n tr e lo s m u e rto s p a r a a ta c a r
a lo s n i o s .

la le n g u a d e u n m u e r to . I n a vez
c r e a d o s e s t o s d e m o n i o s , s e lo s
te n a q u e a lim e n t a r to d o s lo s
d a s c o n s a n g r e . I n o d e lo s
d e m o n io s m s d e s a g ra d a b le s d e
la j u n g l a m a la > a e r a e l
b a ja n g . m o s tr a d o e n la p a rte
i n f e r i o r . S e c r e * q u e p o d a
to m a r t a n t o la f o r m a d e u n tu r n
c o m o la d e u n l a g a r t o .
A lg u n o s b a ja n g s s e c re a b a n
c o n la s a lm a s d e n i o s m u e rto s
e n e l m o m e n to d e s u n a c im ie n to ,
l i a b r u jo p o d a v is ita r la tu m b a
d e n o c h e y p e rs u a d ir a l e s p ritu
q u e s a li e s e d e s u c u e r p o m e d i a n t e
u n c o n j u r o m g ic o . S e c r e a q u e
l o s h a j a n g s a t a c a b a n a la s
p e r s o n a s p ro d u c ie n d o
m is te rio s a s e n fe rm e d a d e s .
I^> s s n t o m a s d e u n a t a q u e d e
b a ja n g e ra n d e sm a y o s y
c o n v u ls io n e s . C o m o o tr a s
m u c h a s c re e n c ia s d e v a m p iro s ,
l a s a c tiv id a d e s d e l b a ja n g
s e r v a n p a r a e x p lic a r c u a lq u ie r
e n fe r m e d a d d e s c o n o c id a .
S i u n a p e rso n a so sp e c h o sa de
e s t a r p o s e d a p o r u n b a j a n g se
a h o g a b a e n u n r o , e l b a j a n g se
e s c a p a b a p o r la n a r i z e n f o r m a
d e la g a rto .

P o r qu se c re a en v am p iro s?
L o s v a m p iro s n o e x is te n . H a s ta
e l s ig lo X I X , m u c h a s p e r s o n a s
c re a n lo c o n tra rio .
A h o r a p o d e m o s e x p lic a r
a l g u n a s d e l a s r a z o n e s p o r la s
c u a le s e m p e z a e x is tir e s te
m ito .
H o y , p o c a s p e rs o n a s c re en
q u e lo s m u e r to s p u e d a n
le v a n t a r s e p a r a a t a c a r a lo s
v iv o s y b e b e r s u s a n g r e . E s t o n o
e s p o rq u e s e a m o s m s
in t e l i g e n t e s , s i n o s i m p l e m e n t e
p o r q u e l a v id a e s m u y d i f e r e n t e
a h o ra , so m o s m enos
s u p e r s t i c i o s o s y lo s
c o n o c im ie n to s s o n m uy
s u p e r io re s .
E n e l p a sa d o , s u s c re e n c ia s y
s u p e r s t i c i o n e s e n v a m p ir o s

e s ta b a n b a sa d a s en u n o s h echos
q u e p a r a e llo s n o p a r e c a n te n e r
o tr a e x p lic a c i n .
S u c e d a n c o s a s m is te rio s a s e n
l o s c e m e n t e r i o s . S e v e a n
e x t r a a s y o s c u r a s f ig u r a s
r o n d a r p o r la s t u m b a s d u r a n t e
t o d a l a n u c h e . S e o a n m is te r io s o s
s o n id o s p r o c e d e n t e s d e la s
tu m b a s .
C u a n d o s e in v e s tig a b a , a veces
e n c o n tra b a n tu m b a s a b ie rta s
v a c a s. M u c h o m s te r r i b le e ra
e n c o n tra r tu m b a s c o n c ad v e re s
m an ch ad o s d e san g re y su s
r o p a s h e c h a s tro z o s y s u c ia s . E n
o tra s tu m b a s se e n c o n tra b a n
c u e rp o s q u e n o e s ta b a n m uy
d e s c o m p u e s to s . E n to n c e s c re a n

h a b e r e n c o n t r a d o v a m p ir o s
c h u p ad o res d e san g re.
P r o b a b l e m e n t e , d e b i d o a lo s
e s c a s o s c o n o c ie m ie n to s d e la
m e d ic in a y a la s n u m e ro s a s
e p id e m ia s , m u c h a s p e rs o n a s
fu e ro n e n te rra d a s a n te s de
c o m p r o b a r q u e la m u e rte c ln ic a
s e h a b a p ro d u c id o .
L o s e n te rra m ie n to s
p re m a tu ro s e ra n c o rrie n te s e n el
p a s a d o . A v e ce s e s m uy d ifc il
e s ta r s e g u r o s i la p e r s o n a e s t
m u e rta o n o . U n d o c to r s u g ir i
q u e la n ic a m a n e ra d e
a v e r ig u a rlo e r a d e ja r q u e se
d e s c o m p u s ie s e .
E l d ib u jo d e e s t a p g in a e s t
b a sa d o e n la p in tu r a E n te r r a d o
v iv o , d e l p i n t o r b e l g a d e l s i g l o
X IX . A n to in e W ie rtz .
l i n a r a r a e n fe rm e d a d lla m a d a
c a ta le p s ia d a el a s p e c to d e h a b e r

m u e r to ; d u r a u n o s d a s o
i n c l u s o s e m a n a s . S i s e le
e n t i e r r a b a jo e s ta s c o n d ic io n e s ,
p u e d e d e s p e rta r e n e l a ta d , p a ra
m o rir d e h a m b re o fa lta de
o x ig e n o . M u c h o s p a r e c e n h a b e r
tra ta d o ae s a lir, c a v a n d o , e
in c lu s o h a b e r s e m o rd id o a c a u sa
d e l h a m b re . N o e s s o rp re n d e n te
q u e a l d e s c u b rir e s to s c u erp o s
e n s a n g r e n t a d o s , se
e x te n d ie s e n la s c r e e n c ia s en
v a m p iro s .
L o s c u e rp o s q u e d e sa p a re c a n ,
n o e s q u e s a lie ra n de la s tu m b a s
p a ra b u sca r sa n g re . L o m s
p ro b a b le e s q u e fu e ra n ro b a d o s .
E s to s la d ro n e s d e c u e rp o s
r o b a b a n lo s c u e r p o s y lo s
e s q u e le to s d e s u s tu m b a s p a ra
v e n d e r l o s a l o s m d i c o s q u e lo s
u tiliz a b a n e n s u s in v e s tig a c io n e s
m d ic a s .

L o s vam piros
d e ficcin

V a rn e y el
E s te c u e n to fu e p u b lic a d o p o r
p r i m e r a \? e e n 18 4 7 . S u a u t o r
fu e el in g l s T h o m a s P r e s t.
E n V a rn e y e l v a m p iro , c o n
s u b titu lo E l fe s tn d e s a n g r e ,
la s e s c e n a s tie n e n lu g a r en
I n g l a t e r r a e n 1 7 3 0 . C u e n t a la
v id a d e la fa m ilia B a n n e s w o r th y
c m o e s a to rm e n ta d a p o r un
v a m p iro lla m a d o s i r E r a n c is
V a rn e y .
V a rn e y e s e n el fo n d o u n a
b u e n a p e rs o n a , y si s e ha
c o n v e r tid o e n u n a p e r s o n a
m a lv a d a e s p o r m a la s u e r te . S e
b e b e la s a n g r e d e F lo r a
B a n n c s w o rth y s e c u e s tr a a su
a m a n te . D e sp u s d e m u ch as
a v e n tu r a s . V a rn e y s e m a ta
a r r o j n d o s e a l c r t e r d e l m o n te
V e s u b io .

L e y e n d a s s o b re v a m p iro s
h a n e x is tid o d e s d e h a ce
c ie n to s d e a o s . I n c lu s o lo s
e s c rib ie r o n s o b re e llo s .
E l te m a d e lo s
fu e m u y p o p u la r
s ig lo X V III e n

:l

p o r lo q u e m u
e s c rib ie ro n s o b re
E s to in s p ir a e s c r ito r e s m s
J a rd n * r o m o F d o a r A lia n

KSKKSM :

e s c r ib ir h is to ria s d e te rro r .
L a s m s re c ie n te s h is to ria s
d e v a m p iro s s e h a n e s c rito
p a ra e l c in e y e l te a tr o .

. ,
. . . .
A l o r d K u lh 'e n ,

d e los

ttz x z z z s s

r e la to - E l v a m p iro -lE s ta
n a r r a c i n f u e e m p e z a d a p o r el
p o e t a in g l s I . o r d B v r o n . p e r o fue
c o m p le ta d a p o r s u a m ig o el d o c to r

28

L os hom bres-lobos

T ra n sfo rm n d o se en
hom bre-lobo
S e c re a q u e a lg u n a s
p e rso n a s s e
tra n s fo rm a b a n e n lo b o s
d u r a n te la s n o c h e s d e
lu n a lle n a , c o n tr a s u
v o lu n ta d . P e r o e n a lg u n o s
c a s o s , lo s q u e d e s e a b a n
tra n s fo rm a rs e e n fe ro c e s
h o m b re s -lo b o s u s a b a n

' 4\

.T L
\
^
fT

m a g i a p a r a r e a l i z a r la
tra n s fo rm a c i n .
U n a le y e n d a ru s a d ic e
q u e e s n e c e s a rio s a lta r p o r
e n c im a d e u n rb o l c a d o
e n el b o s q u e , c la v a rle u n

q u e h a q u e d a d o re c o g id a
e n la h u e lla d e u n l o b o o
c o m e r e l c e re b ro d e un
a n im a l m a ta d o p o r u n

c u c h illo d e c o b re , d e c ir
u n h e c h iz o , b e b e r a g u a

lo b o , p a ra c o n v e r tirs e en
lo b o .

Kl h o m b r e q u e d e s e a b a
t r a n s f o r m a r s e e n lo b o
p r e p a r a b a u n u n g u e n to e n la
m e d ia n o c h e d e l u n a lle n a .
P o n a v e n a s d e lo h o . p a t a s d e
z o r r o , s a n g r e d e m u r c i la g o y
la g r a s a d e u n n i o a s e s in a d o .

a C u a n d o e s ta d e s a g ra d a b le
m e z c l a e s t a b a l i s t a , e l h o m b r e se
u n t a b a l a p ie l c o n la m e z c l a . Se
p o m a u n p e lle jo d e p ie l d e lo b o
c a n t a n d o c o s a s p a r a p e d i r al
e s p r i t u d e l lo b o q u e lo
tr a n s f o r m e e n lo b o .

I)e * p u s d e re a liz a d o
e l ritu a l del
u n g u e n to , e l h o m b re
se tr a n s f o r m a b a e n
u n a c ria tu ra
m o n s tru o s a ,
h a m b rie n ta de
c o m e r c arn e
hum ana.
I n a v ez lo g ra d o e l
c a m b io , e l h o m b re
s e tra n s fo rm a b a en
lo b o c a d a n o c h e , y
o tr a v ez e n h o m b re
p o r la s m a a n a s . K l
h e c h iz o se ro m p a
m e d ia n te la m u e r te
o g o lp e a n d o al
ho m b re -l b < > t r e s
\ e c e s e n la f r e n te .

4 l n a l e y e n d a e s c a n d i n a v a c u e n t a
c m o u n b r u jo h e c h iz d o s p ie le s

H o m b res-lo b o s europeos
H is to ria s s o b re
h o m b r e s - l o b o s se
e x te n d ie ro n p o r a q u e llo s
p a s e s e n d o n d e la e x is te n c ia
d e lo b o s e r a u n a a m e n a z a
p a r a la p o b l a c i n .
E l d e s c u b rim ie n to d e u n a
ra ra p e ro
e n fe rm e d a d
l y c a n tr o p ia a u m e n t el
t e r r o r a c e r c a d e la s le y e n d a s
V E s t o s f ie r o s g u e r r e r o s
.d e l n o rte d e K u ro p a ,
i lo s B e r s e r k e r s .
i a l n a c i m ie n t o d e la s
h o m b r e s - lo b o s e n
-s tia n c o n p ie le s d e
a n im a le s y s e d e j a b a n c r e c e r el

d e h o m b re s -lo b o s . T o d o s
a q u e llo s q u e la s u fra n

la s p u s ie r a s e c o n v e r tir a e n lo b o
d u r a n te d ie z d a s . E s ta s p ie le s
fu e ro n d e s c u b ie rta s p o r d o s
g u e rre ro s , S ig m u n d y
q u e s i n s a b e r e l h e c h iz o
la s p ie le s .
1 n a v ez p u e s ta s la s p ie le s , y a
n o p o d a n q u it r s e la s . S ig m u n d
y S in jo th a u lla b a n y a ta c a b a n a
la s p e r s o n a s , c o m p o rt n d o s e
c o m o v e r d a d e r o s lo b o s .
R o m p ie ro n e l h e c h iz o a l q u e m a r
l a s p ie le s d e s p u s d e lo s d ie z d a s .

c r e i a n q u e e r a n lo b o s .
E s ta fo rm a d e lo c u ra h a c ia
q u e la s p e r s o n a s q u e s u fra n
d e e lla se c o m p o rta b a n c o m o
v e rd a d e r o s lo b o s . E n
F r a n c ia h u b o m u c h o s ju ic io s
d e g e n te a c u s a d a d e
ly c a n tr o p ia .

l a b a r b a , lo q u e Ir* d a b a
p a rte n c ia m s te rro r fic a .
. g ra n je ro s a ta c a d o s c re ia n
r a n m e d io a n i m a l e s . S e d e c a
o d ia n tra n s fo rm a rs e e n
u o s o s d u r a n t e la s b a t a l l a s .

> S e g n u n a le y e n d a ir la n d e s a ,
u n s a c e r d o te q u e s e p e r d i e n u.
b o s q u e s e e n c o n t r c o n u n lo b o .
E s t e , p i d i a l s a c e r d o t e c o n voz
h u m a n a q u e d i e r a a s u m u j e r lo
ltim o s s a c r a m e n to s p o r q u e s r
e s t a b a m u r i e n d o . E l lo b o le
e x p lic q u e s u f a m i l i a e s t a b a
h e c h iz a d a , c o n v irti n d o s e e n
k ib o s d u r a n t e s i e t e a o s . S i v iv a n
p a s a d o e s te tie m p o , v o lv e ra n a
n o s e c r e y la
q u e la m u je r- lo b a
I m o s t r a n d o la

E n F ra n c ia h u b o m u c h a s
le y e n d a s m e d ie v a le s s o b re h o m b re s lo b o s . C u e n t a n q u e u n c a z a d o r fu e
a ta c a d o p o r u n e n o r m e lo b o . I.u c h ,
c o r t n d o l e u n a p e z u a , p e r o la
b e s tia e sc a p y e l c a z a d o r p u so
l a p a t a e n s u b o l s a . E n s u c a s a vio
q u e la p e z u a se tr a n s f o r m a b a en
u n a m a n o d e m u je r c o n u n a n illo
e n u n d e d o , q u e re c o n o c i co m o
ib a r e g a l a d o a s u
"t

: ,

a s u d o rm ito rio y
a s u m u je r s a n g r a n d o a
n u m e r o s a s c u c h illa d a s

U n nio-lobo francs
E n 1604. J e a n G re n ie r.
u n n i o fr a n c s d e

m is te rio s o . S e o r d el
B o s q u e , le h a b a d a d o

tre c e a o s, fu e a c u s a d o

u n a p ie l d e lo b o m g ic a

iG r e n i e r a d m i t i
c o m id o a m s d e
in c lu s o a ta c a b a a
p e rso n a s.
u n p u e b lo

n i o tu v o m s s u e r te ,
ju g a n d o a l b o rd e del
c u a n d o J e a n l e a t a c di
Kl n i o - l o b o s a l t s o b
la e s p e s u r a d e l b o sq u e
h u b i e r a s id o

J e a n n u p u d o r e s i s t i r la
te n ta c i n d e ta l c o m id a . v c o m o
al bosque,
r e s t o s d e si
r e a l q u e s e le u n i

u n a s p a r e c a n m a s lo s d e u n
a n im a l q u e lo s d e u n n i o . S U S o jo s
e r a n s a l* a j e s y f e r o c e s . L a c h ic a
m a y o r le p r e g u n t p o r q u e s u piel
e r a l a n o s c u r a . J e a n le d i j o q u e
e r a p o r q u e e l e r a u n lo b o y q u e si
e l s o l se p o m a , la s c o m e r a .

4 . J e a n G re n ie r
o rg u llo s o d e su s
lo b o , f a n f a r r o n e i
M a r g a r ita P o irie r. h ila c o n t
a s u s p a d r e s q u e J e a n la
a s u s t a b a , p e r o n o h ic ie r o n m u
c a s o d e s u s c u e n to s h a s ta q u e :

5 . E l a ta q u e a M a r g a r ita m o tiv
la d e te n c i n d e J e a n G re n ie r.
q u e fu e j u / g a d o e n e l tr i b u n a l de
B u rd e o s. J e a n c o n fe s v e r un
lo b o y h a b e r a s e s i n a d o y c o m i d o
a m u c h a s p e rs o n a s . S u h is to ria
c o i n c i d a c o n l a d e lo s te s t i g o s y

6 . E l ju e z p e n s q u e J e a n e ra
u n s u b n o rm a l. R e c h a / lo d e
b r u j e r a c o m o e x p li c a c i n a lo s
c a m b io s d e f o r m a , y c o n d e n o a

v ic tim a s . M a r g a r ita
q u e c r e i a h a b e r l e vis
d e lo b o , p e r o n o h a b
q u e e ra un
lla m a ro n a d
d ije ro n q u e .
ly c a n tro p ia .

u r i n a

ie r tra s la d a d o ,
c o m p o rt n d o s e
E l ju e z le v is it
r d e . le e n c o n tr
c o n tin u a b a

e n u n m o n a s te r io d e B u rd e o s .

(fiMyeisoiTOtiffLedm

H o m b res-lo b o s
en A m rica

L a c e re m o n ia N o o tk a

A m ric a tie n e m u c h a s
le y e n d a s d e p e r s o n a s q u e s e
tra n s fo rm a b a n e n a n im a le s ,
p e ro n o to d a s so n de
h o m b re s -lo b o s .
A n tig u a s h is to r ia s d e lo s
in d io s c u e n ta n d e b o d a s
e n tr e p e rs o n a s y a n im a le s .
A lg u n a s tr ib u s c re a n q u e
d e s c e n d a n d e eso s
m a trim o n io s , y s e c re a n
e m p a re n ta d o s c o n
a n m a le s .
m andaban
cu erp o d e
c re a n q u e
a n im a l e r a

s u e s p r itu al
u n a a n im a l y
m o r i r a n s i el
h e rid o .

O tra s trib u s d e l C a n a d
i v e r t a n al
P o r la n o c h e s e d a h a n
i p ie l tr a n s f o r m n d o s e
r o d e a n d o p o r lo s
i a ta c a r a lo s N a n co s.

4 P a r t e d e l C a n a d fu e
c o lo n iz a d a p o r fra n c e se s q u e
t r a j e r o n c o n s ig o la s c r e e n c i a s e n
h o m b r e s - lo b o s . S e c r e a q u e
lo b o s g i g a n t e s c a t a b a n p o r la s
n o c h e s e n la s t u m b a s p a r a
c o m e r s e a l a s g e n te s q u e e s t a h a n
e n t e r r a d a s a ll. D e c a n q u e lo s
h o m b r e s - lo b o s e r a n u n a
t r a n s f o r m a c i n r e a l i z a d a p o r lo s
e s p r i t u s c o m o c a s tig o p o r s u m a l
c o m p o r t a m i e n t o . A u lla r a to d a s
la s n o c h e s h a s t a q u e fu e s e
b e n d e c id o p o r u n s a c e r d o te o
m u e rto p o r u n a b a la d e p la ta .
K n 1 6 7 6 , d e j u l i o y d ic ie m b r e
p u b l i c a r o n lo s p e r i d ic o s
a p a ric io n e s d e h o m b re s -lo b o s e n
e l r e a d e S a in t R o c h e , e n
Q u e b e c . S e s u p o n a q u e d e d a
e r a n m e n d ig o s y d e n o c h e u n o s
l o b o s a s e s in o s .

A C a d a in v ie rn o , en
u n a n o c h e d e lu n a lle n a , lo s
in d io s d e la c o s ta
n o ro c c id e n ta l d e A m ric a d e l
N o r t e i n i c i a n a l o s j v e n e s
g u e rre ro s e n c e re m o n ia s s o b re
lo b o s .
L o s N o o tk a lla m a n a e s ta
c e r e m o n i a k u l w a n a y lo s
m ie m b ro s d e la tr ib u h a c e n el
p a p e l d e l o b o . L 's a n u n a t e l a
a ta d a e n la fre n te e n f o r m a d e
h o c ic o , y a q u e la m s c a r a ,
c o m o la d e la ilu s tra c i n d e

a r r i b a , s lo p u e d e u s a r la el
je fe . I)e e s ta fo rm a
c o m p r u e b a n la v a le n ta d e lo s
j v e n e s g u e rre ro s N o o tk a . L o s
N o o t k a t i e n e n u n a le y e n d a
a c e rc a d e lo s o rg e n e s del
k u lw a n a . S e g n se c u e n ta ,
c u a tr o h e rm a n o s tu v ie r o n q u e
h u i r a la is la d e N o o t k a a l s e r
a t a c a d o s p o r u n a t r i b u v e c in a .
K l m s p e q u e o , lla -S a s s ,
q u e r a te n e r l a s a b id u r a d e lo s
lo b o s , d e lo s c u a le s s e d e c a
q u e t o d o lo s a b a n . S e d i s f r a /
c o n u n a p ie l, p a r a q u e
lo s l o b o s n o n o t a r a n s u o l o r
h u m a n o y s e j u n t c o n e llo s .
C u a n d o l l a - S a s s le s r e v e l a
l o s l o b o s q u i n e r a , le
a d m i r a r o n p o r s u in te lig e n c ia
y le e n s e a r o n l a s d a n z a s y
r i t u a le s d e lo s lo b o s p a r a q u e
fu e s e t a n f u e r te c o m o e llo s .
Ix > s l o b o s u s a b a n m s c a r a s d e
h o m b r e s p a r a e s ta s
c e re m o n ia s . D e sp u s d e c u a tro
d a s d e e n t r e n a m i e n t o le
m a n d a ro n a c a sa a e n se a r a
s u s h e rm a n o s y a lo s o tro s
h o m b r e s j v e n e s l o s s e c r e t o s
d e lo s lo b o s .

Los
navajos
L o s i n d io s n a v a j o s d e la z o n a
s u ro c c id c n ta l d e E E . U U .
c r e e n e n l a m a g i a y e n la
b ru je ra , y tie n e n g ra n
m ie d o a lo s m u e r to s . L as
b r u j a s , a m e n u d o a b r a n la s
tu m b a s p a r a r o b a r lo s
lle v a r s e p a r te d e lo s c u e r p o s
p a ra h a ce r v e n en o s
m g ic o s .

I n a c h ic a n a v a ja y su
'e s t a b a n
a v a r io s
In m e d ia ta m e n te
a s u h e r m a n o a c a s a . K lla
' a e sc o n d e rse e n el b o s q u e .

A la s b r u ja s la s lla m a b a n
- lo b o s h u m a n o s , y a q u e se
d is f r a z a b a n c o n p ie le s d e
g a s to s m o n te s e s y d e lo b o s .
S e c re a q u e a lg u n a s se

. lo b o s h u m a n o s
' a l c h i c o y lo
. e l c u al e ra
y g o rd o . I-e c o n d e n a r o n a
m u e r t e o a c o n v e r t i r s e e n u n lo b o
h u m a n o . K l c h i c o d e c i d i u n i r s e a
e llo s y t r a t a r d e e s c a p a r

tra n s fo rm a b a n e n a n im a le s .

r>
*

* *
7

2 . S u h e rm a n o m a y o r, que
e s t a b a c a / a n d o , o y a l o s lo b o s
a u lla r y a s u h e rm a n a g rita r .
s e d irig i al
s lo e n c o n tr
g r e y d e c id i

42

5 . F.l c h i c o e s p e r a q u e t o d o s s e
fu e sen a d o rm ir, p a r a p o d e r
r. E l p a s a d i/o h a b a s id o
p e r o c o n s ig u i s a lir
L o s l o b o s h u m a n o s le
p e ro n o p u d ie ro n

6 . D o s di
casa y se t
h e rm a n a

sp a s lle g a su

' si d oque
m a slL
ta d a por
i o s . M s t a r d e vi
a l j e f e d e lo s lo b o s h u m a n o s
m o n t a d o e n u n c a b a l l o ; le d i s p a r
u n a f le c h a a l a e s p a l d a y l o m a t .

P arien tes d e los hom bres-lobos


H a y h is to ria s d e p e rs o n a s
tra n s fo rm a d a s e n to d a
c la s e d e a n im a le s , d e sd e
o v e ja s y p o ja ro s a in s e c to s
y p e c e s . C u a l q u i e r a n im a l
q u e a n te s fu e u n h o m b re se
lla m a h o m b r e - b e s tia .
L a s tra n s fo rm a c io n e s n o
s ie m p r e e r a n m a lv a d a s

c o m o lo s h o m b re -lo b o s .
A lg u n a s te n a n lu g a r
d e s p u s d e la m u e r te : el
e s p r i t u r e g r e s a b a a la
tie r r a e n fo r m a d e a n im a l.
A lg u n a s p e rs o n a s
p e n s a b a n q u e lo s a n im a le s

S e d ic e q u e u n o b is p o a le m n
ll a m a d o l l a t t o fu e m o r d i d o ,
h a s ta m o r i r , p o r u n m o n t n de
h o m b r e s - r a ta s . E r a n la s a lm a s
de c ie n to s d e p e rs o n a s q u e
h a b a n m u e rto a s e s in a d a s .

p o d a n tra n s fo rm a rs M M jl
h o m b r e s m e llo s a u o u i .

s i

ig T

S e c u e n ta q u e la s b r u ja s de
G a le s (I n g la te r ra ) se
t r a n s f o r m a b a n e n l i e b r e s y se
b e b a n t o d a l a le c h e d e la s
a c a s d e ja n d o la s u b re s sec a s.
T a m b i n s e l e s a c u s a b a d e
h a c e r m a le fic io s , d e
^
f k tr a n s f o r m a r a la s p e r s o n a s en
/ a n i m a l e s y d e c o n v e r tirs e e n
jflB to m b r e s -lo b o s a l m o rir.

L o s z o r r o s d e C h in a y J a p n e ra n
a n im a le s q u e s e tra n s f o r m a b a n e n
h u m a n o s p a ra e n g a a r \ hacer
d a o . P a r a h a c e r e s to , e l z o rro
d e b a d e te n e r 5 0 0 a o s y v iv ir en
u n c * 'n i i i a l o . ___ ~

l-a s a n tig u a s s a g a s
e s c a n d in a v a s d ic e n q u e O d n ,
d io s d e la g u e r r a , d a b a a lo s
B e r s e r k e s f u e r z a y v a le n ta
e n la s b a ta lla s , p e ro q u e
tra n s fo rm a b a e n ja b a le s a
lo s g u e r r e r o s c o b a r d e s .

l 'n a tr i s te le y e n d a n o ru e g a
c u e n t a c m o e l p r n c i p e B jo r n
a te r r o r i z a l p a s ,
tra n s fo rm a d o en o so . S u p a d re
m a n d o q u e lo m a t a s e n s i n s a b e r
q u e e l o so e r a s u p ro p io h ijo .

IR @ U 60ILV D DEN . 0 M

C riatu ras
salvajes
I j m h is to r ia s d e h o m b re s -lo b o s
e ra n m uy co m u n es e n h u ro p a y
e n el n o r te d e A m r ic a , lu g a re s
d o n d e , a v e c e s , l o s lo b o s
v e rd a d e r o s e r a n lo s a n im a le s
m s te r r o r f ic o s . E n o t r a s p a rte s
d e l m u n d o h a b a h is to r ia s d e
h o m b r e s q u e se t r a n s f o r m a b a n
e n le o n e s , t i g r e s , c o c o d r ilo s e
in c lu s o e n s e r p ie n t e s .
E n A f r i c a s e c r e a q u e la s
a lm a s d e lo s je f e s d e la s a ld e a s
to m a b a n la fo r m a d e a n im a le s
n o b le s . C u a n d o a lg u ie n e ra

a t a c a d o p o r u n le n , t r a t a b a a
veces d e r a z o n a r c o n e l, c re y e n d o
q u e e l a n i m a l t e m a e l a lm a
d e u n a n tig u o je fe . T a m b i n se
d e c a q u e la s g e n te s m a lv a d a s se
tr a n s f o r m a b a n e n a n im a le s
d e s a g ra d a b le s . S e c r e a q u e la
h ie n a e r a la fo r m a fin a l d e
a lg u n a s b r q ja s a fric a n a s .
D e a c u e r d o c o n u n a le y e n d a
in d ia , la g e n te q u e n o p a g a b a su s
d e u d a s se tra n s fo rm a b a en
m o n o s y c o rra n p a ra e sc o n d e rse
e n lo s r b o le s .

D e lo s v a m p iro s y
h o m b r e s - lo b o s e u r o p e o s se
d e c a q u e . a u n q u e m a lv a d o s ,
te n a n a l
hum ana.
p e rso n a s
v a m p iro

m e n o s u n a p a rte
P e n s a b a n q u e la s
se tra n fo rm a n en
o e n h o m b re -lo b o

c o m o c a s tig o p o r s u s m a la s
a c c io n e s .
A n t i g u a m e n t e s e e c h a b a la
c u lp a d e to d a s la s d e s g r a c ia s
a lo s e s p r itu s lla m a d o s
d e m o n io s o d ia b lo s . L o s
d e m o n io s n o e ra n fa n ta s m a s ,
y a q u e n u n c a h a b a n s id o
sere s h u m an o s. E ran u n o s
s e r e s q u e d is fru ta b a n
h a c ie n d o d a o . N o h a y q u e
c o n fu n d ir e s ta s c re e n c ia s
p o p u la r e s c o n lo q u e .
r e s p e c t o a lo s d e m n id o s o
n g e le s r e b e ld e s , d ic e la
re lig i n .

l a ilu s tra c i n d e a b a jo m u e stra


a u n d e m o n io m e d ie v a l to c a n d o
la tr o m p e ta p a r a a t r a e r a la
g e n t e a M is d i a b l i c o s p l a n e s .
A u n q u e lo s d e m o n io s e s t n
in te r e s a d o s e n i n f l u ir e n l a > d a
d e lo s v iv o s , ta m b i n t r a t a n d e

p o se e r e l a lm a d e u n a p e rso n a
d e s p u e s d e l a m u e r te . E n la
ilu s tra c i n d e a r r ib a se m u e s tra a
u n o s d e m o n io s e s p e r a n d o ju n to
a l le c h o d e u n m o rib u n d o p a ra
a r r a s t r a r a l a lm a h a c ia el
n fle rn o e n e l m o m e n to d e d a r el
ltim o s u s p iro .
L o s d e m o n io s , q u e v iv e n e n el
in fie rn o , e n u n m u n d o d e lla m a s
y d e a l m a s t o r t u r a d a s , s e d e c a
q u e e r a n v is to s p o r lo s m o rta le s
d u r a n te la s h o r a s d e o s c u rid a d .
A lg u n a s v e c e s , lo s d e m o n io s
o f r e c a n u n a v id a s in p r o b le m a s
y lle n a d e r iq u e /a s a c a m b io
d e l a lm a d e u n a p e r s o n a . I x is q u e
te n d a n s u a lm a a l d e m o n io
f ir m a b a n u n c o n tr a to u s a n d o su
s a n g r e c o m o t i n t a , t n a ser.
h e c h o , n o h a b a n a d a q u e le s
p e r m itie r a e s c a p a r d e l d e m o n io ,
e x c e p t o q u e u n s a c e r d o t e le s
s a lv a s e d e l p o d e r d e l d e m o n io
c o n o ra c io n e s y la a b s o lu c i n .
O t r a s le y e n d a s a s e g u r a b a n q u e
a lg u n o s d e lo s m s m a lv a d o s
d e m o n io s s a lt a b a n a la b o c a d e
u n a p e rs o n a c u a n d o s ta
b o s te z a b a . E l n ic o m o d o d e
s a c a r a u n d e m o n io d e a lg u ie n
e r a p e d ir a u n s a c e rd o te q u e
e x o r c iz a r a l e n d e m o n ia d o .

49

D em onios
m edievales
A q u v e m o s a l g u n o s d e lo s
d e m o n io s - q u e
a te rro riz a ro n E u ro p a
d u r a n t e la E d a d M e d ia .

K s te d e m o n i o e s c a n d i n a v o se
lla m a b a N io h o g g o r . q u e
q u ie r e d e c ir R o m p e d o r de
c u e r p o s . S e c r e a q u e s e lle v a b a
a l o s m u e r to s p a ra d e v o r a r lo s en
la s p ro fu n d id a d e s d e la T ie r r a .

D u ra n te la s p o c a s d e e n l a K d a d M e d i a , la
re p re s e n ta d a p o r u n i
b u rl n . S e a p a re c a d e
p a r a s e p a r a r a la g e n te d e la s
c o sa s q u e m s q u e ra n .

1.a g e n t e c r e a q u e e l a ire
e s ta b a h a b ita d o p o r m s de
s i e t e m illo n e s d e d e m o n io s .
V a g a b a n p o r la n o c h e , p o d a n
s e r f c ilm e n te t r a g a d o s y
c o n v e r ta n lo s c u e rp o s
e n v a m p iro s .
.

I-o s d e m o n io s f o r m a b a n un
e j r c ito m a l fic o c a p ita n e a d o p o r
el d ia b lo ; c a d a re g im ie n to te n a u n
c a p it n ; s te e s K u ry n o m e . el
p rn c ip e d e la m u e rte , q u e se
a lim e n ta b a d e c u e rp o s h u m a n o s.

S e c r e a q u e la s b r u ja s te n a n
e l p o d e r d e l d ia b lo .
P ro p a g a b a n e p id e m ia s ,
c a u s a b a n to rm e n ta s , y se
tra n s fo rm a b a n e n a n im a le s y
v a m p iro s .

V a n d e s d e v ie ja s y m a lv a d a s
m u je re s -d e m o n io s , h a s ta
d ra g o n e s.

ls e r a n

unos
s esco ceses,
s capuchas
{re q u e
g ra n d e s

D em onios y
fantasm as

i a c r ia tu r a e s un
K r a n m a lv a d o s
d io s q u e ro n d a b a n
as, r e s u c i t a n d o a los
u s ta n d o a los
tos R a k s h a s a s p o d a n

A lg u n o s d e m o n io s e ra n
d i v in id a d e s , c o m o K a li y
X ip e to te c , q u e s e v e n a q u , y
p o d a n s e r m u y m a lv a d o s .
S u p o n a q u e lo s d e m o n io s
e s ta b a n f u e r a d e la s le y e s d e

n e n re p u g n a n te s
m es con u n a m e /d a
e r n a s d e d is tin to s
ro jo o v e rd e .
j a s e ra n v en en o sas

la N a tu r a le z a , q u e p o d a n
c re a r su c u erp o ,
tra n s fo rm n d o s e e n h o m b re s
o a n im a le s .

4 A e s te d e m o n io ja p o n s
t a m b i n le g u s t a b a c o m e r
p e r s o n a s . K* u n K a p p a ; v iv e n e n
lo s r o s y o r i l l a s e m p u j a n d o a l
a g u a a c u a l q u i e r a q u e f u e s e lo
s u fic ie n te m e n te to n to p a ra
a c e rc a rs e a e llo s . S lo h a b a d o s
m a n e ra s d e e sc a p a r d e u n kappa.
L a p r im e r a fo r m a e r a o fre c e rle s
m e l n o p e p in o ; o t r a m a n e r a e ra
in c lin a rs e p a r a s a lu d a r . L o s
k a p p a s e ra n ta n ed u cad o s que
s i e m p r e se i n c l i n a b a n ; a l h a c e r l o
d e r r a m a b a n e l l i q u i d o q u e te m a n
e n la c a b e / a y le s d a b a p o d e r e s
s o b re n a tu ra le s .

a E s t e e s X ip e to te c . u n d e m o n i o
d e M x ic o . B e b a s a n g r e d e lo s
p e ca d o re s q u e s e q u e d a han
d o r m i d o s e n e l in f i e r n o , t a m b i n
s e s a c r i f i c a b a a lo s p r i s i o n e r o s d e
g u e r r a e n s u h o n o r. Se c re a que
a p a re c a e n c u a lq u ie r s itio d o n d e
se d e rra m a ra san g re.

4 K a li e s l a d
d e s tr u c c i n .)
la s m u e r te s 1
e s t s o s t e n i e n d o l a c a b e n d
R a k tiv ir a , e l d io s d e lo s
d e m o n io s . E l y K a li lu c h a n ,
v e n c i e n d o K a li, q u e s e b e b i i
la s a n g re d e R a k tiv ira .
E n la s is la s d e l C a r ib e s e c r
q u e u n o s b u i t r e s lla m a d o s
lo o g a r o o s e r a n l o s e s p r i t u s d e
u n a s m a l' a d a s b r u ja s q u e h ab
p a c t a d o c o n e l d i a b l o , E s te d a l
a la s b ru ja s p o d e re s m ie n tra s q
e s t a b a n v iv a s , p e r o a l m o r i r la
o b lig a b a a t r a e r l e s a n g r e fr e s e
D u r a n t e la s n o c h e s , l o s b u iti
se q u i t a b a n l a p ie l y v o la b a n ei
b u s c a d e v ic tim a s . S i e n c o n t r a
l a p ie l d e u n lo o g a r o o s e le
e c h a b a s a l y p im ie n ta d e m o d a
q u e la b r u j a n o s e l a p o d a p o r

f
L o s Y a r a - M a e r a n d e m o n io s
q ue ro n d a b a n p o r lo s b o sq u e s de
A u s tra lia . E ra n p e q u e a s
c r ia tu r a s , c o n u n a p ie l e s c a m o s a
d e c o lo r ro jo y v e rd e , y te m a n e n
v e / d e m a n o s y p ie s u n a s v e n to s a s .
S e e s c o n d a n e n tr e lo s a rb o le s
e s p e r a n d o a s u s v ic tim a s .
E n t o n c e s , e l Y a r a - M a b a j a b a , se
a g a r r a b a c o n la s v e n to s a s a s u

52

T e n a n u n a s b o c a s ta n g ra n d e s
q u e p o d a n tr a g a r s e a u n a p e rso n a.
S i el Y a ra -M a . d e sp u s d e c o m e r,
ve d o r m a , s u a lim e n to p o d a
s u b irle v s a li r fu e ra .

V am piros de la
H isto ria
L a H is to ria e s t lle n a d e
tir a n o s s a n g u in a r io s , p e r o ta l
v e z n a d ie m s te rro rfic o q u e
e l p r n c ip e V la d D r c u la . o la
c o n d e s a Is a b e l d e B a th o ry .
S u s h is to ria s s e p a re c e n a
la s le y e n d a s d e lo s v a m p iro s
d e C e n tro e u ro p a .

V la d , e l b m p a la d o r
D u r a n t e p a r l e d e l s ig lo X V ,
e l p r n c i p e V la d D r c u l a r e i n a b a
e n u n p e q u e o p a s lla m a d o
\ a l a q u i a . A h o r a e s p a r t e d e la
r e g i n d e R u m a n ia lla m a d a
T r a n s ilv a n ia . B ra m S to c k e r
s e g u ra m e n te b a s s u o b r a d e
v a m p i r o s e n V la d D r c u l a , q u e

e r a te m id o e n to d a E u ro p a p o r s u s
s a n g rie n to s a c to s.
S a b e m o s m u c h o s o b r e l a v id a y
a v e n t u r a s d e V la d D r c u l a , y a q u e
se d ifu n d ie r o n m u c h o y s e g u a r d a n
e n m u c h o s d o c u m e n to s d e la
p o c a . S e le c o n o c a c o n e l n o m b r e
d e - V la d e l K m p a l a d o r - , u n
so b re n o m b re q u e se g an p o r
e m p a l a r a c ie n to s d e p e r s o n a s e n
e s t a c a s d e m a d e r a . K s ta e s u n a
f o r m a d e e je c u c i n m u y c r u e l ,
p o r q u e lo s p a lo s e s t a b a n c u b i e r t o s
c o n a c e i t e y la s p u n t a s e r a n
re d o n d a s. De e s la fo rm a n o h a c a n
g ra n d e s h e rid a s y la m u e rte e ra
e l n t a y m u y d o lo r o s a .
T a m b i n fu e a c u s a d o d e
q u ita r le s la p ie l, d e a s a rlo s , d e
c o c e r y c o r t a r a la g e n te c o m o s i
fu e ra n in g re d ie n te s p a r a u n a s a d o ,
e in c lu s o a lim e n ta b a c o n e llo s a
lo s fa m ilia r e s d e la s v ic tim a s . S e
d i c e q u e i n c l u s o c l a v lo s
so m b re ro s en la s c a b e /a s d e u n o s
n o b le s q u e r e h u s a r o n q u i t r s e l o s
a n t e l.

P e r o in c lu s o c o n s u m al
c o m p o rta m ie n to y c ru e ld a d .
D r c u la fu e d e s c r ito a lg u n a s v eces
e n V a la q u i a c o m o - e l c r u e l y
u s t o g o b e r n a n t e . I n c l u s o s e le
lla m a d o h r o e p o rq u e e c h a
l o s t u r c o s q u e i n v a d a n F .u ro p a
d u r a n te e l s ig lo X V .
D e sp u s d e u n a b a ta lla c o n tra
lo s tu r c o s , e l p rin c ip e D r c u la
e m p a l a to d o u n e j rc ito d e
p r is io n e r o s . E n o tr a o c a s i n
u e m v iv o s a 3 0 0 p r i s i o n e r o s . E n
4 7 6 , a l a e d a d d e 4 6 a o s . V la d
f u e d e c a p i t a d o y e n t e r r a d o e n un
m o n a s te r io .

I s a b e l d e B a th o r y
K n 1 6 1 1 , la c o n d e s a h n g a ra
Is a b e l d e B a th o ry fu e e m p a re d a d a
en u n a h a b ita c i n p o r h a b e r
m a ta d o m s d e 6 5 0 c h ic a s
j v e n e s . I .a s m a t p a r a c o n s e g u ir
E l c a s tillo d e B ra n e s t c e rc a d e
u n a d e l a s e s c e n a s d e u n a d e la s
m s s a n g r i e n t a s m a s a c r e s d e V la d
D r c u la . H o y e n d a e s v is ita d o
p o r t u r i s t a s q u e b u s c a n l a v e rd a d
a c e r c a d e la le y e n d a d e D r c u la .

s u s a n g r e , e n l a q u e se b a a b a
c r e y e n d o q u e l e d e v o l v e r a la
j u v e n t u d y l a b e lle z a .
I .a c o n d e s a e r a m u y v a n i d o s a y
t e m a h a c e r s e v ie ja y p e r d e r s u
b e lle z a . p o r la q u e e r a f a m o s a e n
E u r o p a . E l l a d e s c u b r i la c u r a
m g k a d e la s a n g re c u a n d o ,
g o lp e a n d o a s u d o n c e l la , l e s a lp ic o
s u s a n g r e e n la c a r a y la s m a n o s.
Q u e d c o n v e n c id a d e q u e la
s a n g r e h a b a h e c h o s u p ie l m s
b e lla y d e c id i b a a r to d o su
c u e r p o . I * d e s a f o r tu n a d a c ria d a
f u e a s e s i n a d a y s u s a n g r e m e tid a
e n u n tu b o y c a le n ta d o . E s to fu e el
p rin c ip io d e d ie z a rto s d e c ru e le s
a s e s in a to s d e la s c ie n to s d e
j v e n e s q u e i b a n a l c a s tillo
b u s c a n d o d in e ro y tr a b a jo . E n
c a m b io e r a n e n c e r r a d a s y
t o r t u r a d a s , m a n t e n i n d o l a s v iv a s
to d o e l t i e m p o q u e p o d a n d a r
s a n g r e p a r a lo s b a o s d e b e lle z a d e
la c o n d e sa .

C ine de te rro r

El P r n c ip e d e la
O s c u r id a d

A m u c h a s p e r s o n a s le s
g u s ta v e r p e lc u la s d e
t e r r o r ; p o r e s o e n a lg u n o s
p a s e s s o n m u y p o p u la re s .

h u m a n a . A l fin a l, lo s
b u e n o s s ie m p re triu n fa n
s o b re lo s m a lo s . E l v a m p iro
e s d e s tr u id o p o r u n a e s ta c a

P re s e n ta n c o m o re a l c o sa s
q u e sab e m o s son

c la v a d a e n e l c o ra z n y el
h o m b re -lo b o tie n e q u e
m o rir c o n u n a b a la d e p la ta .

im p o s ib le s .
E n la s p e lc u la s v e m o s al
v a m p iro e n to d a su
s a n g r ie n ta g lo ria . C o lm illo s
d e s n u d o s , lis to s p a ra
i n t r o d u c i r l o s e n la g a r g a n ta
d e la s i g u i e n t e v i c tim a .
A n te n u e s tr o s o jo s ,
u n h o m b re se c o n v ie rte en
u n p e lu d o lo b o y c o rre
h a c ia el b o s q u e lle n o d e
n ie b la , e n b u s c a d e s a n g re

i* e l p r i m e r
N a c i e n
tra d ic io n a l d e
F m p e z h a c ie n d o d e co n d e
v a m p iro e n 1 9 2 7 . 1 na
e n fe rm e ra a s is ta a c a d a
s e s i n , p o r si a lg u ie n se
d e s m a t a s e d e m ie d o .

l n a c o m p a a i n g l e s a , la
lla m m e r F ilm s , se c o n v irti en
ld e r d e p e lc u la s d e te r r o r e n el
a o 1 9 5 0 . R e h i c i e r o n e n c o lo r
m u c h o s c l s ic o s d e l t e r r o r ,
u s a n d o e s p e c ta c u la r e s e fe c to s
e s p e c ia le s y m s s a n g r e d e la
u s a d a h a s ta e n to n c e s .
C h r is to p h e r L e e s u c e d i a
B e la L u g o s i c o m o e l in d is c u tib le
c l s ic o , r e s u c i t a n d o a l C o n d e
D r c u l a d e s p u s d e q u e la
p r im e r a p e lc u la d e v a m p iro s d e
H a m m e r fu e h e c h a e n 1958.
A la d e r e c h a , C h r i s t o p h e r l.e e
e n s e a n d o s u s c o lm illo s a su s
v c tim a s e n la p e lc u la d e
lla m m e r d e 1 9 6 5 , D r c u la ,
P rin c ip e d e la O s c u r id a d - . Q u e
e s d e s tr u id o a r r o j n d o le a l fo so
d e s u c a s tillo .

N o s f e ra tu
E s te e s e l c o n d e v a m p iro
m u rie n d o p o r u n r a y o d e
sol e n la p rim e r a
p e lc u la s e g n la o b r a d e
B ra m S to k e r, -D ra c u la -.
E l ttu lo d e e s t a p e lc u la
h e c h a e n 1 9 2 2 e s N o rfe ra tu
q u e e n r u m a n o s ig n ific a
re s u c ita d o .

Pelculas de te r r o r
Ij s p e lc u la s d e t e r r o r s e h a n
h e c h o c o n la s c r i a t u r a s m a s
e x tr a a s d e v a m p iro s ,
in c lu y e n d o m o n s tru o s
m e c n ic o s y t o d a c l a s e d e
h o m b re s -b e s tia s .
14i f o t o g r a f a d e a b a j o
m u e stra un /o m b i
a b a n d o n a n d o s u t u m b a , e n la
p e lc u la d e l l a m m e r . d e l % 6 ,
- 1 .a p la g a d e lo s z o m b is * . U n
/o m b i e s u n c u e rp o d e v u e lto a
l a v id a p o r m e d i o d e m a g ia
p a r a t r a b a j a r c o m o e s c la v o d e
su dueo.
E n e s t a p e lc u la , e l d u e o d e
u n a s m in a s p o n e a t r a b a j a r e n
e lla s a u n o s /o m b is , p e ro el
h r o e c o n s ig u e d e s t r u i r a los
/ o m b i s y a n u l a r lo s m a l t a d o s
p la n e s d e l d u e o .

M a q u illa je p a ra
m o n stru o s

E s t a m u j e r s e r p i e n t e , d e l a p e lc u la
- E l r e p til- , d e lla m m e r , es
tra n s fo rm a d a e n u n a s e rp ie n te p o r
u n h e c h i /o . S e a l i m e n t a d e
a n im a le s v iv o s , p e r o p r e f i e r e a lo s
h u m a n o s . M a ta a s u p a d re a n te s de
ser q u em ada.

L a le y e n d a d e lo s
h o m b re s -lo b o s , d e T y b u rn
F ilm s , p r e s e n ta a u n n i o c ria d o
p o r lo b o s . C re c e , c o n v irti n d o s e
e n u n h o m b r e - l o b o - . c a d a l u n a lle n a .
C o m e te m u c h o s c r m e n e s a n te s de
s e r c a / a d o y m a ta d o d e u n tir o .

Ij e s t r e l l a s d e la s p e lc u la s
d e t e r r o r tie n e n q u e u s a r u n o s
e x tr a o s y c o m p lic a d o s
m a q u illa je s p a ra p a re c e r
m o n s tru o s .
A l o s v a m p i r o s s e le s
e m p o l l a b a d e v e r d e , lo q u e le s
d a b a e l a s p e c to d e m u e rto s . S u s
fa ls o s c o lm illo s lo s h a c a n lo s
d e n tis ta s .
C h ris to p h e r L ee u sab a
le n te s d e c o n ta to r o j a s q u e
d a b a n a s u s o jo s u n a s p e c to
s a lv a je y s a n g rie n to .
E l m a q u i l l a j e d e lo s
h o m b r e - l o b o e s m s d if c il.
C u a n d o L o n C h a n g . J r . . h iro
E l h o m b re -lo b o , e n 1941,
te n a q u e p e g rs e le a la c a ra
p e l o d e y a k p a r a c r e a r e l e fe c to .

V am piros
E n e s te lib r o h a b r s e n c o n tr a d o lo s p e rs o n a je s m s
im p o r ta n te s d e l m u n d o d e lo s v a m p iro s ,

H A R P IE S : S o n
f e m e n i n o s c o n a l a s ; re
p o r la a n tig u a G re c ia .
L l e v a b a n a la
y d e v o ra b a n

h o m b re s -lo b o s y d e m o n io s . E n e s ta s p g in a s p re s e n ta m o s
la s c r ia tu r a s m s r e p e le n te s d e e s te e x tr a o m u n d o , a l
m is m o tie m p o q u e u n a s e r ie d e p la n ta s y a n im a le s
re la c io n a d o s c o n e s ta s h o rr ib le s y v ie ja s le y e n d a s .
D R A C L 'L : E s t a e s l a p a l a b r a
i q u e s ig n il
if i c a d i a b l o o
d r a g n . A V la d e l
le lla m D r c u la p o rq u e el
n o m b re d e s u p a d re e r a D ra c u l y
a a d ie n d o u n a a a l fin a l d e
u n a p a la r a ru m a n a q u ie re d e c ir
h ijo d e . P o r e s o , D r c u la
q u ie re d e c ir h ijo d e l d ia b lo .
F A M I L I A R : L a m a s c o t a d e la s
b r u j a s . I j i s t e n a n p a r a q u e le s
a y u d a s e n e n s u s ritu a le s
m g ic o s . E l m s u s u a l e r a el
g a t o . H a y h i s t o r i a s s o b r e b r u ja s
q u e u sa b a n sa p o s, c u erv o s y
o tro s a n im a le s p e q u e o s e
i n c l u s o a veces*

IT Z P A P A L O T L : L n
a /te c a .

tr a n s f o r m a r s e e n u n a b e lls im a
m a rip o s a .

D H A . M P I R : D e a c u e r d o c o n la
a n tig u a le y e n d a d e T r a n s ilv a n ia ,
e s e l h ijo d e u n v a m p i r o ; e s la
n ic a p e rs o n a c a p a / d e * f * r r y
m a t a r a l o s v a m p ir o s in v is ib le s .

60

A J O : P la n ta d e la m is m a
f a m ilia q u e la c e b o l la , u s a d a
p a ra c o c in a r. S e h a u sad o
ta m b i n m u c h o p a ra d e fe n d e rse
d e m a lo s e s p r itu s y
p r i n c i p a l m e n t e d e v a m p ir o s .
I n a le y e n d a is l m ic a c u e n ta q u e
u n a p l a n t a d e a j o c r e c i e n e l s itio
d o n d e S a t n p u s o p o r p rim e ra
M e l p ie d e s p u s d e h a b e r s i d o
e x p u ls a d o d e l p a ra s o .

J A k A C A C A : l n m a lv a d o
v a m p iro b ra s ile o c o n fo r m a d e
s e r p i e n t e . S e d c c i a q u e r o b a b a la
le c h e d e l a m a d r e m i e n t r a s s t a
a lim e n ta b a a s u h ijo . A l m is m o
t i e m p o , e l j a r a c a c a p o n a la
p u n ta d e s u c o la e n la b o c a d e l
n i o .

K E L P IE : E n d e m o n io
e sc o c s c o n la fo r m a d e un
c a b a llo . C u a lq u ie r a q u e
e n c o n t r a b a u n k e lp ie
g a lo p a n d o p o r la o r il la d e un
r o y t r a t a b a d e c r u z a r e l r o
s u b id o e n l , n o p o d ra
b a ja rs e n u n c a m as.
L A M I A : l ' n v a m p i r o c o n la
c a r a d e u n a b e lla m u je r y con
el c u e rp o d e u n a s e rp ie n te .
D e a c u e rd o c o n la s le y e n d a s
d a b a n a l o s j v e n e s
d e d e v o ra rlo s .

J IG A R - K H O R : E s ta e ra u n a d e
la s m u c h a s b r u ja s b e b e d o r a s d e
s a n g r e q u e se d e c a q u e
e n c a n t a b a n l a s j u n g l a s d e la
In d ia . J ig a r - k h o r s e ra n e s p r itu s
f e m e n i n o s q u e s e s u p o n a
ro b a b a n lo s h g a d o s a su s
m ie n tra s re c ita b a n u n a s

MM@ynn0 6 0 tviPiffo@e>]

M A N D R A G O R A : Se c re a q u e
te n ia p o d e re s
o s . y a q u e se p e n s a b a q u e
i d e b a j o d e la s h o r c a s
d o n d e s e a l i m e n t a b a c o n la
s a n g r e y c o n l a c a r n e d e lo s
d e e lla . E r a p e lig r o s o c o g e r la s ,
y a q u e a l a r r a n c a r l a s g r it a b a n
y q u ie n la s o y e se , m o ra .

O W E N G A S : V a m p ir o s
G u i n e a , e n e l O e s te i
E r a n lo s e s p r itu s de
m a l v a d o s o d e brujo>
t e m a n f o r m a f s ic a . I
e n lo s o v v e n g a s h a c ia
lim p ia s a n la san
la s m a n c h a s d e
p r iv a r lo s d e sus

S T R I G E S : E s to s d e m o n io s
g rie g o s v o la b a n p o r la s n o ch es.
T e m a n f o r m a d e p a j a r o s y to m a b a n
i c o m e r su

M A R A : U n v a m p iro d a n s
q u e e r a u n a h e r m o s a m u je r
d e d a y p o r l a s n o c h e s se
la s a n g r e d e lo s
T o d o e l q u e se
i d e e lla s u f r a
,n t i m i e n t o s d e
s o fo c o y e s t r a n g u l a m i e n t o ;
p e ro s e la p o d a a s u s ta r c o n
u n c u c h illo .
FU EGOS PRO TECTO RES:
E r a n u n o s f u e g o s q u e se
s u p o n a q u e a p a r t a b a n a lo s
m a lo s e s p r i t u s . S e e n c e n d a n
d u r a n t e c a t s t r o f e s e n la E d a d
M e d i a y e s p e c ia lm e n t e e n
ti e m p o s d e p la g a s . I .o s f u e g o s
d e b a n e n c e n d e r s e p o r la
n o c h e , f r o t a n d o lo s m a d e r o s o
c o n u n a a n t o r c h a e n c e n d id a
c o n o t r o d e e s t o s fu e g o s .

62

V A M P IR O : P ro b a b le m e n te sea
it u r c a , o u p i r . q u e
c h u p a s a n g re . A p a rte
m s c o n o c id o s.
P a o le o e l C o n d e
h e m o s m o s tra d o o tro s
tip o s d e v a m p i r o s e n e s te lib r o .
I la y t a n t a s le y e n d a s s o b r e e l l o s , y
l a s u p e r s t i c i n d e la g e n t e e s t a n
g r a n d e , q u e lo m s p r o b a b l e e s
q u e e x i s t a n m u c h o s m s tip o s d e
v a m p ir o s .
U R I K O U A K A S : E n la s
,e s ta
e s el
c u e r p o d e u n h o m b r e m a lv a d o
t r a d o a l a v id a p o r e l d i a b l o .
I-o s u r i k o l a k a s s e s e n ta b a n
s o b r e s u s v c t i m a s y la s
m a ta b a n a s fix i n d o la s .

m u c h a s e x t r a a s s u p e r s tic io n e s .
D e a c u e r d o c o n u n a v ie ja le y e n d a
c h i n a . V Y ills-o '-fh e-v v isp e r a u n
v a m p iro q u e n a c a d e la s a n g re
d e r r a m a d a o d e la m a d e r a
p o d r i d a d e lo s
q u e h a c a n
a rru in a b a n
t o d o s los
p o r la n o c h e
U O B O : A n te s m uy c o m n por
to d a E u ro p a y N o rte d e
A m ric a , e s te a n im a l h a
i n s p i r a d o t a n t a s le y e n d a s
de te rro r que ha qu ed ad o
l i m i t a d o a z o n a s l e j a n a s . |.o s
l t i m o s lo b o s , e n I n g l a t e r r a ,
f u e r o n c a z a d o s d u r a n t e e l s ig lo
X V III. A u n q u e m a ta b a n a
m u c h o s a n im a le s , ra ra m e n te
a ta c a n a u n h o m b re .

s u r a m e r i c a n o d e la s le y e n d a s
m a y a s . E l lo tr . e r a u n a fe a
c r ia tu r a c o n a la s y c o n cab ezi
p e r r o . V iv a e n u n a p a r te del
in fie r n o y b e b a la s a n g r e de
c u a lq u ie ra q u e p a s a s e p o r su
te rrito rio .

T H A V E T A S E : l 'n t i p o d e
d e m o n io b irm a n s . A p a re c a
e s p e c ia lm e n te c u a n d o h a b a
u n a e p id e m ia d e c le ra o d e
v i r u e l a y r o n d a b a a to d o s
a q u e l l o s q u e e s t a b a n a p u n to
d e m o r i r . C o m o to d o s lo s
v a m p ir o s , s e p e n s a b a q u e e r a el
a lm a d e u n a p e r s o n a q u e h a b a
f a lle c id o d e m u e r t e v io le n ta .

W I L L S - O - T H E - W I S P : A vece
p u e d e n v e rs e p o r la n o c h e u n a *
lu c e s q u e b r i l l a n d e b a j o d e la s
p l a n t a s p o d r i d a s . C u a n d o la s
p l a n t a s se d e s c o m p o n e n
d esp ren d e n u n g as q u e puede
a r d e r p o r s s lo ; a n t e s d e q u e
fu e s e c o n o c i d a e s t a e x p lic a c i n ,
e s t a s lu c e s f u e r o n o b j e t o d e

s ia ra u in i M [M o @ im

Indice
A f r ic a . 2 1 . 4 6 -4 7 . 6 2
A jo . 7 . 10. 11, 13, 18. 6 0
A le m a n ia . 9 , 2 7 , 45
A m e r ic a , 4 0 -4 3 . 4 6 . 6 0 . 63
A n g e l. 4 9 . 62
A s ir a . 20
A u s tra lia . 20. 53
A /te c a s . 61
B a ja n g , 25
R a r l h o r y , F li/.a b e th , 55
B e rse rk e rs, 3 4 . 44
B i r m a n ia . 6 2
B r a s il. 61
B u lg a r ia . H
C a a d a . 40
C a p u c h a s R o ja s
C a ta le p s i a . 27
C h a n e v , J r . , L o u , 59
C h i n a . 6 . 2 2 . 4 4 . 63
C iv a te te o . 20
D ia b lo . 4 9 . 5 2 . 60
D in a m a r c a , 62
D r c u la . 9 . 60
K s c a n d in a v ia . 8 . 4 4 . 50
E s c o c ia . 5 0 . 61
E k im m u , 20
K u rv n o m e , 51
K a n . 21
F r a n c ia . 3 4 -3 9 , 30
F u e g o . 10-I I . 15. 19
( j a l e s . 45
G r e c i a , 10, 16
G r e c ia a n t ig u a . 8 . 2 8 . 6 1 -6 3
G r e n i e r . J e a n . 36 -3 9
H a tt o , o b is p o , 45
H o m b r e D r a c u l a . 2 8 -2 9 . 56-57
H u n g r a . 6 . 55
I n d i a , 4 7 , 5 3 , 61
In g la te rra . 8 . 34. 63
I r l a n d a . 35
K a li, 57
K a p p a s . 53
K u lw a n a . 41

64

L a n g s u i r , 24
L e e . C h r s t h o f e r , 5 7 . 59
L iu , 23
L o o g a r o o . 52
L u g o s i. B e la . 56-57
L y c a n tr o p a . 3 0 -3 4 . 39
M a la s ia . 24-25
M e d u e g n a . 17-19
M x ic o , 20 -5 2
M u ro n y , 9
N a c h /e h re r, 9
N a v a jo , 4 2 -4 3
N e u n to t e r , 9
N io h o g g o r . 5 0
N o o tk a , 41
N o r u e g a , 45
O d n . 4 4
P a lo le . A r n o ld , 1 6 -17. 63
P e le s t. 25
P o lo n g . 25
P o lo n ia . 5
P o rtu g a l. 60
K a k s h a s a s . 53
R a k t i v i r a , 52
R o m a a n t i g u a . 28
R u m a n ia . 9 . 5 4 -5 5 . 5 7 . 6 0
R u s ia . 5 . 8 . 32
S a ta n . 6 0 . 62
S e r v ia , 16
S to k e r . B r a m . 2 8 -2 9 . 5 4 . 57
T r a n s il v a n ia . 9 . 2 8 . 5 4 -5 5 . 60
V a la q u ia . 54 -5 5
V a m p i r o . 28
Y a r n e v el V a m p i r o , 29
V ie s /e v , 8
V la d D r c u l a , 5 5 -6 0
X ip e to te c , 57
Y a r a - M a , 53
/ .o m b i, 58 -5 9

i (fi)2(l(!,vn Plli o@

Gua de los Poderes Ocultos


L a G uia d e lo s p o d e re s o c u lto s e s
u n a i n tr o d u c c i n al m s f a s c in a n te
m u n d o del f o lk lo re y la le y e n d a .
V a m p iro s in c lu y e h i s t o r ia s y
h e c h o s f a n t s tic o s .
C a s a s E n c a n ta d a s n o s c u e n t a n de
d u e n d e s tra v ie so s y de fantasm as
d e t o d o el m u n d o . M iste rio so s
P o d e re s e x p l o r a n la p e r c e p c i n
ex trasen so rial y o tro s fen m en o s
p a r a n o r m a l e s q u e a s o m b r a n a la
c i e n c ia y e x c it a n n u e s tr o i n te r s
p o r el m is te r io y el e n ig m a q u e
s u p o n e n e n el m b i t o d e la
p a ra p s ic o lo g a .

ce/m a./a.
ffJ W W

-M A OB O