Está en la página 1de 2

Algemene didactiek 1

Bijlage Hoofdstuk 11 Maken van een lesvoorbereiding


Hoe wordt een didactische werkvorm genoteerd in de lesvoorbereiding?

Didactische
werkvorm

Omschrijving in de lesvoorbereiding

Doceren

Lk doceert,
Lk doceert en toont ondertussen voorbeelden,
Actief doceren: lk stelt tijdens het doceren volgende
vragen: .

Demonstratie

Demonstratie via GAS-principe:


- Observatieopdracht leerlingen: Lk vraagt de lln
aandachtig te kijken (geef eventueel aan waar ze
specifiek moeten op letten)
- Globaliseren: handeling volledig uitschrijven
(stappenplan, je mag verwijzen naar een bijlage)
- Analyseren: welke vragen ga je stellen? Welke tips
ga je geven?
- Synthetiseren: omschrijven
- Leerling komt vooraan de handeling voortonen,
welke vragen ga je stellen aan de medeleerlingen?
- Indien van toepassing, praktijkles omschrijven: hoe
organiseer je deze?

OLG

- Vraagsequens volledig uitschrijven


- Mogelijke antwoorden van de leerlingen noteren
wanneer deze niet terug te vinden is in de kolom
leerinhoud.

Oefeningen

- Individueel, klassikaal, in duo of in groep maken?


- Omschrijving van de opdracht. Timing.
- Hoe organiseren: klassikaal maken, individueel,
duo,?
- Hoe verbeteren.

Leergesprek

- Probleemstelling (opdracht of oefening): je mag


verwijzen naar een bijlage
- Voorbereidingstijd
- Juiste oplossingsmethode: je mag verwijzen naar
een bijlage (correctiesleutel)
- Mogelijke foutieve oplossingsmethode: welke
(typische) fouten kan je verwachten?
- Foutenanalyse: welke vragen ga je stellen om de
oplossingsmethodes te bespreken?
- Conclusie/samenvatting

Klasdiscussie

- Organisatie en afspraken: klasopstelling, enkel


praten wie de praatstok heeft, elkaar laten
uitspreken,
- Stellingen, bijvragen die je kan stellen
- Procesevaluatie(hoe is het verlopen?): Hoe vraag je
dit na?
- Productevaluatie (wat geleerd?): Hoe vraag je dit
na? Hoe vat je de discussie zelf samen?

Algemene didactiek 2
Bijlage Hoofdstuk 11 Maken van een lesvoorbereiding
-Conclusie
Didactisch groepswerk

- Soort groepswerk (parallel, complementair,


gemengd)
- Groepsgrootte en samenstelling van de groepjes:
hoe stel je de groepjes samen?
- Taakverdeling binnen de groepjes: welke rollen
worden er opgenomen?
- Omschrijving opdracht
- Rapporteren: hoe verloopt dit? Hoe zal jij dit
begeleiden?
- Synthese/samenvatting

Rollenspel

- Omschrijving spelsituatie
- Rolomschrijvingen
- Observatieopdracht observatoren
- Nabespreking met foutenanalyse: Hoe pak je dit
aan? Welke vragen stel je? (eerst spelers laten
ventileren, dan observatoren)
-Conclusie

Case-study

- Omschrijving case (kan tekst zijn, een filmpje, een


dialoog,)
- Voorbereidingstijd
- Juiste oplossing
- eventueel leergesprek met foutenanalyse

Leerspel

- Omschrijving leerspel
- Organisatie: klasschikking, speluitleg,
regels/afspraken
- Procesevaluatie(hoe is het verlopen?): Hoe vraag je
dit na?
- Productevaluatie (wat geleerd?): Hoe vraag je dit
na?

Filmfragment bespreken

-Kijkopdracht geven
-Welk filmfragment (link bij media noteren)?
-Hoe bespreken, welke vragen zal je stellen?
-Conclusie/ aansluiting bij je leerinhoud