Está en la página 1de 11

PROPOSTA CEIP SES ROTES VELLES

SERVEI ESCOLA MATINERA 2016/17

Proposta Servei Escola Matinera – CEIP Ses Rotes Velles

1.- Qui som?
Escull Solidari és una associació sense ànim de lucre que treballa per a la millora de la
qualitat de vida de les persones.
La nostra Associació ofereix diferents serveis dins el camp de l’educació i està adreçada
especialment a l'educació en el lleure i a la promoció de la cultura pròpia de les nostres
illes.
El nostre ideari defensa que el món que volem és:
socialment just, intercultural i sostenible ecològicament.
Per això aquests tres valors són els pilars que fonamenten tota la tasca de la
nostra entitat.
Des d’Escull Educam, atenem i divertim.

2.- La nostra metodologia
Des d’Escull Solidari, i seguint amb les premisses abans esmentades, entenem que la
única meotodologia possible és aquella que afavoreixi el creixement i
desenvolupament dels infants que participen a les nostres activitats. És per això que
les activitats extraescolars i tasques que realitzin a les nostres activitats tendràn com a
punt principal el procés d’aprenentatge dels infants.
Tots els nostres projectes es desenvolupen baix les premisses de diversió, educació i
també seguretat, tot fomentant que les activitats extraescolars siguin divertides,
saludables i completes. Això, sense oblidar que qualsevol activitat ha de tenir sempre
un fons didàctic, l’ensenyament de valors socials com la tolerància, la solidaritat i el
respecte, valors que ajuden al creixement personal dels infants.
A més, degut a la consciència de la importància d’emetre valors culturals i socials de la
nostra comunitat als infants, totes les nostres activitats es desenvolupen sempre amb
la llengua catalana com a llengua vehicular. Entenem que la transmisió de la nostra
cultura i els valors que aquesta emet són un recurs que fa que els infants del territori
s’impliquin en la societat on viuen i, així, poden desenvolupar-se com a part d’una
comunitat que els hi és pròpia.

Escull Projectes educatius
c/Gabriel Maura, 6 – Palma
info@esculleduca.com
971 247 094
www.esculleduca.com

Proposta Servei Escola Matinera – CEIP Ses Rotes Velles

3.- El nostre equip de monitors
Tot un equip de professionals que feim possible l’execució del projecte treballam baix
les premisses de la democràcia, la cooperació, la solidaritat, la responsabilitat i la
seguretat. Nosaltres no entenem aquest espai com una simple execució d’activitats
extraescolars que “ocupin les hores mortes” dels infants, sinó que els hi volem donar
sempre una vessant educativa i desenvolupam la nostra tasca amb la responsabilitat i
serietat que l’educació no formal es mereix.
A l’hora d’executar les nostres activitats extraescolars i els nostres serveis educatius,
comptam amb professionals amb ampla experiència i perfectament titulats per
desenvolupar les activitats extraescolars proposades. De fet, a dins l’equip que formam
Escull Solidari hi trobam psicòlegs, pedagogs, educadors socials, mestres de diferents
especialitats, historiadors, historiadors de l’art, llicenciats en audiovisuals i entre totes
i tots elaboram els projectes de les nostres activitats. A més tots comptam amb
titulacions lligades al món del lleure (coordinadors i monitors de temps lliure, entre
d’altres). La diversitat professional ens permet desenvolupar tot el servei de manera
integral, oferint així una oferta molt ampla i completa.
4.- Els objectius d’Escull
A continuació vos presentam els objectius generals i comuns a qualsevol activitat que
Escull Solidari ofereix, recordant que a l’hora de treballar els diferents tipus d’activitats
extraescolars cadascuna també té uns objectius específics que es van desenvolupant.
 Generar espais d’oci i educació que facilitin el creixement i desenvolupament
dels infants.
 Descobrir que aprendre és divertit i que podem aprendre jugant.
 Fomentar la col·laboración i la cooperació entre els infants.
 Incentivar la creativitat, el respecte, la iniciativa com a normes bàsiques per a
una convivència adient.
 Ampliar els seus coneixements psico-motrius mitjançant les bones postures i
l’esport.
 Promoure entre els nins i nines participants unes normes de convivència i
respecte mutu.
 Treballar el conflicte com a oportunitat i no com a problema i mediar els
conflictes que puguin sorgir.
 Educar en valors: Educar per al respecte a la diferència i fomentar els valors de
la pau i la solidaritat.

Escull Projectes educatius
c/Gabriel Maura, 6 – Palma
info@esculleduca.com
971 247 094
www.esculleduca.com

Proposta Servei Escola Matinera – CEIP Ses Rotes Velles

5.- La realitat de la societat actual i del centre educatiu
El nou ritme de vida de la societat cada vegada és més frenètic. Els canvis laborals dels
pares i mares al llarg dels anys ha comportat importants transformacions socials i està
exigint una adaptació de les dues principals qüestions que fins fa molt poc temps es
dividia d’una forma molt rígida la vida social: la feina i la vida familiar.
També ens trobam amb el cas de la manca de xarxa familiar i social de la que les
famílies disposaven abans, degut a les migracions i als canvis urbanístics a pobles i
ciutats.
Quan els infants tornen a l’escola toca tornar al ritme habitual i, de nou, surt a la llum
la incompatibilitat dels horaris escolar i laboral dels pares/mares. Per tant, és necessari
crear espais on els infants gaudeixin des d'un aspecte lúdic del seu propi treball,
tractant de comprendre i assimilar valors de tolerància i respecte.
El CEIP Ses Rotes Velles, al carrer Riu Sil, n.21, és un centre públic ubicat a Santa Ponça.
El centre està ubicat en una zona turística, majoritàriament d’habitatges plurifamiliars
de dimensions reduïdes, amb una activitat orientada a l’àrea de serveis: hotels,
restauració, comerç, construcció, serveis domèstics... Amb una activitat
socioeconòmica mitja- baixa basada amb el treball estacional, amb situació d’atur
durant la temporada baixa.
La població aquests darrers anys s’ha vist incrementada per la presència de famílies
provinents d’altres països. Aquest fet fa que s’hagin posat d’acord els agents implicats
en l’educació formal dels infants i s’han desenvolupat tota una sèrie de documents o
plans (de convivència, d’acollida i d’atenció a la diversitat), així com també un projecte
lingüístic que completen el Projecte Educatiu del Centre, un projecte basat en la
formació adaptada a tots els els infants, tot integrant-los en la societat i del qual Escull
(mitjançant la seva participació amb el Servei d’Escola Matinera) n’està completament
d’acord
i,
de
fet,
en
vol
participar.
En aquest cas, des d’Escull pensam que l’educació no formal ha d’estar completament
vinculada als valors, hàbits i normes que s’estableixen a l’educació formal i s’han de
seguir desenvolupant a aquest àmbit, amb el joc i la dinàmica com a punt bàsic del
nostre projecte i tenint en compte les necessitats individuals de cada infant. Les
activitats al món del temps lliure han d’estar completament vinculades al Projecte
Educatiu i Curricular del Centre, servint així de complement pel bon desenvolupament
de l’educació dels nins i nines en la seva integritat a la comunitat.
Escull Projectes educatius
c/Gabriel Maura, 6 – Palma
info@esculleduca.com
971 247 094
www.esculleduca.com

Proposta Servei Escola Matinera – CEIP Ses Rotes Velles

6.- La nostra proposta
La realitat d’aquest centre educatiu i les seves necessitats ens proporcionen
l‘oportunitat d’oferir el servei d’Escola Matinera, que es duria a terme de dilluns a
divendres de 7:30 a 8:30h.
En aquest servei hi treballaran professionals amb titulacions relacionades al món del
Temps Lliure infantil i Juvenil, que tendran competència oral i que empraran com a
llengua vehicular el català a totes les activitats, coneixent la realitat del centre educatiu
i la necessitat d’incorporar projectes extraescolars en aquesta llengua. En aquesta
activitat els monitors i monitores que desenvoluparan l’activitat tendran una
continuïtat en el projecte, amb l’objectiu de millorar la qualitat organitzativa del
projecte. Als pares els agrada tenir molta estabilitat als serveis per als seus fills, ja que
això els dóna seguretat. Per això, mantenint els mateixos monitors (sempre i quan
desenvolupin les seves tasques de manera satisfactòria) facilitem que els pares es
familiaritzin amb el monitor responsable i, al mateix temps, que els treballadors es
facin amb la tasca que han de desenvolupar.
Amb l’objectiu d’oferir un servei de qualitat tant als participants com als pares i mares,
l’equip de monitors estarà format sempre per un monitor per cada 15 infants o fracció
de 5 o menys, tant d’Educació Infantil com d’Educació Primària. Això vol dir que fins a
20 participants hi haurà 1 monitor/a, a partir del participant nombre 21 haurà 2
monitors.
Per tant, milloram les ràtios establertes per la Conselleria d’Educació, fet que li dóna
més qualitat al servei que oferim.

Escull Solidari
Infants
1-20
21-35
36-50

Monitors
1
2
3

Normativa Conselleria
(Ed. Infantil)
Infants
Monitors
1-25
1
26-40
2
41-55
3

La nostra proposta és gestionar íntegrament el servei, oferint així el màxim de qualitat
possible als participants i als pares, així com alleugerir el volum de feina de l’equip
directiu del centre. Així, doncs, ens encarregaríem de les inscripcions i cobraments,
desenvolupament de programacions, gestió del monitoratge, acompanyament de
possibles monitors en pràctiques, etc.

Escull Projectes educatius
c/Gabriel Maura, 6 – Palma
info@esculleduca.com
971 247 094
www.esculleduca.com

Proposta Servei Escola Matinera – CEIP Ses Rotes Velles

7.- La nostra metodologia
El servei d’Escola Matinera suposa una ampliació de l’horari d’atenció dels infants al
mateix centre on desenvolupen els seus estudis reglats. D’aquesta manera obrim una
nova porta a la necessitat dels pares de conciliar la seva vida personal i professional
dins l’àmbit del temps lliure i dins el marc escolar, fins a l’hora de l’obertura de
l’escola.
En aquesta activitat els menors són atesos per educadors qualificats que introdueixen
els infants en el nou dia d’una forma totalment gradual. Aquest fet és molt important,
ja que hem de tenir present en tot moment que encara hauran d’enfrontar-se a la
resta de la jornada lectiva.Tot i així, al nostre projecte d’Escola Matinera oferim
activitats sempre destinades a l'estimulació dels infants, perquè a l'hora de l'entrada
tenguin les piles ben carregades. Amb tot això, proposam un espai lúdic i divertit, una
diversió orientada i dirigida per desenvolupar en el participant sentits crítics enfront de
la societat, per poder triar de manera lliure i independent.

8.- Objectius del programa
Els objectius que hem marcat com a prioritaris en aquest servei són els següents:

Respondre a la demanda social existent en quant a ajuda a les unitats familiars i
a la possibilitat de conciliar la vida familiar i laboral.
Desenvolupar la participació i la igualtat.
Fomentar el desenvolupament intel·lectual socialitzat.
Desenvolupar el coneixement de la pròpia utilitat personal, educació per a la
salut i la higiene.
Aprendre les diferents destreses socials i el fet de pertanyer al grup i a la
comunitat on habitam.
Aprendre unes normes adients de convivència i de respecte al medi ambient,
mitjançant l’ús de materials reutilitzats a les diferents activitats per racons,
sobretot a les activitats d’expressió artística que es vagin desenvolupant al llarg
del projecte.

Escull Projectes educatius
c/Gabriel Maura, 6 – Palma
info@esculleduca.com
971 247 094
www.esculleduca.com

Proposta Servei Escola Matinera – CEIP Ses Rotes Velles

9.- El nostre programa d’activitats.
Amb els objectius abans esmentats, i amb la idea d’aconseguir que els nins i nines
participin activament a aquest espai que pretèn conciliar la vida laboral i familiar,
volem desenvolupar un projecte marcat per racons.
Pensant en les característiques que comporta aquest servei (el fet d’arribar de manera
intermitent i constant per part dels infants), pensam que la millor manera per a posar
en marxa activitats amb un nivell de qualitat és fer-ho mitjançant aquesta metodologia
de racons degut a una sèrie de motius:
Per una banda, el joc s’adapta a les necessitats, voluntats i ritme de cadascun dels
infants que empren aquest servei. Els racons també ens permeten adaptar-nos a
diferents edats: hi ha racons amb més o menys dificultat en un mateix espai, així com
racons per estar més relaxats i altres on es necessiti més concentració i/o moviment. A
més, la diversitat d’activitats fa que cada dia els participants trobin diferents opcions,
evitant així l’avorriment.
Per altra banda, els racons estan composats per activitats on és senzilla la incorporació
dels alumnes que van arribant i ens permeten diferents agrupacions (parelles, petits
grups, joc individual,..), un aspecte a tenir en compte quan hi ha una participació
d’infants de moltes edats diferents. Es tracta de posar a l’abast de l’infant elements
perquè vagi experimentant alhora que desenvolupa la seva autonomia.
Finalment, el fet de ser activitats autònomes fa que el joc individual pugui ser
supervisat i guiat per l’adult, però no implica la participació constant d’aquest, pel que
es permet atendre a les famílies que van arribant i així, poder fer un petit balanç de
l’activitat de manera habitual.
A partir d’aquestes motivacions, passam a explicar els diferents racons que aniran
variant al llarg dels trimestres, segons les motivacions i la demanda dels participants:
Racó de joc simbòlic: Amb el material que els nins i nines trobaran a aquest espai,
podran recrear experiències quotidianes, assumir rols diferents als habituals, tot
treballant actituds de col·laboració, de respecte i d'integració. El joc simbòlic ajuda als
nins i nines a la seva socialització perquè començarà a compartir el seu joc fictici amb
els seus companys. Amb el joc simbòlic començaràn a anticipar i a expressar les seves
intencions, és a dir, a planificar prèviament el que vol fer, quines joguines necessita,
quins papers adoptaran tant ell com els que juguin amb ell. Aquest resulta un gran pas
cap a la maduració psicològica que poc a poc li portarà al descobriment de la
necessitat de posar regles en el joc, amb la qual cosa descobrirà noves formes de jugar,
Escull Projectes educatius
c/Gabriel Maura, 6 – Palma
info@esculleduca.com
971 247 094
www.esculleduca.com

Proposta Servei Escola Matinera – CEIP Ses Rotes Velles

els jocs amb normes. Finalment, i seguint amb els nostres valors, volem remarcar que
les joguines i materials amb els que els nins i nines es trobaran en aquest espai seran
totalment integradors, tot fomentant també la igualtat entre homes i dones.
Racó d’expressió plàstica: Racó amb activitats per a tots els nivells educatius, aquí els
nins i nines tendran a la seva disposició tota una sèrie de materials per pintar, retallar,
aferrar, fer plastilina, collars, polseres,... Aquest racó i les diferents manualitats que
realitzarem de manera autònoma i guiada, s’aniran adaptant a les festes tradicionals
de la nostra cultura. Es fan manualitats amb diferents materials de casa, materials
reciclats o materials d’expressió plàstica: cartolines, folis de colors, pintures, temperes,
gomets,…
Les manualitats es poden desenvolupar per iniciativa del monitor/a o dels propis
infants, ja que veiem molt aconsellable que puguin aportar les seves idees i, així,
participar en el moment de tria de les diferents activitats. Tendrem especial esment a
les característiques de cada participant, així com l’adaptació de les activitats als
alumnes que tenguin Necessitats Educatives Especials.
Racó de jocs d’enginy: Aquest és un espai pensat pels participants d’Educació Primària.
En aquest racó, els nins i nines trobaran jocs de percepció i agudesa visual i/o de
desenvolupament mental, per crear reptes als infants més competitius. Alguns
exemples d’aquests jocs podrien ser: jeroglífics amb missatges secrets, sopa de lletres,
cerca les 7 diferències, jocs matemàtics, enigmes, il·lusions òptiques, jocs de memòria,
jocs de lògica...
Racó de jocs de taula: aquest espai disposarà de jocs que ens permetin diferents
agrupacions i que siguin de fàcil comprensió i de curta durada, com per exemple el
connecta 4, tres en ratlla, l’oca, dòmino, qui es qui?, trencaclosques...S’aniran afegint
jocs tradicionals a mesura que passi el curs. Els materials que constitueixen els jocs de
taula, poden ser també jocs de taula creats a partir de tallers que anirem organitzant.
Jocs exteriors populars: Aquesta iniciativa compleix una triple funció:
- D’una banda pretén apropar als infants a les tradicions i costums,
- D’una altra apareix com a alternativa als jocs de noves tecnologies que fomenten
l’individualisme.
- I finalment també pot servir com a pont intergeneracional ja que padrins, pares i
fills poden compartir una mateixa experiència.
Amb aquesta triple finalitat neix el nostre interès per a recuperar alguns jocs populars.
Per a fer-ho possible durant cada dia es posaran a disposició dels infants elàstics,
baldufes, cordes, xapes, etc i els monitors ensenyaran com es poden usar, amb quines
Escull Projectes educatius
c/Gabriel Maura, 6 – Palma
info@esculleduca.com
971 247 094
www.esculleduca.com

Proposta Servei Escola Matinera – CEIP Ses Rotes Velles

cançons es pot botar a la corda o amb l’elàstic, etc. A més a més també s’ensenyaran
jocs que no necessiten de cap objecte concret per a jugar com conions, estàtues, etc.
Racó de foment de la lectura: Per a fomentar la lectura, l’hàbit de la bona escolta i la
bona vocalització, cada dia, segons el temps del que es disposi, es llegirà un conte,
redacció, història... que ajudi a
revitalitzar la imaginació treballant la comprensió lectora i l’ expressió corporal, la
improvització. A més, els nins i nines disposaran de llibres i contes per a poder
començar a endinsar-se en el món de la lectura. Un racó de lectura infantil hauria
d'estar ubicat en un espai on els petits es sentin segurs i lluny de les distraccions. Un
espai on relaxar-se, recollir-se i abandonar-se a gaudir de la lectura. És per això que
demanarem algun espai adient per a poder desenvolupar aquesta activitat quan la
portem a terme.

10.- Desenvolupament del servei
Els nins i nines del CEIP Ses Rotes Velles podran emprar el servei d’Escola Matinera a
partir de les 7’30, qualsevol dia, ja que disposarem d’abonaments mensuals,
quinzenals i diaris. En qualsevol cas, demanarem als tutors que ens emplenin una
petita fitxa on s’especifiquin les dades personals de l’infant i dels familiars, així com
també si té algun tipus de discapacitat o NEE que l’equip de monitors i monitores hagi
de conèixer, amb l’objectiu de donar-li el servei més individualitzat i, així, de major
qualitat.
A mesura que els participants vagin arribant, l’equip de monitors els explicaran els
diferents racons que hi ha, tot poguent elegir quina activitat vol desenvolupar i també
poguent canviar a qualsevol moment d’activitat o racó.
Per a desenvolupar les competències que establim amb els objectius com puguin ser el
desenvolupament d’habilitats socials, l’exercitament de la competència lingüística o el
foment de la igualtat entre tots, desenvoluparíem una sèrie d’activitats habituals
diàriament com poden ser:
 Entrada i bon dia!: A l’ entrada a l’ Escola Matinera els monitors/es els ajudaran
a llevar-se els abrics i les motxilles i els posaran en un lloc senzill d’ accedir.
 L’Àgora: En aquest espai, amb la dinamització d’un monitor, els nins i nines
exposaran els seus somnis, dubtes, curolles o qualsevol altra fet que sigui
Escull Projectes educatius
c/Gabriel Maura, 6 – Palma
info@esculleduca.com
971 247 094
www.esculleduca.com

Proposta Servei Escola Matinera – CEIP Ses Rotes Velles

interessant, amb l’objectiu d’exercitar la competència lingüística. També
disposarem en aquest espai de la capsa dels malsons, amb la idea que els nins i
nines, quan hagin tengut un malson o tenguin una por, els hi puguin donar al
monstre que habita dins la capsa i, així, començar el dia amb bon peu i d’una
manera molt més positiva.
Belluguem-nos: Sobretot a l’inici del servei, els monitors dinamitzaran el servei
tot desenvolupant jocs de moviment, de coordinació i de postura corporal amb
l’objectiu de desentumir-se i anar-se despertant per afrontar el dia i començar
després les activitats per racons.

El treball en igualtat el treballarem de manera transversal, a partir de totes les
activitats que es vagin organitzant a dins el servei, tot donant idees sobre les diferents
formes de convivència, afavorint la participació i respectant la diversitat de la
Comunitat.
Relacionat amb aquest fet, promourem també l’autoestima positiva, a través de
diferents activitats que siguin vehicles per a expressar idees i no una prova de talent o
una habilitat artística. Amb aquest fet aconseguirem establir relacions socials més
igualitàries, entre d’altres moltíssimes coses.

Escull Projectes educatius
c/Gabriel Maura, 6 – Palma
info@esculleduca.com
971 247 094
www.esculleduca.com

Proposta Servei Escola Matinera – CEIP Ses Rotes Velles

11.- Informació de gestió
El servei d’Escola Matinera es gestiona i desenvolupa durant tot l’any, sempre
adaptant cadascuna de les activitats a les necessitats i motivacions dels infants al llarg
del curs. El preu per aquests serveis seria el següent:
Tipus
Abonament mensual
Abonament quinzenal
Abonament diari

Preu
22’00€
11’00€
2’00€

El pagament del servei es farà a mes per començar mitjançant pagament a l’equip de
monitors. A aquest preu per activitat s’inclou la gestió i coordinació del monitoratge,
així com també l’assegurança de Responsabilitat Civil.
Aquest preu inclou el descompte derivat de la subvenció de la Conselleria d’Educació.
Per tal de tenir ben clars els termes del servei s’establirà un conveni de col·laboració
entre Escull i l’escola contractant.

Escull Projectes educatius
c/Gabriel Maura, 6 – Palma
info@esculleduca.com
971 247 094
www.esculleduca.com