Está en la página 1de 11

PROPOSTA CEIP SES ROTES VELLES

SERVEI ESCOLA MATINERA 2016/17

Proposta Servei Escola Matinera CEIP Ses Rotes Velles

1.- Qui som?


Escull Solidari s una associaci sense nim de lucre que treballa per a la millora de la
qualitat de vida de les persones.
La nostra Associaci ofereix diferents serveis dins el camp de leducaci i est adreada
especialment a l'educaci en el lleure i a la promoci de la cultura prpia de les nostres
illes.
El nostre ideari defensa que el mn que volem s:
socialment just, intercultural i sostenible ecolgicament.
Per aix aquests tres valors sn els pilars que fonamenten tota la tasca de la
nostra entitat.
Des dEscull Educam, atenem i divertim.

2.- La nostra metodologia


Des dEscull Solidari, i seguint amb les premisses abans esmentades, entenem que la
nica meotodologia possible s aquella que afavoreixi el creixement i
desenvolupament dels infants que participen a les nostres activitats. s per aix que
les activitats extraescolars i tasques que realitzin a les nostres activitats tendrn com a
punt principal el procs daprenentatge dels infants.
Tots els nostres projectes es desenvolupen baix les premisses de diversi, educaci i
tamb seguretat, tot fomentant que les activitats extraescolars siguin divertides,
saludables i completes. Aix, sense oblidar que qualsevol activitat ha de tenir sempre
un fons didctic, lensenyament de valors socials com la tolerncia, la solidaritat i el
respecte, valors que ajuden al creixement personal dels infants.
A ms, degut a la conscincia de la importncia demetre valors culturals i socials de la
nostra comunitat als infants, totes les nostres activitats es desenvolupen sempre amb
la llengua catalana com a llengua vehicular. Entenem que la transmisi de la nostra
cultura i els valors que aquesta emet sn un recurs que fa que els infants del territori
simpliquin en la societat on viuen i, aix, poden desenvolupar-se com a part duna
comunitat que els hi s prpia.

Escull Projectes educatius


c/Gabriel Maura, 6 Palma
info@esculleduca.com
971 247 094
www.esculleduca.com

Proposta Servei Escola Matinera CEIP Ses Rotes Velles

3.- El nostre equip de monitors


Tot un equip de professionals que feim possible lexecuci del projecte treballam baix
les premisses de la democrcia, la cooperaci, la solidaritat, la responsabilitat i la
seguretat. Nosaltres no entenem aquest espai com una simple execuci dactivitats
extraescolars que ocupin les hores mortes dels infants, sin que els hi volem donar
sempre una vessant educativa i desenvolupam la nostra tasca amb la responsabilitat i
serietat que leducaci no formal es mereix.
A lhora dexecutar les nostres activitats extraescolars i els nostres serveis educatius,
comptam amb professionals amb ampla experincia i perfectament titulats per
desenvolupar les activitats extraescolars proposades. De fet, a dins lequip que formam
Escull Solidari hi trobam psiclegs, pedagogs, educadors socials, mestres de diferents
especialitats, historiadors, historiadors de lart, llicenciats en audiovisuals i entre totes
i tots elaboram els projectes de les nostres activitats. A ms tots comptam amb
titulacions lligades al mn del lleure (coordinadors i monitors de temps lliure, entre
daltres). La diversitat professional ens permet desenvolupar tot el servei de manera
integral, oferint aix una oferta molt ampla i completa.
4.- Els objectius dEscull
A continuaci vos presentam els objectius generals i comuns a qualsevol activitat que
Escull Solidari ofereix, recordant que a lhora de treballar els diferents tipus dactivitats
extraescolars cadascuna tamb t uns objectius especfics que es van desenvolupant.
Generar espais doci i educaci que facilitin el creixement i desenvolupament
dels infants.
Descobrir que aprendre s divertit i que podem aprendre jugant.
Fomentar la collaboracin i la cooperaci entre els infants.
Incentivar la creativitat, el respecte, la iniciativa com a normes bsiques per a
una convivncia adient.
Ampliar els seus coneixements psico-motrius mitjanant les bones postures i
lesport.
Promoure entre els nins i nines participants unes normes de convivncia i
respecte mutu.
Treballar el conflicte com a oportunitat i no com a problema i mediar els
conflictes que puguin sorgir.
Educar en valors: Educar per al respecte a la diferncia i fomentar els valors de
la pau i la solidaritat.

Escull Projectes educatius


c/Gabriel Maura, 6 Palma
info@esculleduca.com
971 247 094
www.esculleduca.com

Proposta Servei Escola Matinera CEIP Ses Rotes Velles

5.- La realitat de la societat actual i del centre educatiu


El nou ritme de vida de la societat cada vegada s ms frentic. Els canvis laborals dels
pares i mares al llarg dels anys ha comportat importants transformacions socials i est
exigint una adaptaci de les dues principals qestions que fins fa molt poc temps es
dividia duna forma molt rgida la vida social: la feina i la vida familiar.
Tamb ens trobam amb el cas de la manca de xarxa familiar i social de la que les
famlies disposaven abans, degut a les migracions i als canvis urbanstics a pobles i
ciutats.
Quan els infants tornen a lescola toca tornar al ritme habitual i, de nou, surt a la llum
la incompatibilitat dels horaris escolar i laboral dels pares/mares. Per tant, s necessari
crear espais on els infants gaudeixin des d'un aspecte ldic del seu propi treball,
tractant de comprendre i assimilar valors de tolerncia i respecte.
El CEIP Ses Rotes Velles, al carrer Riu Sil, n.21, s un centre pblic ubicat a Santa Pona.
El centre est ubicat en una zona turstica, majoritriament dhabitatges plurifamiliars
de dimensions redudes, amb una activitat orientada a lrea de serveis: hotels,
restauraci, comer, construcci, serveis domstics... Amb una activitat
socioeconmica mitja- baixa basada amb el treball estacional, amb situaci datur
durant la temporada baixa.
La poblaci aquests darrers anys sha vist incrementada per la presncia de famlies
provinents daltres pasos. Aquest fet fa que shagin posat dacord els agents implicats
en leducaci formal dels infants i shan desenvolupat tota una srie de documents o
plans (de convivncia, dacollida i datenci a la diversitat), aix com tamb un projecte
lingstic que completen el Projecte Educatiu del Centre, un projecte basat en la
formaci adaptada a tots els els infants, tot integrant-los en la societat i del qual Escull
(mitjanant la seva participaci amb el Servei dEscola Matinera) nest completament
dacord
i,
de
fet,
en
vol
participar.
En aquest cas, des dEscull pensam que leducaci no formal ha destar completament
vinculada als valors, hbits i normes que sestableixen a leducaci formal i shan de
seguir desenvolupant a aquest mbit, amb el joc i la dinmica com a punt bsic del
nostre projecte i tenint en compte les necessitats individuals de cada infant. Les
activitats al mn del temps lliure han destar completament vinculades al Projecte
Educatiu i Curricular del Centre, servint aix de complement pel bon desenvolupament
de leducaci dels nins i nines en la seva integritat a la comunitat.
Escull Projectes educatius
c/Gabriel Maura, 6 Palma
info@esculleduca.com
971 247 094
www.esculleduca.com

Proposta Servei Escola Matinera CEIP Ses Rotes Velles

6.- La nostra proposta


La realitat daquest centre educatiu i les seves necessitats ens proporcionen
loportunitat doferir el servei dEscola Matinera, que es duria a terme de dilluns a
divendres de 7:30 a 8:30h.
En aquest servei hi treballaran professionals amb titulacions relacionades al mn del
Temps Lliure infantil i Juvenil, que tendran competncia oral i que empraran com a
llengua vehicular el catal a totes les activitats, coneixent la realitat del centre educatiu
i la necessitat dincorporar projectes extraescolars en aquesta llengua. En aquesta
activitat els monitors i monitores que desenvoluparan lactivitat tendran una
continutat en el projecte, amb lobjectiu de millorar la qualitat organitzativa del
projecte. Als pares els agrada tenir molta estabilitat als serveis per als seus fills, ja que
aix els dna seguretat. Per aix, mantenint els mateixos monitors (sempre i quan
desenvolupin les seves tasques de manera satisfactria) facilitem que els pares es
familiaritzin amb el monitor responsable i, al mateix temps, que els treballadors es
facin amb la tasca que han de desenvolupar.
Amb lobjectiu doferir un servei de qualitat tant als participants com als pares i mares,
lequip de monitors estar format sempre per un monitor per cada 15 infants o fracci
de 5 o menys, tant dEducaci Infantil com dEducaci Primria. Aix vol dir que fins a
20 participants hi haur 1 monitor/a, a partir del participant nombre 21 haur 2
monitors.
Per tant, milloram les rtios establertes per la Conselleria dEducaci, fet que li dna
ms qualitat al servei que oferim.

Escull Solidari
Infants
1-20
21-35
36-50

Monitors
1
2
3

Normativa Conselleria
(Ed. Infantil)
Infants
Monitors
1-25
1
26-40
2
41-55
3

La nostra proposta s gestionar ntegrament el servei, oferint aix el mxim de qualitat


possible als participants i als pares, aix com alleugerir el volum de feina de lequip
directiu del centre. Aix, doncs, ens encarregarem de les inscripcions i cobraments,
desenvolupament de programacions, gesti del monitoratge, acompanyament de
possibles monitors en prctiques, etc.

Escull Projectes educatius


c/Gabriel Maura, 6 Palma
info@esculleduca.com
971 247 094
www.esculleduca.com

Proposta Servei Escola Matinera CEIP Ses Rotes Velles

7.- La nostra metodologia


El servei dEscola Matinera suposa una ampliaci de lhorari datenci dels infants al
mateix centre on desenvolupen els seus estudis reglats. Daquesta manera obrim una
nova porta a la necessitat dels pares de conciliar la seva vida personal i professional
dins lmbit del temps lliure i dins el marc escolar, fins a lhora de lobertura de
lescola.
En aquesta activitat els menors sn atesos per educadors qualificats que introdueixen
els infants en el nou dia duna forma totalment gradual. Aquest fet s molt important,
ja que hem de tenir present en tot moment que encara hauran denfrontar-se a la
resta de la jornada lectiva.Tot i aix, al nostre projecte dEscola Matinera oferim
activitats sempre destinades a l'estimulaci dels infants, perqu a l'hora de l'entrada
tenguin les piles ben carregades. Amb tot aix, proposam un espai ldic i divertit, una
diversi orientada i dirigida per desenvolupar en el participant sentits crtics enfront de
la societat, per poder triar de manera lliure i independent.

8.- Objectius del programa


Els objectius que hem marcat com a prioritaris en aquest servei sn els segents:

Respondre a la demanda social existent en quant a ajuda a les unitats familiars i


a la possibilitat de conciliar la vida familiar i laboral.
Desenvolupar la participaci i la igualtat.
Fomentar el desenvolupament intellectual socialitzat.
Desenvolupar el coneixement de la prpia utilitat personal, educaci per a la
salut i la higiene.
Aprendre les diferents destreses socials i el fet de pertanyer al grup i a la
comunitat on habitam.
Aprendre unes normes adients de convivncia i de respecte al medi ambient,
mitjanant ls de materials reutilitzats a les diferents activitats per racons,
sobretot a les activitats dexpressi artstica que es vagin desenvolupant al llarg
del projecte.

Escull Projectes educatius


c/Gabriel Maura, 6 Palma
info@esculleduca.com
971 247 094
www.esculleduca.com

Proposta Servei Escola Matinera CEIP Ses Rotes Velles

9.- El nostre programa dactivitats.


Amb els objectius abans esmentats, i amb la idea daconseguir que els nins i nines
participin activament a aquest espai que pretn conciliar la vida laboral i familiar,
volem desenvolupar un projecte marcat per racons.
Pensant en les caracterstiques que comporta aquest servei (el fet darribar de manera
intermitent i constant per part dels infants), pensam que la millor manera per a posar
en marxa activitats amb un nivell de qualitat s fer-ho mitjanant aquesta metodologia
de racons degut a una srie de motius:
Per una banda, el joc sadapta a les necessitats, voluntats i ritme de cadascun dels
infants que empren aquest servei. Els racons tamb ens permeten adaptar-nos a
diferents edats: hi ha racons amb ms o menys dificultat en un mateix espai, aix com
racons per estar ms relaxats i altres on es necessiti ms concentraci i/o moviment. A
ms, la diversitat dactivitats fa que cada dia els participants trobin diferents opcions,
evitant aix lavorriment.
Per altra banda, els racons estan composats per activitats on s senzilla la incorporaci
dels alumnes que van arribant i ens permeten diferents agrupacions (parelles, petits
grups, joc individual,..), un aspecte a tenir en compte quan hi ha una participaci
dinfants de moltes edats diferents. Es tracta de posar a labast de linfant elements
perqu vagi experimentant alhora que desenvolupa la seva autonomia.
Finalment, el fet de ser activitats autnomes fa que el joc individual pugui ser
supervisat i guiat per ladult, per no implica la participaci constant daquest, pel que
es permet atendre a les famlies que van arribant i aix, poder fer un petit balan de
lactivitat de manera habitual.
A partir daquestes motivacions, passam a explicar els diferents racons que aniran
variant al llarg dels trimestres, segons les motivacions i la demanda dels participants:
Rac de joc simblic: Amb el material que els nins i nines trobaran a aquest espai,
podran recrear experincies quotidianes, assumir rols diferents als habituals, tot
treballant actituds de collaboraci, de respecte i d'integraci. El joc simblic ajuda als
nins i nines a la seva socialitzaci perqu comenar a compartir el seu joc fictici amb
els seus companys. Amb el joc simblic comenarn a anticipar i a expressar les seves
intencions, s a dir, a planificar prviament el que vol fer, quines joguines necessita,
quins papers adoptaran tant ell com els que juguin amb ell. Aquest resulta un gran pas
cap a la maduraci psicolgica que poc a poc li portar al descobriment de la
necessitat de posar regles en el joc, amb la qual cosa descobrir noves formes de jugar,
Escull Projectes educatius
c/Gabriel Maura, 6 Palma
info@esculleduca.com
971 247 094
www.esculleduca.com

Proposta Servei Escola Matinera CEIP Ses Rotes Velles

els jocs amb normes. Finalment, i seguint amb els nostres valors, volem remarcar que
les joguines i materials amb els que els nins i nines es trobaran en aquest espai seran
totalment integradors, tot fomentant tamb la igualtat entre homes i dones.
Rac dexpressi plstica: Rac amb activitats per a tots els nivells educatius, aqu els
nins i nines tendran a la seva disposici tota una srie de materials per pintar, retallar,
aferrar, fer plastilina, collars, polseres,... Aquest rac i les diferents manualitats que
realitzarem de manera autnoma i guiada, saniran adaptant a les festes tradicionals
de la nostra cultura. Es fan manualitats amb diferents materials de casa, materials
reciclats o materials dexpressi plstica: cartolines, folis de colors, pintures, temperes,
gomets,
Les manualitats es poden desenvolupar per iniciativa del monitor/a o dels propis
infants, ja que veiem molt aconsellable que puguin aportar les seves idees i, aix,
participar en el moment de tria de les diferents activitats. Tendrem especial esment a
les caracterstiques de cada participant, aix com ladaptaci de les activitats als
alumnes que tenguin Necessitats Educatives Especials.
Rac de jocs denginy: Aquest s un espai pensat pels participants dEducaci Primria.
En aquest rac, els nins i nines trobaran jocs de percepci i agudesa visual i/o de
desenvolupament mental, per crear reptes als infants ms competitius. Alguns
exemples daquests jocs podrien ser: jeroglfics amb missatges secrets, sopa de lletres,
cerca les 7 diferncies, jocs matemtics, enigmes, illusions ptiques, jocs de memria,
jocs de lgica...
Rac de jocs de taula: aquest espai disposar de jocs que ens permetin diferents
agrupacions i que siguin de fcil comprensi i de curta durada, com per exemple el
connecta 4, tres en ratlla, loca, dmino, qui es qui?, trencaclosques...Saniran afegint
jocs tradicionals a mesura que passi el curs. Els materials que constitueixen els jocs de
taula, poden ser tamb jocs de taula creats a partir de tallers que anirem organitzant.
Jocs exteriors populars: Aquesta iniciativa compleix una triple funci:
- Duna banda pretn apropar als infants a les tradicions i costums,
- Duna altra apareix com a alternativa als jocs de noves tecnologies que fomenten
lindividualisme.
- I finalment tamb pot servir com a pont intergeneracional ja que padrins, pares i
fills poden compartir una mateixa experincia.
Amb aquesta triple finalitat neix el nostre inters per a recuperar alguns jocs populars.
Per a fer-ho possible durant cada dia es posaran a disposici dels infants elstics,
baldufes, cordes, xapes, etc i els monitors ensenyaran com es poden usar, amb quines
Escull Projectes educatius
c/Gabriel Maura, 6 Palma
info@esculleduca.com
971 247 094
www.esculleduca.com

Proposta Servei Escola Matinera CEIP Ses Rotes Velles

canons es pot botar a la corda o amb lelstic, etc. A ms a ms tamb sensenyaran


jocs que no necessiten de cap objecte concret per a jugar com conions, esttues, etc.
Rac de foment de la lectura: Per a fomentar la lectura, lhbit de la bona escolta i la
bona vocalitzaci, cada dia, segons el temps del que es disposi, es llegir un conte,
redacci, histria... que ajudi a
revitalitzar la imaginaci treballant la comprensi lectora i l expressi corporal, la
improvitzaci. A ms, els nins i nines disposaran de llibres i contes per a poder
comenar a endinsar-se en el mn de la lectura. Un rac de lectura infantil hauria
d'estar ubicat en un espai on els petits es sentin segurs i lluny de les distraccions. Un
espai on relaxar-se, recollir-se i abandonar-se a gaudir de la lectura. s per aix que
demanarem algun espai adient per a poder desenvolupar aquesta activitat quan la
portem a terme.

10.- Desenvolupament del servei


Els nins i nines del CEIP Ses Rotes Velles podran emprar el servei dEscola Matinera a
partir de les 730, qualsevol dia, ja que disposarem dabonaments mensuals,
quinzenals i diaris. En qualsevol cas, demanarem als tutors que ens emplenin una
petita fitxa on sespecifiquin les dades personals de linfant i dels familiars, aix com
tamb si t algun tipus de discapacitat o NEE que lequip de monitors i monitores hagi
de conixer, amb lobjectiu de donar-li el servei ms individualitzat i, aix, de major
qualitat.
A mesura que els participants vagin arribant, lequip de monitors els explicaran els
diferents racons que hi ha, tot poguent elegir quina activitat vol desenvolupar i tamb
poguent canviar a qualsevol moment dactivitat o rac.
Per a desenvolupar les competncies que establim amb els objectius com puguin ser el
desenvolupament dhabilitats socials, lexercitament de la competncia lingstica o el
foment de la igualtat entre tots, desenvoluparem una srie dactivitats habituals
diriament com poden ser:
Entrada i bon dia!: A l entrada a l Escola Matinera els monitors/es els ajudaran
a llevar-se els abrics i les motxilles i els posaran en un lloc senzill d accedir.
Lgora: En aquest espai, amb la dinamitzaci dun monitor, els nins i nines
exposaran els seus somnis, dubtes, curolles o qualsevol altra fet que sigui
Escull Projectes educatius
c/Gabriel Maura, 6 Palma
info@esculleduca.com
971 247 094
www.esculleduca.com

Proposta Servei Escola Matinera CEIP Ses Rotes Velles

interessant, amb lobjectiu dexercitar la competncia lingstica. Tamb


disposarem en aquest espai de la capsa dels malsons, amb la idea que els nins i
nines, quan hagin tengut un malson o tenguin una por, els hi puguin donar al
monstre que habita dins la capsa i, aix, comenar el dia amb bon peu i duna
manera molt ms positiva.
Belluguem-nos: Sobretot a linici del servei, els monitors dinamitzaran el servei
tot desenvolupant jocs de moviment, de coordinaci i de postura corporal amb
lobjectiu de desentumir-se i anar-se despertant per afrontar el dia i comenar
desprs les activitats per racons.

El treball en igualtat el treballarem de manera transversal, a partir de totes les


activitats que es vagin organitzant a dins el servei, tot donant idees sobre les diferents
formes de convivncia, afavorint la participaci i respectant la diversitat de la
Comunitat.
Relacionat amb aquest fet, promourem tamb lautoestima positiva, a travs de
diferents activitats que siguin vehicles per a expressar idees i no una prova de talent o
una habilitat artstica. Amb aquest fet aconseguirem establir relacions socials ms
igualitries, entre daltres moltssimes coses.

Escull Projectes educatius


c/Gabriel Maura, 6 Palma
info@esculleduca.com
971 247 094
www.esculleduca.com

Proposta Servei Escola Matinera CEIP Ses Rotes Velles

11.- Informaci de gesti


El servei dEscola Matinera es gestiona i desenvolupa durant tot lany, sempre
adaptant cadascuna de les activitats a les necessitats i motivacions dels infants al llarg
del curs. El preu per aquests serveis seria el segent:
Tipus
Abonament mensual
Abonament quinzenal
Abonament diari

Preu
2200
1100
200

El pagament del servei es far a mes per comenar mitjanant pagament a lequip de
monitors. A aquest preu per activitat sinclou la gesti i coordinaci del monitoratge,
aix com tamb lassegurana de Responsabilitat Civil.
Aquest preu inclou el descompte derivat de la subvenci de la Conselleria dEducaci.
Per tal de tenir ben clars els termes del servei sestablir un conveni de collaboraci
entre Escull i lescola contractant.

Escull Projectes educatius


c/Gabriel Maura, 6 Palma
info@esculleduca.com
971 247 094
www.esculleduca.com