Está en la página 1de 1

CLUB DEPORTIVO MUTUALISTA EL LOA

EXAMEN DE ASCENSO COMISIN TCNICA

Nombre Postulante:

Fecha Nacimiento:

RUT:

Fecha Examen:

EXAMEN A DAI IKKYO (CINTURN AMARILLO)


REQUISITO PREVIO, 6 MESES CINTURN BLANCO

KIHON

BRM

REI
SHIZEN TAI
SHINTAI
KUZUSHI
TSUKURI
KAKE

NAGE WAZA (DERECHA)


11 De Ashi Barai
12 Hiza Guruma
13 Sasae Tsurikomi Ashi
14 Uki Goshi
15 O Soto Gari
16 O Goshi
17 O Uchi Gari
18 Seoi Nage

BRM

KATAME WAZA (DERECHA)


Kesa Gatame
Kuzure Kesa Gatame
Kata Gatame
SLO MAYORES DE 15 AOS
Okuri eri jime
Hadaka jime
Ude hishigi Juji gatame
Ude garami

REQUISITO

KIHON
NAGE WAZA
KATAME WAZA

BUENA

REGUL
AR

BRM

SI NO

KIHON

BRM

TAISABAKI
KUMIKATA
MAE UKEMI
YOKO UKEMI
USHIRO UKEMI
MAE MAWARI UKEMI

NAGE WAZA (IZQUIERDA)


11 De Ashi Barai
12 Hiza Guruma
13 Sasae Tsurikomi Ashi
14 Uki Goshi
15 O Soto Gari
16 O Goshi
17 O Uchi Gari
18 Seoi Nage

BRM

KATAME WAZA (IZQUIERDA)


Kesa Gatame
Kuzure Kesa Gatame
Kata Gatame
SLO MAYORES DE 15 AOS
Okuri eri jime
Hadaka jime
Ude hishigi Juji gatame
Ude garami

BRM

MALA

APRUEBA

REPRUEBA

TOTAL

___________________________________
Nibaldo Osciel Rojas Godoy
1er Dan