Está en la página 1de 21

KANJI

(Lecturas y Significado)

Jos de Jess Ramos Muoz

Kanji Lecturas y Significado

KANJI
NIVEL I
(80 Caracteres)

Kanji Lecturas y Significado


KANJI

SIGNIFICADO

LECTURA ON-YOMI

LECTURA KUN-YOMI

UNO

ICHI, ITSU

Hito(tsu)

DOS

NI

Futa, futa(tsu)

TRES

SAN

CUATRO

SHI

CINCO

GO

SEIS

ROKU

SIETE

SHICHI

OCHO

HACHI

NUEVE

KYUU, KU

DIEZ

JUU,

Mi, mi(tsu),

Yo, yo(tsu),

, yon

Itsu, itsu(tsu)

Mu, mutsu,

, mui

Nana, nana(tsu), nano

Ya, ya(tsu),

, you

Kokono, kokono(tsu)

Too, to

Kanji Lecturas y Significado

CIEN, MUCHOS

HYAKU

-------------------------------------

MIL,MUCHOS

SEN

Chi

DA, SOL

NICHI, JITSU

Hi, ka

MES, LUNA

GETSU, GATSU

tsuki

FUEGO

KA

Hi, <ho>

AGUA

SUI

Mizu

RBOL, MADERA

BOKU, MOKU

Ki, ko

ORO, DINERO, METAL

KIN, KON

Kane, kana

SUELO, TIERRA,
TURQUA
ARRIBA, ENCIMA,
SUBIR,ELEVAR

DO, TO

tsuchi

JOU, <SHOU>

Ue, uwa, kami, a(geru), a(garu),


nobo(ru), nobo(su), nobo(seru)

DEBAJO, INFERIOR,
BAJAR

KA, GE

Shita, shimo, <moto>, sa(geru),


sa(garu), kuda(ru), kuda(su),
kuda(saru), o(rosu), o(riru)

IZQUIERDA

SA

hidari

DERECHA

U, YUU

migi

GRANDE, MUY, MUCHO

DAI, TAI

Oo, oo(kii), oo(ini)

Kanji Lecturas y Significado


CENTRO, DENTRO,
INTERIOR, MEDIO

CHUU

Naka

POCO, PEQUEO

SHOU

Chii(sai), ko, o

MANO

SHU

Te,<ta>

PIERNA,PIE, SER
SUFICIENTE,BASTAR

SOKU

Ashi, ta(riru), ta(ru), ta(su)

OJO, MIRADA,
PERCEPCIN

MOKU,<BOKU>

Me, <ma>

OREJA, ODO

JI

Mimi

BOCA, ORIFICIO,
APERTURA

KOU, KU

kuchi

PERSONA

JIN, NIN

hito

NIO, CHIQUILLO

SHI, SU

Ko

FEMENINO, MUJER

JO, <NYO>, <NYOU>

Onna, <me>

MASCULINO, HOMBRE

DAN, NAN

Otoko

NOMBRE, CLEBRE,
DISTINGUIDO,
REPUTACIN

MEI, MYOU

Na

AO, EDAD

NEN

toshi

MONTAA

SAN

yama

Kanji Lecturas y Significado

ARROYO, RO

<SEN>

Kawa

ARBOLEDA,SOTO

RIN

Hayashi

BOSQUE

SHIN

Mori

CAMPO DE ARROZ,
ARROZAL

DEN

Ta

KUU

Sora, a(ku), a(keru), kara

LLUVIA

Ame, ama

PARASO, CIELO ,
IMPERIAL

TEN

<ame>, <ama>

ESPRITU, MENTE, GAS

KI, KE

--------------------------------------

TARDE, NOCHE

<SEKI>

yuu

FLOR

KA

hana

HIERBA, PLANTA

SOU

kusa

BAMB

CHIKU

take

PERRO

KEN

inu

INSECTO, BICHO

CHUU

mushi

CIELO,ATMSFERA,
VACO,VACANTE,
QUEDARSE
VACO,VACIAR

Kanji Lecturas y Significado

CONCHA

BAI

Kai

PIEDRA

SEKI, SHAKU, <KOKU>

Ishi

OU

------------------------------------------

JOYA,ESFERA, BOLA
PELOTA

GYOKU

Tama

POTENCIA,PODER,
FUERZA, ENERGA,
VIGOR, NFASIS

RYOKU,RIKI

Chikara

HILO,HEBRA,CUERDA

SHI

Ito

COCHE, VEHCULO,
RUEDA

SHA

kuruma

SONIDO, RUIDO

ON, <IN>

Oto, ne

ESTUDIO, APRENDIZAJE,
CIENCIA, ESTUDIAR

GAKU

Mana(bu)

KOU

-----------------------------------------

SEN

saki

SEI, SHOU

I(kiru), i(kasu), i(keru),


u(mareru), u(mu), <o(u)>,
ha(eru), ha(yasu), <ki>, nama

CARCTER, LETRA,
PALABRA

JI

<aza>

LETRAS, LITERATURA

BUN, MON

<fumi>

REY, REGLA, MAGNATE

ESCUELA, COLEGIO,
CENTRO DOCENTE
ANTES, ADELANTE,
PREVIO, PUNTA, FINAL,
PROCEDENCIA,EXTREMO,
ANTERIOR
VIDA, NACIMIENTO,
VIVIR, EXISTIR, DAR A
LUZ, NACER, PURO,
CRUDO

Kanji Lecturas y Significado


LIBRO, ORIGEN,
CONTADOR DE COSAS
ALARGADAS

HON

Moto

CIUDAD, PUEBLO

SON

Mura

PUEBLO, CIUDAD,
BLOQUE, CALLE

CHOU

Machi

ROJO, ENROJECER(SE),
SONROJARSE

SEKI, < SHAKU>

Aka, aka(i), aka(ramu),


aka(rameru)

BLANCO

HAKU, < BYAKU>

Shiro, shira, shiro(i)

AZUL, VERDE, PLIDO

SEI, SHOU

Ao, ao(i)

CIRCULAR, REDONDO,
YEN

EN

Maru(i)

CORECTO, JUSTO,
ARREGLAR, ENDEREZAR

SEI, SHOU

Tada(shii), tada(su), masa

TEMPRANO, RPIDO,
PRONTO, APRESURARSE,
PRECIPITARSE, ACELERAR

SOU, <

>

Haya(i), haya(maru),
haya(meru)

ENTRAR, INSERTAR,
ADMITIR, INTRODUCIR,
METER

NYUU

I(ru), i(reru), hai(ru)

SALIR, DEJAR, SACAR

SHUTSU, < SUI>

De(ru). Da(su)

RITSU, < RYUU>

Ta(tsu), ta(teru)

KYUU

Yasu(mu), yasu(maru),
yasu(meru)

KEN

Mi(ru), mi(eru), mi(seru)

LEVANTAR(SE), ALZARSE,
PONERSE EN PIE, ESTAR
EN PIE, ERIGIR
DESCANSO, DESCANSAR,
DAR UN DESCANSO,
TOMARSE UN
DESCANSO, ESTAR
DESCANZADO
VISTA, VER, ESPERANZA,
IDEA, OPININ, VER,
OBSERVAR, SER VISTO,
ESTAR A LA VISTA,
PODER VERSE, MOSTRAR

Kanji Lecturas y Significado

KANJI
NIVEL II
(160 Caracteres)
8

Kanji Lecturas y Significado


KANJI

SIGNIFICADO

LECTURA ON-YOMI

LECTURA KUN-YOMI

PRIMAVERA, COMIENZO
DE AO, TIEMPOS DE
JUVENTUD

SHUN

Haru

VERANO

KA, <GE>

Natsu

OTOO

SHUU

Aki

INVIERNO

TOU

Fuyu

RAYO, LUZ, PAISAJE,


HONOR, BRILLAR, BRILLO

KOU

Hikaru, hikari

VIENTO, AIRE, HBITO,


ESTILO, CONDUCTA

FUU, <FU>

Kaze, kaza

BUEN TIEMPO,
PBLICO,OFICIAL, BUEN
HUMOR

SEI

Ha(reru), ha(rasu)

NUBE

UN

Kumo

NIEVE

SETSU

Yuki

MAANA, AMANECER,
CORTE IMPERIAL

CHOU

Asa

DA, MEDIODA

CHUU

Hiru

NOCHE, TARDE

SE

Yo, yoru

MEDIODA

GO

------------------------------------

Kanji Lecturas y Significado

MEI, MYOU

A(kari), aka(rui), aka(rumu),


aka(ramu), aki(raka), a(keru),
a(ku), a(kuru), a(kasu)

SEI, <SHOU>

Hoshi

YA

No

ORIGEN, PRADERA,
PRADO, CAMPO

GEN

Hara

ROCA

GAN

Iwa

VALLE

<KOKU>

Tani, ya

MAR, OCANO, PLAYA

KAI

Umi

ESTANQUE, LAGO

CHI

Ike

PBLICO, IMPARCIAL,
OFICIAL

KOU

<ooyake>

PARQUE, JARDN,
ACADEMIA

EN

<sono>

ESTE

TOU

Higashi

OESTE, ESPAA

SEI, SAI

Nishi

SUR

NAN, <NA>

Minami

NORTE, HUIR, PERDER

HOKU

kita

LUZ, BRILLO, CLARIDAD,


INTELIGENTE,CLARO,
LUMINOSO,
ILUMINAR,ACLARAR
ESTRELLA, PUNTO
PEQUO, RESULTADO DE
UN JUEGO
CAMPO, LLANO, RANGO
EXTENSIN, NATURAL,
CIVIL, NO OFICIAL

10

Kanji Lecturas y Significado

JI

Toki

PARTE, SEGMENTO,
MINUTO, DIVIDIR,
SEPARAR

BUN, FUN, BU

Wa(keru), wa(kareru),
wa(karu), wa(katsu)

SEMANA

SHUU

-------------------------------------

DA DE LA SEMANA,
RESPLANDECER, BRILLAR

YOU

-------------------------------------

TIEMPO, HORA, OCASIN

AHORA, MOMENTO
ACTUAL

KON, <KIN>

Ima

COMIENZO, PRINCIPIO,
ORIGEN, JEFE

GEN, GAN

Moto

INTERVALO, ESPACIO,
HABITACIN
PADRE, MADRE,
FAMILIARES, NTIMO,
PERSONALMENTE

KAN, KEN

Aida, ma

SHIN

Oya, shita(shii),shita(shimu)

PADRE

FU

Chichi

BO

Haha

HERMANO MAYOR

KYOU,<KEI>

Ani

HERMANO MENOR

DAI, <TEI>, DE

Otouto

HERMANA MAYOR

<SHI>

Ane

HERMANA MENOR

<MAI>

imouto

MADRE, BASE, CIMIENTOS

11

Kanji Lecturas y Significado

UNO MISMO, POR S


MISMO, AUTO-

JI, SHI

Mizuka(ra)

AMIGO, COMPAERO

YUU

Tomo

CUERPO, FORMA

TAI,<TEI>

Karada

PELAJE, VELLO, PLUMA,


CULTIVO, PRODUCCIN

MOU

Ke

CABEZA, PRINCIPIO,
DELANTERA

TOU, ZU, <TO>

Atama, <kashira>

CARA, FAZ, SEMBLANTE,


ROSTRO, EXPRESIN

GAN

Kao

CUELLO, PRINCIPIO

SHU

Kubi

VOZ, FAMA, REPUTACIN,


RUMOR

SEI, <SHOU>

Koe, <kowa>

CORAZN, CENTRO

SHIN

Kokoro

PENSAR, CONSIDERAR

SHI

Omo(u)

IDEA, PENSAR,
INVESTIGAR, CONSIDERAR

KOU

Kanga(eru)

TALENTO, CAPACIDAD,
HABILIDAD, AOS DE
EDAD

SAI

------------------------------------

PALABRAS, DECIR

GEN, GON

I(u), koto

CRNICA, NARRACIN,
MEMORIZAR,ANOTAR,
CONSIGNAR POR ESCRITO

KI

Shiru(su)

12

Kanji Lecturas y Significado


CUENTO, CHARLA,
HABLAR, NARRAR

WA

Hana(su), hanashi

ESCRITURA, ESCRITO,
ESCRIBIR

SHO

Ka(ku)

LEER

DOKU, TOKU, TOU

Yo(mu)

PREGUNTAR, ESCUCHAR,
RUMOR, REPUTACIN,
OR

BUN, MON

Ki(ku), ki(koeru)

PAS

KOKU

Kuni

PALABRA, DISCURSO,
LENGUAJE, HABLAR,
CONVERSAR, NARRAR

GO

Kata(ru),kata(rau)

CLCULO, CMPUTO,
EXPECTATIVAS

SAN

------------------------------------

NMERO, CIFRA, CONTAR

SUU,<SU>

Kazu, kazo(eru)

LGICA, RAZN,
PREPARAR

RI

------------------------------------

DEPARTAMENTO, CURSO,
MATERIA, FALTA, DELITO

KA

------------------------------------

SHYA

Yashiro

KAI,<E>

A(u)

ZU, TO

<Haka(ru)>

GA, KAKU

-------------------------------------

COMPAA, ASOCIACIN,
SOCIEDAD, SANTUARIO
SHINTOSTA
ASOCIACI, REUNIN,
ENCONTRARSE CON,
REUNIRSE
DIBUJO, ILUSTRACIN,
CONSULTA, ESTRATEGIA,
PLANEAR, DISEAR
DIBUJO, TRAZO,
PUNTUAR, INTERRUMPIR

13

Kanji Lecturas y Significado


KOU, KU

-----------------------------------------------------------------------

SAKU, SA

Tsuku(ru)

GAKU, TEKU

Tano(shii),tano(shimu)

CANCIN, CANTAR

KA

Uta, uta(u)

CUADRO, DIBUJO,
PINTURA

KAI, E

-----------------------------------

COLOR, ASPECTO

SHOKU, SHIKI

Iro

PAPEL, PERIDICO

SHI

Kami

AMARILLO

OU<KOU>

Ki, <ko>

NEGRO, MALDAD

KOKU

Kuro, kuro(i)

FORMA, FIGURA, TIPO

KEI, GYOU

Kata, katachi

PUNTO, MARCA

TEN

---------------------------------

GAN

Maru, maru(i), maru(meru)

SEN

----------------------------------

CHOKU, JIKI

Tada(chini), nao(su), nao(ru)

CONSTRUCCIN,
FABRICACIN, OBRERO
HACER,CREAR,CONSTRUIR,
FABRICAR,CONDUCTA,
COMPORTAMIENTO
MSICA, FCIL,
DIVERTIDO, AGRADABLE,
DISFRUTAR, DIVERTIRSE

REDONDO, CIRCULAR,
CIRCULO, REDONDO,
REDONDEAR
LNAE, CABLE, FRONTERA,
RAIL, CARRIL
DERECHO, RECTO, CORRECTO,
DE INMEDIATO,
ARREGLAR(SE), REPARAR(SE)

14

Kanji Lecturas y Significado

NGULO, ESQUINA,
CUADRADO, CUERNO
ADECUADO, APROPIADO,
CORRECTO, SENTAR BIEN,
SER ADECUADO, SER
CORRECTO, HACER JUEGO

KAKU

Kado, tsuno

A(u),a(wasu), a(waseru)

GOU,

MEDIDA, CUENTA,
CONTAR, MEDIR, PESAR

KEI

Haka(ru), haka(rau)

QU

<KA>

Nani, nan

SOLUCIN, RESPUESTA,
CONTESTAR, RESPONDER

TOU

Kota(eru),kota(e)

ELECTRICIDAD, ELCTRICO

DEN

------------------------------------

KYOU

Oshi(eru), oso(waru)

CHI

Shi(ru)

DIEZ MIL, MUCHOS

MAN, <BAN>

------------------------------------

SIEMPRE, CADA, EN ESE


MOMENTO
GIRAR, VOLVER AL
PRINCIPIO, EVITAR, VEZ,
DAR VUELTAS, RODAR
MITAD, MEDIO,
INCOMPLETO, SEMI-, A
MEDIAS, EN PARTE

MAI

------------------------------------

KAI,<E>

Mawa(ru), mawa(su)

HAN

Naka(ba)

TOU

A(taru), a(teru)

EDUCACIN, ENSEANZA,
ENSEAR, INSTRUIR, SER
ENSEADO
CONOCER, SABER,
ENTENDER

ACERTAR, REALIZARSE,
TOCAR, GANAR, ADIINAR

15

Kanji Lecturas y Significado


TURNO, ORDEN,
OBSERVAR, GUARDAR,
PROTEGER

BAN

------------------------------------

SO

Ku(mu), kumi

KOU

Maji(waru),maji(eru), ma(jiru),
ma(zaru), ma(zeru), <ka(u)>,
<ka(wasu)>

TSUU, <TSU>

Too(ru), too(su), kayo(u)

CAMINO, RAZN, MODO,


DECIR, SENDA, MTODO

DOU, <TOU>

Michi

LUGAR, SITUACIN,
MOMENTO

JOU

Ba

SUELO, TIERRA, TERRENO,


POSICIN
DIRECCIN, LADO,
MTODO, CUADRADO
MANERA, FORMA DE
HACER, PERSONA

CHI, JI

------------------------------------

HOU

Kata

CAPITAL

KYOU, <KEI>

miyako

MERCADO, CIUDAD

SHI

Ichi

Ri(unidad de medida),
ALDEA, PUEBLO, LUGAR
NATAL

RI

Sato

CASA, HOGAR,
ESPECIALISTA

KA, KE

Ie, ya

TEMPLO BUDISTA, TEMPLO

JI

tera

GRUPO, EQUIPO, JUNTAR,


UNIR, AGRUPAR
CAMBIO, REEMPLAZO,
MEZCLA, ASOCIACIN,
CRUZAR(SE), MEZCLAR(SE)
ATRAVEZAR, TRASPASAR,
HACER SABER, PASAR, IR Y
VENIR

16

Kanji Lecturas y Significado

TIENDA,
ESTABLECIMIENTO

TEN

Mise

PUERTA

MON

<kado>

HABITACIN, CUARTO,
CAVERNA, GUARIDA,
GRUTA

SHITSU

<muro>

PUERTA, CASA, PUERTA


CORREDIZA
ESTANTE, BANCO,
TRIBUNA, PEDESTAL,
CONTADOR PARA
MAQUINAS Y VEHCULOS

KO

To

DAI, TAI

-------------------------------------

VAPOR

KI

-------------------------------------

BARCO, BUQUE, BOTE

SEN

Fune, funa

ARCO

<KYUU>

yumi

FLECHA

<SHI>

ya

ESPADA

TOU

Katana

VACA, GANADO

GYUU

Ushi

CABALLO

BA

Uma, <ma>

PEZ, PESCADO

GYO

Uo, sakana

17

Kanji Lecturas y Significado

PJARO, AVE

CHOU

Tori

EMITIR SONIDO (animal),


SONIDO, SONAR, HACER
SONAR

MEI

Na(ku), na(ru), na(rasu)

PLUMA, ALAS, CONTADOR


DE PJAROS Y CONEJOS

Ha, hane

CARNE

NIKU

-------------------------------------

ARROZ (crudo), AMRICA

BEI, MAI

Kome

CEBADA, TRIGO

BAKU

Mugi

HOJA DE T, T

CHA,<SA>

------------------------------------

ALIMENTO, COMIDA,
ECLIPSE, COMER

CHOKU,<JIKI>

Ku(u), <ku(rau)>,ta(beru)

VIDA, ENERGA,
ACTIVIDAD

KATSU

-------------------------------------

USO, EMPLEO, TRABAJO,


USAR, HACER USO DE

YOU

Mochi(iru)

ANTES, DELANTE DE

ZEN

Mae

DESPUS, ATRS, DETRS,


RETRASARSE

GO, KOU

Nochi, ushi(ro), ato,


<oku(reru)>

INTERIOR, DENTRO DE,


PRIVADO

NAI, <DAI>

uchi

GAI,<GE>

Soto, hoka, hazu(su),


hazu(reru)

FUERA, EXTERIOR, OTRO,


DESATAR, ESTAR DESATADO,
ESTAR DESCONECTADO

18

Kanji Lecturas y Significado

LEJOS, DISTANTE

EN, <ON>

Too(i)

CERCA, CERCANO

KIN

Chika(i)

ABUNDANTE, MUCHO

TA

Oo(i)

POCO, PEQUEO, UN
POCO, APENAS

SHOU

Suku(nai), suko(shi)

VIEJO, ANTIGUO,
DESGASTAR

KO

Furu(i), furu(su)

NUEVO, FRESCO

SHIN

Atara(shii), ara(ta),<nii>

GRANDE, GORDO,
GRUESO, ENGORDAR
ESTRECHO, FINO,
DELGADO, ADELGAZAR,
DETALLADO, MINUCIOSO
FUERTE, PODEROSO,
OBLIGAR, FORZAR,
COACCIN, COACCIONAR

TAI, TA

Futo(i), futo(ru)

SAI

Hoso(i), hoso(ru), koma(ka),


koma(kai)

KYOU,<GOU>

Tsuyo(i), tsuyo(maru),
tsuyo(meru), <shi(iru)>

DBIL, ENDEBLE,
DELICADO, DEBILITAR(SE)

JAKU

Yowa(i), yowa(ru),
yowa(maru), yowa(meru)

LARGO, JEFE,
SOBRESALIENTE
ALTO, CARO,
SOBRESALIENTE, ELEVAR,
LEVANTAR

CHOU

Naga(i)

KOU

Taka(i), taka, taka(maru),


taka(meru)

KOU

Hiro(i), hiro(maru),
hiro(meru),hiro(garu),
hiro(geru)

AMPLIO, ANCHO,
ESPACIOSO,
ENSANCHAR(SE),
EXTENDER(SE)

19

Kanji Lecturas y Significado


MISMO, IGUAL, IDENTICO,
SIMILAR, COMPAERO

DOU

Ona(ji)

CAMINO, CAMINAR, IR A
PIE, RAZN, PROPORCIN

HO,<BU>, <FU>

Aru(ku), ayu(mu)

CORRER, ESCAPAR, HUIR

SOU

Hashi(ru)

KOU,GYOU, <AN>

I(ku), yu(ku), okona(u)

RAI

Ku(ru), <kita(ru)>, <kita(su)>

KI

Kae(ru), kae(su)

PARAR(SE), CESAR, DEJAR


DE HACER, DETENER(SE)

SHI

To(maru), to(meru)

VENDER, SER VENDIDO,


ENSANCHAR, PROPAGAR

BAI

U(ru), u(reru)

COMPRAR

BAI

Ka(u)

IN

Hi(ku), hi(keru)

SETSU,<SAI>

Ki(ru), ki(reru)

IR, FILA, LNEA(texto),


OCURRENCIA, CONDUCTA,
REALIZAR,LLEVAR A CABO,
OCURRIR
VENIR, LLEGAR,
ACERCARSE,
APROXIMARSE
REGRESO, REGRESAR,
VUELTA, RETORNO,
VOLVER

TIRAR, REMOLCAR,
ARRASTRAR, RETROCEDER,
SER GUIADO, TOCAR(inst.
de cuerda)
CORTAR, CORTAR BIEN,
URGENTE, APREMIANTE,
COMPLETO, AGOTARSE

20