Está en la página 1de 9

IINNSSTTIITTUUTTOO PPOOLLIITTEECCNNIICCOO NNAACCIIOONNAALL SSEECCRREETTAARRIIAA AACCAADDEEMMIICCAA DDIIRREECCCCIIOONN DDEE EESSTTUUDDIIOOSS PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS

EESSCCUUEELLAA::SSUUPPEERRIIOORR DDEE FFIISSIICCAA YY MMAATTEEMMAATTIICCAASS

AASSIIGGNNAATTUURRAA:: AALLGGEEBBRRAA II

CCAARRRREERRAA::LLIICC

EENN FFIISSIICCAA YY MMAATTEEMMAATTIICCAASS

 

CCLLAAVVEE:: 00111133

SSEEMMEESSTTRREE:: 11oo VVIIGGEENNTTEE:: 11999944//9955

EESSPPEECCIIAALLIIDDAADD:: MMAATTEEMMAATTIICCAASS CCOOOORRDDIINNAACCIIOONN::AACCAADDEEMMIIAA DDEE AALLGGEEBBRRAA

CCRREEDDIITTOOSS:: 99

TTIIPPOO DDEE AASSIIGGNNAATTUURRAA:: OOBBLLIIGGAATTOORRIIAA

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO::MMAATTEEMMAATTIICCAASS

MMOODDAALLIIDDAADD:: EESSCCOOLLAARRIIZZAADDOO

 

FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIOONN DDEE LLAA AASSIIGGNNAATTUURRAA

 

EEll tteenneerr llooss ccoonnoocciimmiieennttooss ppaarraa rreessoollvveerr eeccuuaacciioonneess aallggeebbrraaiiccaass yy ssiisstteemmaass ddee eeccuuaacciioonneess lliinneeaalleess eess aabbssoolluuttaammeennttee iinnddiissppeennssaabbllee ppaarraa eessttuuddiiaanntteess ddee iinnggeenniieerrííaa yy cciieenncciiaass ffííssiiccoo--mmaatteemmááttiiccaass,, ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee ppaarraa qquuiieenneess eessttuuddiiaann llaa ccaarrrreerraa ddee LLiicc eenn FFííssiiccaa

yy MMaatteemmááttiiccaass

LLoo aanntteerriioorr eess rraazzóónn ssuuffiicciieennttee ppaarraa iinncclluuiirr eell ccuurrssoo ddee áállggeebbrraa II eenn eell pprrooggrraammaa ddee llaa ccaarrrreerraa

LLooss aanntteecceeddeenntteess ddeell ccuurrssoo ddee áállggeebbrraa II ddee llaa EESSFFMM,, ssoonn llooss ccuurrssooss ddee mmaatteemmááttiiccaass qquuee ssee iimmppaarrttee eenn llaass vvooccaacciioonnaalleess ddee iinnggeenniieerrííaa yy cciieenncciiaass ffííssiiccoo mmaatteemmááttiiccaass EEll ccuurrssoo ddee áállggeebbrraa II,, ssee iimmppaarrttee eenn eell pprriimmeerr sseemmeessttrree ddee llaa ccaarrrreerraa,, yy eenn eessttee nniivveell ssee iinntteerr--rreellaacciioonnaa,, nnoo mmuucchhoo ccoonn eell ccuurrssoo ddee ggeeoommeettrrííaa;; yy eess pprreerrrreeqquuiissiittoo ddee llooss ccuurrssooss ddee áállggeebbrraa IIII yy eeccuuaacciioonneess ddiiffeerreenncciiaalleess qquuee ssee iimmppaarrtteenn eenn eell sseegguunnddoo sseemmeessttrree LLaa mmeettooddoollooggííaa ddee llaa eennsseeññaannzzaa ddeell ccuurrssoo eess,, eenn ggeenneerraall,, llaa eexxppoossiicciióónn tteeóórriiccaa,, ccoonn ddeemmoossttrraacciioonneess yy rreessoolluucciióónn ddee eejjeemmppllooss ppoorr ppaarrttee ddeell pprrooffeessoorr;; yy llaa rreessoolluucciióónn ddee mmuucchhooss eejjeerrcciicciiooss ppoorr ppaarrttee ddeell eessttuuddiiaannttee

 

OOBBJJEETTIIVVOO DDEE LLAA AASSIIGGNNAATTUURRAA

EEll oobbjjeettiivvoo ddee llaa aassiiggnnaattuurraa eenn ssíí mmiissmmoo,, eess rreessoollvveerr uunnaa eeccuuaacciióónn aallggeebbrraaiiccaa ddeell ttiippoo

 

aa

nn xx^^nn ++

++ aa

11

xx ++ aa

00

== 00

yy rreessoollvveerr uunn ssiisstteemmaa ddee nn eeccuuaacciióónn lliinneeaall ccoonn nn iinnccóóggnniittaass AAddiicciioonnaallmmeennttee ttiieennee eell oobbjjeettiivvoo ddee sseerrvviirr ccoommoo hheerrrraammiieennttaa ppaarraa

aassiiggnnaattuurraass ppoosstteerriioorreess

 

TTIIEEMMPPOOSS TTOOTTAALLEESS AASSIIGGNNAADDOOSS:: 8855

PPRROOGGRRAAMMAA EELLAABBOORRAADDOO OO AACCTTUUAALLIIZZAADDOO PPOORR:: AACCAADDEEMMIIAA DDEE AALLGGEEBBRRAA RREEVVIISSAADDOO PPOORR:: DDEEPPTTOO DDEE MMAATTEEMMAATTIICCAASS AAPPRROOBBAADDOO PPOORR:: CC TT CC

AAUUTTOORRIIZZAADDOO PPOORR::

HHRRSS

//SSEEMMEESSTTRREE

8855 HHRRSS//SSEEMMAANNAA

MM

eenn CC

OOLLGGAA LLEETTIICCIIAA HHDDEEZZ

44

55

CCHHAAVVEEZZ DDIIRREECCTTOORRAA DDEE LLAA EE SS FF MM

HHRRSS

//TTEEOORRIIAA//SSEEMMEESSTTRREE

9900

HHRRSS

//PPRRAACCTTIICCAA//SSEEMMEESSTTRREE 00

   

AASSIIGGNNAATTUURRAA

AALLGGEEBBRRAA II

CCLLAAVVEE

00111133 HHOOJJAA

22

DDEE

99

NNoo

UUNNIIDDAADD

 

NNOOMMBBRREE

 

II

PPRROOPPIIEEDDAADDEESS DDEE LLOOSS EENNTTEERROOSS

 
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS PPAARRTTIICCUULLAARREESS DDEE LLAA UUNNIIDDAADD

 

EEssttuuddiiaarr llaass pprrooppiieeddaaddeess eelleemmttnnaalleess ddee llaa aarriittmmééttiiccaa ddee llooss nnúúmmeerrooss eenntteerrooss,, aallgguunnooss ddee ccuuyyooss rreessuullttaaddooss ssoonn úúttiilleess eenn ppoosstteerriioorreess uunniiddaaddeess,, aaddeemmááss ddee qquuee ssiirrvveenn ddee mmaarrccoo ddee rreeffeerreenncciiaa ppaarraa eessttuuddiiaarr llaa aarriittmmééttiiccaa ddee llooss ppoolliinnoommiiooss eenn llaa uunniiddaadd IIIIII

## DDEE TTEEMMAA

 

TTEEMMAASS

 

IINNSSTTRRUUMMEENNTTAACCIIOONN

 

HH//TT

HH//PP

EE CC

 

CCLLAAVVEE BB

 

DDIIDDAACCTTIICCAA

 
 

11

11

DDiivviissiibbiilliiddaadd

 

EExxppoossiicciióónn

tteeóórriiccaa

ccoonn

1122

 

00

1122

   

11CC

11

22

AAllggoorriittmmoo ddee ddiivviissiióónn

ddeemmoossttrraacciioonneess yy rreessoolluucciióónn ddee eejjeemmpplloossppoorr ppaarrttee ddeell pprrooffeessoorr;; yy

     

11

33

MMááxxiimmoo ccoommúúnn ddiivviissoorr

11

44

PPrriimmooss rreellaattiivvooss yy nnúúmmeerrooss pprriimmooss

 

11

55

EEll tteeoorreemmaa ffuunnddaammeennttaall ddee llaa aarriittmmééttiiccaa

 

rreessoolluucciióónn ddee mmuucchhooss eejjeerrcciicciiooss ppoorr ppaarrttee ddeell eessttuuddiiaannttee

AASSIIGGNNAATTUURRAA

AALLGGEEBBRRAA II

CCLLAAVVEE

00111133 HHOOJJAA

33

DDEE

99

NNoo

UUNNIIDDAADD

NNOOMMBBRREE

 

IIII

NNUUMMEERROOSS CCOOMMPPLLEEJJOOSS

 
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS PPAARRTTIICCUULLAARREESS DDEE LLAA UUNNIIDDAADD

 

QQuuee eell aalluummnnoo aaddqquuiieerraa eell ccoonnoocciimmiieennttoo ddee llooss ccoommpplleejjooss yy ssuuss ooppeerraacciioonneess,, eenn rraazzóónn ddee qquuee llaass eeccuuaacciioonneess aallggeebbrraaiiccaass ttiieenneenn ssoolluucciioonneess,, eenn ggeenneerraall,, eenn eell ccaammppoo ddee nnúúmmeerrooss ccoommpplleejjooss

## DDEE TTEEMMAA

TTEEMMAASS

 

IINNSSTTRRUUMMEENNTTAACCIIOONN

HH//TT

 

HH//PP

EE CC

CCLL