RÚBRICA PARA A AVALIACIÓN DO TRABALLO DA LECTURA (2º CICLO DA ESO

)
Nome do/a alumno/a:
Título da obra:
Cualificación:

Expresión.
Organización
da información
(2)

Gramática,
léxico e
ortografía
(2)
Argumentación
e conclusión
(3)

Presentación e
limpeza.
Extensión e
formato
(2)
Prazo de
entrega
(1)

Sobresaliente (moi avanzado)
A información está ben
organizada en parágrafos, segue
unha orde lóxica e o traballo
consta de todos os apartados . 2

Notable (avanzado)
A información está ben
organizada en parágrafos,
dunha forma lóxica, mais
nalgún apartado non se
aborda o contido que se
pedía. 1’50

O texto presenta menos de 5
erros ortográficos (puntuación e
acentuación), gramaticais e
léxicos. 2

O texto presenta entre 5 e
10 erros ortográficos
(puntuación e
acentuación), gramaticais
e léxicos. 1‘50
Presenta ideas ben
argumentadas mais con
algún erro, póñense algún
exemplos e/ou elabórase
unha valoración xustificada
e persoal, pero que só toca
algún aspectos da novela.
2’25
O traballo é pulcro e limpo
mais non se coida algún
aspecto do formato
(títulos, marxes,
sangrías…). Caligrafía limpa
e lexible. Portada correcta.
1’50

Presenta ideas ben
argumentadas e sen erros,
póñense exemplos e elabórase
unha valoración ben razoada,
persoal e que toca diversos
aspectos (trama, personaxes,
estilo…) do libro. 3
O traballo entrégase con
pulcritude e limpeza. Responde
ao formato (apartados, títulos e
subtítulos, sangrías, marxes…) e á
extensión indicados. Caligrafía
limpa e lexible. A portada é
coidada. 2
A entrega realízase antes da data
límite indicada. 1

Ben (satisfactorio)
Respóndense todas as
preguntas mais a
información está mal
organizada, non garda
relación co epigrafe e/ou
non se estrutura en
parágrafos. 1
O texto presenta entre 10
e 15 erros ortográficos
(puntuación e
acentuación), gramaticais
e léxicos. 1
Presenta ideas pouco
argumentadas e unha
valoración ampla pero
débil (paráfrase, cuestións
superficiais…). 1’50

Suficiente (básico)
Unha pregunta non foi
contestada e unha ou
varias respostas non se
cinxen ás cuestións
formuladas. Non se
estrutura a información en
parágrafos. 0’50
O texto presenta entre 15
e 20 erros ortográficos
(puntuación e
acentuación), gramaticais
e léxicos. 0’50
Presenta ideas sen
argumentar, non se dan
apenas exemplos e a
valoración non garda
apenas relación cos
posibles asuntos que se
poden comentar da obra. 1

Insuficiente (escaso)
Varias preguntas
formuladas non se
contestan. 0

O traballo presenta algún
borrón, o formato é
correcto con algún aspecto
mellorable, a caligrafía é
correcta. Portada correcta.
1

O traballo presenta algúns
borróns e algunha dobrez,
erros puntuais no formato,
caligrafía mellorable e/ou
portada incompleta. 0’50

O traballo presenta moitos
borróns e algunhas
dobreces, erros xeralizados
no formato, caligrafía
ilexible e/ou portada
descoidada. 0

O texto ten máis de 20
erros ortográficos
(puntuación e
acentuación), gramaticais
e léxicos. 0
Non se presentan ideas e
as que se presentan non
son argumentadas. Non se
xustifican as afirmacións e
a valoración é pobre. 0’50

A entrega realízase despois
da data límite indicada. 0

Román Cerqueiro Landín (Dpto. de Lingua do CPI M. Padín Truiteiro de Soutomaior). Curso 2015-2016

Intereses relacionados