Está en la página 1de 7

Conselleria dEconomia,

Indstria, Turisme i Ocupaci

Consellera de Economa,
Industria, Turismo y Empleo

RESOLUCI de 19 de juny de 2015, de la Subdirecci


General de Relacions Laborals de la Direcci General
de Treball, per la qual es disposa el registre i la publicaci de lAcord de Revisi Salarial per a lany 2015 en el
Conveni Collectiu de Centres i Servicis dAtenci a Persones Discapacitades de la Comunitat Valenciana (Codi
80000335011999). [2015/6047]

RESOLUCIN de 19 de junio de 2015, de la Subdireccin


General de Relaciones Laborales de la Direccin General
de Trabajo, por la que se dispone el registro y publicacin
del Acuerdo de Revisin Salarial para el ao 2015 en el
Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atencin
a Personas Discapacitadas de la Comunidad Valenciana
(Cdigo 80000335011999). [2015/6047]

Vista lacta de lacord sobre revisi salarial per a lany 2015 en el


Conveni Collectiu de Centres i Servicis dAtenci a Persones Discapacitades de la Comunitat Valenciana, subscrit, duna part, per les organitzacions empresarials FEAD i AGEVALCEE, i duna altra, pels sindicats
FE-CC.OO-PV. i FETE-UGT-PV, i de conformitat amb el que disposa
larticle 90, apartats 2 i 3 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de
mar, text refs de la Llei de lEstatut dels Treballadors, larticle 2 del
Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i depsit de convenis i acords collectius de treball i larticle 3 de lOrde 37/2010, de 24
de setembre, per la qual es crea el Registre de la Comunitat Valenciana
de Convenis i Acords Collectius de Treball, esta subdirecci general de
Relacions Laborals, dacord amb les competncies transferides segons
el Reial Decret 4105/82, de 29 de desembre, resol:

Vista el acta del acuerdo sobre revisin salarial para el ao 2015 en


el Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atencin a Personas
Discapacitadas de la Comunidad Valenciana, suscrito, de una parte, por
las organizaciones empresariales FEAD y AGEVALCEE, y de otra, por
los sindicatos FE-CC.OO-PV. y FETE-UGT-PV, y de conformidad con
lo dispuesto en el artculo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, el artculo 2 del Real Decreto 713/2010, de 28 de
mayo, sobre registro y depsito de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo y el artculo 3 de la Orden 37/2010, de 24 de septiembre, por
la que se crea el Registro de la Comunidad Valenciana de Convenios y
Acuerdos Colectivos de Trabajo, esta Subdireccin General de Relaciones Laborales, conforme a las competencias transferidas segn el Real
Decreto 4105/82, de 29 de diciembre, resuelve:

Primer
Ordenar-ne la inscripci en el Registre de la Comunitat Valenciana
de Convenis i Acords Collectius de Treball, amb notificaci a la comissi negociadora, i depsit del text de lacta.

Primero
Ordenar su inscripcin en el Registro de la Comunidad Valenciana
de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, con notificacin a la
comisin negociadora, y depsito del texto del acta.

Segon
Disposar-ne la publicaci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Segundo
Disponer su publicacin en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valncia, 19 de juny de 2015. El subdirector general de Relacions


Laborals: Reyes Maximiliano Coronado Coronado.

Valencia, 19 de junio de 2015. El subdirector general de Relaciones Laborales: Reyes Maximiliano Coronado Coronado.

Acta de la 3a reuni de la comissi negociadora de la revisi salarial per a 2015 del VII Conveni Collectiu Laboral Autonmic de Centres i Servicis dAtenci a Persones amb Discapacitat

Acta de la 3. reunin de la comisin negociadora de la revisin


salarial para 2015 del VII Convenio Colectivo Laboral Autonmico de
Centros y Servicios de Atencin a Personas con Discapacidad

Per les organitzacions patronals:


Per FEAD:
Miguel Infantes Prez
Amparo Torres Miret
Per AGEVALCEE:
Juan Jos Serrano Jimnez de la Plata
Martn Jimnez Snchez
Per les organitzacions sindicals:
Per la FE CCOO-PV:
Pepa Ramis Prez
Elena Albert Roberto
Per FETE-UGT-PV:
Ana Luzzi Angosto

A Valncia, en els locals dAGEVALCEE (av. Corts Valencianes,


41), sent les 11.30 hores del dia
17 de febrer de 2015, es reunixen
les persones indicades al marge en
representaci de les seues respectives organitzacions.
Es llig lacta de la reuni anterior i
es firma.
Sacorda procedir a la firma de les
taules salarials per a 2015 adjuntes.
Sala la sessi a les 13.00 hores.

Por las organizaciones patronales:


Por FEAD:
Miguel Infantes Prez
Amparo Torres Miret

En Valencia, en los locales de AGEVALCEE (av. Cortes Valencianas, 41)


siendo las 11.30 horas del da 17 de
febrero de 2015, se renen las persoPor AGEVALCEE:
nas relacionadas al margen en repreJuan Jos Serrano Jimnez de la Plata sentacin de sus respectivas organizaMartn Jimnez Snchez
ciones.
Se da lectura al acta de la reunin
Por las organizaciones sindicales:
anterior y se firma.
Por la FE CC.OO-PV:
Pepa Ramis Prez
Se acuerda proceder a la firma de las
Elena Albert Roberto
tablas salariales para 2015 adjuntas.
Por FETE-UGT-PV:
Ana Luzzi Angosto

Se levanta la sesin a las 13.00 horas.

TAULES SALARIALS 2015


Conveni autonmic centres datenci a persones amb discapacitat
TAULA GENERAL
GRUP I. PERSONAL DATENCI DIRECTA
I.1. PERSONAL TITULAT DE GRAU SUPERIOR O POSTGRAU
I.1.1. Psicleg/a
I.1.2. Pedagog/a
I.1.3. Psicopedagog/a
I.1.4. Metge/essa
I.2. PERSO AL TITULAT DE GRAU MITJ O GRAU
I.2.1. Logopeda
I.2.2. Mestre/a dAudici i Llenguatge
I.2.3. Treballador/a social
I.2.4. Diplomat/ada universitari/ ria dInfermeria
I.2.5. Educador/a social
I.2.6. Tcnic integraci laboral
I.2.7. Terapeuta ocupacional
I.2.8. Fisioterapeuta
I.2.9. Terapeuta dajuda a domicili
I.2.10. Tcnic datenci primerenca
I.2.11. Responsable dactivitats doci i vida social
I.2.12. Professor titular
I.3. PERSONAL QUALIFICAT
I.3.1. Monitor ocupacional

I.3.2. Mestre de taller


I.3.3. Educador/monitor de residncies, centres de dia, vivendes tutelades i centres datenci
a malalts mentals
I.3.4. Tcnic en integraci social
I.3.5. Monitor doci i temps lliure
I.3.6. Cuidador/auxiliar ocupacional
1.3.7. Intrpret de llengua de signes
Grup II. PERSO AL DADMI ISTRACI I SERVICIS
II.1. PERSO AL DE GESTI I ADMI ISTRACI
II.1.0. PERSONAL DIRECTIU
II.1.0.1. Gerent

II.1.1. PERSO AL DADMI ISTRACI


II.1.1.1. Cap dadministraci
II.1.1.2. Oficial administratiu de 1a
II.1.1.3. Oficial administratiu de 2a
II.1.1.4. Auxiliar administratiu
II.2. PERSONAL DE SERVICIS GENERALS
II.2.1. Oficial 1a de servicis generals
II.2.2. Governanta
II.2.3. Cuiner/a governant/a
II.2.4. Oficial 2a de servicis generals
II.2.5.Conductor de primera
II.2.6. Conductor
II.2.7. Guarda
II.2.8. Ordenana
II.2.9. Auxiliar servicis generals i domstics
II.2.10. Auxiliar de menjador
II.2.11. Auxiliar de transport

Salari 2015

Trienni 2015

2.171,70
2.171,70
2.171,70
2.171,70

49,66
49,66
49,66
49,66

43,98
43,98
43,98
43,98

1.754,52
1.754,52
1.754,52
1.754,52
1.754,52
1.754,52
1.754,52
1.754,52
1.754,52
1.754,52
1.754,52
1.475,61

35,76
35,76
35,76
35,76
35,76
35,76
35,76
35,76
35,76
35,76
35,76
33,84

33,25
33,25
33,25
33,25
33,25
33,25
33,25
33,25
33,25
33,25
33,25
33,25

1.410,36
1.410,36

31,79
35,04

29,10
29,10

1.410,36

31,23

29,10

1.410,36
1.410,36
1.177,79
1.410,36

31,23
31,79
26,76
31,79

29,10
29,10
24,93
29,10

2.754,00

49,66

43,98

1.754,52

39,74

33,25

1.240,45
1.216,33

29,05
26,13

29,10
24,93

1.177,79

23,25

24,93

1.184,04
1.184,04
1.184,04
1.177,79
1.216,33
1.146,21
1.057,79
1.057,79
1.057,79
1.057,79
1.057,79

29,05
31,85
31,85
26,13
31,85
26,13
24,12
23,01
22,15
22,15
22,15

29,10
29,10
29,10
24,93
29,10
24,93
24,93
24,93
24,93
24,93
24,93

COMPLEMENTS SALARIALS

Director de centre de benestar social


Coordinador de residncia

Plus festivitat

2015
290,08
103,72

CE TRES DEDUCACI ESPECIAL CO CERTADA O CO VE IADA


GRUP I. PERSONAL DATENCI DIRECTA
I.1. PERSONAL TITULAT DE GRAU SUPERIOR O POSTGRAU
I.1.1. Psicleg/a
I.1.2. Pedagog/a
I.1.3. Psicopedagog/a
I.2. PERSO AL TITULAT DE GRAU MITJ O GRAU
I.2.1. Mestre dEducaci Especial, professor titular dEducaci Especial
I.2.1. Logopeda
I.2.3. Mestre dAudici i Llenguatge
I.2.4. Fisioterapeuta
I.2.5. Diplomat/ada universitari/ ria dInfermeria
I.2.6. Treballador social
I.3. PERSONAL QUALIFICAT
I.3.1. Educador dEducaci Especial
GRUP II. PERSO AL DADMI ISTRACI I SERVICIS
II.1. PERSO AL DADMI ISTRACI
II.1.1. Cap dadministraci
II.1.2. Oficial administratiu de 1a
II.1.3. Oficial administratiu de 2a
II.1.4. Auxiliar administratiu
II.2. PERSONAL DE SERVICIS GENERALS
II.2.1. Oficial 1a de servicis generals
II.2.2. Cuiner/a governant/a
II.2.3. Oficial 2a de servicis generals
II.2.4. Conductor de primera
II.2.5. Conductor
II.2.6. Guarda
II.2.7. Ordenana
II.2.8. Auxiliar servicis generals domstics
II.2.9. Auxiliar de menjador
II.2.10. Auxiliar de transport

Salari 2015

Trienni 2015

Plus festivitat

2.171,70
2.171,70
2.171,70

55,51
55,51
55,51

43,98
43,98
43,98

2.092,80
2.086,54
2.086,54
1.863,27
1.863,27
1.863,27

37,56
37,03
37,03
37,03
37,03
37,03

33,25
33,25
33,25
33,25
33,25
33,25

1.445,41

35,17

29,10

1.753,52
1.240,45
1.216,33
1.177,79

41,34
32,22
27,18
24,18

33,25
29,10
24,93
24,93

1.184,04
1.184,04
1.177,79
1.216,33
1.146,21
1.057,79
1.057,79
1.057,79
1.057,79

30,22
33,22
27,18
33,14
27,18
25,09
25,09
25,09
25,09

29,10
29,10
24,93
29,10
24,93
24,93
24,93
24,93
24,93

1.057,79

25,09

24,93

COMPLEMENTS SALARIALS
2015
346,14
224,12
133,43

Director de centre deducaci especial concertat o conveniat


Cap destudis dEducaci Especial concertat o conveniat
Secretari dEducaci Especial concertat o conveniat
CE TRES ESPECIALS DOCUPACI
GRUP I. PERSONAL DIRECTIU
GRUP II. PERSONAL COMANDAMENT INTERMEDI
II.1. Cap dadministraci
II.2. Cap de producci
II.3. Adjunt/a de producci
II.4. Comandament intermedi
GRUP III. PERSONAL TITULAT
III.1. Personal titulat de grau superior o postgrau
III.2. Personal titulat de grau mitj o grau
GRUP IV. PERSO AL DE PRODUCCI , ADMI ISTRACI I SERVICIS GE ERALS
SU GRUP IV.1. PERSO AL DE PRODUCCI
IV.1.1. Tcnic especialista
IV.1.2. Oficial especialista
IV.1.3. Auxiliar especialista
IV.1.4. Auxiliar general
IV.1.5. Operari/ ria
IV.1.6. Operari/ ria amb necessitat de suport
SU GRUP IV.2. PERSO AL DADMI ISTRACI
IV.2.1. Oficial de 1a administraci
IV.2.2. Oficial de 2a administraci
IV.2.3. Auxiliar administratiu/iva

Salari 2015

Trienni 2015

Festiv. 2015

1.350,00
1.310,25
1.230,00
1.218,09

43,00
41,48
40,48
37,91

33,90
33,90
33,90
29,67

1.767,21
1.330,00

53,74
38,69

44,84
33,90

1.051,84
918,22
894,07
851,30
690,50
SMI

33,14
31,63
28,44
25,30
20,72
19,06

29,85
29,85
29,85
29,85
11,66
11,66

918,22
892,31
853,84

31,63
28,44
25,30

29,85
29,85
29,85

SUBGRUP IV.3. PERSONAL DE SERVICIS GENERALS / MANIPULATS


IV.3.1. Tcnic ajudant
IV.3.2. Oficial de 1a
IV.3.3. Oficial de 2a
IV.3.4. Conductor
IV.3.5. Auxiliar de servicis generals
IV.3.6. Operari de 1a
IV.3.7. Operari de 2a
IV.3.8. Operari/ ria amb necessitat de suport

1.051,84
918,22
894,07
891,43
851,30
690,50
676,17
S.M.I.

33,15
31,63
28,44
28,44
25,30
20,72
19,82
19,06

29,85
29,85
29,85
29,85
29,85
11,66
11,66
11,66

TAULA DE PROGRAMES
GRUP I. PERSONAL DATENCI DIRECTA
I.1. PERSONAL TITULAT DE GRAU SUPERIOR O POSTGRAU
I.1.1. Psicleg/a
I.1.2. Pedagog/a
I.1.3. Psicopedagog/a
I.1.4. Metge/essa
I.2. PERSO AL TITULAT DE GRAU MITJ O GRAU
I.2.1. Logopeda
I.2.2. Mestre/a dAudici i Llenguatge
I.2.3. Treballador/a social
I.2.4. Diplomat/ada universitari/ ria dInfermeria
I.2.5. Educador/a social
I.2.6. Tcnic integraci laboral
I.2.7. Terapeuta ocupacional
I.2.8. Fisioterapeuta
I.2.9. Terapeuta dajuda a domicili
I.2.10. Tcnic datenci primerenca
I.2.11. Responsable dactivitats doci i vida social
I.2.12. Professor titular
I.3. PERSONAL QUALIFICAT
I.3.1. Monitor ocupacional
I.3.2. Mestre de taller
I.3.3. Educador/monitor de residncies, centres de dia, vivendes tutelades i centres datenci
a malalts mentals
I.3.4. Tcnic en integraci social
I.3.5. Monitor doci i temps lliure
I.3.6. Cuidador/auxiliar ocupacional
I.3.7. Intrpret de signes
Grup II. PERSO AL DADMI ISTRACI I SERVICIS
II.1. PERSO AL DADMI ISTRACI
II.1.1. Cap dadministraci
II.1.2. Oficial administratiu de 1a
II.1.3. Oficial administratiu de 2a
II.1.4. Auxiliar administratiu
II.2. PERSONAL DE SERVICIS GENERALS
II.2.1. Oficial 1a de servicis generals
II.2.2. Governanta
II.2.3. Cuiner/a governant/a
II.2.4. Oficial 2a de servicis generals
II.2.5.Conductor de primera
II.2.6. Conductor
II.2.7. Guarda
II.2.8. Ordenana
II.2.9. Auxiliar servicis generals i domstics
II.2.10. Auxiliar de menjador
II.2.11. Auxiliar de transport

Salari 2015

Trienni 2015

Plus festivitat

1.989,31
1.989,31
1.989,31
1.989,31

50,65
50,65
50,65
50,65

43,98
43,98
43,98
43,98

1.586,77
1.586,77
1.586,77
1.586,77
1.586,77
1.586,77
1.586,77
1.586,77
1.586,77
1.586,77
1.586,77
1.388,55

36,48
36,48
36,48
36,48
36,48
36,48
36,48
36,48
36,48
36,48
36,48
36,48

33,25
33,25
33,25
33,25
33,25
33,25
33,25
33,25
33,25
33,25
33,25
33,25

1.321,01
1.321,01
1.308,26

32,43
35,74
31,85

29,10
29,10
29,10

1.308,26
1.228,08
1.085,07
1.321,26

31,85
32,43
27,30
32,43

29,10
29,10
24,93
29,10

1.517,64
1.113,92
1.092,25
1.057,69

40,53
29,63
26,65
23,72

33,25
29,10
24,93
24,93

1.071,27
1.092,10
1.092,10
1.066,66
1.107,26
1.038,01
968,91
968,91
968,91
968,61
968,61

29,63
32,49
32,49
26,65
32,49
26,65
24,60
23,47
22,59
22,59
22,59

29,10
29,10
29,10
24,93
29,10
24,93
24,93
24,93
24,93
24,93
24,93

COMPLEMENTS SALARIALS
2015
290,80
105,79

Director
Coordinador
*****

TABLAS SALARIALES 2015


Convenio autonmico centros de atencin a personas con discapacidad
TABLA GENERAL
GRUPO I. PERSONAL DE ATENCIN DIRECTA
I.1. PERSONAL TITULADO DE GRADO SUPERIOR O POSGRADO
I.1.1. Psiclogo/a
I.1.2. Pedagogo/a
I.1.3. Psicopedagogo/a
I.1.4. Mdico/a
I.2. PERSONAL TITULADO DE GRADO MEDIO O GRADO
I.2.1. Logopeda
I.2.2. Maestro/a de Audicin y Lenguaje
I.2.3. Trabajador/a Social
I.2.4. Diplomado/a universitario/a de Enfermera
I.2.5. Educador/a Social
I.2.6. Tcnico integracin laboral
I.2.7. Terapeuta ocupacional
I.2.8. Fisioterapeuta
I.2.9. Terapeuta de ayuda a domicilio
I.2.10. Tcnico de atencin temprana
I.2.11. Responsable de actividades de ocio y vida social
I.2.12. Profesor titular
I.3.PERSONAL CUALIFICADO
I.3.1. Monitor ocupacional
I.3.2. Maestro de taller
I.3.3. Educador/monitor de residencies, centros de da, viviendas tuteladas y centros de
atencin a enfermos mentales
I.3.4. Tcnico en integracin social
I.3.5. Monitor de ocio y tiempo libre
I.3.6. Cuidador/auxiliar ocupacional
1.3.7. Intrprete de lengua de signos
Grupo II. PERSO AL DE ADMI ISTRACI
SERVICIOS
II.1. PERSO AL DE GESTI
ADMI ISTRACI
II.1.0. PERSONAL DIRECTIVO
II.1.0.1. Gerente
II.1.1. PERSONAL DE ADMINISTRACION
II.1.1.1. Jefe de administracin
II.1.1.2. Oficial administrativo de 1.
II.1.1.3. Oficial administrativo de 2.
II.1.1.4. Auxiliar administrativo
II.2. PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES
II.2.1. Oficial 1. de servicios generales
II.2.2. Gobernanta
II.2.3. Cocinero/a gobernante/a
II.2.4. Oficial 2. de servicios generales
II.2.5.Conductor de primera
II.2.6. Conductor
II.2.7. Guarda
II.2.8. Ordenanza
II.2.9. Auxiliar servicios generales y domsticos
II.2.10. Auxiliar de comedor
II.2.11. Auxiliar de transporte

Salario 2015

Trienio 2015

Plus Festividad

2.171,70
2.171,70
2.171,70
2.171,70

49,66
49,66
49,66
49,66

43,98
43,98
43,98
43,98

1.754,52
1.754,52
1.754,52
1.754,52
1.754,52
1.754,52
1.754,52
1.754,52
1.754,52
1.754,52
1.754,52
1.475,61

35,76
35,76
35,76
35,76
35,76
35,76
35,76
35,76
35,76
35,76
35,76
33,84

33,25
33,25
33,25
33,25
33,25
33,25
33,25
33,25
33,25
33,25
33,25
33,25

1.410,36
1.410,36

31,79
35,04

29,10
29,10

1.410,36

31,23

29,10

1.410,36
1.410,36
1.177,79
1.410,36

31,23
31,79
26,76
31,79

29,10
29,10
24,93
29,10

2.754,00

49,66

43,98

1.754,52
1.240,45
1.216,33
1.177,79

39,74
29,05
26,13
23,25

33,25
29,10
24,93
24,93

1.184,04
1.184,04
1.184,04
1.177,79
1.216,33
1.146,21
1.057,79
1.057,79
1.057,79
1.057,79
1.057,79

29,05
31,85
31,85
26,13
31,85
26,13
24,12
23,01
22,15
22,15
22,15

29,10
29,10
29,10
24,93
29,10
24,93
24,93
24,93
24,93
24,93
24,93

COMPLEMENTOS SALARIALES
2015
290,08
103,72

Director de centro de bienestar social


Coordinador de residencia

CE TROS DE EDUCACI

ESPECIAL CO CERTADA O CO VE IADA

GRUPO I. PERSONAL DE ATENCI DIRECTA


I.1. PERSONAL TITULADO DE GRADO SUPERIOR O POSGRADO
I.1.1. Psiclogo/a

Salario 2015

Trienio 2015

Plus Festividad

2.171,70

55,51

43,98

I.1.2. Pedagogo/a
I.1.3. Psicopedagogo/a
I.2. PERSONAL TITULADO DE GRADO MEDIO O GRADO
I.2.1. Maestro de Educacin Especial, profesor titular de Educacin Especial.
I.2.1. Logopeda
I.2.3. Maestro de Audicin y Lenguaje
I.2.4. Fisioterapeuta
I.2.5. Diplomado/a universitario/a de Enfermera
I.2.6. Trabajador social
I.3. PERSONAL CUALIFICADO
I.3.1. Educador de Educacin Especial
GRUPO II. PERSO AL DE ADMI ISTRACI
SERVICIOS
II.1. PERSO AL DE ADMI ISTRACI
II.1.1. Jefe de administracin
II.1.2. Oficial administrativo de 1.
II.1.3. Oficial administrativo de 2.
II.1.4. Auxiliar administrativo
II.2. PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES
II.2.1. Oficial 1. de servicios generales
II.2.2. Cocinero/a gobernante/a
II.2.3. Oficial 2. de servicios generales
II.2.4. Conductor de primera
II.2.5. Conductor
II.2.6. Guarda
II.2.7. Ordenanza
II.2.8. Auxiliar servicios generales domsticos
II.2.9. Auxiliar de comedor
II.2.10. Auxiliar de transporte

2.171,70
2.171,70

55,51
55,51

43,98
43,98

2.092,80
2.086,54
2.086,54
1.863,27
1.863,27
1.863,27

37,56
37,03
37,03
37,03
37,03
37,03

33,25
33,25
33,25
33,25
33,25
33,25

1.445,41

35,17

29,10

1.753,52
1.240,45
1.216,33
1.177,79

41,34
32,22
27,18
24,18

33,25
29,10
24,93
24,93

1.184,04
1.184,04
1.177,79
1.216,33
1.146,21
1.057,79
1.057,79
1.057,79
1.057,79
1.057,79

30,22
33,22
27,18
33,14
27,18
25,09
25,09
25,09
25,09
25,09

29,10
29,10
24,93
29,10
24,93
24,93
24,93
24,93
24,93
24,93

COMPLEMENTOS SALARIALES
2015
346,14
224,12
133,43

Director de centro de educacin especial concertado o conveniado


Jefe de estudios de Educacin Especial concertado o conveniado
Secretario de Educacin Especial concertado o conveniado

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO


GRUPO I. PERSONAL DIRECTIVO
GRUPO II. PERSONAL MANDO INTERMEDIO
II.1. Jefe/a de administracin
II.2. Jefe/a de produccin
II.3. Adjunto/a de produccin
II.4. Mando intermedio
GRUPO III. PERSONAL TITULADO
III.1. Personal titulado de grado superior o posgrado
III.2. Personal titulado de grado medio o grado
GRUPO IV. PERSO AL DE PRODUCCI
, ADMI ISTRACI
SERVICIOS GE ERALES
SU GRUPO IV.1. PERSO AL DE PRODUCCI
IV.1.1 Tcnico especialista
IV.1.2. Oficial especialista
IV.1.3. Auxiliar especialista
IV.1.4. Auxiliar general
IV.1.5. Operario/a
IV.1.6. Operario/a con necesidad de apoyo
SUBGRUPO IV.2. PERSONAL DE ADMINISTRACION
IV.2.1. Oficial de 1. administracin
IV.2.2. Oficial de 2. administracin
IV.2.3. Auxiliar administrativo/a
SUBGRUPO IV.3. PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES / MANIPULADOS
IV.3.1. Tcnico ayudante
IV.3.2. Oficial de 1.
IV.3.3. Oficial de 2.

Salario 2015

Trienio 2015

Festiv. 2015

1.350,00
1.310,25
1.230,00
1.218,09

43,00
41,48
40,48
37,91

33,90
33,90
33,90
29,67

1.767,21
1.330,00

53,74
38,69

44,84
33,90

1.051,84
918,22
894,07
851,30
690,50
SMI

33,14
31,63
28,44
25,30
20,72
19,06

29,85
29,85
29,85
29,85
11,66
11,66

918,22
892,31
853,84

31,63
28,44
25,30

29,85
29,85
29,85

1.051,84
918,22
894,07

33,15
31,63
28,44

29,85
29,85
29,85

IV.3.4. Conductor
IV.3.5. Auxiliar de servicios generales
IV.3.6. Operario de 1.
IV.3.7. Operario de 2.
IV.3.8. Operario/a con necesidad de apoyo

891,43
851,30
690,50
676,17
S.M.I.

28,44
25,30
20,72
19,82
19,06

29,85
29,85
11,66
11,66
11,66

TABLA DE PROGRAMAS
GRUPO I. PERSONAL DE ATENCION DIRECTA
I.1. PERSONAL TITULADO DE GRADO SUPERIOR O POSGRADO
I.1.1. Psiclogo/a
I.1.2. Pedagogo/a
I.1.3. Psicopedagogo/a
I.1.4. Mdico/a
I.2. PERSONAL TITULADO DE GRADO MEDIO O GRADO
I.2.1. Logopeda
I.2.2. Maestro/a de Audicin y Lenguaje
I.2.3. Trabajador/a social
I.2.4. Diplomado/a universitario/a de Enfermera
I.2.5. Educador/a social
I.2.6. Tcnico integracin laboral
I.2.7. Terapeuta ocupacional
I.2.8. Fisioterapeuta
I.2.9. Terapeuta de ayuda a domicilio
I.2.10. Tcnico de atencin temprana
I.2.11. Responsable de actividades de ocio y vida social
I.2.12. Profesor titular
I.3.PERSONAL CUALIFICADO
I.3.1. Monitor ocupacional
I.3.2. Maestro de taller
I.3.3. Educador/monitor de residencies, centros de da, viviendas tuteladas y centros de
atencin a enfermos mentales
I.3.4. Tcnico en integracin social
I.3.5. Monitor de ocio y tiempo libre
I.3.6. Cuidador/auxiliar ocupacional
I.3.7. Interprete de signos
Grupo II. PERSO AL DE ADMI ISTRACI
SERVICIOS
II.1. PERSO AL DE ADMI ISTRACI
II.1.1. Jefe de administracin
II.1.2. Oficial administrativo de 1.
II.1.3. Oficial administrativo de 2.
II.1.4. Auxiliar administrativo
II.2. PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES
II.2.1. Oficial 1. de servicios generales
II.2.2. Gobernanta
II.2.3. Cocinero/a gobernante/a
II.2.4. Oficial 2. de servicios generales
II.2.5.Conductor de primera
II.2.6. Conductor
II.2.7. Guarda
II.2.8. Ordenanza
II.2.9. Auxiliar servicios generales y domsticos
II.2.10. Auxiliar de comedor
II.2.11. Auxiliar de transporte

Salario 2015

Trienio 2015

Plus Festividad

1.989,31
1.989,31
1.989,31
1.989,31

50,65
50,65
50,65
50,65

43,98
43,98
43,98
43,98

1.586,77
1.586,77
1.586,77
1.586,77
1.586,77
1.586,77
1.586,77
1.586,77
1.586,77
1.586,77
1.586,77
1.388,55

36,48
36,48
36,48
36,48
36,48
36,48
36,48
36,48
36,48
36,48
36,48
36,48

33,25
33,25
33,25
33,25
33,25
33,25
33,25
33,25
33,25
33,25
33,25
33,25

1.321,01
1.321,01

32,43
35,74

29,10
29,10

1.308,26

31,85

29,10

1.308,26
1.228,08
1.085,07
1.321,26

31,85
32,43
27,30
32,43

29,10
29,10
24,93
29,10

1.517,64
1.113,92
1.092,25
1.057,69

40,53
29,63
26,65
23,72

33,25
29,10
24,93
24,93

1.071,27
1.092,10
1.092,10
1.066,66
1.107,26
1.038,01
968,91
968,91
968,91
968,61
968,61

29,63
32,49
32,49
26,65
32,49
26,65
24,60
23,47
22,59
22,59
22,59

29,10
29,10
29,10
24,93
29,10
24,93
24,93
24,93
24,93
24,93
24,93

COMPLEMENTOS SALARIALES
Director
Coordinador

2015
290,80
105,79