Está en la página 1de 141

Vadovlio

Matematika tau

komplekt sudaro:

DE

Vadovlis visiems
Parsisisdinama Skaitmenin vadovlio versija naudojantiems
kompiuterius
Udavinynas kuriems vadovlio uduotys per lengvos
Savarankiki ir kontroliniai darbai pagalb mokytojams
Mobili interaktyvi kompiuterin (MIKO) knyga mokytojams
informacijos kaupimui ir tvarkymui

MO

Leidinys atitinka MM patvirtintas programas.


Visi udaviniai patikrinti ir persprsti
leidyklos specialist.

ISBN 978-609-433-041-4

Skaitmenin vadovl Matematika Tau plius. 11 klas. Iplstinis kursas kr:


Nijol Drazdauskien, Rolandas Jaktys, Zita Manstaviien, Mindaugas
Pieina, Sigita Populaigien, ydrn Stundien, Miroslav eibak, Tadeu
eibak, Edita Tatarinaviit, Valdas Vanagas, Aldona alien.
Skaitmeniniame vadovlyje panaudoti vadovlio Matematika Tau plius. 11 klas.
Iplstinis kursas PDF failai. Vadovlio komplektui mediag reng:

DE
MO

Jurga Deveikyt, Jrat Gedminien, Kornelija Intien, Jolanta Jaiauskait,


Vida Mekauskait, Kazimieras Pulmonas, Vytautas Silvanaviius, ydrn
Stundien, Valdas Vanagas, Vladas Vitkus.

Technologijos TEV, 20082014

DE

MO

1. Skaiiai, veiksmai, reikiniai


1.1. Skaii aibs
1.2. Skaii aibi sjunga, sankirta ir skirtumas. Skaii aibs poaibiai
1.3. Trupmeniniai racionalieji skaiiai
1.4. Laipsniai su sveikaisiais rodikliais
1.5. aknys
1.6. Laipsniai su trupmeniniais racionaliaisiais rodikliais ir aknys
1.7. Logaritmai
1.8. Logaritm savybs
1.9. Skaitiniai reikiniai
1.10. Raidiniai reikiniai
2. SINUSAI, KOSINUSAI, TANGENTAI IR KOTANGENTAI
2.1. Kampo dydis radianais
2.2. Smailiojo kampo sinusas, kosinusas, tangentas ir kotangentas
2.3. Poski kampai
2.4. Poskio kampo sinusas, kosinusas, tangentas ir kotangentas
2.5. sin a ir cos a vienetiniame apskritime
2.6. tg a tangent tiesje, ctg a kotangent tiesje
2.7. To paties kampo sinuso, kosinuso, tangento ir kotangento sryiai
2.8. Dviej kamp sumos (skirtumo) sinuso, kosinuso,
tangento ir kotangento formuls
2.9. Arksinusas, arkkosinusas, arktangentas ir arkkotangentas
2.10. Dar viena trikampio ploto formul
2.11. Sinus teorema
2.12. Kosinus teorema
3. FUNKCIJOS
3.1. Funkcijos grafiko postmiai OX ir OY ai kryptimis
3.2. Laipsnins funkcijos
3.3. aknies funkcijos
3.4. Rodiklins funkcijos
3.5. Logaritmins funkcijos
3.6. Sinuso funkcija
3.7. Kosinuso funkcija
3.8. Tangento funkcija
3.9. Kotangento funkcija
4. Vektoriai
4.1. K vadiname vektoriumi
4.2. Sudedame vektorius
4.3. Atimame vektorius
4.4. Vektori dauginame i skaiiaus
4.5. Dauginame vektorius
4.6. Vektoriai koordinai ploktumoje
4.7. Veiksmai su vektoriais, ireiktais koordinatmis
4.8. Kolinearieji ir statmenieji vektoriai
4.9. Vektoriai koordinai erdvje
4.10. Udavinius sprendiame naudodamiesi vektoriais

14
16
18
20
22
24
26
28
30
32

11 klas 1 dalis. Iplstinis kursas

Pagrindiniai skyreliai

48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
86
88
90
92
94
96
98
100
102
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
3

Vadovlio struktra
Vadovlis parengtas pagal 2011 02 21 patvirtintas vidurinio ugdymo bendrsias programas.
Jis skirtas pasirinkusiems iplstin matematikos kurs.
Vadovlis susideda i dviej dali. I dalyje yra 4 skyriai, II 3 skyriai.
Vis skyri struktra yra vienoda. Aptarkime j.
Skyrius prasideda anksiau sprst udavini atverstiniu

Kartojame tai, ko prireiks 1 skyriuje

Kartojame tai, ko prireiks 1 skyriuje

MO

iame atverstinyje yra udaviniai, skirti anksiau sprstiems udaviniams pakartoti ir nagrintai
teorijai prisiminti. Faktai ir pavyzdiai pateikiami banguotomis linijomis apvestose srityse. i ini
prireiks nagrinjant skyri.
Skyriaus turinio atverstinis

Skaiiai, veiksmai, reikiniai

skyrius

Kairiajame puslapyje yra supaindinama su


tuo, k mokysims skyriuje. Prie pradedant
nagrinti skyri, vertt susipainti su
iame puslapyje esaniais samprotavimais,
pavyzdiais ir uduotimis.

skyrius

DE

Pagrindiniai atverstiniai

Deiniojo puslapio viruje yra skyriaus turinys.


Kas skyriuje yra svarbiausia, galima suprasti i
pagrindini atverstini pavadinim
(jie yra sunumeruoti) ir puslapio apaioje
esanios informacijos.

1.1. Skaii aibs

Kairiajame puslapyje yra teorija. Ji pateikiama


uduotimis, kurias turt atlikti patys mokiniai.
Uduotis veikti pads banguotomis linijomis
rmintose srityse esantys pavyzdiai,
nurodymai ir samprotavimai. Tai, kas yra
svarbiausia, surayta lentoje.
Puslapio viruje yra informacija, ko mokysims
iame atverstinyje, ji paymta .

skyrius

1.1. Udaviniai

skyrius

Deinje yra su kairij puslapi teorija


susij udaviniai. Greta udavini slyg kai
kur rasite isprst udavini pavyzdi. Jei
udavinys iskaidytas a), b), c), ... punktus,
tai jie pradedami nuo lengviausio ir baigiami
sunkiausiu. Jei udavinyje yra 1), 2), ...
uduotys, tai jas rekomenduojame atlikti i eils.

Pagrindiniai atverstiniai yra privalomi visiems mokiniams, nebent


mokytojai dl vien ar kit prieasi nusprst kitaip...
Po pagrindini yra stipresniems mokiniams skirti atverstiniai

skyrius

Apibendriname

Apibendriname

ia pateikiama pagrindiniuose atverstiniuose idstytos teorijos santrauka. Greta teorijos


(apibrimo, savybs, teoremos ar formuls) u brknio yra j iliustruojantys pavyzdiai. Kai
kuri skyri atverstiniuose ,,Apibendriname teorijos ir pavyzdi rasite daugiau, negu j buvo
pagrindiniuose atverstiniuose. inoma, papildoma teorija, kaip ir is atverstinis, nra privaloma.
4

skyrius

Vadovlio struktra

Sprendiame

skyrius

Sprendiame

skyrius

is atverstinis skirtas mokiniams, kuriems pagrindiniuose atverstiniuose udavini buvo


per maai arba jie buvo per lengvi. Paskutinis io atverstinio udavinys (ar keli udaviniai)
paymtas enkleliu . Tai gali bti galvoskis, netradicinis ar iaip sunkesnis udavinys.

Besidomintiems

skyrius

Besidomintiems
Skaiius e. Natralusis logaritmas

MO

akn savybi rodymai

skyrius

ia pateikiami pagrindiniuose atverstiniuose idstytos teorijos teigini rodymai. Kartais rasite ir


papildomos mediagos, kuri nebuvo nagrinta pagrindiniuose atverstiniuose, bet su jais yra susijusi.
Kitaip sakant, atverstinis Besidomintiems skirtas norintiems inoti daugiau.
Skyriaus pabaigoje yra visiems mokiniams skirti udavini atverstiniai

Geometrijos udaviniai

skyrius

vairs udaviniai

Tiess ir kampai

Procentai

Puslapis udavini, susijusi su ankstesnse


klasse nagrinta algebros, tikimybi teorijos ar
kita kuria nors tema.

DE

Puslapis udavini, susijusi su ankstesnse


klasse nagrinta kuria nors geometrijos tema.

Testas

skyrius

Puslapis testini udavini, susijusi su


pagrindiniais atverstiniais. Sprendiant testinius
udavinius, nereikalaujama nurodyti sprendim,
pakanka pasirinkti vienintel teising atsakym
i pateikt penki.

skyrius

Pasitikriname

skyrius

Puslapis udavini, skirt mokiniams pasitikrinti,


o mokytojams patikrinti, kaip pavyko pasiekti
pagrindinius skyriuje keliamus tikslus. Galima
sakyti, kad tai yra svarbiausi skyriaus udaviniai.
J atsakymus rasite vadovlio pabaigoje.

is atverstinis pravers rengiantis kontroliniam darbui.

Vadovlio komplekt sudaro:

vadovlis (I ir II dalys);
udavinynas;
savarankik ir kontrolini darb knygel;
kompiuterins priemons.

Vadovlio komplektas turt tapti


geru pagalbininku pasirinkusiems
iplstin matematikos kurs. Skms!

Prie praddami nagrinti pirmj skyri, susipainkite su 69 puslapiuose pateiktu vadu.

Skaiiai ir veiksmai
Ankstesnse klasse susipainome su vairiais skaiiais:
sveikaisiais;
trupmeniniais;
iracionaliaisiais.

Skaiiams urayti vartojame skaitmenis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir enklus, pavyzdiui: ,


,
skliaustelius, trupmenos brknel. Yra skaii, kurie ymimi raidmis, pavyzdiui: , e, .

DE
MO

11 klas 1 dalis. Iplstinis kursas

Skaii ir veiksm vairov

Taip pat mokms atlikti vairius veiksmus:


sudti ir atimti;
dauginti ir dalyti;
kelti laipsniu ir traukti akn.

Veiksmams ymti vartojame enklus, pavyzdiui: + , , , : ,


. Yra veiksm, kurie neymimi
b
enklais, pavyzdiui, kai skaii a keliame laipsniu b, tai raome a .

XI klasje tsime paint su skaiiais ir veiksmais.

Sudtis ir atimtis. Sveikieji skaiiai


Galima sakyti, kad paintis su matematika prasideda nuo natralij skaii ir sudties veiksmo.
Maiausias natralusis skaiius yra 1, o didiausio natraliojo skaiiaus nra, nes natralij skaii aib
yra begalin:
N = {1; 2; 3; ...}.
Veiksmas, kuriuo pirmiausia buvo pradta naudotis, vadinamas sudtim`i. Suddami bet kuriuos du
natraliuosius skaiius, gauname natralj skaii:

11 klas 1 dalis. Iplstinis kursas

Skaii ir veiksm vairov

DE
MO

a + b = c.

N N
N
I natralij skaii sudties kilo kitas veiksmas atimtis.

1 klausimlis. Kaip atsirado atimtis?


I sumos lygybs
a + b = c,

ireikdami kur nors dmen, naudojams veiksmu, atvirktiniu sudiai (jis vadinamas atimtim`i):
a = c b;
b = c a.

I natraliojo skaiiaus atimdami natralj skaii, gauname skaii, kuris nebtinai yra natralusis.

2 klausimlis. Kokias reikmes gali gyti natralij skaii a ir b skirtumas a b?

Kai a > b, tai a b yra natralusis skaiius.

Kai a = b, tai a b = 0.

Kai a < b, tai a b yra neigiamasis sveikasis skaiius.

Galima sakyti, kad atimtis atrado skaii 0 ir neigiamuosius sveikuosius skaiius, o natralij skaii
aib praplt iki sveikj skaii aibs:
Z = {...; 3; 2; 1; 0; 1; 2; 3; ...}.
Beje, atimt galima keisti sudtimi su atminiui prieingu skaiiumi:
a b = a + (b).
Kitaip sakant, galima apsieiti ir be atimties...

11 klas 1 dalis. Iplstinis kursas

Skaii ir veiksm vairov


Daugyba ir dalyba. Racionalieji skaiiai
Daugyba atsirado kaip trumpesnis vienod dmen sudties uraas:
a + a +
. . . + a = a b.
b dmen

Daugindami bet kuriuos du natraliuosius skaiius, gauname natralj skaii:


a b = c.

N N
N

DE
MO

Kaip i sudties kilo atimtis, taip i daugybos dalyba.

3 klausimlis. Kaip atsirado dalyba?


I sandaugos lygybs
a b = c,

ireikdami kur nors dauginamj, naudojams veiksmu, atvirktiniu daugybai (jis vadinamas dalba):
a = c : b;
b = c : a.

Kaip atimant atsirado neigiamieji skaiiai ir nulis, taip dalijant trupmeniniai skaiiai.
Dalydami natralj skaii i natraliojo skaiiaus, gauname skaii, kuris nebtinai yra natralusis.

4 klausimlis. Kokias reikmes gali gyti natralij skaii a ir b dalmuo a : b?

Kai yra toks natralusis skaiius x, su kuriuo x b = a, tai


a : b = x yra natralusis skaiius.

Kai nra tokio natraliojo skaiiaus x, su kuriuo x b = a, tai


a:b=

a
yra trupmeninis racionalusis skaiius.
b

Galima sakyti, kad dalyba atrado trupmeninius racionaliuosius skaiius, o sveikj skaii aib praplt
iki racionalij skaii aibs:


a
Q = c = , a Z, b N .
b
Kiekvien racionalj skaii galima urayti paprastja trupmena
a
b

sveikasis skaiius,
natralusis skaiius.

Beje, dalyb galima keisti daugyba su dalikliui atvirktiniu skaiiumi:


1
a:b=a .
b
Kitaip sakant, galima apsieiti ir be dalybos...

11 klas 1 dalis. Iplstinis kursas

Skaii ir veiksm vairov


Laipsnis, aknis ir logaritmas. Realieji skaiiai
Laipsnis atsirado kaip trumpesnis vienod dauginamj sandaugos uraas:
a a 
. . . a = a b .
b dauginamj

Natralj skaii keldami natraliuoju skaiiumi, gauname natralj skaii:

DE
MO

Kaip i sudties kilo atimtis, o i daugybos dalyba, taip i laipsnio kilo aknis.

5 klausimlis. Kaip atsirado aknis?

I laipsnio su natraliuoju rodikliu (didesniu u 1) lygybs


a b = c,

ireikdami laipsnio pagrind, naudojams veiksmu, kuris vadinamas aknies traukim (ymima:
a=

):

b
c.

Kaip atimant atsirado neigiamieji sveikieji skaiiai ir nulis, o dalijant trupmeniniai racionalieji skaiiai,
taip traukiant akn atsirado iracionalieji skaiiai.
I natraliojo skaiiaus traukdami natraliojo laipsnio (didesnio u 1) akn, gauname skaii, kuris
nebtinai yra natralusis.
Pavyzdiui:


3
3
3
7 yra skaiius, kurio 3-iasis laipsnis lygus 7; t. y.
7 = 7;

a
3
7 yra iracionalusis skaiius jo negalima urayti paprastja trupmena , ia a Z, b N.
b
Galima sakyti, kad aknis atrado iracionaliuosius skaiius. Iracionalij skaii aib urayti galima taip:


a
I = d = , a Z, b N .
b

6 klausimlis. Kaip i laipsnio lygybs ireikti laipsnio rodikl?


I laipsnio lygybs
a b = c,
ireikdami laipsnio rodikl, naudosims veiksmu, kuris vadinamas logaritmvimu (ymima: loga ):
b = loga c.

11 klas 1 dalis. Iplstinis kursas

Kartojame tai, ko prireiks 1 skyriuje


1.

2.

3.

Duoti skaiiai: 1; 0; 10; 2;


2; ; 4 23 ; 2,4; 4,(3); 0,21; 4 45 ; 3,(7).
a) Suraykite juos didjimo tvarka.
b) I j irinkite ir suraykite:
1) sveikuosius skaiius;
2) racionaliuosius skaiius, kurie nra sveikieji;
3) iracionaliuosius skaiius.
Paraykite kok nors:

a) natralj skaii, esant tarp 2 ir 5; b) sveikj skaii, esant tarp 1 12 ir

c) racionalj skaii, esant tarp 2 ir 3; d) iracionalj skaii, esant tarp 4

ir 3.

Nesinaudodami skaiiuotuvu, atlikite veiksmus su deimtainmis trupmenomis.


a) 0,9 + 2,23;
b) 2,1 + 1,3;
c) 0,5 2,23;
d) 2,1 1,9;
f) 2,1 1,3;

g) 2,1 : (1,25);

h) 0,5 : (2,2).

DE
MO

e) 0,5 2,23;

4.

1;
3

Nesinaudodami skaiiuotuvu, atlikite veiksmus su paprastosiomis trupmenomis ir miriaisiais skaiiais.


b) 35 + 45 ;
c) 12 27 ;
d) 35 45 ;
a) 12 + 72 ;
e) 12 + 74 ;
f) 35 + 13 ;
g) 2 21 + 23 ;
h) 2 35 13 ;
i) 3 58 1 14 ;
 
m) 35 13 ;

j) 5 16 2 21 ;


n) 27 14
3 ;

k) 4 17 ;


o) 2 35 1 12 ;

3;
l) 9 2 11


p) 10 34 : 2 21 .

5.

Nesinaudodami skaiiuotuvu, palyginkite skaiius ir paraykite enkl >, < arba =.

a) 58 ir 34 ; b) 23 ir 34 ; c) 11 ir 21; d) 5 3 ir 4 5; e) 2 3 ir 3 2.

6.

1) Kiekvien skaii paraykite standartine iraika.


a) 3 200 000; 10 200 000; 1 000 000 000; b) 0,0000032; 0,000000102; 0,00000001.

2) Palyginkite standartine iraika paraytus skaiius ir paraykite enkl > arba <.

7.

a) 5,7 1010 ir 5,7 1011 ;

b) 5,7 1010 ir 5,7 1011 ;

c) 9,2 1010 ir 9,3 1010 ;

d) 1,1 1010 ir 1,2 1010 .

Skaii tiesje pavaizduokite nelygybs sprendinius ir uraykite juos skaii intervalu.


a) 2x 6;
b) 0,5x > 1,5;
e) 2 x + 1 < 4;

d) 13 x 1 23 ;
f) 3 < x 2 3;

g) 8 3x 2 2;

h) 1 < 3 2x < 7.

c) 2x + 2 < 4;

8.

10

Apskaiiuokite.
 3 3
3
a) 23 , 23 , 23 ;
2 2
 2 
b) 2 21 , 2 21 , 2 21 ;
 3 2 3
3
, 3
, 23 ;
c) 23
 2 1 2 1 2
, 2 2
, 22
.
d) 2 21

9.

Apskaiiuokite reikinio su laipsniais reikm. 
 
 

 5 0 2
 1 1
1
2
0
a) 8 6 17
; b) 23
1 13
3; c) 34 42 : 56 + 1,51 .

10. Trupmen paraykite jai lygia nesuprastinama trupmena, kurios vardiklis yra natralusis skaiius.
7 ; b) 12 ; c) 2,7 ; d) 5 ; e)
a) 1,5
3
0,21
9,99
4

1
3
2
9

3 ; i) 2 .
; f) 1 ; g) 4 ; h)
2

2 7

11 klas 1 dalis. Iplstinis kursas

Kartojame tai, ko prireiks 1 skyriuje

11. Jei manoma, iskaidykite dauginamaisiais.


b) y 2 y;

c) a 2 121;

d) 625 b2 ;

e) c2 16c + 64;

f) 9x 2 + 6x + 1;

g) x 2 + 2x 35;

h) d 2 3d 18;

i) 3x 2 + 8x 3;

j) y 2 + y + 1.

DE
MO

a) 2x + 10;

12. Sudauginkite
 2 ir sutraukite panaiuosius narius.a) (a + 5) a 5a + 25 ; b) (2b 1) 1 + 2b + 4b2 ; c) (a 1)2 (a + 1) + a 3 a 2 .

13. Reikiniu uraykite staiakampio ABCD:

a) plot; b) perimetr;
c) striains AC ilg;
d) atkarpos BO ilg;
e) trikampio COD perimetr.

14. Su kuriomis x reikmmis trupmena turi prasm?

x
x8
2x
x
a) 7+x
x ; b) x1 ; c) 2x10 ; d) x(x+2) ; e) x 2 +2x8 ; f)

4x
5 ;

O
D

x+4

x
; h) x5 ; i) 2x .
2x3
x+1

g) 7x

15. Suprastinkite trupmen.

8x 3 ; b) 45y 3 ; c) 3y12 ; d) b2 81 ; e) b+5 ; f) 6a ; g) x 2 49 ; h) 2x18 ;


a) 24x
y4
b+9
b5
a6
15y 2
x 2 7x
81x 2
2
x16 ; j) x9
3x6
4x 2 1 .
; k) 2 x+10
; l) x 2 12x+20
; m) x x+4x21
n) 14x+4x
i)
2 49 ;
2
x +20x+100
x+4
3 x

16. Apskaiiuokite trupmenos

x 2 2x reikm,
x

kai:

2; d) x = 3 5; e) x = 1,5.

a) x = 1; b) x = 1; c) x =

17. Atlikite veiksmus.


4 x+3 ; c) 5x+7 + 6x+4 ; d) 5x + 3 ; e) a 2 1 a 3 ; f) x+1 : x 2 +x .
a) a a9 ; b) x1
x
x1
3x
x3
x1
a+1
x1 x 2 1
a2
18. a) (2005 m. valstybinio matematikos brandos egzamino 1 uduotis.)
22005 + 22005 =
A 24010 B 22006 C 42005 D 44010 E 3 22004
b) (2007 m. valstybinio matematikos brandos egzamino 1 uduotis.)
2008

A 21004 B 2 2007 C 22007 D 1 E 2


22008 22007 =
c) (2000 m. valstybinio matematikos brandos egzamino 4 uduotis.)
27n+2 + 6 33n+3
3n 9n+2

=
A 3n +n B 7 C 99 D 3n+25 E Kitas atsakymas
d) (1999 m. valstybinio matematikos brandos egzamino 7 uduotis.)
Jei x = 1001999 ir y = 1001999 , tai (x + y)2 (x y)2 =
A 101998 B 0,02 C 2 D 4 E 2 1001998
2

11

Realieji skaiiai ir realij skaii ties


Yra teisingas toks teiginys:
Kiekvien realj skaii atitinka realij skaii tiess takas ir, atvirkiai, kiekvien realij skaii
tiess tak atitinka realusis skaiius.
Klausimas. Kaip rasti duot realj skaii a, atitinkant realij skaii tiess tak A(a)?

Realij skaii ties

OV vienetin atkarpa

Kai a yra sveikasis skaiius (a Z), tai j atitinkant tak A randame naudodamiesi vienetine atkarpa.
Pavyzdiui, paymkime tak A atitinkant skaii 2, t. y. A(2):
O

DE
MO

11 klas 1 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

Kai b yra racionalusis ne sveikasis skaiius (b Q, b


/ Z), t. y. b = dc (c Z, d N, d > 1, c ir d
neturi bendr dalikli), tai j atitinkant tak B galima rasti taip:
1) vienetin atkarp OV padalijame d lygi dali;
OV
2) pasinaudoj atkarple, kurios ilgis lygus OV
d , atidedame atkarp OB, lygi |c| d (jei c > 0, tai B
atidedame dein nuo O, jei c < 0, tai kair nuo O).
Pavyzdiui, paymkime tak B(2,75). Skaii 2,75 uraome paprastja trupmena:
11 = 2 3 .
2,75 = 275
100 = 4
4

Takas B yra tako O kairje ir nuo jo nutols per 11 atkarp, lygi 14 .


B

11
4

0 14

Kai c yra iracionalusis skaiius d (d N ir d nra jokio natraliojo skaiiaus kvadratas), tai j
atitinkant tak C galima rasti remiantis Pitagro teorema.

Uduotis. Panagrinkite emiau


Teodro rt ir naudodamiesi skriestuvu skaii
 pateikt

vadinamj

tiesje paymkite takus C 2 ir D 5 .
1

1
1
1
1

10

11

8
9


7 6

13

14

1
1

1 2

12

15
1

12

16

1
1
1

Skaiiai, veiksmai, reikiniai

Apibendriname
Sprendiame
Besidomintiems

MO

akn savybi rodymai. Laipsni su racionaliaisiais rodikliais savybi rodymai


Skaiius e. Natralusis logaritmas. Logaritm savybi rodymai

40
41
42
43
44

DE

Geometrijos udaviniai. Tiess ir kampai


vairs udaviniai. Procentai
Testas
Pasitikriname
Kartojame tai, ko prireiks 2 skyriuje

14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38

11 klas 1 dalis. Iplstinis kursas

1.1. Skaii aibs


1.2. Skaii aibi sjunga, sankirta ir skirtumas. Skaii aibs poaibiai
1.3. Trupmeniniai racionalieji skaiiai
1.4. Laipsniai su sveikaisiais rodikliais
1.5. aknys
1.6. Laipsniai su trupmeniniais racionaliaisiais rodikliais ir aknys
1.7. Logaritmai
1.8. Logaritm savybs
1.9. Skaitiniai reikiniai
1.10. Raidiniai reikiniai

skyrius

13

1.1. Skaii aibs

11 klas 1 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

Uduotis. Lentoje suraytos pagrindins skaii aibs. Sutarta jas ymti btent raidmis N, Z, Q,

DE
MO

I , R. Daniausiai jos raomos pusjuodiu (kaip lentoje) arba simetriniu ( , , , , ) riftu. Ir kitas
aibes prasta ymti didiosiomis raidmis, o aibs elementus (skaiius) rayti riestiniuose skliaustuose.

1) Remdamiesi aukiau pateikta informacija nurodykite, kurie teiginiai yra teisingi.

/ R; d) 3
/ Q; e)
/ Q.
a) 1 23 Z; b) 3 I; c) 5

2) Aib A sudaro visi lyginiai natralieji skaiiai. Uraykite aib A:


a) nurodydami jos tris maiausius elementus;
b) reikiniu su vienu kintamuoju n.

3) Aib C sudaro realieji skaiiai, kurie yra didesni u 2 ir ne didesni u 3. Uraykite aib C intervalu
ir pavaizduokite j realij skaii tiesje.

14

1.1. Udaviniai

11 klas 1 dalis. Iplstinis kursas

19. Kurie skaii 3; 1 23 ; 0;

skyrius

2; ; 3,2; 2; 13; 1,(3); 1,(25); 1; 3 127

priklauso:
a) natralij skaii aibei?

b) sveikj skaii aibei?

c) racionalij skaii aibei?

d) iracionalij skaii aibei?

e) lygini skaii aibei?

f) pirmini skaii aibei?

DE
MO

20. Duotos aibs:

A = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10}; B = (0; 10]; C = {Pirminiai


 skaiiai};

D = {Lygties x 2 = 4 sprendiniai}; E = {n2 , n N}; F =
a 2 , a Z, |a| 5 ;


G = Nelygybs y 2 4 sprendiniai, y Z ; H = {|x|, 3 < x 2, x Z}.
1) Kuri aib yra tuia?
2) Kurios aibs yra baigtins?
3) Kiek element turi aib A? aib B? aib C? aib F ? aib H ?
4) Suraykite aibi F , G ir H elementus.

21. Uraykite lygties sprendini aib.


a) 3x 2 = 0;

b) 3x + 12 = 12 4x; c) x + = 1;

d) 4x 5 = 5(x 1) x;

e) x 2 2x + 1 = 0;

i)
x = 3;

f) x 2 2x 3 = 0;

j)
x = 3;

g) x 2 = 2x 3;

h) x 2 + x = 1;

2
+2x = 0;
k) xx1

2
2x = 0.
l) xx2

22. Sugalvokite lygt, kurios sprendini aib bt:

a) {2}; b) { 3}; c) {2; 2}; d) {0; 3}; e) ; f) (; +).

23. Nelygybs sprendini aib uraykite intervalu ir pavaizduokite j skaii tiesje.


a) x 2 < 0;

b) 2x 6;

c) x 12 0;

f) 4 2x 10; g) 1 x + 2 < 2; h)

x2

+ 9 < 0;

d) 5x + 11 > 2; e) 3 < x 8;
i) x 2 9;

j) |x| + 4 > 0.

24. Sugalvokite nelygyb, kurios sprendini aib bt:


a) [2; +); b) (; 3); c) [5; 5]; d) (3; 1]; e) ; f) (; +).

25. Uraykite duotojo natraliojo skaiiaus dalikli aib D, nurodydami jos elementus, ir kartotini
aib K, uraydami tris maiausius jos elementus ir reikiniu. Nurodykite (jei manoma) t aibi
didiausius, maiausius ir bendruosius elementus. a) 12; b) 18; c) 60; d) 31.
.

26. a) Paraykite aib vis pirmini skaii, kurie yra maesni u 50.
b) Paraykite aib vis sudtini skaii, kurie priklauso intervalui (50; 70].

15

11 klas 1 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

1.2. Skaii aibi sjunga, sankirta ir


skirtumas. Skaii aibs poaibiai

Uduotis. Nagrinkime dvi skaii aibes: A = {1; 2; 3; 4; 5} ir B = {4; 5; 6; 7}.


1) Uraykite aib C, kuri sudaro visi A ir B elementai.

AB

DE
MO

AB

2) Uraykite aib D, kuri sudaro visi bendrieji A ir B elementai.

AB

AB=

3) Uraykite aib E, kuri sudaro visi A elementai, nesantys B elementais.

A\B

A\B

4) Uraykite aib F , kuri sudaro kurie nors A elementai.

16

1.2. Udaviniai

11 klas 1 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

27. 1) Raskite aibi A = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} ir B = {2; 4; 6; 8; 10; 12}:

a) sjung A B; b) sankirt A B; c) skirtum A\B; d) skirtum B\A.


2) Raskite visus aibs A B poaibius.

28. Uraykite kokias nors aibes A ir B, jei j:


a) sankirta A B = {2; 3}; b) sankirta A B = ; c) skirtumas A\B = {5};
d) sjunga A B = {1; 2; 3; 4; 5}; e) sjunga A B = {5; 0; 5};
f) sjunga A B = {3; 4; 5; 6}, o sankirta A B = {4};
g) sjunga A B = {3; 4; 5; 6}, o sankirta A B = {3; 6};
h) sjunga A B = {3; 4; 5; 6}, o sankirta A B = {3; 4; 5};
i) skirtumas A\B = {0; 4}, o skirtumas B\A = {7; 10; 13}.

29. Raskite aibi (interval) A ir B sjung, sankirt ir skirtumus A\B, B\A, jei:

DE
MO

a) A = [1; 2], B = [0; 3);


b) A = [5; 5), B = (10; 0]; c) A = [10; 10], B = (0; 4);
d) A = [4; 3], B(0; 3);
e) A = (7; 13], B = (0; +); f) A = (; 0], B = [0; 5);
i) A = (2; 1), B = [1; 2).
g) A (; +), B = [1; 2); h) A = [5; 1), B = (1; 5];

30. Skaii tiesse paymti du intervalai. Raskite t interval sjung, sankirt ir skirtumus. Atsakymus uraykite intervalais.
a)

b)

0
c)

7 X

d)

1 X

31. Skaii tiesje paymkite abiej sistemos nelygybi sprendinius. Uraykite nelygybi sistemos
sprendini aib.

2x 10,
x 2 < 3,
4x < 12,
4(x 1) < 4x,
5x 2x + 18,
a)
b)
c)
d) 3 x < 0; e)
3x + 2 3(x 2).
2x + 3 > 7;
3x 3;
1 x 5;
4

32. Uraykite koki nors dviej nelygybi su vienu neinomuoju x sistem, kurios sprendini aib
bt:
a) [5; 2]; b) (0; 3); c) (2; 4]; d) [3; +); e) (; 0); f) {5}; g) ; h) R.

33. Raskite dvigubosios nelygybs sprendini aib, o tada nurodykite tos aibs poaib, kur sudaro visi
natralieji nelygybs sprendiniai.
a) 3 < x 2 < 5; b) 3 2x < 7; c) 10 < 2x 2 0; d) 5 < 2x + 4 < 10.

34. Paaikinkite, kodl ivardyti teiginiai yra teisingi.


1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Natralij skaii aib yra sveikj skaii aibs poaibis, t. y. N Z.


Sveikj skaii aib yra racionalij skaii aibs poaibis, t. y. Z Q.
Racionalij skaii aib yra realij skaii aibs poaibis, t. y. Q R.
Iracionalij skaii aib yra realij skaii aibs poaibis, t. y. I R.
Iracionalij ir racionalij skaii aibi sjunga yra realij skaii aib, t. y. I Q = R.
Iracionalij ir racionalij skaii aibi sankirta yra tuia aib, t. y. I Q = .
Realij ir iracionalij skaii aibi skirtumas yra racionalij skaii aib, t. y. R \ I = Q.

35. Kiek poaibi turi aib, sudaryta i: a) 2 element? b) 3 element?


36. Kiek poaibi, sudaryt i 2 element, turi aib, kurioje yra:
a) 3 elementai? b) 4 elementai? c) 5 elementai?

17

1.3. Trupmeniniai racionalieji skaiiai

11 klas 1 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

DE
MO

1 uduotis. Lentoje surayti trupmenini racionalij skaii pavyzdiai.

1) Lentoje suraytas deimtaines baigtines trupmenas uraykite paprastosiomis trupmenomis ir, jei manoma, miriaisiais skaiiais.
2) Lentoje suraytas paprastsias trupmenas ir miriuosius skaiius uraykite deimtainmis trupmenomis.
3) Lentoje suraytas deimtaines begalines periodines trupmenas uraykite paprastosiomis trupmenomis.

2 uduotis. Duotas skaiius: a) 50; b) 110; c) 10,5; d) 1 45 ; e) 0,(3).


1 dal; 0,4 dalis;
Raskite duotojo skaiiaus: 1) 100

18

a
100

dali; 2) 1 %; 13 %; a %.

1.3. Udaviniai
37. a) Paprastsias trupmenas ir miriuosius skaiius uraykite deimtainmis trupmenomis.
2;
5

8 ; 2 1 ; 1 5 ; 3 ; 2 1 ; 1 4 .
25
7
4
8
9
6
b) Deimtaines baigtines trupmenas uraykite paprastosiomis trupmenomis.
0,7; 2,02; 3,105; 0,0025; 40,0404.

38. 1) Begalin deimtain periodin trupmen uraykite nesuprastinama paprastja trupmena.


a) 1,(8);

b) 10,(28);

c) 3,(05);

d) 0,(50);

e) 5,(253);

f) 1,(012);

g) 0,0(5);

h) 1,2(31);

i) 10,22(3);

j) 44,456(7).

11 klas 1 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

DE
MO

2) Suformuluokite taisykl, kuria remiantis deimtain periodin trupmen galima urayti paprastja trupmena.

39. Atlikite veiksmus su deimtainmis ir paprastosiomis trupmenomis bei miriaisiais skaiiais.


a) 13 + 0,3; b) 37 1,1; c) 2 15 1,75; d) 4,8 + 2 58 ; e) 4 19 (0,2); f) 2 23 : 1,5.
40. Atlikite veiksmus su deimtainmis periodinmis trupmenomis.


a) 2,(4) + 0,(6); b) 0,(7) 1,(3); c) 33 0,(51) ; d) 3,(01) : 2,(30); e) 3,4(8) 0,(2).

41. Apskaiiuokite pavaizduotos gros perimetr ir plot.


a) B

A
c)

b)

d)

42. Procentais nurodyt skaiiaus dal uraykite deimtaine ir paprastja trupmenomis.


a) 9 %; b) 30 %; c) 107 %; d) 303 %; e) 0,5 %; f) 20,3 %; g) 10 25 %; h) 1,(1) %.

43. Kiek procent skaiiaus atitinka trupmena nurodyta to skaiiaus dalis?


7 ; f) 3 ; g) 11 ; h) 2 1 ; i) 0,(9); j) 1,(3).
a) 0,04; b) 0,37; c) 2,01; d) 10,058; e) 100
10
4
25
44. Staiakampis padalytas lygias dalis. Kuri staiakampio dalis nuspalvinta? Atsakym paraykite
paprastja trupmena; deimtaine trupmena; procentais.

a)

b)

c)

d)

19

1.4. Laipsniai su sveikaisiais rodikliais

11 klas 1 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

Uduotis. Lentoje surayti laipsnio a n su natraliuoju, neigiamuoju sveikuoju ir nuliniu rodikliais

DE
MO

apibrimai, pavyzdiai ir savybs.

1) Apskaiiuokite laipsnio su natraliuoju rodikliu reikm.


a) 23 ; b) 34 ; c) (2)3 ; d) (3)4 .

2) Apskaiiuokite laipsnio su neigiamuoju sveikuoju rodikliu reikm.


a) 23 ; b) 34 ; c) (2)3 ; d) (3)4 .
3) rodykite laipsni savybes.

4) Remdamiesi laipsni savybmis, apskaiiuokite skaitinio reikinio su laipsniais reikm.


 2
a) 23 22 ; b) 23 : 22 ; c) 23
; d) 20 : 24 ; e) 53 23 ; f) 604 : 204 ; g) 43 44 : 42 .
?

Kodl

:2
:2
:2
:2

20

1.4. Udaviniai
45. 1) Apskaiiuokite laipsni su natraliaisiais rodikliais reikmes.
a) (2)2 ; (2)3 ; (2)4 ; (2)5 ;
c) (0,3)2 ; (0,3)3 ; (0,3)4 ; (0,3)5 ;
3 
4

2 
e) 0,(3) ; 0,(3) ; 0,(3) ;

 2 3 4 5
b) 21 ; 12 ; 12 ; 12 ;
2 
3 
4 
5

d) 1 12 ; 1 12 ; 1 12 ; 1 12 ;

2 
3
f) 2,(27) ; 2,(27) .

2) Koks enklas (> ar <) turt bti paraytas vietoj vaigduts?


a) Kai a < 0, n N, tai a 2n 0. b) Kai a < 0, n N, tai a 2n1 0.
ias lyginio ir nelyginio laipsnio savybes nusakykite odiais.

11 klas 1 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

46. Pasakykite, kokie skaiiai turt bti parayti vietoj x, kad lygybs bt teisingos.
1 ; x 3 = 1; x 3 = 1; x 3 = 0,(9);
a) x 3 = 8; x 3 = 8; x 3 = 18 ; x 3 = 27
b) x 2 = 9; x 2 = 14 ; x 2 = 0,25; x 2 = 9; x 2 = 7; x 2 = 0,(1); x 2 = 49 ;

DE
MO

c) x 5 = 1; x 5 = 32; x 5 = 1001000 ; x 5 = 0,00032; x 5 = 243; x 5 = 243;


1 ; x 4 = 0,0001; x 4 = 1; x 4 = 81; x 4 = 1 .
d) x 4 = 16; x 4 = 16
81

47. Kiekvien skaii paraykite laipsniu, kurio pagrindas lygus 10.


a) 1000; 1 000 000 000; 10 000 000 000 000 000 000;
b) 0,0001; 0,0000000001; 10 1000 ; 100 0001000 000 .

48. 1) Apskaiiuokite laipsni su neigiamaisiais sveikaisiais rodikliais reikmes.


a) (2)2 ; (2)3 ; (2)4 ;

b) 0,12 ; 0,13 ; 0,14 ;


 2 2 3 2 4
d) 23
; 3
; 3
;

2 
5
f) 2,(3)
; 3,(9)
.

c) 2,52 ; 2,53 ; 2,54 ;2 
3 
4
e) 0,(5)
; 0,(5)
; 0,(5)
;
 a n b n
= a .
2) rodykite, kad b

49. Skaii uraykite standartine iraika.


a) 500 000;
e) 0,00005;

b) 17 000 000;
f) 0,00203;

c) 205 000;
g) 0,000001;

d) 10 000 000 000;


h) 0,00000000012.

50. Atlikite veiksmus su standartins iraikos skaiiais. Atsakym paraykite standartins iraikos
skaiiumi.
 


a) 2 105 + 3 105 ;
 


d) 2 1015 3 105 ;


 

b) 7,2 107 3,9 107 ;

 

e) 8 103 : 1,6 107 ;


 

c) 4 106 5,3 106 ;

 

f) 4 105 : 8 107 .

51. Apskaiiuokite reikinio su laipsniais reikm.

 1
a) 8 43 ; b) 18 (9)1 ; c) 23 (2)4 ; d) 0,52 + 13
;
2
4
4
2
; g) 25 1 3
; h) 0,1252 43 ;
e) 0,20 0,14 ; f) 16 11
 8
254 + 0,54 42 + 312 ;
i) 2 25 : 22 8 : 1024; j) 37 30 : 35 9 : 27 310 ; k) 15
 2
 
 5 0 1 2
2
22
10
6
5
421 + 9 35
2
1
2516 .
l) 7
40 7
: 9 ; m)
 1 ; n) 4 852 ; o) 3(3) 92 ; p) 5 125
8
50 +

1
8

21

1.5. aknys

11 klas 1 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

DE
MO

1 uduotis.

1) Raskite akn reikmes. Atsakymus pagrskite.

3

9 ; b) 3 8; 3 1; 3 0;
a) 4; 1; 0; 0,25; 16
27; 3 0,343; 3 27
64 .
2) Kok neneigiamj skaii pakl kvadratu gauname:
a) 3? b) 8? c) 0,2?

3) Kok skaii pakl kubu gauname:


a) 5? b) 0,3? c) 25 ?

2 uduotis. Auktesnio laipsnio aknys apibriamos panaiai kaip kvadratins ir kubins aknys.
1) Panagrinkite lentoje pateiktus lyginio ir nelyginio laipsni akn apibrimus ir savybes.

2) Raskite akn reikmes. Atsakymus pagrskite.4
4
5
4
5
5
5
4 16
4
5
1 .
a) 16; 1; 0; 0,0625; 81 ; b) 32; 1; 0; 243; 0,03125; 5 1024
3) Kok neneigiamj skaii pakl ketvirtuoju laipsniu gauname:
a) 2? b) 13? c) 2,3?
4) Kok skaii pakl penktuoju laipsniu gauname:
a) 7? b) 12? c) 25 ?

3 uduotis. Remdamiesi akn savybmis, atlikite veiksmus.


a)

22

3
 3
3
2 3 500; b) 4 3 : 4 16
; c)
5 ; d) 3 4 2; e) 6 23 .

1.5. Udaviniai
52. 1) Skaiiuotuvu raskite apytiksles akn reikmes. Atsakymus paraykite 0,01 tikslumu.
a)

5; 3 5; 4 5; 5 5; b) 10; 3 10; 4 10; 5 10; c) 200; 3 200; 4 200; 5 200.

2) Nurodykite gretimus sveikuosius skaiius, tarp kuri yra kiekviena duotoji aknis.

11 klas 1 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

53. Apskaiiuokite lyginio laipsnio akn reikmes.

22 ; (2)2 ; b) 32 ; (3)2 ; c) x 2 ;

4
d) 24 ; 4 (2)4 ; e) 4 34 ; 4 (3)4 ; f) 4 x 4 .

DE
MO

a)

54. Apskaiiuokite nelyginio laipsnio akn reikmes.

3
23 ; 3 (2)3 ; b) 3 33 ; 3 (3)3 ; c) 3 x 3 ;

5
5
5
d) 25 ; (2)5 ; e) 5 35 ; (3)5 ; f) 5 x 5 .
a)

55. Koks skaiius turt bti paraytas vietoj x, kad bt teisinga lygyb:

x = 2?
x = 1?
x = 0?
x = 2? x = 10?

b) 3 x = 2? 3 x = 1? 3 x = 0? 3 x = 2? 3 x = 3?

c) 4 x = 2? 4 x = 1? 4 x = 0? 4 x = 2? 4 x = 4?

d) 5 x = 2? 5 x = 1? 5 x = 0? 5 x = 2? 5 x = 3?
a)

56. Be skaiiuotuvo raskite du gretimus sveikuosius skaiius, tarp kuri yra iracionalusis skaiius.
a)

4
10
20; b) 15; c) 3 80; d) 3 30; e) 5; f) 5 100 001; g) 1025.

57. Remdamiesi akn savybmis, atlikite veiksmus.2 8;

f) 32 : 2;

3
49;
k)

a)


3 12;

g) 10 : 2,5;

l) 3 27;
b)

45 5;

h) 2 : 8;
 3
m) 2 ;
c)

3
3 3 9;

i) 3 54 : 3 2;

n) 6 100;
d)

3
3
4 2;

j) 3 0,1 : 3 100;

o) 12 81.
e)

58. Apskaiiuokite:

a) staiakampio, kurio kratini ilgiai


yra 4 10 cm ir 4 3,6 cm, plot;

b) kubo, kurio briaunos ilgis yra 6 9 dm, tr;

c) staiakampio gretasienio, kurio briaun ilgiai yra 5 2 cm, 5 4 cm, 5 8 cm, tr.

59. kelkite dauginamj po aknies enklu.

a) 2 3; b) 3 2; c) 10 3 2; d) 5 3 5; e) 3 4 2; f) 10 4 2; g) 3 5 2; h) 10 5 2.

60. Ikelkite dauginamj prie aknies enkl.


a)

3
3
5
5
20; b) 72; c) 24; d) 54; e) 4 80; f) 4 32; g) 224; h) 486.

61. Raskite reikinio su aknimis reikm.18 + 8 + 32 50; b) 12 27 48 + 75; c) 7 20 3 45 + 1,5 80 : 5;3
3
4
3
3
d) 543 16+6 3 128; e) 162+ 4 48 4 32 4 243; f) 2,5 24+ 375 13 3 81 : 3 3.

a)

23

1.6. Laipsniai su trupmeniniais


racionaliaisiais rodikliais ir aknys

11 klas 1 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

1 uduotis. Lentoje urayta lygyb, kuria remiantis teigiamojo skaiiaus laipsn su trupmeniniu

DE
MO

racionaliuoju rodikliu galima pakeisti jam lygia aknimi.

m
1) Panagrinkite, kaip galima sitikinti lygybs a n = n a m teisingumu.

m
Lygybs a n = n a m abiej pusi reikinius pakelkime n-uoju laipsniu:
 m n
n

m
n
a n = a n n = a m ;
am = am.

m
Reikini a n ir n a m n-ieji laipsniai yra lygs (a m = a m ), todl lygs ir patys reikiniai:

m
n
a n = am.
3

2) sitikinkite, kad 4 2 = 8.

2 uduotis. Naudodamiesi lygybe a n =

n
a m , uraykite, kam lygus laipsnis, kurio rodiklis yra:

1) teigiamoji paprastoji trupmena:


2

a) 10 3 , 10 4 , 2 5 ; b) 10 2 , 10 3 , 3 4 ; c) 10 2 , 10 3 , 4 4 ;

2) teigiamoji deimtain baigtin trupmena:


a) 20,5 ; b) 30,8 ; c) 31,5 ; d) 21,8 ; e) 40,75 ; f) 80,25 ;

3) neigiamasis trupmeninis racionalusis skaiius:


2
3
1
a) 10 3 ; b) 10 2 ; c) 10 2 ; d) 20,5 ; e) 31,5 .

24

1.6. Udaviniai
62. Laipsn su trupmeniniu racionaliuoju rodikliu uraykite aknimi.
2
1
1
3
1
3
a) 5 2 ; b) 3 3 ; c) a 3 ; d) x 4 ; e) 20,5 ; f) 60,8 ; g) a 0,75 ; h) x 1,5 ; i) 10 2 ; j) x 2 .

63. akn uraykite laipsniu su trupmeniniu racionaliuoju rodikliu.


a)

3
3; b) 5; c) 3 22 ; d) 4 a 3 ; e) 3 41 ; f) 5 x 2 ; g) 3 0,5.

64. Laipsn uraykite laipsniu, kurio pagrindas yra pirminis skaiius, tada apskaiiuokite jo reikm.
a) 4 2 ; b) 64 2 ; c) 27 3 ; d) 81 2 ; e) 49 2 ; f) 250,5 ; g) 1211,5 ; h) 0,(1) 2 .
1

11 klas 1 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

65. akn i laipsnio uraykite laipsniu, kurio pagrindas lygus 2.

3
82 ; b) 4 323 ; c) 5 1282 ; d) 6 5123 .

DE
MO

a)

66. Apskaiiuokite.

 1 2
 2 3
5
2
2
1
3
1
1
; f) 4 3 4 ; g) (8 27) 3 .
a) 5 4 50,75 ; b) 3 3 : 3 3 ; c) 9 4 : 90,25 ; d) 2 2 32 2 ; e) 2 2

67. Atlikite veiksmus.

0,4
 2 1 1

2
3
4
1
3
a) b 3 b 4 ; b) a 5 : a 5 ; c) x 3 2 ; d) a 2,5
; e) 23 a 4 3a.
68. Reikin uraykite laipsniu su trupmeniniu racionaliuoju rodikliu.
 
3
3
4
4
a) 2 2; b) 3 3; c) 4 8; d) 5 5 5.

69. Koks skaiius turt bti paraytas vietoj x, kad bt teisinga lygyb:

2
1
1
a) x 3 = 1? b) x 2 = 4? c) x 3 = 3? d) x 0,5 = 2? e) x 0,75 = 7,(9)?

70. Naudodamiesi skaiiuotuvu, apskaiiuokite, tarp kuri gretim sveikj skaii yra laipsnis su
iracionaliuoju rodikliu.

a) 2 2 ; b) 3 2 ; c) 5 2 ; d) 2 3 ; e) 10 3 .

71. Apskaiiuokite.

2
 22
a) 5 7 5 7 ; b) 23 2 : 8 2 ; c) 7 2
; d) 312 5 9 5 ; e) 6(1+ 3) : 36 3 .

72. Kuris skaiius didesnis: a) 2,3 5 ar 1,8 5 ? b) 5 5 ar 2 2 ? c) 5,(5) 5 ar 2,(2) 2 ?


25

1.7. Logaritmai

11 klas 1 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

1 uduotis. Nagrinkime teising lygyb 43 = 64.

DE
MO

1) I lygybs 43 = 64 ireikkite laipsnio pagrind 4.

2) I lygybs 43 = 64 ireikkite laipsnio rodikl 3.

3) Naudodamiesi logaritmo enklu, i lygybs ireikkite laipsnio rodikl.


a) 32 = 9; b) 52 = 25; c) 33 = 27; d) 43 = 64; e) 102 = 100; f) 104 = 10 000.

2 uduotis. Perskaitykite logaritm. Kam lygi jo reikm? Atsakym pagrskite.


a) log3 9; b) log5 25; c) log3 1; d) log4 256; e) log10 100; f) lg 10 000.

3 uduotis. Raskite skaii x, su kuriuo lygyb yra teisinga.

26

a) 2x = 8;

b) 5x = 25;

c) 3x = 27;

d) 10x = 100;

e) 2x = 7;

f) 5x = 20;

g) 3x = 15;

h) 10x = 9.

1.7. Udaviniai
73. Apskaiiuokite logaritmo reikm.

1 ; c) log 4; d) log 36; e) log 3 5; f) log 4 .


a) log4 64; b) log6 36
1
1
2
5
4
6
5 25
74. Uraykite skaii, kuriuo pakl 5 gauname:

1 ; c) 5; d) 3 25; e) 4 125; f) 50; g) 11; h) 10.


a) 125; b) 125

75. Kam lygi laipsnio reikm?

 1 log 1 10
 log2 6
log 1 7
4
a) 2log2 3 ; b) 0,5 2 ; c) 10lg 7 ; d) 9log3 5 ; e) 16
; f) 100lg 7 ; g) 0,1lg 4 ; h) 14
.

11 klas 1 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

76. Raskite x reikm, su kuria lygyb yra teisinga.


1 ;
b) 2x = 256

g) 2x = 2;

c) 2x = 1;

d) 2x = 2;

e) 2x = 1024;

h) 2x = 10;

i) 10x = 3;

j) 10x = 12 .

DE
MO

a) 2x = 128;

3
f) 2x = 2;

77. Raskite x reikm, su kuria lygyb yra teisinga.


a) log2 x = 3;

d) log11 x = 2;

b) log5 x = 2;
e) log16 x = 12 ;

c) log7 x = 1;
f) lg x = 0;

g) log9 x = 14 ;
h) log8 x = 13 ;
i) lg x = 12 .
78. Raskite x reikm, su kuria lygyb yra teisinga.
b) logx 100 = 2;
a) logx 1000 = 3;
d) logx 25 = 2;

e) logx 5 = 1;

c) logx 10 = 21 ;

f) logx 125 = 3.

79. Raskite x reikmes, su kuriomis logaritmas turi prasm.

 
a) log5 (x + 1); b) log3 (2x); c) log2 (5x + 10); d) lg x 2 ; e) logx+1 5; f) log2x 10;
 
g) logx 2 7; h) log|x| 1; i) logx1 (4x); j) logx3 (x + 1); k) log3x2 (5 x); l) logx x 2 .

80. Apskaiiav logaritm reikmes, raskite reikinio reikm.


a) log2 0,25 + log 1 81; b) log5 25 lg 1000; c) log4 14 + log5 1 log3 3;
3

d) 2 log2 2 lg 1 + 3 log0,25 0,25; e) log2 14 + 2 log4 2.

81. Apskaiiuokite.
a) log23 9; b) log32 8; c)

log3 81; d)

lg 10 000; e) 3 log2 256; f) log21 4; g) 2 log3 19 .


2

27

1.8. Logaritm savybs

11 klas 1 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

1 uduotis.
1) sitikinkite, kad teisinga yra lygyb log2 (8 4) = log2 8 + log2 4.

DE
MO

2) sitikinkite, kad teisinga yra lygyb log2 (8 : 4) = log2 8 log2 4.

 
3) sitikinkite, kad teisinga yra lygyb log2 43 = 3 log2 4.

log 64

4) sitikinkite, kad teisingos yra lygybs: log8 64 = log2 8 ; log8 64 = log1 8 .


2
64

2 uduotis. 1) Lentoje suraytas pirmsias tris logaritm savybes nusakykite odiais.

log b

2) Remdamiesi lygybe loga b = logc a (ji danai vadinama logaritmo pagrindo keitimo formule), rodykite
c
lygyb
loga b =

1
.
logb a

Su kuriomis b reikmmis i lygyb neturi prasms?

28

1.8. Udaviniai
82. Apskaiiuokite taikydami logaritm savybes.
a) log3 (27 81);

b) log5 (25 125);

c) lg(100 1000);

d) log 1 (16 32);

e) log3 81
9;
 
i) log3 272 ;

f) log4 64
16 ;
 
j) log6 363 ;

g) lg 1000
10 ;


k) lg 1002 ;

h) log 1 64
;
2 2

l) log 2 27
8.

83. Apskaiiuokite reikinio reikm naudodamiesi logaritm savybmis.


a) log18 3 + log18 6;

b) lg 2 + lg 5;

c) log2 3,2 + log2 10; d) lg 120 lg 1,2;


 
h) log2 5 2 log2 10.
e) log3 108 log3 4; f) log2 6 log2 3; g) lg 5 lg 125;

11 klas 1 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

84. Apskaiiuokite reikinio su logaritmais reikm.

DE
MO

a) log6 34 log6 17 + log6 18; b) log3 21 + log3 2 log3 14; c) log2 39 log2 13 log2 24;
d) log5 150 log5 3 + log5 12 ; e) log2 27 2 log2 3 + log2 23 ; f) log4 54 12 log4 9 23 log4 27.

85. Apskaiiuokite:

a) log25 125, pakeit logaritmo pagrind skaiiumi 5;


b) log128 32, pakeit logaritmo pagrind skaiiumi 2;
c) log100 0,001, pakeit logaritmo pagrind skaiiumi 10;


d) log3 811 , pakeit logaritmo pagrind skaiiumi 3.

86. Suvienodinkite logaritm pagrindus ir apskaiiuokite.

1 ; b) log 3 log 16; c) log 9 log 2; d) log 3 log 4.


a) log3 64 log2 27
1
2
3
2
3
3
2

87. Apskaiiuokite x reikm.

3
a) log7 x = 12 log7 36 log7 14 + 3 log7 21;

b) log5 x = log5 3 12 log5 12 + log5 30;

c) log2 x = 2 log2 5 + log2 3 12 log2 27;


d) log3 x = 2 + 12 log3 32 2 log3 4.

88. Kam lygu:

a) log3 27
8 , jei log3 2 = a?
d) log125 15, jei log5 3 = d?

b) log2 89 , jei log2 3 = b?


e) log14 98, jei log2 7 = e?

c) log5 75, jei log5 3 = c?


f) log48 12, jei log4 3 = f ?

29

1.9. Skaitiniai reikiniai

1 uduotis. Apskaiiuokite reikinio reikm.


a) 5 6 :


3
3
8 + 23 log2 8; b) (5 6) : 3 8 + 2 log2 8.

DE
MO

11 klas 1 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

2 uduotis. 1) Panagrinkite, kaip buvo apskaiiuota reikinio

3
3

+ 3

3+1

reikm.

I bdas. Naikiname aknis (iracionalum) vardikliuose:3 31
3 31
3
3 3
3 3
3
3 33
= 
=
= 3;
.
= =
 
 = 2
3
2
3
3 3
3+1
3+1 31
3 12
Randame sum:

3 33
2 3+3 33
5 33
3+
=
=
.
2
2
2

II bdas. Subendravardiklin trupmenas, jas sudedame:
3 3+1 +3 3
3
3
3 3+3+3 3
6 3+3
= 
=
.
+

 =
3
3+1
3 3+1
3+ 3
3+3
2) Naikindami iracionalum trupmenos vardiklyje sitikinkite, kad

6 3+3
5 33
=
.

2
3+3

3 uduotis. Apskaiiuokite reikinio su moduliais reikm.


a) |4

30

3| + |1 3|; b) 2 | 10 4| + |7 10|.

1.9. Udaviniai


1 2 1
61 641 82
: 15
;

1,5
1
.
d) 640,5 81 3 + 0,0625

a) 6 8 0,5 200 + 32 1,5 72;


 
 

4 0 0,11 : 3 1 3 3 1 1 ;
c)
8
2
3
5

b)

90. Apskaiiuokite reikinio reikm.


 1 2

a) 4
log25 5 + 3 1 0,11 (2)3 ;

1
c) 3 125 lg 10 + 0,25 2 : 0,01;

+ 31

2 14

 
3
3 3

1 log 1;

lg 10
3
4
8


3 2
(2
)
d) (log2 32)1,75 7 32 61 .

b)

1
2

11 klas 1 dalis. Iplstinis kursas

89. Apskaiiuokite.

skyrius

91. Atlikite veiksmus.

0,1(3)
0,5(1)
; c) 0,3(2) + 1,4(7); d) 0,32(1)
a) 0,(2) 0,2(6); b) 0,1(25)
0,64(2) 0,2(5) .

DE
MO

92. Raskite skaii 3,6 103 ir 4,8 104 : a) sandaug; b) dalmen; c) sum; d) skirtum.
Atsakym uraykite standartine iraika.

93. Apskaiiuokite reikinio su moduliais reikm.a) 1 3 + 2 3 3 3 1; b) (1 2)2 2 ( 2 1)2 .

94. (2001 m. valstybinio matematikos brandos egzamino 11 uduotis.)

Apskaiiuokite a +2b, kai a = 2,8107 , b = 2,1 108 . Atsakym uraykite standartine iraika.

95. Apskaiiuokite reikinio su laipsniais ir aknimis reikm.


a) 
d)


4

13 34 1,2


;
69 3
69+ 3

b)

17 + 33 4 17 33;

e)7 277 8
27+ 8
;
272 82
1

c)

 

3
7+ 6
;
0,125

1 3

7 2 6 2

f)


3

17 3 9 + 17;

 1 1 2 2
3 15 2 7 2
15+ 7
.
3+9131

96. Naudodamiesi pagrindine logaritm tapatybe, apskaiiuokite:


1

a) 251+2 log5 2 ;

b) 100 2 lg 9+lg 5 ;

c) 32+0,5 log3 16 ;

d) 1012 lg 5 ;

e) 0,01lg 21 ;

f) 81 4 2 log9 4 .

97. Panaikinkite iracionalum trupmenos vardiklyje.

7 ; c)
1
a) 5 ; b)
d) 2 ; e) 3 ; f) 4 ; g) 3 6 .
3 ;
5

2 3

21

52

7 3

3 2

98. Raskite reikinio reikm.


a) 2 + 2
2

2+2

; b) 2 2 ; c)
2

2+2

99. rodykite, kad lygyb yra teisinga.


a)

 
2 2+ 3
 2
6+ 2

 1 1
4 = 3,5;
+ 81
b) 

5
2 3

10
;
1 3

d)

14

3 2

+ 2 +


12 8 3


62 6 (2+291 )

2 3

2 .
2 3


= 0,45; c)

2
4 7+4 2

18+2 56

= 8;

log12 49

d) log2 16 + 27log3 2
= 49; e) 491log7 2 + 5 log5 4 = 12,5.

31

1.10. Raidiniai reikiniai

11 klas 1 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

1 uduotis. Duoti du reikiniai su vienu kintamuoju a:


(2a + 1)3

ir

8a 3 + 12a 2 + 6a + 1.

DE
MO

1) sitikinkite, kad abiej reikini reikms yra lygios, kai: a) a = 1; b) a = 1; c) a = 0.


2) rodykite, kad abiej reikini reikms yra lygios esant visoms a reikmms.

3) Ar reikiniai yra tapaiai lygs?

2 uduotis. rodykite tapatybes: (a + b)3 = a 3 + 3a 2 b + 3ab2 + b3 ; (a + b) a 2 ab + b2 = a 3 + b3 .

3 uduotis. Suprastinkite reikin 2a(1 + a)3 (2a 3)2 6a 3 + 2a 4 .

4 uduotis. Suprastinkite reikin |x 1| x + 1.

32

1.10. Udaviniai
100. Apskaiiuokite reikinio reikm.
a) 2a 3 a 2 + 5a 1, kai a = 0; a = 1; a = 1; a = 0,(3);

1 ; m = 5; m = 0,(1);
b) m 2m, kai m = 0; m = 4; m = 25
3

c) y 2 + y 2 , kai y = 1; y = 4; y = 8; y = 0,(4);

d) log3 a 2a 3 , kai a = 1; a = 3; a = 13 ; a = 3 3; a = 0,(3).

101. Atskliauskite.a) a(a + 3); b) 2x 3x x 2 ; c) a(2a + b); d) 2y 2 3y 2 ; e) 4t 2t 2 t ;
f) (a 1)(a + 2); g) (a + b)(b 3); h) (x y)(5 y); i) (a b)(5 a).

11 klas 1 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

102. Suprastinkite reikin.a) (a + b)3 (a b)3 ; b) 3a(a 2) 4 a 2 1,5a ; c) 4x(x y) + (x + 2y)2 6x 2 .

103. Iskaidykite dauginamaisiais, pritaik greitosios daugybos formules.


2
b) 49 a 2 16
25 b ;

c) a 2 + 4ab + 4b2 ;

DE
MO

a) 9x 2 + 16y 2 ;

d) 4x 2 28x + 49;

e) 9a 2 + 24ab + 16b2 ; f) 25 20a 4a 2 ; g) 1 3a + 3a 2 a 3 ; h) x 3 + 6x 2 + 12x + 8.

104. Nustatykite, ar reikiniai yra tapaiai lygs.

a) (a b)2 ir (b a)2 ; b) (a b)2 ir (a + b)2 ; c) (a b)2 ir (a + b)2 ;
d) (a + b)2 (a b)2 ir 4ab; e) (a + b)2 + (a b)2 ir 2 a 2 + b2 ;


f) (x 3)3 (x 3)2 ir x 3; g) (2x + 10)3 ir 8x x 2 + 15x + 75 + 1000.

105. Suprastinkite reikin.


x+ xy
y+3
x3
a) xy ; b) ; c) xy+y xy+x ; d)
x x
x y

x+ y

x+1

 x1
.
x

106. Raskite reikinio su vienu kintamuoju apibrimo srit.

x
lg(82x)
3x 2 x1
x
1
5

a) 5x5
.
x+1 ; b) 2x 2 x ; c) x 2 9 x3 ; d) x4 + x 2 1 ; e)
x1

107. Suprastinkite reikin.

a) 2x+|x|
x , kai x < 0;

c) (x + 2)2 (x 2)2 ;

b) x3+|3x|
5|x3| , kai x > 3;

d) (4 x)2 + 3 (3 x)3 + 1 x.

108. Pavaizduotas staiakampis ABCD.


a)

b)

B
a

45
A

30

c)

a
D

a+2

1) Naudodamiesi brinio duomenimis, uraykite:


kam lygus staiakampio perimetras PABCD ir plotas SABCD ;
kam lygus trikampio ABD perimetras PABD ir plotas SABD .
2) Apskaiiuokite PABCD , SABCD , PABD irSABD reikmes, kai:
a = 1 cm; a = 9 cm; a = 14 dm; a = 2 m; a = 1,(3).

33

Apibendriname
Aibs
Aib tam tikr savyb tenkinani objekt rinkinys.
Aibs elementai aib sudarantys objektai.
Aibs ymimos didiosiomis raidmis.
Aibs elementai raomi riestiniuose skliaustuose.
Tuioji aib neturi n vieno elemento.
Aibi A ir B sjunga aib, sudaryta i vis A ir
B element. Raoma: A B.
Aibi A ir B sankirta aib, sudaryta i vis bendrj A ir B element. Raoma: A B.
Aibi A ir B skirtumas aib, sudaryta i vis A
element, kurie nra B elementai. Raoma: A \ B.
Jei visi aibs A elementai yra ir aibs B elementai,
tai A yra B poaibis. Raoma: A B.
Aibs A poaibiu laikoma ir pati aib A, ir tuioji
aib .

Skaiiaus 6 dalikli aib:


D = {1; 2; 3; 6}.
Skaiiaus 6 kartotini, maesni u 20, aib:
K = {6; 12; 18}.
.
D K = {1; 2; 3; 6; 12; 18}.
D K = {6}.
D \ K = {1; 2; 3}, K \ D = {12; 18}.
{2; 6} D, {2; 6} K.

DE
MO

11 klas 1 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

A A, A.

Aibs ir j veiksmai kartais yra vaizduojami pieiniais, kurie vadinami Vno diagramomis. Pavyzdiui:
A
B A ir B turi bendr element;
A
A

AB

A\B

A ir B neturi bendr element;

B yra A poaibis.

Skaii aibs

Baigtinis objekt kiekis nurodomas natraliaisiais

skaiiais. Natralij skaii aib yra begalin.

Sveikieji skaiiai
natralieji skaiiai, jiems prieingi skaiiai ir nulis.

Dydio lygi dali kiekis nurodomas trupmeniniais


racionaliaisiais skaiiais m
n , m Z, n N.
m
Trupmena n , m Z, n N, vadinama paprastja
trpmena. Paprastj trupmen galima urayti jai
lygia deimtaine trupmena:
arba baigtin;
arba begalin peridine.
Begalin deimtain periodin trupmen galima urayti paprastja trupmena.

Racionalieji skaiiai
sveikieji skaiiai ir jiems
nelygios nesuprastinamos paprastosios trupmenos.
Bet kur racionalj skaii galima urayti paprastja trupmena m
n , m Z, n N.

Skaiiai, kuri negalima urayti paprastja trup


mena m
n , m Z, n N, vadinami iracionaliaisiais

skaiiais.
Iracionalj skaii raant deimtaine trupmena, gau trpmena.
nama begal`in neperidin deimtain

Realieji skaiiai
racionalieji skaiiai ir iracionalieji skaiiai.

34

AB

N = {1; 2; 3; ...}.

Z = {...; 3; 2; 1; 0; 1; 2; 3; ...}.

m / Z,
T = m
n , m Z, n N, n > 1, n
m ir n neturi bendr dalikli .
2
5
2
3

11
= 0,4; 11
8 = 8 = 1,375.
11
= 0,(6); 11
7 = 7 = 1,(571428).

0,(7) = 79 ; 2,(40) = 2 40
99 ;

41
0,(123) = 123
999 = 333 .


Q=ZT = a = m
n , m Z, n N .
4 = 24 = 12 .
2,4 = 2 10
10
5I = b = m
,
m

Z,
n

N
.
n

2 = 1,414213... ,
= 3,141592... ,
log3 10 = 2,0959032... ,
3
5 4 = 3,343701... .
R = Q I.

Apibendriname
2 + 3 = 5,
5 3 = 2,
2 3 = 6,
6 : 3 = 2,
3 = 8,
2

3
8 = 2,
log2 8 = 3.

11 klas 1 dalis. Iplstinis kursas

Veiksmai su skaiiais
Su skaiiais atliekami matematiniai veiksmai (operacijos):
sudtis
(a + b = c);
atimtis
(c b = a);
daugyba
(a b = c);
dalyba
(c : b = a);
klimas laipsniu
(a c= b);
aknies traukimas
( c b = a);
logaritmavimas
(loga b = c).

skyrius

aknys

Nelyginio laipsnio
2n + 1 (n N) aknis i skaiiaus a yra 3 5 yra skaiius, kurio 3-iasis laipsnis

skaiius 2n+1 a, kurio (2n + 1)-asis laipsnis yra a:


lygus 5, t. y.

3
 2n+1 2n+1
3
5 = 5.
a
= a.

Laipsniai

DE
MO

Lyginio laipsnio 2n (n N) aknis


i neneigiamojo skaiiaus
a yra neneigiamasis skaiius 2n a, kurio 2n-asis laipsnis ly- 6 3 yra skaiius, kurio 6-asis laipsnis
gus a:
lygus 3, t. y.
 2n 2n

6
6
a
= a.
3 = 3.

Lyginio laipsnio aknis 2n a turi prasm, kai a 0.

8 = 2, nes (2)3 = 8;

Jei n a = b, tai bn = a.
4
16 = 2, nes 24 = 16 ir 2 > 0.
n dauginamjn
a = a a . . . a , kai n N,
a 1 = a;
a n = a1n , kai n N, a = 0;
a 0 = 1, kai a = 0;

n > 1;

m
a n yra skaiius, kurio n-asis laipsnis lygus a m (ia a > 0,
m Z,n N, n > 1).
m
a n = n am.

43 = 4 4 4,
41 = 4,
43 = 413 , 41 = 14 ,
40 = 1.
2

43 =

3
42 = 3 16.

Logaritmai
Teigiamojo skaiiaus b logaritmas pagrindu a (a > 0, a = 1)
yra skaiius loga b, kuriuo pakl a gauname b:
a loga b = b.
Jei loga b = c, tai a c = b.

log2 8 = 3, nes 23 = 8.

Laipsni, akn ir logaritm savybs


n
a n a m = a n+m , a n : a m = aam = a nm ,
 m
m
a m bm = (a b)m , abm = ab ,

 n m
m
a
= a nm , a n = n a m .

a
n
n a
a n b = n a b, n a : n b =
=
n
b,
bk
n
a = n ak ,

n k
a = nk a, nk a k = n a (a 0).

23 24 = 27 , 23 : 24 = 21 ,
 3
3
23 53 = (2 5)3 , 253 = 25 ,

 3 4
3
2
= 234 , 2 4 = 4 23 .

3
3
3
2

2 8 = 2 8,
= 28 ,
8


2
3
2 = 3 22 ,

3
8 = 32 8, 10 32 = 10 25 = 2.

loga (x y) = loga x + loga y (x, y > 0),


 
loga xy = loga x loga y (x, y > 0),
 
loga x k = k loga x (x > 0),
log b

loga b = logc a ,
c

loga b = log1 a .
b

log2 8 yra skaiius, kuriuo pakl 2


gauname 8, t. y.
2log2 8 = 8.

log2 (16 4) = log2 16 + log2 4,


log2 16
4 = log2 16 log2 4,
 
log2 9 = log2 32 = 2 log2 3,
log 4

log3 4 = log4 3 = log1 3 .


4
4

35

Sprendiame

11 klas 1 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

109. 1) Paraykite aib A, kuri sudaro visi realieji skaiiai, ne didesni u 5 ir didesni u 10.
2)
3)
4)
5)

Pavaizduokite i aib skaii tiesje.


Paraykite ios aibs poaib B, kur sudaro visi aibs A natralieji skaiiai.
Paraykite aibs A poaib C, kur sudaro visi aibs A sveikieji skaiiai.
Paraykite kokius nors tris iracionaliuosius skaiius, priklausanius aibei A.

110. Duota skaii aib A = {100; 10,3; 23 ; 0; ; 5; 30; 9,(2); 2,3105}. Kurioms skaii aibms
N, Z, Q, I, R priklauso kiekvienas aibs A skaiius.

111. Aibs B elementai yra visi natralieji keturenkliai nelyginiai skaiiai, kurie vienodai skaitomi ir
i kairs dein, ir i deins kair. Raskite ios aibs element skaii.

112. Ar teisingas teiginys:

DE
MO

/ R? e) Q? f) 3 104
/ Z?
a) 2 N? b) (3)2 Z? c) 4 I? d)
g) {1; 2} (0; 2]? h) [1; 2] {0; 1; 2; 3}? i) N Z = Z? j) Q Z = ?

113. Raskite aibi A ir B sjung, sankirt ir skirtumus A\B, B\A.

a) A = {2; 1; 0; 1; 2}, B = {4; 3; 2; 1}; b) A = (0; 5], B = {3};


c) A = {2; 1; 0}, B = {1; 2};
d) A = {5; 4; 3}, B = [4; 0].

114. I 23 vienuoliktok 18 mokosi prancz, 15 angl kalbos. inoma, kad visi ie vienuoliktokai
mokosi bent vienos i kalb.
1) Kiek vienuoliktok mokosi ir angl, ir prancz kalb?
2) Kiek vienuoliktok mokosi tik prancz kalbos? tik angl kalbos?

115. Isprend nelygyb, paraykite jos sprendini aib, pavaizduokite j skaii tiesje ir uraykite
sprendini aibs vis sveikj skaii poaib.

a) 3 < x 2 < 5; b) 5 2x + 3 < 6; c) 1 < 3 x 3; d) 18 1 12 2x 34 .


116. Nesinaudodami skaiiuotuvu, palyginkite skaiius ir paraykite enkl >, < arba =.

13 ; b) 4 5 ir 5 3; c) 2 34 ir 3 12 ; d) 3 + 5 ir 2 + 6.
ir

a) 12
13
14

117. Apskaiiuokite.

a) 0,(9) : 0,(36); b)
55,(5) 11,(1); c) 0,1(16) + 1,8(23); d) 85,2(3) 83,2(7) : 2,(6).

118. Suprastinkite. Atsakym uraykite dvejeto laipsniu.


a)

 4

5

3
3
4
4
3
2 ; e) 3 2 2; f) 4 2 3 2; g)
2 2; b) 2 ; c)
2 2 ; d)
4 2.
4
2

119. rodykite, kad lygyb yra teisinga.

2


3 + 5 + 3 5 = 10;
c) 3 2 1 3 4 + 3 2 + 1 = 1;

a)

2

7 3
7 + 3 = 2 7 4;
d) 3 x + 2 3 x 2 2 3 x + 4 = x + 8.
b)

120. Apskaiiuokite reikinio reikm.
a)
c)

12 + 3
31 ;
51
2 5
 

20 5 4 21
5+ 4 21
;
 2
3 7 3

b)
d)15 + 4 12

6 + 11 ;
6+1
62
3 6
 2 1

2 +2 2 :
3
.
(8)1
32
1+32

121. Suprastinkite reikin.


1
1 
 1 1

3

 1
1
2
2
2
2
x3 x x

1
a)
; b) a 3 b :
b 3 b1 a 3 ; c) x 1 +y 1 x 1 y 1 y 2 x 2 .
x

x 2 y 2

x 2 +y 2

122. iesos greitis yra apie 300 000 km/s. Sauls viesa pasiekia em per 8,3 minuts. Duomenis
ireik standartine iraika, apskaiiuokite atstum kilometrais nuo ems iki Sauls.

36

Sprendiame
123. Atlikite veiksmus. Atsakym paraykite standartine iraika.
a) 4,6 106 + 3,7 105 ; b) 3,7 105 4,6 106 ; c) 3,45 105 : 4,6 106 .

124. Apskaiiuokite.

 1 
 2 3
2
 1 0
 1 6
8
0,1251 + 2 2 ; b) 3 4 + 1,50
; c) 2 (3)2 + 35 3
+ (3)0 .
a) 2 2

125. Apskaiiuokite.
a) log2 1 ;
32
1;
e) log31 27
3

 
b) log3 3 3 ;

f) 3 log2 256;

c)


lg 10 000;

d) log43 19 ;

h) 2log 2 3 ;

g) 4log2 7 ;

11 klas 1 dalis. Iplstinis kursas

skyriusi) log2 27 2 log2 3 + log2 23 ; j) lg 20 lg 30 + lg 15; k) log2 (log3 9); l) log2 7 log7 0,125 .

126. Apskaiiuokite x reikm, kai:

DE
MO

a) log3 x = log3 4 4 log3 2 + 2 log3 23 ; b) lg x = lg 15 lg 3 lg 5.

127. Apskaiiuokite 5x reikm, kai x = log4 16 + 1,5 log 1 3 lg 5 lg 2.


3

128. Apskaiiuokite reikinio

2x

reikm, kai x = log1 2 ir y = log2 10 .


6
2

10y

129. Apskaiiuokite x reikm, kai

 6
3
92 13
x
=
4 .


1
2
3
3 3 3
3
27 3

130. Duota: lg 2 0,301, lg 3 0,477. Apskaiiuokite 0,01 tikslumu:

a) log2 3; b) log3 4; c) log3 32; d) log2 1,5.


131. Raskite reikinio apibrimo srit.
a) 1 ;
x5

4
e) x 2;

b) 1

1
i)
5

j) log2 (x + 2);

x2

x+5

f)

x
c)
3

x+2 ;

5
x2

g)

x2

4
x2
x5 ;k) lg x 2 2 ;

x
d)
;
3
x+2

h) 5 x 2;

l) log(x+5) (x 3).

132. a) (2002 m. valstybinio matematikos brandos egzamino 4 uduotis.)


Kai a < 0, tai

4(a 1)2

a2
4

A 2 32 a B 52 a 2 C 32 a 2 D 4 5a E 2 5a
2
b) (2006 m. valstybinio matematikos brandos egzamino 4 uduotis.)

2 
2
53
52 =

A 1 B 5 2 5 C 2 5 5 D 1 E 5

133. 1) Panagrinj pateiktus pavyzdius, pasakykite taisykl, kuria remiantis galima rasti natraliojo
skaiiaus, kurio paskutinis skaitmuo yra 5, kvadrat.
152 = 225, 252 = 625, 352 = 1225, 552 = 3025, 1052 = 11025, 2552 = 65025.
2) I viso yra penki penkiaenkliai natralieji skaiiai, kurie tenkina ias savybes:
lygs natralij skaii kvadratui,
be pirmojo skaitmens lygs natralij skaii kvadratui,
be pirmj dviej skaitmen lygs natralij skaii kvadratui,
be pirmj trij skaitmen lygs natralij skaii kvadratui.
Vienas i t skaii yra 15 625. Raskite kitus keturis skaiius.

37

Besidomintiems

11 klas 1 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

akn savybi rodymai


1 savyb. n a n b = n ab.

 n

rodymas. Abiej lygybs pusi reikini n-tieji laipsniai yra lygs: n a n b = ( n a)n ( n b)n = a b

 n

ir n ab = ab, todl lygs ir patys reikiniai, t. y. n a n b = n ab.


Pastaba. Be abejo, i savyb (kaip ir kitas savybes) galima taikyti ir i kito galo n ab = n a n b. Tik
iuo atveju, kai aknies rodiklis yra lyginis skaiius (n = 2k, k N), o a ir b yra neigiamieji skaiiai
(a < 0 ir b < 0), tai

2k
a b = 2k |a| 2k |b| = 2k a 2k b.


n
a

2 savyb. n = n ab .
b
 n

 n

n
n
a
a n

n = ab ir n ab = ab .
rodymas. n
= 
n
b

DE
MO

 k
3 savyb. n a = n a k .
rodymas. Remdamiesi laipsnio su natraliuoju rodikliu apibrimu ir 1 savybe, gauname

a = nk a.

nk 

k
 nk
 n k 
rodymas. n k a
= n k a
= k a = a ir nk a
= a.
4 savyb.

5 savyb.

a k = n a (a 0).

nk

k

n
k
ak = n k ak =
a = n a.

Pastaba. i savyb galima rodyti ir bendresniu atveju: nk a mk = n a m .


 

k
n
k
am = n am.
rodymas. nk a mk = n k a mk =
rodymas. Remdamiesi 4 ir 3 savybmis, raome

nk

1 uduotis. Panagrinkite pavyzdius ir paaikinkite, kodl reikalingi ten parayti moduli enklai.
a)

16

a 12 =

|a|3 ; b)

4
x 2 = |x|; c) 4 a 16 b8 c4 = a 4 b2 |c|; d) 6 14 x 6 y 4m = 2 21 |x|3 y 2m .

Laipsni su racionaliaisiais rodikliais savybi rodymai

Laipsni, kuri rodikliai yra racionalieji skaiiai, savybi rodymai iplaukia i n-ojo laipsnio akn
savybi.
1 savyb. a r a t = a r+t .
p
r
t
rodymas. Tegu r = m
n (m Z, n N, n > 1), t = q (p Z, q N, q > 1). Tuomet a a =
p
mq+np
mq
m p

m
+ np
+
= a n a q = n a m q a p = nq a mq nq a np = nq a mq a np = a nq = a nq nq = a n q = a r+t .
 
2 uduotis. rodykite 2-j ir 3-j savybes: 2 savyb. a r : a t = a rt . 3 savyb. a r t = a rt .
4 savyb. a r br = (a b)r .

m
m
(m Z, n N). Tuomet a r br = a n b n = n a m n bm = n a m bm =
rodymas. Tegu r = m
n

m
= n (a b)m = (a b) n = (a b)r .

3 uduotis. rodykite i laipsni savyb: 5 savyb. a r : br = (a : b)r .


Laipsniai su realiaisiais rodikliais turi tas paias savybes, kaip ir laipsniai su racionaliaisiais rodikliais.

38

Skaiius e. Natralusis logaritmas
1 n

DE
MO

Nagrinkime reikinio 1 + n , ia n > 0, reikmes. domu tai, kad n reikmms didjant, reikinio
reikms didja. Bet visada io reikinio reikm yra maesn u tam tikr iracionalj skaii, kuris
apytiksliai lygus 2,72. Tai galima pastebti i lygybi:

1
kai n = 1, tai 1 + 11 = 2;

2
kai n = 2, tai 1 + 21 = 2,25;

3
kai n = 3, tai 1 + 13 = 2,(370);
..
.

1 1000 = 2,71692...;
kai n = 1000, tai 1 + 1000
10 000

kai n = 10 000, tai 1 + 10 1000
= 2,71814...;
100 000

1
kai n = 100 000, tai 1 + 100 000
= 2,71826...;
..
.
n

Auktosios matematikos kurse rodoma, kad n reikmms didjant begalyb, reikinio 1 + n1 reikms
didja ir artja prie iracionaliojo skaiiaus. Tas skaiius pavadintas raide

skyrius
11 klas 1 dalis. Iplstinis kursas

Besidomintiems

e = 2,718281828459... 2,7.
Pam bet kok skaii
 a,
reikmi, su kuriomis 1 +

kuris
yra nors truputl maesnis u e, galtume nurodyti be galo daug n
1 n > a, bet su visomis n reikmmis 1 + 1 n < e.
n
n

Logaritm savybi rodymai

1 savyb. Neneigiamj skaii x ir y sandaugos logaritmas pagrindu a yra lygus skaii x ir y logaritm,
kuri pagrindai yra a, sumai: loga (x y) = loga x + loga y.
rodymas. sitikinkime, kad laipsniai a loga (xy) ir a loga x+loga y yra lygs:
a loga (xy) = x y;

a loga x+loga y = a loga x a loga y = x y.

Vadinasi, a loga (xy) = a loga x+loga y . Laipsniai yra lygs ir j pagrindai (a) lygs, todl lygs ir i
laipsni rodikliai, t. y.
loga (x y) = loga x + loga y.

4 uduotis. rodykite ias logaritm savybes:


2 savyb. Teigiamj skaii x ir y dalmens
logaritmas pagrindu a yra lygus skaii x ir y logaritm,
x 
kuri pagrindai yra a, skirtumui: loga y = loga x loga y.
3 savyb. Teigiamojo skaiiaus x, kuris pakeltas n-tuoju laipsniu,
 logaritmas pagrindu a lygus laipsnio
rodiklio n ir skaiiaus x logaritmo pagrindu a sandaugai: loga x n = n loga x.
Pastaba. Jei x < 0 ir y < 0, tai: loga (x y) = loga |x| + loga |y| = loga (x) + loga (y);
 
loga xy = loga |x| loga |y| = loga (x) loga (y);
 
loga x 2k = 2k loga |x| = 2k loga (x), k N.

39

Geometrijos udaviniai

11 klas 1 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

Tiess ir kampai
c

134. Dvi lygiagreias tieses a ir b perkirtus tiese c, susidar 8 kampai


paymti skaitmenimis.
1) Uraykite kampus, kurie yra:
a) gretutiniai 1; b) kryminiai 8; c) lygs 2;
2) Apskaiiuokite paymt kamp dydius, kai:
a) 1 = 35 ; b) 2 + 8 = 200 ; c) 6 1 = 70 .

2 1
3 4
6 5
7 8

135. rodykite, kad trikampio kamp dydi suma lygi itiestinio kampo dydiui.
D

DE
MO

136. 1) rodykite, kad n-kampio kamp dydi suma lygi 180 (n 2).

2) Apskaiiuokite daugiakampio kamp dydi sum, kai tas daugiakampis yra:


a) keturkampis; b) penkiakampis; c) atuoniakampis; d) dvylikakampis; e) imtakampis.

137. rodykite, kad trikampio priekampis lygus jam negretutini


trikampio vidaus kamp sumai.
Duota: ABC, BCD priekampis.
rodyti: BCD = A + B.

B
A

138. Naudodamiesi brinio duomenimis, apskaiiuokite kampo x dyd.


b
a

150

95

139. (2005 m. valstybinio matematikos brandos egzamino 7 uduotis.)


inoma, kad AB CD (r. pav.).
Kam lygi suma B + E + C?

B
E
C

140. (1999 m. valstybinio matematikos brandos egzamino pakartotins

A 2 C

sesijos 7 uduotis.)
Jei AB CD EF ir AC = 2, BD = 3, CE = 5, tai DF =
A 6 B 6,5 C 7 D 7,5 E 8

B 3

141. rodykite teigin:


Lygiagreios tiess, kertanios abi kampo kratines, jose atkerta
proporcingas atkarpas.
Duota: A, B1 C1 B2 C2 ,
1
1
rodyti: BAB
= CAC
.
1 B2
1 C2

40

B1
A

C1

B2

C2

vairs udaviniai
Procentai
142. monje dirba 1500 darbuotoj. I j 36 % yra moterys.
1) Kiek vyr dirba monje?
2) Kuri dal mons darbuotoj sudaro moterys? Atsakym paraykite paprastja trupmena.
3) Kuri dal mons darbuotoj sudaro vyrai? Atsakym paraykite deimtaine trupmena.

143. Jonas perskait 30 puslapi knygos. Tai sudaro 15 % visos knygos.


1) Kuri dalis knygos liko neperskaityta? Atsakym paraykite procentais, paprastja ir deimtaine
trupmenomis.
2) Kiek knygoje yra puslapi?

11 klas 1 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

144. Automobilio greitis sudaro 120 % motociklo greiio. Keliais procentais reikia sumainti motociklo
greit, kad jis sudaryt 80 % automobilio greiio?

DE
MO

145. Kaip pasikeis lygiagretainio plotas (padids ar sumas ir keliais

procentais), jei jo vien kratin pailginsime 50 %, o t kratin


nubrt auktin sutrumpinsime 40 %?

S=ah

h
a

146. (2006 m. valstybinio matematikos brandos egzamino 10 uduotis.)

Draudiant bst metams 80 000 Lt draudimo suma nuo stichins nelaims, reikia mokti 64 Lt, o
draudiant ta paia suma nuo vagysts 160 Lt. Draudiant bst 80 000 Lt suma nuo stichins
nelaims ir nuo vagysts kartu, taikoma 25 % nuolaida. Kiek procent draudimo sumos reikia
mokti draudiant nuo abiej rizik kartu?

147. (2009 m. valstybinio matematikos brandos egzamino 9 uduotis.)

Tadas pirko nam valdos ems sklyp ir kio paskirties sklyp. U abu sklypus jis sumokjo
225 000 lit. Po 2 met jis juos pardav ir gavo 40 % pelno.
1) U kiek lit Tadas pardav abu ems sklypus?
2) U kiek lit Tadas pardav nam valdos ems sklyp, jei i jo gavo 50 % pelno, o i kio
paskirties sklypo 25 % pelno?

148. (2009 m. valstybinio matematikos brandos egzamino pakartotins sesijos 11 uduotis.)


Bukinistas i kolekcininko nupirko odyn u 320 Lt ir j norjo parduoti brangiau, tikdamasis
gauti tam tikr peln. Pirkjo u bukinisto nustatyt kain neatsirado, todl bukinistas pardav
knyg su 10 % nuolaida ir gavo 8 % pelno. Apskaiiuokite peln (procentais), kur tikjosi gauti
bukinistas i pradi?
Bukinistas vartot ar senovini knyg pirklys (DLK, 1972 m.).

149. Vario ir alavo lydinys sveria 16 kg. Lydinyje yra 45 % vario. Kiek kilogram alavo reikia pridti
lydin, kad jame bt 40 % vario?

150. Prek kainavo a lit. Jos kaina keitsi taip: i pradi padidjo 60 %, tada sumajo 20 % ir
galiausiai sumajo dar 20 %.
1) Kiek prek kainuoja dabar?
2) Keliais procentais pakito preks kaina, palyginti j su pradine?
3) Keliais procentais reikia pakeisti naujj preks kain, kad ji vl kainuot a lit?

151. a) Preks kaina padidjo 25 %. Keliais procentais reikia sumainti naujj preks kain, kad ji
bt 20 % didesn u pradin?
b) Pradin preks kaina padidjo a %. Keliais procentais reikia sumainti preks kain, kad ji bt
lygi pradinei kainai?

152. Vandenyje yra itirp 10 g druskos. Kiek procent ir kiek promili druskos yra tirpale, kuris sveria:
a) 1 kg? b) 1520 g? c) m kg?

41

Testas

11 klas 1 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

153. Skaiiaus 15 vis dalikli ir skaiiaus 12 vis dalikli aibi:


a) sjunga yra: A {1; 2; 3; 4; 5; 6; 12; 15} B {1; 3} C [1; 15] D E Kitas atsakymas
b) sankirta yra: A {1; 2; 3; 4; 5; 6; 12; 15} B {1; 3} C D {3} E Kitas atsakymas
c) skirtumas yra: A {5; 15} B {3; 5; 15} C {1; 5; 15} D {12; 15} E {1; 2; 3}

154. I 100 turist grups 10 nemoka nei angl, nei vokiei kalbos. 75 turistai moka vokiei, o 83
turistai moka angl kalb. Kiek turist moka ir angl, ir vokiei kalbas?
A 65 B 66 C 67 D 68 E 69

155. Elementariosios dalels A mas lygi 4 1029 g. Dalel B yra 200 kart sunkesn u dalel A.

DE
MO

Kokia yra dalels B mas?


A 8 1027 g B 8 1031 g C 4 1027 g D 2 1027 g E 2 1031 g


156. Kuris skaii yra didiausias? A 3 5 6 B 3 6 5 C 5 3 6 D 3 5 6 E 6 3 5

157. Suprastin reikin 2 2 5 2 : 10 2 gauname: A 0 B 1 C 2 D 10 E Kitas atsakymas


2

158. 160,25 81 3 + 243 5 =

A 11 B 3 C 9 D 11 E 27

159. 0,5 log2 16 2 lg 10 + 3log3 2 =

A 2 B 0 C 2 D 4 E 1,5

1
2

160. Jei log3 x = 2 log3 5 + log3 8 3 log3 10, tai x = A

161. Reikinio

1
x

162. Reikinio

x1
x 2 3x+2

1 13

B4 C

2
20

2 3
30

E log3 4 1

2 x apibrimo sritis yra:


A (; 0) (0; +) B (; 2] C (; 0) (0; 2) D (; 0) (0; 2] E
apibrimo sritis yra:

A (; 2) (2; +) B (; 1) (1; 2) (2; +) C (; +) a+1 2
4 a
163. a1 + a+1 : a+1
=
A
B
a1
a1
a+1 C 2 D 1 E a
a+1

D [1; 2)

a1

164. (2005 m. valstybinio matematikos brandos


egzamino 5 uduotis.)
2
2


Kai b > a > 0, tai
a+ b +
a b =
A 2 a B 0 C 2 b D 2 a + b E 2 a

165. (1999 m. valstybinio matematikos


brandos egzamino pakartotins sesijos 1 uduotis.)
 

31
.
A b B b1 C b2 D b3 E b2 31
Suprastinkite reikin b 3 b1
166. (1999 m. valstybinio matematikos
brandos egzamino 5 uduotis.)4
4
3
Apskaiiuokite 2 27
.
A 2 B 2 2 C 4 D 8 E 2 30167. 4 32 8 4 + 2 2 =

A 8 4 2 B 8 2 8 C 2 2 D 2 2 E 4 2

168. (2004 m. valstybinio matematikos brandos egzamino 4 uduotis.)


Nurodykite teising teigin.
A (; 3) [3; 5) = (; 5) B (; 3) [3; 5) = (; 3] C [3; 5) (5; +) = [3; +)
D [3; 5) [5; +) = [3; +) E [3; 5) [5; +) = {5}

169. (2001 m. valstybinio matematikos brandos egzamino


5 uduotis.)
Laut kerta ties (r. brin). Kampas x lygus:

90

x
100

125

A 45 B 25 C 30 D 40 E 50
170. Jros vandenyje druska sudaro 40 % jo mass. Keliais procentais sumas jros vandens mas, jei
i jos igarinsime 60 % vandens?
A 36 % B 42 % C 64 % D 30 % E Kitas atsakymas

42

Pasitikriname
171. Duota aib (intervalas) M = (2; 5]. Ar teisingas teiginys:

a) 2 M? b) 0
/ M? c) [1; 1] M? d) {5} M?

172. Raskite abiej kvadratini lygi sprendini aibes, t aibi sjung, sankirt ir skirtumus.
a) x 2 2x = 0 ir x 2 4 = 0; b) x 2 = 9 ir x 2 2x = 3; c) x 2 + 2 = 3x ir x 2 + 4x + 3 = 0.

173. Raskite dviej nelygybi sprendini aibi sankirtos sveikuosius sprendinius.


a) 0,5x 2 < 0 ir 12 5x 0; b) 0,1x + 0,3 0 ir 15 5x > 0.

174. Deimtain periodin trupmen uraykite jai lygia paprastja trupmena.


a) 2,(8); b) 4,(31); c) 0,(145); d) 0,(9); e) 0,7(3); f) 2,4(8).

11 klas 1 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

175. Apskaiiuokite reikinio su aknimis reikm.

3
3
12 3 18; b) 98 : 2; c) 54 3 16 3 3; d) 2 2 : 2 2;2
2 
2
4
5
4
5
1 2 2; h)
2+ 5 2 5 .
e) (3) ; f) (3) ; g)

DE
MO

a)

176. akn uraykite laipsniu su trupmeniniu rodikliu.

4
3
5
3
3
1
2
a ; d) x x; e) x x ; f) a a a.
a) x; b) x ; c)

177. Laipsn su trupmeniniu rodikliu uraykite aknimi.

8
10
1
13
a) 2 3 ; b) x 3 ; c) 3 4 ; d) a 2 3 ; e) m1,7 ; f) x 1,2 .

178. Apskaiiuokite.
a) log2 16;

b) log 1 9;

f) log ;

g) 10lg 3 ;

k) 5

log 1 10
5

c) log3

d) log11 121;

3;

e) lg 1;

h) log 2 ;

l) log6 4 + log6 9;

i) 100lg 8 ;
 
m) log2 48 log2 3; n) log4 163 ;

j) 125log5 3 ;
o) log34 16.

179. Raskite lg 12, jei lg 2 = a ir lg 3 = b.


180. Apskaiiuokite reikinio reikm.

4
a) 202 + 152 ; b)
e)

  1
1 2 2
7

9
16

332 252 ;
29

c)

34

 2 4 2

3 :
5 (272 222 ); d) 2 10
;
27
3

1
 0
 1 1 1

 1

3 1 23 ; f) 61 3 2 + (0,25)1 (0,5)3 ; g) 0,(1) 2 + 8 215 3 23 .

181. Raskite reikinio apibrimo srit.

7x ; b) x5 ; c)
a) 164x
2
x+5

x 2 + 2; d)

3
x 2; e) 4 3x 1; f) log0,2 (x 5); g) logx 10.

182. Suprastinkite reikin.y
3 y
x1
x2
x
a)

; b) x9 + 3; c) xy+y
.
3 x12

2 x8

x+3

183. Apskaiiuokite reikinio reikm.


a)

1
2 3

1 ;
2+ 3

x+ y

5+1

51

b) 5 + 5 ; c) 10 1
10

10+3

x y

; d) 3

6+3

62

12 .
+
6

184. Suprastinkite reikin.


a) m + |m 7|

(5 m)2 , kai m > 7; b) x1|x1|


3|1x| , kai x < 1.

185. a) Lygiaonio trikampio priekampis prie trikampio pagrindo lygus 140. Apskaiiuokite trikampio
kamp dydius.
b) Daugiakampio kamp dydi suma lygi 1440 . Kiek kratini sudaro daugiakamp?

186. Pradin preks kaina sumajo 10 procent. Keliais procentais reikia padidinti dabartin kain,
kad prek kainuot tiek, kiek kainavo i pradi?

43

Kartojame tai, ko prireiks 1 skyriuje


1.

a) 10; 3,(7); 2,4; 2; 0; 0,21; 1; 2; ; 4,(3); 4 23 ; 4 45 .


b) 1) 10; 0; 1;
2) 3,(7); 2,4; 0,21; 4,(3); 4 23 ; 4 45 ;

3) 2; 2; .

2.

a)
b)
c)
d)

3.

5.
a) 3,13; b) 0,8; c) 1,73; d) 4; e) 1,115; f) 2,73; g) 1,68; h) 0,2(27) = 22

4.

a)
k)

5.

2;
1 arba 0;
pavyzdiui: 1 12 ; 1 23 ; 1,6;

pavyzdiui: 11; 10 3; 0123456789101112....

4 ; g) 4; h) 2 14 ; i) 2 3 ; j) 2 2 ;
4; b) 15 ; c) 3; d) 1 25 ; e) 2 14 ; f) 15
8
3
15
3 ; m) 1 ; n) 1 1 ; o) 3 9 ; p) 4 3 .
3 67 ; l) 11 11
3
10
10
5

5
3
2
3
a) 8 < 4 ; b) 3 > 4 ; c) 11 < 21; d) 5 3 < 4 5; e) 2 3 > 3 2.

6.

1) a) 3,2 106 ; 1,02 107 ; 1 109 ; b) 3,2 106 ; 1,02 107 ; 1 108 .
2) a) 5,7 1010 < 5,7 1011 ; b) 5,7 1010 > 5,7 1011 ;
c) 9,2 1010 < 9,3 1010 ; d) 1,1 1010 < 1,2 1010 .

7.

a)
3

c)
1 X
e)

8.

3 X

113 X

x [3; +);

b)

x (; 1);

d)

x [3; 3);

f)

1
x [2; 1];
3

h)

3 X

DE

g)

150

MO

11 klas 1 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai

1 X

2 X

x (; 3);

x [1; +);
x [5; 1);
x (2; 2).

8 , 8 , 2 2 ; b) 6 1 , 6 1 , 6 1 ; c) 3 3 , 3 3 , 1 ; d) 4 , 4 , 4 .
a) 27
27
3
4
4
4
8
8
24
25 25
25

Kartojame tai, ko prireiks 1 skyriuje


9.

3.
a) 14 ; b) 4; c) 10

4 3
3 7
10
20
3
2
6
b) 400
7 ; c) 37 ; d) 3 ; e) 2 ; f) 2 ; g) 3 ; h) 14 ; i) 3 .
11. a) 2(x + 5); b) y(y 1); c) (a 11)(a + 11); d) (25 b)(25
 e) (c 8)(c 8);
 + b);
f) (3x + 1)(3x + 1); g) (x 5)(x + 7); h) (d 6)(d + 3); i) 3 x 13 (x + 3) = (3x 1)(x + 3);
j) iskaidyti nemanoma.

10. a)

14 ;
3

12. a) a 3 + 125; b) 8b3 1; c) 2a 2 3a + 1.


13. a) x 2 + 4x; b) 4x + 8; c)

2x 2 + 8x + 16; d)

2x 2 +8x+16 ;
2

e) x +

11 klas 1 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai

2x 2 + 8x + 16.

14. a) x (; 0) (0; +); b) x (; 1) (1; +); c) x (; 5) (5; +);

DE

2
b) 1; c) 1; d) 5x x+3x3
; e) a 2 a; f) x+1
2 x
x .
18. a) B; b) C; c) B; d) D.

17. a)

a 2 9 ;
a

MO

d) x (; 2) (2; 0) (0; +); e) x (; 2) (2; 4) (4; +); f) x (; 4];


g) x (1,5; +); h) x [0; 5) (5; +); i) x (1; 2].

2
2x18
2
15. a) x3 ; b) 3y; c) 3; d) b 9; e) 1; f) 1; g) x+7
x ; h) 81x 2 = 9+x ; i) x 4;

= 3 x; k) 1 ; l) 3 ; m) x3 ; n) 2x+1 .
j) x9
x7
x+10
x10
2x1
3 x

16. a) 3; b) 1; c) 2 2; d) 3 5 2; e) 0,5.

151

11 klas 1 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai
1.1. Skaii aibs

19. a) 1; 2; 13; b) 0; 1; 2; 13; c) 1 23 ; 0; 3,2; 2; 13; 1,(3); 1,(25); 1; d) 3;

2; ; 3 127;

e) 2; f) 2; 13.

20. 1) D; 2) A, F, G, H; 3) A 11; B be galo daug; C be galo daug; F 6; H 3;


4) F = {0; 1; 2; 3; 4; 5}; G = {2; 1; 0; 1; 2}; H = {0; 1; 2}. 
21. a) 23 ; b) {0}; c) { +1}; d) (; +); e {1}; f) {1; 3}; g) ; h) 12 5 ; 1+2 5 ;
i) {9}; j) ; k) {2; 0}; l) {0}.

22. Pavyzdiui:

a) 4x 8; b) x + 3 = 0; c) x 2 4 = 0; d) x 2 3x = 0; e) x 2 +1 = 0; f) x = x(x +1)x 2 .

23. a)
x (; 2)

e) x (3; 8]
g) x [3; 0)
i) x [3; 3]

24. Pavyzdiui:

MO

c) x [12; +)

b) x [3; +)

12
3

8 X

0 X

3 X

d) x (; 1,8)
f) x [2; 5]

X
1,8 X
5 X

h)

j) x (4; 4)

4 X

a) 2x 4 0; b) 3x + 9 < 0; c) |x| 5; d) 4 < x 1 0; e) x 2 1 0;


f) x 2 1 0.

DE

25. a) D = {1; 2; 3; 4; 6; 12}, K = {12; 24; 36; . . .} = {12n, n N}. Didiausias aibs D elementas
yra 12, maiausias 1; didiausio elemento aib K neturi, maiausias jos elementas yra 12.
Aibs D ir K turi vien bendr element tai 12.
b) D = {1; 2; 3; 6; 9; 18}, K = {18; 36; 54; . . .} = {18n, n N}. Didiausias aibs D elementas
yra 18, maiausias 1; didiausio elemento aib K neturi, maiausias jos elementas yra 18.
Aibs D ir K turi vien bendr element tai 18.
c) D = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20; 30; 60}, K = {60; 120; 180; . . .} = {60n, n N}. Didiausias aibs D elementas yra 60, maiausias 1; didiausio elemento aib K neturi, maiausias
jos elementas yra 60. Aibs D ir K turi vien bendr element tai 60.
d) D = {1; 31}, K = {31; 62; 93; . . .}. Didiausias aibs D elementas yra 31, maiausias 1;
didiausio elemento aib K neturi, maiausias jos elementas yra 31. Aibs D ir K turi vien
bendr element tai 31.

26. a) {2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; 37; 41; 43; 47}.

b) {51; 52; 54; 55; 56; 57; 58; 60; 62; 63; 64; 65; 66; 69; 70}.

152

1.2. Skaii aibi sjunga, sankirta ir skirtumas. Skaii aibs poaibiai


27. 1) a) A B = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12};
b) A B = {2; 4; 6; 8};
c) A \ B = {0; 1; 3; 5; 7; 9};
d) B \ A = {10; 12}.
2) {2}; {4}; {6}; {8};
{2; 4}; {2; 6}; {2; 8}; {4; 6}; {4; 8}; {6; 8};
{2; 4; 6}; {2; 4; 8}; {2; 6; 8}; {4; 6; 8};
{2; 4; 6; 8}.

11 klas 1 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai

28. Pavyzdiui:
A = {1; 2; 3}, B = {2; 3; 4}; b) A = {2n 1, n N}, B = {2n, n N};
A = {1; 5}, B = {5n, n N}; d) A = {1; 0; 1; 2; 3; 4; 5}, B = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7};
A = {5; 0}, B = {0; 5}; f) A = {3; 4; 5}, B = {4; 6}; g) A = {3; 4; 6}, B = {3; 5; 6};
A = {3; 4; 5}, B = {3; 4; 5; 6}; i) A = {0; 4; 5; 6}, B = {5; 6; 7; 10; 13}.

MO

a)
c)
e)
h)

29. a) A B = [1; 3), A B = [0; 2], A \ B = [1; 0), B \ A = (2; 3);


b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB

= [10; 5), A B = [5; 0], A \ B = (0; 5), B \ A = (10; 5);


= [10; 10], A B = (0; 4), A \ B = [10; 0] [4; 10], B \ A = ;
= [4; 3], A B = (0; 3), A \ B = [4; 0] {3}, B \ A = ;
= (7; +), A B = (0; 13], A \ B = (7; 0), B \ A = (13; +);
= (; 5), A B = {0}, A \ B = (; 0), B \ A = (0; 5);
= (; +), A B = [1; 2), A \ B = (; 1) [2; +), B \ A = ;
= [5; 1) (1; 5], A B = , A \ B = [5; 1), B \ A = (1; 5];
= (2; 2), A B = , A \ B = (2; 1), B \ A = [1; 2).

30. a) A B = [1; 7), A B = [0; 4), A \ B = [4; 7), B \ A = [1; 0);

31. a)

DE

b) A B = [3; +), A B = [1; 3], A \ B = [3; 1), B \ A = (3; +);


c) A B = (; 6], A B = (2; 1], A \ B = (; 2], B \ A = (1; 6];
d) A B = (; +), A B = (2; +), A \ B = , B \ A = (; 2].
5 X

2
c)

e)

X
X

(2; 5);

b)

{6}

d)

1 X

0 X

[1; +);
;

(; +).

32. Pavyzdiui:

x 4 0,
x 5,
3x > 0,
x > 10,
b)
c)
d)
3x + 4 > 2(x + 1);
5x 15 < 0;
2x 4;
 x 3;|x| 0,
2x < 4,
2x 10,
2x 10,
e)
f)
g)
h)
x + 3 > 3(x + 1);
2x 10;
x > 5;
x 2 + 1 0.

a)

33. a) x (1;
 7), {1;2; 3; 4; 5; 6}; b) x [1,5; 3,5), {1; 2; 3}; c) x (4; 1], {1};
d) x 7; 12 , .

34. 1) Kiekvienas N elementas yra ir Z elementas. 2) Kiekvienas Z elementas yra ir Q elementas.


3) Kiekvienas Q elementas yra ir R elementas. 4) Kiekvienas I elementas yra ir R elementas.
5) Realij skaii aib sudaro visi racionalij ir iracionalij skaii aibi elementai (taip apibriama aib R).
6) Iracionalij ir racionalij skaii aibs bendr element neturi.
7) Tai iplaukia i realij skaii aibs apibrimo. I realij skaii aibs imet iracionalij
skaii aibs elementus gausime racionalij skaii aib.

35. a) 3; b) 7.
36. a) 3; b) 6; c) 10.

153

1.3. Trupmeniniai racionalieji skaiiai


37. a) 0,4; 0,32; 2,25; 1,625; 0,(428571); 2,1(6); 1,(4).
7 ; 101 ; 621 ; 1 ; 100101 .
b) 10
400
50 200
2500

38. 1) a)

17 ; b) 127 ;
9
99
400111 .
9000

50
5248
337
1
1219
3067
c) 302
99 d) 99 ; e) 999 ; f) 333 ; g) 18 ; h) 990 ; i) 300 ;

j)
2) Jei deimtains periodins trupmenos periodas prasideda i karto po kablelio, pavyzdiui, A,(b);
A,(bc); A,(bcd); . . . tai i trupmen versdami paprastja pirmiausia raome sveikj dal, trupmenins dalies skaitiklyje raome period, o vardiklyje tiek 9, kiek yra skaitmen periode,
pavyzdiui:
b
A,(b) = A ,
9

A,(bc) = A

bc
,
99

A,(bcd) = A

bcd
.
999

MO

11 klas 1 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai

Jei deimtains periodins trupmenos periodas prasideda ne i karto po kablelio, tai pirmiausia
j pakeiiame dviej skaii, kuri vienas yra deimtain periodin trupmena, kurios periodas
yra i karto po kablelio ir skaiiaus 101 n (n N) sandauga, pavyzdiui:
A,a(b) = Aa,(b)

39. a)
40. a)

19 ;
30
3 19 ;

1
,
10

A,ab(cde) = Aab,(cde)

1
.
100

9
17
37
7
b) 1 37
70 ; c) 20 ; d) 7 40 ; e) 45 ; f) 1 9 .
35 ; e) 3 4 .
b) 59 ; c) 17; d) 1 114
15

41. a) P = 8 cm, S = 3,75 cm2 ; b) P = 1 13 cm, S =

2
27

DE

cm2 ;
2
c) P = 72 13 mm, S = 103 13 mm2 ; d) P = 4 dm, S = 52
81 dm .
9
100 ;
104
= 1000

42. a) 0,09 =
g) 0,104

3 ; c) 1,07 = 107 ; d) 3,03 = 303 ; e) 0,5 = 1 ; f) 0,203 = 203 ;


b) 0,3 = 10
100
100
2
1000
13 ; h) 0,0(1) = 1 .
= 125
90

43. a) 4 %; b) 37 %; c) 201 %; d) 1005,8 %; e) 7 %; f) 30 %; g) 44 %; h) 225 %; i) 100 %;


j) 133,(3) %.

44. a) 78 ; 0,875; 87,5 % ; b) 58 ; 0,625; 62,5 %; c) 13 ; 0,(3); 33 13 %; d) 59 ; 0,(5); 55 59 %.

154

1.4. Laipsniai su sveikaisiais rodikliais


45. 1) a) 4; 8; 16; 32; b) 14 ; 18 ;

1
1
16 ; 32 ; c) 0,09; 0,027;
1 ; 1 ; 1 ; f) 5 20 ; 11 984 .
9
27 81
121
1331

2 14 ;

1 ; 7 19 ;
3 38 ; 5 16
32
a 24 > 0; b) a 2n1

0,081; 0,00243;

e)
d)
2) a)
< 0.
Neigiam skaii keldami:
a) lyginiu laipsniu, gauname teigiam skaii;
b) nelyginiu laipsniu, gauname neigiam skaii.

46. a) 2; 2; 21 ; 13 ; 1; 1; 1;

11 klas 1 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai

MO

b) 3 arba 3; 12 arba 12 ; 0,5 arba 0,5; toki skaii nra; 7 arba 7; 13 arba 13 ;
2 arba 2 ;
3
3
1 ; 0,2; 3; 3;
c) 1; 2; 10
d) 2 arba 2; 12 arba 12 ; 0,1 arba 0,1; toki skaii nra; 3 arba 3; 13 arba 13 .

47. a) 103; 109; 1019; b) 104; 1010 ; 104; 1011 .


48. 1) a) 14 ; 18 ;

1
16 ;

b) 100; 1000; 10 000;


9; 1 .
e) 3,24; 5,832; 10,4976; f) 49
1024n
 a n


n
2) b
= a1n = 1 : ab = 1 : abn = 11
b

1;
c) 0,16; 0,064; 0,0256; d) 2 14 ; 3 38 ; 5 16

 n
n
n
abn = abn = ab .

49. a) 5 105; b) 1,7 107; c) 2,05 105; d) 1 1010; e) 5 105 ; f) 2,03 103; g) 1 106;
h) 1,2 1010 .

50. a) 5 105 ; b) 3,3 107 ; c) (6 106 ) (5,3 106) = 0,7 106; d) 6 1010 ; e) 5 1010 ;
f) 5 10.

6 ; h) 1; i) 2;
d) 7; e) 9999; f) 121; g) 3 25
1 ; k) 11; l) 9; m) 3; n) 8; o) 1; p) 125.
j) 27

1
16 ;

DE

51. a) 0,125; b) 2; c)

155

11 klas 1 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai
1.5. aknys
52. 1) a) 2,24; 1,71; 1,50; 1,38; b) 3,16; 2,15; 1,78; 1,58; c) 14,14; 5,85; 3,76; 2,89.
2) a) 2 ir 3; 1 ir 2; 1 ir 2; 1 ir 2; b) 4 ir 3; 3 ir 2; 2 ir 1; 2 ir 1;
c) 14 ir 15; 6 ir 5; 4 ir 3; 2 ir 3.

53. a) 2; 2; b) 3; 3; c) |x|; d) 2; 2; e) 3; 3; f) |x|.


54. a) 2; 2; b) 3; 3; c) x; d) 5; 5; e) 3; 3; f) x.
55. a) 4; 1; 0; tokio skaiiaus nra; 100; b) 8; 1; 0; 8; 27; c) 16; 1; 0; tokio skaiiaus nra; 256;
d) 32; 1; 0; 32; 243.

56. a) 4 ir 5; b) 4 ir 3; c) 4 ir 5; d) 4 ir 3; e) 1 ir 2; f) 10 ir 11; g) 3 ir 2.
57. a) 4; b) 6; c) 15; d) 3; e) 2; f) 4; g) 2; h) 12 ; i) 3;

59.
60.

DE

61.

MO

58.

j) 0,1; k) 3 7; l) 3; m) 2 2; n) 3 10; o) 3 3.

a) 6 cm2 ; b) 3 dm3 ; c) 2 5 2 cm3 .

3
4
5
a) 12; b) 18; c) 3 2000; d) 625; e) 162; f) 4 20 000; g) 486; h) 5 200 000.

3
4
4
5
a) 2 5; b) 6 2; c) 2 3 3; d) 3 2; e) 2 5; f) 2 2; g) 2 5 7; h) 3 2.

a) 4 2; b) 0; c) 11; d) 21 3 2; e) 4 2 4 3; f) 1.

156

1.6. Laipsniai su trupmeniniais racionaliaisiais rodikliais ir aknys
5
5
3
4
4
1;
3
3
3
3
62. a) 5; b) 9; c) a; d) x ; e) 2; f) 64 = 1296; g) a ; h) x ; i) 10

j) x13 .

63. a) 3 2 ; b) 5 3 ; c) 2 3 ; d) a 4 ; e) 4 3 ; f) x 5 ; g) 0,5 3 .
1

 1

 1
 1
 3
3
= 21 = 2; b) 24 2 = 22 = 4; c) 33 3 = 31 = 3; d) 81 2 = 34 2 = 36 = 729;
 0,5
 1,5
 1
1 ;
= 51 = 15 ; g) 112
= 113 = 1331
e) 72 2 = 71 = 17 ; f) 52
 1 1 2 1
2 = 31 = 3.
h) 9 2 = 3

64. a) 22

11 klas 1 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai

65. a) 22 ; b) 23 ; c) 2 5 ; d) 2 2 .
14

11

MO

66. a) 5; b) 3; c) 3; d) 8; e) 12 ; f) 2; g) 36.
1

67. a) b 12 ; b) a 5 ; c) x; d) a; e) 2a 4 .
1

68. a) 2 2 ; b) 3 3 ; c) 2 4 ; d) 5 8 .

69. a) 1; b) 16; c) 27; d) 4; e) 16.

70. a) 2 ir 3; b) 4 ir 5; c) 9 ir 10; d) 3 ir 4; e) 53 ir 54.


71. a) 1; b) 1; c) 2401; d) 3; e) 1296.
3

DE

72. a) 1,8 5 ; b) 2 2 ; c) 2,(2) 2 .

157

11 klas 1 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai
1.7. Logaritmai
73. a) 2; b) 2; c) 1; d) 2; e) 13 ; f) 2.
74. a) 3; b) 3; c) 12 ; d) 23 ; e) 34 ; f) log5 50; g) log5 11; h) log5 10.
75. a) 3; b) 7; c) 7; d) 25; e) 100; f) 49; g) 14 ; h)

1
36 .

76. a) 7; b) 8; c) 0; d) 1; e) 10; f) 13 ; g) 12 ; h) log2 10; i) lg 3; j) lg 12 .


77. a) 9; b) 25; c) 17 ; d)

1
121 ;

e) 14 ; f) 1; g)

3; h) 12 ; i) 1010 .

78. a) 10; b) 10; c) 100; d) 5; e) 5; f) 15 .


79. a) (1; +); b) (0; +); c) (; 2); d) (; 0) (0; +); e) (1; 0) (0; +);

MO

f) (0; 1) (1; +); g) (; 1) (1; 0) (0; 1) (1; +);


h) (; 1) (1; 0) (0; 1) (1; +); i) (1; 2) (2; +); j) (3; 4) (4; +);
k) 23 ; 1 (1; 5); l) (; 1) (1; 0).

80. a) 6; b) 1; c) 2; d) 5; e) 2 21 .

DE

81. a) 4; b) 27; c) 2; d) 10; e) 2; f) 2; g) 2.

158

1.8. Logaritm savybs


82. a) 7; b) 5; c) 5; d) 9; e) 2; f) 1; g) 2; h) 5; i) 6; j) 6; k) 4; l) 32 .
83. a) 1; b) 1; c) 5; d) 2; e) 3; f) 2; g) 2 lg 5; h) 1.
84. a) 2; b) 1; c) 3; d) 2; e) 1; f) 1.
85. a) 32 ; b) 57 ; c) 32 ; d) 8.
86. a) 18; b) 2; c) 4; d) 2.

25 3 ;
3

11 klas 1 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai

d) 9 4 2 .
88. a) 3 3a; b) 3 2a; c) 2 + c;
log 15
log 15
log (53)
log 5+log 3
1+log5 3
= 5 3 5 =
.
d) log125 15 = log 5125 = 35 = 53
3
5
1+log5 3
1+f
2e+1
= 1+d
Kadangi log5 3 = d, tai
3
3 ; e) e+1 ; f) 2+f .

DE

MO

87. a) 9; b) 15; c)

159

11 klas 1 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai
1.9. Skaitiniai reikiniai

1.
89. a) 2 2; b) 18 ; c) 1 12 ; d) 8 16

90. a) 6; b) 1 12 ; c) 17,5; d) 24 23 .
2 ; b) 1 2 ; c) 1,8; d) 1,5.
91. a) 45
31

92. a) 1,728 106; b) 7,5; c) 4,08 103; d) 3,12 103 .

93. a) 2 2 3; b) 1 2.
94. 3,22 107 .
95. a) 14 ; b) 15 ; c) 4; d) 4; e) 4; f) 3 14 .
96. a) 400; b) 225; c) 36; d) 2; e) 25; f) 34 .

b)
c)

4+2 3
2 2+ 3
6+ 2
2 3+ 2
2 3+1
= 21 + 3 = 3,5;
 
 
12 8 3
2 3 2 3
 
 =  1 = 110 = 9 = 0,45;
20
2 9
62 6 2+291
2 3 3 2 2 1+ 9
 2
 
 

4 7+4 2
16 9+2 14
16 9+2 14
167+24
74
2+162
144+32
14

=
=
=
=  = 8;
18+2 56
18+2 56
18+2 56
18+4 14
2 9+2 14
log2 49 
log12 49 
log12 49

log
2
3
log
2
log
8
3
= 4+3
= 4+3 3
= (4 + 8)log12 49
log2 16 + 27 3
= 12log12 49 = 49;

DE

d)

MO

5; b) 7 6 3 ; c) 24 ; d) 2 2 + 1 ; e) 3 5 + 2 ; f) 7 + 3; g) 3.

98. a) 2; b) 2 2 2; c) 5; d) 10.
 
 
 

 1 1
2 2+ 3
2 2+ 3
2 2+ 3
4
4
99. a) 2 + 81
= 2 + 81 = 2 + 3 = 2+ 3 + 3 = 2+ 3 + 3 =

97. a)

1
1
1
e) 491log7 2 + 5 log5 4 = 49 49log7 2 + 5log5 4 = 49 72 log7 2 + 14 = 49 14 + 14 = 12,5.

160

1.10. Raidiniai reikiniai

17 ; b) 0; 6; 3 ; 5 10; 1 ; c) 2; 10; 18 2; 26 ;
27
9
27
25
2 ; 5 2 ; 1 2 .
d) 2; 53; 1 27
3
27
2
2
3
101. a) a + 3a; b) 6x 2x ; c) 2a 2 ab; d) 4y + 6y 3 ; e) 8t 3
f) a 2 + a 2; g) ab 3a + b2 3b; h) 5x xy 5y + y 2 .

100. a) 1; 9; 5;

+ 4t 2 ;

102. a) 2b3 + 6a 2 b; b) a 2 ; c) 4y 2 x 2 .

4 b 2 a + 4 b; c) (a + 2b)(a + 2b);


a

3
3
5
5
d) (2x 7)(2x 7); e) (3a + 4b)(3a + 4b); f) (5 + 2a)(5 + 2a); g) (1 a)(1 a)(1 a);
h) (x + 2)(x + 2)(x + 2).

103. a) (4y 3x)(4y + 3x); b)

2

11 klas 1 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai

104. a), c), d), e), g) taip; b), f) ne.

x + y; b) x; c) 3xy ; d) x 1.

MO

105. a)

106. a) x (; 1) (1; +); b) x (; 0) 0; 12

1

2 ; +

DE

;
c) x (; 3) (3; 3) (3; +); d) x [0; 1) (1; 4) (4; +); e) x (1; 4).

2x, kai x < 2,8 3x, kai x < 4,

2
107. a) 1; b) 5 ; c) 4, kai 2 x < 2, d)
x,
kai x 4.
2x, kai x 2;

2
108. 1) a) PABCD = 4a, SABCD = a 2 ; PABD = a(2 + 2), SABD = a2 ;

2
2
b) PABCD = a 1 + 3 , SABCD = a 4 3 ; PABD = a 32 + 23 , SABD = a 8 3 ;

c) PABCD = 4a + 4, SABCD = a(a + 2); PABD = 2a + 2 + 2a 2 + 4a + 4, SABD = a(a+2)
2 .
2) Kai a = 1 cm, tai:


a) PABCD = 4 cm, SABCD = 1 cm2 ; PABD = 2 + 2 cm, SABD = 0,5 cm2 ;

b) PABCD = 1 + 3 cm, SABCD = 43 cm2 ; PABD = 3+2 3 cm, SABD = 83 cm2 ;

c) PABCD = 8 cm, SABCD = 3 cm2 ; PABD = 4 + 10 cm, SABD = 1,5 cm2 .


Kai a = 9 cm, tai:


2
a) PABCD = 36 cm, SABCD = 81 cm2 ; PABD = 9 2 + 2 cm,
 SABD
 = 40,5 cm ;9 3+ 3
cm, SABD = 818 3 cm2 ;
b) PABCD = 9 1 + 3 cm, SABCD = 814 3 cm2 ; PABD =
2

2
c) PABCD = 40 cm, SABCD = 99 cm2 ; PABD = 20 + 202 cm, SABD = 99
2 cm .
Kai a = 14 dm, tai:

1 dm2 ; P
2+ 2 dm, S
1 dm;
a) PABCD = 1 dm, SABCD = 16
= 32
ABD =
4

ABD
b) PABCD = 1+4 3 dm, SABCD = 643 dm2 ; PABD = 3+8 3 dm, SABD = 1283 dm2 ;

9 dm2 ; P
10+ 82 dm, S
9
2
c) PABCD = 5 dm, SABCD = 16
ABD =
ABD = 32 dm .
4

Kai a = 2 m,tai:


a) PABCD = 4 2 m, SABCD = 2 m2 ; PABD = 2 + 2 2 m, SABD = 1 m2 ;

3+ 3 2
3
3 m2 ;
2
m,
S
=
b) PABCD = 2 + 6 m, SABCD = 2 m ; PABD =
ABD
2


2
4
c) P
ABCD = 4 2 + 4 m, SABCD = 2 + 2 2 m ; PABD = 2 2 + 2 + 2 2 + 2 m, SABD =
1 + 2 m2 .
Kai a = 1,(3), tai:
 
4 2+ 2
16
16
a) PABCD = 3 , SABCD = 9 ; PABD =
, SABD = 89 ;
3
 4 1+ 3
2 3+ 3
3
2 3;
b) PABCD =
,
S
=
;
P
=
,
S
=
ABCD
ABD
ABD
3
9
9
 3
2 7+ 29
28
40
20
c) PABCD = 3 , SABCD = 9 ; PABD =
, SABD = 9 .
3

161

11 klas 1 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai
Sprendiame


109. 1) A = 10; 5 . 2)
10

3) B = {1; 2; 3; 4;
5}. 4) C = {3; 2; 1; 0; 1; 2; 3; 4; 5}.
5) Pavyzdiui: 2, 3, .

110. {5; 2,3 105} N; {100; 0; 5; 2,3 105} Z; {100; 10,3; 23 ; 0; 5; 9,(2); 2,3 105} Q;
 
; 30 I; A R.

111. 50.
112. a), c), d), e), h), j) ne; b), f), g), i) taip.
113. a) A B = {4; 3; 2; 1; 0; 1; 2}; A B = {2; 1}; A \ B = {0; 1; 2}; B \ A = {4; 3};

114. 1) 10; 2) 8; 5.
115. a)

x (1; 7);

b) x [4; 1,5);
c) x [0; 4)

7 X

1,5 X

4 X

38

11 X

16

; {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6};

; {4; 3; 2; 1; 0; 1};
; {0; 1; 2; 3};
; .

DE

3
11
d) x ;
8 16

MO

b) A B = (0; 5]; A B = {3}; A \ B = (0; 3) (3; 5); B \ A = ;


c) A B = {2; 1; 0; 1; 2}; A B = ; A \ B = {2; 1; 0}; B \ A = {1; 2};
d) A B = {5} [4; 0]; B A = {4; 3}; A \ B = {5}; B \ A = (4; 3) (3; 0].

116. a) >; b) >; c) <; d) >.

117. a) 2 34 ; b) 6 23 = 6,(6); c) 1 31
33 = 1,(93); d)

11
15

= 0,7(3).

118. a) 2 12 ; b) 2 10 ; c) 2 4 ; d) 21 ; e) 2 2 ; f) 2 3 ; g) 2 12 .
7

119. a) k.p. = 3 + 5 + 2 (3 + 5)(3 5) + 3 5 = 6 + 2 9 5 = 10;

b) k.p. = 7 3 2 ( 7 3)( 7 + 3) + 7 + 3 = 2 7 2 7 3 = 2 7 4;

 3

 2
c) k.p. = 3 2 1 3 2 + 2 3 2 1 + 12 = 3 2 13 = 2 1 = 1;
 3

 2

d) k.p. = 3 x + 2 3 x 2 3 x 2 + 22 = 3 x + 23 = x + 8.

120. a) 1; b) 115; c) 3 13 ; d) 2.

121. a) x; b) 1; c)

4 .
x+ y

122. 3 105 km/s, 8,3 min = 498 s = 4,98 102 s; 3 105 4,98 102 = 14,94 107 = 1,494 108 (km).

162

Sprendiame
123. a) 4,16 105 ; b) 3,24 105; c) 7,5.
124. a) 1; b) 0,81; c) 4.
125. a) 2 21 ; b) 1 12 ; c) 2; d) 16; e) 27; f) 2; g) 7; h) 9; i) 1; j) 1; k) 1; l) 3.
126. a) 19 ; b) 1.
127. 1.

11 klas 1 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai

128. 2.
129. 1.
130. a) 1,58; b) 1,26; c) 3,16; d) 1,17.

MO

131. a) x (0; 25) (25; +); b) x [0;


+); c) x (; 8) (8; +);

d) x (; 8) (8; +); e) x 2; x [2; +); f) x (; 2) (2; +);


g) x [2; 5) (5;
+);
h) x (; +); i) x [0; 4) (4; +); j) x (2; +);
k) x (; 2) ( 2; +); l) x (3; +).

132. a) A; b) B.
2

= a (a + 1)25; 2) 27225, 34225, 75625, 81225.

DE

133. 1) a5

163

11 klas 1 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai
Geometrijos udaviniai
134. 1) a) 2 ir 4; b) 6; c) 4, 6 ir 8.

2) a) 3 = 5 = 7 = 35 ; 2 = 4 = 6 = 8 = 145 ;
b) 1 = 3 = 5 = 7 = 80 ; 2 = 4 = 6 = 8 = 100 ;
c) 1 = 3 = 5 = 7 = 55 ; 2 = 4 = 6 = 8 = 125 .

135. D

1) Briame DE
AC (B DE);
2) DBA = A, EBC = C;
3) DBA + B = EBC = 180 (itiestinis);
4) A + B + C = DBA + B + EBC = 180 .

n = 4,

MO

136. 1) n-kamp galima sudalyti n 2 trikampius, pvz.,

n = 5,

n = 6.

Vadinasi, vis n-kampio vidaus kamp suma lygi (n 2)-j trikampi kamp sumai. Kadangi
trikampio kamp suma lygi 180 , tai n-kampio (n 2) 180 .
2) a) 360 ; b) 540 ; c) 1080; d) 1800; e) 17640.
1) ACB = 180 BCD;
2) A + B + ACB = 180 , ACB = 180 (A + B);
3) 180 BCD = 180 (A + B), BCD = A + B.

137.

138. 35.

140. D.
141.

DE

139. 360.

B2

B1

164

C1

B2 C2
AC2
2
1) AB2 C2 AB1 C1 , AB
AB1 = B1 C1 = AC1 ;

2) AB2 = AB1 + B1 B2 , AC2 = AC1 + C1 C2 ;

+B1 B2
+C1 C2
B1 B2
AC1 C1 C2 B1 B2
C1 C2
1
3) AB1AB
= AC1AC
, AB
AB1 + AB1 = AC1 + AC1 , AB1 = AC1 .
1
1

C2

vairs udaviniai
142. 1) 960; 2)
143. 1) 85 %;

17 ;
20

9
25 ;

3) 0,64.

0,85; 2) 200.

144. 4 %.
145. Sumas 10 %.
146. 0,21 %.

11 klas 1 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai

147. 1) 315 000 Lt; 2) 202 500 Lt.


148. 20 %.
149. 2 kg.

151. a) 4 %; b)

10 000
100+a .
25
38

10 000
100 000 .
%; 6 11
m
19 ; c) m %;

DE

152. a) 1 %; 10 ; b)

MO

11 %.
150. 1) 1,024a; 2) padidjo 2,4 %; 3) sumainti 2 32

165

11 klas 1 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai
Testas
153. a) A; b) B; c) A.
154. D.
155. A.
156. E.
157. B.
158. E.
159. C.

162. B.
163. C.
164. C.
165. A.
166. D.
167. B.
168. D.
169. A.
170. A.

166

DE

161. D.

MO

160. C.

11 klas 1 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai
Pasitikriname
171. a) b) ne; c), d) taip.
172. a) {0; 2}, {2; 2}; {2; 0; 2}; {2}; {0}; {2};

b) {3; 3}, {1; 3}; {3; 1; 3}; {3}; {3}; {1};


c) {1; 2}, {3; 1}; {3; 1; 1,2}; ; {1; 2}; {3; 1}.

173. a) 3; b) 3; 2; 1; 0; 1; 2.
145
9
11
112
b) 427
99 ; c) 999 ; d) 9 = 1; e) 15 ; f) 45 .
175. a) 6; b) 7; c) 3; d) 2; e) 3; f) 3; g) 1; h) 4.

174. a)

26 ;
9

176. a) x 3 ; b) x 4 ; c) a 4 ; d) x 10 ; e) x 6 ; f) a 8 .
1

3
28 ; b) 3 x 10 ; c) 4 313 ; d) 3 a 7 ; e) 10 m17 ; f) 5 x16 .

MO

177. a)

178. a) 4; b) 2; c) 12 ; d) 4; e) 0; f) 1; g) 3; h) 2; i) 64; j) 27; k)


n) 6; o) 8.

179. 2a + b.

1
10 ;

l) 2; m) 4;

180. a) 5; b) 1 12 ; c) 1; d) 1; e) 4; f) 4; g) 3 18 .

181. a) x (; 2) (2; 2) (2; +);


b) x [0; +); c) x (; +);


d) x (; +); e) x 13 ; + ; f) x (5; +); g) x (0; 1) (1; +).

182. a) 16 ; b) x; c) 3.

183. a) 4; b) 2 21 ; c) 3; d) 1.

DE

184. a) m 2; b) 23 .

185. a) 40, 40, 100; b) 10.


186. 11,(1) %.

167

Vadovlio

MO

Leidinys atitinka MM patvirtintas programas.


Visi udaviniai patikrinti ir persprsti
leidyklos specialist.

Matematika tau

komplekt sudaro:

DE

Vadovlis visiems
Parsisisdinama Skaitmenin vadovlio versija naudojantiems
kompiuterius
Udavinynas kuriems vadovlio uduotys per lengvos
Savarankiki ir kontroliniai darbai pagalb mokytojams
Mobili interaktyvi kompiuterin (MIKO) knyga mokytojams
informacijos kaupimui ir tvarkymui

ISBN 978-609-433-041-4

jS PAGALBININKAI

MO

Net 21 savarankikas ir 7 kontroliniai darbai


(vis po 2 variantus) visoms XI klass iplstinio kurso
matematikos temoms! I viso 482 udaviniai!!
tai kodl ias knygeles taip mgsta mokytojai

Manome, kad ms vadovliuose udavini pakanka. Bet


jeigu pritrksite arba jie pasirodys per paprasti, ibandykite
udavinyn. Jame rasite net 782 udavinius, o j atsakymai
yra svetainje http://matau.vadoveliai.lt

DE

Jau galite pradti ruotis artjantiems brandos egzaminams.


Kiekvienai temai, kuri mokysits 11 klasje, ioje knygutje
rasite test rinkinius. Pabandykite pasirinkti vien atsakym i
penki pateikt. Teisingi atsakymai pateikti knyguts pabaigoje.

MO

DE

12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36

6. LYGi sistemos
6.1. Lygtys su dviem neinomaisiais
6.2. Dviej lygi su dviem neinomaisiais sistemos
6.3. Sprendiame tekstinius udavinius
6.4. Sprendiame geometrijos udavinius
6.5. Trij lygi su trimis neinomaisiais sistemos

56
58
60
62
64

7. Apskritimai, kampai, daugiakampiai


7.1. Centriniai ir brtiniai kampai
7.2. brtiniai trikampiai
7.3. brtiniai keturkampiai
7.4. Taisyklingieji daugiakampiai ir apibrtiniai apskritimai
7.5. Apskritimas, lieiantis kampo kratines
7.6. Apibrtiniai trikampiai
7.7. Apibrtiniai keturkampiai
7.8. Taisyklingieji daugiakampiai ir brtiniai apskritimai
7.9. Ypatingieji trikampio takai

82
84
86
88
90
92
94
96
98

DE

MO

5. LYGtys
5.1. Kvadratins lygtys. Vijeto teorema
5.2. Laipsnins lygtys
5.3. Lygtys su kvadratinmis aknimis
5.4. Rodiklins lygtys
5.5. Logaritmins lygtys
5.6. Sudtingesns logaritmins lygtys
5.7. Lygtys su moduliais
5.8. Lygtys, kurios sprendiamos vedant nauj neinomj
5.9. Lygtys su sinusais
5.10. Lygtys su kosinusais
5.11. Lygtys su tangentais
5.12. Lygtys su kotangentais
5.13. Dar daugiau trigonometrini lygi

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

Pagrindiniai skyreliai

Lygtys
Lentelje surayti mums inomi matematiniai veiksmai ir j pavyzdiai.
Sudtis

a+b = c

3+2 =5

Atimtis

ab = c

52 =3

Daugyba

ab = c

32=6

Dalyba

a:b=c

6:2=3

Laipsnis

ab

aknis

=c

b
a=c

32 = 9

9=3

Logaritmas

logb a = c

log3 9 = 2

Sinusas

sin a = b

sin 2 = 1

Arksinusas

arcsin a = b

arcsin 1 = 2

Kosinusas

cos a = b

cos 0 = 1

Arkkosinusas

arccos a = b

Tangentas

tg a = b

arccos 1 = 0


tg 4 = 1

Arktangentas

arctg a = b

Kotangentas
Arkkotangentas

ctg a = b
arcctg a = b

DE
MO

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

Lygi vairov

arctg(1) = 4

ctg 6 = 3

arcctg 3 = 6

Nurodyt skaitini lygybi kairiosiose pusse vietoj skaiiaus para x, gauname lygtis su vienu neinomuoju, pavyzdiui:
x + 2 = 5,

5 x = 3,
x 2 = 6,
x 2 = 6,
x : 2 = 3,

= 9,
= 9,
x = 3,
log3 x = 2,
logx 9 = 2;

sin x = 1,
cos x = 1,
tg x = 1,
ctg x = 3;

arcsin x = ,
arccos x = 0,
arctg x = ,
arcctg x = .
2
4
6

x2

6 : x = 3;

3x

1 uduotis. Pabandykite isprsti visas aukiau suraytas lygtis.

Lygtys, kurias jau mokms sprsti

Paintis su lygtimis prasideda nuo ties`ini (p`irmojo lipsnio) lygi:


a x + b = 0; ia a, b skaiiai, x neinomasis.

2 uduotis. Isprend tiesines lygtis:


a) 2x + 6 = 4x + 16; b) 3x 5 = 3(x + 1); c) 5x 2(x + 4) = 4(1 + x) (x + 12);
sitikinkite, kad lygtis a) turi vien sprendin; lygtis b) sprendini neturi; lygties c) sprendiniai yra visi
skaiiai.

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

Lygi vairov
K`itos pagrindinje mokykloje nagrintos buvo kvadrtins (atrojo lipsnio) lygtys:
a x 2 + b x + c = 0;

ia a, b, c skaiiai (a = 0), x neinomasis.

ias lygtis galima sprsti remiantis diskriminntu D = b2 4ac.

DE
MO

3 uduotis. Isprskite kvadratin lygt, naudodamiesi sprendini formulmis.


a) x 2 + 5x 6 = 0; b) x 2 2x + 1 = 0; c) x 2 + 2x + 2 = 0.
I kur atsirado diskriminantas D =

b2

4ac ir sprendini formuls x1 =

b D ,
2a

x2 =

b+ D ?
2a

sivaizduokime, kad neinome kvadratins lygties sprendini formuli, o isprsti mokame tik tiesines
lygtis. Tada, sprendiant kvadratin lygt ax 2 + bx + c = 0 (kuri turi sprendini), galima pasinaudoti iuo
algoritmu:
1) reikin ax 2 + bx + c iskaidyti tiesiniais (pirmojo laipsnio) dauginamaisiais, t. y.
ax 2 + bx + c = (dx + e) (f x + g);

2) remtis tuo, kad sandauga lygi 0, kai bent vienas dauginamj lygus 0, t. y.
(dx + e) (f x + g) = 0,

kai arba dx + e = 0, arba f x + g = 0;

3) rasti gautj tiesini lygi sprendinius:


dx + e = 0,
e
x= ;
d

f x + g = 0,
g
x= .
f

4 uduotis. Isprskite kvadratin lygt, reikin kairiojoje jos pusje skaidydami tiesiniais (pirmojo
laipsnio) dauginamaisiais.

a) 3x 2 + 2x = 0; b) x 2 9 = 0; c) x 2 + 5x 6 = 0; d) x 2 6x + 8 = 0.

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

Lygi vairov
Trupmenins lygtys (tokios, kuriose yra dalyba i reikinio su kintamuoju)
f (x)
=0
g(x)
sprendiamos remiantis dalmens, lygaus nuliui, savybe:
f (x)
= 0,
g(x)

kai f (x) = 0, o g(x) = 0.

5 uduotis. Isprskite trupmenin lygt.


x 2 +2x
x 2 +5x6
a) x+4
x2 = 0; b) x+2 = 0; c) x 2 +x2 = 0.

DE
MO

Lygtys, kurias dar tik mokysims sprsti


6 uduotis. Pabandykite rasti lygi, kuri neinomasis yra laipsnio pagrinde, sprendinius.
a) x 3 = 1000; (x 2)3 = 1000; (2x + 1)3 = 1000;
b) x 4 = 16; 3x 4 = 48; (x + 2)4 = 16; 2(x 2)2 = 32.

7 uduotis. Pabandykite rasti lygi, kuri neinomasis yra po aknies enklu, sprendinius.
a)

3
x = 10;

3
x 2 = 10; 2 3 2x = 20; b) 4 x = 2; 3 4 x = 6;

4
2x 5 = 2.

8 uduotis. Pabandykite rasti lygi, kuri neinomasis yra laipsnio rodiklyje, sprendinius.
a) 3x = 9; 3x+1 = 9; 10 3x1 = 90; b) 25x1 = 2; 34x = 3x+9 ; 542x = 1.

9 uduotis. Pabandykite rasti lygi, kuri neinomasis yra logaritmo ar logaritmo pagrindo reikinyje,
sprendinius.
a) log3 x = 2; log3 (x 5) = 2; 4 log3 (2x) = 8;
b) logx 1000 = 3; 5 logx 1000 = 15; 5 logx1 1000 = 15.

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

Lygi vairov

10 uduotis. Pabandykite rasti trigonometrini lygi sprendinius.

DE
MO

a) sin x = 0; sin x = 12 ; sin x = 10; b) cos x = 12 ; 2 cos x = 2; 2 cos x = 10.

Y
1

1 X

1
Y
1

y = cos x

y=0

Tokias lygtis mokoma sprsti ios vadovlio dalies 5-ame skyriuje.


Jis yra pats svarbiausias XI klasje.

1.

Isprskite tiesin lygt.


a) 5x 3 = 2(x 1) 2; b) 3(2 x) = 3x 6; c) 5x = 5(2 x) + 1.

2.

Isprskite nepilnj kvadratin lygt.


b) 23 x 2 + 32 x = 0;
a) x 2 7x = 0;
d) x 2 4 = 0;

3.

4.

c)

e) 15 x 2 + 2 = 0;

2
7x + 14x = 0;

f) 25x 2 + 9 = 0.

Isprskite pilnj kvadratin lygt.

b) x 2 5 3x + 18 = 0;
a) x 2 + 2x 24 = 0;

c) 9x 2 3x + 14 = 0;

d) x 2 + 2x 4 = 0;

2
x+5
f) x5 2x
3 = 6 .

e) 3x 2 10x + 3 = 0;

DE
MO

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

Kartojame tai, ko prireiks 5 skyriuje

Automobilio, vaiuojanio v km
h greiiu, stabdymo kelio ilg s m galima apskaiiuoti pagal formul
1
1
2
s = 2 v + 400 v .
a) Apskaiiuokite automobilio stabdymo kelio ilg, jeigu automobilis vaiuoja greiiu v = 80 km
h .
b) Kokiu greiiu vaiavo automobilis, jeigu jo stabdymo kelio ilgis buvo 11 m?
Vien kvadrato kratin sumainus 4 cm, o kit 5 cm, jo plotas sumajo 160 cm2 . Apskaiiuokite
pradinio kvadrato plot.

6.

Vjas nulau 16 m aukio med. io medio virn


lieia em 8 m atstumu nuo kamieno pagrindo. Kokiame
auktyje nuo ems nulo medis?

7.

8m

Isprskite trupmenin lygt.


5 = 3;
a) x1
4 + 6 = 5;
d) x3
x+2

2
x = 12 ;
c) xx4
x4
3
33
x4 .
f) x + x 2 11x = x11

4 3 = 0;
b) x+1
x2
3
4
e) x 1x = x5x
2 x ;

8.

x ir 1 skirtumas lygus j sandaugai?


Su kuriomis x reikmmis trupmen x1
x

9.

(2011 m. matematikos valstybinio brandos egzamino pakartotins sesijos 21 uduotis.)


2 m ilgio atkarpa taip padalyta dvi dalis, kad atkarpos didesniosios dalies ilgio a ir maesniosios
dalies ilgio b santykis yra lygus visos atkarpos ilgio
ir didesniosios jos dalies ilgio santykiui.
Apskaiiuokite maesniosios dalies ilg 1 cm tikslumu ( 5 2,236).
2m
a

xm

5.

10. Apskaiiuokite reikinio su laipsniais reikm.


a)

 9 8
1 14
54 0,81 ;

b)

c) 0,23 252 + 0,251 51 (6)0 ;

 1 
 1

3
2 2 65 1

0,75
;
4
0,1

d) 0,042 1251 63 361 (2)0 .

11. Apskaiiuokite reikinio su logaritmais reikm.


b) 3 log2 64 + lg 0,001 + log2 8;
d) log2 11 3 + log2 11 + 3 ;


4
f) 3 9 lg 1000 16log2 9 .

a) log 1 14 + log4 36 + 12 log4 16


81 ;
4
 
c) log3 7 3 log3 21;
e) 8log2 3 + 1000 3 +lg 4 ;
1

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

Kartojame tai, ko prireiks 5 skyriuje

12. (2011 m. valstybinio matematikos brandos egzamino 8 uduotis.)

DE
MO

Tris skaiius a, b ir c sieja lygyb |a| = b2 (b c). Vienas i i skaii yra teigiamas, kitas
neigiamas, o treiasis lygus nuliui. Kuris teiginys apie skaiius a, b, c yra teisingas?
A a < 0, b > 0, c = 0 B a < 0, b = 0, c > 0 C a > 0, b = 0, c < 0 D a > 0, b < 0, c = 0
E a = 0, b > 0, c < 0

13. Apskaiiuokite reikinio reikm.

a) arcsin 21 + 2 arccos 0 arctg 1 3 arcctg 33 ;


 
 
b) 2 arcsin 22 arccos(1) 3 arctg 3 + arcctg(1).

8
3

sin 6 12 tg 6 + 33 cos 9 reikm, kai = 270 .


15. Mokinys lentoje ura, kad kampo sinusas lygus 15 (sin = 15 ), o to paties kampo kosinusas

14. Apskaiiuokite reikinio

lygus 524 (cos = 524 ). Ar jis nepadar klaidos? Atsakym pagrskite.


.

16. a) Apskaiiuokite cos ir tg , kai sin =

b) Apskaiiuokite sin ir tg , kai cos =

17. inoma, kad sin =

1
5

12 ir ; .
13

2
35 ir ; 3
2 .

( smailusis kampas). Apskaiiuokite cos(2) ir sin(2).

18. Suprastinkite reikin.

sin2 +cos ; b) (2 sin +cos )2 +(sin 2 cos )2 ; c) (1+sin )(tg +ctg )(1sin ).
a) cos
1

19. Naudodamiesi lygybe a 2 = |a|, apskaiiuokite reikinio reikm.
2
2

a)
1 2 + 1;
b) 3 1 + 3 ;


2 
2
2
2 
3 5 + 1 3 3;
d)
7 3 3 2 2.
c)

20. Raskite skaiius, kuriuos pakl:


a) antruoju laipsniu gauname 4; 5; 0; 4;

b) treiuoju laipsniu gauname 8; 9; 0; 9;

c) ketvirtuoju laipsniu gauname 1; 2; 0; 16;

d) penktuoju laipsniu gauname 1; 2; 0; 32.

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

Ekvivaleniosios lygtys, ekvivalentieji lygi pertvarkiai


Kai iekome reikinio f (x) kintamojo x reikmi, su kuriomis reikinio reikm lygi skaiiui a, tai
sprendiame lygt
f (x) = a.
Kai iekome reikini f (x) ir g(x) kintamojo x reikmi, su kuriomis t reikini reikms yra lygios,
tai sprendiame lygt
f (x) = g(x).

DE
MO

Sprendiam lygt daniausiai tenka pertvarkyti paprastesnes lygtis, kurios turi tuos paius sprendinius,
kaip ir pradin lygtis.

1 uduotis. Sprendiant kai kurias lygtis, kartais kyla pavojus prarasti sprendinius.
1) Raskite lygties 2x 2 = 3x sprendinius.
2) Pairkite, kaip t lygt sprend Varden ir kaip Pavardenis.

Pavardenio sprendimas:
2x 2 = 3x, | : x
2x = 3, | : 2
x = 1,5.

Vardens sprendimas:
2x 2 = 3x, | 3x
2x 2 3x = 0,
x (2x 3) = 0,
x = 0 arba 2x 3 = 0, | + 3
2x = 3, | : 2
x = 1,5.

3) Kaip manote, kodl vien sprendin prarado Pavardenis?

2 uduotis. Sprendiant kai kurias lygtis, kartais gaunamos lygties neinomojo reikms, kurios nra
sprendiniai.

1) Panagrinkite lygties x + 2 = x sprendim:
x + 2 = x, 2 abiej lygties pusi reikinius keliame kvadratu (naikiname akn).


x + 2 = x2,
x 2 x 2 = 0, D = 9, x1 = 1,

x2 = 2.

2) Patikrinkite, ar abi gautosios x reikms yra lygties


3) Kaip manote, kodl atsirado paalin x reikm?

10

x + 2 = x sprendiniai.

Lygtys

Apibendriname
Sprendiame
Besidomintiems

MO

Lygtys su parametrais
Dar daugiau lygi, kurios sprendiamos vedant nauj neinomj

48
49
50
51
52

DE

Geometrijos udaviniai. Plotai


vairs udaviniai. Aritmetinis vidurkis
Testas
Pasitikriname
Kartojame tai, ko prireiks 6 skyriuje

12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
46

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

5.1. Kvadratins lygtys. Vijeto teorema


5.2. Laipsnins lygtys
5.3. Lygtys su kvadratinmis aknimis
5.4. Rodiklins lygtys
5.5. Logaritmins lygtys
5.6. Sudtingesns logaritmins lygtys
5.7. Lygtys su moduliais
5.8. Lygtys, kurios sprendiamos vedant nauj neinomj
5.9. Lygtys su sinusais
5.10. Lygtys su kosinusais
5.11. Lygtys su tangentais
5.12. Lygtys su kotangentais
5.13. Dar daugiau trigonometrini lygi

skyrius

11

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

5.1. Kvadratins lygtys. Vijeto teorema

1 uduotis. Duota kvadratin lygtis ax 2 + bx + c = 0, kai a = 1, turinti du sprendinius.


a) 2x 2 10x + 12 = 0; b) 3x 2 6x + 24 = 0; c) x 2 7x 10 = 0.
1) Uraykite jai ekvivaleni lygt, kurios koecientas prie x 2 bt lygus 1, t. y. lygt
x 2 + px + q = 0.

DE
MO

Nurodykite koecient p ir q reikmes.

2) Apskaiiuokite lygties sprendinius x1 ir x2 .


3) Raskite lygties sprendini sum ir sitikinkite, kad ji lygi koecientui p su prieingu enklu, t. y.
x1 + x2 = p.

4) Raskite lygties sprendini sandaug ir sitikinkite, kad ji lygi koecientui q, t. y.


x1 x2 = q.

2 uduotis. rodykite Vijeto teorem.

3 uduotis. Remdamiesi Vijeto teorema, atspkite kvadratins lygties sprendinius.


a) x 2 5x + 6 = 0; b) x 2 + 2x 8 = 0; c) x 2 x 30 = 0.

12

5.1. Udaviniai
21. Duota kvadratin lygtis, turinti du sprendinius. Taikydami Vijeto teorem, mintinai nustatykite
lygties sprendinius, o tada, j isprend, pasitikrinkite, ar nesuklydote.
a) x 2 6x + 8 = 0;
b) x 2 7x + 12 = 0;
c) x 2 + 7x + 12 = 0;
d) x 2 4x 5 = 0;

e) 2x 2 + 10x 28 = 0;

f) x 2 + 2x + 15 = 0.

22. Duota kvadratin lygtis, turinti vien sprendin. Taikydami Vijeto teorem, mintinai nustatykite
lygties sprendin, o tada, j isprend, pasitikrinkite, ar nesuklydote.
a) x 2 6x + 9 = 0; b) x 2 x + 14 = 0; c) 2x 2 + 8x + 8 = 0; d) x 2 + 2x 1 = 0.

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

23. a) Lygties x 2 + px 35 = 0 vienas sprendinys lygus 7. Raskite kit sprendin ir koecient p.

DE
MO

b) Lygties x 2 12x + q = 0 vienas sprendinys lygus 8. Raskite kit sprendin ir koecient q.

24. a) Lygties x 2 14x + q = 0 sprendini skirtumas lygus 2. Raskite koecient q.

b) Lygties x 2 6x + q = 0 vienas sprendinys dvigubai didesnis u kit. Raskite koecient q.


c) Lygties x 2 +px +4 = 0 vienas sprendinys trimis vienetais didesnis u kit. Raskite koecient p.

25. Nesprsdami kvadratins lygties, nustatykite jos sprendini x1 ir x2 (x1 < x2 ) enklus.
a) x 2 + 5x 1 = 0; b) x 2 4x 9 = 0; c) x 2 + 7x + 1 = 0; d) 3x 2 9x 12 = 0.

26. Su kuriomis a reikmmis kvadratins lygties sprendini x1 ir x2 (x1 = x2 ) suma lygi j sandaugai?
a) x 2 + 5ax + 2a 7 = 0; b) x 2 3ax + a 2 4 = 0; c) x 2 2ax + a 2 2a 5 = 0.

27. 1) rodykite teorem, atvirktin Vijeto teoremai:


Jei skaii x1 ir x2 suma lygi p, o j sandauga lygi q, tai skaiiai x1 ir x2 yra kvadratins
lygties
x 2 px + q = 0
sprendiniai.
2) Uraykite redukuotj kvadratin lygt, kurios sprendiniai bt:

a) x1 = 7, x2 = 2; b) x1 = 3, x2 = 6; c) x1 = 2, x2 = 5; d) x1 = 2, x2 = 2 2.

28. Uraykite kvadratin lygt, kurios sprendiniai yra x1 ir x2 , o koecientas prie x 2 lygus a, kai:
a) x1 = 5, x2 = 4 ir a = 1;

b) x1 = 4, x2 = 6 ir a = 1;

c) x1 = 1, x2 = 6 ir a = 2;

e) x1 = 3 2, x2 = 3 + 2 ir a = 1;

d) x1 = 5, x2 = 3 ir a = 4;

f) x1 = 7, x2 = 7 ir a = 2.

13

5.2. Laipsnins lygtys

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

1 uduotis. 1) Mintinai raskite lygties x n = a su nelyginiu laipsnio rodikliu sprendin.

DE
MO

a) x 3 = 8; b) x 5 = 32; c) x 7 = 0; d) x 9 = 2.

2) Braiydami y = x n ir y = a grakus, sitikinkite, kad lygtis x n = a, kai n yra nelyginis skaiius, turi
vienintel sprendin. Uraykite j.

2 uduotis. 1) Mintinai raskite lygties x n = a su lyginiu laipsnio rodikliu sprendinius.


a) x 4 = 81; b) x 6 = 64; c) x 8 = 0; d) x 10 = 10.

y=a

n

3 uduotis. Isprskite lygt f (x)

n a

14

xn = a, n lyginis

y = a, a > 0

= a.

= 8; b) (x
= 32; c) (x + 2)7 = 0; d) (x 1)9 = 2;
a) (x
e) (x + 1)4 = 16; f) (x 4)6 = 1; g) (x + 2)8 = 0; h) (x 1)10 = 10.
+ 1)3

4)5

y = xn

xn = a, n nelyginis

y = xn

2) Braiydami y = x n ir y = a grakus, sitikinkite, kad lygtis x n = a, kai n yra lyginis skaiius:


turi du sprendinius, kai a > 0 (uraykite juos);
turi vien sprendin, kai a = 0 (uraykite j);
neturi sprendini, kai a < 0.

5.2. Udaviniai
29. Isprskite nelyginio laipsnio lygt, pertvarkydami j x n = a.
a) x 3 + 15 = 0;

b) x 5 33 = 0;

c) x 7 13 = 0;

d) 3x 3 19 = 0;

e) 15 x 5 48,6 = 0;

1 = 0;
f) 8x 7 16

g) 0,02x 3 + 3 = 17;

h) 4x 5 + 9 = 1;

i) 13 x 7 + 2 = 0,(3).

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

30. Isprskite lyginio laipsnio lygt, pertvarkydami j x n = a.


b) x 6 + 16 = 0;

c) x 8 0,(1) = 0;

d) 2x 4 32 = 0;

e) 2,5x 6 + 20 = 0;

f) 3x 8 + 14 = 0;

g) 3x 4 5,5 = 42,5;

h) 19 x 6 + 3 = 6;

i) 0,001x 8 + 12 = 2.

DE
MO

a) x 4 19 = 0;

31. Isprskite lygt.

a) (5x + 4)3 = 8;

b) 13(0,1x 2)5 = 13;


c) 16(2x 1)4 = 1;

d) 3(x + 3)6 5 = 17;4
1 = 0;
e) 12 x3 + 4 32
5

f) 2 1 x2 + 2 23 = 0,(6).

32. a) Raskite skaii x, kur pakl treiuoju laipsniu, tada gaut rezultat padaugin i 2 ir prie

gautos sandaugos pridj 14 gauname 0.


b) Raskite skaii x, prie kurio pridj 2, tada gaut sum pakl treiuoju laipsniu ir gaut rezultat
padalij i 4 gauname 0,25.
c) Raskite skaii x, kur padaugin i 2, tada prie sandaugos pridj 8 ir gaut rezultat pakl
treiuoju laipsniu gauname 216.

33. a) Raskite teigiam skaii, kur pakl ketvirtuoju laipsniu, tada gaut rezultat padaugin i 5 ir
i tos sandaugos atm 125 gauname 0.
b) Raskite neigiam skaii, kur padaugin i 10, tada i sandaugos atm 1 ir gaut rezultat
pakl ketvirtuoju laipsniu gauname 16.

34. Staiakampje koordinai ploktumoje nubraiyti y = x n ir y = b grakai.


Y

b)

1
0

y=x

y=4

y = x5

a)

y=2

1
1

1) Remdamiesi jais, raskite lygties x n = b sprendini apytiksles reikmes.


2) Uraykite i lygt ir j isprskite algebrikai.

15

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

5.3. Lygtys su kvadratinmis aknimis

x = a. a) x = 4; b) x = 0; c) x = 1.
1) Mintinai raskite lygi a) ir b) sprendinius. 2) Paaikinkite, kodl lygtis c) sprendini neturi.

1 uduotis. Duota iracionalioji lygtis

DE
MO

3) Uraykite lygties x = a sprendinius, kai a > 0; a = 0; a < 0.

4) Naudodamiesi y = x ir y = a grakais, paaikinkite, su kuriomis a reikmmis lygtis x = a turi


vien sprendin; neturi sprendini.

2 uduotis. Isprskite lygt f (x) = a. a) x 3 = 4; b) x 3 = 0; c) x 3 = 1.

3 uduotis.

1) Panagrinkite lygties 2 x + 5 = x + 2 sprendim.

Abiej pusi reikinius pakelkime kvadratu taip panaikinsime akn:

2
2 x + 5 = x + 2, 2 2 x + 5 = (x + 2)2 , 4(x + 5) = x 2 + 4x + 4.
Isprskime gautj kvadratin lygt: 4x + 20 = x 2 + 4x + 4, x 2 = 16, x1 = 4, x2 = 4.
Keldami kvadratu galjome gauti x reikmi, kurios pradinei lygiai netinka. Todl btina patikrinti,
ar visos jos yra pradins lygties sprendiniai:

kai x = 4, tai 2 4 + 5 = 4 + 2 lygyb neteisinga, todl x = 4 nra lygties sprendinys;

kai x = 4, tai 2 4 + 5 = 4 + 2 lygyb teisinga, todl x = 4 yra lygties sprendinys.


Atsakymas. x = 4.

2) Isprskite lygt f (x) = g(x). a) x + 7 = x + 1; b) 5 2x = x 1.

16

5.3. Udaviniai

x = a.

b) x 34 = 12 ;

e) 0,3 x = 9;

h) 0,2 x + 1,5 = 2;

c) x + 4,7 = 4,8;

f) 23 x = 6;

i) 12 x 13 = 16 .

3 x = 4;

e) x 2 + 5 = 3;

2x + 1 = 3;

f) 2 24 5x 2 = 4.

35. Isprskite lygt, pertvarkydami j

x + 3 = 7;

d) 4 x = 2;

g) 2 x + 4 = 1;

a)

36. Isprskite lygt.

x + 1 = 5;

d) 3 5x 3 = 9;
a)

b)

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

c)

DE
MO

37. Isprskite lygt dviem bdais:

1) keldami kvadratu ir tikrindami gautsias neinomojo reikmes;


2) lygt keisdami jai ekvivalenia dviej nelygybi ir lygties sistema.

a) 2x = x 4;
b) 3 x = x + 2;
c) x + 6 = x;e) x 2 + 1 = x 1;
f) x 2 + 8 = 2x + 1.
d) 6x 2 = x + 1;

38. Isprskite lygt.

c) (x 4) 3 + 2x x 2 = 0;
a) (x 2 16) x 2 = 0; b) (x 2 10) x + 3 = 0;d) (x + 2) x 2 9 = 0; e) 2(16x x 2 ) 3 x = 0; f) (x 2 9) x 2 5x + 4 = 0.

39. Staiakampje koordinai ploktumoje nubraiyti y = f (x) =


a)

y= x
y=2

1
0

b)

x ir y = g(x) = b grakai.

y= x

1
0

X
y = 1

1) Remdamiesi
jais, uraykite lygt f (x) = g(x) ir raskite jos sprendinius.
2) Ar lygtis x = b gali turti du sprendinius?

17

5.4. Rodiklins lygtys

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

1 uduotis. Duota lygtis a x = b. a) 2x = 8; b) 5x = 7; c) 6x = 1; d) 2x = 0; e) 4x = 4.

DE
MO

1) Mintinai raskite lygi a), b) ir c) sprendinius. 2) Paaikinkite, kodl lygtys d) ir e) sprendini neturi.

3) Uraykite lygties a x = b sprendinius, kai b > 0 ir b = 1; b = 1; b < 0.


4) Naudodamiesi y = a x ir y = b grakais, paaikinkite, su kuriomis b reikmmis lygtis a x = b turi
vien sprendin; sprendini neturi.

2 uduotis.

1) Panagrinkite lygties 4x1 = 3 sprendim.


I bdas. Remiams logaritmo apibrimu:
4x1

= 3,

x 1 = log4 3,

x = log4 3 + 1.
Atsakymas. x = log4 3 + 1.

II bdas. 3 keiiame laipsniu, kurio pagrindas yra 4:


4x1 = 3,

4x1 = 4log4 3 ,

x 1 = log4 3,

x = log4 3 + 1.

2) Isprskite lygt a f (x) = b.


a) 2x3 = 8; b) 5x3 = 7; c) 65x+10 = 1; d) 2x3 = 0; e) 4x4 = 4.

3 uduotis.

 3x5
1) Panagrinkite lygties 9x = 13
sprendim.
Abiejose lygties pusse esani laipsni pagrindus 9 ir 13 pakeiskime laipsniais, kuri pagrindai yra
vienodi. Patogu pagrind imti lyg 3, nes 9 = 32 , 13 = 31 .
 2 x 1 3x5
3
= 3
, 32x = 33x+5 .
Laipsniai 32x ir 33x+5 yra lygs, kai j rodikliai lygs, todl gautoji lygtis yra ekvivalenti lygiai
2x = 3x + 5, x = 1.
Atsakymas. x = 1.
2) Isprskite lygt, pertvarkydami j a f (x) = a g(x).
 x+3
 x+2
a) 41+2x = 2x1 ; b) 15
= 252x9 ; c)
10
= 0,013x7 .

18

5.4. Udaviniai
40. Isprskite lygt, abiejose jos pusse suvienodindami laipsni pagrindus.
 x 2
2
a) 5x = 125; b) 3x x2 = 1; c) 23 = 49 ; d)
 x+1
1;
5
= 25
f) 8x = 16; g) 0,263x = 125; h)

 1 x1
2

1 ; e) 1 x+2 = 49;
= 64
7

 x 2 2,5
2
i) 19
= 0,(3); j) 1,5x 5 = 0,(6).

41. Isprskite lygt.


a) 2x = 5;

b) 3x = 7;

c) 4x = 3; d) 5x = 10;

e) 2x+1 = 5; f) 32x+5 = 7; g) 4x7 = 3.

42. Isprskite lygt, pertvarkydami j a f (x) = b.

 1 x+1

a) 2x + 1 = 9;

b) 4x 3 = 2;

c)

d) 10x 3 = 2;
 x
g) 3 12 = 34 ;

e) 4 2x = 1;
 x
h) 3 15 = 0;
 x
k) 3 12 + 5 = 11;

f) 15 3x2 = 15;

7 = 2;

i) 2 52x+3 + 3 = 13;
 x+5
l) 12 14
+ 3 = 5.

DE
MO

j) 3 4x 1 = 8;

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

43. Isprskite lygt.

a) 36x = 33x2 ;
 x 2 +1
2
d) 9x 5 = 13
;
2


x +2x4
g) 2x 3x = 16
;

44. Isprskite lygt.

2
a) 2x 6x2,5 = 16 2;

d) 23x1 = (0,25)1x 8;

b) 22x5 = 8x2 ;
 x 2 3x
e) 17
= 49x6 ;

c) 57xx = 25x+2 ;
 8x+3
f) 23
= 1,52x3 ;

h) 2x 5x = 0,1 105x5 ;

i) 12 8 x = 8 2 x .

b) 102x3 = 10 10;

c) 0,01x = 0,1 10;


 1 62x
 x
f) 25
= 0,008 5
.

e) 9

5x4
2

= 27x+1 13 ;

45. Staiakampje koordinai ploktumoje nubraiyti y = a x ir y = b grakai.


Y

1 2

y=1

1
2

y=2

c)

2x

b)

y=

y=4

y=

a)

1
y = 1

1) Remdamiesi jais, raskite lygties a x = b sprendinius.


2) Uraykite i lygt ir isprskite j algebrikai.
3) Ar yra neneigiam b reikmi, su kuriomis lygtis a x = b (a > 0, a = 1) neturi sprendini?

19

5.5. Logaritmins lygtys

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

1 uduotis. Duotos logaritmins lygtys loga x = c ir logx b = c.

DE
MO

a) log3 x = 2; b) log2 x = 1; c) logx 8 = 3; d) logx 4 = 2.


1) Mintinai raskite lygi sprendinius. 2) Paaikinkite, kodl skaiius x = 2 nra lygties d) sprendinys.

3) Uraykite lygties loga x = c sprendin ir pavaizduokite j, braiydami y = loga x ir y = c grakus.

2 uduotis.

1) Panagrinkite lygties logx+1 9 = 2 sprendim.

I bdas.
logx+1 9 = 2, (x + 1)2 = 9, x + 1 = 3, arba x + 1 = 3,
x = 4;
x = 2.
Patikriname, ar gautos x reikms tenkina lygt:
kai x = 4, tai log(4+1) 9 = log3 9 neturi prasms, todl x = 4 nra lygties sprendinys;
kai x = 2, tai log(2+1) 9 = 2 lygyb yra teisinga, todl x = 2 yra lygties sprendinys.
II bdas.


x + 1 > 0,
x > 1,
x + 1 = 1,
logx+1 9 = 2,

x = 2.
x = 0,
2
x
=
4,
x
=
2;
(x + 1) = 9;
Atsakymas. x = 2.
2) Remdamiesi logaritmo apibrimu, isprskite logaritmin lygt.
a) log3 (x 1) = 2; b) log2 (3x) = 1; c) logx1 8 = 3; d) log3x 4 = 2.

20

5.5. Udaviniai
46. Isprskite lygt.
a) log4 x = 2;
d) log5 (x 1) = 2;
 
g) log0,2 x3 = 1;

b) log9 x = 12 ;
e) log4 (3 3x) = 2;

c) log3 x = 0;
f) lg(x 2) = 3;

h) log3 (x 2 + 2x) = 1;

i) lg(x 2 2x) = 0.

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

47. Isprskite lygt.


a) logx 9 = 2; b) logx 16 = 2;

c) logx 4 = 21 ; d) logx+1 25 = 2; e) logx2 27 = 3.

DE
MO

48. Isprskite lygt, pertvarkydami j loga f (x) = b.


a) log2 x + 2 = 6;

b) log4 x 2 = 4;

c) log 1 (x + 2) 5 = 6;

d) 5 log2 x = 10;

e) 3 log 1 x = 9;

f) 4 log4 (x 1) = 12;

g) 3 log2 x + 5 = 4;

h) 4 log 1 x 2 = 2;

i) log 1 (2x 2) + 1 = 0.

49. Isprskite lygt.

a) log2 (3 4,5x) = log2 12;

b) lg(5x + 15) = lg 5;

c) log5 (7x 4) = log5 (5x 3);
e) log0,5 2x+4
= log0,5 (x 1);
5

d) log3 (8x + 5) = log3 (2x 1); 5+x 

f) log 1 2x
3 5 = log 1
4 .
3

50. Staiakampje koordinai ploktumoje nubraiyti y = loga x ir y = b grakai.


a)

b)

og 2 x
y=2

y=l

2
1
0

y=1
1
0

y = log 1 x
2

1) Remdamiesi jais, raskite lygties loga x = b sprendinius.


2) Uraykite i lygt ir isprskite j algebrikai.
3) Ar gali lygtis loga x = b (a > 0, a = 1) neturti sprendini? turti du sprendinius?

21

5.6. Sudtingesns logaritmins lygtys

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

1 uduotis. Isprskite lygt, pertvarkydami j loga x = loga b.

DE
MO

a) log3 x = log3 16 + 3 log3 0,5; b) log5 x = 2 log5 10 log5 8.

2 uduotis. Isprskite lygt. a) log2 (3x 1) 3 = log2 (x 2); b) lg(5x + 7) 1 = lg(4x).

3 uduotis. Isprskite lygt.


a) log4 x + log2 x = 6; b) log5 x log25 x = 3.

22

5.6. Udaviniai
51. Isprskite lygt.
b) log7 x + log7 5 = log7 1,5; c) log0,5 x = log0,5 4 log0,5 31 ;

a) log6 x + log6 4 = log6 20;

d) log3 x = log3 15 log3 0,2; e) log2 x5 = log2 9 log2 15; f) log4 2x


3 = log4 24 log4 9.

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

52. Isprskite lygt.


b) 2 lg x = lg 24 lg 6;

c) 3 log2 x = log2 81 log2 3;

d) 4 log0,3 x = log0,3 4 + log0,3 16.

DE
MO

a) 2 log5 x = log5 1,6 + log5 10;

53. Isprskite lygt.

a) log2 x = 2 log2 5 13 log2 8 + log2 0,2;


c) lg x = 4 lg 3 23 lg 27 2 lg 6;

b) log3 x = 2 log3 6 21 log3 16 + log3 2;


d) lg(3x) = 2(lg 21 + lg 2) lg 49.

54. Isprskite lygt.

a) lg(3x 1) lg(x + 5) = lg 5;

b) lg(x 3) = lg(x + 6) lg 2;

c) log0,5 (4x 1) log0,5 (7x 3) = 1;

d) log5 (7x + 4) log5 (2x 1) = 1.

55. Isprskite lygt.

a) lg(x + 6) + lg(x + 7) = 2 lg 3 + 1;

b) log2 (1 x) = 3 log2 (3 x);

c) log3 (2x + 1) + log3 (x 3) = 2;

d) log3 (2x 5) + log3 (2x 3) = 1;


f) lg(x + 2) + lg(x 2) = 2 lg 5 + lg(0,4x 1).

e) lg(x 1) + lg(x + 1) = 3 lg 2 + lg(x 2);

56. Taikydami formul loga x =

logc x
logc a

isprskite lygt.

a) log4 x + log0,5 x = 2;

b) log25 x log0,2 x = 3;

c) log3 x + log9 x + log27 x = 5,5;

d) 2 log2 x + log8 x log16 x = 25


3;

f) log3 x + log 3 x + log 1 x = 8.

e) log2 x + 4 log4 x + log8 x = 26;

57. Isprskite lygt. a) logx 27 logx 3 = 2; b) logx 8 + logx 2 = 2; c) logx


58. Isprskite lygt.

1
4

+ logx 0,5 = 3.a) log7 log3 (log2 x) = 0;b) log8 log2 log2 (4x) = 0;c) lg log3 log2 x3 = 0.

59. (2004 m. valstybinio matematikos brandos egzamino 10 uduotis.)


Raskite funkcij y = log2 x ir y = 5 log2 (x + 4) grak susikirtimo tako ordinat.

23

5.7. Lygtys su moduliais

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

1 uduotis. Duota lygtis |x| = a. a) |x| = 7; b) |x| = 0; c) |x| = 4.

DE
MO

1) Mintinai raskite lygi a) ir b) sprendinius. 2) Paaikinkite, kodl lygtis c) sprendini neturi.

3) Uraykite lygties |x| = a sprendinius, kai a > 0; a = 0; a < 0. Pavaizduokite juos braiydami
y = |x| ir y = a grakus.

2 uduotis. Isprskite lygt |f (x)| = a. a) |x 3| = 7; b) |x 3| = 0; c) |x 3| = 4.

3 uduotis.

1) Panagrinkite lygties |x + 2| = 2x 5 sprendim.

i lygt galima isprsti naikinant modulio enkl. Remdamiesi modulio apibrimu, gauname:
1) kai x + 2 0, tai |x + 2| = x + 2;
2) kai x + 2 < 0, tai |x + 2| = (x + 2) = x 2.
Taigi lygtis |x + 2| = 2x 5 yra ekvivalenti toki sistem visumai:


x + 2 0,
1)
2) x + 2 < 0,
x + 2 = 2x 5;
x 2 = 2x 5.
Isprendiame jas:


x 2,
x + 2 0,
1)

x = 7;
x + 2 = 2x 5;
x = 7;


x + 2 < 0,
x < 2,
2)

sprendini nra.
x 2 = 2x 5;
x = 1;
Vadinasi, lygtis turi vien sprendin x = 7.
Atsakymas. x = 7.
2) Naikindami modulio enkl, isprskite lygt |f (x)| = g(x).
a) |x 1| = 3x + 9; b) |3 x| = 3x + 5; c) |2x 4| = 5 x.

24

5.7. Udaviniai

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

60. Isprskite lygt, pertvarkydami j |x| = a.


a) |x| + 5 = 8;

b) |x| 2 = 10;

d) 0,2 |x| = 4,8;

e) 1,5 |x| = 15;

c) |x| + 14 = 12 ;
f) 12 |x| = 14 ;

g) 3 |x| 6 = 6;

h) 2 |x| + 7 = 6,1;

i) 35 |x| + 12 = 12 .

a) |2x 1| = 5;

b) |1 x| = 4;

c) |3x + 2| = 7;

d) 2|x + 3| = 6;

e) 5|2x + 1| 2 = 7;

f) |2x + 6| + 3 =

61. Isprskite lygt.

10.

DE
MO

62. Isprskite lygt.


a) |x + 2| = 3x;

b) |2x + 3| = 1 x;

c) |x 5| = 2x + 1;

d) |7 + 2x| = x 4;

e) |x + 1| + 2x = 5;

f) 4x + |x 2| = 3;

g) 2|x 3| 7 = x + 4;

h) 3|x + 2| + x = 7 x;

i) |4x + 1| + x = 2x 3.

63. Isprskite lygt. a) |x 2 1| 3 = 0; b) |x 2 2x| 3 = 0; c) 4|x 2 + 3| + 2 = 10.


64. Staiakampje koordinai ploktumoje nubraiyti y = |x + a| ir y = b grakai.
a)

y=

|x

b)

2|

y=

y=3

|x

2|

y = 1

1) Remdamiesi jais, raskite lygties |x + a| = b sprendinius.


2) Su kuriomis b reikmmis lygtis |x + a| = b turi du sprendinius? vien sprendin? sprendini
neturi?

65. 1) Nubraiykite funkcij y = f (x) = |x 3|, y = g(x) = 3 ir y = h(x) = 4 grakus.


Remdamiesi jais, nustatykite lygi f (x) = g(x) ir f (x) = h(x) sprendini skaii.
2) Su kuriomis a reikmmis lygtis |x 3| = a sprendini neturi? turi vien sprendin? turi du
sprendinius?
y=

Y
3

x
+

1
3

25

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

5.8. Lygtys, kurios sprendiamos


vedant nauj neinomj

1 uduotis.
1) Panagrinkite bikvadratins lygties x 4 7x 2 18 = 0 sprendim.

DE
MO

 2
i lygt galima urayti taip: x 2 7x 2 18 = 0.
 2
Paymkime x 2 = t, tuomet x 4 = x 2 = t 2 .
Gauname kvadratin lygt t 2 7t 18 = 0, kurios sprendiniai yra t1 = 9 ir t2 = 2.
Grtame prie paymjimo x 2 = t:
2
kai t = 9, gauname lygt x = 9, kurios sprendiniai yra x1 = 3 ir x2 = 3;
2
kai t = 2, gauname lygt x = 2, kuri sprendini neturi.
Atsakymas. x = 3 ir x = 3.
2) Isprskite bikvadratin lygt, keisdami j kvadratine lygtimi.
a) x 4 13x 2 + 36 = 0; b) x 4 + 2x 2 3 = 0; c) x 4 + 5x 2 + 4 = 0.

2 uduotis. Isprskite lygt, vesdami nauj neinomj.


a) 32x 10 3x + 9 = 0; b) log22 x 2 log2 x 8 = 0.

26

5.8. Udaviniai
66. Isprskite bikvadratin lygt.
a) x 4 + 6x 2 7 = 0;

b) x 4 10x 2 + 9 = 0;

c) x 4 + 3x 2 2 = 0;

d) x 4 + 8x 2 + 15 = 0;

e) 4x 4 + 11x 2 3 = 0;

f) 3x 4 + 5x 2 + 2 = 0.

67. Isprskite rodiklin lygt.

DE
MO

a) 3x+2 + 3x = 270; b) 2x+3 = 2x+1 + 24; c) 7x+2 7x1 = 342; d) 5x+2 3 5x2 = 622.

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

68. Isprskite rodiklin lygt.

a) 22x 10 2x + 16 = 0;

b) 25x 6 5x + 5 = 0;

c) 9x 8 3x 9 = 0;

d) 9x 75 3x1 54 = 0;

e) 4x+1 + 15 2x1 1 = 0;

f) 16 x 20 4 x + 64 = 0.

69. Isprskite logaritmin lygt.

a) log23 x 3 log3 x + 2 = 0;
 
c) log25 x log5 x 5 + 6 = 0;
 
e) 2 log24 x 3,5 log4 x 2 + 3 = 0;

b) log22 x 4 log2 x = 5;
 
d) lg2 x lg x 3 = 4;

f) log20,5 x + 4 = 8 log0,5

x.

70. Raskite koordinates tak, kuriuose funkcijos y = f (x) grakas kerta OX a, kai:
a) f (x) = x 4 12x 2 + 32;

b) f (x) = 2x 4 3x 2 2;

c) f (x) = 16x 3 4x + 4;

d) f (x) = 22x3 + 3 2x1 3,5;


 
f) f (x) = lg2 x 2 lg x 2 3.

e) f (x) = 12 log27 x 6 log7 x;

71. Isprskite lygt.

1
2
a) 5lg
x + 1+lg x = 1;
c) lg 3x 1 + lg 3x 2 = 1 lg 5;

4
b) 541lg x + 1+lg
x = 3;
 xd) lg 2 1 + lg 2x 2 = lg 6.

72. a) Duota bikvadratin lygtis


ax 4 + bx 2 + c = 0,
kurios koecientai a, b ir c nelygs 0.
1) rodykite, kad i lygtis turi arba 4 sprendinius, arba 2 sprendinius, arba neturi sprendini.
2) Uraykite koki nors bikvadratin lygt, turini 4 sprendinius; turini 2 sprendinius; neturini sprendini.
b) rodykite, kad jei x = d yra lygties ax 4 + bx 2 + c = 0 sprendinys, tai ir x = d yra jos
sprendinys.

27

5.9. Lygtys su sinusais

1 uduotis. sitikinkime, kad lygties sin x = a (1 a 1) sprendinius galima urayti taip:


x = (1)k arcsin a + k, k Z.
1) Pirmiausiai panagrinkime i formul. Ji apibria visus lygties sprendinius. Konkreias sprendini
reikmes gauname vietoj k raydami sveikuosius skaiius, pavyzdiui:
kai
kai
kai
kai
kai

k
k
k
k
k

= 2, tai
= 1, tai
= 0, tai
= 1, tai
= 2, tai

x
x
x
x
x

= (1)2 arcsin a + (2),


= (1)1 arcsin a + (1),
= (1)0 arcsin a + 0,
= (1)1 arcsin a + 1,
= (1)2 arcsin a + 2,

x
x
x
x
x

= arcsin a 2;
= arcsin a ;
= arcsin a;
= arcsin a + ;
= arcsin a + 2.

DE
MO

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

2) Lygties sin x = a sprendini formuls x = (1)k arcsin a + k, k Z, teisingumu galima sitikinti


remiantis y = sin x ir y = a grakais.
Y

y = sin x

1
a

y=a

2 uduotis. Uraykite lygties sin x = a sprendinius, kai a = 15 ; a =

2
2 .

28

arcsin a + 3

arcsin a + 2

arcsin a +

arcsin a

arcsin a

arcsin a 2

5.9. Udaviniai

2
2 ;

 
b) arcsin 1; c) arcsin 0; d) arcsin 23 ; e) arcsin(1).

74. Isprskite lygt.

a) sin x = 23 ;
 
d) sin 12 x = 12 ;

c) 2 sin(2x) = 3;

f) 2 2 4 sin x2 = 0.

DE
MO

b) sin(4x) = 22 ;e) 2 sin x + 6 = 3;

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

73. Apskaiiuokite. a) arcsin

skyrius

75. 1) Nubraiykite y = sin x, y = 2 grakus ir nustatykite lygties sin x = 2 sprendini skaii.


2) Su kuriomis a reikmmis lygtis sin x = a neturi sprendini? Paaikinkite naudodamiesi
y = sin x ir y = a grakais.
3) Uraykite lygi sin x = 1, sin x = 0, sin x = 1 sprendinius.

76. Isprskite lygt.


a) sin(3x) = 0;
d) 3 sin

x
2

b) 2 sin(4x) = 0;


e) sin 12 x = 1;

= 3;

c) sin(3x) = 1;


f) sin x + 3 = 1.

77. Isprskite lygt. a) sin x =

2
2 ;b) 6 sin x3 = 3; c) sin x 2 sin(3x) + 3 = 0.

78. Raskite lygties sprendinius, priklausanius nurodytam intervalui.

3 .
;
c)
sin(2x)
=
0,
x

2;
a) sin x = 1, x 3; 2 ; b) sin x = 1, x 2; 5
2
2

29

5.10. Lygtys su kosinusais

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

1 uduotis. sitikinkime, kad lygties cos x = a (1 a 1) sprendinius galima urayti taip:


[

x = arccos a + 2 k, k Z.

1) Pirmiausiai panagrinkime i formul. Ji apibria visus lygties sprendinius. Konkreias sprendini


reikmes gauname vietoj k raydami sveikuosius skaiius, pavyzdiui:
k
k
k
k
k

= 2, tai x = arccos a + 2
= 1, tai x = arccos a + 2
= 0, tai x = arccos a + 2
= 1, tai x = arccos a + 2
= 2, tai x = arccos a + 2

(2),
(1),
0,
1,
2,

x
x
x
x
x

= arccos a 4
= arccos a 2
= arccos a
= arccos a + 2
= arccos a + 4

DE
MO

kai
kai
kai
kai
kai

ir
ir
ir
ir
ir

x
x
x
x
x

= arccos a 4;
= arccos a 2;
= arccos a;
= arccos a + 2;
= arccos a + 4.

2) Lygties cos x = a sprendini formuls x = arccos a + 2k, k Z, teisingumu galima sitikinti


remiantis y = cos x ir y = a grakais.
Y
1
a

y=a

y=

sx

2 uduotis. Uraykite lygties cos x = a sprendinius, kai a = 15 ; a =

30

2
2 .

arccos a + 2

co

arccos a + 2

arccos a

arccos a

arccos a 2

arccos a 2

5.10. Udaviniai
79. Apskaiiuokite.

 
 
a) arccos 23 ; b) arccos 0; c) arccos 1; d) arccos 12 ; e) arccos 22 ; f) 3 arccos(1).

80. Isprskite lygt.

b) cos(3x) = 22 ;e) 2 cos x + 3 = 3;

 
c) 6 cos 21 x = 3;

f) 3 2 6 cos(2x) = 0.

DE
MO

a) cos x = 23 ;
d) 3 cos(5x) 1,5 = 0;

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

81. 1) Nubraiykite funkcij y = f (x) = cos x, y = g(x) = 2 grakus ir nustatykite lygties cos x = 2
sprendini skaii.
2) Su kuriomis a reikmmis lygtis cos x = a neturi sprendini? Paaikinkite naudodamiesi funkcij
y = f (x) = cos x ir y = g(x) = a grakais.
3) Uraykite lygi cos x = 1, cos x = 0, cos x = 1 sprendinius.

82. Isprskite lygt.

a) cos(2x) = 1;


d) cos 2x + 3 = 1;

b) 3 cos 3x = 0;
 
e) cos x2 1 = 0;

83. Isprskite lygt. a) cos x = 12 ; b) 2 cos(2x) =

c) cos(4x) = 1;
f) 2 cos( x) = 2.

3; c) cos x ( 2 cos x + 1) = 0.

84. Raskite lygties sprendinius, priklausanius nurodytam intervalui.


a) cos x = 0, x [3; 2];

;
; 3
b) cos(2x) = 1, x 3
2
2


c) cos x = 1, x 2 ; 5 .

31

5.11. Lygtys su tangentais

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

1 uduotis. sitikinkime, kad lygties tg x = a, a R, sprendinius galima urayti lygybe:


x = arctg a + k, k Z.
1) Nubraiykime y = tg x grak ir koki nors ties y = a.
Y

y=a

y=

tg

DE
MO

arctg a + 2

arctg a +

arctg a

arctg a

arctg a 2

2) y = tg x ir y = a grakai turi be galo daug bendr tak. T tak koordinats


yra lygties

 x (absciss)
tg x = a sprendiniai. Uraykime lygties sprendin, priklausant intervalui 2 ; 2 :

x = arctg a.

3) Uraykime visus lygties tg x = a sprendinius.


Jei x = yra tg x = a sprendinys, tai ir x = + k, k Z, yra jos sprendiniai. Todl visi lygties
sprendiniai yra:
x = arctg a + k,

k Z.

2 uduotis. Uraykite lygties tg x = a sprendinius, kai a = 5; a = 1.

32

5.11. Udaviniai
85. Apskaiiuokite.

 
a) arctg 33 ;

b) 2 arctg 0;

d) arctg(1);

e) arctg 33 ;

86. Isprskite lygt.

3;

f) 3 arctg 1 12 arctg 3.

b) tg(2x) = 33 ;


e) tg x 4 = 1;

c) 3 tg(3x) = 3;f) 3 tg x2 3 = 0.

DE
MO

a) tg x = 1;

d) tg x2 = 3;

c) 3 arctg

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

87. 1) Nubraiykite funkcij y = f (x) = tg x, y = g(x) = 3 grakus ir nustatykite, ar lygtis tg x = 3


turi sprendini. Jei turi, tai uraykite juos.
2) Ar su visomis a reikmmis lygtis tg x = a turi sprendini?

88. Duotos lygtys: 1) tg x = 1; 2) tg x = 3; 3) 3 tg x = 3.


Raskite kiekvienos lygties sprendinius, priklausanius nurodytam intervalui.

 3


a) (0; ); b) 2 ; 3
2 ; c) 2 ; 2 .

33

5.12. Lygtys su kotangentais

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

1 uduotis. sitikinkime, kad lygties ctg x = a, a R, sprendinius galima urayti lygybe:


x = arcctg a + k,

k Z.

1) Nubraiykime y = ctg x grak ir koki nors ties y = a.


Y

DE
MO

y=a

y=

ctg

arcctg a + 2

arcctg a +

arcctg a

arcctg a

arcctg a 2

2) y = ctg x ir y = a grakai turi be galo daug bendr tak. T tak x koordinats (absciss) yra
lygties ctg x = a sprendiniai. Uraykime lygties sprendin, priklausant intervalui (0; ):
x = arcctg a.

3) Uraykime visus lygties ctg x = a sprendinius.


Jei x = yra ctg x = a sprendinys, tai ir x = + k, k Z, yra jos sprendiniai. Todl visi lygties
sprendiniai yra:
x = arcctg a + k,

k Z.

2 uduotis. Uraykite lygties ctg x = a sprendinius, kai a = 5; a = 1.

34

5.12. Udaviniai
89. Apskaiiuokite.

a) arcctg 33 ;
d) arcctg(1);

90. Isprskite lygt.

c) 3 arcctg 0;

b) ctg(3x) = 3;


e) ctg x 4 = 33 ;

3 ctg x2 = 1;f) 3 ctg x3 3 = 0.

f) 13 arcctg 0 21 arcctg 33 .

c)

DE
MO

a) ctg x = 1;


d) ctg 2 x = 1;

b) 2 arcctg 1;

e) arcctg( 3);

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

91. 1) Nubraiykite funkcij y = f (x) = ctg x, y = g(x) = 4 grakus ir nustatykite, ar lygtis ctg x = 4
turi sprendini. Jei turi, tai uraykite juos.
2) Ar su visomis a reikmmis lygtis ctg x = a turi sprendini?

92. Duotos lygtys: 1) ctg x = 1; 2) 2 ctg x = 2; 3) ctg x = 3.

Raskite kiekvienos lygties sprendinius, priklausanius nurodytam intervalui.
a) (0; ); b) 2 ; 3
2 ; c) (; 2).

93. Isprskite lygt.a) ctg x sin x 21 = 0;

c) (ctg x 1) (ctg x + 3) = 0;

b) (ctg x +

3) (tg x 3) = 0;

d) (ctg x + 1) (2 cos x 1) = 0.

94. Raskite lygties maiausi teigiam sprendin ir didiausi neigiam sprendin.


a) 3 ctg x

3 = 0; b)

3 ctg x + 1 = 0.

35

5.13. Dar daugiau trigonometrini lygi

1 uduotis. Isprskite lygt sin(2x) sin x = 0.

DE
MO

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

2 uduotis. Isprskite lygt 2 cos2 x 5 sin x + 1 = 0.

3 uduotis. Isprskite lygt sin x cos x = 0, dalydami i sin x (arba cos x).

36

5.13. Udaviniai
95. Isprskite lygt, ikeldami bendr dauginamj prie skliaustus.
a) sin x cos x sin x = 0;

b) 2 sin2 x + sin x = 0;

c) cos2 x 3 cos x = 0;

d) sin2 x + 2 sin x = 0.

96. Isprskite lygt, vesdami nauj neinomj.


b) 2 cos2 x + 5 cos x 3 = 0;

c) 2 cos2 x = 3 sin x;

d) 2 sin2 x + 3 cos x = 0;

e) 5 sin x 4 + 2 cos2 x = 0;

f) 2 sin2 x cos x + 1 = 0;

g) 5 tg2 x tg x 4 = 0;

h) ctg2 x 3 ctg x 4 = 0.

DE
MO

a) sin2 x + sin x 2 = 0;

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

97. Taikydami dvigubojo kampo trigonometrin formul, isprskite lygt.


a) cos x 21 sin(2x) = 0;

b) cos(2x) + sin2 x = 1;

d) cos(2x) + sin x = 0;

e) cos(2x) + 0,5 = 2 sin x;

c) 2 cos x cos(2x) = 1;

f) cos(2x) + 3 cos x + 1 = 0.

98. Isprskite lygt.


a) cos x

3 sin x = 0;

d) 3 sin x = cos x;

c) sin x +

e) cos(3x) + sin(3x) = 0;

99. Raskite lygties sprendinius, priklausanius intervalui [0; ].


a) sin x 12 = 0;


c) (sin x + 2) sin(2x) 22 = 0;

3 cos x = 0;

x
f) sin 2 = 3 cos x2 .

b) sin x + cos x = 0;

b) cos(2x) = 23 ;


d) (cos x + 3) cos(3x) + 22 = 0.

100. Isprskite lygt.


a) sin2 x = 14 ; b) cos2 x = 12 ; c) sin2 (3x) = 0,75.

37

Apibendriname
Laipsnins lygtys
Lygtis, kurios neinomasis yra laipsnio pagrindas, vadinama lipsnine lygtim`i.
ax + b = 0 pirmojo laipsnio lygtis,
ax 2 + bx + c = 0 (a = 0) antrojo laipsnio lygtis,
ax 3 +bx 2 +cx +d = 0 (a = 0) treiojo laipsnio lygtis,
........................................ ,
ax n + bx n1 + + z = 0 (a = 0) n-ojo laipsnio
lygtis.

5x + 10 = 0,
2x 2 + 4x 1 = 0,
3x 3 9 = 0.

Kvadratins lygtys
ax 2 + bx + c = 0, a = 0.
x 2 + ab x + ac = 0 redukuotoji kvadratin lygtis.
Jei x1 ir x2 yra lygties x 2 + px + q = 0 sprendiniai, tai
x1 + x2 = p, x1 x2 = q Vijeto teorema.

4x 2 20x + 24 = 0,
x 2 5x + 6 = 0,
D > 0, x1 = 2, x2 = 3,
x1 + x2 = 5, x1 x2 = 6.

DE
MO

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

Bikvadratins lygtys
ax 4 + bx 2 + c = 0, a = 0, b = 0.
Bikvadratin lygt sprendiame keisdami j kvadratine:
x 2 = y, x 4 = (x 2 )2 = y 2 ,
ay 2 + ay + c = 0, ... .

Lygtys x2n = a, x2n+1 = a (n N)


Kai a >
0, tai x 2n =a turi du sprendinius:
2n
x1 = a, x2 = 2n a.

Kai a = 0, tai x 2n = a turi vien sprendin x = 0.

x 4 = 16,
x1 = 2, x2 = 2.
x 4 = 0, x = 0.

Kai a < 0, tai x 2n = a sprendini neturi.


Lygtis x 2n+1 = a turi vien sprendin x =

x 4 = 16 sprendini
nra.

3
x 3 = 5, x = 5.

a.

2n+1

Lygtys su aknimis
Lygtis, kurios neinomasis yra po aknies enklu, vadinama iracionalija lygtim`i.
Lygtis su aknimis kartais pavyksta isprsti keliant jos
abiej pusi reikinius aknies laipsniu naikinant akn, pavyzdiui:f (x) = g(x) 2 ,

f (x) = g(x), f (x) 0,

g(x) 0.


3

3
f (x) = g(x), f (x) = g(x) .

38

x 4 5x 2 + 6 = 0,
x 2 = y,
y 2 5y + 6 = 0,
y2 = 3,
y1 = 2,
x 2 = 2, x1 = 2, x2 = 2,
x 2 = 3, x3 = 3, x4 = 3.

1 3x = 2x,

1 3x = 2x,

x + 1 = 2.

1 3x = 4x 2 ,
1 3x 0,
2x 0;

x1 = 1, x2 = 14 ,
x 1,
x = 14 .
3

x 0;

3
x + 1 = 2, x + 1 = 8, x = 7.

Apibendriname

a f (x) = a g(x) , f (x) = g(x).


a f (x) = b (b > 0), f (x) = loga b.

2x+1 = 412x ,
2x+1 = (22 )12x ,

2x+1 = 7,
x + 1 = log2 7,
x = log2 7 1.

2x+1 = 224x ,
x + 1 = 2 4x,
x = 15 .

Logaritmins lygtys
Lygtis, kurios neinomasis yra logaritmo arba (ir) logaritmo pagrindo reikinyje, vadinama logar`itmine lygtim`i.log2 (x + 5) = 4,

Lygtys su moduliais

|f (x)| = g(x), 1)

2)

f (x) < 0,
f (x) = g(x);

f (x) 0,
f (x) = g(x).

Trigonometrins lygtys
sin x = a, a [1; 1];
x = (1)k arcsin a + k, k Z.

sin x = 0, x = k, k Z;
sin x = 1, x = 2 + 2k, k Z;
sin x = 1, x = 2 + 2k, k Z.
cos x = a, a [1; 1];

x = arccos a + 2k, k Z.

cos x = 0, x = 2 + k, k Z;
cos x = 1, x = 2k, k Z;
cos x = 1, x = + 2k, k Z.
tg x = a;
x = arctg a + k, k Z.
ctg x = a;
x = arcctg a + k, k Z.

x + 5 = 24 , x = 11.
x + 5 > 0;

 2
x = 9,
logx 9 = 2, x > 0, x = 3.
x = 1;

DE
MO

f (x) = a c ,
loga f (x) = c,
f (x) > 0.
c

f (x) = b,
logf (x) b = c, f (x) > 0,
f (x) = 1.

f (x) = g(x),
loga f (x) = loga g(x), f (x) > 0,
g(x) > 0.

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

Rodiklins lygtys
Lygtis, kurios neinomasis yra laipsnio rodiklyje,
vadinama rod`ikline lygtim`i.

skyrius

 
log2 x = log2 x 2 ,

x = x 2 , x = 1.
x > 0;

|x
5| = 3x + 7:
x 5 < 0,
1)
x = 12 .
(x

5)
=
3x
+
7;

x 5 0,
2)
sprendini nra.
x 5 = 3x + 7;
Atsakymas. x = 12 .

sin x = 12 ,
x = (1)k arcsin 12 + k, k Z,
x = (1)k 6 + k, k Z.

cos x = 23 ,
x = arccos 23 + 2k, k Z,
x = 6 + 2k, k Z.

tg x = 33
,
x = arctg 33 + k, k Z,
x = 6 + k, k Z.

ctg x = 3,
x = arcctg 3 + k, k Z,
x = 6 + k, k Z.

39

Sprendiame

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

101. Apskaiiuokite kvadratins lygties x 2 + px + 8 = 0 diskriminant, jeigu vienas lygties sprendinys


yra du kartus didesnis u kit.

102. Su kuria a < 0 reikme lygties x 2 + ax 6 = 0 sprendiniai x1 ir x2 tenkina lygyb 6x1 + x2 = 0?


103. Raskite p reikmes, su kuriomis lygties 2x 2 + (p 10)x + 16 = 0 sprendini santykis lygus 2.
104. inoma, kad x1 ir x2 yra kvadratins lygties x 2 x
reikinio x13 x2 + x1 x23 reikm.

13 2 = 0 sprendiniai. Apskaiiuokite

105. a) Raskite p reikm, su kuria lygties x 2 4x + p = 0 sprendini x1 ir x2 kvadrat suma x12 + x22

DE
MO

lygi 16.
b) Lygties x 2 5x + q = 0 sprendini kvadrat suma lygi 21. Apskaiiuokite lygties diskriminanto
reikm.

106. Isprskite lygt.


a) x 6 9 = 0;

b) 8x 9 + 27 = 0;

c) 0,1x 8 + 1000 = 0;

d) 3x 10 + 4 = 100;

1;
e) 0,05(4 x)4 4 = 20

f) 0,02(x + 3)4 + 21 = 13.

107. Kubo briaun padidinus 2 kartus, jo tris padidjo 7000 cm3 . Apskaiiuokite pradinio kubo paviriaus plot.

108. Isprskite lygt.

a) 1 x = 1 5x;

d) 4 2 x + 1 = 5x;


g) 27 x 3 2 x = 0;

b) x 4 = x + 2;

e) 7x + 15 = 2 x;


h) 8 x 2 3 x = 0;

109. Isprskite lygt, keldami treiuoju laipsniu.


a)
d)

3

3

7x 6 = 1;

3x 2 4 = 2;

3
2 5x = 3;

e) 2 3 x4 1 = 3;

b)

110. Raskite funkcij y = f (x) = 2x 9 ir y = g(x) =

4x = 5;


f) 3x + 4 5 = 5 + 2;


i) x 2 1 4 9x 2 = 0.
c)

16x


3
x 2 1 = 2;


f) 3 4x 5 3 = 3.
c)

x 4 grak bendr tak abscises.

111. Raskite funkcij y = f (x) ir y = g(x) grak bendr tak koordinates, kai:
a) f (x) =

x, g(x) = x 2; b) f (x) = x + 2, g(x) = 5 x 2.

112. Raskite funkcijos y = f (x) grako ir abscisi aies bendro tako koordinates, kai:
a) f (x) =

2x + 3 2; b) f (x) = 1 4x 3; c) f (x) = 7x + 2 + 3.

113. (2003 m. valstybinio matematikos brandos egzamino

2 km

17 uduotis.)
Pelk nuo pievos skiria tiesi linija MN . Turistas kePelk
P
D
liauja i vietovs A, esanios pelkje, vietov B, kuri
x
M
N
yra pievoje. Jo greitis pelke yra 1 km/h, o pieva
C
2 km/h. ACMN , BDMN , AC = BD = 2 km,
Pieva
CD = 5 km.
B
1) 
Paymj CP= x (km), rodykite, kad turistas keli AP B nueis per
1
2
2
x + 4 + 2 x 10x + 29 valand.
2) Kokiu atstumu nuo tako C turistas turi kirsti ties MN , kad atstumus AP ir BP veikt per
vienodus laiko intervalus?

40

Sprendiame

x 1 = 2 x + 3;

d) 2x 1 + x 1 = 1;

12 + x = 1 1 x;

e) 5 2x + 5 + 2x = 2x;

b)

115. Raskite funkcij y = f (x) =


a) 3 9x = 81;

d) 3 32x = 19 ;

g) 23x1 = 0,251x 8;
 2x+1
j) 12 12x = 14 ;

b) 2 4x = 64;

e) 5 53x = 15 ;

h) 105x = (0,01)1
k) 8

117. Isprskite lygi sistem.


a)

x + 2y = 4,
3xy = 81;

3x 2 ir y = g(x) = 2 x 2 grak bendro tako ordinat.

116. Isprskite lygt.

3x + 1 = 1 + x + 4;

f) x + 3 + 3 x = x.

c)

DE
MO

a)

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

114. Isprskite lygt.

skyrius

x+1
3x

b)

= 14 ;

 1
,
(0,7)xy = 10
7
x+y
4
= 16;

10;

 4 12
c) (4,5)3x = 81
;


3
1 4;
f) 4x = 16
 2x
2x3
i) (0,7) 4 = 1 37
;
1

l) 0,5 x = 4 x+1 .

c)

x y
4 2 = 32,
38x+1 = 33y .

118. Isprskite lygt.

 x5

x1
x
x1
x1 3
x 2 +3x
10
27
8
9
2
4
x+1
x+3 ; b) 3 =
; c) =
.
a) = 16
2
x+1
x
2
9
10 10
2
5 +3x


119. Raskite funkcij y = f (x) = 0,32x3 ir y = g(x) = 3,(3) x grak bendro tako ordinat.

120. Paleistas i 6,25 m aukio rutuliukas, kaskart atokdamas nuo pagrindo, netenka 40 % prie tai
buvusio aukio.
1) kok aukt rutuliukas pakils, atoks nuo pagrindo pirmj kart?
2) kok aukt rutuliukas pakils, atoks nuo pagrindo n-j kart?
3) Kelint kart, atoks nuo pagrindo, rutuliukas pakils tik 81 cm aukt?

41

Sprendiame
121. Isprskite lygt.
a) log3 (5x 1) = 2;
d) log2 (x 2 96) = 2;


g) lg x 89 = 2 lg 13 ;

b) lg(2 5x) = 1;
e) log3 (x 2 9) = 3;

c) log0,1 (x + 10) = 2;

f) log2 x + 1 = 1;

h) lg(5x + 2) = 12 lg 36;

i) 12 lg(3x 5) = lg(x 1).

122. Isprskite lygt.


a) log3 (x 2) + log3 (x + 6) = 2;
c) log3 (2x 2 + x) = log3 6 log3 2;
e) lg(x + 1) + lg(x 1) = 0;

b) lg(x 1) lg(2x 11) = lg 2;
d) lg 3x 2 + 7 = lg(3x 2) + 1;
f) log4 (x + 3) log4 (x 1) = 2 log4 8;

g) lg(5x 2 + 2x 1) 1 = lg(x + 2);i) log2 x8 log2 ( 2 x) = 12 ;

2 lg x
h) lg(7x6)
= 1;


j) log5 25
x + log5 ( 5 x) = 2.

DE
MO

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

123. Isprskite lygt.

a) logx (x + 2) = 2; b) logx (2x 2 25) = 2; c) lgx+1 (x 2 2x) = 2; d) logx+1 x = 12 ;


e) logx (2x 2 2x 3) = 2; f) logx (x 2 + x 12) = 2; g) logx1 (x 2 5x + 10) = 2.

124. Isprskite lygi sistem.
a)

c)

log2 x + log2 y = 5,
log2 x log2 y = 3;

b)

x y = 7,
log2 (2x + y) = 3;

d)

lg x + lg y = 7,
lg x lg y = 5;
4x + y = 10,
log2 (3y x) = 2.

125. Su kuriomis x reikmmis reikinio f (x) reikms lygios nuliui, kai:


a)
b)
c)
d)

f (x) = lg 35 + lg(2x 6) lg 3,5?


f (x) = lg(5 + 2x) lg 27 + lg 3?
f (x) = lg 0,5 + lg 0,8 + lg(15 0,4x)?
f (x) = lg(0,05x 10) + lg 0,7 lg 42?

126. Raskite funkcij y = f (x) = log2 (0,125)x ir y = g(x) = x 1 grak bendro tako atstum iki
OX aies.

127. (2002 m. valstybinio matematikos brandos egzamino pakartotins sesijos 15 uduotis.)


Isprskite lygt lg(7 x) 2 = 12 lg(28 + x) lg 50.

128. (2007 m. valstybinio matematikos brandos egzamino 10 uduotis.)


Isprskite lygt lg(6x5)
2 lg x = 1.

6 = 1 yra teisinga.
129. Nustatykite, su kuriomis x reikmmis lygyb x2

130. Raskite funkcijos y = f (x) =

4
7|x|

apibrimo srit.

131. Raskite funkcij y = f (x) ir y = g(x) grak bendr tak koordinates, kai:
a) f (x) = |3x 5| ir g(x) = 5x 3; b) f (x) = x 2 2 ir g(x) = |x|;
c) f (x) = 8|x| ir g(x) = x 2 20;
d) f (x) = 2x 2 + 2 ir g(x) = |5x|.

42

Sprendiame


132. Nustatykite lygties (x 2)(x + 4) = 3 sprendini skaii.


133. 1) Nubraiykite funkcijos y = f (x) = x 2 2x grak.

2) Naudodamiesi juo, nubraiykite funkcijos y = g(x) = |x 2 2x| grak.


3) Remdamiesi funkcijos y = g(x) = |x 2 2x| graku, raskite a reikm, su kuria lygtis g(x) = a
turi lygiai tris sprendinius.

134. Isprskite lygt.


b) |2x 1| |x + 4| = 7;

c) 2|x + 1| + |x 3| = 0;

d) 2x + 4|x + 2| = |x 1|;

e) |x 5| + |x 1| = 4;

f) |x| + |x 1| = 1.

DE
MO

a) |x + 2| = |3x|;

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

x 1
x 2

+
+

135. Isprskite lygt.

a) |4x 5| + |x + 6| = 7x 10; b) |2 5x| = |3x| + 7 4x;

c) (x + 1)2 2|x + 1| = 0;

d) x 2 6x + |x 4| + 8 = 0;

e) x 2 + 2x 3|x + 1| + 3 = 0;

8 = x.
f) |2+x|

a) x 4 4x 2 5 = 0;

b) x 4 + 2x 2 8 = 0;

c) x 2 (2x 2 5) = 12;

d) x 4 9x 2 = 0;

e) 4x 4 x 2 = 0;

f) x 4 + 0,1x 2 = 0.

136. Isprskite lygt.

137. rodykite, kad lygtis x 4 + 10x 2 + 9 = 0 neturi sprendini.


138. Dviej kvadrat plot suma lygi 4,25 dm2 . i kvadrat kratini ilgiai yra vienas kitam atvirktiniai skaiiai. Kam lygs i kvadrat perimetrai?

139. Isprskite lygt, vesdami nauj nurodyt neinomj.


a) (x 2 + 3x)2 + 2(x 2 + 3x) = 24, x 2 + 3x = t;
b) (x 2 + x 2)(x 2 + x 3) = 12, x 2 + x = t;

x 1 = t.
c) x 1 + 1 = 2,
x1

43

Sprendiame

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

140. Isprskite lygt, vesdami nauj neinomj.


a) 4x + 4x+3 = 65;

b) 2x+2 = 9 2x2 + 28;

c) 23x+2 23x2 = 30;

d) 9x 25 3x 54 = 0;
 
g) log22 x + 2,5 log2 x 2 = 14;

e) 16x 17 4x + 16 = 0;

f) 22x+1 33 2x1 + 4 = 0;

h) 14 lg2 x = 1 34 lg x;

x = 6.
i) lg x1 lg 10

141. (2008 m. valstybinio matematikos brandos egzamino 10 uduotis.)


Isprskite lygt.
a) 32x1 = 9; b) 3x+1 3x+2 + 3x+3 = 7.

142. (2006 m. valstybinio


 matematikos
 brandos egzamino 13 uduotis.)
Isprskite lygt 18 3x+1 3x1 = 0,(3).

143. (2003 m. valstybinio matematikos brandos egzamino 8 uduotis.)

DE
MO

Isprskite lygt log2 x log2 x4 = 8.

144. Isprskite lygt.

a) 4x+1 + 41x = 10; b) 3x+2 + 31x = 28; c) 7x 72x 48 = 0.

145. Isprskite lygt, taikydami logaritmo pagrindo keitimo formul loga b =

logc b
logc a .

a) log3 x + log27 x = 4;
c) log5 x + 12 log0,2 x = 1;

b) log2 x + log16 x = 5;

d) log2 x + log4 x + log8 x = 11;

e) log81 x + log27 x log3 x + 56 = 0;

f) log4 x 3 log8 x + log2 x = 6.

146. Isprskite lygt.


a) | log2 x + 1| = 2;
 x+1 27
= 12 1,5x3 ;
d) 32


b) log9

x + 12 = 12 ;

c) log2 21x = 3;


f) sin(4x) = 23 .

e) log3 (32x 3x 63) = x;
147. Raskite funkcijos y = f (x) = log2 log3 2 x + 1 grako tako abscis, jei jo ordinat lygi 1.

148. Apskaiiuokite.
a) arcsin 12 + arccos 12 ;
 
d) arccos 1 arcsin 23 ;

b) arctg 1 + arccos 22 ;
 
e) arcsin 12 + arcsin 1;

c) 2 arccos 23 arctg 3;
 
f) arccos 22 + 2 arcsin 12 .

149. Kuris i skaii a = arcsin 12 , b = arccos( 12 ) ir c = arctg 1 yra didiausias?


44

Sprendiame
150. Isprskite lygt.

a) 2 sin(3x) = 1;
b) 2 cos(4x) = 3;d) sin(3x) 3 (cos x + 1) = 0; e) (2 sin x 2) tg x = 0;

h) 2 sin x + sin2 x = 0;
g) 2 cos2 x cos x = 0;

3 sin x + cos x = 0;
k) sin2 x 5 sin x + 4 = 0;
j)

c)

3 + tg(2x) = 0;

f) sin(4x) + 12 = sin2 7 + cos2 7 ;


i) cos(2x) sin x = cos(2x);
l) 2 sin2 x + 5 cos x 3 = 0.

151. Taikydami dvigubojo kampo trigonometrin formul, isprskite lygt.


a) sin x cos x = 14 ;
d) cos(2x) + cos2 x = 2;

b) sin(2x)

3 cos x = 0;

e) cos(2x) + 3 sin x = 2;

c) sin(2x) +

2 sin x = 0;

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

f) 8 sin x cos x cos(2x) = 1.

152. Raskite lygties apibrimo srit ir isprskite lygt.

DE
MO

a) sin x ctg x = 1; b) (sin x 1) tg x = 0; c) (1 tg x) cos x = 0.

153. Raskite funkcij y = f (x) =

2 3 sin x ir y = g(x) = sin x 2 grak bendr tak abscises.

154. Raskite lygties 2 cos2 x 3 sin x = 0 sprendinius, priklausanius intervalui [0; ].
155. 1) Isprskite lygt sin2 71 2 1 cos(2x) + cos2 71 = 0.

2) Raskite lygties sprendinius, priklausanius intervalui [0; ].

156. Isprskite lygt sin(7x) + 0,2 = sin2 47 + cos2 47.

157. (2004 m. valstybinio matematikos brandos egzamino 16 uduotis.)

1) rodykite, kad 2 cos(2x) cos2 x = 1 3 sin2 x.


2) Isprskite lygt 2 cos(2x) cos2 x = 2 sin x, kai x [0 ; 360 ].

158. (2005 m. valstybinio matematikos


 brandos egzamino 13 uduotis.)
Duota lygtis (cos2 x sin2 x) 1 x 2 = 0.
1) Nustatykite neinomojo x leistinj reikmi aib.
2) Isprskite lygt.

159. (2011 m. valstybinio matematikos brandos


egzamino
19 uduotis.)


Isprskite lygt 1 + 3 cos2 x = 4 sin 2 + x .

160. Trienklio skaiiaus abc ir skaiiaus cba, kurio skaitmen tvarka atvirktin, sandauga lygi 692 443.
Raskite visus tokius trienklius skaiius.

161. Ponia M, jos brolis B, snus S ir dukra D danai aidia brid. Kuris i j keturi yra blogiausias
aidjas, jei inoma, kad:
blogiausio aidjo dvynys (jis yra vienas i aidj) ir geriausias aidjas yra prieing lyi;
blogiausias ir geriausias aidjai yra to paties amiaus?

45

Besidomintiems

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

Lygtys su parametrais

x 2 + mx m = 0 neturi sprendini?
x 2 + (m + 2)x + 3m + 1 = 0 neturi sprendini?

a) Su kuriomis m reikmmis kvadratin lygtis


b) Su kuriomis m reikmmis kvadratin lygtis

2.

Su kuriomis m reikmmis lygtis turi lygiai vien sprendin?


a) (m 1)x 2 + (m + 4)x + m + 7 = 0;
b) mx 2 + 2x 2 + 3m = 0;

DE
MO

1.

c) (m + 2)x 2 2(m + 5)x + m + 9 = 0;

46

d) (2m 5)x 2 2(m 1)x + 3 = 0.

3.

Su kuriomis a reikmmis lygtis turi du skirtingus sprendinius?


a) ax 2 + 2x + a = 0; b) (a + 1)x 2 + 2x + 3a + 1 = 0.

4.

rodykite, kad su visomis m = 0 reikmmis lygtis 2mx 2 2x 3m 2 = 0 turi du skirtingus


sprendinius.

5.

a) Raskite koeciento m reikm, su kuria parabol y = x 2 + mx + 25 lieia OX a.


b) Raskite koeciento p reikm, su kuria parabol y = x 2 + px + 4 lieia OX a.

6.

(2006 m. valstybinio matematikos brandos egzamino 9 uduotis.)


Su kuriomis m (m = 0) reikmmis funkcij f (x) = mx 2 + 6x + 3 ir g(x) = 2x m grakai neturi
bendr tak?

7.

(2007 m. valstybinio matematikos brandos egzamino 14 uduotis.)


rodykite, kad su visomis realiosiomis k reikmmis funkcijos f (x) = (x 2)(x 3) k 2 grakas
kerta OX a dviejuose takuose.

Besidomintiems
Dar daugiau lygi, kurios sprendiamos vedant nauj neinomj

1.

Isprskite lygt, vesdami nauj neinomj.2 

a) 2 x x1 x x1 3 = 0;
c) (x + 2)4 + 4(x + 2)2 5 = 0;

1;
b) x 31+2 x 31+3 = 12
d) (x 2)6 28(x 2)3 + 27 = 0.

2.

Isprskite lygt, vesdami nurodyt neinomj.
2+x = 2;
4x = t;
6x + 4+x = 2;
6x = t;
a) 4x
+
b)
2+x
4x
2+x
4+x
4+x
6x

4
4
4
d) x 2 4 x 2 + 3 = 0; 4 x 2 = t;
c) x + 1 3 x + 1 + 2 = 0; x + 1 = t;
e) x 2 x + x 2 x + 2 = 4; x 2 x + 2 = t; f) x 2 x+ x 2 x 2 = 8; x 2 x 2 = t.

3.

Isprskite lygt.
a) (x 2)(x 3)(x 4)(x 5) = 24;

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

DE
MO

b) x(x + 2)(x + 4)(x + 6) = 105.

4.

Isprskite rodiklin lygt, vesdami nauj neinomj.


b) 4log3 x 5 2log3 x + 4 = 0;
a) 4log9 x 6 2log9 x + 8 = 0;
 cos2 x
2
2
c) 3sin x + 3 13
= 6;
d) 4cos(2x) + 4cos x 3 = 0.

5.

6.

(2004 m. valstybinio matematikos brandos egzamino pakartotins sesijos 14 uduotis.)

1) rodykite, kad 31 + 8 15 = (4 + 15)2 .

1 .
2) rodykite, kad 4 15 =
4+ 15

3) Isprskite lygt (4 + 15)x + (4 15)x = 62.

Isprskite lygt (2 + 3)x + (2 3)x = 14, naudodamiesi 5 udavinio lygybmis.

7.

Isprskite lygt log3 (3x 1) log3 (3x+1 3) = 6.


.

47

Geometrijos udaviniai
Plotai
162. 1) Uraykite nubraiytos gros ploto formul.
a)

b)
a

h
a

c)
a

d)

e)
h

2
2) rodykite, kad lygiakraio trikampio plot S galima apskaiiuoti remiantis formule S = a 4 3 ,
ia a kratins ilgis.

163. Lygiakraio trikampio ABC plotas lygus 8 3 cm2 .


B
E
Apskaiiuokite kvadrato BECD plot.

DE
MO

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

D
A

164. Taisyklingame eiakampyje, kurio kratin lygi a, nubr tris


jo ilgiausias striaines, gauname eis lygius trikampius.
1) Raskite pavaizduoto taisyklingojo eiakampio plot.
2) Apskaiiuokite pavaizduoto
taisyklingojo eiakampio plot,

kai a = 1 cm; a = 2 3 dm.

165. 1) rodykite, kad rombo plotas yra lygus jo striaini ilgi sandaugos pusei.
B

2) Rombo kratins ilgis yra 13 cm, o jo maesnioji striain lygi 10 cm. Apskaiiuokite rombo
plot.

166. Lygiaons trapecijos vienas pagrindas yra 7 cm, vidurio linija 5 cm ilgio, o smailusis trapecijos
kampas lygus 45 . Apskaiiuokite trapecijos plot.

167. Vienas trapecijos pagrindas yra keturis kartus ilgesnis u kit.

Trapecijos vidurio linija trapecijos plot padalija dalis S1 ir S2 .


Apskaiiuokite plot santyk SS12 .

168. Daugiakampio plotas lygus

a
S1
S2
4a

60 dm2 .

Apskaiiuokite panaaus daugiakampio plot, jei pradinio


daugiakampio 8 dm ilgio kratin atitinka 12 dm ilgio panaiojo daugiakampio kratin.

169. Duota: ABC (C = 90), CD AB,


BC
AC

= 34 ,

SACD SBCD = 84 cm2 .


Rasti: SABC .

D
C

48

Aritmetinis vidurkis

170. Raimonda isprend 5 testus. U keturis testus ji gavo atitinkamai 80, 88, 93 ir 98 balus. Kiek
maiausiai bal turi gauti Raimonda i penktojo testo, kad vis penki test bal aritmetinis vidurkis
bt ne maesnis u 90?

171. Protmio komand sudaro 4 aidjai, kuri ami aritmetinis vidurkis lygus 35 metams, o jauniausiojo komandos nario amius lygus 25 metams. Kokio amiaus aidju reikia pakeisti aidj,
kad komandos nari ami aritmetinis vidurkis bt lygus 37 metams?

172. Vakarlyje dalyvaujani 5 vaik ir 4 tv ami aritmetinis vidurkis yra 21 metai. Tv ami

skyrius
11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

vairs udaviniai

aritmetinis vidurkis lygus 37,5 met. Koks vaik ami aritmetinis vidurkis?

173. Senels, senelio ir 7 ank ami aritmetinis vidurkis yra 28 metai. Vis ank ami aritmetinis
vidurkis yra 15 met. Kiek met yra senelei, jei ji 3 metais jaunesn u senel?

DE
MO

174. Sandlyje yra 6 bulvi maiai, kuri masi aritmetinis vidurkis lygus 45 kg. Kiek sandlyje yra
mork mai, jei bulvi mai ir mork mai masi aritmetinis vidurkis lygus 25,2 kg?

175. 11a klass 26 mokiniai ir 11b klass 30 mokini ra test. 11a klass mokini gaut paymi
aritmetinis vidurkis lygus 7,5, o abiej klasi mokini paymi aritmetinis vidurkis yra 8,1. Koks
yra 11b klass mokini paymi aritmetinis vidurkis? Atsakym suapvalinkite iki deimtj.

176. Per keturis vieneri met mnesius buvo uimta vidutinikai 90 % viebuio kambari, o per
likusius atuonis t met mnesius 60 % kambari. Kiek vidutinikai procent kambari buvo
uimta per t met mnes?

177. Jono per eerias krepinio rungtynes pelnyt tak aritmetinis vidurkis lygus 14. Kiek tak turi
pelnyti Jonas per septintsias rungtynes, kad vis septyneri rungtyni jo pelnyt tak vidurkis
bt 2 takais didesnis negu po eeri rungtyni?

178. Monika turi 5 matematikos paymius, kuri aritmetinis vidurkis lygus 7,2. Kiek maiausiai deimtuk turi gauti Monika, kad semestre jai ieit paymys 9?

179. Adomo mama u jo tt yra jaunesn 8 metais. Abiej tv ami aritmetinis vidurkis lygus 42
metams. Kiek met Adomui, jei jo amiaus ir tio amiaus aritmetinis vidurkis yra 24 metai?

180. Raskite du natraliuosius skaiius, kuri aritmetinis vidurkis lygus 5, o geometrinis vidurkis lygus 4.

181. 1) Ona i biologijos per semestr gavo 2 paymius: 9 ir 10. Koks paymys semestre ijo Onai,
jeigu j vedant buvo skaiiuojamas per semestr gaut paymi:
a) aritmetinis vidurkis? b) geometrinis vidurkis?
2) Kiek kiekvienu atveju bt ij Onai, jei jos paymiai bt 9, 6, 8 ir 7?

49

Testas

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

182. Kuri lygtis turi du sprendinius x1 = 2 + 3 ir x2 = 2 3?

A x 2 2 3x 4 = 0

B x2 + x + 4 = 0

C x 2 4x + 1 = 0

E x 2 + 4x + 1 = 0
D x2 x + 4 = 0

183. Lygties (x 2 4) x 2 = 0 sprendini aib yra:


A {2; 2} B {4} C {0} D {2} E {2; 4}
2
184. Kuriame
pateikt atsakym surayti visi
lygties
log8 (x 1)

= 1 sprendiniai?

2 B 9; 9 C 3; 3 D 3;

A 2;

3 E 7;

2
185. Raskite
maiausij x reikm,su kuria
lygyb |3x 15| = 3 yra teisinga.

A 3 2

B 2

C2 D 6 E

186. Kiek sprendini turi lygtis x 4 + 2x 2 15 = 0?

DE
MO

A0 B1 C2 D3 E4

187. Jei 8 a + 5 + a = 5, tai (8 a)(5 + a) =

A 5 B 40 C 6,25 D 3 E 6

188. Duotos lygtys:

1) cos x = 0,99; 2) cos x = 1 3; 3) sin x = ; 4) tg(x 2) = 0; 5) sin x = 1.


Kurios j neturi sprendini?
A 3), 5) B 1), 2) C 4) D 3) E 2), 4)

189. Apskaiiuokite x, jeigu 22004 4104 83 = 2 32x .

A 22 B 400 C 444 D 2121 E 500
190. Funkcijos y = f (x) = 3 x + 2 4 12 grakas kerta OX a takuose, kuri absciss yra:

A 0 B 2 2 C 2 2 ir 0 D 0 ir 2 2 E 0 ir 2

191. Jeigu x0 yra lygties log0,0001 x = 13 sprendinys, tai:

A x0 [1; 10] B x0 (0; 1] C x0 [50; 100] D x0 [10; 20] E x0 [20; 50].

192. Su kuria x reikme teisinga lygyb 0,25x =


7
A 1 12

B 12
19

7
C 1 12

D 34

E 3 16

3
2 ?
8 2

193. Kiek sprendini turi lygtis sin(2x) = 1 intervale [; ]?


A4 B3 C5 D0 E2

194. Lygties |4x + 15| = 6 abu sprendiniai paymti skaii tiesje dviem takais. Raskite atstum tarp
t tak.
A 7,5 B 3 C 2 D 5 E 3,5195. Kiek sprendini turi lygtis x x 4 5 + 2 + 12 = 0?
A Vien B Du C Tris D Keturis E Penkis

196. Apskaiiuokite x reikm, jeigu log3 x = 2 log3 5 + 21 log3 8 3 log3 10.

B 4 C 202 D 2303 E log3 4 1


197. Su kuriomis m reikmmis lygtis cos x = 5 + m turi sprendini?
A [; 5] B [6; 4] C (; 4] D [5; 5] E [6; )
A 1 13

198. Kam lygus pavaizduot gr plot aritmetinis vidurkis?


b

b
a

50

A 3ab

B ab
2

D ab

E 3ab
4

C 3ab
2

Pasitikriname
199. Uraykite redukuotj kvadratin lygt, kurios sprendiniai bt skaiiai

2 + 1 ir 2 1.

200. Lygties x 2 + px 35 = 0 vienas sprendinys lygus 7.


1) Raskite kit lygties sprendin.
2) Raskite koeciento p reikm.

201. Kvadratins lygties x 2 12x + q = 0 sprendini skirtumas lygus 2. Raskite koeciento q reikm.
202. Isprskite lygt. a) 2x 3 10 = 240; b) 0,05x 4 4 =

1
20 ;

c) 3x 5 + 106 = 10.

203. Isprskite lygt.

x + 10 = x 2;

d) x 2 + 8 1 = 2x;

2x + 1 = x 1;
c) 3 x + 3 = 2x + 7;

e) x + 1 + x 4 = 5;
f) x 1,5 (3x 2 x 2 ) = 0.

204. Raskite funkcij y = f (x) = x 5 ir y = g(x) = x + 1 grak bendro tako koordinates.


a)

b)

DE
MO

205. Isprskite lygt.

3
b) 3x = 39 ;

1;
a) 271x = 81
 x 3 9x
d) 1
= 1;

e) 105x = 0,011

g)

3x

11 klas 2 dalis. Iplstinis kursas

skyrius

+ 4 3x+1 = 13;

c) 8 42x3 = 32x ;
x

f) 25x+14 18 = 1;

10;

h) 2x+1 + 4x = 80;

i) 2 4x1 5 2x1 + 2 = 0.

206. Isprskite lygt.

a) lg(3x 5) = lg(4 x);

b) lg(x + 1) = 1 + lg x;

c) 12 lg x = lg(x 6);

d) log3 (x 2) + log3 (x 4) = 1;
 
f) lg x 2 = 2(1 lg 2);

e) log4 (4x 23) log4 5 = log4 x;


g) lg2 x + 6 = 5 lg x;

h) 2 log22 x + 2 = 5 log2 x;

i) log3 x log3 (3x) = 4 log9 3.

207. Isprskite lygt.

a) |4x 1| 7 = 0; b) |2x 6| = x 1; c) |x + 1| + |x + 2| = 2.

208. Raskite funkcij y = f (x) = 2x ir y = g(x) = |5 x| grak bendro tako oordinat.


209. Raskite bikvadratins lygties x 4 11x 2 + 18 = 0 sprendini sum ir sandaug.
210. Duota funkcija y = f (x) =

 1 x

1) Apskaiiuokite f (log3 2). 2) Isprskite lygt f (x) = 6 3 f (log3 2).


3

211. Duota funkcija y = f (x) = lg x.

1) Apskaiiuokite f (100 10). 2) Isprskite lygt f (x) = 2f (100 10).

212. Isprskite lygt.a) cos x 2 = 0;

d) tg2 x + 3 tg x = 0;
g) cos(2x) sin(2x) = 0;

3 sin x = 0;

b) (cos x 3)(sin x 12 ) = 0;

c) 2 sin2 x

e) 2 + cos2 x = 2 sin x;

h) sin(2x) = 2 sin x;

f) 3 3 cos x = 2 sin2 x;
i) cos2 x + cos x sin x = 0.

213. Raskite lygties sprendinius,


nurodytam intervalui.

 priklausanius


x
a) cos(2x) 12 = 0; x 0; 2 ; b) sin 4x
3 = 0; x 2 ; ; c) 1 + 2 sin 4 = 0; x (0; 6).
a
ir perimetras.
214. 1) Uraykite, kam lygus pavaizduotos gros plotas

2) Apskaiiuokite gros plot ir perimetr, kai a = 2, b = 8.


b
a
b

51

Kartojame tai, ko prireiks 5 skyriuje


a) 13 ; b) (; +);

5.

400 cm2 .

6.

6 m.

7.

a) 2 23 ; b) 11; c) 3; d) 1; 4; e) ; f) 7.

8.

Toki x reikmi nra.

9.

76 cm.

2.
3.

MO

4.

c) .

a) 0; 7; b) 2 14 ; 0; c) 2 7; 0; d) 2; 2; e) 10; 10; f) .

a) 6; 4; b) 2 3; 3 3; c) 16 ; d) x 2 + 2x 4 = 0; x = 2; e) 13 ; 3; f) 56 ; 5.
a) 56 m; b) 20 km/h.

1.

DE

11 klas 2 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai

110

Kartojame tai, ko prireiks 5 skyriuje


10. a) 1; b) 20,5; c) 0; d) 1.
11. a) 3; b) 21; c) 12 ; d) 6; e) 667; f) 12.
12. A.
; b) 3 .
13. a) 12
4

14.

2.
3

15. Taip gali bti, nes

 1 2
5

 24 2
5

11 klas 2 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai

= 1.

5 ; tg = 12 ; b) sin = 4 ; tg = 4 .
16. a) cos = 13
3
5
5

MO

17. cos(2) = 35 , sin(2) = 45 .


18. a) 1; b) 5; c) ctg .
20. a)
b)
c)
d)

2; b) 1; c) 2 5; d) 7.

2 ir2; 5 ir 5; 0; tokio skaiiaus nra;


2; 3 9; 0; 3
9;
4
4
1 ir1; 2 ir 2; 0; tokio skaiiaus nra;
5
1;
2; 0; 2.

DE

19. a)

111

11 klas 2 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai
5.1. Kvadratins lygtys. Vijeto teorema
21. a) 2; 4; b) 3; 4; c) 4; 3; d) 1; 5; e) 7; 2; f) 3; 5.
22. a) 3; b) 12 ; c) 2; d) 1.
23. a) x = 5; p = 2; b) x = 4; q = 32.
24. a) 48; b) 8; c) 5 arba 5.
25. a) x1 < 0, x2 > 0; b) x1 < 0, x2 > 0;
c) x1 < 0, x2 < 0; d) x1 < 0, x2 > 0.

26. a) 1; b) 1; 4; c) 1; 5.

x = p x ,
2
1
x1 (p x1 ) = q;
x1 p (x1 )2 = q, x12 px1 + q = 0,
x1 yra lygties x 2 px + q = 0 sprendinys.
x 1 = p x2 ,
x1 + x2 = p,

x x = q;
(p x ) x = q;
1

MO

 x + x = p,

27. 1) x1 x 2= q;
1
2

(x2 )2 px2 + q = 0, x2 yra lygties x 2 px + q = 0 sprendinys.

2) a)
c)

9x + 18 = 0;
x 2 + 5x 14 = 0; b) x 2
x 2 + 7x + 10 = 0; d) x 2 2x 4 = 0.

28. a) x 2 x 20 = 0; b) x 2 + 10x + 24 = 0;

DE

c) 2x 2 10x 12 = 0; d) 4x 2 + 8x 60 = 0;
e) x 2 6x + 7 = 0; f) 2x 2 14 = 0.

112

5.2. Laipsnins lygtys
5
29. a) 15; b) 33; c) 7 13 ;

e) 3; f) 12 ;

5
7
10; h) 2; i) 5.
 

30. a) 4 19; 4 19 b) 3 4; 3 4; c) 4 13 ; 4 13 ;

d) 2; 2; e) 2; 2; f) ;
g) 2; 2; h) 3; 3; i) .
d)
g)

1;
3

11 klas 2 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai

31. a) 1,2; b) 10; c) 14 ; 34 ; d) ; e) 13,5; 10,5; f) 4.


33. a)

5; b) 0,1.

MO

32. a) 12 ; b) 3; c) 1.
34. 1) a) x 1,3; b)
x1 1,2; x2 1,2;
5
5
4

4
4
4; b) x = 2; x1 = 2, x2 = 2.

DE

2) a) x = 4; x =

113

11 klas 2 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai
5.3. Lygtys su kvadratinmis aknimis
9 ; c) ;
35. a) 16; b) 1 16

d)
g)

1;
4
2 14 ;

e) 900; f) ;
h) 6,25; i) 1.

36. a) 24; b) 13; c) ;

d) 2,4; e) 2; 2; f) .

37. a) 8; b) 1; 4; c) 2; d) 1; 3; e) ; f) 1.

3; c) 1; 3;
d) 3; 3; e) 0; 3; f) 3; 1; 4.

39. 1) a) x = 2; x = 4; b) x = 1; .
2) Negali.

DE

MO

38. a) 2; 4; b) 3;

114

5.4. Rodiklins lygtys


40. a) 3; b) 2; 1; c) 4; d) 7;
e) 4; f) 1 13 ; g) 3; h) 5;

i) 3; 3; j) 2; 2.

41. a) log2 5; b) log3 7; c) log4 3; d) 1 + log5 2;


log 75

3
; g) log4 3 7.
e) log2 5 1; f)
2
42. a) 3; b) 0; c) 3; d) lg 5; e) 2; f) 2;
g) 2; h) ; i) 1; j) log4 3; k) 1; l) 7.

43. a) 2; b) 1; c) 1; 4; d) 3; 3; e) 4; 3; f) 0; g) 4; 1; h) 1,5; i) 4.

11 klas 2 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai

44. a) 1; 7; b) 2,25; c) 0,25; d) 0,5; e) 3; f) 2.


45. 1) a) 2; b) 0; c) .

DE

MO

 x
2) a) 2x = 4; x = 2; b) 2x = 1; x = 0; c) 12 = 1; .
3) b = 0.

115

11 klas 2 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai
5.5. Logaritmins lygtys
46. a) 16; b) 3; c) 1; d) 26; e) 4 13 ;
f) 1002; g) 15; h) 3; 1; i) 1.

47. a) 3; b) 14 ; c) 16; d) 4; e) 5.
1 ; f) 1 1 ; g) 1 ; h) 1; i) 1 1 .
c) 2; d) 4; e) 27
8
64
6
49. a) 2; b) 2; c) ; d) ; e) 3; f) 15.

48. a) 16; b)

1
16 ;

50. 1) a) 4; b) 0,5.

DE

MO

2) a) log2 x = 2; x = 4; b) log 1 x = 1; x = 21 .
2
3) Lygtis loga x = b (a > 0, a = 1) turi vienintel sprendin x = a b .

116

5.6. Sudtingesns logaritmins lygtys


51. a) 5; b) 0,3; c) 12; d) 75; e) 3; f) 4.

52. a) 4; b) 2; c) 3; d) 2 2.
53. a) 2,5; b) 18; c)

9
16 ;

d) 12.

54. a) ; b) 12; c) ; d) 3.
55. a) 3; b) 1; c) 4; d) 3; e) 3; 5; f) 3; 7.
56. a)

1
16 ;

11 klas 2 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai

b) 25; c) 27; d) 16; e) 64; f) 81.

57. a) 3; b) 4; c) 0,5.

DE

59. 2.

MO

58. a) 8; b) 1; c) 24.

117

11 klas 2 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai
5.7. Lygtys su moduliais
60. a) 3; 3; b) ; c) 14 ; 14 ; d) 24; 24; e) 10; 10; f) ; g) 4; 4; h) 0,45; 0,45;
i) 0.

61. a) 2; 3; b) 3; 5; c) ; d) 0; 6; e) 1,4; 0,4; f) .


62. a) 1; b) 4; 23 ; c) 1 13 ; d) ; e) 1 13 ; f) 13 ; g) 1 23 ; 17; h) 13; 15 ; i) 1 13 ; 25 .
63. a) 2; 2; b) 1; 3; c) 0.
64. 1) a) 5; 1; b) .

2) b > 0; b = 0; b < 0.

65. 1)

3|

MO

|
y= y = 3

Lygtis |x 3| = 3 turi du sprendinius (0 ir 6).


Lygtis |x 3| = 4 sprendini neturi.
Lygyb 3 = 4 yra neteisinga.

y = 4

DE

2) a < 0; a = 0; a > 0.

118

5.8. Lygtys, kurios sprendiamos vedant nauj neinomj

66. a) 1; 1; b) 3; 1; 1; 3; c) 2; 1; 1;


2; d) ; e) 12 ; 12 ; f) 2; 2.

67. a) 3; b) 2; c) 1; d) 2.
68. a) 1; 3; b) 0; 1; c) 2; d) 3; e) 3; f) 1; 4.
69. a) 3; 9; b) 12 ; 32; c) 25; 125; d) 0,1; 10 000; e) 2; 64; f) 0,25.

70. a) 2 2; 2; 2; 2 2; b) 2;
71. a) 10; 1 000 000; b)

2; c) ; d) 1; e) 1;

7; f) 102 7 ; 102+ 7 .

11 klas 2 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai

10; 10; c) 1; d) 2.

72. a) 1) Bikvadratin lygt ax 4 + bx 2 + c = 0 paymj x 2 = y, pakeiiame kvadratine lygtimi

MO

ay 2 + by + c = 0. Kai kvadratins lygties diskriminantas D = b2 4ac:


yra neigiamas (D < 0), tai ji sprendini neturi, o tuo paiu ir bikvadratin lygtis sprendini
neturi;
b . Kai b
yra lygus 0 (D = 0), tai kvadratin lygtis turi vienintel, nelyg 0 sprendin, x = 2a
b > 0 ir x 2 = b turi du sprendinius, kurie yra bikvadratins
ir a yra skirting enkl, tai 2a
2a
b < 0 ir lygtis x 2 = b sprendini
lygties sprendiniai. Kai b ir a yra vienod enkl, tai 2a
2a
neturi, o tuo paiu sprendini neturi ir bikvadratin lygtis;
yra teigiamas (D > 0), tai kvadratin lygtis turi du sprendinius. Jei tie abu sprendiniai yra teigiami, tai bikvadratin lygtis turi 4 sprendinius, jei abu neigiami, tai bikvadratin lygtis sprendini
neturi, jei vienas teigiamas, o kitas neigiamas, tai bikvadratin lygtis turi du sprendinius.

DE

2) Pavyzdiui: x 4 25x 2 + 24 = 0, x 4 24x 2 25 = 0, x 4 2x 2 + 25 = 0.


b) Jei x = d yra lygties ax 4 + bx 2 + c = 0 sprendinys, tai teisinga yra lygyb ad 4 + bd 2 + c = 0.
T pai lygyb gauname ir vietoj x raydami d, t. y. a (d)4 + b (d)2 + c = 0,
ad 4 + bd 2 + c = 0. O kadangi ji yra teisinga, tai ir d yra bikvadratins lygties sprendinys.

119

11 klas 2 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai
5.9. Lygtys su sinusais
73. a)

;
4

b) 2 ; c) 0; d) 3 ; e) 2 .

74. a) (1)k 3 + k, k Z; b) (1)k

16 + 4 k, k Z;
k, k Z; d) (1)k + 2k, k Z;
2
3
+ k, k Z; f) (1)k + 2k, k
2
6

c) (1)k 6 +
e) (1)k 3
Z.
75. 1) Sinusoid y = sin x isidsiusi juostoje y [1; 1], o ties y = 2 t juost nepatenka, todl
ties ir sinusoid bendr tak neturi, o lygtis sin x = 2 sprendini neturi.
2) a < 1, a > 1.
3) sin x = 1, kai x = 2 + 2k, k Z;
sin x = 0, kai x = k, k Z;
sin x = 1, kai x = 2 + 2k, k Z.
k ,
3

77. a) (1)k+1

MO

k Z; b) 4k , k Z; c) 6 + 23 k , k Z;
d) + 4k, k Z; e) + 4k, k Z; f) 6 + 2k, k Z.

76. a)

+ k, k Z;
b)
+ 3k, k Z;
c) x = k, k Z arba x = (1)k+1 9 + 3k , k Z.
(1)k+1

;
2

3
c) 2; 3
2 ; ; 2 ; 0; 2 ; ; 2 .

DE

3
78. a) 5
2 ; 2 ; b) 2 ;

120

5.10. Lygtys su kosinusais


79. a)
80. a)
d)

; b) ; c) 0; d) 2 ; e) 3 ; f) 3.
2
3
4
6

2
2 + 2k, k Z; b) 12 + 3 k, k Z; c) 2
3 + 4k, k

15 + 5 k, k Z; e) 6 3 + 2k, k Z; f) 8 + k,

Z;
k Z.

81. 1) Kosinusoid y = cos x isidsiusi juostoje y [1; 1], o ties y = 2 t juost nepatenka,
todl ties ir kosinusoid bendr tak neturi, o lygtis cos x = 2 sprendini neturi.
2) a < 1, a > 1.
3) cos x = 1, kai x = + 2k, k Z;
cos x = 0, kai x = 2 + k, k Z;
cos x = 1, kai x = 2k, k Z.
+ k, k Z; c) + k, k Z;
3
4
2
6

6 + k, k Z; e) 4k, k Z; f) + 2k, k Z.
5

2
3 + 2k, k Z; b) 12 + k, k Z; c) 2 + k,
3
3
5
2 ; 2 ; 2 ; 2 ; 2 ; b) ; 0; ; c) ; 3.

11 klas 2 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai

83. a)
84. a)

k Z; 3
4 + 2k, k Z.

DE

d)

MO

82. a) k, k Z; b)

121

11 klas 2 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai
5.11. Lygtys su tangentais
85. a) 6 ; b) 0; c) ; d) 4 ; e) 6 ; f)
86. a)
d)

+ k, k
4
2 + 2k,
3

7 .
12
+ k,
18
3

+ k, k z; c)
Z; b) 12
k Z;
2
4
k Z; e) k, k Z; f) 3 + 2k, k Z.

87. 1) Tangentoid y = tg x ir ties y = a su visomis a reikmmis turi be galo daug bendr tak,
tarp kuri atstumai lygs . Visi lygties tg x = 3 sprendiniai yra x = arctg 3 + k, k Z.
2) Taip.

88. 1) a)

3
b) 5
4 ; c) 4 ;
2
b) 4
3 ; c) 3 ;
7
b) 5
6 ; c) 6 .

DE

MO

2) a)
3) a)

;
4
;
3
5 ;
6

122

5.12. Lygtys su kotangentais


89. a)
90. a)
d)

; b) ;
3
2
+ k, k
4
4 + k,

3
5
c) 3
2 ; d) 4 ; e) 6 ; f) 0.
+ k , k z; c) 2 + 2k, k Z;
Z; b) 18
3
3
3 + 3k, k Z.
k Z; e) 11
+
k,
k

z;
f)
4
2

91. 1) ctg x = 4, x = arcctg 4 + k, k Z.


2) Taip.

92. 1) a)
2) a)
3) a)

94. a)

+ k, k Z; (1)k + k, k
2
6
5 + k, k Z; + k, k Z;
3
6
+ k, k Z; 5 + k, k Z;
4
6
3 + k, k Z; + 2k, k Z.
4
3
; 2 ; b) 2 ; .
3
3
3
3

Z;

MO

b)
c)
d)

5
b) 5
4 ; c) 4 ;
7
b) 3
4 ; c) 4 ;
7
b) 7
6 ; c) 6 .

DE

93. a)

;
4
3 ;
4
;
6

11 klas 2 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai

123

11 klas 2 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai
5.13. Dar daugiau trigonometrini lygi
+ k, k Z; c) 2 + k, k Z; d) k, k Z.
+ 2k, k Z; b) + 2k, k Z;
2
3
(1)k 6 + k, k Z; d) 2
3 + 2k, k Z;
(1)k 6 + k, k Z; f) 2k, k Z;
+ k, k Z; arctg 0,8 + k, k Z;
4
3 + k, k Z; arctg 4 + k, k Z.
4

95. a) k, k Z; b) k, k Z; (1)k
96. a)
c)
e)
g)
h)

97. a)
d)
f)

+ k, k Z; b) k, k Z; c) 2k, k Z; 2 + k, k Z;
+ 2k, k Z; (1)k 6 + k, k z; e) (1)k 6 + k, k Z;
+ k, k Z; 5
6 + 2k, k Z.

99. a)
100. a)

; 5 ; b) ; 11 ; c) ; 3 ;
12 12
8 8
6 6

k
(1) 6 + k, k Z; (1)k+1
4 + 2k, k Z; 3
4 + 2k,

k
k
(1) 9 + 3 , k Z; (1)k+1

11
d) 4 ; 5
4 ; 12 .

6 + k, k Z;
k Z;
9 + 3k , k Z.

DE

b)
c)

MO

+ k, k Z; b) 4 + k, k Z; c) 3 + k, k Z;
+ k, k z; f) 2 + 2k, k Z.
d) arctg 13 + k, k Z; e) 12
3
3

98. a)

124

11 klas 2 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai
Sprendiame
101. 4.
102. 5.
103. 2; 22.
104. 34.
105. a) 0; b) 17.

106. a) 3 3;

3
3; b) 3 32 ; c) ; d) 2; 2; e) 1; 1; f) 8; 2.

107. 600 cm2 .

108. a) 3; 0; b) 9; c) 6 14 ; d) 1; e) 1 12 ; f) 3; g) 2; h) 2 2; 2 2; 3; i) 23 ; 23 .

MO

109. a) 1; b) 5; c) 3; 3; d) 2; 2; e) 2 3.
110. 5.

111. a) (4; 2); b) (3; 5), (18; 20).


112. a)

1

2; 0


; b) (2; 0); c) tokio tako nra.

113. 1) ACPyra status (C =


90 ):

4 + x2.

DE

+ CP2

2 km

AP =
=
Pelk
Atstum
AP
turistas
nueis
per:


P
x
4+x 2 km = x 2 + 4 h.
M
1 km/h
C

P DByra status (D =90 ):


Pieva
2
P B= P D2 + DB 2 = (5
 x) + 4 =
= 25 10x + x 2 + 4 = x 2 10x + 29.
Atstum
P B turistas nueis per:


x 2 10x+29 km = 1 x 2 10x + 29 h.
2
2 km/h


Vadinasi, visas kelions laikas lygus x 2 + 4 + 21 x 2 10x + 29 valandos.


2) Sprendiame lygt x 2 + 4 = 12 x 2 10x + 29, x = 1 km.
AC 2

125

11 klas 2 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai
Sprendiame

114. a) 1; b) ; c) 5; d) 1; e) 2; f) 2 2.
115. 2.
116. a) 1,5; b) 2,5; c) 8; d) 1,25; e) 0,5; f) 2; g) 0,5; h) 2,5; i) 2,5; j) 16 ; k) 9;
l) 13 .
117. a) (4; 0); b) (1,5; 0,5); c) (1; 3).

118. a) 78 ; b) 1,5; c) 2; 12 .
119. 3 13 .

DE

MO

120. 1) 3,75 m; 2) 6,25 0,6n ; 3) ketvirt kart.

126

Sprendiame
121. a) 2; b) 1,6; c) 90; d) 10; 10; e) 6; 6; f) 3; g) 1; h) 0,8; i) 2; 3.
122. a) 3; b) 7; c) 1 12 ; 1; d) 1; 9; e)
123. a) 2; b) 5; c) 14 ; d)

1+ 5 ;
2

2; f) 5; g) 1,4; 3; h) 1; 6; i) 4; j) 5.

e) 3; f) 12; g) 3.

124. a) (16; 2); b) (1 000 000; 10); c) (5; 2); d) (2; 2).
125. a) 3,05; b) 2; c) 31,25; d) 1400.

11 klas 2 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai

126. 34 .
127. 3.
129. 4; 8.

MO

128. 5.
130. (; 7) (7; 7) (7; +).

1 5
2; 2 .

DE

131. a) (1; 2); b) (2; 2), (2; 2); c) (10; 80), (10; 80); d) (2; 10), 12 ; 52 , (2; 10),

127

Sprendiame
132. 4 sprendiniai.
Y

1)

1
0
1

2)

3) a = 1.

y = | x2
2x |

133.

y = x2
2x

11 klas 2 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai

1
2

0
1

1 2

MO

134. a) 12 ; 2; b) 3 13 ; 12; c) ; d) 9; 1; e) [1; 5]; f) [0; 1].


135. a) 5,5; b) 1,5; c) 1; d) 3; 4; e) 3; 2; 0; 1; f) 4.

136. a) 5;


5; b) 2; 2; c) 2; 2; d) 3; 0; 3; e) 12 ; 0; 12 ; f) 0.

137. x 2 = t, t 2 + 10t + 9 = 0, D = 64, t1 = 1, t2 = 9, x 2 = 1 ir x 2 = 9 neturi sprendini,


todl lygties x 4 + 10x 2 + 9 = 0 sprendini aib yra tuia.

138. 8 dm ir 0,125 dm.

DE

139. a) 4; 1; b) 3; 2; c) 2.

128

Sprendiame
140. a) 0; b) 4; c) 1; d) 3; e) 0; 2; f) 2; 3; g)

1
128 ;

4; h) 0,0001; 10; i) 0,01; 1000.

141. a) 1,5; b) 1.
142. 0.
143. 14 ; 16.
144. a) 12 ; 12 ; b) 2; 1; c) 2.

11 klas 2 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai

145. a) 27; b) 16; c) 25; d) 64; e) 9; f) 16.


+ k, k Z; (1)k+1 + k, k Z.
146. a) 18 ; 2; b) 8,5; c) 5; d) 0; 3; e) 2; f) (1)k 12
4
12 4

147. 9.

DE

;
2

MO

b) 2 ; c) 0; d) 3 ; e) 3 ; f) 13
12 .
 
149. b = arccos 12 .

148. a)

129

11 klas 2 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai
Sprendiame
+ k, k Z; b) + k, k Z; c) + k, k Z; d) + 2k, k Z;
150. a) (1)k 12
2
24
2
2
6
+ k, k Z;
e) k, k Z; (1)k 4 + k, k Z; f) (1)k+1 24
4
g) 2 + k, k Z; 3 + 2k, k Z; h) k, k Z; (1)k+1 4 + k, k Z;
i) 4 + 2 k, k Z; 2 + 2k, k Z; j) 6 + k, k Z; k) 2 + 2k, k Z;

l) arccos 54 17 + 2k, k Z.
+ k, k Z; b)
151. a) (1)k 12
2

+ k, k Z; (1)k 3 + k, k Z;
c) k, k Z; 3
4 + 2k, k Z; d) k, k Z;

+ k , k Z.
e) 2 + 2k, k Z; (1)k 6 + k, k Z; f) (1)k 24
4

152. a) x R \ {k, k Z}; ;

153. (1)k

+ k, k Z.

3 .
4
155. 1) 6 + k, k Z; 2) 6 ; 5
6 .
156. (1)k 17 arcsin 0,8 + 7 k, k Z.
157. 1) 2 cos(2x)cos2 x = 2(cos2 xsin2 x)cos2 x
= 1 sin2 x 2 sin x = 1 3 sin2 x.
2) arcsin 13 ; arcsin 13 ; 3
2 .
158. 1) [1; 1]; 2) 1; 4 ; 4 ; 1.
159. arccos 13 + k, k Z; 2k, k Z.

= 2 cos2 x2 sin2 xcos2 x = cos2 x2 sin2 x =

DE

154. 4 ;

MO

b) x R \ { 2 + k, k Z}; x = k, k Z;
c) x R \ { 2 + k, k Z}; x = 4 + k, k Z.

160. 739, 937.

161. Sunkokas udavinlis...

130

Besidomintiems

5.
6.
7.

a) (4; 0); b) (0; 8).


a) 7 13 ; 1; 2; b) 13 ; 0; 1; c) 2; 7; d) 2,5; 4.


a) (; 1) (1; ); b) 1 13 ; 0 .
2mx 2 2x 3m 2 = 0.
Kadangi m = 0, tai lygtis yra kvadratin. Randame jos diskriminant.
D = 4 4 2m (3m 2) = 4 + 24m2 + 16m = 4(6m2 + 4m + 1) > 0, nes 6m2 + 4m + 1 > 0.
Kadangi D > 0, tai lygtis turi du sprendinius.
a) 10; 10; b) 4; 4.
(; 4) (1; +).
f (x) = (x 2)(x 3) k 2 grako su OX aimi bendr tak absciss yra lygties
(x 2)(x 3) k 2 = 0 sprendiniai.
rodysime, kad su visomis k reikmmis lygtis turi lygiai 2 sprendinius.
Kai k = 0, tai (x 2)(x 3) = 0 sprendiniai yra 2 ir 3.
Kai k = 0, tai atskliaud gauname toki kvadratin lygt:
x 2 5x + 6 k = 0, D = 25 4(6 k 2 ) = 4k 2 + 1.
Kadangi 4k 2 + 1 > 0, tai lygtis turi du sprendinius.
Vadinasi, f (x) = (x 2)(x 3) k 2 grakas su OX aimi turi du bendrus takus.

MO

2.
3.
4.

DE

1.

11 klas 2 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai

131

11 klas 2 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai
Besidomintiems
1.
2.
3.
4.
5.

DE

MO

6.
7.

5 ; 1 5 ; b) 3 6; 1; c) 3; 1; d) 3; 5.
a) 12 ; 2; 1+
2
2
a) 1; b) 1; c) 0; 15; d) 3; 83; e) 1; 2; f) 2; 3.
a) 1; 6; b) 7; 1.
a) 9; 81; b) 1; 9; c) 2 + k, k Z; d) 4 + 2 k, k Z.

1) 31 + 8 15 = (4+ 15)2 = 16 + 8 15 + 15 = 31 + 8 15.

15)
1 .

2) 4 15 = (4 15)(4+
= 1615
4+ 15
4+ 15
4+ 15
3) 2; 2.
2; 2.
log3 28 3; log3 10.

132

Geometrijos udaviniai
162. 1) a) S = 12 ah; b) S = a 2 ; c) S = ab; d) S = ah; e) S =

a+b h.
2

1a a 3
2
2

 2
h = a 2 a2 = a 2 3 ; S = 12 ah =

2)
a

a2

163. 16 cm2.
2
164. 1) 3 23a ;

2) 3 2 3 cm2 ; 18 3 dm2 .

C
O

2) 120 cm2 .

166. 10 cm2 .
7.
167. 13

168. 135 dm2.

DE

169. 300 cm2 .

SABC = ACBO
;
2
SABCD = 2SABC = AC BO = AC BD
2 .

MO

165. 1)

2
= a 4 3.

11 klas 2 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai

133

11 klas 2 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai
vairs udaviniai
170. 91.
171. 33.
172. 7,8.
173. 72.
174. Pastaba. Slygoje nepakanka duomen.
175. 8,6.
176. 70 %.
178. 5.
179. 2.
180. 2 ir 8.

MO

177. 28.

DE

181. 1) a) 10; b) 9; 2) a) 8; b) 7.

134

Testas
182. C.
183. D.
184. C.
185. D.
186. C.

11 klas 2 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai

187. E.
188. D.

191. E.
192. C.
193. E.
194. B.
195. B.
196. C.
197. B.
198. E.

DE

190. C.

MO

189. C.

135

11 klas 2 dalis. IPLSTINIS KURSAS

Atsakymai
Pasitikriname

199. x 2 2 2x + 1.
200. 1) 5; 2) 2.
201. 35.
202. a) 5; b) 3; 3; c) 2.
203. a) 6; b) 4; c) 2 34 ; 2; d) 1; e) 8; f) 1,5; 2.
204. (8; 3).
205. a) 2 13 ; b) 13 ; c) 3; d) 3; 0; 3; e) 2 21 ; f) 3; 15 ; g) 0; h) 3; i) 0; 2.
206. a) 2 14 ; b) 19 ; c) 9; d) 5; e) ; f) 5; 5; g) 100; 1000; h)

2; 4; i) 19 ; 3.

208. 3 13 .
209. 0; 18.
210. 1) 12 ; 2) 1 12 .
211. 1) 2 21 ; 2) 100 000.

MO

207. a) 1,5; 2; b) 2 13 ; 5; c) 2,5; 0,5.

212. a) + k, k Z; b) (1)k 6 + k, k Z; c) k, k Z; (1)m

213. a)
214. 1)

136

DE

d)
g)

3 + k, k Z; m, m Z; e) 2 + 2k, k Z;
+ k , k Z; h) k, k Z; + 2n, n Z;
8
2
4
; b) 3 ; c) 5.
4
6

S = 2ab a 2 , P = 4b; 2) S = 6, P = 4 8.

+ m, m Z;
f) 2k, k Z; 3 + 2n, n Z;
i) 2 + k, k Z; 4 + n, n Z.

MO

DE