Está en la página 1de 5

AP Reviewer

Greece
o The Glory that was Greece
o mangangalakal sa karagatan
N Balkan Peninsula
E Aegean Sea
W Ionian Sea
S Mediterranean Sea
Minoan
4000-3000 BCE
Knossos, Crete
King Minos
Linear A

Mycenaean
1400 BCE
Peloponnesus
Agamemnon
Linear B

Athens
Demokratikong pamahalaan direct
democracy
Academic and arts
Athena goddess of wisdom
Sentro ng kalakalan
Naval battle sa tubig

Sparta
Oligarchy Physical strength and military
Ares god of war
Pagsasaka
Land battle phalanx (battle
formation)

Persian War
Round 1: pagsakop sa Thrace, Asia Minor ng Persia
o Darius I pinuno
o Sardonius namumuno sa hukbo ng Persia
Round 2: Battle of Marathon
o 30,000 Persians
o Philippides nautusan na pumunta sa Sparta
Round 3: Battle of Thermopylae
o Themistocles Athenian general
Reformers of Athens
1. Draco
o isang tyrant ruler
o nagpatupad ng marahas na batas
2.
o
o
3.

Solon
isang magaling na pinuno
nagpatupad ng mga batas na hanggang ngayon ay batas pa din
Pisistratus

o Isang aristokrata
o Nagpatupad ng orstrasismo (pagpapatapon sa isang tao ng kaaway ng
pamahalaan)
4. Cleisthenes
o Isang magaling na pinuno
o Ang kanyang mga reporma ay nagbigay daan sa pagkakaroon ng
demokratikong pamamahala
Stoic whatever fate dictated, was right
Cynic people should seek virtue, only they scorned pleasure, wealth and
social position
Epicurean materialistic
Rome
o The Grandeur that was Rome
o a city built on seven hills
N - Switzerland, Alps
E Adriatic Sea
W Tyrrhenian Sea, Corsica, Sardinia
S Mediterranean Sea
1st Triumvirate
o Julius Caesar governor ng Gaul (France)
o Pompey nakasakop sa Spain, hawak ang military
o Marcus Crassus pinakamayamang tao sa Syria

Namatay si Crassus sa labanan


Nagkaroon ng away sa gitna ni Julius at Pompey
Rubicon River ditto nakatanggap ng mensahe si Pompey

March 15, 44 BCE


o sinaksak si Julius Caesar 35 times
o Ides of March
o the die is cast
2nd Triumvirate
o Octavian apo sa pamangkin ni Julius, namuno sa Rome
o Mark Anthony kalihim ni Julius Caesar, namuno sa Egypt
o Lepidus namuno sa Gaul at Spain

Bumuo ng rebekyon si Lepidus

Na-fall si Mark Anthony kay Cleopatra at nagalit si Octavian dahil


mistress ni Julius Caesar si Cleopatra

Labanan sa Actium
- Mark Anthony vs. Octavian
- pagtatapos ng Republika ng Rome at patungo sa pagiging imperyo
Octavian
o Augustus banal
o Prinsip unang mamamayan
o Imperatus pinuno
o Caesar emperor
Augustus Caesar
o first emperor of the Roman Empire
o Pax Romania Roman Peace (200 years)
o Literature Golden Age of Rome
o I found Rome a city of bricks, I left it a city of marble
First Century Emperors
o Tiberius sa panahon niya, ipinako si Hesus sa cross dahil sa
paniniwala na siya ang Savior
o Caligula baliw na emperor (inassign ng consul ang kanyang kabayo)
o Nero malupit ang mga kasalanan ng mga Kristiyano sa kanya
(sinunog ng buhay)
o Lerva Era of Good Feelings
o Trajan first non-Roman emperor
o Hadrian pinalakas ang hangganan ng mga imperyo
o Antoninus Pious pinagabawalan ang pagpapahirap sa mga Krisitiyano
o Marcus Aurelius stoic emperor
Diocletian
o Naghati sa imperyo (east at west) dahil masyado itong Malaki
Constantine
o Pinagsama ang dalawang imperyo
o Ginawang Constantinople ang Byzantine
o Nagpabaptize bago mamamatay
Theodosius
o Yumakap sa Kristiyanismo
o Ginawang opisyal na relihiyon ang Kristiyanismo
Romulus Augustulus

o Last emperor
476 AD Fall of the Roman Emperor
5 Cities na sentro ng Kristiyansimo:
o Jerusalem
o Alexandria
o Rome
o Constantinople
o Antioch
Pope Julius I nagsabi na December 25 ang bday ni Hesus
Pope Leo the Great Petrine Doctrine (Bishop of Rome ang tagapagmana ni
Peter)
Pope Gregory I nagpalaganap ng Kristiyanismo (missionaries)
Pope Gregory VIII power of investiture
Paglakas ng Simbahang Katoliko
o Pagbagsak nung Roman Empire
o Organisasyon sa Simbahan
o Pamumuno ng Simbahan
o Pamumuno ng mga Monghe
Holy
o
-

Roman Empire
Clovis
1st Frankish king
Merovingians dynasty
naging Kristiyanismo

o Pepin II
- Mayor of the Palace (chief officer)
o Charles Martel
- Battle of Tours sa Italy Oct.10, 732 AD
o
-

Pepin the Short


King of Franks, 751
Papal States (lupain ng Pope)
King by the grace of God

o
-

Charlemagne
1st Roman Emperor
King of Italy
Father of Europe
Emperor of the Romans

- light in the period of darkness


Crusade military expedition to regain the Holy Land (Jerusalem) from the
Muslim Turks
Crusader Latin word cruciata marked w/ a cross
Pope Urban II nagpatawag ng isang konseho upang pag-usapan ang
hakbang na gagawin patungkol sa panananwagan ng mga Byzantino
Unang Krusada (1096-1099)
pinangunahan ng mga Pranses at Norman
isang organisadong hukbo
nasakop nila ang mga lungsod ng Antioch at Edessa
nasakop din ang Jerusalem
tuluyang nabawi ng mga Muslim ang banal na lupain sa pamumuno ni
Saladin
Ikatlong Krusada
mas kilala sa tawag na krusada ng tatlong hari sapagkat tatlong hari
ang nanguna dito
- Frederick I Barbossa (Germany)
- Phillip Augustus (France)
- Richard Lionheart (Great Britain)
Ikaapat na Krusada
Pinangunahan ni Pope Innocent II
Ikalimang Krusada
Childrens Crusade
Led by Peter of Cloyes
Faled to reach the Holy Land