Está en la página 1de 19

ALGUNAS PRUEBAS HISTRICAS SOBRE LA CATALANIDAD DEL

VALENCIANO

Segle XIV

[1322] El metge valenci Berenguer Aimrich ensenyava en l'Estudi General de


Montpeller, ciutat llavors sota jurisdicci dels reis de Mallorques-Rossell. El tal
metge tradu de l'rab "in vulgare cathalenorum"
[1325-29] Ramon Muntaner [Cronista empordans (1265-1336) que resid
durant alguns anys a Valncia i Xirivella, on comen el 1325 a redactar la seua
Crnica]. Crnica, cap. XVII. A cura de Ferran Soldevila. Barcelona: Selecta,
1971.

tots aquells qui en la dita ciutat de Mrcia e en los davant dits llocs sn, [...] parlen del
bell catalanesc del mn.
(Castellano: Todos aquellos de la susodicha ciudad de Murcia (se refiere a Orihuela) y
en los susodichos lugares hablan el ms bello cataln del mundo

[1341] Carta de cessi del lloc de Sagra (Marina Alta) a l'Orde de Santiago
estesa per duplicat a Valncia el 17 de setembre de 1341, pel notari valenci
Bernat de Soler. (Archivo Histrico nacional, rdenes Militares, Ucls, Sagra i
Sanet, carp. 307, nm. 6)

[l'una] scripta en letra e lengua castellana, et la otra [...] en plan escripta en letra e
lengua catalana.
(castellano: una, escirta en lengua castellana, y la otra escrita en lengua catalana.)

[1360] El cad de Xtiva i un jueu barcelon fan de torsimanys i treballen unes


capitulacions pel rescat d'un visir de Fes:

scientes loqui et intelligere ad nodum cathalanorum et eciam algaraviem et linguam.


(Castellano : hablamos y nos entendimos en lengua catalana y tambin en algarabia)

Francesc Eiximenis [Francisc, nascut a Girona el 1330 i mort al 1409. Va viure


els ltims anys de la seua vida a Valncia, on va donar a conixer les seues
obres ms importants]. Lo Cresti (llibre segon). Edici a cura dAlbert Hauf.
Barcelona: 62, 1983.

Per aquest punt a declarar, deus saber que, segons que posen los metges, quan lhom
ss gitat a dormir la sang sescalfa e tot lo cors de dins, e, a vegades, per diverses
causes, lo pulm, qui sapella lo lleu en catalanesc, se lleva e posas sobre lo cor, e
tancal e labriga, en tant que quaix li toll la seua prpia respiraci
(Castell: En este punto de la declaracin debes saber que, segn lo que dicen
los mdicos, cuando el hombre se acuesta la sangre se calienta y todas las

partes interna, a veces, por diversas causas, el pulmn, que se denomina lleu
en cataln.)

Segle XV

[1400] Carta dels Jurats de Valncia a les autoritats de la vila fronterera


castellana de Moia (vora Adems) tramesa l'1 de setembre de 1400. (Arxiu
Municipal de Valncia, Lletres missives, g-7, s.f. [28 r i v])

Certifficam que a a.N Berenguer Porquet, laurador, veh nostre e d'aquesta ciutat, fug,
dos mesos poch ms o menys sn passats, un seu catiu, de linatge de tartres, emper
batejat e apellat Johan, de edat de XX anys, poch ms o meyns, e palad en lebguatge
catal, com de poquea a ena se nodrs en esta terra [...]
(castellano: Certificamos que a D. Berenguer Porquet, labrador, vecino nuestro y de esta
ciudad, se le escap, hace ms o menos dos meses, un cautivo suyo de linaje de trtaros,
aunque bautizado y llamado Juan, de 20 aos de edad, poco ms o menos, y que habalba
en lenguaje cataln)

[1411] La vdua de Joan I, Violant de Bar, francesa, s'adrea a la noblesa


valenciana a tomb del plet successori, i afirma que ha fet estudiar els testaments
dels darrers reis,

los quals testaments, per clarificaci de nostra intenci, havem fet splanar de lat en
lengua catalana.
(Castellano: cuyos testamentos, para clarificar nuestra intencin, los haremos traducir
del latn a la lengua catalana.)

[1415] Carta del rei Ferran d'Antequera al sult del Marroc, a propsit d'una
reclamaci. (El document sencer s publicat per M. Arribas Palau,
"Reclamaciones cursadas por Fernando de Aragn a Abu Sa'id 'Utman III de
Marruecos", Boletn de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XXX
(1963-1964), p. 320.)

Nos empero, querientes procedir en esto legctimament e segunt dreyto e razon, vista
una letra o carta morisca vuestra e aquella feyta reduir por el alcadi nuestro de
Valencia de morisco en roman cathaln, por lo qual parece del deudo de las ditas
MCCC doblas restantes de la dita mayor cuanta o precio de los ditos drapos o panyos
[...]

[1417] Enrique de Villena [Escriptor castell (1384 1434), pare de


lescriptora valenciana Isabel de Villena], Los dotze treballs dHrcules, redactat
a Valncia (citat per Antoni Ferrando Francs, op. Cit. P. 77):

a prees e instania del virtuoso caballero mosn Pero Pardo [...], escripto en romane
cataln

[1412-18] Sant Vicent Ferrer. Reportationes sermonum Reueredissimi Magistri


Vicentii Ferrarii, predicatoris finis mundi. (Citat per Roc Chabs en "Estudio
sobre los sermones valencianos de San Vicente Ferrer, que se conservan
manuscritos en la Biblioteca de la Baslica Metropolitana de Valncia", Revista
de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1902, p. 134.)

Vosaltres de la Serrania qui estats enmig de Castella e de Catalunya, e per o prenets


algun vocable castell e altre catal. La nostra vida s el mig: desss s la glria e
dejs infern.
(Vosotros los de la Serrania que estis en medio de Castilla y de Catalua y por esto
tomsi algunos vocablos del castellano y otros del cataln.)

[1420] El 18 de desembre, els jurats de Valncia sadrecen al papa Mart V i li


demanen que els carmelitans valencians siguen integrats en la provncia de
Catalunya (citat per A. Ferrando Francs, op. Cit., pp. 77- 78):

ut dictum monasterium sub provincia Cathalonie huic civitati vicine, quorum linga sub
uno ydiomate conformatur, transferretur.
(Castellano: para que el dicho Monasterio, que est en la provincia Catalana, en la
ciudad vecina, y que hablan una misma lengua, sean transferidos)

[1445] Actes del procs de canonitzaci de Sant Vicent Ferrer (citat per A.
Ferrando Francs, op. Cit., p. 81):

et loqueretur in vulgari catalanico sive valentino


(castellano: y hablaron en vulgar cataln o valenciano)

[1389-1459] Sant Antoni, Arquebisbe de Florncia. Istoriale, III, tit. 24, c. 8


[referint-se als sermons de sant Vicent Ferrer].

Ecco la grande maraviglia. Egli non predicava che nella sua nativa lingua catalana e
ogni nazione facilmente lo capiva.
(castellano: he aqui la gran maravilla. El predicaba en su nativa lengua catalana y cada
nacin fcilmente lo entenda)

[1492-97] Bernat Fenollar [Escriptor valenci (1438-1516) que particip com


a poeta en diverses obres col.lectives, entre les quals les Obres e trobes en lahors
de la Verge Maria (1474)] i Jeroni Pau [Humanista barcelon (mort el 1497) que
va pertnyer al cercle del cardenal Roderic de Borja]. Regles de esquivar
vocables o mots grossers o pagesvols. (Edici i estudi d'Antoni M. Badia i
Margarit, Boletn de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XXIII
(1950), pp. 137-152; XXIV (1951-1952), pp. 83-116, i XXV (1953), pp. 153163.)

Obra subtitulada: "mots o vocables los quals deu esquivar qui b vol parlar la lengua
catalana, a juy del reverend prevere mossn Fenollar e misser Hiernym Pau [e] altres

hmens diserts catalans e valentians e prestantssims trobadors": "entre les persones de


bon ingeni o experincia, fcilment se coneix dits vocables sser d'Empurd, o d'Urgell,
o de Mallorques, o de Xtiva, o de les Muntanyes, o pagesvols, dels quals no
acostumen usar los cortesans ne elegants parladors e trobadors"
(castellano: Obra subtitulada: palabras o vocables que deben esquivar los que
quieran hablar bien la lengua catalana-)

Segle XVI

[1523] Joan Llus Vives [Filsof valenci (1492-1540), representant arreu


d'Europa de l'Humanisme cristi]. De Institutione foeminae christianae. (Citat
per Felip Mateu i Llopis, Lrida y sus relaciones con Valencia, Lleida, 1976.)

..mand el monarca que hombres aragoneses y mujeres leridanas fueran a poblarla; y


de ambos nacieron hijos que tuvieron como propia la lengua de aquellas, el lenguaje
que ya por ms de doscientos cincuenta aos hablamos entre nosotros.

[1528] Retrato de la Loana Andaluza (Francisco Delicado, Vencia):

MAMOTRETO X El modo que tuvo yendo con Aguilarico, espantndose que le


hablaban en cataln, y dice un barbero, Mossn Sorolla: -Ven ac, mon cosn Aguilaret.
Veniu ac, mon fill. On seu estat? Que ton pare ten demana. AGUILARET: Non vul
venir, que vaich con aquesta dona. SOROLLA: Ma comare! Feu-vos ac, veureu
vostron fill. SOGORBESA: Vens ac, tacaet [com podem veure, lautor diu que parlen
en cataln una sogorbesa (s a dir, una dona nascuda a Sogorb) i un home amb el
cognom Sorolla, especialment freqent al Regne de Valncia, i que diu ac. Uns
pargrafs ms enll, la Loana anomena la sogorbesa hija de corcovado y cataln. ]
(Castellano: El autor dice que hablan en cataln una segorbesa y un hombre cuyo
apellido es Sorolla, especialmente frecuente en el reino de Valencia)

[1556] Frederic Furi Ceriol [Humanista valenci (1527-1592) de tendncia


erasmista, defensor de la predicaci en llenges vernacles]. Bononia sive de
libris sacris in vernaculam lingua convertendis libri duo. Basilea. (Traducci de
Jordi Prez Dur i col., en Obra Completa, I, CNRS-Universitat de ValnciaUNESCO-Alfons el Magnnim, Valncia, 1996, p. 337)

Que se traduzca, si quieres, a la lengua hispana y puesto que yo he mantenido una


polmica con un valenciano, que se vierta a vuestra lengua; sabes que en vuestra
lengua no hay una diversidad menor que en la italiana. Gritar, as pues, Catalua
entera que ha sido mal traducida, porque en su opinin, encontrar muchas cosas
descuidadas, extranjeras, inadecuadas y completamente ajenas a los legtimos
contenidos de la Biblia. Lo mismo dirn Mallorca y Menorca, lo mismo Ibiza, pues el
habla y la lengua de todos esos reinos es comn con vosotros aunque os diferenciis
en algunos extremos en el sonido, en la pronunciacin y en la abertura de la boca.

[1557] Cristfor Despuig [Erudit i humanista tortos (1510-1561/80)].


Col.loquis de la insigne ciutat de Tortosa. (Citat per J. Ribelles, Bibliografa de
la lengua valenciana, II. Madrid, 1929.)

les forces y potncia principal [en la Conquesta de Valncia] tota o quasi tota sn de
Catalunya, y per o reserva all la llengua catalana y no la aragonesa
(castellano: las fuerzas y potencia principal (en la conquista de Valencia) toda o casi
toda son de Catalua y por esto permaneci all la lengua catalana y no la aragonesa)

[1559] til y breve institucin para aprender los fundamentos de la lengua


castellana (ms conegut com a Annim de Lovaina). Lovaina, publicada per
Bartolom Gravio

Quatro son, i mui diferentes entre si, los lenguajes, en que hoy dia se habla en toda
Espaa. Al primer lenguaje llaman Vazquense, que es la lengua de Vizcaya, de la
Provincia, i de Navara; [] Siguese tras esta, la Araviga [] La tercera, es la lengua
Catalana; esta es verdaderamente Francesa, i trahe su origen de la provincia de
Gascoa, de la mui antigua cuidad de Limoies: hablase en ella en los reinos de
Catalua, de Valencia, Mallorca, Menora, Ivia, Cerdea i aun en Npoles. [] El
quarto lenguaje, es aquel, que io nuevamente llamo, Lengua Vulgar de Espaa, porque
se habla, i entiende en toda ella generalmente, i en particular tiene su asiento en los
reinos de Aragn, Murcia, Andaluzia, Castilla la nueva i vieia, Leon i Portugal: aunque
la lengua Portuguesa tiene tantas, i tales variedades en algunas palabras, i
pronunciaciones, que bien se puede llamar lengua de por si.

[1563] Mart de Viciana [Historiador valenci (1502-1582)]. Crnica de la


nclita y coronada ciudad de Valencia, III. Valncia, p.341.

En Orihuela , su tierra, siempre se ha guardado la lengua catalana: porque en tiempo


de la conquista se pobl la tierra ms de catalanes que de otras naciones, de los quales
heredaron la lengua, coraon, manos & obras .

Segle XVII

[1610] Gaspar Escolano [Historiador i eclesistic valenci (1560-1619),


cronista del Regne de Valncia]. Dcadas de la historia de la insigne y coronada
Ciudad y Reyno de Valencia. Valncia, llibre I, cap. XVI, c. 108.

Como fue poblado desde su conquista casi todo de la nacin catalana, y tom della la
lengua, y estn tan paredaas y juntas las dos provincias, por ms de trescientos aos
han pasado los deste reino [Valncia] debajo del nombre de catalanes, sin que las
naciones extranjeras hiciesen diferencia ninguna de catalanes y valencianos.

[1610] Pere Gil [1551-1622]. Prleg de la traducci del Kempis del llat al
catal.

Alguns, per ventura, judicaran que en aquest temps no era necesari imprimir-se lo
present llibre de esta llengua, puis la castellana, dita ja espanyola, es casi
universalmente entesa. Pero com se veja i toque ab les mans que , exceptades algunes
poques ciutats, com son Barcelona, Tarragona, Gerona, Tortosa i Lleida, i algunes
poques viles, com Perpinya, Vilafranca del Penedes, Cervera, Tarrega, Fraga, Monts i
semblants, que estan en camins reals, en les altres demes ciutats, viles i llocos no es ben

entesa la llengua castellana de la gent comuna, i ningunes dones la usen, ans be la


llengua catalana entra algunes lleges dins del regne d'Arago i de Frana, i es
parlada casi en tot lo regne de Valencia i en les illes de Mallorca, Menorca, Ivissa i
en part de la de Sardenya, per o me haparegut ser de gloria de Deu vertit est llibre
en les paraules mes planes i comunes de la llengua catalana per a que tota manera de
gent puga d'ell aprofitar-se.
(castellano: Algunos, por ventura, juzgarn que en este tiempo no era necesario
imprimir el presente libro en esta lengua ya que la castellana, tambin dicha espaola, es
casi universalmente entendida. Pero como se ha visto, exceptuando algunas pocas
ciudades, como Barcelona, Tarragona, Gerona, Tortosa y Lrida i algunas villas como
Perpian, Villafranca del Peneds, Cervera, Tarrega, Fraga, Monzn y parecidas, que
estn en los caminos reales, en otras ciudades, villas y lugares no se entiende bien la
lengua castellana por parte de la gente comn y ninguna mujer la usa, incluso la lengua
catalana entra varias leguas dentro del Reino de Aragn y de Francia y es hablada en
casi todo el reino de Valencia y en las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y en parte de
Cerdea, por esto me ha parecido que es para gloria de Dios traducir este libro (El
Kempis) en palabras llanas y comunes de la lengua catalana para que toda clase de
personas puedan aprovecharse de l)

Segle XVIII

[1734] Carles Ros [ Escriptor valenci (1703-1773), autor de nombrosses


obres de reivindicaci del valenci]. Eptome del Origen y Grandezas del Idioma
Valenciano. Valncia [citant G. Escolano].

que se dieron tan buena maa nuestros passados en perfeccionar el idioma Valenciano,
que con ser el mesmo que el Catalan, se ha quedado este montarz, mal sonante, y
grossero, y el Valenciano ha passado a ser cortesano, y gentil
Con lo que es visto, que el fino idioma valenciano consiste, a lo menos aora, en usarse
con la pulcritud y cultura que han perfeccionado en esta ciudad, sin valerse ya de los
vocablos montaeses que aun duran, en parte, en este Reyno y en los de Mallorca,
Menorca, Ivisa y Catalunya, como lo hace tambin el buen castellano dexando sus
grosseros y mal sonantes.

[1747] Vicent Ximeno [Bibligraf valenci (1691-1764)]. Escritores del reyno


de Valencia. Valncia.

[valencians i malllorquins] de ellos [els catalans] tienen el origen y la lengua.

[1760] Memorial presentat pels diputats de Barcelona, Valncia, Ciutat de


Mallorca i Saragossa a les corts convocades pel juliol de 1760. (Citat per Joan
Regl, Introducci a la histria de la Corona d'Arag. Dels orgens a la Nova
Planta. Ciutat de mallorca: Moll, 1969, pp. 175-176.)

Hay otras leyes que obligan a que en Catalua, Valencia y Mallorca sean obispos y
clrigos de sus iglesias los que nacieron o se criaron en aquellos reynos. Porque en
ellos se habla una lengua muy particular y aunque en las ciudades y villas
principales muchos entienden y hablan la castellana, con todo los labradores ni
saben hablarla ni la entienden. En las Indias, cuyos naturales, segn se dize, no son

capaces del ministerio eclesistico los prrocos deben entender y hablar la lengua de
sus feligreses. Y van a ser los labradores catalanes, valencianos y mallorquines de
peor condicin que los indios, havindose dado en aquellos reynos hasta los curatos a
los que no entienden su lengua?

[1763] Gregori Maians i Ciscar [ Escriptor valenci (1699-1781) de l'poca


de la Il.lustraci que exerc una gran influncia en els cercles intel.lectuals del
seu temps]. Carta al bisbe Ascensi Sales.

Los libros que VS me envi llegarn a mis manos bien acondicionados. El Gazofilazio
es muy de mi gusto, no tanto por su abundancia [...] como por la lengua catalana que
estimo como propia.

[1764] Fr. Llus Galiana [Escriptor i religis valenci (1740-1771), preocupat


per la recuperaci de la llengua i autor de la Rondalla de rondalles]. Carta a
Carles Ros. (Reproduda en C. Ros, Diccionario valenciano-castellano. Valncia:
Impremta de Benito Monfort, s.p.).

cualquiera que imprimiesse esta grande obra, nada havia de perder, porque todos los
que fuessen de buen gusto en este Reino la querran, i en mallorca, i catalua se
despacharian tambien muchos ejemplares, por ser la Lengua de todos estos reinos una
misma en la substancia, i aun casi en el modo, si hablamos de tiempo mas antiguo.

[1778] Francesc Cerd i Rico [Erudit il.lustrat valenci (1739-1800)]. Notas


al canto del Turia de la Diana Enamorada. Madrid.

bajo el nombre de Catalanes se entendan stos y los valencianos, por ser todos de
una misma lengua...

[1783] Joan Antoni Maians i Ciscar [Escriptor valenci (1718-1801),


canonge, rector de la Universidad de Valncia]. Carta a Josep Vega i Sentmenat.
(Recollida per Antoni Mestre en Historia, fueros y actitudes polticas. Mayans y
la historiografa del XVIII. Oliva, 1970.)

Su lengua [la de Catalunya] en Espanya i en Francia huvo tiempo en que fue la ms


culta, pero en ambas partes ha tenido igual desgracia passando de duea a criada, i los
interesados en su conservacin son los primeros que la han abandonado con menor o
mayor prissa. En esto los valencianos hemos ganado la palma, como ms inmediatos
al rion de Castilla. [...] Vamos, pues, a vindicar el descuido de nuestra lengua con
esse que Vmd. intitula Thesoro de la lengua cathalana i ciertamente essa provincia es
la que deve tomar a su cargo la empresa porque es la que mantiene esta lengua i la
que conserva ms memorias de ella.

[1791] Antoni de Capmany [Historiador, poltic i filleg barcelon (17421813)]. Libro del Consulado (apndix). Madrid.

El cataln, a mediados del siglo XIII, era la lengua nacional de tres provincias o
reinos, es a saber, de Catalunya, Valencia, Mallorca, Menorca e Ibiza, y de all se
comunico a mucha parte de Aragn [...] Fue, es una palabra, una lengua nacional, y
no una jerga territorial, desde el siglo XII hasta principios del presente.

Segle XIX

[1801-08] Gaspar Melchor de Jovellanos [Escriptor i poltic espanyol (17441811)]. Carta al canonge de Tarragona C. Gonzlez de Posada (durant el
confinament a Valldemossa). (Reproduda a Pere Marcet, Histria de la llengua
catalana, II, Barcelona, 1987, p.5)

Si no me engao, tardar usted poco en desbautizarla a la que llama lengua


lemosina, para ponerle el nombre de catalana [...] se extendi y cundi por todo el
reino de Valencia, y salt a las islas Baleares, pudiendo decirse que antes de la mitad
del siglo XIII los aledaos de su imperio estaban sealados en el Rdano, el Turia y al
confn oriental a Menorca.

[1804] Antoni Febrer i Cardona [Gramtic i escriptor menorqu (17611841)]. Principis generals de la llengua menorquina.

[el ttol d'aquest llibre no s] perqu considria que aquesta llengua dguia el seu
origen a Menorca, sabent molt b que aquesta ila fonc fundada de valencians,
catalans, etc,. els quals e-hi portaren la seua llengua, que s la mateixa que nosaltres
usam i antigament s'anomenava llemosina, [...] s doncs, no nicament per als
menorquins, sin tamb per als mallorquins, catalans i valencians que jo he treballat
aquesta gramtica...
(Castelllano: el ttulo de este libro no es, porque consideraria que esta lengua deba su
origen a Menorca, sabiendo muy bien que esta isla fue fundada por los valencianos,
catalanes, etc., los cuales trajeron aqu su lengua, que es la misma que nosotros usamos i
antiguamente se llamaba lemosina.Es pues, no nicamente para los menorquines sino
tambin para los mallorquines, catalanes y valencianos por lo que yo he trabajado esta
gramtica)

[1846] Agust Blat y Blat: Idea del lemosn, o sea la lengua valenciana
comparada con otros idiomas

La lengua limosina, as llamada porque trae su orijen del limosn o provincia de


Limoges de Francia, era la que hablaba D. Jayme I de Aragn (que se cri en
Monpeller). Fue la que introdujo en el Reyno de Valencia, i en las islas de Mallorca i
Menorca. Con ella se dice que escribi sus conquistas. (...) Se habla tambin en
Catalua, pues a pesar del transcurso de algunos siglos, se observa por la analoga de
las vozes que el valenciano i cataln dimanan de un mismo orijen.

[1859] Reglament dels Primers Jocs Florals de Barcelona. (Citat per Joan
Mart i Josep Moran, Documents d'histria de la llengua catalana. Barcelona,
1986.)

No se premiaran sin les poesies escrites en pur catal, ja sia lo antic o ja lo literari
modern, lo qual se pot cultuivar aix en catalunya com en Valncia, Mallorca i
Rosell.

[1876] Benvingut Oliver [Jurista i historiador valenci (1836-1912), natural


de Catarroja, que estudi el dret foral de l'antiga Corona d'Arag]. Historia del
derecho en Catalua, Mallorca y Valencia. Cdigo de las costumbres de Tortosa,
I. Madrid.

[existe] una comunidad de usos, costumbres, legislacin y tradiciones entre los


habitantes de territorios conocidos con los antiguos nombres de Principado de
Catalua y Reino de Mallorca y de Valencia [...] Este hecho, que, si no somos los
primeros en descubrir, nadie hasta ahora lo ha proclamado, arroja inesperada luz
sobre toda nuestra historia y sobre el verdadero carcter de los pueblos que podemos
llamar de lengua catalana...

[1877] El poeta Vicent Wenceslau Querol [Poeta valenci (nascut el 1837),


amic de Teodor Llorente i impulsor de la Renaixena valenciana], a qui t
dedicat un carrer la ciutat de Valncia, intitula el llibre que recull tots els seus
poemes Rimes catalanes.
[1878] Constant Llombart [Pseudnim de l'escriptor valenci Carmel
Navarro i Llombart (1848-1893), fundador de la societat Lo Rat-Penat i de
diverses revistes i autor de diverses obres de reivindicaci del valenci].
Excel.lencies de la Llengua Llemosina. Discurs panegirich llegit en la solemne
sesi inaugurativa de Lo Rat-Penat. Valncia.

No, valencians, no es morta nostra expresiva llengua llemosina, com los seus
malhavirats inimichs semblaba desijaben, gracies als generosos esforos de nostres
germans de Catalunya y les illes Mallorques [...] En la mateixa llengua fonch criat en
Montpeller, y parl nostre molt alt invicte Rey En Jaume. Ab ella escrigu, imitaci
de Juli Cesar, ses conquestes y imitaci d'els romans la introduh ab la sua religi en
les Mallorques, y en Valencia y son antich regne al conquestarlos. [...] la llemosina
llengua fonch la cortesana ab qu'en Arag, Valencia y Catalunya, los reys parlaben
[...]; dissentint aquesta llengua en los tres amunt citats dominis, sols en alguna qu'atra
petita variaci, ya en la manera de pronunciar-se, ya en la adopci d'algunes veus
originaries, insignificants diferencies molt meyns notables si es vol encara, que les que'l
castell sofrix en les divereses provincies hon se parla. Sempre adems s'ha observat
qu'en los confins d'Arag, Valencia y Catalunya, s'ha parlat ab ms correctitut y puretat
qu'en lo mateix interior d'ells propis nostra llengua.
(castell: No, valencianos, no est muerta nuestra expresiva lengua limosina, como sus
malvados enemigos parece que deseen, gracias a los geneorosos esfuerzos de nuestros
hermanos de Catalua y las islas BalearesEn la misma lengua fue educado en
Montpellier, y habl nuestro alto e invicto rey Don Jaime. Con ella escribi, a imitacin
de Julio Csar, sus conquistas y a imitacin de los romanos la introdujo con su religin
en Baleares y en valencia y su antiguo reino al conquistarlosla limosina lengua fue la
lengua cortesana con la que en Aragn, Valencia y Catalua hablaban los reyes
diferencindose esta lengua en los tres dominios antes citados, solo en algunas voces
originarias, insignificantes diferencias mucho menos notables si se quiere que las que el
castellano sufre en las diversas provincias donde se habla. Adems, siempre se ha
observado que en los confines de Aragn, Valencia y Catalua, se ha hablado con ms
correccin y pureza que en el mismo interior.

[1878] Constant Llombart. Ensayo de ortografa lemosino-valenciana.


(Incls en el Diccionario valenciano-castellano de Josep Escrig i Martnez.
Valncia: Pascual Aguilar, 1887, p. XVII.)

Partiendo de este principio, siempre hemos credo lo ms conducente nuestro fin,


establecer una doble divisin de lugar y tiempo en nuestra lengua que, sin duda, para
su porvenir dara excelentes resultados prcticos. La primera de ellas, es decir, la que
al punto donde se habla se refiere, reducida est la aplicacin indistinta del
calificativo de lemosn las tres diversas ramas del rbol de nuestra lengua, que son el
cataln, el mallorqun y el valenciano, denominndose respectivamente lemosinocataln, lemosino-mallorqun y lemosino-valenciano, segn el dictado lemosn, ya
que tal fu el nombre de pila que, por razn de haber nacido en Limoges, as como por
haber nacido en Castilla se denomina la lengua espaola castellana, le es en todos
casos apropiado. De este modo obtendranse las consiguientes ventajas de facilitar en
mucho la unificacin de nuestra lengua, pudiendo, por otra parte, desarrollarse
autonmicamente cada una de por s, evitndose quizs mezquinos recelos
antagonismos que entre sus cultivadores pidieran algn da suscitarse.

[1887] Vicent Boix [Escriptor romntic i historiador valenci (1813-1880)


que fou cronista de Valncia]. "Censura oficial" al Diccionario valencianocastellano de Josep Escrig i Martnez. Valncia: Pascual Aguilar, p. 7.

Nuestra lengua, aunque catalana, no es substancialmente diferente [de la de


Catalunya] ms que en el dialecto, pronunciacin, conjunto de voces y vocablos
rabes, vulgares y romanos.

[1888] Marcelino Menndez y Pelayo [Escriptor, erudit i investigador


espanyol (1856-1912)]. Fragment del discurs pronunciat als Jocs Florals de
Barcelona de 1888, sota la presidncia de S.M. Regent Na Maria Cristina.

I aqu la teniu, Senyora, -la llengua catalana- brollant dels seus llavis el doll de la
paraula harmoniosa i eterna. s la mateixa parla arrogant que un dia resson per totes
les contrades de la Mediterrnia, la que oren amb submissi l'Etna fumejant i la gentil
sirena de Pauslip, la que va fer estremir les runes de la sagrada Acrpolis ateniense i
els congosts escabrosos de l'Armnia; la llengua que com anell de noces, deix el Rei
Conqueridor a Mallorca i a Valncia; la llengua en la qual dictaven les seues lleis i
escrivien aquells gloriosos prnceps del Casal d'Arag.
(castellano: .La lengua catalana.la lengua que como anillo de bodas, dej el rei
conquistador en Mallorca y en Valencia; la lengua en la cual dictaban sus leyes y
escriban aquellos gloriosos prncipes del casal de Aragn.)

[1888] Teodor Llorente i Olivares [Poeta, escriptor, periodista i poltic


conservador valenci (1836-1911), fundador del diari Las Provincias i
impulsor de la Renaixena literria], El movimiento literario en Valencia en
1888, La Espaa Moderna, 1. (Reprodut a Almanaque de Las Provincias para
1890, p. 71.)

en Catalua, Valencia y Mallorca, no ha de haber ms que una lengua literaria, a


cuya unidad no afecten las variantes de sus vulgares dialectos

[1888-89] Roc Chabs [Eclesistic i historiador (1844-1912), fou canonge de


la seu de Valncia i fund la revista d'estudis histrics El Archivo. Influ en la
renovaci de la historiografia valenciana]. "Nuestro regionalismo", El Archivo,
3, p. 284.

Desde que vaix naixer he tingut molt plaer el parlar la llengua que, surtint del llemos
com rama del provenal, vingu catalana al ser barrejats los sarrahins, dictant els
Furs, que feleces fren estes comarques.
(castellano: Desde que nac he tenido mucho gusto en hablar la lengua que, saliendo del
limosn como rama del provenzal, se convirti en catalan al ser mezclados los
sarracenos, dictando los Fueros que hicieron fieles a estas comarcas.)

[1894] Roc Chabs. Carta [datada l'1 d'abril] al R. P. Juan Berkman. (Citat
per M. Bas Carbonell a Roque Chabs, el historiador de la Renaixena Dnia:
canfali, 1995, p. 247.)

[...] el idioma que se habla en Valencia y Barcelona no naci aqu espontneamente


sino que fue importado de Catalua: es pues cataln por su origen

[1896] Juan Valera [Escriptor andals (1824-1905), conegut per les seues
novel.les i tamb per treballs de crtica literria], citat en Revista de Catalunya,
XVIII (1938), pp. 118-119.

Como dialecto o variedades del cataln, bueno es que duren el mallorqun y


el valenciano; pero, no sera conveniente que los autores de
Valencia, de las Baleares y de Catalua propendiesen a unificar
literariamente su lenguaje y a tener literariamente uno solo?

Segle XX

[1906] Valencia Nova, ressenya del Primer Congrs Internacional de la


Llengua Catalana (1 de novembre del 1906):

[...] All per los sigles XIV y XV [...] en lo Principat, com Valncia y Mallorca, tots
parlaven igual, en bon catal, y escrivien com parlaven.

[1907] Teodor Llorente i Olivares, carta a Eduard Lpez-Chavarri,


Epistolari Llorente, III, Barcelona, 1936, p. 257:

Yo siempre he sido contrario a los que han querido hacer del valenciano un coto
redondo, bien cerrado, exagerando las diferencias que hoy separan nuestra lengua de
la catalana. Literariamente no haba ms que un idioma en Catalua, Valencia y
Mallorca, y debemos tender a restablecer esa unidad.

[1907] Llus Fullana [francisc estudis de la llengua que alguns blavers


pretenen que siga secessionista lingstic], Caracterstiques catalanes usades en
lo Reine de Valncia, Valncia, Lo Rat Penat:

Escriure totes les caracterstiques catalanes usades dins lo Regne de Valncia,


equivaldria a escriure una gramtica catalana i posar a la portada: Gramtica de la
llengua valenciana.
(castellano: Escribir todas las caractersticas catalanas usadas en el Reino de Valencia,
equivaldra a escribir una gramatica catalana y poner en la portada: Gramatica de la
Lengua Valenciana)

[1908] Manuel Mil i Fontanals [Filleg i escriptor catal (1818-1884)],


Obres catalanes, Barcelona, Gustau Gili:

Y si nos vol dir catalana, nos diga de cap manera llemosina, sin catalano-valentinobalerica.
(castellano: Y si no se quiere decir catalana no se diga de niunguna manera limosina
sino catalana.valenciana-balerica.

[1915] Llus Fullana [francisc estudis de la llengua que alguns blavers


pretenen que siga secessionista lingstic], Gramtica elemental de la llengua
valenciana, Valncia, p. 17:

[el valenci] no s llengua essencialment diferent del catal i baleric. Rnegament


existixen certes diferncies dialectals, prpies de les regions valenciana, catalana i
balerica.
(el valenciano no es lengua esenmcialmente diferente del cataln y balear)

[1925] Nicolau Primitiu Gmez Serrano [Escriptor i biblifil suec (1877


1971), president de Lo Rat Penat durant els anys trenta], publica en Las
Provincias una srie darticles de divulgaci titulada Psalterio toponmico. El
lenguaje balear-cataln-valenciano.
[1930]Teodor Llorente i Falc [Fill del periodista, escriptor i poltic Teodor
Llorente i Olivares, fundador de Las Provincias] (amb el pseudnim de Jordi de
Fenollar), En defensa de la personalidad valenciana, Valncia, pp. 71- 77:

Es indudable que las lenguas que se hablan en Catalua, Baleares y Valencia, son
una misma. Sobre esto no hay discrepancia alguna. Podr haber variantes dialectales, y
no muchas, ni muy hondas, producidas por la diferenciacin de vida en cada una de
estas regiones, y el abandono en que se ha tenido el habla en los pasados siglos, sin
centros culturales que preservasen de tanto elemento extrao que la corrompan;pero
nada ms.
Debe procurarse por todos los medios posibles, aunque sin imposiciones
centralistas, suavizar aquellas diferencias dialectales, dirigiendo as todos los
esfuerzos a conseguir la unidad del idioma.

Si, como decamos ayer, el cataln, el balear y el valenciano son un mismo idioma,
como no habr nadie que deje de reconocerlo, debe de tener un nombre comn. Se le
llamar cataln? Habr de ser valenciano? Le corresponde mejor el apelativo de
balear o mallorqun? [...] Para los que creen a pies juntillas que el valenciano lo
trajeron los catalanes de la Conquista, no hay cuestin: para stos el nombre comn
debe ser lengua catalana. Pero es que hay otro sector, nosotros creemos que un poco
ms lrico, que asegura que el valenciano naci aqu, como en Catalua surgi el
cataln y en Mallorca el balear. [...] Los que as piensan son los aferrados a que
nuestra lengua se llame valenciana, y a quienes les rayan las tripas cada vez que a
un escritor valenciano, de la poca medieval, los catalanes lo catalogan como
cultivador de la lengua catalana. Nosotros sinceramente creemos que con ello no se
nos rompe ningn hueso. Querol, uno de los poetas ms inspirados y a la vez uno de
nuestros mejores cerebros de los modernos tiempos, no titube en llamar a sus versos
valencianos Rimas catalanas; y el mismo Teodoro Llorente era en esto muy
transigente. En ltimo trmino, caba pensar que dentro de estas modalidades
lingsticas de cataln, mallorqun y valenciano, los que hablan la primera estn en
mayora; y en la actualidad, por el desarrollo y esplendor de sus letras, bien ganado
tienen ese primer puesto.

[1930] Teodor Llorente i Falc (amb el pseudnim de Jordi de Fenollar), Acci


Valenciana, 3, p. 2:

Ja vaig proposar en un article (Las Provincias, abril) la creaci duna Acadmia de la


Llengua Catalana a Barcelona, en la que tindrien cabuda les altres variants regionals i
el nmero dacadmics seria proporcional al nmero dhabitants que parlen la llengua.
(castellano: Yo propuse en un artculo (Las Provincias, abril) la creacin de una
Academia de la Lengua Catalana en Barcelona en la que tendramos cabida las otras
variantes regionales y el nmero de acadmicos sera proporcional al nmero de
habitantes que hablan la lengua.

[1930] Salvador Guinot, Per a la reglamentaci ortogrfica, Boletn de la


Sociedad Castellonense de Cultura, XI, p. 304:

Partim de la unitat de la llengua catalana, no destruda pels dialectes del Principat de


Catalunya, del reialme de Valncia, de les Illes Balears, dAlguer i del Rossell [...] i
trobant-nos modernament, per minva destudis, en una varietat anrquica de grafies en
Valncia, mentrestant els nostres germans de Catalunya han arribat a una gms prctic
i beneficis pot sser que acceptar les Normes de lInstitut.
(Castellano: Partimos de la unidad de lengua catalana, no destruida por los ndialectos
del principado de Catalua, del reino de Valencia, de las islas Baleares, de El Alguer y
del Rosellny encontrndonos moderadamente, por disminucin de estudios, en una
variante anrquica de grafias en Valencia, mientras nuestros hermanos de Catalaua han
llegado a un ms grande y beneificios uso por aceptar las Normas del Instituto.)

[1936] Manuel Corachn Garcia, Discurs davant el Nov Congrs de


Metges i Bilegs en Llengua Catalana (Perpiny), Tribuna Mdica, 23
(1976), p. 73:

No pretenc cantar una ptria; noms vull exaltar una llengua comuna que no s
patrimoni exclusiu dels valencians, o dels mallorquins, o dels catalans, o dels
rossellonesos, sin que s de tots i de cada un de nosaltres.
(castellano: No pretendo cantar una patria; solo quiero exaltar una lengua comn que no
es patrimonio exclusivo de los valencianos o de los mallorquines o dels catalanes o de
los rosellonenses, sino que es de todos y de cada uno de nosotros.

REFERENCIAS DE DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS

- Diccionario Enciclopdico Proa


Valenciano: Modalidad del Cataln hablada en el Pas Valenciano. La tendencia a
llamar valenciano y lengua valenciana al cataln hablado en el Pas Valenciano se
extiende progresivamente a lo largo del siglo XV, la nueva designacin se alterna con
las tradicionales como romance, pla, y cataln, sin adquirir nunca un sentido que
contrapusiese el habla local a la del Principado y a la de las islas.
- Enciclopedia Salvat Universal
Valenciano: Variedad del cataln, que se usa en gran parte de la Comunidad
Valenciana y se siente all, comnmente como lengua propia.
Lemosn : Variedad dialectal del provenzal, que corresponde a la zona de Limoges.
Tambin es termino con que se conoci el catalan (llemos), confusin terminolgica
que procede de la consideracin del cataln como variedad dialectal del provenzal.
Las causas de esta confusin fueron de tipo lingstico y , sobre todo, de carcter
histrico-literario, dado el fuerte influjo de la literatura provenzal en la literatura
medieval catalana.

Enciclopedia Gran Espasa Universal


Valenciano: Variedad del cataln que pertenece al grupo occidental,
hablado en la Comunidad Valenciana, excepto en la zona septentrional de
Castelln, y que se compone de distintos subdialectos.

- Gran Enciclopedia de Espaa


Valenciano: Denominacin histrica y administrativa que recibe la forma
dialectal del cataln propia de la Comunidad Valenciana.
- Enciclopedia Britnica
Catalan Language: Catalan, Catal. Romance Language spoken in eastern and
north eastern Spain, chiefly in Catalonia and Valencia. It is also spoken in the
Roussillon region of France, in Andorra, and in the Balearic Isles.
- Nueva Enciclopedia Temtica Planeta
Cataln: El cataln es una lengua derivada del latn; se habla en el nordeste de
Espaa, en las provincias de Tarragona, Lrida, Barcelona y Gerona, en una
gran parte de la Comunidad Valenciana, en las islas Baleares y en zonas
aragonesas limtrofes con Catalua. Fuera de Espaa es lengua oficial en
Andorra; se usa en el departamento francs de Pyrines-Orientales y en El
Alguer, ciudad de Cerdea.
Los dialectos catalanes
El cataln actual presenta dos grandes bloques dialectales: el cataln oriental
y el cataln occidental. El cataln oriental, a su vez, tiene las variantes central,
balear, rossellones y algueresa. El cataln occidental se subdivide en leridano
y valenciano.
-

Espasa Calpe

Valenciano: Variedad de la lengua catalana que se habla en la mayor parte


del antiguo reino de Valencia.

Enciclopedia Oceano

Valenciano: Variedad de la lengua catalana hablada en la mayor parte del


Reino de Valencia

Diccionario de la real Academia de la Lengua Espaola

- Valenciano:
5. m. Variedad del cataln, que se usa en gran parte del antiguo reino de Valencia y
se siente all comnmente como lengua propia.

REFERENTES JURDICOS
VALENCIANO I CATALN SEGN LA NORMATIVA LEGAL
UNIVERSITARIA, DOCENTE NO UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVA

Equiparacin acadmica y administrativa de los ttulos universitarios, enseanza


no universitaria y certificaciones administrativas de conocimiento de lengua
Ttulos universitarios de Filologa Catalana, dentro los cuales quedan
incluidos los antiguos ttulos de licenciado en Filologa, Seccin Hispnica
(Valenciana) y de Filosofa y Letras, Divisin Filologa (Filologa Valenciana)
El Real decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el cual se regulan los
concursos para la provisin de plazas de los cuerpos docentes universitarios,
establece en su artculo 2.2:
La denominacin de las plazas de la plantilla de profesorado funcionario
ser necesariamente la de alguna de las reas de conocimiento a que hace
referencia la disposicin transitoria 1 del presente Real Decreto. A tales
efectos se entender por rea de conocimiento aquellos campos del saber
caracterizados por la homogeneidad de su objeto de conocimiento, una
comn tradicin histrica y la existencia de comunidades de
investigadores, nacionales o internacionales.
[...]
Disposicin transitoria primera: En tanto no sea modificado por el
Consejo de Universidades, son reas de conocimiento las que se
relacionan en el catlogo anexo a este Real Decreto.
[...]
En el anexo, bajo el encabezamiento Filologa Catalana figuran Lengua
valenciana, Lengua y cultura valencianas y Lingstica valenciana [las
destacamos en cursiva].
La Orden de 29 de noviembre de 1995, del Ministerio de Educacin y
Ciencia, por la que se homologan los ttulos de licenciado en Filologa, Seccin
Hispnica (Valenciana) y de Filosofa y Letras, Divisin Filologa (Filologa
Valenciana) como equivalentes al ttulo de licenciado en Filologa Catalana. Esta
Orden se dict a instancias del Consejo de Universidades, y recoge respecto del
otorgamiento de las titulaciones superiores y en lo que se refiere a la
nomenclatura, lo que ya era una prctica en los contenidos de las materias que se
estudian en estas licenciaturas.
Homologacin de las titulaciones y plazas de enseanza secundaria con perfil de
Lengua y Literatura Catalanas, y Lengua y Literatura: Valenciano
Orden de la Consejera de Cultura, Educacin y Ciencia de la Generalidad Valenciana
de 28 de octubre de 1988, en relacin con la Orden del Ministerio de Educacin y
Ciencia de 21 de octubre de 1988 y posteriores rdenes valencianas relativas a
concursos de traslados, como, por ejemplo, la de 11 de diciembre de 1991, en la que se
establece en la base sexta:

Los profesores titulares de las especialidades de Lengua y Literatura Catalanas y


Valenciana podrn concursar a las plazas vacantes correspondientes al cuerpo de
Enseanza Secundaria existentes en la Comunidad Valenciana, en las mismas
condiciones establecidas en las bases segunda, tercera y quinta de la presente
convocatoria.
PLENA CONSTITUCIONALIDAD DEL NOMBRE CATALN APLICADO A
LA LENGUA PROPIA DE LOS VALENCIANOS: SENTENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL 75/1997
Aparte de todo lo expuesto, la pretensin de exclusividad del nombre de valenciano por
el hecho de que es el usado por el Estatuto de Autonoma se demuestra definitivamente
insostenible a la vista de lo que ha establecido el mximo intrprete de la Constitucin,
el Tribunal Constitucional.
Desde la sentencia 75/1997, de 21 de abril de 1997, de este alto tribunal, es imposible
afirmar que la denominacin valenciano tiene carcter excluyente y que no permite
ninguna otra concurrente y equivalente. Ms todava, el Tribunal Constitucional admite
de manera explcita la plena constitucionalidad del uso del nombre lengua catalana
como equivalente de la denominacin estatutaria de valenciano. As lo haca en
referencia precisamente a la denominacin cataln usada en el artculo 7 de los
Estatutos de la Universidad de Valencia, aprobados por el Decreto del Consell de la
Generalidad Valenciana 172/1985, de 22 de julio, artculo que dice literalmente en el
punto correspondiente:
Como institucin pblica, la lengua propia de la Universitat de Valncia es la
lengua propia de la Comunidad Valenciana. Para los efectos de estos Estatutos,
se admite como denominaciones suyas tanto la acadmica, lengua catalana,
como la recogida en el Estatuto de Autonoma, valenciano.
La citada sentencia 75/1997 es absolutamente explcita y meridiana (destacamos en
cursiva los pasajes determinantes para el punto en cuestin):
Fundamento Jurdico 4.
[...] el prrafo segundo, inciso final, del art. 7 de los Estatutos de la Universidad
de Valencia no hace sino optar por una de las denominaciones con un soporte
cientfico, acogida en una norma reglamentaria dictada por la Administracin
general del Estado con la correspondiente habilitacin de Ley, segn se ha visto
anteriormente [= Real Decreto 1888/1984, de 16 de septiembre]
[...]
el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Universidad de Valencia [...] y el art. 7
de los Estatutos de la Universidad donde encuentra cobertura, vienen a
establecer de consuno que la valenciana, lengua propia de la Comunidad
Valenciana, y, por ello, de su Universidad, podr ser tambin denominada
lengua catalana en el mbito universitario, sin que ello contradiga el
Estatuto de Autonoma ni la Ley de las Cortes mencionada al principio [=Ley de

uso y enseanza del valenciano, de 23 de novembre de 1983]. La Universidad


de Valencia no ha transformado la denominacin de valenciano y se ha limitado
a permitir que en su seno pueda ser conocido tambin como cataln, en su
dimensin acadmica, segn los propios Estatutos.
[...]
Podr discutirse cuanto se quiera sobre la pertinencia de que en el seno de la
Universidad de Valencia la lengua propia de la Comunidad Autnoma se
denomine indistintamente valenciano o cataln, pero, como ha quedado dicho,
ello no contradice valores, bienes o intereses constitucionalmente tutelados y no
vulnera precepto legal alguno [...].

LA APLICACIN DE LA SENTENCIA TC 75/1997: CUATRO SENTENCIAS


DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
Precisamente los criterios expuestos en esta sentencia han sido la base, citada
expresamente, para cuatro sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, dictadas a lo largo del 2004, que, contra las disposiciones (rdenes de 8 de
mayo de 2002) y los argumentos de la Generalidad Valenciana en la lnea onomstica
excluyente, admiten como vlida la titulacin de Filologa Catalana para demostrar el
conocimiento de valenciano requerido en la convocatoria de un concurso oposicin para
el ingreso al cuerpo de maestros, cuerpos docentes de enseanza media, profesores de
escuelas de idiomas, de msica y de artes escnicas, profesores tcnicos de Formacin
Profesional y procedimiento para nuevas especialidades. Son las siguientes:
1. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana nm.
330/2004, de 4 de marzo de 2004, a raz de un recurso contencioso administrativo
promovido por Acci Cultural del Pas Valenci. La sentencia afirma en su fundamento
jurdico tercero:
ahora bien, ya el Tribunal Constitucional, en Sentencia nm. 75/1997, de
21/Abril, abord el tema desde la perspectiva de la autonoma universitaria de
si la denominacin lengua valenciana empleada por el Estatuto de autonoma
de la Comunidad tiene un carcter excluyente e impide el uso de cualesquiera
otras, con referencia, obviamente, a la de lengua catalana; y lleg a una
conclusin negativa
[...]
debe concluirse que no existe razn alguna que permita sostener que la titulacin
de Licenciatura en Filologa Catalana no constituya titulacin suficiente [...] para
eximir de la realizacin de la prueba de conocimientos de la lengua valenciana,
pues aquella Licenciatura avala sobradamente el conocimiento de la lengua de
esta Comunidad, denominada oficialmente valenciana en su Estatuto de
Autonoma, y en el mbito acadmico catalana.

Las tres sentencias siguientes reiteran los mismos argumentos en trminos idnticos o
similares:
1. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana nm.
393/2004, de 25 de marzo de 2004, a raz de un recurso contencioso administrativo
promovido por la Universidad de Valencia y la Universidad de Alicante.
2. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana nm.
518/2004, de 16 de abril de 2004, a raz de un recurso contencioso administrativo
promovido por el Sindicat de Treballadors de lEnsenyament del Pas Valenci.
3. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana nm.
677/2004, de 20 de mayo de 2004, a raz de un recurso contencioso administrativo
interpuesto por Nria Carod i Segarra, Joan Ramon Fibla i Sancho, Josep Enric Teixid
i Colina, Josep Ramon Marco i Marco, Mario Mengual Anton i Miquel ngel Tortell i
Frontera.
A estas cuatro sentencias, adems, hay que aadir la interlocutoria del mismo Tribunal
Superior de Justicia valenciano, de 30 de junio de 2004, dictada a raz del recurso
presentado por la Universidad de Valencia y la Universidad de Alicante contra las
rdenes de la Generalidad Valenciana el 2004 en las que, para demostrar el
conocimiento de valenciano para acceder a la funcin pblica docente no universitaria,
no se haba incluido o se haba excluido deliberadamente de la relacin de ttulos que
demuestran tal conocimiento el nico ttulo acadmico (universitario) existente: el de
licenciado en Filologa Catalana. El Tribunal Superior de Justicia valenciano acordaba:
adoptar la medida cautelar positiva de ordenar a la Administracin demandada
[=la Generalidad Valenciana] que exima de la realizacin de la prueba de
valenciano a quienes, admitidos a la pruebas, hayan acreditado la obtencin del
ttulo de filologa catalana.