Está en la página 1de 6

Traduction

Questions

HAMAHIRU MAHAIAN

Hamahiru zenbakia txarra dela diote batzuek. Suerte txarra dakarrela, alegia. Beste batzuek, berriz, horiek
sineskeriak1 direla uste dute. Beste zenbakiak bezalakoa dela Hamahirua ere. Hona hemen2 gai horren
inguruko3 bi kontakizun4.
A
1. Gizon atsegina zen Mikel Larraburu, lagunartea5 maite zuena. Aspaldi ez ditut karrerako lagunak6
ikusi, pentsatu zuen egun batean. Lehen beti elkarrekin izaten ginen eta orain ez dugu inoiz elkar
ikusten. Bazkaltzera gonbidatuko ditut...
2. Pentsatu eta egin. Bazkaltzera gonbidatu zituen aspaldiko lagunak. Baita haiek pozik etorri ere!
3. Lehen agurrak egin ondoren, kontu kontari7 hasi ziren denak, bakoitzak bere berri emanaz. Ondo bizi
ziren denak. Kolokatuta8 zeuden, lana bazuten...
4. Berriketa batzuk egin eta gero, jangelara9 pasatu ziren eta mahaian jarri ziren. Mahaian jarrita zeudela,
neskamea etorri zen marmarrean10 sukaldetik, zopa-ontzia eskuetan zuela.11
5. Banengoen12, bada, berriketa horiek ez ote ziren sekula13 amaituko. Zopa hozteko ere...
6. Lagunak ikusi zituenean, berriz, ontzia mahai gainean utzi eta nagusiaren ondora joan zen lasterka14:
7. Ai ene15! Ezin dut, jauna; horrela ezin dut zerbitzatu!
8. Nola ezin duzula?, nagusiak harrituta
9. Kontatu, mesedez, kontatu zenbat lagun zaudeten mahaian
10. Kontatu zituen Mikelek eta... hamahiru lagun zeuden.
11. Zuetako batek16 etxera joan beharko du, esan zuen serio neskatoak.
12. Baina zer diozu, emakumea?, esan zion Mikelek haserre. Txorakeriak17 dira horiek
13. Txorakeriak? Ez, jauna, ez dira txorakeriak. Nik badakit zer gertatzen den mahaian hamahiru lagun
biltzen direnean.
1

sineskeria : superstition
hona hemen : voil ici
3
inguru : ici : propos de
4
kontakizun : abs dico : histoire, rcit
5
lagunarte : compagnie, socit (relations sociales)
6
karrerako lagun : collgue de travail ? copain de sortie ? (karrera ?)
7
kontu kontari izan ? tre conteur-cont : converser - kontu = (ra)conter (# kontatu, compter) kontari : conteur
8
koloka : instable, chancelant, branlant cf dico : rapport avec le gloussement de la poule.
9
jangela : salle manger
10
marmarrean : en murmurant
11
-ela pour prop commenant par alors que cf B3 p 70-71 ex : bidean zatorrela, alors quil tait en chemin, (tant) en chemin.
12
banengoen : egon= demeurer, rester, attendre si jattendais cf question 6.
13
sekula : 1-toujours 2-jamais
14
lasterka, korrika : en courant,
15
ai ene ! interjection : traduction ?
16
zuetako bat : lun de vous
17
txorakeria : sottise, enfantillage
2

14. Zer gertatzen da, bada?


15. Beti norbait hiltzen dela besteak baino lehenago!
B
1. Adizu18, Matilde, mahai batean hamahiru lagun esertzea gauza txarra dela uste al duzu?, galdetu zion
behin Nekanek neskatoari.
2. Bai, andrea, izugarri txarra, erantzun zion honek; janaria hamarrentzat baizik ez dagoenean, batez
ere.

18

adizu : dis donc ?

Traduction
TREIZE A TABLE
Certains disent que le nombre treize est mauvais. Il porte malheur, parat-il. Par contre, certains autres
pensent que ce sont des superstitions. Le treize est comme les autres nombres. Voici ici deux rcits sur
un tel sujet.
A
1. Mikel Larraburu tait un homme sympathique, aimant la compagnie. Un jour, il pensa : je nai pas
vu les copains (de travail ?) depuis longtemps . Avant, nous tions toujours ensemble, et
maintenant, nous ne nous voyons plus les uns les autres. Je vais les inviter djeuner
2. Aussitt dit, aussitt fait. Il invita ses anciens copains djeuner. Comme ceux-l aussi seraient
contents de venir !
3. Aprs avoir fait les premiers saluts, tous se mirent (ra)conter (kontu kontari ?), chacun donnant sa
nouvelle. Tous allaient trs bien. Qui tait instable (kolokatuta), sils avaient un travail19
4. Aprs quelques conversations, ils passrent la salle manger et se mirent table. Etant installs
table, une serveuse vint de la cuisine en murmurant, ayant une soupire dans les mains.
5. Si jattendais, il semble que ces conversations ne se seraient jamais termines. Aussi, la soupe
refroidirait
6. Mais quand elle vit les copains, elle abandonna la soupire sur le dessus de la table, et elle se rendit
auprs du patron en courant :
7. (Ai ene !) Je ne peux pas, monsieur ; je ne peux pas servir ainsi !
8. Le chef en colre : Comment que vous ne pouvez pas ?
9. Comptez, sil vous plat, comptez combien il y a de copains table.
10. Mikel avait compt et il y avait treize copains.
11. Lun de vous devra rentrer chez lui , dit gravement la serveuse.
12. Mais quest-ce que vous dtes, madame ? , lui dit Mikel en colre. Ce sont des enfantillages
13. Enfantillages ? Non, monsieur, ce ne sont pas des enfantillages. Moi je sais bien ce qui arrive
quand treize copains se runissent.
14. Quest-ce qui arrive, donc ?
15. Quelquun meurt toujours avant les autres !
B
1. Dis donc, Mathilde, est-ce que tu penses (crois) quasseoir treize copains une table est une mauvaise
chose ? , demanda une fois Nekane une serveuse.
2. Oui, madame, terriblement mauvaise , lui rpondit celle-ci ; surtout sil ny a manger que pour
dix.
19

rappel : subord interro. en, confusion avec en de zeuden, zegoen, etc

Galderak
a. Aurkitu goiko testuetan hitz edo esaldi hauen antzekoak:
(trouvez dans les textes ci-dessus des mots ou des phrases ressemblant celles-ci:)
adiskideak
hizketa
bukatu
etxeko jaun
esaten duzu
tontakeria20
oso
gustora21
zerbitzari
zenbait

lagunak
berriketa
amaitu
nagusi
diozu
txorakeria
izugarri
pozik
neskame
batzuk

b. Erantzun
1. Galdera
Hamahiru zenbakia dela eta, denok berdin pentsatzen al dugu ?
Traduction A cause (au sujet) du nombre treize, pensons-nous tous pareil ?
Franais
Euskara

Non, nous ne pensons pas tous pareil : certains disent que le nombre treize est
mauvais. Dautres, par contre, pensent que ce sont des superstitions.
Ez, ez dugu denok berdin pentsatzen. Batzuek hamahiru zenbakia txarra dela
diote. Beste batzuek, berriz, horiek sineskeriak direla uste dute.

2. Galdera
Gizon bakartia22 al zen Larraburu jauna ?
Traduction Monsieur Larraburu tait-il un homme solitaire ?
Franais
Euskara

Non, monsieur Larraburu ntait pas un homme solitaire, mais aimant la compagnie.
Ez, Larraburu jauna ez zen gizon bakartia, lagunartea maite zuena baizik.

3. Galdera
Bere lantegiko adiskideak gonbidatu al zituen ?
Traduction Avait-il invit ses collgues de travail ?
Franais
Euskara

Non, il navait pas invit ses collgues de travail, mais ses copains de sortie.
Ez, ez zituen bere lantegiko adiskideak gonbidatu, bere karrerako lagunak
baizik.

4. Galdera
Nola zuen izena lanik gabe zegoen lagunak ?
Traduction Quel nom avait le copain qui tait sans travail ?
Franais
Euskara

Il ny avait personne sans travail


Ez zegoen inor lanik gabe.

5. Galdera
Denbora luzean egon al ziren hizketan, jangelara pasatu aurretik ?
Traduction Furent-ils longtemps discuter, avant de passer la salle manger ?
Franais
Euskara

20

Non, ils eurent quelques conversations.


Ez, berriketa batzuk egin zituzten.

tontakeria : abs. Dico = tontokeria, txorakeria


gustora : ? abs dico. et corr. = pozik
22
bakarti : renferm, misanthrope, solitaire
21

6. Galdera
Berriketa horiek direla eta, zeren beldur zen neskamea ?
Traduction A cause de ces conversations, de quoi avait peur la serveuse ?
Franais
Euskara

La serveuse craignait que la soupe refroidisse.


Neskamea zopa hoztuko ote zen beldur zen.

7. Galdera
Zergatik joan zen neskamea lasterka nagusiaren ondora ?
Traduction Pourquoi la serveuse alla-t-elle en courant vers le patron ?
Franais
Euskara

La serveuse alla en courant vers le patron parce quelle avait compt treize copains
table.
Neskamea mahaian hamahiru lagunak kontatu zuelako joan zen lasterka
nagusiaren ondora.
(corr: Mahaikideak23 hamahiru zirela ikusi zuelako)

8. Galdera
Nola konpondu nahi zuen neskameak hango problema ?
Traduction Comment la serveuse voulait-elle arranger ce problme-l ?
Franais
Euskara

La serveuse voulait quun deux rentre chez lui.


Neskamea haietako bat bere etxera joan dela nahi zuen.
(corr: baten bat etxera bidalita : en renvoyer un chez lui)

9. Galdera
Nagusia lasai geratu al zen ?
Traduction Le patron est-il rest calme ?
Franais
Euskara

Non, le patron sest fch.


Ez, nagusia harrituta hasi zen.
(corr: harrituta bai, baina urduri ez : fch oui, mais nerv, non.)

10. Galdera
Neskatoaren ustez24, zer gertatuko da hamahiru bazkaltiar25 badira ?
Traduction A en croire la serveuse, quarrivera-t-il si les convives sont treize ?
Franais
Euskara

Si les convives sont treize, lun deux mourra avant les autres.
Hamahiru bazkaltiar badira, haietako bat besteak baino lehenago hilko da.
(corr: haietako bat besteak baino lehen hilko dela.)
c. Kontatu edo idatzi zeure modura 1. kontakizuna
(racontez ou bien crivez votre propre manire le 1er rcit)
Mikel Larraburu avait invit ses copains au restaurant. Comme il y a treize convives
table, la serveuse ne voulu pas servir par superstition. Elle dit que lun mourra avant
les autres.
Mikel Larraburu bere adiskideak jatetxera gonbidatu zituen. Hamahiru mahaikideak
direla eta ez zuen neskamea zerbitzatu nahi sineskeriaz. Haietako baten besteak baino
lehen hilko direla dio.

23

mahaikide : 1-convive, commensal 2-membre du bureau mahaiburu : 1-place dhonneur table 2-prsident du bureau
neskatoaren ustez, en croire la serveuse
25
bazkaltiar : djeuneur , convive
24