Está en la página 1de 56

Thuyt minh in,in nh

HONG KONG

TOWER

THUYT MINH THIT K


PHN IN, IN NH
CNG TRNH
A IM XD
CH U T
N V TVTK

: TA NH DCH V CNG CNG V CN H BN


HONGKONG TOWER
: 243A LA THNH PHNG LNG THNG
QUN NG A THNH PH H NI
: CNG TY C PHN U T TH KANG LONG
: CNG TY C PHN T VN KIN TRC
V TRUYN THNG ORIENT

H NI 02/2013
1

Thuyt minh in,in nh

HONG KONG

TOWER

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

c lp T do Hnh phc
----------------------------

THUYT MINH THIT K


PHN IN, IN NH

D N:
TA NH DCH V CNG CNG V CN H BN HONGKONG TOWER
A IM XY DNG:
243A LA THNH P. LNG THNG Q. NG A TP H NI

CH U T
CNG TY C PHN U T
TH
KANG LONG

N V T VN THIT K
CNG TY C PHN T VN KIN
TRC V TRUYN THNG ORIENT

Thuyt minh in,in nh

HONG KONG

TOWER

H NI 02/2013

MC LC
CHNG 1:.....................................CC TIU CHUN P DNG
5
I.1.CC TIU CHUN V PHM VI P DNG..........................................5
I.2.PHM VI CP IN CA D N...........................................................6
I.3.TNH TON LA CHN CNG SUT PH TI...................................6
CHNG 2:...........................................TNH TON CNG SUT
8
II.1.SUT PH TI TNH TON TNG CN H.......................................8
2.1.1.Cng sut cn h 2 phng ng:.................................................................8
2.1.2.Cng sut cn h 3 phng ng:.................................................................9
2.1.3.Cng sut cn h Penhouse:....................................................................11
II.2.CNG SUT TNH TON CN H......................................................11
2.2.1.Qui m cn h:........................................................................................11
2.2.2.Cng sut tnh ton ph ti tng phn cn h:........................................12
II.3.TNG HP CNG SUT.......................................................................12
2.3.1.Cng sut ta nh A:...............................................................................12
2.3.2. Cng sut ta nh B:..............................................................................14
CHNG 3:................................TNH TON CHN CNG SUT
16
III.1.TNH TON LA CHN MY PHT IN......................................16
III.2.TNH TON LA CHN MY BIN P............................................16
3.3.1.Tnh ton la chn cng sut my bin p nh B :.................................16
3.3.2.Tnh ton la chn cng sut my bin p nh A :.................................16
CHNG 4:..........................TNH TON la chn thit b in
18
IV.1.TNH TON CHN MY CT.............................................................18
4.1.1.Tnh ton dng in v chn dng my ct thuc MBA1 :....................18
4.1.2.Tnh ton dng in v chn dng my ct thuc MBA2 :....................19
IV.2.LA CHN TIT DIN DY DN V THANH CI.........................21
4.2.1.La chn dy dn v thanh ci theo dng nh mc my ct sau MBA1 :
..........................................................................................................................22
4.2.2.La chn dy dn v thanh ci theo dng nh mc my ct sau MBA2 :
..........................................................................................................................23
IV.3.TNH TON V LA CHN THIT B CHIU SNG......................25
4.3.1. Tnh ton v la chn thit b chiu sng cho khi vn phng..............25
4.3.2. Tnh ton v la chn thit b chiu sng cho khi cn h....................26
3

Thuyt minh in,in nh

HONG KONG

TOWER

4.3.3. Tnh ton v la chn thit b chiu sng cho khi thng mi dch v
..........................................................................................................................27
CHNG 5:...........................................................LP T IN
29
V.1.T N IN.......................................................................................29
V.2.T THIT B IN TRONG NH.......................................................31
V.3.T NG H O M IN............................................................31
V.4.H THNG CHNG ST........................................................................32
V.5.H THNG NI T AN TON...........................................................36
CHNG 6:...............................GII PHP THIT K IN NH
37
VI.1. CC TIU CHUN, QUI PHM P DNG:......................................37
VI.2. NHNG HNG MC U T TRONG H THNG IN NH:. .38
VI.3. MC TIU THIT K..........................................................................38
6.3.1.H thng mng my tnh.........................................................................38
6.3.2.H thng mng in thoi.......................................................................39
6.3.3.H thng mng truyn hnh.....................................................................39
6.3.4.H thng Camera quan st......................................................................40
6.3.1.H thng m thanh thng bo.................................................................40
VI.4. PHNG N THIT K TNG HNG MC...................................41
6.4.1. H thng mng Internet v in thoi...................................................41
6.4.2.H thng mng truyn hnh.....................................................................45
6.4.3.H thng m thanh thng bo.................................................................46
6.4.4.H thng thng Camera quan st............................................................48

Thuyt minh in,in nh

HONG KONG

TOWER

CHNG 1: CC TIU CHUN P DNG


I.1.CC TIU CHUN V PHM VI P DNG
Ton b cc vt liu, thit b v cng tc lp t ca h thng in s c
thit k ph hp vi cc yu cu ca cc Quy phm, cc Tiu chun, cc Hng
dn, cc Quy cch thc hnh sau y v cc ti liu khc c pht hnh bi c
quan chc nng a phng cho cng tc in nh sau:
TCXD 16-1986: Chiu sng nhn to trong cng trnh dn dng;
TCXD 9207-2012: t ng dn in trong nh v cng trnh cng
cng. Tiu chun thit k;
TCXD 9026-2012: t thit b in trong nh v cng trnh cng cng.
Tiu chun thit k;
TCXD 333: Chiu sng ngoi nh nhn to cho cng trnh cng cng v h
tng k thut th - Tiu chun thit k, 2005
TCXD 9385-2012: Chng st cho cc cng trnh xy dng. Tiu chun
thit k, thi cng. 1984;
TCVN 2328: Cc nh ngha chung v thit lp iu kin mi trng ca
h thng in. 1978;
TCVN 4756: Tiu chun ni t ca h thng in. 1989;
11TCN 18: Tiu chun h thng in: Phn 1: Cc quy nh chung;
11TCN 19: Tiu chun h thng in: Phn 2: H thng ng dn in.
1984;
Tiu chun Anh BS 7671, Quy phm ng dy IEE xut bn ln th 16.
Quy cch k thut tiu chun Anh (B.S);
IEC 2006: Quy phm in quc t. 2006;
Hng dn ca Vin k thut cng trnh (CIBSE);
Thng tin lin lc trong cng trnh thng mi. Tiu chun ng dy
ANSI/TIA/ EIA;
TCN - 68 - 132 - 1998: H thng in thoi/ Tiu chun cp ng trc;
TCN - 68 - 160 - 1996: H thng thng tin / Tiu chun cp quang;
TCN - 68 - 161 - 1995: H thng thng tin. Tiu chun ngn tc ng ca
ng in;
TCN - 68 - 190 - 2000: Tiu chun ni t ca h thng in thoi;
5

Thuyt minh in,in nh

HONG KONG

TOWER

LAN EIA/ TIA - 568. Tiu chun mng ng cp;


H thng truyn thanh CCIK 412.3 cho thit b 417.2;
TCVN 6851 - 1: 2001: Thit b ha m;
TCVN 6697 - 5: 2000 (IEC 268 - 5: 1989). H thng loa;
TCVN 6697 - 1: 2000 (IEC 268 - 1: 1995). Thit b m thanh cng cng.
Quy nh chung;
Bt k cc quy nh ca Vit nam c tnh php l i vi cc Tiu chun
IEC 2006 lin quan hoc Tiu chun Anh.
I.2.PHM VI CP IN CA D N
Cp in cho mt t hp gm 2 khi nh c chc nng thng mi, dch v
v cn h gm 1 khi nh cao 27 tng ( thp A), 1 khi nh cao 25 tng ( thp
B). Trong tng c chc nng thng mi, dch v cao 3 tng 2 khi nh,
cc tng cn li l cn h. Cn c vo bng cng sut ph ti c tnh ton
v phn b ph ti in s dng chn phng n cp in ti u nht.
I.3.TNH TON LA CHN CNG SUT PH TI
Cc dng ph ti ny bao gm in chiu sng, h thng thit b in trong
nh, my bm, qut thng gi...
Da vo bng 3.1(nhim v thit k) tin cy cung cp in cho mi loi
h tiu th in v thit b in ta phn ra lm 2 loi ph ti: ph ti u tin v
ph ti khng u tin (ph ti tng).

Tn h v thit b tiu th in

tin cy cung
cp in
I

I
I

I
II

- Khng gian dch v cho thu, vn phng.

- Cn h s dng in.

- Khng gian k thut, qun l

- Chiu sng khng gian cng cng

- Chiu sng s c, chiu sng phn tn ngi

- ng c in my bm cha chy, bm nc
v h thng t ng bo chy

Ch thch

+
6

Thuyt minh in,in nh

HONG KONG

TOWER

- H thng thang my

- H thng thng gi tng hm

- Cc thit b v tuyn truyn hnh, thu pht


thanh v thng tin lin lc.

Thuyt minh in,in nh

HONG KONG

TOWER

CHNG 2:

TNH TON CNG SUT

II.1.SUT PH TI TNH TON TNG CN H


- Cn c vo ph ti d kin s dng v trn c s cc thit b thng
dng ang c trn th trng cng thc tnh ton cng sut ca tng cn h
c tnh nh sau:
n

Ptt K s .

yci

i 1

Trong :
Ks - H s ng thi ca ph ti nh ring bit, cn h; Ks = 0,5 0,65.
Pyci - Cng sut yu cu (kW) ca thit b in th i.
2.1.1.Cng sut cn h 2 phng ng:
Bng chi tiu cng sut yu cu thit b trong cn h 2 phng ng:
TT

Tn ph ti

Cng
sut t
(kW)

S
lng

Tng
CS
(kW)

Chiu sng

0,4

1,2

cm

1,1

1,8

iu ha

2,4

2,4

1,2

2,4

Bnh nng lnh

2,5

Binh nng lnh


bp

1,5

1,5

Bp in

3,0

3,0

Tng cng sut

17,3

Ks

0,5

Ptt

8.65

Ghi ch

Thuyt minh in,in nh

HONG KONG

TOWER

2.1.2.Cng sut cn h 3 phng ng:


Bng chi tiu cng sut yu cu thit b trong cn h 3 phng ng:
TT

Tn ph ti

Chiu sng

cm

iu ha

Bnh nng lnh

Binh nng lnh


bp

Bp in

Cng
sut t
(kW)

S
lng

Tng
CS
(kW)

0,4

1,2

1,1

1,8

2,4

2,4

1,2

3,6

2,5

1,5

1,5

3,0

3,0

Tng cng sut

18,5

Ks

0,5

Ptt

9,25

Ghi ch

2.1.3.Cng sut cn h 2 phng ng ( ch c 1 wc ):


Bng chi tiu cng sut yu cu thit b trong cn h 2 phng ng:

TT

Tn ph ti

Cng sut
t (kW)

S
lng

Tng CS
(kW)

Ghi ch

Thuyt minh in,in nh

HONG KONG

TOWER

Chiu sng

0.4

0.8

cm

iu ha

1.1
2.4
1.2

2
1
2

2.2
2.4
2.4

Bnh nng lnh

2.5

2.5

Binh nng lnh


bp

1.5

1.5

Bp in

Tng
cng
sut
Ks
Ptt

14.8
0.5
7.4

2 PN

Cng sut
t (kW)

S
lng

Tng CS
(kW)

2.1.4.Cng sut cn h 1 phng ng :

TT

Tn ph ti

Chiu sng

0.6

0.6

cm

iu ha

1.1
2.4
1.2

2
1
1

2.2
2.4
1.2

Bnh nng lnh

2.5

2.5

Ghi ch

10

Thuyt minh in,in nh

HONG KONG

TOWER

Binh nng lnh


bp

Bp in

1.5

1.5

Tng cng sut


Ks
Ptt

13.4
0.5
6.7

2 PN

2.1.5.Cng sut cn h Penhouse:


Bng chi tiu cng sut yu cu thit b trong cn h Penhouse:
TT

Tn ph ti

Cng
sut t
(kW)

S
lng

Tng
CS
(kW)

Chiu sng

0,4

2,4

cm

1,1

3,6

Bnh nng lnh

2,5

12,5

Bnh nng lnh


bp

1,5

1,5

Bp in

3,0

3,0

T in iu ha

18

17

Tng cng sut

40

Ks

0,5

Ptt

20

Ghi ch

II.2.CNG SUT TNH TON CN H


2.2.1.Qui m cn h:
TT

Tn cn h

Nh A

Nh B
11

Thuyt minh in,in nh

HONG KONG

TOWER

Cn 1 phng ng

39

Cn 2 phng ng ( mt wc )

65

Cn 2 phng ng

46

42

Cn 3 phng ng

138

32

Cn PenHouse

2.2.2.Cng sut tnh ton ph ti tng phn cn h:


Cng sut tnh ton ca ph ti khi cn h c xc nh theo cng thc:
n

PCH K s .

chi

i 1

(kW)

Trong :
Pchi - Cng sut tnh ton (kW) ca cn h th i;
n - S cn h trong ta nh;
Ks - H s ng thi ca ph ti khi cn h (0,5).
II.3.TNG HP CNG SUT
Cp in cho mt t hp khu dch v bao gm 2 phn, th nht h thng
in phc v cho chiu sng v cm, th 2 h thng in phc v cho iu
ha.
Cng sut c tnh ton trn c s thu thp s liu thc t ca b mn
iu ha vi cng sut yu cu.
Cng sut in chiu sng cm c tnh ton trn c s d kin cng
sut i vi dng vn phng khng iu ha cng sut t 45W/m2 sn.
i vi khu vc tng hm tnh ton vi sut ph ti 7VA/m 2 p dng theo
iu kin kho, cng vic khng lin tc vi ri trung bnh 150 Lux.
2.3.1.Cng sut ta nh A:

12

Thuyt minh in,in nh

HONG KONG

TOWER

TT

Loi ph ti

Chng loi

Ph ti khng u tin
1
Cn h
2 Phng
ng
3 Phng
ng
Ph ti u tin
1
Cp in tng Tng 1A +
thng
B
mi,dch v
Tng 2A +
B
Tng
KTA1
+
B1
Tng
KTA2
+
B2
2
Cp in tng Tng hm
hm
1
Tng hm
2
Tng hm
3
3
Thang my
750kG
4
Thang my
1000kG
Bm sinh
5
hot
6
Bm tng p
7
Bm chng
ngp
8
Cp in
HL nh A
hnh
lang
9
HL nh B
10 in nh
11 Thng gi,
ht khi, gi
ti tng hm
3
12 Thng gi,
ht khi, gi

Cng
sut
(KW)

S n v tnh

H
s

Cos f

STT(KVA)

8.65

46

0.4

0.85

788.0
187.2

9.25

138

0.4

0.85

600.7

0.035

m2

1850

0.8

0.85

1212.5
60.9

0.035

m2

1850

0.8

0.85

60.9

0.035

m2

1860

0.8

0.85

61.3

0.035

m2

1860

0.8

0.85

61.3

21

0.8

0.85

19.8

16.2

0.8

0.85

15.2

17.4

0.8

0.85

16.4

10

Thang

10

0.68

0.85

80.0

15

Thang

0.68

0.85

36.0

48.8

Bm

0.8

0.85

91.9

3.6
3.6

Bm
Bm

2
2

0.8
0.8

0.85
0.85

6.8
6.8

65.8
53.4
15
66.1

H
H
H
H

1
1
1
1

0.8
0.8
1
0.65

0.85
0.85
0.85
0.85

61.9
50.3
17.6
50.5

66.1

0.65

0.85

50.5

13

Thuyt minh in,in nh

HONG KONG

TOWER

13

14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
Tng

ti tng hm
2
Thng gi,
ht khi, gi
ti tng hm
1
Thng gi,
ht khi, gi
ti tng 1
Thng gi,
ht khi, gi
ti tng 2
Thng gi,
ht khi, gi
ti tng k
thut
Thng gi,
ht khi, gi
ti tng mi
Bo chy, s
c
Bm pccc
T in trm
x l
Cp in
penhouse khu
A
Cp in
penhouse khu
B
Cp in h
qun l xe
Qut tng p

72.1

0.65

0.85

55.1

53

0.9

0.85

49.9

52

0.8

0.85

48.9

45

0.8

0.85

42.4

16.5

0.8

0.85

15.5

12

0.1

0.85

1.4

150
60

H
H

1
1

0
0.8

0.85
0.85

56.5

100

0.78

0.85

91.8

60

0.85

70.6

0.8

0.85

2.8

93

0.1

0.85

10.9
1981.9

2.3.2. Cng sut ta nh B:


TT
Ph ti
khng u
tin
1

Loi ph
ti

Chng loi

Cng
sut
(KW)

S n v
tnh

H s Cos f

STT
(KVA)
1027.2

Cn h

1 Phng ng

6.7

39

0.4

0.85

123.0
14

Thuyt minh in,in nh

HONG KONG

TOWER

iu ha
khng kh

2 Phng ng
7.4
( 1wc)
2 Phng ng 8.65
3 Phng ng 9.25
Tng 1 A+B 58.16
Tng
KT
82.1
A+B
Tng KT1
86.1
A+B
Tng KT2
86.1
A+B

65

0.4

0.85

226.4

H
H
H

42
32
1

0.4
0.4
1.0

0.85
0.85
0.85

171.0
139.3
68.4

1.0

0.85

96.6

1.0

0.85

101.3

1.0

0.85

101.3

15

Thuyt minh in,in nh

HONG KONG

TOWER

CHNG 3:

TNH TON CHN CNG SUT

III.1.TNH TON LA CHN MY PHT IN


Cn c cng sut cc ph ti u tin ca t MBS 3 v MBS4 gii php
la chn my pht in da trn nh gi kh nng p ng cc nhu cu vi cc
iu kin vn hnh bt buc theo tiu chun PCCC.
Cng sut my pht in chn theo cng thc sau:
Pmmf> Ptt= PxKt
Trong :
Pmmf : Cng sut nh mc my pht (kW)
Ptt
: Cng sut tnh ton my pht (kW)
P
: Cng sut t (kW)
Kt : H s ng thi
Ptt= 1194 KVA
My pht in chn cng sut l : 1250kVA
III.2.TNH TON LA CHN MY BIN P
3.3.1.Tnh ton la chn cng sut my bin p nh B :
Cng sut my pht in chn theo cng thc sau:
Sm> Stt= SCH + Sdv x Kt
Trong :
Sm : Cng sut nh mc my bin p (kVA)
Stt
: Cng sut tnh ton my bin p (kVA)
SCH : Cng sut tng cn h ta B (kVA)
Sdv : Cng sut tng dch v ta B (kVA)
Kt : H s ng thi
Stt= 1027,2kVA
My my bin p chn cng sut l : 1600kVA
3.3.2.Tnh ton la chn cng sut my bin p nh A :
Cng sut my pht in chn theo cng thc sau:
Sm> Stt= SCH + Sdv x Kt + St
Trong :
Sm : Cng sut nh mc my bin p (kVA)
Stt
: Cng sut tnh ton my bin p (kVA)
16

Thuyt minh in,in nh

HONG KONG

TOWER

SCH : Cng sut tng cn h A (kVA)


Sdv : Cng sut tng dch v ta A (kVA)
St
: Cng sut u tin chn theo my pht (kVA)
Kt : H s ng thi
Stt = 788+1194 = 1981.9kVA
My pht in chn cng sut l : 2000kVA

17

Thuyt minh in,in nh

HONG KONG

TOWER

CHNG 4:

TNH TON LA CHN THIT B IN

IV.1.TNH TON CHN MY CT


Dng in pht nng lu di c tnh trn c s cng sut t ca thit
b
Cng thc tnh ton dng in:
I tt

S tt
3U dm

Trong :
Stt
: Cng sut tnh ton (kVA)
Itt
: Dng in tnh ton (A)
Um : in p nh mc (kV)
4.1.1.Tnh ton dng in v chn dng my ct thuc MBA1 :
TT
1

Loi ph ti

Tng 1
iu ha tng k
2
thut 1
Tng thanh ci cp in
tng 3 n tng 13B
3
Cn h tng 3
4
Cn h tng 4
5
Cn h tng 5
6
Cn h tng 6
7
Cn h tng 7
8
Cn h tng 8
9
Cn h tng 9
10
Cn h tng 10
11
Cn h tng 11
12
Cn h tng 12
13
Cn h tng 13
iu ha tng k
14
thut 2 nh B
iu ha tng k
15
thut 2 nh A
Tng thanh ci cp in
cn h
16
Cn h tng 14

Tng
KW
58.16

H s

Cos f

U m

I tt

I m

0.60

S tt
KVA
96.93

1.00

0.4

140.1

200

82.1

1.00

0.60

136.8

0.4

197.7

200

814.4

0.63

0.70

736.6

0.4

1064.4

1250

74.4
74.4
74.4
74.4
74.4
74.4
74.4
74.4
74.4
74.4
74.4

0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

55.1
55.1
55.1
55.1
55.1
55.1
55.1
55.1
55.1
55.1
55.1

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

79.7
79.7
79.7
79.7
79.7
79.7
79.7
79.7
79.7
79.7
79.7

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

34.44

1.00

0.60

57.4

0.4

82.9

100

51.66

1.00

0.60

86.1

0.4

124.4

125

643.2

0.78

0.85

590.2

0.4

852.9

1000

74.4

0.63

0.85

55.1

0.4

79.7

100
18

Thuyt minh in,in nh

HONG KONG

TOWER

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Cn h tng 15
Cn h tng 16
Cn h tng 17
Cn h tng 18
Cn h tng 19
Cn h tng 20
Cn h tng 21
Cn h tng 22
Cn h tng 23
Cn h tng 24

74.4
54.3
54.3
54.3
54.3
54.3
54.3
54.3
54.3
60.0

0.63
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
1.0

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

55.1
49.8
49.8
49.8
49.8
49.8
49.8
49.8
49.8
70.59

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.40

79.7
72.0
72.0
72.0
72.0
72.0
72.0
72.0
72.0
102.0

100
100
100
100
100
100
100
100
100
125

4.1.2.Tnh ton dng in v chn dng my ct thuc MBA2 :


TT
Loi ph ti
Tng thanh ci 1 cp
in cn h
1
Cn h tng 3
2
Cn h tng 4
3
Cn h tng 5
4
Cn h tng 6
5
Cn h tng 7
6
Cn h tng 8
7
Cn h tng 9
8
Cn h tng 10
9
Cn h tng 11
10
Cn h tng 12
11
Cn h tng 13
Tng thanh ci 2 cp
in cn h
12
Cn h tng 14
13
Cn h tng 15
14
Cn h tng 16
15
Cn h tng 17
16
Cn h tng 18
17
Cn h tng 19
18
Cn h tng 20
19
Cn h tng 21
20
Cn h tng 22
21
Cn h tng 23
22
Cn h tng 24

Tng

H s

Cos f

S tt

U m

I tt

I m

800.8

0.63

0.85

593.5

0.4

857.7

1000

72.8
72.8
72.8
72.8
72.8
72.8
72.8
72.8
72.8
72.8
72.8

0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

66.8
66.8
66.8
66.8
66.8
66.8
66.8
66.8
66.8
66.8
66.8

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

96.5
96.5
96.5
96.5
96.5
96.5
96.5
96.5
96.5
96.5
96.5

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

973.6

0.63

0.85

721.6

0.4

1042.8

1250

72.8
72.8
72.8
72.8
72.8
72.8
72.8
72.8
72.8
72.8
72.8

0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

66.8
66.8
66.8
66.8
66.8
66.8
66.8
66.8
66.8
66.8
66.8

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

96.5
96.5
96.5
96.5
96.5
96.5
96.5
96.5
96.5
96.5
96.5

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
19

Thuyt minh in,in nh

HONG KONG

TOWER

23
24
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
23
24
23
24
23
24
23
24
24
33
25
26
27
28
29

Cn h tng 25
Cn h tng 26
T in MSB3
Tng hm 3
Tng hm 2
Tng hm 1
Cp in tng 1A
Cp in tng 2A
Cp in tng
KT1A
Cp in tng
KT2A
Cp in tng 1B
Cp in tng 2B
Cp in tng KT1B
Cp in tng KT2B
Cp in hnh lang
nh A
Cp in hnh lang
nh B
Bm nc sinh hot
Bm nc thi
Bm nc chng
ngp
Bm tng p nh A
Bm tng p nh B
Thang my tng
thng mi
Thang my 1A
Thang my 2A
Thang my 1B
Thang my 2B
T in MSB4
Thng gi tng hm
3
Thng gi tng hm
2
Thng gi tng hm
1
Thng gi tng 1
Thng gi tng 2

72.8
100.0
690.3
17.4
16.2
21.0
38.5
38.5

0.78
0.78
1
1
1
1
1
1

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

66.8
91.8
812.2
20.5
19.1
24.7
45.3
45.3

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

96.5
132.6
1173.6
29.6
27.5
35.7
65.5
65.5

100
150
1250
40
40
40
80
80

38.85

0.85

45.7

0.4

66.0

80

38.85

0.85

45.7

0.4

66.0

80

26.3
26.3
26.3
26.3

1
1
1
1

0.85
0.85
0.85
0.85

30.9
30.9
30.9
30.9

0.4
0.4
0.4
0.4

44.6
44.6
44.6
44.6

63
63
63
63

65.8

0.85

77.4

0.4

111.9

125

53.4

0.85

62.8

0.4

90.8

100

97.6
10.0

1
1

0.60
0.60

162.7
16.7

0.4
0.4

235.1
24.1

250
32

7.2

0.60

12.0

0.4

17.3

32

6.43
5.6

1
1

0.60
0.60

10.7
9.3

0.4
0.4

15.5
13.5

32
32

20.0

0.60

33.3

0.4

48.2

63

50.0
30.0
30.0
30.0
503.5

1
1
1
1
1

0.60
0.60
0.60
0.60
0.60

83.3
50.0
50.0
50.0
839.2

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

120.4
72.3
72.3
72.3
1212.7

150
100
100
100
1250

38.0

0.60

63.3

0.4

91.5

200

30.0

0.60

50.0

0.4

72.3

200

15.0

0.60

25.0

0.4

36.1

200

11.0
93.0

1
1

0.60
0.60

18.3
155.0

0.4
0.4

26.5
224.0

150
150
20

Thuyt minh in,in nh

HONG KONG

TOWER

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Thng gi tng KT1


Thng gi tng tum
A
Thng gi tng tum
B
H thng bo chy
Qut tng p nh A
Tng p ging thang
nh A
Qut tng p nh B
Tng p ging thang
nh B
Tng p thang b
N3
Bm pccc

45

0.60

75.0

0.4

108.4

125

11

0.60

18.3

0.4

26.5

32

5.5

0.60

9.2

0.4

13.2

32

12.0
29.5

1
1

0.85
0.60

14.1
49.2

0.4
0.4

20.4
71.1

32
100

7.5

0.60

12.5

0.4

18.1

25

15.0

0.60

25.0

0.4

36.1

50

11.0

0.60

18.3

0.4

26.5

32

30.0

0.60

50.0

0.4

72.3

100

150.0

0.60

250.0

0.4

361.3

300

IV.2.LA CHN TIT DIN DY DN V THANH CI


Vic la chn dy dn in trn c s dng lm vic pht nng lin tc
tnh ton theo my ct in bo v ti cc u tuyn cp cp n tng ph ti
theo s nguyn l in v theo mi trng lm vic ca cp.
Mt ct dy dn khng c nh hn tr s bng 5.1 (nhim v thit k)
Tn ng dy
ng dy nhm ca li in chiu
sng khi khng c cm in
ng dy nhm ca li in chiu
sng c cm in; li in ng lc
li in cung cp cho cc cm in.
ng dy ti DBC v ng h m
in cho mi cn h

Mt ct nh nht ca rut dy
dn rut ng (mm2)
1,5
2,5
16

Khi t ng dy dn cn phi tun theo cc quy nh ca tiu chun t


ng dy dn trong nh v cng trnh cng cng TCVN 9206: 2012 v quy
phm trang b in QT 11 TCXD 18: 2006.
Cp in s dng cch in XLPE/PVC/PVC i vi cp ng trc 3
pha 4 dy. Dy dn in tit din nh hn 4mm2 s dng cp n cch in
PVC t trong ng ngm tng hoc i ngm trn.
21

Thuyt minh in,in nh

HONG KONG

TOWER

Tnh ton la chn tit din dy dn da trn c s dng in nh mc


v ch pht nng lin tc t trong khng kh theo qui phm trang thit b
in.
Tnh ton la chn my ct trong cng trnh d trn c s tnh ton dng
lm vic pht nng lu di ca thit b.
4.2.1.La chn dy dn v thanh ci theo dng nh mc my ct sau
MBA1 :
TT

Loi ph ti

I m

Dy dn

Tng 1
200
Cu-XLPE/PVC4*95
iu ha tng k thut 1
200
Cu-XLPE/PVC4*95
Tng thanh ci cp in tng 3 n
1250
BUSWAY-4P-1250A
tng 13B
3
Cn h tng 3
100 Cu-XLPE/PVC4*35+E25
100 Cu-XLPE/PVC4*35+E25
4
Cn h tng 4
100 Cu-XLPE/PVC4*35+E25
5
Cn h tng 5
100 Cu-XLPE/PVC4*35+E25
6
Cn h tng 6
100 Cu-XLPE/PVC4*35+E25
7
Cn h tng 7
100 Cu-XLPE/PVC4*35+E25
8
Cn h tng 8
100 Cu-XLPE/PVC4*35+E25
9
Cn h tng 9
100 Cu-XLPE/PVC4*35+E25
10
Cn h tng 10
100 Cu-XLPE/PVC4*35+E25
11
Cn h tng 11
100 Cu-XLPE/PVC4*35+E25
12
Cn h tng 12
100 Cu-XLPE/PVC4*35+E25
13
Cn h tng 13
14
iu ha tng k thut 2 nh B 100
Cu-XLPE/PVC4*35
15
iu ha tng k thut 2 nh A 125
Cu-XLPE/PVC4*50
Tng thanh ci cp in cn h
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Cn h tng 14
Cn h tng 15
Cn h tng 16
Cn h tng 17
Cn h tng 18
Cn h tng 19
Cn h tng 20
Cn h tng 21
Cn h tng 22
Cn h tng 23

1000
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100

BUSWAY-4P-1000A
Cu-XLPE/PVC4*25+E25
Cu-XLPE/PVC4*35+E25
Cu-XLPE/PVC4*35+E25
Cu-XLPE/PVC4*35+E25
Cu-XLPE/PVC4*35+E25
Cu-XLPE/PVC4*35+E25
Cu-XLPE/PVC4*35+E25
Cu-XLPE/PVC4*35+E25
Cu-XLPE/PVC4*35+E25
Cu-XLPE/PVC4*35+E25
22

Thuyt minh in,in nh

HONG KONG

TOWER

26

Cn h tng 24

125

Cu-XLPE/PVC4*50+E35

4.2.2.La chn dy dn v thanh ci theo dng nh mc my ct sau


MBA2 :
TT
Loi ph ti
Tng thanh ci 1 cp in cn h
1
Cn h tng 3
2
Cn h tng 4
3
Cn h tng 5
4
Cn h tng 6
5
Cn h tng 7
6
Cn h tng 8
7
Cn h tng 9
8
Cn h tng 10
9
Cn h tng 11
10
Cn h tng 12
11
Cn h tng 13
Tng thanh ci 2 cp in cn h
12
Cn h tng 14
13
Cn h tng 15
14
Cn h tng 16
15
Cn h tng 17
16
Cn h tng 18
17
Cn h tng 19
18
Cn h tng 20
19
Cn h tng 21
20
Cn h tng 22
21
Cn h tng 23
22
Cn h tng 24
23
Cn h tng 25
24
Cn h tng 26
T in MSB3
12
Tng hm 3
13
Tng hm 2
14
Tng hm 1
15
Cp in tng 1A
16
Cp in tng 2A
17
Cp in tng KT1A
18
Cp in tng KT2A

I m
1000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1250
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
150
1250
40
40
40
80
80
80
80

Dy dn
BUSWAY-4P-1000A
Cu-XLPE/PVC4*35+E25
Cu-XLPE/PVC4*35+E25
Cu-XLPE/PVC4*35+E25
Cu-XLPE/PVC4*35+E25
Cu-XLPE/PVC4*35+E25
Cu-XLPE/PVC4*35+E25
Cu-XLPE/PVC4*35+E25
Cu-XLPE/PVC4*35+E25
Cu-XLPE/PVC4*35+E25
Cu-XLPE/PVC4*35+E25
Cu-XLPE/PVC4*35+E25
BUSWAY-4P-1250A
Cu-XLPE/PVC4*35+E25
Cu-XLPE/PVC4*35+E25
Cu-XLPE/PVC4*35+E25
Cu-XLPE/PVC4*35+E25
Cu-XLPE/PVC4*35+E25
Cu-XLPE/PVC4*35+E25
Cu-XLPE/PVC4*35+E25
Cu-XLPE/PVC4*35+E25
Cu-XLPE/PVC4*35+E25
Cu-XLPE/PVC4*35+E25
Cu-XLPE/PVC4*35+E25
Cu-XLPE/PVC4*35+E25
Cu-XLPE/PVC4*70+E50
BUSWAY-4P-1250A
Cu-XLPE/PVC4*10
Cu-XLPE/PVC4*10
Cu-XLPE/PVC4*10
Cu-XLPE/PVC4*25
Cu-XLPE/PVC4*25
Cu-XLPE/PVC4*25
Cu-XLPE/PVC4*25
23

Thuyt minh in,in nh

HONG KONG

TOWER

19
20
21
22
23
24
23
24
23
24
23
24
23
24
24
33
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Cp in tng 1B
Cp in tng 2B
Cp in tng KT1B
Cp in tng KT2B
Cp in hnh lang nh A
Cp in hnh lang nh B
Bm nc sinh hot
Bm nc thi
Bm nc chng ngp
Bm tng p nh A
Bm tng p nh B
Thang my tng thng mi
Thang my 1A
Thang my 2A
Thang my 1B
Thang my 2B
T in MSB4
Thng gi tng hm 3
Thng gi tng hm 2
Thng gi tng hm 1
Thng gi tng 1
Thng gi tng 2
Thng gi tng KT1
Thng gi tng tum A
Thng gi tng tum B
H thng bo chy
Qut tng p nh A
Tng p ging thang nh A
Qut tng p nh B
Tng p ging thang nh B
Tng p thang b N3
Bm pccc

63
63
63
63
125
100
250
32
32
32
32
63
150
100
100
100
1250
200
200
200
150
150
125
32
32
32
100
25
50
32
100
300

Cu-XLPE/PVC4*16
Cu-XLPE/PVC4*16
Cu-XLPE/PVC4*16
Cu-XLPE/PVC4*16
Cu-XLPE/PVC4*50
Cu-XLPE/PVC4*35
Cu-XLPE/PVC4*120
Cu-XLPE/PVC4*6
Cu-XLPE/PVC4*6
Cu-XLPE/PVC4*6
Cu-XLPE/PVC4*6
Cu-XLPE/PVC4*16
Cu-XLPE/PVC4*70
Cu-XLPE/PVC4*35
Cu-XLPE/PVC4*35
Cu-XLPE/PVC4*35
BUSWAY-4P-1250A
Cu-XLPE/PVC4*95
Cu-XLPE/PVC4*95
Cu-XLPE/PVC4*95
Cu-XLPE/PVC4*70
Cu-XLPE/PVC4*70
Cu-XLPE/PVC4*50
Cu-XLPE/PVC4*6
Cu-XLPE/PVC4*6
Cu-XLPE/FR/PVC4*6
Cu-XLPE/FR/PVC4*35
Cu-XLPE/FR/PVC4*6
Cu-XLPE/FR/PVC4*10
Cu-XLPE/FR/PVC4*6
Cu-XLPE/FR/PVC4*35
Cu-XLPE/FR/PVC4*300

Kim tra tit din dy dn theo iu kin tn tht in p :


P ro L 100

2
1000
u
m
U%cp =
Trong :
U% :: U%cp 5%
24

Thuyt minh in,in nh

HONG KONG

TOWER

P : cng sut thit b t trn tuyn(kW)


L : Chiu di tuyn(Km)
Ro : gi tr in tr(/km)
Um : in p nh mc
Ta c khong cch ng dy t ngun n cc thit b l khng ng k
nn tn tht in p cng rt nh khng th vt qu c 5% nn ta khng cn
kim tra iu kintn tht in p cho php.
IV.3.TNH TON V LA CHN THIT B CHIU SNG
4.3.1. Tnh ton v la chn thit b chiu sng cho khi vn phng
Tiu chun p dng thit k chiu sng vn phng, cng s.
-

Tiu chun Vit Nam 7114:2008: Ecgnmi Chiu sng vng lm vic.

QUY CHUN K THUT QUC GIA: QCVN 09:2013/BXD: Cc cng

trnh xy dng s dng nng lng hiu qu.


Tiu ch chung khi thit k:
-

p ng tiu chun Vit Nam TCVN 7114-1:2008: Ecgnmi Chiu

sng vng lm vic v ri trn b mt lm vic, ng u ri, ch s


hon mu ca nh sng.
-

p ng Quy chun k thut quc gia QCVN 09:2013/BXD: Cc cng

trnh xy dng s dng nng lng c hiu qu. p ng tiu chun ny v mt


cng sut s dng v mc s dng nng lng hiu qu.
-

S dng ngun sng c dy nhit mu rng v c ch s hon mu cao.

Khng gian chiu sng phi m bo cc ch tiu cht lng chiu sng

nh m bo ng u trong khng gian, hn ch chi la. Ngoi ra cn m


bo cc vn v thm m cho cng trnh, h thng chiu sng iu khin linh
hot cho cc mc ch s dng khc nhau trong khng gian.
Tiu chun cht lng chiu sng theo TCVN 7114-2008:
STT

Khng gian chc nng

Tiu chun cht lng chiu sng


ri
(lux)

Ch s hon Gii hn h s
mu ti
chi la
thiu (Ra)
25

Thuyt minh in,in nh

HONG KONG

TOWER

Phng lm vic

500

80

19

Phng hp

500

80

19

Snh

100

60

22

Hnh lang, snh, ban cng, cu


thang

100

80

Khng xem xt

Nh v sinh, phng tm, ra


mt

200

80

25

Tng hm, khu vc xe

75

40

Khng xem xt

4.3.2. Tnh ton v la chn thit b chiu sng cho khi cn h


Tiu chun p dng thit k chiu sng cho cn h, chung c
-

Tiu chun Vit Nam 7114:2008: Ecgnmi Chiu sng vng lm vic.

QUY CHUN K THUT QUC GIA: QCVN 09:2013/BXD: Cc cng

trnh xy dng s dng nng lng hiu qu.


Tiu ch chung khi thit k:
-

p ng tiu chun Vit Nam TCVN 7114-1:2008: Ecgnmi Chiu

sng vng lm vic v ri trn b mt lm vic, ng u ri, ch s


hon mu ca nh sng.
-

p ng Quy chun k thut quc gia QCVN 09:2013/BXD: Cc cng

trnh xy dng s dng nng lng c hiu qu. p ng tiu chun ny v mt


cng sut s dng v mc s dng nng lng hiu qu.
-

Khng gian chiu sng phi m bo cc ch tiu cht lng chiu sng

nh m bo ng u trong khng gian, hn ch chi la. Ngoi ra cn m


bo cc vn v thm m cho cng trnh, h thng chiu sng iu khin linh
hot cho cc mc ch s dng khc nhau trong khng gian.
Tiu chun cht lng chiu sng theo TCVN 7114-2008:
STT

Khng gian chc nng

Tiu chun cht lng chiu sng


ri

Ch s hon Gii hn h s
26

Thuyt minh in,in nh

HONG KONG

TOWER

(lux)

mu ti

chi la

thiu (Ra)
1

Phng khch, sinh hot chung

300

80

Khng xem xt

Phng ng

100

80

Khng xem xt

Nh bp, phng n

500

80

22

Hnh lang, snh, ban cng, cu

100

80

Khng xem xt

thang
5

Nh v sinh

200

80

25

Phng v sinh, ra mt

200

80

25

4.3.3. Tnh ton v la chn thit b chiu sng cho khi thng mi dch
v
Tiu chun p dng thit k chiu sng nh hng, khch sn:
-

Tiu chun Vit Nam 7114:2008: Ecgnmi Chiu sng vng lm vic.

QUY CHUN K THUT QUC GIA: QCVN 09:2013/BXD: Cc cng

trnh xy dng s dng nng lng hiu qu.


Tiu ch chung khi thit k:
-

p ng tiu chun Vit Nam TCVN 7114-1:2008: Ecgnmi Chiu

sng vng lm vic v ri trn b mt lm vic, ng u ri, ch s


hon mu ca nh sng.
-

p ng Quy chun k thut quc gia QCVN 09:2013/BXD: Cc cng

trnh xy dng s dng nng lng c hiu qu. p ng tiu chun ny v mt


cng sut s dng v mc s dng nng lng hiu qu.
-

S dng ngun sng c dy nhit mu rng v c ch s hon mu cao.

Khng gian chiu sng phi m bo cc ch tiu cht lng chiu sng

nh m bo ng u trong khng gian, hn ch chi la. Ngoi ra cn m


bo cc vn v thm m cho cng trnh, h thng chiu sng iu khin linh
hot cho cc mc ch s dng khc nhau trong khng gian.
Tiu chun cht lng chiu sng theo TCVN 7114-2008:
27

Thuyt minh in,in nh

HONG KONG

TOWER

STT Khng gian chc nng

Tiu chun cht lng chiu sng


ri
(lux)

Ch s hon Gii hn h s
mu ti

chi la

thiu (Ra)
1

Nh hng, phng n, phng

200

80

22

chc nng
2

Phng hp

500

80

19

Bn tip tn/thu ngn, khu vc

300

80

22

hnh l cn khun vc
4

Nh bp

500

80

22

Hnh lang

100

80

25

Nh v sinh, ra mt

200

80

25

Tng hm, khu vc xe

75

40

Khng xem xt

28

Thuyt minh in,in nh

HONG KONG

TOWER

CHNG 5:

LP T IN

V.1.T N IN
in p cung cp cho cc n in chiu sng chung khng qu 220V.
Chiu cao lp n hunh quang so vi mt sn 2,5m.
cc phng v sinh ca cn h t n pha trn trn, dng loi c ui
t su trong n.
Trong cc phng ca cc cn h t nhiu bng n v bt tt c tng
cm.
li chnh vo nh, phi t n chiu sng nhm m bo ri quy
nh trn cc li i v trn bc thang dn vo nh theo tiu chun chiu sng
nhn to trong cng trnh dn dng TCXD 16 : 1986.
Ti cc phng tm, phng v sinh nh , phi dng cc loi n m phn
v ngoi bng cc vt liu cch in.
Mc treo n t trn nh phi c cch in bng ng nha, ghen
nha.
Ch tiu tnh ton cp in v chiu sng c tnh ton theo TCXD
16:1986
Tn cng
trnh, gian,
phng

Nhm
phng

Cp
cng
vic

Phng lm vic,
vn phng

ri nh nht (lx)
Chiu
Chiu
sng bng sng bng
n hunh
n si
quang
t

IIb

Ngang0,8

200

100

IIIa

Ngang0,8

150

75

IIIc

Sn

75

30

Phng hp, hi
trng

Phng gii lao

Mt
phng
quy
nh
ri -
cao cch
mt sn
(m)

Ghi ch

Cn t
cm b
xung chiu
sng ti
ch
Cn t
cm b
xung chiu
sng ti
ch

29

Thuyt minh in,in nh

HONG KONG

TOWER

(hnh lang ngoi


phng hp, hi
ngh, hi trng)
Snh vo
Cc cu thang
chnh
Hnh lang li i
nh cu
Tng p mi
Kho dng c
c
Cn h:
Phng
Bp

75
chiu
ngh v
cc bc
cu thang

30
50
50

IIIc

Sn
Ngang0,8
Ngang0,8

75

30

75

30

30

V m bo cp bo v IP ti thiu ca thit b chiu sng


STT
1
2
3
4
5
6

c im - phn loi mi trng lm vic


n lp t trong th va v nh, khu nh

Cp bo v ti thiu
IP 44
Phn quang hc: IP
n lp t trong th ln
54
Cc phn khc: IP 44
n t di cao 3m
IP 44
n lp t trong hm, trn thnh cu
IP 55
V tr lp t n c kh nng xy ra ng ngp
IP 67
n phi thng xuyn lm vic trong iu kin
IP 68
ngm nc

Chiu sng ngoi nh th phi c h thng iu khin chiu sng r le


quang in thay i c mc chiu sng.
Kiu dng thit b chiu sng phi ph hp vi cnh quan mi trng.
Chiu sng ngoi nh bao gm: chiu sng ng do, chiu sng cnh
quan, thm c v s dng cc n chiu sng tn l cy.
V.2.T THIT B IN TRONG NH
Cc thit b in t trong nh phi c la chn vi in p vo l
220V.
30

Thuyt minh in,in nh

HONG KONG

TOWER

Trong mi cn h, phng lm vic phi t t nht 1 cm in.


Trong bp v phng n phi t t nht mt cm in 16A
Khng t cm in trong cc phng v sinh.
Trong cc phng ca cc cng trnh cng cng, cm in t cao cch
sn t 0,4 n 0,5m ty thuc cc yu cu k thut, yu cu s dng v b tr
ni tht...
Trong khu dch v thng mi, cng cng cc cng tc n chiu sng
lm vic chiu sng s c v phn tn ngi t cc ni ch c ngi qun l ti
c.
Cng tc n phi t tng, gn ca ra vo (pha tay nm ca cnh
ca) cao cch sn 1,2m. T in cao cch sn 1,5m.
Trong nh cn h dng chung in p pha 220V
ng c in dng chung cho cc nh cc loi v cng trnh cng cng
(bm nc qut thng gi, thang my,...) v cc kh c bo v iu khin ca
chng, phi b tr ni c ngi qun l ti c. Cn cc nt bm iu khin
thang my, iu khin cc h thng cha chy, thng gi, bm nc... phi t
ch vn hnh thun tin v phi c nhn ghi d phn bit.
Thang my c chia ra thnh tng khu v mi khu c cp bng mt
ng dy khc nhau.
Mch iu khin ng c in ca my bm nc vo b cha (thng
cha) nn t thit b t ng iu chnh mc nc.
ng c in c t tng hm v phi m bo c mc n cho
php theo TCXD 175:1990
V.3.T NG H O M IN
Mi cn h nh phi t mt ng h m in mt pha 40A.
Mi khu trung tm thng mi dch v u phi t mt ng h o m
in. V cc ng h ny c t ti 1 phng in tp trung ngi qun l
ghi s c d dng.
ng h m in phi t chung vi cc kh c bo v trong cng mt
hp in.
ng h m in ca cn h phi t trong hp cng t c nim
phong kp ch ti phng k thut in ca tng tng. Hp cng t s dng theo
31

Thuyt minh in,in nh

HONG KONG

TOWER

tiu chun chung ca ngnh in l hp tn sn tnh in loi hp 6 n 8 cng


t. Hp ny phi c cc ca s vi kch thc khong 1,5 x 4cm c cc ch
s ng h v phi ghi tn h hoc tn phng s dng.
ng h m in t trong cc hp in phi b tr cao 1,5m tnh
t tim hp n mt sn nh.
Kh c bo v phi b tr sau ng h m in nng v t ti hp cng
t i vi cng t 1 pha. Khng qu 10m i vi cng t 3pha.
ng h m in phi t ch kh ro, khng c nhit cao, khng
b ht ma v phi thun tin cho vic kim tra sa cha v c ch s ca ng
h.
T ch n in vo nh ti ng h m in (con sn n in, ct u
nh,...) phi dng cp bc cao su, bc cht do, bc ch... hoc lun trong ng
bng kim loi (ng thp hoc ng tn cun,...).
V.4.H THNG CHNG ST
- H thng thu st cho cng trnh s dng h thng thu st tia tin o.
y l thit b chng st tia tin o pht x sm. H thng chng st CPT gm
3 b phn chnh:
+ Thit b thu st CPT.
+ Cp ng dn v thot st.
+ H thng tip t chng st & tip t an ton in.
Gii php thit k :
- Tiu chun chng st NFC 17-102: Dng loi thit b thu st to tia tin o
Cng trnh s dng h thng chng st tin o cng ngh mi vi bn knh bo
v 55m. Kim thu st c t v tr im cao nht trn to nh. Gi thng bng,
c nh bng dy chng, dy neo 5ly, tng . Cp ng bn s dng ng bn
70mm2 dn t kim thu st n h thng tip a.
1 Thit b thu st
a.Nguyn tc hot ng

- u thu st nhn nng lng cn thit trong kh quyn tch tr cc in tch


trong bu hnh tr. S thu nng lng t vng in trng xung quanh trong
thi gian ging bo khong t 10 ti 10.000 v/m. ng dn ch ng bt u
32

Thuyt minh in,in nh

HONG KONG

TOWER

ngay khi in trng xung quanh vt qu gi tr cc i bo m nguy c


st nh l nh nht.
- Pht ra tn hiu in cao th vi mt bin , tn s nht nh to ra ng dn
st ch ng v pha trn ng thi trong khi lm gim in tch xung quanh
u thu st tc l cho php gim thi gian yu cu pht ra ng dn st ch
ng v pha trn lin tc.
- iu khin s gii phng ion ng thi im: thit b ion ho cho php ion
pht ra trong khong thi gian rt ngn v ti thi im thch hp c bit, ch
vi phn ca giy trc khi c phng in st, do m bo dn st kp thi,
chnh xc v an ton.
- CPT l thit b ch ng khng s dng ngun in no, khng gy ra bt k
ting ng, ch tc ng trong vng vi giy trc khi c dng st thc s nh
xung v c hiu qu trong thi gian lu di.
So snh vi cc h thng chng st c in, phng php ny c cc u im
sau:
Stt c tnh

H thng u thu st cng ngh tin tin CPT series

Tham kho kim thu st Nimbus series th h VI nm 2013 c

Thit k

sn xut, kim tra v test th nghim tng sn phm ti Hng


Cirprotec trn dy truyn cng ngh hin i vi thit k c
bit gim thiu cng st nh, thi gian thc pht tia tin
o khi c st v m bo an ton cho cng trnh trong phm vi
bn knh bo v thit b thu st
2

Cng ngh ng dng cng ngh cao, hin i bng vic tch hp thit b
Ch to

in t c bn trong thit b chng st thu ht v bt gi t xa


tia st phng xung t m my dng vo cng trnh. Kh nng
chng st ln n 200kA dng sng 10/350s

33

Thuyt minh in,in nh

HONG KONG

TOWER

CHNG 1:
3

-Thng ch cn mt thit b thu st CPT

Cu to v cho mi cng trnh. Thch hp vi mi cng trnh c bit l cc


Tr s-VP lm vic, Khch sn, Trung tm thng mi, Ngn
lp t
hng, Kho Bc, Bnh vin, Trng i Hc, Khu cng nghipch xut, Nh hc vin.v.v...

CHNG 6: -To cho kin trc cng trnh c thm m.


CHNG 7: - D dng lp t trong thi gian ngn,
khng gy thm dt mi sau ny khi a cng trnh vo s
dng.
-Rt d bo tr.
4

an

an ton rt cao do vng bo v rng ln (c bn knh bo v

Ton

thp nht l 31m v cao nht l 107m). Bo v cho cc vng ln


cn. Chng st nh tt, nh xuyn.
-Chng c st nh trc tip c hiu qu tt cho cc to nh

i tng
bo v

cao c, kho bc, ngn hng, trm vin thng, khch sn, i pht
sng, kho xng du, kh t, khu cng nghip, khu ch xut
.v.v
-Nhng ni c trang b cc thit b in, in t my mc
hin i c gi tr ln, trung tm cng ngh thng tin, cc kho
cha tin...

Vng bo v
Bn knh bo v Rp ca thit b thu st tia tin o c tnh theo tiu chun
chng st an ton quc gia Php NF C17 102: 2011 & tiu chun chng st Ty
Ban Nha UNE 21186: 2011.
Kt cu thu st
Cng trnh s dng 1 b kim thu st phng in sm l loi kim c bit
dng trong cng trnh c cao 30m c lp t kt cu ca ta nh bng chn

34

Thuyt minh in,in nh

HONG KONG

TOWER

hoc gi c kp gi. Kim thu st s c kt ni vi 2 ng cp thot st


vo ni vi h thng tip a nh trong bn v.
B tr 01 b thit b thu st tia tin o, thit b ny c lin kt vi
b ghp ni bng Inox & chn tr do vy chu mi hon cnh thi tit khc
nghit v c t trn mi cng trnh c bn knh bo v cp 4: Rbv = 71m,
h=5m. Thit b thu st c t ti v tr cao nht ca cng trnh v bn knh bo
v c tnh theo cng thc sau y:
Rp =

h 2D h L(2D L)

Trong :
Rp: Bn knh bo v mt phng ngang tnh t chn t kim thu st
h

: Chiu cao u thu st trn b mt c bo v

: Chiu cao o tng thm khi ch ng pht xung theo tiu chun

cp 4
(level IV) bo v da vo tiu chun NFC 17-102: 2011
Thay vo cng thc trn vi:

h =5m, D = 60m, L= 106 .T (ng

dn ch ng), T ca Nimbus 30= 30s = 30* 10 -6s.


Rp = 5*(2*60-5) + 10 6 *30*10-6 *(2*60+106 *30*10-6 ) = 55mt
Ch : m bo an ton cho cng trnh khi thit b chng st c lp
t cn lu mi thit b chng st tia tin o ngoi C/O & C/Q cn phi c
test th nghim t nht 10 ln vi in p 30kV & 1ln dng xung st 100kA
dng sng 10/350#s ti Hng sn xut trc khi xut xng.
2 Cp thot st

B tr 02 ng cp ng bn dn v thot st i bn trong ng PVC 32 t mi


xung h thng tip t ti tng hm B2 m bo kh nng dn st nhanh chng
an ton cho cng trnh, cp thot st vi din tch ct ngang l 70mm2. Cch 1.2
mt c mt kp inh v.
35

Thuyt minh in,in nh

HONG KONG

TOWER

3 Thit b m, ghi nhn s ln st nh

- Hp o kim tra s c m kim tra ti thi im ang lp t v th


nghim thng xuyn theo di v kim tra nh k gi tr in tr ni t
hng thng, hng qu v hng nm.
- Hp kim tra c t trn ct sn 1.5m dy thot st xung in cc tip
t c th c kim tra mt cch ring bit. Trng hp cc yu t xy dng t
nhin c s dng nh cp thot st sau hp kim tra s c t u cng
trnh o in tr t.
H thng tip a bao gm cc cc ng li thp D16 di 2,5m. Khong
ccch gia cc cc l 3m. Lin kt gia cc cc trong t s dng thanh ng
25*3 hn bng phng php ho nhit CADWELL in tr m bo nh hn 10
m.
V.5.H THNG NI T AN TON
H thng ni t an ton c ni trc tip vi h thng tip a trong
nh vi nhim v m bo cho ngi s dng trong thit b in.
H thng ny c ni vi tt c cc ph ti in trong nh, h thng
thang my, h thng my bm ncv.v.
S dng h thng ni t dc trc chung l loi dy ng bn c tit din
120mm2.

36

Thuyt minh in

CHNG 8:

NH HNG KNG

GII PHP THIT K IN NH

VI.1. GII THIU CHUNG


6.1.1. Cc h thng trong hng mc in nh
Cc h thng trong hng mc i n nh c thit k cho cng trnh bao gm:
1. H thng internet
2. H thng in thoi
3. H thng truyn hnh
Cn c theo cng nng s dng ca mi tng, h thng i n nh s c tnh
ton v thit k ph hp.
6.1.2. Yu cu k thut chung
Vi thi gian s dng lu di, ton b cc h thng i n nh bt buc phi
c thit k vi gii php ph hp c th p ng c yu cu s dng v
thay i trong vng 10-20 nm, ng thi m bo kh nng p ng c mi
yu cu v tnh thm m ca ton b cc h thng i n nh trong thi gian di.
Xy dng cc h thng i n nh l yu cu tin quyt vi cc cng trnh ngy
nay.
Cc yu cu chung i vi hng mc i n nh bao gm:
- p ng yu cu cn thit, bt buc s dng gii php i vi to nh
hi n nay. m bo c cc tiu chun i vi tng h thng ring bi t.
- Gii php ph hp vi iu kin s dng thc t.
- sn sng, tin cy cao, m bo phc v 24/24h.
- Khng ph thuc thit b phn cng khi ngi s dng c yu cu thay
i, nng cp ln nhng thit b tin tin hn.
- C kh nng nng cp, m rng v quy m dch v, m bo khai thc lu
di.
- C kh nng tng thch v tch hp mm do vi c s h tng cng
ngh thng tin cng nh truyn thng ca ta nh.
- C kh nng tch hp v pht trin nhiu ng dng trong tng lai.
- Qun l, khai thc, bo dng, bo tr n gin, chi ph thp.
- Chi ph u t ban u hp l v c bo ton trong tng lai.
VI.2. H THNG MNG INTERNET
H thng mng internet ca cng trnh c thit k bao gm:
- H thng mng cp quang c ko t nh cung cp dch v ti t k
thut qun l tng ca to nh.

37

Thuyt minh in

NH HNG KNG

- Ti t k thut qun l tng trang b cc gi u dy quang u ni v


phn phi tn hiu ti cc tng trong ta nh.
- H thng mng cp quang ng trc kt ni t t k thut qun l tng
ti cc t k thut qun l tng. Trn t k thut qun l tng trang b gi
u dy quang v cc b chia quang th ng phn phi tn hiu t cp
quang ng trc ti cc cn h trn tng.
- H thng cp quang ngang tng kt ni t t k thut qun l tng ti cc
cn h trn tng tng ng.
- Trong mi cn h thit k cc cm internet da theo b tr ni tht.
La chn chng loi cp:
- Cp tn hiu kt ni t t k thut qun l tng ti cc t k thut qun l
tng s dng cp quang n mt 4 li.
- Cp tn hiu kt ni t t k thut qun l tng ti cc cn h s dng cp
quang n mt 2 li.
- Cp tn hiu bn trong cc cn h s dng cp UTP CAT5E.
Thng s k thut vt t, thit b s dng trong h thng Internet:
1. Cp quang n mt:
Cp si quang loi treo FTTH c cu trc c thit k nhm p ng cc yu
cu k thut ca tiu chun ITU-T G.652.D, cc ch tiu ca IEC, EIA v tiu
chun ngnh TCN 68-160:1996
c tnh k thut ca cp si quang loi treo FTTH:
Cu trc ca cp:
- Si quang n mode, chun ITU-T G.652.D
- Bc sng hot ng ca si quang: 1310nm v 1550nm
- Hai si dy thp gia cng bo v si quang.
- Lp nha PVC (hoc PE) cht lng cao bo v ngoi, chng s thm
nhp ca nc. Dy treo cp bng thp 1x1.0mm
- c dng nh loi cp treo FTTH
Chi tit k thut ca si quang n mode chun ITU-T G.652.D
Thng
s
Vt liu cu thnh
Bin dng ch s chit sut

n v

Gi tr tiu chun
Silica/Germaniumdoped
Dng bc thang

38

Thuyt minh in

NH HNG KNG

ng knh
ng knh v phn
x

125
0.7

khng trn u ca v phn x

Sai s ng tm ca trng mode

0.7

0.6

Lp ph chnh bn ngoi
Nguyn liu

Nha acrylic chng tia


UV

ng knh ngoi

245
5

m
m

9.2
0.4

Suy hao ti a

Ti
=1310nm

dB/km
dB/km

0.34

H s tn sc

Ti
=1310nm

dB/km
dB/km

0.38

ps/(nm.km)
ps/(nm.km)
ps/(nm.km)

3.5

c tnh truyn dn ca cp quang


ng knh
=1310nm)

trng

mode

(vi

Suy hao thng thng

Trong phm vi 1285 n


1330nm Trong phm vi 1525
n 1575nm Ti 1625nm
Bc sng ct cc

nm

18
1260
1302
n 1322

Bc sng tn sc 0

ps/(nm2.km)

dc tn sc 0

ps/(nm2.km)

0.089

H s mode phn cc (PMD)

ps/sprt(km)

m s (NA)

0.2
0.

Ch s khc x hiu dng ng vi:

14

=1310nm
im tng suy hao t bin

dB

Chiu di xon ca si

Mt

1.4
0.
67
1

4
39

Thuyt minh in

Sc cng si quang ti thiu


Ti trng ph hng si quang

NH HNG KNG

N/mm2
N/mm2

700

5250
2. Gi u dy quang (ODF quang):
Nhim v:
- Chng qun l v bo v cc im u ni quang nh mi hn quang, dy
hn ni quang, u ni quang (adapter), dy nhy quang, mt s thit b
i km nh b chia quang, b chuyn i quang in. N c th c
dng treo trn tng, treo trn ct trong nh.
c Trng:
- Vi cht liu thp cold-rol, c sn tnh in, c th chu c mi loi
hnh thi tit gi rt hoc nng m.
- Vi thit k nh gn thm m, cu trc khp kn trnh ma nng cn
trng.
- Ca c kha an ton.
- C khay qun l ng cp vo ring h tr cho c ba loi cp n chic,
loi b v loi xe qut
- C th dng adapter FC, SC, ST hoc LC
- Khoang lm vic ln d dng phn b cc u cp vo, ra, cc dy hn
quang, dy nhy quang. C th lp rp thm mt s thit b nh b chia
quang, converter vv...
Cu to:
- c chia lm 2 khoang chnh, 1 khoang cha khay qun l ng cp
vo, khay hn quang, dy ni quang, l qun bn nguyt, 1 khoang cha
dy nhy quang, mt s thit b c th i cng nh b chia quang,
converter quang
- V bng st khp kn c ph mt lp sn tnh in chng g mu trng
- Cnh ca m mt trc c kha an ton
- Mt sau gm 2 thanh c l treo ct v treo tng
ng dng:
- Qun l bo v h thng cp quang
- Fiber to the home (FTTH)
- H thng quang LAN/ WAN
- H thng CATV, IPTV
3. B chia quang th ng 1:16:
1x2 1x4 1x6 1x8 1x16 1x24 1x32 1x64 1x128
Insertion Type dB 0.5 7.0 9.2 10.3 12.2 15.8 16.6 21.1 24.5

40

Thuyt minh in

Loss

Max

NH HNG KNG

4.3

7.4

9.5 10.7 13.9

16.0

17.2

21.5

25.5

1x16 PLC Splitter Data Sheet


IL (dB)
PDL (dB)
Rl (dB)
Item
1310nm 1550nm 1310nm 1550nm 1310nm 1550nm
CH01
13.08
13.00
0.08
0.06
CH02
13.22
13.13
0.07
0.06
CH03
13.12
13.08
0.08
0.08
CH04
13.08
13.08
0.13
0.10
CH05
13.11
13.00
0.05
0.06
CH06
12.9
12.89
0.10
0.07
CH07
12.88
12.90
0.07
0.07
CH08
12.78
12.67
0.12
0.09
>55
>55
CH09
12.69
12.63
0.07
0.06
CH10
12.76
12.79
0.03
0.04
CH11
12.77
12.81
0.05
0.06
CH12
13.2
13.22
0.04
0.04
CH13
12.7
12.65
0.07
0.06
CH14
12.91
12.87
0.10
0.08
CH15
12.82
12.78
0.10
0.09
CH16
12.97
13.00
0.05
0.04
Uniformity
0.53
0.59
/
/
/
/
Operating Wavength
1260nm ~ 1650nm
Dimension
(HxWxL)
4 x 12 x 60 mm
Fiber type
G.657A (0.9mm Loss tube)
Fiber length
input: 1.0m Output: 1.0m
Operating
Temperature
-40 ~ 85( oC)
Storage Temperature
-40 ~ 85( oC)
VI.3. H THNG MNG IN THOI
H thng mng in thoi ca cng trnh c thit k i cng vi h
thng mng Internet. Khch hng s dng dch v in thoi s c trang b
thit b chuyn i t tn hiu Internet tc cao sang in thoi c nh truyn
thng.
VI.4. H THNG TRUYN HNH
H thng truyn hnh ca cng trnh c thit k bao gm:
- H thng mng cp tn hiu truyn hnh cp u vo c ko t nh
cung cp dch v ti t k thut qun l tng ti tng 01 ca to nh.
41

Thuyt minh in

NH HNG KNG

- Ti cc t k thut qun l tng trang b cc b khuch i v b chia


tng u ni v phn phi tn hiu ti cc tng trong ta nh.
- H thng mng cp truyn hnh ng trc kt ni t t k thut qun l
tng ti cc t k thut qun l tng. Trn t k thut qun l tng trang
b h thng phn phi tn hiu truyn hnh (b khuch i tng v b chia
tng) ti cc cn h trn tng.
- H thng cp ng trc ngang tng kt ni t t k thut qun l tng ti
cc cn h trn tng tng ng.
- Trong mi cn h thit k cc cm tivi da theo b tr ni tht.
La chn chng loi cp:
- Cp tn hiu kt ni t t k thut qun l tng ti cc t k thut qun l
tng s dng cp ng trc RG-11.
- Cp tn hiu kt ni t t k thut qun l tng ti cc cn h s dng cp
ng trc RG6s.
- Cp tn hiu trong ni b cc cn h s dng cp ng trc RG-6.
Thng s k thut vt t, thit b s dng trong h thng truyn hnh:
1. B khuch i tn hiu:
Phm vi tn s hot ng
40~860 MHz
Mc u ra
105 dBmV
khuch i
36 dB
Hn ch khuch i
0~ -20 dB c th iu chnh c lin tip
nghing hn ch
0~ -20 dB c th iu chnh c lin tip
Thng s nhiu
4.5 dB
Tr khng u vo v ra
-20 dB
Ngun cung cp
100V ~ 230V AC
Cng sut tiu th
20 W
Nhit lm vic
-10~+60C
2. B chia tn hiu:
c tinh chung:
- Chun cng u vo, ra: F female
- Cc cng chng n mn
- Bng thng: 5-1000MHz
- Suy hao phn hi ti tt c cc cng: 5-750MHz, 18dB; 750-1000MHz, 16dB.
Chia
Chia 3
Chia 4
Chia 6 cng
2 cng
cng
cng
Chun cng u
F female
vo, ra
Bng thng h tr
5-1000MHz
Return loss ti 75016dB
42

Thuyt minh in

1000MHz
Insertion loss ti a
ti 750-1000MHz
Out-to-out isolation
ti thiu ti 7501000MHz
3. Cp tn hiu ng trc:
c tinh v t ly

NH HNG KNG

4.0dB

6.0dB

7.7dB

10.4dB

30dB

28dB

28dB

26dB

RG-11
ng knh li danh
nh
ng knh lp
jacket
Lp bc gip
Lp b n
Lc ko ti a
Nhit lm vic

RG-6

1.63mm

1.02mm

10.03mm

6.91mm

Aluminum
Laminated Foil,
Bonded to Dielectric
Aluminum Wire
60% Coverage
166kg
-20~+70C

Aluminum Laminated
Foil, Bonded to
Dielectric
Aluminum Wire 60%
Coverage
80kg
-20~+70C

RG-11
75 Ohms

RG-6
75 Ohms

85%

85%

>100dB
53.2pF/m.NOM

>100dB
53.2pF/m.NOM

14.27 dB/100m

21.49 dB/100m

c tinh i n ti 200C
Tr khng danh nh
tr truyn dn
danh nh
Hi u lc lp bc
i n dung
Suy hao ti a ti
1000MHz

VI.5. H THNG CAMERA GIM ST


6.5.1. Gii thi u chung
H thng gim st hnh nh (CCTV - Closed Circuit Television) bao gm cc
thnh phn phn cng v phn mm p ng c yu cu gim st tt c cc
hot ng din ra trong nhng khu vc yu cu ca ngi dng.
H thng gim st hnh nh bao gm nhiu thnh phn nh: u ghi hnh k
thut s (DVR), camera quan st (CAM), mn hnh hin th (Monitor), b iu
khin
Cc c im chinh:
43

Thuyt minh in

NH HNG KNG

- Ghi hnh lin tc trong sut thi gian 24/24, truyn ti hnh nh trn cc
my tnh trong h thng hoc hin th ra mn hnh an ninh ti phng trung
tm.
- Lu tr v cho php ngi vn hnh tra cu tm kim cc hnh nh theo
thi gian trn tng khu vc.
- Gim st ton din khun vin lm vic. Cung cp nhng hnh nh r
rng, chnh xc, gip vic kim tra v dn chng d dng, chnh xc.
Mc ich
Vi tnh cht ca cng trnh cao cp i hi mc kim sot an ninh cht ch,
h thng gim st hnh nh c trang b vi mc tiu l gim st c ton b
hot ng hng ngy ca cc nhn vin lm vic trong ta nh. Cc mc ch c
bn c quan tm khi xy dng h thng gim st hnh nh bao gm:
- Theo di, kim tra hot ng ca nhn vin.
- Gim st khu vc cc thang b, hnh lang.
- Lu tr thng tin c th kim tra, dn chng khi cn thit.
- Hin th hnh nh quan st ra cc mn hnh hin th gip cho ngi vn
hnh d dng qun l, kim sot i chng khi cn thit.
- Pht hin kp thi nhng hnh vi tri php v a ra c nhng bin
php x l thch hp.
Yu cu
c th m bo c cc mc ch nu trn, h thng gim st hnh nh
c lp t phi tun th theo cc yu cu cn thit l:
- Cc thit b phi c lp mi hon ton.
- Ngun gc xut x v chi tit k thut ca cc thit b trong h thng phi
r rng, t tiu chun Quc t
- Phm vi quan st ca cc camera bao ph c ton b nhng khu vc
quan trng.
- Cht lng hnh nh thu c c cht lng tt, sc nt, chnh xc, 24/24.
- Nguyn tc xy dng h thng theo m hnh qun l tp trung.
- m bo cho nhu cu s dng hin ti v d phng pht sinh trong tng
lai.
6.5.2. Gii php thit k h thng camera gim st
Gii php chung
m bo c yu cu an ninh ca cng trnh, h thng gim st hnh nh
c thit k theo m hnh qun l tp trung. H thng bao gm nhiu b phn
vi cc chc nng ring bit:

44

Thuyt minh in

NH HNG KNG

- u ghi k thut s (DVR): l thit b qun l chnh. N c chc nng tp


trung tn hiu truyn v t cc camera trong thang my, x l v hin th
ra mn hnh ti phng trung tm.
- u ghi IP 32 knh (NVR): l thit b qun l chnh. N c chc nng tp
trung tn hiu truyn v t cc camera IP ton b cc khu vc cng cng
trong ta nh, x l v hin th ra mn hnh ti phng trung tm.
- Camera quan st: c b tr ti nhng khu vc yu cu, c chc nng
gim st tt c hot ng trong phm vi quan st tng ng.
- Mn hnh hin th: c t phng qun l trung tm vi chc nng
hin th hnh nh thu c t cc camera.
- Mng li ng truyn dn tn hiu hnh nh v ng cung cp ngun
cho cc thit b trong ton b h thng.
Yu cu tnh nng h thng
m bo tng thch vi c th hot ng ca cng trnh, h thng camera
gim st cn c xy dng bao gm cc thit b c lp mi nhng v tr
cn quan st v kim tra.
Gii php xut cho cng trnh l xy dng mt h thng vi cc c im,
tnh nng:
- H thng gim st hnh nh xy dng quanh thit b trung tm l b ghi
hnh k thut s vi chc nng tp trung tn hiu hnh nh thu c t cc
camera, x l v a ra thit b hin th, lu tr hoc truyn i xa.
- S lng v chng loi camera c lp t m bo quan st c ton
b cc khu vc quan trng.
- Cc hnh nh quan st t camera c th c theo di trn cc mn hnh
my tnh ni vi tng b u ghi hnh hoc trn mn hnh chuyn dng
t ti phng qun l trung tm. ng thi cng c th lu li c qua
ghi a ghi d phng nhng d liu cn thit.
- Hnh nh c lu tr vo chnh cng ca u ghi hoc trn cng ca
my tnh v c th ghi d phng ra a CD bng u ghi CD c lp t
ti mi my tnh.
- H thng c kh nng tch hp vi cc gii php an ninh khc trong to
nh (nh h thng iu khin truy cp, h thng cnh bo ).
- Kh nng lm vic lin tc 24/24 gi, cc camera c th quan st di
mi iu kin nh sng.
- H thng p ng c nhu cu m rng trong tng lai.
Gii php chi tit h thng
1. La chn chng loi thit b
45

Thuyt minh in

NH HNG KNG

- Phng n xut b tr s dng cc loi camera c nh c gc quan st


rng.
- u ghi hnh k thut s m nhim vai tr trung tm trong h thng
c s dng l dng PC base - tt c cc thao tc vn hnh iu khin
ch cn s dng chut hoc bn phm. Mi u ghi hnh c th tp trung
hnh nh ti a t 16 camera. u ghi hnh c th ho mng WAN h tr
truyn ti hnh nh, cnh bo, bo ng to nn h thng gim st khp
kn, m bo chc nng qun l t xa.
- Mn hnh quan st t ti phng trung tm vi kh nng hin th hnh nh
r nt, chnh xc, cung cp cht lng hnh tt nht.
2. S lng thit b
Vic tnh ton s lng thit b c thc hin da trn hai yu t l gc quan
st ca camera v phm vi quan st yu cu.
3. Kt ni h thng
Vic kt ni gia cc thit b trong h thng vi nhau (camera vi u ghi, u
ghi vi mn hnh gim st) c thc hin thng qua mt mng li ng
truyn tn hiu hnh nh, s dng loi cp tn hiu RG6 l loi cp c
khuyn ngh s dng trong cc h thng truyn dn tn hiu hnh nh.
6.5.3. Chi tit k thut thit b trong h thng
My ch qun ly
- Processor: (1) Intel Xeon E5-2620v3 (2.4GHz/6-core/15MB/85W)
Processor Kit
- Cache Memory:15MB (1 x 15MB) L3 cache
- Memory: 16GB (2x8GB Registered DIMMs, 2133 MHz)
- NOTE: with the E5-2620v3 this memory DIMM will only operate at
1866MHz
- Network Controller
- Storage Controller
- Hard Drive: none ship standard
- Internal Storage: 8 SFF HDD Bays
- Optical Drive Bay: Optional DVD-ROM or DVD-RW ROM
- PCI-Express Slots: 3 PCIe 3.0 slots
- Power Supply:(1) HP 500W Flex Slot Platinum Power Supply
Switch qun ly
Thit b chuyn mch truy cp s dng l loi switch gigabit ethernet, c tin
cy cao. Cc ng dng ngy nay yu cu cc thit b chuyn mch c hiu sut

46

Thuyt minh in

NH HNG KNG

tc cao h tr bng thng ln v tr thp. y l sn phm mang li tnh


hiu qu v linh hot cho khch hng.
Thng s k thut:
Tnh nng
Bng thng h thng
Tc chuyn gi
Giao din mng

VLANs
Layer 2 MAC address
Cc giao thc layer 2
Cc giao thc bo mt

Cc giao thc qun tr

Thng s
56 Gbps
41.7 Mpps
- 8,16 cng 10/100/1000BASE-T (RJ45)
- 4 cng 100/1000BASE-X (SFP) combo
- 1 cng Serial (console port)
255
16K
H tr y cc giao thc chuyn mch: STP, RSTP,
MSTP, PVST+, LLDP, LLDP-MED, LAG
H tr y cc giao thc bo mt: SSH-2, SNMP,
TACACS+, RADIUS, 802.1x, Layer 2/3/4 Access
Controll list (ACL)
H tr y cc giao thc qun tr: SNTP, NTP,
Telnet, TFTP, DHCP, DNS, SNMP, RMON, Syslog
H tr qun tr qua giao din dng lnh (CLI).
H tr lu nhiu file cu hnh, nhiu firmware image.

Cc tnh nng QoS

802.3x Flow Control, Class of Service (CoS), Rate


Limiting/Bandwidth Control, Layer 2/3/4 Classifcation

u ghi hnh k thut s


u ghi hnh k thut s (DVR - Digital Video Recorder, NVR - Netword Video
Recorder)) l thit b trung tm ca h thng gim st hnh nh. N c chc
nng tp trung tn hiu truyn v t cc camera, x l v hin th ra mn hnh ti
phng trung tm.
Thit b c xut cho cng trnh l u ghi hnh k thut s h tr ti a 32
camera/u ghi, l u ghi hnh k thut s tiu chun, kt hp tc ghi hnh
cao qua tt c cc camera trong h thng.
Bn cnh , b ghi hnh k thut s cng bao gm dung lng a cng km
theo, h tr kh nng lu tr cc hnh nh thu c hoc sao lu ra cc thit b
thch hp cho chc nng d phng.
Thng s k thut:
u ghi 16 knh HDTVI HD3.0
47

Thuyt minh in

H iu hnh
Chun nn
a chc nng
phn gii ghi hnh
Tc hin th
Tc ghi hnh
u vo hnh nh/u ra lp
vng
u ra hnh nh
u vo/u ra m thanh
u vo cm bin/u ra rle
Ch hin th
Thit b ghi d phng
Thit b lu tr
Ch ghi hnh
iu khin h thng
Cng truyn thng
Mng
Kch thc (mm)
Khi lng
Ngun cung cp
Nhit hot ng
m hot ng

NH HNG KNG

Embedded Linux
Chun nn video H.265/ H.264+/MPEG4
Triplex (Live, Record, Playback, Network at
the same time)
19201080P
1920 1080 vi ng ra HDMI v VGA, h tr
ng ra hnh nh CVBS vi phn gii
PAL:704x576,NTSC:704x480
FHZ
4 / 4 BNC
1VGA, 1HDMI, CVBS
1 ng / 1 ng
1 ng / 1 ng
1/4/8/16/32 v tun t, PIP
USB Flash Drive, DVD-R/W, Network
Backup
Ti a 2 cng 6T, 1USB pha trc. Km 02
cng 4TB
Pht hin chuyn ng & Cm bin
Chut, bn iu khin v cc nt bm pha
trc
RS232C, RS485
LAN (Ethernet RJ-45, 10/100 base), DDNS,
TCP-IP
430(W)x440(D)x88(H)
8Kg
AC 100V ~ 240V, 50/60Hz
0C~40C
10~80% RH

u ghi IP 32 knh
H iu hnh
Chun nn
a chc nng
phn gii ghi hnh

Embedded Linux
Chun nn video H.265/ H.264+/MPEG4
Triplex (Live, Record, Playback, Network at
the same time)
19201080P
48

Thuyt minh in

NH HNG KNG

Tc hin th
Tc ghi hnh
u vo hnh nh/u ra lp
vng
u ra hnh nh
u vo/u ra m thanh
u vo cm bin/u ra rle
Ch hin th
Thit b ghi d phng
Thit b lu tr
Ch ghi hnh
iu khin h thng
Cng truyn thng
Mng
Kch thc (mm)
Khi lng
Ngun cung cp
Nhit hot ng
m hot ng

(PAL) 400fps; (NTSC) 480fps


PAL 100fps,NTSC 120fps @ CIF Resolution
32 IP netword
1VGA, 1HDMI,
1 ng / 1 ng
1 ng / 1 ng
1/4/8/16/32 v tun t, PIP
USB Flash Drive, DVD-R/W, Network
Backup
Ti a 4 cng 6T, 1USB pha trc. Km 02
cng 4TB
Pht hin chuyn ng & Cm bin
Chut, bn iu khin v cc nt bm pha
trc
RS232C, RS485
LAN (Ethernet RJ-45, 10/100 base), DDNS,
TCP-IP
430(W)x440(D)x88(H)
8Kg
AC 100V ~ 240V, 50/60Hz
0C~40C
10~80% RH

Camera mu loi hnh cu c nh


Thng s k thut:
Thit b cm bin hnh
nh
Ch truyn hnh

Tn s qut
H thng qut
H thng ng b
phn gii ngang

2 Megapixel ( 1920 x 1080p ) , Cm bin: 1/2.8"


Progressive Scan CMOS
Kt ni mng c dy cat6, cat5. Chng nhiu k
tht s 3D DNR, Chng ngc sng k tht s
Digital WDR, Ct lc hng ngoi ICR . Chc
nng b ngc sng BLC.
15.734KHz(V), 59.94Hz(H) 15.625KHz(V),
50Hz(H)
2:1 Interlace
Internal
> 1000 TV line

49

Thuyt minh in

NH HNG KNG

u ra hnh nh
VBS 1.0V p-p Composite (75)
Cng sng ti thiu
0.01 Lux@F1.2 ; 0 Lux vi IR.
Tc ca chp in t
1/60 ~ 1/100,000 s, 1/50 ~ 1/100,000 s
Thu knh
f=2.8mm, 3.6mm, 6mm
Cn bng trng
T ng
iu khin khuch i
T ng
Nhit hot ng
-300C ~600C
m
90% RH
Ngun cung cp
DC 12V2V / 1000mA
Kt cui u ra
RJ45
Khi lng (tng i)
0.3 kg
Camera mu loi hnh h p
Thng s k thut:
Cm bin hnh nh

2 Megapixel ( 1920 x 1080p ) , Cm bin: 1/2.8"


Progressive Scan CMOS

Cng sng ti thiu

0.01 Lux@F1.2 ; 0 Lux vi IR

u ra video

RJ45

Ty s tn hi u /nhiu

>50dB (AGC off)

B nh sng nn

On / Off by Dip switch

Thu knh

ng knh Vari-focal 2.8 - 12mm Auto iris.


nhy sng cao

Cn bng trng

t ng

iu khin khuch i

4dB ~ 30dB Auto

Nhit hot ng

-300C ~600C

90% RH

Ngun cung cp

DC 12V2V / 1000mA

Khi lng (tng i)


0.3 kg
Camera mu loi hnh cu c nh HDTVI (lp cho thang my)
Thng s k thut:
Thit b cm bin hnh
nh
Ch truyn hnh

Cm bin 1/2.7" Progressive Scan CMOS.


phn gii 2MP:1930(H)*1088(V
Kt ni mng c dy RG6. Chng nhiu k tht
s 3D DNR, Chng ngc sng k tht s
Digital WDR, Ct lc hng ngoi ICR . Chc
nng b ngc sng BLC.
50

Thuyt minh in

Tn s qut
H thng qut
H thng ng b
phn gii ngang
u ra hnh nh
Cng sng ti thiu
Tc ca chp in t
Thu knh
Cn bng trng
iu khin khuch i
Nhit hot ng
m
Ngun cung cp
Kt cui u ra
Khi lng (tng i)

NH HNG KNG

15.734KHz(V), 59.94Hz(H) 15.625KHz(V),


50Hz(H)
2:1 Interlace
Internal
> 1000 TV line
VBS 1.0V p-p Composite (75)
0.01 Lux@F1.2 ; 0 Lux vi IR.
1/60 ~ 1/100,000 s, 1/50 ~ 1/100,000 s
f=2.8mm, 3.6mm, 6mm
T ng
T ng
-300C ~600C
90% RH
DC 12V2V / 1000mA
BNC
0.2 kg

VI.6. H THNG PHT THANH CNG CNG


6.6.1. Tng quan
Gii thi u chung
H thng pht thanh cng c ng trong ta nh c thit k vi cc loa pht
thanh trang b nhng v tr quan trng, cn thit nhm p ng cc yu cu
qung b thng tin (thng bo, bo ng) trong ta nh.
Mc ch, yu cu
p ng yu cu s dng ph hp vi mc ch s dng ca cng trnh, h
thng m thanh thng bo cng cng xut thit k nhm mc ch:
- Qung b thng bo n ton b mi ngi trong To nh.
- Bo ng hoc a ra hng dn cn thit trong trng hp c s c.
- Pht nhc nn phc v gii tr cho ton b nhn vin trong To nh theo
cc vng quy nh.
6.6.2. Gii php thit k h thng m thanh cng cng
M hnh h thng
H thng m thanh cng c ng c thit k theo m hnh t p trung. Tt c cc
loa pht thanh u c kt ni v t qun l h thng m thanh cng c ng.

51

Thuyt minh in

NH HNG KNG

T qun l tng ca ton b h thng c b tr ti phng an ninh. Trong t b


tr cc thit b:
- Khi pht tn hi u: bn gi, u pht nhc nn.
- Khi x l tn hi u: b iu khin trung tm, b khuch i tn hi u.
Cc loa pht thanh c b u kt ni v t qun l tng theo h thng cp m
thanh i trong cc ng dn cp thi cng trn trn gi, m bo thm m
Phn vung m thanh
H thng m thanh cng c ng c thit k theo cc vng pht thanh (zone)
ring bi t, thu n ti n cho vi c qun l khu vc pht m thanh, p ng c
cc nhu cu pht thng bo hay nhc nn thch hp.
H thng kt ni
Cc loa trong thu c cng vng pht thanh c kt ni theo tuyn cp m thanh
chuyn dng 2x1.5mm v t k thu t m thanh cng c ng.
6.6.3. Thng s k thut cc thit b chnh
B iu khin trung tm (Controller)
Qun l vng

Ti a: 20 vng
M rng: 9 b phn vng m rng (Router)

in p chnh

230 / 115 VAC, 10%, 50 / 60 Hz

Cng sut tiu th chnh

60 VA

Cng sut u ra ti
a/c lng

2880 W / 2808 W

Ngun u vo chnh ti
a

8A @ 230 VAC / 16A @ 115 VAC

p ng tn s

60 Hz 18 kHz (+1/-3 dB, @ -10 dB ref. rated


output)

u vo
Loi cng u vo

XLR, 6.3 mm jack

nhy

1 mV / 1V

Ty s tn hiu/nhiu
Lc m thanh

63 dB (cng m thanh ti a)
75 dB (cng m thanh ti thiu/im lng)
-3 dB@ 315 Hz, high-pass, 6 dB/oct

BGM v PC Call Station


Loi u vo

Cinch stereo (converted to mono)

52

Thuyt minh in

NH HNG KNG

Mc u vo

200 mV 2 V

Tr khng

22 kOhm

Ty s tn hiu/nhiu

70 dB (cng m thanh ti a)
75 dB (cng m thanh ti thiu/im lng)

u ra
u ra bng

Cinch, 2x mono

Mc danh nh

350 mV

Tr khng

<1 kOhm

u ra loa

MSTB 2,5 /16-ST floating

u ra 100 V

480 W mi vng (c lng)

Suy hao u ra vng nhc 70/50/35/25/18/13 V for 0/-3/-6/-9/-12/-15 dB


nn
(120/60/30/15/8/4 W)
Loi u ni

MC 1,5/14-ST-3,5

c lng tip xc
Bn gi thng bo

250 V 7A voltage free

Vng in p

24 VDC cung cp bi LBB 1990/00


(hoc 18 ~ 24 VDC hoc VAC ngun m rng)

Dng tiu th

<30 mA (plus <15 mA per keypad)

nhy danh nh

85 dB SPL (gain preset 0 dB)

Mc u ra danh nh

700 mV

Mc m thanh u vo (ti
a)

110 dB SPL

Lc m thanh

-3dB ti 315 Hz, high-pass, 6 dB/oct

Tr khng u ra

200 ohm

Kch thc c bn

40 x 100 x 235 mm (1.57 x 3.97 x 9.25 in)

Khi lng

(tng i) 1 kg

Nhit hot ng

-10 C ~ +55 C (14 F ~ +131 F)

Nhit lu tr

-40 C ~ +70 C (-40 F ~ +158 F)

m tng i
B khuch i

<95%

in p chnh

230 VAC, 10%, 50 / 60 Hz

Cng sut tiu th chnh (ti a)

7600 VA
53

Thuyt minh in

NH HNG KNG

u vo chnh (ti a)

11 A

in p pin

24 VDC, +20% / -10%

p ng tn s

50 Hz 20 kHz (+1/-3 dB, @ -10 dB ref.


rated output)

Ty s tn hiu/nhiu

>90 dB

u vo
Line input 2x
u ni

3-pin XLR, balanced

Tr khng

20 kOhm

Khuch i

40 dB

u ra
Line Loop-through Output (3-pin XLR, balanced)
Loadspeaker Output 3x
Direct output

100 V, 70 V, 8 ohm

Priority only (from input 1)

100 V ho c 70 V

Music (non-priority) only


Loa trn gn trn

100 V ho c 70 V

Cng sut ti a

9W

Cng sut tng i

6 / 3 / 1.5 W

Mc m thanh ti 6 W / 1 W (1 kHz, 1 m)

94 dB / 86 dB (SPL)

Mc m thanh ti 6 W / 1 W (4 kHz, 1 m)

106 dB / 98 dB (SPL)

Vng tn s hiu qu (-10 dB)

80 Hz ~ 18 kHz

in p tng i

100 V

Tr khng tng i

1667 ohm

ng knh

199 mm (7.8 in)

su ti a

70.5 mm (2.8 in)

Khi lng
Loa hp

620 g (1.37 lb)

Cng sut ti a

9W

Cng sut tng i

6W

Mc m thanh ti 6 W / 1 W (1 kHz, 1 m)

99 dB / 91 dB

Mc m thanh ti 6 W / 1 W (4 kHz, 1 m)

180 Hz ~ 20 kHz

54

Thuyt minh in

NH HNG KNG

in p tng i

100 V

Tr khng tng i

1667 ohm

Chiu ngang

165/95

Chiu dc

150/72

Khi lng

0.9kg

Loa nn
Cng sut ti a

15 W

Cng sut tng i

10 W (10 - 5 - 2.5 W)

Mc m thanh ti 6 W / 1 W (1 kHz, 1 m)

113 dB/103 dB (SPL)

Vng tn s hiu qu (-10 dB)

500 Hz to 7 kHz

in p tng i

100 V

Tr khng tng i

1000 ohm

ng knh l m

156 mm (6.14 in)

Chiu di tng

184 mm (7.24 in)

VI.7. H THNG DOOR PHONE


6.7.1. S cu trc h thng
H thng Door phone trong cng trnh p dng gii php thit k cc b cho
tng cn h. Mi cn h s c trang b:
- Chung bm ngoi ca.
- Mn hnh thng bo trong phng khch.
- Ngun cp trn trn cn h.
6.7.2. Nguyn ly hot ng ca h thng
- Khi c khch n bm chung ngoi ca, tn hiu s c truyn vo mn
hnh thng bo trong phng khch.
- Mn hnh s pht ra m thanh thng bo cho ch nh bit c ngi ang
gi ca.
- Mn hnh thng bo cng sn sng tch hp vi camera lp t sau ny
nu cn gip ch nh c th nhn thy l ai ang gi ca.
- Ngun cp cho mn hnh thng bo c ly t cm ngun trn trn.
cm ny c lp t sn t ban u.
6.7.3. Hiu qu ca h thng
55

Thuyt minh in

NH HNG KNG

- Tnh an ninh c nng cao: do kh nng trao i c gia ch nh v


khch qua mn hnh thng bo v chung ca nn ch nh c th quyt
nh c m ca hay khng.
- H thng hot ng n gin, d s dng. N mang li s tin nghi v
vn minh cho cc chung c v nh cao tng.

56