Está en la página 1de 3

g bv U K

evsjvi gvwU evsjvi Rj bvUKi GKwU `k

RvMv evn KvbV mevq bvUvrme AvqvRb

bvU`ywZ Qwoq
Mj meLvb
AjvK emy

i Ici jvdvB SvcvB Avgiv Kzkxje AwKwrKi


Avovj _K wki Rvj eyb hvI Zzwg PKm evwRKi
GwU GKwU gyVvdvbi z` evZv| fQv evZv wnme
mq` kvgmyj nKi Dk cvVvbv GK AbyR bvUKvi, wb`kK I
AwfbZvi| mw`b 25 Gwcj| m 7Uv| wkKjv GKvWgxi RvZxq
bvUkvjvi g~j wgjbvqZb GKwU AvmbI Avi duvKv bB|
wecyjmsLK `kK I bvURb wgwjZ nqQb cvYgvi bvU`ji
AvgY memvPx jLK mq` kvgmyj nKK fQv RvbvZ|
Abyvbi wkivbvg bvUKvii mvwba| bvUKvii mvwba cZ
Ges ZuvK fQv RvbvZ dzj-nvZ `j `j GmQb Zuvi

16

f-fvbyavqxiv| AvMi w`b NU hvIqv mvfvi UvRwWi


KviY mw`b RvZxq kvKw`em PjwQj| nqZv kvKi e_v
wbq dzj-nvZ g wMq fQv RvbvZ gb mvq gjwb, ZvB
ej wcq bvUKviK fQv Rvbveb bv, Zvi `xNRxeb I
jLbxi mgw Kvgbv Kieb bv, Zv wK nq? m-KviYB eywS
wcq bvUKviK GiKg z` evZvq fQvevYx Rvbvbv njv
bxie-wbfZ| mq` kvgmyj nK G`ki cvVK I
bvU`kK`i KvQ h Kx cwigvY Rbwcq, GwU nqZv ZviB
GKwU cgvY|
GB Rbwcq jLK Ges G`ki cavbmvwii bvUKvi mq`
kvgmyj nKi bvUK wbq mcwZ XvKvq AbywZ nq Mjv
RvMv evn KvbV mevq kxlK bvUvrme| G DrmewU cKZ
A_ GKwU mq` kvgmyj nK bvUgjv, hvi AvqvRb KiwQj
cvYgvi bvU`j| MZ 19 _K 27 Gwcj ch wkKjv
GKvWgxZ Pj G-bvUvrme|
BwZc~e Ave`yjvn Avj-gvgyb, gvgybyi ikx` I mwjg Avj
`xbi bvUK wbq G-aibi Drme AbywZ njI mq` kvgmyj
nKi bvUK wbq GeviB c_g G-Drme AbywZ njv| c_g
wZb bvUKvii wbR wbR bvUmsMVb mme Drmei AvqvRb
KiwQj| mq` kvgmyj nK hnZz Kvbv bvUmsMVbi m
hy bb, mnZz AMR bvURb nIqv mI ZvK wbq
G-aibi Drme njv AbKUv `wiZ| cvYgvi G-Drmei
AvqvRb Ki GB ewlqvb bvUKviK hgb mvwbZ KiQ,
Zgwb `kK-bvUKgx`i GKm mq` nKi AbKjv
bvUK `Lvi myhvM Zwi Ki w`q wbR`iKI Mivevw^Z
KiZ mg_ nqQ|
Dchycwi niZvj I ivRbwZK AwwZkxj cwieki KviY
eQii i _KB Avgv`i mvswZK AY GK aibi
g`vfve PjwQj| h wkKjv GKWgxi wZbwU g cwZ mvq
AvjvwKZ KiZ Kvbv-bv-Kvbv bvU`j, mB gjv
Kvbv Kvbv mvq wbc`xc _K hZ i KiwQj|
Avjv-AKvii GB Nvi KvwUq nVvr Avjvi SjKvwbZ
Sjgj Ki DVj Avgv`i gi wP| Avi GB wPcU (wPcU

bq) Ryo whwb, wZwb Avi KD bb, mq` kvgmyj nK| Zuvi
AbKjv bvUK wbq GB cUwU wbgvYi KvwiMi cvYgvi
bvU`j|
MZ 19 Gwcj mv mvo QUvq G-bvUvrmei Dvab
Kib mq` kvgmyj nKi bvUKi wb`kKe`| Dvab Kib
mwwjZfve AvZvDi ingvb, mviv hvKi, ZvwiK Avbvg Lvb,
Mvjvg mvivqvi I my`xc PeZx| Dvabx Abyvb bvUKvi
mq` kvgmyj nK Kvbv ee ivLbwb eis hviv Zuvi bvUK
wb`kbv w`q mdj gvqbi `vwqZ cvjb KiQb, ZuvivB
ejQb, wZwb bQb|
Dvab kl g nq w_qUvii bvUK cvqi AvIqvR
cvIqv hvq| GB bvUKi gvag gywhyvi XvKvi g
bvUKvi wnme AwflK NU mq` nKi| Ave`yjvn
Avj-gvgybi wb`kbvq GB KvebvUKwU XvKvi g ZLb Zzgyj
Avjvob mw KiwQj| gywhyi cvcU G-bvUKi AbZg
K`xq Pwi di`mx gRyg`vii Abe` Awfbq `kK`i
wegy KiwQj| wb`kK Ave`yjvn Avj-gvgybi cqvYi ci
G-bvUKwUi c`kbx e nq wMqwQj| ZiY gavex wb`kK
my`xc PeZxi wb`kbvq Avevi bZzbfve g Avm w_qUvi
bvUMvxi G-chvRbvwU|
wZxq mvq c`wkZ nq c`vwZK bvUmsm`i bvUK
gvKe_| gvKe_ Abyev` Kib mq` kvgmyj nK| G bvUKwU
wewUk KvDwji mnvqZvi XvKvi g c`wkZ nqwQj 1983
mvj| ZLb G-bvUKwU h_fve chvRbv KiwQj bvMwiK
bvUmc`vq I w_qUvi bvUMvx| bvUKwUi wb`kbv
w`qwQjb cLvZ wewUk bvUwb`kK wvdvi mvbdvW|
mq` kvgmyj nK-Abyev`KZ DBwjqvg kK&mwcqii gvKe_
bvUKwU wVK 30 eQi ci wb`kbvi `vwqZ cvjb Kib ZiY
wb`kK I bvUwkK my`xc PeZx| wk eQi AvMi
chvRbvq Avjx hvKi, mviv hvKi, AvZvDi ingvb,
di`mx gRyg`vi, ivg`y gRyg`vi, ZvwiK Avbvg Lvb, Lvj`
Lvbmn AbK Yx Awfbqwkx Awfbq KiwQjb|
m-weePbvq wk eQi ci hLb my`xc c`vwZK bvUmsm`

cvqi AvIqvR
cvIqv hvq bvUKi
GKwU `k

bvUKwU wb`kbvi `vwqZ cvb, ZLb Zuvi Rb mePq eo


Pvj nq `uvovj ` Awfbqwkxi msKU| c~ ev
Awfbqwkx`i Zzjbvq Zgb DjLhvM Kvbv wkx cvbwb
my`xc PeZx| Ze, bvUKwU wb`kbvi my`xc h AZ
`Zvi cwiPq w`Z mg_ nqQb, Zv `kKgvB ^xKvi
Kieb| wkx-msKU my`xc PeZxK GZUzKz `gvZ cviwb|
wZwb Zuvi wimvm mK mwVKfve AeMZ wQjb ejB Pjvi
c_wU KU wbqQb wbRi QK| bvUKwU wZwb wbgvY KiQb
wfbZi GK MvwYwZK gvwKZvq| bvUKi g-cwiKbvq hgb
wZwb eenvi KiQb RvwgwZK wgvwK KjvKkj, Zgwb
Kvjvi I kci gbbkxj mwbek NwUqQb ccm I cvkvK
eenvii | AvenmsMxZ I Awfbqi h-`yejZvjv
iqQ, Zv KvwUq DVZ cvij my`xc PeZxi gvKe_ GKwU
AvRv wZK gvbi chvRbvi Mie ARb KiZ cvie ejB
`kK`i aviYv|
G bvUKi msMxZ-cwiKbvq wkwki ingvb I cvkvKcwiKbvq wQjb Iqvwn`v gwjK Rwj, AvjvK cwiKbvq
AvwZK Rq| g I `emvgMx cwiKbvq wQjb my`xc
PeZx| Awfbq Ask wbqQb mvLvIqvZ nvmb wkgyj,
mvqKv, Iqvwj`, BKivg, Rwb, Rq, f cgyL|
Drme Aviv hme bvUK c`wkZ nq mjv njv -AvZvDi
ingvb-wb`wkZ cvjvKvii chvRbv evsjvi gvwU evsjvi Rj
I bvixMY, Ab wniv-wb`wkZ cvYgvi chvRbv Clv,
AvZvDi ingvb-wb`wkZ bvMwiK bvUmc`vq chvRbv
AcgvY Ges Mvjvg mvivqvi-wb`wkZ Kkxjb chvRbv
Diesk| GQvov c~Yv chvRbv wnme bv njI Avjx
hvKi-wb`wkZ bvMwiKi AvjvwPZ chvRbv b~ij`xbi
mvivRxeb bvUKwUi Askwekl c`wkZ nq| b~ij`xbi
mvivRxeb bvUKi Askwekl Dcvcb Ask bb Avjx hvKi,
Avmv`yvgvb b~i, mviv hvKi, AvZvDi ingvb cgyL|
Drme cvjvKvi bvUMvx g Ki Zv`i `ywU weLvZ
bvUK evsjvi gvwU evsjvi Rj Ges bvixMY| G `ywU bvUKi
wb`kbv `b cexY bvUwb`kK AvZvDi ingvb|
evsjvi gvwU evsjvi Rj bvUKwU mq` kvgmyj nK iPbv
KiQb iex`b v_i wkjvB`n-cwZmi cei Rxeb I
mvwnZKgK DcRxe Ki| G bvUK ZiY iex`gvbm
`kK`i mvgb Dcvcb Kib mq` kvgmyj nK| G bvUKwU
mvcwZK mgqi AvjvwPZ GKwU bvUK wnme Dfqe
`kKi gbvhvM KvoZ mg_ nqQ|
Drme kl nq bvixMY bvUKi c`kbxi ga w`q| bvixMY
bvUKi cvcU - evsjvi kl ^vaxb beve wmivRDjvi
civRq, kKZK aZ I nZv Ges m-cvcU cvmv`i
Rbvbv gnji wZb bvixi fweZe welqK|
c`vi Aivj Amnvq wZb bvixi fwelr RxebgZyi
`vjvPj `v`yjgvb| AvZxqZvi m~ wmivRi Lye KvQi
wZbRb bvix Zuviv| GKRb gvZvgnx kwidzbmv, wZxqRb Rbbx
Avwgbv Ges AbRb Rvqv jyrdzwbmv| c`vi Avovj Zuviv Zuv`i
fweZe wbq kswKZ, KiYxq mK wavw^Z| GiKg GKwU
Aivji NUbv BwZnvmi cvZv _K AZ PgrKvifve
bvUmvwnZ Zzj aiQb mq` kvgmyj nK, Zuvi bvUK
bvixMY| Avi ewlqvb wb`kK AvZvDi ingvb AZ KzkjZvi
m Zvi gic w`qQb| wb`kK bvUKi AvenwU iZB
`kK`i gvbmcU Mu_ w`Z eenvi KiQb AmsL c`vi|
GB wkebvq Lye mnRB `kK cuQ hvb AvovBkv eQi
3

AvMi NUbvcevn|
mq` kvgmyj nK G-bvUKwUI iPbv KiQb Kvei
Mob| BwZnvmi Dcv`vbjv wZwb AZ evemZfve
Dcvcb KiQb| Kw_Z AvQ, civwRZi BwZnvm KLbv
wjwLZ nq bv| wK civRqi cv `uvwoqI wZb bvixi euP
_vKvi msMvg h KZUv iZc~Y nZ cvi, Zvi GK Af~Zc~e
gwb`kb bvixMY| wmivRi Rb`vx bvix Avwgbv eMg, whwb
Avjxew`i KbvI, wZwb civRqi gyn~ZI AwePj| fweZe
mK Zuvi Abygvb evemZ| Zvi GB aviYv BwZnvmi
MwZc_ weklY _K AvnwiZ| wK Avwgbv eMgi gv
kwidzwbmv hZUv bv eve fvebvq fvweZ, Zvi _K ewk
KbvceY| wZwb LyuRZ _vKb Kvbv GKUv Dcvq, hvZ GB
giY`kv _K gyw cvIqv hvq| Abw`K jyrdzwbmv NUbvi
AvKwKZvq nZwenj| Zvi wbRi gZ cKvk AcviM|
bvUNUbvi NvZ-cwZNvZ Avwgbvi gyL ewiq Avm mB
mZ h Kvbv hyi GK eveZv GB hy
y Ki cyiliv|
weRqx ev civwRZ Kvbv c bvixhvv bB|
bvix ay cili bgmnPix!
iwgZ igYx|
BwZnvm ZvB ej _vK|
hy ZvB cyili civwRZ nevi AvMB
ivRcyZ igYxiv Avb Suvwcq co,
e_ nq gvMji P~ov weRq|
ewM`my`j bvixalbi Zve Pvjvq|
KviY, bvixiv nq AwaKvi vcbi P~ov Dcvq|
hyi cvi bq, Rq-civRq
bvixi kixi nq wbavwiZ-BwZnvm iqQ cgvY|
hy-cwiwwZZ bvixi gbv& AZ PgrKvifve msjvc
cwZmsjvc Dcvcb KiQb bvUKvi mq` kvgmyj nK|
bvUKi cUf~wgZ cjvkxi cvi civwRZ wmivRi wZb
wbKUvZxqvi K_v ewYZ njI Zv mgqKvj`k f` cw_exi
me Amnvq bvixi AevqB cKvk Ki|
bvixMY bvUK cZKi AwfbqB PgrKvi, wekl Ki
KqKRbi bvg bv ej cviv hvQ bv| Avwgbv eMg Pwi
`xv iwZ jvfjx, kwidzwbmv Pwi dvinvbv wgVy, bZKx Pwi
RwqZv gnjvbwek, KZze Pwi kvgxg mvMi Ges wmivRi
Pwi KvRx dqmji Awfbq AmvaviY| bvixMY bvUKi
AvjvK, msMxZ I cvkvK-cwiKbvI wQj PgrKvi|
bvUKvii mvwb a wkivbvgi Abyvb w`q i
KiwQjvg G-jLv| mLvbB wdi AvmZ ne Avgv`iK|
Kbbv G-Drme bvUKvi mq` kvgmyj nKK wNi| Zuvi bvUK
hgb wQj GB Drmei g~j AvKlY, Zgwb Zuvi mvwbaI wQj
DcfvM| Ze 25 ZvwiLi mwgbviwUI wK Kg AvMni
welq wQj bv| mwgbvi g~j ce cvV Kib bvUmgvjvPK
gwd`yj nK| cvewK gwd`yj nK Zuvi ee cvqi AvIqvR
cvIqv hvq bvUKi ivRbwZK I gywhyi cvcU wbq
PgrKvi weklY Zzj aib| wecyjmsLK bvUKgx, bvUevv
I bvUvgvw``i AskMnY mwgbviwU mie I mdj nq IV|
RvMv evn KvbV mevq vMvb mq` kvgmyj nK
bvUgjvi G-Avnvb `xNw`b XvKvi `kK`i Kvb-gb
AbyiYb NUvZ _vKe| G aibi GKwU mdj I iZc~Y
AvqvRbi Rb cvYgvi bvU`jK mwekl abev`|