ALGUNHAS REGRAS XERAIS DE ACENTUACIÓN EN GALEGO

AGUDAS

GRAVES

ESDRÚXULAS

 A

 A última sílaba é a tónica.

 A penúltima sílaba é a tónica.

 Acentúanse cando rematan en:

 Acentúanse cando non rematan en:

sílaba é a tónica.

 Acentúanse

-

vogal: ventá, esquí.

-

-n.

-

vogal + n: común, almacén.

-

-s .

-

vogal +s: ventás, esquís.

-

nun grupo consonántico que non sexa –

-

vogal +ns: almacéns

 Non levan acento cando rematan en:
-

Ditongo decrecente seguido ou non de –s: ademais, controis,
azuis, xersei.

-

Cando rematan nunha consoante distinta de –n ou –s: anel,
dobrez.

-

Cando rematan nun grupo consonántico distinto de –ns: robots,
anoraks.

-

As palabaras monosílabas: si, min.

-

As palabras rematadas en –mente: facilmente, ultimamente.

antepenúltima

sempre.
Lóxico, público

ns (cómics, ítems).

 ditongo

decrecente

na

última

sílaba

(hóckey). Réptil, ítem, Non levan acento
as palabras rematadas en:
-

vogal ou ditongo crecente.

-

en vogal máis n (escriben).

-

en vogal máis s (lapis).

-

vogal máis ns (dolmens): pagamento,
premio

SOBREESDRÚXULAS
Levan
gráfico.

sempre

acento

CASOS ESPECIAIS DE ACENTUACIÓN. O ACENTO DIACRÍTICO
á (prep. a + a artigo; extremidade das aves)

a (artigo; pron. átono; prep.)

ás (a + as artigo; extremidades das aves; carta co número 1)

as (artigo; pron. átono)

bésta (arma; resorte en vehículos)

besta (animal)

bóla (esfera)

bola (peza de pan)

cá (ca + a)

ca (conx. comparativa)

cás (ca + as)

cas (preposición (na casa de, á casa de))[3]

chá (plana)

cha (che + a)

chás (planas)

chas (che + as)

có (ca + o)

co (con + o)

cós (ca + os)

cos (con + os)

cómpre (é mester)

compre (merque)

cómpren (son mester)

compren (merquen)

dá (pres. e imp. de dar)

da (de + a)

dás (pres. de dar)

das (de + as)

dó (compaixón; aflición; nota musical)

do (de + o)

é (pres. de ser)

e (conx.)

fóra (adv.)

fora (pluscuamperfecto dos verbos ser e ir)

má (ruín)

ma (me + a)

más (ruíns)

mas (me + as)

máis (adv. e pron.)

mais (conx.)[4]

nó (lazo)

no (en + o)

nós (pron. tónico; pl. de nó)

nos (pron. átono; en + os)

ó (a + o)

o (artigo; pron. átono)

ós (a + os)

os (artigo; pron. átono)

óso (parte do esqueleto)

oso (animal)

pé (parte do corpo)

pe (letra)

póla (rama)

pola (galiña; por + a)

pór (poñer)

por (prep.)

présa (apuro)

presa (prendida; presada; encoro)

sé (sede eclesiástica; imp. de ser)

se (conx.; pron.)

só (adv. e adx.)

so (prep.)

té (infusión)

te (pron. átono; letra)

vén (pres. de vir)

ven (pres. de ver; imperativo de vir)

vés (pres. de vir)

ves (pres. de ver)

vós (pron. tónico)

vos (pron. átono)