Está en la página 1de 72

FUNDACIN

BILBAOARTE
FUNDAZIOA
Bilboko Udala
Ayuntamiento de Bilbao
Iaki Azkuna
Bilboko alkatea
Alcalde de Bilbao
Ibone Bengoetxea
Kultura eta Hezkuntza zinegotzia
Concejala de Cultura y Educacin
Joseba Iaki Lpez de Aguileta
Beatriz Marcos
Lorenzo Delgado
Ana Etxarte Muriel
Fundacin BilbaoArte Fundazioko
Patronatuaren kideak
Miembros del Patronato de la
Fundacin BilbaoArte Fundazioa

FUNDACIN BILBAOARTE FUNDAZIOA

BilbaoArte

Edizioa / Edicin

Diseinua / Diseo

Juan Zapater Lpez

Jon Bilbao

Zuzendaria / Director

Maketazioa / Maquetacin

Jon Bilbao

Leyre Goikoetxea

Koordinazioa / Coordinacin

Koordinazioa / Coordinacin

Txente Arretxea

Manuel Segade

Pilar Valdivielso

Leyre Goikoetxea

Muntaia / Montaje

Testuak / Textos

Ana Canales

Hori-Hori

Agurtzane Quincoces

Parkway Idiomas

Ekoizpen exekutiboa / Produccin ejecutiva

Itzulpenak / Traducciones

--------

Grafilur

Legezko gordailua / Depsito legal

Inprenta / Imprenta

UDALA
AYUNTAMIENTO
KULTURA ETA HEZKUNTZA SAILA
REA DE CULTURA Y EDUCACIN

FUNDACIN BILBAOARTE FUNDAZIOA - Urazurrutia 32 - 48003 BILBAO - Tel. 94 415 50 97 - info@bilbaoarte.org - www.bilbaoarte.org

AURKIBIDEA
NDICE

A
A

A
A

17

29

73 CV

6 BilbaoArte

Miriam Isasi

Errai ukiezinak
Vsceras intangibles
Leyre Goikoetxea Martnez

Prozesua egunerokoan eta ekintza komunetan ezkutatzen da, gu gara prozesua, prozesuan gaude.
Ekintza orok du prozesu bat; artelan orok dauka
prozesu bat, baina nahiz eta horren jakitun izan,
prozesuko ekintzak ez dira artelanak bezala baloratzen. Horrelako jardunbideak ulertzetik geroz
eta hurbilago gaudela ematen du, baina gaur egun,
oraindik ere, erakunde kulturalek oztopoak jartzen
dizkiete honelako artistei. Material erosoetatik irteten direnek erakundeen indarra behar dute beren
egia kontatuz bide berriak irekitzeko eta borroka
egiteko lan intuitiboari, erraietako lanari, eta kasu
askotan prozesuak edo bideak berak ematen duen
lanari jartzen zaizkion oztopo posibleen aurka, lan
hori faktura artean hozten baita hornitzaileek kostata ekartzen dituzten materialen esperoan. Materiala jaso denean, burua, eta, ondorioz, eskuak beste dimentsio batetara pasatzen dira, beste zeregin
batetara, eta prozesu horretan dago lana.
Miriam Isasi, eskultorea? instalazio-artista? batez
ere, artista, eta gehiago zehaztu nahi izanez gero,
prozesu-artista. Bitartekoa ez da mezua; mezua
bitartekoaren bidez iristen zaigu. Bere proiektu
askotan azken laginak, proiektu barruan egindakoak islatzen dituen erakusketak, argazki, eskultura,
bideo, pintura eta askotariko teknikak baliatzen
ditu, bere lanak erakusteko. Denboran zehar luzatu diren eta jarraitu beharreko bidea erakusten duten ikerketak, pentsamenduak eta lortu beharreko
ideia horiek formalizatzeko modua, esperimentu
batean. Hipotesiak dira; batzuk berretsiak eta beste batzuk baztertuak. Denboran luzatu den eta hipotesi batean oinarritzen den doktore-tesi batean
(hots, ibilbide luzeko ikerketa batean) murgilduta
dagoenez, Miriamen lan artistikoak jardunbide hori
islatzen du. Beharbada horregatik, hain zuzen ere,
bere azken lanetan (horien artean daude erakusketa honetan ikus ditzakegunak eta katalogo honetan
agertzen direnak) bere modus operandia antzeman
daiteke: prozesuan eta ikaskuntzatik hasten den
denboran balio artistikoa duen proiektu edo ideia

El proceso est latente en el da a da, en las acciones


comunes, cotidianas, nosotros mismos somos proceso, estamos en proceso. Toda accin tiene un proceso,
toda obra artstica trae consigo un proceso, pese a estar familiarizados con ello, las acciones procesuales no
son valoradas del mismo modo que los objetos artsticos. Parece que nos acercamos a ello, a la aceptacin
de este tipo de procederes, pero an hoy, desde las instituciones culturales se pone zancadillas a este tipo de
artistas. Los que se salen de los materiales cmodos,
institucionalmente hablando, necesitan de su fuerza
vital para poder tirar de la manta, o del carro, en una lucha contra las posibles trabas hacia el trabajo intuitivo,
el trabajo visceral, en muchos casos, del trabajo que el
propio proceso, el propio hacer, va dando e indicando
el camino a seguir y que se enfra entre facturas y el parn que se solicita para poder conseguir los materiales
que los proveedores tardan en traer. Una vez recibido,
la cabeza, y por tanto, las manos, estn en otra dimensin, en otro quehacer, en el proceso est la obra.
Miriam Isasi, escultora? artista de instalacin? ante
todo, es artista, y si queremos ponerle un apellido, ser
el de procesual. El medio no es el mensaje, el mensaje
nos llega a travs del medio. En gran parte de sus proyectos, la muestra final, la exposicin en la que muestra
sus quehaceres dentro del proyecto, comprende foto,
escultura, vdeo, pintura, todo tipo de tcnicas de las
que se vale para mostrar sus trabajos. Investigaciones
prolongadas en el tiempo y que van mostrando el camino a seguir, el modo de formalizar esos pensamientos, esas ideas a conseguir, a modo de experimento.
Se trata de hiptesis, algunas sern afirmadas y otras
desterradas. Al estar inmersa en una tesis doctoral, es
decir, una investigacin de largo recorrido, prolongada
en el tiempo y que parte de una hiptesis, su trabajo
artstico se ve tocado por este proceder, quiz por ello
sus ltimos trabajos, entre los que se encuentran los
que vemos en esta exposicin y que comprende este
catlogo, podemos ver su modus operandi, que parte
de un inters, unas ganas de investigar y de poner en
prctica una idea o un proyecto que tiene su vala arts-

Equilibrio Inestable

bat ikertu eta martxan jartzeko gogoa edo interesa


abiapuntutzat hartuta, zerbait egiteko interes horretatik berau erakusteko moduak sortzen dira, erakusketan ikus daitekeen formalizazioa, hain zuzen
ere.
Balio artistikoa ekintzan datza, ideian, ideia horretatik sortutako prozesuan, egintza burutzeko eran.
Erakusketetan aurkeztu dena horretara iristeko bitartekoa da, artistak bizi dituen eta laginaren bidez
partekatu ahal dituen esperientzia horiek ezagutzera emateko bidea. Batzuek idatziz edo ahoz egin
dezakeguna, artistak, kasu honetan Miriam Isasik,
bitarteko desberdinez baliatuz erakusten du, eta,
hala, esperientziak gauzatzeko modua kontatzen
digun erakusketa-instalazio bat sortzen da.
Bere lanen azken emaitza oso gutxitan dago prozesuaren gainetik, eta erakusketa hau ez da salbuespena. Prozesu-izaera nabarmena duten bi lan dira
erakusketa indibidual hau osatzen dutenak. Bi izenburu argitzaile eta deskribatzaile: Energa robada
eta No existe el delito en los procesos naturales. Bi
proiektuek dute izaera soziala; kritika soziala egiten dutela ere esan genezake, eta biak dira zuzenak
eta ironikoak.
Eskuratutako babes ekonomikoari esker, ideia
hauek, koaderno batean jasoak eta seguru asko
zirriborro izatetik irtengo ez zirenak, martxan jarri
ahal izan dira. Prozesu-artista gehienek garrantzi
handiko eta prozesu geldoko proiektu ugari gordetzen dituzte, eta geure gizarte honen ondorioz,
gutxitan jasoko dute jendaurrean erakutsi ahal izateko babes eta balioa. Kontsumo-gizarte honetan
ukitu ezin dena ez da baloratzen. Objektua beste
ezeren gainetik dago, gauzak eduki nahi ditugu,
maila guztietan, ukitu beharra dugu, eta ahaztu
egiten zaigu sentitzea, bideaz gozatzea, azken finean, bizitzea zer den.

BilbaoArte 7

tica en ese proceso, en ese largo tiempo que comienza


desde el aprendizaje, ese inters por algo, hacerlo, y es
en ese hacer cuando surgen los modos de mostrarlo, la
formalizacin, que puede verse en la exposicin.
La vala artstica reside en la accin, la idea, el proceso
mismo que viene de esa idea, la concepcin del acto.
Lo mostrado en las exposiciones es el medio de poder
llegar a ello, de poder llegar a esas experiencias vividas
por la artista y que por medio de la muestra, tiene la
posibilidad de compartir. Lo que algunos podemos hacer en forma de escrito o expresin oral, la artista, Miriam Isasi, en este caso, lo muestra a travs de diferentes medios, resultando una exposicin-instalacin que
nos cuenta su modo de llevar a cabo esas experiencias.
En su trabajo, el objeto final en pocas ocasiones prevalece sobre el proceso, y no ser en esta muestra dnde
veamos la excepcin. Dos trabajos de marcado carcter procesual son los que completan esta exposicin
individual. De ttulos aclaratorios y descriptivos, podemos ver Energa robada y No existe el delito en los
procesos naturales. Ambos, proyectos de corte social,
incluso, podramos decir, de crtica social, son llevados
a cabo en tono irnico y de forma directa.
Gracias al apoyo econmico obtenido, estas ideas, que
ocupaban un cuaderno de campo y probablemente no
habran pasado de eso, un boceto, han podido llevarse
a cabo. Los artistas procesuales, en su gran mayora,
guardan cantidad de proyectos de gran envergadura
y procesos lentos que debido a la sociedad en la que
nos ha tocado vivir, rara vez sern apoyados y valorados para ver la luz. Estamos inmersos en una sociedad
de consumo en la que lo intangible no es valorado. El
objeto est por encima, necesitamos poseer, en todos
los aspectos, necesitamos tocar, palpar, nos hemos olvidado de sentir, de disfrutar del camino, en definitiva,
de vivir.

Equilibrio Inestable

BilbaoArte 9

Kokalekuak
Asentamientos

rakusketak antolatzeko lana praxia da eta


erakusketen idazkuntza, beraz, ezkutuko ariketa: ekoizpena potentzialtasun bat
bailitzan jorratzen du; elkarrizketa itxura dauka,
eta, idazterakoan, garaiz kanpo geratzen da. Zera
ematen du, elkarrizketa hori aurretik gertatu izan
balitz, emaitza desberdina izango litzatekeela, baina idatzizkoak duen abantaila da etorkizuneko erreakzio bat eragin dezakeela, erantzun bat, idazten
duenaren eta bere lana hausnarketarako lagatzen
duen artistaren artean. Lana egiaztatzeaz harago,
errealitatea zalantzan jartzen da, eta, horrek, ezinbestean, emaitza desberdin bat eragiten du, irakurketa okerra, erreakzio geroratua piztuko duena.
Testu honen abiapuntua Miriam Isasik martxan
dauzkan bi proiektu dira: Energa robada eta No
existe delito en los procesos naturales Lehenengoak bizirauteko ekintzen erregistro desberdinak
proposatzen ditu: erabilera publikoko espazioetako (adibidez, museo, gasolindegi edo bankuetako) energia-hartune desberdinak, gero artistaren eguneroko bizitzarako erabil litekeen bateria
bat kargatzeko. Bigarrenak landa-lan bat dokumentatzen du: erlezaintza-jarduera bat jarri zen
opio-landaretzen ondoan, Guardia Zibilak zainduta eta medikuntza-helburuetarako, giza ekintza
zuzenak gainditu ezin duen muga bakun bat erleek
gaindituko zutelako esperantzan. Bi proiektuetan
gizarteak errealitateari aurre egiteko baliatzen dituen irtenbide bereziak erakusten dira, horretarako
arauetako hutsuneak edo arautu gabe daudenak
erabiliz. Artistaren proiektuen azpian, bizimodu
desberdin bat zehazten duen praxiaren adibideak
daude: legezkotasuna eta ustezko jarrera-normaltasuna ezartzen duten arauen urraketa, hiritarren
erabaki moralak arau horien araberakoak baitira.
Bi proiektuak gaur egun kokatzen dira eta bien
emaitza da xede produktibo bat, era berean azken
bermea ere badena: besteek ordaindutako energiarekin kargatutako baterietako energia erabilgarria
eta erleek opiazeotatik ekoitzi duten eztia. Arauz

Manuel Segade

l trabajo comisarial es una praxis y la escritura


comisarial es, por tanto, un ejercicio latente: se
enfrenta a la produccin como una potencialidad; su encargo tiene la provisionalidad de un dilogo
que, al ser escrito, se produce siempre a destiempo.
Da la impresin de ser el resultado de una conversacin que, de haber ocurrido anteriormente, podra
modificar lo presentado, pero la ventaja de la permanencia de lo escrito es la posibilidad de provocar una
reaccin futura, una respuesta, entre quien escribe y
la artista que presta su trabajo como espacio para la
reflexin. Ms all de un ejercicio de legitimacin, es
un ejercicio de cuestionamiento que conduce inevitablemente a un saldo diferencial, el de la mala lectura,
que ha de suscitar una reaccin en diferido.
La circunstancia precisa que provoca este texto son
dos proyectos en curso de Miriam Isasi, Energa robada y No existe delito en los procesos naturales. El
primero propone diferentes registros de acciones de
supervivencia: diversas tomas de energa de espacios
de uso pblico como museos, gasolineras o bancos,
para recargar una batera que luego podra ser usada
para la vida cotidiana de la artista. El segundo, documenta una accin sobre el territorio, que consisti en
aplicar la apicultura junto a plantaciones de opio, con
fines medicinales y vigiladas por la Guardia Civil, con la
esperanza de que las abejas transgrediesen un lmite
vago que la accin humana directa tiene prohibido sobrepasar. Ambos proyectos remiten a las particulares
soluciones con las que la sociedad se enfrenta a la realidad, aprovechando para ello los vacos en la norma
o aquello que ni siquiera est reglado. Lo que la artista provoca para realizar sus proyectos son ejemplos
derivados de una praxis que define una forma de vida
con un saldo tambin diferencial: el de la transgresin
entre las convenciones que dictan la legalidad y la supuesta normalidad de comportamiento que condicionan las decisiones morales de la ciudadana.
El contexto de ambos proyectos es el presente mismo
y los dos tienen como resultado un destino productivo
que es su garante final: la energa utilizable de las ba-

10 BilbaoArte

ezarritakoa zalantzan jartze horrek behin eta berriz


errepikatu daitekeen bide bat erakusten du; edozeinek errepikatu ditzakeen jarraibide jakin batzuetan
antolatutako proiektu pilotuak bailiran. Eta, esanahiaren intentsitatea, berez testuinguru berri bat
sortzen duena, jarraibide horiek martxan jartzeko
erabakia da, hau da, esperientzia pertsonala esparru komunean kudeatzea, zerbait eraldatu, trukatu
edo emateko, zerbait hori hasierako keinu zehatz
horiek gabe pentsaezina izanik.
Baina kontzientzia hori ez da pizten dokumentazio-prozesuen bidez. Erregistroak eremu publikoan oinarritzen dira: artistak hartutako energia,
bateria kargatzeko hautatu dituen puntuetan; erlauntzen instalazioa eta mantentze-lanak opio-eremuaren mugan. Bateriak, erakusketa-aretoan
display bihurtu direnean, neoizko piezako izenburuari elektrizitatea emateko erabiliko dira. Erlezaintzaren kasuan, erakusketak praktika horren
lan pedagogikoa islatzen du: arropa bereizgarria,
prozesuaren ikus-entzunezko erregistroak eta lortutako eztia erakusten ditu.
Lehenengo izenburuan robar edo lapurtu ikus
genezake, hau da, legez kanpoko ekintza kaltegarri
bat. Bigarrenak legezko esaldi bat dakar, ezezkoan.
Erle-gunearen eta opio-landaretzaren arteko muga
fisikoa museo publiko batetik (adibidez) energia
lapurtu edo ez lapurtzearen muga moralaren parekoa da. Erleen erkidegoa giza muga gainditzeko gai
da, prozesu naturalari jarraiki, eta, horrek, beraz,
alderaketa bat iradoki lezake: hiritarren erkidegoak energia-sistema komertzialaren araua bereganatzen du hitzez hitz, bezero-harremana eraikitzen
duen baldintza politikoa ezabatuko lukeen hiritartasun-estatus degradatu baten inguruan aritzeko
moduak edo bidezidorrak planteatu gabe.
Bi kasuetan, ekintzaren bidez erakusten da kontsumitzeko ez ezik, ondoren emaitza bat eragiteko
pentsatu den tresna: esperientzia desberdina eragiteko, hain zuzen ere, gizartean arraroa den espe-

Miriam Isasi

teras cargadas con energa pagada por otros y la miel


que las abejas han producido a partir del nctar de los
opiceos. La aparente precisin de su cuestionamiento de lo dado, abre la puerta a su repeticin, como si se
tratase de proyectos piloto capaces de ser articulados
en un conjunto preciso de instrucciones repetibles por
cualquiera. La intensidad de su significado, lo que realmente provoca un contexto nuevo, es la decisin de
llevarlos a cabo, de gestionar la experiencia personal
sobre el marco de lo comn con el fin de transformar,
intercambiar o dar algo que difcilmente aparecera sin
ese calculado conjunto de gestos primeros.
Esa toma de conciencia no se transmite con los procesos de documentacin. Los registros se detienen en lo
pblico: la toma de energa por parte de la artista en
cada uno de sus puntos seleccionados para su carga;
la instalacin y mantenimiento apicultor de las colmenas en el lmite del campo de opio. Las bateras, una
vez convertidas en display en la sala de exposiciones,
servirn para dar electricidad al propio ttulo de la pieza en nen. En el caso de la apicultura, la exposicin
adopta el cdigo de una pedagoga de su prctica,
mostrando el traje caracterstico, registros audiovisuales del proceso y la miel resultante.
El primer ttulo lleva la palabra robar en su ttulo, una
accin ilegal y perniciosa. El segundo es, literalmente,
un enunciado legal en negativo. El lmite fsico entre
la zona de las abejas y la plantacin de opio es el mismo que el lmite moral entre robar o no energa, por
ejemplo, de un museo pblico. Que la comunidad de
las abejas sea capaz de saltar el lmite humano, en un
proceso natural, parece inducir la lectura de un smil: la
comunidad cvica asume la norma del sistema comercial de energa de forma literal, sin plantearse atajos
o formas de circunvalar un estatus degradado de ciudadana que anula la condicin poltica para construir
una relacin clientelar.
En ambos casos, la accin es el origen de esa puesta
en circulacin de algo que est hecho no tanto para
consumir sino para ser la herramienta que se propor-

Equilibrio Inestable

rientzia bat. Erakusketa-aretotik benetako mundura aldenduz gero, ez gara bitartekotza-moduez ari,
baizik eta bizitza komunera egokitzeko moduaz.
Erakusketa edo liburua al da bere praktikaren tokia? Erleen dantza erakusten duten piezak, Opium
ad populum eta grabatuak kitsch muga dira, erabaki batean hasten den kate baten berariazko eta
azken formalizazioa azpimarratuz. Arautu gabe
dagoen eta tradizio nagusia jarraitzen ez duen estetikaren aldeko apustu hori adibidez, Art Nouveauren tipografia komertzialak batean eta modaz
pasatako kaligrafia bestean camp ariketak dira,
kulturaren erabilera desbideratuak, nortasuna inguru baldintzatu eta hierarkiko batetara irekitzeko beharrizana adierazten duten moduak, kultura
bera ere kapitalizatua dagoen mundu honetan.
Artistaren desadostasuna eta parasito-izaera
nahiko urrun daude irakurketa erromantikoetatik. Argitalpen honetako eskema estrukturalek
ekoizpen-prozesu baten funtsezko gakoa ematen
dute: esperientziaren eremu buruaskia aparte baina lotuta egon behar dela zehazteko beharrizana;
artistaren prozesua funtsezko egokitzapen gisa,
nabarmen handiagoa eta antagonikoagoa den testuinguru sozialean kontzientzia osoz finkatzeko.
Texto en euskera

BilbaoArte 11

ciona para llegar a otra cosa posterior: una experiencia


diferencial, socialmente rara. Situados ms all de la
sala de exposiciones, en su participacin real, no son
formas de mediacin sino de adaptacin a la vida comn. Es la exposicin, el libro, el lugar de su prctica? Las piezas, Opium ad populum y los grabados que
muestran el baile de las abejas, son el lmite kitsch que
subrayan la formalizacin explcita, final, de una cadena que empieza en una decisin. La opcin por una
esttica no reglada, no vinculada a la tradicin dominante por ejemplo, las tipografas comerciales del Art
Nouveau para uno y la caligrafa pasada de moda en
el otro, son ejercicios camp, usos extraviados, camp,
de la cultura, formas que denotan la necesidad de hacer permeable la identidad a un medio condicionado
y jerrquico, donde la cultura tambin es un rgimen
capitalizado.
La disconformidad de la artista y el acento en su condicin parasitaria distan en la formalizacin de cualquier
aprehensin romntica. Los esquemas estructuralistas que pueblan esta publicacin proporcionan la clave
fundamental de un proceso de produccin: la necesidad de definir el campo autosuficiente de experiencia
como aparte pero intersectado; el proceso mismo del
artista como un mecanismo vital de adaptacin, de
asentamiento no inocente en un paisaje social decididamente ms amplio y antagnico.

Miriam Isasi

12 BilbaoArte

Intangible viscera
Leyre Goikoetxea Martnez

rocess is latent in day to day,


everyday actions, in the mundane, we ourselves are process,
and we are in process. Every action
has a process, every work of art brings
a process with it, but despite our familiarity with it, the process-making
action is not valued in the same way as
artistic objects. We seem to be getting
closer to it, towards an acceptance of
this type of process-making, yet even
today, cultural institutions do nothing
but hamper this type of artist. Those
that emerge from outside the `soft
areas, institutionally speaking, need
to pit all their strength to show up the
obstacles hindering intuitive work, visceral work, and in many cases, work as
the process itself, in the act of making and showing the way, which cools
down only too fast amongst all the bills
and delays while waiting to receive material from suppliers. Once received,
the head and therefore the hands are
already in another dimension, in other
tasks; the work is in the process.
Miriam Isasi: sculptor? installation
artist? An artist first and foremost,
and if we want to really identify her, a
processual artist. The medium is not
the message; the message reaches us
through the medium. In many of her
projects the final show, the exhibition
where she shows the various tasks
within the project, is made up of photos, sculpture, video, painting, and the
whole range of techniques she uses to
show her work. Research carried out
over a long period showing the way to
follow, the way of formalizing those
thoughts, ideas to catch, by way of
experiment. It is about hypotheses;
some will be affirmed and others discarded.
Currently engaged in a doctoral thesis, or in long-term research departing
from a hypothesis, her artistic work is

evidently affected by this undertaking,


and we can see her modus operandi in
her latest work, including work included in the exhibition and covered by this
catalogue, and which springs from her
interest and drive to research and put
an idea or project into practice which
owes its artistic merit to the process
itself and in the long period of time
since she started learning about it. The
drive pushing her towards something,
towards doing, and the doing which
then brings out the way of showing,
the formalization, which can be seen
in this exhibition.
Artistic merit resides in action, in the
idea, in the very process coming out
of this idea, or conception of the act.
The exhibition shows the means of approaching this, of being able to reach
those experiences lived through by the
artist and which she is able to share
through it. While some of us look to
written or oral expression, the artist,
Miriam Isasi, is here showing through
various different media, resulting in an
exhibition-installation recounting her
way of living these experiences.
In her work, the final object rarely prevails over the process, and this show
will prove no exception. Two works of
a marked processual nature round off
this individual exhibition. The titles of
Stolen energy and There is no crime in
natural processes are descriptive and
self-explanatory. They are both works
of a social nature, even social criticism,
and are carried out in a direct, ironic
tone.
These works have been carried out
thanks to the economic assistance
awarded, without which, ideas on a
field notebook would probably never
have gone beyond the initial outline
stage. Most processual artists have
a whole collection of large-scale and
slow-growing projects stowed away

which rarely see the light of day,


thanks to the type of society we live in,
and are seldom supported and valued.
We are immersed in a consumer society in which the intangible is not given
any value. The object is all, we must
possess it, in every aspect, we need to
touch and grasp, and we have forgotten how to just feel, to enjoy the way,
in short, to live.

Equilibrio Inestable

BilbaoArte 13

Settlings
Manuel Segade
The curators work is a praxis, or accepted protocol, so that curatorial description is a latent exercise: production is tackled as potentiality, and has
the provisional nature of a dialogue
which is always slightly out of phase
when written down. It gives the impression of coming out of a conversation which could have altered the work
presented if it had taken place beforehand, though the advantage of permanent writing is its potential to provoke
a future response or reaction between
the writer and the artist presenting
their work as a space for reflection.
More than an exercise in legitimising,
it is really an exercise in questioning,
and leads inevitably to a differential
balance, that of bad reading, which will
trigger a delayed reaction.
The precise circumstances behind this
text come out of two current projects
of Miriam Isasi, Stolen energy and
There is no crime in natural processes.
The first proposes different records of
survival actions: various uptakes of energy from public spaces such as museums, petrol stations or banks, in order
to recharge a battery which will then
be used in the daily life of the artist.
The second records a land-based action, consisting in applying apiculture
next to opium plantations, used for
medicinal purposes and supervised by
the Civil Guard, in the hope that the
bees might transgress a vague border
which human direct action is forbidden to cross. Both projects refer to the
particular solutions society employs to
face up to reality, taking advantage of
legal loopholes or unregulated gaps.
The examples called up by the artist
to carry out her projects derive from
a praxis defining a way of life with
another differential balance: that of
transgression through the conventions
dictating legality and supposed normal
behavior affecting peoples moral de-

cisions.
The context of both projects is the
present itself, and both generate a
productive destiny as their ultimate
guarantor: whether useable energy
from batteries charged up at anothers
expense, or the honey produced by
bees from opium nectar. The apparent
precision of her questioning of certainties opens the door to its repetition,
rather like pilot projects forming a precise set of instructions to be repeated
by anyone. The intensity of its meaning, genuinely triggering a whole new
context, is the decision to execute, to
manage personal experience around a
framework of the commonplace with
the aim of transforming, exchanging
or yielding up something hardly possible without this calculated set of initial
attempts.
This awareness is not transmitted by
documentation processes. The inputs
are limited to the public domain: energy intake by the artist across all the
power points chosen to charge up, and
the installation and maintenance of
bee-hives around the borders of the
opium field. Once converted into display in the exhibitions area, the batteries will also serve to light up the actual
title of the piece in neon, while in the
apiculture piece, the exhibition will
take on an educational nature, showing the typical bee-keeping suit, audio-visual registers of the process and
also the resultant honey.
The first piece includes the word stolen in its title, an illegal and pernicious
act. The second is literally a negative
legal statement. The physical boundary between the bee zone and the
opium plantation is the same as the
moral border between stealing or not
stealing energy, from a museum for
example. That the bee colony should
be able to fly over human limits, as a

natural process, leads the reader to a


simile: that of civil society literally taking on the commercial energy system,
with no short cuts or dodging around
a degraded status of citizenship which
annuls the political condition in order
to construct a mere client relationship.
In both cases, the action sets something going in circulation which is
made not so much for consumption itself as to be the tool to reach the next
step: a differential experience, a rare
thing in society. Located as they both
are beyond the confines of the exhibitions room, rooted in real participation, they are not forms of interceding
but of adaption to everyday life. Is the
exhibition, or the book, the place of its
own creation? The Opium ad populum
pieces and the engravings showing
the dance of the bees are the limits
of kitsch underlining the final, explicit
formalization of a chain starting in a
single decision. Opting for an unregulated aesthetic, unconnected to the
dominant tradition the commercial
typographies of Art Nouveau in one
example, or outmoded calligraphy in
another, are camp, errant uses of culture, forms which denote the necessity
to make identity permeable through a
conditioning and hierarchical medium
where culture is also a capital asset.
The noncompliance of the artist and
stress on their parasitic condition sets
them apart from the formalization
of any romantic apprehension. The
structuralist schemes making up this
publication give us the fundamental
key to a production process: the need
to define the self-sufficient field of
experience as apart but intersected;
the process itself of the artist as a
vital adaptation mechanism, or of a
conscious settling into a decidedly
wider and more antagonistic social
landscape.

NO
EXISTE EL DELITO EN
LOS PROCESOS NATURALES

PROCESO

Documento los procesos al principio del proyecto, en su descubrimiento. Despus entro en una
segunda fase de aprendizaje, que considero individual, en ese momento, me sobra el registro,
el proyecto me absorbe y necesito sentirlo ms all de cualquier formalizacin esttica, como
un ejercicio puramente vivencial.
En una tercera y ltima fase del proceso se retoma el registro, del que me desvinculo para ser
observada como parte de un contexto generado.

La experiencia forma parte importante de mis proyectos, el objetivo deja de ser el objeto
final. El recorrido, lo que en el acontece, la interaccin con el medio.

VACO LEGAL

APROPIACIN

APICULTURA

TERRITORIO

DOMINIO PRIVADO

INTERVENCIN

LMITE
DIFUSO

PLANTACIONES
DE ADORMIDERA

Vigilancia y control
gubernamental
DOMINIO PBLICO

FORMALIZACIN

TRANSGRESIN

PELIGRO

COMPROMISO

POLINIZACIN

Frames- VIDEO: Procesos I


Duracin : xxxxxx

Frames- VIDEO: Procesos I


Duracin : xxxxxx

VACO LEGAL

APROPIACIN

APICULTURA

TERRITORIO

DOMINIO PRIVADO

INTERVENCIN

LMITE
DIFUSO

PLANTACIONES
DE ADORMIDERA

Vigilancia y control
gubernamental
DOMINIO PBLICO

ENERGA ROBADA

ESQUEMA

PARASITISMO

INSTITUCIONES

JERARQUAS

ARTISTA

SUPERVIVENCIA

HEGEMONA

PROCESO

AGRADECIMIENTOS
Leyre Goikoetxea, ngel Garraza, Manuel Segade, Csar Isasi, Emilio Donoso, Dani Cerezo, Izaskun lvarez Gainza
y al personal de la Fundacin BilbaoArte Fundazioa.

Intereses relacionados