Está en la página 1de 347

Consideramos que La riqueza de las naciones, de Adam Smith, es un clsico imperecedero.

Dentro de dos siglos, lo mismo pensarn de Por qu fracasan los pases.


George Akerlof, premio Nobel de Economa (2001)

LOS ORGENES DEL PODER,


LA PROSPERIDAD Y LA POBREZA

POR QU
FRACASAN
LOS PASES
DARON ACEMOGLU

JAMES A. ROBINSON

QGLFH
3257$'$
(/2*,263$5$32548)5$&$6$1/263$6(6
'(',&$725,$
35()$&,2
7$1&(5&$<6,1(0%$5*27$1',)(5(17(6
7(25$648(12)81&,21$1
/$&5($&,1'(/$35263(5,'$'</$32%5(=$
3(48($6',)(5(1&,$6<&2<81785$6&57,&$6(/3(62'(/$+,6725,$
 l+( 9,672 (/ )87852 < )81&,21${ (/ &5(&,0,(172 %$-2 ,167,78&,21(6
(;75$&7,9$6
(/',67$1&,$0,(172
(/38172'(,1)/(;,1
12(118(67527(55,725,22%67&8/263$5$(/'(6$552//2
&025(9(57,5(/'(6$552//2
/$',)86,1'(/$35263(5,'$'
(/&5&8/29,578262
(/&5&8/29,&,262
32548)5$&$6$1/263$6(6+2<(1'$
&025203(5(/02/'(
&/$9(63$5$&2035(1'(5/$35263(5,'$'</$32%5(=$
$*5$'(&,0,(1726
(16$<2<)8(17(6%,%/,2*5),&$6
5()(5(1&,$6
)272*5$)$6
&5',726

(/2*,263$5$3RUTXIUDFDVDQORVSDVHV


l$FHPRJOX \ 5RELQVRQ KDQ FRQWULEXLGR D GLOXFLGDU SRU TX DOJXQRV SDVHV HQ DSDULHQFLD VLPLODUHV GLILHUHQ WDQWR HQ VX GHVDUUROOR
HFRQPLFR\SROWLFR$WUDYVGHPOWLSOHVHMHPSORVKLVWULFRVPXHVWUDQGHTXIRUPDHOGHVDUUROORGHODVLQVWLWXFLRQHVHQRFDVLRQHV
GHELGRDFLUFXQVWDQFLDVDFFLGHQWDOHVKDWHQLGRFRQVHFXHQFLDVHQRUPHV'HDFXHUGRFRQVXDQOLVLVXQDVRFLHGDGDELHUWDGLVSXHVWDD
IDYRUHFHUHOFRQFHSWRGH6FKXPSHWHUGHGHVWUXFFLQFUHDWLYD\TXHFXHQWHFRQXQDXWQWLFR(VWDGRGHGHUHFKRVRQIDFWRUHVFODYH
SDUDHOGHVDUUROORHFRQPLFR{

.(11(7+-$552:SUHPLR1REHOGH(FRQRPD

l/RVDXWRUHVPXHVWUDQGHIRUPDFRQYLQFHQWHTXHORVSDVHVHVFDSDQDODSREUH]DVRODPHQWHFXDQGRWLHQHQLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDV
DSURSLDGDVHVSHFLDOPHQWHHQORUHIHUHQWHDFRPSHWHQFLD\SURSLHGDGSULYDGD$GHPVGHILHQGHQXQDLGHDPX\RULJLQDOH[LVWHXQD
PD\RUSUREDELOLGDGGHTXHORVSDVHVGHVDUUROOHQODVLQVWLWXFLRQHVDGHFXDGDVFXDQGRWLHQHQXQVLVWHPDSROWLFRSOXUDO\DELHUWRFRQ
FRPSHWHQFLD HQWUH ORV FDQGLGDWRV D RFXSDU FDUJRV SROWLFRV \ XQ DPSOLR HOHFWRUDGR FRQ FDSDFLGDG GH DSRVWDU SRU QXHYRV OGHUHV
SROWLFRV (VWD FRQH[LQ QWLPD HQWUH ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV \ HFRQPLFDV HV HO QFOHR SULQFLSDO GH VX DQOLVLV \ KD GDGR FRPR
UHVXOWDGRXQHVWXGLRGHJUDQYLWDOLGDGVREUHXQDGHODVFXHVWLRQHVFUXFLDOHVHQODHFRQRPD\ODHFRQRPDSROWLFD{

*$5<6%(&.(5SUHPLR1REHOGH(FRQRPD

l(QHVWHOLEURUHSOHWRGHHMHPSORVKLVWULFRVUHYHODGRUHVVHGHILHQGHTXHXQDVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVFRQYROXQWDGLQWHJUDGRUDTXH
DSR\DQ D LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV FRQ FDUFWHU LQFOXVLYR UHVXOWDQ FODYH SDUD XQD SURVSHULGDG VRVWHQLGD /RV DXWRUHV GHPXHVWUDQ
FPRHOLPSXOVRGHFLHUWRVUHJPHQHVQXHYRVGDOXJDUDXQDHVSLUDOYLUWXRVDGHOPLVPRPRGRTXHORVUHJPHQHVQHIDVWRVFDHQHQ
XQDHVSLUDOYLFLRVD(QSRFDVSDODEUDVHVXQDQOLVLVWDQLPSRUWDQWHFRPRLPSUHVFLQGLEOH{

3(7(5',$021'SUHPLR1REHOGH(FRQRPD

l3DUD TXLHQHV SLHQVDQ TXH HO GHVWLQR HFRQPLFR GH XQ SDV HVW SUHGHWHUPLQDGR SRU OD VLWXDFLQ JHRJUILFD R HO OHJDGR FXOWXUDO
'DURQ$FHPRJOX \ -LP 5RELQVRQ WLHQHQ PDODV QRWLFLDV 6RQ ODV LQVWLWXFLRQHV DUWLILFLDOHV \ QR OD QDWXUDOH]D GHO WHUUHQR QL OD IH GH
QXHVWURVDQWHSDVDGRVORTXHGHWHUPLQDTXHXQSDVVHDULFRRSREUH&RQXQDVQWHVLVEULOODQWHGHOWUDEDMRGHWHULFRVGHWRGRVORV
WLHPSRV GHVGH$GDP 6PLWK D 'RXJODVV 1RUWK DGHPV GH XQD LQYHVWLJDFLQ HPSULFD GH OD DFWXDOLGDG PV UHFLHQWH SRU SDUWH GH
KLVWRULDGRUHVHFRQPLFRV$FHPRJOX\5RELQVRQKDQHVFULWRXQOLEURFRQYLQFHQWHHLQWHUHVDQWHDSDUWHVLJXDOHV{

1,$//)(5*8621DXWRUGH(OWULXQIRGHOGLQHUR

l$FHPRJOX \ 5RELQVRQ GRV GH ORV P[LPRV H[SHUWRV PXQGLDOHV HQ GHVDUUROOR UHYHODQ TXH QL OD VLWXDFLQ JHRJUILFD QL ODV
HQIHUPHGDGHV QL OD FXOWXUD H[SOLFDQ SRU TX DOJXQRV SDVHV VRQ ULFRV \ RWURV SREUHV /D ULTXH]D R OD SREUH]D GHSHQGH GH ODV
LQVWLWXFLRQHV\ODSROWLFD(VWDREUDDSRUWDXQDYLVLQHVFODUHFHGRUDWDQWRSDUDORVHVSHFLDOLVWDVFRPRSDUDHOSEOLFRHQJHQHUDO{

)5$1&,6)8.8<$0$DXWRUGH(OILQGHODKLVWRULD
\HOOWLPRKRPEUH\7KH2ULJLQVRI3ROLWLFDO2UGHU

l8Q OLEUR IHQRPHQDO \ HGLILFDQWH SHUR WDPELQ XQ WRTXH GH DWHQFLQ TXH UHVXOWD SURIXQGDPHQWH WXUEDGRU$FHPRJOX \ 5RELQVRQ
HODERUDQ XQD WHRUD FRQYLQFHQWH GH SUFWLFDPHQWH WRGR OR UHODFLRQDGR FRQ HO GHVDUUROOR HFRQPLFR /RV SDVHV PHMRUDQ FXDQGR
SRQHQ HQ PDUFKD LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV DGHFXDGDV TXH IDYRUHFHQ HO FUHFLPLHQWR SHUR TXH IUDFDVDQ D PHQXGR HVWUHSLWRVDPHQWH
FXDQGR GLFKDV LQVWLWXFLRQHV VH DQTXLORVDQ R QR ORJUDQ DGDSWDUVH D ORV WLHPSRV FDPELDQWHV (Q WRGR PRPHQWR \ OXJDU ODV SHUVRQDV
SRGHURVDV VLHPSUH SURFXUDQ KDFHUVH FRQ HO FRQWURO WRWDO GHO JRELHUQR PHQRVFDEDQGR HO SURJUHVR VRFLDO HQ IDYRU GH VX SURSLD
FRGLFLD(MHU]DXQIUUHRFRQWUROVREUHHVWDVSHUVRQDVPHGLDQWHXQDGHPRFUDFLDHIHFWLYDRYHDFPRIUDFDVDVXSDV{

6,021-2+1621FRDXWRUGH%DQNHUV\SURIHVRUHQOD0,76ORDQ

l'RVGHORVPHMRUHV\PVHUXGLWRVHFRQRPLVWDVDQDOL]DQXQDFXHVWLQFODYHHQQXHVWURVGDVSRUTXDOJXQRVSDVHVVRQSREUHV\
RWURVULFRV"VWHHVSUREDEOHPHQWHHOHVWXGLRPVUHYHODGRUHVFULWRKDVWDODIHFKDHQWRUQRDODLPSRUWDQFLDGHODVLQVWLWXFLRQHVXQ
HVWXGLRSRUFLHUWRHODERUDGRFRQXQSURIXQGRFRQRFLPLHQWRGHODHFRQRPD\ODKLVWRULDSROWLFD6HWUDWDGHXQDREUDSURYRFDWLYDH
LQVWUXFWLYD\DODYH]WRWDOPHQWHIDVFLQDQWH{

-2(/02.<5SURIHVRUGHDUWHV\FLHQFLDVGHOGHSDUWDPHQWR
GH(FRQPLFDVH+LVWRULDGHOD8QLYHUVLGDGGH1RUWKZHVWHUQ

l(Q HVWD REUD GH OHFWXUD JUDWDPHQWH DPHQD \ TXH DERUGD FXDWURFLHQWRV DRV GH KLVWRULD GRV JLJDQWHV GH ODV FLHQFLDV VRFLDOHV

FRQWHPSRUQHDV QRV WUDQVPLWHQ XQ PHQVDMH HVSHUDQ]DGRU \ GH VXPD LPSRUWDQFLD OD ULTXH]D GHO PXQGR UDGLFD HQ OD OLEHUWDG b4XH
WLHPEOHQORVWLUDQRVGHOPXQGR{

,$10255,68QLYHUVLGDGGH6WDQIRUGDXWRUGH:K\WKH:HVW5XOHVIRU1RZ

l,PDJLQHTXHVHKDVHQWDGRSDUDHVFXFKDUD-DUHG'LDPRQG-RVHSK6FKXPSHWHU\-DPHV0DGLVRQUHIOH[LRQDUVREUHFLHQWRVGHDRV
GH KLVWRULD SROWLFD \ HFRQPLFD ,PDJLQH TXH HQWUHOD]DQ VXV LGHDV HQ XQ PDUFR WHULFR FRKHUHQWH TXH DSXHVWD SRU OLPLWDU OD
H[SORWDFLQGHSHUVRQDV\UHFXUVRVSURPRYHUODGHVWUXFFLQFUHDWLYD\FUHDULQVWLWXFLRQHVSROWLFDVVOLGDVTXHFRPSDUWDQHOSRGHU\
HPSH]DUDYHUORTXHDSRUWDHVWHOLEUREULOODQWH\FDXWLYDGRU{

6&277(3$*(8QLYHUVLGDGGH0LFKLJDQH,QVWLWXWRGH6DQWD)H

l(Q HVWH OLEUR GH YDVWR DOFDQFH $FHPRJOX \ 5RELQVRQ VH SODQWHDQ XQD SUHJXQWD VHQFLOOD SHUR YLWDO SRU TX DOJXQRV SDVHV VH
HQULTXHFHQ\RWURVFRQWLQDQVLHQGRSREUHV"6XUHVSXHVWDWDPELQHVVLPSOHSRUTXHDOJXQRVGHVDUUROODQLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVPV
LQFOXVLYDV/RPVGHVWDFDEOHGHOOLEURHVODFRQFLVLQ\FODULGDGGHVXHVFULWXUDODHOHJDQFLDGHODUJXPHQWR\ODDGPLUDEOHULTXH]DGH
ORVGDWRVKLVWULFRVTXHDSRUWD(VWHOLEURHVGHOHFWXUDREOLJDGDHQXQPRPHQWRHQHOTXHORVJRELHUQRVGHWRGRHOPXQGRRFFLGHQWDO
GHEHQDOFDQ]DUODYROXQWDGSROWLFDGHDERUGDUXQDFULVLVGHGHXGDGHSURSRUFLRQHVH[WUDRUGLQDULDV{

67(9(13,1&86SURIHVRUGHKLVWRULD\HVWXGLRVLQWHUQDFLRQDOHV
\UHJLRQDOHV%UDGIRUG'XUIHH8QLYHUVLGDGGH<DOH

l(VODSROWLFDbWRQWRV$VH[SOLFDQ$FHPRJOX\5RELQVRQGHIRUPDVHQFLOODSHURFRQYLQFHQWHODUD]QSRUODTXHWDQWRVSDVHVQR
FRQVLJXHQGHVDUUROODUVH'HVGHHODEVROXWLVPRGHORV(VWXDUGRDOSHURGRSUHEOLFRGHO6XUGH6LHUUD/HRQDD&RORPELDHVWHWUDEDMR
PDJLVWUDOPXHVWUDFPRODVOLWHVSRGHURVDVPDQLSXODQODVUHJODVSDUDEHQHILFLDUVHHQGHWULPHQWRGHODPD\RUD7UD]DQGRXQFDPLQR
FXLGDGRVR HQWUH ORV SHVLPLVWDV \ ORV RSWLPLVWDV ORV DXWRUHV GHPXHVWUDQ TXH OD KLVWRULD \ OD JHRJUDID QR WLHQHQ SRU TX PDUFDU HO
GHVWLQRGHQLQJQSDV6LQHPEDUJRWDPELQGRFXPHQWDQGHTXIRUPDODVLGHDV\ODVSROWLFDVHFRQPLFDVLQWHOLJHQWHVDPHQXGR
ORJUDQSRFRVUHVXOWDGRVFXDQGRQRH[LVWHXQFDPELRSROWLFRIXQGDPHQWDO{

'$1,52'5,.(VFXHODGH*RELHUQR.HQQHG\8QLYHUVLGDGGH+DUYDUG

l(VWH OLEUR QR HV VOR IDVFLQDQWH H LQWHUHVDQWH VLQR WDPELQ LPSUHVFLQGLEOH /D LQQRYDGRUD LQYHVWLJDFLQ TXH KDQ UHDOL]DGR \
FRQWLQDQUHDOL]DQGRORVSURIHVRUHV$FHPRJOX\5RELQVRQVREUHFPRODVIXHU]DVHFRQPLFDVODSROWLFD\ORVSURJUDPDVSROWLFRV
KDQHYROXFLRQDGRMXQWRV\MXQWRVVHHTXLOLEUDQHQWUHV\FPRODVLQVWLWXFLRQHVWLHQHQXQJUDQSHVRHQGLFKDHYROXFLQHVHVHQFLDO
SDUDFRPSUHQGHUORV[LWRV\ORVIUDFDVRVGHODVVRFLHGDGHV\ORVSDVHV3RUORGHPVHVWDVLGHDVLQFLVLYDVVHPXHVWUDQGHODIRUPD
PVDFFHVLEOHTXHFDEHLPDJLQDU4XLHQHVHPSLHFHQDOHHUHVWHOLEURQRSRGUQVROWDUORKDVWDOOHJDUDODOWLPDSJLQD{

0,&+$(/63(1&(SUHPLR1REHOGH(FRQRPD

l(VWH OLEUR IDVFLQDQWH \ DPHQR VH FHQWUD HQ OD HYROXFLQ FRQMXQWD GH ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV \ HFRQPLFDV DV FRPR HQ VXV
GLULJHQWHV EXHQRV \ PDORV (O HQVD\R RIUHFH XQ GHOLFDGR HTXLOLEULR HQWUH OD OJLFD GHO FRPSRUWDPLHQWR SROWLFR \ HFRQPLFR \ ORV
FDPELRV GH UXPER SURYRFDGRV SRU ORV DFRQWHFLPLHQWRV KLVWULFRV HQ PRPHQWRV FUWLFRV FRPR ORV TXH YLYLPRV $FHPRJOX \
5RELQVRQ SURSRUFLRQDQ XQ DPSOLR DEDQLFR GH HMHPSORV KLVWULFRV SDUD GHPRVWUDU FPR HO FDPELR SXHGH WHQGHU D LQVWLWXFLRQHV
IDYRUDEOHVLQQRYDFLQSURJUHVLYD\[LWRHFRQPLFRRLJXDOPHQWHKDFLDLQVWLWXFLRQHVUHSUHVLYDVTXHGHVHPERFDQHQODGHFDGHQFLD
RHOHVWDQFDPLHQWR/RVDXWRUHVORJUDQJHQHUDUHQWXVLDVPR\UHIOH[LQDOPLVPRWLHPSR{

52%(5762/2:SUHPLR1REHOGH(FRQRPD

l+DFH WLHPSR XQ ILOVRIR HVFRFV SRFR FRQRFLGR HVFULEL XQ OLEUR VREUH TX KDFH TXH ORV SDVHV WHQJDQ [LWR \ TX KDFH TXH
IUDFDVHQ/D ULTXH]D GH ODV QDFLRQHV WRGDYD VH OHH KR\ HQ GD &RQ OD PLVPD SHUVSLFDFLD \ OD PLVPD SHUVSHFWLYD KLVWULFD DPSOLD
'DURQ$FHPRJOX \ -DPHV 5RELQVRQ KDQ YXHOWR D DERUGDU HVWD PLVPD FXHVWLQ SDUD QXHVWUD SRFD 'HQWUR GH GRV VLJORV QXHVWURV
WDWDUDQLHWRVWDPELQOHHUQ3RUTXIUDFDVDQORVSDVHV{

*(25*($.(5/2)SUHPLR1REHOGHHFRQRPD

l+D\ WUHV UD]RQHV SDUD TXH WH JXVWH HVWH OLEUR 7UDWD GH ODV GLIHUHQFLDV GH UHQWD QDFLRQDOHV GHO PXQGR PRGHUQR TXL] HO PD\RU
SUREOHPDDOTXHQRVHQIUHQWDPRVKR\GD(OOLEURHVWVDOSLFDGRGHKLVWRULDVIDVFLQDQWHVTXHWHFRQYHUWLUQHQXQRUDGRUHVSOQGLGR
HQ FXDOTXLHU ILHVWD FRPR SRU TX %RWVXDQD HV XQ SDV SUVSHUR \ 6LHUUD /HRQD QR < HV XQ OLEUR IDQWVWLFR &RPR \R TXL]
VXFXPEDV\OROHDVGHXQWLUQ\GHVSXVYXHOYDVDUHOHHUORVLQSDUDU{

-$5('',$021'JDQDGRUGHOSUHPLR3XOLW]HU

DXWRUGHEHVWVHOOHUVFRPR$UPDVJUPHQHV\DFHUR\&RODSVR

l3RU TX IUDFDVDQ ORV SDVHV HV WDQ EXHQR HQ WDQWDV FRVDV TXH QR V QL SRU GQGH HPSH]DU ([SOLFD ODUJRV SHULRGRV GH OD KLVWRULD
KXPDQD 6H PXHYH FRQ OD PLVPD VROWXUD SRU$VLD IULFD \ HO FRQWLQHQWH DPHULFDQR (V MXVWR FRQ OD L]TXLHUGD \ OD GHUHFKD \ FRQ
WRGRV ORV PDWLFHV LQWHUPHGLRV 1R JROSHD LQMXVWDPHQWH QL LQVXOWD SDUD OODPDU OD DWHQFLQ$UURMD OX] VREUH HO SDVDGR PLHQWUDV QRV
RIUHFHXQDIRUPDQXHYDGHUHIOH[LRQDUVREUHORVPRPHQWRVTXHYLYLPRV(VXQRGHORVHVFDVRVOLEURVGHHFRQRPDTXHFRQYHQFHDO
OHFWRUGHTXHORVDXWRUHVGHVHDQORPHMRUSDUDWRGDODJHQWHFRUULHQWH'DUDORVH[SHUWRVDRVGHDUJXPHQWDFLQ\DORVOHFWRUHVDRV
GHFRQYHUVDFLQGHVREUHPHVDGHOWLSRVDEDVTXH$GHPVHVWVDOSLFDGRGHRFXUUHQFLDVGLYHUWLGDVORTXHVLHPSUHVHDJUDGHFH
(VXQOLEURH[FHOHQWH\GHEHUDFRPSUDUVHGHLQPHGLDWRSDUDDQLPDUDORVDXWRUHVDVHJXLUWUDEDMDQGR{

&+$5/(6&0$11DXWRUGH\


3DUD$UGD\$VX
'$

3DUD0DUD$QJOLFDPLYLGD\PLDOPD
-5

3UHIDFLR


(VWHOLEURWUDWDGHODVHQRUPHVGLIHUHQFLDVHQLQJUHVRV\QLYHOGHYLGDTXHVHSDUDQDORVSDVHVULFRV
GHO PXQGR FRPR (VWDGRV 8QLGRV *UDQ %UHWDD \ $OHPDQLD GH ORV SREUHV FRPR ORV GHO IULFD
VXEVDKDULDQD$PULFD&HQWUDO\HOVXUGH$VLD
0LHQWUDVHVFULELPRVHVWHSUHIDFLRHO1RUWHGHIULFD\2ULHQWH3U[LPRKDQVLGRVDFXGLGRVSRUOD
3ULPDYHUDUDEHRULJLQDGDSRUODGHQRPLQDGDUHYROXFLQGHORV-D]PLQHVTXHFRPHQ]GHELGRDOD
LQGLJQDFLQSEOLFDSURYRFDGDSRUODDXWRLQPRODFLQGHXQYHQGHGRUDPEXODQWH0RKDPHG%RXD]L]L
HO GH GLFLHPEUH GH (O GH HQHUR GH HO SUHVLGHQWH =LQH HO $ELGLQH %HQ $OL TXH
JREHUQDED 7QH] GHVGH GLPLWL SHUR OHMRV GH GLVPLQXLU HO IHUYRU UHYROXFLRQDULR FRQWUD HO
GRPLQLRGHODVOLWHVSULYLOHJLDGDVWXQHFLQDVVHKDFDFDGDYH]PVIXHUWH\\DVHKDEDH[WHQGLGRDO
UHVWRGH2ULHQWH3U[LPR+RVQL0XEDUDNTXHKDEDJREHUQDGR(JLSWRFRQXQIUUHRFRQWUROGXUDQWH
FDVLWUHLQWDDRVIXHGHUURFDGRHOGHIHEUHURGH(OGHVWLQRGHORVUHJPHQHVGH%DULQ/LELD
6LULD\<HPHQVHGHVFRQRFHHQHOPRPHQWRGHDFDEDUHVWHSUHIDFLR
/DVUDFHVGHOGHVFRQWHQWRGHHVWRVSDVHVVHHQFXHQWUDQHQVXSREUH]D(OHJLSFLRPHGLRWLHQHXQ
QLYHO GH LQJUHVRV GH DOUHGHGRU GHO SRU FLHQWR GHO FLXGDGDQR PHGLR GH (VWDGRV 8QLGRV \ VX
HVSHUDQ]DGHYLGDHVGLH]DRVPHQRU$GHPVHOSRUFLHQWRGHODSREODFLQYLYHHQXQDSREUH]D
H[WUHPD$ SHVDU GH TXH HVWDV GLIHUHQFLDV VHDQ VLJQLILFDWLYDV HQ UHDOLGDG VRQ EDVWDQWH SHTXHDV HQ
FRPSDUDFLQFRQODVTXHH[LVWHQHQWUH(VWDGRV8QLGRV\ORVSDVHVPVSREUHVGHOPXQGRFRPR&RUHD
GHO1RUWH6LHUUD/HRQD\=LPEDEXHGRQGHPVGHODPLWDGGHODSREODFLQYLYHHQODSREUH]D
3RUTX(JLSWRHVPXFKRPVSREUHTXH(VWDGRV8QLGRV"4XOLPLWDFLRQHVH[LVWHQSDUDTXHORV
HJLSFLRV OOHJXHQ D VHU PV SUVSHURV" /D SREUH]D GH (JLSWR HV LQPXWDEOH R SXHGH VHU HUUDGLFDGD"
8QD IRUPD QDWXUDO GH HPSH]DU D SHQVDU HQ HOOR HV YHU TX GLFHQ ORV SURSLRV HJLSFLRV VREUH ORV
SUREOHPDVDORVTXHVHHQIUHQWDQ\SRUTXVHDO]DURQFRQWUDHOUJLPHQGH0XEDUDN1RKD+DPHGGH
YHLQWLFXDWURDRVWUDEDMDGRUDGHXQDDJHQFLDGHSXEOLFLGDGGH(O&DLURGHMFODUDVXRSLQLQPLHQWUDV
VH PDQLIHVWDED HQ OD SOD]D GH 7DKULU l6XIULPRV GHELGR D OD FRUUXSFLQ OD RSUHVLQ \ OD HGXFDFLQ
GHILFLHQWH9LYLPRVHQXQVLVWHPDFRUUXSWRTXHGHEHFDPELDU{2WUDSHUVRQDGHODSOD]D0RVDDEHO
6KDPLGHYHLQWHDRVHVWXGLDQWHGH)DUPDFLDHVWDEDGHDFXHUGRFRQHOODl(VSHURTXHSDUDILQDOHV
GHHVWHDRWHQJDPRVXQJRELHUQRHOHFWRTXHVHDSOLTXHQODVOLEHUWDGHVXQLYHUVDOHV\TXHSRQJDPRV
ILQDODFRUUXSFLQTXHVHKDDSRGHUDGRGHHVWHSDV{/RVPDQLIHVWDQWHVGHODSOD]DGH7DKULUKDEODURQ
FRQXQDVRODYR]VREUHODFRUUXSFLQGHOJRELHUQRVXLQFDSDFLGDGSDUDRIUHFHUVHUYLFLRVSEOLFRV\OD
IDOWD GH LJXDOGDG GH RSRUWXQLGDGHV GH VX SDV 6H TXHMDEDQ VREUH WRGR GH OD UHSUHVLQ \ OD IDOWD GH
GHUHFKRV SROWLFRV 7DO \ FRPR 0RKDPHG HO %DUDGHL H[ GLUHFWRU GHO 2UJDQLVPR ,QWHUQDFLRQDO GH
(QHUJD$WPLFDHVFULELHQ7ZLWWHUHOGHHQHURGHl7QH]UHSUHVLQDXVHQFLDGHMXVWLFLD
VRFLDOQHJDFLQGHFDQDOHVSDUDHOFDPELRSDFILFR ERPEDGHUHORMHUD{7DQWRORVHJLSFLRVFRPR
ORV WXQHFLQRV YLHURQ TXH VXV SUREOHPDV HFRQPLFRV VH GHEDQ IXQGDPHQWDOPHQWH D VX IDOWD GH
GHUHFKRVSROWLFRV&XDQGRORVPDQLIHVWDQWHVHPSH]DURQDIRUPXODUVXVGHPDQGDVGHXQDIRUPDPV
VLVWHPWLFDVHKL]RHYLGHQWHTXHODVSULPHUDVGRFHGHPDQGDVLQPHGLDWDVSODQWHDGDVSRU:DHO-DOLOHO
LQJHQLHUR GHVRIWZDUH \EORJJHU TXH HPHUJL FRPR XQR GH ORV OGHUHV GHO PRYLPLHQWR GH SURWHVWD
HJLSFLRVHFHQWUDEDQHQHOFDPELRSROWLFR&XHVWLRQHVFRPRHODXPHQWRGHOVXHOGRPQLPRDSDUHFDQ
VRODPHQWHHQWUHODVGHPDQGDVWUDQVLWRULDVTXHVHLPSODQWDUDQSRVWHULRUPHQWH
3DUD ORV HJLSFLRV ODV FRVDV TXH ORV KDQ UHWUDVDGR LQFOX\HQ XQ (VWDGR LQHILFD] \ FRUUXSWR \ XQD
VRFLHGDGHQODTXHQRSXHGHQXWLOL]DUVXWDOHQWRVXDPELFLQVXLQJHQLRQLODIRUPDFLQDFDGPLFD
TXH SXHGDQ FRQVHJXLU 6LQ HPEDUJR WDPELQ UHFRQRFHQ TXH ODV UDFHV GH HVWRV SUREOHPDV VRQ

SROWLFDV7RGRVORVLPSHGLPHQWRVHFRQPLFRVDORVTXHVHHQIUHQWDQSURFHGHQGHFPRVHHMHUFHHO
SRGHUSROWLFRHQ(JLSWR\GHOPRQRSROLRGHGLFKRSRGHUSRUSDUWHGHXQDOLWHUHGXFLGD<FUHHQTXH
VWHHVHOSULPHUHOHPHQWRTXHGHEHFDPELDU
1R REVWDQWH SRU FUHHU HVWR ORV PDQLIHVWDQWHV GH OD SOD]D GH 7DKULU VH KDQ GHVPDUFDGR
QRWDEOHPHQWHGHODVDELGXUDFRQYHQFLRQDOVREUHHOWHPD/DPD\RUDGHORVWHULFRV\FRPHQWDULVWDV
TXHDQDOL]DQSRUTXXQSDVFRPR(JLSWRHVSREUHORDWULEX\HQDIDFWRUHVFRPSOHWDPHQWHGLVWLQWRV
$OJXQRV VXEUD\DQ TXH OD SREUH]D GHO SDV YLHQH GHWHUPLQDGD SULQFLSDOPHQWH SRU VX VLWXDFLQ
JHRJUILFDSRUHOKHFKRGHTXHHVFDVLWRGRGHVLHUWRFDUHFHGHXQDSOXYLRVLGDGDGHFXDGD\VXVXHOR\
VXFOLPDQRSHUPLWHQTXHH[LVWDXQDDJULFXOWXUDSURGXFWLYD6LQHPEDUJRRWURVDSXQWDQDORVDWULEXWRV
FXOWXUDOHVGHORVHJLSFLRVTXHVXSXHVWDPHQWHVRQKRVWLOHVDODSURVSHULGDG\DOGHVDUUROORHFRQPLFR
'HILHQGHQODLGHDGHTXHORVHJLSFLRVFDUHFHQGHOWLSRGHUDVJRVFXOWXUDOHV\GHWLFDGHOWUDEDMRTXH
KDQSHUPLWLGRTXHRWURVSXHEORVSURVSHUHQ\TXHKDQDFHSWDGRFUHHQFLDVLVOPLFDVTXHQRFRQFXHUGDQ
FRQHO[LWRHFRQPLFR8QWHUFHUHQIRTXHHOGRPLQDQWHHQWUHORVHFRQRPLVWDV\H[SHUWRVSROWLFRVVH
EDVDHQODLGHDGHTXHORVJREHUQDQWHVGH(JLSWRVHQFLOODPHQWHQRVDEHQTXHVQHFHVDULRSDUDTXHVX
SDV SURVSHUH \ KDQ VHJXLGR SROWLFDV \ HVWUDWHJLDV LQFRUUHFWDV HQ HO SDVDGR &UHHQ TXH VL HVWRV
JREHUQDQWHV FRQVLJXLHUDQ HO DVHVRUDPLHQWR DSURSLDGR GH ORV DVHVRUHV DGHFXDGRV VH ORJUDUD OD
SURVSHULGDG'HDFXHUGRFRQHVWRVDFDGPLFRV\H[SHUWRVHOKHFKRGHTXH(JLSWRKD\DVLGRJREHUQDGR
SRU UHGXFLGDV OLWHV TXH EXVFDQ VX EHQHILFLR SHUVRQDO D FRVWD GH OD VRFLHGDG SDUHFH LUUHOHYDQWH D OD
KRUDGHFRPSUHQGHUORVSUREOHPDVHFRQPLFRVGHOSDV
(QHVWHOLEURGHIHQGHUHPRVTXHORVTXHHVWQHQORFLHUWRVRQORVHJLSFLRVGHODSOD]DGH7DKULU\
QRODPD\RUDGHORVWHULFRV\FRPHQWDULVWDV'HKHFKR(JLSWRHVSREUHSUHFLVDPHQWHSRUTXHKDVLGR
JREHUQDGR SRU XQD UHGXFLGD OLWH TXH KD RUJDQL]DGR OD VRFLHGDG HQ EHQHILFLR SURSLR D FRVWD GH OD
PD\RUSDUWHGHODSREODFLQ(OSRGHUSROWLFRVHKDFRQFHQWUDGRHQSRFDVPDQRV\VHKDXWLOL]DGRSDUD
FUHDUXQDJUDQULTXH]DSDUDTXLHQHVORRVWHQWDQFRPRODIRUWXQDYDORUDGDVHJQSDUHFHHQVHWHQWDPLO
PLOORQHVGHGODUHVDFXPXODGDSRUHOH[SUHVLGHQWH0XEDUDN/RVSHUGHGRUHVKDQVLGRORVHJLSFLRV
FRPRHOORVPLVPRVVDEHQGHVREUD
0RVWUDUHPRV TXH HVWD LQWHUSUHWDFLQ GH OD SREUH]D HJLSFLD OD LQWHUSUHWDFLQ GHO SXHEOR DSDUHFH
SDUD GDU XQD H[SOLFDFLQ JHQHUDO GH SRU TX ORV SDVHV SREUHV VRQ SREUHV 0RVWUDUHPRV TXH SDVHV
FRPR &RUHD GHO 1RUWH 6LHUUD /HRQD R =LPEDEXH VRQ SREUHV SRU OD PLVPD UD]Q TXH OR HV (JLSWR
2WURVFRPR*UDQ%UHWDD\(VWDGRV8QLGRVVHKLFLHURQULFRVSRUTXHVXVFLXGDGDQRVGHUURFDURQDODV
OLWHVTXHFRQWURODEDQHOSRGHU\FUHDURQXQDVRFLHGDGHQODTXHORVGHUHFKRVSROWLFRVHVWDEDQPXFKR
PVUHSDUWLGRVHQODTXHHOJRELHUQRGHEDUHQGLUFXHQWDV\UHVSRQGHUDORVFLXGDGDQRV\HQODTXHOD
JUDQPD\RUDGHODSREODFLQSRGDDSURYHFKDUODVRSRUWXQLGDGHVHFRQPLFDV0RVWUDUHPRVTXHSDUD
FRPSUHQGHU SRU TX H[LVWH HVWD GHVLJXDOGDG HQ HO PXQGR DFWXDOWHQHPRV TXH KXUJDU HQ HO SDVDGR \
HVWXGLDU ODV GLQPLFDV KLVWULFDV GH ODV VRFLHGDGHV 9HUHPRV TXH OD UD]Q GH TXH *UDQ %UHWDD VHD
PVULFDTXH(JLSWRHVTXHHQVHSURGXMRXQDUHYROXFLQHQ*UDQ%UHWDD R,QJODWHUUDSDUDVHU
H[DFWRV TXH WUDQVIRUP OD SROWLFD \ SRU WDQWR WDPELQ OD HFRQRPD GHO SDV (O SXHEOR OXFK SRU
DOFDQ]DUPVGHUHFKRVSROWLFRVORVJDQ\ORVXWLOL]SDUDDPSOLDUVXVRSRUWXQLGDGHVHFRQPLFDV(O
UHVXOWDGR IXH XQD WUD\HFWRULD SROWLFD \ HFRQPLFD IXQGDPHQWDOPHQWH GLVWLQWD TXH FXOPLQ HQ OD
UHYROXFLQLQGXVWULDO
/DUHYROXFLQLQGXVWULDO\ODVWHFQRORJDVTXHLPSXOVQROOHJDURQD(JLSWR\DTXHHVWHSDVHVWDED
EDMR HO FRQWURO GHO ,PSHULR RWRPDQR TXH WUDWDED D (JLSWR GH XQD IRUPD SDUHFLGD D FRPR ORWUDWDUD
SRVWHULRUPHQWH OD IDPLOLD 0XEDUDN (O GRPLQLR RWRPDQR HQ (JLSWR IXH GHUURFDGR SRU 1DSROHQ
%RQDSDUWHHQSHURGHVSXVHOSDVFD\HQPDQRVGHOFRORQLDOLVPREULWQLFRTXHWHQDWDQSRFR
LQWHUV FRPR ORV RWRPDQRV HQ SURPRYHU OD SURVSHULGDG HJLSFLD $ SHVDU GH TXH ORV HJLSFLRV VH

GHVKLFLHURQ GH ORV LPSHULRV RWRPDQR \ EULWQLFR \ GH TXH HQ GHUURFDURQ D VX PRQDUTXD QR
IXHURQ UHYROXFLRQHV FRPR OD GH HQ ,QJODWHUUD (Q OXJDU GH WUDQVIRUPDU IXQGDPHQWDOPHQWH OD
SROWLFD GH (JLSWR FRQGXMHURQ DO SRGHU D RWUD OLWH WDQ SRFR LQWHUHVDGD FRPR ORV RWRPDQRV \ ORV
EULWQLFRVHQORJUDUODSURVSHULGDGSDUDORVHJLSFLRVGHDSLH(QFRQVHFXHQFLDODHVWUXFWXUDEVLFDGH
ODVRFLHGDGQRFDPEL\(JLSWRFRQWLQXVLHQGRSREUH
(QHVWHOLEURHVWXGLDUHPRVFPRVHUHSURGXFHQHVWRVSDWURQHVFRQHOWLHPSR\SRUTXDYHFHVVH
DOWHUDQ FRPR HQ HO FDVR GH ,QJODWHUUD HQ \ GH )UDQFLD FRQ OD UHYROXFLQ GH (VWR QRV
D\XGDU D FRPSUHQGHU VL OD VLWXDFLQ GH (JLSWR KD FDPELDGR DFWXDOPHQWH \ VL OD UHYROXFLQ TXH
GHUURFD0XEDUDNFRQGXFLUDXQFRQMXQWRQXHYRGHLQVWLWXFLRQHVFDSDFHVGHOOHYDUODSURVSHULGDGDO
HJLSFLRPHGLR(JLSWRKDWHQLGRUHYROXFLRQHVHQHOSDVDGRTXHQRFDPELDURQODVFRVDVSRUTXHTXLHQHV
RUJDQL]DURQODVUHYROXFLRQHVVHOLPLWDURQDDUUHEDWDUODVULHQGDVDORVTXHODVWHQDQDQWHVTXHHOORV\D
UHFUHDU XQ VLVWHPD SDUHFLGR 'H KHFKR HV UHDOPHQWH GLIFLO TXH ORV FLXGDGDQRV FRUULHQWHV ORJUHQ XQ
YHUGDGHURSRGHUSROWLFR\FDPELHQODIRUPDGHIXQFLRQDUGHODVRFLHGDG6LQHPEDUJRHVSRVLEOH\
YHUHPRV FPR VXFHGL HQ ,QJODWHUUD )UDQFLD \ (VWDGRV 8QLGRV \ WDPELQ HQ -DSQ %RWVXDQD \
%UDVLO)XQGDPHQWDOPHQWHHVXQDWUDQVIRUPDFLQSROWLFDGHHVWHWLSRORTXHVHQHFHVLWDSDUDTXHXQD
VRFLHGDGSREUHSDVHDVHUULFD([LVWHQSUXHEDVGHTXHHVWRSRGUDHVWDUVXFHGLHQGRHQ(JLSWR5HGD
0HWZDO\PDQLIHVWDQWHGHODSOD]DGH7DKULUGHIHQGLl$KRUDYHVDPXVXOPDQHV\FULVWLDQRVMXQWRV
\DYLHMRV\MYHQHVMXQWRVWRGRVTXLHUHQORPLVPR{9HUHPRVTXHXQPRYLPLHQWRDVGHDPSOLRGHOD
VRFLHGDGIXHIXQGDPHQWDOSDUDTXHRFXUULHUDORTXHVXFHGLHQHVWDVRWUDVWUDQVIRUPDFLRQHVSROWLFDV
6LHQWHQGHPRVFXQGR\SRUTXRFXUUHQHVWDVWUDQVLFLRQHVHVWDUHPRVHQPHMRUSRVLFLQSDUDHYDOXDU
FXQGRHVSHUDPRVTXHIUDFDVHQGLFKRVPRYLPLHQWRVGHDFXHUGRFRQORTXHKDRFXUULGRQRUPDOPHQWH
HQHOSDVDGR\FXQGRSRGHPRVHVSHUDUTXHWHQJDQ[LWR\PHMRUHQODYLGDGHPLOORQHVGHSHUVRQDV


7DQFHUFD\VLQHPEDUJRWDQGLIHUHQWHV


/DHFRQRPDGH5R*UDQGH

/D FLXGDG GH 1RJDOHV HVW GLYLGLGD HQ GRV SRU XQD DODPEUDGD 6L XQR VH TXHGD GH SLH DO ODGR GH OD
YDOOD\PLUDDOQRUWHYH1RJDOHV $UL]RQD SHUWHQHFLHQWHDOFRQGDGRGH6DQWD&UX]/DUHQWDPHGLDGH
XQ KRJDU HV GH XQRV GODUHV HVWDGRXQLGHQVHV DO DR /D PD\RUD GH ORV DGROHVFHQWHV YDQ DO
LQVWLWXWR\ODPD\RUDGHORVDGXOWRVWLHQHQHVWXGLRVVHFXQGDULRV$SHVDUGHWRGDODFRQWURYHUVLDTXH
JHQHUDQODVGHILFLHQFLDVGHOVLVWHPDVDQLWDULRGH(VWDGRV8QLGRVODSREODFLQHVWUHODWLYDPHQWHVDQD
\WLHQHXQDHVSHUDQ]DGHYLGDHOHYDGDGHDFXHUGRFRQFULWHULRVPXQGLDOHV0XFKRVGHORVUHVLGHQWHV
VRQ PD\RUHV GH VHVHQWD \ FLQFR DRV \ WLHQHQ DFFHVR DO SURJUDPD GH DVLVWHQFLD VDQLWDULD 0HGLFDUH
VWHHVXQRGHORVPXFKRVVHUYLFLRVTXHSURSRUFLRQDHOJRELHUQRTXHODPD\RUDGHODVSHUVRQDVGDSRU
VHQWDGRLJXDOTXHRFXUUHFRQODHOHFWULFLGDGHOWHOIRQRHODOFDQWDULOODGRODVDQLGDGSEOLFDXQDUHG
GHFDUUHWHUDVTXHODVXQHDRWUDVFLXGDGHVGHOD]RQD\DOUHVWRGH(VWDGRV8QLGRV\SRUOWLPRSHURQR
PHQRV LPSRUWDQWH OD OH\ \ HO RUGHQ /RV KDELWDQWHV GH 1RJDOHV $UL]RQD SXHGHQ UHDOL]DU VXV
DFWLYLGDGHVGLDULDVVLQWHPHUSRUVXYLGDQLVXVHJXULGDG\QRWLHQHQXQPLHGRFRQVWDQWHDOUREROD
H[SURSLDFLQXRWUDVFRVDVTXHSRGUDQSRQHUHQSHOLJURODVLQYHUVLRQHVHQVXVQHJRFLRV\VXVFDVDV
,JXDOPHQWHLPSRUWDQWHHVTXHORVUHVLGHQWHVGH1RJDOHV $UL]RQD GDQSRUVHQWDGRTXHDSHVDUGHVX
LQHILFLHQFLD\FRUUXSFLQHVSRUGLFDHOJRELHUQRHVVXDJHQWH3XHGHQYRWDUSDUDVXVWLWXLUDVXDOFDOGH
\DFRQJUHVLVWDV\VHQDGRUHVYRWDQHQODVHOHFFLRQHVSUHVLGHQFLDOHVTXHGHWHUPLQDQTXLQGLULJLUHO
SDV/DGHPRFUDFLDHVDOJRQDWXUDOSDUDHOORV
/DYLGDDOVXUGHODDODPEUDGDDVRODPHQWHXQRVPHWURVGHDOOHVEDVWDQWHGLVWLQWD$SHVDUGH
TXHORVKDELWDQWHVGH1RJDOHV 6RQRUD YLYHQHQXQDSDUWHUHODWLYDPHQWHSUVSHUDGH0[LFRODUHQWD
PHGLDGHFXDOTXLHUKRJDUHVGHDOUHGHGRUGHXQDWHUFHUDSDUWHGHODTXHWLHQHQHQ1RJDOHV $UL]RQD 
/D PD\RU SDUWH GH ORV DGXOWRV GH 1RJDOHV 6RQRUD QR SRVHHQ HO WWXOR GH VHFXQGDULD \ PXFKRV
DGROHVFHQWHVQRYDQDOLQVWLWXWR/DVPDGUHVVHSUHRFXSDQSRUORVDOWRVQGLFHVGHPRUWDOLGDGLQIDQWLO
/DVFRQGLFLRQHVGHODVDQLGDGSEOLFDVRQGHILFLHQWHVORTXHVLJQLILFDTXHQRHVGHH[WUDDUTXHORV
KDELWDQWHVGH1RJDOHV 6RQRUD QRVHDQWDQORQJHYRVFRPRVXVYHFLQRVGHOQRUWH$GHPVQRWLHQHQ
DFFHVRDPXFKRVVHUYLFLRVSEOLFRV/DVFDUUHWHUDVHVWQHQPDOHVWDGRDOVXUGHODYDOOD/DOH\\HO
RUGHQHVWQHQSHRUHVWDGRDQ+D\PXFKDGHOLQFXHQFLD\DEULUXQQHJRFLRHVXQDDFWLYLGDGSHOLJURVD
$GHPVGHFRUUHUHOULHVJRGHTXHOHUREHQDXQRHOKHFKRGHFRQVHJXLUWRGRVORVSHUPLVRV\VRERUQRV
VRODPHQWHSDUDDEULUQRUHVXOWDQDGDIFLO/RVKDELWDQWHVGH1RJDOHV 6RQRUD YLYHQDGLDULRFRQOD
FRUUXSFLQ\ODLQHSWLWXGGHORVSROWLFRV
$ GLIHUHQFLD GH OR TXH RFXUUH FRQ VXV YHFLQRV GHO QRUWH OD GHPRFUDFLD HV XQD H[SHULHQFLD PX\
UHFLHQWHSDUDHOORV+DVWDODVUHIRUPDVSROWLFDVGHODR1RJDOHV 6RQRUD LJXDOTXHHOUHVWRGH
0[LFRHVWDEDEDMRHOFRQWUROFRUUXSWRGHO3DUWLGR5HYROXFLRQDULR,QVWLWXFLRQDO 35, 
&PRSXHGHQVHUWDQGLVWLQWDVODVGRVPLWDGHVGHORTXHHVHVHQFLDOPHQWHODPLVPDFLXGDG"1R
KD\GLIHUHQFLDVHQHOFOLPDODVLWXDFLQJHRJUILFDQLORVWLSRVGHHQIHUPHGDGHVSUHVHQWHVHQOD]RQD
\D TXH ORV JUPHQHV QR VH HQIUHQWDQ D QLQJXQD UHVWULFFLQ DO FUX]DU OD IURQWHUD HQWUH DPERV SDVHV
(YLGHQWHPHQWH ODV FRQGLFLRQHV VDQLWDULDV VRQ PX\ GLVWLQWDV SHUR HVWR QR WLHQH QDGD TXH YHU FRQ HO
HQWRUQRGHODVHQIHUPHGDGHVVLQRTXHVHGHEHDTXHODSREODFLQDOVXUGHODIURQWHUDYLYHHQSHRUHV
FRQGLFLRQHVVDQLWDULDV\FDUHFHGHXQDDWHQFLQPGLFDGLJQD

3HURTXL]ORVKDELWDQWHVVHDQPX\GLVWLQWRV3RGUDGHEHUVHDTXHORVGH1RJDOHV $UL]RQD VRQ


QLHWRVGHLQPLJUDQWHVGH(XURSDPLHQWUDVTXHORVGHOVXUVRQGHVFHQGLHQWHVGHORVD]WHFDV"1R/RV
RUJHQHVGHODVSHUVRQDVGHDPERVODGRVGHODIURQWHUDVRQEDVWDQWHVLPLODUHV'HVSXVGHTXH0[LFR
VH LQGHSHQGL]DUD GH (VSDD HQ OD ]RQD GH DOUHGHGRU GH lODV GRV 1RJDOHV{ IRUPDED SDUWH GHO
HVWDGR PH[LFDQR GH 9LHMD &DOLIRUQLD \ FRQWLQX DV GHVSXV GH OD JXHUUD HQWUH 0[LFR \ (VWDGRV
8QLGRV TXH WXYR OXJDU HQWUH \ 'H KHFKR IXH GHVSXVGH OD FRPSUD GH *DGVGHQ GH 
FXDQGRODIURQWHUDHVWDGRXQLGHQVHVHDPSOLDHVWD]RQD)XHHOWHQLHQWH10LFKOHUTXLHQPLHQWUDV
YLJLODEDODIURQWHUDDGYLUWLODSUHVHQFLDGHOlSHTXHR\ERQLWRYDOOHGHORV1RJDOHV{$TXHQDPERV
ODGRV GH OD IURQWHUD FUHFLHURQ ODV GRV FLXGDGHV /RV KDELWDQWHV GH 1RJDOHV $UL]RQD \ 1RJDOHV
6RQRUD FRPSDUWHQ DQWHSDVDGRV GLVIUXWDQ GH OD PLVPD FRPLGD \ PVLFD H LQFOXVR QRV
DYHQWXUDUDPRVDGHFLUTXHWLHQHQODPLVPDlFXOWXUD{
(YLGHQWHPHQWHKD\XQDH[SOLFDFLQPX\VHQFLOOD\REYLDGHODVGLIHUHQFLDVHQWUHODVGRVPLWDGHV
GH1RJDOHVTXHHOOHFWRU\DKDEUDGLYLQDGRODSURSLDIURQWHUDTXHGHILQHDODVGRVPLWDGHV1RJDOHV
$UL]RQD HVW HQ (VWDGRV 8QLGRV 6XV KDELWDQWHV WLHQHQ DFFHVR D ODV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV
HVWDGRXQLGHQVHV OR TXH OHV SHUPLWH HOHJLU VX WUDEDMR OLEUHPHQWH DGTXLULU IRUPDFLQ DFDGPLFD \
SURIHVLRQDO\DQLPDUDVXVHPSOHDGRUHVDTXHLQYLHUWDQHQODPHMRUWHFQRORJDORTXHDVXYH]KDFH
TXH JDQHQ VXHOGRV PV HOHYDGRV 7DPELQ WLHQHQ DFFHVR D LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV TXH OHV SHUPLWHQ
SDUWLFLSDU HQ HO SURFHVR GHPRFUWLFR HOHJLU D VXV UHSUHVHQWDQWHV \ VXVWLWXLUORV VL WLHQHQ XQ
FRPSRUWDPLHQWRLQDGHFXDGR3RUWDQWRORVSROWLFRVSURSRUFLRQDQORVVHUYLFLRVEVLFRV GHVGHVDQLGDG
SEOLFD KDVWD FDUUHWHUDV \ OH\ \ RUGHQ TXH GHPDQGDQ ORV FLXGDGDQRV /RV GH 1RJDOHV 6RQRUD QR
WLHQHQ WDQWD VXHUWH 9LYHQ HQ XQ PXQGR GLVWLQWR PROGHDGR SRU GLIHUHQWHV LQVWLWXFLRQHV VWDV FUHDQ
LQFHQWLYRV PX\ GLVSDUHV SDUD ORV KDELWDQWHV GH ODV GRV 1RJDOHV \ SDUD ORV HPSUHQGHGRUHV \ ODV
HPSUHVDV TXH GHVHDQ LQYHUWLU DOO /RV LQFHQWLYRV FUHDGRV SRU ODV GLVWLQWDV LQVWLWXFLRQHV GH ODV GRV
1RJDOHV \ ORV SDVHV HQ ORV TXH HVWQ VLWXDGDV VRQ OD UD]Q SULQFLSDO TXH H[SOLFD ODV GLIHUHQFLDV HQ
SURVSHULGDGHFRQPLFDDDPERVODGRVGHODIURQWHUD
3RUTXODVLQVWLWXFLRQHVGH(VWDGRV8QLGRVFRQGXFHQPXFKRPVDO[LWRHFRQPLFRTXHODVGH
0[LFRRGHKHFKRTXHODVGHOUHVWRGH$PULFD/DWLQD"/DUHVSXHVWDDHVWDSUHJXQWDVHHQFXHQWUDHQ
FPR VH IRUPDURQ ODV GLVWLQWDV VRFLHGDGHV HQ HO LQLFLR GHO SHURGR FRORQLDO (Q DTXHO PRPHQWR VH
SURGXMR XQD GLYHUJHQFLD LQVWLWXFLRQDO FX\DV LPSOLFDFLRQHV WRGDYD SHUGXUDQ 3DUD FRPSUHQGHU HVWD
GLYHUJHQFLD GHEHPRV HPSH]DU D REVHUYDU OD IXQGDFLQ GH ODV FRORQLDV GH 1RUWHDPULFD \$PULFD
/DWLQD


/DIXQGDFLQGH%XHQRV$LUHV

$SULQFLSLRVGHHOQDYHJDQWHHVSDRO-XDQ'D]GH6ROVOOHJDXQHVWXDULRDPSOLRGHODFRVWD
RULHQWDOGH6XGDPULFD'D]GH6ROVYDGHKDFLDODRULOODUHFODPHVHWHUULWRULRSDUD(VSDD\GLR
QRPEUHDO5RGHOD3ODWDSRUTXHORVOXJDUHRVWHQDQDTXHOPHWDOSUHFLRVR/RVSXHEORVLQGJHQDVGH
DPERV ODGRV GHO HVWXDULR ORV FKDUUDV HQ OR TXH DFWXDOPHQWH HV 8UXJXD\ \ ORV TXHUDQGHV HQ ODV
OODQXUDVTXHVHFRQRFHUDQFRPRODSDPSDHQOD$UJHQWLQDPRGHUQD YLHURQDORVUHFLQOOHJDGRVFRQ
KRVWLOLGDG (UDQ FD]DGRUHVUHFROHFWRUHV TXH YLYDQ HQ SHTXHRV JUXSRV VLQ DXWRULGDGHV SROWLFDV
FHQWUDOL]DGDVIXHUWHV'HKHFKRIXHXQDEDQGDGHFKDUUDVODTXHPDWDSDORVD-XDQ'D]GH6ROV
FXDQGRVWHH[SORUDEDORVQXHYRVGRPLQLRVTXHLQWHQWDEDRFXSDUSDUD(VSDD
(QORVHVSDROHVWRGDYDRSWLPLVWDVHQYLDURQXQDSULPHUDPLVLQGHFRORQRVGHVGH(VSDD
EDMRHOOLGHUD]JRGH3HGURGH0HQGR]D)XQGDURQXQDFLXGDGHQHOHPSOD]DPLHQWRGH%XHQRV$LUHV

HVHPLVPRDRTXHGHEDGHKDEHUVLGRXQOXJDULGHDOSDUDORVHXURSHRV%XHQRV$LUHVWHQDXQFOLPD
WHPSODGR\KRVSLWDODULR6LQHPEDUJRODSULPHUDHVWDQFLDGHORVHVSDROHVDOOGXUSRFRWLHPSR1R
HVWDEDQ DOO SDUD FRQVHJXLU EXHQRV DLUHV VLQR SDUD REWHQHU UHFXUVRV TXH H[WUDHUDQ ORV QDWLYRV EDMR
FRDFFLQ 6LQ HPEDUJR ORV FKDUUDV \ ORV TXHUDQGHV QR FRRSHUDURQ 6H QHJDURQ D SURSRUFLRQDU
FRPLGDDORVHVSDROHV\DWUDEDMDUFXDQGRHUDQDSUHVDGRV$WDFDURQHOQXHYRDVHQWDPLHQWRFRQVXV
DUFRV \ IOHFKDV /RV HVSDROHV HVWDEDQ KDPEULHQWRV \D TXH QR KDEDQ SUHYLVWR WHQHU TXH EXVFDU VX
SURSLRVXVWHQWR%XHQRV$LUHVQRHUDORTXHKDEDQVRDGR1RSRGDQFRDFFLRQDUDORVOXJDUHRVSDUD
TXH WUDEDMDUDQ SDUD HOORV< DOO QR KDED SODWD QL RUR TXH H[SORWDU OD SODWD TXH -XDQ 'D] GH 6ROV
HQFRQWUGHKHFKRSURFHGDGHO(VWDGRLQFDHQORV$QGHVPX\OHMRVKDFLDHORHVWH
0LHQWUDVLQWHQWDEDQVREUHYLYLUORVHVSDROHVHPSH]DURQDHQYLDUH[SHGLFLRQHVSDUDHQFRQWUDUXQ
QXHYR OXJDU TXH RIUHFLHUD PD\RUHV ULTXH]DV \ SREODFLRQHV PV IFLOHV GH VRPHWHU (Q XQD GH
DTXHOODVH[SHGLFLRQHVEDMRHOOLGHUD]JRGH-XDQGH$\RODVVLJXLDJXDVDUULEDHOUR3DUDQHQEXVFD
GHXQDUXWDKDFLDORVLQFDV(QHOFDPLQRHVWDEOHFLFRQWDFWRFRQORVJXDUDQHVSXHEORVHGHQWDULRGH
HFRQRPDDJUFRODEDVDGDHQHOPD]\ODPDQGLRFD-XDQGH$\RODVHQVHJXLGDVHGLRFXHQWDGHTXH
ORVJXDUDQHVHUDQFRPSOHWDPHQWHGLVWLQWRVGHORVFKDUUDV\ORVTXHUDQGHV7UDVXQEUHYHFRQIOLFWR
ORVHVSDROHVYHQFLHURQODUHVLVWHQFLDJXDUDQ\IXQGDURQXQDFLXGDG1XHVWUD6HRUDGH6DQWD0DUD
GH OD $VXQFLQ TXH VLJXH VLHQGR OD FDSLWDO GH 3DUDJXD\ /RV FRQTXLVWDGRUHV VH FDVDURQ FRQ ODV
SULQFHVDV JXDUDQHV \ VH HVWDEOHFLHURQ USLGDPHQWH FRPR XQD QXHYD DULVWRFUDFLD $GDSWDURQ ORV
VLVWHPDV\DH[LVWHQWHVGHWUDEDMRVIRU]DGRV\WULEXWRVGHORVJXDUDQHVSHURFRQHOORVDOPDQGR$TXO
HUDHOWLSRGHFRORQLDTXHGHVHDEDQHVWDEOHFHU\DOFDERGHFXDWURDRVKDEDQDEDQGRQDGR%XHQRV
$LUHV\WRGRVORVHVSDROHVHVWDEOHFLGRVDOOVHWUDVODGDURQDODQXHYDFLXGDG
%XHQRV$LUHVHOl3DUVGH6XGDPULFD{XQDFLXGDGGHDYHQLGDVDQFKDVGHHVWLORHXURSHREDVDGD
HQ OD JUDQ ULTXH]D DJUFROD GH OD SDPSD QR IXH FRORQL]DGD GH QXHYR KDVWD (O DEDQGRQR GH
%XHQRV$LUHV\ODFRQTXLVWDGHORVJXDUDQHVUHIOHMDQODOJLFDGHODFRORQL]DFLQHXURSHDGH$PULFD
/RV SULPHURV HVSDROHV \ FRPR YHUHPRV WDPELQ ORV FRORQRV LQJOHVHV QR HVWDEDQ LQWHUHVDGRV HQ
FXOWLYDU OD WLHUUD HOORV PLVPRV TXHUDQ TXH OR KLFLHUDQ RWURVSRU HOORV \ VDTXHDU VXV ULTXH]DV RUR \
SODWD


'H&DMDPDUFD

/DV H[SHGLFLRQHV GH -XDQ 'D] GH 6ROV 3HGUR GH 0HQGR]D \ -XDQ GH$\RODV OOHJDURQ WUDV ODV PV
IDPRVDVTXHVLJXLHURQDODYLVWDPLHQWRGH&ULVWEDO&ROQGHXQDGHODVLVODV%DKDPDVHOGHRFWXEUH
GH/DH[SDQVLQ\ODFRORQL]DFLQHVSDRODGH$PULFDHPSH]DURQHQVHULRFRQODLQYDVLQGH
0[LFRSRUSDUWHGH+HUQQ&RUWVHQFRQODH[SHGLFLQGH)UDQFLVFR3L]DUURD3HUXQDGFDGD
\ PHGLD GHVSXV \ FRQ OD GH 3HGUR GH 0HQGR]D DO 5R GH OD 3ODWD VRODPHQWH GRV DRV PV WDUGH
'XUDQWH HO VLJOR VLJXLHQWH (VSDD FRQTXLVW \ FRORQL] OD PD\RU SDUWH GH OD$PULFD &HQWUDO \ HO
RHVWH\HOVXUGH6XGDPULFDPLHQWUDVTXH3RUWXJDOUHFODPHOHVWH%UDVLO
/D HVWUDWHJLD GH FRORQL]DFLQ HVSDROD IXH PX\ HIHFWLYD /D LQLFL +HUQQ &RUWV HQ 0[LFR
EDVQGRVH HQ OD REVHUYDFLQ GH TXH OD PHMRU IRUPD GH GRPLQDU DO DGYHUVDULR HUD FDSWXUDU DO OGHU
LQGJHQD(VWDHVWUDWHJLDOHSHUPLWLUHFODPDUODULTXH]DDFXPXODGDGHORVOGHUHV\FRDFFLRQDUDORV
SXHEORVLQGJHQDVSDUDTXHOHHQWUHJDUDQWULEXWRV\FRPLGD(OSDVRVLJXLHQWHFRQVLVWDHQHVWDEOHFHUVH
FRPR OD QXHYD OLWH GH OD VRFLHGDG LQGJHQD \ KDFHUVH FRQ HO FRQWURO GH ORV LPSXHVWRV \ WULEXWRV \D
H[LVWHQWHV\VREUHWRGRGHORVWUDEDMRVIRU]DGRV
&XDQGR&RUWV\VXVKRPEUHVOOHJDURQDODJUDQFDSLWDOD]WHFDGH7HQRFKWLWOQHOGHQRYLHPEUH

GH IXHURQ UHFLELGRV SRU 0RFWH]XPD HO HPSHUDGRU D]WHFD TXH KDED GHFLGLGR DFRQVHMDGR SRU
VXVDVHVRUHVGDUODELHQYHQLGDDORVHVSDROHVGHIRUPDSDFILFD/RTXHRFXUULGHVSXVIXHGHVFULWR
HQ OD REUD FRPSLODGD GHVSXV GH SRU HO UHOLJLRVR IUDQFLVFDQR %HUQDUGLQR GH 6DKDJQ HQ VX
IDPRVR&GLFHIORUHQWLQR

/RVHVSDROHVVHDSRGHUDURQHQVHJXLGDGH0RFWH]XPDHQWRQFHVVHGLVSDUDURQFDGDXQDGHODVDUPDV5HLQDEDHOPLHGR(UD
FRPR VL WRGR HO PXQGR VH KXELHUD WUDJDGR HO FRUD]Q ,QFOXVR DQWHV GH TXH KXELHUD RVFXUHFLGR KDED WHUURU HVWXSHIDFFLQ
DSUHQVLQODJHQWHHVWDEDDWXUGLGD
<FRQODSXHVWDGHVROVHSURFODPDURQWRGDVODVFRVDVTXHORVHVSDROHVQHFHVLWDEDQWRUWLOODVEODQFDVSDYDVDVDGDVKXHYRV
DJXDGXOFHPDGHUDOHDFDUEQ0RFWH]XPDUHFLEDUGHQHV
<FXDQGRORVHVSDROHVVHKXELHURQDVHQWDGRELHQSUHJXQWDURQD0RFWH]XPDVREUHWRGRHOWHVRURGHODFLXGDGEXVFDEDQRUR
FRQJUDQFHOR<0RFWH]XPDIXHDOOSDUDGLULJLUDORVHVSDROHV(OORVIXHURQURGHQGROHOHDEUD]DEDQOHDJDUUDEDQ
<FXDQGROOHJDURQDODOPDFQDXQOXJDUOODPDGR7HRFDOFROOHYDURQWRGDVODVFRVDVEULOODQWHVHODEDQLFRGHFDEH]DGHSOXPDV
TXHW]DOORVDUWHIDFWRVORVHVFXGRVORVGLVFRVGRUDGRVODVQDULJXHUDVGHRURFRQIRUPDGHOXQDFUHFLHQWHODVEDQGDVGHRURSDUD
ODVSLHUQDVORVEUD]RV\ODIUHQWH
$FWRVHJXLGRVHVHSDUHORURHQVHJXLGDSUHQGLHURQIXHJRDWRGDVODVFRVDVSUHFLRVDV/RTXHPDURQWRGR<ORVHVSDROHV
KLFLHURQEDUUDVDSDUWLUGHDTXHORUR<ORVHVSDROHVIXHURQFDPLQDQGRDWRGDVSDUWHV/RWRPDURQWRGRWRGRORTXHYHDQTXH
IXHUDEXHQR
0V WDUGH IXHURQ DO SURSLR DOPDFQ GH 0RFWH]XPD DO OXJDU OODPDGR 7RWRFDOFR\ VH OOHYDURQ ODV SRVHVLRQHV GHO SURSLR
0RFWH]XPDWRGRREMHWRVSUHFLRVRVFROODUHVFRQFROJDQWHVEDQGDVGHEUD]RFRQSHQDFKRVGHSOXPDVGHTXHW]DOEDQGDVGHRUR
SDUDORVEUD]RVEUD]DOHWHVEDQGDVGHRURFRQFRQFKDV\ODGLDGHPDGHWXUTXHVDVFDUDFWHUVWLFDGHOJREHUQDQWH6HOROOHYDURQ
WRGR


/DFRQTXLVWDPLOLWDUGHORVD]WHFDVVHFRPSOHWHQ&RUWVFRPRJREHUQDGRUGHODSURYLQFLD
GH 1XHYD (VSDD HPSH] D GLYLGLU HO UHFXUVR PV YDOLRVR OD SREODFLQ LQGJHQD D WUDYV GH OD
LQVWLWXFLQGHODHQFRPLHQGD/DHQFRPLHQGDKDEDDSDUHFLGRSRUSULPHUDYH]GXUDQWHHOVLJOR;9 HQ
(VSDDFRPRSDUWHGHODUHFRQTXLVWDGHOVXUGHOSDVDORVUDEHVTXHVHKDEDQHVWDEOHFLGRDOODSDUWLU
GHOVLJOR9,,,(QHO1XHYR0XQGRODHQFRPLHQGDDGRSWXQDIRUPDPXFKRPVSHUQLFLRVDVHWUDWDED
GHXQDFHVLQGHLQGJHQDVDXQHVSDROTXHUHFLEDHOQRPEUHGHHQFRPHQGHUR/RVLQGJHQDVWHQDQ
TXHGDUDOHQFRPHQGHURWULEXWRV\PDQRGHREUD\DFDPELROGHEDFRQYHUWLUORVDOFULVWLDQLVPR
(O IXQFLRQDPLHQWR GH OD HQFRPLHQGD KD OOHJDGR KDVWD QRVRWURV D WUDYV GH OD FUQLFD YYLGD \
SURQWDHVFULWDSRU%DUWRORPGHODV&DVDVIUDLOHGRPLQLFRTXHIRUPXOXQDGHODVSULPHUDVFUWLFDV
PVGHYDVWDGRUDVDOFRORQLDOLVPRHVSDRO'H/DV&DVDVOOHJDODLVOD/D(VSDRODHQFRQXQD
IORWD GH EDUFRV GLULJLGD SRU HO QXHYR JREHUQDGRU 1LFROV GH 2YDQGR &RQ HO SDVR GHO WLHPSR
%DUWRORP GH ODV &DVDV TXHG PX\ GHVLOXVLRQDGR \ DIHFWDGR SRU HO WUDWR FUXHO \ H[SORWDGRU TXH
UHFLEDQORVSXHEORVLQGJHQDV\TXHOSUHVHQFLDEDGDWUDVGD(QGH/DV&DVDVSDUWLFLSFRPR
FDSHOOQHQODFRQTXLVWDHVSDRODGH&XEDHLQFOXVRVHOHFRQFHGLXQDHQFRPLHQGDSRUVXVVHUYLFLRV
6LQHPEDUJRUHQXQFLDHOOD\HPSH]XQDODUJDFDPSDDSDUDUHIRUPDUODVLQVWLWXFLRQHVFRORQLDOHV
HVSDRODV 6XV HVIXHU]RV FXOPLQDURQ HQ VX REUD%UHYVLPDUHODFLQGHODGHVWUXFLFLQGHODV,QGLDV 
HVFULWDHQXQDWDTXHIXOPLQDQWHDODEDUEDULHGHOGRPLQLRHVSDRO5HVSHFWRDODHQFRPLHQGD
GLFHORVLJXLHQWHHQHOFDVRGH1LFDUDJXD

&RPRORVSXHEORVTXHWHQDQHUDQWRGRVXQDPX\JUDFLRVDKXHUWDFDGDXQRFRPRVHGLMRDSRVHQWURQVHHQHOORVORVFULVWLDQRV
FDGDXQRHQHOSXHEORTXHOHUHSDUWDQ RFRPRGLFHQHOORVOHHQFRPHQGDEDQ\KDFDHQOVXVODEUDQ]DVPDQWHQLQGRVHGHODV
FRPLGDVSREUHVGHORVLQGLRV\DVOHVWRPDURQVXVSDUWLFXODUHVWLHUUDV\KHUHGDGHVGHTXHVHPDQWHQDQ3RUPDQHUDTXHWHQDQ
ORVHVSDROHVGHQWURGHVXVPHVPDVFDVDVWRGRVORVLQGLRVVHRUHVYLHMRVPXMHUHV\QLRV\DWRGRVKDFHQTXHOHVVLUYDQQRFKHV
\GDVVLQKROJDQ]D


(Q OR TXH VH UHILHUH D OD FRQTXLVWD GH 1XHYD *UDQDGD OD PRGHUQD &RORPELD %DUWRORP GH /DV
&DVDVVHDODHOIXQFLRQDPLHQWRGHWRGDODHVWUDWHJLDHVSDROD


5HSDUWLGRVORVSXHEORV\VHRUHV\JHQWHVGHOORVSRUORVHVSDROHV TXHHVWRGRORTXHSUHWHQGHQSRUPHGLRSDUDDOFDQ]DUVXILQ
OWLPR TXH HV HO RUR \ SXHVWRV WRGRV HQ OD WLUDQD \ VHUYLGXPEUH DFRVWXPEUDGD HO WLUDQR FDSLWQ SULQFLSDO TXH DTXHOOD WLHUUD
PDQGDEDSUHQGLDOVHRU\UH\GHWRGRDTXHOUHLQR\WYRORSUHVRVHLVRVLHWHPHVHVSLGLQGROHRUR\HVPHUDOGDVVLQRWUDFDXVD
QL UD]Q DOJXQD (O GLFKR UH\ TXH VH OODPDED %RJRW SRU HO PLHGR TXH OH SXVLHURQ GLMR TXH O GDUD XQD FDVD GH RUR TXH OH
SHGDQHVSHUDQGRGHVROWDUVHGHODVPDQRVGHTXLHQDVORDIOLJD\HQYLLQGLRVDTXHOHWUDMHVHQRUR\SRUYHFHVWUDMHURQPXFKD
FDQWLGDGGHRUR\SLHGUDVSHURSRUTXHQRGDEDODFDVDGHRURGHFDQORVHVSDROHVTXHORPDWDVHSXHVQRFXPSODORTXHKDED
SURPHWLGR(OWLUDQRGLMRTXHVHORSLGLHVHQSRUMXVWLFLDDQWHOPHVPR3LGLURQORDVSRUGHPDQGDDFXVDQGRDOGLFKRUH\GHOD
WLHUUD O GLR VHQWHQFLD FRQGHQQGROR D WRUPHQWRV VL QR GLHVH OD FDVD GH RUR 'DQOH HO WRUPHQWR GHO WUDFWR GH FXHUGD HFKEDQOH
VHERDUGLHQGRHQODEDUULJDSQHQOHDFDGDSLHXQDKHUUDGXUDKLQFDGDHQXQSDOR\HOSHVFXH]RDWDGRDRWURSDOR\GRVKRPEUHV
TXHOHWHQDQODVPDQRV\DVOHSHJDEDQIXHJRDORVSLHV\HQWUDEDHOWLUDQRGHUDWRHQUDWR\OHGHFDTXHDVORKDEDGHPDWDU
SRFRDSRFRDWRUPHQWRVVLQROHGDEDHORUR<DVORFXPSOL\PDWDOGLFKRVHRUFRQORVWRUPHQWRV


/D HVWUDWHJLD \ ODV LQVWLWXFLRQHV GH OD FRQTXLVWD SHUIHFFLRQDGDV HQ 0[LFR IXHURQ YLGDPHQWH
DGRSWDGDVHQHOUHVWRGHOLPSHULRHVSDRO(QQLQJQOXJDUVHKL]RGHXQDIRUPDPVHIHFWLYDTXHHQOD
FRQTXLVWDGH3HUHIHFWXDGDSRU3L]DUUR&RPRUHODWD'H/DV&DVDV

(QHODRGHPLO\TXLQLHQWRV\WUHLQWD\XQRIXHRWURWLUDQRJUDQGHFRQFLHUWDJHQWHDORVUHLQRVGHO3HUGRQGHHQWUDQGRFRQHO
WWXOR H LQWHQFLQ \ FRQ ORV SULQFLSLRV TXH ORV RWURV WRGRV SDVDGRV SRUTXH HUD XQR GH ORV TXH VH KDEDQ PV HMHUFLWDGR \ PV
WLHPSRHQWRGDVODVFUXHOGDGHV\HVWUDJRVTXHHQODWLHUUDILUPHGHVGHHODRGHPLO\TXLQLHQWRV\GLH]VHKDEDQKHFKR 


3L]DUUR HPSH] HQ OD FRVWD FHUFD GH OD FLXGDG SHUXDQD GH 7XPEHV \ IXH KDFLD HO VXU (O GH
QRYLHPEUH GH OOHJ D OD FLXGDG PRQWDRVD GH &DMDPDUFD GRQGH HO HPSHUDGRU LQFD$WDKXDOSD
KDED DFDPSDGR FRQ VX HMUFLWR$O GD VLJXLHQWH$WDKXDOSD TXH DFDEDED GH YHQFHU D VX KHUPDQR
+XVFDUHQXQDFRPSHWLFLQSDUDGHWHUPLQDUTXLQVXFHGHUDDVXGLIXQWRSDGUH+XD\QD&DSDFOOHJ
FRQVXVTXLWRDOOXJDUHQHOTXHKDEDQDFDPSDGRORVHVSDROHV$WDKXDOSDHVWDEDLUULWDGRSRUTXHOH
KDEDQ OOHJDGR QRWLFLDV GH ODV DWURFLGDGHV TXH \D KDEDQ FRPHWLGR ORV HVSDROHV FRPR YLRODU XQ
WHPSOR GHO GLRV VRO ,QWL /R TXH RFXUUL GHVSXV HV PX\ FRQRFLGR /RV HVSDROHV OHV WHQGLHURQ XQD
WUDPSD 0DWDURQ D ORV JXDUGLDV \ FULDGRV GH $WDKXDOSD SRVLEOHPHQWH XQDV GRV PLO SHUVRQDV \
FDSWXUDURQDOUH\3DUDORJUDUVXOLEHUWDG$WDKXDOSDWXYRTXHSURPHWHUTXHOOHQDUDXQDVDODFRQRUR\
GRVPVGHOPLVPRWDPDRFRQSODWD$VORKL]RSHURORVHVSDROHVLQFXPSOLHURQVXVSURPHVDV\OR
HVWUDQJXODURQHQMXOLRGH$TXHOQRYLHPEUHORVHVSDROHVFDSWXUDURQODFDSLWDOLQFDGH&X]FR
GRQGHORVDULVWFUDWDVLQFDVUHFLELHURQHOPLVPRWUDWDPLHQWRTXH$WDKXDOSDIXHURQHQFDUFHODGRVKDVWD
KDEHU HQWUHJDGR RUR \ SODWD &XDQGR ORV FDSWXUDGRV QR VDWLVIDFDQ ODV GHPDQGDV HVSDRODV HUDQ
TXHPDGRVYLYRV/RVJUDQGHVWHVRURVDUWVWLFRVGH&X]FRFRPRHOWHPSORGHO6ROIXHURQGHVSRMDGRV
GHVXRURSDUDVHUIXQGLGRHQOLQJRWHV
(QHVWHSXQWRORVHVSDROHVVHFRQFHQWUDURQHQODSREODFLQGHO,PSHULRLQFD,JXDOTXHHQHOFDVR
GH 0[LFR ORV QDWLYRV IXHURQ GLYLGLGRV HQ HQFRPLHQGDV \ XQD GH VWDV IXH FRQFHGLGD D ORV
FRQTXLVWDGRUHV TXH KDEDQ DFRPSDDGR D 3L]DUUR /D HQFRPLHQGD HUD OD LQVWLWXFLQ SULQFLSDO TXH VH
XWLOL]DED SDUD HO FRQWURO \ OD RUJDQL]DFLQ GHO WUDEDMR HQ HO SHURGR FRORQLDO LQLFLDO VLQ HPEDUJR
SURQWR VH HQIUHQW D XQ IXHUWH FRPSHWLGRU (Q XQ OXJDUHR OODPDGR 'LHJR *XDOSD HVWDED
EXVFDQGRXQVDQWXDULRLQGJHQDHQORDOWRGHORV$QGHVHQORTXHDFWXDOPHQWHHV%ROLYLD'HUHSHQWH
IXH ODQ]DGR DO VXHOR SRU XQD UIDJD GH YLHQWR \ DQWH O DSDUHFL XQ DOLMR GH PLQHUDO GH SODWD TXH
IRUPDED SDUWH GH XQD YDVWD PRQWDD GH SODWD TXH ORV HVSDROHV EDXWL]DURQ FRPR HO &HUUR 5LFR
$OUHGHGRU GHO FHUUR FUHFL OD FLXGDG GH 3RWRV TXH HQ VX SXQWR OJLGR HQ OOHJ D WHQHU XQD
SREODFLQGHSHUVRQDVPD\RUTXHODGH/LVERDR9HQHFLDHQDTXHOSHURGR
3DUDH[SORWDUODSODWDORVHVSDROHVQHFHVLWDEDQPXFKVLPRVPLQHURV(QYLDURQDXQQXHYRYLUUH\
HORILFLDOMHIHFRORQLDO)UDQFLVFRGH7ROHGRFX\DPLVLQSULQFLSDOHUDUHVROYHUHOSUREOHPDGHODPDQR
GHREUD7ROHGRTXHOOHJD3HUHQSDVFLQFRDRVYLDMDQGRHLQYHVWLJDQGRFXOHVVHUDQVXV
QXHYDVUHVSRQVDELOLGDGHV7DPELQHQFDUJXQJUDQHVWXGLRFHQVDOGHWRGDODSREODFLQDGXOWD3DUD

FRQVHJXLUODPDQRGHREUDQHFHVDULDSULPHURWUDVODGDSUFWLFDPHQWHWRGDODSREODFLQLQGJHQD\OD
FRQFHQWUHQQXHYDVFLXGDGHVOODPDGDVUHGXFFLRQHVVWDVIDFLOLWDUDQODH[SORWDFLQGHGLFKDPDQR
GHREUDSRUSDUWHGHOD&RURQDHVSDROD$FRQWLQXDFLQUHYLYL\DGDSWXQDLQVWLWXFLQGHOWUDEDMR
LQFDFRQRFLGDFRPRPLWDTXHHQHOLGLRPDGHORVLQFDVHOTXHFKXDVLJQLILFDlWXUQR{%DMRHOVLVWHPD
GHODPLWDORVLQFDVXWLOL]DEDQHOWUDEDMRIRU]DGRSDUDGLULJLUSODQWDFLRQHVGHVWLQDGDVDSURSRUFLRQDU
FRPLGDSDUDORVWHPSORVODDULVWRFUDFLD\HOHMUFLWR$FDPELRODOLWHLQFDSURSRUFLRQDEDVHJXULGDG
\D\XGDHQFDVRGHKDPEUXQD3HURHQPDQRVGH)UDQFLVFRGH7ROHGRODPLWDVREUHWRGRODGH3RWRV
VH FRQYHUWLUD HQ HO HVTXHPD GH H[SORWDFLQ GH PDQR GH REUD PV JUDQGH \ RQHURVR GHO SHURGR
FRORQLDOHVSDRO7ROHGRGHILQLXQD]RQDGHLQIOXHQFLDHQRUPHGHVGHHOFHQWURGHO3HUDFWXDOKDVWD
ODPD\RUSDUWHGHOD%ROLYLDPRGHUQDTXHFXEUDPVGHTXLQLHQWRVPLONLOPHWURVFXDGUDGRV(QHVWD
]RQDXQDVSWLPDSDUWHGHORVKRPEUHVUHFLQOOHJDGRVDVXVUHGXFFLRQHVWXYLHURQTXHWUDEDMDUHQODV
PLQDVGH3RWRV/DPLWDGH3RWRVVHPDQWXYRGXUDQWHWRGRHOSHURGRFRORQLDO\IXHDEROLGDHQ
(QHOPDSDVHPXHVWUDOD]RQDGHLQIOXHQFLDGHODPLWDVXSHUSXHVWDDODH[WHQVLQGHO,PSHULRLQFD
HQHOPRPHQWRGHODFRQTXLVWDHVSDROD,OXVWUDKDVWDTXSXQWRODPLWDVHVRODSDEDFRQHOFRUD]QGHO
,PSHULRLQFOX\HQGRODFDSLWDO&X]FR&DEH VHDODU TXH KR\ HQ GD WRGDYD VH SXHGH YHU HO OHJDGR GH OD PLWD HQ 3HU 9HDPRV ODV

GLIHUHQFLDVHQWUHODVSURYLQFLDVGH&DOFD\ODFHUFDQD$FRPD\RTXHDSDUHQWHPHQWHVRQSRFDV$PEDV
VHHQFXHQWUDQHQORDOWRGHODVPRQWDDV\HVWQKDELWDGDVSRUGHVFHQGLHQWHVGHORVLQFDVTXHKDEODQ
TXHFKXD 6LQ HPEDUJR $FRPD\R HV PXFKR PV SREUH \ VXV KDELWDQWHV FRQVXPHQ DOUHGHGRU GH XQ
WHUFLRPHQRVTXHORVGH&DOFD/DJHQWHORVDEH(Q$FRPD\RSUHJXQWDQDORVH[WUDQMHURVLQWUSLGRV
l1RVDEHTXHODJHQWHDTXHVPXFKRPVSREUHTXHODGH&DOFD"3RUTXTXHUUDYHQLUDTX"{6RQ
LQWUSLGRV SRUTXH HV PXFKR PV GLIFLO LU D $FRPD\R GHVGH OD FDSLWDO UHJLRQDO GH &X]FR DQWLJXR
FHQWURGHO,PSHULRLQFDTXHLUD&DOFD/DFDUUHWHUDTXHOOHYDD&DOFDHVWSDYLPHQWDGDPLHQWUDVTXH
ODTXHYDKDVWD$FRPD\RVHHQFXHQWUDHQPX\PDOHVWDGR3DUDLUPVDOOGH$FRPD\RVHQHFHVLWDXQ
FDEDOORRXQPXOR(Q&DOFD\HQ$FRPD\RVHFXOWLYDQODVPLVPDVFRVDVSHURHQ&DOFDODVYHQGHQHQ
HO PHUFDGR SRU GLQHUR PLHQWUDV TXH HQ $FRPD\R ODV FXOWLYDQ SDUD VX SURSLD VXEVLVWHQFLD (VWDV
GHVLJXDOGDGHVTXHVDOWDQDODYLVWD\VRQHYLGHQWHVSDUDODJHQWHTXHYLYHDOOVHSXHGHQHQWHQGHUHQ
WUPLQRVGHODVGLIHUHQFLDVLQVWLWXFLRQDOHVHQWUHHVWRVGHSDUWDPHQWRVODVGLIHUHQFLDVLQVWLWXFLRQDOHV
GH UDFHV KLVWULFDV VH UHPRQWDQ D )UDQFLVFR GH 7ROHGR \ VX SODQ SDUD OD H[SORWDFLQ HIHFWLYD GH OD
PDQR GH REUD LQGJHQD /D SULQFLSDO GLIHUHQFLD KLVWULFD HQWUH $FRPD\R \ &DOFD HV TXH $FRPD\R
HVWDEDHQOD]RQDGHLQIOXHQFLDGHODPLWDGH3RWRV&DOFDQR
$GHPV GH OD FRQFHQWUDFLQ GH OD PDQR GH REUD \ OD PLWD )UDQFLVFR GH 7ROHGR FRQVROLG OD
HQFRPLHQGD HQ XQ LPSXHVWR SHU FSLWD XQD FDQWLGDG ILMD GH SODWD TXH GHED SDJDU DQXDOPHQWH FDGD
KRPEUHDGXOWR6HWUDWDEDGHRWURSODQSDUDREOLJDUDTXHODJHQWHWUDEDMDUD\UHGXFLUORVVXHOGRVTXH
GHEDQSDJDUORVWHUUDWHQLHQWHVHVSDROHV2WUDLQVWLWXFLQHOUHSDUWLPLHQWRGHPHUFDQFDVWDPELQVH
H[WHQGLPLHQWUDV7ROHGRRFXSVXFDUJR(OUHSDUWLPLHQWRGHULYDGRGHOYHUERlUHSDUWLU{LPSOLFDED
OD YHQWD IRU]RVD GH PHUFDQFDV D OXJDUHRV D SUHFLRV GHWHUPLQDGRV SRU ORV HVSDROHV )LQDOPHQWH
7ROHGRLQWURGXMRHOWUDMQ OLWHUDOPHQWHlODFDUJD{ TXHHPSOHDEDDORVLQGJHQDVFRPRVXVWLWXWRVGH
DQLPDOHVGHFDUJDSDUDOOHYDUSHVDGDVPHUFDQFDVFRPRYLQRDUWFXORVWH[WLOHVXKRMDVGHFRFDHQODV
DYHQWXUDVHPSUHVDULDOHVGHODOLWHHVSDROD
$ORODUJR\DQFKRGHOPXQGRFRORQLDOHVSDROHQ$PULFDDSDUHFLHURQLQVWLWXFLRQHV\HVWUXFWXUDV
VRFLDOHVSDUHFLGDV7UDVXQDIDVHLQLFLDOGHFRGLFLD\VDTXHRGHRUR\SODWDORVHVSDROHVFUHDURQXQD
UHG GH LQVWLWXFLRQHV GHVWLQDGDV D H[SORWDU D ORV SXHEORV LQGJHQDV (O FRQMXQWR IRUPDGR SRU
HQFRPLHQGDPLWDUHSDUWLPLHQWR\WUDMQWHQDFRPRREMHWLYRREOLJDUDORVSXHEORVLQGJHQDVDWHQHU
XQQLYHOGHYLGDGHVXEVLVWHQFLD\H[WUDHUDVWRGDODUHQWDUHVWDQWHSDUDORVHVSDROHV(VWRVHORJU
H[SURSLDQGR VX WLHUUD REOLJQGRORV D WUDEDMDU RIUHFLHQGR VXHOGRV EDMRV SRU HO WUDEDMR LPSRQLHQGR
LPSXHVWRV HOHYDGRV \ FREUDQGR SUHFLRV DOWRV SRU SURGXFWRV TXH QL VLTXLHUD VH FRPSUDEDQ
YROXQWDULDPHQWH$SHVDUGHTXHHVWDVLQVWLWXFLRQHVJHQHUDEDQPXFKDULTXH]DSDUDOD&RURQDHVSDROD
HKLFLHURQPX\ULFRVDORVFRQTXLVWDGRUHV\DVXVGHVFHQGLHQWHVWDPELQFRQYLUWLHURQ$PULFD/DWLQD
HQ XQR GH ORV FRQWLQHQWHV PV GHVLJXDOHV GHO PXQGR \ VRFDYDURQ JUDQ SDUWH GH VX SRWHQFLDO
HFRQPLFR


D-DPHVWRZQ

0LHQWUDV ORV HVSDROHV HPSH]DEDQ VX FRQTXLVWD GH $PULFD D SDUWLU GH ,QJODWHUUD HUD XQD
SRWHQFLDHXURSHDPHQRUTXHVHUHFXSHUDEDGHORVGHYDVWDGRUHVHIHFWRVGHXQDJXHUUDFLYLOODJXHUUDGH
ODV'RV5RVDV,QJODWHUUDQRHVWDEDHQFRQGLFLRQHVGHDSURYHFKDUODOXFKDSRUHOVDTXHR\HORUR\OD
RSRUWXQLGDGGHH[SORWDUDORVSXHEORVLQGJHQDVGH$PULFD6LQHPEDUJRFDVLFLHQDRVGHVSXVHQ
 (XURSD TXHG FRQPRFLRQDGD SRU OD GHUURWD GH OD DUPDGD HVSDROD TXH IXH XQ LQWHQWR GHO UH\
HVSDRO)HOLSH,,GHLQYDGLU,QJODWHUUD/DYLFWRULDGH,QJODWHUUDIXHIUXWRGHODVXHUWHSHURWDPELQVH

FRQYLUWL HQ XQD VHDO GH OD FRQILDQ]D FUHFLHQWH GH ORV LQJOHVHV HQ HO PDU OR TXH OHV SHUPLWLUD
SDUWLFLSDUILQDOPHQWHHQODEVTXHGDGHOLPSHULRFRORQLDO
3RU OR WDQWR QR HV QLQJXQD FRLQFLGHQFLD TXH ORV LQJOHVHV HPSH]DUDQ VX FRORQL]DFLQ GH
1RUWHDPULFD H[DFWDPHQWH HQ DTXHO PRPHQWR 'H WRGDV IRUPDV OOHJDEDQ WDUGH 1R HOLJLHURQ
1RUWHDPULFD SRUTXH IXHUD XQD ]RQD DWUDFWLYD VLQR SRUTXH HUD OR QLFR TXH HVWDED GLVSRQLEOH /DV
SDUWHV lGHVHDEOHV{ GH $PULFD FRQ DEXQGDQFLD GH SREODFLQ LQGJHQD \ PLQDV GH RUR \ SODWD TXH
H[SORWDU \D KDEDQ VLGR RFXSDGDV /RV LQJOHVHV FRQVLJXLHURQ ODV VREUDV &XDQGR HO HVFULWRU \
DJUQRPR LQJOV $UWKXU <RXQJ FRPHQWDED GQGH VH SURGXFDQ DOLPHQWRV EVLFRV UHQWDEOHV HQ
UHIHUHQFLDDSURGXFWRVDJUFRODVH[SRUWDEOHVREVHUY

(QJHQHUDOSDUHFHTXHODVSURGXFFLRQHVEVLFDVGHQXHVWUDVFRORQLDVUHGXFHQVXYDORUHQSURSRUFLQDVXGLVWDQFLDGHOVRO(QODV
$QWLOODVTXHVRQODVPVFDOXURVDVGHWRGDVOOHJDQDVHUGHOLEUDVFKHOLQHV\SHQLTXHSRUFDEH]D(QODVFRQWLQHQWDOHVGHO
VXUVXPDQOLEUDV\FKHOLQHV(QODVFHQWUDOHVVRQGHFKHOLQHVFRQSHQLTXHV\PHGLR(QORVDVHQWDPLHQWRVGHOQRUWHVRQ
GHFKHOLQHVFRQSHQLTXHV(VWDHVFDODVLQGXGDVXJLHUHXQDOHFFLQFUXFLDOHYLWDUFRORQL]DUODVODWLWXGHVPVDOQRUWH


(OSULPHULQWHQWRLQJOVGHHVWDEOHFHUXQDFRORQLDHQ5RDQRNH &DUROLQDGHO1RUWH HQWUH\
 IXH XQ URWXQGR IUDFDVR (Q OR LQWHQWDURQ GH QXHYR 3RFR DQWHV GHO ILQDO GH WUHV
EDUFRV6XVDQ &RQVWDQW *RGVSHHG\ 'LVFRYHU\EDMR HO PDQGR GHO FDSLWQ &KULVWRSKHU 1HZSRUW
]DUSDURQKDFLD9LUJLQLD/RVFRORQRVEDMRORVDXVSLFLRVGHOD9LUJLQLD&RPSDQ\QDYHJDURQKDVWDOD
EDKDGH&KHVDSHDNH\UHPRQWDURQHOURTXHOODPDURQ-DPHVHQKRQRUDOPRQDUFDLQJOVUHLQDQWH(O
GHPD\RGHIXQGDURQHODVHQWDPLHQWRGH-DPHVWRZQ
$ SHVDU GH TXH ORV FRORQRV TXH LEDQ D ERUGR GH ORV EDUFRV SURSLHGDG GH OD 9LUJLQLD &RPSDQ\
IXHUDQLQJOHVHVVXPRGHORGHFRORQL]DFLQHVWDEDIXHUWHPHQWHLQIOXLGRSRUHOSDWUQILMDGRSRU&RUWV
3L]DUUR \ 7ROHGR 6X SODQ LQLFLDO HUD FDSWXUDU DO MHIH ORFDO \ XWLOL]DUOR SDUD FRQVHJXLU SURYLVLRQHV \
REOLJDUDODSREODFLQDFXOWLYDUDOLPHQWRV\FUHDUULTXH]DSDUDHOORV
/D SULPHUD YH] TXH GHVHPEDUFDURQ HQ -DPHVWRZQ ORV LQJOHVHV QRVDEDQ TXH HVWDEDQ GHQWUR GHO
WHUULWRULR UHFODPDGR SRU OD &RQIHGHUDFLQ 3RZKDWDQ FRDOLFLQ GH XQRV WUHLQWD JUXSRV SROWLFRV TXH
GHEDQOHDOWDGDXQUH\OODPDGR:DKXQVXQDFRFN/DFDSLWDOGH:DKXQVXQDFRFNHVWDEDHQODFLXGDGGH
:HURZRFRPRFRDSRFRPVGHNLOPHWURVGH-DPHVWRZQ(OSODQGHORVFRORQRVHUDREWHQHUPV
GDWRVVREUHODVLWXDFLQ6LQRVHSRGDREOLJDUDORVOXJDUHRVDTXHOHVSURSRUFLRQDUDQFRPLGD\D
TXHWUDEDMDUDQSDUDHOORVFRPRPQLPRSRGUDQFRPHUFLDUFRQHOORV$OSDUHFHUODLGHDGHTXHIXHUDQ
ORVSURSLRVFRORQRVTXLHQHVWUDEDMDUDQ\FXOWLYDUDQVXVSURSLRVDOLPHQWRVQRVHOHVSDVSRUODFDEH]D
(VRQRHUDORTXHKDFDQORVFRQTXLVWDGRUHVGHO1XHYR0XQGR
:DKXQVXQDFRFNHQVHJXLGDVHSHUFDWGHODSUHVHQFLDGHORVFRORQRV\REVHUYVXVLQWHQFLRQHVFRQ
XQD JUDQ VRVSHFKD 'RPLQDED OR TXH SDUD 1RUWHDPULFD HUD XQ LPSHULR EDVWDQWH JUDQGH 6LQ
HPEDUJRWHQDPXFKRVHQHPLJRV\FDUHFDGHOFRQWUROSROWLFRDSODVWDQWH\FHQWUDOL]DGRGHORVLQFDV
:DKXQVXQDFRFNGHFLGLHVSHUDUDYHUFXOHVHUDQODVLQWHQFLRQHVGHORVLQJOHVHVDVTXHDOSULQFLSLR
HQYLPHQVDMHURVTXHDILUPDEDQTXHGHVHDEDHQWDEODUUHODFLRQHVDPLVWRVDVFRQHOORV
$PHGLGDTXHHOLQYLHUQRGHDYDQ]DEDORVFRORQRVGH-DPHVWRZQHPSH]DURQDTXHGDUVHVLQ
YYHUHV\HOOGHUGHVLJQDGRSRUHOFRQVHMRDOPDQGRGHODFRORQLD(GZDUG0DULH:LQJILHOGSHUGD
WLHPSR FRQ VX LQGHFLVLQ 4XLHQ VDOY OD VLWXDFLQ IXH HO FDSLWQ -RKQ 6PLWK FX\RV WH[WRV
SURSRUFLRQDQ XQD GH QXHVWUDV SULQFLSDOHV IXHQWHV GH LQIRUPDFLQ VREUH HO GHVDUUROOR LQLFLDO GH OD
FRORQLD 6PLWK HUD XQ SHUVRQDMH IXHUD GH OR FRPQ 1DFLGR HQ ,QJODWHUUD HQ HO /LQFROQVKLUH UXUDO
LJQRUHOGHVHRGHVXSDGUHGHGHGLFDUVHDOFRPHUFLR\VHFRQYLUWLHQXQVROGDGRGHIRUWXQD3ULPHUR
OXFK FRQ HO HMUFLWR LQJOV HQ ORV 3DVHV %DMRV SRVWHULRUPHQWH VH XQL D ODV IXHU]DV DXVWULDFDV TXH
VHUYDQHQ+XQJUDOXFKDQGRFRQWUDORVHMUFLWRVGHO,PSHULRRWRPDQR\IXHFDSWXUDGRHQ5XPDQD\

YHQGLGRFRPRHVFODYRSDUDWUDEDMDUHQHOFDPSR8QGDFRQVLJXLVXSHUDUDVXDPR\WUDVUREDUOHOD
URSD\HOFDEDOORHVFDSGHYXHOWDDWHUULWRULRDXVWULDFR3HUR6PLWKVHKDEDPHWLGRHQSUREOHPDVHQ
HO YLDMH D 9LUJLQLD \ IXH HQFDUFHODGR HQ HO6XVDQ &RQVWDQWSRU PRWQ WUDV GHVDILDU ODV UGHQHV GH
:LQJILHOG &XDQGR ORV EDUFRV DOFDQ]DURQ HO 1XHYR 0XQGR WHQDQ SUHYLVWR OOHYDUOR D MXLFLR 6LQ
HPEDUJRSDUDLQPHQVRKRUURUGH:LQJILHOG1HZSRUW\RWURVFRORQRVGHODOLWHWUDVDEULUVXVUGHQHV
VHOODGDVGHVFXEULHURQTXHOD9LUJLQLD&RPSDQ\KDEDGHVLJQDGRD6PLWKFRPRXQRGHORVPLHPEURV
GHOFRQVHMRTXHLEDDJREHUQDU-DPHVWRZQ
0LHQWUDV 1HZSRUW QDYHJDED GH YXHOWD D ,QJODWHUUD HQ EXVFD GH SURYLVLRQHV \ PV FRORQRV \
:LQJILHOG QR HVWDED VHJXUR GH TX KDFHU IXH 6PLWK TXLHQ VDOY OD FRORQLD ,QLFL XQD VHULH GH
PLVLRQHVFRPHUFLDOHVTXHJDUDQWL]DEDQODVSURYLVLRQHVGHYYHUHV(QXQDGHHOODVIXHFDSWXUDGRSRU
2SHFKDQFDQRXJK XQR GH ORV KHUPDQRV SHTXHRV GH :DKXQVXQDFRFN \ IXH OOHYDGR DQWH HO UH\ HQ
:HURZRFRPRFR)XHHOSULPHULQJOVTXHFRQRFLD:DKXQVXQDFRFN\HQHVDUHXQLQLQLFLDOVHJQVH
FXHQWD 6PLWK VH VDOY GH OD PXHUWH JUDFLDV D OD LQWHUYHQFLQ GH OD KLMD PHQRU GH :DKXQVXQDFRFN
3RFDKRQWDV (O GH HQHUR GH 6PLWK IXH OLEHUDGR \ YROYL D -DPHVWRZQ TXH DQ FDUHFD
SHOLJURVDPHQWHGHFRPLGDKDVWDHORSRUWXQRUHJUHVRGH1HZSRUWGHVGH,QJODWHUUDPVWDUGHHOPLVPR
GD
1RREVWDQWHORVFRORQRVGH-DPHVWRZQDSUHQGLHURQSRFRGHHVWDH[SHULHQFLDLQLFLDO$PHGLGDTXH
DYDQ]DEDHODRFRQWLQXDEDQVXEVTXHGDGHRUR\PHWDOHVSUHFLRVRV7RGDYDQRSDUHFDQKDEHU
HQWHQGLGRTXHSDUDVREUHYLYLUQRSRGDQFRQILDUHQTXHORVOXJDUHRVORVDOLPHQWDUDQDWUDYVGHOD
FRDFFLQQLGHOFRPHUFLR)XH6PLWKHOSULPHURTXHVHGLRFXHQWDGHTXHHOPRGHORGHFRORQL]DFLQ
TXH KDED IXQFLRQDGR WDQ ELHQ SDUD &RUWV \ 3L]DUUR QR IXQFLRQDUD HQ 1RUWHDPULFD /DV
FLUFXQVWDQFLDV VXE\DFHQWHV HUDQ GHPDVLDGR GLVWLQWDV 6PLWK REVHUY TXH D GLIHUHQFLD GH D]WHFDV H
LQFDVORVSXHEORVGH9LUJLQLDQRWHQDQRUR$VORDQRWHQVXGLDULRl'HELVVDEHUTXHORVYYHUHV
VRQWRGDVXULTXH]D{$QDV7RGNLOOXQRGHORVSULPHURVFRORQRVTXHGHMXQDPSOLRGLDULRH[SUHVDED
ELHQODVIUXVWUDFLRQHVGH6PLWK\GHORVRWURVTXHFD\HURQHQODFXHQWDGHHVWHKHFKR

l1RKDEDFRQYHUVDFLQHVSHUDQ]DQLWUDEDMRVLQREXVFDRURUHILQDRURFDUJDRUR{


&XDQGR 1HZSRUW SDUWL KDFLD ,QJODWHUUD HQ DEULO GH OOHYDED XQ FDUJDPHQWR GH SLULWD
FRQRFLGD FRPR lHO RUR GH ORV WRQWRV{ 9ROYL D ILQDOHV GH VHWLHPEUH FRQ UGHQHV GH OD 9LUJLQLD
&RPSDQ\GHFRQWURODUFRQPVILUPH]DDORVOXJDUHRV(OSODQTXHKDEDQHODERUDGRHUDFRURQDUD
:DKXQVXQDFRFNFRQODHVSHUDQ]DGHTXHDVTXHGDUDVRPHWLGRDOUH\LQJOV-DFRER,/RLQYLWDURQD
-DPHVWRZQ SHUR :DKXQVXQDFRFN TXH WRGDYD GHVFRQILDED SURIXQGDPHQWH GH ORV FRORQRV QR WHQD
LQWHQFLQGHDUULHVJDUVHDTXHORFDSWXUDUDQ-RKQ6PLWKDQRWODUHVSXHVWDGH:DKXQVXQDFRFNl6LWX
UH\PHKDHQYLDGRUHJDORV\RWDPELQVR\UH\\VWDHVPLWLHUUD7XSDGUHGHEHYHQLUDPQR\RD
OQLDWXIXHUWHQRPRUGHUHVHDQ]XHOR{
6L :DKXQVXQDFRFN QR LED D lPRUGHU HVH DQ]XHOR{ 1HZSRUW \ 6PLWK WHQGUDQ TXH LU D
:HURZRFRPRFRDUHSUHVHQWDUODFRURQDFLQ$SDUHQWHPHQWHWRGRHODVXQWRIXHXQILDVFRDEVROXWR\
OR QLFR TXH FRQVLJXLHURQ IXH TXH :DKXQVXQDFRFN GHFLGLHUD TXH KDED OOHJDGR HO PRPHQWR GH
TXLWDUVHGHHQFLPDODFRORQLD,PSXVRXQHPEDUJRTXHLPSHGDTXH-DPHVWRZQSXGLHUDFRPHUFLDUFRQ
YYHUHV:DKXQVXQDFRFNKDUDTXHVHPXULHUDQGHKDPEUH
1HZSRUWTXHSDUWLGHQXHYRKDFLD,QJODWHUUDHQGLFLHPEUHGHHVWDYH]OOHYDEDFRQVLJRXQD
FDUWDHVFULWDSRU6PLWKHQODTXHLQVLVWDDORVGLUHFWRUHVGHOD9LUJLQLD&RPSDQ\SDUDTXHFDPELDUDQ
VX IRUPD GH SHQVDU HQ OD FRORQLD 1R KDED QLQJXQD SRVLELOLGDG GH HVWDEOHFHU XQD H[SORWDFLQ SDUD
lKDFHUVHULFRUSLGDPHQWH{HQ9LUJLQLDGHOHVWLORGHODVGH0[LFR\3HU1RKDEDRURQLPHWDOHV

SUHFLRVRV\QRVHSRGDREOLJDUDORVLQGJHQDVDTXHWUDEDMDUDQSDUDHOORVQLDTXHOHVSURSRUFLRQDUDQ
FRPLGD 6PLWK VH GLR FXHQWD GH TXH SDUD TXH OD FRORQLD IXHUD YLDEOH VHUDQ ORV SURSLRV FRORQRV
TXLHQHV WHQGUDQ TXH WUDEDMDU 3RU HVR LQVW D ORV GLUHFWRUHV SDUD TXH HQYLDUDQ HO WLSR DGHFXDGR GH
SHUVRQDV l&XDQGR YXHOYDQ D HQYLDU SHUVRQDV OHV URJDUD TXH HQYLDUDQ D XQRV WUHLQWD FDUSLQWHURV
ODEUDGRUHVMDUGLQHURVSHVFDGRUHVKHUUHURV\DOEDLOHVDVFRPRH[FDYDGRUHVGHUEROHV\UDFHVELHQ
SURYLVWRV\GHVSXVPLOSHUVRQDVFRPRODVTXH\DWHQHPRV{
-RKQ6PLWKQRTXHUDPVRUIHEUHVLQWLOHV8QDYH]PV-DPHVWRZQVREUHYLYLVRODPHQWHJUDFLDV
DVXFDSDFLGDGGHLPSURYLVDFLQ6PLWKFRQVLJXLSHUVXDGLUHLQWLPLGDUDYDULRVJUXSRVLQGJHQDVGHO
OXJDU SDUD TXH FRPHUFLDUDQ FRQ O \ FXDQGR VH QHJDEDQ O FRJD OR TXH SRGD 'H YXHOWD DO
DVHQWDPLHQWR 6PLWK WRP HO PDQGR DEVROXWR H LPSXVR OD VLJXLHQWH UHJOD l4XLHQ QR WUDEDMD QR
FRPH{-DPHVWRZQVREUHYLYLXQVHJXQGRLQYLHUQR
/D 9LUJLQLD &RPSDQ\ HUD XQD HPSUHVD FRQ QLPR GH OXFUR SHUR WUDV GRV DRV GHVDVWURVRV QR
KDED HO PQLPR DWLVER GH EHQHILFLRV /RV GLUHFWRUHV GH OD HPSUHVD GHFLGLHURQ TXH QHFHVLWDEDQ XQ
QXHYRPRGHORGHJRELHUQRTXHVXVWLWX\HUDHOFRQVHMRJREHUQDQWHSRUXQJREHUQDGRUQLFR(OSULPHU
KRPEUHTXHRFXSHVWHFDUJRIXHVLU7KRPDV*DWHV7HQLHQGRHQFRQVLGHUDFLQDOJXQRVDVSHFWRVGHO
DYLVR GH -RKQ 6PLWK ORV UHVSRQVDEOHV GH OD 9LUJLQLD &RPSDQ\ VH GLHURQ FXHQWD GH TXH WHQDQ TXH
LQWHQWDU DOJR QXHYR (VWD WRPD GH FRQFLHQFLD VH KL]R PV HYLGHQWH GXUDQWH ORV DFRQWHFLPLHQWRV GHO
LQYLHUQR GH HQ HO lSHURGR GH OD KDPEUXQD{ (O QXHYR PRGHOR GH JRELHUQR QR GHMDED
HVSDFLR SDUD 6PLWK TXLHQ GLVJXVWDGR YROYL D ,QJODWHUUD HQ HO RWRR GH 6LQ VX FDSDFLGDG GH
LPSURYLVDFLQ \ FRQ :DKXQVXQDFRFN HVWUDQJXODQGR HO VXPLQLVWUR GH DOLPHQWRV ORV FRORQRV GH
-DPHVWRZQSHUHFDQ'HORVTXLQLHQWRVTXHHPSH]DURQHOLQYLHUQRVRODPHQWHTXHGDEDQVHVHQWDYLYRV
HQPDU]R/DVLWXDFLQHUDWDQGHVHVSHUDGDTXHUHFXUULHURQDOFDQLEDOLVPR
/DlQRYHGDG{LPSXHVWDHQODFRORQLDSRU*DWHV\VXD\XGDQWHVLU7KRPDV'DOHIXHXQUJLPHQGH
WUDEDMRGHXQDVHYHULGDGGUDFRQLDQDSDUDORVFRORQRVLQJOHVHV DXQTXHHYLGHQWHPHQWHQRSDUDODOLWH
TXHGLULJDODFRORQLD )XH'DOHTXLHQGLIXQGLODVlOH\HVGLYLQDVPRUDOHV\PDUFLDOHV{TXHLQFOXDQ
ODVFOXVXODV

1LQJQKRPEUHRPXMHUHVFDSDUGHODFRORQLDSDUDLUFRQORVLQGLRVEDMRSHQDGHPXHUWH
7RGR DTXHO TXH UREH HQ XQ KXHUWR SEOLFR R SULYDGR R HQ XQ YLHGR R TXH UREH PD]RUFDV GH PD] VHU FDVWLJDGR FRQ OD
PXHUWH
1LQJQPLHPEURGHODFRORQLDYHQGHUQLGDUQLQJQSURGXFWRGHHVWHSDVDQLQJQFDSLWQSDWUQRPDULQHURSDUDTXHOR
WUDQVSRUWHIXHUDGHODFRORQLDSDUDVXXVRSULYDGREDMRSHQDGHPXHUWH


6LORVSXHEORVLQGJHQDVQRSRGDQVHUH[SORWDGRVUD]RQOD9LUJLQLD&RPSDQ\TXL]ORVFRORQRV
V(OQXHYRPRGHORGHGHVDUUROORFRORQLDOLPSOLFDEDTXHOD9LUJLQLD&RPSDQ\HUDSURSLHWDULDGHOD
WLHUUD /RV KRPEUHV IXHURQ DOEHUJDGRV HQ EDUUDFRQHV \ UHFLEDQ UDFLRQHV GHWHUPLQDGDV SRU OD
FRPSDD 6H HOLJLHURQ JUXSRV GH WUDEDMR FDGD XQR VXSHUYLVDGR SRU XQ DJHQWH GH OD FRPSDD (UD
PX\SDUHFLGRDODOH\PDUFLDO\ODHMHFXFLQHUDHOFDVWLJRDOTXHVHUHFXUUDSULPHUR&RPRSDUWHGH
ODVQXHYDVLQVWLWXFLRQHVSDUDODFRORQLDODSULPHUDFOXVXODTXHVHDFDEDGHGDUHVVLJQLILFDWLYD/D
FRPSDD DPHQD]DED FRQ OD PXHUWH D ORV TXH KX\HUDQ 7HQLHQGR HQ FXHQWD HO QXHYR UJLPHQ GH
WUDEDMRHVFDSDUVH\YLYLUFRQORVOXJDUHRVVHFRQYLUWLHQXQDRSFLQFDGDYH]PVDWUDFWLYDSDUDORV
FRORQRVTXHGHEDQVRPHWHUVHDOWUDEDMR$VLPLVPRODEDMDGHQVLGDGGHODVSREODFLRQHVLQGJHQDVGH
9LUJLQLDHQDTXHOPRPHQWRWDPELQDEUDODSRVLELOLGDGGHHVFDSDUXQRVRORDODIURQWHUDTXHTXHGDED
IXHUD GHO FRQWURO GH OD 9LUJLQLD &RPSDQ\ (O SRGHU GH OD FRPSDD IUHQWH D DTXHOODV RSFLRQHV HUD
OLPLWDGR 1R SRGD FRDFFLRQDU D ORV FRORQRV SDUD TXH KLFLHUDQ XQ WUDEDMR PX\ GXUR FRQ UDFLRQHV GH
FRPLGDGHPHUDVXEVLVWHQFLD

(Q HO PDSD VH PXHVWUD XQD HVWLPDFLQ GH OD GHQVLGDG GH SREODFLQ GH GLVWLQWDV UHJLRQHV GHO
FRQWLQHQWHDPHULFDQRHQHOPRPHQWRGHODFRQTXLVWDHVSDROD/DGHQVLGDGGHSREODFLQGH(VWDGRV
8QLGRV H[FHSWR HQ XQ QPHUR OLPLWDGR GH QFOHRV HUD FRPR P[LPR GH WUHV FXDUWDV SDUWHV GH
SHUVRQDSRUFDGDNLOPHWURVFXDGUDGRV(QHOFHQWURGH0[LFRRHQHO3HUDQGLQRODGHQVLGDG
GH SREODFLQ HUD PX\ HOHYDGD FXDWURFLHQWDV SHUVRQDV SRU NLOPHWURV FXDGUDGRV PV GH
TXLQLHQWDVYHFHVVXSHULRU/RTXHHUDSRVLEOHHQ0[LFRR3HUQRHUDIDFWLEOHHQ9LUJLQLD/D 9LUJLQLD &RPSDQ\ WDUG WLHPSR HQ UHFRQRFHU TXH DTXHO PRGHOR LQLFLDO GH FRORQL]DFLQ QR
IXQFLRQDEDHQ9LUJLQLD\WDPELQSDVWLHPSRKDVWDTXHFRPSUHQGLHOIUDFDVRGHODVlOH\HVGLYLQDV
PRUDOHV \ PDUFLDOHV{$ SDUWLU GH VH DGRSW XQD HVWUDWHJLD UDGLFDOPHQWH QXHYD &RPR QR HUD
SRVLEOH FRDFFLRQDU QL D ORV OXJDUHRV QL D ORV FRORQRV OD QLFD DOWHUQDWLYD TXH TXHGDED HUD GDU
LQFHQWLYRVDORVFRORQRV(QHPSH]HOlVLVWHPDGHUHSDUWRGHWLHUUDVSRUFDEH]D{TXHGDEDD
FDGDFRORQRDGXOWRKRPEUHFLQFXHQWDDFUHVGHWLHUUD\FLQFXHQWDDFUHVPVSRUFDGDPLHPEURGHVX
IDPLOLD\SRUFDVDVLUYLHQWHTXHSXGLHUDOOHYDUD9LUJLQLD/RVFRORQRVUHFLELHURQVXVFDVDV\IXHURQ
OLEHUDGRV GH VXV FRQWUDWRV \ HQ VH LQWURGXMR XQD$VDPEOHD *HQHUDO TXH GDED YR] HIHFWLYD D
WRGRVORVKRPEUHVDGXOWRVHQODVOH\HV\ODVLQVWLWXFLRQHVTXHJREHUQDEDQODFRORQLD(UDHOLQLFLRGHOD
GHPRFUDFLDHQ(VWDGRV8QLGRV
/D9LUJLQLD&RPSDQ\WDUGGRFHDRVHQDSUHQGHUVXSULPHUDOHFFLQHVGHFLUTXHORTXHKDED
IXQFLRQDGRSDUDORVHVSDROHVHQ0[LFR&HQWURDPULFD\6XGDPULFDQRIXQFLRQDUDHQHOQRUWHGHO
FRQWLQHQWH DPHULFDQR (O UHVWR GHO VLJOR;9,, IXH WHVWLJR GH XQD ODUJD VHULH GH OXFKDV SRU OD VHJXQGD
OHFFLQ OD QLFD RSFLQ SDUD ORJUDU XQD FRORQLD YLDEOH HFRQPLFDPHQWH HUD FUHDU LQVWLWXFLRQHV TXH
GLHUDQLQFHQWLYRVDORVFRORQRVSDUDLQYHUWLU\WUDEDMDUGXUR
$PHGLGDTXH1RUWHDPULFDVHGHVDUUROODEDODVOLWHVLQJOHVDVLQWHQWDEDQXQD\RWUDYH]HVWDEOHFHU
LQVWLWXFLRQHV TXH UHVWULQJLHUDQ IXHUWHPHQWH ORV GHUHFKRV HFRQPLFRV \ SROWLFRV SDUD WRGRV ORV
KDELWDQWHVGHODFRORQLDH[FHSWRSDUDXQDPLQRUDSULYLOHJLDGDLJXDOTXHKDEDQKHFKRORVHVSDROHV
6LQHPEDUJRXQD\RWUDYH]IUDFDVHOPRGHORFRPRKDEDVXFHGLGRHQ9LUJLQLD
8QRGHORVLQWHQWRVPVDPELFLRVRVHPSH]SRFRGHVSXVGHOFDPELRGHHVWUDWHJLDGHOD9LUJLQLD
&RPSDQ\(QGLH]PLOORQHVGHDFUHVGHWLHUUDGHODSDUWHDOWDGHODEDKDGH&KHVDSHDNHIXHURQ
FRQFHGLGRVSRUHOUH\LQJOV&DUORV,D&HFLOLXV&DOYHUWORUG%DOWLPRUH/D&DUWDGH0DU\ODQGGDEDD
ORUG %DOWLPRUH OLEHUWDG DEVROXWD SDUD FUHDU XQ JRELHUQR VLJXLHQGR VXV GHVHRV \ OD FOXVXOD 9,,
HVWDEOHFD TXH %DOWLPRUH WHQD lSRU HO EXHQ \ IHOL] JRELHUQR GH GLFKD SURYLQFLD OD OLEUH WRWDO \
DEVROXWD SRWHVWDG GH DFXHUGR FRQ ODV SUHVHQWHV FOXVXODV SDUD RUGHQDU KDFHU \ GHFUHWDU OH\HV GH
FXDOTXLHUWLSR{
/RUG %DOWLPRUH HODERU XQ SODQ GHWDOODGR SDUD FUHDU XQD VRFLHGDG VHRULDO OD YDULDQWH
QRUWHDPHULFDQDGHXQDYHUVLQLGHDOL]DGDGHOD,QJODWHUUDUXUDOGHOVLJOR;9,,(VWRLPSOLFDEDGLYLGLUOD
WLHUUDHQSDUFHODVGHPLOHVGHDFUHVTXHVHUDQGLULJLGDVSRUORUHVTXLHQHVFRQWUDWDUDQDDUUHQGDWDULRV
TXH WUDEDMDUDQ OD WLHUUD \ SDJDUDQ DOTXLOHUHV D OD OLWH SULYLOHJLDGD TXH FRQWURODED OD WLHUUD 2WUR
LQWHQWRVLPLODUVHKL]RSRVWHULRUPHQWHHQFRQODIXQGDFLQGH&DUROLQDSRURFKRSURSLHWDULRV
HQWUH ORV TXH VH LQFOXD VLU$QWKRQ\$VKOH\&RRSHU TXLHQ MXQWR FRQ VX VHFUHWDULR HO JUDQ ILOVRIR
LQJOV -RKQ /RFNH UHGDFW ODV &RQVWLWXFLRQHV )XQGDPHQWDOHV GH &DUROLQD (VWH GRFXPHQWR DO LJXDO
TXH OD &DUWD GH 0DU\ODQG HODERUDGD DQWHULRUPHQWH SURSRUFLRQDED XQ HVTXHPD SDUD XQD VRFLHGDG
HOLWLVWD \ MHUUTXLFD EDVDGD HQ HO FRQWURO SRU SDUWH GH XQD OLWH WHUUDWHQLHQWH (Q HO SUHPEXOR VH
REVHUYDEDTXHlHOJRELHUQRGHHVWDSURYLQFLDSXHGHVHUGHORPVDJUDGDEOHSDUDODPRQDUTXDHQOD
TXH YLYLPRV \ GH OD TXH HVWD SURYLQFLD IRUPD SDUWH \ SRGHPRV HYLWDU HVWDEOHFHU XQD GHPRFUDFLD
QXPHURVD{
/RVDUWFXORVGHODV&RQVWLWXFLRQHV)XQGDPHQWDOHVILMDEDQXQDUJLGDHVWUXFWXUDVRFLDO(QODSDUWH
LQIHULRU HVWDEDQ ORVOHHWPHQ(ODUWFXORDSXQWDEDl7RGRVORVKLMRVGHOHHWPHQ VHUQOHHWPHQ \
DV WRGDV ODV JHQHUDFLRQHV{ 3RU HQFLPD GH ORVOHHWPHQ TXH QR WHQDQ SRGHU SROWLFR HVWDEDQ ORV
ODQGJUDYHV \ ORV FDFLTXHV TXH IRUPDUDQ OD DULVWRFUDFLD 6H DVLJQDUD DFUHV GH WLHUUD D FDGD
ODQGJUDYH \ DFUHV D FDGD FDFLTXH +DEUD XQ SDUODPHQWR HQ HO TXH HVWDUDQ UHSUHVHQWDGRV
ODQGJUDYHV \ FDFLTXHV SHUR VOR VH SHUPLWLUD GHEDWLU ODV PHGLGDV TXH KXELHUDQ DSUREDGR ORV RFKR

SURSLHWDULRVSUHYLDPHQWH
,JXDOTXHHOLQWHQWRGHLPSRQHUXQJRELHUQRGUDFRQLDQRHQ9LUJLQLDWDPELQIUDFDVDURQORVSODQHV
SDUD HVWDEOHFHU HO PLVPR WLSR GH LQVWLWXFLRQHV HQ 0DU\ODQG \ &DUROLQD< SRU UD]RQHV VLPLODUHV (Q
WRGRV ORV FDVRV IXH LPSRVLEOH LPSRQHU D ORV FRORQRV XQD UJLGD VRFLHGDG MHUUTXLFD SRUTXH
VHQFLOODPHQWH WHQDQ GHPDVLDGDV RSFLRQHV HQ HO 1XHYR 0XQGR /R TXH VH GHED KDFHU HUD GDUOHV
LQFHQWLYRVSDUDTXHTXLVLHUDQWUDEDMDU<SURQWRH[LJLHURQPD\RUOLEHUWDGHFRQPLFD\PVGHUHFKRV
SROWLFRV (Q 0DU\ODQG ORV FRORQRV WDPELQ LQVLVWLHURQ HQ FRQVHJXLU PV OLEHUWDG \ GHUHFKRV \
REOLJDURQ D ORUG %DOWLPRUH D FUHDU XQD DVDPEOHD (Q OD DVDPEOHD KL]R TXH HO UH\ GHFODUDUD D
0DU\ODQGFRORQLDGHOD&RURQDSRUORTXHVHHOLPLQDEDQORVSULYLOHJLRVSROWLFRVGHORUG%DOWLPRUH\
VXV JUDQGHV ORUHV (Q ODV GRV &DUROLQDV VH SURGXMR XQD ODUJD OXFKD HQ OD TXH YROYLHURQ D SHUGHU ORV
SURSLHWDULRV&DUROLQDGHO6XUVHFRQYLUWLHQFRORQLDUHDOHQ
$SDUWLUGHODVWUHFHFRORQLDVGHORTXHOOHJDUDDVHU(VWDGRV8QLGRVWHQGUDQHVWUXFWXUDVGH
JRELHUQR VLPLODUHV (Q WRGRV ORV FDVRV KDED XQ JREHUQDGRU \ XQD DVDPEOHD EDVDGD HQ HO GHUHFKR D
YRWRGHORVSURSLHWDULRVPDVFXOLQRV1RHUDQGHPRFUDFLDVSXHVWRTXHODVPXMHUHVORVHVFODYRV\ODV
SHUVRQDV VLQ SURSLHGDG QR SRGDQ YRWDU 6LQ HPEDUJR ORV GHUHFKRV SROWLFRV HUDQ PX\ DPSOLRV
FRPSDUDGRVFRQORVGHODVVRFLHGDGHVFRQWHPSRUQHDVGHRWURVOXJDUHV)XHURQDTXHOODVDVDPEOHDV\
VXVOGHUHVORVTXHVHXQLHURQSDUDIRUPDUHO3ULPHU&RQJUHVR&RQWLQHQWDOHQHOSUHOXGLRGHOD
LQGHSHQGHQFLDGH(VWDGRV8QLGRV/DVDVDPEOHDVFUHDQTXHWHQDQHOGHUHFKRGHGHWHUPLQDUTXLQHV
VHUDQ VXV PLHPEURV \ HO GHUHFKR D FREUDU LPSXHVWRV &RPR VDEHPRV HVWR FUH SUREOHPDV SDUD HO
JRELHUQRFRORQLDOLQJOV


+LVWRULDGHGRVFRQVWLWXFLRQHV

/OHJDGRVDHVWHSXQWRGHEHUDVHUHYLGHQWHTXHQRHVFDVXDOLGDGTXHIXHUDHQ(VWDGRV8QLGRV\QRHQ
0[LFRGRQGHVHDGRSW\HQWUHQYLJRUXQDFRQVWLWXFLQTXHLQFOXDSULQFLSLRVGHPRFUWLFRVFUHDED
OPLWHVDOXVRGHOSRGHUSROWLFR\UHSDUWDGLFKRSRGHUDPSOLDPHQWHHQWUHODVRFLHGDG(OGRFXPHQWR
TXHORVGHOHJDGRVVHVHQWDURQDUHGDFWDUHQ)LODGHOILDHQPD\RGHIXHHOUHVXOWDGRGHXQODUJR
SURFHVRLQLFLDGRSRUODIRUPDFLQGHOD$VDPEOHD*HQHUDOGH-DPHVWRZQHQ
(O FRQWUDVWH HQWUH HO SURFHVR FRQVWLWXFLRQDO TXH WXYR OXJDU HQ OD SRFD GH OD LQGHSHQGHQFLD GH
(VWDGRV8QLGRV\HOTXHVXFHGLSRFRGHVSXVHQ0[LFRHVHYLGHQWH(QIHEUHURGHHOHMUFLWR
IUDQFVGH1DSROHQ%RQDSDUWHLQYDGL(VSDD(QPD\RWRPODFDSLWDO0DGULG\HQVHWLHPEUHHO
UH\ HVSDRO )HUQDQGR 9,, IXH FDSWXUDGR \ DEGLF 8QD MXQWD QDFLRQDO OD -XQWD &HQWUDO RFXS VX
OXJDU WRPDQGR HO WHVWLJR HQ OD OXFKD FRQWUD ORV IUDQFHVHV /D -XQWD VH UHXQL SRU SULPHUD YH] HQ
$UDQMXH] SHUR VH UHWLU DO VXU SDUD KDFHU IUHQWH DO HMUFLWR IUDQFV )LQDOPHQWH OOHJ DO SXHUWR GH
&GL] TXH D SHVDU GH HVWDU VLWLDGR SRU IXHU]DV QDSROHQLFDV UHVLVWD $OO OD -XQWD IRUP XQ
SDUODPHQWRGHQRPLQDGRODV&RUWHV(QODV&RUWHVHODERUDURQORTXHVHOOHJDFRQRFHUFRPROD
&RQVWLWXFLQGH&GL]TXHH[LJDODLQWURGXFFLQGHXQDPRQDUTXDFRQVWLWXFLRQDOEDVDGDHQLGHDVGH
VREHUDQDSRSXODUDVFRPRHOILQGHORVSULYLOHJLRVHVSHFLDOHV\ODLQWURGXFFLQGHODLJXDOGDGGHODV
SHUVRQDVDQWHODOH\7RGDVHVWDVGHPDQGDVUHVXOWDEDQDERPLQDEOHVSDUDODVOLWHVGH6XGDPULFDTXH
WRGDYD JREHUQDEDQ HQ XQ HQWRUQR LQVWLWXFLRQDO IRUPDGR SRU OD HQFRPLHQGD HO WUDEDMR IRU]RVR HO
(VWDGRFRORQLDO\HOSRGHUDEVROXWRTXHVHOHVRWRUJDED
(OKXQGLPLHQWRGHO(VWDGRHVSDROFRQODLQYDVLQQDSROHQLFDFUHXQDFULVLVFRQVWLWXFLRQDOHQ
WRGDOD$PULFD/DWLQDFRORQLDO+DEDPXFKDFRQWURYHUVLDVREUHVLUHFRQRFHUODDXWRULGDGGHOD-XQWD
&HQWUDO \ HQ UHVSXHVWD PXFKRV ODWLQRDPHULFDQRV HPSH]DURQ D IRUPDU VXV SURSLDV MXQWDV (UD

VRODPHQWH FXHVWLQ GH WLHPSR TXH HPSH]DUDQ D FRQVLGHUDU OD SRVLELOLGDG GH OOHJDU D VHU UHDOPHQWH
LQGHSHQGLHQWHVGH(VSDD/DSULPHUDGHFODUDFLQGHLQGHSHQGHQFLDWXYROXJDUHQ/D3D] %ROLYLD HQ
DXQTXHIXHUSLGDPHQWHDSODVWDGDSRUODVWURSDVHVSDRODVHQYLDGDVGHVGH3HU(Q0[LFRODV
DFWLWXGHVSROWLFDVGHODOLWHKDEDQVLGRSHUILODGDVSRUOD5HYXHOWDGH+LGDOJRGHGLULJLGDSRUHO
VDFHUGRWHIUD\0LJXHO+LGDOJR&XDQGRHOHMUFLWRGH+LGDOJRVDTXH*XDQDMXDWRHOGHVHWLHPEUH
PDWDURQ DO LQWHQGHQWH HO RILFLDO FRORQLDO VXSHULRU \ GHVSXV DVHVLQDURQ D JHQWH EODQFD
LQGLVFULPLQDGDPHQWH(UDPVXQDJXHUUDWQLFDRGHFODVHVTXHXQPRYLPLHQWRGHLQGHSHQGHQFLD\
XQD D WRGDV ODV OLWHV GH OD RSRVLFLQ 6L OD LQGHSHQGHQFLD SHUPLWD OD SDUWLFLSDFLQ SRSXODU HQ
SROWLFDODVOLWHVORFDOHVQRVRODPHQWHORVHVSDROHVHVWDEDQHQFRQWUDGHVWD(QFRQVHFXHQFLDODV
OLWHVPH[LFDQDVYLHURQOD&RQVWLWXFLQGH&GL]TXHDEUDODSXHUWDDODSDUWLFLSDFLQSRSXODUFRQXQ
JUDQHVFHSWLFLVPRQXQFDUHFRQRFHUDQVXOHJLWLPLGDG
(QPLHQWUDVVHKXQGDHO,PSHULRHXURSHRGH1DSROHQHOUH\)HUQDQGR9,,YROYLDOSRGHU
\OD&RQVWLWXFLQGH&GL]IXHGHURJDGD&XDQGROD&RURQDHVSDRODHPSH]DLQWHQWDUUHFODPDUVXV
FRORQLDVDPHULFDQDVQRWXYRSUREOHPDVFRQHOOHDO0[LFR6LQHPEDUJRHQHOHMUFLWRHVSDRO
TXHVHKDEDUHXQLGRHQ&GL]SDUD]DUSDUKDFLD$PULFDSDUDD\XGDUDUHVWDXUDUODDXWRULGDGHVSDROD
VH DPRWLQ FRQWUD )HUQDQGR 9,, 3URQWR VH OHV XQLHURQ XQLGDGHV GHO HMUFLWR GH WRGR HO SDV \
)HUQDQGR 9,, IXH REOLJDGR D UHVWDXUDU OD &RQVWLWXFLQ GH &GL] \ FRQYRFDU D ODV &RUWHV $TXHOODV
&RUWHVHUDQPXFKRPVUDGLFDOHVTXHODVTXHKDEDQUHGDFWDGROD&RQVWLWXFLQGH&GL]\SURSXVLHURQ
DEROLU WRGDV ODV IRUPDV GH FRDFFLQ DO WUDEDMR 7DPELQ DWDFDEDQ ORV SULYLOHJLRV HVSHFLDOHV SRU
HMHPSORHOGHUHFKRGHORVPLOLWDUHVDVHUMX]JDGRVSRUGHOLWRVHQVXVSURSLRVWULEXQDOHV)LQDOPHQWH
ODVOLWHVGH0[LFRDQWHODLPSRVLFLQGHHVWHGRFXPHQWRHQHOSDVGHFLGLHURQTXHHUDPHMRULUSRU
VXFXHQWD\GHFODUDUODLQGHSHQGHQFLD
(VWHPRYLPLHQWRLQGHSHQGHQWLVWDIXHGLULJLGRSRU$JXVWQGH,WXUELGHTXHKDEDVLGRRILFLDOGHO
HMUFLWR HVSDRO (O GH IHEUHUR GH SXEOLF HO 3ODQ GH ,JXDOD VX YLVLQ GH XQ 0[LFR
LQGHSHQGLHQWHTXHSUHVHQWDEDXQDPRQDUTXDFRQVWLWXFLRQDOFRQXQHPSHUDGRUPH[LFDQR\HOLPLQDED
ODVGLVSRVLFLRQHVGHOD&RQVWLWXFLQGH&GL]TXHODVOLWHVPH[LFDQDVFRQVLGHUDEDQWDQDPHQD]DGRUDV
SDUDVXHVWDWXV\SULYLOHJLRV5HFLELXQDSR\RLQVWDQWQHR\(VSDDUSLGDPHQWHVHGLRFXHQWDGHTXH
QR SRGD GHWHQHU OR LQHYLWDEOH 1R REVWDQWH ,WXUELGH QR RUJDQL] VRODPHQWH OD VHFHVLQ PH[LFDQD
5HFRQRFL HO YDFR GH SRGHU \ USLGDPHQWH VH DSURYHFK GH VX UHVSDOGR PLOLWDU SDUD VHU GHFODUDGR
HPSHUDGRU HO SXHVWR TXH HO JUDQ OGHU GH OD LQGHSHQGHQFLD VXGDPHULFDQD 6LPQ %ROYDU GHVFULEL
FRPR lHPSHUDGRU SRU OD JUDFLD GH 'LRV \ GH ODV ED\RQHWDV{ ,WXUELGH QR HVWDED OLPLWDGR SRU ODV
PLVPDV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV TXH OLPLWDEDQ D ORV SUHVLGHQWHV GH (VWDGRV 8QLGRV VH FRQYLUWL
USLGDPHQWH HQ GLFWDGRU \ HQ RFWXEUH GH KDED DQXODGR HO FRQJUHVR DSUREDGR
FRQVWLWXFLRQDOPHQWH \ OR KDED VXVWLWXLGR FRQ XQD MXQWD GH VX HOHFFLQ ,WXUELGH QR GXU PXFKR
WLHPSRSHURHVWHPRGHORTXHVHGHVDUUROODEDVLJXLHQGRXQDVPLVPDVSDXWDVVHUHSHWLUDXQD\RWUDYH]
HQHO0[LFRGHOVLJOR;,;
/D &RQVWLWXFLQ GH (VWDGRV 8QLGRV QR FUH XQD GHPRFUDFLD GH DFXHUGR FRQ FULWHULRV PRGHUQRV
&DGD HVWDGR GHWHUPLQDED TXLQ SRGD YRWDU HQ ODV HOHFFLRQHV 0LHQWUDV ORV HVWDGRV GHO QRUWH
USLGDPHQWHFRQFHGLHURQHOYRWRDWRGRVORVKRPEUHVEODQFRVLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVXVLQJUHVRVR
VXV SURSLHGDGHV ORV HVWDGRV GHO 6XU OR FRQFHGLHURQ VRODPHQWH GH IRUPD JUDGXDO 1LQJQ HVWDGR
FRQFHGLHOGHUHFKRGHYRWRDODVPXMHUHVQLDORVHVFODYRV\FRPRVHHOLPLQDURQODVUHVWULFFLRQHVGH
SURSLHGDG\ULTXH]DSDUDORVKRPEUHVEODQFRVVHLQWURGXMHURQVXIUDJLRVUDFLDOHVTXHSULYDURQGHYRWR
H[SOFLWDPHQWH D ORV KRPEUHV QHJURV (YLGHQWHPHQWH OD HVFODYLWXG VH FRQVLGHUDED FRQVWLWXFLRQDO
FXDQGRVHUHGDFWOD&RQVWLWXFLQGH(VWDGRV8QLGRVHQ)LODGHOILD\ODQHJRFLDFLQPVVUGLGDHUDOD
GLYLVLQGHORVHVFDRVHQOD&PDUDGH5HSUHVHQWDQWHVHQWUHORVHVWDGRVVWRVIXHURQDVLJQDGRVHQ

IXQFLQGHODSREODFLQGHXQHVWDGRVLQHPEDUJRORVUHSUHVHQWDQWHVHQHO&RQJUHVRGHORVHVWDGRV
GHO6XUH[LJLHURQTXHVHFRQWDUDDORVHVFODYRV/RVUHSUHVHQWDQWHVGHOQRUWHREMHWDURQ(ODFXHUGRIXH
TXHDODVLJQDUHVFDRVDOD&PDUDGH5HSUHVHQWDQWHVXQHVFODYRFRQWDUDFRPRWUHVTXLQWDVSDUWHVGH
XQDSHUVRQDOLEUH/RVFRQIOLFWRVHQWUHHOQRUWH\HOVXUGH(VWDGRV8QLGRVIXHURQUHSULPLGRVGXUDQWH
HO SURFHVR FRQVWLWXFLRQDO PLHQWUDV VH HODERUDED OD UHJOD GH ODV WUHV TXLQWDV SDUWHV \ RWURV DFXHUGRV
&RQHOWLHPSRVHDDGLHURQQXHYRVSDFWRVSRUHMHPSORHO$FXHUGRGH0LVXULSRUHOTXHXQHVWDGR
SURHVFODYLVWD\XQRDQWLHVFODYLVWDVLHPSUHVHDDGDQDODXQLQMXQWRVSDUDPDQWHQHUHOHTXLOLEULRHQ
HO 6HQDGR HQWUH ORV TXH HVWDEDQ D IDYRU \ HQ FRQWUD GH OD HVFODYLWXG &RPR VH HOXGLHURQ FLHUWDV
FXHVWLRQHV ORJUDURQ PDQWHQHU ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV GH (VWDGRV 8QLGRV HQ XQ IXQFLRQDPLHQWR
SDFILFRKDVWDTXHODJXHUUDFLYLOILQDOPHQWHUHVROYLORVFRQIOLFWRVDIDYRUGHOQRUWH
/DJXHUUDFLYLOIXHVDQJULHQWD\GHVWUXFWLYD6LQHPEDUJRDQWHV\GHVSXVGHVWDKXERPXFKDV
RSRUWXQLGDGHVHFRQPLFDVSDUDJUDQSDUWHGHODSREODFLQVREUHWRGRHQ(VWDGRV8QLGRVGHOQRUWH\HO
RHVWH (Q 0[LFR OD VLWXDFLQ HUD PX\ GLVWLQWD 6L (VWDGRV 8QLGRV H[SHULPHQW FLQFR DRV GH
LQHVWDELOLGDG SROWLFD HQWUH \ 0[LFR H[SHULPHQW XQD LQHVWDELOLGDG SUFWLFDPHQWH
FRQVWDQWHGXUDQWHVXVSULPHURVFLQFXHQWDDRVGHLQGHSHQGHQFLD(OPHMRUHMHPSORGHHVWDVLWXDFLQ
IXHODFDUUHUDSURIHVLRQDOGH$QWRQLR/SH]GH6DQWD$QD
$QWRQLR /SH] GH 6DQWD $QD KLMR GH XQ RILFLDO FRORQLDO GH 9HUDFUX] GHVWDF FRPR VROGDGR
OXFKDQGRSDUDORVHVSDROHVHQODVJXHUUDVGHLQGHSHQGHQFLD(QFDPELGHEDQGRFRQ,WXUELGH\
QXQFD PLU DWUV 6H FRQYLUWL HQ SUHVLGHQWH GH 0[LFR SRU SULPHUD YH] HQ PD\R GH DXQTXH
HMHUFL HO SRGHU GXUDQWH PHQRV GH XQ PHV \ SUHILUL GHMDU TXH 9DOHQWQ *PH] )DUDV KLFLHUD GH
SUHVLGHQWH/DSUHVLGHQFLDGH*PH])DUDVGXUTXLQFHGDV\GHVSXV6DQWD$QDUHWRPHOSRGHU
6LQ HPEDUJR IXH WDQ EUHYH FRPR VX SULPHU SHURGR \ D SULQFLSLRV GH MXOLR OR VXVWLWX\ GH QXHYR
*PH] )DUDV 6DQWD $QD \ *PH] )DUDV FRQWLQXDURQ HVWH EDLOH KDVWD PHGLDGRV GH FXDQGR
6DQWD$QDIXHUHHPSOD]DGRSRU0LJXHO%DUUDJQ3HUR6DQWD$QDQRVHUHQGDIFLOPHQWH9ROYLD
VHU SUHVLGHQWH HQ   \ SRU OWLPR HQWUH \ (Q WRWDO IXH SUHVLGHQWH
RQFHYHFHVGXUDQWHODVFXDOHVSUHVLGLODSUGLGDGH(OODPR\7H[DV\ODGHVDVWURVDJXHUUDP[LFR
HVWDGRXQLGHQVH TXH FRQGXMR D OD SUGLGD GH OR TXH VH OOHJDUD D FRQRFHU FRPR 1XHYR 0[LFR \
$UL]RQD(QWUH\KXERSUHVLGHQWHVHQ0[LFRSRFRVGHORVFXDOHVDVXPLHURQHOSRGHU
GHDFXHUGRFRQDOJQSURFHGLPLHQWRDSUREDGRFRQVWLWXFLRQDOPHQWH
/DV FRQVHFXHQFLDV GH HVWD LQHVWDELOLGDG SROWLFD VLQ SUHFHGHQWHV SDUD ORV LQFHQWLYRV \ ODV
LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV GHEHUDQ VHU HYLGHQWHV $TXHOOD LQHVWDELOLGDG FRQGXMR D GHUHFKRV GH
SURSLHGDGPX\LQVHJXURV$VLPLVPRSURGXMRXQGHELOLWDPLHQWRJUDYHGHO(VWDGRPH[LFDQRTXHSDV
DWHQHUSRFDDXWRULGDG\FDSDFLGDGSDUDDXPHQWDUORVLPSXHVWRVRSURSRUFLRQDUVHUYLFLRVSEOLFRV'H
KHFKRDXQTXH6DQWD$QDIXHSUHVLGHQWHGH0[LFRJUDQGHV]RQDVGHOSDVQRHVWDEDQEDMRVXFRQWURO
ORTXHSHUPLWLODDQH[LQGH7H[DVSRUSDUWHGH(VWDGRV8QLGRV$GHPVFRPRDFDEDPRVGHYHUOD
PRWLYDFLQSDUDODGHFODUDFLQGHLQGHSHQGHQFLDGH0[LFRIXHSURWHJHUHOFRQMXQWRGHLQVWLWXFLRQHV
HFRQPLFDV GHVDUUROODGDV GXUDQWH HO SHURGR FRORQLDO TXH KDED KHFKR GH 0[LFR HQ SDODEUDV GHO
JUDQ H[SORUDGRU \ JHJUDIR DOHPQ GH /DWLQRDPULFD $OH[DQGHU YRQ +XPEROW lHO SDV GH OD
GHVLJXDOGDG{ $TXHOODV LQVWLWXFLRQHV TXH EDVDEDQ OD VRFLHGDG HQ OD H[SORWDFLQ GH ORV SXHEORV
LQGJHQDV\ODFUHDFLQGHPRQRSROLRVEORTXHDURQORVLQFHQWLYRV\ODVLQLFLDWLYDVGHODJUDQPDVDGH
ODSREODFLQ0LHQWUDV(VWDGRV8QLGRVHPSH]DEDDH[SHULPHQWDUODUHYROXFLQLQGXVWULDOHQODSULPHUD
PLWDGGHOVLJOR;,;0[LFRVHKDFDFDGDYH]PVSREUH


7HQHUXQDLGHDFUHDUXQDHPSUHVD\FRQVHJXLUXQSUVWDPR


/D UHYROXFLQ LQGXVWULDO HPSH] HQ ,QJODWHUUD 6X SULPHU [LWR IXH UHYROXFLRQDU OD SURGXFFLQ GH
WHMLGR GH DOJRGQ XWLOL]DQGR QXHYDV PTXLQDV DFFLRQDGDV SRU UXHGDV GH DJXD \ SRVWHULRUPHQWH SRU
PRWRUHV GH YDSRU /D PHFDQL]DFLQ GH OD SURGXFFLQ GH DOJRGQ DXPHQW H[WUDRUGLQDULDPHQWH OD
SURGXFWLYLGDG GH ORV WUDEDMDGRUHV SULPHUR HQ HO VHFWRU WH[WLO \ PV DGHODQWH HQ RWURV VHFWRUHV (O
PRWRU GH ORV DYDQFHV WHFQROJLFRV HQ OD HFRQRPD HUD OD LQQRYDFLQ HQFDEH]DGD SRU QXHYRV
HPSUHQGHGRUHV \ KRPEUHV GH QHJRFLRV GLVSXHVWRV D DSOLFDU VXV QXHYDV LGHDV (VWH IORUHFLPLHQWR
LQLFLDO SURQWR VH H[WHQGL D WUDYV GHO$WOQWLFR 1RUWH D (VWDGRV 8QLGRV /D JHQWH YLR ODV JUDQGHV
RSRUWXQLGDGHVHFRQPLFDVTXHDSDUHFDQDODGRSWDUODVQXHYDVWHFQRORJDVGHVDUUROODGDVHQ,QJODWHUUD
<ORVLQVSLUSDUDGHVDUUROODUVXVSURSLDVLQYHQFLRQHV
3RGHPRV LQWHQWDU FRPSUHQGHU OD QDWXUDOH]D GH HVWDV LQYHQFLRQHV REVHUYDQGR D TXLQHV OHV
FRQFHGLHURQSDWHQWHV(OVLVWHPDGHSDWHQWHVTXHSURWHJHORVGHUHFKRVGHSURSLHGDGGHODVLGHDVVH
VLVWHPDWL] HQ HO (VWDWXWR GH ORV 0RQRSROLRV OHJLVODGR SRU HO 3DUODPHQWR LQJOV HQ HQ SDUWH
FRPR LQWHQWR GH LPSHGLU TXH HO UH\ FRQWLQXDUD FRQFHGLHQGR DUELWUDULDPHQWH lFDUWDV GH SDWHQWH{ D
TXLHQ TXLVLHUD FRQ OR TXH FRQFHGD GHUHFKRV H[FOXVLYRV SDUD OOHYDU D FDER DFWLYLGDGHV R QHJRFLRV
FRQFUHWRV /DV SUXHEDV TXH H[LVWHQ VREUH ODV SDWHQWHV FRQFHGLGDV HQ (VWDGRV 8QLGRV UHVXOWDQ
VRUSUHQGHQWHV SRUTXH ODV SHUVRQDV D ODV TXH VH OHV FRQFHGDQ SURFHGDQ GH WRGR WLSR GH RUJHQHV \
SURIHVLRQHVQRHUDQVRODPHQWHSHUVRQDVULFDV\GHODOLWH0XFKRVDPDVDURQIRUWXQDVJUDFLDVDVXV
SDWHQWHV FRPR SRU HMHPSOR 7KRPDV (GLVRQ LQYHQWRU GHO IRQJUDIR \ OD ERPELOOD \ IXQGDGRU GH
*HQHUDO(OHFWULFTXHWRGDYDHVXQDGHODVHPSUHVDVPVJUDQGHVGHOPXQGR(UDHOPHQRUGHVLHWH
KHUPDQRV6XSDGUH6DPXHO(GLVRQWXYRPXFKRVWUDEDMRVGHFRUWDGRUGHWHMDVSDUDFXELHUWDVDVDVWUH
RWDEHUQHUR7KRPDVFXUVSRFRVHVWXGLRVIRUPDOHVSHURVXPDGUHOHKDFDVHJXLUOHFFLRQHVHQFDVD
(QWUH\VRODPHQWHHOSRUFLHQWRGHORVWLWXODUHVGHSDWHQWHVGH(VWDGRV8QLGRVWHQDQ
SDGUHV TXH IXHUDQ SURIHVLRQDOHV R GH JUDQGHV IDPLOLDV WHUUDWHQLHQWHV FRQRFLGDV 'XUDQWH HO PLVPR
SHURGRHOSRUFLHQWRGHORVTXHSRVHDQSDWHQWHVVRODPHQWHKDEDQFXUVDGRHVWXGLRVSULPDULRVR
PHQRV LJXDO TXH (GLVRQ $GHPV D PHQXGR H[SORWDEDQ VX SDWHQWH FUHDQGR XQD HPSUHVD WDPELQ
FRPR(GLVRQ(VWDGRV8QLGRVHQHOVLJOR;,;HUDXQSDVPVGHPRFUWLFRHQHOPELWRSROWLFRTXH
SUFWLFDPHQWHFXDOTXLHURWURHQDTXHOPRPHQWR\WDPELQORHUDHQORUHODWLYRDODLQQRYDFLQ(VWH
KHFKR IXH IXQGDPHQWDO SDUD TXH VH FRQYLUWLHUD HQ HO SDV PV LQQRYDGRU GHO PXQGR HQ HO WHUUHQR
HFRQPLFR
6LXQRHUDSREUH\WHQDXQDEXHQDLGHDSRGDFRQVHJXLUXQDSDWHQWHORTXHDOILQ\DOFDERQR
HUD GHPDVLDGR FDUR 1R REVWDQWH PX\ GLVWLQWR HUD XWLOL]DU DTXHOOD SDWHQWH SDUD JDQDU GLQHUR
(YLGHQWHPHQWH XQD IRUPD GH FRQVHJXLUOR HUD YHQGUVHOD D DOJXLHQ (VR HV OR TXH KL]R (GLVRQ DO
SULQFLSLRSDUDFRQVHJXLUXQSRFRGHFDSLWDOFXDQGRYHQGLVXWHOJUDIRFXGUXSOHD:HVWHUQ8QLRQ
SRUGODUHV6LQHPEDUJRYHQGHUSDWHQWHVHUDEXHQDLGHDVRODPHQWHSDUDDOJXLHQFRPR(GLVRQ
TXH WHQD LGHDV PXFKR PV USLGR GH OR TXH ODV SRGD SRQHU HQ SUFWLFD &RQVLJXL XQ UFRUG
PXQGLDO SDWHQWHV UHJLVWUDGDV D VX QRPEUH HQ (VWDGRV 8QLGRV \ HQ WRGR HO PXQGR /D
YHUGDGHUDIRUPDGHJDQDUGLQHURJUDFLDVDXQDSDWHQWHHUDFUHDUXQQHJRFLRSHURUHTXHUDFDSLWDO\
EDQFRVTXHVHORSUHVWDUDQDXQR
/RVLQYHQWRUHVGH(VWDGRV8QLGRVWHQDQVXHUWH'XUDQWHHOVLJOR;,;KXERXQDUSLGDH[SDQVLQ
GHODEDQFD\ODLQWHUPHGLDFLQILQDQFLHUDTXHIXHURQGHFLVLYDVSDUDIDFLOLWDUODLQGXVWULDOL]DFLQ\HO
USLGR FUHFLPLHQWR TXH H[SHULPHQW OD HFRQRPD 0LHQWUDV TXH HQ KDED EDQFRV HQ
IXQFLRQDPLHQWRHQ(VWDGRV8QLGRVFRQDFWLYRVWRWDOHVSRUYDORUGHPLOORQHVGHGODUHVHQ
\DKDEDEDQFRVFRQDFWLYRVWRWDOHVYDORUDGRVHQPLOORQHVGHGODUHV/RVLQYHQWRUHVHQ
SRWHQFLDWHQDQIFLODFFHVRDOFDSLWDOSDUDFUHDUVXVHPSUHVDV$GHPVODLQWHQVDFRPSHWHQFLDHQWUH

EDQFRV H LQVWLWXFLRQHV ILQDQFLHUDV SURYRFDED TXH HO FDSLWDO HVWXYLHUD GLVSRQLEOH D WLSRV GH LQWHUV
EDVWDQWHEDMRV
(OFDVRGH0[LFRHUDPX\GLVWLQWR'HKHFKRHQFXDQGRHPSH]ODUHYROXFLQPH[LFDQD
VRODPHQWHKDEDEDQFRVHQ0[LFR\GRVGHHOORVFRQWURODEDQHOSRUFLHQWRGHWRGRVORVDFWLYRV
EDQFDULRV$ GLIHUHQFLD GH (VWDGRV 8QLGRV GRQGH OD FRPSHWHQFLD HUD IHUR] SUFWLFDPHQWH QR KDED
FRPSHWHQFLDHQWUHORVEDQFRVPH[LFDQRV(VWDIDOWDGHFRPSHWHQFLDVLJQLILFDEDTXHORVEDQFRVSRGDQ
FREUDU D VXV FOLHQWHV WLSRV GH LQWHUV PX\ HOHYDGRV \ QRUPDOPHQWH OLPLWDEDQ ORV SUVWDPRV D ORV
SULYLOHJLDGRV\DORVTXH\DHUDQULFRVTXHXWLOL]DEDQVXDFFHVRDOFUGLWRSDUDDXPHQWDUVXFRQWUROHQ
ORVGLVWLQWRVVHFWRUHVGHODHFRQRPD
/DIRUPDTXHDGRSWHOVHFWRUEDQFDULRPH[LFDQRHQORVVLJORV;,;\;;IXHHOUHVXOWDGRGLUHFWRGH
ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV SRVWHULRUHV D OD LQGHSHQGHQFLD GHO SDV 7UDV HO FDRV GH OD HUD GH$QWRQLR
/SH]GH6DQWD$QDKXERXQLQWHQWRIDOOLGRGHOJRELHUQRIUDQFVGHOHPSHUDGRU1DSROHQ,,GHFUHDU
XQ UJLPHQ FRORQLDO HQ 0[LFR EDMR HO HPSHUDGRU 0D[LPLOLDQR HQWUH \ /RV IUDQFHVHV
IXHURQH[SXOVDGRV\VHUHGDFWXQDQXHYD&RQVWLWXFLQ6LQHPEDUJRHOJRELHUQRIRUPDGRSULPHUR
SRU %HQLWR -XUH] \ WUDV VX PXHUWH SRU 6HEDVWLQ /HUGR GH 7HMDGD SURQWR IXH FXHVWLRQDGR SRU XQ
MRYHQ PLOLWDU OODPDGR 3RUILULR 'D] VWH KDED VLGR XQ JHQHUDO YLFWRULRVR HQ OD JXHUUD FRQWUD ORV
IUDQFHVHVTXHGHVDUUROODVSLUDFLRQHVGHSRGHU)RUPXQHMUFLWRUHEHOGH\HQQRYLHPEUHGH
GHUURWDOHMUFLWRGHOJRELHUQRHQODEDWDOODGH7HFRDF(QPD\RGHODRVLJXLHQWHVHDXWRSURFODP
SUHVLGHQWH0VDGHODQWHJREHUQ0[LFRGHXQDIRUPDPVRPHQRVLQLQWHUUXPSLGD\FDGDYH]PV
DXWRULWDULD KDVWD VX GHUURFDPLHQWR GXUDQWH HO HVWDOOLGR GH OD UHYROXFLQ WUHLQWD \ FXDWUR DRV PV
WDUGH
&RPR,WXUELGH\6DQWD$QDDQWHVTXHO'D]LQLFLVXFDUUHUDFRPRFRPDQGDQWHPLOLWDU1RFDEH
GXGDGHTXHDTXHOLWLQHUDULRSURIHVLRQDOKDVWDOOHJDUDODSROWLFDHUDFRQRFLGRHQ(VWDGRV8QLGRV(O
SULPHUSUHVLGHQWHHVWDGRXQLGHQVH*HRUJH:DVKLQJWRQWDPELQIXHXQJHQHUDOGH[LWRHQODJXHUUD
GH,QGHSHQGHQFLD8O\VVHV6*UDQWXQRGHORVJHQHUDOHVGHOD8QLQTXHJDQDURQODJXHUUDFLYLOVH
FRQYLUWL HQ SUHVLGHQWH HQ \ 'ZLJKW ' (LVHQKRZHU HO FRPDQGDQWH VXSUHPR GH ODV IXHU]DV
DOLDGDVHQ(XURSDGXUDQWHODVHJXQGDJXHUUDPXQGLDOIXHSUHVLGHQWHGH(VWDGRV8QLGRVHQWUH\
6LQHPEDUJRDGLIHUHQFLDGH,WXUELGH6DQWD$QD\'D]QLQJXQRGHDTXHOORVPLOLWDUHVXWLOL]OD
IXHU]D SDUD OOHJDU DO SRGHU 7DPSRFR OD HPSOHDURQ SDUD HYLWDU WHQHU TXH UHQXQFLDU DO SRGHU (OORV
DFDWDEDQ OD &RQVWLWXFLQ < D SHVDU GH TXH 0[LFR WXYLHUD FRQVWLWXFLRQHV HQ HO VLJOR ;,; VWDV
LPSRQDQ SRFRV OPLWHV D OR TXH SRGDQ KDFHU ,WXUELGH 6DQWD $QD \ 'D] $TXHOORV KRPEUHV VOR
SRGDQVHUDSDUWDGRVGHOSRGHUGHODPLVPDIRUPDHQODTXHORKDEDQORJUDGRPHGLDQWHHOXVRGHOD
IXHU]D
'D] YLRODED ORV GHUHFKRV GH SURSLHGDG GH OD SREODFLQ IDFLOLWDQGR OD H[SURSLDFLQ GH HQRUPHV
H[WHQVLRQHV GH WLHUUD \ FRQFHGD PRQRSROLRV \ IDYRUHV D VXV VHJXLGRUHV HQ WRGR WLSR GH QHJRFLRV
LQFOXLGDODEDQFD$TXHOFRPSRUWDPLHQWRQRHUDQXHYRVLQRTXHUHSURGXFDH[DFWDPHQWHORTXHKDEDQ
KHFKRORVFRQTXLVWDGRUHVHVSDROHV\WDPELQ6DQWD$QDVLJXLHQGRVXHMHPSOR
/DUD]QGHTXH(VWDGRV8QLGRVWXYLHUDXQVHFWRUEDQFDULRUDGLFDOPHQWHPHMRUSDUDODSURVSHULGDG
HFRQPLFDGHOSDVQRWHQDQDGDTXHYHUFRQODVGLIHUHQFLDVHQODPRWLYDFLQGHDTXHOORVTXHSRVHDQ
ORVEDQFRV'HKHFKRHOQLPRGHOXFURTXHVRVWHQDODQDWXUDOH]DPRQRSROVWLFDGHOVHFWRUEDQFDULR
HQ0[LFRWDPELQHVWDEDSUHVHQWHHQ(VWDGRV8QLGRV6LQHPEDUJRVHFDQDOL]GHIRUPDVGLVWLQWDV
GHELGR D TXH ODV LQVWLWXFLRQHV HVWDGRXQLGHQVHV HUDQ UDGLFDOPHQWH GLVWLQWDV /RV EDQTXHURV VH
HQIUHQWDEDQDLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVGLIHUHQWHVTXHORVVRPHWDQDXQDFRPSHWHQFLDPXFKRPD\RU
<DTXHOORVHGHEDHQJUDQSDUWHDTXHORVSROWLFRVTXHHODERUDURQODVUHJODVSDUDORVEDQTXHURVVH
HQIUHQWDEDQDLQFHQWLYRVPX\GLVWLQWRVSHUVRQDOPHQWHIRUMDGRVSRUGLIHUHQWHVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDV

'HKHFKRDILQDOHVGHOVLJOR;9,,,SRFRGHVSXVGHTXHOD&RQVWLWXFLQGH(VWDGRV8QLGRVHQWUDUDHQ
YLJRU HPSH] D DSDUHFHU XQ VLVWHPD EDQFDULR GH DVSHFWR VLPLODU DO TXH SRVWHULRUPHQWH GRPLQDUD
0[LFR /RV SROWLFRV LQWHQWDURQ HVWDEOHFHU PRQRSROLRV EDQFDULRV HVWDWDOHV TXH SRGDQ GDU D VXV
DPLJRV \ VRFLRV D FDPELR GH SDUWH GH ORV EHQHILFLRV GHO PRQRSROLR /RV EDQFRV SURQWR LQLFLDURQ HO
QHJRFLR GH SUHVWDU GLQHUR D ORV SROWLFRV TXH ORV UHJXODEDQ LJXDO TXH HQ 0[LFR 1R REVWDQWH HVWD
VLWXDFLQ QR HUD VRVWHQLEOH HQ (VWDGRV 8QLGRV SRUTXH ORV SROWLFRV TXH LQWHQWDEDQ FUHDU DTXHOORV
PRQRSROLRV EDQFDULRV D GLIHUHQFLD GH VXV KRPORJRV PH[LFDQRV HVWDEDQ VXMHWRV D HOHFFLQ \
UHHOHFFLQ &UHDU PRQRSROLRV EDQFDULRV \ GDU SUVWDPRV D ORV SROWLFRV HV XQ EXHQ QHJRFLR SDUD ORV
SROWLFRV VL QDGLH VH OR LPSLGH 6LQ HPEDUJR QR HV HVSHFLDOPHQWH EXHQR SDUD ORV FLXGDGDQRV $
GLIHUHQFLD GH 0[LFR HQ (VWDGRV 8QLGRV ORV FLXGDGDQRV SRGDQ PDQWHQHU D UD\D D ORV SROWLFRV \
OLEUDUVHGHDTXHOORVTXHXWLOL]DUDQVXFDUJRSDUDHQULTXHFHUVHRFUHDUPRQRSROLRVSDUDVXVVHFXDFHV
(QFRQVHFXHQFLDORVPRQRSROLRVEDQFDULRVVHGHVPRURQDURQ/DDPSOLDGLVWULEXFLQGHORVGHUHFKRV
SROWLFRVHQ(VWDGRV8QLGRVHVSHFLDOPHQWHVLVHFRPSDUDFRQ0[LFRDVHJXUXQDFFHVRLJXDOLWDULRD
OD ILQDQFLDFLQ \ ORV FUGLWRV OR TXH D VX YH] JDUDQWL] TXH TXLHQHV WXYLHUDQ LGHDV H LQYHQFLRQHV
SXGLHUDQEHQHILFLDUVHGHHOORV


(OFDPELRTXHGHSHQGHGHOFDPLQR

(QWUH \ HO PXQGR HVWDED FDPELDQGR \ $PULFD /DWLQD QR HUD XQD H[FHSFLQ /DV
LQVWLWXFLRQHV TXH 3RUILULR 'D] HVWDEOHFL QR HUDQ LGQWLFDV DODV GH 6DQWD$QD QL DO HVWDGR FRORQLDO
HVSDRO /D HFRQRPD PXQGLDO PDUFKDED PX\ ELHQ HQ OD VHJXQGD PLWDG GHO VLJOR;,; \ ODV
LQQRYDFLRQHV HQ HO WUDQVSRUWH FRPR HO EDUFR GH YDSRU \ HO IHUURFDUULO FRQGXMHURQ D XQD HQRUPH
H[SDQVLQ GHO FRPHUFLR LQWHUQDFLRQDO $TXHOOD ROD GH JOREDOL]DFLQ VLJQLILF TXH SDVHV ULFRV HQ
UHFXUVRV FRPR 0[LFR R PHMRU GLFKR ODV OLWHV GH HVRV SDVHV VH SRGDQ HQULTXHFHU H[SRUWDQGR
PDWHULDVSULPDV\UHFXUVRVQDWXUDOHVD1RUWHDPULFDR(XURSDRFFLGHQWDOTXHHVWDEDQHQSURFHVRGH
LQGXVWULDOL]DFLQ3RUORWDQWR'D]\VXVVHFXDFHVVHHQFRQWUDURQHQXQPXQGRGLVWLQWRTXHFDPELDED
USLGDPHQWH\VHGLHURQFXHQWDGHTXH0[LFRWDPELQWHQDTXHFDPELDU6LQHPEDUJRHOFDPELRQR
VLJQLILFDED DUUDQFDU ODV LQVWLWXFLRQHV FRORQLDOHV \ VXVWLWXLUODV SRU XQDV VLPLODUHV D ODV GH (VWDGRV
8QLGRV6XFDPELRGHSHQGDGHOFDPLQRVRODPHQWHFRQGXFDDODVLJXLHQWHHWDSDGHODVLQVWLWXFLRQHV
TXH\DKDEDQKHFKRTXHJUDQSDUWHGH$PULFD/DWLQDIXHUDSREUH\SRFRLJXDOLWDULD
/D JOREDOL]DFLQ KL]R TXH ORV JUDQGHV HVSDFLRV DELHUWRV GH $PULFD VXV lIURQWHUDV DELHUWDV{
IXHUDQ YDOLRVRV$ PHQXGR DTXHOODV IURQWHUDV VRODPHQWH HVWDEDQ DELHUWDV GH IRUPD ILFWLFLD \D TXH
HVWDEDQKDELWDGDVSRUSXHEORVLQGJHQDVDORVTXHVHORVGHVSRVHDGHIRUPDEUXWDO'HWRGDVIRUPDV
OD OXFKD SRU HVWH QXHYR \ YDOLRVR UHFXUVR IXH XQR GH ORV SURFHVRV GHILQLWRULRV GH $PULFD HQ OD
VHJXQGD PLWDG GHO VLJOR;,; /D DSHUWXUD UHSHQWLQD GH HVWD YDOLRVD IURQWHUD QR FRQGXMR D SURFHVRV
SDUDOHORV HQ (VWDGRV 8QLGRV \ $PULFD /DWLQD VLQR D XQD PD\RU GLYHUJHQFLD SHUILODGD SRU ODV
GLIHUHQFLDV LQVWLWXFLRQDOHV H[LVWHQWHV HVSHFLDOPHQWH ODV UHODFLRQDGDV FRQ TXLQ WHQD DFFHVR D OD
WLHUUD(Q(VWDGRV8QLGRVXQDODUJDVHULHGHOH\HVOHJLVODWLYDVGHVGHOD2UGHQDQ]DWHUULWRULDOGH
KDVWD OD /H\ GH DVHQWDPLHQWRV UXUDOHV GH GLHURQ XQ DPSOLR DFFHVR D ODV WLHUUDV IURQWHUL]DV$
SHVDU GH TXH ORV SXHEORV LQGJHQDV KDEDQ VLGR PDUJLQDGRV DTXHOOR FUH XQD IURQWHUD LJXDOLWDULD \
HFRQPLFDPHQWHGLQPLFD(QFDPELRHQODPD\RUDGHORVSDVHVODWLQRDPHULFDQRVODVLQVWLWXFLRQHV
SROWLFDV FRQGXMHURQ D XQ UHVXOWDGR PX\ GLVWLQWR /DV WLHUUDV IURQWHUL]DV IXHURQ DVLJQDGDV D ORV TXH
WHQDQ SRGHU SROWLFR ULTXH]D \ FRQWDFWRV \ DTXHOOR KL]R TXH DTXHOODV SHUVRQDV IXHUDQ WRGDYD PV
SRGHURVDV

3RUILULR 'D] WDPELQ HPSH] D GHVPDQWHODU PXFKRV GH ORV OHJDGRV LQVWLWXFLRQDOHV FRORQLDOHV
HVSHFILFRV TXH LPSHGDQ HO FRPHUFLR LQWHUQDFLRQDO H LPDJLQDED TXH SRGUD HQULTXHFHUVH
HQRUPHPHQWHO\VXVVHJXLGRUHV6XPRGHORFRQWLQXDEDVLQVHUHOWLSRGHGHVDUUROORHFRQPLFRTXH
YHD DO QRUWH GH 5R *UDQGH (UD HO PRGHOR GH &RUWV 3L]DUUR \ 7ROHGR HQ HO TXH OD OLWH DPDVDED
IRUWXQDVHQRUPHVPLHQWUDVTXHHOUHVWRGHODSREODFLQTXHGDEDH[FOXLGD&XDQGRODOLWHLQYHUWDOD
HFRQRPD FUHFD XQ SRFR SHUR DTXHO FUHFLPLHQWR HFRQPLFR VLHPSUH LED D VHU GHFHSFLRQDQWH
7DPELQVHSURGXMRDFRVWDGHTXLHQHVQRWHQDQGHUHFKRVHQDTXHOQXHYRRUGHQFRPRHOSXHEOR\DTXL
GH6RQRUDHQHOKLQWHUODQGGH1RJDOHV(QWUH\XQRVWUHLQWDPLO\DTXLVIXHURQGHSRUWDGRV
HVHQFLDOPHQWH HVFODYL]DGRV \ HQYLDGRV D WUDEDMDU D ODV SODQWDFLRQHV GH KHQHTXQ GHO<XFDWQ /DV
ILEUDV GH HVWD SODQWD HUDQ XQD H[SRUWDFLQ YDOLRVD SRUTXH VH SRGDQ XWLOL]DU SDUD KDFHU FXHUGD \
FRUGHO
8QEXHQHMHPSORGHODSHUVLVWHQFLDKDVWDHOVLJOR;;GHXQPRGHORLQVWLWXFLRQDOHVSHFILFRKRVWLO
SDUD HO FUHFLPLHQWR HQ 0[LFR HV HO KHFKR GH TXH LJXDO TXH HQ HO VLJOR;,; HO PRGHOR JHQHU
HVWDQFDPLHQWR HFRQPLFR H LQHVWDELOLGDG SROWLFD JXHUUDV FLYLOHV \ JROSHV GH (VWDGR PLHQWUDV ORV
GLVWLQWRVJUXSRVOXFKDEDQSRUORVEHQHILFLRVTXHDFDUUHDEDHOSRGHU)LQDOPHQWH'D]SHUGLHOSRGHU
TXHTXHGHQPDQRVGHORVUHYROXFLRQDULRVHQ/DUHYROXFLQPH[LFDQDIXHVHJXLGDSRURWUDVHQ
%ROLYLDHQ&XEDHQ\1LFDUDJXDHQ0LHQWUDVWDQWRODVJXHUUDVFLYLOHVFRQWLQXDV\
HQFDUQL]DGDV VH SURORQJDEDQ HQ &RORPELD (O 6DOYDGRU *XDWHPDOD \ 3HU /D H[SURSLDFLQ R OD
DPHQD]D GH H[SURSLDFLQ GH DFWLYRV FRQWLQXDED D XQ ULWPR DFHOHUDGR FRQ ODV UHIRUPDV DJUDULDV
PDVLYDV RHOLQWHQWRGHUHIRUPDV HQ%ROLYLD%UDVLO&KLOH&RORPELD*XDWHPDOD3HU\9HQH]XHOD
/DV UHYROXFLRQHV ODV H[SURSLDFLRQHV \ OD LQHVWDELOLGDG SROWLFD OOHJDURQ DFRPSDDGDV GH JRELHUQRV
PLOLWDUHV\YDULRVWLSRVGHGLFWDGXUD$SHVDUGHTXHWDPELQKDEDXQDGHULYDJUDGXDOKDFLDPD\RUHV
GHUHFKRV SROWLFRV QR KD VLGR KDVWD OD GFDGD GH ORV QRYHQWD FXDQGR OD PD\RUD GH ORV SDVHV
ODWLQRDPHULFDQRV VH KDQ FRQYHUWLGR HQ GHPRFUDFLDV H LQFOXVR DV FRQWLQDQ VXPLGDV HQ OD
LQHVWDELOLGDG
(VWDLQHVWDELOLGDGYLQRDFRPSDDGDSRUHODVHVLQDWR\ODUHSUHVLQHQPDVD(OLQIRUPHGHGH
OD&RPLVLQ1DFLRQDOGH9HUGDG\5HFRQFLOLDFLQGH&KLOHGHWHUPLQTXHSHUVRQDVKDEDQVLGR
DVHVLQDGDV SRU PRWLYRV SROWLFRV GXUDQWH OD GLFWDGXUD GH 3LQRFKHW HQWUH \ 3RVLEOHPHQWH
IXHURQHQFDUFHODGDV\WRUWXUDGDV\FLHQWRVGHPLOHVIXHURQGHVSHGLGDVGHVXWUDEDMR(OLQIRUPH
GH OD &RPLVLQ SDUD OD &ODULILFDFLQ +LVWULFD GH *XDWHPDOD GH VHDODED XQ WRWDO GH 
YFWLPDV LGHQWLILFDGDV DXQTXH RWURV KDQ VHDODGR TXH KDVWD IXHURQ DVHVLQDGDV HQWUH \
 GXUDQWH HO UJLPHQ GHO JHQHUDO (IUDQ 5RV 0RQWW TXH IXH FDSD] GH FRPHWHU HVWRV
FUPHQHV FRQ WDO LPSXQLGDG TXH SXGR SUHVHQWDUVH D SUHVLGHQWH HQ HO DR DIRUWXQDGDPHQWH QR
JDQ/D&RPLVLQ1DFLRQDOVREUHOD'HVDSDULFLQGH3HUVRQDVGH$UJHQWLQDFLIUDHQHOQPHUR
GHSHUVRQDVDVHVLQDGDVSRUORVPLOLWDUHVHQDTXHOSDVHQWUH\DSHVDUGHTXHDSXQWDTXHHO
QPHURUHDOSRGUDVHUVXSHULRU /DVRUJDQL]DFLRQHVGHGHUHFKRVKXPDQRVFDOFXODQTXHIXHURQXQRV*DQDURPLOORQHV

/DV LPSOLFDFLRQHV SHUVLVWHQWHV GH OD RUJDQL]DFLQ GH OD VRFLHGDG FRORQLDO \ GH ORV OHJDGRV
LQVWLWXFLRQDOHVGHHVWDVVRFLHGDGHVSHUILODQODVDFWXDOHVGLIHUHQFLDVHQWUH(VWDGRV8QLGRV\0[LFR\
SRU OR WDQWR HQWUH ODV GRV SDUWHV GH 1RJDOHV (O FRQWUDVWH HQWUH FPR %LOO *DWHV \ &DUORV 6OLP VH
FRQYLUWLHURQHQORVKRPEUHVPVULFRVGHOPXQGR :DUUHQ%XIIHWWWDPELQHVXQDVSLUDQWH LOXVWUDODV

IXHU]DV LPSHUDQWHV (O DXJH GH *DWHV \ 0LFURVRIW HV PX\ FRQRFLGR SHUR HO HVWDWXV GH *DWHV FRPR
SHUVRQD PV ULFD GHO PXQGR \ IXQGDGRU GH XQD GH ODV HPSUHVDV PV LQQRYDGRUDV GHVGH HO SXQWR GH
YLVWDWHFQROJLFRQRLPSLGLTXHHO'HSDUWDPHQWRGH-XVWLFLDGH(VWDGRV8QLGRVHQWDEODUDGHPDQGDV
FLYLOHVFRQWUD0LFURVRIWHOGHPD\RGH\DILUPDUDTXHHVWDHPSUHVDKDEDDEXVDGRGHOSRGHU
GHOPRQRSROLR8QDFXHVWLQFUXFLDOHUDODIRUPDHQODTXH0LFURVRIWKDEDYLQFXODGRVXQDYHJDGRU
ZHE ,QWHUQHW ([SORUHU D VX VLVWHPD RSHUDWLYR :LQGRZV (O JRELHUQR KDED HVWDGR YLJLODQGR D %LOO
*DWHV GXUDQWH EDVWDQWH WLHPSR \ \D HQ OD &RPLVLQ )HGHUDO GH &RPHUFLR KDED LQLFLDGR XQD
LQYHVWLJDFLQSDUDHVWXGLDUVLHVWDHPSUHVDHVWDEDDEXVDQGRGHVXPRQRSROLRHQVLVWHPDVRSHUDWLYRV
SDUD 3& (Q QRYLHPEUH GH 0LFURVRIW OOHJ D XQ WUDWR FRQ HO 'HSDUWDPHQWR GH -XVWLFLD /H
FRUWDURQODVDODVDXQTXHHOFDVWLJRIXHUDPHQRUGHORTXHVHSHGD
(Q0[LFR&DUORV6OLPQRJDQGLQHURPHGLDQWHODLQQRYDFLQ$OSULQFLSLRGHVWDFHQQHJRFLRV
EXUVWLOHV \ HQ FRPSUDU \ PRGHUQL]DU HPSUHVDV TXH QR HUDQ UHQWDEOHV 6X JROSH PDHVWUR IXH OD
DGTXLVLFLQ GH 7HOPH[ HO PRQRSROLR GH WHOHFRPXQLFDFLRQHV PH[LFDQR TXH IXH SULYDWL]DGR SRU HO
SUHVLGHQWH&DUORV6DOLQDVHQ(OJRELHUQRDQXQFLVXLQWHQFLQGHYHQGHUHOSRUFLHQWRGHODV
DFFLRQHVFRQGHUHFKRDYRWR HOSRUFLHQWRGHODVDFFLRQHVWRWDOHV HQODHPSUHVDHQVHWLHPEUHGH
\UHFLELRIHUWDVHQQRYLHPEUHGH$SHVDUGHTXH6OLPQRKL]RODRIHUWDPVHOHYDGDXQ
FRQVRUFLR OLGHUDGR SRU VX *UXSR &DUVR JDQ OD VXEDVWD < HQ OXJDU GH SDJDU ODV DFFLRQHV
LQPHGLDWDPHQWH 6OLP FRQVLJXL UHWUDVDU HO SDJR \ XWLOL] ORV GLYLGHQGRV GHO PLVPR 7HOPH[ SDUD
SDJDUODVDFFLRQHV/RTXHXQDYH]IXHXQPRQRSROLRSEOLFRVHKDEDFRQYHUWLGRHQHOPRQRSROLRGH
6OLP\HUDHQRUPHPHQWHUHQWDEOH
/DVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVTXHKLFLHURQTXH&DUORV6OLPIXHUDTXLHQHVVRQPX\GLVWLQWDVGHODV
GH(VWDGRV8QLGRV3DUDXQHPSUHQGHGRUPH[LFDQRORVREVWFXORVGHHQWUDGDVHUQFUXFLDOHVHQWRGDV
ODVHWDSDVGHVXFDUUHUDSURIHVLRQDO(VWRVREVWFXORVLQFOX\HQOLFHQFLDVFDUDVTXHREWHQHUEXURFUDFLD
FRQ OD TXH OLGLDU SROWLFRV \ WLWXODUHV GH RWURV FDUJRV TXH REVWDFXOL]DQ HO FDPLQR \ OD GLILFXOWDG GH
FRQVHJXLUILQDQFLDFLQHQXQVHFWRUILQDQFLHURDPHQXGRFRQIDEXODGRFRQORVWLWXODUHVGHORVFDUJRV
FRQ ORV TXH HO HPSUHQGHGRU HVW WUDWDQGR GH FRPSHWLU (VWRV REVWFXORV SXHGHQ VHU LQVXSHUDEOHV \
PDQWHQHUDOHPSUHQGHGRUIXHUDGHODVUHDVOXFUDWLYDVRVHUVXPHMRUDPLJR\PDQWHQHUDGLVWDQFLDD
OD FRPSHWHQFLD (YLGHQWHPHQWH OD GLIHUHQFLD HQWUH DPERV FDVRV UDGLFD HQ D TXLQ FRQRFH XQR \ HQ
TXLQSXHGHLQIOXLU\VWDPELQDTXLQSXHGHVRERUQDU&DUORV6OLPHVXQKRPEUHDPELFLRVR\FRQ
WDOHQWRGHRULJHQUHODWLYDPHQWHKXPLOGHSURFHGHQWHGHXQDIDPLOLDGHLQPLJUDQWHVOLEDQHVHVTXHKD
VLGR XQ PDHVWUR D OD KRUD GH REWHQHU FRQWUDWRV H[FOXVLYRV &RQVLJXL PRQRSROL]DU HO OXFUDWLYR
PHUFDGR GH ODV WHOHFRPXQLFDFLRQHV GH 0[LFR \ SRVWHULRUPHQWH DPSOL VX DOFDQFH DO UHVWR GH
$PULFD/DWLQD
(OPRQRSROLR7HOPH[GH6OLPKDWRSDGRFRQGLILFXOWDGHVSHURODVKDVXSHUDGR(Q$YDQWHO
XQ SURYHHGRU GH WHOHIRQD D ODUJD GLVWDQFLD VROLFLW DQWH OD &RPLVLQ )HGHUDO GH OD &RPSHWHQFLD
PH[LFDQD TXH FRPSUREDUD VL 7HOPH[ WHQD XQD SRVLFLQ GRPLQDQWH HQ HO PHUFDGR GH ODV
WHOHFRPXQLFDFLRQHV (Q OD &RPLVLQ GHFODU TXH 7HOPH[ WHQD XQ SRGHU GH PRQRSROLR
VXVWDQFLDOUHVSHFWRDODWHOHIRQDORFDOODVOODPDGDVQDFLRQDOHVDODUJDGLVWDQFLD\ODVLQWHUQDFLRQDOHVD
ODUJDGLVWDQFLDHQWUHRWUDVFRVDV6LQHPEDUJRORVLQWHQWRVSRUSDUWHGHODVDXWRULGDGHVUHJXODGRUDVGH
0[LFRGHOLPLWDUHVWRVPRQRSROLRVIXHURQHQYDQR8QDUD]QHVTXH6OLP\7HOPH[SXHGHQXWLOL]DU
OR TXH VH FRQRFH FRPR UHFXUVR GH DPSDUR 8Q DPSDUR GH KHFKR HV XQD SHWLFLQ SDUD TXH XQD OH\
FRQFUHWDQRVHDDSOLFDEOHHQHOSURSLRFDVR/DLGHDGHODPSDURVHUHPRQWDDOD&RQVWLWXFLQPH[LFDQD
GH\RULJLQDOPHQWHVXLQWHQFLQHUDVDOYDJXDUGDUORVGHUHFKRV\ODVOLEHUWDGHVLQGLYLGXDOHV1R
REVWDQWH HQ PDQRV GH 7HOPH[ \ RWURV PRQRSROLRV PH[LFDQRV VH KD FRQYHUWLGR HQ XQD KHUUDPLHQWD
IRUPLGDEOHSDUDFRQVROLGDUHOSRGHUGHPRQRSROLR(QOXJDUGHSURWHJHUORVGHUHFKRVGHODVSHUVRQDV

HODPSDURSURSRUFLRQDXQDODJXQDOHJDOTXHLPSLGHODLJXDOGDGDQWHODOH\
6OLP KD JDQDGR HVWH GLQHUR HQ OD HFRQRPD PH[LFDQD HQ JUDQ SDUWH JUDFLDV D VXV FRQH[LRQHV
SROWLFDV(QORVPRPHQWRVHQORVTXHVHKDDYHQWXUDGRDLUD(VWDGRV8QLGRVQRKDWHQLGR[LWR(Q
VX*UXSR&DUVRDGTXLULODHPSUHVDGHGLVWULEXFLQGHSURGXFWRVLQIRUPWLFRV&RPS86$(Q
DTXHO PRPHQWR &RPS86$ KDED DFRUGDGR XQD IUDQTXLFLD FRQ XQD HPSUHVD OODPDGD &2& 6HUYLFHV
SDUDYHQGHUVXVSURGXFWRVHQ0[LFR6OLPLQPHGLDWDPHQWHURPSLHVHFRQWUDWRFRQODLQWHQFLQGH
HVWDEOHFHUVXSURSLDFDGHQDGHWLHQGDVHYLWDQGRODFRPSHWHQFLDGH&2&6LQHPEDUJR&2&GHPDQG
D&RPS86$HQXQWULEXQDOGH'DOODV1RKD\DPSDURVHQ'DOODVDVTXH6OLPSHUGL\OHLPSXVLHURQ
XQD PXOWD GH PLOORQHV GH GODUHV (O DERJDGR GH &2& 0DUN :HUQHU DSXQW GHVSXV TXH lHO
PHQVDMHGHHVWHYHUHGLFWRHVTXHHQHVWDHFRQRPDJOREDOODVHPSUHVDVGHEHQUHVSHWDUODVUHJODVGH
(VWDGRV 8QLGRV VL TXLHUHQ YHQLU DTX{ &XDQGR 6OLP HVWXYR VRPHWLGR D ODV LQVWLWXFLRQHV GH (VWDGRV
8QLGRVVXVWFWLFDVKDELWXDOHVSDUDJDQDUGLQHURQRIXQFLRQDURQ+DFLDXQDWHRUDGHODGHVLJXDOGDGPXQGLDO

9LYLPRVHQXQPXQGRTXHQRHVLJXDOLWDULR/DVGLIHUHQFLDVTXHH[LVWHQHQWUHORVSDVHVVRQVLPLODUHV
DODVTXHKD\HQWUHODVGRVSDUWHVGH1RJDOHVSHURDPD\RUHVFDOD(QORVSDVHVULFRVODVSHUVRQDV
HVWQPVVDQDVYLYHQPVWLHPSR\WLHQHQXQRVQLYHOHVGHHGXFDFLQPVDOWRV$VLPLVPRSXHGHQ
DFFHGHU D XQD VHULH GH FRPRGLGDGHV \ RSFLRQHV HQ OD YLGD GHVGH YDFDFLRQHV KDVWD FDUUHUDV
SURIHVLRQDOHV FRQ ODV TXH ODV SHUVRQDV GH ORV SDVHV SREUHV VRODPHQWH SXHGHQ VRDU $GHPV ORV
KDELWDQWHVGHORVSDVHVULFRVFRQGXFHQSRUFDUUHWHUDVVLQEDFKHV\GLVIUXWDQGHODYDERVHOHFWULFLGDG\
DJXD FRUULHQWH HQ VXV KRJDUHV 1RUPDOPHQWH VXV JRELHUQRV QR ORV GHWLHQHQ QL ORV KRVWLJDQ
DUELWUDULDPHQWH DO FRQWUDULR OHV SURSRUFLRQDQ VHUYLFLRV TXH LQFOX\HQ HGXFDFLQ DWHQFLQ VDQLWDULD
FDUUHWHUDV\OH\\RUGHQ7DPELQKD\TXHVHDODUTXHORVFLXGDGDQRVYRWDQHQODVHOHFFLRQHV\WLHQHQ
FLHUWDYR]HQODGLUHFFLQSROWLFDTXHWRPDQVXVSDVHV
/DV JUDQGHV GLIHUHQFLDV HQ OD GHVLJXDOGDG PXQGLDO VRQ HYLGHQWHV SDUD WRGRV LQFOXVR SDUD ORV
KDELWDQWHV GH SDVHV SREUHV DXQTXH PXFKRV FDUH]FDQ GH DFFHVR D OD WHOHYLVLQ R D ,QWHUQHW (V OD
SHUFHSFLQ\ODUHDOLGDGGHHVWDVGLIHUHQFLDVORTXHHPSXMDDODJHQWHDFUX]DUHOUR*UDQGHRHOPDU
0HGLWHUUQHRLOHJDOPHQWHSDUDWHQHUODRFDVLQGHH[SHULPHQWDUODVRSRUWXQLGDGHV\HOQLYHOGHYLGD
GHORVSDVHVULFRV(VWDGHVLJXDOGDGQRWLHQHFRQVHFXHQFLDVVRODPHQWHSDUDODYLGDGHODVSHUVRQDVGH
ORV SDVHV SREUHV VLQR TXH WDPELQ SURYRFD DJUDYLR \ UHVHQWLPLHQWR FRQ FRQVHFXHQFLDV SROWLFDV
HQRUPHVHQ(VWDGRV8QLGRV\HQRWURVOXJDUHV&RPSUHQGHUSRUTXH[LVWHQHVWDVGLIHUHQFLDV\TXODV
SURYRFD HV QXHVWUR REMHWLYR FHQWUDO DO HVFULELU HVWH OLEUR /RJUDU FRPSUHQGHUOR QR HV XQ ILQ HQ V
PLVPRVLQRXQSULPHUSDVRSDUDJHQHUDULGHDVVREUHFPRPHMRUDUODYLGDGHPLOHVGHPLOORQHVGH
SHUVRQDVTXHWRGDYDYLYHQHQODSREUH]D
/DV GLVSDULGDGHV HQWUH ORV GRV ODGRV GH OD YDOOD HQ 1RJDOHV VRQ VRODPHQWH OD SXQWD GHO LFHEHUJ
,JXDO TXH RFXUUH HQ HO QRUWH GH 0[LFR TXH VH EHQHILFLD GHO FRPHUFLR FRQ (VWDGRV 8QLGRV LQFOXVR
DXQTXH QR WRGR VHD OHJDO ORV UHVLGHQWHV GH 1RJDOHV VRQ PV SUVSHURV TXH RWURV PH[LFDQRV FX\D
UHQWD DQXDO PHGLD SRU KRJDU HV GHO RUGHQ GH FLQFR PLO GODUHV (VWD PD\RU SURVSHULGDG UHODWLYD GH
1RJDOHV 6RQRUD SURFHGH GH ODV IEULFDV PDTXLODGRUDV FHQWUDOL]DGDV HQ SROJRQRV LQGXVWULDOHV OD
SULPHUDGHODVFXDOHVIXHPRQWDGDSRU5LFKDUG&DPSEHOO-UXQIDEULFDQWHGHFHVWDVGH&DOLIRUQLD(O
SULPHUDUUHQGDWDULRIXH&RLQ$UWODHPSUHVDGHLQVWUXPHQWRVPXVLFDOHVGH5LFKDUG%RVVHSURSLHWDULR
GH OD IEULFD GH IODXWDV \ VD[RIRQHV $UWOH\ GH 1RJDOHV $UL]RQD 'HVSXV GH &RLQ$UW OOHJ

0HPRUH[ FDEOHDGR LQIRUPWLFR $YHQW FRQIHFFLQ SDUD KRVSLWDOHV *UDQW JDIDV GH VRO 
&KDPEHUODLQ IDEULFDQWHGHGLVSRVLWLYRVDEUHSXHUWDVGHJDUDMHSDUD6HDUV \6DPVRQLWH PDOHWDV (V
VLJQLILFDWLYRTXHWRGRVVHDQKRPEUHVGHQHJRFLRV\HPSUHVDVGH(VWDGRV8QLGRVTXHXWLOL]DQFDSLWDO\
NQRZKRZHVWDGRXQLGHQVH3RUORWDQWRODPD\RUSURVSHULGDGGH1RJDOHV 6RQRUD UHVSHFWRDOUHVWRGH
0[LFRSURFHGHGHOH[WHULRU
/DV GLIHUHQFLDV HQWUH (VWDGRV 8QLGRV \ 0[LFR D VX YH] VRQ SHTXHDV FRPSDUDGDV FRQ ODV TXH
H[LVWHQ HQ WRGR HO PXQGR (O FLXGDGDQR PHGLR HVWDGRXQLGHQVH HV VLHWH YHFHV PV SUVSHUR TXH HO
PH[LFDQRPHGLR\PVGHGLH]YHFHVPVTXHHOGH3HUR$PULFD&HQWUDO(VXQDVYHLQWHYHFHVPV
SUVSHURTXHHOKDELWDQWHPHGLRGHOIULFDVXEVDKDULDQD\FDVLFXDUHQWDYHFHVPVTXHORVQDWXUDOHV
GH ORV SDVHV DIULFDQRV PV SREUHV FRPR 0DOL (WLRSD \ 6LHUUD /HRQD < QR VOR HV HQ (VWDGRV
8QLGRV ([LVWH XQ JUXSR SHTXHR SHUR FUHFLHQWH GH SDVHV ULFRV SULQFLSDOPHQWH HQ (XURSD \
1RUWHDPULFD MXQWR FRQ$XVWUDOLD -DSQ 1XHYD =HODQGD 6LQJDSXU &RUHD GHO 6XU \ 7DLZQ FX\RV
FLXGDGDQRVGLVIUXWDQGHYLGDVPX\GLVWLQWDVDODVGHORVGHOUHVWRGHOPXQGR
/DUD]QGHTXH1RJDOHV $UL]RQD VHDPXFKRPVULFDTXH1RJDOHV 6RQRUD HVVHQFLOODVHGHEHD
ODV GLIHUHQFLDV H[LVWHQWHV HQWUH ODV LQVWLWXFLRQHV GH DPERV ODGRV GH OD IURQWHUD TXH FUHDQ LQFHQWLYRV
PX\ GLVWLQWRV SDUD ORV KDELWDQWHV GH 1RJDOHV $UL]RQD \ GH 1RJDOHV 6RQRUD (VWDGRV 8QLGRV
WDPELQ HV XQ SDV PXFKR PV ULFR DFWXDOPHQWH TXH 0[LFR R 3HU GHELGR D TXH VXV LQVWLWXFLRQHV
WDQWR HFRQPLFDV FRPR SROWLFDV GHWHUPLQDQ GH IRUPD GLVWLQWD ORV LQFHQWLYRV SDUD HPSUHVDV
LQGLYLGXRV\SROWLFRV&DGDVRFLHGDGIXQFLRQDFRQXQDVHULHGHUHJODVSROWLFDV\HFRQPLFDVFUHDGDV
HLPSXHVWDVSRUHO(VWDGR\ORVFLXGDGDQRVFROHFWLYDPHQWH/DVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVGDQIRUPDD
ORV LQFHQWLYRV HFRQPLFRV ORV LQFHQWLYRV SDUD UHFLELU XQD HGXFDFLQ DKRUUDU H LQYHUWLU LQQRYDU \
DGRSWDU QXHYDV WHFQRORJDV HWFWHUD (V HO SURFHVR SROWLFR OR TXH GHWHUPLQD EDMR TX LQVWLWXFLRQHV
HFRQPLFDVVHYLYLU\VRQODVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVODVTXHGHWHUPLQDQFPRIXQFLRQDHVWHSURFHVR
3RUHMHPSORODVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVGHXQDQDFLQGHWHUPLQDQODFDSDFLGDGGHORVFLXGDGDQRVGH
FRQWURODUDORVSROWLFRVHLQIOXLUHQVXFRPSRUWDPLHQWR(VWRDVXYH]GHWHUPLQDVLORVSROWLFRVVRQ
DJHQWHV DXQTXHVHDLPSHUIHFWRV GHORVFLXGDGDQRVRVLVRQFDSDFHVGHDEXVDUGHOSRGHUTXHVHOHV
FRQID R TXH KDQ XVXUSDGR SDUD DPDVDU VXV SURSLDV IRUWXQDV \ VHJXLU VXV REMHWLYRV SHUVRQDOHV HQ
GHWULPHQWRGHORVGHORVFLXGDGDQRV/DVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVLQFOX\HQFRQVWLWXFLRQHVHVFULWDV\VLOD
VRFLHGDGHVXQDGHPRFUDFLDSHURQRVHOLPLWDQDHOOR,QFOX\HQHOSRGHU\ODFDSDFLGDGGHO(VWDGRSDUD
UHJXODU \ JREHUQDU OD VRFLHGDG 7DPELQ HV QHFHVDULR FRQVLGHUDU PV DPSOLDPHQWH ORV IDFWRUHV TXH
GHWHUPLQDQFPRVHUHSDUWHHOSRGHUSROWLFRHQODVRFLHGDGVREUHWRGRODFDSDFLGDGGHORVGLVWLQWRV
JUXSRVGHDFWXDUFROHFWLYDPHQWHSDUDFRQVHJXLUVXVREMHWLYRVRLPSHGLUTXHRWUDVSHUVRQDVFRQVLJDQ
ORVVX\RV
&RPR ODV LQVWLWXFLRQHV LQIOX\HQ HQ HO FRPSRUWDPLHQWR \ ORV LQFHQWLYRV HQ OD YLGD UHDO IRUMDQ HO
[LWRRHOIUDFDVRGHORVSDVHV(OWDOHQWRLQGLYLGXDOLPSRUWDHQWRGRVORVQLYHOHVGHODVRFLHGDGSHUR
LQFOXVR HVWH IDFWRU UHTXLHUH XQ PDUFR LQVWLWXFLRQDO SDUD WUDQVIRUPDUVH HQ XQD IXHU]D SRVLWLYD %LOO
*DWHVDOLJXDOTXHRWUDVILJXUDVOHJHQGDULDVGHOVHFWRUGHODWHFQRORJDGHODLQIRUPDFLQ FRPR3DXO
$OOHQ 6WHYH %DOOPHU 6WHYH -REV /DUU\ 3DJH 6HUJH\ %ULQ \ -HII %H]RV WHQD XQD DPELFLQ \ XQ
WDOHQWRLQPHQVRVSHURHQOWLPDLQVWDQFLDUHVSRQGDDLQFHQWLYRV(OVLVWHPDHVFRODUHVWDGRXQLGHQVH
SHUPLWL TXH %LOO *DWHV \ RWURV FRPR O DGTXLULHUDQ XQ FRQMXQWR QLFR GH KDELOLGDGHV FRQ ODV TXH
FRPSOHPHQWDUVXVWDOHQWRV/DVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVGHHVWHSDVSHUPLWLHURQTXHHVWRVKRPEUHV
FUHDUDQ HPSUHVDV FRQ IDFLOLGDG VLQ HQIUHQWDUVH D REVWFXORV LQIUDQTXHDEOHV ( KLFLHURQ TXH OD
ILQDQFLDFLQGHVXVSUR\HFWRVIXHUDIDFWLEOH(OPHUFDGRODERUDOHVWDGRXQLGHQVHOHVSHUPLWLFRQWUDWDU
DSHUVRQDOFXDOLILFDGR\HOHQWRUQRGHPHUFDGRUHODWLYDPHQWHFRPSHWLWLYRSRVLELOLWTXHDPSOLDUDQVXV
HPSUHVDV\FRPHUFLDOL]DUDQVXVSURGXFWRV(VWRVHPSUHQGHGRUHVWHQDQFRQILDQ]DGHVGHHOSULQFLSLR

HQTXHSRGUDQOOHYDUDODSUFWLFDVXVSUR\HFWRVVRDGRVFRQILDEDQHQODVLQVWLWXFLRQHV\HQHO(VWDGR
GHGHUHFKRTXHVWDVJHQHUDEDQ\QRVHSUHRFXSDEDQSRUODVHJXULGDGGHVXVGHUHFKRVGHSURSLHGDG
3RUOWLPRODVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVJDUDQWL]DEDQODHVWDELOLGDG\ODFRQWLQXLGDG6HDVHJXUDEDQGH
TXHQRKDEDQLQJQULHVJRGHTXHXQGLFWDGRUVHKLFLHUDFRQHOSRGHU\FDPELDUDODVUHJODVGHOMXHJR
H[SURSLDUD OD ULTXH]D GH ORV HPSUHQGHGRUHV R DPHQD]DUD VXV YLGDV R VX WUDEDMR 7DPELQ VH
DVHJXUDEDQ GH TXH QLQJQ LQWHUV FRQFUHWR GH OD VRFLHGDG SXGLHUD KDFHU TXH HO JRELHUQR WRPDUD XQ
UXPER GHVDVWURVR GHVGH HO SXQWR GH YLVWD HFRQPLFR < HVWR HUD SRVLEOH SRUTXH HO SRGHU SROWLFR
HVWDED OLPLWDGR \ VXILFLHQWHPHQWH UHSDUWLGR 'H HVWD IRUPD SRGD KDEHU SURVSHULGDG SRUTXH XQ
FRQMXQWRGHLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVFUHDEDQORVLQFHQWLYRVSDUDTXHIXHUDIDFWLEOH
(QHVWHOLEURVHPRVWUDUTXHDXQTXHODVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVVHDQFUWLFDVSDUDHVWDEOHFHUVL
XQ SDV HV SREUH R SUVSHUR VRQ OD SROWLFD \ ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV ODV TXH GHWHUPLQDQ ODV
LQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVTXHWLHQHXQSDV(QOWLPDLQVWDQFLDODVEXHQDVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDV
GH (VWDGRV 8QLGRV IXHURQ HO UHVXOWDGR GH ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV TXH DSDUHFLHURQ JUDGXDOPHQWH
GHVSXV GH 1XHVWUD WHRUD SDUD H[SOLFDU OD GHVLJXDOGDG PXQGLDO VHDOD FPR LQWHUDFWDQ ODV
LQVWLWXFLRQHVSROWLFDV\HFRQPLFDVSDUDFUHDUSREUH]DRSURVSHULGDG\FPRODVGLVWLQWDVSDUWHVGHO
PXQGRDFDEDURQFRQFRQMXQWRVGHLQVWLWXFLRQHVWDQGLVWLQWRV1XHVWUDEUHYHUHYLVLQGHODKLVWRULDGH
ODVGLVWLQWDV]RQDVGH$PULFDHPSLH]DDGDUXQVHQWLGRGHODVIXHU]DVTXHSHUILODQODVLQVWLWXFLRQHV
SROWLFDV \ HFRQPLFDV /RV GLVWLQWRV PRGHORV GH ODV LQVWLWXFLRQHV DFWXDOHV HVWQ SURIXQGDPHQWH
DUUDLJDGRV HQ HO SDVDGR SRUTXH XQD YH] TXH XQD VRFLHGDG VH RUJDQL]D GH XQD IRUPD FRQFUHWD VWD
WLHQGH D SHUVLVWLU 0RVWUDUHPRV TXH HVWH KHFKR SURFHGH GH OD IRUPD HQ OD TXH LQWHUDFWDQ ODV
LQVWLWXFLRQHVSROWLFDV\HFRQPLFDV
(VWD SHUVLVWHQFLD \ ODV IXHU]DV TXH OD FUHDQ WDPELQ H[SOLFDQ SRU TX HV WDQ GLIFLO HOLPLQDU OD
GHVLJXDOGDG PXQGLDO \ KDFHU TXH ORV SDVHV SREUHV VHDQ SUVSHURV$ SHVDU GH TXH ODV LQVWLWXFLRQHV
VHDQFODYHSDUDHVWDEOHFHUODVGLIHUHQFLDVHQWUHODVGRV1RJDOHV\HQWUH0[LFR\(VWDGRV8QLGRVHVWR
QRVLJQLILFDTXHKD\DXQFRQVHQVRHQ0[LFRSDUDFDPELDUODVLQVWLWXFLRQHV1RHVQHFHVDULRTXHXQD
VRFLHGDG GHVDUUROOH R DGRSWH ODV LQVWLWXFLRQHV TXH VRQ PHMRUHV SDUD HO FUHFLPLHQWR HFRQPLFR R HO
ELHQHVWDUGHVXVFLXGDGDQRVSRUTXHRWUDVLQVWLWXFLRQHVSXHGHQVHULQFOXVRPHMRUHVSDUDODVSHUVRQDV
TXHFRQWURODQODSROWLFD\ODVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDV/RVSRGHURVRV\HOUHVWRGHODVRFLHGDGDPHQXGR
HVWQ HQ GHVDFXHUGR VREUH TX FRQMXQWR GH LQVWLWXFLRQHV GHEHUDQ FRQWLQXDU HQ YLJRU \ FXOHV VH
GHEHUDQ FDPELDU &DUORV 6OLP QR VH KDEUD DOHJUDGR GH YHU FPR VH HVIXPDEDQ VXV FRQH[LRQHV
SROWLFDV\ORVREVWFXORVGHHQWUDGDTXHSURWHJHQVXVHPSUHVDV LQGHSHQGLHQWHPHQWHGHTXHODHQWUDGD
GHQXHYDVHPSUHVDVHQULTXHFHUDDPLOORQHVGHPH[LFDQRV &RPRQRH[LVWHHVWHFRQVHQVRODVUHJODV
FRQODVTXHDFDEDODVRFLHGDGHVWQGHWHUPLQDGDVSRUORVSROWLFRVTXLQWLHQHSRGHU\FPRVHSXHGH
HMHUFHU&DUORV6OLPWLHQHHOSRGHUGHFRQVHJXLUORTXHTXLHUD(OSRGHUGH%LOO*DWHVHVWPXFKRPV
OLPLWDGR 3RU HVR QXHVWUD WHRUD QR WUDWD VOR GH OD HFRQRPD VLQR WDPELQ GH OD SROWLFD GH ORV
HIHFWRVGHODVLQVWLWXFLRQHVHQHO[LWR\HOIUDFDVRGHORVSDVHV\HQFRQVHFXHQFLDHQODHFRQRPDGH
ODSREUH]D\ODSURVSHULGDG7DPELQWUDWDGHFPRVHGHWHUPLQDQ\FDPELDQODVLQVWLWXFLRQHVFRQHO
WLHPSR\FPRQRFDPELDQDXQTXHFUHHQSREUH]D\PLVHULDSDUDPLOORQHVGHSHUVRQDV3RUORWDQWR
WUDWDGHODSROWLFDGHODSREUH]D\ODSURVSHULGDG


7HRUDVTXHQRIXQFLRQDQ


(OHVWDGRGHODFXHVWLQ

(O REMHWLYR GH QXHVWUR OLEUR HV H[SOLFDU OD GHVLJXDOGDG PXQGLDO \ WDPELQ DOJXQRV GH ORV DPSOLRV
PRGHORVIFLOPHQWHYLVLEOHVTXHDQLGDQHQVXLQWHULRU(OSULPHUSDVTXHH[SHULPHQWXQFUHFLPLHQWR
HFRQPLFRVRVWHQLGRIXH,QJODWHUUD R*UDQ%UHWDDFRPRVHFRQRFHDODXQLQGH,QJODWHUUD*DOHV\
(VFRFLDGHVSXVGH (OFUHFLPLHQWRHPHUJLOHQWDPHQWHHQODVHJXQGDPLWDGGHOVLJOR;9,,,FRQ
HO GHVDUUROOR GH OD UHYROXFLQ LQGXVWULDO TXH VH EDV HQ JUDQGHV DYDQFHV WHFQROJLFRV \ HQ VX
DSOLFDFLQDODLQGXVWULD/DLQGXVWULDOL]DFLQGH,QJODWHUUDSURQWRGLRSDVRDODGHODPD\RUSDUWHGH
(XURSD RFFLGHQWDO \ (VWDGRV 8QLGRV /D SURVSHULGDG LQJOHVD WDPELQ VH H[SDQGL USLGDPHQWH D ORV
lDVHQWDPLHQWRV GH FRORQRV{ EULWQLFRV GH &DQDG $XVWUDOLD \ 1XHYD =HODQGD (Q XQD OLVWD GH ORV
WUHLQWD SDVHV PV ULFRV DFWXDOPHQWH VH LQFOXLUDQ VWRV \ -DSQ 6LQJDSXU \ &RUHD GHO 6XU /D
SURVSHULGDGGHHVWRVWUHVOWLPRVDVXYH]IRUPDSDUWHGHXQPRGHORPVDPSOLRHQHOTXHPXFKRV
SDVHVGHOHVWHGH$VLDLQFOXLGRV7DLZQ\PVDGHODQWH&KLQDKDQH[SHULPHQWDGRUHFLHQWHPHQWHXQ
USLGRFUHFLPLHQWR
/DSDUWHLQIHULRUGHODGLVWULEXFLQGHODUHQWDPXQGLDOGLEXMDXQDLPDJHQWDQPDUFDGD\GLVWLQWLYD
FRPRODSDUWHVXSHULRU6LVHKDFHXQDOLVWDGHORVWUHLQWDSDVHVPVSREUHVGHOPXQGRDFWXDOPHQWHVH
YH TXH FDVL WRGRV VH HQFXHQWUDQ HQ HO IULFD VXEVDKDULDQD $GHPV WDPELQ DSDUHFHQ RWURV FRPR
$IJDQLVWQ +DLW \ 1HSDO TXH DXQTXH QR HVWQ HQ IULFD FRPSDUWHQ DOJR FUWLFR FRQ ORV SDVHV
DIULFDQRVFRPRH[SOLFDUHPRVPVDGHODQWH6LUHWURFHGLUDPRVFLQFXHQWDDRVORVSDVHVGHODSDUWH
VXSHULRUHLQIHULRUQRFDPELDUDQPXFKR6LQJDSXU\&RUHDGHO6XUQRHVWDUDQHQWUHORVPVULFRV\
KDEUDYDULRVFDPELRVHQWUHORVWUHLQWDOWLPRVSHURODLPDJHQJHQHUDOVHUDQRWDEOHPHQWHSDUHFLGDD
OD TXH YHPRV KR\ HQ GD 6L UHWURFHGLUDPRV FLHQ DRV R FLHQWR FLQFXHQWD HQFRQWUDUDPRV
SUFWLFDPHQWHORVPLVPRVSDVHVHQORVPLVPRVJUXSRV
(QHOPDSDVHLQGLFDODVLWXDFLQHQ/RVSDVHVTXHPXHVWUDQHOFRORUPVRVFXURVRQORV
PVSREUHVGHOPXQGRFRQXQDUHQWDPHGLDSHUFSLWD GHQRPLQDGD3,%SURGXFWRLQWHULRUEUXWRSRU
ORVHFRQRPLVWDV LQIHULRUDGODUHVDQXDOHV/DPD\RUSDUWHGHIULFDHVWSLQWDGDGHHVWHFRORU
LJXDO TXH$IJDQLVWQ +DLW \ SDUWHV GHO 6XGHVWH DVLWLFR SRUHMHPSOR &DPER\D \ /DRV &RUHD GHO
1RUWH WDPELQ VH HQFXHQWUD HQ HVWH JUXSR /RV SDVHV HQ EODQFRVRQ ORV PV ULFRV HV GHFLU ORV TXH
WLHQHQ XQD UHQWD DQXDO SHU FSLWD GH GODUHV R PV $TX HQFRQWUDPRV D ORV VRVSHFKRVRV
KDELWXDOHV1RUWHDPULFD(XURSDRFFLGHQWDO$XVWUDODVLD\-DSQ
$GHPVVHSXHGHSHUFLELURWURSDWUQLQWHUHVDQWHHQ$PULFD6LVHHODERUDXQDOLVWDGHORVSDVHV
GHOFRQWLQHQWHDPHULFDQRGHOPVULFRDOPVSREUHVHYHTXHORVTXHDSDUHFHQHQSULPHUOXJDUVRQ
(VWDGRV 8QLGRV \ &DQDG $ FRQWLQXDFLQ &KLOH $UJHQWLQD %UDVLO 0[LFR \ 8UXJXD\ \ TXL]
WDPELQ 9HQH]XHOD HQ IXQFLQ GHO SUHFLR GHO SHWUOHR /XHJR DSDUHFHQ &RORPELD 5HSEOLFD
'RPLQLFDQD(FXDGRU\3HU$OILQDOGHODOLVWDRWURJUXSRPXFKRPVSREUHTXHLQFOX\HD%ROLYLD
*XDWHPDOD\3DUDJXD\6LUHWURFHGHPRVFLQFXHQWDDRVYHUHPRVTXHODFODVLILFDFLQHVLGQWLFD&LHQ
DRVORPLVPR&LHQWRFLQFXHQWDDRVORPLVPRRWUDYH]3RUORWDQWRQRHVVORTXH(VWDGRV8QLGRV
\&DQDGVHDQPVULFRVTXH$PULFD/DWLQDVLQRTXHH[LVWHXQDEUHFKDGHILQLWLYD\SHUVLVWHQWHHQWUH
ORVSDVHVULFRV\SREUHVGHQWURGH$PULFD/DWLQD

3RU OWLPR XQ PRGHOR LQWHUHVDQWH HV HO GH 2ULHQWH 3U[LPR $OO HQFRQWUDPRV SDVHV ULFRV HQ
SHWUOHR FRPR $UDELD 6DXG \ .XZDLW TXH WLHQHQ QLYHOHV GH UHQWD FHUFDQRV D ORV GH QXHVWUR lWRS
WUHLQWD{6LQHPEDUJRVLFD\HUDHOSUHFLRGHOSHWUOHRUSLGDPHQWHEDMDUDQHQODWDEOD/RVSDVHVGH
2ULHQWH3U[LPRFRQSRFRRQDGDGHSHWUOHRFRPR(JLSWR-RUGDQLD\6LULDVHDJUXSDQHQXQQLYHOGH
UHQWDVLPLODUDOGH*XDWHPDODR3HU6LQSHWUOHRORVSDVHVGH3U[LPR2ULHQWHWDPELQVRQWRGRV
SREUHV SHUR FRPR ORV GH $PULFD &HQWUDO \ ORV $QGHV QR WDQ SREUHV FRPR ORV GHO IULFD
VXEVDKDULDQD
$XQTXH ORV SDWURQHV GH SURVSHULGDG TXH YHPRV D QXHVWUR DOUHGHGRU KR\ HQ GD SXHGDQ SDUHFHU
SHUVLVWHQWHV HVWRV SDWURQHV QR VRQ LQDOWHUDEOHV R LQPXWDEOHV (Q SULPHU OXJDU FRPR \D KHPRV
VHDODGRODPD\RUSDUWHGHODGHVLJXDOGDGGHOPXQGRDSDUHFLDSDUWLUGHILQDOHVGHOVLJOR;9,,,SRFR
GHVSXVGHODUHYROXFLQLQGXVWULDO1RVRODPHQWHKDEDEUHFKDVPXFKRPHQRUHVHQODSURVSHULGDGD
PHGLDGRVGHOVLJOR;9,,,VLQRTXHODVFODVLILFDFLRQHVWDQHVWDEOHVKDVWDHQWRQFHVQRVRQODVPLVPDV
FXDQGRUHWURFHGHPRVHQODKLVWRULD3RUHMHPSORHQ$PULFDODFODVLILFDFLQSDUDORVOWLPRVFLHQWR
FLQFXHQWDDRVHUDFRPSOHWDPHQWHGLVWLQWDKDFHTXLQLHQWRVDRV(QVHJXQGROXJDUPXFKRVSDVHVKDQ
H[SHULPHQWDGR YDULDV GFDGDV GH FUHFLPLHQWR USLGR FRPR JUDQ SDUWH GHO HVWH GH $VLD GHVGH OD
VHJXQGDJXHUUDPXQGLDO\PVUHFLHQWHPHQWH&KLQD0XFKRVGHHVWRVSDVHVYLHURQSRVWHULRUPHQWH
FPRVHLQYHUWDODWHQGHQFLDGHHVWHFUHFLPLHQWR3RUHMHPSOR$UJHQWLQDFUHFLUSLGDPHQWHGXUDQWH
FLQFR GFDGDV KDVWD \ VH FRQYLUWL HQ XQR GH ORV SDVHV PV ULFRV GHO PXQGR SHUR GHVSXV
HPSH] XQD ODUJD FXHVWD DEDMR /D 8QLQ 6RYLWLFD HV XQ HMHPSOR WRGDYD PV GHVWDFDEOH &UHFL
USLGDPHQWHHQWUH\SHURGHVSXVVHGHVSORPUSLGDPHQWH
4X H[SOLFD HVWDV GLIHUHQFLDV FUXFLDOHV HQ OD SREUH]D \ OD SURVSHULGDG \ ORV PRGHORV GH
FUHFLPLHQWR" 3RU TX ORV SDVHV GH (XURSD RFFLGHQWDO \ VXV UDPLILFDFLRQHV FRORQLDOHV OOHQDV GH
FRORQRV HXURSHRV HPSH]DURQ D FUHFHU HQ HO VLJOR;,; VLQ DSHQDV PLUDU DWUV" 4X H[SOLFD OD
FODVLILFDFLQSHUVLVWHQWHGHODGHVLJXDOGDGHQWUHODVGLVWLQWDV]RQDVGH$PULFD"3RUTXORVSDVHVGH
IULFD VXEVDKDULDQD \ 2ULHQWH 3U[LPR QR ORJUDURQ HO WLSR GH FUHFLPLHQWR HFRQPLFR REVHUYDGR HQ
(XURSDRFFLGHQWDOPLHQWUDVTXHJUDQSDUWHGHOHVWHDVLWLFRKDH[SHULPHQWDGRULWPRVGHFUHFLPLHQWR
HFRQPLFRGHYUWLJR"
6HSRGUDSHQVDUTXHHOKHFKRGHTXHODGHVLJXDOGDGPXQGLDOVHDWDQHQRUPH\VLJQLILFDWLYD\FRQ
PRGHORVWDQPDUFDGRVTXHUUDGHFLUTXHWLHQHXQDH[SOLFDFLQELHQDFHSWDGD6LQHPEDUJRQRHVDV
/D PD\RUD GH ODV KLSWHVLV TXH KDQ SURSXHVWR ORV VRFLORJRV SDUD ORV RUJHQHV GH OD SREUH]D \ OD
SURVSHULGDGVLPSOHPHQWHQRIXQFLRQDQ\QRH[SOLFDQFRQYLQFHQWHPHQWHODVLWXDFLQ


/DKLSWHVLVJHRJUILFD

8QD WHRUD DPSOLDPHQWH DFHSWDGD GH ODV FDXVDV GH OD GHVLJXDOGDG PXQGLDO HV OD KLSWHVLV GH OD
JHRJUDID TXH DILUPD TXH OD JUDQ EUHFKD HQWUH SDVHV ULFRV \ SREUHV VH GHEH D ODV GLIHUHQFLDV
JHRJUILFDV 0XFKRV SDVHV SREUHV FRPR ORV GH IULFD $PULFD &HQWUDO \ HO VXU GH $VLD VH
HQFXHQWUDQ HQWUH ORV WUSLFRV GH &QFHU \ &DSULFRUQLR (Q FDPELR ORV SDVHV ULFRV VXHOHQ HVWDU HQ
ODWLWXGHV WHPSODGDV (VWD FRQFHQWUDFLQ JHRJUILFD GH OD SREUH]D \ OD SURVSHULGDG GD XQ DWUDFWLYR
VXSHUILFLDO D OD KLSWHVLV JHRJUILFD TXH HV HO SXQWR GH SDUWLGD GH ODV WHRUDV H LGHDV GH PXFKRV
VRFLORJRV\H[SHUWRV1RREVWDQWHQRSRUHVRHVWPHQRVHTXLYRFDGD
<DDILQDOHVGHOVLJOR ;9,,,HOJUDQILOVRIRSROWLFRIUDQFV0RQWHVTXLHXREVHUYODFRQFHQWUDFLQ
JHRJUILFD GH OD SURVSHULGDG \ OD SREUH]D \ SURSXVR XQD H[SOLFDFLQ SDUD HOOR $ILUP TXH ORV
KDELWDQWHVGHORVFOLPDVWURSLFDOHVWHQGDQDVHUKROJD]DQHV\DQRVHUQDGDFXULRVRV(QFRQVHFXHQFLD

QR VH HVIRU]DEDQ HQ HO WUDEDMR QL LQQRYDEDQ \ VD HUD OD UD]Q GH TXH IXHUDQ SREUHV 7DPELQ
DILUPDED TXH ORV LQGLYLGXRV KROJD]DQHV WHQGDQ D HVWDU JREHUQDGRV SRU GVSRWDV OR TXH VXJHUD TXH
XQDXELFDFLQWURSLFDOSRGDH[SOLFDUQRVRODPHQWHODSREUH]DVLQRWDPELQDOJXQRVGHORVIHQPHQRV
SROWLFRVDVRFLDGRVFRQHOIUDFDVRHFRQPLFRFRPRODVGLFWDGXUDV
/D WHRUD GH TXH ORV SDVHV FOLGRV VRQ LQWUQVHFDPHQWH SREUHV D SHVDU GH FRQWUDGHFLUVH SRU HO
UHFLHQWH \ USLGR DYDQFH HFRQPLFR GH SDVHV FRPR 6LQJDSXU 0DODVLD \ %RWVXDQD WRGDYD HV
GHIHQGLGD HQUJLFDPHQWH SRU DOJXQDV YRFHV FRPR OD GHO HFRQRPLVWD -HIIUH\ 6DFKV /D YHUVLQ
PRGHUQD GH HVWD LGHD KDFH QIDVLV QR HQ ORV HIHFWRV GLUHFWRV GHO FOLPD HQ HO HVIXHU]R D OD KRUD GH
WUDEDMDU R SHQVDU VLQR HQ GRV DUJXPHQWRV DGLFLRQDOHV HQ SULPHU OXJDU TXH ODV HQIHUPHGDGHV
WURSLFDOHVVREUHWRGRODPDODULDWLHQHQFRQVHFXHQFLDVPX\DGYHUVDVSDUDODVDOXG\HQFRQVHFXHQFLD
SDUDODSURGXFWLYLGDGHQHOWUDEDMRHQVHJXQGROXJDUTXHHOVXHORWURSLFDOQRSHUPLWHGHVDUUROODUXQD
DJULFXOWXUDSURGXFWLYD'HWRGDVIRUPDVODFRQFOXVLQHVODPLVPDORVFOLPDVWHPSODGRVWLHQHQXQD
YHQWDMDUHODWLYDIUHQWHDODV]RQDVWURSLFDOHV\VHPLWURSLFDOHV
6LQ HPEDUJR OD GHVLJXDOGDG PXQGLDO QR VH SXHGH H[SOLFDU PHGLDQWH FOLPDV R HQIHUPHGDGHV QL
RWUDVYHUVLRQHVGHODVKLSWHVLVJHRJUILFDV6LPSOHPHQWHSHQVHPRVHQ1RJDOHV/RTXHVHSDUDDODV
GRVSDUWHVQRHVHOFOLPDODJHRJUDIDQLODVHQIHUPHGDGHVPHGLRDPELHQWDOHVVLQRODIURQWHUDHQWUH
(VWDGRV8QLGRV\0[LFR
6L OD KLSWHVLV JHRJUILFD QR SXHGH H[SOLFDU ODV GLIHUHQFLDV HQWUH HO QRUWH \ HO VXU GH 1RJDOHV R
&RUHDGHO1RUWH\GHO6XURHQWUHODVGRV$OHPDQLDVDQWHVGHODFDGDGHO0XURGH%HUOQSRGUDVHU
WRGDYD XQD WHRUD WLO SDUD H[SOLFDU ODV GLIHUHQFLDV HQWUH 1RUWHDPULFD \ 6XGDPULFD" 2 HQWUH
(XURSD\IULFD"6HQFLOODPHQWHQR
/DKLVWRULDLOXVWUDTXHQRH[LVWHXQDFRQH[LQVHQFLOODQLGXUDGHUDHQWUHHOFOLPDRODJHRJUDID\HO
[LWR HFRQPLFR 3RU HMHPSOR QR HV FLHUWR TXH ORV WUSLFRV VLHPSUH KD\DQ VLGR PV SREUHV TXH ODV
ODWLWXGHVWHPSODGDV&RPRYLPRVHQHOSULPHUFDSWXORHQHOPRPHQWRGHODFRQTXLVWDGH$PULFDSRU
SDUWHGH&ULVWEDO&ROQODV]RQDVDOVXUGHOWUSLFRGH&QFHU\DOQRUWHGHOWUSLFRGH&DSULFRUQLR
TXH KR\ HQ GD LQFOX\HQ 0[LFR$PULFD &HQWUDO 3HU \ %ROLYLD IXHURQ ORV OXJDUHV HQ ORV TXH VH
GHVDUUROODURQ ODV JUDQGHV FLYLOL]DFLRQHV D]WHFD H LQFD $TXHOORV LPSHULRV HVWDEDQ FHQWUDOL]DGRV
SROWLFDPHQWH\HUDQFRPSOHMRVFRQVWUX\HURQFDUUHWHUDV\HUDQFDSDFHVGHDOLYLDUODVKDPEUXQDV/RV
D]WHFDV WHQDQ GLQHUR \ HVFULWXUD \ ORV LQFDV D SHVDU GH FDUHFHU GH HVWRV GRV HOHPHQWRV FODYH
UHJLVWUDURQXQDFDQWLGDGLQJHQWHGHLQIRUPDFLQHQFXHUGDVFRQQXGRVOODPDGDVTXLSXV(QFDPELRHQ
OD SRFD GH ORV D]WHFDV \ ORV LQFDV HO QRUWH \ HO VXU GH OD ]RQD KDELWDGD SRU HVWRV GRV SXHEORV TXH
DFWXDOPHQWHLQFOX\H(VWDGRV8QLGRV&DQDG$UJHQWLQD\&KLOHHVWDEDQKDELWDGRVHQVXPD\RUDSRU
FLYLOL]DFLRQHVHQODHGDGGH3LHGUDTXHFDUHFDQGHDTXHOODVWHFQRORJDV3RUORWDQWRORVWUSLFRVGH
$PULFD HUDQ PXFKR PV ULFRV TXH ODV ]RQDV WHPSODGDV OR TXH VXJLHUH TXH HO lKHFKR REYLR{ GH OD
SREUH]D WURSLFDO QL HV REYLR QL HV XQ KHFKR $O FRQWUDULR OD PD\RU ULTXH]D GH (VWDGRV 8QLGRV \
&DQDGUHSUHVHQWDXQFDPELRUDGLFDOUHVSHFWRDORTXHKDEDDOOFXDQGROOHJDURQORVHXURSHRV
(VWHFDPELRUDGLFDOVLQGXGDQRWXYRQDGDTXHYHUFRQODJHRJUDIDVLQRTXHFRPRKHPRVYLVWR
HVWXYRUHODFLRQDGRFRQODIRUPDHQODTXHDTXHOODV]RQDVIXHURQFRORQL]DGDV$GHPVQRVHWUDWDGH
XQFDPELROLPLWDGRDODVGLVWLQWDV]RQDVGH$PULFD/RVSXHEORVGHOVXUGH$VLDVREUHWRGRORVGHO
VXEFRQWLQHQWHLQGLR\&KLQDHUDQPVSUVSHURVTXHODPD\RUDGHORVSXHEORVGHPXFKDVRWUDVSDUWHV
GH$VLD \ VLQ GXGD PV TXH ORV GH$XVWUDOLD \ 1XHYD =HODQGD$TXHOOR WDPELQ VXIUL XQ FDPELR
EUXVFR FXDQGR &RUHD GHO 6XU 6LQJDSXU \ -DSQ DSDUHFLHURQ FRPR ORV SDVHV PV ULFRV GH $VLD \
$XVWUDOLD\1XHYD=HODQGDVXSHUDURQDSUFWLFDPHQWHWRGD$VLDHQORTXHUHVSHFWDDODSURVSHULGDG
,QFOXVR HQ HO IULFD VXEVDKDULDQD KXER XQ FDPELR VLPLODU 0V UHFLHQWHPHQWH DQWHV GHO LQLFLR GHO
LQWHQVR FRQWDFWR HXURSHR FRQ IULFD OD ]RQD VXU GH IULFD HUD OD TXH WHQD DVHQWDPLHQWRV PV

GLVSHUVRV\HVWDEDPVOHMRVGHORJUDU(VWDGRVGHVDUUROODGRVFRQDOJQWLSRGHFRQWUROHQVXWHUULWRULR
6LQ HPEDUJR DKRUD 6XGIULFD HV XQR GH ORV SDVHV PV SUVSHURV GHO IULFD VXEVDKDULDQD 6L
UHWURFHGHPRVPVHQODKLVWRULDYHUHPRVTXHKXERPXFKDSURVSHULGDGHQORVWUSLFRVDOJXQDVGHODV
JUDQGHV FLYLOL]DFLRQHV SUHPRGHUQDV FRPR OD DQJNRU HQ OD &DPER\D PRGHUQD OD YLMD\DQDJDUD HQ HO
VXUGHOD,QGLD\ODDNVXPHQ(WLRSDIORUHFLHURQHQORVWUSLFRVDVFRPRODVJUDQGHVFLYLOL]DFLRQHV
GHOYDOOHGHO,QGRGH0RKHQMR'DUR\+DUDSSDHQHO3DNLVWQPRGHUQR3RUORWDQWRODKLVWRULDGHMD
SRFDVGXGDVGHTXHQRH[LVWHXQDVLPSOHFRQH[LQHQWUHXQDXELFDFLQWURSLFDO\HO[LWRHFRQPLFR
(YLGHQWHPHQWHODVHQIHUPHGDGHVWURSLFDOHVFDXVDQPXFKRVXIULPLHQWR\DOWDVWDVDVGHPRUWDOLGDG
LQIDQWLOHQIULFDSHURQRVRQODUD]QGHTXHHVWHFRQWLQHQWHVHDSREUH/DHQIHUPHGDGHQJUDQSDUWH
HVFRQVHFXHQFLDGHODSREUH]D\GHTXHORVJRELHUQRVVRQLQFDSDFHVRQRWLHQHQODYROXQWDGGHSRQHU
HQ PDUFKD ODV PHGLGDV GH DWHQFLQ VDQLWDULD SEOLFD QHFHVDULDV SDUD HUUDGLFDUODV (Q HO VLJOR;,;
,QJODWHUUD WDPELQ HUD XQ VLWLR PX\ SRFR VDOXGDEOH SHUR HO JRELHUQR LQYLUWL JUDGXDOPHQWH HQ DJXD
OLPSLD DOFDQWDULOODGR \ WUDWDPLHQWR GH ODV DJXDV UHVLGXDOHV \ ILQDOPHQWH HQ XQ VHUYLFLR GH VDOXG
HIHFWLYR /D PHMRUD GH OD VDOXG \ GH OD HVSHUDQ]D GH YLGD QR HUDQ OD FDXVD GHO [LWR HFRQPLFR GH
,QJODWHUUDVLQRXQRGHORVIUXWRVGHVXVFDPELRVSROWLFRV\HFRQPLFRVDQWHULRUHV/RPLVPRVXFHGH
HQHOFDVRGH1RJDOHV $UL]RQD 
/D RWUD SDUWH GH OD KLSWHVLV JHRJUILFD HV TXH ORV WUSLFRV VRQ SREUHV SRUTXH OD DJULFXOWXUD
WURSLFDO HV LQWUQVHFDPHQWH LPSURGXFWLYD 6HJQ DILUPDQ OD WLHUUD WURSLFDO HV ILQD H LQFDSD] GH
PDQWHQHU ORV QXWULHQWHV \ GLFHQ TXH HVDV WLHUUDV VH HURVLRQDQ USLGDPHQWH GHELGR D ODV OOXYLDV
WRUUHQFLDOHV 6LQ GXGD HVWH DUJXPHQWR WLHQH FLHUWR PULWR SHUR FRPR YHUHPRV HO GHWHUPLQDQWH
SULQFLSDOGHSRUTXODSURGXFWLYLGDGDJUFROD ODSURGXFFLQDJUFRODSRUXQLGDGGHVXSHUILFLH HVWDQ
EDMDHQPXFKRVSDVHVSREUHVVREUHWRGRGHOIULFDVXEVDKDULDQDWLHQHSRFRTXHYHUFRQODFDOLGDGGH
ODWLHUUD'HKHFKRHVFRQVHFXHQFLDGHODHVWUXFWXUDGHSURSLHGDGGHODWLHUUD\GHORVLQFHQWLYRVTXHHO
JRELHUQR\ODVLQVWLWXFLRQHVFUHDQSDUDORVDJULFXOWRUHV7DPELQPRVWUDUHPRVTXHODGHVLJXDOGDGGHO
PXQGRQRVHSXHGHH[SOLFDUSRUODVGLIHUHQFLDVHQODSURGXFWLYLGDGDJUFROD/DJUDQGHVLJXDOGDGGHO
PXQGRPRGHUQRTXHDSDUHFLHQHOVLJOR;,;IXHGHELGDDODGHVLJXDOGLVWULEXFLQGHODVWHFQRORJDV
LQGXVWULDOHV\ODSURGXFFLQPDQXIDFWXUHUDQRDODGLYHUJHQFLDHQORVUHVXOWDGRVDJUFRODV
2WUD YHUVLQ LQIOX\HQWH GH OD KLSWHVLV JHRJUILFD HV OD TXH DYDQ]D HO HFRORJLVWD \ ELORJR
HYROXFLRQLVWD -DUHG 'LDPRQG TXLHQ GHILHQGH TXH HO RULJHQ GH OD GHVLJXDOGDG LQWHUFRQWLQHQWDO DO
SULQFLSLRGHOSHURGRPRGHUQRKDFHTXLQLHQWRVDRVUDGLFHQODVGLVWLQWDVGRWDFLRQHVKLVWULFDVGH
SODQWDV\HVSHFLHVGHDQLPDOHVTXHSRVWHULRUPHQWHLQIOXLUDQHQODSURGXFWLYLGDGDJUFROD(QDOJXQRV
OXJDUHVFRPRHO&UHFLHQWH)UWLOGHOPRGHUQR2ULHQWH3U[LPRKDEDXQJUDQQPHURGHHVSHFLHVTXH
SXGLHURQVHUGRPHVWLFDGDVSRUORVKXPDQRV(QRWURVFRPRHQHOFRQWLQHQWHDPHULFDQRQRH[LVWDQ
7HQHU PXFKDV HVSHFLHV TXH SRGDQ VHU GRPHVWLFDGDV KL]R TXH OD WUDQVLFLQ GHO HVWLOR GH YLGD GH
FD]DGRUUHFROHFWRU DO GH DJULFXOWRU IXHUD DWUDFWLYR SDUD DTXHOODV VRFLHGDGHV (Q FRQVHFXHQFLD OD
DJULFXOWXUD VH GHVDUUROO DQWHV HQ HO &UHFLHQWH )UWLO TXH HQ$PULFD /D GHQVLGDG GH OD SREODFLQ
DXPHQWORTXHSHUPLWLODHVSHFLDOL]DFLQGHOWUDEDMRHOFRPHUFLRODXUEDQL]DFLQ\HOGHVDUUROOR
SROWLFR 5HVXOWD VLJQLILFDWLYR TXH HQ OXJDUHV HQ ORV TXH GRPLQDED OD DJULFXOWXUD OD LQQRYDFLQ
WHFQROJLFDWXYLHUDOXJDUFRQPXFKDPVUDSLGH]TXHHQRWUDVSDUWHVGHOPXQGR3RUORWDQWRVHJQ
'LDPRQG OD GLIHUHQFLD HQ OD GLVSRQLELOLGDG GH DQLPDOHV \ HVSHFLHV GH SODQWDV FUH GLVWLQWDV
LQWHQVLGDGHVGHDJULFXOWXUDORTXHFRQGXMRDGLIHUHQWHVFDPLQRVGHSURVSHULGDG\FDPELRWHFQROJLFR
HQORVGLVWLQWRVFRQWLQHQWHV
$SHVDUGHTXHODWHVLVGH'LDPRQGHVXQDDSRUWDFLQVOLGDDOURPSHFDEH]DVHQHOTXHVHFHQWUD
QRVHSXHGHJHQHUDOL]DUSDUDH[SOLFDUODGHVLJXDOGDGPXQGLDOPRGHUQD3RUHMHPSOR'LDPRQGDILUPD
TXHORVHVSDROHVIXHURQFDSDFHVGHGRPLQDUODVFLYLOL]DFLRQHVGH$PULFDSRUVXDPSOLRGRPLQLRGH

OD DJULFXOWXUD \ SRUTXH SRU OR WDQWR GLVSRQDQ GH XQD WHFQRORJD VXSHULRU 3HUR DKRUD WHQHPRV TXH
H[SOLFDUSRUTXORVPH[LFDQRV\ORVSHUXDQRVTXHYLYDQHQODVDQWLJXDVWLHUUDVGHORVD]WHFDV\ORV
LQFDVHUDQSREUHV$SHVDUGHTXHHODFFHVRDOWULJRODFHEDGD\ORVFDEDOORVSRGUDKDEHUKHFKRDORV
HVSDROHVPVULFRVTXHDORVLQFDVODEUHFKDHQWUHVXVUHQWDVQRHUDPX\JUDQGH/DUHQWDPHGLDGH
XQHVSDROHUDSUREDEOHPHQWHPHQRVGHOGREOHTXHODGHXQFLXGDGDQRGHO,PSHULRLQFD/DWHVLVGH
'LDPRQG LPSOLFD TXH XQD YH] TXH ORV LQFDV KXELHUDQ HVWDGR H[SXHVWRV D WRGDV ODV HVSHFLHV \
WHFQRORJDV UHVXOWDQWHV TXH QR KDEDQ VLGR FDSDFHV GH GHVDUUROODU SRU V PLVPRV GHEHUDQ KDEHU
DOFDQ]DGR USLGDPHQWH HO QLYHO GH YLGD GH ORV HVSDROHV 6LQ HPEDUJR QR RFXUUL QDGD GH HVWR$O
FRQWUDULRHQORVVLJORV;,;\;;DSDUHFLXQDEUHFKDPXFKRPD\RUHQODVUHQWDVHQWUH(VSDD\3HU
$FWXDOPHQWHHOHVSDROPHGLRHVPVGHVHLVYHFHVPVULFRTXHHOSHUXDQRPHGLR(VWDEUHFKDHQODV
UHQWDVHVWHVWUHFKDPHQWHUHODFLRQDGDFRQHOUHSDUWRGHVLJXDOGHODVWHFQRORJDVLQGXVWULDOHVPRGHUQDV
SHUR QR WLHQH PXFKR TXH YHU FRQ HO SRWHQFLDO GH GRPHVWLFDFLQ GH DQLPDOHV \ SODQWDV QL FRQ ODV
GLIHUHQFLDVGHSURGXFWLYLGDGDJUFRODLQWUQVHFDHQWUH(VSDD\3HU
0LHQWUDVTXH(VSDDDXQTXHFRQFLHUWRUHWUDVRDGRSWODVWHFQRORJDVGHODHQHUJDGHYDSRUHO
IHUURFDUULOODHOHFWULFLGDGODPHFDQL]DFLQ\ODSURGXFFLQIDEULO3HUQRORKL]RRHQHOPHMRUGH
ORVFDVRVORKL]RGHIRUPDPX\OHQWDHLPSHUIHFWD(VWDEUHFKDWHFQROJLFDSHUVLVWHKR\HQGD\VH
UHSURGXFHDPD\RUHVFDODDPHGLGDTXHODVQXHYDVWHFQRORJDVHQSDUWLFXODUODVUHODFLRQDGDVFRQOD
WHFQRORJD GH OD LQIRUPDFLQ LPSXOVDQ XQ FUHFLPLHQWR PD\RU HQ PXFKRV SDVHV GHVDUUROODGRV \ HQ
DOJXQRVGHGHVDUUROORUSLGR/DWHVLVGH'LDPRQGQRQRVGLFHSRUTXHVDVWHFQRORJDVFUXFLDOHVQRVH
GLIXQGLHURQHLJXDODURQODVUHQWDVGHWRGRHOPXQGRQLH[SOLFDSRUTXODPLWDGQRUWHGH1RJDOHVHV
PXFKRPVULFDTXHVXJHPHODTXHHVWMXVWRDOVXUGHODYDOODDSHVDUGHTXHDPEDVIRUPDUDQSDUWH
GHODPLVPDFLYLOL]DFLQKDFHTXLQLHQWRVDRV
/DKLVWRULDGH1RJDOHVGHVWDFDRWURSUREOHPDFUXFLDOSDUDDGRSWDUODWHVLVGH'LDPRQGFRPR\D
KHPRV YLVWR IXHUDQ FXDOHV IXHVHQ ORV LQFRQYHQLHQWHV GH ORV LPSHULRV LQFD \ D]WHFD HQ 3HU \
0[LFRHUDQVLQGXGDPVSUVSHURVTXHDTXHOODVSDUWHVGH$PULFDTXHVHFRQYHUWLUDQHQ(VWDGRV
8QLGRV\&DQDG1RUWHDPULFDOOHJDVHUSUVSHUDSUHFLVDPHQWHSRUTXHDGRSWFRQHQWXVLDVPRODV
WHFQRORJDV\ORVDYDQFHVGHODUHYROXFLQLQGXVWULDO/DSREODFLQUHFLELHGXFDFLQ\HOIHUURFDUULOVH
H[WHQGLDWUDYVGHODVJUDQGHVOODQXUDVHQFODURFRQWUDVWHFRQORTXHVXFHGLHQ6XGDPULFD(VWRQR
VHSXHGHH[SOLFDUHQIXQFLQGHODVGLVWLQWDVGRWDFLRQHVJHRJUILFDVGHOQRUWH\HOVXUGH$PULFDTXH
HQWRGRFDVRKDEUDQIDYRUHFLGRD6XGDPULFD
/D GHVLJXDOGDG GHO PXQGR PRGHUQR HV HQ JUDQ PHGLGD HO UHVXOWDGR GHO UHSDUWR \ OD DGRSFLQ
GHVLJXDOHVGHWHFQRORJDV\ODWHVLVGH'LDPRQGQRLQFOX\HDUJXPHQWRVLPSRUWDQWHVVREUHHVWHDVXQWR
3RU HMHPSOR O DILUPD VLJXLHQGR DO KLVWRULDGRU :LOOLDP 0F1HLOO TXH OD RULHQWDFLQ HVWHRHVWH GH
(XUDVLDSHUPLWLTXHORVFXOWLYRVORVDQLPDOHV\ODVLQQRYDFLRQHVVHH[WHQGLHUDQGHVGHHO&UHFLHQWH
)UWLOKDVWD(XURSDRFFLGHQWDOPLHQWUDVTXHODRULHQWDFLQQRUWHVXUGH$PULFDH[SOLFDSRUTXORV
VLVWHPDV GH HVFULWXUD FRPR HO TXH VH FUH HQ 0[LFR QR VH H[WHQGLHURQ D ORV $QGHV QL D
1RUWHDPULFD6LQHPEDUJRODRULHQWDFLQGHORVFRQWLQHQWHVQRSXHGHSURSRUFLRQDUXQDH[SOLFDFLQ
SDUDODGHVLJXDOGDGGHOPXQGRDFWXDO9HDPRVHOFDVRGHIULFD$SHVDUGHTXHHOGHVLHUWRGHO6KDUD
SUHVHQWDEDUHDOPHQWHXQDEDUUHUDLPSRUWDQWHSDUDHOWUDVODGRGHSURGXFWRVHLGHDVGHVGHHOQRUWHKDVWD
HO IULFD VXEVDKDULDQD QR HUD XQD EDUUHUD LQVXSHUDEOH /RV SRUWXJXHVHV \ GHVSXV RWURV HXURSHRV
QDYHJDURQFHUFDGHODFRVWD\HOLPLQDURQODVSRVLEOHVGLIHUHQFLDVGHFRQRFLPLHQWRHQXQPRPHQWRHQ
HO TXH OD EUHFKD HQWUH ODV UHQWDV HUD PX\ SHTXHD HQ FRPSDUDFLQ FRQ OD TXH H[LVWH DFWXDOPHQWH
'HVGHHQWRQFHVIULFDQRKDSRGLGRVHJXLUHOULWPRGH(XURSDDOFRQWUDULRDKRUDODEUHFKDHQWUHODV
UHQWDVGHODPD\RUDGHORVSDVHVDIULFDQRV\HXURSHRVHVPXFKRPD\RU
7DPELQ GHEHUD TXHGDU FODUR TXH HO DUJXPHQWR GH 'LDPRQG TXH WUDWD GH OD GHVLJXDOGDG

FRQWLQHQWDOQRSHUPLWHH[SOLFDUODYDULDFLQHQWUHORVFRQWLQHQWHVSDUWHHVHQFLDOGHODGHVLJXDOGDGGHO
PXQGRPRGHUQR3RUHMHPSORDXQTXHODRULHQWDFLQGHOWHUULWRULRHXURDVLWLFRSRGUDH[SOLFDUFPR
FRQVLJXL,QJODWHUUDEHQHILFLDUVHGHODVLQQRYDFLRQHVGH2ULHQWH3U[LPRVLQWHQHUTXHUHLQYHQWDUODV
QRH[SOLFDSRUTXODUHYROXFLQLQGXVWULDOWXYROXJDUHQ,QJODWHUUD\QRSRUHMHPSORHQ0ROGDYLD
$GHPVFRPRLQGLFDHOSURSLR'LDPRQG&KLQD\OD,QGLDVHEHQHILFLDURQPXFKRGHJUXSRVPX\ULFRV
GH DQLPDOHV \ SODQWDV \ GH OD RULHQWDFLQ GH (XUDVLD 1R REVWDQWH OD PD\RU SDUWH GH ORV SREUHV GHO
PXQGRDFWXDOVHHQFXHQWUDQHQHVWRVGRVSDVHV'HKHFKRODPHMRUIRUPDGHYHUHODOFDQFHGHODWHVLVGH'LDPRQGHVHQWUPLQRVGHVXVSURSLDV
YDULDEOHVH[SOLFDWLYDV(OPDSDPXHVWUDGDWRVVREUHHOUHSDUWRGH6XVVFURIDHODQWHSDVDGRGHOFHUGR
PRGHUQR\HOXURDQWHSDVDGRGHODYDFDPRGHUQD$PEDVHVSHFLHVHVWDEDQDPSOLDPHQWHUHSDUWLGDVD
ORODUJRGH(XUDVLDHLQFOXVRHO1RUWHGHIULFD(OPDSDPXHVWUDODGLVWULEXFLQGHDOJXQDVGHODV
YDULHGDGHVVLOYHVWUHVGHFXOWLYRVGRPHVWLFDGRVPRGHUQRVFRPROD2U\]D VDWLYDDQWHFHVRUDGHODUUR]
FXOWLYDGR DVLWLFR \ ODV YDULHGDGHV SULPLWLYDV GHO WULJR \ OD FHEDGD 'HPXHVWUD TXH OD YDULHGDG

VLOYHVWUHGHODUUR]HVWDEDGLVWULEXLGDDPSOLDPHQWHHQHOVXU\HO6XGHVWHGH$VLDPLHQWUDVTXHODVGHO
WULJR\ODFHEDGDHVWDEDQUHSDUWLGDVDWUDYVGHXQDUFRODUJRGHVGHHO/HYDQWHKDVWD,UQ\$IJDQLVWQ
\ HO QFOHR GH ORV DFWXDOHV 7XUNPHQLVWQ 7D\LNLVWQ \ .LUJXLVWQ (VWDV HVSHFLHV DQFHVWUDOHV HVWQ
SUHVHQWHV HQ JUDQ SDUWH GH (XUDVLD 6LQ HPEDUJR VX DPSOLD GLVWULEXFLQ VXJLHUH TXH OD GHVLJXDOGDG
GHQWURGH(XUDVLDQRVHSXHGHH[SOLFDUPHGLDQWHXQDWHRUDEDVDGDHQODIUHFXHQFLDGHODVHVSHFLHV/DKLSWHVLVJHRJUILFDQRVRODPHQWHQRD\XGDDH[SOLFDUHORULJHQGHODSURVSHULGDGDORODUJRGH
ODKLVWRULDVLQRTXHHVHQJUDQSDUWHLQFRUUHFWDHQVXQIDVLV\QRHVFDSD]GHH[SOLFDUODVLWXDFLQFRQ
ODTXHHPSH]DPRVHVWHFDSWXOR6HSRGUDSHQVDUTXHFXDOTXLHUPRGHORSHUVLVWHQWHFRPRODMHUDUTXD
GHODVUHQWDVHQ$PULFDRODVGLIHUHQFLDVPX\PDUFDGDV\GHODUJRDOFDQFHHQWUH(XURSD\2ULHQWH
3U[LPRVHSXHGHH[SOLFDUSRUXQDJHRJUDIDLQDOWHUDEOH6LQHPEDUJRQRHVDV<DKHPRVYLVWRTXH
HV EDVWDQWH LPSUREDEOH TXH ORV PRGHORV H[LVWHQWHV HQ ODV $PULFDV KD\DQ VLGR LPSXOVDGRV SRU
IDFWRUHV JHRJUILFRV$QWHV GH IXHURQ ODV FLYLOL]DFLRQHV GHO YDOOH FHQWUDO GH 0[LFR$PULFD

&HQWUDO\ORV$QGHVODVTXHWHQDQXQDWHFQRORJD\XQQLYHOGHYLGDVXSHULRUHVDORVGH1RUWHDPULFD
R OXJDUHV FRPR $UJHQWLQD \ &KLOH $ SHVDU GH TXH OD JHRJUDID FRQWLQXDED VLHQGR OD PLVPD ODV
LQVWLWXFLRQHVLPSXHVWDVSRUORVFRORQRVHXURSHRVFUHDURQXQlUHYVGHODIRUWXQD{$GHPVWDPELQ
HVSRFRSUREDEOHTXHODJHRJUDIDSXHGDH[SOLFDUODSREUH]DGH2ULHQWH3U[LPRSRUUD]RQHVVLPLODUHV
$OILQ\DOFDERHVWHWHUULWRULRIXHSLRQHURPXQGLDOHQODUHYROXFLQQHROWLFD\ODVSULPHUDVFLXGDGHV
VHGHVDUUROODURQHQHO,UDNPRGHUQR(OKLHUURIXHIXQGLGRSRUSULPHUDYH]HQ7XUTXD\QRIXHKDVWDOD
(GDG 0HGLD FXDQGR 2ULHQWH 3U[LPR IXH WHFQROJLFDPHQWH GLQPLFR 1R IXH OD JHRJUDID GH HVWH
WHUULWRULRORTXHKL]RTXHODUHYROXFLQQHROWLFDIORUHFLHUDHQHVDSDUWHGHOPXQGRFRPRYHUHPRVHQ
HOFDSWXOR\WDPSRFRIXHODJHRJUDIDODTXHKL]RTXHIXHUDSREUH'HKHFKRIXHURQODH[SDQVLQ\
OD FRQVROLGDFLQ GHO ,PSHULR RWRPDQR \ HV HO OHJDGR LQVWLWXFLRQDO GH HVWH LPSHULR OR TXH PDQWLHQH
SREUHD2ULHQWH3U[LPRKR\HQGD
3RUOWLPRORVIDFWRUHVJHRJUILFRVQRD\XGDQDH[SOLFDUQRVRODPHQWHODVGLIHUHQFLDVTXHYHPRV
HQGLVWLQWDVSDUWHVGHOPXQGRKR\HQGDVLQRWDPSRFRSRUTXPXFKRVSDVHVFRPR-DSQR&KLQDVH
HVWDQFDQ GXUDQWH ODUJRV SHURGRV \ SRVWHULRUPHQWH LQLFLDQ SURFHVRV GH USLGR FUHFLPLHQWR
1HFHVLWDPRVXQDWHRUDTXHVHDPHMRU


/DKLSWHVLVGHODFXOWXUD

/D VHJXQGD WHRUD DPSOLDPHQWH DFHSWDGD OD KLSWHVLV GH OD FXOWXUD UHODFLRQD OD SURVSHULGDG FRQ OD
FXOWXUD/DKLSWHVLVGHODFXOWXUDLJXDOTXHODJHRJUILFDWLHQHXQOLQDMHGLVWLQJXLGRTXHVHUHPRQWD
FRPR PQLPR DO JUDQ VRFLORJR DOHPQ 0D[ :HEHU TXH GHIHQGD TXH OD 5HIRUPD SURWHVWDQWH \ OD
WLFDSURWHVWDQWHTXHHVWLPXOWXYLHURQXQSDSHOFODYHDODKRUDGHIDFLOLWDUHODVFHQVRGHODVRFLHGDG
LQGXVWULDOPRGHUQDHQOD(XURSDRFFLGHQWDO/DKLSWHVLVGHODFXOWXUD\DQRVHEDVDVRODPHQWHHQOD
UHOLJLQVLQRTXHGHVWDFDWDPELQRWURVWLSRVGHFUHHQFLDVYDORUHV\WLFD
$SHVDUGHTXHQRVHDSROWLFDPHQWHFRUUHFWRGHFLUORHQSEOLFRPXFKDJHQWHWRGDYDDILUPDTXH
ORVDIULFDQRVVRQSREUHVSRUTXHFDUHFHQGHXQDEXHQDWLFDGHOWUDEDMRWRGDYDFUHHQHQODEUXMHUD\
OD PDJLD \ VH UHVLVWHQ D ODV QXHYDV WHFQRORJDV RFFLGHQWDOHV 0XFKRV SLHQVDQ WDPELQ TXH$PULFD
/DWLQD QXQFD VHU ULFD SRUTXH VXV KDELWDQWHV VRQ LQWUQVHFDPHQWH GHUURFKDGRUHV FDUHFHQ GH PHGLRV
HFRQPLFRV \ VXIUHQ GH OD FXOWXUD lLEULFD{ R GHO l\D OR KDU PDDQD{ (YLGHQWHPHQWH PXFKRV
FUH\HURQWDPELQXQDYH]TXHODFXOWXUDFKLQD\ORVYDORUHVGHOFRQIXFLDQLVPRHUDQSHUMXGLFLDOHVSDUD
HO GHVDUUROOR HFRQPLFR DXQTXH DKRUD OD LPSRUWDQFLD GH OD WLFD GH WUDEDMR FKLQD FRPR PRWRU GHO
FUHFLPLHQWRHQ&KLQD+RQJ.RQJ\6LQJDSXUVHSUHJRQDDORVFXDWURYLHQWRV
/DKLSWHVLVGHODFXOWXUDHVWLOSDUDFRPSUHQGHUODGHVLJXDOGDGGHOPXQGR"6\QR6HQHO
VHQWLGR GH TXH ODV QRUPDV VRFLDOHV TXH HVWQ UHODFLRQDGDV FRQ OD FXOWXUD LPSRUWDQ \ SXHGHQ VHU
GLIFLOHVGHFDPELDU\HQRFDVLRQHVDSR\DQGLIHUHQFLDVLQVWLWXFLRQDOHVODH[SOLFDFLQGHHVWHOLEURGH
OD GHVLJXDOGDG PXQGLDO 3HUR HQ JUDQ PHGLGD QR SRUTXH ORV DVSHFWRV GH OD FXOWXUD TXH VH VXHOHQ
GHVWDFDU UHOLJLQ WLFD QDFLRQDO YDORUHV DIULFDQRV R ODWLQRV QR VRQ LPSRUWDQWHV SDUD FRPSUHQGHU
FPR OOHJDPRV DTX \ SRU TX SHUVLVWHQ ODV GHVLJXDOGDGHV HQ HOPXQGR 2WURV DVSHFWRV FRPR KDVWD
TXSXQWRODJHQWHFRQIDHQORVGHPVRHVFDSD]GHFRRSHUDUVRQLPSRUWDQWHVSHURVREUHWRGRVRQ
UHVXOWDGRVGHODVLQVWLWXFLRQHVQRXQDFDXVDLQGHSHQGLHQWH
9ROYDPRVD1RJDOHV&RPRYLPRVDQWHULRUPHQWHPXFKRVDVSHFWRVGHODFXOWXUDVRQORVPLVPRVDO
QRUWH \ DO VXU GH OD YDOOD 6LQ HPEDUJR SXHGH TXH KD\D DOJXQDV GLIHUHQFLDV QRWDEOHV HQ SUFWLFDV
QRUPDV \ YDORUHV DXQTXH VWDV QR VHDQ FDXVDV VLQR UHVXOWDGRV GH ORV GRV FDPLQRV GH GHVDUUROOR
GLYHUJHQWHV HQ ORV GRV OXJDUHV 3RU HMHPSOR HQ ODV HQFXHVWDV ORV PH[LFDQRV VXHOHQ DILUPDU TXH

FRQIDQHQORVGHPVPHQRVGHORTXHGLFHQTXHFRQIDQHQORVGHPVORVHVWDGRXQLGHQVHV3HURQRHV
GH H[WUDDU TXH ORV PH[LFDQRV FDUH]FDQ GH FRQILDQ]D FXDQGR VX JRELHUQR QR SXHGH HOLPLQDU ORV
FUWHOHV GH OD GURJD QL SURSRUFLRQDU XQ VLVWHPD OHJDO LPSDUFLDO TXH IXQFLRQH /R PLVPR VXFHGH FRQ
&RUHDGHO1RUWH\GHO6XUFRPRYHUHPRVHQHOFDSWXORVLJXLHQWH&RUHDGHO6XUHVXQRGHORVSDVHV
PV ULFRV GHO PXQGR PLHQWUDV TXH &RUHD GHO 1RUWH OXFKD FRQWUD ODV KDPEUXQDV SHULGLFDV \ OD
DEVROXWDSREUH]D$SHVDUGHTXHODlFXOWXUD{HVPX\GLVWLQWDHQWUHHOVXU\HOQRUWHDFWXDOPHQWHQR
WXYR QLQJQ SDSHO D OD KRUD GH FDXVDU OD GLVWLQWD IRUWXQD HFRQPLFD GH HVWDV GRV PLWDGHV GH OD
3HQQVXODFRUHDQD(VWHWHUULWRULRWXYRXQODUJRSHURGRGHKLVWRULDHQFRPQ$QWHVGHODJXHUUDGH
&RUHD \ OD SRVWHULRU GLYLVLQ HQ HO SDUDOHOR WHQD XQD KRPRJHQHLGDG VLQ SUHFHGHQWHV HQ OR TXH
UHVSHFWDDLGLRPDHWQLD\FXOWXUD,JXDOTXHHQHOFDVRGH1RJDOHVORLPSRUWDQWHHVODIURQWHUD(QHO
QRUWH H[LVWH XQ UJLPHQ GLVWLQWR TXH LPSRQH LQVWLWXFLRQHV GLIHUHQWHV \ FUHD LQFHQWLYRV GLVWLQWRV
WDPELQ 3RU OR WDQWR FXDOTXLHU GLIHUHQFLD HQ OD FXOWXUD DO VXU \ DO QRUWH GH OD IURQWHUD TXH FRUWD
1RJDOHV R &RUHD HQ GRV QR HV XQD FDXVD GH ODV GLIHUHQFLDV HQ OD SURVSHULGDG VLQR PV ELHQ XQD
FRQVHFXHQFLD
< TX KD\ DFHUFD GH IULFD \ OD FXOWXUD DIULFDQD" 'HVGH HO SXQWR GH YLVWD KLVWULFR HO IULFD
VXEVDKDULDQDHUDPXFKRPVSREUHTXHODPD\RUDGHODVRWUDVSDUWHVGHOPXQGR\VXVFLYLOL]DFLRQHV
DQWLJXDVQRGHVDUUROODURQODUXHGDODHVFULWXUD H[FHSWR(WLRSD\6RPDOLD QLHODUDGR$SHVDUGHTXH
HVWDVWHFQRORJDVQRVHXWLOL]DURQDPSOLDPHQWHKDVWDODFRORQL]DFLQIRUPDOHXURSHDDILQDOHVGHOVLJOR
;,; \ SULQFLSLRV GHO;; ODV VRFLHGDGHV DIULFDQDV ODV FRQRFDQ GHVGH PXFKR DQWHV /RV HXURSHRV
HPSH]DURQ D FLUFXQQDYHJDU OD FRVWD RFFLGHQWDO D ILQDOHV GHO VLJOR;9 \ ORV DVLWLFRV QDYHJDEDQ
FRQWLQXDPHQWHDOHVWHGHIULFDGHVGHPXFKRDQWHV
3RGHPRV HQWHQGHU SRU TX QR VH DGRSWDURQ HVWDV WHFQRORJDV WHQLHQGR HQ FXHQWD OD KLVWRULD GHO
UHLQR GHO &RQJR HQ OD GHVHPERFDGXUD GHO UR &RQJR TXH KD GDGR QRPEUH D OD PRGHUQD 5HSEOLFD
'HPRFUWLFDGHO&RQJR(QHOPDSDVHPXHVWUDGQGHHVWDEDHO&RQJRMXQWRDRWUR(VWDGRDIULFDQR
FHQWUDOHOUHLQRGH.XEDTXHFRPHQWDUHPRVPVDGHODQWHHQHVWHOLEUR
(O&RQJRWXYRXQFRQWDFWRLQWHQVRFRQORVSRUWXJXHVHVGHVSXVGHODSULPHUDYLVLWDGHOPDULQHUR
'LRJR &R HQ (Q DTXHO HQWRQFHV HUD XQ (VWDGR DOWDPHQWH FHQWUDOL]DGR SDUD ORV SDUPHWURV
DIULFDQRV6XFDSLWDO0EDQ]DWHQDXQDSREODFLQGHKDELWDQWHVDSUR[LPDGDPHQWHGHOPLVPR
WDPDR TXH OD FDSLWDO SRUWXJXHVD /LVERD \ PXFKR PV JUDQGH TXH /RQGUHV TXH WHQD DOUHGHGRU GH
 KDELWDQWHV HQ HO DR (O UH\ GHO &RQJR 1]LQJD D 1NXZX VH FRQYLUWL DO FDWROLFLVPR \
DGRSWHOQRPEUHGH-RR,0VDGHODQWH0EDQ]DIXHUHEDXWL]DGDFRPR6R6DOYDGRU*UDFLDVDORV
SRUWXJXHVHVORVFRQJROHRVFRQRFLHURQODUXHGD\HODUDGR\ORVSRUWXJXHVHVLQFOXVRIRPHQWDURQVX
DGRSFLQFRQODVPLVLRQHVDJUFRODVGH\6LQHPEDUJRWRGDVHVWDVLQLFLDWLYDVIUDFDVDURQ
3HUR ORV FRQJROHRV QR VH PRVWUDURQ FRQWUDULRV D ODV WHFQRORJDV PRGHUQDV HQ JHQHUDO \ DGRSWDURQ
USLGDPHQWH XQD LQQRYDFLQ RFFLGHQWDO YHQHUDEOH ODV DUPDV GH IXHJR 8WLOL]DURQ HVWDV QXHYDV \
SRGHURVDVKHUUDPLHQWDVSDUDUHVSRQGHUDORVLQFHQWLYRVGHOPHUFDGRFDSWXUDU\H[SRUWDUHVFODYRV1R
KD\ QLQJXQD VHDO DTX GH TXH ORV YDORUHV R OD FXOWXUD DIULFDQD LPSLGLHUDQ OD DGRSFLQ GH QXHYDV
WHFQRORJDV \ SUFWLFDV$ PHGLGD TXH SURIXQGL]DEDQ VX FRQWDFWR FRQ ORV HXURSHRV ORV FRQJROHRV
DGRSWDURQRWUDVSUFWLFDVRFFLGHQWDOHVDOIDEHWL]DFLQHVWLORVGHYHVWLU\GLVHRVGHFDVDV(QHOVLJOR
;,; PXFKDV VRFLHGDGHV DIULFDQDV WDPELQ DSURYHFKDURQ ODV RSRUWXQLGDGHV HFRQPLFDV FUHFLHQWHV
FUHDGDVSRUODUHYROXFLQLQGXVWULDO\FDPELDURQVXVPRGHORVGHSURGXFFLQ(QIULFDRFFLGHQWDOVH
SURGXMRXQUSLGRGHVDUUROORHFRQPLFREDVDGRHQODH[SRUWDFLQGHDFHLWHGHSDOPD\FDFDKXHWHVD
WUDYVGHOVXUGHIULFDORVDIULFDQRVOOHYDURQVXVH[SRUWDFLRQHVDODV]RQDVLQGXVWULDOHV\PLQHUDVGHO
5DQG TXH VH H[SDQGDQ FRQ UDSLGH] HQ 6XGIULFD 6LQ HPEDUJR HVWDV H[SHULHQFLDV HFRQPLFDV
SURPHWHGRUDV IXHURQ GHVWUXLGDV QR SRU OD FXOWXUD DIULFDQD R SRU OD LQFDSDFLGDG GH ORV DIULFDQRV

FRUULHQWHVGHDFWXDUHQVXSURSLRLQWHUVVLQRSULPHURSRUHOFRORQLDOLVPRHXURSHR\SRVWHULRUPHQWH
SRUORVJRELHUQRVDIULFDQRVTXHVHLQVWDXUDURQGHVSXVGHODLQGHSHQGHQFLD/DYHUGDGHUDUD]QGHTXHORVFRQJROHRVQRDGRSWDUDQXQDWHFQRORJDVXSHULRUIXHTXHFDUHFDQ
GHLQFHQWLYRVSDUDKDFHUOR6HHQIUHQWDEDQDXQDOWRULHVJRGHTXHVXSURGXFFLQIXHUDH[SURSLDGD\
JUDYDGDFRQLPSXHVWRVSRUHOWRGRSRGHURVRUH\LQGHSHQGLHQWHPHQWHGHTXHVHKXELHUDFRQYHUWLGRRQR
DOFDWROLFLVPR'HKHFKRQRVRODPHQWHVXSURSLHGDGHUDLQVHJXUDVXSURSLDYLGDSHQGDGHXQKLOR
0XFKRV GH HOORV HUDQ FDSWXUDGRV \ YHQGLGRV FRPR HVFODYRV 8Q HQWRUQR FRPR VWH GLIFLOPHQWH
DQLPDUDDLQYHUWLUSDUDDXPHQWDUODSURGXFWLYLGDGDODUJRSOD]R7DPSRFRHOUH\WHQDLQFHQWLYRVSDUD
TXHVHDGRSWDUDHODUDGRDJUDQHVFDODQLSDUDKDFHUTXHVXSULRULGDGIXHUDDXPHQWDUODSURGXFWLYLGDG
DJUFROD\DTXHODH[SRUWDFLQGHHVFODYRVHUDPXFKVLPRPVUHQWDEOH
$FWXDOPHQWHSRGUDVHUFLHUWRTXHORVDIULFDQRVFRQIDQPHQRVHQORVGHPVGHORTXHORKDFHQORV
KDELWDQWHVGHRWUDVSDUWHVGHOPXQGR3HURHVWRHVHOUHVXOWDGRGHXQDODUJDKLVWRULDGHLQVWLWXFLRQHV

TXH KDQ PLQDGR ORV GHUHFKRV KXPDQRV \ GH SURSLHGDG HQ IULFD 6LQ GXGD OD SRVLELOLGDG GH VHU
FDSWXUDGR \ YHQGLGR FRPR HVFODYR LQIOX\ HQ OD IDOWD GH FRQILDQ]D KLVWULFD GH ORV DIULFDQRV HQ ORV
GHPV
< OD WLFD SURWHVWDQWH GH 0D[ :HEHU" $XQTXH SXHGD VHU YHUGDG TXH ORV SDVHV
SUHGRPLQDQWHPHQWHSURWHVWDQWHVFRPRORV3DVHV%DMRVH,QJODWHUUDIXHURQORVSULPHURVFRQ[LWRV
HFRQPLFRVGHODHUDPRGHUQDKD\SRFDUHODFLQHQWUHODUHOLJLQ\HO[LWRHFRQPLFR)UDQFLDSDV
SUHGRPLQDQWHPHQWH FDWOLFR FRSL USLGDPHQWH ORV UHVXOWDGRV HFRQPLFRV GH ORV KRODQGHVHV \ ORV
LQJOHVHVHQHOVLJOR;,;H,WDOLDHVWDQSUVSHUDFRPRFXDOTXLHUDGHHVRVSDVHVKR\HQGD6LPLUDPRV
PVKDFLDHOHVWHYHUHPRVTXHQLQJXQRGHORV[LWRVHFRQPLFRVGHOHVWHGH$VLDWLHQHQDGDTXHYHU
FRQQLQJQWLSRGHUHOLJLQFULVWLDQDDVTXHQRKD\PXFKRVDUJXPHQWRVTXHDSR\HQODH[LVWHQFLDGH
XQDUHODFLQHVSHFLDOHQWUHHOSURWHVWDQWLVPR\HO[LWRHFRQPLFRHQHVWHDVSHFWR
9ROYDPRVDXQD]RQDIDYRULWDSDUDORVHQWXVLDVWDVGHODKLSWHVLVGHODFXOWXUD2ULHQWH3U[LPR
/RVSDVHVGH2ULHQWH3U[LPRVRQSULQFLSDOPHQWHLVOPLFRV\GHHOORVORVTXHQRVRQSURGXFWRUHV
GH SHWUOHR VRQ PX\ SREUHV FRPR KHPRV VHDODGR DQWHULRUPHQWH /RV SURGXFWRUHV GH SHWUOHR VRQ
ULFRVSHURHVDULTXH]DFDGDGHOFLHORWLHQHSRFRTXHYHUFRQFUHDUHFRQRPDVPRGHUQDVGLYHUVLILFDGDV
HQ$UDELD6DXGR.XZDLW1RPXHVWUDQHVWRVKHFKRVFRQYLQFHQWHPHQWHTXHODUHOLJLQLPSRUWD"$
SHVDU GH TXH VHD SODXVLEOH HVWH DUJXPHQWR WDPSRFR HV DFHUWDGR 6 SDVHV FRPR 6LULD\(JLSWR VRQ
SREUHV \ VX SREODFLQ HV SULQFLSDOPHQWH PXVXOPDQD 6LQ HPEDUJR HVWRV SDVHV WDPELQ GLILHUHQ
VLVWHPWLFDPHQWH HQ RWURV HOHPHQWRV TXH VRQ PXFKR PV LPSRUWDQWHV SDUD OD SURVSHULGDG 7RGRV
IXHURQ SURYLQFLDV GHO ,PSHULR RWRPDQR TXH SHUILO FRQ IXHU]D \ GH IRUPD DGYHUVD FPR VH
GHVDUUROODUDQ 'HVSXV GHO FRODSVR GHO FRQWURO RWRPDQR 2ULHQWH 3U[LPR IXH DEVRUELGR SRU ORV
LPSHULRVFRORQLDOHVLQJOV\IUDQFVTXHGHQXHYROLPLWDURQODVSRVLELOLGDGHVGHHVWRVSDVHV7UDVOD
LQGHSHQGHQFLD VLJXLHURQ HQ JUDQ PHGLGD FRQ HO PXQGR FRORQLDO DQWHULRU GHVDUUROODQGR UHJPHQHV
SROWLFRV MHUUTXLFRV \ DXWRULWDULRV FRQ SRFDV GH ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV \ HFRQPLFDV TXH FRPR
GHIHQGHUHPRVVRQFUXFLDOHVSDUDJHQHUDU[LWRHFRQPLFR(VWHFDPLQRGHGHVDUUROORIXHIRUMDGRHQ
JUDQPHGLGDSRUODKLVWRULDGHOGRPLQLRRWRPDQR\HXURSHR(QJHQHUDOODUHODFLQHQWUHODUHOLJLQ
LVOPLFD\ODSREUH]DHQ2ULHQWH3U[LPRFDUHFHGHYDOLGH]
(OSDSHOGHHVWRVDFRQWHFLPLHQWRVKLVWULFRVPVTXHORVIDFWRUHVFXOWXUDOHVDODKRUDGHSHUILODU
ODWUD\HFWRULDHFRQPLFDGH2ULHQWH3U[LPRWDPELQVHYHHQHOKHFKRGHTXHODVSDUWHVGH2ULHQWH
3U[LPRTXHWHPSRUDOPHQWHVHVHSDUDURQGHOFRQWUROGHO,PSHULRRWRPDQR\ODVSRWHQFLDVHXURSHDV
FRPR(JLSWRHQWUH\EDMRHOGRPLQLRGH0XKDPPDG$OSRGDQHPEDUFDUVHHQXQFDPLQR
GHUSLGRFDPELRHFRQPLFR0XKDPPDG$OXVXUSHOSRGHUWUDVODUHWLUDGDGHODVIXHU]DVIUDQFHVDV
TXH KDEDQ RFXSDGR (JLSWR EDMR HO PDQGR GH 1DSROHQ %RQDSDUWH 0HGLDQWH OD H[SORWDFLQ GH ORV
SXQWRV GELOHV GHO GRPLQLR RWRPDQR HQ WHUULWRULR HJLSFLR HQ DTXHO PRPHQWR SXGR IXQGDU VX SURSLD
GLQDVWDTXHGHXQDIRUPDXRWUDWXYRHOFRQWUROKDVWDOD5HYROXFLQHJLSFLDFRPDQGDGDSRU1DVVHU
HQ/DVUHIRUPDVGH0XKDPPDG$ODSHVDUGHVHUFRHUFLWLYDVD\XGDURQDOGHVDUUROORGH(JLSWR
\DTXHPRGHUQL]DURQODEXURFUDFLDHVWDWDOHOHMUFLWR\HOVLVWHPDLPSRVLWLYR\KXERXQGHVDUUROORGH
ODDJULFXOWXUD\ODLQGXVWULD6LQHPEDUJRHVWHSURFHVRGHPRGHUQL]DFLQ\FUHFLPLHQWRDFDEWUDVOD
PXHUWHGH$OFXDQGR(JLSWRFD\EDMRODLQIOXHQFLDHXURSHD
3HURTXL]VHDXQDIRUPDHTXLYRFDGDGHSHQVDUHQODFXOWXUD7DOYH]ORVIDFWRUHVFXOWXUDOHVTXH
LPSRUWDQ QR HVWQ UHODFLRQDGRV FRQ OD UHOLJLQ VLQR PV FRQFUHWDPHQWH FRQ lFXOWXUDV QDFLRQDOHV{
3RGUDVHUODLQIOXHQFLDGHODFXOWXUDLQJOHVDORTXHLPSRUWD\H[SOLFDSRUTXSDVHVFRPR(VWDGRV
8QLGRV &DQDG \ $XVWUDOLD VRQ WDQ SUVSHURV" $ SHVDU GH TXH HVWD LGHD SXHGD VRQDU DWUDFWLYD
LQLFLDOPHQWHWDPSRFRIXQFLRQD6&DQDG\(VWDGRV8QLGRVIXHURQFRORQLDVLQJOHVDVSHURWDPELQ
ORIXHURQ6LHUUD/HRQD\1LJHULD/DYDULDFLQHQWUPLQRVGHSURVSHULGDGHQWUHODVDQWLJXDVFRORQLDV

LQJOHVDV HV WDQ JUDQGH FRPR HQ WRGR HO PXQGR (O OHJDGR LQJOV QR HV OD UD]Q GHO [LWR GH
1RUWHDPULFD
1RREVWDQWHH[LVWHXQDYHUVLQPVGHODKLSWHVLVGHODFXOWXUDTXL]QRVHDORLQJOVIUHQWHDOR
QR LQJOV OR TXH LPSRUWD VLQR OR HXURSHR IUHQWH D OR QR HXURSHR &DEUD OD SRVLELOLGDG GH TXH ORV
HXURSHRV IXHUDQ VXSHULRUHV GH DOJXQD IRUPD GHELGR D VX WLFD GH WUDEDMR YLVQ GH OD YLGD YDORUHV
MXGHRFULVWLDQRV R OHJDGR URPDQR" (V FLHUWR TXH (XURSD RFFLGHQWDO \ 1RUWHDPULFD FRQ SREODFLQ
PD\RULWDULDPHQWHGHRULJHQHXURSHRVRQODVSDUWHVPVSUVSHUDVGHOPXQGR4XL]HOOHJDGRFXOWXUDO
HXURSHRVXSHULRUVHDODEDVHGHODSURVSHULGDG \HOOWLPRUHIXJLRGHODKLSWHVLVGHODFXOWXUD 6LQ
HPEDUJR HVWD YHUVLQ GH OD KLSWHVLV GH OD FXOWXUD WLHQH WDQ SRFR SRWHQFLDO H[SOLFDWLYR FRPR ODV
GHPV /D PD\RU SDUWH GH OD SREODFLQ DUJHQWLQD \ XUXJXD\D HQ FRPSDUDFLQ FRQ OD FDQDGLHQVH \
HVWDGRXQLGHQVHHVGHDVFHQGHQFLDHXURSHDSHURHOUHVXOWDGRHFRQPLFRGH$UJHQWLQD\8UXJXD\GHMD
EDVWDQWHTXHGHVHDU-DSQ\6LQJDSXUQXQFDWXYLHURQPVTXHXQRVSRFRVKDELWDQWHVGHDVFHQGHQFLD
HXURSHD\QRREVWDQWHVRQSDVHVWDQSUVSHURVFRPRPXFKDVSDUWHVGH(XURSDRFFLGHQWDO
&KLQDDSHVDUGHODVPXFKDVLPSHUIHFFLRQHVGHVXVLVWHPDSROWLFR\HFRQPLFRKDVLGRHOSDV
FRQXQFUHFLPLHQWRPVUSLGRGHORVOWLPRVWUHLQWDDRV/DSREUH]DFKLQDKDVWDODPXHUWHGH0DR
=HGRQJQRWLHQHQDGDTXHYHUFRQODFXOWXUDGHOSDVVLQRTXHVHGHELDODGHVDVWURVDRUJDQL]DFLQGH
ODHFRQRPD\DFPROOHYDFDER0DRVXVSROWLFDV(QORVDRVFLQFXHQWDLPSXOVHO*UDQ6DOWR
$GHODQWHXQDSROWLFDGHLQGXVWULDOL]DFLQOOHYDGDDUDMDWDEODTXHFRQGXMRDODKDPEUXQD\ODPXHUWH
SRULQDQLFLQ$SDUWLUGHGLIXQGLOD5HYROXFLQFXOWXUDOTXHFRQGXMRDODSHUVHFXFLQHQPDVD
GHLQWHOHFWXDOHV\SHUVRQDVFRQHVWXGLRV GHFXDOTXLHUDFX\DOHDOWDGDOSDUWLGRIXHUDGXGRVD $TXHOOR
YROYLDFRQGXFLUDOWHUURU\DXQJUDQGHVSHUGLFLRGHOWDOHQWR\ORVUHFXUVRVGHODVRFLHGDG'HOPLVPR
PRGR HO GHVDUUROOR DFWXDO GH HVWH SDV QR WLHQH QDGD TXH YHU FRQ ORV YDORUHV R ORV FDPELRV HQ OD
FXOWXUDFKLQDVLQRTXHHVHOUHVXOWDGRGHXQSURFHVRGHWUDQVIRUPDFLQHFRQPLFDGHVHQFDGHQDGRSRU
ODV UHIRUPDV LPSODQWDGDV SRU 'HQJ ;LDRSLQJ \ VXV DOLDGRV TXLHQHV WUDV OD PXHUWH GH 0DR =HGRQJ
DEDQGRQDURQ JUDGXDOPHQWH ODV LQVWLWXFLRQHV \ SROWLFDV HFRQPLFDV VRFLDOLVWDV SULPHUR HQ OD
DJULFXOWXUD\GHVSXVHQODLQGXVWULD
,JXDOTXHVXFHGHFRQODKLSWHVLVJHRJUILFDODKLSWHVLVGHODFXOWXUDQRD\XGDDH[SOLFDURWURV
DVSHFWRV GH OD VLWXDFLQ DFWXDO (YLGHQWHPHQWH H[LVWHQ GLIHUHQFLDV HQ FXDQWR D FUHHQFLDV DFWLWXGHV
FXOWXUDOHV \ YDORUHV HQWUH (VWDGRV 8QLGRV \ $PULFD /DWLQD SHUR LJXDO TXH ODV TXH H[LVWHQ HQWUH
1RJDOHV $UL]RQD \1RJDOHV 6RQRUD RHQWUH&RUHDGHO6XU\&RUHDGHO1RUWHHVWDVGLIHUHQFLDVVRQOD
FRQVHFXHQFLDGHODVGLVWLQWDVLQVWLWXFLRQHVHKLVWRULDVLQVWLWXFLRQDOHVGHORVGRVOXJDUHV/RVIDFWRUHV
FXOWXUDOHVTXHKDFHQKLQFDSLHQFPRODFXOWXUDlKLVSQLFD{RlODWLQD{PROGHHOLPSHULRHVSDROQR
SXHGHQH[SOLFDUODVGLIHUHQFLDVHQWUHORVSDVHVGH$PULFD/DWLQDSRUHMHPSORSRUTX$UJHQWLQD\
&KLOH VRQ PV SUVSHURV TXH 3HU \ %ROLYLD 2WURV WLSRV GH DUJXPHQWRV FXOWXUDOHV FRPR ORV TXH
GHVWDFDQ OD FXOWXUD LQGJHQD FRQWHPSRUQHD WDPSRFR IXQFLRQDQ $UJHQWLQD \ &KLOH WLHQHQ SRFRV
LQGJHQDVHQFRPSDUDFLQFRQ3HU\%ROLYLD$SHVDUGHHOORODFXOWXUDLQGJHQDFRPRH[SOLFDFLQ
WDPSRFRIXQFLRQD&RORPELD(FXDGRU\3HUWLHQHQQLYHOHVGHUHQWDVLPLODUHVSHUR&RORPELDWLHQH
PX\ SRFRV LQGJHQDV DFWXDOPHQWH PLHQWUDV TXH (FXDGRU \ 3HU WLHQHQ PXFKRV 3RU OWLPR ODV
DFWLWXGHVFXOWXUDOHVTXHHQJHQHUDOWDUGDQPXFKRHQFDPELDUHVSRFRSUREDEOHTXHSXHGDQH[SOLFDU
SRU V VRODV HO PLODJURVR GHVDUUROOR GHO HVWH GH$VLD \ &KLQD$ SHVDU GH TXH ODV LQVWLWXFLRQHV VHDQ
SHUVLVWHQWHVHQFLHUWDVFLUFXQVWDQFLDVFDPELDQUHDOPHQWHUSLGRFRPRYHUHPRV


/DKLSWHVLVGHODLJQRUDQFLD


/DOWLPDWHRUDSRSXODUSDUDH[SOLFDUSRUTXDOJXQRVSDVHVVRQSREUHV\RWURVULFRVHVODKLSWHVLV
GH OD LJQRUDQFLD TXH DILUPD TXH OD GHVLJXDOGDG GHO PXQGR H[LVWH SRUTXH QRVRWURV R QXHVWURV
JREHUQDQWHV QR VDEHPRV FPR KDFHU TXH XQ SDV SREUH VHD ULFR (VWD LGHD HV OD TXH GHILHQGHQ OD
PD\RUD GH ORV HFRQRPLVWDV TXH VLJXHQ HO HMHPSOR GH OD IDPRVD GHILQLFLQ GHO HFRQRPLVWD LQJOV
/LRQHO5REELQVTXHHQDILUPTXHlODHFRQRPDHVXQDFLHQFLDTXHHVWXGLDHOFRPSRUWDPLHQWR
KXPDQRFRPRUHODFLQHQWUHILQHV\PHGLRVHVFDVRVTXHWLHQHQXVRVDOWHUQDWLYRV{
3RUORWDQWRHVXQSHTXHRSDVRFRQFOXLUTXHODFLHQFLDHFRQPLFDGHEHUDFHQWUDUVHHQHOPHMRU
XVR GH ORV PHGLRV HVFDVRV SDUD VDWLVIDFHU ORV ILQHV VRFLDOHV 'H KHFKR HO UHVXOWDGR WHRUWLFR PV
IDPRVRHQHFRQRPDHOGHQRPLQDGRSULPHUWHRUHPDGHOELHQHVWDULGHQWLILFDODVFLUFXQVWDQFLDVEDMR
ODVFXDOHVODDVLJQDFLQGHUHFXUVRVHQXQDlHFRQRPDGHPHUFDGR{HVVRFLDOPHQWHGHVHDEOHGHVGHHO
SXQWR GH YLVWD HFRQPLFR 8QD HFRQRPD GH PHUFDGR HV XQD DEVWUDFFLQ TXH WLHQH SRU REMHWLYR
FDSWXUDUXQDVLWXDFLQHQODTXHWRGRVORVLQGLYLGXRV\HPSUHVDVSXHGDQSURGXFLUFRPSUDU\YHQGHU
OLEUHPHQWHFXDOTXLHUSURGXFWRRVHUYLFLRTXHGHVHHQ&XDQGRHVWDVFLUFXQVWDQFLDVQRHVWQSUHVHQWHV
H[LVWHXQlIDOORGHPHUFDGR{'LFKRVIDOORVSURSRUFLRQDQODEDVHSDUDXQDWHRUDGHODGHVLJXDOGDGGHO
PXQGR \D TXH FXDQWRV PV IDOORV GHO PHUFDGR GHMHQ GH DERUGDUVH PV SUREDEOH HV TXH HO SDV VH
HPSREUH]FD/DKLSWHVLVGHODLJQRUDQFLDDILUPDTXHORVSDVHVSREUHVORVRQSRUTXHWLHQHQPXFKRV
IDOORVGHPHUFDGR\SRUTXHORVHFRQRPLVWDV\ORVGLVHDGRUHVGHSROWLFDVQRVDEHQFPRHOLPLQDUORV
\KDQKHFKRFDVRGHFRQVHMRVHTXLYRFDGRVHQHOSDVDGR/RVSDVHVULFRVVRQULFRVSRUTXHKDQDSOLFDGR
PHMRUHVSROWLFDV\KDQHOLPLQDGRFRQ[LWRHVRVIDOORV
3RGUDODKLSWHVLVGHODLJQRUDQFLDH[SOLFDUODGHVLJXDOGDGGHOPXQGR"3RGUDVHUTXHORVSDVHV
DIULFDQRVVHDQPVSREUHVTXHHOUHVWRGHOPXQGRSRUTXHVXVOGHUHVWLHQGHQDWHQHUODVPLVPDVLGHDV
HTXLYRFDGDVVREUHFPRGLULJLUVXVSDVHVORTXHFRQGXFHDODSREUH]DDOOPLHQWUDVTXHORVOGHUHV
GHOD(XURSDRFFLGHQWDOHVWQPHMRULQIRUPDGRVRDVHVRUDGRVORTXHH[SOLFDVX[LWRUHODWLYR"$XQTXH
H[LVWDQHMHPSORVIDPRVRVGHOGHUHVTXHDGRSWDURQSROWLFDVGHVDVWURVDVSRUTXHVHHTXLYRFDURQVREUH
ODV FRQVHFXHQFLDV GH GLFKDV SROWLFDV OD LJQRUDQFLD SXHGH H[SOLFDU HQ HO PHMRU GH ORV FDVRV XQD
SHTXHDSDUWHGHODGHVLJXDOGDGGHOPXQGR
$ SULPHUD YLVWD HO GHFOLYH HFRQPLFR VRVWHQLGR TXH SURQWR VH H[WHQGL HQ *KDQD GHVSXV GH OD
LQGHSHQGHQFLDGH*UDQ%UHWDDIXHFDXVDGRSRUODLJQRUDQFLD(OHFRQRPLVWDEULWQLFR7RQ\.LOOLFN
TXHHQWRQFHVWUDEDMDEDFRPRDVHVRUSDUDHOJRELHUQRGH.ZDPH1NUXPDKWRPQRWDGHPXFKRVGH
ORV SUREOHPDV FRQ JUDQ GHWDOOH /DV SROWLFDV GH 1NUXPDK VH FHQWUDEDQ HQ GHVDUUROODU OD LQGXVWULD
HVWDWDOTXHUHVXOWVHUPX\LQHILFLHQWH.LOOLFNUHFRUGDED

/D IEULFD GH FDO]DGR TXH KDEUD FRQHFWDGR OD IEULFD GH FDUQH GHO QRUWH D WUDYV GHO WUDQVSRUWH GHO FXHUR FRQ HO VXU D XQD
GLVWDQFLDGHPVGHNLOPHWURV DXQDFXUWLGXUD DKRUDDEDQGRQDGD ODVSLHOHVWHQDQTXHYROYHUDODIEULFDGHFDO]DGRGH
.XPDVLHQHOFHQWURGHOSDV\DXQRVNLOPHWURVDOQRUWHGHODFXUWLGXUD&RPRHOPHUFDGRGHFDO]DGRSULQFLSDOHVWHQHO
UHDPHWURSROLWDQDGH$FUDORV]DSDWRVWHQGUDQTXHWUDQVSRUWDUVHRWURVNLOPHWURVDOVXU


.LOOLFNVHDODVXWLOPHQWHTXHHUDXQDHPSUHVDlFX\DYLDELOLGDGIXHPLQDGDSRUHOHPSOD]DPLHQWR
LQDGHFXDGR{/DIEULFDGHFDO]DGRIXHXQRGHORVPXFKRVSUR\HFWRVGHHVWHWLSRFRPRHOGHODSODQWD
GH HQODWDGR GH PDQJRV VLWXDGD HQ XQD SDUWH GH *KDQD HQ OD TXH QR VH FXOWLYDEDQ PDQJRV \ FX\D
SURGXFFLQ LED D VHU VXSHULRU D OD GHPDQGD PXQGLDO GHO SURGXFWR (VWH IOXMR LOLPLWDGR GH SUR\HFWRV
LUUDFLRQDOHVGHVGHHOSXQWRGHYLVWDHFRQPLFRQRHUDGHELGRDOKHFKRGHTXH1NUXPDKRVXVDVHVRUHV
HVWXYLHUDQ PDO LQIRUPDGRV R LJQRUDUDQ ODV SROWLFDV HFRQPLFDV DGHFXDGDV &RQWDEDQ FRQ SHUVRQDV
FRPR .LOOLFN H LQFOXVR KDEDQ VLGR DVHVRUDGRV SRU HO SUHPLR 1REHO VLU$UWKXU /HZLV TXH VDED TXH
DTXHOODVSROWLFDVQRHUDQEXHQDV/RTXHLPSXOVODIRUPDTXHDGRSWDURQODVSROWLFDVHFRQPLFDVIXH
HOKHFKRGHTXH1NUXPDKQHFHVLWDEDXWLOL]DUODVSDUDFRPSUDUDSR\RSROWLFR\PDQWHQHUVXUJLPHQ

DQWLGHPRFUWLFR
1L HO UHQGLPLHQWR GHFHSFLRQDQWH GH *KDQD WUDV OD LQGHSHQGHQFLD QL ORV LQQXPHUDEOHV FDVRV GH
DSDUHQWHPDODJHVWLQHFRQPLFDVHSXHGHQDWULEXLUDODLJQRUDQFLD$OILQ\DOFDERVLHOSUREOHPD
IXHUDODLJQRUDQFLDORVOGHUHVELHQLQWHQFLRQDGRVDSUHQGHUDQUSLGDPHQWHTXWLSRVGHSROWLFDVVRQ
ODVTXHDXPHQWDUDQODUHQWD\HOELHQHVWDUGHVXVFLXGDGDQRV\WHQGHUDQDLPSODQWDUODV
9HDPRV ORV FDPLQRV GLYHUJHQWHV GH (VWDGRV 8QLGRV \ 0[LFR &XOSDU GH OD GLVSDULGDG D OD
LJQRUDQFLD GH ORV OGHUHV GH ORV GRV SDVHV HV HQ HO PHMRU GH ORV FDVRV DOWDPHQWH LQYHURVPLO 1R
IXHURQODVGLYHUJHQFLDVGHFRQRFLPLHQWRRGHLQWHQFLRQHVHQWUH-RKQ6PLWK\&RUWVORTXHVHQWODV
EDVHV GH OD GLVSDULGDG GXUDQWH HO SHURGR FRORQLDO \ QR IXHURQ ODV GLIHUHQFLDV HQ FXDQWR D
FRQRFLPLHQWRVHQWUHORVSUHVLGHQWHVHVWDGRXQLGHQVHVSRVWHULRUHVFRPR7HGG\5RRVHYHOWR:RRGURZ
:LOVRQ\3RUILULR'D]ORTXHKL]RTXH0[LFRHOLJLHUDLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVTXHHQULTXHFDQDODV
OLWHV D FRVWD GHO UHVWR GH OD VRFLHGDG D ILQDOHV GHO VLJOR;,; \ FRPLHQ]RV GHO;; PLHQWUDV TXH
5RRVHYHOW\:LOVRQKDFDQORFRQWUDULR)XHURQODVGLIHUHQFLDVHQORVOPLWHVLQVWLWXFLRQDOHVDORVTXH
VHHQIUHQWDEDQORVSUHVLGHQWHV\ODVOLWHVGHDPERVSDVHV8QFDVRSDUHFLGRHVHOGHORVOGHUHVGHORV
SDVHVDIULFDQRVTXHKDQODQJXLGHFLGRGXUDQWHHOOWLPRPHGLRVLJOREDMRLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDV\
GHUHFKRVGHSURSLHGDGLQVHJXURVTXHKDQHPSREUHFLGRDJUDQSDUWHGHVXSREODFLQ(VWRVOGHUHVQR
GHMDURQ TXH SDVDUD HVWR SRUTXH SHQVDUDQ TXH IXHUD XQD EXHQD HFRQRPD OR KLFLHURQ SRUTXH SRGDQ
KDFHUOR\VDOLULQGHPQHV\HQULTXHFHUVHDFRVWDGHORVGHPVRSRUTXHSHQVDEDQTXHHUDXQDEXHQD
SROWLFDXQDIRUPDGHPDQWHQHUVHHQHOSRGHUFRPSUDQGRHODSR\RGHJUXSRVROLWHVFUXFLDOHV
/D H[SHULHQFLD GHO SULPHU PLQLVWUR GH *KDQD HQ .RIL$EUHID %XVLD LOXVWUD OR HUUQHD TXH
SXHGH VHU OD KLSWHVLV GH OD LJQRUDQFLD %XVLD VH HQIUHQWDED D XQD SHOLJURVD FULVLV HFRQPLFD 7UDV
KDFHUVH FRQ HO SRGHU HQ O LJXDO TXH 1NUXPDK DQWHV TXH O VLJXL SROWLFDV HFRQPLFDV
H[SDQVLRQLVWDV\PDQWXYRYDULRVFRQWUROHVGHSUHFLRVDWUDYVGHMXQWDVGHFRPHUFLDOL]DFLQ\XQWLSR
GH FDPELR VREUHYDORUDGR $ SHVDU GH TXH %XVLD KDED VLGR DGYHUVDULR GH 1NUXPDK \ GLULJD XQ
JRELHUQR GHPRFUWLFR VH HQIUHQWDED D PXFKRV GH ORV PLVPRV OPLWHV SROWLFRV ,JXDO TXH FRQ
1NUXPDKVXVSROWLFDVHFRQPLFDVQRVHDGRSWDURQSRUTXHIXHUDlLJQRUDQWH{\FUH\HUDTXHDTXHOODV
SROWLFDV IXHUDQ EXHQD HFRQRPD R XQD IRUPD LGHDO SDUD GHVDUUROODU HO SDV /DV HOLJL SRUTXH HUDQ
EXHQDV SROWLFDV \ SHUPLWDQ TXH %XVLD WUDQVILULHUD UHFXUVRV D JUXSRV SROWLFDPHQWH SRGHURVRV SRU
HMHPSORHQUHDVXUEDQDVDORVTXHGHEDPDQWHQHUFRQWHQWRV/RVFRQWUROHVGHSUHFLRVH[SULPDQOD
DJULFXOWXUDSDUDGDUFRPLGDEDUDWDDORVGLVWULWRVXUEDQRV\JHQHUDULQJUHVRVSDUDILQDQFLDUHOJDVWRGHO
JRELHUQR6LQHPEDUJRDTXHOORVFRQWUROHVHUDQLQVRVWHQLEOHV*KDQDSURQWRHPSH]DVXIULUXQDVHULH
GH FULVLV GH OD EDODQ]D GH SDJRV \ HVFDVH] GH GLYLVDV )UHQWH D HVWRV GLOHPDV HO GH GLFLHPEUH GH
 %XVLD ILUP XQ DFXHUGR FRQ HO )RQGR 0RQHWDULR ,QWHUQDFLRQDO TXH LQFOXD XQD GHYDOXDFLQ
PDVLYDGHODPRQHGD
(O )0, HO %DQFR 0XQGLDO \ WRGD OD FRPXQLGDG LQWHUQDFLRQDO SUHVLRQDURQ D %XVLD SDUD TXH
LPSODQWDUDODVUHIRUPDVGHODFXHUGR3HURDSHVDUGHTXHODVLQVWLWXFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVSHUPDQHFDQ
HQXQDIHOL]LJQRUDQFLD%XVLDVDEDTXHHVWDEDKDFLHQGRXQDJUDQDSXHVWDSROWLFD/DFRQVHFXHQFLD
LQPHGLDWD GH OD GHYDOXDFLQ GH OD PRQHGD IXHURQ GLVWXUELRV \ GHVFRQWHQWR HQ $FUD OD FDSLWDO GH
*KDQDTXHDXPHQWDURQLQFRQWURODEOHPHQWHKDVWDTXH%XVLDIXHGHUURFDGRSRUORVPLOLWDUHVGLULJLGRV
SRUHOWHQLHQWHFRURQHO$FKHDPSRQJTXHLQYLUWLODGHYDOXDFLQGHLQPHGLDWR
/DKLSWHVLVGHODLJQRUDQFLDGLILHUHGHODVKLSWHVLVGHODJHRJUDID\ODFXOWXUDHQTXHDSRUWDXQD
VXJHUHQFLD IFLO VREUH FPR lUHVROYHU{ HO SUREOHPD GH OD SREUH]D 6L OD LJQRUDQFLD QRV KD OOHYDGR
KDVWDDTXORVJREHUQDQWHV\ORVGLVHDGRUHVGHSROWLFDVLOXVWUDGRVHLQIRUPDGRVQRVSXHGHQVDFDUGHO
DWROODGHUR'HEHUDPRVVHUFDSDFHVGHFUHDUSURVSHULGDGSURSRUFLRQDQGRHODVHVRUDPLHQWRDGHFXDGR\
FRQYHQFLHQGRDORVSROWLFRVGHORTXHHVXQDEXHQDHFRQRPD6LQHPEDUJRODH[SHULHQFLDGH%XVLD

KDFHKLQFDSLHQTXHHOREVWFXORSULQFLSDOSDUDODDGRSFLQGHSROWLFDVTXHUHGXFLUDQORVIDOORVGHO
PHUFDGR \ IRPHQWDUDQ HO FUHFLPLHQWR HFRQPLFR QR HV OD LJQRUDQFLD GH ORV SROWLFRV VLQR ORV
LQFHQWLYRV\ORVOPLWHVDORVTXHVHHQIUHQWDQGHVGHODVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDV\HFRQPLFDVGHVXV
VRFLHGDGHV
$SHVDUGHTXHODKLSWHVLVGHODLJQRUDQFLDWRGDYDLPSHUDHQWUHODPD\RUDGHORVHFRQRPLVWDV\
HQORVFUFXORVGHHODERUDFLQGHSROWLFDVRFFLGHQWDOHV ORTXHFDVLH[FOX\HQGRDFXDOTXLHURWUDFRVD
VHFHQWUDHQFPRFUHDUSURVSHULGDG HVVRODPHQWHRWUDKLSWHVLVTXHQRIXQFLRQD1RH[SOLFDQLORV
RUJHQHV GH OD SURVSHULGDG HQ HO PXQGR QL OD VLWXDFLQ D QXHVWUR DOUHGHGRU 3RU HMHPSOR SRU TX
DOJXQRVSDVHVFRPR0[LFR\3HUSHURQR(VWDGRV8QLGRVR,QJODWHUUDDGRSWDURQLQVWLWXFLRQHV\
SROWLFDV TXH HPSREUHFHUDQ D OD PD\RU SDUWH GH VXV FLXGDGDQRV R SRU TX FDVL WRGD HO IULFD
VXEVDKDULDQD\ODPD\RUSDUWHGH$PULFD&HQWUDOVRQPXFKRPVSREUHVTXH(XURSDRFFLGHQWDORHO
HVWHGH$VLD
&XDQGRORVSDVHVHVFDSDQGHPRGHORVLQVWLWXFLRQDOHVTXHORVFRQGHQDQDODSREUH]D\FRQVLJXHQ
LQLFLDU XQ FDPLQR KDFLD HO FUHFLPLHQWR HFRQPLFR QR HV SRUTXH VXV OGHUHV LJQRUDQWHV GH UHSHQWH
HVWQ PHMRU LQIRUPDGRV R VHDQ PHQRV HJRVWDV R SRUTXH KD\DQ VLGR DVHVRUDGRV SRU PHMRUHV
HFRQRPLVWDV &KLQD SRU HMHPSOR HV XQR GH ORV SDVHV TXH FDPEL ODV SROWLFDV HFRQPLFDV TXH
FRQGHQDURQ D OD SREUH]D \ HO KDPEUH D PLOORQHV GH SHUVRQDV SRU SROWLFDV TXH IRPHQWDEDQ HO
FUHFLPLHQWR HFRQPLFR 1R REVWDQWH FRPR DQDOL]DUHPRV FRQ PV GHWDOOH PV DGHODQWH HVWR QR
VXFHGL SRUTXH HO 3DUWLGR &RPXQLVWD &KLQR ILQDOPHQWH HQWHQGLHUD TXH OD SURSLHGDG FROHFWLYD GH OD
WLHUUDDJUFROD\ODLQGXVWULDFUHDEDLQFHQWLYRVHFRQPLFRVWHUULEOHVVLQRSRUTXH'HQJ;LDRSLQJ\VXV
DOLDGRV TXH QR HUDQ PHQRV HJRVWDV TXH VXV ULYDOHV SHUR WHQDQ REMHWLYRV SROWLFRV H LQWHUHVHV
GLVWLQWRV GHUURWDURQ D VXV SRGHURVRV RSRQHQWHV GHO 3DUWLGR &RPXQLVWD \ SODQHDURQ XQD HVSHFLH GH
UHYROXFLQSROWLFDTXHFDPELDUDUDGLFDOPHQWHHOOLGHUD]JR\ODGLUHFFLQGHOSDUWLGR6XVUHIRUPDV
HFRQPLFDV TXH FUHDURQ LQFHQWLYRV GH PHUFDGR HQ OD DJULFXOWXUD \ SRVWHULRUPHQWH HQ OD LQGXVWULD
VLJXLHURQDDTXHOODUHYROXFLQSROWLFD)XHODSROWLFDORTXHGHWHUPLQTXHVHSDVDUDGHOFRPXQLVPR
DORVLQFHQWLYRVGHPHUFDGRGH&KLQDQRODPHMRUDGHODVHVRUDPLHQWRQLGHODFRPSUHQVLQGHFPR
IXQFLRQDODHFRQRPD


'HIHQGHUHPRVODLGHDGHTXHSDUDFRPSUHQGHUODGHVLJXDOGDGGHOPXQGRWHQHPRVTXHHQWHQGHUSRU
TX DOJXQDV VRFLHGDGHV HVWQ RUJDQL]DGDV GH XQD IRUPD PX\ LQHILFLHQWH \ VRFLDOPHQWH LQGHVHDEOH
$OJXQRV SDVHV FRQVLJXHQ DGRSWDU LQVWLWXFLRQHV HILFLHQWHV \ DOFDQ]DQ OD SURVSHULGDG SHUR SRU
GHVJUDFLD VRQ XQ QPHUR UHGXFLGR GH FDVRV /D PD\RUD GH ORV HFRQRPLVWDV \ ORV HQFDUJDGRV GH
IRUPXODUSROWLFDVVHKDQFHQWUDGRHQlKDFHUORELHQ{PLHQWUDVTXHORTXHVHQHFHVLWDUHDOPHQWHHVXQD
H[SOLFDFLQGHSRUTXORVSDVHVSREUHVlORKLFLHURQPDO{(QJHQHUDOVXVLWXDFLQQRVHGHEHDVX
LJQRUDQFLDQLDVXFXOWXUD&RPRPRVWUDUHPRVORVSDVHVSREUHVORVRQSRUTXHTXLHQHVWLHQHQHOSRGHU
WRPDQGHFLVLRQHVTXHFUHDQSREUH]D1RORKDFHQELHQQRSRUTXHVHHTXLYRTXHQRSRUVXLJQRUDQFLD
VLQR D SURSVLWR 3DUD FRPSUHQGHUOR WHQHPRV TXH LU PV DOO GH OD HFRQRPD \ HO DVHVRUDPLHQWR
H[SHUWRVREUHORPHMRUTXHVHSXHGHKDFHU\HQVXOXJDUGHEHPRVHVWXGLDUFPRVHWRPDQUHDOPHQWH
ODVGHFLVLRQHVTXLQODVWRPD\SRUTXHVWDVSHUVRQDVGHFLGHQKDFHUORTXHKDFHQVWHHVHOHVWXGLR
GHODSROWLFD\ORVSURFHVRVSROWLFRV7UDGLFLRQDOPHQWHODHFRQRPDKDLJQRUDGRODSROWLFDSHUROD
FRPSUHQVLQGHODSROWLFDUHVXOWDHVHQFLDOSDUDH[SOLFDUODGHVLJXDOGDGGHOPXQGR7DO\FRPRVHDO
HO HFRQRPLVWD$EED /HUQHU HQ OD GFDGD GH l/D HFRQRPD KD JDQDGR HO WWXOR GH UHLQD GH ODV
FLHQFLDVVRFLDOHVHOLJLHQGRFRPRFDPSRORVSUREOHPDVSROWLFRVUHVXHOWRV{
'HIHQGHUHPRVODLGHDGHTXHORJUDUODSURVSHULGDGGHSHQGHGHODUHVROXFLQGHDOJXQRVSUREOHPDV

SROWLFRVEVLFRV<HVSUHFLVDPHQWHSRUTXHODHFRQRPDKDDVXPLGRTXHORVSUREOHPDVSROWLFRVHVWQ
UHVXHOWRV SRU OR TXH QR KD VLGR FDSD] GH DSRUWDU XQD H[SOLFDFLQ FRQYLQFHQWH GH OD GHVLJXDOGDG
PXQGLDO3DUDH[SOLFDUODGHVLJXDOGDGPXQGLDOWRGDYDHVQHFHVDULRTXHODHFRQRPDFRPSUHQGDTXH
ORV GLVWLQWRV WLSRV GH (VWDGRV \ DFXHUGRV VRFLDOHV DIHFWDQ D ORV LQFHQWLYRV \ D ORV FRPSRUWDPLHQWRV
HFRQPLFRV3HURWDPELQHVQHFHVDULDODSROWLFD


/DFUHDFLQGHODSURVSHULGDG\ODSREUH]D


/DHFRQRPDGHOSDUDOHOR

(QHOYHUDQRGHFXDQGRODVHJXQGDJXHUUDPXQGLDOWRFDEDDVXILQODFRORQLDMDSRQHVDGH&RUHD
HPSH]DKXQGLUVH$OFDERGHXQPHVGHODUHQGLFLQLQFRQGLFLRQDOGH-DSQHOGHDJRVWR&RUHD
IXH GLYLGLGD HQ GRV HVIHUDV GH LQIOXHQFLD VLJXLHQGR HO SDUDOHOR /D ]RQD DO VXU GH VWH IXH
DGPLQLVWUDGDSRU(VWDGRV8QLGRV\ODGHOQRUWHSRU5XVLD/DIUJLOSD]GHODJXHUUDIUDWHUPLQHQ
MXQLR GH FXDQGR HO HMUFLWR GH &RUHD GHO 1RUWH LQYDGL &RUHD GHO 6XU $ SHVDU GH TXH
LQLFLDOPHQWHORVQRUFRUHDQRVKLFLHURQJUDQGHVLQFXUVLRQHV\FRQTXLVWDURQODFDSLWDO6HOHQHORWRR
\D VH KDEDQ UHWLUDGR SRU FRPSOHWR )XH HQWRQFHV FXDQGR +ZDQJ 3\ QJ : Q \ VX KHUPDQR IXHURQ
VHSDUDGRV+ZDQJ3\ QJ: QFRQVLJXLHVFRQGHUVH\HYLWVHUUHFOXWDGRSRUHOHMUFLWRQRUFRUHDQR
6H TXHG HQ HO VXU \ WUDEDM FRPR IDUPDFXWLFR 6X KHUPDQR HUD PGLFR WUDEDMDED HQ 6HO
RFXSQGRVH GH ORV VROGDGRV KHULGRV GHO HMUFLWR GH &RUHD GHO 6XU \ IXH OOHYDGR DO QRUWH GXUDQWH OD
UHWLUDGDGHOHMUFLWRGH&RUHDGHO1RUWH)XHURQVHSDUDGRVHQ\VHYROYLHURQDYHUHQHQ
6HO SRU SULPHUD YH] HQ FLQFXHQWD DRV GHVSXV GH TXH ORV GRV JRELHUQRV ILQDOPHQWH DFHSWDUDQ
LQLFLDUXQSURJUDPDOLPLWDGRSDUDODUHXQLILFDFLQIDPLOLDU
&RPRHOKHUPDQRGH+ZDQJ3\ QJ: QHUDPGLFRDFDEWUDEDMDQGRSDUDODVIXHU]DVDUHDVXQ
EXHQWUDEDMRHQXQDGLFWDGXUDPLOLWDU6LQHPEDUJRQLVLTXLHUDDORVSULYLOHJLDGRVHQ&RUHDGHO1RUWH
OHVYDGHPDVLDGRELHQ&XDQGRVHUHHQFRQWUDURQ+ZDQJ3\ QJ: QOHSUHJXQWDVXKHUPDQRFPR
HUDODYLGDDOQRUWHGHOSDUDOHOROWHQDFRFKHSHURVXKHUPDQRQRl7LHQHVWHOIRQR"{SUHJXQW
DVXKHUPDQRl1R{OHFRQWHVWl0LKLMDTXHWUDEDMDHQHO0LQLVWHULRGH$VXQWRV([WHULRUHVWLHQH
WHOIRQR SHUR VL QR VDEHV HO FGLJR QR SXHGHV OODPDU{ +ZDQJ 3\ QJ : Q UHFRUG TXH WRGDV ODV
SHUVRQDVGHOQRUWHTXHKDEDQDFXGLGRDODUHXQLQSHGDQGLQHURDVTXHOHRIUHFLXQRVELOOHWHVDVX
KHUPDQR 1R REVWDQWH VWH OH GLMR l6L YXHOYR FRQ GLQHUR HO JRELHUQR PH OR SHGLU DV TXH
TXGDWHOR{ +ZDQJ 3\ QJ : Q VH ILM HQ TXH HO DEULJR GH VX KHUPDQR HVWDED UDGR l4XWDWH HVH
DEULJR\GMDOR\FXDQGRYXHOYDVSRQWHVWH{VXJLULl1RSXHGRKDFHUOR{UHVSRQGLVXKHUPDQR
l0H OR KD SUHVWDGR HO JRELHUQR SDUD YHQLU DTX{ +ZDQJ 3\ QJ : Q UHFRUGDED TXH FXDQGR VH
VHSDUDURQ VX KHUPDQR HVWDED LQFPRGR \ PX\ QHUYLRVR FRPR VL DOJXLHQ ORV HVWXYLHUD HVFXFKDQGR
(UDPVSREUHGHORTXHKDEDLPDJLQDGR6XKHUPDQRGHFDTXHYLYDELHQSHUR+ZDQJ3\ QJ : Q
SHQVTXHWHQDXQDVSHFWRKRUULEOH\HVWDEDPX\GHOJDGR
(O QLYHO GH YLGD GH ORV KDELWDQWHV GH &RUHD GHO 6XU HV VLPLODU DO GH OD SREODFLQ GH 3RUWXJDO \
(VSDD(QHOQRUWHHQODGHQRPLQDGD5HSEOLFD3RSXODU'HPRFUWLFDGH&RUHDR&RUHDGHO1RUWHHO
QLYHOGHYLGDHVSDUHFLGRDOGHXQSDVVXEVDKDULDQRDOUHGHGRUGHXQDGFLPDSDUWHGHOQLYHOGHYLGD
PHGLR HQ &RUHD GHO 6XU /D VDOXG GH ORV QRUFRUHDQRV HV DQ SHRU HO QRUFRUHDQR PHGLR WLHQH XQD
HVSHUDQ]DGHYLGDGLH]DRVPHQRUTXHODGHVXVSULPRVDOVXUGHOSDUDOHOR(QHOPDSDVHLOXVWUD
ODLQFUHEOHEUHFKDHFRQPLFDTXHH[LVWHHQWUHORVGRVSDVHV0XHVWUDODLQWHQVLGDGGHODOX]GHQRFKH
FDSWDGDFRQLPJHQHVSRUVDWOLWH&RUHDGHO1RUWHHVWSUFWLFDPHQWHDRVFXUDVGHELGRDODIDOWDGH
HOHFWULFLGDGPLHQWUDVTXH&RUHDGHO6XUOXFHUHVSODQGHFLHQWH(VWDVGLIHUHQFLDVWDQPDUFDGDVVRQUHFLHQWHV'HKHFKRQRH[LVWDQDQWHVGHOILQDOGHODVHJXQGD
JXHUUDPXQGLDO6LQHPEDUJRGHVSXVGHORVGLVWLQWRVJRELHUQRVGHOQRUWH\GHOVXUDGRSWDURQ
PDQHUDVPX\GLIHUHQWHVGHRUJDQL]DUVXVHFRQRPDV&RUHDGHO6XUHVWDEDGLULJLGD\VXVLQFLSLHQWHV
LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV \ HFRQPLFDV HVWDEDQ SHUILODGDV SRU HO DQWLFRPXQLVWD 6\QJPDQ 5KHH TXH
HVWXGL HQ +DUYDUG \ 3ULQFHWRQ \ FRQWDED FRQ HO DSR\R VLJQLILFDWLYR GH (VWDGRV 8QLGRV 5KHH IXH
HOHJLGR SUHVLGHQWH HQ )RUMDGD HQ PHGLR GH OD JXHUUD GH &RUHD \ FRQWUD OD DPHQD]D GHO
FRPXQLVPRTXHVHH[WHQGDDOVXUGHOSDUDOHOR&RUHDGHO6XUQRHUDXQDGHPRFUDFLD7DQWR5KHH
FRPR VX VXFHVRU HO JHQHUDO 3DUN &KXQJ +HH WDQ IDPRVR FRPR O SDVDURQ D OD KLVWRULD FRPR
SUHVLGHQWHV DXWRULWDULRV $PERV JREHUQDURQ XQD HFRQRPD GH PHUFDGR HQ OD TXH VH UHFRQRFD OD

SURSLHGDG SULYDGD \ GHVSXV GH 3DUN GH KHFKR DSR\ FRQ WRGDV VXV IXHU]DV HO USLGR
FUHFLPLHQWRHFRQPLFRFDQDOL]DQGRORVFUGLWRV\VXEVLGLRVDODVHPSUHVDVSUVSHUDV
/DVLWXDFLQDOQRUWHGHOSDUDOHORHUDGLVWLQWD.LP,O6XQJOGHUGHORVSDUWLVDQRVFRPXQLVWDV
DQWLMDSRQHVHVGXUDQWHODVHJXQGDJXHUUDPXQGLDOVHDXWRSURFODPGLFWDGRUHQ\FRQODD\XGDGH
OD 8QLQ 6RYLWLFD LQWURGXMR XQD IRUPD HVWULFWD GH HFRQRPD SODQLILFDGD FHQWUDO TXH IRUPDED SDUWH
GHO GHQRPLQDGR VLVWHPD -XFKH 6H SURKLELHURQ OD SURSLHGDG SULYDGD \ ORV PHUFDGRV 7DPELQ VH
UHVWULQJLHURQODVOLEHUWDGHVQRVRODPHQWHHQHOPHUFDGRVLQRHQWRGDVODVHVIHUDVGHODYLGDH[FHSWR
ODVGHDTXHOORVTXHIRUPDEDQSDUWHGHODSHTXHDOLWHJREHUQDQWHGH.LP,O6XQJ\SRVWHULRUPHQWH
GHVXKLMR\VXFHVRU.LP-RQJ,O
1R HV GH H[WUDDU TXH OD IRUWXQD HFRQPLFD GH &RUHD GHO 6XU \ &RUHD GHO 1RUWH IXHUD WDQ
LQFUHEOHPHQWH GLVWLQWD /D HFRQRPD SODQLILFDGD GH .LP ,O 6XQJ \ HO VLVWHPD -XFKH SURQWR
GHPRVWUDURQVHUXQGHVDVWUH1RVHGLVSRQHGHHVWDGVWLFDVGHWDOODGDVGHHVWHSDV\DTXHHVXQ(VWDGR
FXDQGRPHQRVKHUPWLFR'HWRGDVIRUPDVODVSUXHEDVGLVSRQLEOHVFRQILUPDQORTXHVDEHPRVGHODV
KDPEUXQDVUHFXUUHQWHVFRQGHPDVLDGDIUHFXHQFLDQRVRODPHQWHODSURGXFFLQLQGXVWULDOQRGHVSHJ
VLQRTXHODSURGXFWLYLGDGDJUFRODGH&RUHDGHO1RUWHVHGHVSORP$OQRH[LVWLUODSURSLHGDGSULYDGD
SRFDV SHUVRQDV WHQDQ LQFHQWLYRV SDUD LQYHUWLU R SDUD HVIRU]DUVH HQ DXPHQWDU R PDQWHQHU OD
SURGXFWLYLGDG(OUJLPHQUHSUHVLYR\VRIRFDQWHHUDKRVWLODODLQQRYDFLQ\DODDGRSFLQGHQXHYDV
WHFQRORJDV .LP ,O 6XQJ .LP -RQJ ,O \ VXV VHFXDFHV QR WHQDQ QLQJXQD LQWHQFLQ GH UHIRUPDU HO
VLVWHPDQLGHLQWURGXFLUODSURSLHGDGSULYDGDORVPHUFDGRVORVFRQWUDWRVSULYDGRVQLGHFDPELDUODV
LQVWLWXFLRQHVSROWLFDV\HFRQPLFDV&RUHDGHO1RUWHFRQWLQDHVWDQFDGDHFRQPLFDPHQWH
0LHQWUDVWDQWRHQHOVXUODVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVIRPHQWDEDQODLQYHUVLQ\HOFRPHUFLR/RV
SROWLFRV GH &RUHD GHO 6XU LQYLUWLHURQ HQ HGXFDFLQ FRQ OR TXH ORJUDURQ DOFDQ]DU XQRV QGLFHV
HOHYDGRVGHDOIDEHWL]DFLQ\HVFRODUL]DFLQ/DVHPSUHVDVGH&RUHDGHO6XUQRWDUGDURQHQDSURYHFKDU
DTXHOOD SREODFLQ UHODWLYDPHQWH IRUPDGD PLHQWUDV TXH ODV SROWLFDV IRPHQWDEDQ OD LQYHUVLQ OD
LQGXVWULDOL]DFLQ ODV H[SRUWDFLRQHV \ OD WUDQVIHUHQFLD GH WHFQRORJD &RUHD GHO 6XU VH FRQYLUWL
USLGDPHQWH HQ XQD GH ODV lHFRQRPDV PLODJURVDV{ GHO HVWH DVLWLFR XQR GH ORV SDVHV FRQ XQ
FUHFLPLHQWRPVUSLGRGHOPXQGR
$ ILQDOHV GH ORV DRV QRYHQWD HQ VRODPHQWH PHGLR VLJOR HO GHVDUUROOR GH &RUHD GHO 6XU \ HO
HVWDQFDPLHQWR GH &RUHD GHO 1RUWH FRQGXMHURQ D XQD EUHFKD TXH VH PXOWLSOLF SRU GLH] HQWUH ODV GRV
PLWDGHVGHDTXHOSDVTXHHVWXYRXQLGRHQHOSDVDGR,PDJLQHPRVTXGLIHUHQFLDSXHGHOOHJDUDKDEHU
GHVSXVGHGRVFLHQWRVDRV(OGHVDVWUHHFRQPLFRGH&RUHDGHO1RUWHTXHFRQGXMRDODPXHUWHSRU
LQDQLFLQGHPLOORQHVGHSHUVRQDVIUHQWHDO[LWRHFRQPLFRGH&RUHDGHO6XUUHVXOWDLQFUHEOHQLOD
FXOWXUDQLODJHRJUDIDQLODLJQRUDQFLDSXHGHQH[SOLFDUORVFDPLQRVGLYHUJHQWHVTXHWRPDURQ&RUHD
GHO1RUWH\&RUHDGHO6XU3DUDDOFDQ]DUXQDUHVSXHVWDGHEHPRVDQDOL]DUODVLQVWLWXFLRQHV


,QVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVH[WUDFWLYDVHLQFOXVLYDV

(O[LWRHFRQPLFRGHORVSDVHVGLILHUHGHELGRDODVGLIHUHQFLDVHQWUHVXVLQVWLWXFLRQHVDODVUHJODV
TXH LQIOX\HQ HQ FPR IXQFLRQD OD HFRQRPD \ D ORV LQFHQWLYRV TXH PRWLYDQ D ODV SHUVRQDV
,PDJLQHPRVDORVDGROHVFHQWHVGH&RUHDGHO1RUWH\GH&RUHDGHO6XU\ORTXHHVSHUDQGHODYLGD/RV
GH &RUHD GHO 1RUWH FUHFHQ HQ OD SREUH]D VLQ LQLFLDWLYD HPSUHVDULDO QL FUHDWLYLGDG QL XQD HGXFDFLQ
DGHFXDGD SDUD SUHSDUDUORV SDUD HO WUDEDMR FXDOLILFDGR *UDQ SDUWH GH OD HGXFDFLQ TXH UHFLEHQ HQ OD
HVFXHODHVSXUDSURSDJDQGDGHVWLQDGDDGDUDSR\RDODOHJLWLPLGDGGHOUJLPHQKD\SRFRVOLEURV\\D
QR GLJDPRV RUGHQDGRUHV $O DFDEDU ORV HVWXGLRV WRGRV GHEHQ SDVDU GLH] DRV HQ HO HMUFLWR (VWRV

DGROHVFHQWHVVDEHQTXHQRSRGUQVHUSURSLHWDULRVQLFUHDUXQDHPSUHVDQLVHUPVSUVSHURVDXQTXH
PXFKDJHQWHVHGHGLFDLOHJDOPHQWHDDFWLYLGDGHVHFRQPLFDVSULYDGDVSDUDJDQDUVHODYLGD7DPELQ
VDEHQTXHQRWHQGUQDFFHVRDORVPHUFDGRVHQORVTXHSXHGDQXWLOL]DUVXVKDELOLGDGHVRVXVLQJUHVRV
SDUDFRPSUDUORVSURGXFWRVTXHQHFHVLWDQ\GHVHDQ1LVLTXLHUDVDEHQFRQFHUWH]DHOWLSRGHGHUHFKRV
KXPDQRVTXHWHQGUQ
(QFDPELRORVGH&RUHDGHO6XUUHFLEHQXQDEXHQDHGXFDFLQ\WLHQHQLQFHQWLYRVTXHORVDQLPDQD
HVIRU]DUVH\DGHVWDFDUHQODSURIHVLQHOHJLGD(VWHSDVSRVHHXQDHFRQRPDGHPHUFDGREDVDGDHQOD
SURSLHGDGSULYDGD/RVDGROHVFHQWHVGH&RUHDGHO6XUVDEHQTXHVLWLHQHQ[LWRFRPRHPSUHQGHGRUHV
R WUDEDMDGRUHV XQ GD SRGUQ GLVIUXWDU GH ODV JDQDQFLDV REWHQLGDV GH VXV LQYHUVLRQHV \ HVIXHU]RV
SXHGHQPHMRUDUVXQLYHOGHYLGD\FRPSUDUFRFKHVFDVDV\DWHQFLQVDQLWDULD
(Q&RUHDGHO6XUHO(VWDGRDSR\DODDFWLYLGDGHFRQPLFDSRUORTXHORVHPSUHQGHGRUHVSXHGHQ
SHGLUSUVWDPRVDORVEDQFRV\DORVPHUFDGRVILQDQFLHURVODVHPSUHVDVH[WUDQMHUDVSXHGHQDVRFLDUVH
FRQ ILUPDV VXUFRUHDQDV \ OD SREODFLQ SXHGH FRQVHJXLU KLSRWHFDV SDUD FRPSUDU FDVDV (Q HO VXU HQ
JHQHUDOXQRHVOLEUHGHFUHDUODHPSUHVDTXHTXLHUD(Q&RUHDGHO1RUWHQR(Q&RUHDGHO6XUXQR
SXHGH FRQWUDWDU WUDEDMDGRUHV YHQGHU SURGXFWRV R VHUYLFLRV \ JDVWDU HO GLQHUR HQ HO PHUFDGR FRPR
TXLHUD (Q &RUHD GHO 1RUWH VRODPHQWH KD\ PHUFDGRV QHJURV (VWDV UHJODV GLVWLQWDV VRQ ODV
LQVWLWXFLRQHVEDMRODVTXHYLYHQORVQRUFRUHDQRV\ORVVXUFRUHDQRV
/DV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV LQFOXVLYDV FRPR ODV GH &RUHD GHO 6XU R ODV GH (VWDGRV 8QLGRV
SRVLELOLWDQ\IRPHQWDQODSDUWLFLSDFLQGHODJUDQPD\RUDGHODVSHUVRQDVHQDFWLYLGDGHVHFRQPLFDV
TXHDSURYHFKDQPHMRUVXWDOHQWR\VXVKDELOLGDGHV\SHUPLWHQTXHFDGDLQGLYLGXRSXHGDHOHJLUORTXH
GHVHD 3DUD VHU LQFOXVLYDV ODV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV GHEHQ RIUHFHU VHJXULGDG GH OD SURSLHGDG
SULYDGDXQVLVWHPDMXUGLFRLPSDUFLDO\VHUYLFLRVSEOLFRVTXHSURSRUFLRQHQLJXDOGDGGHFRQGLFLRQHV
HQORVTXHODVSHUVRQDVSXHGDQUHDOL]DULQWHUFDPELRV\ILUPDUFRQWUDWRVDGHPVGHSHUPLWLUODHQWUDGD
GHQXHYDVHPSUHVDV\GHMDUTXHFDGDSHUVRQDHOLMDODSURIHVLQDODTXHVHTXLHUHGHGLFDU
(OFRQWUDVWHHQWUH&RUHDGHO6XU\&RUHDGHO1RUWH\HQWUH(VWDGRV8QLGRV\$PULFD/DWLQDLOXVWUD
XQ SULQFLSLR JHQHUDO /DV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV LQFOXVLYDV IRPHQWDQ OD DFWLYLGDG HFRQPLFD HO
DXPHQWR GH OD SURGXFWLYLGDG \ OD SURVSHULGDG HFRQPLFD *DUDQWL]DU HO GHUHFKR D WHQHU SURSLHGDG
SULYDGDHVFUXFLDO\DTXHVRODPHQWHTXLHQHVGLVIUXWHQGHHVWHGHUHFKRHVWDUQGLVSXHVWRVDLQYHUWLU\
DXPHQWDU OD SURGXFWLYLGDG 8QD SHUVRQD GH QHJRFLRV TXH WHPH TXH VX SURGXFFLQ VHD UREDGD
H[SURSLDGDRDEVRUELGDWRWDOPHQWHSRUORVLPSXHVWRVWHQGUSRFRVLQFHQWLYRVSDUDWUDEDMDU\PXFKRV
PHQRVLQFHQWLYRVDQSDUDOOHYDUDFDERLQYHUVLRQHVRLQQRYDFLRQHV(VLPSUHVFLQGLEOHTXHODPD\RUD
GHORVLQWHJUDQWHVGHODVRFLHGDGSXHGDQGLVIUXWDUGHHVWRVGHUHFKRV
(QHOJRELHUQRLQJOVKL]RXQFHQVRGHODSREODFLQGHVXFRORQLDDQWLOODQDGH%DUEDGRV/RV
GDWRVUHYHODURQTXHGHODSREODFLQWRWDOGHODLVODGHDOUHGHGRUGHVHVHQWDPLOSHUVRQDVFDVLWUHLQWD\
QXHYHPLOHUDQHVFODYRVDIULFDQRVSURSLHGDGGHOWHUFLRUHVWDQWHGHODSREODFLQ'HKHFKRFDVLWRGRV
SHUWHQHFDQDORVFLHQWRVHWHQWD\FLQFRSURSLHWDULRVGHSODQWDFLRQHVGHFDDGHD]FDUPVJUDQGHV
TXHWDPELQSRVHDQFDVLWRGDVODVWLHUUDV$TXHOORVJUDQGHVKDFHQGDGRVWHQDQGHUHFKRVGHSURSLHGDG
VHJXURV TXH KDFDQ TXH VH UHVSHWDUDQ WDQWR VXV WLHUUDV FRPR HO GHUHFKR D WHQHU VXV HVFODYRV 6L XQ
SURSLHWDULR GHVHDED YHQGHU HVFODYRV D RWUR SRGD KDFHUOR \ HVSHUDU TXH XQ WULEXQDO KLFLHUD UHVSHWDU
DTXHOODYHQWDRFXDOTXLHURWURFRQWUDWRTXHOILUPDUD3RUTX"3XHVSRUTXHGHORVFXDUHQWDMXHFHV\
MXHFHVGHSD]GHODLVODYHLQWLQXHYHHUDQJUDQGHVSURSLHWDULRVGHSODQWDFLRQHV<WDPELQORHUDQORV
RFKRRILFLDOHVPLOLWDUHVGHPD\RUUDQJR$SHVDUGHTXHODOLWHGHODLVODWHQDGHUHFKRVGHSURSLHGDG
\FRQWUDWRVELHQGHILQLGRVVHJXURV\GHREOLJDGRFXPSOLPLHQWR%DUEDGRVQRGLVSRQDGHLQVWLWXFLRQHV
HFRQPLFDV LQFOXVLYDV \D TXH GRV WHUFLRV GH OD SREODFLQ HUDQ HVFODYRV VLQ DFFHVR D HGXFDFLQ QL
RSRUWXQLGDGHVHFRQPLFDV\VLQFDSDFLGDGQLLQFHQWLYRVSDUDXWLOL]DUVXWDOHQWRQLVXKDELOLGDG/DV

LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV LQFOXVLYDV LPSOLFDQ OD H[LVWHQFLD GH GHUHFKRV GH SURSLHGDG VHJXURV \
RSRUWXQLGDGHVHFRQPLFDVQRVRODPHQWHSDUDODOLWHVLQRWDPELQSDUDODPD\RUSDUWHGHODVRFLHGDG
/RVGHUHFKRVGHSURSLHGDGVHJXURVODVOH\HVORVVHUYLFLRVSEOLFRV\ODOLEHUWDGGHFRQWUDWDFLQH
LQWHUFDPELRUHFDHQHQHO(VWDGRODLQVWLWXFLQFRQFDSDFLGDGFRHUFLWLYDSDUDLPSRQHUHORUGHQOXFKDU
FRQWUDHOURER\HOIUDXGH\KDFHUTXHVHFXPSODQORVFRQWUDWRVHQWUHSDUWLFXODUHV3DUDTXHIXQFLRQH
ELHQ OD VRFLHGDG WDPELQ QHFHVLWD RWURV VHUYLFLRV SEOLFRV UHG GH FDUUHWHUDV \ GH WUDQVSRUWHV SDUD
SRGHU WUDVODGDU ODV PHUFDQFDV LQIUDHVWUXFWXUDV SEOLFDV SDUD TXH SXHGD IORUHFHU OD DFWLYLGDG
HFRQPLFD\DOJQWLSRGHUHJXODFLQEVLFDSDUDLPSHGLUHOIUDXGH\ODVPDODVFRQGXFWDV$SHVDUGH
TXHPXFKRVGHHVWRVVHUYLFLRVSEOLFRVORVSXHGHQRIUHFHUORVPHUFDGRV\ORVSDUWLFXODUHVHOJUDGRGH
FRRUGLQDFLQQHFHVDULRSDUDKDFHUORDJUDQHVFDODVXHOHVHUH[FOXVLYRGHXQDDXWRULGDGFHQWUDO3RUOR
WDQWRHO(VWDGRHVWLQH[RUDEOHPHQWHHQWUHOD]DGRFRQODVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVFRPRUHVSRQVDEOH
GHODOH\\HORUGHQGHJDUDQWL]DUODSURSLHGDGSULYDGD\ORVFRQWUDWRV\DPHQXGRFRPRSURYHHGRU
FODYHGHVHUYLFLRVSEOLFRV/DVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVLQFOXVLYDVQHFHVLWDQDO(VWDGR\ORXWLOL]DQ
/DV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV GH &RUHD GHO 1RUWH R GH OD $PULFD /DWLQD FRORQLDO OD PLWD OD
HQFRPLHQGD R HO UHSDUWLPLHQWR GHVFULWRV DQWHULRUPHQWH QR WLHQHQ HVWDV SURSLHGDGHV /D SURSLHGDG
SULYDGDQRH[LVWHHQ&RUHDGHO1RUWH(QOD$PULFD/DWLQDFRORQLDOH[LVWDODSURSLHGDGSULYDGDSDUD
ORVHVSDROHVSHURODSURSLHGDGGHORVSXHEORVLQGJHQDVHUDPX\LQVHJXUD(QQLQJXQRGHHVWRVWLSRV
GH VRFLHGDGHV HUD SRVLEOH TXH OD DPSOLD PD\RUD GH OD SREODFLQ WRPDUD ODV GHFLVLRQHV HFRQPLFDV
TXH TXHUD VLQR TXH HVWDED VXMHWD D OD FRDFFLQ HQ PDVD (Q QLQJXQR GH HVWRV WLSRV GH VRFLHGDG VH
XWLOL]DED HO SRGHU GHO (VWDGR SDUD SURSRUFLRQDU VHUYLFLRV SEOLFRV FODYH TXH IRPHQWDUDQ OD
SURVSHULGDG(Q&RUHDGHO1RUWHHO(VWDGRFRQVWUX\XQVLVWHPDHGXFDWLYRSDUDLQFXOFDUSURSDJDQGD
SHUR IXH LQFDSD] GH LPSHGLU OD KDPEUXQD (Q OD$PULFD /DWLQD FRORQLDO HO (VWDGR VH FRQFHQWU HQ
FRDFFLRQDU D ORV SXHEORV LQGJHQDV (Q QLQJXQR GH HVWRV WLSRV GH VRFLHGDG KDED LJXDOGDG GH
RSRUWXQLGDGHV QL XQ VLVWHPD OHJDO LPSDUFLDO (Q &RUHD GHO 1RUWH HO VLVWHPD OHJDO HV XQ EUD]R GHO
3DUWLGR&RPXQLVWDHQHOSRGHU\HQ$PULFD/DWLQDIXHXQDKHUUDPLHQWDGHGLVFULPLQDFLQFRQWUDOD
PD\RU SDUWH GHO SXHEOR 'HQRPLQDPRV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV H[WUDFWLYDV D ODV TXH WLHQHQ
SURSLHGDGHV RSXHVWDV D ODV LQVWLWXFLRQHV LQFOXVLYDV 6RQ H[WUDFWLYDV SRUTXH WLHQHQ FRPR REMHWLYR
H[WUDHUUHQWDV\ULTXH]DGHXQVXEFRQMXQWRGHODVRFLHGDGSDUDEHQHILFLDUDXQVXEFRQMXQWRGLVWLQWR


0RWRUHVGHSURVSHULGDG

/DV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV LQFOXVLYDV FUHDQ PHUFDGRV LQFOXVLYRV TXH QR VRODPHQWH GDQ D ODV
SHUVRQDV OLEHUWDG SDUD HMHUFHU OD SURIHVLQ TXH PHMRU VH DGDSWH D VX WDOHQWR VLQR TXH WDPELQ
SURSRUFLRQDQ LJXDOGDG GH FRQGLFLRQHV TXH OHV G OD RSRUWXQLGDG GH KDFHUOR 4XLHQHV WHQJDQ EXHQDV
LGHDVVHUQFDSDFHVGHFUHDUHPSUHVDVORVWUDEDMDGRUHVWHQGHUQDHMHUFHUDFWLYLGDGHVHQODVTXHVX
SURGXFWLYLGDG VHD PD\RU \ ODV HPSUHVDV PHQRV HILFLHQWHV VHUQ VXVWLWXLGDV SRU ODV PV HILFLHQWHV
&RPSDUHPRVFPRHOLJHQODVSHUVRQDVVXVSURIHVLRQHVHQPHUFDGRVLQFOXVLYRVIUHQWHD3HU\%ROLYLD
HQODSRFDFRORQLDOGRQGHEDMRODPLWDPXFKRVIXHURQIRU]DGRVDWUDEDMDUHQODVPLQDVGHSODWD\
PHUFXULR VLQ WHQHU HQ FXHQWD VXV KDELOLGDGHV QL VL TXHUDQ KDFHUOR /RV PHUFDGRV LQFOXVLYRV QR VRQ
QLFDPHQWH PHUFDGRV OLEUHV %DUEDGRV HQ HO VLJOR;9,,WDPELQWHQDPHUFDGRV6LQHPEDUJRGHOD
PLVPD IRUPD TXH WRGRV H[FHSWR OD UHGXFLGD OLWH GH SURSLHWDULRV GH SODQWDFLRQHV FDUHFDQ GH
GHUHFKRVGHSURSLHGDGVXVPHUFDGRVOHMRVGHVHULQFOXVLYRVORVPHUFDGRVGHHVFODYRVGHKHFKR
IXHURQXQDSDUWHGHODVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVTXHFRDFFLRQDEDQVLVWHPWLFDPHQWHDODPD\RUDGH
ODSREODFLQ\OHKXUWDEDQODFDSDFLGDGGHHOHJLUVXSURIHVLQ\FPRXWLOL]DUVXWDOHQWR

/DV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV LQFOXVLYDV WDPELQ DOODQDQ HO FDPLQR SDUD RWURV GRV PRWRUHV GH
SURVSHULGDG OD WHFQRORJD \ OD HGXFDFLQ (O GHVDUUROOR HFRQPLFR VRVWHQLGR FDVL VLHPSUH YD
DFRPSDDGRGHPHMRUDVWHFQROJLFDVTXHSHUPLWHQTXHODVSHUVRQDV PDQRGHREUD ODVWLHUUDV\HO
FDSLWDO H[LVWHQWH HGLILFLRV PDTXLQDULD HWF SDVHQ D VHU PV SURGXFWLYRV 3HQVHPRV TXH QXHVWURV
WDWDUDEXHORVKDFHVRODPHQWHXQVLJORQRWHQDQDFFHVRDDYLRQHVQLDXWRPYLOHVQLDODPD\RUDGH
ORV PHGLFDPHQWRV \ OD DWHQFLQ VDQLWDULD TXH DKRUD GDPRV SRU KHFKRV SRU QR PHQFLRQDU ODV
LQVWDODFLRQHVVDQLWDULDVGRPVWLFDVHODLUHDFRQGLFLRQDGRORVFHQWURVFRPHUFLDOHVODUDGLRHOFLQH\
SRUVXSXHVWRODWHFQRORJDGHODLQIRUPDFLQODUREWLFDRODPDTXLQDULDFRQWURODGDSRURUGHQDGRU<
VL UHWURFHGHPRV DOJXQDV JHQHUDFLRQHV PV HO VDEHU KDFHU WHFQROJLFR \ HO QLYHO GH YLGD HVWDEDQ
WRGDYD PV DWUDVDGRV WDQWR TXH QRV FRVWDUD LPDJLQDU FPR SRGD VDOLU DGHODQWH OD PD\RUD GH OD
SREODFLQ(VWHGHVDUUROORGHOQLYHOGHYLGDSURFHGDGHODFLHQFLD\GHHPSUHQGHGRUHVFRPR7KRPDV
(GLVRQTXHDSOLFDURQODFLHQFLDSDUDFUHDUQHJRFLRVUHQWDEOHV(VWHSURFHVRGHLQQRYDFLQHVSRVLEOH
JUDFLDV D LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV TXH IRPHQWDQ OD SURSLHGDG SULYDGD KDFHQ FXPSOLU ORV FRQWUDWRV
FUHDQLJXDOGDGGHFRQGLFLRQHV\IRPHQWDQ\SHUPLWHQODFUHDFLQGHQXHYDVHPSUHVDVTXHSXHGHQGDU
YLGDDODVQXHYDVWHFQRORJDV3RUORWDQWRQRHVGHH[WUDDUTXHIXHUDODVRFLHGDGHVWDGRXQLGHQVH\
QRODGH0[LFRQLODGH3HUODTXHSURGXMHUDDXQ7KRPDV(GLVRQ\TXHVHD&RUHDGHO6XU\QR
&RUHD GHO 1RUWH OD TXH SURGXFH DFWXDOPHQWH HPSUHVDV WHFQROJLFDV LQQRYDGRUDV FRPR 6DPVXQJ \
+\XQGDL
QWLPDPHQWHUHODFLRQDGRVFRQODWHFQRORJDHVWQODHGXFDFLQODVKDELOLGDGHVODVFRPSHWHQFLDV\
HOVDEHUKDFHUGHOSHUVRQDOODERUDOTXHVHDSUHQGHQHQODHVFXHODHQFDVD\HQHOWUDEDMR$FWXDOPHQWH
VRPRV PXFKR PV SURGXFWLYRV TXH KDFH FLHQ DRV QR VRODPHQWH SRU OD PHMRUD GH OD WHFQRORJD HQ
IRUPD GH PTXLQDV VLQR WDPELQ SRU HO PD\RU VDEHU KDFHU TXH SRVHHQ ORV WUDEDMDGRUHV 7RGD OD
WHFQRORJDGHOPXQGRVHUYLUDGHSRFRVLQWUDEDMDGRUHVTXHVHSDQFPRHPSOHDUOD6LQHPEDUJRODV
KDELOLGDGHV\ODVFRPSHWHQFLDVLQFOX\HQDOJRPVTXHODPHUDFDSDFLGDGGHKDFHUIXQFLRQDUPTXLQDV
/DHGXFDFLQ\ODVKDELOLGDGHVGHORVWUDEDMDGRUHVVRQORTXHJHQHUDHOFRQRFLPLHQWRFLHQWILFRVREUH
HOTXHVHFRQVWUX\HQXHVWURSURJUHVR\ORTXHSHUPLWHODDGDSWDFLQ\DGRSFLQGHHVWDVWHFQRORJDVHQ
YDULDV OQHDV GH QHJRFLR $XQTXH HQ HO FDSWXOR YLPRV TXH PXFKRV GH ORV LQQRYDGRUHV GH OD
UHYROXFLQ LQGXVWULDO \ SRVWHULRUHV FRPR 7KRPDV (GLVRQ QR WHQDQ PXFKRV HVWXGLRV HVDV
LQQRYDFLRQHVHUDQPXFKRPVVHQFLOODVTXHODWHFQRORJDPRGHUQD+R\HQGDHOFDPELRWHFQROJLFR
UHTXLHUH IRUPDFLQ WDQWR HQ HO FDVR GHO LQQRYDGRU FRPR HQ HO GHO WUDEDMDGRU < DTX YHPRV OD
LPSRUWDQFLD GH TXH ODV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV VHDQ FDSDFHV GH FUHDU LJXDOGDG GH FRQGLFLRQHV
(VWDGRV8QLGRVSXGRSURGXFLURDWUDHUGHOH[WUDQMHURDSHUVRQDVFRPR%LOO*DWHV6WHYH-REV6HUJH\
%ULQ /DUU\ 3DJH \ -HII %H]RV \ D ORV FLHQWRV GH FLHQWILFRV TXH UHDOL]DURQ GHVFXEULPLHQWRV
IXQGDPHQWDOHVHQWHFQRORJDGHODLQIRUPDFLQHQHUJDQXFOHDUELRWHFQRORJD\RWURVFDPSRVHQORV
TXHFRQVWUX\HURQVXVHPSUHVDVHVWRVHPSUHQGHGRUHV/DRIHUWDGHWDOHQWRHVWDEDDOOSDUDVHUXWLOL]DGD
SRUTXH HQ JHQHUDO ORV DGROHVFHQWHV GH (VWDGRV 8QLGRV WLHQHQ DFFHVR D WRGD OD HVFRODUL]DFLQ TXH
GHVHDQRTXHVRQFDSDFHVGHORJUDU$KRUDLPDJLQHPRVXQWLSRGHVRFLHGDGGLVWLQWRSRUHMHPSORHO
&RQJRR+DLWGRQGHODJUDQPD\RUDGHODSREODFLQQRWLHQHPHGLRVSDUDDVLVWLUDODHVFXHODRVLVH
FRQVLJXHLUDOFROHJLRODFDOLGDGGHODHQVHDQ]DHVODPHQWDEOHDOJXQRVSURIHVRUHVQRDSDUHFHQSRU
FODVH\FXDQGRKD\SURIHVRUHVSXHGHTXHQRKD\DOLEURV
(OEDMRQLYHOHGXFDWLYRGHORVSDVHVSREUHVVHGHEHDODVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVTXHQRORJUDQ
FUHDULQFHQWLYRVSDUDTXHORVSDGUHVHGXTXHQDVXVKLMRV\DODVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVTXHQRLQGXFHQ
DOJRELHUQRDFRQVWUXLUILQDQFLDU\GDUDSR\RDODVHVFXHODV\DORVGHVHRVGHORVSDGUHV\VXVKLMRV(O
SUHFLR TXH SDJDQ HVWRV SDVHV SRU HO EDMR QLYHO HGXFDWLYR GH VX SREODFLQ \ OD IDOWD GH PHUFDGRV
LQFOXVLYRV HV HOHYDGR 1R FRQVLJXHQ PRYLOL]DU VX WDOHQWR LQFLSLHQWH 7LHQHQ PXFKRV %LOO *DWHV HQ

SRWHQFLD\TXL]XQRRGRV$OEHUW(LQVWHLQTXHDKRUDWUDEDMDQFRPRDJULFXOWRUHVSREUHVVLQHVWXGLRV
IRU]DGRV D KDFHU OR TXH QR TXLHUHQ KDFHU R UHFOXWDGRV SDUD HO HMUFLWR SRUTXH QXQFD KDQ WHQLGR OD
RSRUWXQLGDGGHHOHJLUODSURIHVLQTXHTXLHUHQHMHUFHUHQODYLGD
/D FDSDFLGDG GH ODV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV SDUD DSURYHFKDU HO SRWHQFLDO GH ORV PHUFDGRV
LQFOXVLYRV IRPHQWDU OD LQQRYDFLQ WHFQROJLFD LQYHUWLU HQ SHUVRQDV \ PRYLOL]DU HO WDOHQWR \ ODV
KDELOLGDGHVGHXQJUDQQPHURGHLQGLYLGXRVHVHVHQFLDOSDUDHOGHVDUUROORHFRQPLFR([SOLFDUSRU
TXWDQWDVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVQRFXPSOHQHVWRVREMHWLYRVWDQVHQFLOORVHVHOWHPDSULQFLSDOGH
HVWHOLEUR


,QVWLWXFLRQHVSROWLFDVH[WUDFWLYDVHLQFOXVLYDV

7RGDV ODV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV HVWQ FUHDGDV SRU OD VRFLHGDG /DV GH &RUHD GHO 1RUWH SRU
HMHPSORIXHURQLPSXHVWDVDVXVFLXGDGDQRVSRUORVFRPXQLVWDVTXHVHKLFLHURQFRQHOFRQWUROGHOSDV
D SDUWLU GH PLHQWUDV TXH ODV GH OD $PULFD /DWLQD FRORQLDO IXHURQ LPSXHVWDV SRU ORV
FRQTXLVWDGRUHVHVSDROHV&RUHDGHO6XUDFDEFRQLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVPX\GLVWLQWDVGHODVGH
&RUHDGHO1RUWHSRUTXHSHUVRQDVGLVWLQWDVFRQLQWHUHVHV\REMHWLYRVGLIHUHQWHVWRPDURQODVGHFLVLRQHV
VREUHFPRHVWUXFWXUDUODVRFLHGDG(VGHFLU&RUHDGHO6XUWHQDSROWLFDVGLVWLQWDV
/D SROWLFD HV HO SURFHVR PHGLDQWH HO FXDO XQD VRFLHGDG HOLJH ODV UHJODV TXH OD JREHUQDUQ /D
SROWLFDDFRPSDDDODVLQVWLWXFLRQHVSRUODVHQFLOODUD]QGHTXHDXQTXHODVLQVWLWXFLRQHVLQFOXVLYDV
SXHGHQVHUEXHQDVSDUDODSURVSHULGDGHFRQPLFDGHXQSDVDOJXQDVSHUVRQDVRJUXSRVFRPRODOLWH
GHO3DUWLGR&RPXQLVWDGH&RUHDGH1RUWHRORVSURSLHWDULRVGHSODQWDFLRQHVGHFDDGHD]FDUGHOD
%DUEDGRVFRORQLDOHVWDUQPXFKRPHMRUHVWDEOHFLHQGRLQVWLWXFLRQHVTXHVHDQH[WUDFWLYDV&XDQGRKD\
FRQIOLFWRVVREUHODVLQVWLWXFLRQHVORTXHVXFHGDGHSHQGHUGHTXSHUVRQDVRJUXSRVJDQHQHQHOMXHJR
SROWLFR TXLQ SXHGH FRQVHJXLU PV DSR\R REWHQHU UHFXUVRV DGLFLRQDOHV \ IRUPDU DOLDQ]DV PV
HIHFWLYDV(QUHVXPHQHOJDQDGRUGHSHQGHGHODGLVWULEXFLQGHOSRGHUSROWLFRHQODVRFLHGDG
/DV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV GH XQD VRFLHGDG VRQ XQ HOHPHQWR GHWHUPLQDQWH GHO UHVXOWDGR GH HVWH
MXHJR<KD\DOJXQDVUHJODVTXHULJHQFPRVHHVWDEOHFHQORVLQFHQWLYRVHQSROWLFDGHWHUPLQDQFPR
VHHOLJHDOJRELHUQR\TXSDUWHGHVWHWLHQHGHUHFKRDKDFHUTX/DVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVHVWLSXODQ
TXLQWLHQHSRGHUHQODVRFLHGDG\SDUDTXILQHVSXHGHXWLOL]DUVH6LHOUHSDUWRGHOSRGHUHVUHVWULFWLYR
HLOLPLWDGRODVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVVRQDEVROXWLVWDVFRPRODVPRQDUTXDVTXHUHLQDURQHQHOPXQGR
GXUDQWHJUDQSDUWHGHODKLVWRULD&RQLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVDEVROXWLVWDVFRPRODVGH&RUHDGHO1RUWH
\ OD $PULFD /DWLQD FRORQLDO TXLHQHV HMHU]DQ HVWH SRGHU VHUQ FDSDFHV GH HVWDEOHFHU LQVWLWXFLRQHV
HFRQPLFDVSDUDHQULTXHFHUVH\DXPHQWDUVXSRGHUDFRVWDGHODVRFLHGDG(QFDPELRODVLQVWLWXFLRQHV
SROWLFDV TXH UHSDUWHQ HO SRGHU DPSOLDPHQWH HQ OD VRFLHGDG \ OR OLPLWDQ VRQ SOXUDOLVWDV (Q OXJDU GH
FRQFHGHUOR D XQ LQGLYLGXR R D XQ SHTXHR JUXSR HO SRGHU SROWLFR UHVLGH HQ XQD DPSOLD FRDOLFLQ R
SOXUDOLGDGGHJUXSRV
(YLGHQWHPHQWH H[LVWH XQD HVWUHFKD FRQH[LQ HQWUH HO SOXUDOLVPR \ ODV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV
LQFOXVLYDV 6LQ HPEDUJR OD FODYH SDUD FRPSUHQGHU SRU TX &RUHD GHO 6XU \ (VWDGRV 8QLGRV WLHQHQ
LQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVLQFOXVLYDVQRHVWVRODPHQWHHQVXVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVSOXUDOLVWDVVLQR
WDPELQHQVXV(VWDGRVSRGHURVRV\VXILFLHQWHPHQWHFHQWUDOL]DGRV8QFRQWUDVWHUHYHODGRUHV6RPDOLD
SDVVLWXDGRDOHVWHGHIULFD&RPRYHUHPRVPVDGHODQWHHOSRGHUSROWLFRGH6RPDOLDKDFHWLHPSR
TXHHVWUHSDUWLGRDPSOLDPHQWHGHIRUPDFDVLSOXUDOLVWD'HKHFKRQRH[LVWHXQDDXWRULGDGUHDOTXH
SXHGDFRQWURODURVDQFLRQDUDDOJXLHQ/DVRFLHGDGHVWGLYLGLGDHQFODQHVSURIXQGDPHQWHDQWDJQLFRV
\QLQJXQRGHHOORVSXHGHGRPLQDUDORVGHPV(OSRGHUGHXQFODQHVWOLPLWDGRVRODPHQWHSRUODV

DUPDV GH RWUR (VWD GLVWULEXFLQ GHO SRGHU QR FRQGXFH D LQVWLWXFLRQHV LQFOXVLYDV VLQR DO FDRV \ VH
GHEHDTXHHO(VWDGRVRPDOQRFXHQWDFRQQLQJQWLSRGHFHQWUDOL]DFLQSROWLFDRHVWDWDO\HVLQFDSD]
GH LPSRQHU VLTXLHUD XQ PQLPR QLYHO GH OH\ \ RUGHQ SDUD GDU DSR\R D OD DFWLYLGDG HFRQPLFD HO
FRPHUFLRRODVHJXULGDGEVLFDGHVXVFLXGDGDQRV
0D[:HEHUDTXLHQPHQFLRQDPRVHQHOFDSWXORDQWHULRUSURSRUFLRQODGHILQLFLQPVIDPRVD\
DPSOLDPHQWH DFHSWDGD GH (VWDGR TXH LGHQWLILF FRQ HO lPRQRSROLR GH OD YLROHQFLD OHJWLPD{ HQ OD
VRFLHGDG6LQHVWHPRQRSROLR\HOJUDGRGHFHQWUDOL]DFLQTXHLPSOLFDHO(VWDGRQRSXHGHUHSUHVHQWDU
VX SDSHO GH UJDQR HQFDUJDGR GH LPSRQHU OD OH\ \ HO RUGHQ \ PXFKR PHQRV SURSRUFLRQDU VHUYLFLRV
SEOLFRV \ IRPHQWDU \ UHJXODU OD DFWLYLGDG HFRQPLFD &XDQGR HO (VWDGR QR ORJUD SUFWLFDPHQWH
QLQJXQD FHQWUDOL]DFLQ SROWLFD OD VRFLHGDG WDUGH R WHPSUDQR OOHJD DO FDRV FRPR HQ HO FDVR GH
6RPDOLD
'HQRPLQDUHPRV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV LQFOXVLYDV D DTXHOODV TXH HVWQ VXILFLHQWHPHQWH
FHQWUDOL]DGDV\TXHVRQSOXUDOLVWDV&XDQGRIDOOHDOJXQDGHHVWDVFRQGLFLRQHVQRVUHIHULUHPRVDHOODV
FRPRLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVH[WUDFWLYDV
([LVWH XQD IXHUWH VLQHUJLD HQWUH ODV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV \ ODV SROWLFDV /DV LQVWLWXFLRQHV
SROWLFDV H[WUDFWLYDV FRQFHQWUDQ HO SRGHU HQ PDQRV GH XQD OLWH UHGXFLGD \ ILMDQ SRFRV OPLWHV DO
HMHUFLFLRGHVXSRGHU/DVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVDPHQXGRHVWQHVWUXFWXUDGDVSRUHVWDOLWHSDUD
H[WUDHU UHFXUVRV GHO UHVWR GH OD VRFLHGDG 3RU OR WDQWR ODV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV H[WUDFWLYDV
DFRPSDDQ GH IRUPD QDWXUDO D ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV H[WUDFWLYDV 'H KHFKR GHEHQ GHSHQGHU
LQKHUHQWHPHQWH GH ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV H[WUDFWLYDV SDUD VX VXSHUYLYHQFLD /DV LQVWLWXFLRQHV
SROWLFDV LQFOXVLYDV TXH FRQILHUHQ HO SRGHU DPSOLDPHQWH WHQGHUDQ D HOLPLQDU ODV LQVWLWXFLRQHV
HFRQPLFDV TXH H[SURSLDQ ORV UHFXUVRV GH OD PD\RUD OHYDQWDQ EDUUHUDV GH HQWUDGD \ VXSULPHQ HO
IXQFLRQDPLHQWRGHPHUFDGRVTXHVRODPHQWHEHQHILFLDQDXQQPHURUHGXFLGRGHSHUVRQDV
3RU HMHPSOR HQ %DUEDGRV HO VLVWHPD GH SODQWDFLRQHV EDVDGR HQ OD H[SORWDFLQ GH HVFODYRV QR
SRGUDKDEHUVREUHYLYLGRVLQODVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVTXHVXSULPLHURQ\H[FOX\HURQFRPSOHWDPHQWHD
ORV HVFODYRV GHO SURFHVR SROWLFR (O VLVWHPD HFRQPLFR TXH HPSREUHFH D PLOORQHV GH SHUVRQDV HQ
EHQHILFLRGHXQDUHGXFLGDOLWHFRPXQLVWDHQ&RUHDGHO1RUWHWDPELQVHUDLPSHQVDEOHVLQHOGRPLQLR
SROWLFRDEVROXWRGHO3DUWLGR&RPXQLVWD
/DUHODFLQVLQUJLFDHQWUHODVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDV\SROWLFDVH[WUDFWLYDVLQWURGXFHXQEXFOH
GH IXHUWH UHWURDOLPHQWDFLQ ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV SHUPLWHQ TXH ODV OLWHV FRQWUROHQ HO SRGHU
SROWLFR SDUD HOHJLU LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV FRQ PHQRV OLPLWDFLRQHV R IXHU]DV TXH VH RSRQJDQ
7DPELQ SHUPLWHQ TXH ODV OLWHV HVWUXFWXUHQ ODV IXWXUDV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV \ VX HYROXFLQ$ VX
YH]ODVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVH[WUDFWLYDVHQULTXHFHQDHVDVPLVPDVOLWHV\VXULTXH]DHFRQPLFD
\VXSRGHUD\XGDQDFRQVROLGDUVXGRPLQLRSROWLFR(Q%DUEDGRVRHQ$PULFD/DWLQDSRUHMHPSOR
ORVFRORQRVXWLOL]DURQVXSRGHUSROWLFRSDUDLPSRQHUXQFRQMXQWRGHLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVFRQODV
TXH FRQVLJXLHURQ JUDQGHV IRUWXQDV D FRVWD GHO UHVWR GH OD SREODFLQ /RV UHFXUVRV TXH JHQHUDURQ
DTXHOODVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVSHUPLWLHURQTXHHVWDVOLWHVFUHDUDQHMUFLWRV\IXHU]DVGHVHJXULGDG
SDUDGHIHQGHUVXPRQRSROLRDEVROXWLVWDGHOSRGHUSROWLFR(YLGHQWHPHQWHODLPSOLFDFLQHVTXHODV
LQVWLWXFLRQHVSROWLFDV\HFRQPLFDVH[WUDFWLYDVVHDSR\DQHQWUHV\WLHQGHQDSHUGXUDU
'H KHFKR OD VLQHUJLD HQWUH ODV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV \ SROWLFDV H[WUDFWLYDV HV DQ PD\RU
&XDQGR ODV OLWHV H[LVWHQWHV VRQ FXHVWLRQDGDV EDMR LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV H[WUDFWLYDV \ ORV UHFLQ
OOHJDGRVYDQDYDQ]DQGRHVSUREDEOHTXHHVWRVUHFLQOOHJDGRVHVWQVXMHWRVDXQQPHURUHGXFLGRGH
OLPLWDFLRQHV 3RU OR WDQWR WLHQHQ LQFHQWLYRV SDUD PDQWHQHU HVWDV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV \ FUHDU XQ
FRQMXQWRVLPLODUGHLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVFRPRKLFLHURQ3RUILULR'D]\ODOLWHTXHORURGHDEDD
ILQDOHVGHOVLJOR;,;HQ0[LFR

/DV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV LQFOXVLYDV D VX YH] VH IRUMDQ VREUH EDVHV HVWDEOHFLGDV SRU ODV
LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV LQFOXVLYDV TXH UHSDUWHQ DPSOLDPHQWH HO SRGHU HQ OD VRFLHGDG \ OLPLWDQ VX
HMHUFLFLR DUELWUDULR (VWDV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV WDPELQ GLILFXOWDQ TXH RWUDV SHUVRQDV XVXUSHQ HO
SRGHU \ VRFDYHQ ODV EDVHV GH ODV LQVWLWXFLRQHV LQFOXVLYDV 4XLHQHV FRQWURODQ HO SRGHU SROWLFR QR
SXHGHQXWLOL]DUORIFLOPHQWHSDUDHVWDEOHFHULQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVH[WUDFWLYDVHQEHQHILFLRSURSLR
<HVWDVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVLQFOXVLYDVDVXYH]FUHDQXQUHSDUWRPVHTXLWDWLYRGHORVUHFXUVRV
IDFLOLWDQGRODSHUVLVWHQFLDGHODVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVLQFOXVLYDV
1R IXH FDVXDOLGDG TXH XQ DR GHVSXV GH TXH HQ OD 9LUJLQLD &RPSDQ\ GLHUD WLHUUDV D ORV
FRORQRV \ ORV OLEHUDUD GH VXV FRQWUDWRV GUDFRQLDQRV FRQ ORV TXH SUHYLDPHQWH ORV KDED LQWHQWDGR
FRDFFLRQDU OD $VDPEOHD *HQHUDO SHUPLWLHUD TXH ORV FRORQRV HPSH]DUDQ D JREHUQDUVH D V PLVPRV
VWRVQRKDEUDQFRQILDGRHQWHQHUGHUHFKRVHFRQPLFRVVLQGHUHFKRVSROWLFRV\DTXHKDEDQVXIULGR
ORV HVIXHU]RV SHUVLVWHQWHV GH OD 9LUJLQLD &RPSDQ\ SRU FRDFFLRQDUORV 7DPSRFR QLQJXQD GH HVWDV
HFRQRPDVKDEUDVLGRHVWDEOH\GXUDGHUD'HKHFKRODVFRPELQDFLRQHVGHLQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDVH
LQFOXVLYDV HQ JHQHUDO VRQ LQHVWDEOHV /DV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV H[WUDFWLYDV EDMR LQVWLWXFLRQHV
SROWLFDVLQFOXVLYDVQRHVSUREDEOHTXHVREUHYLYDQGXUDQWHPXFKRWLHPSRWDO\FRPRVXJLHUHQXHVWUR
DQOLVLVGH%DUEDGRV
'HIRUPDVLPLODUODVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVLQFOXVLYDVQLGDUQDSR\RQLVHUQDSR\DGDVSRUODV
LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV H[WUDFWLYDV 6HUQ WUDQVIRUPDGDV HQ LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV H[WUDFWLYDV HQ
EHQHILFLRGHORVLQWHUHVHVTXHFRQWURODQHOSRGHURHOGLQDPLVPRHFRQPLFRTXHFUHDQGHVHVWDELOL]DU
DODVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVH[WUDFWLYDV\DEULUHOFDPLQRSDUDTXHDSDUH]FDQLQVWLWXFLRQHVSROWLFDV
LQFOXVLYDV/DVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVLQFOXVLYDVWDPELQWLHQGHQDUHGXFLUORVEHQHILFLRVGHORVTXH
SXHGHQGLVIUXWDUODVOLWHVJREHUQDQWHVHQLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVH[WUDFWLYDV\DTXHHVDVLQVWLWXFLRQHV
VH HQIUHQWDQ D OD FRPSHWHQFLD HQ HO PHUFDGR \ HVWQ OLPLWDGDV SRU ORV FRQWUDWRV \ ORV GHUHFKRV GH
SURSLHGDGGHOUHVWRGHODVRFLHGDG


3RUTXQRHOHJLUVLHPSUHODSURVSHULGDG"

/DVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDV\HFRQPLFDVTXHHQOWLPDLQVWDQFLDVRQHOHJLGDVSRUODVRFLHGDGSXHGHQ
VHU LQFOXVLYDV \ IRPHQWDU HO FUHFLPLHQWR HFRQPLFR R SXHGHQ VHU H[WUDFWLYDV \ FRQYHUWLUVH HQ
LPSHGLPHQWRV SDUD HO GHVDUUROOR HFRQPLFR /RV SDVHV IUDFDVDQ FXDQGR WLHQHQ LQVWLWXFLRQHV
HFRQPLFDV H[WUDFWLYDV DSR\DGDV SRU LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV H[WUDFWLYDV TXH LPSLGHQ H LQFOXVR
EORTXHDQ HO FUHFLPLHQWR HFRQPLFR 6LQ HPEDUJR HVWR VLJQLILFDTXH OD HOHFFLQ GH ODV LQVWLWXFLRQHV
HVGHFLUODSROWLFDGHODVLQVWLWXFLRQHV HVFUXFLDOSDUDQXHVWURHVIXHU]RSRUFRPSUHQGHUODVUD]RQHV
GHO [LWR \ HO IUDFDVR GH ORV SDVHV 7HQHPRV TXH FRPSUHQGHU SRU TX ODV SROWLFDV GH DOJXQDV
VRFLHGDGHV FRQGXFHQ D LQVWLWXFLRQHV LQFOXVLYDV TXH IRPHQWDQ HO GHVDUUROOR HFRQPLFR PLHQWUDV TXH
ODVSROWLFDVGHODDPSOLDPD\RUDGHODVVRFLHGDGHVDORODUJRGHODKLVWRULDKDQFRQGXFLGR\WRGDYD
ORKDFHQDLQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDVTXHORGLILFXOWDQ
3RGUDSDUHFHUREYLRTXHWRGRHOPXQGRGHEHUDHVWDULQWHUHVDGRHQFUHDUHOWLSRGHLQVWLWXFLRQHV
HFRQPLFDV TXH DSRUWDQ SURVSHULGDG $FDVR QR TXHUUD WRGR FLXGDGDQR SROWLFR H LQFOXVR GLFWDGRU
GHSUHGDGRUTXHVXSDVIXHUDORPVULFRSRVLEOH"
9ROYDPRVDOUHLQRGHO&RQJRTXHFRPHQWDPRVDQWHULRUPHQWH$SHVDUGHTXHGHVDSDUHFLFRPRWDO
HQHOVLJOR;9,,GLRQRPEUHDOSDVPRGHUQRTXHVHLQGHSHQGL]GHOGRPLQLRFRORQLDOEHOJDHQ
&RPR (VWDGR LQGHSHQGLHQWH HO &RQJR H[SHULPHQW SUFWLFDPHQWH XQ GHFOLYH HFRQPLFR \ XQD
SREUH]DFRQVWDQWHV\FUHFLHQWHVEDMRHOFRQWUROGH0REXWXHQWUH\<HVWHGHFOLYHFRQWLQX

GHVSXV GH TXH 0REXWX IXHUD GHUURFDGR SRU /DXUHQW .DELOD 0REXWX FUH XQ FRQMXQWR DOWDPHQWH
H[WUDFWLYRGHLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDV/RVFLXGDGDQRVHUDQPVSREUHVSHUR0REXWX\ODOLWHTXHOH
URGHDEDFRQRFLGDFRPROHVJURVVHVOHJXPHVSDVDURQDVHUWUHPHQGDPHQWHULFRV0REXWXVHFRQVWUX\
XQ SDODFLR HQ VX OXJDU GH RULJHQ *EDGROLWH DO QRUWH GHO SDV FRQ XQ DHURSXHUWR OR VXILFLHQWHPHQWH
JUDQGHSDUDTXHSXGLHUDDWHUUL]DUXQMHW&RQFRUGVXSHUVQLFRHODYLQTXHVRODDOTXLODUD$LU)UDQFH
SDUDYLDMDUD(XURSD(Q(XURSDFRPSUYDULRVFDVWLOORV\HUDSURSLHWDULRGHJUDQGHVH[WHQVLRQHVHQ
%UXVHODVODFDSLWDOEHOJD
1RKDEUDVLGRPHMRUSDUD0REXWXPRQWDULQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVTXHLQFUHPHQWDUDQODULTXH]D
GH ORV FRQJROHRV HQ OXJDU GH DXPHQWDU VX SREUH]D" 6L 0REXWX KXELHUD FRQVHJXLGR LQFUHPHQWDU OD
SURVSHULGDGGHVXQDFLQDFDVRQRKDEUDSRGLGRDSURSLDUVHGHLQFOXVRPVGLQHURQRKDEUDSRGLGR
FRPSUDU XQ &RQFRUG HQ OXJDU GH DOTXLODUOR QR KDEUD WHQLGR PV FDVWLOORV \ PDQVLRQHV \
SRVLEOHPHQWHXQHMUFLWRPVJUDQGH\SRWHQWH"3RUGHVJUDFLDSDUDORVFLXGDGDQRVGHPXFKRVSDVHV
GHO PXQGR OD UHVSXHVWD HV QHJDWLYD /DV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV TXH FUHDQ LQFHQWLYRV SDUD HO
SURJUHVRHFRQPLFRWDPELQSXHGHQUHGLVWULEXLUVLPXOWQHDPHQWHODUHQWD\HOSRGHUGHIRUPDTXHHO
GLFWDGRUGHSUHGDGRU\VXVVXERUGLQDGRVFRQSRGHUSROWLFRHPSHRUHQVXVLWXDFLQ
(OSUREOHPDIXQGDPHQWDOHVTXHQHFHVDULDPHQWHKDEUGLVSXWDV\FRQIOLFWRVVREUHODVLQVWLWXFLRQHV
HFRQPLFDV'LIHUHQWHVLQVWLWXFLRQHVWLHQHQGLVWLQWDVFRQVHFXHQFLDVSDUDODSURVSHULGDGGHXQDQDFLQ
VREUH FPR VH UHSDUWH HVD SURVSHULGDG \ TXLQ WLHQH HO SRGHU (O GHVDUUROOR HFRQPLFR TXH SXHGHQ
LQGXFLU ODV LQVWLWXFLRQHV FUHD JDQDGRUHV \ SHUGHGRUHV (VWR IXH HYLGHQWH GXUDQWH OD UHYROXFLQ
LQGXVWULDO HQ ,QJODWHUUD TXH VHQW ODV EDVHV GH OD SURVSHULGDG TXH YHPRV DFWXDOPHQWH HQ ORV SDVHV
ULFRV GHO PXQGR 6H FHQWUDED HQ XQD VHULH GH FDPELRV WHFQROJLFRV SLRQHURV HQ ORV FDPSRV GH OD
HQHUJD GH YDSRU HO WUDQVSRUWH \ OD SURGXFFLQ WH[WLO$ SHVDU GH TXH OD PHFDQL]DFLQ FRQGXMR D XQ
DXPHQWR HQRUPH GH OD UHQWD WRWDO \ HQ OWLPD LQVWDQFLD VH FRQYLUWL HQ OD EDVH GH OD VRFLHGDG
LQGXVWULDOPRGHUQDPXFKRVVHRSXVLHURQGXUDPHQWHDODPHFDQL]DFLQ<QRIXHSRUVXLJQRUDQFLDR
HVWUHFKH] GH PLUDV VLQR WRGR OR FRQWUDULR 3RU GHVJUDFLD DTXHOOD RSRVLFLQ DO GHVDUUROORHFRQPLFR
WLHQH VX SURSLD OJLFD FRKHUHQWH (O FUHFLPLHQWR HFRQPLFR \ HO FDPELR WHFQROJLFR HVWQ
DFRPSDDGRV SRU OR TXH HO JUDQ HFRQRPLVWD -RVHSK 6FKXPSHWHU GHQRPLQ lGHVWUXFFLQ FUHDWLYD{
6XVWLWX\HQ OR YLHMR SRU OR QXHYR /RV VHFWRUHV QXHYRV DWUDHQ UHFXUVRV TXH DQWHV VH GHVWLQDEDQ D ORV
YLHMRV/DVHPSUHVDVQXHYDVTXLWDQQHJRFLRDODV\DHVWDEOHFLGDV/DVQXHYDVWHFQRORJDVKDFHQTXH
ODVKDELOLGDGHV\ODVPTXLQDVH[LVWHQWHVTXHGHQREVROHWDV(OSURFHVRGHFUHFLPLHQWRHFRQPLFR\ODV
LQVWLWXFLRQHVLQFOXVLYDVHQODVTXHVHEDVDQFUHDQSHUGHGRUHV\JDQDGRUHVHQHOHVFHQDULRSROWLFR\HQ
HOPHUFDGRHFRQPLFR$PHQXGRHOWHPRUDODGHVWUXFFLQFUHDWLYDWLHQHVXRULJHQHQODRSRVLFLQD
LQVWLWXFLRQHVSROWLFDV\HFRQPLFDVLQFOXVLYDV
/DKLVWRULDHXURSHDSURSRUFLRQDXQHMHPSORYYLGRGHODVFRQVHFXHQFLDVGHODGHVWUXFFLQFUHDWLYD
(Q YVSHUDV GH OD UHYROXFLQ LQGXVWULDO HQ HO VLJOR;9,,, ORV JRELHUQRV GH OD PD\RUD GH ORV SDVHV
HXURSHRVHVWDEDQFRQWURODGRVSRUDULVWRFUDFLDV\OLWHVWUDGLFLRQDOHVFX\DIXHQWHSULQFLSDOGHLQJUHVRV
HUDODWHQHQFLDGHWLHUUDVRORVSULYLOHJLRVFRPHUFLDOHVGHORVTXHGLVIUXWDEDQJUDFLDVDORVPRQRSROLRV
\DORVDUDQFHOHVLPSXHVWRVSRUORVPRQDUFDV(QFRQVRQDQFLDFRQODLGHDGHODGHVWUXFFLQFUHDWLYDOD
H[SDQVLQ GH LQGXVWULDV IEULFDV \ SXHEORV VH OOHY UHFXUVRV GH OD WLHUUD UHGXMR ODV UHQWDV GH ORV
WHUUDWHQLHQWHV \ DXPHQW ORV VXHOGRV TXH VWRV WHQDQ TXH SDJDU D VXV WUDEDMDGRUHV (VWDV OLWHV
WDPELQ YLHURQ TXH OD DSDULFLQ GH QXHYRV FRPHUFLDQWHV \ KRPEUHV GH QHJRFLRV SHUMXGLFDED VXV
SULYLOHJLRV FRPHUFLDOHV (Q WUPLQRV JHQHUDOHV IXHURQ ORV PD\RUHV SHUGHGRUHV HFRQPLFRV GH OD
LQGXVWULDOL]DFLQ /D XUEDQL]DFLQ \ OD DSDULFLQ GH XQD FODVH REUHUD \ PHGLD FRQ FRQFLHQFLD VRFLDO
WDPELQFXHVWLRQDEDHOPRQRSROLRSROWLFRGHODVDULVWRFUDFLDVWHUUDWHQLHQWHV$VFRQODH[SDQVLQGH
ODUHYROXFLQLQGXVWULDOORVDULVWFUDWDVQRIXHURQQLFDPHQWHORVSHUMXGLFDGRVHFRQPLFRVVLQRTXH

WDPELQFRUUDQHOULHVJRGHFRQYHUWLUVHHQLQIRUWXQDGRVSROWLFRVDOSHUGHUVXFRQWUROVREUHHOSRGHU
SROWLFR $O YHU DPHQD]DGR VX SRGHU SROWLFR \ HFRQPLFR HVWDV OLWHV D PHQXGR FRQVWLWXDQ XQD
RSRVLFLQQRWDEOHFRQWUDODLQGXVWULDOL]DFLQ
3HUR OD DULVWRFUDFLD QR HUD OD QLFD SHUGHGRUD GH OD LQGXVWULDOL]DFLQ /RV DUWHVDQRV FX\DV
KDELOLGDGHV PDQXDOHV HVWDEDQ VLHQGR UHHPSOD]DGDV SRU OD PHFDQL]DFLQ WDPELQ VH RSRQDQ D OD
H[SDQVLQGHODLQGXVWULD0XFKRVPRVWUDURQVXGLVFRQIRUPLGDGRUJDQL]DQGRGLVWXUELRV\GHVWUX\HQGR
ODVPTXLQDVTXHFRQVLGHUDEDQUHVSRQVDEOHVGHOHPSHRUDPLHQWRGHVXIRUPDGHJDQDUVHODYLGD(UDQ
ORVOXGLWDVXQDSDODEUDTXHKR\HQGDHVVLQQLPRGHUHVLVWHQFLDDOFDPELRWHFQROJLFR$-RKQ.D\
HOLQJOVTXHLQYHQWODODQ]DGHUDIO\LQJVKXWWOHHQXQDGHODVSULPHUDVPHMRUDVVLJQLILFDWLYDVHQ
ODPHFDQL]DFLQGHOWHMLGROHTXHPDURQODFDVDORVOXGLWDVHQ$-DPHV+DUJUHDYHVLQYHQWRUGH
XQDPHMRUDUHYROXFLRQDULDHQHOKLODGRODKLODGRUDFRQKXVRVPOWLSOHVFRQRFLGDFRPRVSLQQLQJMHQQ\
OHRFXUULDOJRVLPLODU
1R REVWDQWH ORV DUWHVDQRV IXHURQ PXFKR PHQRV HIHFWLYRV TXH ORV WHUUDWHQLHQWHV \ ODV OLWHV D OD
KRUD GH RSRQHUVH D OD LQGXVWULDOL]DFLQ /RV OXGLWDV QR SRVHDQ HO SRGHU SROWLFR OD FDSDFLGDG SDUD
DIHFWDU DO UHVXOWDGR SROWLFR FRQWUD ORV GHVHRV GH RWURV JUXSRV GH OD DULVWRFUDFLD WHUUDWHQLHQWH (Q
,QJODWHUUD OD LQGXVWULDOL]DFLQ FRQWLQX D SHVDU GH OD RSRVLFLQ GH ORV OXGLWDV SRUTXH OD RSRVLFLQ
DULVWRFUWLFDDXQTXHUHDOIXHVLOHQFLDGD(QFDPELRHQORVLPSHULRVDXVWURKQJDUR\UXVRHQORVTXH
ORV DULVWFUDWDV \ ODV PRQDUTXDV DEVROXWLVWDV WHQDQ PXFKR PV TXH SHUGHU OD LQGXVWULDOL]DFLQ IXH
EORTXHDGD(QFRQVHFXHQFLDODVHFRQRPDVGHHVWRVGRVLPSHULRVVHHVWDQFDURQ4XHGDURQUH]DJDGRV
UHVSHFWRDRWURVSDVHVHXURSHRVHQORVTXHHOGHVDUUROORHFRQPLFRGHVSHJGXUDQWHHOVLJOR;,;
$SHVDUGHO[LWR\HOIUDFDVRGHDOJXQRVJUXSRVHVSHFILFRVKD\DOJRTXHHVHYLGHQWHORVJUXSRV
SRGHURVRV VXHOHQ RSRQHU UHVLVWHQFLD DO SRGHU HFRQPLFR \ D ORV PRWRUHV GH SURVSHULGDG (O
FUHFLPLHQWRHFRQPLFRQRHVVRODPHQWHXQSURFHVRGHPV\PHMRUHVPTXLQDV\GHPV\PHMRUHV
SHUVRQDVFRQHVWXGLRVVLQRTXHWDPELQHVXQSURFHVRWUDQVIRUPDGRU\GHVHVWDELOL]DGRUDVRFLDGRFRQ
XQD GHVWUXFFLQ FUHDWLYD JHQHUDOL]DGD 3RU OR WDQWR HO PRYLPLHQWR VRODPHQWH DYDQ]D VL QR TXHGD
EORTXHDGRSRUORVSHUGHGRUHVHFRQPLFRVTXHSUHYQTXHSHUGHUQVXVSULYLOHJLRVHFRQPLFRV\SRU
ORVSHUGHGRUHVSROWLFRVTXHWHPHQTXHVHHURVLRQHVXSRGHUSROWLFR
(O FRQIOLFWR SRU OD HVFDVH] GH UHFXUVRV UHQWDV \ SRGHU VH WUDGXFH HQ FRQIOLFWR SRU ODV UHJODV GHO
MXHJR ODV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV OR TXH GHWHUPLQDU ODV DFWLYLGDGHV HFRQPLFDV \ TXLQ VH
EHQHILFLDU GH HOODV &XDQGR KD\ XQ FRQIOLFWR QR VH SXHGH GDU UHVSXHVWD D ORV GHVHRV GH WRGDV ODV
SDUWHVVLPXOWQHDPHQWH$OJXQRVVHUQGHUURWDGRV\IUDFDVDUQPLHQWUDVTXHRWURVORJUDUQSURWHJHU
DTXHOOR TXH GHVHDQ /RV JDQDGRUHV GH HVWH FRQIOLFWR VRQ XQD SLH]D IXQGDPHQWDO GH OD WUD\HFWRULD
HFRQPLFDGHXQSDV6LORVJUXSRVTXHVHRSRQHQDOFUHFLPLHQWRVRQORVJDQDGRUHVSXHGHQEORTXHDU
FRQ[LWRHOGHVDUUROORHFRQPLFR\ODHFRQRPDVHHVWDQFDU
/D OJLFD GH SRU TX ORV SRGHURVRV QR TXHUUQ HVWDEOHFHU QHFHVDULDPHQWH ODV LQVWLWXFLRQHV
HFRQPLFDVTXHIRPHQWDQHO[LWRHFRQPLFRVHDPSODIFLOPHQWHDODHOHFFLQGHODVLQVWLWXFLRQHV
SROWLFDV (Q XQ UJLPHQ DEVROXWLVWD DOJXQDV OLWHV SXHGHQ HMHUFHU HO SRGHU SDUD HVWDEOHFHU ODV
LQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVTXHSUHILHUDQ(VWDUDQHVWDVOLWHVLQWHUHVDGDVHQFDPELDUODVLQVWLWXFLRQHV
SROWLFDVSDUDKDFHUODVPVSOXUDOLVWDV"(QJHQHUDOQR\DTXHGHHVWDIRUPDVRODPHQWHUHGXFLUDQVX
SRGHUSROWLFR\KDUDQPVGLIFLOTXL]LPSRVLEOHSDUDHOODVHVWUXFWXUDULQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDV
SDUDSURPRYHUVXVSURSLRVLQWHUHVHV'HQXHYRYHPRVXQDIXHQWHIFLOGHFRQIOLFWR/DVSHUVRQDVTXH
VXIUHQSRUODVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVH[WUDFWLYDVQRSXHGHQHVSHUDUTXHORVJREHUQDQWHVDEVROXWLVWDV
FDPELHQ YROXQWDULDPHQWH ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV \ UHGLVWULEX\DQ HO SRGHU HQWUH OD VRFLHGDG /D
QLFD IRUPD GH FDPELDU HVWDV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV HV REOLJDU D ODV OLWHV D FUHDU LQVWLWXFLRQHV PV
SOXUDOHV

'H OD PLVPD IRUPD TXH QR H[LVWH QLQJXQD UD]Q SRU OD TXH ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV GHEDQ VHU
DXWRPWLFDPHQWHSOXUDOLVWDVWDPSRFRKD\QLQJXQDWHQGHQFLDQDWXUDOKDFLDODFHQWUDOL]DFLQSROWLFD
6LQGXGDKDEUDLQFHQWLYRVSDUDFUHDULQVWLWXFLRQHVHVWDWDOHVPVFHQWUDOL]DGDVHQFXDOTXLHUVRFLHGDG
VREUH WRGR HQ ODV TXH QR WLHQHQ HVD FHQWUDOL]DFLQ HQ DEVROXWR 3RU HMHPSOR HQ 6RPDOLD VL XQ FODQ
FUHDUDXQ(VWDGRFHQWUDOL]DGRFDSD]GHLPSRQHURUGHQHQHOSDVODQXHYDVLWXDFLQSRGUDFRQGXFLUD
ODFUHDFLQGHEHQHILFLRVHFRQPLFRV\SRGUDDXPHQWDUODULTXH]DGHHVWHFODQ4XORLPSLGH"(O
SULQFLSDO REVWFXOR SDUD OD FHQWUDOL]DFLQ SROWLFD YXHOYH D VHU HO PLHGR DO FDPELR FXDOTXLHU FODQ
JUXSRRSROWLFRTXHLQWHQWHFHQWUDOL]DUHOSRGHUHQHO(VWDGRWDPELQORHVWDUFHQWUDOL]DQGRHQVXV
SURSLDVPDQRV\HVWRHVSUREDEOHTXHSURYRTXHODLUDGHRWURVFODQHVJUXSRVHLQGLYLGXRVTXHVHUDQ
ORVSHUGHGRUHVSROWLFRVGHHVWHSURFHVR/DIDOWDGHFHQWUDOL]DFLQSROWLFDQRVHWUDGXFLUDVRODPHQWH
HQHOFDRVHQJUDQSDUWHGHXQWHUULWRULRVLQRTXHWDPELQH[LVWHQPXFKRVDFWRUHVFRQSRGHUVXILFLHQWH
SDUDEORTXHDURWUDVWRUQDUODVLWXDFLQ\HOPLHGRDVXRSRVLFLQ\DXQDUHDFFLQYLROHQWDDPHQXGR
GLVXDGLUDPXFKRVSRVLEOHVFHQWUDOL]DGRUHV/DFHQWUDOL]DFLQSROWLFDVRODPHQWHHVSUREDEOHFXDQGR
XQ JUXSR GH SHUVRQDV HV OR VXILFLHQWHPHQWH PV SRGHURVR TXH RWUR SDUD FRQVWUXLU XQ (VWDGR (Q
6RPDOLD HO SRGHU HVW HTXLOLEUDGR HTXLWDWLYDPHQWH \ QLQJQ FODQ SXHGH LPSRQHU VX YROXQWDG VREUH
RWUR3RUORWDQWRODIDOWDGHFHQWUDOL]DFLQSROWLFDSHUVLVWH


/DODUJDDJRQDGHO&RQJR

(O&RQJRHVXQRGHORVHMHPSORVPHMRUHV\PVGHSULPHQWHVGHODVIXHU]DVTXHH[SOLFDQODOJLFDGH
SRU TX OD SURVSHULGDG HFRQPLFD HV WDQ SHUVLVWHQWHPHQWH HVFDVD EDMR LQVWLWXFLRQHV H[WUDFWLYDV H
LOXVWUD OD VLQHUJLD HQWUH LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV \ SROWLFDV H[WUDFWLYDV /RV SRUWXJXHVHV \ ORV
KRODQGHVHVTXHYLVLWDURQHO&RQJRHQORVVLJORV;9 \;9,GHVWDFDURQODlSREUH]DPLVHUDEOH{GHOSDV
/DWHFQRORJDHUDUXGLPHQWDULDGHVGHHOSXQWRGHYLVWDHXURSHR\ORVFRQJROHRVQRWHQDQQLHVFULWXUD
QL UXHGD QL DUDGR /RV UHODWRV KLVWULFRV GHMDQ FODUR FXO HUD OD FDXVD GH HVWD SREUH]D DV FRPR HO
KHFKRGHTXHORVFDPSHVLQRVFRQJROHRVIXHUDQUHDFLRVDDGRSWDUWHFQRORJDVPHMRUHV/DFDXVDHUDOD
QDWXUDOH]DH[WUDFWLYDGHODVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVGHOSDV
&RPRKHPRVYLVWRHOUHLQRGHO&RQJRHVWDEDJREHUQDGRSRUXQUH\TXHYLYDHQ0EDQ]DFLXGDG
TXHSRVWHULRUPHQWHUHFLELUDHOQRPEUHGH6R6DOYDGRU/DV]RQDVVLWXDGDVOHMRVGHODFDSLWDOHVWDEDQ
JREHUQDGDVSRUXQDOLWHTXHUHSUHVHQWDEDDORVJREHUQDQWHVGHGLVWLQWDVSDUWHVGHOUHLQR/DULTXH]DGH
HVWDOLWHVHEDVDEDHQODVSODQWDFLRQHVHVFODYLVWDVVLWXDGDVFHUFDGH6R6DOYDGRU\HQODUHFDXGDFLQ
GHLPSXHVWRVGHOUHVWRGHOSDV/DHVFODYLWXGHUDFUXFLDOSDUDODHFRQRPDODOLWHXWLOL]DEDHVFODYRV
SDUDDEDVWHFHUDVXVSURSLDVSODQWDFLRQHV\ORVHXURSHRVHQYLDEDQHVFODYRVDODFRVWD/RVLPSXHVWRV
HUDQDUELWUDULRVHLQFOXVRVHFREUDEDXQLPSXHVWRFDGDYH]TXHDOUH\OHYHQDHQJDQD3DUDVHUPV
SUVSHURHOSXHEORFRQJROHRWHQGUDTXHKDEHUDKRUUDGRHLQYHUWLGRSRUHMHPSORHQFRPSUDUDUDGRV
3HUR QR KDEUD YDOLGR OD SHQD SRUTXH FXDOTXLHU H[FHGHQWH GH SURGXFFLQ TXH KXELHUDQ FRQVHJXLGR
XWLOL]DQGR XQD WHFQRORJD PHMRU KDEUD VLGR H[SURSLDGR SRU HO UH\ \ VX OLWH $V TXH HQ OXJDU GH
LQYHUWLUSDUDDXPHQWDUVXSURGXFWLYLGDG\YHQGHUVXVSURGXFWRVHQPHUFDGRVORVFRQJROHRVDOHMDURQ
VXVSXHEORVGHOPHUFDGRSDUDLQWHQWDUHVWDUWDQOHMRVFRPRIXHUDSRVLEOHGHODVFDUUHWHUDV\UHGXFLUDV
ODIUHFXHQFLDGHORVVDTXHRV\HVFDSDUGHORVWUDILFDQWHVGHHVFODYRV
3RU OR WDQWR OD SREUH]D GHO &RQJR IXH HO UHVXOWDGR GH LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV H[WUDFWLYDV TXH
EORTXHDURQ ORV PRWRUHV GH SURVSHULGDG R TXH LQFOXVR ORV KLFLHURQ WUDEDMDU HQ VHQWLGR LQYHUVR (O
JRELHUQR GHO &RQJR SURSRUFLRQ PX\ SRFRV VHUYLFLRV SEOLFRV D VXV FLXGDGDQRV QL VLTXLHUD ORV
EVLFRVFRPRORVGHUHFKRVGHSURSLHGDGUHVSHWRDODOH\\HORUGHQ$OFRQWUDULRHOJRELHUQRHQVHUD

OD PD\RU DPHQD]D SDUD OD SURSLHGDG \ ORV GHUHFKRV KXPDQRV GH VXV VEGLWRV /D LQVWLWXFLQ GH OD
HVFODYLWXGVLJQLILFTXHQRSXGRH[LVWLUHOPHUFDGRPVIXQGDPHQWDOGHWRGRVHOPHUFDGRGHWUDEDMR
LQFOXVLYR HQ HO TXH ODV SHUVRQDV SXHGHQ HOHJLU VX SURIHVLQ R VX WUDEDMR GH PDQHUD TXH SXHGHQ
FRQWULEXLU D XQD HFRQRPD SUVSHUD $GHPV HO FRPHUFLR D ODUJD GLVWDQFLD \ ODV DFWLYLGDGHV
PHUFDQWLOHV HVWDEDQ FRQWURODGDV SRU HO UH\ \ YHWDGDV D TXLHQHV QR HVWDEDQ UHODFLRQDGRV FRQ O< D
SHVDUGHTXHODOLWHSURQWRVHDOIDEHWL]GHVSXVGHTXHORVSRUWXJXHVHVLQWURGXMHUDQODHVFULWXUDHO
UH\QRLQWHQWH[WHQGHUODDOIDEHWL]DFLQDOUHVWRGHODSREODFLQ
6LQ HPEDUJR D SHVDU GH TXH OD lSREUH]D PLVHUDEOH{ IXHUD JHQHUDOL]DGD ODV LQVWLWXFLRQHV
H[WUDFWLYDV FRQJROHDV WHQDQ VX SURSLD OJLFD LPSHFDEOH XQ QPHUR UHGXFLGR GH SHUVRQDV ODV TXH
RFXSDEDQ HO SRGHU SROWLFR VH KDFDQ PX\ ULFDV (Q HO VLJOR;9, HO UH\ GHO &RQJR \ OD DULVWRFUDFLD
IXHURQFDSDFHVGHLPSRUWDUSURGXFWRVGHOXMRHXURSHRV\YLYDQURGHDGRVGHVLHUYRV\HVFODYRV
/DV UDFHV GH ODV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV GH OD VRFLHGDG FRQJROHD IOXDQ GHVGH OD GLVWULEXFLQ
GHO SRGHU SROWLFR HQ OD VRFLHGDG \ SRU OR WDQWR GHVGH OD QDWXUDOH]D GH ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV
([FHSWRODDPHQD]DGHXQDUHYXHOWDQDGDOHLPSHGDDOUH\WRPDUODVSRVHVLRQHVRORVFXHUSRVGHOD
JHQWH<DSHVDUGHTXHDTXHOODDPHQD]DIXHUDUHDOQRHUDVXILFLHQWHSDUDJDUDQWL]DUODVHJXULGDGGH
ODVSHUVRQDVQLGHVXULTXH]D/DVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVGHO&RQJRHUDQYHUGDGHUDPHQWHDEVROXWLVWDV
SRUFRQVLJXLHQWHHOUH\\VXOLWHQRHVWDEDQVXMHWRVHVHQFLDOPHQWHDQLQJQOPLWH\QRVHGDEDYR]QL
YRWRDORVFLXGDGDQRVUHVSHFWRDFPRRUJDQL]DUVXVRFLHGDG
(YLGHQWHPHQWH QR HV GLIFLO YHU TXH ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV GHO &RQJR FRQWUDVWDQ FODUDPHQWH
FRQLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVLQFOXVLYDVHQODVTXHHOSRGHUHVOLPLWDGR\HVWUHSDUWLGRDPSOLDPHQWH/DV
LQVWLWXFLRQHV DEVROXWLVWDV GHO &RQJR PDQWXYLHURQ VX SRVLFLQ JUDFLDV DO HMUFLWR (O UH\ WHQD XQ
HMUFLWR SHUPDQHQWH GH FLQFR PLO VROGDGRV D PHGLDGRV GHO VLJOR;9,, FRQ XQ QFOHR GH TXLQLHQWRV
PRVTXHWHURV XQD IXHU]D IRUPLGDEOH SDUD VX SRFD 3RU HVR HV IFLO FRPSUHQGHU SRU TX HO UH\ \ OD
DULVWRFUDFLDDGRSWDURQFRQWDQWRLQWHUVODVDUPDVGHIXHJRHXURSHDV
1R KDED SRVLELOLGDGHV GH FUHFLPLHQWR HFRQPLFR VRVWHQLGR EDMR HVWH FRQMXQWR GH LQVWLWXFLRQHV
HFRQPLFDV H LQFOXVR ORV LQFHQWLYRV SDUD JHQHUDU XQ GHVDUUROOR WHPSRUDO HVWDEDQ PX\ OLPLWDGRV
5HIRUPDU ODV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV SDUD PHMRUDU ORV GHUHFKRV GH SURSLHGDG LQGLYLGXDO KDEUD
KHFKRTXHODVRFLHGDGFRQJROHDHQJHQHUDOIXHUDPVSUVSHUD6LQHPEDUJRHVSRFRSUREDEOHTXHOD
OLWHVHKXELHUDEHQHILFLDGRGHHVWDPD\RUSURVSHULGDGSRUTXHHQSULPHUOXJDUHVWDVUHIRUPDVKDEUDQ
SURYRFDGRTXHODOLWHIXHUDODSHUGHGRUDHFRQPLFDDOUHGXFLUODULTXH]DTXHDSRUWDEDQHOWUILFRGH
HVFODYRV\ODVSODQWDFLRQHVHVFODYLVWDV<HQVHJXQGROXJDUHVWDVUHIRUPDVVORKDEUDQVLGRSRVLEOHV
VLHOSRGHUSROWLFRGHOUH\\GHODOLWHVHKXELHUDUHGXFLGR3RUHMHPSORVLHOUH\FRQWLQXDEDDOPDQGR
GH VXV TXLQLHQWRV PRVTXHWHURV TXLQ VH KDEUD FUHGR HO DQXQFLR GH TXH VH KDED DEROLGR OD
HVFODYLWXG"4XKDEUDLPSHGLGRTXHHOUH\FDPELDUDGHLGHDPVDGHODQWH"/DQLFDJDUDQWDUHDO
KDEUD VLGR XQ FDPELR GH ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV SDUD TXH ORV FLXGDGDQRV REWXYLHUDQ DOJQSRGHU
SROWLFRTXHORFRQWUDUUHVWDUD\TXHOHVGHMDUDH[SUHVDUVXVLGHDVVREUHORVLPSXHVWRVRVREUHORTXH
KDFDQORVPRVTXHWHURV6LQHPEDUJRHQHVWHFDVRHVSRFRSUREDEOHTXHPDQWHQHUHOFRQVXPR\HO
HVWLORGHYLGDGHOUH\\GHODOLWHKXELHUDVLGRXQDGHVXVSULRULGDGHV/RVFDPELRVTXHKDEUDQFUHDGR
LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV PHMRUHV HQ OD VRFLHGDG KDEUDQ FRQYHUWLGR DO UH\ \ D OD DULVWRFUDFLD HQ
SHUGHGRUHVSROWLFRV\HFRQPLFRV
/DLQWHUDFFLQHQWUHODVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDV\SROWLFDVGHKDFHTXLQLHQWRVDRVHVUHOHYDQWH
SDUDFRPSUHQGHUSRUTXHOPRGHUQR(VWDGRGHO&RQJRWRGDYDHVPLVHUDEOHPHQWHSREUHKR\HQGD
/DOOHJDGDGHOGRPLQLRHXURSHRDHVWD]RQD\PVSURIXQGDPHQWHHQODFXHQFDGHOUR&RQJRHQOD
SRFD GH OD lOXFKD SRU IULFD{ D ILQDOHV GHO VLJOR;,; FRQGXMR D XQD LQVHJXULGDG HQ FXDQWR D ORV
GHUHFKRVKXPDQRV\GHSURSLHGDGDQPVDWUR]TXHODTXHKDEDFDUDFWHUL]DGRDO&RQJRSUHFRORQLDO

$GHPVUHSURGXMRHOPRGHORGHLQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDV\DEVROXWLVPRSROWLFRTXHRWRUJSRGHU\
HQULTXHFL D XQRV SRFRV D FRVWD GH OD PD\RUD DXQTXH HVRV SRFRV SDVDUDQ D VHU ORV FRORQRV EHOJDV
VREUHWRGRHOUH\/HRSROGR,,
&XDQGR HO &RQJR VH LQGHSHQGL] HQ VH UHSURGXMR HO PLVPR PRGHOR GH LQVWLWXFLRQHV
LQFHQWLYRV \ UHVXOWDGRV HFRQPLFRV /DV LQVWLWXFLRQHV FRQJROHDV H[WUDFWLYDV GH QXHYR UHFLELHURQ HO
DSR\R GH LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV DOWDPHQWH H[WUDFWLYDV /D VLWXDFLQ HPSHRU SRUTXH HOFRORQLDOLVPR
HXURSHR FUH XQ (VWDGR HO &RQJR IRUPDGR SRU PXFKRV WHUULWRULRV \ VRFLHGDGHV SUHFRORQLDOHV
GLIHUHQWHV TXH HO (VWDGR QDFLRQDO GLULJLGR GHVGH .LQVDVD SRFR SRGD FRQWURODU$ SHVDU GH TXH HO
SUHVLGHQWH0REXWXXWLOL]HO(VWDGRSDUDHQULTXHFHUVHDVPLVPR\DVXVFRPSLQFKHV SRUHMHPSOR
PHGLDQWH HO SURJUDPD =DLULDQL]DWLRQ GH TXH VLJQLILF OD H[SURSLDFLQ PDVLYD GH LQWHUHVHV
HFRQPLFRVH[WUDQMHURV SUHVLGLXQ(VWDGRQRFHQWUDOL]DGRFRQSRFDDXWRULGDGVREUHJUDQSDUWHGHO
SDV \ WXYR TXH DSHODU D OD D\XGD H[WUDQMHUD SDUD LPSHGLU TXH ODV SURYLQFLDV GH .DWDQJD \ .DVDL VH
VHSDUDUDQ HQ ORV DRV VHVHQWD (VD IDOWD GH FHQWUDOL]DFLQ SROWLFD TXH FDVL FRQGXMR DO SXQWR GH
FRODSVRWRWDOGHO(VWDGRHVXQUDVJRTXHFRPSDUWHHO&RQJRFRQJUDQSDUWHGHOIULFDVXEVDKDULDQD
/D PRGHUQD 5HSEOLFD 'HPRFUWLFD GHO &RQJR FRQWLQD VLHQGR SREUH SRUTXH VXV FLXGDGDQRV
WRGDYD FDUHFHQ GH ODV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV TXH FUHDQ ORV LQFHQWLYRV EVLFRV SDUD TXH XQD
VRFLHGDGVHDSUVSHUD1RHVODVLWXDFLQJHRJUILFDQLODFXOWXUDQLODLJQRUDQFLDGHVXVFLXGDGDQRVR
GHVXVSROWLFRVORTXHPDQWLHQHSREUHDOSDVVLQRVXVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVH[WUDFWLYDVVWDVDQ
HVWQHQYLJRUGHVSXVGHWRGRVHVWRVVLJORVSRUTXHHOSRGHUSROWLFRFRQWLQDFRQFHQWUDGRHQPDQRV
GHXQDUHGXFLGDOLWHTXHWLHQHSRFRVLQFHQWLYRVSDUDREOLJDUDTXHVHJDUDQWLFHQORVGHUHFKRVGHODV
SHUVRQDVSURSRUFLRQDUORVVHUYLFLRVSEOLFRVEVLFRVTXHPHMRUDUDQODFDOLGDGGHYLGDRLPSXOVDUHO
SURJUHVR HFRQPLFR %LHQ DO FRQWUDULR VXV LQWHUHVHV FRQVLVWHQ HQ REWHQHU UHQWDV \ PDQWHQHUVH HQ HO
SRGHU1RKDQXWLOL]DGRHVWHSRGHUSDUDFRQVWUXLUXQ(VWDGRFHQWUDOL]DGRSRUTXHKDFHUOROHVFUHDUDORV
PLVPRV SUREOHPDV GH RSRVLFLQ \ UHWRV SROWLFRV TXH IRPHQWDU HO GHVDUUROOR HFRQPLFR $GHPV
FRPR HQ JUDQ SDUWH GHO UHVWR GHO IULFD VXEVDKDULDQD ODV OXFKDV LQWHUQDV SURYRFDGDV SRU JUXSRV
ULYDOHV TXH LQWHQWDEDQ KDFHUVH FRQ HO FRQWURO GH ODV LQVWLWXFLRQHV H[WUDFWLYDV GHVWUX\HURQ FXDOTXLHU
WHQGHQFLDDODFHQWUDOL]DFLQHVWDWDOTXHKXELHUDSRGLGRH[LVWLU
/DKLVWRULDGHOUHLQRGHO&RQJR\ODKLVWRULDPVUHFLHQWHGHOD5HSEOLFD'HPRFUWLFDGHO&RQJR
LOXVWUD JUILFDPHQWH FPR ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV GHWHUPLQDQ ODV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV \ D
WUDYVGHVWDVORVLQFHQWLYRVHFRQPLFRV\HODOFDQFHGHOGHVDUUROORHFRQPLFR7DPELQPXHVWUDOD
UHODFLQVLPELWLFDHQWUHHODEVROXWLVPRSROWLFR\ODVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVTXHRWRUJDQSRGHU\
HQULTXHFHQDXQRVFXDQWRVDFRVWDGHODPD\RUD


(OGHVDUUROOREDMRLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVH[WUDFWLYDV

+R\ HQ GD HO &RQJR HV XQ HMHPSOR H[WUHPR FRQ FDRV JHQHUDOL]DGR \ GHUHFKRV GH SURSLHGDG PX\
LQVHJXURV6LQHPEDUJRHQODPD\RUDGHORVFDVRVHVWHH[WUHPLVPRQRVHUYLUDDORVLQWHUHVHVGHOD
OLWH \D TXH GHVWUXLUD WRGRV ORV LQFHQWLYRV HFRQPLFRV \ JHQHUDUD SRFRV UHFXUVRV TXH H[WUDHU /D
WHVLV FHQWUDO GH HVWH OLEUR HV TXH HO GHVDUUROOR \ OD SURVSHULGDG HFRQPLFRV HVWQ DVRFLDGRV FRQ
LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV \ SROWLFDV LQFOXVLYDV PLHQWUDV TXH ODV LQVWLWXFLRQHV H[WUDFWLYDV
QRUPDOPHQWH FRQGXFHQ DO HVWDQFDPLHQWR \ OD SREUH]D 1R REVWDQWH HVWR QR LPSOLFD TXH ODV
LQVWLWXFLRQHV H[WUDFWLYDV QR SXHGDQ JHQHUDU QXQFD FUHFLPLHQWR QL TXH WRGDV ODV LQVWLWXFLRQHV
H[WUDFWLYDVVHKD\DQFUHDGRLJXDO
([LVWHQGRVIRUPDVGLVWLQWDVSHURFRPSOHPHQWDULDVHQODVTXHSXHGHKDEHUGHVDUUROORHFRQPLFR

EDMR LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV H[WUDFWLYDV 3ULPHUR LQFOXVR DXQTXH ODV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV VHDQ
H[WUDFWLYDV HO FUHFLPLHQWR HV SRVLEOH FXDQGR ODV OLWHV SXHGHQ DVLJQDU UHFXUVRV GLUHFWDPHQWH D
DFWLYLGDGHVGHDOWDSURGXFWLYLGDGTXHFRQWURODQSHUVRQDOPHQWH8QHMHPSORGHVWDFDGRGHHVWHWLSRGH
FUHFLPLHQWR EDMR LQVWLWXFLRQHV H[WUDFWLYDV IXHURQ ODV LVODV FDULEHDV HQWUH ORV VLJORV;9, \;9,,, /D
PD\RUDGHODSREODFLQHUDQHVFODYRVTXHWUDEDMDEDQHQFRQGLFLRQHVKRUULEOHVHQODVSODQWDFLRQHV\
TXH DSHQDV YLYDQ SRU HQFLPD GHO QLYHO GH VXEVLVWHQFLD 0XFKRV PXULHURQ GH PDOQXWULFLQ \
DJRWDPLHQWR (Q ODV LVODV %DUEDGRV &XED +DLW \ -DPDLFD HQ ORV VLJORV;9,, \;9,,, XQD PLQRUD
UHGXFLGD OD OLWH GH ORV SURSLHWDULRV GH ODV SODQWDFLRQHV FRQWURODED WRGR HO SRGHU SROWLFR \ SRVHD
WRGRVORVELHQHVORTXHLQFOXDDWRGRVORVHVFODYRV0LHQWUDVTXHODPD\RUDGHODSREODFLQQRWHQD
GHUHFKRVODSURSLHGDG\ORVELHQHVGHODOLWHGHORVSURSLHWDULRVHVWDEDQELHQSURWHJLGRV$SHVDUGH
ODV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV H[WUDFWLYDV TXH H[SORWDEDQ GHVSLDGDGDPHQWH D OD PD\RUD GH OD
SREODFLQ HVWDV LVODV HUDQ GH ORV OXJDUHV PV ULFRV GHO PXQGR SRUTXH SRGDQ SURGXFLU D]FDU \
YHQGHUOR HQ ORV PHUFDGRV PXQGLDOHV /D HFRQRPD GH ODV LVODV VOR VH HVWDQF FXDQGR KXER OD
QHFHVLGDG GH FDPELDU D QXHYDV DFWLYLGDGHV HFRQPLFDV TXH DPHQD]DURQ WDQWR ODV UHQWDV FRPR HO
SRGHUSROWLFRGHODOLWHGHSURSLHWDULRVGHSODQWDFLRQHV
2WUR HMHPSOR HV HO GHVDUUROOR HFRQPLFR \ OD LQGXVWULDOL]DFLQ GH OD 8QLQ 6RYLWLFD GHVGH HO
SULPHUSODQTXLQTXHQDOGHKDVWDORVDRVVHWHQWD/DVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDV\HFRQPLFDVHUDQ
DOWDPHQWHH[WUDFWLYDV\ORVPHUFDGRVHVWDEDQIXHUWHPHQWHOLPLWDGRV6LQHPEDUJROD8QLQ6RYLWLFD
SXGRORJUDUXQGHVDUUROORHFRQPLFRUSLGRSRUTXHXWLOL]HOSRGHUGHO(VWDGRSDUDWUDVODGDUUHFXUVRV
GHODDJULFXOWXUDGRQGHVHXWLOL]DEDQGHIRUPDPX\LQHILFLHQWHDODLQGXVWULD
(OVHJXQGRWLSRGHFUHFLPLHQWREDMRLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVH[WUDFWLYDVDSDUHFHFXDQGRVHSHUPLWH
HO GHVDUUROOR GH LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV LQFOXVLYDV DXQTXH VHD VRODPHQWH GH IRUPD OLPLWDGD H
LQFRPSOHWD 0XFKDV VRFLHGDGHV FRQ LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV H[WUDFWLYDV HYLWDUQ ODV LQVWLWXFLRQHV
HFRQPLFDVLQFOXVLYDVGHELGRDOPLHGRTXHOHVSURYRFDODGHVWUXFFLQFUHDWLYD1RREVWDQWHHOJUDGR
KDVWDHOFXDOODOLWHFRQVLJXHPRQRSROL]DUHOSRGHUYDUDVHJQODVVRFLHGDGHV(QDOJXQDVODSRVLFLQ
GH OD OLWH SRGUD VHU OR VXILFLHQWHPHQWH VHJXUD FRPR SDUD SHUPLWLU DOJXQRV FDPELRV KDFLD
LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV LQFOXVLYDV SRUTXH VDEH TXH VWDV QR DPHQD]DUQ VX SRGHU SROWLFR
$OWHUQDWLYDPHQWHODVLWXDFLQKLVWULFDSRGUDVHUWDOTXHGRWDUDDXQUJLPHQSROWLFRH[WUDFWLYRGH
LQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVEDVWDQWHLQFOXVLYDVTXHGHFLGDQQREORTXHDUVWDVSURSRUFLRQDQODVHJXQGD
IRUPDGHSURGXFLUFUHFLPLHQWREDMRLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVH[WUDFWLYDV
/DUSLGDLQGXVWULDOL]DFLQGH&RUHDGHO6XUEDMRHOPDQGDWRGHOJHQHUDO3DUNHVXQHMHPSORGHOR
DQWHULRU 3DUN OOHJ DO SRGHU PHGLDQWH XQ JROSH PLOLWDU HQ SHUR OR KL]R HQ XQD VRFLHGDG
IXHUWHPHQWHDSR\DGDSRU(VWDGRV8QLGRV\FRQXQDHFRQRPDHQODTXHODVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDV
HUDQ HVHQFLDOPHQWH LQFOXVLYDV $ SHVDU GH TXH HO UJLPHQ GH 3DUN IXHUD DXWRULWDULR SDUHFD OR
VXILFLHQWHPHQWHVHJXURSDUDLPSXOVDUHOFUHFLPLHQWRHFRQPLFR\GHKHFKRORKL]RPX\DFWLYDPHQWH
TXL] HQ SDUWH SRUTXH HO UJLPHQ QR HVWDED GLUHFWDPHQWH DSR\DGR SRU LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV
H[WUDFWLYDV$GLIHUHQFLDGHOD8QLQ6RYLWLFD\ODPD\RUSDUWHGHORVRWURVFDVRVGHFUHFLPLHQWREDMR
LQVWLWXFLRQHV H[WUDFWLYDV &RUHD GHO 6XU KL]R OD WUDQVLFLQ GHVGH LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV H[WUDFWLYDV
KDFLD LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV LQFOXVLYDV HQ ORV DRV RFKHQWD (O [LWR GH HVWD WUDQVLFLQ VH GHEL D OD
FRQIOXHQFLDGHYDULRVIDFWRUHV
(Q ORV DRV VHWHQWD ODV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV GH &RUHD GHO 6XU KDEDQ SDVDGR D VHU OR
VXILFLHQWHPHQWHLQFOXVLYDVSDUDUHGXFLUXQRGHORVIXHUWHVIXQGDPHQWRVSDUDODVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDV
H[WUDFWLYDVODOLWHHFRQPLFDWHQDPX\SRFRTXHJDQDUGHVXSURSLRGRPLQLRRGHOGRPLQLRPLOLWDU
GH OD SROWLFD /D UHODWLYD LJXDOGDG GH UHQWDV GH &RUHD GHO 6XU WDPELQ VLJQLILF TXH OD OLWH WHQD
PHQRV TXH WHPHU GHO SOXUDOLVPR \ OD GHPRFUDFLD /D LQIOXHQFLD FODYH GH (VWDGRV 8QLGRV GDGD OD

DPHQD]D GH &RUHD GHO 1RUWH WDPELQ VLJQLILF TXH HO LPSRUWDQWH PRYLPLHQWR SURGHPRFUDFLD TXH
KDEDFXHVWLRQDGRODGLFWDGXUDPLOLWDUQRSXGLHUDVHUUHSULPLGRGXUDQWHPXFKRWLHPSR$SHVDUGHTXH
HODVHVLQDWRGHOJHQHUDO3DUNHQIXHVHJXLGRSRURWURJROSHPLOLWDUGLULJLGRSRU&KXQ'RR+ZDQ
HOVXFHVRUHOHJLGRSRU&KXQ5RK7DH:RRLQLFLXQSURFHVRGHUHIRUPDVSROWLFDVTXHFRQGXMRDOD
FRQVROLGDFLQGHXQDGHPRFUDFLDSOXUDOGHVSXVGH(YLGHQWHPHQWHHQOD8QLQ6RYLWLFDQRVH
SURGXMRQLQJXQDWUDQVLFLQGHHVWHWLSR\HQFRQVHFXHQFLDHOGHVDUUROORVRYLWLFRSHUGLLPSXOVROD
HFRQRPDHPSH]DKXQGLUVHHQORVDRVRFKHQWD\VHGHVSORPWRWDOPHQWHHQORVQRYHQWD
(OGHVDUUROORHFRQPLFRFKLQRDFWXDOWDPELQWLHQHYDULRVSXQWRVHQFRPQFRQODVH[SHULHQFLDV
VRYLWLFD\VXUFRUHDQD0LHQWUDVTXHODVHWDSDVLQLFLDOHVGHOGHVDUUROORFKLQRIXHURQHQFDEH]DGDVSRU
UHIRUPDVUDGLFDOHVGHOPHUFDGRHQHOVHFWRUDJUFRODODVUHIRUPDVHQHOVHFWRULQGXVWULDOIXHURQPV
PRGHUDGDV,QFOXVRKR\HO(VWDGR\HO3DUWLGR&RPXQLVWDWLHQHQXQSDSHOFHQWUDODODKRUDGHGHFLGLU
TXVHFWRUHV\HPSUHVDVUHFLELUQXQFDSLWDODGLFLRQDO\VHH[SDQGLUQ SURFHVRTXHSURYRFDUTXHVH
FUHHQ\VHSLHUGDQIRUWXQDV ,JXDOTXHOD8QLQ6RYLWLFDHQVXDSRJHR&KLQDFUHFHGHSULVDSHURFRQ
LQVWLWXFLRQHV H[WUDFWLYDV EDMR HO FRQWURO GHO (VWDGR FRQ SRFDV VHDOHV GH WUDQVLFLQ D LQVWLWXFLRQHV
SROWLFDV LQFOXVLYDV (O KHFKR GH TXH ODV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV FKLQDV HVWQ WRGDYD OHMRV GH VHU
WRWDOPHQWH LQFOXVLYDV WDPELQ VXJLHUH TXH HV PHQRV SUREDEOH XQD WUDQVLFLQ GH HVWLOR VXUFRUHDQR
DXQTXHSRUVXSXHVWRQRHVLPSRVLEOH
9DOH OD SHQD GHVWDFDU TXH OD FHQWUDOL]DFLQ SROWLFD HV FODYH SDUD ODV GRV IRUPDV HQ ODV TXH VH
SXHGHGDUHOFUHFLPLHQWREDMRLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVH[WUDFWLYDV6LQRKXELHUDFRQWDGRFRQDOJQWLSR
GHFHQWUDOL]DFLQSROWLFDODOLWHGHSURSLHWDULRVGHSODQWDFLRQHVGH%DUEDGRV&XED+DLW\-DPDLFD
QRKDEUDVLGRFDSD]GHPDQWHQHUODOH\\HORUGHQQLGHGHIHQGHUVXVSURSLRVELHQHV\SURSLHGDGHV
6LQXQDFHQWUDOL]DFLQSROWLFDLPSRUWDQWH\XQFRQWUROIUUHRGHOSRGHUSROWLFRQLODVOLWHVPLOLWDUHV
GH &RUHD GHO 6XU QL HO 3DUWLGR &RPXQLVWD &KLQR VH KDEUDQ VHQWLGR OR VXILFLHQWHPHQWH VHJXURV SDUD
KDFHUXQDVUHIRUPDVHFRQPLFDVWDQVLJQLILFDWLYDVHLQFOXVRDVFRQVHJXLUDIHUUDUVHDOSRGHU<VLQ
HVDFHQWUDOL]DFLQHO(VWDGRHQOD8QLQ6RYLWLFDRHQ&KLQDQRKDEUDVLGRFDSD]GHFRRUGLQDUOD
DFWLYLGDG HFRQPLFD SDUD FDQDOL]DU ORV UHFXUVRV KDFLD UHDV GH SURGXFWLYLGDG HOHYDGD 3RU OR WDQWR
XQD OQHD GLYLVRULD FHQWUDO HQWUH ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV H[WUDFWLYDV HV VX JUDGR GH FHQWUDOL]DFLQ
SROWLFD /RV TXH QR OD WLHQHQ FRPR PXFKRV SDVHV GHO IULFD VXEVDKDULDQD WHQGUQ GLILFXOWDGHV
LQFOXVRSDUDORJUDUXQGHVDUUROOROLPLWDGR
$XQTXHODVLQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDVSXHGDQJHQHUDUDOJRGHFUHFLPLHQWRQRUPDOPHQWHQRJHQHUDQ
XQ GHVDUUROOR HFRQPLFR VRVWHQLGR \ VLQ GXGD QR HO WLSR GHO TXH OOHJD DFRPSDDGR SRU XQD
GHVWUXFFLQFUHDWLYD&XDQGRWDQWRODVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVFRPRODVHFRQPLFDVVRQH[WUDFWLYDVQR
KD\ LQFHQWLYRV SDUD OD GHVWUXFFLQ FUHDWLYD \ HO FDPELR WHFQROJLFR 'XUDQWH XQ WLHPSR HO (VWDGR
SXHGHVHUFDSD]GHFUHDUXQGHVDUUROORHFRQPLFRUSLGRDVLJQDQGRUHFXUVRV\SHUVRQDVSRUGHFUHWR
SHUR HVWH SURFHVR HVW OLPLWDGR LQWUQVHFDPHQWH &XDQGR VH DOFDQ]DQ ORV OPLWHV HO GHVDUUROOR VH
GHWLHQHFRPRRFXUULHQOD8QLQ6RYLWLFDHQORVDRVVHWHQWD$SHVDUGHTXHORVVRYLWLFRVORJUDURQ
XQ FUHFLPLHQWR HFRQPLFR USLGR KXER PX\ SRFR FDPELR WHFQROJLFR HQ OD PD\RU SDUWH GH OD
HFRQRPD QR REVWDQWH GHVWLQDURQ HQRUPHV UHFXUVRV DO FDPSR PLOLWDU \ SXGLHURQ GHVDUUROODU
WHFQRORJDVPLOLWDUHVHLQFOXVRDGHODQWDUVHD(VWDGRV8QLGRVHQODFDUUHUDHVSDFLDO\QXFOHDUGXUDQWH
XQ SHURGR FRUWR GH WLHPSR 6LQ HPEDUJR HVWH GHVDUUROOR VLQ GHVWUXFFLQ FUHDWLYD \ VLQ LQQRYDFLQ
WHFQROJLFDGHEDVHDPSOLDQRHUDVRVWHQLEOH\WHUPLQDEUXSWDPHQWH
$GHPVORVDFXHUGRVTXHDSR\DQHOFUHFLPLHQWRHFRQPLFRFRQLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVH[WUDFWLYDV
VRQSRUVXSURSLDQDWXUDOH]DIUJLOHV6HSXHGHQKXQGLURGHVWUXLUIFLOPHQWHSRUODVOXFKDVLQWHUQDV
TXHJHQHUDQODVSURSLDVLQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDV'HKHFKRODVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDV\HFRQPLFDV
H[WUDFWLYDVFUHDQXQDWHQGHQFLDJHQHUDOGHOXFKDVLQWHUQDVSRUTXHFRQGXFHQDODFRQFHQWUDFLQGHOD

ULTXH]D\HOSRGHUHQPDQRVGHXQDUHGXFLGDOLWH6LH[LVWHRWURJUXSRTXHSXHGDVXSHUDU\VHUPHMRU
HVWUDWHJD TXH HVWD OLWH \ WRPD HO FRQWURO GHO (VWDGR VHU VWH HO TXH GLVIUXWDU GH OD ULTXH]D \ HO
SRGHU (Q FRQVHFXHQFLD WDO \ FRPR LOXVWUDU QXHVWUR GHEDWH VREUH HO FRODSVR GHO OWLPR ,PSHULR
URPDQR \ ODV FLXGDGHV PD\DV FDSWXORV \  OD OXFKD SRU HO FRQWURO GHO (VWDGR WRGRSRGHURVR
VLHPSUHHVWODWHQWH\SHULGLFDPHQWHVHLQWHQVLILFD\SURGXFHODUXLQDGHHVWRVUHJPHQHVFXDQGRVH
FRQYLHUWH HQ JXHUUD FLYLO \ HQ RFDVLRQHV OD TXLHEUD WRWDO \ HO KXQGLPLHQWR GHO (VWDGR 8QD
LPSOLFDFLQGHORDQWHULRUHVTXHQLQJXQDVRFLHGDGFRQLQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDVORJUDSHUYLYLUDSHVDU
GH TXH LQLFLDOPHQWH H[LVWD DOJQ WLSR GH FHQWUDOL]DFLQ HVWDWDO 'H KHFKR ODV OXFKDV LQWHUQDV SDUD
KDFHUVHFRQHOFRQWUROGHODVLQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDVDPHQXGRFRQGXFHQDJXHUUDVFLYLOHV\DOFDRV
JHQHUDOL]DGRORTXHFRQVDJUDODLQH[LVWHQFLDSHUPDQHQWHGHODFHQWUDOL]DFLQHVWDWDOFRPRHQPXFKRV
SDVHVGHOIULFDVXEVDKDULDQD\DOJXQRVGH$PULFD/DWLQD\GHOVXUGH$VLD
3RUOWLPRFXDQGRHOGHVDUUROOROOHJDFRQLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVH[WUDFWLYDVSHURHQOXJDUHVHQORV
TXH ODV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV WLHQHQ DVSHFWRV LQFOXVLYRV FRPR HQ HO FDVR GH &RUHD GHO 6XU
VLHPSUHH[LVWHHOSHOLJURGHTXHODVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVVHYXHOYDQPVH[WUDFWLYDV\VHGHWHQJD
HOFUHFLPLHQWR/RVTXHFRQWURODQHOSRGHUSROWLFRILQDOPHQWHHQFRQWUDUQPVEHQHILFLRVRXWLOL]DUVX
SRGHUSDUDOLPLWDUODFRPSHWHQFLDDXPHQWDUVXWUR]RGHOSDVWHORLQFOXVRUREDU\VDTXHDUHQYH]GH
DSR\DUHOSURJUHVRHFRQPLFR/DGLVWULEXFLQGHOSRGHU\ODFDSDFLGDGSDUDHMHUFHUORVRFDYDUQHQ
OWLPD LQVWDQFLD ODV SURSLDV EDVHV GH OD SURVSHULGDG HFRQPLFD D PHQRV TXH ODV LQVWLWXFLRQHV
SROWLFDVSDVHQGHVHUH[WUDFWLYDVDVHULQFOXVLYDV


3HTXHDVGLIHUHQFLDV\FR\XQWXUDVFUWLFDVHOSHVRGHODKLVWRULD


(OPXQGRFUHDGRSRUODSHVWH

(QODSODJDEXEQLFDWDPELQFRQRFLGDFRPRSHVWHQHJUDOOHJDODFLXGDGSRUWXDULDGH7DQD
HQODGHVHPERFDGXUDGHOUR'RQHQHOPDU1HJUR/DSODJDVHWUDQVPLWDDWUDYVGHODVSXOJDVTXH
YLYDQHQODVUDWDV\ODWUDMHURQGHVGH&KLQDORVFRPHUFLDQWHVTXHYLDMDEDQSRUOD5XWDGHOD6HGDOD
JUDQDUWHULDFRPHUFLDOWUDQVDVLWLFD3RUFXOSDGHORVFRPHUFLDQWHVJHQRYHVHVODVUDWDVQRWDUGDURQHQ
SURSDJDU ODV SXOJDV \ OD SHVWH GHVGH 7DQD KDVWD HO UHVWR GHO 0HGLWHUUQHR$ SULQFLSLRV GH OD
SHVWHKDEDDOFDQ]DGR&RQVWDQWLQRSOD(QODSULPDYHUDGHVHH[WHQGDSRU)UDQFLD\HO1RUWHGH
IULFD \ VXED SRU OD ERWD GH ,WDOLD /D SHVWH DFDEDED FRQ DOUHGHGRU GH OD PLWDG GH OD SREODFLQ GH
FXDOTXLHU]RQDDIHFWDGD(OHVFULWRULWDOLDQR*LRYDQQL%RFFDFFLRSUHVHQFLODOOHJDGDGHODSHVWHQHJUD
DODFLXGDGLWDOLDQDGH)ORUHQFLD/DUHFRUGDUDDV

< QR YDOLHQGR FRQWUD HOOD QLQJQ VDEHU QL SURYLGHQFLD KXPDQD FDVL DO SULQFLSLR GH OD SULPDYHUD GHO DR DQWHV GLFKR HPSH]
KRUULEOHPHQWH\HQDVRPEURVDPDQHUDDPRVWUDUVXVGRORURVRVHIHFWRV<QRHUDFRPRHQ2ULHQWHGRQGHDTXLHQVDODVDQJUHGH
OD QDUL] OH HUD PDQLILHVWR VLJQR GH PXHUWH LQHYLWDEOH VLQR TXH HQ VX FRPLHQ]R QDFDQ D ORV YDURQHV \ D ODV KHPEUDV
VHPHMDQWHPHQWHHQODVLQJOHVREDMRODVD[LODVFLHUWDVKLQFKD]RQHVTXHDOJXQDVFUHFDQKDVWDHOWDPDRGHXQDPDQ]DQD\RWUDVGH
XQKXHYR\DOJXQDVPV\DOJXQDVPHQRV<GHODVGRVGLFKDVSDUWHVGHOFXHUSRHQSRFRHVSDFLRGHWLHPSRHPSH]ODSHVWIHUD
EXED D H[WHQGHUVH D FXDOTXLHUD GH VXV SDUWHV LQGLIHUHQWHPHQWHH LQPHGLDWDPHQWH FRPHQ] OD FDOLGDG GH OD GLFKD HQIHUPHGDG D
FDPELDUVHHQPDQFKDVQHJUDVROYLGDVTXHDSDUHFDQDPXFKRVHQORVEUD]RV\SRUORVPXVORV\HQFXDOTXLHUSDUWHGHOFXHUSR
<SDUDFXUDUWDOHQIHUPHGDGQRSDUHFDTXHYDOLHVHQLDSURYHFKDVHFRQVHMRGHPGLFRRYLUWXGGHPHGLFLQDDOJXQDFDVLWRGRV
DQWHVGHOWHUFHUGDGHODDSDULFLQGHODVVHDOHVDQWHVGLFKDVTXLHQDQWHVTXLHQGHVSXV\ODPD\RUDVLQDOJXQDILHEUHXRWUR
DFFLGHQWHPRUDQ


/D SREODFLQ GH ,QJODWHUUD VDED TXH OD SODJD LED D OOHJDU \ WRGRV HUDQ PX\ FRQVFLHQWHV GH OD
IDWDOLGDG LQPLQHQWH $ PHGLDGRV GH DJRVWR GH HO UH\ (GXDUGR ,,, SLGL DO DU]RELVSR GH
&DQWHUEXU\ TXH RUJDQL]DUD SOHJDULDV \ PXFKRV RELVSRV HVFULELHURQ FDUWDV SDUD TXH ORV FXUDV ODV
OH\HUDQ HQ YR] DOWD HQ PLVD SDUD D\XGDU D OD SREODFLQ D VRSRUWDU OR TXH HVWDED D SXQWR GH FDHUOHV
HQFLPD5DOSKGH6KUHZVEXU\RELVSRGH%DWKHVFULELDVXVVDFHUGRWHV

'LRVWRGRSRGHURVRXWLOL]DWUXHQRVUHOPSDJRV\RWURVJROSHVTXHHPDQDQGHVXWURQRSDUDD]RWDUDORVKLMRVTXHGHVHDUHGLPLU
3RUFRQVLJXLHQWHFRPRKDOOHJDGRXQDSHVWHFDWDVWUILFDGH2ULHQWHDXQUHLQRYHFLQRKD\SHOLJURGHTXHDPHQRVTXHUHFHPRV
GHYRWDPHQWH\VLQSDUDUXQDSHVWHVLPLODUGHVSOLHJXHVXVUDPDVYHQHQRVDVHQHVWHUHLQR\D]RWH\FRQVXPDDVXVKDELWDQWHV3RU
ORWDQWRWRGRVGHEHPRVOOHJDUDQWHHO6HRUDFRQIHVDUQRVUHFLWDQGRVDOPRV


3HURQRVLUYLGHQDGD/DSHVWHDWDF\PDWUSLGDPHQWHDDOUHGHGRUGHODPLWDGGHODSREODFLQ
LQJOHVD(VWDVFDWVWURIHVSXHGHQWHQHUXQHIHFWRHQRUPHHQODVLQVWLWXFLRQHVGHODVRFLHGDG4XL]VHD
FRPSUHQVLEOH TXH PXFKVLPD JHQWH VH YROYLHUD ORFD %RFFDFFLR REVHUY TXH lRWURV LQFOLQDGRV D OD
RSLQLQFRQWUDULDDILUPDEDQTXHODPHGLFLQDFHUWVLPDSDUDWDQWRPDOHUDHOEHEHUPXFKR\HOJR]DU\
DQGDU FDQWDQGR GH SDVHR \ GLYLUWLQGRVH \ VDWLVIDFHU HO DSHWLWR FRQ WRGR DTXHOOR TXH VH SXGLHVH \
UHUVH \ EXUODUVH GH WRGR OR TXH VXFHGLHVH OR TXH HQ DTXHOODV PXMHUHV TXH VH FXUDURQ IXH UD]Q GH
KRQHVWLGDG PHQRU HQ HO WLHPSR TXH VXFHGL{ 6LQ HPEDUJR OD SHVWH WDPELQ WXYR XQ LPSDFWR
WUDQVIRUPDGRUHQHODVSHFWRVRFLDOHFRQPLFR\SROWLFRHQODVVRFLHGDGHVHXURSHDVPHGLHYDOHV
$ILQDOHVGHOVLJOR;,9(XURSDWHQDXQRUGHQIHXGDOXQDRUJDQL]DFLQGHODVRFLHGDGTXHDSDUHFL

SULPHURHQ(XURSDRFFLGHQWDOWUDVHOGHFOLYHGHO,PSHULRURPDQR6HEDVDEDHQXQDUHODFLQMHUUTXLFD
HQWUHHOUH\ORVVHRUHV TXHRFXSDEDQHOHVWUDWRPHGLR \ORVFDPSHVLQRV TXHIRUPDEDQHOHVWUDWR
ILQDO (O UH\ SRVHD OD WLHUUD \ OD FRQFHGD D ORV VHRUHV D FDPELR GH VHUYLFLRV PLOLWDUHV $
FRQWLQXDFLQ ORV VHRUHV DVLJQDEDQ WLHUUDV D ORV FDPSHVLQRV D FDPELR GH OR FXDO VWRV GHEDQ
WUDEDMDUODVSDUDHOORVVLQREWHQHUUHPXQHUDFLQ\HVWDEDQVXMHWRVDPOWLSOHVPXOWDVHLPSXHVWRV/RV
FDPSHVLQRVTXHDFDXVDGHVXHVWDWXVlVHUYLO{HUDQGHQRPLQDGRVVLHUYRVHVWDEDQDWDGRVDODWLHUUDQR
SRGDQWUDVODGDUVHVLQHOSHUPLVRGHVXVHRUTXHQRHUDVRODPHQWHHOWHUUDWHQLHQWHVLQRWDPELQMXH]
MXUDGR\IXHU]DSROLFLDFD(UDXQVLVWHPDPX\H[WUDFWLYRHQHOTXHODULTXH]DIOXDGHDEDMRDUULEDGH
ORVPXFKRVFDPSHVLQRVDXQQPHURUHGXFLGRGHVHRUHV
/D HQRUPH HVFDVH] GH PDQR GH REUD TXH RULJLQ OD SHVWH QHJUD VDFXGL YLROHQWDPHQWH ORV
FLPLHQWRVGHORUGHQIHXGDO$QLPDORVFDPSHVLQRVDH[LJLUTXHFDPELDUDQODVFRVDV(QODDEDGDGH
(\QVKDPSRUHMHPSORORVFDPSHVLQRVH[LJLHURQODUHGXFFLQGHPXFKDVGHODVPXOWDV\GHOWUDEDMR
QRUHPXQHUDGR&RQVLJXLHURQORTXHTXHUDQ\VXQXHYRFRQWUDWRHPSH]DEDFRQODDILUPDFLQl(QHO
WLHPSRGHODPRUWDQGDGRODSHVWLOHQFLDTXHWXYROXJDUHQDSHQDVGRVDUUHQGDWDULRVSHUPDQHFDQ
HQ HO IHXGR \ H[SUHVDURQ VX LQWHQFLQ GH PDUFKDUVH D PHQRV TXH HO KHUPDQR 1LFROV GH 8SWRQ
HQWRQFHVDEDG\VHRUGHOIHXGROOHJDUDDXQQXHYRDFXHUGRFRQHOORV{<ORKL]R
/RVXFHGLGRHQ(\QVKDPVHUHSHWDHQWRGDVSDUWHV/RVFDPSHVLQRVHPSH]DURQDOLEHUDUVHGHORV
WUDEDMRVREOLJDWRULRV\GHODVPXFKDVREOLJDFLRQHVTXHWHQDQFRQVXVVHRUHV/RVVXHOGRVHPSH]DURQ
D DXPHQWDU (O JRELHUQR LQWHQW SRQHU ILQ D OD VLWXDFLQ \ HQ DSURE HO (VWDWXWR GH ORV
7UDEDMDGRUHVTXHHPSH]DEDDV

&RPRXQDJUDQSDUWHGHODVSHUVRQDV\VREUHWRGRGHORVWUDEDMDGRUHV\VLHUYRVKDQSHUHFLGRGHELGRDODSHVWHDOJXQRVGHHOORV
YLHQGR OD DEXQGDQFLD GH ORV VHRUHV \ OD HVFDVH] GH ORV VLHUYRV QR HVWQ GLVSXHVWRV D VHUYLU D PHQRV TXH UHFLEDQ VXHOGRV
H[FHVLYRV 1RVRWURV FRQVLGHUDQGR ORV JUDYHV LQFRQYHQLHQWHV TXH SRGUDQ FDXVDU OD IDOWD VREUH WRGR GH ODEUDGRUHV \ RWURV
WUDEDMDGRUHVDJUFRODVKHPRV>@FRQVLGHUDGRDGHFXDGRGHFUHWDUTXHWRGRKRPEUH\PXMHUGHQXHVWURUHLQRGH,QJODWHUUDHVWDU
REOLJDGR D VHUYLU D TXLHQ KD\D FRQVLGHUDGR DGHFXDGR EXVFDUOR \ TXH VRODPHQWH WRPDU ORV VXHOGRV WLHUUDV UHPXQHUDFLQ R
VDODULR TXH HQ HO OXJDU HQ HO TXH GHVHH VHUYLU VHDQ FRVWXPEUH SDJDU HQ HO DR YHLQWH GH QXHVWUR UHLQR GH ,QJODWHUUD >HO UH\
(GXDUGR ,,, OOHJ DO WURQR HO GH HQHUR GH DV TXH OD UHIHUHQFLD DTX HV D @ R ORV FLQFR R VHLV DRV FRPXQHV
LQPHGLDWDPHQWHDQWHULRUHV


'HKHFKRHOHVWDWXWRLQWHQWDEDILMDUORVVXHOGRVHQHOQLYHOTXHVHSDJDEDDQWHVGHODSHVWHQHJUD
3DUWLFXODUPHQWHSUHRFXSDQWHSDUDODOLWHLQJOHVDHUDHOlLQFHQWLYR{HOLQWHQWRGHXQVHRUGHDWUDHUD
ORVHVFDVRVFDPSHVLQRVGHRWUR/DVROXFLQIXHKDFHUTXHHOFDVWLJRSRUGHMDUHOHPSOHRVLQSHUPLVR
GHOHPSOHDGRUIXHUDODFUFHO

6L XQ FRVHFKDGRU R VHJDGRU R DOJQ RWUR WUDEDMDGRU R VLUYLHQWH GH FXDOTXLHU QLYHO R FRQGLFLQ TXH SHUPDQH]FD DO VHUYLFLR GH
DOJXLHQ GHMDUD GLFKR VHUYLFLR DQWHV GHO ILQDO GHO SHURGR DFRUGDGR VLQ SHUPLVR QL FDXVD UD]RQDEOH VHU FDVWLJDGR FRQ SHQD GH
FUFHO\QRVHGHMDUTXHQDGLHDGHPVSDJXHRSHUPLWDTXHVHSDJXHDDOJXLHQQLQJQVXHOGRWLHUUDUHPXQHUDFLQRVDODULR
GHORTXHHUDFRVWXPEUHWDO\FRPRVHKDPHQFLRQDGRDQWHULRUPHQWH


(OLQWHQWRSRUSDUWHGHO(VWDGRLQJOVGHSRQHUILQDORVFDPELRVGHODVLQVWLWXFLRQHV\ORVVXHOGRV
WUDVODSHVWHQHJUDQRIXQFLRQ(QHVWDOOODUHYXHOWDFDPSHVLQD\ORVUHEHOGHVHQFDEH]DGRVSRU
:DW 7\OHU LQFOXVR OOHJDURQ D GRPLQDU OD PD\RU SDUWH GH /RQGUHV$ SHVDU GH TXH DFDEDURQ VLHQGR
GHUURWDGRV \ GH TXH 7\OHU IXHUD HMHFXWDGR QR KXER PV LQWHQWRV GH LPSRQHU HO (VWDWXWR GH ORV
7UDEDMDGRUHV/RVWUDEDMRVIHXGDOHVVHUHGXMHURQHPSH]DDSDUHFHUXQPHUFDGRGHWUDEDMRLQFOXVLYR
HQ,QJODWHUUD\ORVVXHOGRVDXPHQWDURQ
(Q SULQFLSLR OD SHVWH QHJUD DIHFW D OD PD\RU SDUWH GHO PXQGR \ HQ WRGRV ODGRV SHUHFL XQD
SURSRUFLQ VLPLODU GH OD SREODFLQ 3RU OR WDQWR HO LPSDFWR GHPRJUILFR HQ (XURSD RULHQWDO IXH HO

PLVPRTXHHQ,QJODWHUUD\HQ(XURSDRFFLGHQWDO/DVIXHU]DVVRFLDOHV\HFRQPLFDVHQYLJRUWDPELQ
HUDQODVPLVPDV/DPDQRGHREUDHVFDVHDED\ODSREODFLQH[LJDPD\RUHVOLEHUWDGHV3HURHQHOHVWH
IXQFLRQDEDXQDOJLFDFRQWUDGLFWRULDPVSRWHQWH0HQRVSHUVRQDVVLJQLILFDEDVXHOGRVPD\RUHVHQXQ
PHUFDGRGHWUDEDMRLQFOXVLYR6LQHPEDUJRHVRGLRDORVVHRUHVXQPD\RULQFHQWLYRSDUDPDQWHQHUHO
PHUFDGRGHWUDEDMRH[WUDFWLYR\DORVFDPSHVLQRVFRPRVLHUYRV(Q,QJODWHUUDHVWDPRWLYDFLQWDPELQ
KDEDHVWDGRSUHVHQWHWDO\FRPRUHIOHMHO(VWDWXWRGHORV7UDEDMDGRUHV1RREVWDQWHORVWUDEDMDGRUHV
WHQDQ HO SRGHU VXILFLHQWH \ FRQVLJXLHURQ FLHUWRV DYDQFHV 1R RFXUUL OR PLVPR HQ (XURSD RULHQWDO
7UDVODSODJDORVWHUUDWHQLHQWHVGHODSDUWHRULHQWDOHPSH]DURQDDGXHDUVHGHJUDQGHVH[WHQVLRQHVGH
WLHUUD SDUD DPSOLDU VXV SRVHVLRQHV TXH \D HUDQ PV JUDQGHV TXH ODV GH (XURSD RFFLGHQWDO /DV
FLXGDGHVHUDQPVGELOHV\HVWDEDQPHQRVSREODGDV\ORVWUDEDMDGRUHVHQOXJDUGHOOHJDUDVHUPV
OLEUHVHPSH]DURQDYHUDWDFDGDVODVOLEHUWDGHVTXH\DWHQDQ
/RVHIHFWRVIXHURQHVSHFLDOPHQWHFODURVGHVSXVGHODRFXDQGR(XURSDRFFLGHQWDOHPSH]D
GHPDQGDUSURGXFWRVDJUFRODVFRPRWULJRFHQWHQR\WDPELQJDQDGRSURFHGHQWHVGH(XURSDRULHQWDO
(O SRU FLHQWR GH ODV LPSRUWDFLRQHV GH FHQWHQR HQ PVWHUGDP SURFHGDQ GH ORV YDOOHV GH ORV URV
(OED9VWXOD\2GHU3URQWRODPLWDGGHOIORUHFLHQWHFRPHUFLRGHORV3DVHV%DMRVVHUHDOL]DEDFRQHO
HVWH GH (XURSD $ PHGLGD TXH VH DPSOLDED OD GHPDQGD RFFLGHQWDO ORV VHRUHV GH OD ]RQD RULHQWDO
HOHYDURQDOP[LPRVXFRQWUROVREUHODPDQRGHREUDSDUDDXPHQWDUVXRIHUWD(VWDHWDSDUHFLELUDHO
QRPEUHGHVHJXQGD6HUYLGXPEUHGLVWLQWD\PVLQWHQVDTXHVXIRUPDRULJLQDODSULQFLSLRVGHOD(GDG
0HGLD/RVVHRUHVDXPHQWDURQORVLPSXHVWRVTXHUHFDXGDEDQGHODVSURSLDVSDUFHODVGHORVLQTXLOLQRV
\VHTXHGDEDQFRQODPLWDGGHODSURGXFFLQEUXWD(Q.RUF]\Q 3RORQLD WRGRHOWUDEDMRSDUDXQVHRU
HQHUDUHPXQHUDGR6LQHPEDUJRHQFDVLODPLWDGHUDWUDEDMRIRU]DGR\QRUHPXQHUDGR(Q
 ORV WUDEDMDGRUHV GH 0HFNOHPEXUJR HQ HO HVWH GH $OHPDQLD VRODPHQWH WHQDQ XQ QPHUR
UHGXFLGR GH GDV GH VHUYLFLRV GH PDQR GH REUD QR UHPXQHUDGRV DO DR (Q HUD GH XQ GD D OD
VHPDQD\HQGHWUHVGDVDODVHPDQD/RVKLMRVGHORVWUDEDMDGRUHVWHQDQTXHWUDEDMDUSDUDHO
VHRUJUDWXLWDPHQWHGXUDQWHYDULRVDRV(Q+XQJUDORVVHRUHVVHKLFLHURQFRQHOFRQWUROWRWDOGHOD
WLHUUDHQ\OHJLVODURQTXHKDEUDXQGDSRUVHPDQDGHVHUYLFLRVGHPDQRGHREUDQRUHPXQHUDGRV
SDUDFDGDWUDEDMDGRU(QHQYH]GHXQGDVHSDVDGRVGDVSRUVHPDQD$ILQDOHVGHVLJORHUDQ
WUHV GDV /RV VLHUYRV VXMHWRV D HVWDV UHJODV HUDQ HO SRU FLHQWR GH OD SREODFLQ UXUDO HQ DTXHO
PRPHQWR
$SHVDUGHTXHHQKDEDSRFDVGLIHUHQFLDVHQWUH(XURSDRFFLGHQWDO\RULHQWDOHQORUHIHUHQWHD
LQVWLWXFLRQHVSROWLFDV\HFRQPLFDVHQHODRHUDQGRVPXQGRVGLVWLQWRV(Q(XURSDRFFLGHQWDO
ORVWUDEDMDGRUHV\DQRWHQDQGHXGDVPXOWDVQLUHJXODFLRQHVIHXGDOHV\VHHVWDEDQFRQYLUWLHQGRHQXQD
SDUWH FODYH GH XQD HFRQRPD GH PHUFDGR IORUHFLHQWH (Q FDPELR HQ (XURSD RULHQWDO WDPELQ
SDUWLFLSDEDQ HQ HVD HFRQRPD SHUR FRPR VLHUYRV FRDFFLRQDGRV TXH FXOWLYDEDQ ORV DOLPHQWRV \ ORV
SURGXFWRVDJUFRODVTXHGHPDQGDEDQHQ(XURSDRFFLGHQWDO(UDXQDHFRQRPDGHPHUFDGRSHURQRHUD
LQFOXVLYD (VWD GLYHUJHQFLD LQVWLWXFLRQDO IXH HO UHVXOWDGR GH XQD VLWXDFLQ HQ OD TXH ODV GLIHUHQFLDV
HQWUHHVWDVUHDVLQLFLDOPHQWHSDUHFDQPX\SHTXHDVHQHOHVWHORVVHRUHVHVWDEDQXQSRFRPHMRU
RUJDQL]DGRVWHQDQDOJXQRVGHUHFKRVPV\PVWLHUUDV/DVFLXGDGHVHUDQPVGELOHV\SHTXHDV\
ORV FDPSHVLQRV HVWDEDQ PHQRV RUJDQL]DGRV 'HVGH XQD JUDQ SHUVSHFWLYD KLVWULFD VH WUDWDED GH
SHTXHDV GLIHUHQFLDV 1R REVWDQWH HVWDV GLIHUHQFLDV HQWUH HO HVWH \ HO RHVWH GH (XURSD UHYLVWLHURQ
PXFKD LPSRUWDQFLD SDUD OD YLGD GH OD SREODFLQ \ SDUD HO FDPLQR IXWXUR TXH VHJXLUD HO GHVDUUROOR
LQVWLWXFLRQDOFXDQGRHORUGHQIHXGDOIXHVDFXGLGRSRUODSHVWHQHJUD
/D SHVWH QHJUD HV XQ HMHPSOR FODUR GH XQD FR\XQWXUD FUWLFD XQ JUDQ DFRQWHFLPLHQWR R XQD
FRQIOXHQFLDGHIDFWRUHVTXHWUDVWRUQDHOHTXLOLEULRHFRQPLFRRSROWLFRH[LVWHQWHHQODVRFLHGDG8QD
FR\XQWXUDFUWLFDHVXQDDUPDGHGREOHILORTXHSXHGHSURYRFDUXQJLURGHFLVLYRHQODWUD\HFWRULDGHXQ

SDV 3RU XQD SDUWH SXHGH DOODQDU HO FDPLQR SDUD URPSHU HO FLFOR GH LQVWLWXFLRQHV H[WUDFWLYDV \
SHUPLWLUTXHDSDUH]FDQRWUDVPVLQFOXVLYDVFRPRHQ,QJODWHUUD2SXHGHLQWHQVLILFDUODDSDULFLQGH
LQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDVFRPRHQHOFDVRGHODVHJXQGD6HUYLGXPEUHHQOD(XURSDRULHQWDO
(O KHFKR GH FRPSUHQGHU FPR OD KLVWRULD \ ODV FR\XQWXUDV FUWLFDV SHUILODQ HO FDPLQR GH ODV
LQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDV\SROWLFDVQRVSHUPLWHWHQHUXQDWHRUDPVFRPSOHWDGHORVRUJHQHVGHODV
GLIHUHQFLDV HQ SREUH]D \ SURVSHULGDG< DGHPV QRV SHUPLWH H[SOLFDU OD VLWXDFLQ DFWXDO \ SRU TX
DOJXQRVSDVHVKDFHQODWUDQVLFLQDLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDV\SROWLFDVLQFOXVLYDV\RWURVQR


/DFUHDFLQGHLQVWLWXFLRQHVLQFOXVLYDV

,QJODWHUUDIXHHOSDVTXHGLRHOSULPHUSDVRKDFLDHOFUHFLPLHQWRHFRQPLFRVRVWHQLGRHQHOVLJOR;9,,
/RV JUDQGHV FDPELRV HFRQPLFRV IXHURQ SUHFHGLGRV SRU XQD UHYROXFLQ SROWLFD TXH DSRUW XQ
FRQMXQWRGHLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDV\SROWLFDVGLVWLQWDVPXFKRPVLQFOXVLYDVTXHODVGHFXDOTXLHU
VRFLHGDG DQWHULRU (VWDV LQVWLWXFLRQHV WHQGUDQ LPSOLFDFLRQHV SURIXQGDV QR VRODPHQWH SDUD ORV
LQFHQWLYRV \ OD SURVSHULGDG HFRQPLFRV VLQR WDPELQ SDUD TXLHQHV FRVHFKDUDQ ORV EHQHILFLRV GH OD
SURVSHULGDG1RVHEDVDEDQHQHOFRQVHQVRVLQRTXHHUDQHOUHVXOWDGRGHXQFRQIOLFWRLQWHQVR\DTXH
KDED GLVWLQWRV JUXSRV TXH FRPSHWDQ SRU HO SRGHU FXHVWLRQDEDQ OD DXWRULGDG GH ORV GHPV H
LQWHQWDEDQ HVWUXFWXUDU LQVWLWXFLRQHV D VX IDYRU /D FXOPLQDFLQ GH ODV OXFKDV LQVWLWXFLRQDOHV GH ORV
VLJORV;9, \;9,, IXHURQ GRV DFRQWHFLPLHQWRV KLVWULFRV OD JXHUUD FLYLO LQJOHVD HQWUH \ \
VREUHWRGROD5HYROXFLQJORULRVDGH
/D5HYROXFLQJORULRVDOLPLWHOSRGHUGHOUH\\GHOHMHFXWLYR\GHYROYLDO3DUODPHQWRHOSRGHU
SDUDGHWHUPLQDUODVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDV$OPLVPRWLHPSRDEULHOVLVWHPDSROWLFRDXQDDPSOLD
PXHVWUDUHSUHVHQWDWLYDGHODVRFLHGDGTXHIXHFDSD]GHHMHUFHUXQDLQIOXHQFLDFRQVLGHUDEOHVREUHOD
PDQHUDGHIXQFLRQDUGHO(VWDGR/D5HYROXFLQJORULRVDIXHODEDVHSDUDODFUHDFLQGHXQDVRFLHGDG
SOXUDOTXHVHGHVDUUROODSDUWLUGHXQSURFHVRGHFHQWUDOL]DFLQSROWLFRTXHWDPELQODDFHOHU&UH
HOSULPHUFRQMXQWRGHLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVLQFOXVLYDVGHOPXQGR
(Q FRQVHFXHQFLD ODV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV WDPELQ HPSH]DURQ D VHU PV LQFOXVLYDV 1L OD
HVFODYLWXGQLODVHVWULFWDVOLPLWDFLRQHVHFRQPLFDVGHOSHURGRPHGLHYDOIHXGDOFRPRODVHUYLGXPEUH
H[LVWDQHQOD,QJODWHUUDGHSULQFLSLRVGHOVLJOR;9,,6LQHPEDUJRKDEDPXFKDVUHVWULFFLRQHVUHVSHFWR
D ODV DFWLYLGDGHV HFRQPLFDV TXH SRGD UHDOL]DU XQD SHUVRQD 7DQWR OD HFRQRPD QDFLRQDO FRPR OD
LQWHUQDFLRQDO HVWDEDQ DKRJDGDV SRU ORV PRQRSROLRV (O (VWDGR UHFDXGDED LPSXHVWRV GH IRUPD
DUELWUDULD\PDQLSXODEDHOVLVWHPDMXUGLFR/DPD\RUSDUWHGHODWLHUUDHVWDEDVXMHWDDIRUPDVDUFDLFDV
GHGHUHFKRVGHSURSLHGDGTXHKDFDQTXHIXHUDLPSRVLEOHGHYHQGHU\PX\DUULHVJDGRLQYHUWLUHQHOOD
(VWHSDQRUDPDFDPELWUDVOD5HYROXFLQJORULRVD(OJRELHUQRDGRSWXQDVHULHGHLQVWLWXFLRQHV
HFRQPLFDV TXH SURSRUFLRQDURQ LQFHQWLYRV SDUD OD LQYHUVLQ HO FRPHUFLR \ OD LQQRYDFLQ ,PSXVR
ILUPHPHQWHGHUHFKRVGHSURSLHGDGORTXHLQFOXDODVSDWHQWHVTXHFRQFHGDQGHUHFKRVGHSURSLHGDGD
ODVLGHDVFRQORTXHSURSRUFLRQDEDXQJUDQHVWPXORDODLQQRYDFLQ3URWHJDODOH\\HORUGHQ/D
DSOLFDFLQGHODOH\LQJOHVDDWRGRVORVFLXGDGDQRVQRWHQDSUHFHGHQWHVKLVWULFRV6HSXVRILQDORV
LPSXHVWRV DUELWUDULRV \ VH DEROLHURQ ORV PRQRSROLRV SUFWLFDPHQWH SRU FRPSOHWR (O (VWDGR LQJOV
IRPHQWDED LQWHQVDPHQWH ODV DFWLYLGDGHV PHUFDQWLOHV \ SURFXUDED LPSXOVDU OD LQGXVWULD QDFLRQDO QR
VRODPHQWHHOLPLQDQGRREVWFXORVSDUDODDPSOLDFLQGHODDFWLYLGDGLQGXVWULDOVLQRWDPELQSUHVWDQGR
WRGD OD SRWHQFLD GH OD PDULQD LQJOHVD SDUD GHIHQGHU ORV LQWHUHVHV PHUFDQWLOHV $O UDFLRQDOL]DU ORV
GHUHFKRVGHSURSLHGDGIDFLOLWODFRQVWUXFFLQGHLQIUDHVWUXFWXUDVVREUHWRGRGHFDUUHWHUDVFDQDOHV\
PVDGHODQWHYDVIUUHDVTXHGHPRVWUDUDQVHUFUXFLDOHVSDUDHOGHVDUUROORLQGXVWULDO

(VWDV EDVHV FDPELDURQ GHFLGLGDPHQWH ORV LQFHQWLYRV SDUD WRGDV ODV SHUVRQDV H LPSXOVDURQ ORV
PRWRUHV GH OD SURVSHULGDG DOODQDQGR HO FDPLQR SDUD OD UHYROXFLQ LQGXVWULDO (Q SULPHU OXJDU OD
UHYROXFLQ LQGXVWULDO GHSHQGD GH TXH ORV JUDQGHV DYDQFHV WHFQROJLFRV H[SORWDUDQ OD EDVH GH
FRQRFLPLHQWRTXHKDEDDFXPXODGR(XURSDGXUDQWHORVVLJORVSDVDGRV(UDXQDUXSWXUDUDGLFDOFRQHO
SDVDGRSRVLELOLWDGDSRUODLQYHVWLJDFLQFLHQWILFD\HOWDOHQWRGHLQGLYLGXRVQLFRV7RGDODIXHU]DGH
HVWD UHYROXFLQ SURFHGD GHO PHUFDGR TXH FUH RSRUWXQLGDGHV UHQWDEOHV SDUD TXH VH GHVDUUROODUDQ \
DSOLFDUDQODVWHFQRORJDV)XHODQDWXUDOH]DLQFOXVLYDGHORVPHUFDGRVORTXHSHUPLWLTXHODVSHUVRQDV
DVLJQDUDQ VX WDOHQWR D ODV OQHDV GH QHJRFLR DGHFXDGDV 7DPELQ VH EDVDED HQ OD HGXFDFLQ \ ODV
KDELOLGDGHV\DTXHIXHHOQLYHOUHODWLYDPHQWHHOHYDGRGHHVWXGLRVFRPRPQLPRVHJQORVFQRQHV
GHODSRFDORTXHSHUPLWLTXHDSDUHFLHUDQHPSUHQGHGRUHVFRQODYLVLQSDUDHPSOHDUODVQXHYDV
WHFQRORJDVHQVXVQHJRFLRV\HQFRQWUDUWUDEDMDGRUHVTXHWXYLHUDQODVKDELOLGDGHVSDUDXWLOL]DUODV
1RHVFDVXDOLGDGTXHODUHYROXFLQLQGXVWULDOHPSH]DUDHQ,QJODWHUUDXQDVFXDQWDVGFDGDVGHVSXV
GH OD 5HYROXFLQ JORULRVD *UDQGHV LQYHQWRUHV FRPR -DPHV :DWW SHUIHFFLRQDGRU GH OD PTXLQD GH
YDSRU 5LFKDUG 7UHYLWKLFN FRQVWUXFWRU GH OD SULPHUD ORFRPRWRUD GH YDSRU 5LFKDUG $UNZULJKW
LQYHQWRUGHOWRUQRGHKLODUGHDJXD R,VDPEDUG.LQJGRP%UXQHO FUHDGRUGHYDULRVEDUFRVGHYDSRU
UHYROXFLRQDULRV IXHURQFDSDFHVGHDSURYHFKDUODVRSRUWXQLGDGHVHFRQPLFDVJHQHUDGDVSRUVXVLGHDV
FRQILDEDQHQTXHVXVGHUHFKRVGHSURSLHGDGIXHUDQUHVSHWDGRV\WHQDQDFFHVRDPHUFDGRVHQORVTXH
VXV LQQRYDFLRQHV VH SXGLHURQ XWLOL]DU \ YHQGHU SURYHFKRVDPHQWH (Q MXVWR GHVSXV GH KDEHU
UHQRYDGRODSDWHQWHGHVXPTXLQDGHYDSRUTXHOODPlPTXLQDGHIXHJR{-DPHV:DWWHVFULELDVX
SDGUH

4XHULGRSDGUH
7UDVXQDVHULHGHYDULDV\YLROHQWDVRSRVLFLRQHVSRUILQWHQJRXQDOH\SDUODPHQWDULDTXHPHFRQFHGHODSURSLHGDGGHPLQXHYD
PTXLQDGHIXHJRDP\DPLVFRQFHVLRQDULRVHQWRGD*UDQ%UHWDD\ODVSODQWDFLRQHVGXUDQWHORVYHLQWLFLQFRSU[LPRVDRV
TXHHVSHURTXHVHDQPX\EHQHILFLRVRVSDUDPSXHVWRTXH\DH[LVWHXQDGHPDQGDFRQVLGHUDEOHGHHVWDPTXLQD


(VWD FDUWD UHYHOD GRV FRVDV /D SULPHUD HV TXH :DWW HVWDED PRWLYDGR SRU ODV RSRUWXQLGDGHV GH
PHUFDGR TXH HVSHUDED SRU OD lGHPDQGD FRQVLGHUDEOH{ HQ *UDQ %UHWDD \ VXV SODQWDFLRQHV ODV
FRORQLDV LQJOHVDV GH XOWUDPDU /D VHJXQGD PXHVWUD FPR IXH FDSD] GH LQIOXLU HQ HO 3DUODPHQWR SDUD
FRQVHJXLUORTXHTXHUDGDGRTXHGDEDUHVSXHVWDDOLQWHUVGHLQGLYLGXRVHLQQRYDGRUHV
/RVDYDQFHVWHFQROJLFRVHOLPSXOVRGHORVQHJRFLRVSDUDDPSOLDUHLQYHUWLU\HOXVRHILFLHQWHGH
KDELOLGDGHV\WDOHQWRIXHURQSRVLEOHVJUDFLDVDODVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVLQFOXVLYDVTXHGHVDUUROO
,QJODWHUUDVWDVDVXYH]VHIXQGDURQHQVXVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVLQFOXVLYDV
,QJODWHUUDGHVDUUROOHVDVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVLQFOXVLYDVDFDXVDGHGRVIDFWRUHV3ULPHURKDED
LQVWLWXFLRQHVSROWLFDVTXHLQFOXDQDXQ(VWDGRFHQWUDOL]DGRTXHOHSHUPLWLHURQGDUHOVLJXLHQWHSDVR
UDGLFDO GHKHFKRVLQSUHFHGHQWHV KDFLDODVLQVWLWXFLRQHVLQFOXVLYDVFRQHOFRPLHQ]RGHOD5HYROXFLQ
JORULRVD $ SHVDU GH TXH HVWH IDFWRU GLVWLQJXLHUD D ,QJODWHUUD GH JUDQ SDUWH GHO PXQGR QR OD
GLIHUHQFLDEDVLJQLILFDWLYDPHQWHGHOUHVWRGHORVSDVHVGH(XURSDRFFLGHQWDOFRPR)UDQFLD\(VSDD
(O VHJXQGR IDFWRU UHYHVWD PD\RU LPSRUWDQFLD /RV DFRQWHFLPLHQWRV TXH FRQGXMHURQ D OD 5HYROXFLQ
JORULRVDIRUMDURQXQDFRDOLFLQDPSOLD\SRGHURVDFDSD]GHLPSRQHUOLPLWDFLRQHVGXUDGHUDVDOSRGHU
GHODPRQDUTXD\DOHMHFXWLYRTXHVHYLHURQREOLJDGRVDSHUPDQHFHUDELHUWRVDODVGHPDQGDVGHHVWD
FRDOLFLQ'HHVWHPRGRVHVHQWDURQODVEDVHVSDUDODVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVSOXUDOHVTXHHQWRQFHV
SHUPLWLHURQ HO GHVDUUROOR GH LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV TXH UHVSDOGDUDQ OD SULPHUD UHYROXFLQ
LQGXVWULDO3HTXHDVGLIHUHQFLDVTXHLPSRUWDQ

/D GHVLJXDOGDG PXQGLDO DXPHQW QRWDEOHPHQWH FRQ OD UHYROXFLQ LQGXVWULDO EULWQLFD R LQJOHVD
SRUTXHVRODPHQWHDOJXQDVSDUWHVGHOPXQGRDGRSWDURQODVLQQRYDFLRQHV\ODVQXHYDVWHFQRORJDVTXH
GHVDUUROODURQ KRPEUHV FRPR$UNZULJKW \ :DWW \ RWURV PXFKRV SRVWHULRUPHQWH /D UHVSXHVWD GH ORV
SDVHV D DTXHOOD ROD GH WHFQRORJDV TXH GHWHUPLQ VL ODQJXLGHFHUDQ HQ OD SREUH]D R ORJUDUDQ XQ
FUHFLPLHQWR HFRQPLFR VRVWHQLGR VH GHED HQ JUDQ SDUWH D ORV GLVWLQWRV FDPLQRV KLVWULFRV GH VXV
LQVWLWXFLRQHV $ PHGLDGRV GHO VLJOR ;9,,, \D H[LVWDQ GLIHUHQFLDV QRWDEOHV HQWUH ODV LQVWLWXFLRQHV
SROWLFDV\HFRQPLFDVGHWRGRHOPXQGR3HURGHGQGHSURFHGDQHVDVGLIHUHQFLDV"
/DV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV LQJOHVDV VH GLULJDQ D XQ SOXUDOLVPR PXFKR PD\RU HQ HQ
FRPSDUDFLQFRQVXVKRPORJDVHQ)UDQFLD\(VSDDSHURFLHQDRVDQWHVHQODVGLIHUHQFLDV
HUDQ SUFWLFDPHQWH LQH[LVWHQWHV /RV WUHV SDVHV HVWDEDQ JREHUQDGRV SRU PRQDUFDV UHODWLYDPHQWH
DEVROXWLVWDV ,VDEHO , HQ ,QJODWHUUD )HOLSH ,, HQ (VSDD \ (QULTXH ,, HQ )UDQFLD /DV WUHV OXFKDEDQ
FRQWUD DVDPEOHDV GH FLXGDGDQRV HO 3DUODPHQWR HQ ,QJODWHUUD ODV &RUWHV HQ (VSDD \ ORV (VWDGRV
*HQHUDOHV HQ )UDQFLD TXH GHPDQGDEDQ PV GHUHFKRV \ FRQWURO VREUH OD PRQDUTXD 7RGDV HVWDV
DVDPEOHDV WHQDQ GLVWLQWRV SRGHUHV \ PELWRV 3RU HMHPSOR HO 3DUODPHQWR LQJOV \ ODV &RUWHV
HVSDRODVWHQDQSRGHUHVSDUDUHFDXGDULPSXHVWRVSHURORV(VWDGRV*HQHUDOHVQR(Q(VSDDHUDXQ
DVXQWR SRFR LPSRUWDQWH SRUTXH D SDUWLU GH OD &RURQD HVSDROD WHQD XQ YDVWR LPSHULR
DPHULFDQR \ VH EHQHILFLDED LQWHQVDPHQWH GHO RUR \ OD SODWD TXH HQFRQWUDED DOO (Q ,QJODWHUUD OD
VLWXDFLQHUDGLVWLQWD,VDEHO,HUDPXFKRPHQRVLQGHSHQGLHQWHGHVGHHOSXQWRGHYLVWDILQDQFLHURDV
TXH WHQD TXH SHGLU DO 3DUODPHQWR TXH UHFDXGDUD PV LPSXHVWRV $ FDPELR HO 3DUODPHQWR H[LJD
FRQFHVLRQHVVREUHWRGRUHVWULFFLRQHVDOGHUHFKRGH,VDEHO,DFUHDUPRQRSROLRV)XHXQFRQIOLFWRTXH
HO3DUODPHQWRJDQSRFRDSRFR(Q(VSDDODV&RUWHVSHUGLHURQXQFRQIOLFWRVLPLODU(OFRPHUFLRQR
VRODPHQWHVHPRQRSROL]VLQRTXHIXHPRQRSROL]DGRSRUODPRQDUTXDHVSDROD
(VWDV GLIHUHQFLDV TXH DO SULQFLSLR SDUHFDQ SHTXHDV HPSH]DURQ D LPSRUWDU PXFKR HQ HO VLJOR
;9,,$SHVDUGHTXH$PULFDKDEDVLGRGHVFXELHUWDHQ\9DVFRGH*DPDKDEDOOHJDGRDOD,QGLD
URGHDQGRHOFDERGH%XHQD(VSHUDQ]DHQHOH[WUHPRVXUGHIULFDHQKXERTXHHVSHUDUKDVWD
 SDUD TXH KXELHUD XQD HQRUPH H[SDQVLQ GHO FRPHUFLR PXQGLDO VREUH WRGR HQ HO$WOQWLFR (Q
 FRPHQ] OD SULPHUD FRORQL]DFLQ LQJOHVD GH 1RUWHDPULFD HQ 5RDQRNH OR TXH KR\ HQ GD HV
&DUROLQDGHO1RUWH(QHODRVHIXQGOD&RPSDD,QJOHVDGHODV,QGLDV2ULHQWDOHV(QVH
FUHVXHTXLYDOHQWHKRODQGHVD(QOD9LUJLQLD&RPSDQ\IXQGODFRORQLDGH-DPHVWRZQ(QOD
GFDGDGHIXHFRORQL]DGRHO&DULEH\%DUEDGRVIXHRFXSDGRHQ)UDQFLDWDPELQVHHVWDED
H[SDQGLHQGRHQHO$WOQWLFR\IXQGODFLXGDGGH4XHEHFHQFRPRFDSLWDOGHOD1XHYD)UDQFLD
HQ OR TXH DFWXDOPHQWH HV &DQDG /DV FRQVHFXHQFLDV GH HVWD H[SDQVLQ HFRQPLFD SDUD ODV
LQVWLWXFLRQHV IXHURQ PX\ GLVWLQWDV HQ ,QJODWHUUD (VSDD \ )UDQFLD GHELGR D SHTXHDV GLIHUHQFLDV
LQLFLDOHV
,VDEHO,\VXVVXFHVRUHVQRSRGDQPRQRSROL]DUHOFRPHUFLRFRQ$PULFD3HURVORKLFLHURQRWURV
PRQDUFDV HXURSHRV $V PLHQWUDV HQ ,QJODWHUUD HO FRPHUFLR \ OD FRORQL]DFLQ HQ HO $WOQWLFR
HPSH]DURQDFUHDUXQDPSOLRJUXSRGHFRPHUFLDQWHVULFRVSRFRYLQFXODGRVFRQOD&RURQDQRRFXUUL
ORPLVPRHQ(VSDDQLHQ)UDQFLD/RVFRPHUFLDQWHVLQJOHVHVQRDFHSWDEDQHOFRQWUROUHDO\H[LJDQ
FDPELRV HQ ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV \ OD UHVWULFFLQ GH ODVSUHUURJDWLYDV UHDOHV 7XYLHURQ XQ SDSHO
FUWLFRHQODJXHUUDFLYLOLQJOHVD\HQOD5HYROXFLQJORULRVD+XERFRQIOLFWRVVLPLODUHVSRUGRTXLHU
3RU HMHPSOR ORV UH\HV IUDQFHVHV VH HQIUHQWDURQ D OD UHEHOLQ GH OD )URQGD HQWUH \ /D
GLIHUHQFLD IXH TXH HQ ,QJODWHUUD HUD PXFKR PV SUREDEOH TXH ORV TXH VH RSRQDQ DO DEVROXWLVPR
WULXQIDUDQ SRUTXH HUDQ UHODWLYDPHQWH ULFRV \ PV QXPHURVRV TXH ORV FRQWUDULRV DO DEVROXWLVPR HQ

(VSDD\)UDQFLD
/RVFDPLQRVGLYHUJHQWHVGHODVVRFLHGDGHVLQJOHVDIUDQFHVD\HVSDRODHQHOVLJOR;9,,LOXVWUDQOD
LPSRUWDQFLDGHODLQWHUDFFLQGHSHTXHDVGLIHUHQFLDVLQVWLWXFLRQDOHVFRQFR\XQWXUDVFUWLFDV'XUDQWH
ODV FR\XQWXUDV FUWLFDV XQ JUDQ DFRQWHFLPLHQWR R XQD FRQIOXHQFLD GH IDFWRUHV SHUWXUED HO HTXLOLEULR
H[LVWHQWHGHSRGHUSROWLFRRHFRQPLFRHQXQDQDFLQ(VWRSXHGHDIHFWDUVRODPHQWHDXQQLFRSDV
FRPR OD PXHUWH GHO SUHVLGHQWH 0DR =HGRQJ HQ TXH DO SULQFLSLR FUH XQD FR\XQWXUD FUWLFD
VRODPHQWHSDUDOD&KLQDFRPXQLVWD6LQHPEDUJRDPHQXGRODVFR\XQWXUDVFUWLFDVDIHFWDQDXQJUXSR
GH VRFLHGDGHV GHO PLVPR PRGR TXH SRU HMHPSOR OD FRORQL]DFLQ \ SRVWHULRUPHQWH OD
GHVFRORQL]DFLQDIHFWDURQDODPD\RUSDUWHGHOPXQGR
(VWDV FR\XQWXUDV FUWLFDV VRQ LPSRUWDQWHV SRUTXH H[LVWHQ HQRUPHV REVWFXORV FRQWUD ODV PHMRUDV
JUDGXDOHVGHELGRDODVLQHUJLDHQWUHLQVWLWXFLRQHVSROWLFDV\HFRQPLFDVH[WUDFWLYDV\HODSR\RTXHVH
SUHVWDQHQWUHV/DSHUVLVWHQFLDGHHVWHEXFOHGHUHWURDOLPHQWDFLQFUHDXQFUFXORYLFLRVR4XLHQHVVH
EHQHILFLDQGHOVWDWXTXRVRQULFRV\HVWQELHQRUJDQL]DGRV\SXHGHQOXFKDUHILFLHQWHPHQWHFRQWUDORV
JUDQGHVSUREOHPDVTXHOHVDUUHEDWDUQVXVSULYLOHJLRVHFRQPLFRV\VXSRGHUSROWLFR
8QD YH] TXH VH SURGXFH XQD FR\XQWXUD FUWLFD ODV SHTXHDV GLIHUHQFLDV TXH LPSRUWDQ VRQ ODV
GHVLJXDOGDGHV LQVWLWXFLRQDOHV LQLFLDOHV TXH DFWLYDQ UHVSXHVWDV PX\ GLVWLQWDV 3RU HVD UD]Q ODV
GLIHUHQFLDV LQVWLWXFLRQDOHV UHODWLYDPHQWH SHTXHDV HQ ,QJODWHUUD )UDQFLD \ (VSDD FRQGXMHURQ D
FDPLQRV GH GHVDUUROOR IXQGDPHQWDOPHQWH GLVWLQWRV /RV FDPLQRV IXHURQ UHVXOWDGR GH OD FR\XQWXUD
FUWLFD FUHDGD SRU ODV RSRUWXQLGDGHV HFRQPLFDV TXH UHSUHVHQW HO FRPHUFLR DWOQWLFR SDUD ORV
HXURSHRV
$XQTXHODVSHTXHDVGLIHUHQFLDVLQVWLWXFLRQDOHVLPSRUWHQPXFKRGXUDQWHODVFR\XQWXUDVFUWLFDV
QRWRGDVVRQSHTXHDV\QDWXUDOPHQWHODVPVJUDQGHVFRQGXFHQDPRGHORVWRGDYDPVGLYHUJHQWHV
GXUDQWH HVDV FR\XQWXUDV$ SHVDU GH TXH ODV GHVLJXDOGDGHV LQVWLWXFLRQDOHV HQWUH ,QJODWHUUD \ )UDQFLD
IXHUDQSHTXHDVHQODVTXHKDEDHQWUH(XURSDRFFLGHQWDO\RULHQWDOHUDQPXFKRPD\RUHV(QOD
SDUWH RFFLGHQWDO (VWDGRV IXHUWHPHQWH FHQWUDOL]DGRV FRPR ,QJODWHUUD )UDQFLD \ (VSDD WHQDQ
LQVWLWXFLRQHV FRQVWLWXFLRQDOHV ODWHQWHV HO 3DUODPHQWR LQJOV ORV (VWDGRV *HQHUDOHV HQ )UDQFLD \ ODV
&RUWHV HVSDRODV $GHPV KDED VLPLOLWXGHV VXE\DFHQWHV HQ ODV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV FRPR OD
LQH[LVWHQFLDGHVHUYLGXPEUH(XURSDRULHQWDOHUDPX\GLVWLQWD3RUHMHPSORHOUHLQRGH3RORQLD/LWXDQLDHVWDEDGRPLQDGRSRU
XQDFODVHGHOLWHGHQRPLQDGDV]ODFKWDWDQSRGHURVDTXHLQFOXVRKDEDLQWURGXFLGRODHOHFFLQGHORV
UH\HV 1R VH WUDWDED GHO FRQWURO DEVROXWR FRPR HQ OD )UDQFLD GH /XLV ;,9 HO 5H\ 6RO VLQR GHO
DEVROXWLVPR GH XQD OLWH TXH LJXDOPHQWH WHQD LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV H[WUDFWLYDV /RVV]ODFKWD
JREHUQDURQ XQD VRFLHGDG HQ VX PD\RUD UXUDO FX\RV VLHUYRV QR WHQDQ OLEHUWDG GH PRYLPLHQWR QL
RSRUWXQLGDGHV HFRQPLFDV 0V DO HVWH HO HPSHUDGRU UXVR 3HGUR HO *UDQGH WDPELQ HVWDED
FRQVROLGDQGR XQ DEVROXWLVPR PXFKR PV LQWHQVR \ H[WUDFWLYR GH OR TXH LQFOXVR /XLV ;,9 SRGD
FRQVHJXLU(QHOPDSDVHRIUHFHXQDIRUPDVHQFLOODGHYHUHODOFDQFHGHODGLYHUJHQFLDHQWUH(XURSD
RFFLGHQWDO\RULHQWDODSULQFLSLRVGHOVLJOR;,;6HDODORVSDVHVTXHWRGDYDWHQDQVHUYLGXPEUHHQHO
DR /RV SDVHV SLQWDGRV GH RVFXUR OD WHQDQ \ ORV TXH PXHVWUDQ XQ FRORU FODUR QR (XURSD

RULHQWDOHVWRVFXUD\ODRFFLGHQWDOFODUD
6LQHPEDUJRODVLQVWLWXFLRQHVGH(XURSDRFFLGHQWDOQRVLHPSUHKDEDQVLGRWDQGLVWLQWDVDODVGH
(XURSDRULHQWDO&RPRYLPRVDQWHULRUPHQWHHPSH]DURQDGLIHUHQFLDUVHHQHOVLJOR;,9FRQHODYDQFH
GHODSHVWHQHJUDHQ+DVWDHQWRQFHVKDEDSHTXHDVGLIHUHQFLDVHQWUHODVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDV\
HFRQPLFDV GH (XURSD RFFLGHQWDO \ RULHQWDO ,QJODWHUUD \ +XQJUD LQFOXVR HVWDEDQ JREHUQDGDV SRU
PLHPEURV GH OD PLVPD IDPLOLD ORV DQJHYLQRV /DV GLIHUHQFLDV LQVWLWXFLRQDOHV PV LPSRUWDQWHV TXH
DSDUHFLHURQ WUDV OD SHVWH QHJUD FUHDURQ HO WUDVIRQGR HQ HO TXH VH SURGXFLUDQ ODV GLYHUJHQFLDV PV
VLJQLILFDWLYDVHQWUH2ULHQWH\2FFLGHQWHGXUDQWHORVVLJORV;9,,;9,,,\;,;
3HUR GQGH VXUJLHURQ HVWDV SHTXHDV GLIHUHQFLDV LQVWLWXFLRQDOHV TXH LQLFLDURQ HVWH SURFHVR GH
GLYHUJHQFLD" 3RU TX (XURSD RULHQWDO WHQD LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV \ HFRQPLFDV GLVWLQWDV D ODV GH
(XURSDRFFLGHQWDOHQHOVLJOR;,9"3RUTXHOHTXLOLEULRGHSRGHUHQWUHOD&RURQD\HO3DUODPHQWRHUD
GLVWLQWRHQ,QJODWHUUD)UDQFLD\(VSDD"&RPRYHUHPRVHQHOVLJXLHQWHFDSWXORLQFOXVRVRFLHGDGHV
PXFKRPHQRVFRPSOHMDVTXHQXHVWUDVRFLHGDGPRGHUQDFUHDQLQVWLWXFLRQHVSROWLFDV\HFRQPLFDVTXH
WLHQHQ SRGHURVRV HIHFWRV HQ ODV YLGDV GH VXV PLHPEURV (VWR VXFHGL LQFOXVR HQ HO FDVR GH ORV
FD]DGRUHVUHFROHFWRUHVFRPRVDEHPRVSRUODVVRFLHGDGHVTXHKDQVREUHYLYLGRFRPRHOSXHEORVDQGH
OD DFWXDO %RWVXDQD FX\RV PLHPEURV QR VRQ DJULFXOWRUHV \ QL VLTXLHUD YLYHQ HQ DVHQWDPLHQWRV
SHUPDQHQWHV
1RH[LVWHQGRVVRFLHGDGHVTXHFUHHQODVPLVPDVLQVWLWXFLRQHVVLHPSUHKDEUGLVWLQWDVFRVWXPEUHV
GLIHUHQWHV VLVWHPDV GH GHUHFKRV GH SURSLHGDG \ YDULDGDV IRUPDV GH GHVSLH]DU XQ DQLPDO TXH VH KD
PDWDGR R GH UHSDUWLU XQ ERWQ UREDGR$OJXQDV VRFLHGDGHV UHFRQRFHUQ OD DXWRULGDG GH ORV DQFLDQRV
RWUDVQRXQDVORJUDUQDOJQWLSRGHFHQWUDOL]DFLQSROWLFDWHPSUDQDRWUDVQR/DVVRFLHGDGHVHVWQ
FRQVWDQWHPHQWHVXMHWDVDOFRQIOLFWRHFRQPLFR\SROWLFRTXHVHUHVXHOYHGHGLVWLQWDIRUPDGHELGRD
GLIHUHQFLDVKLVWULFDVHVSHFILFDVDOSDSHOGHORVLQGLYLGXRVRVLPSOHPHQWHDIDFWRUHVDOHDWRULRV
$ PHQXGR HVWDV GLIHUHQFLDV VRQ SHTXHDV HQ XQ SULQFLSLR SHUR VH DFXPXODQ \ FUHDQ DV XQ
SURFHVR GH GHULYD LQVWLWXFLRQDO ,JXDO TXH GRV SREODFLRQHV GH RUJDQLVPRV DLVODGDV VH HPSH]DUDQ D
GLVWDQFLDUOHQWDPHQWHHQXQSURFHVRGHGHULYDJHQWLFDSRUTXHODVPXWDFLRQHVJHQWLFDVDOHDWRULDVVH
DFXPXODQGRVVRFLHGDGHVSRUORGHPVVLPLODUHVWDPELQVHHPSH]DUQDGLVWDQFLDUSRFRDSRFRHQ
VXV LQVWLWXFLRQHV ( LJXDO TXH HQ OD GHULYD JHQWLFD OD GHULYD LQVWLWXFLRQDO QR WLHQH XQ FDPLQR
SUHGHWHUPLQDGR\QLVLTXLHUDWLHQHTXHVHUDFXPXODWLYDFRQORVVLJORVSXHGHFRQGXFLUDGLIHUHQFLDV
SHUFHSWLEOHV\HQRFDVLRQHVLPSRUWDQWHV/DVGLIHUHQFLDVFUHDGDVSRUODGHULYDLQVWLWXFLRQDOOOHJDQD
VHU HVSHFLDOPHQWH LPSRUWDQWHV SRUTXH LQIOX\HQ HQ FPR UHDFFLRQD OD VRFLHGDG D ORV FDPELRV GH
FLUFXQVWDQFLDVHFRQPLFDVRSROWLFDVGXUDQWHFR\XQWXUDVFUWLFDV
/RV PRGHORV ULFDPHQWH GLYHUJHQWHV GH GHVDUUROOR HFRQPLFR HQ HO PXQGR GHSHQGHQ GH OD
LQWHUDFFLQ HQWUH ODV FR\XQWXUDV FUWLFDV \ OD GHULYD LQVWLWXFLRQDO /DV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV \
HFRQPLFDVH[LVWHQWHV HQRFDVLRQHVIRUPDGDVSRUXQODUJRSURFHVRGHGHULYDLQVWLWXFLRQDO\HQRWURV
FDVRVFRPRUHVXOWDGRGHUHVSXHVWDVGLYHUJHQWHVDFR\XQWXUDVFUWLFDVSUHYLDV FUHDQHO\XQTXHVREUH
HO TXH VH IRUMDU HO FDPELR IXWXUR /D SHVWH QHJUD \ OD H[SDQVLQ GHO FRPHUFLR PXQGLDO GHVSXV GH
 IXHURQ JUDQGHV FR\XQWXUDV FUWLFDV SDUD ORV SRGHUHV HXURSHRV H LQWHUDFWXDURQ FRQ GLVWLQWDV
LQVWLWXFLRQHV LQLFLDOHV SDUD FUHDU XQD JUDQ GLYHUJHQFLD &RPR HQ HO DR ORV FDPSHVLQRV GH
(XURSDRFFLGHQWDOWHQDQPVSRGHU\DXWRQRPDTXHHQ(XURSDRULHQWDOODSHVWHQHJUDFRQGXMRDOD
GLVROXFLQ GHO IHXGDOLVPR HQ OD SDUWH RFFLGHQWDO \ D OD 6HJXQGD 6HUYLGXPEUH HQ OD RULHQWDO &RPR
(XURSD RULHQWDO \ RFFLGHQWDO KDEDQ HPSH]DGR D GLYHUJLU HQ HO VLJOR;,9 ODV QXHYDV RSRUWXQLGDGHV
HFRQPLFDVGHORVVLJORV;9,,;9,,,\;,;WDPELQWHQGUDQLPSOLFDFLRQHVIXQGDPHQWDOPHQWHGLIHUHQWHV
SDUDHVWDVGLVWLQWDVSDUWHVGH(XURSD&RPRHQHODRHOFRQWUROGHOD&RURQDHUDPVGELOHQ
,QJODWHUUD TXH HQ )UDQFLD \ (VSDD HO FRPHUFLR DWOQWLFR DEUL HO FDPLQR D OD FUHDFLQ GH QXHYDV

LQVWLWXFLRQHVFRQXQPD\RUSOXUDOLVPRHQ,QJODWHUUDPLHQWUDVTXHHQ)UDQFLD\(VSDDUHIRU]DVXV
PRQDUFDV


(OGHYHQLUFLUFXQVWDQFLDOGHODKLVWRULD

/RV UHVXOWDGRV GH ORV DFRQWHFLPLHQWRV GXUDQWH FR\XQWXUDV FUWLFDV HVWQ SHUILODGRV SRU HO SHVR GH OD
KLVWRULD SRUTXH ODV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV \ SROWLFDV H[LVWHQWHV SHUILODQ HO HTXLOLEULR GH SRGHU \
GHILQHQ OR TXH HV IDFWLEOH SROWLFDPHQWH 1R REVWDQWH HO UHVXOWDGR QR HVW SUHGHWHUPLQDGR
KLVWULFDPHQWH VLQR TXH HV FRQWLQJHQWH (O FDPLQR H[DFWR GHO GHVDUUROOR LQVWLWXFLRQDO GXUDQWH HVWRV
SHURGRVGHSHQGHGHFXOGHODVIXHU]DVHQRSRVLFLQORJUDWHQHU[LWRGHTXJUXSRVVRQFDSDFHVGH
IRUPDU FRDOLFLRQHV HIHFWLYDV \ GH TX OGHUHV SXHGHQ HVWUXFWXUDU ORV DFRQWHFLPLHQWRV HQ SURYHFKR
SURSLR
(OSDSHOGHODFRQWLQJHQFLDSXHGHLOXVWUDUVHDWUDYVGHORVRUJHQHVGHODVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDV
LQFOXVLYDVGH,QJODWHUUD1RVRODPHQWHQRKDEDQDGDSUHGHWHUPLQDGRHQODYLFWRULDGHORVJUXSRVTXH
FRPSHWDQ SDUD OLPLWDU HO SRGHU GH OD &RURQD \ TXH GHVHDEDQ LQVWLWXFLRQHV PV SOXUDOHV HQ OD
5HYROXFLQJORULRVDGHVLQRTXHWRGRHOFDPLQRTXHFRQGXFDDHVWDUHYROXFLQSROWLFDHVWDEDD
PHUFHG GH DFRQWHFLPLHQWRV FLUFXQVWDQFLDOHV /D YLFWRULD GH ORV JUXSRV JDQDGRUHV HVWDED
LQH[RUDEOHPHQWH UHODFLRQDGD FRQ OD FR\XQWXUD FUWLFD FUHDGD SRU HO DXJH GHO FRPHUFLR DWOQWLFR TXH
HQULTXHFL\DOHQWDORVFRPHUFLDQWHVTXHVHRSRQDQDOD&RURQDLQJOHVD6LQHPEDUJRXQVLJORDWUV
QR UHVXOWDED QDGD REYLR TXH ,QJODWHUUD WXYLHUD FDSDFLGDG SDUD GRPLQDU HO PDU FRORQL]DU PXFKRV
WHUULWRULRV GHO &DULEH \ 1RUWHDPULFD QL DEDUFDU JUDQ SDUWH GHO FRPHUFLR OXFUDWLYR FRQ $PULFD \
2ULHQWH1L,VDEHO,QLRWURVPRQDUFDV7XGRUDQWHVTXHHOODKDEDQFRQVWUXLGRXQDPDULQDSRGHURVD\
XQLILFDGD /D PDULQD LQJOHVD VH QXWUD GH EDUFRV GH FRPHUFLDQWHV LQGHSHQGLHQWHV \ FRUVDULRV \ HUD
PXFKR PHQRV SRWHQWH TXH OD IORWD HVSDROD 6LQ HPEDUJR ORV EHQHILFLRV GHO $WOQWLFR DWUDMHURQ D
GLFKRV FRUVDULRV TXH VH HQIUHQWDURQ DO PRQRSROLR HVSDRO GHO RFDQR (Q ORV HVSDROHV
GHFLGLHURQDFDEDUFRQHVRVHQIUHQWDPLHQWRVFRQWUDVXPRQRSROLR\FRQODLQWURPLVLQLQJOHVDHQORV
3DVHV%DMRVHVSDROHVTXHHQDTXHOPRPHQWROXFKDEDQFRQWUD(VSDDSRUODLQGHSHQGHQFLD
(O PRQDUFD HVSDRO )HOLSH ,, HQYL XQD IORWD SRWHQWH OD DUPDGD HVSDROD EDMR HO PDQGR GHO
GXTXH GH 0HGLQD 6LGRQLD 0XFKRV SUHYHDQ TXH ORV HVSDROHV GHUURWDUDQ GHILQLWLYDPHQWH D ORV
LQJOHVHV UHIRU]DUDQ VX PRQRSROLR GHO $WOQWLFR \ SUREDEOHPHQWH GHUURFDUDQ D ,VDEHO , TXL]
ORJUDQGRSRUOWLPRHOFRQWUROGHODVLVODV%ULWQLFDV6LQHPEDUJRRFXUULDOJRPX\GLVWLQWR(OPDO
WLHPSR \ ORV HUURUHV HVWUDWJLFRV TXH FRPHWL 6LGRQLD DO TXH KDEDQ SXHVWR DO PDQGR HQ HO OWLPR
PLQXWR WUDV OD PXHUWH GH XQ FRPDQGDQWH PV H[SHULPHQWDGR SURYRFDURQ TXH OD DUPDGD HVSDROD
SHUGLHUD VX YHQWDMD &RQWUD WRGR SURQVWLFR ORV LQJOHVHV GHVWUX\HURQ JUDQ SDUWH GH OD IORWD GH VXV
DGYHUVDULRVTXHHUDQPVSRWHQWHV$SDUWLUGHDTXHOPRPHQWRHO$WOQWLFRVHDEULDORVLQJOHVHVFRQ
FRQGLFLRQHVPVHTXLWDWLYDV6LQDTXHOODLPSUREDEOHYLFWRULDLQJOHVDORVDFRQWHFLPLHQWRVTXHKDEUDQ
FUHDGRODFR\XQWXUDFUWLFDWUDQVIRUPDGRUD\TXHJHQHUDURQODVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVGLVWLQWLYDPHQWH
SOXUDOHVGHOSHURGRSRVWHULRUD,QJODWHUUDQXQFDVHKDEUDSXHVWRHQPRYLPLHQWR(QHOPDSD
VHPXHVWUDHOUDVWURGHORVQDXIUDJLRVHVSDROHVSURGXFLGRVHQHOPRPHQWRHQHOTXHOD$UPDGDHUD
SHUVHJXLGDDOUHGHGRUGHODVLVODV%ULWQLFDV
(YLGHQWHPHQWH HQ QDGLH SRGD SUHYHU ODV FRQVHFXHQFLDV GH OD DIRUWXQDGD YLFWRULD LQJOHVD
3UREDEOHPHQWHSRFRVFRPSUHQGLHURQHQDTXHOPRPHQWRTXHDTXHOORFUHDUDXQDFR\XQWXUDFUWLFDTXH
FRQGXFLUDDXQDJUDQUHYROXFLQSROWLFDXQVLJORGHVSXV1RVHGHEHSUHVXSRQHUTXHFXDOTXLHUFR\XQWXUDFUWLFDFRQGXFLUDXQDUHYROXFLQSROWLFDGH[LWR
RDXQFDPELRSDUDPHMRU/DKLVWRULDHVWOOHQDGHHMHPSORVGHUHYROXFLRQHV\PRYLPLHQWRVUDGLFDOHV
TXHVXVWLWX\HQXQDWLUDQDSRURWUDHQXQPRGHORTXHHOVRFLORJRDOHPQ5REHUW0LFKHOVGHVFULEL
FRPRODOH\GHKLHUURGHODROLJDUTXDXQDIRUPDSDUWLFXODUPHQWHSHUQLFLRVDGHOFUFXORYLFLRVR(OILQ
GHOFRORQLDOLVPRHQODVGFDGDVSRVWHULRUHVDODVHJXQGDJXHUUDPXQGLDOFUHFR\XQWXUDVFUWLFDVSDUD
PXFKDV DQWLJXDV FRORQLDV 6LQ HPEDUJR HQ OD PD\RUD GH ORV FDVRV GHO IULFD VXEVDKDULDQD \ HQ
PXFKRVGH$VLDORVJRELHUQRVSRVWHULRUHVDODLQGHSHQGHQFLDVLPSOHPHQWHDUUDQFDURQXQDSJLQDGHO
OLEUR GH 5REHUW 0LFKHOV \ UHSLWLHURQ H LQWHQVLILFDURQ ORV DEXVRV GH VXV DQWHFHVRUHV D PHQXGR
UHGXFLHQGRJUDYHPHQWHHOUHSDUWRGHOSRGHUSROWLFRGHVPDQWHODQGROLPLWDFLRQHV\VRFDYDQGRORV\D
H[LJXRV LQFHQWLYRV TXH SURSRUFLRQDEDQ ODV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV SDUD OD LQYHUVLQ \ HO SURJUHVR
HFRQPLFR 6RODPHQWH HQ DOJXQRV FDVRV HQ VRFLHGDGHV FRPR %RWVXDQD YDVH HO FDSWXOR 
XWLOL]DURQFR\XQWXUDVFUWLFDVSDUDLQLFLDUXQSURFHVRGHFDPELRSROWLFR\HFRQPLFRTXHSUHSDUHO
WHUUHQRSDUDHOGHVDUUROORHFRQPLFR
/DV FR\XQWXUDV FUWLFDV WDPELQ SXHGHQ GDU FRPR UHVXOWDGR XQ JUDQ FDPELR KDFLD LQVWLWXFLRQHV
H[WUDFWLYDVHQOXJDUGHSURYRFDUHODOHMDPLHQWRGHHOODV/DVLQVWLWXFLRQHVLQFOXVLYDVDXQTXHWHQJDQ
VX SURSLR EXFOH GH UHWURDOLPHQWDFLQ HO FUFXOR YLUWXRVR WDPELQ SXHGHQ FDPELDU UDGLFDOPHQWH GH
VHQWLGR\KDFHUVHJUDGXDOPHQWHPVH[WUDFWLYDVGHELGRDORVUHWRVTXHVXUJHQGXUDQWHODVFR\XQWXUDV
FUWLFDV \ODSRVLELOLGDGGHTXHHVWRRFXUUDHVGHQXHYRFRQWLQJHQWH /DUHSEOLFDYHQHFLDQDFRPR
YHUHPRV HQ HO FDSWXOR KL]R JUDQGHV SURJUHVRV KDFLD ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV \ HFRQPLFDV
LQFOXVLYDV HQ HO SHURGR PHGLHYDO 6LQ HPEDUJR PLHQWUDV HVDV LQVWLWXFLRQHV FREUDEDQ FDGD YH] PV
IXHU]D HQ ,QJODWHUUD WUDV OD 5HYROXFLQ JORULRVD GH HQ 9HQHFLD VH DFDEDURQ WUDQVIRUPDQGR HQ
LQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDVEDMRHOFRQWUROGHXQDUHGXFLGDOLWHTXHPRQRSROL]WDQWRODVRSRUWXQLGDGHV
HFRQPLFDVFRPRHOSRGHUSROWLFR


(OHPHQWRVSDUDFRPSUHQGHUHOHVWDGRGHODFXHVWLQ

/D DSDULFLQ GH XQD HFRQRPD GH PHUFDGR EDVDGD HQ LQVWLWXFLRQHV LQFOXVLYDV \ HQ HO GHVDUUROOR
HFRQPLFRVRVWHQLGRHQHOVLJOR;9,,,HQ,QJODWHUUDVHH[WHQGLSRUWRGRHOPXQGRHQWUHRWUDVUD]RQHV
SRUTXHSHUPLWLD,QJODWHUUDFRORQL]DUJUDQSDUWHGHOPXQGR/DLQIOXHQFLDGHOGHVDUUROORHFRQPLFR
LQJOVOOHJFODUDPHQWHDWRGDVSDUWHVSHURQRRFXUULORPLVPRFRQODVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDV\
SROWLFDV TXH FUH /D GLIXVLQ GH OD UHYROXFLQ LQGXVWULDO WXYR GLVWLQWRV HIHFWRV HQ HO PXQGR GH OD
PLVPD IRUPD TXH OD SHVWH QHJUD WXYR GLIHUHQWHV HIHFWRV HQ (XURSD RFFLGHQWDO \ RULHQWDO \ FRPR
GLVWLQWRVIXHURQWDPELQORVHIHFWRVGHODH[SDQVLQGHOFRPHUFLRSRUHO$WOQWLFRHQ,QJODWHUUD\HQ
(VSDD)XHURQODVLQVWLWXFLRQHVTXHKDEDHQODVGLVWLQWDVSDUWHVGHOPXQGRODVTXHGHWHUPLQDURQHO
LPSDFWR \ VWDV HUDQ UHDOPHQWH GLIHUHQWHV HQWUH V SXHVWR TXH ODV SHTXHDV GLIHUHQFLDV LQLFLDOHV VH
KDEDQ DPSOLDGR FRQ HO WLHPSR GHELGR D FR\XQWXUDV FUWLFDV DQWHULRUHV (VWDV GHVLJXDOGDGHV
LQVWLWXFLRQDOHV \ VXV LPSOLFDFLRQHV KDQ WHQGLGR D SHUVLVWLU KDVWD HO SUHVHQWH GHELGR D ORV FUFXORV
YLFLRVRV\YLUWXRVRVDXQTXHGHIRUPDLPSHUIHFWD\VRQODFODYHSDUDFRPSUHQGHUFPRDSDUHFLOD
GHVLJXDOGDGPXQGLDO\FXOHVODVLWXDFLQHQODTXHQRVHQFRQWUDPRV
$OJXQDVSDUWHVGHOPXQGRGHVDUUROODURQLQVWLWXFLRQHVPX\SDUHFLGDVDODVGH,QJODWHUUDSHURSRU
YDVPX\GLVWLQWDV)XHURQORVFDVRVGHDOJXQRVlDVHQWDPLHQWRVGHFRORQRV{HXURSHRVFRPR$XVWUDOLD
&DQDG \ (VWDGRV 8QLGRV DXQTXH VXV LQVWLWXFLRQHV DQ VH HVWDEDQ IRUPDQGR FXDQGR OD UHYROXFLQ
LQGXVWULDO VH LQLFL &RPR YLPRV HQ HO FDSWXOR HO SURFHVR TXH HPSH] FRQ OD IXQGDFLQ GH OD

FRORQLDGH-DPHVWRZQHQ\TXHFXOPLQFRQODJXHUUDGHOD,QGHSHQGHQFLD\ODSURPXOJDFLQGH
OD&RQVWLWXFLQHVWDGRXQLGHQVHFRPSDUWHPXFKDVGHODVFDUDFWHUVWLFDVGHODODUJDOXFKDHQ,QJODWHUUD
HQWUH HO 3DUODPHQWR \ OD PRQDUTXD \D TXH WDPELQ FRQGXMR D XQ (VWDGR FHQWUDOL]DGR FRQ
LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV SOXUDOHV /D UHYROXFLQ LQGXVWULDO VH H[WHQGL HQWRQFHV USLGDPHQWH D GLFKRV
SDVHV
(XURSD RFFLGHQWDO H[SHULPHQW PXFKRV GH ORV PLVPRV SURFHVRV KLVWULFRV \ WHQD LQVWLWXFLRQHV
VLPLODUHVDODVGH,QJODWHUUDHQHOPRPHQWRGHODUHYROXFLQLQGXVWULDO1RREVWDQWHKDEDGLIHUHQFLDV
SHTXHDV SHUR LPSRUWDQWHV HQWUH ,QJODWHUUD \ HO UHVWR GH ORV SDVHV \ SRU HVD UD]Q OD UHYROXFLQ
LQGXVWULDO VH GLR HQ ,QJODWHUUD \ QR HQ )UDQFLD (VWD UHYROXFLQ FUH XQD VLWXDFLQ FRPSOHWDPHQWH
QXHYD\YDULRVUHWRVFRQVLGHUDEOHPHQWHGLVWLQWRVSDUDORVUHJPHQHVHXURSHRVORTXHDVXYH]JHQHU
QXHYRV FRQIOLFWRV TXH FXOPLQDURQ HQ OD 5HYROXFLQ IUDQFHVD /D 5HYROXFLQ IUDQFHVD IXH RWUD
FR\XQWXUD FUWLFD TXH FRQGXMR D ODV LQVWLWXFLRQHV GH (XURSD RFFLGHQWDO D FRQYHUJHU FRQ ODV GH
,QJODWHUUDPLHQWUDVTXH(XURSDRULHQWDOGLYHUJDFDGDYH]PV
(OUHVWRGHOPXQGRVLJXLWUD\HFWRULDVLQVWLWXFLRQDOHVGLVWLQWDV/DFRORQL]DFLQHXURSHDSUHSDUHO
FDPLQR SDUD OD GLYHUJHQFLD LQVWLWXFLRQDO HQ $PULFD GRQGH IUHQWH D ODV LQVWLWXFLRQHV LQFOXVLYDV
GHVDUUROODGDVHQ(VWDGRV8QLGRV\&DQDGDSDUHFLHURQLQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDVHQ$PULFD/DWLQDOR
TXH H[SOLFD ORV PRGHORV GH GHVLJXDOGDG TXH YHPRV HQ HO FRQWLQHQWH DPHULFDQR /DV LQVWLWXFLRQHV
SROWLFDV\HFRQPLFDVH[WUDFWLYDVGHORVFRQTXLVWDGRUHVHVSDROHVHQ/DWLQRDPULFDKDQSHUGXUDGR
FRQGHQDQGRDVDJUDQSDUWHGHHVWDUHJLQDODSREUH]D6LQHPEDUJRD$UJHQWLQD\&KLOHOHVKDLGR
PXFKRPHMRUTXHDODPD\RUDGHORVSDVHVGHODUHJLQ+DEDDOOSRFRVSXHEORVLQGJHQDV\HVFDVDV
ULTXH]DV PLQHUDOHV SRU OR TXH ORV HVSDROHV lQR OHV SUHVWDURQ DWHQFLQ{ \ VH FRQFHQWUDURQ HQ ODV
WLHUUDVRFXSDGDVSRUODVFLYLOL]DFLRQHVD]WHFDPD\DHLQFD1RHVQLQJXQDFDVXDOLGDGTXHODSDUWHPV
SREUH GH $UJHQWLQD VHD HO QRURHVWH OD QLFD ]RQD GHO SDV TXH HVWXYR LQWHJUDGD HQ OD HFRQRPD
FRORQLDOHVSDROD6XSREUH]DSHUVLVWHQWHFRPROHJDGRGHODVLQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDVHVVLPLODUDOD
TXHFUHODPLWDGH3RWRVHQ%ROLYLD\3HU YDVHHOFDSWXOR 
IULFD IXH OD SDUWH GHO PXQGR TXH WXYR LQVWLWXFLRQHV PHQRV FDSDFHV GH DSURYHFKDU ODV
RSRUWXQLGDGHV TXH RIUHFL OD UHYROXFLQ LQGXVWULDO &RPR PQLPR GXUDQWH ORV OWLPRV PLO DRV
H[FHSWR SHTXHRV QFOHRV \ GXUDQWH SHURGRV GH WLHPSR OLPLWDGRV IULFD KD TXHGDGR UH]DJDGD FRQ
UHODFLQDOUHVWRGHOPXQGRHQWHFQRORJDSURVSHULGDG\GHVDUUROORSROWLFR(VODSDUWHGHOPXQGRHQ
ODTXHORV(VWDGRVFHQWUDOL]DGRVVHIRUPDURQPVWDUGH\GHIRUPDPX\IUJLO8QDYH]IRUPDGRVHUD
SUREDEOH TXH IXHUDQ WDQ DEVROXWLVWDV FRPR HO &RQJR \ D PHQXGR WHQDQ XQD YLGD FRUWD \D TXH
QRUPDOPHQWH GHVDSDUHFDQ IULFD FRPSDUWH HVWD WUD\HFWRULD GH IDOWD GH FHQWUDOL]DFLQ HVWDWDO FRQ
SDVHVFRPR$IJDQLVWQ+DLW\1HSDOTXHWDPSRFRKDQSRGLGRLPSRQHUHORUGHQHQVXWHUULWRULR\
FUHDU DOJR SDUHFLGR D OD HVWDELOLGDG SDUD ORJUDU XQ PQLPR GH SURJUHVR HFRQPLFR $ SHVDU GH
HQFRQWUDUVH HQ SDUWHV GHO PXQGR PX\ GLVWLQWDV$IJDQLVWQ +DLW \ 1HSDO WLHQHQ PXFKR HQ FRPQ
LQVWLWXFLRQDOPHQWHFRQODPD\RUDGHORVSDVHVGHOIULFDVXEVDKDULDQDSRUORTXHVRQDOJXQRVGHORV
PVSREUHVGHOPXQGRKR\HQGD
/DPDQHUDHQODTXHODVLQVWLWXFLRQHVDIULFDQDVHYROXFLRQDURQDVXIRUPDH[WUDFWLYDDFWXDOLOXVWUD
GHQXHYRHOSURFHVRGHGHULYDLQVWLWXFLRQDOPDUFDGRSRUFR\XQWXUDVFUWLFDVSHURHVWDYH]DPHQXGR
FRQ UHVXOWDGRV PX\ SHUYHUVRV VREUH WRGR GXUDQWH OD H[SDQVLQ GHO WUILFR GH HVFODYRV D WUDYV GHO
$WOQWLFR$OOOHJDUORVFRPHUFLDQWHVHXURSHRVVHFUHDURQQXHYDVRSRUWXQLGDGHVHFRQPLFDVSDUDHO
UHLQRGHO&RQJR(OFRPHUFLRGHODUJDGLVWDQFLDTXHWUDQVIRUP(XURSDWDPELQWUDQVIRUPDOUHLQR
GHO &RQJR SHUR GH QXHYR FREUDEDQ LPSRUWDQFLD ODV GLIHUHQFLDV LQVWLWXFLRQDOHV LQLFLDOHV (O
DEVROXWLVPR FRQJROHR SDV GH VHU XQD VRFLHGDG FRPSOHWDPHQWH GRPLQDQWH FRQ LQVWLWXFLRQHV
HFRQPLFDVH[WUDFWLYDVTXHVHOLPLWDEDDDSURSLDUVHGHWRGDODSURGXFFLQDJUFRODGHVXVFLXGDGDQRV

DHVFODYL]DUHQPDVDDODSREODFLQ\HQYLDUODDORVSRUWXJXHVHVDFDPELRGHDUPDV\SURGXFWRVGHOXMR
SDUDODOLWHFRQJROHD
/DVGLIHUHQFLDVLQLFLDOHVHQWUH,QJODWHUUD\HO&RQJRVXSXVLHURQTXHODVRSRUWXQLGDGHVGHOQXHYR
FRPHUFLRDODUJDGLVWDQFLDTXHFUHDURQXQDFR\XQWXUDFUWLFDSDUDODVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVSOXUDOHV
HQ,QJODWHUUDWDPELQHOLPLQDUDQFXDOTXLHUHVSHUDQ]DGHGHUURWDUDODEVROXWLVPRHQHO&RQJR(QJUDQ
SDUWHGHIULFDORVEHQHILFLRVVXVWDQFLDOHVSURFHGHQWHVGHODHVFODYLWXGFRQGXMHURQQRVRODPHQWHDVX
LQWHQVLILFDFLQHLQFOXVRDGHUHFKRVGHSURSLHGDGPVLQVHJXURVSDUDODVSHUVRQDVVLQRWDPELQDXQD
JXHUUDLQWHQVD\DODGHVWUXFFLQGHPXFKDVLQVWLWXFLRQHVH[LVWHQWHVDOFDERGHSRFRVVLJORVFXDOTXLHU
SURFHVRGHFHQWUDOL]DFLQHVWDWDOKDEDFDPELDGRFRPSOHWDPHQWHGHVHQWLGR\PXFKRVGHORV(VWDGRV
DIULFDQRV KDEDQ GHVDSDUHFLGR$ SHVDU GH TXH VH FUHDURQ DOJXQRV QXHYRV \ HQ RFDVLRQHV SRWHQWHV
SDUDH[SORWDUHOWUILFRGHHVFODYRVHVWRV(VWDGRVVHEDVDEDQHQODJXHUUD\HOVDTXHR/DFR\XQWXUD
FUWLFDGHOGHVFXEULPLHQWRGH$PULFDSXGRD\XGDUD,QJODWHUUDDGHVDUUROODULQVWLWXFLRQHVLQFOXVLYDV
SHURKL]RTXHODVLQVWLWXFLRQHVGHIULFDIXHUDQWRGDYDPVH[WUDFWLYDV
$XQTXH HO WUILFR GH HVFODYRV DFDEDUD HQ JHQHUDO GHVSXV GH HO FRORQLDOLVPR HXURSHR
SRVWHULRUQRVRODPHQWHUHYLUWLXQDPRGHUQL]DFLQHFRQPLFDLQFLSLHQWHHQDOJXQDVSDUWHVGHOVXU\HO
RHVWH GH IULFD VLQR TXH WDPELQ HOLPLQ FXDOTXLHU SRVLELOLGDG GH UHIRUPD LQVWLWXFLRQDO LQGJHQD
$TXHOOR VLJQLILF TXH LQFOXVR IXHUD GH UHDV FRPR HO &RQJR 0DGDJDVFDU 1DPLELD \ 7DQ]DQLD
]RQDVHQODVTXHHOVDTXHRHOFDRVHQPDVDHLQFOXVRHODVHVLQDWRDJUDQHVFDODHUDQODQRUPDIXHUD
PX\SRFRSUREDEOHTXHIULFDFDPELDUDVXFDPLQRLQVWLWXFLRQDO
$Q SHRU ODV HVWUXFWXUDV GHO GRPLQLR FRORQLDO GHMDURQ IULFD FRQ XQ OHJDGR LQVWLWXFLRQDO PV
FRPSOHMR\SHUMXGLFLDOHQODGFDGDGHORVVHVHQWDTXHDOFRPLHQ]RGHOSHURGRFRORQLDO(OGHVDUUROOR
GH ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV \ HFRQPLFDV HQ PXFKDV FRORQLDV DIULFDQDV VLJQLILF TXH HQ OXJDU GH
LQVWDXUDU XQD FR\XQWXUD FUWLFD SDUD OD PHMRUD GH VXV LQVWLWXFLRQHV OD LQGHSHQGHQFLD FUH XQD
RSRUWXQLGDG SDUD TXH ORV OGHUHV VLQ HVFUSXORV FRQVLJXLHUDQ H LQWHQVLILFDUDQ OD H[WUDFFLQ TXH ORV
FRORQLDQLVWDVHXURSHRVSUHVLGLHURQ/RVLQFHQWLYRVSROWLFRVTXHFUHDURQHVWDVHVWUXFWXUDVFRQGXMHURQD
XQ HVWLOR GH SROWLFD TXH UHSURGXFD ORV PRGHORV KLVWULFRV GH GHUHFKRV GH SURSLHGDG LQVHJXURV H
LQHILFLHQWHV HQ (VWDGRV FRQ WHQGHQFLDV DEVROXWLVWDV IXHUWHV TXH VLQ HPEDUJR FDUHFDQ GH FXDOTXLHU
DXWRULGDGFHQWUDOL]DGDVREUHVXVWHUULWRULRV
/D UHYROXFLQ LQGXVWULDO WRGDYD QR VH KD H[WHQGLGR D IULFD SRUTXH GLFKR FRQWLQHQWH KD
H[SHULPHQWDGR XQ ODUJR FUFXOR YLFLRVR GH SHUVLVWHQFLD \ UHFUHDFLQ GH LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV \
HFRQPLFDVH[WUDFWLYDV%RWVXDQDHVODH[FHSFLQ&RPRYHUHPRVHQHOFDSWXORHQHOVLJOR;,;HO
UH\ .KDPD DEXHOR GHO SULPHU PLQLVWUR GH %RWVXDQD WUDV OD LQGHSHQGHQFLD 6HUHWVH .KDPD LQLFL
DOJXQRV FDPELRV SDUD PRGHUQL]DU ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV \ HFRQPLFDV GH VX WULEX 5HVXOWD
H[FHSFLRQDOTXHGLFKRVFDPELRVQRIXHUDQGHVWUXLGRVHQHOSHURGRFRORQLDO\HQSDUWHHVWRIXHGHELGR
D ORV LQWHOLJHQWHV GHVDIRV TXH .KDPD \ RWURV MHIHV VXSXVLHURQ SDUD OD DXWRULGDG FRORQLDO 6X
LQWHUDFFLQFRQODFR\XQWXUDFUWLFDTXHFUHODLQGHSHQGHQFLDGHOFRQWUROFRORQLDOVHQWODVEDVHVSDUD
HO[LWRSROWLFR\HFRQPLFRGH%RWVXDQD(VRWURFDVRTXHGHPXHVWUDODLPSRUWDQFLDTXHWLHQHQODV
SHTXHDVGLIHUHQFLDVKLVWULFDV
/D WHQGHQFLD D YHU ORV DFRQWHFLPLHQWRV KLVWULFRV FRPR FRQVHFXHQFLDV LQHYLWDEOHV GH IXHU]DV
SURIXQGDPHQWH DUUDLJDGDV HV UHDO $XQTXH KDJDPRV PXFKR KLQFDSL HQ FPR OD KLVWRULD GH ODV
LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV \ SROWLFDV FUHD FUFXORV YLFLRVRV \ YLUWXRVRV OD FDVXDOLGDG FRPR KHPRV
GHVWDFDGR HQ HO FRQWH[WR GHO GHVDUUROOR GH ODV LQVWLWXFLRQHV LQJOHVDV VLHPSUH SXHGH VHU XQ IDFWRU
GHWHUPLQDQWH6HUHWVH.KDPDTXHHVWXGLDEDHQ,QJODWHUUDHQODGFDGDGHORVFXDUHQWDVHHQDPRUGH
5XWK :LOOLDPV XQD PXMHU EODQFD 3RU HVWD UD]Q HO UJLPHQ UDFLVWD GHODSDUWKHLG GH 6XGIULFD
FRQYHQFL DO JRELHUQR LQJOV SDUD TXH OH SURKLELHUDQ HQWUDU HQ HO SURWHFWRUDGR GHVSXV OODPDGR

%HFKXDQDODQGLD FX\DDGPLQLVWUDFLQHVWDEDEDMRHO$OWR&RPLVLRQDGRGH6XGIULFD \OUHQXQFLD


VXUHLQDGR&XDQGRYROYLDGLULJLUODOXFKDDQWLFRORQLDOORKL]RFRQODLQWHQFLQQRGHDILDQ]DUODV
LQVWLWXFLRQHV WUDGLFLRQDOHV VLQR GH DGDSWDUODV DO PXQGR PRGHUQR .KDPD HUD XQ KRPEUH
H[WUDRUGLQDULRVLQLQWHUVSRUODULTXH]DSHUVRQDO\HQWUHJDGRDODFRQVWUXFFLQGHVXSDV/DPD\RU
SDUWHGHORVSDVHVDIULFDQRVQRKDQWHQLGRWDQWDVXHUWH/DVGRVFRVDVIXHURQLPSRUWDQWHVHOGHVDUUROOR
KLVWULFR GH ODV LQVWLWXFLRQHV HQ %RWVXDQD \ ORV IDFWRUHV FLUFXQVWDQFLDOHV TXH SURYRFDURQ TXH IXHUDQ
FRQVWUXLGDVHQOXJDUGHVHUGHUURFDGDVRGLVWRUVLRQDGDVFRPRVXFHGLHQHOUHVWRGHIULFD


(QHOVLJOR;,;XQDEVROXWLVPRQRPX\GLVWLQWRDOGHIULFDR(XURSDRULHQWDOEORTXHDEDHOFDPLQRD
OD LQGXVWULDOL]DFLQ GH JUDQ SDUWH GH $VLD (Q &KLQD HO (VWDGR HUD IXHUWHPHQWH DEVROXWLVWD \ ODV
FLXGDGHV ORV FRPHUFLDQWHV \ ORV LQGXVWULDOHV LQGHSHQGLHQWHV SUFWLFDPHQWH QR H[LVWDQ R ELHQ HUDQ
PX\GELOHVGHVGHHOSXQWRGHYLVWDSROWLFR&KLQDIXHXQDJUDQSRWHQFLDQDYDO\\DSDUWLFLSDEDHQHO
FRPHUFLRDODUJDGLVWDQFLDVLJORVDQWHVTXHORVHXURSHRV6LQHPEDUJRVHDOHMGHORVRFDQRVMXVWRHQ
HOSHRUPRPHQWRFXDQGRORVHPSHUDGRUHV0LQJGHFLGLHURQDILQDOHVGHOVLJOR;,9\SULQFLSLRVGHO;9
TXH DXPHQWDU HO FRPHUFLR D ODUJD GLVWDQFLD \ OD GHVWUXFFLQ FUHDWLYD TXH HOOR SRGUD DSRUWDU
SUREDEOHPHQWHDPHQD]DUDVXFRQWURO
(Q OD ,QGLD OD GHULYD LQVWLWXFLRQDO IXQFLRQ GH XQD IRUPD GLVWLQWD \ FRQGXMR DO GHVDUUROOR GH XQ
VLVWHPD GH FDVWDV KHUHGLWDULR H[FHSFLRQDOPHQWH UJLGR TXH OLPLWDED HO IXQFLRQDPLHQWR GH ORV
PHUFDGRV \ OD DVLJQDFLQ GH OD PDQR GH REUD HQ ODV SURIHVLRQHV GH XQD PDQHUD PV HVWULFWD TXH HO
RUGHQ IHXGDO HQ OD (XURSD PHGLHYDO $GHPV WDPELQ DSR\ RWUR WLSR GH DEVROXWLVPR EDMR ORV
JREHUQDQWHVPRJROHV/DPD\RUDGHORVSDVHVHXURSHRVWHQDQVLVWHPDVVLPLODUHVHQOD(GDG0HGLD
$OJXQRV DSHOOLGRV DQJORVDMRQHV PRGHUQRV FRPR %DNHU SDQDGHUR &RRSHU WRQHOHUR \ 6PLWK
KHUUHUR VRQGHVFHQGLHQWHVGLUHFWRVGHFDWHJRUDVRFXSDFLRQDOHVKHUHGLWDULDV/RV%DNHUKDFDQSDQ
ORV&RRSHUKDFDQWRQHOHV\ORV6PLWKIRUMDEDQPHWDOHV6LQHPEDUJRHVWDVFDWHJRUDVQXQFDIXHURQ
WDQ UJLGDV FRPR ODV GLVWLQFLRQHV GH FDVWDV LQGLDV \ IXHURQ SHUGLHQGR HO VLJQLILFDGR FRPR HOHPHQWR
SDUDSUHGHFLUODSURIHVLQGHXQDSHUVRQD/RVFRPHUFLDQWHVLQGLRVFRPHUFLDEDQDWUDYVGHORFDQR
QGLFR \ VH GHVDUUROODED XQD JUDQ LQGXVWULD WH[WLO SHUR HO VLVWHPD GH FDVWDV \ HO DEVROXWLVPR PRJRO
LPSLGLHURQ HO GHVDUUROOR GH LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV LQFOXVLYDV HQ OD ,QGLD (Q HO VLJOR;,; OD
VLWXDFLQHUDLQFOXVRPHQRVSURSLFLDSDUDODLQGXVWULDOL]DFLQGDGRTXHOD,QGLDSDVDVHUXQDFRORQLD
H[WUDFWLYD GH ORV LQJOHVHV &KLQD QXQFD IXH IRUPDOPHQWH FRORQL]DGD SRU XQD SRWHQFLD HXURSHD SHUR
GHVSXVGHTXHORVLQJOHVHVGHUURWDUDQDORVFKLQRVHQODVJXHUUDVGHO2SLRHQWUH\\GH
QXHYR HQWUH \ WXYR TXH ILUPDU YDULRV WUDWDGRV KXPLOODQWHV \ SHUPLWLU OD HQWUDGD GH
H[SRUWDFLRQHV HXURSHDV &KLQD FRPR OD ,QGLD \ RWURV SDVHV QR DSURYHFK ODV RSRUWXQLGDGHV
FRPHUFLDOHVHLQGXVWULDOHV$VLDH[FHSWR-DSQTXHGUH]DJDGDPLHQWUDVTXH(XURSDRFFLGHQWDOVDOD
DGHODQWH


(OFDPLQRGHOGHVDUUROORLQVWLWXFLRQDOTXHWUD]-DSQHQHOVLJOR;,;LOXVWUDGHQXHYRODLQWHUDFFLQ
HQWUH FR\XQWXUDV FUWLFDV \ SHTXHDV GLIHUHQFLDV FUHDGDV SRU OD GHULYD LQVWLWXFLRQDO -DSQ FRPR
&KLQD HVWDED EDMR HO GRPLQLR DEVROXWLVWD /D IDPLOLD 7RNXJDZD VH KL]R FRQ HO SRGHU HQ \
JREHUQ FRQ XQ VLVWHPD IHXGDO TXH WDPELQ SURKLED HO FRPHUFLR LQWHUQDFLRQDO -DSQ DVLPLVPR VH
HQIUHQW D XQD FR\XQWXUD FUWLFD SURYRFDGD SRU OD LQWHUYHQFLQ RFFLGHQWDO FXDQGR FXDWUR EXTXHV GH
JXHUUDHVWDGRXQLGHQVHVGLULJLGRVSRU0DWWKHZ&3HUU\HQWUDURQHQODEDKDGH(GRHQMXOLRGH\
H[LJLHURQFRQFHVLRQHVFRPHUFLDOHVVLPLODUHVDODVTXHKDEDREWHQLGR,QJODWHUUDGHORVFKLQRVHQODV

JXHUUDV GHO 2SLR 6LQ HPEDUJR HVWD FR\XQWXUD FUWLFD VH GHVDUUROO GH XQD IRUPD PX\ GLVWLQWD HQ
-DSQ$SHVDUGHVXSUR[LPLGDG\GHODVIUHFXHQWHVLQWHUDFFLRQHVHQHOVLJOR ;,;&KLQD\-DSQ\DVH
KDEDQGLVWDQFLDGRLQVWLWXFLRQDOPHQWH
(OGRPLQLR7RNXJDZDHQ-DSQHUDDEVROXWLVWD\H[WUDFWLYRSHURHMHUFDXQFRQWUROIUJLOVREUHORV
OGHUHV GH ORV RWURV JUDQGHV GRPLQLRV IHXGDOHV \ SRGD VHU FXHVWLRQDGR 3RU HO FRQWUDULR \ DXQTXH
KXELHUD UHEHOLRQHV GH FDPSHVLQRV \ FRQIOLFWRV FLYLOHV HO DEVROXWLVPR GH &KLQD HUD PV IXHUWH OD
RSRVLFLQHVWDEDPHQRVRUJDQL]DGD\WHQDPHQRVDXWRQRPD1RKDEDHTXLYDOHQWHVGHORVOGHUHVGH
ORVRWURVGRPLQLRVHQ&KLQDTXHSXGLHUDQFXHVWLRQDUHOGRPLQLRDEVROXWLVWDGHOHPSHUDGRU\PDUFDU
XQ FDPLQR LQVWLWXFLRQDO DOWHUQDWLYR (VWD GLIHUHQFLD LQVWLWXFLRQDO HQ PXFKRV DVSHFWRV SHTXHD GH
DFXHUGR FRQ ODV GLIHUHQFLDV H[LVWHQWHV HQWUH &KLQD \ -DSQ \ (XURSD RFFLGHQWDO WXYR FRQVHFXHQFLDV
GHFLVLYDV GXUDQWH OD FUWLFD FR\XQWXUD TXH VH SURGXMR SRU OD FRQWXQGHQWH OOHJDGD GH LQJOHVHV \
QRUWHDPHULFDQRV&KLQDFRQWLQXVXFDPLQRDEVROXWLVWDGHVSXVGHODVJXHUUDVGHO2SLRPLHQWUDVTXH
ODDPHQD]DHVWDGRXQLGHQVHIRUWDOHFLODRSRVLFLQDOGRPLQLR7RNXJDZDHQ-DSQ\FRQGXMRDOSDVD
XQD UHYROXFLQ OD UHVWDXUDFLQ 0HLML FRPR YHUHPRV HQ HO FDSWXOR (VWD UHYROXFLQ SROWLFD
MDSRQHVD SHUPLWL TXH KXELHUD PV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV LQFOXVLYDV \ PXFKDV PV LQVWLWXFLRQHV
HFRQPLFDV LQFOXVLYDV TXH GHVDUUROODU \ VHQW ODV EDVHV SDUD HO USLGR GHVDUUROOR MDSRQV SRVWHULRU
PLHQWUDV&KLQDODQJXLGHFDEDMRHODEVROXWLVPR
/D IRUPD GH UHDFFLRQDU GH -DSQ DQWH OD DPHQD]D GH ORV EXTXHV GH JXHUUD HVWDGRXQLGHQVHV IXH
HPSH]DU XQ SURFHVR GH WUDQVIRUPDFLQ LQVWLWXFLRQDO IXQGDPHQWDO OR TXH QRV D\XGD D HQWHQGHU RWUR
DVSHFWR GH OD VLWXDFLQ HQ OD TXH QRV HQFRQWUDPRV ODV WUDQVLFLRQHV GHO HVWDQFDPLHQWR DO USLGR
FUHFLPLHQWR&RUHDGHO6XU7DLZQ\ILQDOPHQWH&KLQDORJUDURQXQULWPRGHFUHFLPLHQWRHFRQPLFR
GH YUWLJR D SDUWLU GH OD VHJXQGD JXHUUD PXQGLDO SRU XQD YD VLPLODU D OD GH -DSQ (Q FDGD XQR GH
HVWRV FDVRV HVWH GHVDUUROOR HFRQPLFR IXH SUHFHGLGR SRU FDPELRV KLVWULFRV HQ ODV LQVWLWXFLRQHV
HFRQPLFDV GH HVWRV SDVHV DXQTXH QR VLHPSUH HQ VXV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV FRPR GHMD FODUR HO
HMHPSORFKLQR
7DPELQH[LVWHXQDUHODFLQFRQODOJLFDGHFPRORVHSLVRGLRVGHOUSLGRGHVDUUROORHFRQPLFR
OOHJDURQ D XQ ILQ DEUXSWR H LQYROXFLRQDURQ 'HO PLVPR PRGR TXH ORV SDVRV GHFLVLYRV KDFLD ODV
LQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVLQFOXVLYDVSXHGHQLQLFLDUXQUSLGRGHVDUUROORHFRQPLFRXQFDPELRUDGLFDO
UHVSHFWR D ODV LQVWLWXFLRQHV LQFOXVLYDV SXHGH FRQGXFLU DO HVWDQFDPLHQWR HFRQPLFR 6LQ HPEDUJR HV
PVIUHFXHQWHTXHHOFRODSVRGHOUSLGRGHVDUUROORHFRQPLFRVHDFRQVHFXHQFLDGHTXHHOFUHFLPLHQWR
EDMR LQVWLWXFLRQHV H[WUDFWLYDV KD\D OOHJDGR D VX ILQ FRPR IXH HO FDVR GH $UJHQWLQD R OD 8QLQ
6RYLWLFD &RPR KHPRV YLVWR HVWR SXHGH VXFHGHU GHELGR D OXFKDV LQWHUQDV SRU HO ERWQ GH OD
H[WUDFFLQ OR TXH FRQGXFLUD DO FRODSVR GHO UJLPHQ R SRU OD IDOWD LQKHUHQWH GH LQQRYDFLQ \
GHVWUXFFLQ FUHDWLYD EDMR LQVWLWXFLRQHV H[WUDFWLYDV TXH SRQHQ OPLWHV DO GHVDUUROOR VRVWHQLGR (Q HO
VLJXLHQWHFDSWXORVHDQDOL]DUHQGHWDOOHFPRORVVRYLWLFRVWRSDURQVHULDPHQWHFRQHVWRVOPLWHV


6L ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV \ HFRQPLFDV GH $PULFD /DWLQD GXUDQWH ORV OWLPRV TXLQLHQWRV DRV
HVWXYLHURQ PDUFDGDV SRU HO FRORQLDOLVPR HVSDRO ODV GH 2ULHQWH 3U[LPR OR HVWXYLHURQ SRU HO
FRORQLDOLVPRRWRPDQR(QORVRWRPDQRVEDMRHOVXOWQ0HKPHW,,WRPDURQ&RQVWDQWLQRSOD\OD
FRQYLUWLHURQ HQ VX FDSLWDO 'XUDQWH HO UHVWR GHO VLJOR FRQTXLVWDURQ JUDQ SDUWH GH ORV %DOFDQHV \ OD
PD\RUSDUWHGHOUHVWRGH7XUTXD(QODSULPHUDPLWDGGHOVLJOR ;9,HOGRPLQLRRWRPDQRVHH[WHQGL
SRUWRGR2ULHQWH3U[LPR\HO1RUWHGHIULFD(QWUDVODPXHUWHGHOVXOWQ6ROLPQ,FRQRFLGR
FRPRHO0DJQILFRVXLPSHULRVHH[WHQGDGHVGH7QH]HQHOHVWHSDVDQGRSRU(JLSWRKDVWDOOHJDUD
OD0HFDHQODSHQQVXOD$UELJD\KDVWDORTXHDFWXDOPHQWHHV,UDN(O(VWDGRRWRPDQRHUDDEVROXWLVWD

HO VXOWQ UHQGD FXHQWDV D SRFDV SHUVRQDV \ QR FRPSDUWD HO SRGHU FRQ QDGLH /DV LQVWLWXFLRQHV
HFRQPLFDVTXHLPSRQDQORVRWRPDQRVHUDQPX\H[WUDFWLYDV1RH[LVWDODSURSLHGDGSULYDGDGHOD
WLHUUD \D TXH WRGD SHUWHQHFD IRUPDOPHQWH DO (VWDGR /RV LPSXHVWRV VREUH OD WLHUUD \ OD SURGXFFLQ
DJUFROD MXQWR FRQ ORV ERWLQHV GH JXHUUD HUDQ OD SULQFLSDO IXHQWH GH LQJUHVRV GHO JRELHUQR 6LQ
HPEDUJRHO(VWDGRRWRPDQRQRGRPLQDED2ULHQWH3U[LPRGHODPLVPDIRUPDTXHSRGDGRPLQDUVX
QFOHR WUDGLFLRQDO $QDWROLD QL KDVWD HO SXQWR HQ TXH HO (VWDGR HVSDRO GRPLQDED OD VRFLHGDG
ODWLQRDPHULFDQD(O(VWDGRRWRPDQRHUDFXHVWLRQDGRFRQWLQXDPHQWHSRUORVEHGXLQRV\RWURVSRGHUHV
WULEDOHV GH OD SHQQVXOD$UELJD &DUHFD GH VXILFHQWH SRGHU SDUD LPSRQHU XQ RUGHQ HVWDEOH HQ JUDQ
SDUWHGH2ULHQWH3U[LPR\GHFDSDFLGDGDGPLQLVWUDWLYDSDUDUHFDXGDULPSXHVWRVDVTXHHQFDUJDED
HVWDIXQFLQDWHUFHURVYHQGLQGROHVHOGHUHFKRDUHFDXGDULPSXHVWRVDFWLYLGDGTXHSRGDQHMHUFHUGH
OD IRUPD TXH FRQVLGHUDVHQ PV RSRUWXQD $V TXH DTXHOORV FDPSHVLQRV TXH FREUDEDQ LPSXHVWRV VH
KLFLHURQDXWQRPRV\SRGHURVRV/RVLPSXHVWRVHQORVWHUULWRULRVGH2ULHQWH3U[LPROOHJDURQDVHU
PX\ DOWRV GH XQR D GRV WHUFLRV GH OR TXH SURGXMHUDQ ORV FDPSHVLQRV \ JUDQ SDUWH GH HOORV VH ORV
TXHGDEDQ ORV FREUDGRUHV GH LPSXHVWRV &RPR HO (VWDGR RWRPDQR QR ILM XQ RUGHQ HVWDEOH HQ HVWDV
UHDVQRHVWDEDQJDUDQWL]DGRVORVGHUHFKRVGHSURSLHGDG\UHLQDEDXQFDRVGRPLQDGRSRUEDQGLGRV\
HQHOTXHORVGLVWLQWRVJUXSRVDUPDGRVULYDOL]DEDQSRUHOFRQWUROORFDO3RUHMHPSORHQ3DOHVWLQDOD
VLWXDFLQHUDWDQH[WUHPDTXHDILQDOHVGHOVLJOR;9,ORVFDPSHVLQRVDEDQGRQDURQODWLHUUDPVIUWLO\
VHWUDVODGDURQD]RQDVPRQWDRVDVSDUDFRQVHJXLUXQDPD\RUSURWHFFLQIUHQWHDORVEDQGLGRV
/DVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVH[WUDFWLYDVGHODV]RQDVXUEDQDVGHO,PSHULRRWRPDQRQRHUDQPHQRV
VRIRFDQWHV (O FRPHUFLR HVWDED EDMR FRQWURO HVWDWDO \ ODV SURIHVLRQHV HVWULFWDPHQWH UHJXODGDV SRU
JUHPLRV \ PRQRSROLRV $V SXHV GXUDQWH OD UHYROXFLQ LQGXVWULDO ODV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV GH
2ULHQWH3U[LPRHUDQH[WUDFWLYDV\OD]RQDH[SHULPHQWXQHVWDQFDPLHQWRHFRQPLFR
$ SDUWLU GH OD GFDGD GH ORV RWRPDQRV LQWHQWDURQ UHIRUPDU ODV LQVWLWXFLRQHV UHYRFDURQ ORV
LPSXHVWRVDJUDULRV\FRQVLJXLHURQFRQWURODUDDOJXQRVJUXSRVDXWQRPRV6LQHPEDUJRHODEVROXWLVPR
SHUVLVWLKDVWDODSULPHUDJXHUUDPXQGLDO\ORVHVIXHU]RVSRUORJUDUXQDUHIRUPDIXHURQIUXVWUDGRVSRU
HOWHPRUKDELWXDOGHODOLWHGLULJHQWHDODGHVWUXFFLQFUHDWLYD\DSHUGHUVXVSULYLOHJLRVHFRQPLFRV\
SROWLFRV0LHQWUDVORVUHIRUPDGRUHVRWRPDQRVKDEODEDQGHLQWURGXFLUGHUHFKRVGHSURSLHGDGSULYDGD
HQODWLHUUDSDUDDXPHQWDUODSURGXFWLYLGDGDJUFRODSHUVLVWDHOVWDWXTXRGHELGRDOGHVHRGHUHFDXGDU
LPSXHVWRV\FRQWURODUODSROWLFD$SDUWLUGHVHSXVRILQDODFRORQL]DFLQRWRPDQD\HPSH]OD
FRORQL]DFLQHXURSHD&XDQGRDFDEHOFRQWUROHXURSHRVHSURGXMRODPLVPDGLQPLFDTXHYLPRVHQ
HOIULFDVXEVDKDULDQDFXDQGRODVOLWHVLQGHSHQGLHQWHVVHDSRGHUDURQGHODVLQVWLWXFLRQHVFRORQLDOHV
H[WUDFWLYDV(QDOJXQRVFDVRVFRPRHQODPRQDUTXDGH-RUGDQLDHVWDVOLWHVHUDQFUHDFLRQHVGLUHFWDV
GH ORV SRGHUHV FRORQLDOHV OR TXH WDPELQ VXFHGD FRQ IUHFXHQFLD HQ IULFD FRPR YHUHPRV /RV
QLYHOHVGHUHQWDGHORVSDVHVGH2ULHQWH3U[LPRTXHKR\GDQRWLHQHQSHWUOHRVRQVLPLODUHVDORVGH
ORVSDVHVSREUHVGH$PULFD/DWLQD1RVXIULHURQORVHIHFWRVGHIXHU]DVWDQHPSREUHFHGRUDVFRPRHO
WUILFR GH HVFODYRV \ VH EHQHILFLDURQ GXUDQWH XQ SHURGR PV ODUJR GH ORV IOXMRV GH WHFQRORJD
HXURSHD(QOD(GDG0HGLD2ULHQWH3U[LPRHUDXQDSDUWHUHODWLYDPHQWHDYDQ]DGDGHOPXQGRGHVGHHO
SXQWR GH YLVWD HFRQPLFR +R\ HQ GD QR HV WDQ SREUH FRPR IULFD SHUR OD PD\RU SDUWH GH VX
SREODFLQWRGDYDYLYHHQODSREUH]D


+HPRVYLVWRTXHQLODVWHRUDVEDVDGDVHQODJHRJUDIDQLHQODFXOWXUDQLHQODLJQRUDQFLDD\XGDQD
H[SOLFDU OD VLWXDFLQ HQ OD TXH HVWDPRV LQPHUVRV 1R SURSRUFLRQDQ XQD MXVWLILFDFLQ VDWLVIDFWRULD GH
ORV SULQFLSDOHV SDWURQHV GH OD GHVLJXDOGDG PXQGLDO HO KHFKR GH TXH HO SURFHVR GH GLYHUJHQFLD
HFRQPLFD HPSH]DUD FRQ OD UHYROXFLQ LQGXVWULDO HQ ,QJODWHUUD GXUDQWH ORV VLJORV;9,,, \;,; \ VH

H[WHQGLHUD GHVSXV D (XURSD RFFLGHQWDO \ D ODV FRORQLDV HXURSHDV OD SHUVLVWHQWH GLYHUJHQFLD HQWUH
GLVWLQWDV SDUWHV GH $PULFD OD SREUH]D GH IULFD X 2ULHQWH 3U[LPR OD GLIHUHQFLD HQWUH (XURSD
RULHQWDO\RFFLGHQWDOODVWUDQVLFLRQHVGHVGHHOHVWDQFDPLHQWRKDVWDHOGHVDUUROORHFRQPLFR\HOILQ
HQRFDVLRQHVDEUXSWRGHORVLPSXOVRVGHFUHFLPLHQWR6LQHPEDUJRQXHVWUDWHRUDLQVWLWXFLRQDOVTXH
ORH[SOLFD
(QORVFDSWXORVUHVWDQWHVDQDOL]DUHPRVFRQPD\RUGHWDOOHFPRIXQFLRQDHVWDWHRUDLQVWLWXFLRQDO
H LOXVWUDUHPRV OD DPSOLD JDPD GH IHQPHQRV TXH SXHGH H[SOLFDU GHVGH HO RULJHQ GH OD UHYROXFLQ
QHROWLFD KDVWD HO GHVPRURQDPLHQWR GH YDULDV FLYLOL]DFLRQHV \D IXHUD SRU ORV OPLWHV LQWUQVHFRV DO
FUHFLPLHQWRLPSXHVWRVSRUODVSURSLDVLQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDVRSRUORVSDVRVOLPLWDGRVTXHVHGLHURQ
SDUDFRQVHJXLUHOFDPELRDODLQFOXVLYLGDG
&RQRFHUHPRVFPR\SRUTXVHGLHURQORVSDVRVGHFLVLYRVKDFLDLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVLQFOXVLYDV
GXUDQWHOD5HYROXFLQJORULRVDHQ,QJODWHUUD9HUHPRVPVHVSHFILFDPHQWHORVLJXLHQWH

  &PR DSDUHFLHURQ ODV LQVWLWXFLRQHV LQFOXVLYDV D SDUWLU GH OD LQWHUDFFLQ HQWUH OD FR\XQWXUD
FUWLFD FUHDGD SRU HO FRPHUFLR DWOQWLFR \ OD QDWXUDOH]D GH ODV LQVWLWXFLRQHV LQJOHVDV
SUHH[LVWHQWHV
  &PR SHUVLVWLHURQ HVDV LQVWLWXFLRQHV \ FPR FREUDURQ IXHU]D SDUD VHQWDU ODV EDVHV SDUD OD
UHYROXFLQLQGXVWULDOJUDFLDVHQSDUWHDOFUFXORYLUWXRVR\HQSDUWHDDIRUWXQDGRVFDPELRV
GHFRQWLQJHQFLD
  &XQWRV UHJPHQHV TXH JRELHUQDQ FRQ LQVWLWXFLRQHV DEVROXWLVWDV \ H[WUDFWLYDV UHFKD]DURQ
ILUPHPHQWHODH[SDQVLQGHQXHYDVWHFQRORJDVGHVHQFDGHQDGDVSRUODUHYROXFLQLQGXVWULDO
&PRORVSURSLRVHXURSHRVDFDEDURQFRQODSRVLELOLGDGGHFUHFLPLHQWRHFRQPLFRHQPXFKDV
SDUWHVGHOPXQGRTXHFRQTXLVWDURQ
&PRHOFUFXORYLFLRVR\ODOH\GHKLHUURGHODROLJDUTXDKDQFUHDGRXQDSRWHQWHWHQGHQFLD
SDUD TXH SHUVLVWDQ ODV LQVWLWXFLRQHV H[WUDFWLYDV \ DV ODV ]RQDV HQ ODV TXH OD UHYROXFLQ
LQGXVWULDOQRVHH[WHQGLRULJLQDOPHQWHFRQWLQDQVLHQGRUHODWLYDPHQWHSREUHV
  3RU TX OD UHYROXFLQ LQGXVWULDO \ RWUDV QXHYDV WHFQRORJDV QR VH KDQ DPSOLDGR \ HV SRFR
SUREDEOHTXHORKDJDQHQOXJDUHVGHOPXQGRHQORVTXHQRVHKDORJUDGRXQPQLPRJUDGRGH
FHQWUDOL]DFLQGHO(VWDGR

1XHVWUR DQOLVLV WDPELQ PRVWUDU TXH GHWHUPLQDGDV UHDV TXH FRQVLJXLHURQ WUDQVIRUPDU VXV
LQVWLWXFLRQHV HQ XQD GLUHFFLQ PV LQFOXVLYD FRPR )UDQFLD R -DSQ R TXH LPSLGLHURQ HO
HVWDEOHFLPLHQWRGHLQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDVFRPR(VWDGRV8QLGRVR$XVWUDOLDHUDQPVUHFHSWLYDVD
OD H[WHQVLQ GH OD UHYROXFLQ LQGXVWULDO \ VH DGHODQWDURQ D ODV GHPV 1R VLHPSUH IXH XQ SURFHVR
H[HQWRGHSUREOHPDV\FRPRHQ,QJODWHUUDHQHOFDPLQRVHVXSHUDURQPXFKRVUHWRVDODVLQVWLWXFLRQHV
LQFOXVLYDVJUDFLDVDODGLQPLFDGHOFUFXORYLUWXRVRRELHQDOGHYHQLUFLUFXQVWDQFLDOGHODKLVWRULD
3RUOWLPRWDPELQDQDOL]DUHPRVFPRHOIUDFDVRDFWXDOGHORVSDVHVHVWIXHUWHPHQWHLQIOXLGR
SRUVXVKLVWRULDVLQVWLWXFLRQDOHVFPRXQDSDUWHGHODVHVRUDPLHQWRHQPDWHULDSROWLFDHVWEDVDGRHQ
KLSWHVLV LQFRUUHFWDV \ HV SRWHQFLDOPHQWH HQJDRVR \ FPR ORV SDVHV WRGDYD SXHGHQ FRQWURODU
FR\XQWXUDVFUWLFDV\URPSHUHOPROGHSDUDUHIRUPDUVXVLQVWLWXFLRQHV\HPEDUFDUVHHQXQFDPLQRTXH
ORVFRQGX]FDDXQDPD\RUSURVSHULGDG


l+HYLVWRHOIXWXUR\IXQFLRQD{HOFUHFLPLHQWREDMRLQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDV


+HYLVWRHOIXWXUR

/DVGLIHUHQFLDVLQVWLWXFLRQDOHVVRQIXQGDPHQWDOHVSDUDH[SOLFDUHOGHVDUUROORHFRQPLFRDORODUJRGH
ORV WLHPSRV 1R REVWDQWH GDGR TXH OD PD\RUD GH ODV VRFLHGDGHV GH OD KLVWRULD VH EDVDQ HQ
LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV \ HFRQPLFDV H[WUDFWLYDV LPSOLFD HVWR TXH QXQFD DSDUHFH HO FUHFLPLHQWR
HFRQPLFR"(YLGHQWHPHQWHQR/DVLQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDVSRUVXSURSLDOJLFDGHEHQFUHDUULTXH]D
SDUDTXHVWDSXHGDVHUH[WUDGD8QJREHUQDQWHTXHPRQRSROL]DHOSRGHUSROWLFR\TXHFRQWURODXQ
(VWDGR FHQWUDOL]DGR SXHGH LQWURGXFLU FLHUWR JUDGR GH OH\ \ RUGHQ \ XQ VLVWHPD GH UHJXODFLRQHV \
HVWLPXODUODDFWLYLGDGHFRQPLFD
6LQHPEDUJRODQDWXUDOH]DGHOGHVDUUROOREDMRLQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDVHVGLIHUHQWHGHODGHOTXH
VH REWLHQH PHGLDQWH LQVWLWXFLRQHV LQFOXVLYDV /R PV LPSRUWDQWH HV TXH QR VHU XQ GHVDUUROOR
VRVWHQLEOHTXHLPSOLTXHXQFDPELRWHFQROJLFRVLQRTXHHVWDUEDVDGRHQODVWHFQRORJDVH[LVWHQWHV
/DWUD\HFWRULDHFRQPLFDGHOD8QLQ6RYLWLFDSURSRUFLRQDXQHMHPSORFODURGHFPRODDXWRULGDG\
ORV LQFHQWLYRV SURSRUFLRQDGRV SRU HO (VWDGR SXHGHQ GLULJLU XQ GHVDUUROOR HFRQPLFR USLGR FRQ
LQVWLWXFLRQHV H[WUDFWLYDV \ FPR HVWH WLSR GH FUHFLPLHQWR HQ OWLPD LQVWDQFLD OOHJD D VX ILQ \ VH
KXQGH


/D SULPHUD JXHUUD PXQGLDO KDED DFDEDGR \ ODV SRWHQFLDV YHQFHGRUDV \ YHQFLGDV VH UHXQLHURQ HQ HO
JUDQ SDODFLR GH 9HUVDOOHV D ODV DIXHUDV GH 3DUV SDUD GHFLGLU ORV SDUPHWURV GH OD SD] 8QR GH ORV
DVLVWHQWHVGHVWDFDGRVHUD:RRGURZ:LOVRQSUHVLGHQWHGH(VWDGRV8QLGRV5HVXOWDGHVWDFDEOHTXHQR
KXELHUD QLQJXQD UHSUHVHQWDFLQ GH 5XVLD (O YLHMR UJLPHQ ]DULVWD KDED VLGR GHUURFDGR SRU ORV
EROFKHYLTXHV HQ RFWXEUH GH /D JXHUUD FLYLO HQIUHQWDED HQFDUQHFLGDPHQWH D ORV URMRV
EROFKHYLTXHV \DORVEODQFRV/RVLQJOHVHVORVIUDQFHVHV\ORVHVWDGRXQLGHQVHVKDEDQHQYLDGRXQD
IXHU]D H[SHGLFLRQDULD SDUD OXFKDU FRQWUD ORV EROFKHYLTXHV 8QD FRPLVLQ GLULJLGD SRU XQ MRYHQ
GLSORPWLFR :LOOLDP %XOOLWW \ HO YHWHUDQR LQWHOHFWXDO \ SHULRGLVWD /LQFROQ 6WHIIHQV IXH HQYLDGD D
0RVF SDUD FHOHEUDU XQD UHXQLQ FRQ /HQLQ \ WUDWDU GH FRPSUHQGHU ODV LQWHQFLRQHV GH ORV
EROFKHYLTXHV6WHIIHQVVHKDEDKHFKRXQQRPEUHFRPRLFRQRFODVWDFRPRSHULRGLVWDHVSHFLDOL]DGRHQ
GHVWDSDU HVFQGDORV TXH KDED GHQXQFLDGR VLVWHPWLFDPHQWH ORV PDOHV GHO FDSLWDOLVPR HQ (VWDGRV
8QLGRV(VWXYRHQ5XVLDGXUDQWHOD5HYROXFLQ6XSUHVHQFLDWHQDFRPRREMHWLYRKDFHUTXHODPLVLQ
SDUHFLHUDFUHEOH\QRGHPDVLDGRKRVWLO/DPLVLQYROYLFRQXQHVER]RGHRIHUWDGH/HQLQVREUHTX
LPSOLFDUDODSD]FRQOD8QLQ6RYLWLFDUHFLHQWHPHQWHFUHDGD6WHIIHQVHVWDEDDVRPEUDGRSRUORTXH
FRQVLGHUXQJUDQSRWHQFLDOGHOUJLPHQVRYLWLFR
l/D5XVDVRYLWLFDUHFRUGDEDHQVXELRJUDIDGHHUDXQJRELHUQRUHYROXFLRQDULRFRQXQ
SODQHYROXFLRQDULR6XSODQQRHUDDFDEDUFRQPDOHVFRPRODSREUH]D\ODULTXH]DODFRUUXSFLQORV
SULYLOHJLRVODWLUDQD\ODJXHUUDPHGLDQWHODDFFLQGLUHFWDVLQREXVFDU\HOLPLQDUVXVFDXVDV+DEDQ
ILMDGRXQDGLFWDGXUDDSR\DGDSRUXQDPLQRUDSHTXHD\HQWUHQDGDSDUDTXHKLFLHUDODUHRUGHQDFLQ
FLHQWILFDGHODVIXHU]DVHFRQPLFDV\ODPDQWXYLHUDGXUDQWHDOJXQDVJHQHUDFLRQHVORTXHGDUDFRPR
UHVXOWDGRODGHPRFUDFLDHFRQPLFDSULPHUR\ODGHPRFUDFLDSROWLFDDOILQDO{
&XDQGR6WHIIHQVUHJUHVGHVXPLVLQGLSORPWLFDIXHDYHUDVXYLHMRDPLJRHVFXOWRU-R'DYLGVRQ

\ORHQFRQWUKDFLHQGRXQEXVWRGHOULFRILQDQFLHUR%HUQDUG%DUXFKl$VTXHKDVLGRD5XVLD{GLMR
%DUXFK6WHIIHQVUHVSRQGLl+HHVWDGRHQHOIXWXUR\IXQFLRQD{6WHIIHQVSHUIHFFLRQDUDHVWDIUDVH\
ODFDPELDUDSRURWUDTXHSDVDUDDODKLVWRULDl+HYLVWRHOIXWXUR\IXQFLRQD{
+DVWD SULQFLSLRV GH OD GFDGD GH ORV RFKHQWD PXFKRV RFFLGHQWDOHV WRGDYD YHDQ HO IXWXUR HQ OD
8QLQ6RYLWLFD\FRQWLQXDEDQFUH\HQGRTXHIXQFLRQDED(QFLHUWRVHQWLGRHUDDVRFRPRPQLPR
OR IXH GXUDQWH DOJQ WLHPSR /HQLQ KDED PXHUWR HQ \ HQ 6WDOLQ KDED FRQVROLGDGR VX
FRQWUROVREUHHOSDV3XUJDVXVRSRQHQWHVHLPSXOVODUSLGDLQGXVWULDOL]DFLQGHOSDV<ORKL]RD
WUDYVGHODUHDFWLYDFLQGHO&RPLWGH3ODQLILFDFLQ(VWDWDOHO*RVSODQIXQGDGRHQ(O*RVSODQ
HODERUHOSULPHUSODQTXLQTXHQDOTXHHVWXYRHQYLJRUHQWUH\(OFUHFLPLHQWRHFRQPLFR
VHJQHOHVWLORGH6WDOLQHUDVHQFLOORGHVDUUROORGHODLQGXVWULDSRURUGHQJXEHUQDPHQWDO\REWHQFLQ
GH ORV UHFXUVRV QHFHVDULRV SDUD KDFHUOR UHFDXGDQGR LPSXHVWRV HOHYDGRV HQ OD DJULFXOWXUD (O (VWDGR
FRPXQLVWDQRWHQDXQVLVWHPDLPSRVLWLYRHIHFWLYRDVTXH6WDOLQlFROHFWLYL]{ODDJULFXOWXUDSURFHVR
TXHLPSOLFTXHVHDEROLHUDQORVGHUHFKRVGHSURSLHGDGSULYDGDGHODWLHUUD\TXHWRGDVODVSHUVRQDV
GHO FDPSR IXHUDQ DJUXSDGDV HQ JUDQMDV FROHFWLYDV JLJDQWHV GLULJLGDV SRU HO 3DUWLGR &RPXQLVWD
$TXHOOR IDFLOLWDED D 6WDOLQ WRPDU OD SURGXFFLQ DJUFROD \ XWLOL]DUOD SDUD DOLPHQWDU D WRGDV ODV
SHUVRQDV TXH FRQVWUXDQ \ GRWDEDQ ODV QXHYDV IEULFDV /DV FRQVHFXHQFLDV GH HVWD VLWXDFLQ SDUD OD
SREODFLQ UXUDO IXHURQ GHVDVWURVDV /DV JUDQMDV FROHFWLYDV FDUHFDQ SRU FRPSOHWR GH LQFHQWLYRV SDUD
TXHODJHQWHVHHVIRU]DUDSRUWUDEDMDUDVTXHODSURGXFFLQFD\HQSLFDGR6HOOHYDEDQWDQWRGHOR
TXHVHSURGXFDTXHQRKDEDVXILFLHQWHSDUDFRPHU\ODJHQWHHPSH]DPRULUVHGHKDPEUH$OILQDO
SUREDEOHPHQWH XQRV VHLV PLOORQHV GH SHUVRQDV PXULHURQ GH LQDQLFLQ \ FLHQWRV GH PLOHV IXHURQ
DVHVLQDGDVRHQYLDGDVD6LEHULDGXUDQWHODFROHFWLYL]DFLQIRU]RVD
1L OD UHFLQ FUHDGD LQGXVWULD QL ODV JUDQMDV FROHFWLYL]DGDV HUDQ HFRQPLFDPHQWH HILFLHQWHV HQ HO
VHQWLGRGHDSURYHFKDUDOP[LPRORVUHFXUVRVTXHSRVHDOD8QLQ6RYLWLFD3DUHFHXQDUHFHWDSDUDHO
HVWDQFDPLHQWR \ HO GHVDVWUH HFRQPLFR R GLUHFWDPHQWH SDUD HO FRODSVR 6LQ HPEDUJR OD 8QLQ
6RYLWLFDFUHFLFRQUDSLGH]/DUD]QTXHORH[SOLFDQRHVGLIFLOGHHQWHQGHU3HUPLWLUTXHODJHQWH
WRPHVXVSURSLDVGHFLVLRQHVDWUDYVGHORVPHUFDGRVHVODPHMRUIRUPDGHTXHXQDVRFLHGDGXWLOLFH
HILFLHQWHPHQWHVXVUHFXUVRV&XDQGRHO(VWDGRRXQDUHGXFLGDOLWHFRQWURODWRGRVHVWRVUHFXUVRVQLVH
FUHDUQORVLQFHQWLYRVDGHFXDGRVQLKDEUXQDDVLJQDFLQHILFLHQWHGHODKDELOLGDG\HOWDOHQWRGHODV
SHUVRQDV 1R REVWDQWH HQ DOJXQRV FDVRV OD SURGXFWLYLGDG GHO WUDEDMR \ HO FDSLWDO SXHGH VHU WDQ
VXSHULRU HQ XQ VHFWRU R DFWLYLGDG FRPR OD LQGXVWULD SHVDGD HQ OD 8QLQ 6RYLWLFD TXH LQFOXVR XQ
SURFHVRWRSGRZQ EDMR LQVWLWXFLRQHV H[WUDFWLYDV TXH DVLJQH UHFXUVRV D GLFKR VHFWRU SXHGH JHQHUDU
FUHFLPLHQWR &RPR YLPRV HQ HO FDSWXOR ODV LQVWLWXFLRQHV H[WUDFWLYDV GH ODV LVODV FDULEHDV FRPR
%DUEDGRV &XED +DLW \ -DPDLFD SRGDQ JHQHUDU QLYHOHV UHODWLYDPHQWH HOHYDGRV GH UHQWD SRUTXH
DVLJQDEDQUHFXUVRVDODSURGXFFLQGHD]FDUXQSURGXFWRFRGLFLDGRHQWRGRHOPXQGR/DSURGXFFLQ
GHD]FDUEDVDGDHQJUXSRVGHHVFODYRVVLQGXGDQRHUDlHILFLHQWH{\QRKDEDFDPELRWHFQROJLFRQL
GHVWUXFFLQ FUHDWLYD HQ HVWDV VRFLHGDGHV SHUR HVWR QR LPSLGL TXH ORJUDUDQ FLHUWR GHVDUUROOR EDMR
LQVWLWXFLRQHV H[WUDFWLYDV /D VLWXDFLQ HUD VLPLODU HQ OD 8QLQ 6RYLWLFD SHUR DOO HUD ODLQGXVWULD OD
TXH UHSUHVHQWDED HO SDSHO GHO D]FDU HQ HO &DULEH (O GHVDUUROOR LQGXVWULDO GH OD 8QLQ 6RYLWLFD
DYDQ] PXFKR SRUTXH VX WHFQRORJD HVWDED PX\ DWUDVDGD HQ UHODFLQ FRQ OD GH (XURSD \ (VWDGRV
8QLGRVSRUHVRVHSRGDQORJUDUJUDQGHVEHQHILFLRVUHDVLJQDQGRUHFXUVRVDOVHFWRULQGXVWULDODXQTXH
VHKLFLHUDGHIRUPDLQHILFLHQWH\SRUODIXHU]D
$QWHV GH OD PD\RUD GH ORV UXVRV YLYD HQ HO FDPSR /D WHFQRORJD XWLOL]DGD SRU ORV
FDPSHVLQRV HUD SULPLWLYD \ KDED SRFRV LQFHQWLYRV SDUD VHU SURGXFWLYRV 'H KHFKR ORV OWLPRV
YHVWLJLRV GHO IHXGDOLVPR UXVR IXHURQ HUUDGLFDGRV SRFR DQWHV GH OD SULPHUD JXHUUD PXQGLDO 3RU OR
WDQWRKDEDXQHQRUPHSRWHQFLDOHFRQPLFRVLQH[SORWDUFRQODUHDVLJQDFLQGHHVWDPDQRGHREUDGH

ODDJULFXOWXUDDODLQGXVWULD/DLQGXVWULDOL]DFLQHVWDOLQLVWDIXHXQDPDQHUDEUXWDOGHGHVEORTXHDUHVWH
SRWHQFLDO 6WDOLQ WUDVODG SRU GHFUHWR HVRV UHFXUVRV XWLOL]DGRV GH IRUPD LQVXILFLHQWH D OD LQGXVWULD
GRQGH VH SRGUDQ HPSOHDU GH XQ PRGR PXFKR PV SURGXFWLYR DXQTXH OD SURSLD LQGXVWULD HVWXYLHUD
RUJDQL]DGDPX\LQHILFLHQWHPHQWHHQUHODFLQFRQORTXHVHSRGUDKDEHUORJUDGR'HKHFKRHQWUH
\ OD UHQWD QDFLRQDO FUHFL XQ SRU FLHQWR DQXDO SUREDEOHPHQWH HO HVIXHU]R GH GHVDUUROOR
HFRQPLFRPVUSLGRGHODKLVWRULDKDVWDHQWRQFHV(VWHUSLGRGHVDUUROORHFRQPLFRQRIXHFUHDGR
SRUHOFDPELRWHFQROJLFRVLQRSRUODUHDVLJQDFLQGHODPDQRGHREUD\ODDFXPXODFLQGHFDSLWDO
PHGLDQWHODFUHDFLQGHQXHYDVKHUUDPLHQWDV\IEULFDV
(O FUHFLPLHQWR IXH WDQ USLGR TXH FDXWLY D YDULDV JHQHUDFLRQHV GH RFFLGHQWDOHV QR VRODPHQWH D
/LQFROQ6WHIIHQVVLQRWDPELQDOD&,$GH(VWDGRV8QLGRVHLQFOXVRDORVSURSLRVOGHUHVGHOD8QLQ
6RYLWLFD FRPR 1LNLWD -UXVFKRY TXLHQ SUHVXPL DQWH GLVWLQWRV GLSORPWLFRV RFFLGHQWDOHV HQ 
FRQ OD FOHEUH IUDVH l2V HQWHUUDUHPRV >D 2FFLGHQWH@{ <D WDUGH HQ XQ LPSRUWDQWH OLEUR
DFDGPLFRHVFULWRSRUXQHFRQRPLVWDLQJOVGHIHQGDODLGHDGHTXHODVHFRQRPDVGHHVWLORVRYLWLFR
HUDQVXSHULRUHVDODVFDSLWDOLVWDVHQWUPLQRVGHFUHFLPLHQWRHFRQPLFR\DTXHSURSRUFLRQDEDQSOHQR
HPSOHR HVWDELOLGDG GH SUHFLRV H LQFOXVR GDEDQ XQD PRWLYDFLQ DOWUXLVWD D ODV SHUVRQDV (O SREUH \
YLHMRFDSLWDOLVPRRFFLGHQWDOVRODPHQWHHUDPHMRUDODKRUDGHSURSRUFLRQDUOLEHUWDGSROWLFD'HKHFKR
HO OLEUR GH WH[WR XQLYHUVLWDULR PV XWLOL]DGR HQ HFRQRPD HVFULWR SRU HO JDQDGRU GHO 3UHPLR 1REHO
3DXO 6DPXHOVRQ SUHGLMR UHSHWLGDPHQWH HO IXWXUR GRPLQLR HFRQPLFR GH OD 8QLQ 6RYLWLFD (Q OD
HGLFLQGH6DPXHOVRQSUHGLMRTXHODUHQWDQDFLRQDOVRYLWLFDVXSHUDUDDODGH(VWDGRV8QLGRV
SRVLEOHPHQWHHQSHURSUREDEOHPHQWHHQ(QODHGLFLQGHKXERSRFRVFDPELRVHQHO
DQOLVLVDXQTXHODVGRVIHFKDVVHUHWUDVDUDQDORVDRV\
$ SHVDU GH TXH ODV SROWLFDV GH 6WDOLQ \ ORV SRVWHULRUHV OGHUHV VRYLWLFRV SXGLHUDQ IDYRUHFHU XQ
GHVDUUROOR HFRQPLFR USLGR QR SRGDQ KDFHUOR GH IRUPD VRVWHQLGD (Q OD GFDGD GH ORV VHWHQWD HO
GHVDUUROORHFRQPLFRSUFWLFDPHQWHKDEDDFDEDGR/DOHFFLQPVLPSRUWDQWHTXHVHSXHGHDSUHQGHU
HV TXH ODV LQVWLWXFLRQHV H[WUDFWLYDV QR SXHGHQ JHQHUDU XQ FDPELR WHFQROJLFR VRVWHQLGR SRU GRV
UD]RQHVODIDOWDGHLQFHQWLYRVHFRQPLFRV\ODUHVLVWHQFLDSRUSDUWHGHODVOLWHV$GHPVXQDYH]TXH
WRGRVORVUHFXUVRVTXHVHXWLOL]DEDQPX\LQHILFLHQWHPHQWHVHKDEDQUHDVLJQDGRDODLQGXVWULDSRFRV
EHQHILFLRV HFRQPLFRV SRGDQ REWHQHUVH SRU GHFUHWR (Q HVH PRPHQWR HO VLVWHPD VRYLWLFR VH
HQIUHQW D XQ QXHYR REVWFXOR SRU OD IDOWD GH LQQRYDFLQ \ ORV SREUHV LQFHQWLYRV HFRQPLFRV TXH
LPSLGLHURQ VHJXLU DYDQ]DQGR (O QLFR VHFWRU HQ HO TXH V TXH ORJUDURQ VRVWHQHU DOJQ WLSR GH
LQQRYDFLQIXHDWUDYVGHHQRUPHVHVIXHU]RVHQWHFQRORJDPLOLWDU\DHURHVSDFLDO(QFRQVHFXHQFLD
ORJUDURQ HQYLDU D OD SULPHUD SHUUD/DLND\DOSULPHUKRPEUH<XUL*DJDULQDOHVSDFLR2WURGHORV
OHJDGRVTXHGHMDURQDOPXQGRIXHHOULIOH$.
(O*RVSODQHUDHOVXSXHVWDPHQWHWRGRSRGHURVRFRPLWHQFDUJDGRGHODSODQLILFDFLQFHQWUDOGHOD
HFRQRPDVRYLWLFD8QDGHODVYHQWDMDVGHODVHULHGHSODQHVTXLQTXHQDOHVHODERUDGRV\DGPLQLVWUDGRV
SRUHO*RVSODQVHVXSRQDTXHGHEDVHUHODPSOLRKRUL]RQWHGHWLHPSRQHFHVDULRSDUDODLQYHUVLQ\OD
LQQRYDFLQUDFLRQDOHV(QUHDOLGDGORTXHVHLPSODQWHQODLQGXVWULDVRYLWLFDWHQDSRFRTXHYHUFRQ
ORVSODQHVTXLQTXHQDOHVTXHVHUHYLVDEDQ\UHHVFULEDQIUHFXHQWHPHQWHRTXHLQFOXVRVHSDVDEDQSRU
DOWR (O GHVDUUROOR GH OD LQGXVWULD WXYR OXJDU EDVQGRVH HQ ODV UGHQHV GH 6WDOLQ \ HO 3ROLWEXU TXH
FDPELDEDQ GH RSLQLQ FRQ IUHFXHQFLD \ D PHQXGR PRGLILFDEDQ SRU FRPSOHWR ODV GHFLVLRQHV TXH \D
KDEDQ WRPDGR 7RGRV ORV SODQHV OOHYDEDQ OD HWLTXHWD GH lERUUDGRU{ R lSUHOLPLQDU{ 6RODPHQWH XQD
FRSLDGHXQSODQGHQRPLQDGRlILQDO{ SDUDODLQGXVWULDOLJHUDHQ KDVDOLGRDODOX](OSURSLR
6WDOLQGLMRHQTXHlVORORVEXUFUDWDVSXHGHQSHQVDUTXHHOWUDEDMRGHSODQLILFDFLQDFDEDFRQ
ODFUHDFLQGHOSODQ/DHODERUDFLQGHOSODQHVVRODPHQWHHOSULQFLSLR(OUXPERYHUGDGHURGHOSODQVH
GHVDUUROOD VRODPHQWH GHVSXV GH KDEHUOR HODERUDGR{ 6WDOLQ GHVHDED PD[LPL]DU VX GLVFUHFLQ SDUD

UHFRPSHQVDU D SHUVRQDV R JUXSRV TXH IXHUDQ OHDOHV SROWLFDPHQWH \ FDVWLJDU D ORV TXH QR OR IXHUDQ
5HVSHFWR DO *RVSODQ VX SDSHO SULQFLSDO HUD SURSRUFLRQDU LQIRUPDFLQ D 6WDOLQ SDUD TXH SXGLHUD
FRQWURODUPHMRUDVXVDPLJRV\DVXVHQHPLJRV'HKHFKRLQWHQWDEDQHYLWDUWRPDUGHFLVLRQHV6LXQR
WRPDED XQD GHFLVLQ TXH VDOD PDO SRGD DFDEDU IXVLODGR /R PHMRU HUD HYLWDU FXDOTXLHU
UHVSRQVDELOLGDG
(O FHQVR VRYLWLFR GH SURSRUFLRQD XQ HMHPSOR GH OR TXH SRGD RFXUULU VL XQR VH WRPDED VX
WUDEDMRGHPDVLDGRHQVHULRHQOXJDUGHVXSRQHUORTXHTXHUDHO3DUWLGR&RPXQLVWD&XDQGROOHJDURQ
ORV GDWRV GH DTXHO FHQVR VH KL]R HYLGHQWH TXH PRVWUDUD XQD SREODFLQ GH XQRV PLOORQHV GH
KDELWDQWHVPXFKRVPHQRVTXHORVPLOORQHVTXH6WDOLQKDEDSUHYLVWR\GHKHFKRSRUGHEDMRGHOD
FLIUDGHPLOORQHVTXHHOSURSLR6WDOLQKDEDDQXQFLDGRHQ(OFHQVRGHIXHHOSULPHUR
TXH VH KDFD GHVGH SRU OR WDQWR HO TXH VLJXL D ODV SXUJDV \ D ODV KDPEUXQDV PDVLYDV GH
SULQFLSLRV GH OD GFDGD GH ORV WUHLQWD (O QPHUR SUHFLVR GH KDELWDQWHV OR UHIOHMDED /D UHVSXHVWD GH
6WDOLQ IXH RUGHQDU TXH ORV TXH RUJDQL]DURQ HO FHQVR IXHUDQ DUUHVWDGRV \ HQYLDGRV D 6LEHULD R ELHQ
IXVLODGRV0DQGTXHVHUHDOL]DUDRWURFHQVRTXHWXYROXJDUHQ(VWDYH]ORVRUJDQL]DGRUHVOR
KLFLHURQELHQDYHULJXDURQTXHODSREODFLQHQUHDOLGDGHUDGHPLOORQHV
6WDOLQFRPSUHQGLTXHHQODHFRQRPDVRYLWLFDODJHQWHWHQDSRFRVLQFHQWLYRVSDUDHVIRU]DUVH
HQHOWUDEDMR8QDUHVSXHVWDQDWXUDOKDEUDVLGRLQWURGXFLUWDOHVLQFHQWLYRV\HQRFDVLRQHVORKL]R SRU
HMHPSOROOHYDQGRVXPLQLVWURVGHFRPLGDDUHDVHQODVTXHODSURGXFWLYLGDGVHKDEDUHGXFLGR SDUD
FRPSHQVDU ODV PHMRUDV $GHPV \D HQ UHQXQFL D OD LGHD GH FUHDU lKRPEUHV \ PXMHUHV
VRFLDOLVWDV{TXHWUDEDMDUDQVLQLQFHQWLYRVPRQHWDULRV(QXQIDPRVRGLVFXUVRFULWLFODlSROWLFDGHOD
LJXDOGDG{ \ SRVWHULRUPHQWH QR VOR ORV GLVWLQWRV WUDEDMRV UHFLELHURQ VXHOGRV GLIHUHQWHV VLQR TXH
WDPELQ VH LQWURGXMR XQ VLVWHPD GH SULPDV 5HVXOWD LQVWUXFWLYR FRPSUHQGHU FPR IXQFLRQDED
1RUPDOPHQWH XQD HPSUHVD FRQ SODQLILFDFLQ FHQWUDO WHQD TXH ORJUDU XQ REMHWLYR GH SURGXFFLQ
HVWDEOHFLGRHQHOSODQDXQTXHVWHDPHQXGRVHUHQHJRFLDUD\VHFDPELDUD$SDUWLUGHODGFDGDGHORV
WUHLQWD VL VH ORJUDEDQ GHWHUPLQDGRV QLYHOHV GH SURGXFFLQ ORV WUDEDMDGRUHV UHFLEDQ SULPDV TXH
SRGDQ VHU EDVWDQWH HOHYDGDV SRU HMHPSOR KDVWD HO SRU FLHQWR GHO VXHOGR SDUD OD GLUHFFLQ R ORV
LQJHQLHURV VXSHULRUHV 6LQ HPEDUJR SDJDU HVDV SULPDV FUHDED WRGD FODVH GH GHVLQFHQWLYRV SDUD HO
FDPELRWHFQROJLFR3RUXQDUD]QODLQQRYDFLQTXHWRPDEDUHFXUVRVGHODSURGXFFLQDFWXDOSRQD
HQ ULHVJR ORV REMHWLYRV GH SURGXFFLQ OR TXH SURYRFDUD TXH QR VH SDJDUDQ ODV SULPDV< SRU RWUD
UD]QORVREMHWLYRVGHSURGXFFLQQRUPDOPHQWHVHEDVDEDQHQQLYHOHVGHSURGXFFLQSUHYLRV$TXHOOR
FUHDED XQ HQRUPH LQFHQWLYR SDUD QR DPSOLDU QXQFD OD SURGXFFLQ SRUTXH HQWRQFHV VH WHQGUD TXH
SURGXFLU PV HQ HO IXWXUR \D TXH ORV REMHWLYRV IXWXURV HVWDUDQ HOHYDGRV DO P[LPR 7HQHU XQ
UHQGLPLHQWR SRU GHEDMR GH OR H[LJLGR VLHPSUH KD VLGR OD PHMRU IRUPD GH ORJUDU ORV REMHWLYRV \
FRQVHJXLUODSULPD(OKHFKRGHTXHVWDVVHSDJDUDQPHQVXDOPHQWHWDPELQPDQWXYRDWRGRHOPXQGR
FRQFHQWUDGRHQHOSUHVHQWHPLHQWUDVTXHODLQQRYDFLQLPSOLFDKDFHUVDFULILFLRVKR\SDUDWHQHUPV
PDDQD
3HUR LQFOXVR FXDQGR ODV SULPDV \ ORV LQFHQWLYRV UHVXOWDEDQ HILFLHQWHV SDUD FDPELDU HO
FRPSRUWDPLHQWR D PHQXGR FUHDEDQ RWURV SUREOHPDV /D SODQLILFDFLQ FHQWUDO VLPSOHPHQWH QR HUD
EXHQD SDUD VXVWLWXLU OR TXH HO JUDQ HFRQRPLVWD GHO VLJOR;9,,, $GDP 6PLWK GHQRPLQ OD lPDQR
LQYLVLEOH{ GHO PHUFDGR &XDQGR HO SODQ VH IRUPXODED HQ WRQHODGDV GH KRMDV GH DFHUR OD KRMD HUD
GHPDVLDGR SHVDGD &XDQGR VH KDFD HQ VXSHUILFLH GH KRMDV GH DFHUR OD KRMD HUD GHPDVLDGR ILQD
&XDQGR HO SODQ GH SURGXFFLQ GH OPSDUDV VH UHDOL]DED HQ WRQHODGDV HUDQ WDQ SHVDGDV TXH DSHQDV
SRGDQFROJDUGHORVWHFKRV
(Q OD GFDGD GH ORV FXDUHQWD ORV OGHUHV GH OD 8QLQ 6RYLWLFD DXQTXH QR VXV DGPLUDGRUHV
RFFLGHQWDOHVHUDQPX\FRQVFLHQWHVGHDTXHOORVLQFHQWLYRVSHUYHUVRV<DFWXDURQFRPRVLVHGHELHUDQD

SUREOHPDVWFQLFRVTXHVHSRGDQDUUHJODU3RUHMHPSORGHMDURQGHSDJDUSULPDVEDVDGDVHQREMHWLYRV
GH SURGXFFLQ \ SHUPLWLHURQ TXH ODV HPSUHVDV UHVHUYDUDQ SDUWH GH ORV EHQHILFLRV SDUD SDJDU SULPDV
6LQ HPEDUJR XQ lPRWLYR GH EHQHILFLRV{ QR HUD PV PRWLYDGRU SDUD LQQRYDU TXH XQR EDVDGR HQ
REMHWLYRV GH SURGXFFLQ (O VLVWHPD GH SUHFLRV XWLOL]DGR SDUD FDOFXODU EHQHILFLRV QR JXDUGDED
SUFWLFDPHQWHQLQJXQDUHODFLQFRQHOYDORUGHODWHFQRORJDRODVLQQRYDFLRQHV$GLIHUHQFLDGHORTXH
VXFHGHHQXQDHFRQRPDGHPHUFDGRORVSUHFLRVHQOD8QLQ6RYLWLFDHUDQILMDGRVSRUHOJRELHUQR
FRQ OR TXH WHQDQ SRFD UHODFLQ FRQ HO YDORU 3DUD FUHDU PV HVSHFILFDPHQWH LQFHQWLYRV SDUD OD
LQQRYDFLQ OD 8QLQ 6RYLWLFD LQWURGXMR SULPDV GH LQQRYDFLQ H[SOFLWDV HQ <D HQ VH
KDED UHFRQRFLGR HO SULQFLSLR GH TXH XQ LQQRYDGRU GHED UHFLELU XQD UHFRPSHQVD PRQHWDULD SRU VX
LQQRYDFLQ 6LQ HPEDUJR GLFKDV UHFRPSHQVDV HUDQ SHTXHDV \ VH ILMDURQ VLQ UHODFLQ DOJXQD FRQ HO
YDORU GH OD QXHYD WHFQRORJD (VWR QR FDPEL KDVWD FXDQGR VH HVWLSXO TXH OD SULPD GHED VHU
SURSRUFLRQDO D OD SURGXFWLYLGDG GH OD LQQRYDFLQ 1R REVWDQWH VWD VH FDOFXODED HQ WUPLQRV GH
EHQHILFLRHFRQPLFRPHGLGRXWLOL]DQGRHOVLVWHPDGHSUHFLRVH[LVWHQWHV'HQXHYRQRUHVXOWVHUXQ
JUDQ LQFHQWLYR SDUD LQQRYDU 6H SRGUDQ OOHQDU PXFKDV SJLQDV FRQ HMHPSORV GH ORV LQFHQWLYRV
SHUYHUVRVTXHJHQHUDURQHVWRVPWRGRVGHSODQLILFDFLQ3RUHMHPSORFRPRHOWDPDRGHXQIRQGRGH
SULPDV GH LQQRYDFLQ HVWDED OLPLWDGR SRU ORV FRVWHV VDODULDOHV GH XQD HPSUHVD DTXHOOR UHGXFD
LQPHGLDWDPHQWHHOLQFHQWLYRSDUDSURGXFLURDGRSWDUFXDOTXLHULQQRYDFLQTXHSRGUDKDEHUDKRUUDGR
FRVWHVGHPDQRGHREUD
&RQFHQWUDUVH HQ ODV GLVWLQWDV UHJODV \ VLVWHPDV GH SULPDV WLHQGH D HQPDVFDUDU ORV SUREOHPDV
LQKHUHQWHV GHO VLVWHPD 0LHQWUDV OD DXWRULGDG \ HO SRGHU SROWLFR HVWXYLHUDQ HQ PDQRV GHO 3DUWLGR
&RPXQLVWD HUD LPSRVLEOH FDPELDU GH PDQHUD IXQGDPHQWDO ORV LQFHQWLYRV EVLFRV D ORV TXH VH
HQIUHQWDEDODJHQWHIXHUDQSULPDVRQR'HVGHVXFUHDFLQHO3DUWLGR&RPXQLVWDQRKDEDXWLOL]DGR
VRODPHQWH]DQDKRULDVVLQRWDPELQSDORVSDORVJUDQGHVSDUDLPSRQHUVXYROXQWDG/DSURGXFWLYLGDG
HQ OD HFRQRPD QR HUD XQ FDVR GLVWLQWR 8QD VHULH HQWHUD GH OH\HV ILM GHOLWRV FULPLQDOHV SDUD ORV
WUDEDMDGRUHV TXH VH SHUFLED TXH KROJD]DQHDEDQ 3RU HMHPSOR HQ MXQLR GH XQD OH\ KL]R TXH HO
DEVHQWLVPRGHILQLGRFRPRYHLQWHPLQXWRVGHDXVHQFLDVLQDXWRUL]DFLQRGHHVWDUVLQKDFHUQDGDHQHO
WUDEDMR IXHUD XQ GHOLWR FULPLQDO TXH SRGD VHU FDVWLJDGR FRQ VHLV PHVHV GH WUDEDMRV IRU]DGRV \ XQD
UHGXFFLQGHVXHOGRGHOSRUFLHQWR6HLQWURGXMHURQWRGRWLSRGHFDVWLJRVVLPLODUHV\VHLPSODQWDURQ
FRQXQDIUHFXHQFLDVRUSUHQGHQWH(QWUH\PLOORQHVGHSHUVRQDVDOUHGHGRUGHXQDWHUFHUD
SDUWH GH OD SREODFLQ DGXOWD IXHURQ FRQVLGHUDGDV FXOSDEOHV GH GLFKRV GHOLWRV 'H VWDV PLOORQHV
IXHURQHQFDUFHODGDV\IXVLODGDV(QXQDRFXDOTXLHUDKDEDXQPLOOQGHDGXOWRVHQODFUFHO
SRUGHOLWRVHQHOWUDEDMRVLQFRQWDUORVPLOORQHVGHSHUVRQDVTXH6WDOLQHQYLDOH[LOLRDORVJXODJV
GH6LEHULD6LQHPEDUJRDTXHOORQRIXQFLRQDED6HSXHGHWUDVODGDUDXQDSHUVRQDDXQDIEULFDSHUR
QR VH OD SXHGH REOLJDU D SHQVDU \ D WHQHU EXHQDV LGHDV DPHQD]QGROD FRQ OD PXHUWH 8QD FRDFFLQ
FRPRVDSRGUDKDEHUJHQHUDGRXQDSURGXFFLQHOHYDGDGHD]FDUHQODVLVODV%DUEDGRVRHQ-DPDLFD
SHURQRSRGDFRPSHQVDUODIDOWDGHLQFHQWLYRVHQXQDHFRQRPDLQGXVWULDOPRGHUQD
(O KHFKR GH TXH QR VH SXGLHUDQ LQWURGXFLU LQFHQWLYRV UHDOPHQWH HIHFWLYRV HQ OD HFRQRPD GH
SODQLILFDFLQFHQWUDOQRVHGHEDDHUURUHVWFQLFRVHQHOGLVHRGHORVVLVWHPDVGHSULPDVVLQRTXHHUD
LQWUQVHFRDWRGRHOPWRGRSRUHOTXHVHKDEDORJUDGRHOFUHFLPLHQWRH[WUDFWLYR6HKDEDKHFKRSRU
RUGHQ GHO JRELHUQR OR TXH SRGD UHVROYHU DOJXQRV SUREOHPDV HFRQPLFRV EVLFRV 6LQ HPEDUJR
HVWLPXODU HO FUHFLPLHQWR HFRQPLFR VRVWHQLGR H[LJD TXH ORV LQGLYLGXRV XWLOL]DUDQ VX WDOHQWR \ VXV
LGHDV\HVRQXQFDVHSRGUDKDFHUFRQXQVLVWHPDHFRQPLFRGHHVWLORVRYLWLFR/RVJREHUQDQWHVGHOD
8QLQ 6RYLWLFD WHQGUDQ TXH KDEHU DEDQGRQDGR ODV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV H[WUDFWLYDV SHUR XQ
FDPELRDVKDEUDSXHVWRHQSHOLJURVXSRGHUSROWLFR'HKHFKRFXDQGR0LMDO*RUEDFKRYHPSH]D
GLVWDQFLDUVHGHODVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVH[WUDFWLYDVDSDUWLUGHVHGHVPRURQHOSRGHUGHO

3DUWLGR&RPXQLVWD\FRQOOD8QLQ6RYLWLFD


/D 8QLQ 6RYLWLFD IXH FDSD] GH JHQHUDU XQ USLGR GHVDUUROOR LQFOXVR FRQ LQVWLWXFLRQHV H[WUDFWLYDV
SRUTXH ORV EROFKHYLTXHV FRQVWUX\HURQ XQ (VWDGR FHQWUDOL]DGR SRGHURVR \ OR XWLOL]DURQ SDUD DVLJQDU
UHFXUVRV D OD LQGXVWULD 1R REVWDQWH FRPR HQ WRGRV ORV FDVRV GH GHVDUUROOR FRQ LQVWLWXFLRQHV
H[WUDFWLYDVHVWDH[SHULHQFLDQRLQFOX\XQFDPELRWHFQROJLFR\HOGHVDUUROORQRIXHSURORQJDGR(O
FUHFLPLHQWRSULPHURVHUDOHQWL]\GHVSXVVHGHVSORPSRUFRPSOHWR$XQTXHVHDHIPHURHVWHWLSR
GHGHVDUUROORGHPXHVWUDTXHODVLQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDVSXHGHQHVWLPXODUODDFWLYLGDGHFRQPLFD
$ OR ODUJR GH OD KLVWRULD OD PD\RUD GH ODV VRFLHGDGHV KDQ VLGR JREHUQDGDV SRU LQVWLWXFLRQHV
H[WUDFWLYDV \ ODV TXH KDQ FRQVHJXLGR LPSRQHU DOJQ WLSR GH RUGHQ HQ ORV SDVHV KDQ JHQHUDGR XQ
GHVDUUROOR OLPLWDGR DXQTXH QLQJXQD GH HVWDV VRFLHGDGHV H[WUDFWLYDV KD\D FRQVHJXLGR TXH IXHUD
SURORQJDGR 'H KHFKR DOJXQRV GH ORV SXQWRV GH LQIOH[LQ PV LPSRUWDQWHV GH OD KLVWRULD HVWQ
FDUDFWHUL]DGRV SRU LQQRYDFLRQHV LQVWLWXFLRQDOHV TXH FRQVROLGDURQ ODV LQVWLWXFLRQHV H[WUDFWLYDV \
DXPHQWDURQODDXWRULGDGGHXQJUXSRSDUDLPSRQHUODOH\\HORUGHQ\EHQHILFLDUVHGHODH[WUDFFLQ(Q
HOUHVWRGHHVWHFDSWXORSULPHURFRPHQWDUHPRVODQDWXUDOH]DGHODVLQQRYDFLRQHVLQVWLWXFLRQDOHVTXH
HVWDEOHFHQ DOJQ WLSR GH FHQWUDOL]DFLQ HVWDWDO \ SHUPLWHQ HO FUHFLPLHQWR EDMR LQVWLWXFLRQHV
H[WUDFWLYDV $ FRQWLQXDFLQ YHUHPRV FPR HVWDV LGHDV QRV D\XGDQ D FRPSUHQGHU OD UHYROXFLQ
QHROWLFDODWUDQVLFLQFUXFLDODODDJULFXOWXUDHQODTXHVHIXQGDPHQWDQPXFKRVDVSHFWRVGHQXHVWUD
FLYLOL]DFLQ DFWXDO 3RU OWLPR LOXVWUDUHPRV FRQ HO HMHPSOR GH ODV FLXGDGHV(VWDGR PD\DV TXH HO
GHVDUUROOREDMRLQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDVHVWOLPLWDGRQRVRODPHQWHSRUODIDOWDGHDYDQFHWHFQROJLFR
VLQRWDPELQSRUTXHIRPHQWDOXFKDVLQWHUQDVGHJUXSRVULYDOHVTXHGHVHDQKDFHUVHFRQHOFRQWUROGHO
(VWDGR\ODH[WUDFFLQTXHJHQHUD


(QODVRULOODVGHO.DVDL

8QRGHORVJUDQGHVDIOXHQWHVGHOUR&RQJRHVHO.DVDLTXHQDFHHQ$QJRODVHGLULJHDOQRUWH\VHXQH
DO&RQJRHQHOQRUHVWHGH.LQVDVDODFDSLWDOGHODDFWXDO5HSEOLFD'HPRFUWLFDGHO&RQJR$SHVDU
GH TXH HVWH SDV HV SREUH HQ FRPSDUDFLQ FRQ HO UHVWR GHO PXQGR VLHPSUH KD KDELGR GLIHUHQFLDV
VLJQLILFDWLYDVHQODSURVSHULGDGGHORVGLVWLQWRVJUXSRVGHO&RQJR(O.DVDLHVODIURQWHUDHQWUHGRVGH
HOORV3RFRGHVSXVGHSDVDUDO&RQJRDORODUJRGHODRULOODRHVWHXQRHQFXHQWUDDOSXHEOROHOH\HQOD
RULOODHVWHDORVEXVKRQJV PDSD $SULPHUDYLVWDWHQGUDTXHKDEHUSRFDVGLIHUHQFLDVHQWUHHVWRV
GRVJUXSRVUHVSHFWRDVXSURVSHULGDG6RODPHQWHHVWQVHSDUDGRVSRUXQURTXHFXDOTXLHUDGHORVGRV
JUXSRVSXHGHFUX]DUHQEDUFD/DVGRVWULEXVWLHQHQXQRULJHQFRPQ\OHQJXDVUHODFLRQDGDV$GHPV
PXFKDVGHODVFRVDVTXHKDFHQVRQGHXQHVWLORSDUHFLGRGHVGHFDVDVREDUFDVKDVWDSUHQGDVGHURSD
6LQ HPEDUJR FXDQGR OD DQWURSORJD 0DU\ 'RXJODV \ HO KLVWRULDGRU -DQ 9DQVLQD HVWXGLDURQ D
DPERV JUXSRV HQ OD GFDGD GH ORV FLQFXHQWD GHVFXEULHURQ DOJXQDV GLIHUHQFLDV VRUSUHQGHQWHV 7DO \
FRPRDILUP'RXJODVl/RVOHOHVVRQSREUHVPLHQWUDVTXHORVEXVKRQJVVRQULFRV'HFXDOTXLHUFRVD
TXHWHQJDQRKDJDQORVOHOHVORVEXVKRQJVWLHQHQPV\ODSXHGHQKDFHUPHMRU{(VIFLOH[SOLFDUHVWD
GHVLJXDOGDG8QDGLIHUHQFLDTXHUHFXHUGDDODGHOXJDUHVGH3HUTXHHVWXYLHURQRQRVXMHWRVDODPLWD
GH3RWRVHUDTXHORVOHOHVSURGXFDQSDUDODVXEVLVWHQFLD\ORVEXVKRQJVSDUDHOLQWHUFDPELRHQHO
PHUFDGR'RXJODV\9DQVLQDWDPELQREVHUYDURQTXHORVOHOHVXWLOL]DEDQXQDWHFQRORJDLQIHULRU3RU
HMHPSOR QR HPSOHDEDQ UHGHV SDUD FD]DU DXQTXH VWDV PHMRUDQ PXFKR OD SURGXFWLYLGDG 'RXJODV
DUJXPHQWDEDORVLJXLHQWHl/DDXVHQFLDGHUHGHVFRQFXHUGDFRQODWHQGHQFLDJHQHUDOOHOHGHQRLQYHUWLU

WLHPSR\WUDEDMRHQHTXLSRDODUJRSOD]R{
7DPELQ KDED GLIHUHQFLDV LPSRUWDQWHV HQ FXDQWR D WHFQRORJDV \ RUJDQL]DFLQ DJUFRODV /RV
EXVKRQJV SUDFWLFDEDQ XQ WLSR VRILVWLFDGR GH DJULFXOWXUD PL[WD HQ OD TXH VH SODQWDEDQ FLQFR FXOWLYRV
VXFHVLYDPHQWH HQ XQ VLVWHPD GH URWDFLQ FDGD GRV DRV &RVHFKDEDQ DPH ERQLDWRV PDQGLRFD \
MXGDV\UHFRJDQGRV\HQRFDVLRQHVWUHVFRVHFKDVGHPD]DODR/RVOHOHVQRWHQDQHVHVLVWHPD\
FRQVHJXDQVRODPHQWHXQDFRVHFKDGHPD]DQXDO
7DPELQKDEDGLIHUHQFLDVDELVPDOHVHQODOH\\HORUGHQ/RVOHOHVHVWDEDQGLVSHUVRVHQSXHEORV
IRUWLILFDGRVTXHHVWDEDQHQFRQIOLFWRSHUPDQHQWH&XDOTXLHUSHUVRQDTXHYLDMDUDHQWUHGRVSXHEORVR
TXHVHDYHQWXUDUDDLUDOERVTXHDSRUFRPLGDSUREDEOHPHQWHVHUDDWDFDGDRVHFXHVWUDGD(QHOSDVGH
ORVEXVKRQJVDTXHOORUDUDPHQWHSDVDEDVLHVTXHSDVDEDDOJXQDYH]
4X VH HVFRQGH WUDV HVWDV GLIHUHQFLDV HQ ORV PRGHORV GH SURGXFFLQ WHFQRORJD DJUFROD \
SUHGRPLQLR GHO RUGHQ" (YLGHQWHPHQWH QR HUD OD VLWXDFLQ JHRJUILFD OR TXH LQGXFD D ORV OHOHV D
XWLOL]DU XQD WHFQRORJD DJUFROD \ GH FD]D LQIHULRU 6LQ GXGD WDPSRFR HUD OD LJQRUDQFLD SRUTXH
FRQRFDQ ODV KHUUDPLHQWDV TXH XWLOL]DEDQ ORV EXVKRQJV 8QD H[SOLFDFLQ DOWHUQDWLYD VHUD OD FXOWXUD
SRGUDVHUTXHORVOHOHVWXYLHUDQXQDFXOWXUDTXHQRIRPHQWDUDODLQYHUVLQHQUHGHVSDUDFD]DU\HQ
FDVDV PV UREXVWDV \ PHMRU FRQVWUXLGDV" (VWR WDPSRFR SDUHFH VHU FLHUWR /RV OHOHV HVWDEDQ PX\
LQWHUHVDGRVHQFRPSUDUDUPDVGHIXHJRFRPRODSREODFLQGHO&RQJR\'RXJODVLQFOXVRREVHUYTXH
lVXHQWXVLDVPRSRUFRPSUDUDUPDVGHIXHJRPXHVWUDTXHVXFXOWXUDQRORVOLPLWDDWFQLFDVLQIHULRUHV
FXDQGRVWDVQRUHTXLHUHQFRODERUDFLQ\HVIXHU]RDODUJRSOD]R{3RUORWDQWRQLODDYHUVLQFXOWXUDOD
ODWHFQRORJDQLODLJQRUDQFLDQLODJHRJUDIDRIUHFHQXQDEXHQDH[SOLFDFLQDODPD\RUSURVSHULGDGGH
ORVEXVKRQJVUHVSHFWRGHORVOHOHV
/D UD]Q TXH H[SOLFD ODV GLIHUHQFLDV HQWUH DPERV SXHEORV UDGLFD HQ ODV GLVWLQWDV LQVWLWXFLRQHV
SROWLFDVTXHDSDUHFLHURQHQODVWLHUUDVGHORVEXVKRQJV\ORVOHOHV$QWHULRUPHQWHDSXQWDPRVTXHORV
OHOHV YLYDQ HQ SXHEORV IRUWLILFDGRV TXH QR IRUPDEDQ SDUWH GH XQD HVWUXFWXUD SROWLFD XQLILFDGD (Q
FDPELR OD VLWXDFLQ HUD GLVWLQWD DO RWUR ODGR GHO UR .DVDL $OUHGHGRU GH VH SURGXMR XQD
UHYROXFLQSROWLFDGLULJLGDSRUXQKRPEUHOODPDGR6K\DDPTXHFUHHOUHLQR.XEDTXHYLPRVHQHO
PDSD FRQ ORV EXVKRQJV HQ VX FHQWUR \ FRQ O FRPR UH\ $QWHV GH HVWH SHURGR SUREDEOHPHQWH
KXELHUD SRFDV GLIHUHQFLDV HQWUH ORV EXVKRQJV \ ORV OHOHV VWDV DSDUHFLHURQ FRPR FRQVHFXHQFLD GH OD
IRUPDHQODTXH6K\DDPUHRUJDQL]ODVRFLHGDGDOHVWHGHOUR&RQVWUX\XQ(VWDGR\XQDSLUPLGHGH
LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV TXH QR HVWDEDQ VOR VLJQLILFDWLYDPHQWH PV FHQWUDOL]DGRV TXH HQ HO SDVDGR
VLQR TXH WDPELQ LPSOLFDEDQ HVWUXFWXUDV PX\ HODERUDGDV 6K\DDP \ VXV VXFHVRUHV FUHDURQ XQD
EXURFUDFLDSDUDDXPHQWDUORVLPSXHVWRV\XQVLVWHPDOHJDO\XQDIXHU]DGHSROLFDSDUDDGPLQLVWUDUOD
OH\/RVOGHUHVHUDQFRQWURODGRVSRUFRQVHMRVDORVTXHGHEDQFRQVXOWDUDQWHVGHWRPDUGHFLVLRQHV
,QFOXVR KDED MXLFLRV DQWH XQ MXUDGR DOJR DSDUHQWHPHQWH QLFR HQ HO IULFD VXEVDKDULDQD DQWHV GHO
FRORQLDOLVPRHXURSHR6LQHPEDUJRHO(VWDGRFHQWUDOL]DGRTXHFRQVWUX\6K\DDPIXHXQDKHUUDPLHQWD
GHH[WUDFFLQ\HUDPX\DEVROXWLVWD1DGLHOHYRWDED\ODSROWLFDHVWDWDOHVWDEDGLFWDGDGHVGHORPV
DOWRQRH[LVWDODSDUWLFLSDFLQSRSXODU
(VWD UHYROXFLQ SROWLFD TXH LQWURGXMR OD FHQWUDOL]DFLQ GHO (VWDGR \ OD OH\ \ HO RUGHQ HQ HO SDV
.XED FRQGXMR D VX YH] D OD UHYROXFLQ HFRQPLFD /D DJULFXOWXUD IXH UHRUJDQL]DGD \ VH DGRSWDURQ
QXHYDV WHFQRORJDV SDUD DXPHQWDU OD SURGXFWLYLGDG /RV FXOWLYRV TXH SUHYLDPHQWH KDEDQ VLGR ORV
DOLPHQWRVEVLFRVIXHURQVXVWLWXLGRVSRURWURVQXHYRVGHPD\RUUHQGLPLHQWRSURFHGHQWHVGH$PULFD
VREUH WRGR PD] PDQGLRFD \ JXLQGLOODV (Q HVD SRFD VH LQWURGXMR HO LQWHQVR FLFOR GH DJULFXOWXUD
PL[WD \ OD FDQWLGDG GH FRPLGD SURGXFLGD SRU FSLWD VH GXSOLF 3DUD DGRSWDU HVWRV FXOWLYRV \
UHRUJDQL]DU HO FLFOR DJUFROD VH QHFHVLWDEDQ PV PDQRV HQ ORV FDPSRV 3RU OR WDQWR OD HGDG SDUD
FDVDUVHVHUHGXMRKDVWDORVYHLQWHDRVORTXHFRQGXMRDORVKRPEUHVDODIXHU]DGHWUDEDMRDJUFRODD

XQDHGDGPVWHPSUDQD(OFRQWUDVWHFRQORVOHOHVHVSURIXQGR6XVKRPEUHVWHQGDQDFDVDUVHDORV
WUHLQWD\FLQFRDRV\VRODPHQWHHQWRQFHVWUDEDMDEDQHQORVFDPSRV+DVWDHQWRQFHVVHGHGLFDEDQD
OXFKDU\UREDU
/D FRQH[LQ HQWUH OD UHYROXFLQ SROWLFD \ HFRQPLFD IXH VHQFLOOD (O UH\ 6K\DDP \ TXLHQHV OR
DSR\DEDQ TXHUDQ UHFDXGDU LPSXHVWRV \ ULTXH]D GH ORV NXEDV TXH WHQDQ TXH SURGXFLU XQ H[FHGHQWH
DGHPV GH OD FDQWLGDG SDUD HO FRQVXPR SURSLR $XQTXH 6K\DDP \ VXV KRPEUHV QR LQWURGXMHURQ
LQVWLWXFLRQHV LQFOXVLYDV HQ OD RULOOD HVWH GHO UR .DVDL FLHUWR JUDGR GH SURVSHULGDG HFRQPLFD HV
LQWUQVHFDDODVLQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDVTXHORJUDQFLHUWRJUDGRGHFHQWUDOL]DFLQHVWDWDOHLPSRQHQOD
OH\ \ HO RUGHQ (YLGHQWHPHQWH IRPHQWDU OD DFWLYLGDG HFRQPLFD HUD LQWHUHVDQWH SDUD 6K\DDP \ VXV
KRPEUHVSXHVWRTXHVLQHOODQRKDEUDQDGDTXHH[WUDHU,JXDOTXH6WDOLQ6K\DDPRUGHQFUHDUXQD
VHULHGHLQVWLWXFLRQHVTXHJHQHUDUDQODULTXH]DQHFHVDULDSDUDVXVWHQWDUDTXHOVLVWHPD(QFRPSDUDFLQ
FRQ OD DXVHQFLD WRWDO GH OH\ \ RUGHQ TXH UHLQDED HQ OD RWUD RULOOD GHO UR .DVDL HVWR JHQHUDED XQD
SURVSHULGDGHFRQPLFDVLJQLILFDWLYDDXQTXHJUDQSDUWHGHVWDIXHDSDUDUSUREDEOHPHQWHD6K\DDP\
VXVOLWHV6LQHPEDUJRHVWDEDQHFHVDULDPHQWHOLPLWDGD,JXDOTXHHQOD8QLQ6RYLWLFDQRKDEDXQD
GHVWUXFFLQFUHDWLYDHQHOUHLQRNXED\QRKXERXQDLQQRYDFLQWHFQROJLFDWUDVHVWHFDPELRLQLFLDO
$TXHOOD VLWXDFLQ SHUPDQHFL VLQ FDPELRV VLJQLILFDWLYRV KDVWD HO PRPHQWR HQ HO TXH HO UHLQR IXH
lGHVFXELHUWR{SRUSULPHUDYH]SRURILFLDOHVFRORQLDOHVEHOJDVDILQDOHVGHOVLJOR;,;


(O ORJUR GHO UH\ 6K\DDP LOXVWUD TXH PHGLDQWH LQVWLWXFLRQHV H[WUDFWLYDV VH SXHGH ORJUDU FLHUWR JUDGR
OLPLWDGRGH[LWRHFRQPLFR&UHDUWDOGHVDUUROORH[LJHXQ(VWDGRFHQWUDOL]DGR\SDUDHOORDPHQXGR
HV QHFHVDULD XQD UHYROXFLQ SROWLFD 8QD YH] TXH 6K\DDP FUH HVWH (VWDGR SRGD XWLOL]DU VX SRGHU
SDUDUHRUJDQL]DUODHFRQRPDHLPSXOVDUODSURGXFWLYLGDGDJUFRODSDUDSRGHUFREUDULPSXHVWRV
3RU TX IXHURQ ORV EXVKRQJV \ QR ORV OHOHV ORV VXMHWRV GH XQD UHYROXFLQ SROWLFD" 1R SRGDQ
KDEHU WHQLGR ORV OHOHV VX SURSLR UH\ 6K\DDP" /R TXH VWH ORJU IXH XQD LQQRYDFLQ LQVWLWXFLRQDO QR
UHODFLRQDGD GH QLQJXQD IRUPD GHWHUPLQLVWD FRQ OD JHRJUDID OD FXOWXUD QL OD LJQRUDQFLD /RV OHOHV
SRGUDQKDEHUWHQLGRHVDUHYROXFLQ\KDEHUWUDQVIRUPDGRVXVLQVWLWXFLRQHVGHIRUPDVLPLODUSHURQR
OR KLFLHURQ 4XL] IXHUD SRU UD]RQHV TXH QR HQWHQGHPRV SRU QXHVWUR FRQRFLPLHQWR OLPLWDGR GH VX
VRFLHGDGDFWXDO/RPVSUREDEOHHVTXHVHGHEDDODQDWXUDOH]DFRQWLQJHQWHGHODKLVWRULD/DPLVPD
FDVXDOLGDG VH GLR SUREDEOHPHQWH FXDQGR KDFH GRFH PLO DRV DOJXQDV GH ODV VRFLHGDGHV GH 2ULHQWH
3U[LPR VH HPEDUFDURQ HQ XQD VHULH PV UDGLFDO GH LQQRYDFLRQHV LQVWLWXFLRQDOHV TXH FRQGXMHURQ DO
HVWDEOHFLPLHQWR GH ODV VRFLHGDGHV VHGHQWDULDV \ SRVWHULRUPHQWH D OD GRPHVWLFDFLQ GH SODQWDV \
DQLPDOHVFRPRFRPHQWDUHPRVSRVWHULRUPHQWH


(O/DUJR9HUDQR

$OUHGHGRUGHD&ODHUDJODFLDOOOHJDEDDVXILQDPHGLGDTXHHOFOLPDGHOD7LHUUDVHKDFD
PV FOLGR /DV SUXHEDV HQFRQWUDGDV HQ HO QFOHR GH KLHOR GH *URHQODQGLD VXJLHUHQ TXH ODV
WHPSHUDWXUDVPHGLDVDXPHQWDURQKDVWDORVTXLQFHJUDGRV&HOVLXVHQXQFRUWRSHURGRGHWLHPSR(VWH
FDOHQWDPLHQWR SDUHFH KDEHU FRLQFLGLGR FRQ USLGRV DXPHQWRV GH OD SREODFLQ KXPDQD FXDQGR HO
FDOHQWDPLHQWRJOREDOFRQGXMRDODH[SDQVLQGHSREODFLRQHVDQLPDOHV\DXQDPD\RUGLVSRQLELOLGDGGH
SODQWDV\DOLPHQWRVVLOYHVWUHV(VWHSURFHVRVHUHYLUWLUSLGDPHQWHDOUHGHGRUGHD&GXUDQWH
XQ SHURGR GH HQIULDPLHQWR FRQRFLGR FRPR 'U\DV 5HFLHQWH SHUR GHVSXV GH D & ODV
WHPSHUDWXUDV JOREDOHV YROYLHURQ D DXPHQWDU VLHWH JUDGRV &HOVLXV HQ PHQRV GH XQD GFDGD \ GHVGH

HQWRQFHV SHUPDQHFHQ HOHYDGDV (O DUTXHORJR %ULDQ )DJDQ OR GHQRPLQD HO /DUJR 9HUDQR (O
FDOHQWDPLHQWRGHOFOLPDIXHXQDFR\XQWXUDFUWLFDHQRUPHTXHSUHSDUHOWUDVIRQGRSDUDODUHYROXFLQ
QHROWLFDHQODTXHODVVRFLHGDGHVKXPDQDVKLFLHURQODWUDQVLFLQDODYLGDVHGHQWDULDODDJULFXOWXUD\
OD JDQDGHUD (VWR \ HO UHVWR GH OD KLVWRULD KXPDQD SRVWHULRU VH KDQ GHVDUUROODGR GLVIUXWDQGR GH HVWH
/DUJR9HUDQR
([LVWH XQD GLIHUHQFLD IXQGDPHQWDO HQWUH OD DJULFXOWXUDJDQDGHUD \ OD FD]DUHFROHFFLQ /DV
SULPHUDVVHEDVDQHQODGRPHVWLFDFLQGHHVSHFLHVGHSODQWDV\DQLPDOHVFRQOOHYDQXQDLQWHUYHQFLQ
DFWLYDHQVXVFLFORVGHYLGDSDUDFDPELDUODJHQWLFD\KDFHUTXHVHDQPVWLOHVSDUDORVKXPDQRV/D
GRPHVWLFDFLQHVXQFDPELRWHFQROJLFRTXHSHUPLWHTXHORVKXPDQRVSURGX]FDQPXFKDPVFRPLGD
DSDUWLUGHODVSODQWDV\ORVDQLPDOHVGLVSRQLEOHV3RUHMHPSORHOFXOWLYRGHOPD]HPSH]FXDQGRORV
KXPDQRV UHFRJLHURQ WHRFLQWH HO DQWHSDVDGR VLOYHVWUH GHO PD] /DV PD]RUFDV GH WHRFLQWH VRQ PX\
SHTXHDVDSHQDVPLGHQXQRVFHQWPHWURVGHODUJR6RQGHXQWDPDRPX\UHGXFLGRHQFRPSDUDFLQ
FRQXQDPD]RUFDGHPD]DFWXDO6LQHPEDUJRJUDGXDOPHQWHVHOHFFLRQDGRODVPD]RUFDVPVJUDQGHV
GHWHRFLQWH\ODVSODQWDVTXHQRVHURPSDQVLQRTXHSHUPDQHFDQHQHOWDOORSDUDVHUFRVHFKDGDVORV
KXPDQRVFUHDURQHOPD]PRGHUQRTXHSURSRUFLRQDPXFKRPVDOLPHQWRHQODPLVPDVXSHUILFLHGH
WLHUUD
/DVSULPHUDVSUXHEDVFRQRFLGDVGHDJULFXOWXUDJDQDGHUD\GRPHVWLFDFLQGHSODQWDV\DQLPDOHV
SURFHGHQGH2ULHQWH3U[LPRFRQFUHWDPHQWHGHOD]RQDFRQRFLGDFRPR+LOO\)ODQNVTXHVHH[WLHQGH
GHVGHHOVXUGHODFWXDO,VUDHOKDVWD3DOHVWLQD\ODRULOODRHVWHGHOUR-RUGQDWUDYVGH6LULD\KDVWDHO
VXUHVWH GH 7XUTXD HO QRUWH GH ,UDN \ HO RHVWH GH ,UQ 'H DOUHGHGRU GHO DR D & GDWDQ ODV
SULPHUDVSODQWDVGRPVWLFDV)DUUR\FHEDGDVHKDOODURQHQGRVFDUUHUDVHQ-HULFHQODRULOODRHVWHGHO
UR-RUGQHQ3DOHVWLQD)DUURJXLVDQWHV\OHQWHMDVVHHQFRQWUDURQHQ7HOO$VZDGPXFKRPVDOQRUWH
HQ 6LULD (Q HVWRV OXJDUHV VH GHVDUUROO OD GHQRPLQDGD FXOWXUD QDWXILHQVH \ DPERV WHQDQ JUDQGHV
FLXGDGHV /D FLXGDG GH -HULF WHQD XQD SREODFLQ DSUR[LPDGD GH TXLQLHQWDV SHUVRQDV HQ DTXHO
PRPHQWR
3RU TX DSDUHFLHURQ DOO ORV SULPHURV SXHEORV DJUFRODV \ QR HQ RWUR OXJDU" 3RU TX ORV
QDWXILHQVHV\QRRWURVSXHEORVIXHURQTXLHQHVGRPHVWLFDURQORVJXLVDQWHV\ODVOHQWHMDV"7XYLHURQ
VXHUWH\VHQFLOODPHQWHYLYDQDOOGRQGHKDEDPXFKRVFDQGLGDWRVSRWHQFLDOHVSDUDODGRPHVWLFDFLQ"
$XQTXHVHDYHUGDGPXFKDVRWUDVSHUVRQDVYLYDQHQWUHHVDVHVSHFLHVSHURQRODVGRPHVWLFDURQ&RPR
YLPRV HQ HO FDSWXOR HQ ORV PDSDV \ OD LQYHVWLJDFLQ GH JHQHWLVWDV \ DUTXHORJRV SDUD
GHWHUPLQDU OD GLVWULEXFLQ GH ORV DQWHSDVDGRV VLOYHVWUHV GH ORV DQLPDOHV \ SODQWDV GRPHVWLFDGRV
PRGHUQRV UHYHOD TXH PXFKRV GH HVWRV DQWHSDVDGRV VH KDEDQ GLVHPLQDGR HQ UHDV PX\ JUDQGHV GH
PLOORQHV GH NLOPHWURV FXDGUDGRV /RV DQWHSDVDGRV VLOYHVWUHV GH ODV HVSHFLHV GH DQLPDOHV
GRPHVWLFDGRVVHKDEDQGLVSHUVDGRDWUDYVGH(XUDVLD/RV+LOO\)ODQNVHVWDEDQSDUWLFXODUPHQWHELHQ
SURYLVWRVGHHVSHFLHVGHFXOWLYRVVLOYHVWUHVSHURQRHUDHVRORTXHGLIHUHQFLDEDHVWHOXJDUGHFXDOTXLHU
RWUR 1R HUD HO KHFKR GH TXH ORV QDWXILHQVHV YLYLHUDQ HQ XQD ]RQD QLFDPHQWH SURYLVWD FRQ HVSHFLHV
VLOYHVWUHV OR TXH ORV KL]R HVSHFLDOHV VLQR HO KHFKR GH TXH HUDQ VHGHQWDULRV DQWHV GH HPSH]DU D
GRPHVWLFDU SODQWDV R DQLPDOHV 8QD SUXHED GH HOOR SURFHGH GH ORV GLHQWHV GH JDFHOD TXH HVWQ
FRPSXHVWRV SRU FHPHQWR XQ WHMLGR VHR FRQHFWLYR TXH FUHFH HQ FDSDV 'XUDQWH OD SULPDYHUD \ HO
YHUDQRFXDQGRHOFUHFLPLHQWRGHOFHPHQWRHVPVUSLGRODVFDSDVVRQGHXQFRORUGLVWLQWRDODVTXH
VHIRUPDQHQLQYLHUQR6LVHFRUWDXQDSDUWHGHOGLHQWHVHSXHGHYHUHOFRORUGHODOWLPDFDSDFUHDGD
DQWHVGHTXHPXULHUDODJDFHOD<XWLOL]DQGRHVWDWFQLFDVHSXHGHGHWHUPLQDUVLPDWDURQDODJDFHOD
HQYHUDQRRHQLQYLHUQR(QORVVLWLRVQDWXILHQVHVVHHQFXHQWUDQJDFHODVDODVTXHPDWDURQHQWRGDVODV
HVWDFLRQHV OR TXH VXJLHUH TXH YLYDQ DOO GXUDQWH WRGR HO DR (O SXHEOR GH$EX +XUH\UD HQ HO UR
XIUDWHVHVXQRGHORVDVHQWDPLHQWRVQDWXILHQVHVTXHVHKDQLQYHVWLJDGRPVLQWHQVDPHQWH'XUDQWH

FDVLFXDUHQWDDRVORVDUTXHORJRVKDQH[DPLQDGRODVFDSDVGHOVXHORORTXHSURSRUFLRQDXQRGHORV
HMHPSORVPHMRUGRFXPHQWDGRVGHYLGDVHGHQWDULDDQWHV\GHVSXVGHODWUDQVLFLQDODDJULFXOWXUD(O
DVHQWDPLHQWRSUREDEOHPHQWHHPSH]DOUHGHGRUGHD&\ORVKDELWDQWHVFRQWLQXDURQVXHVWLORGH
YLGDGHFD]DGRUHVUHFROHFWRUHVRWURVTXLQLHQWRVDRVDQWHVGHLQLFLDUODWUDQVLFLQDODDJULFXOWXUD/RV
DUTXHORJRV HVWLPDQ TXH OD SREODFLQ GHO SREODGR DQWHV GH OD DJULFXOWXUD HUD GH HQWUH FLHQ \
WUHVFLHQWDVSHUVRQDV
6HSXHGHQLPDJLQDUWRGDFODVHGHUD]RQHVSRUODVTXHXQDVRFLHGDGVHEHQHILFLDUDDOFRQYHUWLUVHHQ
VHGHQWDULD 7UDVODGDUVH GH XQ VLWLR D RWUR UHVXOWDED FRVWRVR ORV QLRV \ ORV DQFLDQRV GHEDQ VHU
WUDQVSRUWDGRV\HUDLPSRVLEOHDOPDFHQDUFRPLGDSDUDORVSHURGRVGHFDUHVWDFXDQGRVHLEDGHXQVLWLR
D RWUR $GHPV FLHUWDV KHUUDPLHQWDV FRPR ODV SLHGUDV GH PROHU \ ODV KRFHV WLOHV SDUD SURFHVDU
FRPLGDVDOYDMHSHVDEDQPXFKR([LVWHQSUXHEDVGHTXHLQFOXVRORVFD]DGRUHVUHFROHFWRUHVQPDGDV
DOPDFHQDEDQ FRPLGD HQ VLWLRV HVFRJLGRV FRPR SRU HMHPSOR HQ FXHYDV (O PD] VH DOPDFHQD PX\
ELHQ\VDHVODUD]QGHTXHIXHUDPX\DWUDFWLYR\H[SOLFDTXHVHFXOWLYDUDWDQLQWHQVDPHQWHHQWRGR
HO FRQWLQHQWH DPHULFDQR /D FDSDFLGDG SDUD PDQHMDU FRQ HILFDFLD HO DOPDFHQDPLHQWR \ DFXPXODU
UHVHUYDV GH DOLPHQWRV VHJXUDPHQWH IXHUD XQ LPSRUWDQWH LQFHQWLYR SDUD DGRSWDU XQD IRUPD GH YLGD
VHGHQWDULD
$ SHVDU GH TXH IXHUD FROHFWLYDPHQWH GHVHDEOH FRQYHUWLUVH HQ VHGHQWDULR HVWR QR VLJQLILFD TXH
WXYLHUD TXH SDVDU QHFHVDULDPHQWH 8Q JUXSR QPDGD GH FD]DGRUHVUHFROHFWRUHV WHQD TXH SRQHUVH GH
DFXHUGR SDUD KDFHUOR R DOJXLHQ ORV WXYR TXH REOLJDU $OJXQRV DUTXHORJRV KDQ VXJHULGR TXH HO
DXPHQWR GH OD GHQVLGDG GH OD SREODFLQ \ OD UHGXFFLQ GHO QLYHO GH YLGD IXHURQ IDFWRUHV FODYH HQ OD
DSDULFLQ GH OD YLGD VHGHQWDULD OR TXH REOLJ D OD SREODFLQ QPDGD D TXHGDUVH HQ XQ OXJDU 6LQ
HPEDUJRODGHQVLGDGGHORVOXJDUHVQDWXILHQVHVQRHVPD\RUTXHODTXHKDEDHQORVJUXSRVDQWHULRUHV
DV TXH QR SDUHFH KDEHU SUXHEDV GHO DXPHQWR GH OD GHQVLGDG GH OD SREODFLQ 7DPSRFR ORV IVLOHV
GHQWDOHV \ GH HVTXHOHWRV VXJLHUHQ TXH VX VDOXG VH GHWHULRUDUD 3RU HMHPSOR OD HVFDVH] GH DOLPHQWRV
WLHQGH D FUHDU KLSRSODVLD OQHDV ILQDV HQ HO HVPDOWH GHQWDO SHUR VWDV VRQ PHQRV IUHFXHQWHV HQ HO
SXHEORQDWXILHQVHTXHHQRWURVSXHEORVDJUFRODVSRVWHULRUHV
/R PV LPSRUWDQWH HV TXH DXQTXH OD YLGD VHGHQWDULD WXYLHUD YHQWDMDV WDPELQ WHQD
LQFRQYHQLHQWHV /D UHVROXFLQ GH FRQIOLFWRV SUREDEOHPHQWH IXHUD PV FRPSOLFDGD SDUD ORV JUXSRV
VHGHQWDULRV\DTXHHQWUHORVQPDGDVORVGHVDFXHUGRVVHUHVROYDQFXDQGRFLHUWDVSHUVRQDVRJUXSRV
VHPDUFKDEDQ(QFXDQWRVHFRQVWUX\HURQHGLILFLRVSHUPDQHQWHV\VHGLVSRQDGHPVELHQHVGHORVTXH
VH SRGDQ WUDQVSRUWDU WUDVODGDUVH VH FRQYLUWL HQ XQD RSFLQ PXFKR PHQRV DWUDFWLYD $V TXH ORV
SXHEORVWHQDQTXHGRWDUVHGHIRUPDVPVHIHFWLYDVGHUHVROYHUFRQIOLFWRV\GHQRFLRQHVGHSURSLHGDG
PVHODERUDGDV+DEDTXHWRPDUGHFLVLRQHVVREUHTXLQWHQDDFFHVRDTXSDUWHGHWLHUUDFHUFDGHO
SXHEORRTXLQUHFRJHUDIUXWDGHTXILODVGHUEROHV\TXLQSHVFDUDHQTXSDUWHGHODUUR\R+XER
TXHGHVDUUROODUUHJODV\WDPELQODVLQVWLWXFLRQHVTXHGHEDQFUHDUODV\KDFHUODVFXPSOLU
3DUDTXHDSDUHFLHUDODYLGDVHGHQWDULDSDUHFHSODXVLEOHTXHORVFD]DGRUHVUHFROHFWRUHVKD\DQVLGR
REOLJDGRV D HVWDEOHFHUVH OR TXH GHEL HVWDU SUHFHGLGR SRU XQD LQQRYDFLQ LQVWLWXFLRQDO TXH
FRQFHQWUDUD HO SRGHU HQ PDQRV GH XQ JUXSR TXH VH FRQYHUWLUD HQ OD OLWH SROWLFD TXH LPSXVLHUD
GHUHFKRV GH SURSLHGDG PDQWXYLHUD HO RUGHQ \ WDPELQ VH EHQHILFLDUD GH VX HVWDWXV REWHQLHQGR ORV
UHFXUVRV GHO UHVWR GH OD VRFLHGDG 'H KHFKR HV SUREDEOH TXH VH SURGXMHUD XQD UHYROXFLQ SROWLFD
VLPLODU D OD LQLFLDGD SRU HO UH\ 6K\DDP DXQTXH D PHQRU HVFDOD \ VH VHUD HO DYDQFH TXH KDEUD
FRQGXFLGRDODYLGDVHGHQWDULD
'H KHFKR ODV SUXHEDV DUTXHROJLFDV VXJLHUHQ TXH ORV QDWXILHQVHV GHVDUUROODURQ XQD VRFLHGDG
FRPSOHMD FDUDFWHUL]DGD SRU MHUDUTXD RUGHQ \ GHVLJXDOGDG HO FRPLHQ]R GH OR TXH UHFRQRFHUDPRV
FRPRLQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDV PXFKRWLHPSRDQWHVGHFRQYHUWLUVHHQDJULFXOWRUHV8QDSUXHEDVOLGD

GHHVWDMHUDUTXD\GHVLJXDOGDGVHHQFXHQWUDHQODVWXPEDV$OJXQDVSHUVRQDVHUDQHQWHUUDGDVFRQXQD
JUDQ FDQWLGDG GH FRQFKDV GH REVLGLDQD \ GHQWDOLXP TXH SURFHGDQ GH OD FRVWD GHO 0HGLWHUUQHR
SU[LPD DO PRQWH &DUPHOR 2WURV WLSRV GH RUQDPHQWDFLQ LQFOX\HQ FROODUHV EDQGDV \ EUD]DOHWHV
UHDOL]DGRV FRQ FRQFKDV GLHQWHV FDQLQRV \ IDODQJHV GH FLHUYRV 2WUDV SHUVRQDV HUDQ HQWHUUDGDV VLQ
QLQJXQD GH HVWDV FRVDV 6H FRPHUFLDED FRQ FRQFKDV \ FRQ REVLGLDQD \ HO FRQWURO GH HVWH FRPHUFLR
PX\SUREDEOHPHQWHHUDXQDIXHQWHGHGHVLJXDOGDG\DFXPXODFLQGHSRGHU([LVWHQPVSUXHEDVGH
GHVLJXDOGDGHFRQPLFD\SROWLFDHQHOVLWLRQDWXILHQVHGH$LQ0DOODKDDOQRUWHGHOPDUGH*DOLOHD
(QWUH XQ JUXSR GH DOUHGHGRU GH FLQFXHQWD FDEDDV UHGRQGDV \ PXFKRV SR]RV FODUDPHQWH XWLOL]DGRV
FRPRDOPDFQH[LVWHXQJUDQHGLILFLRLQWHQVDPHQWHHQOXFLGRSU[LPRDXQDSOD]DFHQWUDOGHVSHMDGD
/RPVVHJXURHVTXHIXHUDODFDVDGHXQMHIH$SDUWHGHODVVHSXOWXUDVGHOOXJDUDOJXQDVGHODVFXDOHV
VRQPXFKRPVHODERUDGDVWDPELQKD\SUXHEDVGHOFXOWRDODVFDODYHUDVORTXHSRVLEOHPHQWHLQGLTXH
DGRUDFLQ D ORV DQWHSDVDGRV (VWRV FXOWRV HVWQ H[WHQGLGRV SRU ORV VLWLRV QDWXILHQVHV VREUH WRGR HQ
-HULF (O SUHGRPLQLR GH SUXHEDV GH OXJDUHV QDWXILHQVHV VXJLHUH TXH SUREDEOHPHQWH \D VH WUDWDED GH
VRFLHGDGHV FRQ LQVWLWXFLRQHV HODERUDGDV TXH GHWHUPLQDEDQ OD KHUHQFLD GHO HVWDWXV GH OD OLWH
&RPHUFLDEDQFRQOXJDUHVOHMDQRV\WHQDQIRUPDVLQFLSLHQWHVGHMHUDUTXDVSROWLFDV\UHOLJLRVDV
/RPVSUREDEOHHVTXHODDSDULFLQGHODVOLWHVSROWLFDVSURYRFDUDHQSULPHUOXJDUODWUDQVLFLQ
DODYLGDVHGHQWDULD\GHVSXVDODDJULFXOWXUD7DO\FRPRPXHVWUDQORVOXJDUHVQDWXILHQVHVODYLGD
VHGHQWDULD QR VLJQLILFDED QHFHVDULDPHQWH DJULFXOWXUD \ JDQDGHUD /D SREODFLQ VH HVWDEOHFD HQ XQ
VLWLRSHURFRQWLQXDEDFD]DQGR\UHFROHFWDQGRSDUDYLYLU$OILQ\DOFDERHO/DUJR9HUDQRKL]RTXHODV
FRVHFKDVVLOYHVWUHVIXHUDQPVDEXQGDQWHV\ODFD]D\ODUHFROHFFLQSUREDEOHPHQWHPVDWUDFWLYDV
/DPD\RUDGHODSREODFLQKDEUDHVWDGREDVWDQWHVDWLVIHFKDFRQXQDYLGDGHVXEVLVWHQFLDEDVDGDHQOD
FD]D\ODUHFROHFFLQTXHQRH[LJDQPXFKRHVIXHU]R1LVLTXLHUDODLQQRYDFLQWHFQROJLFDFRQGXFH
QHFHVDULDPHQWH D XQ DXPHQWR GH OD SURGXFFLQ DJUFROD 'H KHFKR VH VDEH TXH XQD LQQRYDFLQ
WHFQROJLFD LPSRUWDQWH FRPR OD LQWURGXFFLQ GHO KDFKD GH DFHUR HQWUH ORV DERUJHQHV DXVWUDOLDQRV
FRQRFLGRVFRPR<LU<RURQWQRFRQGXMRDXQDSURGXFFLQPVLQWHQVDVLQRDPVWLHPSRSDUDGRUPLU
SRUTXHOHVSHUPLWDDOFDQ]DUORVUHTXLVLWRVGHVXEVLVWHQFLDFRQPVIDFLOLGDG\KDEDSRFRVLQFHQWLYRV
SDUDWUDEDMDUSDUDORJUDUPV
/DH[SOLFDFLQWUDGLFLRQDOEDVDGDHQODVLWXDFLQJHRJUILFDSDUDMXVWLILFDUODUHYROXFLQQHROWLFD
HMHFHQWUDOGHODUJXPHQWRGH-DUHG'LDPRQGGHVFULWDHQHOFDSWXOR HVTXHIXHLPSXOVDGDSRUOD
GLVSRQLELOLGDG LQHVSHUDGD GH PXFKDV HVSHFLHV GH SODQWDV \ DQLPDOHV TXH VH SRGDQ GRPHVWLFDU
IFLOPHQWH $TXHOOR KL]R TXH OD DJULFXOWXUD \ OD JDQDGHUD IXHUDQ DWUDFWLYDV \ SURYRF OD YLGD
VHGHQWDULD 'HVSXV GH TXH ODV VRFLHGDGHV VH YROYLHUDQ VHGHQWDULDV \ HPSH]DUDQ D GHGLFDUVH D OD
DJULFXOWXUD FRPHQ]DURQ D GHVDUUROODUVH OD MHUDUTXD SROWLFD OD UHOLJLQ \ RWUDV LQVWLWXFLRQHV
VLJQLILFDWLYDPHQWH PV FRPSOHMDV /DV SUXHEDV GH ORV QDWXILHQVHV VXJLHUHQ TXH HVWD H[SOLFDFLQ
WUDGLFLRQDO DXQTXH HVW DPSOLDPHQWH DFHSWDGD HPSLH]D OD FDVD SRU HO WHMDGR /RV FDPELRV
LQVWLWXFLRQDOHVWXYLHURQOXJDUHQVRFLHGDGHVPXFKRDQWHVGHTXHLQLFLDUDQODWUDQVLFLQDODDJULFXOWXUD
\ SUREDEOHPHQWH IXHURQ OD FDXVD WDQWR GHO SDVR DO VHGHQWDULVPR TXH UHIRU] ORV FDPELRV
LQVWLWXFLRQDOHVFRPRSRVWHULRUPHQWHGHODUHYROXFLQQHROWLFD(VWHSDWUQHVVXJHULGRQRVRODPHQWH
SRUODVSUXHEDVGHORV+LOO\)ODQNVHOUHDHVWXGLDGDFRQPVLQWHQVLGDGVLQRWDPELQSRUODPD\RUD
GHODVSUXHEDVHQFRQWUDGDVHQ$PULFDHOIULFDVXEVDKDULDQD\HOHVWHGH$VLD
6LQGXGDODWUDQVLFLQDODDJULFXOWXUDFRQGXMRDXQDPD\RUSURGXFWLYLGDGDJUFROD\SHUPLWLXQD
H[SDQVLQ VLJQLILFDWLYD GH OD SREODFLQ 3RU HMHPSOR HQ OXJDUHV FRPR -HULF \ $EX +XUH\UD VH
REVHUYD TXH HO SXHEOR DJUFROD LQLFLDO HUD PXFKR PD\RU TXH HO SUHDJUFROD (Q JHQHUDO ORV SXHEORV
FUHFLHURQHQWUHGRV\VHLVYHFHVGHVSXVGHODWUDQVLFLQ$GHPVPXFKDVGHODVFRQVHFXHQFLDVTXH
WUDGLFLRQDOPHQWHVHKDGHIHQGLGRTXHIOX\HURQWUDVHVWDWUDQVLFLQVLQGXGDWXYLHURQOXJDU+XERXQD

PD\RU HVSHFLDOL]DFLQ HQ ODV SURIHVLRQHV XQ SURJUHVR WHFQROJLFR PXFKR PV USLGR \
SUREDEOHPHQWH VH GHVDUUROODURQ LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV PV FRPSOHMDV \ SRVLEOHPHQWH PHQRV
LJXDOLWDULDV 6LQ HPEDUJR TXH HVWR RFXUULHUD HQ XQ VLWLR FRQFUHWR QR HVWXYR GHWHUPLQDGR SRU OD
GLVSRQLELOLGDG GH HVSHFLHV GH SODQWDV \ DQLPDOHV VLQR SRUTXH OD VRFLHGDG H[SHULPHQW ORV WLSRV GH
LQQRYDFLRQHV LQVWLWXFLRQDOHV VRFLDOHV \ SROWLFDV TXH KDEUDQ SHUPLWLGR TXH DSDUHFLHUD OD YLGD
VHGHQWDULD\SRVWHULRUPHQWHODDJULFXOWXUD
(O /DUJR 9HUDQR \ OD SUHVHQFLD GH FXOWLYRV \ HVSHFLHV GH DQLPDOHV SHUPLWLHURQ TXH HVWR WXYLHUD
OXJDUSHURQRGHWHUPLQDURQGQGHQLFXQGRH[DFWDPHQWHVLQRTXHVXFHGLHUDGHVSXVGHTXHHOFOLPD
VH KXELHUD YXHOWR PV FOLGR 'H KHFKR OR GHWHUPLQDURQ OD LQWHUDFFLQ GH XQD FR\XQWXUD FUWLFD HO
/DUJR 9HUDQR FRQ SHTXHDV SHUR LPSRUWDQWHV GLIHUHQFLDV LQVWLWXFLRQDOHV$ PHGLGD TXH HO FOLPD VH
KL]R PV FOLGR DOJXQDV VRFLHGDGHV FRPR OD QDWXILHQVH GHVDUUROODURQ HOHPHQWRV GH MHUDUTXD H
LQVWLWXFLRQHVFHQWUDOL]DGDVSHURDXQDHVFDODPX\SHTXHDHQUHODFLQFRQODGHORV(VWDGRVQDFLQ
PRGHUQRV &RPR ORV EXVKRQJV EDMR 6K\DDP ODV VRFLHGDGHV VH UHRUJDQL]DURQ SDUD DSURYHFKDU ODV
PD\RUHVRSRUWXQLGDGHVTXHRIUHFDHOH[FHVRGHDQLPDOHV\SODQWDVVLOYHVWUHV\VLQGXGDIXHURQORV
PLHPEURVGHODOLWHSROWLFDORVSULQFLSDOHVEHQHILFLDGRVGHHVWDVQXHYDVRSRUWXQLGDGHV\GHOSURFHVR
GH FHQWUDOL]DFLQ SROWLFD 2WURV OXJDUHV TXH WHQDQ LQVWLWXFLRQHV XQ SRFR GLVWLQWDV QR SHUPLWLHURQ D
VXV OLWHV SROWLFDV TXH DSURYHFKDUDQ GHO PLVPR PRGR HVWD FR\XQWXUD \ TXHGDURQ UH]DJDGRV HQ VX
SURFHVR GH FHQWUDOL]DFLQ SROWLFD \ HQ OD FUHDFLQ GH VRFLHGDGHV DVHQWDGDV DJUFRODV \ PV
FRPSOHMDV$TXHOOR VHQW ODV EDVHV SDUD XQD GLYHUJHQFLD SRVWHULRU H[DFWDPHQWH GHO WLSR TXH KHPRV
YLVWRFRQDQWHULRULGDG8QDYH]TXHDSDUHFDQHVWDVGLIHUHQFLDVVHH[WHQGDQDDOJXQRVOXJDUHVSHURQR
DRWURV3RUHMHPSORODDJULFXOWXUDVHH[WHQGLD(XURSDGHVGH2ULHQWH3U[LPRDSDUWLUGHD&
VREUH WRGR FRPR FRQVHFXHQFLD GH OD PLJUDFLQ GH DJULFXOWRUHV (Q (XURSD ODV LQVWLWXFLRQHV VH
GLVWDQFLDURQ GH RWUDV SDUWHV GHO PXQGR FRPR IULFD GRQGH ODV LQVWLWXFLRQHV LQLFLDOHV KDEDQ VLGR
GLIHUHQWHV\ODVLQQRYDFLRQHVSXHVWDVHQPDUFKDSRUHO/DUJR9HUDQRHQ2ULHQWH3U[LPRVXFHGLHURQ
PXFKRPVWDUGHHLQFOXVRHQWRQFHVDGRSWDURQXQDIRUPDPX\GLVWLQWD


/DVLQQRYDFLRQHVLQVWLWXFLRQDOHVGHORVQDWXILHQVHVFDVLFRQWRGDSUREDELOLGDGVHIXQGDPHQWDURQHQOD
UHYROXFLQ QHROWLFD SHUR QR GHMDURQ XQ VLPSOH OHJDGR HQ OD KLVWRULD GHO PXQGR \ QR FRQGXMHURQ
LQH[RUDEOHPHQWH D OD SURVSHULGDG D ODUJR SOD]R GH VXV WLHUUDV GH RULJHQ HQ ORV DFWXDOHV (VWDGRV GH
,VUDHO 3DOHVWLQD \ 6LULD 6LULD \ 3DOHVWLQD VRQ SDUWHV GHO PXQGR PRGHUQR UHODWLYDPHQWH SREUHV \ OD
SURVSHULGDGGH,VUDHOIXHHQJHQHUDOLPSRUWDGDSRUHODVHQWDPLHQWRGHSREODFLQMXGDGHVSXVGHOD
VHJXQGD JXHUUD PXQGLDO \ VX QLYHO HOHYDGR GH HGXFDFLQ \ IFLO DFFHVR D WHFQRORJDV DYDQ]DGDV (O
GHVDUUROOR LQLFLDO GH ORV QDWXILHQVHV QR SDV D VHU SURORQJDGR SRU OD PLVPD UD]Q TXH VH GHWXYR HO
GHVDUUROOR VRYLWLFR$ SHVDU GH TXH IXH PX\ VLJQLILFDWLYR H LQFOXVR UHYROXFLRQDULR SDUDVX WLHPSR
HUDXQGHVDUUROOREDMRLQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDV3DUDODVRFLHGDGQDWXILHQVHWDPELQHUDSUREDEOHTXH
HVWH WLSR GH GHVDUUROOR FUHDUD FRQIOLFWRV SURIXQGRV VREUH TXLQ FRQWURODUD ODV LQVWLWXFLRQHV \ OD
H[WUDFFLQ TXH SHUPLWD 3DUD FDGD OLWH TXH VH EHQHILFLD GH XQD H[WUDFFLQ H[LVWH XQD QR OLWH TXH
TXHUUDVXVWLWXLUOD(QRFDVLRQHVODVOXFKDVLQWHUQDVVLPSOHPHQWHVXVWLWX\HQDXQDOLWHSRURWUD(Q
RWURVFDVRVGHVWUR]DWRGDODVRFLHGDGH[WUDFWLYD\GHVHQFDGHQDXQSURFHVRGHFRODSVRHVWDWDO\VRFLDO
FRPRH[SHULPHQWODHVSHFWDFXODUFLYLOL]DFLQTXHFRQVWUX\ODVFLXGDGHV(VWDGRPD\DVKDFHPVGH
PLODRV


/DH[WUDFFLQLQHVWDEOH


/DDJULFXOWXUDDSDUHFLGHIRUPDLQGHSHQGLHQWHHQYDULRVOXJDUHVGHOPXQGR(QORTXHKR\HV0[LFR
ODVVRFLHGDGHVIRUPDURQHVWRV(VWDGRV\DVHQWDPLHQWRVHVWDEOHV\SDVDURQDODDJULFXOWXUD&RPRORV
QDWXILHQVHV HQ 2ULHQWH 3U[LPR WDPELQ FRQVLJXLHURQ FLHUWR QLYHO GH GHVDUUROOR HFRQPLFR 'H
KHFKR ODV FLXGDGHV(VWDGR PD\DV GHO UHD GHO VXU GH 0[LFR %HOLFH *XDWHPDOD \ HO RHVWH GH
+RQGXUDV FRQVWUX\HURQ XQD FLYLOL]DFLQ EDVWDQWH VRILVWLFDGD FRQ VX SURSLR WLSR GH LQVWLWXFLRQHV
H[WUDFWLYDV/DH[SHULHQFLDPD\DLOXVWUDQRVRODPHQWHODSRVLELOLGDGGHGHVDUUROOREDMRLQVWLWXFLRQHV
H[WUDFWLYDV VLQR WDPELQ RWUR OPLWH IXQGDPHQWDO SDUD HVWH WLSR GH FUHFLPLHQWR OD LQHVWDELOLGDG
SROWLFD TXH DSDUHFH \ TXH HQ OWLPD LQVWDQFLD FRQGXFH DO FRODSVR WDQWR GH OD VRFLHGDG FRPR GHO
(VWDGR D PHGLGD TXH ORV GLIHUHQWHV JUXSRV \ SHUVRQDV OXFKDQ SDUD OOHJDU D FRQYHUWLUVH HQ ORV
H[WUDFWRUHV
/DVFLXGDGHVPD\DVVHHPSH]DURQDGHVDUUROODUDOUHGHGRUGHD&\ILQDOPHQWHIUDFDVDURQHQ
DOJQPRPHQWRGHOVLJOR,G&(QWRQFHVDSDUHFLXQQXHYRPRGHORSROWLFRTXHVHQWODVEDVHVSDUD
OD HUD FOVLFD HQWUH \ G & (VWH SHURGR PDUF HO IORUHFLPLHQWR WRWDO GH OD FXOWXUD \ OD
FLYLOL]DFLQPD\DV6LQHPEDUJRHVWDFLYLOL]DFLQPVVRILVWLFDGDWDPELQVXFXPELUDHQHOFXUVRGH
ORV VLJXLHQWHV VHLVFLHQWRV DRV &XDQGR ORV FRQTXLVWDGRUHV HVSDROHV OOHJDURQ D SULQFLSLRV GHO VLJOR
;9, ORV JUDQGHV WHPSORV \ SDODFLRV GH VLWLRV PD\DV FRPR 7LNDO 3DOHQTXH \ &DODNPXO VH KDEDQ
GHVYDQHFLGRHQODVHOYD\QRVHYROYHUDQDGHVFXEULUKDVWDHOVLJOR;,;
/DVFLXGDGHVPD\DVQXQFDVHXQLHURQHQXQLPSHULRDXQTXHDOJXQDVHVWDEDQVXERUGLQDGDVDRWUDV
\ D PHQXGR SDUHFHQ KDEHU FRRSHUDGR VREUH WRGR HQ JXHUUDV /D FRQH[LQ SULQFLSDO HQWUH ODV
FLXGDGHV(VWDGRGHODUHJLQFLQFXHQWDGHODVFXDOHVVHSXHGHQUHFRQRFHUSRUVXVSURSLRVJOLIRVHV
TXH VXV KDELWDQWHV KDEODEDQ XQDV WUHLQWD \ XQD OHQJXDV PD\DV GLVWLQWDV SHUR HVWUHFKDPHQWH
UHODFLRQDGDV /RV PD\DV GHVDUUROODURQ XQ VLVWHPD GH HVFULWXUD \ H[LVWHQ FRPR PQLPR TXLQFH PLO
LQVFULSFLRQHVTXHGHVFULEHQPXFKRVDVSHFWRVGHODFXOWXUDODUHOLJLQ\ODYLGDGHODOLWH$GHPV
WHQDQODFXHQWDODUJDXQFDOHQGDULRVRILVWLFDGRSDUDUHJLVWUDUIHFKDVTXHVHSDUHFDPXFKRDQXHVWUR
FDOHQGDULR\DTXHFRQWDEDHOWUDQVFXUVRGHORVDRVGHVGHXQDIHFKDILMD\HUDXWLOL]DGRSRUWRGDVODV
FLXGDGHV PD\DV /D FXHQWD ODUJD HPSH] HQ HO DR D & DXQTXH QR VHSDPRV TX VLJQLILFDGR
GDEDQORVPD\DVDHVWDIHFKDTXHKDFHUHIHUHQFLDDXQWLHPSRTXHSUHFHGHDODDSDULFLQGHFXDOTXLHU
FRVDSDUHFLGDDODVRFLHGDGPD\D
/RV PD\DV HUDQ DOEDLOHV KELOHV TXH LQYHQWDURQ HO FHPHQWR 6XV FRQVWUXFFLRQHV H LQVFULSFLRQHV
SURSRUFLRQDQ LQIRUPDFLQ YLWDO VREUH ODV WUD\HFWRULDV GH ODV FLXGDGHV \D TXH D PHQXGR UHJLVWUDEDQ
DFRQWHFLPLHQWRV IHFKDGRV GH DFXHUGR FRQ OD FXHQWD ODUJD$O HVWXGLDU WRGDV ODV FLXGDGHV PD\DV ORV
DUTXHORJRV SXHGHQ FRQWDU FXQWRV HGLILFLRV VH DFDEDURQ HQ DRV FRQFUHWRV$OUHGHGRU GHO DR 
D&KDEDSRFRVPRQXPHQWRVIHFKDGRV3RUHMHPSORODIHFKDGHODFXHQWDODUJDFRUUHVSRQGLHQWHDO
DRD&UHJLVWUDEDVRODPHQWHGLH]+XERXQDXPHQWRFRQVWDQWHTXHOOHJDYHLQWHHQHODR
G&\DFXDUHQWDDPHGLDGRVGHOVLJOR9,,,'HVSXVHOQPHURGHPRQXPHQWRVGDWDGRVVHGHVSORPD
(Q HO VLJOR,; HV LQIHULRU D GLH] DO DR \ HQ HO VLJOR; HV GH FHUR (VWDV LQVFULSFLRQHV TXH LQFOXDQ
IHFKDVQRVGDQXQDLPDJHQFODUDGHODH[SDQVLQGHODVFLXGDGHVPD\DV\VXSRVWHULRUGHFOLYHDSDUWLU
GHILQDOHVGHOVLJOR9,,,
(VWH DQOLVLV GH IHFKDV SXHGH FRPSOHPHQWDUVH H[DPLQDQGR OD OLVWD GH UH\HV TXH UHJLVWUDURQ ORV
PD\DV(QODFLXGDGPD\DGH&RSQDFWXDOPHQWHHQHORHVWHGH+RQGXUDVKD\XQPRQXPHQWRIDPRVR
FRQRFLGRFRPR$OWDU4TXHUHJLVWUDORVQRPEUHVGHWRGRVORVUH\HVGHVGHHOIXQGDGRUGHODGLQDVWD
.LQLFK<D[.XN0RRl3ULPHU5H\'LRV6RO9HUGH4XHW]DO*XDFDPD\R{OODPDGRDVHQKRQRUQR
VRODPHQWHDO6ROVLQRWDPELQDOGHGRVSMDURVH[WLFRVGHODVHOYDGH$PULFD&HQWUDOFX\DVSOXPDV
HUDQPX\DSUHFLDGDVSRUORVPD\DV.LQLFK<D[.XN0ROOHJDOSRGHUHQ&RSQHQG&GDWR

TXH VDEHPRV SRU OD IHFKD GH OD FXHQWD ODUJD GHO$OWDU 4 \ IXQG XQD GLQDVWD TXH UHLQDUD GXUDQWH
FXDWURFLHQWRVDRV$OJXQRVGHORVVXFHVRUHVGH.LQLFK<D[WDPELQWHQDQQRPEUHVOODPDWLYRV(O
JOLIR GHO WULJVLPR JREHUQDQWH VH WUDGXFH FRPR l &RQHMR{ D TXLHQ VLJXLHURQ l+XPR 0RQR{ \
l+XPR&RQFKD{TXHPXULHQG&(OOWLPRQRPEUHGHODOWDUHVHOUH\<D[3DVDM&KDQ<RDDWR
l'LRV GH OD 3ULPHUD /X] GHO 2FDVR{ TXH IXH HO GHFLPRVH[WR JREHUQDQWH GH HVWD OQHD \ DVXPL HO
WURQRWUDVODPXHUWHGH+XPR&RQFKD'HVSXVGHOVRODPHQWHFRQRFHPRVDXQUH\PV8NLW7RRN
l5H\ 3DWURQR GH 3HGHUQDO{ D SDUWLU GH XQ IUDJPHQWR GH XQ DOWDU 'HVSXV GH <D[ 3DVDM ODV
FRQVWUXFFLRQHV\ODVLQVFULSFLRQHVVHGHWXYLHURQ\SDUHFHTXHODGLQDVWDIXHGHUURFDGDDOFDERGHSRFR
WLHPSR8NLW7RRNSUREDEOHPHQWHQRIXHUDHOSUHWHQGLHQWHUHDODOWURQRVLQRXQSUHWHQGLHQWHPV
([LVWHRWUDIRUPDGHYHUHVWDVSUXHEDVGH&RSQODGHVDUUROODGDSRUORVDUTXHORJRV$QQ&RULQQH
)UHWHU1DQF\*RQOLQ\'DYLG:HEVWHU(VWRVLQYHVWLJDGRUHVUHJLVWUDURQHODXJH\HOGHFOLYHGH&RSQ
H[DPLQDQGR OD H[WHQVLQ GHO DVHQWDPLHQWR HQ HO YDOOH GH &RSQ GXUDQWH XQ SHURGR GH DRV GH
 G & D G & XWLOL]DQGR XQD WFQLFD GHQRPLQDGD KLGUDWDFLQ GH REVLGLDQD TXH FDOFXOD HO
FRQWHQLGRGHDJXDGHVWDHQODIHFKDHQODTXHVHH[WUDMR8QDYH]REWHQLGDHODJXDFDHDXQULWPR
FRQRFLGRORTXHSHUPLWHFDOFXODUODIHFKDHQODTXHVHH[WUDMRXQWUR]RGHREVLGLDQD)UHWHU*RQOLQ\
:HEVWHU IXHURQ FDSDFHV GH WUD]DU XQ PDSD SDUD VLWXDU HQ TX OXJDU GHO YDOOH GH &RSQ VH KDEDQ
HQFRQWUDGRORVWUR]RVGHREVLGLDQDGDWDGD\KDFHUXQVHJXLPLHQWRGHODH[SDQVLQGHODFLXGDG\VX
GHFOLYHSRVWHULRU&RPRHVSRVLEOHKDFHUXQFOFXORUD]RQDEOHGHOQPHURGHFDVDV\HGLILFLRVGHXQD
]RQD HQ SDUWLFXODU VH SXHGH HVWLPDU OD SREODFLQ WRWDO GH OD FLXGDG (Q HO SHURGR HQWUH \ 
G & OD SREODFLQ HUD LQVLJQLILFDQWH HVWLPDGD HQ XQDV VHLVFLHQWDV SHUVRQDV \ DXPHQW GH IRUPD
FRQVWDQWHKDVWDDOFDQ]DUXQSLFRGHYHLQWLRFKRPLOHQWUHORVDRV\G&$XQTXHQRSDUH]FD
XQDFLIUDHOHYDGDSDUDORVFULWHULRVXUEDQRVFRQWHPSRUQHRVHUDHQRUPHSDUDDTXHOSHURGRHQDTXHO
HQWRQFHV &RSQ WHQD PV KDELWDQWHV TXH /RQGUHV R 3DUV 6LQ GXGD RWUDV FLXGDGHV PD\DV FRPR
7LNDO \ &DODNPXO HUDQ PXFKR PV JUDQGHV 'H DFXHUGR FRQ ODV SUXHEDV GH ODV IHFKDV GH OD FXHQWD
ODUJD OD SREODFLQ DOFDQ] VX P[LPR KLVWULFR HQ &RSQ HO DR G & 'HVSXV HPSH] D
GHVFHQGHU\HQHODRG&HUDGHDOUHGHGRUGHTXLQFHPLOSHUVRQDV$SDUWLUGHHQWRQFHVFRQWLQX
OD FDGD \ KDFLD HO DR G & HO QPHUR GH KDELWDQWHV KDED YXHOWR D VHU HO PLVPR TXH
RFKRFLHQWRVDRVDQWHV
/DEDVHGHOGHVDUUROORHFRQPLFRGHODHUDFOVLFDPD\DHUDODPLVPDTXHSDUDORVEXVKRQJV\ORV
QDWXILHQVHV OD FUHDFLQ GH LQVWLWXFLRQHV H[WUDFWLYDV FRQ DOJQ WLSR GH FHQWUDOL]DFLQ HVWDWDO (VWDV
LQVWLWXFLRQHV WHQDQ YDULRV HOHPHQWRV FODYH $OUHGHGRU GHO DR G & HQ OD FLXGDG GH 7LNDO GH
*XDWHPDODDSDUHFLXQQXHYRWLSRGHUHLQRGLQVWLFR8QDFODVHGLULJHQWHEDVDGDHQHODMDZ VHRU R
JREHUQDQWH DUUDLJ FRQ XQ UH\ OODPDGRNXKXO DMDZ VHRU GLYLQR \ EDMR O XQD MHUDUTXD GH
DULVWFUDWDV (O VHRU GLYLQR RUJDQL]DED OD VRFLHGDG FRQ OD FRRSHUDFLQ GH HVWDV OLWHV \ WDPELQ VH
FRPXQLFDED FRQ ORV GLRVHV 4XH VHSDPRV HVWH QXHYR JUXSR GH LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV QR SHUPLWL
QLQJQWLSRGHSDUWLFLSDFLQSRSXODUSHURDSRUWHVWDELOLGDG(ONXKXO DMDZFREUDEDLPSXHVWRVDORV
DJULFXOWRUHV \ RUJDQL]DED OD PDQR GH REUD SDUD TXH FRQVWUX\HUD ORV JUDQGHV PRQXPHQWRV \ OD
FRDOHVFHQFLD GH HVWDV LQVWLWXFLRQHV FUH OD EDVH SDUD TXH KXELHUD XQD LPSUHVLRQDQWH H[SDQVLQ
HFRQPLFD /D HFRQRPD PD\D VH EDVDED HQ XQD HVSHFLDOL]DFLQ RFXSDFLRQDO DPSOLD FRQ KELOHV
DOIDUHURV WHMHGRUHV FDUSLQWHURV \ FUHDGRUHV GH KHUUDPLHQWDV \ DGRUQRV 7DPELQ FRPHUFLDEDQ FRQ
REVLGLDQD SLHOHV GH MDJXDU FRQFKDV PDULQDV FDFDR VDO \ SOXPDV HQWUH HOORV \ FRQ RWURV (VWDGRV
VLWXDGRVDODUJDVGLVWDQFLDVHQ0[LFR3UREDEOHPHQWHWXYLHUDQGLQHUR\FRPRORVD]WHFDVXWLOL]DEDQ
ORVJUDQRVGHFDFDRFRPRPRQHGD
/DHUDFOVLFDPD\DVHIXQGVREUHODFUHDFLQGHLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVH[WUDFWLYDVGHXQDIRUPD
PX\SDUHFLGDDODGHORVEXVKRQJVHQODTXHHO<D[(KE;RRNGH7LNDOWXYRXQSDSHOVLPLODUDOGHO

UH\ 6K\DDP /DV QXHYDV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV FRQGXMHURQ D XQ DXPHQWR VLJQLILFDWLYR GH OD
SURVSHULGDG HFRQPLFD JUDQ SDUWH GH OD FXDO IXH H[WUDGD HQWRQFHV SRU OD QXHYD OLWH UHODFLRQDGD
GLUHFWDPHQWHFRQHONXKXO DMDZ8QDYH]TXHVHFRQVROLGHVWHVLVWHPDDOUHGHGRUGHODRG&
KXER SRFRV FDPELRV WHFQROJLFRV DGLFLRQDOHV$XQTXH KD\D SUXHEDV GH OD PHMRUD GHO ULHJR \ GH ODV
WFQLFDVGHJHVWLQGHODJXDODWHFQRORJDDJUFRODHUDUXGLPHQWDULD\DSDUHQWHPHQWHQRFDPEL/DV
WFQLFDV DUWVWLFDV \ ODV GH FRQVWUXFFLQ VH KLFLHURQ PXFKR PV VRILVWLFDGDV FRQ HO WLHPSR SHUR HQ
FRQMXQWRKXERSRFDLQQRYDFLQ
7DPSRFRKXERGHVWUXFFLQFUHDWLYD6LQHPEDUJRH[LVWLHURQRWUDVIRUPDVGHGHVWUXFFLQ\DTXH
ODULTXH]DTXHFUHDEDQODVLQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDVSDUDHONXKXO DMDZ\ODOLWHPD\DFRQGXMRDXQD
JXHUUD FRQVWDQWH TXH HPSHRU FRQ HO WLHPSR /D VHFXHQFLD GH ORV FRQIOLFWRV HVW UHJLVWUDGD HQ ODV
LQVFULSFLRQHV PD\DV FRQ JOLIRV HVSHFLDOHV TXH LQGLFDQ TXH WXYR OXJDU XQD JXHUUD HQ XQD IHFKD
FRQFUHWD HQ OD FXHQWD ODUJD (O SODQHWD 9HQXV HUD HO SDWUQ FHOHVWLDO GH OD JXHUUD \ ORV PD\DV
FRQVLGHUDEDQTXHDOJXQDVIDVHVGHODUELWDGHHVWHSODQHWDHUDQSDUWLFXODUPHQWHIDYRUDEOHVSDUDOLEUDU
JXHUUDV(OJOLIRTXHLQGLFDEDODJXHUUDFRQRFLGRFRPRlHVWUHOODJXHUUD{SRUORVDUTXHORJRVPXHVWUD
XQDHVWUHOODWLUDQGRXQOTXLGRTXHSRGUDVHUDJXDRVDQJUHVREUHOD7LHUUD/DVLQVFULSFLRQHVWDPELQ
UHYHODQ SDWURQHV GH DOLDQ]D \ FRPSHWHQFLD +DED ODUJDV OXFKDV SRU HO SRGHU HQWUH ORV (VWDGRV PV
JUDQGHVFRPR7LNDO&DODNPXO&RSQ\3DOHQTXH\RWURVPVSHTXHRVVXE\XJDGRVDXQHVWDWXVGH
YDVDOORV /DV SUXHEDV GH HVWDV OXFKDV SURFHGHQ GH ORV JOLIRV TXH PDUFDEDQ ODV DVFHQVLRQHV UHDOHV
'XUDQWHHVWHSHURGRHPSLH]DQLQGLFDQGRTXHORV(VWDGRVPVSHTXHRVHQWRQFHVHVWDEDQGRPLQDGRV
SRUXQJREHUQDQWHH[WHULRU
(Q HO PDSD VH PXHVWUDQ ODV FLXGDGHV PD\DV SULQFLSDOHV \ ORV GLVWLQWRV SDWURQHV GH FRQWDFWR
HQWUH HOODV WDO \ FRPR ODV UHFRQVWUX\HURQ ORV DUTXHORJRV 1LNRODL *UXEH \ 6LPRQ 0DUWLQ (VWRV
SDWURQHV LQGLFDQ TXH D SHVDU GH TXH ODV FLXGDGHV PV JUDQGHV FRPR &DODNPXO 'RV 3LODV 3LHGUDV
1HJUDV \<D[FKLOQ WXYLHUDQ DPSOLRV FRQWDFWRV GLSORPWLFRV DOJXQDV D PHQXGR HVWDEDQ GRPLQDGDV
SRURWUDV\WDPELQOXFKDEDQHQWUHV(O KHFKR PV LPSRUWDQWH GHO FRODSVR PD\D HV TXH FRLQFLGH FRQ HO GHUURFDPLHQWR GHO PRGHOR
SROWLFREDVDGRHQHONXKXODMDZ9LPRVTXHHQ&RSQGHVSXVGHODPXHUWHGH<D[3DVDMHQHODR
 G & QR KXER PV UH\HV $SUR[LPDGDPHQWH HQ DTXHO PRPHQWR ORV SDODFLRV UHDOHV IXHURQ
DEDQGRQDGRV$XQRVNLOPHWURVDOQRUWHGH&RSQHQODFLXGDGGH4XLULJXHOOWLPRUH\-DGH
&LHORDVFHQGLDOWURQRHQWUH\G&(OOWLPRPRQXPHQWRGDWDGRHVGHODRG&VHJQ
ODFXHQWDODUJDHOPLVPRDRHQHOTXHPXUL<D[3DVDM3RFRGHVSXVODFLXGDGIXHDEDQGRQDGD3RU
WRGD OD ]RQD PD\D VH UHSLWH HVWD KLVWRULD ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV TXH KDEDQ SURSRUFLRQDGR HO
FRQWH[WRSDUDODH[SDQVLQGHOFRPHUFLRODDJULFXOWXUD\ODSREODFLQGHVDSDUHFLHURQ/RVWULEXQDOHV
UHDOHV QR IXQFLRQDEDQ ORV PRQXPHQWRV \ ORV WHPSORV QR VH WDOODEDQ \ ORV SDODFLRV VH YDFLDURQ$
PHGLGD TXH VH GHVKDFDQ ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV \ VRFLDOHV UHYLUWLHQGR DV HO SURFHVR GH
FHQWUDOL]DFLQHVWDWDOODHFRQRPDVHFRQWUDMR\ODSREODFLQGHVFHQGL

(Q DOJXQRV FDVRV ORV SULQFLSDOHV FHQWURV VH KXQGLHURQ GHELGR D OD YLROHQFLD JHQHUDOL]DGD /D
UHJLQGH3HWH[EDWQGH*XDWHPDOD GRQGHORVJUDQGHVWHPSORVSRVWHULRUPHQWHIXHURQGHUULEDGRV\VX
SLHGUDTXHXWLOL]DGDSDUDFRQVWUXLUDPSOLDVPXUDOODVGHIHQVLYDV SURSRUFLRQDXQHMHPSORFODUR&RPR
YHUHPRVHQHOFDSWXORVLJXLHQWHIXHPX\SDUHFLGRDORTXHVXFHGLHQHO,PSHULRURPDQR0VWDUGH
LQFOXVRHQOXJDUHVFRPR&RSQHQORVTXHKD\PHQRVVLJQRVGHYLROHQFLDHQHOPRPHQWRGHOFRODSVR
PXFKRVPRQXPHQWRVIXHURQGDDGRVRGHVWUXLGRV(QDOJXQRVOXJDUHVODOLWHSHUGXULQFOXVRWUDVHO
GHUURFDPLHQWR LQLFLDO GHONXKXO DMDZ(Q &RSQ KD\ SUXHEDV GH TXH FRQWLQX HULJLHQGR HGLILFLRV
GXUDQWHFRPRPQLPRRWURVGRVFLHQWRVDRVDQWHVGHGHVDSDUHFHUGHILQLWLYDPHQWH(QRWURVOXJDUHV
ODVOLWHVSDUHFHQKDEHUVHLGRDOPLVPRWLHPSRTXHHOVHRUGLYLQR
/DVSUXHEDVDUTXHROJLFDVH[LVWHQWHVQRQRVSHUPLWHQOOHJDUDXQDFRQFOXVLQGHILQLWLYDVREUHSRU
TXHONXKXODMDZ\ODVOLWHVTXHORURGHDEDQIXHURQGHUURFDGRV\ODVLQVWLWXFLRQHVTXHKDEDQFUHDGR
ORVPD\DVHQODHUDFOVLFDGHVDSDUHFLHURQ6DEHPRVTXHWXYROXJDUHQHOFRQWH[WRGHLQWHQVDVJXHUUDV
HQWUHFLXGDGHV\SDUHFHSUREDEOHTXHODRSRVLFLQ\ODUHEHOLQGHQWURGHODVFLXGDGHVTXL]GLULJLGDV
SRUGLVWLQWDVIDFFLRQHVGHODOLWHGHUURFDUDQODLQVWLWXFLQ
$ SHVDU GH TXH ODV LQVWLWXFLRQHV H[WUDFWLYDV TXH ORV PD\DV FUHDURQ VXILFLHQWH ULTXH]D SDUD TXH
IORUHFLHUDQ ODV FLXGDGHV \ OD OLWH FRQVLJXLHUD VHU ULFD \ JHQHUDUD DUWH \ HGLILFLRV PRQXPHQWDOHV HO
VLVWHPD QR HUD HVWDEOH /DV LQVWLWXFLRQHV H[WUDFWLYDV VREUH ODV TXH JREHUQDED HVWD UHGXFLGD OLWH
FUHDURQ XQD LPSRUWDQWH GHVLJXDOGDG \ HQ FRQVHFXHQFLD JHQHUDURQ WDPELQ OD SRVLELOLGDG GH OXFKDV
LQWHUQDV HQWUH DTXHOORV TXH VH SRGDQ EHQHILFLDU GH OD ULTXH]D H[WUDGD DO SXHEOR )LQDOPHQWH HVWH
FRQIOLFWRFRQGXMRDODUXLQDGHODFLYLOL]DFLQPD\D


4XYDPDO"

/DV LQVWLWXFLRQHV H[WUDFWLYDV VRQ PX\ KDELWXDOHV HQ OD KLVWRULD SRUTXH WLHQHQ XQD OJLFD DSODVWDQWH
SXHGHQ JHQHUDU FLHUWD SURVSHULGDG OLPLWDGD \ DO PLVPR WLHPSR UHSDUWLUOD HQWUH XQD SHTXHD OLWH
3DUDTXHVHGHVWHFUHFLPLHQWRGHEHKDEHUFHQWUDOL]DFLQSROWLFD8QDYH]TXHH[LVWHHO(VWDGR ROD
OLWHTXHORFRQWUROD QRUPDOPHQWHWLHQHLQFHQWLYRVSDUDLQYHUWLU\JHQHUDUULTXH]DDQLPDUDORVRWURV
DLQYHUWLUSDUDTXHHO(VWDGRSXHGDH[WUDHUUHFXUVRVGHHOORVHLQFOXVRLPLWDUDOJXQRVGHORVSURFHVRV
TXHQRUPDOPHQWHSRQGUDQHQPDUFKDORVPHUFDGRV\ODVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVLQFOXVLYDV(QODV
HFRQRPDVGHSODQWDFLRQHVFDULEHDVODVLQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDVDGRSWDURQODIRUPDGHXQDOLWHTXH
XWLOL]DEDODFRDFFLQSDUDREOLJDUDORVHVFODYRVDSURGXFLUD]FDU(QOD8QLQ6RYLWLFDDGRSWDURQOD
IRUPDGHO3DUWLGR&RPXQLVWDTXHUHDVLJQDEDUHFXUVRVGHODDJULFXOWXUDDODLQGXVWULD\HVWUXFWXUDED
DOJQ WLSR GH LQFHQWLYRV SDUD ORV JHVWRUHV \ ORV WUDEDMDGRUHV &RPR KHPRV YLVWR HVWRV LQFHQWLYRV
IXHURQGHELOLWDGRVSRUODQDWXUDOH]DGHOVLVWHPD
(OSRWHQFLDOSDUDFUHDUXQGHVDUUROORH[WUDFWLYRGDLPSXOVRDODFHQWUDOL]DFLQSROWLFD\HVODUD]Q
GHTXHHOUH\6K\DDPGHVHDUDFUHDUHOUHLQRGH.XED\SUREDEOHPHQWHH[SOLFDSRUTXORVQDWXILHQVHV
HQ2ULHQWH3U[LPRILMDURQXQDIRUPDSULPLWLYDGHOH\\RUGHQMHUDUTXDHLQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDV
TXH ILQDOPHQWH FRQGXFLUDQ D OD UHYROXFLQ QHROWLFD$VLPLVPR WDPELQ HV SUREDEOH TXH KXELHUD
SURFHVRVVLPLODUHVTXHVRFDYDUDQODDSDULFLQGHVRFLHGDGHVHVWDEOHV\ODWUDQVLFLQDODDJULFXOWXUDHQ
$PULFD \ VH SXHGH YHU HQ OD FLYLOL]DFLQ VRILVWLFDGD TXH FRQVWUX\HURQ ORV PD\DV HQ ODV EDVHV
HVWDEOHFLGDV SRU ODV LQVWLWXFLRQHV PX\ H[WUDFWLYDV TXH FRDFFLRQDEDQ D PXFKRV SDUD SURYHFKR GH VXV
UHGXFLGDVOLWHV
6LQ HPEDUJR HO GHVDUUROOR JHQHUDGR SRU ODV LQVWLWXFLRQHV H[WUDFWLYDV HV PX\ GLVWLQWR GHO TXH VH
FUHDEDMRLQVWLWXFLRQHVLQFOXVLYDV/RPVLPSRUWDQWHHVTXHQRHVVRVWHQLEOH3RUVXSURSLDQDWXUDOH]D

ODVLQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDVQRIRPHQWDQODGHVWUXFFLQFUHDWLYD\JHQHUDQHQHOPHMRUGHORVFDVRV
VRODPHQWH XQD FDQWLGDG OLPLWDGD GH DYDQFH WHFQROJLFR 3RU OR WDQWR HO GHVDUUROOR TXH FUHDQ GXUD
PLHQWUDV GXUDQ GLFKDV LQVWLWXFLRQHV /D H[SHULHQFLD VRYLWLFD HV XQ HMHPSOR FODUR GH HVWH OPLWH /D
8QLQ 6RYLWLFD JHQHU XQ FUHFLPLHQWR USLGR \D TXH SURQWR VH SXVR DO GD GH DOJXQDV GH ODV
WHFQRORJDV DYDQ]DGDV GHO PXQGR \ DVLJQ UHFXUVRV GHO PX\ LQHILFLHQWH VHFWRU DJUFROD DO VHFWRU
LQGXVWULDO $O ILQDO ORV LQFHQWLYRV HQ WRGRV ORV VHFWRUHV GHVGH OD DJULFXOWXUD KDVWD OD LQGXVWULD QR
SXGLHURQHVWLPXODUHODYDQFHWHFQROJLFR(VWRWXYROXJDUVRODPHQWHHQDOJXQRVQFOHRVHQORVTXHVH
GLULJDQ ORV UHFXUVRV \ GRQGH OD LQQRYDFLQ HUD IXHUWHPHQWH UHFRPSHQVDGD GHELGR D VX SDSHO HQ OD
FRPSHWHQFLD FRQ 2FFLGHQWH 6LQ HPEDUJR HO GHVDUUROOR VRYLWLFR D SHVDU GH VHU USLGR HVWDED
FRQGHQDGRDGXUDUSRFR\\DSHUGDLPSXOVRHQODGFDGDGHORVVHWHQWD
/DIDOWDGHLQQRYDFLQ\GHVWUXFFLQFUHDWLYDQRHVODQLFDUD]QSRUODTXHH[LVWHQOPLWHVJUDYHV
DOFUHFLPLHQWREDMRLQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDV/DKLVWRULDGHODVFLXGDGHV(VWDGRPD\DVLOXVWUDXQILQ
PVVLQLHVWUR\SRUGHVJUDFLDPVFRPQGHQXHYRLPSOFLWRHQODOJLFDLQWHUQDGHODVLQVWLWXFLRQHV
H[WUDFWLYDV&RPRVWDVFUHDQEHQHILFLRVVLJQLILFDWLYRVSDUDODOLWHKDEUIXHUWHVLQFHQWLYRVSDUDTXH
RWURV OXFKHQ SDUD VXVWLWXLU D OD OLWH DFWXDO 3RU OR WDQWR ODV OXFKDV LQWHUQDV \ OD LQHVWDELOLGDG VRQ
UDVJRV LQKHUHQWHV GH ODV LQVWLWXFLRQHV H[WUDFWLYDV \ QR VRODPHQWH FUHDQ PV LQHILFLHQFLDV VLQR TXH
WDPELQVXHOHQUHYHUWLUODFHQWUDOL]DFLQSROWLFDHQRFDVLRQHVLQFOXVRFRQGXFLHQGRDOIUDFDVRWRWDOGH
OD OH\ \ HO RUGHQ \ DO FDRV FRPR H[SHULPHQWDURQ ODV FLXGDGHV(VWDGR PD\DV WUDV VX [LWR UHODWLYR
GXUDQWHODHUDFOVLFD
$XQTXHVHDLQKHUHQWHPHQWHOLPLWDGRHOFUHFLPLHQWREDMRLQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDVSXHGHSDUHFHU
HVSHFWDFXODU FXDQGR HVW HQ PDUFKD 0XFKDV SHUVRQDV GH OD 8QLQ 6RYLWLFD \ PXFKDV PV HQ HO
PXQGR RFFLGHQWDO VH TXHGDURQ DVRPEUDGDV FRQ HO FUHFLPLHQWR VRYLWLFR GH ORV DRV YHLQWH WUHLQWD
FXDUHQWDFLQFXHQWDVHVHQWDHLQFOXVRVHWHQWDGHOVLJOR;;GHODPLVPDIRUPDTXHODVIDVFLQDHOULWPR
YHUWLJLQRVR GHO FUHFLPLHQWR HFRQPLFR FKLQR DFWXDO 6LQ HPEDUJR FRPR FRPHQWDUHPRV FRQ PV
GHWDOOH HQ HO FDSWXOR &KLQD EDMR HO FRQWURO GHO 3DUWLGR &RPXQLVWD HV RWUR HMHPSOR GH VRFLHGDG
TXHH[SHULPHQWDXQFUHFLPLHQWREDMRLQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDV\HVLJXDOPHQWHLPSUREDEOHTXHJHQHUH
XQ GHVDUUROOR VRVWHQLGR D PHQRV TXH HPSUHQGD XQD WUDQVIRUPDFLQ SROWLFD IXQGDPHQWDO KDFLD
LQVWLWXFLRQHVSROWLFDVLQFOXVLYDV


(OGLVWDQFLDPLHQWR


&PRVHFRQYLUWL9HQHFLDHQXQPXVHR

(OJUXSRGHLVODVTXHIRUPDQ9HQHFLDHQHOH[WUHPRQRUWHGHOPDU$GULWLFRSRVLEOHPHQWHIXHUDQHQ
OD (GDG 0HGLD HO OXJDU PV ULFR GHO PXQGR FRQ HO FRQMXQWR PV DYDQ]DGR GH LQVWLWXFLRQHV
HFRQPLFDVLQFOXVLYDVDSR\DGDVSRUODLQFOXVLYLGDGSROWLFDQDFLHQWH9HQHFLDORJUVXLQGHSHQGHQFLD
HQ HO G & HQ OR TXH UHVXOW VHU XQ PRPHQWR IRUWXLWR /D HFRQRPD GH (XURSD VH HVWDED
UHFXSHUDQGRGHOGHFOLYHTXHVXIULWUDVHOKXQGLPLHQWRGHO,PSHULRURPDQR\UH\HVFRPR&DUORPDJQR
HVWDEDQ UHFRQVWLWX\HQGR XQ SRGHU SROWLFR FHQWUDO IXHUWH $TXHOOR FRQGXMR D OD HVWDELOLGDG D XQD
PD\RU VHJXULGDG \ D OD H[SDQVLQ GHO FRPHUFLR \ 9HQHFLD HVWDED HQ XQD VLWXDFLQ QLFD SDUD
DSURYHFKDUOR (UD XQD QDFLQ GH QDYHJDQWHV VLWXDGD MXVWR HQ PLWDG GHO 0HGLWHUUQHR 'H 2ULHQWH
OOHJDEDQHVSHFLDVSURGXFWRVIDEULFDGRVSRUORVEL]DQWLQRV\HVFODYRV9HQHFLDVHKL]RULFD(QHODR
XQVLJORGHVSXVGHOLQLFLRGHVXH[SDQVLQHFRQPLFDWHQDXQDSREODFLQGHFXDUHQWD\FLQFR
PLOSHUVRQDVFLIUDTXHDXPHQWHQPVGHOSRUFLHQWRDVHWHQWDPLOHQHODR(QOD
SREODFLQ KDED YXHOWR D DXPHQWDU RWUR SRU FLHQWR D FLHQWR GLH] PLO 9HQHFLD HUD HQWRQFHV WDQ
JUDQGHFRPR3DUV\SUREDEOHPHQWHWUHVYHFHVPD\RUTXH/RQGUHV
8QDGHODVFDXVDVSULQFLSDOHVGHODH[SDQVLQHFRQPLFDGH9HQHFLDIXHXQDVHULHGHLQQRYDFLRQHV
FRQWUDFWXDOHV TXH KLFLHURQ TXH ODV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV IXHUDQ PXFKR PV LQFOXVLYDV /D PV
IDPRVD IXH ODFRPPHQGDXQ WLSR GH VRFLHGDG SRU DFFLRQHV UXGLPHQWDULD TXH VH IRUPDED VRODPHQWH
PLHQWUDV GXUDUD XQD QLFD PLVLQ FRPHUFLDO (Q ODFRPPHQGDSDUWLFLSDEDQ GRV VRFLRV XQR
lVHGHQWDULR{HOTXHSHUPDQHFDHQ9HQHFLD\RWURTXHYLDMDED(OVRFLRVHGHQWDULRSRQDFDSLWDOHQOD
HPSUHVDPLHQWUDVTXHHOVRFLRTXHYLDMDEDDFRPSDDEDDODFDUJD1RUPDOPHQWHHOVRFLRVHGHQWDULR
SRQDODPD\RUSDUWHGHOFDSLWDO/RVMYHQHVHPSUHQGHGRUHVTXHQRWHQDQULTXH]DVSRGDQHQWUDUDV
HQHOQHJRFLRGHOFRPHUFLRYLDMDQGRFRQODPHUFDQFD(UDXQDGHODVSULQFLSDOHVIRUPDVGHDVFHQVR
VRFLDO 6L KDED SUGLGDV VH UHSDUWDQ GH DFXHUGR FRQ HO FDSLWDO TXH KDEDQ SXHVWR ORV VRFLRV 6L VH
JDQDEDGLQHURORVEHQHILFLRVVHEDVDEDQHQGRVWLSRVGHFRQWUDWRVGHFRPPHQGD6LODFRPPHQGDHUD
XQLODWHUDOHOPHUFDGHUVHGHQWDULRSURSRUFLRQDEDHOSRUFLHQWRGHOFDSLWDO\UHFLEDHOSRUFLHQWR
GHORVEHQHILFLRV6LHUDELODWHUDOHOPHUFDGHUVHGHQWDULRSURSRUFLRQDEDHOSRUFLHQWRGHOFDSLWDO\
UHFLEDHOSRUFLHQWRGHORVEHQHILFLRV$OHVWXGLDUGRFXPHQWRVRILFLDOHVVHREVHUYDORSRWHQWHTXH
HUD ODFRPPHQGDSDUDIRPHQWDUHODVFHQVRVRFLDO(VWRVGRFXPHQWRVHVWQOOHQRVGHQRPEUHVQXHYRV
SHUVRQDV TXH KDVWD HQWRQFHV QR KDEDQ ILJXUDGR HQWUH OD OLWH YHQHFLDQD (Q GRFXPHQWRV
JXEHUQDPHQWDOHV GH  \ HO QPHUR GH QRPEUHV QXHYRV HV GHO  \ SRU FLHQWR
UHVSHFWLYDPHQWHGHORVUHJLVWUDGRV
(VWD LQFOXVLYLGDG HFRQPLFD \ HO DVFHQVR GH QXHYDV IDPLOLDV D WUDYV GHO FRPHUFLR REOLJDURQ DO
VLVWHPDSROWLFRDVHUPVDELHUWRWRGDYD(OGX[TXHJREHUQDED9HQHFLDHUDHOHJLGRGHSRUYLGDSRU
OD$VDPEOHD*HQHUDOTXHUHSUHVHQWDEDDWRGRVORVFLXGDGDQRVDXQTXHHQODSUFWLFDHVWDEDGRPLQDGD
SRUXQJUXSRGHIDPLOLDVSRGHURVDV(OGX[WHQDPXFKRSRGHUSHURFRQHOWLHPSRORIXHSHUGLHQGR
SRFRDSRFRGHELGRDORVFDPELRVGHODVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDV$SDUWLUGHHOGX[IXHHOHJLGR
MXQWRFRQHO&RQVHMR'XFDOGHQXHYDFUHDFLQFX\DWDUHDHUDJDUDQWL]DUTXHDTXOQROOHJDUDDWHQHUXQ
SRGHUDEVROXWR(OSULPHUGX[DVHGLDGRSRUHVWH&RQVHMR'RPHQLFR)ODELDQLFRHUDXQULFRPHUFDGHU
GH VHGD GH XQD IDPLOLD TXH QR KDED RFXSDGR QLQJQ DOWR FDUJR FRQ DQWHULRULGDG 7UDV HO FDPELR

LQVWLWXFLRQDOVHSURGXMRXQDHQRUPHH[SDQVLQGHOSRGHUPHUFDQWLO\QDYDOGH9HQHFLD(QOD
FLXGDGFRQVLJXLDPSOLRVSULYLOHJLRVFRPHUFLDOHVHQ&RQVWDQWLQRSOD\VHFUHXQEDUULRYHQHFLDQRHQ
DTXHOODFLXGDGTXHUSLGDPHQWHOOHJDWHQHUGLH]PLOKDELWDQWHVYHQHFLDQRV9HPRVHQHVWHFDVRTXH
ODVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDV\SROWLFDVLQFOXVLYDVHPSH]DEDQDWUDEDMDUFRQMXQWDPHQWH
/D H[SDQVLQ HFRQPLFD GH 9HQHFLD TXH FUH PV SUHVLQ SDUD HO FDPELR SROWLFR H[SORW
GHVSXV GH ORV FDPELRV HQ ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV \ HFRQPLFDV FXDQGR HO GX[ IXH DVHVLQDGR HQ
/DSULPHUDLQQRYDFLQLPSRUWDQWHIXHODFUHDFLQGHXQ*UDQ&RQVHMRTXHVHFRQYHUWLUDHQOD
IXHQWH GHILQLWLYD GH SRGHU SROWLFR HQ 9HQHFLD D SDUWLU GH DTXHO PRPHQWR (O *UDQ &RQVHMR HVWDED
IRUPDGRSRUTXLHQHVRFXSDEDQFDUJRVHQHO(VWDGRYHQHFLDQRFRPRORVMXHFHV\HVWDEDGRPLQDGRSRU
ORV DULVWFUDWDV $GHPV GH ORV WLWXODUHV GH ORV FDUJRV FDGD DR HUDQ QRPEUDGRV FLHQ PLHPEURV
QXHYRVGHO&RQVHMRSRUSDUWHGHXQFRPLWGHQRPEUDPLHQWRFX\RVFXDWURLQWHJUDQWHVHUDQHOHJLGRV
SRUVRUWHRSRUHO*UDQ&RQVHMRH[LVWHQWH3RVWHULRUPHQWHHO&RQVHMRWDPELQHOHJDDORVPLHPEURV
SDUDGRVVXEFRQVHMRVHO6HQDGR\HO&RQVHMRGHORV&XDUHQWDTXHWHQDQHQFRPHQGDGDVYDULDVWDUHDV
OHJLVODWLYDV\HMHFXWLYDV(O*UDQ&RQVHMRWDPELQHOHJDDO&RQVHMRGXFDOTXHVHDPSOLGHGRVDVHLV
PLHPEURV /D VHJXQGD LQQRYDFLQ IXH OD FUHDFLQ GH RWUR FRQVHMR HOHJLGR SRU HO *UDQ &RQVHMR SRU
VRUWHRSDUDQRPEUDUDOGX[$SHVDUGHTXHODHOHFFLQGHEDVHUUDWLILFDGDSRUOD$VDPEOHD*HQHUDO
FRPR VRODPHQWH QRPEUDEDQ D XQD SHUVRQD HQ OD SUFWLFD OD HOHFFLQ GHO GX[ HVWDED HQ PDQRV GHO
&RQVHMR /D WHUFHUD LQQRYDFLQ IXH TXH HO QXHYR GX[ GHED MXUDU HO FDUJR \ DWHQHUVH DO SRGHU GXFDO
&RQ HO WLHPSR DTXHOODV OLPLWDFLRQHV VH DPSOLDURQ FRQWLQXDPHQWH FRQ OR TXH HO GX[ TXH KXELHUD HQ
DTXHOPRPHQWRWXYRTXHREHGHFHUDORVPDJLVWUDGRV\SRVWHULRUPHQWHKDFHUTXHVXVGHFLVLRQHVIXHUDQ
DSUREDGDVSRUHO&RQVHMR'XFDOVWHWDPELQDGRSWHOSDSHOGHJDUDQWHGHTXHHOGX[DFDWDUDWRGDV
ODVGHFLVLRQHVGHO*UDQ&RQVHMR
(VWDVUHIRUPDVSROWLFDVFRQGXMHURQDRWUDVLQQRYDFLRQHVLQVWLWXFLRQDOHVHQHOPELWRMXUGLFROD
FUHDFLQGHPDJLVWUDGRVWULEXQDOHVWULEXQDOGHDSHODFLQ\QXHYDVOH\HVUHODWLYDVDODEDQFDUURWD\DO
FRQWUDWRSULYDGRLQGHSHQGLHQWHV(VWDVQXHYDVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVYHQHFLDQDVSHUPLWLHURQDVX
YH] OD FUHDFLQ GH QXHYDV IRUPDV GH QHJRFLRV OHJDOHV \ QXHYRV WLSRV GH FRQWUDWR +XER XQD USLGD
LQQRYDFLQILQDQFLHUDTXHHQUHDOLGDGVXSXVRHOLQLFLRGHODEDQFDPRGHUQDHQHVWDSRFDHQ9HQHFLD
/DGLQPLFDGH9HQHFLDKDFLDXQDVLQVWLWXFLRQHVWRWDOPHQWHLQFOXVLYDVSDUHFDLPSDUDEOH
6LQHPEDUJR9HQHFLDHVWDEDVRPHWLGDDXQDJUDQWHQVLQ(OFUHFLPLHQWRHFRQPLFRDOTXHGDEDQ
DSR\RODVLQVWLWXFLRQHVYHQHFLDQDVLQFOXVLYDVLEDDFRPSDDGRGHGHVWUXFFLQFUHDWLYD&DGDQXHYDROD
GH MYHQHV HPSUHQGHGRUHV TXH VH KDFDQ ULFRV D WUDYV GH ODFRPPHQGD R GH RWUDV LQVWLWXFLRQHV
HFRQPLFDVVLPLODUHVWHQGDDUHGXFLUORVEHQHILFLRV\HO[LWRHFRQPLFRGHODVOLWHVHVWDEOHFLGDV<
QR VRODPHQWH UHGXMR VXV EHQHILFLRV VLQR WDPELQ VX SRGHU SROWLFR 3RU OR WDQWR ODV OLWHV GHO *UDQ
&RQVHMRVLHPSUHWXYLHURQODWHQWDFLQVLSRGDQKDFHUOR\QRVXIULUFRQVHFXHQFLDDOJXQDGHFHUUDUHO
VLVWHPDDORVQXHYRVFDQGLGDWRV
$O SULQFLSLR ORV PLHPEURV GHO *UDQ &RQVHMR VH HOHJDQ FDGD DR &RPR YLPRV D ILQDOHV GHO
SULPHUDRVHHOLJLHURQFXDWURHOHFWRUHVDOD]DUSDUDSURSRQHUDFLHQPLHPEURVGXUDQWHHVHDRTXH
HUDQ HOHJLGRV DXWRPWLFDPHQWH (O GH RFWXEUH GH VH SURSXVR DO *UDQ &RQVHMR FDPELDU ODV
UHJODVGHPDQHUDTXHORVQRPEUDPLHQWRVWXYLHUDQTXHVHUFRQILUPDGRVSRUXQDPD\RUDHQHO&RQVHMR
GHORV&XDUHQWDTXHHVWDEDHVWUHFKDPHQWHFRQWURODGRSRUODVIDPLOLDVGHODOLWH(VWRKDEUDGDGRD
HVWD OLWH SRGHU GH YHWR VREUH ORV QXHYRV QRPEUDPLHQWRV SDUD HO &RQVHMR OR TXH QR KDEDQ WHQLGR
DQWHULRUPHQWH/DSURSXHVWDIXHUHFKD]DGD(OGHRFWXEUHGHVHSUHVHQWRWUDSURSXHVWD\HVWD
YH]IXHDSUREDGD$SDUWLUGHDTXHOPRPHQWRKDEUDXQDFRQILUPDFLQDXWRPWLFDGHXQDSHUVRQDVL
VXVSDGUHV\DEXHORVKDEDQVHUYLGRHQHO&RQVHMR(QFDVRFRQWUDULRHUDQHFHVDULDODFRQILUPDFLQ
GHO &RQVHMR 'XFDO (O GH RFWXEUH VH DSURE RWUR FDPELR GH ODV UHJODV TXH HVWLSXODEDQ TXH HO

&RQVHMRGHORV&XDUHQWDHOGX[\HO&RQVHMR'XFDOGHEDQDSUREDUFXDOTXLHUQRPEUDPLHQWRSDUDHO
*UDQ&RQVHMR
/RV GHEDWHV \ ODV HQPLHQGDV FRQVWLWXFLRQDOHV GH SUHVDJLDEDQ OD VHUUDWD lHO FLHUUH{ GH
9HQHFLD (Q IHEUHUR GH VH GHFLGL TXH TXLHQ KXELHUD VLGR PLHPEUR GHO *UDQ &RQVHMR HQ ORV
FXDWUR DRV DQWHULRUHV UHFLELUD DXWRPWLFDPHQWH XQ QRPEUDPLHQWR \ VX DSUREDFLQ $ SDUWLU GH
HQWRQFHV ORV QXHYRV QRPEUDPLHQWRV WHQDQ TXH VHU DSUREDGRV SRU HO &RQVHMR GH ORV &XDUHQWD SHUR
VRODPHQWHFRQGRFHYRWRV'HVSXVGHOGHVHWLHPEUHGHORVPLHPEURV\VXVIDPLOLDVDFWXDOHV
\DQRQHFHVLWDEDQFRQILUPDFLQ(O*UDQ&RQVHMRVHFHUUDEDSDUDORVGHIXHUD\ORVWLWXODUHVLQLFLDOHV
VH KDEDQ FRQYHUWLGR HQ XQD DULVWRFUDFLD KHUHGLWDULD (VWR VH VHOO HQ FRQ HO /LEUR G2UR HO
UHJLVWURRILFLDOGHODQREOH]DYHQHFLDQD
/RVTXHQRSHUWHQHFDQDODQREOH]DQDFLHQWHQRGHMDUDQTXHVXVSRGHUHVVHHURVLRQDUDQVLQRSRQHU
UHVLVWHQFLD\ODVWHQVLRQHVSROWLFDVIXHURQDXPHQWDQGRVLQSDUDUHQWUH\(O*UDQ&RQVHMR
UHVSRQGLSDUFLDOPHQWHDHVWDVGHPDQGDVKDFLQGRVHPVJUDQGH(QXQLQWHQWRGHQHXWUDOL]DUDVXV
DGYHUVDULRVPVORFXDFHVSDVGHDPLHPEURV3HURHVWDH[SDQVLQIXHFRPSOHPHQWDGDSRU
ODUHSUHVLQ(QVHLQWURGXMRSRUSULPHUDYH]XQDIXHU]DSROLFLDO\KXERXQDXPHQWRFRQVWDQWH
HQODFRDFFLQGRPVWLFDVLQGXGDFRPRIRUPDGHVROLGLILFDUHOQXHYRRUGHQSROWLFR
7UDVODLPSODQWDFLQGHODVHUUDWDSROWLFDHO*UDQ&RQVHMRSDVDDGRSWDUXQDVHUUDWDHFRQPLFD
$O HVWDEOHFLPLHQWR GH LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV H[WUDFWLYDV OH VLJXL HO FDPELR D LQVWLWXFLRQHV
HFRQPLFDVH[WUDFWLYDV/RPVLPSRUWDQWHHVTXHVHSURKLELHOXVRGHORVFRQWUDWRVGHFRPPHQGD
XQDGHODVJUDQGHVLQQRYDFLRQHVLQVWLWXFLRQDOHVTXHKDEDKHFKRULFDD9HQHFLD<QRGHEHUDVHUXQD
VRUSUHVD ODFRPPHQGDEHQHILFLDED D ORV QXHYRV PHUFDGHUHV \ D SDUWLU GH DTXHO PRPHQWR OD OLWH
HVWDEOHFLGD LQWHQW H[FOXLUORV $TXO HUD VRODPHQWH XQ SDVR KDFLD LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV PV
H[WUDFWLYDV(OVLJXLHQWHSDVRVHGLRFXDQGRDSDUWLUGHHO(VWDGRYHQHFLDQRHPSH]DFRQWURODU
\QDFLRQDOL]DUHOFRPHUFLR2UJDQL]JDOHUDVHVWDWDOHVSDUDTXHVHGHGLFDUDQDOFRPHUFLR\DSDUWLUGH
HPSH]DUHFDXGDUHOHYDGRVLPSXHVWRVDTXLHQHVTXHUDQGHGLFDUVHDHVDDFWLYLGDG(OFRPHUFLR
DODUJDGLVWDQFLDVHFRQYLUWLHQGRPLQLRH[FOXVLYRGHODQREOH]D\DTXHOORIXHHOSULQFLSLRGHOILQGH
OD SURVSHULGDG YHQHFLDQD &XDQGR ODV SULQFLSDOHV OQHDV GH QHJRFLRV SDVDURQ D HVWDU PRQRSROL]DGDV
SRUDTXHOODOLWHFDGDYH]PVUHGXFLGDHPSH]HOGHFOLYH9HQHFLDLEDFDPLQRGHFRQYHUWLUVHHQOD
SULPHUD VRFLHGDG LQFOXVLYD GHO PXQGR SHUR FD\ SRU XQ JROSH /DV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV \
HFRQPLFDVVHKLFLHURQPVH[WUDFWLYDV\ODFLXGDGHPSH]DH[SHULPHQWDUHOGHFOLYHHFRQPLFR(Q
HODRODSREODFLQVHKDEDUHGXFLGRDFLHQPLOKDELWDQWHV(QWUHORVDRV\PLHQWUDV
(XURSDFUHFDUSLGDPHQWH9HQHFLDVHHPSHTXHHFD
$FWXDOPHQWHODQLFDHFRQRPDGH9HQHFLDDSDUWHGHDOJRGHSHVFDHVHOWXULVPR(QOXJDUGHVHU
SLRQHURV HQ UXWDV FRPHUFLDOHV H LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV ORV YHQHFLDQRV KDFHQ SL]]D \ KHODGRV \
VRSODQ FULVWDO GH FRORUHV SDUD KRUGDV GH H[WUDQMHURV /RV WXULVWDV DFXGHQ D YHU ODV PDUDYLOODV GHO
SHURGR DQWHULRU D ODVHUUDWDGH9HQHFLDFRPRHOSDODFLRGHOGX[\ORVOHRQHVGHODFDWHGUDOGH6DQ
0DUFRV VDTXHDGRV GH %L]DQFLR FXDQGR 9HQHFLD GRPLQDED HO 0HGLWHUUQHR 9HQHFLD GHM GH VHU XQ
PRWRUHFRQPLFR\VHFRQYLUWLHQXQPXVHR


(Q HVWH FDSWXOR QRV FHQWUDPRV HQ HO GHVDUUROOR KLVWULFR GH LQVWLWXFLRQHV HQ GLVWLQWDV SDUWHV GHO
PXQGR \ H[SOLFDPRV SRU TX HYROXFLRQDURQ GH IRUPDV GLIHUHQWHV (Q HO FDSWXOR YLPRV FPR ODV
LQVWLWXFLRQHVGH(XURSDRFFLGHQWDOVHGLIHUHQFLDEDQGHODVGH(XURSDRULHQWDO\FPRODVGH,QJODWHUUD
GLYHUJDQ GH ODV GHO UHVWR GH (XURSD RFFLGHQWDO )XH FRQVHFXHQFLD GH SHTXHDV GLIHUHQFLDV
LQVWLWXFLRQDOHV HQ VX PD\RUD FDXVDGDV SRU OD GHULYD LQVWLWXFLRQDO TXH LQWHUDFWXDED FRQ FR\XQWXUDV

FUWLFDV3RUORWDQWRUHVXOWDUDWHQWDGRUSHQVDUTXHHVWDVGLIHUHQFLDVLQVWLWXFLRQDOHVVRQODSXQWDGHXQ
LFHEHUJ KLVWULFR SURIXQGR \ TXH GHEDMR GHO DJXD HQFRQWUDUHPRV LQVWLWXFLRQHV LQJOHVDV \ HXURSHDV
TXH VH DOHMDQ LQH[RUDEOHPHQWH GH ODV GH ORV GHPV OXJDUHV VHJQ DFRQWHFLPLHQWRV KLVWULFRV TXH VH
UHPRQWDQDPLOHQLRV&RPRVHVXHOHGHFLUHOUHVWRHVKLVWRULD
3HUR HO FDVR HV TXH QR HV DV SRU GRV PRWLYRV (Q SULPHU OXJDU ORV PRYLPLHQWRV KDFLD ODV
LQVWLWXFLRQHV LQFOXVLYDV WDO \ FRPR PXHVWUD QXHVWUR DQOLVLV GH 9HQHFLD SXHGHQ VHU UHYHUWLGRV
9HQHFLDOOHJDVHUSUVSHUD6LQHPEDUJRVXVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDV\HFRQPLFDVIXHURQGHUURFDGDV
\HVDSURVSHULGDGFDPELSRUFRPSOHWR$FWXDOPHQWHVRODPHQWHHVULFDSRUTXHPXFKDVSHUVRQDVTXH
FRQVLJXHQLQJUHVRVHQRWURVOXJDUHVRSWDQSRULUDJDVWDUORVDOOSDUDDGPLUDUVXJORULRVRSDVDGR(O
KHFKRGHTXHODVLQVWLWXFLRQHVLQFOXVLYDVSXHGDQFDPELDUWRWDOPHQWHGHUXPERPXHVWUDTXHQRH[LVWH
XQSURFHVRDFXPXODWLYRVLPSOHGHPHMRUDLQVWLWXFLRQDO
(QVHJXQGROXJDUODVSHTXHDVGLIHUHQFLDVLQVWLWXFLRQDOHVTXHWLHQHQXQSDSHOFUXFLDOGXUDQWHODV
FR\XQWXUDVFUWLFDVVRQHIPHUDVSRUQDWXUDOH]D&RPRVRQSHTXHDVVHSXHGHQUHYHUWLU\UHDSDUHFHU
\UHYHUWLUVHGHQXHYR(QHVWHFDSWXORYHUHPRVTXHDGLIHUHQFLDGHORTXHVHHVSHUDUDGHODVWHRUDV
GH OD VLWXDFLQ JHRJUILFD R GH ODV FXOWXUDV ,QJODWHUUD GRQGH WXYR OXJDU HO SDVR GHFLVLYR KDFLD
LQVWLWXFLRQHVLQFOXVLYDVHQHOVLJOR;9,,HUDXQSUDPRQRVRODPHQWHHQORVPLOHVGHDRVSRVWHULRUHV
DODUHYROXFLQQHROWLFDHQ2ULHQWH3U[LPRVLQRWDPELQDSULQFLSLRVGHOD(GDG0HGLDWUDVODFDGD
GHO,PSHULRURPDQRGH2FFLGHQWH/DVLVODV%ULWQLFDVHUDQPDUJLQDOHVSDUDORVURPDQRV\VLQGXGD
WHQDQPHQRVLPSRUWDQFLDTXH(XURSDRFFLGHQWDOHO1RUWHGHIULFDORV%DOFDQHV&RQVWDQWLQRSODX
2ULHQWH3U[LPR&XDQGRHO,PSHULRURPDQRGH2FFLGHQWHVHKXQGLHQHOVLJOR9D&*UDQ%UHWDD
VXIUL HO GHFOLYH PV DEVROXWR 1R REVWDQWH ODV UHYROXFLRQHV SROWLFDV TXH DSRUWDUD ILQDOPHQWH OD
UHYROXFLQ LQGXVWULDO QR VH SURGXFLUDQ HQ ,WDOLD HQ 7XUTXD QL HQ OD (XURSD FRQWLQHQWDO RFFLGHQWDO
VLQRHQODVLVODV%ULWQLFDV
1R REVWDQWH SDUD HQWHQGHU HO FDPLQR GH OD UHYROXFLQ LQGXVWULDO LQJOHVD \ ORV SDVHV TXH OD
VLJXLHURQ HO OHJDGR GH 5RPD HV LPSRUWDQWH SRU GLYHUVDV UD]RQHV /D SULPHUD HV TXH 5RPD FRPR
9HQHFLD SURQWR H[SHULPHQW JUDQGHV LQQRYDFLRQHV LQVWLWXFLRQDOHV ,JXDO TXH HQ 9HQHFLD HO [LWR
HFRQPLFR LQLFLDO GH 5RPD VH EDVDED HQ LQVWLWXFLRQHV LQFOXVLYDV VHJQ ORV FQRQHV GH VX SRFD
&RPR HQ 9HQHFLD GLFKDV LQVWLWXFLRQHV VH KLFLHURQ GHFLGLGDPHQWH PV H[WUDFWLYDV FRQ HO SDVR GHO
WLHPSR(Q5RPDDTXHOODVLWXDFLQIXHFRQVHFXHQFLDGHOFDPELRGHODUHSEOLFD D&D& DO
LPSHULR D & G & $XQTXH GXUDQWH HO SHURGR UHSXEOLFDQR 5RPD FRQVWUX\ XQ LPSHULR
LPSUHVLRQDQWH\HOWUDQVSRUWH\HOFRPHUFLRDODUJDGLVWDQFLDIORUHFLHURQJUDQSDUWHGHODHFRQRPD
URPDQDVHEDVDEDHQODH[WUDFFLQ/DWUDQVLFLQGHODUHSEOLFDDOLPSHULRDXPHQWODH[WUDFFLQ\
ILQDOPHQWH FRQGXMR DO WLSR GH OXFKDV LQWHUQDV LQHVWDELOLGDG \ FRODSVR TXH YLPRV FRQ ODV FLXGDGHV
(VWDGRPD\DV
/DVHJXQGDUD]QPVLPSRUWDQWHHVTXHFRPRYHUHPRVHOGHVDUUROORLQVWLWXFLRQDOSRVWHULRUGH
(XURSDRFFLGHQWDODSHVDUGHQRVHUXQOHJDGRGLUHFWRGH5RPDIXHFRQVHFXHQFLDGHODVFR\XQWXUDV
FUWLFDV FRPXQHV D WRGD OD UHJLQ WUDV HO KXQGLPLHQWR GHO ,PSHULR URPDQR GH 2FFLGHQWH (VWDV
FR\XQWXUDV FUWLFDV WLHQHQ SRFRV SDUDOHOLVPRV FRQ RWUDV SDUWHV GHO PXQGR FRPR IULFD $VLD R
$PULFDDXQTXHWDPELQPRVWUDUHPRVDWUDYVGHODKLVWRULDGH(WLRSDTXHFXDQGRRWURVOXJDUHV
H[SHULPHQWDURQ FR\XQWXUDV FUWLFDV VLPLODUHV HQ RFDVLRQHV UHDFFLRQDURQ GH IRUPDV QRWDEOHPHQWH
SDUHFLGDV(OGHFOLYHURPDQRFRQGXMRDOIHXGDOLVPRTXHPVDGHODQWHKL]RGHVDSDUHFHUODHVFODYLWXG
FUHFLXGDGHVTXHHVWDEDQIXHUDGHODHVIHUDGHLQIOXHQFLDGHPRQDUFDV\DULVWFUDWDV\HQHVHSURFHVR
KL]R SRVLEOH OD H[LVWHQFLD GH XQ FRQMXQWR GH LQVWLWXFLRQHV HQ ODV TXH ORV SRGHUHV SROWLFRV GH ORV
JREHUQDQWHVVHIXHURQGHELOLWDQGR(QHVWDSRFDIHXGDOODSHVWHQHJUDFDXVDUDHVWUDJRV\UHIRU]DUD
PV D ORV FDPSHVLQRV \ ODV FLXGDGHV LQGHSHQGLHQWHV D FRVWD GH ORV PRQDUFDV ORV DULVWFUDWDV \ ORV

JUDQGHV ODWLIXQGLVWDV< HQ HVWH PELWR VH GHVDUUROODUDQ ODV RSRUWXQLGDGHV FUHDGDV SRU HO FRPHUFLR
DWOQWLFR 0XFKDV SDUWHV GHO PXQGR QR H[SHULPHQWDURQ HVWRV FDPELRV \ HQ FRQVHFXHQFLD VH IXHURQ
GLVWDQFLDQGR


9LUWXGHVURPDQDV

(Q HO DR D & HO WULEXQR SOHEH\R URPDQR 7LEHULR *UDFR IXH JROSHDGR KDVWD OD PXHUWH SRU
VHQDGRUHVURPDQRV\DUURMDGRVLQFRQWHPSODFLRQHVDOUR7EHU6XVDVHVLQRVHUDQDULVWFUDWDVFRPRHO
SURSLR 7LEHULR \ HO DVHVLQDWR IXH RUTXHVWDGR SRU VX SULPR 3XEOLR &RUQHOLR (VFLSLQ 1DVLFD 7LEHULR
*UDFRWHQDXQSHGLJUDULVWRFUWLFRLPSHFDEOHFRPRGHVFHQGLHQWHGHXQRGHORVOGHUHVPVLOXVWUHV
GH OD 5HSEOLFD URPDQD /XFLR (PLOLR 3DXOR KURH GH ODV JXHUUDV LOULFDV \ GH ODV VHJXQGD JXHUUD
SQLFD\(VFLSLQHO$IULFDQRHOJHQHUDOTXHGHUURWD$QEDOHQODVHJXQGDJXHUUDSQLFD3RUTX
DTXHOORVSRGHURVRVVHQDGRUHVHQWUHHOORVVXSURSLRSULPRVHKDEDQYXHOWRHQVXFRQWUD"
/D UHVSXHVWD GLFH PXFKR GH ODV WHQVLRQHV HQ OD 5HSEOLFD URPDQD \ GH ODV FDXVDV GH VX GHFOLYH
SRVWHULRU/RTXHHQIUHQWD7LEHULRFRQWUDDTXHOORVVHQDGRUHVSRGHURVRVIXHVXYROXQWDGGHKDFHUOHV
IUHQWH HQ XQD FXHVWLQ FUXFLDO HQ DTXHO PRPHQWR OD DVLJQDFLQ GH WLHUUDV \ ORV GHUHFKRV GH ORV
SOHEH\RVORVFLXGDGDQRVURPDQRVFRPXQHV
(QODSRFDGH7LEHULR*UDFR5RPDHUDXQDUHSEOLFDELHQHVWDEOHFLGD6XVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDV
\ODVYLUWXGHVGHORVFLXGDGDQRVVROGDGRVURPDQRV WDO\FRPRFDSWODIDPRVDREUDGH-DFTXHV/RXLV
'DYLG-XUDPHQWR GH ORV +RUDFLRVTXH PXHVWUD D ORV KLMRV MXUDQGR D VXV SDGUHV TXH GHIHQGHUQ OD
5HSEOLFD URPDQD KDVWD OD PXHUWH WRGDYD VRQ FRQVLGHUDGDV SRU PXFKRV KLVWRULDGRUHV OD EDVH GHO
[LWR GH OD 5HSEOLFD /RV FLXGDGDQRV URPDQRV FUHDURQ OD 5HSEOLFD GHUURFDQGR D VX UH\ /XFLR
7DUTXLQLR HO 6REHUELR FRQRFLGR FRPR7DUTXLQLR HO 2UJXOORVR DOUHGHGRU GH D & /D UHSEOLFD
GLVH LQWHOLJHQWHPHQWH LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV FRQ PXFKRV HOHPHQWRV LQFOXVLYRV (VWDED JREHUQDGD
SRU PDJLVWUDGRV HOHJLGRV SRU XQ DR (O KHFKR GH TXH HO FDUJR GH PDJLVWUDGR IXHUD HOHJLGR
DQXDOPHQWH\TXHIXHUDRFXSDGRSRUYDULDVSHUVRQDVDOPLVPRWLHPSRUHGXFDODFDSDFLGDGGHTXH
XQDSHUVRQDHQFRQFUHWRFRQVROLGDUDRH[SORWDUDVXSRGHU/DVLQVWLWXFLRQHVGHOD5HSEOLFDFRQWHQDQ
XQVLVWHPDGHFRQWUROHV\HTXLOLEULRVTXHUHSDUWDQHOSRGHUEDVWDQWHDPSOLDPHQWHDXQTXHQRWRGRVORV
FLXGDGDQRV WXYLHUDQ OD PLVPD UHSUHVHQWDFLQ SRUTXH HO YRWR HUD LQGLUHFWR 7DPELQ KDED XQ JUDQ
QPHURGHHVFODYRVFUXFLDOHVSDUDODSURGXFFLQHQJUDQSDUWHGH,WDOLDTXHUHSUHVHQWDEDQTXL]XQ
WHUFLRGHODSREODFLQ(YLGHQWHPHQWHORVHVFODYRVQRWHQDQGHUHFKRV\PXFKRPHQRVUHSUHVHQWDFLQ
SROWLFD
6LQ HPEDUJR LJXDO TXH HQ 9HQHFLD ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV URPDQDV WHQDQ HOHPHQWRV
SOXUDOLVWDV/RVSOHEH\RVFRQWDEDQFRQVXSURSLDDVDPEOHDTXHSRGDHOHJLUDODWULEXQDSOHEH\DTXH
WHQDHOSRGHUGHYHWDUDFFLRQHVGHORVPDJLVWUDGRVFRQYRFDUDODDVDPEOHDSOHEH\D\SURSRQHUOH\HV
)XHURQ ORV SOHEH\RV TXLHQHV SXVLHURQ D 7LEHULR *UDFR HQ HO SRGHU HQ D & 6X SRGHU KDED VLGR
IRUMDGRSRUODlVHFHVLQ{XQDIRUPDGHKXHOJDSRUSDUWHGHORVSOHEH\RV\VREUHWRGRORVVROGDGRV
TXHFRQVLVWDHQUHWLUDUVHDXQDPRQWDDIXHUDGHODFLXGDG\QHJDUVHDFRRSHUDUFRQORVPDJLVWUDGRV
KDVWD TXH VXV TXHMDV IXHUDQ DWHQGLGDV (YLGHQWHPHQWH DTXHOOD DPHQD]D HUD SDUWLFXODUPHQWH
LPSRUWDQWHHQWLHPSRVGHJXHUUD6HVXSRQHTXHGXUDQWHXQDGHDTXHOODVVHFHVLRQHVGHOVLJOR9D&
ORV FLXGDGDQRV JDQDURQ HO GHUHFKR D HOHJLU VX WULEXQD \ D SURPXOJDU OH\HV TXH JREHUQDUDQ VX
FRPXQLGDG6XSURWHFFLQSROWLFD\OHJDODXQTXHSDUH]FDOLPLWDGDVHJQQXHVWURFULWHULRDFWXDOFUH
RSRUWXQLGDGHV HFRQPLFDV SDUD ORV FLXGDGDQRV \ FLHUWR QLYHO GH LQFOXVLYLGDG HQ ODV LQVWLWXFLRQHV
HFRQPLFDV (Q FRQVHFXHQFLD HO FRPHUFLR D WUDYV GHO 0HGLWHUUQHR IORUHFL EDMR OD 5HSEOLFD

URPDQD /DV SUXHEDV DUTXHROJLFDV VXJLHUHQ TXH D SHVDU GH TXHOD PD\RUD GH ORV FLXGDGDQRV \ ORV
HVFODYRV QR YLYLHUDQ PX\ SRU HQFLPD GHO QLYHO GH VXEVLVWHQFLD PXFKRV URPDQRV H LQFOXVR DOJXQRV
FLXGDGDQRVQRUPDOHVREWHQDQUHQWDVHOHYDGDV\WHQDQDFFHVRDVHUYLFLRVSEOLFRVFRPRLOXPLQDFLQ
HQODVFDOOHV\VLVWHPDGHDOFDQWDULOODGRHQODVFLXGDGHV
$GHPV H[LVWHQ SUXHEDV GH TXH WDPELQ KXER FLHUWR FUHFLPLHQWR HFRQPLFR EDMR OD 5HSEOLFD
URPDQD3RGHPRVVHJXLUODSLVWDGHODVIRUWXQDVHFRQPLFDVGHORVURPDQRVDSDUWLUGHORVQDXIUDJLRV
(O ,PSHULR TXH FRQVWUX\HURQ HQ FLHUWR VHQWLGR IXH XQD UHG GH FLXGDGHV SRUWXDULDV GHVGH $WHQDV
$QWLRTXD \$OHMDQGUD HQ HO HVWH YD 5RPD &DUWDJR \ &GL] KDVWD OOHJDU D /RQGUHV HQ HO /HMDQR
2FFLGHQWH $ PHGLGD TXH VH DPSOLDEDQ ORV WHUULWRULRV URPDQRVWDPELQ OR KDFDQ HO FRPHUFLR \ OD
QDYHJDFLQTXHVHSXHGHQHVWXGLDUDSDUWLUGHORVSHFLRVHQFRQWUDGRVSRUORVDUTXHORJRVHQHOIRQGR
GHO 0HGLWHUUQHR 'LFKRV SHFLRV SXHGHQ GDWDUVH GH PXFKDV IRUPDV$ PHQXGR ORV EDUFRV OOHYDEDQ
QIRUDVOOHQDVGHYLQRRDFHLWHGHROLYDWUDQVSRUWDGDVGH,WDOLDDOD*DOLDRDFHLWHGHROLYDHVSDROTXH
VH YHQGHUD R UHSDUWLUD JUDWLV HQ 5RPD /DV QIRUDV UHFLSLHQWHV FHUUDGRV GH DUFLOOD VRODQ FRQWHQHU
LQIRUPDFLQVREUHTXLQODVKDEDKHFKR\HQTXIHFKD-XVWRFHUFDGHOUR7EHUHQ5RPDKD\XQD
FROLQD HO PRQWH 7HVWDFFLR WDPELQ FRQRFLGR FRPRPRQWH GHL FRFFL IRUPDGR SRU DSUR[LPDGDPHQWH
PLOORQHVGHQIRUDV7UDVGHVFDUJDUODVQIRUDVGHORVEDUFRVVWDVHUDQDUURMDGDVHQODFROLQDTXH
FRQHOSDVRGHORVVLJORVFUHXQPRQWH
2WURVSURGXFWRVGHORVEDUFRV\ORVSURSLRVEDUFRVDYHFHVVHSXHGHQIHFKDUXWLOL]DQGRODGDWDFLQ
SRUUDGLRFDUERQRXQDWFQLFDSRWHQWHXWLOL]DGDSRUORVDUTXHORJRVSDUDFRQRFHUODHGDGGHORVUHVWRV
RUJQLFRV/DVSODQWDVFUHDQHQHUJDPHGLDQWHIRWRVQWHVLVTXHXWLOL]DODHQHUJDGHOVROSDUDFRQYHUWLU
HOGL[LGRGHFDUERQRHQD]FDUHV0LHQWUDVORKDFHQLQFRUSRUDQXQDFDQWLGDGGHUDGLRLVWRSRVTXH
DSDUHFHQGHIRUPDQDWXUDOHOFDUERQR&XDQGRODSODQWDPXHUHHOFDUERQRVHGHWHULRUDGHELGRD
ODGHVLQWHJUDFLQUDGLDFWLYD&XDQGRORVDUTXHORJRVHQFXHQWUDQXQSHFLRSXHGHQGDWDUODPDGHUDGHO
EDUFRFRPSDUDQGRODIUDFFLQUHVWDQWHGHFDUERQRTXHFRQWLHQHFRQHOTXHVHHVSHUDGHOFDUERQR
DWPRVIULFR$V REWLHQHQ XQD HVWLPDFLQ GH OD IHFKD HQ OD TXH VH FRUW HO UERO 6RODPHQWH VH KDQ
GDWDGR XQRV YHLQWH SHFLRV GH D & 3UREDEOHPHQWH QR IXHUDQ EDUFRV URPDQRV SRGUDQ VHU
FDUWDJLQHVHVSRUHMHPSOR6LQHPEDUJRGHVSXVHOQPHURGHSHFLRVURPDQRVDXPHQWDUSLGDPHQWH
$OUHGHGRUGHOPRPHQWRGHOQDFLPLHQWRGH&ULVWRDOFDQ]DURQXQP[LPRKLVWULFRGHFLHQWRRFKHQWD
/RVSHFLRVVRQXQDIRUPDFRQYLQFHQWHGHGHVFXEULUORVOPLWHVHFRQPLFRVGHOD5HSEOLFDURPDQD
\ UHDOPHQWH GDQ SUXHEDV GH FLHUWR FUHFLPLHQWR HFRQPLFR SHUR GHEHQ DQDOL]DUVH FRQ SHUVSHFWLYD
3UREDEOHPHQWH GRV WHUFHUDV SDUWHV GHO FRQWHQLGR GH HVWRV EDUFRV HUD SURSLHGDG GHO (VWDGR URPDQR
FRPRLPSXHVWRV\WULEXWRVTXHVHHQYLDEDQGHODVSURYLQFLDVD5RPDRFHUHDOHV\DFHLWHGHROLYDGHO
1RUWHGHIULFDSDUDHQWUHJDUJUDWXLWDPHQWHDORVFLXGDGDQRV6RQHVWRVIUXWRVGHODH[WUDFFLQORTXH
FRQVWUX\SUFWLFDPHQWHWRGRHOPRQWH7HVWDFFLR
2WUD IRUPD IDVFLQDQWH GH HQFRQWUDU SUXHEDV GH GHVDUUROOR HFRQPLFR HV PHGLDQWH HO *5,3
3UR\HFWR GHO 1FOHR GH +LHOR GH *URHQODQGLD &XDQGR FDH XQ FRSR GH QLHYH UHFRJH SHTXHDV
FDQWLGDGHV GH FRQWDPLQDFLQ GH OD DWPVIHUD VREUH WRGR GH PHWDOHV FRPR HO SORPR OD SODWD \ HO
FREUH/DQLHYHVHFRQJHOD\VHDFXPXODHQFLPDGHODQLHYHTXHFD\HQDRVDQWHULRUHV(VWHSURFHVR
KDFHPLOHQLRVTXHVHGD\SURSRUFLRQDXQDRSRUWXQLGDGLQLJXDODEOHSDUDORVFLHQWILFRVGHFRPSUHQGHU
HO DOFDQFH GH OD FRQWDPLQDFLQ DWPRVIULFD GH KDFH PLOHV GH DRV (QWUH \ HO 3UR\HFWR
VREUH HO +LHOR GH *URHQODQGLD SHUIRU WUHV PLO WUHLQWD PHWURV GH KLHOR TXH FXEUDQ XQRV GRVFLHQWRV
FLQFXHQWDPLODRVGHKLVWRULDKXPDQD8QRGHORVGHVFXEULPLHQWRVSULQFLSDOHVGHHVWHSUR\HFWR\GH
RWURVTXHORSUHFHGLHURQIXHTXHDSDUWLUGHDOUHGHGRUGHODRD&VHKDEDSURGXFLGRXQDXPHQWR
FODUR HQ ORV FRQWDPLQDQWHV DWPRVIULFRV /DV FDQWLGDGHV DWPRVIULFDV GH SORPR SODWD \ FREUH
DXPHQWDURQGHIRUPDFRQVWDQWH\DOFDQ]DURQXQSXQWRP[LPRHQHOVLJOR,G&&DEHGHVWDFDUTXH

HVWDFDQWLGDGGHSORPRDWPRVIULFRVRODPHQWHVHYXHOYHDGDUHQHOVLJOR;,,,(VWRVGHVFXEULPLHQWRV
PXHVWUDQORLQWHQVDTXHIXHODPLQHUDURPDQDHQFRPSDUDFLQFRQORTXHKXERDQWHV\GHVSXV(VWH
DXPHQWRGHODPLQHUDLQGLFDFODUDPHQWHTXHKXERH[SDQVLQHFRQPLFD
6LQ HPEDUJR HO GHVDUUROOR URPDQR QR HUD VRVWHQLEOH \ VH GDED EDMR LQVWLWXFLRQHV HQ SDUWH
LQFOXVLYDV \ HQ SDUWH H[WUDFWLYDV /RV FLXGDGDQRV URPDQRV WHQDQ GHUHFKRV SROWLFRV \ HFRQPLFRV
SHURODHVFODYLWXGHVWDEDH[WHQGLGD\HUDPX\H[WUDFWLYD\ODOLWHODFODVHVHQDWRULDOGRPLQDEDWDQWR
ODHFRQRPDFRPRODSROWLFD$SHVDUGHODSUHVHQFLDGHODDVDPEOHDSOHEH\D\HOWULEXQRSOHEH\RSRU
HMHPSORHOSRGHUUHDOGHVFDQVDEDHQHO6HQDGRFX\RVPLHPEURVHUDQORVJUDQGHVWHUUDWHQLHQWHVTXH
IRUPDEDQODFODVHVHQDWRULDO'HDFXHUGRFRQHOKLVWRULDGRUURPDQR/LYLRHO6HQDGRIXHFUHDGRSRUHO
SULPHU UH\ GH 5RPD 5PXOR \ HVWDED IRUPDGR SRU FLHQ KRPEUHV 6XV GHVFHQGLHQWHV IRUPDEDQ OD
FODVHVHQDWRULDODXQTXHWDPELQVHDDGLVDQJUHQXHYD(OUHSDUWRGHODVWLHUUDVHUDPX\GHVLJXDO\
ORPVSUREDEOHHVTXHORIXHUDWRGDYDPVHQHOVLJOR,,D&VDIXHODUD]GHORVSUREOHPDVTXH
7LEHULR*UDFROOHYDOIRURFRPRWULEXQR
$PHGLGDTXHFRQWLQXDEDVXH[SDQVLQSRUHO0HGLWHUUQHR5RPDH[SHULPHQWXQDJUDQHQWUDGD
GHULTXH]DV1RREVWDQWHODPD\RUSDUWHGHHVWHERWQVHTXHGDEDHQPDQRVGHXQDVSRFDVIDPLOLDVGH
UDQJRVHQDWRULDOORTXHDXPHQWODGHVLJXDOGDGHQWUHULFRV\SREUHV/RVVHQDGRUHVGHEDQVXULTXH]D
QRVRODPHQWHDVXFRQWUROGHODVSURYLQFLDVOXFUDWLYDVVLQRWDPELQDODVHQRUPHVILQFDVTXHSRVHDQ
SRUWRGD,WDOLDHQODVTXHWUDEDMDEDQJUXSRVGHHVODYRVTXHQRUPDOPHQWHKDEDQVLGRFDSWXUDGRVHQODV
JXHUUDVFRQWUD5RPD3HURWDPELQWHQDLPSRUWDQFLDGHGQGHSURFHGDQODVWLHUUDVGHHVWDVILQFDV
/RV HMUFLWRV GH 5RPD GXUDQWH OD 5HSEOLFD HVWDEDQ IRUPDGRV SRU FLXGDGDQRVVROGDGRV TXH HUDQ
SHTXHRV WHUUDWHQLHQWHV SULPHUR HQ 5RPD \ PV WDUGH HQ RWUDV SDUWHV GH ,WDOLD 7UDGLFLRQDOPHQWH
OXFKDEDQHQHOHMUFLWRFXDQGRHUDQHFHVDULR\GHVSXVYROYDQDVXVSDUFHODV$PHGLGDTXH5RPDVH
H[SDQGD\ODVFDPSDDVGXUDEDQPVHVWHPRGHORGHMGHIXQFLRQDU$YHFHVORVVROGDGRVHVWDEDQ
IXHUD GH ODV SDUFHODV GXUDQWH DRV SRU OR TXH PXFKDV WLHUUDV FDDQ HQ GHVXVR /DV IDPLOLDV GH ORV
VROGDGRVHQRFDVLRQHVVHHQFRQWUDEDQDVIL[LDGDVSRUODVGHXGDV\SUFWLFDPHQWHVHPRUDQGHKDPEUH
3RUHVRPXFKDVSDUFHODVVHIXHURQDEDQGRQDQGRJUDGXDOPHQWH\IXHURQDEVRUELGDVSRUODVILQFDVGH
ORVVHQDGRUHV$PHGLGDTXHODFODVHVHQDWRULDOVHKDFDPV\PVULFDODJUDQPDVDGHFLXGDGDQRV
VLQWLHUUDVHIXHD5RPDDPHQXGRGHVSXVGHKDEHUVLGRGHVSHGLGRVGHOHMUFLWR<DOQRWHQHUWLHUUDD
ODTXHYROYHUEXVFDEDQWUDEDMRHQ5RPD$ILQDOHVGHOVLJOR ,,D&ODVLWXDFLQKDEDOOHJDGRDXQ
SXQWR SHOLJURVR SRUTXH OD EUHFKD HQWUH ULFRV \ SREUHV KDED DXPHQWDGR KDVWD OOHJDU D QLYHOHV VLQ
SUHFHGHQWHV \ SRUTXH KDED KRUGDV GH FLXGDGDQRV GHVFRQWHQWRV HQ 5RPD GLVSXHVWRV D UHEHODUVH \ D
HQIUHQWDUVH D OD DULVWRFUDFLD URPDQD HQ UHVSXHVWD D HVWDV LQMXVWLFLDV 6LQ HPEDUJR HO SRGHU SROWLFR
UHVLGDHQORVWHUUDWHQLHQWHVULFRVGHODFODVHVHQDWRULDOTXHHUDQORVEHQHILFLDULRVGHORVFDPELRVTXH
VH KDEDQ SURGXFLGR GXUDQWH ORV GRV OWLPRV VLJORV< OD PD\RUD QR WHQD LQWHQFLQ GH FDPELDU HO
VLVWHPDTXHOHKDEDLGRWDQELHQ
6HJQHOKLVWRULDGRUURPDQR3OXWDUFR7LEHULR*UDFRFXDQGRYLDMDEDSRU(WUXULDVLWXDGDHQORTXH
HVDFWXDOPHQWHHOFHQWURGH,WDOLDVHHQWHUGHODVGLILFXOWDGHVSRUODVTXHSDVDEDQODVIDPLOLDVGHORV
FLXGDGDQRVVROGDGRV <D IXHUD SRU HVWD H[SHULHQFLD R SRU IULFFLRQHV DQWHULRUHV FRQ ORV SRGHURVRV
VHQDGRUHVGHVXWLHPSRSURQWRVHHPEDUFDUDHQXQRVDGRSODQSDUDFDPELDUODDVLJQDFLQGHWLHUUDV
HQ,WDOLD6HSUHVHQWDWULEXQRSOHEH\RHQHODRD&\GHVSXVXWLOL]VXFDUJRSDUDSURSRQHU
XQD UHIRUPD GH OD WLHUUD 3URSXVR TXH XQD FRPLVLQ LQYHVWLJDUD VL ODV WLHUUDV SEOLFDV VH HVWDEDQ
RFXSDQGR LOHJDOPHQWH \ TXH ODV TXH VXSHUDUDQ HO OPLWH OHJDO GH DFUHV VH UHSDUWLHUDQ D ORV
FLXGDGDQRVURPDQRVTXHQRWHQDQWLHUUDV'HKHFKRHOOPLWHGHORVDFUHVIRUPDEDSDUWHGHXQD
DQWLJXDOH\TXHKDEDVLGRLJQRUDGD\TXHQRVHKDEDDFDWDGRGXUDQWHVLJORV/DSURSXHVWDGH7LEHULR
*UDFRFDXVFRQPRFLQHQODFODVHVHQDWRULDOTXHSXGREORTXHDUODLPSODQWDFLQGHHVWDVUHIRUPDV

GXUDQWHXQWLHPSR&XDQGR7LEHULRORJUXWLOL]DUHOSRGHUGHODPXOWLWXGTXHOHDSR\DEDSDUDHOLPLQDU
D RWUR WULEXQR TXH DPHQD]DED FRQ YHWDU VX UHIRUPD GH WLHUUDV ILQDOPHQWH VH IXQG OD FRPLVLQ TXH
KDEDSURSXHVWR6LQHPEDUJRHOVHQDGRLPSLGLVXLPSODQWDFLQGHMDQGRDODFRPLVLQVLQIRQGRV
/DVLWXDFLQVHDJUDYFXDQGR7LEHULR*UDFRUHFODPSDUDVXFRPLVLQGHUHIRUPDGHODWLHUUDORV
IRQGRV OHJDGRV SRU HO UH\ GH OD FLXGDG JULHJD GH 3UJDPR DO SXHEOR URPDQR 7DPELQ LQWHQW
SUHVHQWDUVH D WULEXQR XQD VHJXQGD YH] HQ SDUWH SRUTXH WHQD PLHGR GH TXH HO 6HQDGR OH SHUVLJXLHUD
WUDVKDEHUVHUHWLUDGR$TXHOLQWHQWRGLRODH[FXVDDORVVHQDGRUHVSDUDDFXVDUD7LEHULRGHSUHWHQGHU
GHFODUDUVH UH\ O \ VXV GHIHQVRUHV IXHURQ DWDFDGRV \ PXFKRV IXHURQ DVHVLQDGRV (O SURSLR 7LEHULR
*UDFRIXHXQRGHORVSULPHURVHQFDHUDSHVDUGHTXHVXPXHUWHQRUHVROYDHOSUREOHPD+XERRWURV
TXH LQWHQWDURQ UHIRUPDU OD GLVWULEXFLQ GH OD WLHUUD \ RWURV DVSHFWRV GH OD HFRQRPD \ OD VRFLHGDG
URPDQDV 0XFKRV WHQGUDQ XQ GHVWLQR VLPLODU (O KHUPDQR GH 7LEHULR *UDFR &D\R SRU HMHPSOR
WDPELQIXHDVHVLQDGRSRUORVWHUUDWHQLHQWHVWUDVKDEHUWRPDGRHOWHVWLJRGHVXKHUPDQR
(VWDV WHQVLRQHV YROYHUDQ D DIORUDU GH IRUPD SHULGLFD GXUDQWH HO VLJOR VLJXLHQWH FXDQGR SRU
HMHPSOR FRQGXMHURQ D OD lJXHUUD VRFLDO{ HQWUH ORV DRV \ D & (O GHIHQVRU DJUHVLYR GH ORV
LQWHUHVHV VHQDWRULDOHV /XFLR &RUQHOLR 6LOD QR VOR VXSULPL EUXWDOPHQWH ODV GHPDQGDV GH FDPELR
VLQRTXHWDPELQUHGXMRQRWDEOHPHQWHORVSRGHUHVGHORVWULEXQRVGHODSOHEH/DVPLVPDVFXHVWLRQHV
WDPELQVHUDQXQIDFWRUFHQWUDOSDUDHODSR\RTXH-XOLR&VDUUHFLELUDGHOSXHEORURPDQRHQVXOXFKD
FRQWUDHO6HQDGR
/DV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV TXH IRUPDEDQ OD EDVH GH OD 5HSEOLFD URPDQD IXHURQ GHUURFDGDV SRU
-XOLR&VDUHQHODRD&FXDQGRWUDVODGVXOHJLQDWUDYVGHO5XELFQHOURTXHVHSDUDEDODV
SURYLQFLDV URPDQDV GH OD *DOLD &LVDOSLQD GH ,WDOLD 5RPD FD\ HQ PDQRV GHO &VDU \ HVWDOO RWUD
JXHUUDFLYLO<DXQTXHVDOLYLFWRULRVRIXHDVHVLQDGRSRUVHQDGRUHVGHVFRQWHQWRVGLULJLGRVSRU%UXWR\
&DVLR HQ D & /D 5HSEOLFD URPDQD QXQFD YROYL (VWDOO XQD QXHYD JXHUUD FLYLO HQWUH ORV
SDUWLGDULRVGHO&VDUVREUHWRGR0DUFR$QWRQLR\2FWDYLR\VXVHQHPLJRV'HVSXVGHODYLFWRULDGH
0DUFR$QWRQLR\2FWDYLRVHHQIUHQWDURQHQWUHHOORVKDVWDTXH2FWDYLRYHQFLHQODEDWDOODGH$FFLR
HQ HO D & 8Q DR GHVSXV \ GXUDQWH ORV VLJXLHQWHV FXDUHQWD \ FLQFR DRV 2FWDYLR FRQRFLGR
GHVSXV GH D & FRPR &VDU$XJXVWR JREHUQ 5RPD VROR &UH HO ,PSHULR URPDQR DXQTXH O
SUHIHUD HO WWXOR GHSULQFHS lSULPHUR HQWUH LJXDOHV{ \ GHQRPLQ lSULQFLSDGR{ DO UJLPHQ (Q HO
PDSDVHPXHVWUDHO,PSHULRURPDQRHQVXP[LPDH[WHQVLQHQHODRG&7DPELQLQFOX\H
HOUR5XELFQTXH&VDUFUX]WDQIDWDOPHQWH
)XH HVWD WUDQVLFLQ GH UHSEOLFD D SULQFLSDGR \ GHVSXV HO LPSHULR SXUR OR TXH VHQW ODV EDVHV
SDUDHOGHFOLYHGH5RPD/DVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVSDUFLDOPHQWHLQFOXVLYDVTXHKDEDQVXSXHVWROD
EDVH GHO [LWR HFRQPLFR IXHURQ VRFDYDGDV JUDGXDOPHQWH 1L OD 5HSEOLFD URPDQD TXH FUH XQDV
UHJODV GH MXHJR TXH IDYRUHFDQ D OD FODVH VHQDWRULDO \ D RWURV URPDQRV ULFRV QR IXH XQ UJLPHQ
DEVROXWLVWD\QXQFDKDEDFRQFHQWUDGRWDQWRSRGHUHQXQQLFRFDUJR3HUR$XJXVWRGHVHQFDGHQXQRV
FDPELRVSROWLFRVVLPLODUHVDORVGHODVHUUDWDYHQHFLDQDTXHSRVWHULRUPHQWHWHQGUDQFRQVHFXHQFLDV
HFRQPLFDVLPSRUWDQWHV<FRPRUHVXOWDGRGHHVWRVFDPELRVHQHOVLJOR 9G&HO,PSHULRURPDQRGH
2FFLGHQWHFRPRIXHGHQRPLQDGRHORHVWHWUDVVHSDUDUVHGHOHVWHVHKDEDGHELOLWDGRGHVGHHOSXQWRGH
YLVWDHFRQPLFR\PLOLWDU\HVWDEDDOERUGHGHOFRODSVR

9LFLRVURPDQRV

)ODYLR$HFLR IXH XQR GH ORV SHUVRQDMHV IXHUD GH OR FRPQ GHO ,PSHULR URPDQR WDUGR OODPDGR lHO
OWLPRURPDQR{SRU(GZDUG*LEERQDXWRUGH+LVWRULDGHODGHFDGHQFLD\FDGDGHO,PSHULRURPDQR
(QWUH \ G & FXDQGR IXH DVHVLQDGR SRU HO HPSHUDGRU 9DOHQWLQLDQR ,,, HO JHQHUDO $HFLR
SUREDEOHPHQWHIXHUDODSHUVRQDFRQPVSRGHUGHO,PSHULR'HVDUUROOWDQWRODSROWLFDQDFLRQDOFRPR
OD H[WHULRU \ OLEU YDULDV EDWDOODV FUXFLDOHV FRQWUD ORV EUEDURV \ FRQWUD RWURV URPDQRV HQ JXHUUDV
FLYLOHV(UDHOQLFRHQWUHORVJHQHUDOHVFRQSRGHUTXHOXFKDEDQHQJXHUUDVFLYLOHVTXHQRSUHWHQGDVHU
HPSHUDGRU 'HVGH HO ILQ GHO VLJOR ,, OD JXHUUD FLYLO VH KDED FRQYHUWLGR HQ XQ KHFKR FRWLGLDQR HQ HO
,PSHULRURPDQR'HVGHODPXHUWHGH0DUFR$XUHOLRHQG&KDVWDODFDGDGHO,PSHULRURPDQRGH
2FFLGHQWHHQG&SUFWLFDPHQWHQRKXERQLQJXQDGFDGDVLQJXHUUDFLYLOXQSDODFHFRXSFRQWUD
XQHPSHUDGRU3RFRVHPSHUDGRUHVPXULHURQSRUFDXVDVQDWXUDOHVRHQXQDEDWDOODODPD\RUDIXHURQ
DVHVLQDGRVSRUXVXUSDGRUHVRSRUVXVSURSLDVWURSDV
/DFDUUHUDGH$HFLRLOXVWUDORVFDPELRVGHVGHOD5HSEOLFDURPDQD\HOLPSHULRLQLFLDODO,PSHULR
URPDQRWDUGR1RVRODPHQWHHVWDSDUWLFLSDFLQHQJXHUUDVFLYLOHVFRQWLQXDV\VXSRGHUHQWRGRVORV
PELWRV GHO LPSHULR FRQWUDVWDQ FRQ HO PXFKR PV OLPLWDGR SRGHU GH ORV JHQHUDOHV \ ORV VHQDGRUHV
GXUDQWH SHURGRV DQWHULRUHV VLQR TXH WDPELQ GHVWDFD FPR FDPELDURQ UDGLFDOPHQWH ODV IRUWXQDV GH
ORVURPDQRVHQORVVLJORVLQWHUPHGLRVHQRWURVDVSHFWRV
'XUDQWHHO,PSHULRURPDQRWDUGRORVGHQRPLQDGRVEUEDURVTXHLQLFLDOPHQWHIXHURQGRPLQDGRV
HLQFRUSRUDGRVDORVHMUFLWRVURPDQRVRXWLOL]DGRVFRPRHVFODYRVSDVDURQDFRQWURODUPXFKDVSDUWHV
GHO LPSHULR 'H MRYHQ $HFLR KDED VLGR FDSWXUDGR SRU ORV EUEDURV SULPHUR SRU ORV JRGRV
FRPDQGDGRVSRU$ODULFR\GHVSXVSRUORVKXQRV/DVUHODFLRQHVURPDQDVFRQHVWRVEUEDURVLQGLFDQ
FPR KDEDQ FDPELDGR ODV FRVDV GHVGH OD 5HSEOLFD$ODULFR HUD WDQWR XQ HQHPLJR IHUR] FRPR XQ
DOLDGRWDQWRTXHHQIXHQRPEUDGRXQRGHORVJHQHUDOHVGHPVDOWRUDQJRGHOHMUFLWRURPDQR
6LQ HPEDUJR HO SODQ IXH WHPSRUDO (Q $ODULFR \D OXFKDED FRQWUD ORV URPDQRV LQYDGL ,WDOLD \
VDTXH5RPD
/RV KXQRV WDPELQ HUDQ D OD YH] HQHPLJRV SRGHURVRV \ DOLDGRV IUHFXHQWHV GH ORV URPDQRV \
DXQTXHWDPELQWRPDURQD$HFLRFRPRUHKQSRVWHULRUPHQWHOXFKDURQDVXODGRHQXQDJXHUUDFLYLO
6LQHPEDUJRORVKXQRVQRVHTXHGDEDQPXFKRWLHPSRHQXQPLVPREDQGR\EDMR$WLODOLEUDURQXQD
JUDQ EDWDOOD FRQWUD ORV URPDQRV HQ HQ HO 5LQ (VWD YH] HUDQ ORV JRGRV EDMR HO PDQGR GH
7HRGRULFRTXLHQHVGHIHQGDQDORVURPDQRV
1DGDGHHVWRLPSLGLTXHODVOLWHVURPDQDVLQWHQWDUDQVDWLVIDFHUDORVMHIHVEUEDURVDPHQXGRQR
SDUD SURWHJHU ORV WHUULWRULRV URPDQRV VLQR SDUD WHQHU HO FRQWURO GH ODV OXFKDV GH SRGHU LQWHUQDV 3RU
HMHPSOR ORV YQGDORV FRQ VX UH\ *HQVHULFR DO IUHQWH GHYDVWDURQ JUDQGHV SDUWHV GH OD SHQQVXOD
,EULFD\SRVWHULRUPHQWHFRQTXLVWDURQORVJUDQHURVURPDQRVGHO1RUWHGHIULFDDSDUWLUGH/D
UHVSXHVWD URPDQD IXH RIUHFHU FRPR HVSRVD SDUD *HQVHULFR D OD KLMD GHO HPSHUDGRU 9DOHQWLQLDQR ,,,
TXH HQWRQFHV HUD XQD QLD (Q DTXHO PRPHQWR *HQVHULFR HVWDED FDVDGR FRQ OD KLMD GH XQR GH ORV
OGHUHVGHORVJRGRVSHURDTXHOORQROHGHWXYR$QXOHOPDWULPRQLRFRQODH[FXVDGHTXHVXHVSRVD
LQWHQWDEDDVHVLQDUOR\ODHQYLGHQXHYRFRQVXIDPLOLDWUDVPXWLODUODFRUWQGROHODVRUHMDV\ODQDUL]
3RU VXHUWH OD IXWXUD HVSRVD GHELGR D VX FRUWD HGDG SHUPDQHFL HQ ,WDOLD \ QXQFD FRQVXP VX
PDWULPRQLRFRQ*HQVHULFR3RVWHULRUPHQWHVHFDVDUDFRQRWURJHQHUDOSRGHURVR3HWURQLR0[LPRHO
FHUHEUR GHO DVHVLQDWR GH $HFLR SRU SDUWH GHO HPSHUDGRU 9DOHQWLQLDQR ,,, TXLHQ DO FDER GH SRFR
WLHPSRWDPELQIXHDVHVLQDGRHQXQFRPSORWXUGLGRSRU0[LPR3RVWHULRUPHQWH0[LPRVHGHFODU
HPSHUDGRU SHUR VX UHLQDGR VHUD PX\ FRUWR$FDE FRQ VX PXHUWH GXUDQWH OD JUDQ RIHQVLYD GH ORV
YQGDORVFRPDQGDGDSRU*HQVHULFRFRQWUD,WDOLDTXHYLRODFDGD\HOVDOYDMHVDTXHRGH5RPD$ SULQFLSLRV GHO VLJOR 9 ORV EUEDURV HVWDEDQ OLWHUDOPHQWH HQ ODV SXHUWDV $OJXQRV KLVWRULDGRUHV
GHILHQGHQ TXH VL OOHJDURQ KDVWD DOO IXH SRUTXH HUDQ ORV RSRQHQWHV PV IRUPLGDEOHV D ORV TXH VH
HQIUHQWDURQORVURPDQRVGXUDQWHHOLPSHULRWDUGR6LQHPEDUJRHO[LWRGHORVJRGRVORVKXQRV\ORV
YQGDORVFRQWUD5RPDIXHXQVQWRPDQRODFDXVDGHOGHFOLYHURPDQR'XUDQWHOD5HSEOLFD5RPDVH
KDED HQIUHQWDGR D RSRQHQWHV PXFKR PV DPHQD]DGRUHV \ RUJDQL]DGRV FRPR ORV FDUWDJLQHVHV /DV
FDXVDVGHOGHFOLYHGH5RPDIXHURQPX\VLPLODUHVDODVTXHOOHYDURQDODVFLXGDGHVHVWDGRPD\DVDOD
GHFDGHQFLD /DV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV \ HFRQPLFDV GH 5RPD HUDQ FDGD YH] PV H[WUDFWLYDV \
JHQHUDURQVXGHVDSDULFLQSRUTXHFDXVDURQOXFKDVLQWHUQDV\JXHUUDVFLYLOHV
/RVRUJHQHVGHOGHFOLYHVHUHPRQWDQFRPRPQLPRDODWRPDGHOSRGHUSRU$XJXVWRTXHSXVRHQ
PDUFKD FDPELRV TXH KLFLHURQ TXH ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV IXHUDQ PXFKR PV H[WUDFWLYDV +XER
FDPELRV HQ OD HVWUXFWXUD GHO HMUFLWR TXH KLFLHURQ TXH OD VHFHVLQ IXHUD LPSRVLEOH FRQ OR TXH
HOLPLQDURQXQHOHPHQWRFUXFLDOTXHJDUDQWL]DEDODUHSUHVHQWDFLQSROWLFDSDUDORVURPDQRVFRPXQHV
(OHPSHUDGRU7LEHULRTXHVLJXLD$XJXVWRHQHODRG&DEROLODDVDPEOHDSOHEH\D\WUDQVILUL
VXVSRGHUHVDO6HQDGR(QOXJDUGHXQDYR]SROWLFDORVFLXGDGDQRVURPDQRVSDVDURQDUHFLELUWULJR
JUDWLV\SRVWHULRUPHQWHDFHLWHGHROLYDYLQR\FHUGR\JR]DEDQGHHQWUHWHQLPLHQWRVJUDFLDVDOFLUFR\
DORVFRPEDWHVGHJODGLDGRUHV&RQODVUHIRUPDVGH$XJXVWRORVHPSHUDGRUHVHPSH]DURQDGHVFRQILDU
GHO HMUFLWR IRUPDGR SRU FLXGDGDQRVVROGDGRV \ D FRQILDU PV HQ OD JXDUGLD SUHWRULDQD HO JUXSR GH
OLWH GH VROGDGRV SURIHVLRQDOHV FUHDGR SRU $XJXVWR /D JXDUGLD HQ V SURQWR VH FRQYHUWLUD HQ XQ
LQWHUPHGLDULR LQGHSHQGLHQWH LPSRUWDQWH GH DTXHO TXH VH FRQYLUWLHUD HQ HPSHUDGRU D PHQXGR QR SRU
PHGLRV SDFILFRV VLQR PHGLDQWH LQWULJDV \ JXHUUDV FLYLOHV$XJXVWR WDPELQ UHIRU] OD DULVWRFUDFLD
FRQWUD ORV FLXGDGDQRV URPDQRV FRPXQHV \ OD GHVLJXDOGDG FUHFLHQWH TXH KDED IXQGDPHQWDGR HO
FRQIOLFWRHQWUH7LEHULR*UDFR\ORVDULVWFUDWDVFRQWLQXTXL]LQFOXVRVHUHIRU]DUD
/D DFXPXODFLQ GH SRGHU HQ HO FHQWUR KL]R TXH ORV GHUHFKRV GH SURSLHGDG GH ORV URPDQRV
FRUULHQWHV IXHUDQ PHQRV VHJXURV /DV WLHUUDV GHO (VWDGR WDPELQ VH DPSOLDURQ FRQ HO LPSHULR FRPR
FRQVHFXHQFLD GH OD FRQILVFDFLQ \ DXPHQWDURQ KDVWD OOHJDU D VHU OD PLWDG GH ODV WLHUUDV HQ PXFKDV
SDUWHV GHO ,PSHULR /RV GHUHFKRV GH SURSLHGDG VH KLFLHURQ SDUWLFXODUPHQWH LQHVWDEOHV SRU OD
FRQFHQWUDFLQGHOSRGHUHQPDQRVGHOHPSHUDGRU\VXHQWRUQR(UDXQPRGHORQRGHPDVLDGRGLVWLQWRD
OR TXH VXFHGL HQ ODV FLXGDGHV(VWDGR PD\DV \ DXPHQWDURQ ODV OXFKDV LQWHUQDV SDUD KDFHUVH FRQ HO
FRQWUROGHHVWDSRVLFLQSRGHURVD/DVJXHUUDVFLYLOHVVHFRQYLUWLHURQHQDOJRKDELWXDOLQFOXVRDQWHV
GHO FDWLFR VLJOR9 FXDQGR ORV EUEDURV WHQDQ HO SRGHU VXSUHPR 3RU HMHPSOR 6HSWLPLR 6HYHUR VH
KL]RFRQHOSRGHUGH'LGLR-XOLDQRTXHVHKDEDQRPEUDGRDVPLVPRHPSHUDGRUWUDVHODVHVLQDWRGH
3HUWLQD[HQG&6HYHURHOWHUFHUHPSHUDGRUHQHOGHQRPLQDGRlDRGHORVFLQFRHPSHUDGRUHV{
GHFODUODJXHUUDFRQWUDVXVSUHWHQGLHQWHVULYDOHVORVJHQHUDOHV3HVFHQLR1LJUR\&ORGLR$OELQRTXH
IXHURQILQDOPHQWHGHUURWDGRVHQORVDRV\G&UHVSHFWLYDPHQWH6HYHURFRQILVFWRGDVODV
SURSLHGDGHV GH HVWRV DGYHUVDULRV SHUGHGRUHV HQ OD JXHUUD FLYLO SRVWHULRU +XER JREHUQDQWHV FDSDFHV
FRPR 7UDMDQR G & $GULDQR \ 0DUFR$XUHOLR HQ HO VLJOR VLJXLHQWH TXH KXELHUDQ SRGLGR
FRQWHQHUHOGHFOLYHSHURQLQJXQRTXLVRDERUGDUORVSUREOHPDVLQVWLWXFLRQDOHVIXQGDPHQWDOHV1LQJXQR
GH HOORV SURSXVR DEDQGRQDU HO LPSHULR QL UHFUHDU LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV HIHFWLYDV VLJXLHQGR OD OQHD
HVWDEOHFLGDSRUOD5HSEOLFDURPDQD0DUFR$XUHOLRFRQVXV[LWRVGLRSDVRDVXKLMR&PRGRTXH
IXHPVFRPR&DOJXODR1HUQTXHFRPRVXSDGUH
(O DXPHQWR GH OD LQHVWDELOLGDG HUD HYLGHQWH SRU HO GLVHR \ OD XELFDFLQ GH ORV SXHEORV \ ODV
FLXGDGHVGHO,PSHULR(QHOVLJOR,,,G&WRGDVODVFLXGDGHVJUDQGHVGHO,PSHULRWHQDQXQDPXUDOOD
GHIHQVLYD(QPXFKRVFDVRVVHGHUULEDURQPRQXPHQWRVSDUDFRQVHJXLUSLHGUDFRQODTXHFRQVWUXLUODV

IRUWLILFDFLRQHV(QOD*DOLDDQWHVGHTXHOOHJDUDQORVURPDQRVHQD&HUDKDELWXDOFRQVWUXLUORV
DVHQWDPLHQWRV HQ OD FLPD GH ODV FROLQDV \D TXH DV VH GHIHQGDQ FRQ PV IDFLOLGDG &RQ OD OOHJDGD
LQLFLDO GH 5RPD ORV DVHQWDPLHQWRV VH WUDVODGDURQ D ODV OODQXUDV SHUR HQ HO VLJOR,,, OD WHQGHQFLD VH
LQYLUWL
-XQWRFRQODLQHVWDELOLGDGSROWLFDFUHFLHQWHOOHJDURQFDPELRVHQODVRFLHGDGTXHKLFLHURQTXHODV
LQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVIXHUDQPVH[WUDFWLYDV$XQTXHHOGHUHFKRDODFLXGDGDQDVHDPSOLKDVWDHO
SXQWR GH TXH HQ G & FDVL WRGRV ORV KDELWDQWHV GHO ,PSHULR HUDQ FLXGDGDQRV HVWH FDPELR OOHJ
DFRPSDDGRGHPRGLILFDFLRQHVHQHOHVWDGRGHORVFLXGDGDQRV\FXDOTXLHUSRVLEOHLJXDOGDGDQWHODOH\
VHGHWHULRU3RUHMHPSORHQHOUHLQRGH$GULDQR G& KDEDGLIHUHQFLDVFODUDVHQORVWLSRV
GH OH\HV DSOLFDGDV D GLVWLQWDV FDWHJRUDV GH FLXGDGDQRV URPDQRV < HO SDSHO GH ORV FLXGDGDQRV HUD
FRPSOHWDPHQWHGLVWLQWRDFRPRKDEDVLGRHQORVGDVGHOD5HSEOLFDURPDQDFXDQGRHUDQFDSDFHVGH
HMHUFHUFLHUWRSRGHUVREUHODVGHFLVLRQHVSROWLFDV\HFRQPLFDVDWUDYVGHODVDVDPEOHDVGH5RPD
/D HVFODYLWXG FRQWLQXDED VLHQGR XQD FRQVWDQWH HQ WRGR HO WHUULWRULR URPDQR DXQTXH H[LVWH
FRQWURYHUVLD VREUH VL HO SRUFHQWDMH GH HVFODYRV FRQ UHVSHFWR GHO WRWDO GH OD SREODFLQ UHDOPHQWH VH
UHGXMRFRQORVVLJORV7DPELQHVLPSRUWDQWHGHVWDFDUTXHDPHGLGDTXHVHGHVDUUROODEDHO,PSHULR
FDGD YH] PV DJULFXOWRUHV VH YHDQ UHGXFLGRV D XQ HVWDGR GH VHPLHVFODYLWXG \ TXHGDEDQ DWDGRV D OD
WLHUUD (O HVWDWXV GH HVWRVFRORQL VHUYLOHV VH FRPHQWD DPSOLDPHQWH HQ GRFXPHQWRV OHJDOHV FRPR HO
&RGH[ 7KHRGRVLDQXV \ HO &RGH[ -XVWLQLDQXV \ SUREDEOHPHQWH VH RULJLQ GXUDQWH HO UHLQDGR GH
'LRFOHFLDQR G & /RV GHUHFKRV GH ORV WHUUDWHQLHQWHV VREUH ORVFRORQLIXHURQ DXPHQWDQGR
SURJUHVLYDPHQWH (Q HO DR HO HPSHUDGRU &RQVWDQWLQR SHUPLWL TXH ORV WHUUDWHQLHQWHV
HQFDGHQDUDQ D XQFRORQLVLVRVSHFKDEDQTXHLQWHQWDEDHVFDSDU\DSDUWLUGHOG&ORVFRORQLQR
SRGDQYHQGHUVXVSURSLRVELHQHVVLQHOSHUPLVRGHVXWHUUDWHQLHQWH
/RVSHFLRV\ORVQFOHRVGHKLHORGH*URHQODQGLDVLUYHQSDUDGHVFXEULUODH[SDQVLQHFRQPLFDGH
5RPD GXUDQWH ORV SHURGRV LQLFLDOHV SHUR WDPELQ SDUD KDFHU XQ VHJXLPLHQWR GH VX GHFOLYH (Q 
G & VXV FLHQWR RFKHQWD EDUFRV VH UHGXMHURQ D YHLQWH 5RPD VH KXQGD DV FRPR HO FRPHUFLR HQ HO
0HGLWHUUQHR\DOJXQRVHVWXGLRVRVLQFOXVRDILUPDQTXHQRYROYLDDOFDQ]DUHODXJHGHORVWLHPSRV
URPDQRV KDVWD HO VLJOR;,; (O KLHOR GH *URHQODQGLD QRV FXHQWD XQD KLVWRULD VLPLODU /RV URPDQRV
XWLOL]DURQSODWDSDUDDFXDUPRQHGDV\HOSORPRWHQDPXFKRVXVRVFRPRODIDEULFDFLQGHFDHUDV\
YDMLOODV7UDVOOHJDUDXQP[LPRKLVWULFRHQHOVLJOR ,G&ORVGHSVLWRVGHSORPRSODWD\FREUHGH
ORVQFOHRVGHKLHORGLVPLQX\HURQ
/DH[SHULHQFLDGHOGHVDUUROORHFRQPLFRGXUDQWHOD5HSEOLFDURPDQDIXHLPSUHVLRQDQWHVLPLODU
DO UHVWR GH ORV HMHPSORV GH GHVDUUROOR EDMR LQVWLWXFLRQHV H[WUDFWLYDV FRPR OD 8QLQ 6RYLWLFD 6LQ
HPEDUJRHOFUHFLPLHQWRHVWDEDOLPLWDGR\QRHUDVRVWHQLGRQLWHQLHQGRHQFXHQWDTXHVHSURGXMREDMR
LQVWLWXFLRQHVSDUFLDOPHQWHLQFOXVLYDV6HEDVDEDHQXQDSURGXFWLYLGDGDJUFRODUHODWLYDPHQWHHOHYDGD
LPSRUWDQWHV WULEXWRV UHFDXGDGRV HQ ODV SURYLQFLDV \ HO FRPHUFLR D ODUJD GLVWDQFLD SHUR QR HVWDED
IXQGDPHQWDGRHQHODYDQFHWHFQROJLFRQLHQODGHVWUXFFLQFUHDWLYD/RVURPDQRVKHUHGDURQDOJXQDV
WHFQRORJDVEVLFDVKHUUDPLHQWDV\DUPDVGHKLHUURDOIDEHWL]DFLQDJULFXOWXUDFRQDUDGR\WFQLFDV
GHFRQVWUXFFLQ$OSULQFLSLRGHOD5HSEOLFDFUHDURQRWUDVODDOEDLOHUDFRQFHPHQWRODVERPEDV\
ODUXHGDKLGUXOLFD1RREVWDQWHODWHFQRORJDVHHVWDQFDORODUJRGHO,PSHULRURPDQR3RUHMHPSOR
HQ QDYHJDFLQ KXER SRFRV FDPELRV HQ HO GLVHR \ DSDUHMR GH ORV EDUFRV \ ORV URPDQRV QXQFD
GHVDUUROODURQ HO WLPQ GH SRSD VLQR TXH GLULJDQ ORV EDUFRV FRQ UHPRV /DV UXHGDV KLGUXOLFDV VH
H[WHQGLHURQPX\GHVSDFLRGHIRUPDTXHODHQHUJDKLGUXOLFDQXQFDUHYROXFLRQODHFRQRPDURPDQD
$OJXQRVJUDQGHVORJURVFRPRORVDFXHGXFWRV\ODVDOFDQWDULOODVGHODVFLXGDGHVXWLOL]DEDQWHFQRORJD
\D H[LVWHQWH DXQTXH ORV URPDQRV OD SHUIHFFLRQDURQ 3RGD KDEHU FLHUWR FUHFLPLHQWR HFRQPLFR VLQ
LQQRYDFLQGHELGRDODWHFQRORJDH[LVWHQWHSHURVHWUDWDEDGHFUHFLPLHQWRVLQGHVWUXFFLQFUHDWLYD<

QRGXU&RPRORVGHUHFKRVGHSURSLHGDGVHKLFLHURQPVLQVHJXURV\ORVGHUHFKRVHFRQPLFRVGHORV
FLXGDGDQRVVLJXLHURQDOGHFOLYHGHVXVGHUHFKRVSROWLFRVHOGHVDUUROORHFRQPLFRWDPELQVHUHGXMR
&DEHGHVWDFDUTXHODFUHDFLQ\H[SDQVLQGHODVQXHYDVWHFQRORJDVGHOSHURGRURPDQRSDUHFHQ
KDEHUVLGRLPSXOVDGDVSRUHO(VWDGR(VXQDEXHQDQRWLFLDKDVWDTXHHOJRELHUQRGHFLGHTXHQRHVW
LQWHUHVDGR HQ HO GHVDUUROOR WHFQROJLFR XQ FDVR GHPDVLDGR FRPQ GHELGR DO WHPRU D OD GHVWUXFFLQ
FUHDWLYD (OJUDQHVFULWRUURPDQR3OLQLRHO9LHMRFXHQWDODVLJXLHQWHKLVWRULDGXUDQWHHOUHLQDGRGHO
HPSHUDGRU 7LEHULR XQ KRPEUH LQYHQW XQ YLGULR LUURPSLEOH \ IXH D YHU DO HPSHUDGRU SHQVDQGR TXH
FRQVHJXLUDXQDJUDQUHFRPSHQVD+L]RXQDGHPRVWUDFLQGHVXLQYHQWR\7LEHULROHSUHJXQWVLVHOR
KDED HQVHDGR D DOJXLHQ PV &XDQGR HO KRPEUH UHVSRQGL TXH QR HO HPSHUDGRU KL]R TXH VH OR
OOHYDUDQ \ TXH OR PDWDUDQ lSDUD TXH HO YDORU GHO RUR QR VH UHGX]FD DO GHO EDUUR{ (VWD KLVWRULD QRV
HQVHDGRVFRVDVLQWHUHVDQWHV/DSULPHUDHVTXHDTXHOKRPEUHVHGLULJLD7LEHULRHQSULPHUOXJDU
SDUDREWHQHUVXUHFRPSHQVDQRSHQVHQFUHDUXQDHPSUHVD\REWHQHUEHQHILFLRVYHQGLHQGRHOYLGULR
OR TXH HMHPSOLILFD HO SDSHO GHO JRELHUQR URPDQR HQ HO FRQWURO GH OD WHFQRORJD /D VHJXQGD HV TXH
7LEHULR VH DOHJU GH GHVWUXLU OD LQQRYDFLQ SRU ORV HIHFWRV HFRQPLFRV DGYHUVRV TXH KDEUD WHQLGR
VWHHVHOWHPRUDORVHIHFWRVHFRQPLFRVGHODGHVWUXFFLQFUHDWLYD
7DPELQH[LVWHQSUXHEDVGLUHFWDVGHOSHURGRGHO,PSHULRGHOWHPRUDODVFRQVHFXHQFLDVSROWLFDV
GH OD GHVWUXFFLQ FUHDWLYD 6XHWRQLR FXHQWD TXH XQ KRPEUH VH GLULJL DO HPSHUDGRU 9HVSDVLDQR TXH
JREHUQHQWUH\G&SDUDGHFLUOHTXHKDEDLQYHQWDGRXQGLVSRVLWLYRSDUDWUDQVSRUWDUFROXPQDV
DO&DSLWROLRODFLXGDGHODGH5RPDDXQFRVWHUHODWLYDPHQWHEDMR/DVFROXPQDVHUDQJUDQGHVSHVDGDV
\PX\GLIFLOHVGHWUDQVSRUWDU7UDQVSRUWDUODVGHVGHODVPLQDVKDVWD5RPDGRQGHVHKDFDQLPSOLFDED
ODPDQRGHREUDGHPLOHVGHSHUVRQDVORTXHVXSRQDXQJUDQJDVWRSDUDHOJRELHUQR9HVSDVLDQRQR
PDWDOKRPEUHSHURVHQHJDXWLOL]DUODLQQRYDFLQ\GHFODUl&PRSRGUHQWRQFHVDOLPHQWDUDO
SXHEOR"{ 'H QXHYR XQ LQYHQWRU VH GLULJD DO JRELHUQR 4XL] IXHUD PV QDWXUDO TXH FRQ HO YLGULR
LUURPSLEOH SRUTXH HO JRELHUQR URPDQR HVWDED PV LPSOLFDGR HQ HO WUDQVSRUWH \ OD HODERUDFLQ GH
FROXPQDV 3HUR RWUD YH] OD LQQRYDFLQ IXH UHFKD]DGD SRU OD DPHQD]D TXH VXSRQD OD GHVWUXFFLQ
FUHDWLYD QR WDQWR SRU VX LPSDFWR HFRQPLFR VLQR SRU HO WHPRU D OD GHVWUXFFLQ SROWLFD FUHDWLYD
9HVSDVLDQRHVWDEDSUHRFXSDGRSRUTXHDPHQRVTXHPDQWXYLHUDDOSXHEORIHOL]\EDMRFRQWURODTXHO
FDPELRVHUDSROWLFDPHQWHGHVHVWDELOL]DGRU/RVSOHEH\RVURPDQRVWHQDQTXHPDQWHQHUVHRFXSDGRV\
GHEDQVHUPDOHDEOHVDVTXHHVWDEDELHQWHQHUWUDEDMRTXHGDUOHVFRPRWUDVODGDUFROXPQDVGHXQVLWLR
D RWUR (VWR FRPSOHPHQWDED HO SDQ \ HO FLUFR TXH WDPELQ VH GDEDQ JUDWLV D OD SREODFLQ SDUD
PDQWHQHUOD FRQWHQWD 4XL] VHD UHYHODGRU TXH DPERV FDVRV WXYLHUDQ OXJDU SRFR GHVSXV GHO
KXQGLPLHQWR GH OD 5HSEOLFD /RV HPSHUDGRUHV URPDQRV WHQDQ PXFKR PV SRGHU SDUD EORTXHDU HO
FDPELRTXHORVJREHUQDGRUHVURPDQRVGXUDQWHOD5HSEOLFD
2WUDUD]QLPSRUWDQWHSDUDODIDOWDGHLQQRYDFLQWHFQROJLFDIXHODSUHYDOHQFLDGHODHVFODYLWXG$
PHGLGDTXHORVWHUULWRULRVFRQWURODGRVSRUORVURPDQRVVHH[WHQGDQXQJUDQQPHURGHSHUVRQDVHUDQ
HVFODYL]DGDV\DPHQXGRODVOOHYDEDQD,WDOLDSDUDWUDEDMDUHQJUDQGHVILQFDV0XFKRVFLXGDGDQRVGH
5RPDQRQHFHVLWDEDQWUDEDMDUSRUTXHVXVLQJUHVRVSURFHGDQGHOJRELHUQR'QGHVHLEDDRULJLQDUOD
LQQRYDFLQ"+HPRVGHIHQGLGRODLGHDGHTXHVWDSURFHGHGHSHUVRQDVQXHYDVFRQQXHYDVLGHDVTXH
GHVDUUROODQ QXHYDV VROXFLRQHV SDUD YLHMRV SUREOHPDV (Q 5RPD ODV SHUVRQDV TXH SURGXFDQ HUDQ
HVFODYRV \ SRVWHULRUPHQWHFRORQLVHPLVHUYLOHV TXH REYLDPHQWH WHQDQ SRFRV LQFHQWLYRV SDUD
LQQRYDU SXHVWR TXH VHUDQ VXV DPRV \ QR HOORV TXLHQHV VH EHQHILFLDUDQ GH FXDOTXLHU LQQRYDFLQ
&RPR YHUHPRV PXFKDV YHFHV HQ HVWH OLEUR ODV HFRQRPDV EDVDGDV HQ OD UHSUHVLQ GHO WUDEDMR \ ORV
VLVWHPDVFRPRODHVFODYLWXG\ODVHUYLGXPEUHFDUHFHQFODUDPHQWHGHLQQRYDFLQ(VWRHVDVGHVGHHO
PXQGR DQWLJXR KDVWD OD HUD PRGHUQD 3RU HMHPSOR HQ (VWDGRV 8QLGRV ORV HVWDGRV GHO QRUWH
SDUWLFLSDURQ HQ OD UHYROXFLQ LQGXVWULDO SHUR ORV GHO VXU QR (YLGHQWHPHQWH OD HVFODYLWXG \ OD

VHUYLGXPEUH FUHDURQ XQD ULTXH]D HQRUPH SDUD TXLHQHV WHQDQ HVFODYRV \ FRQWURODEDQ D ORV VLHUYRV
SHURQRFUHDURQLQQRYDFLQWHFQROJLFDQLSURVSHULGDGSDUDODVRFLHGDG


<DQDGLHHVFULEHGHVGH9LQGRODQGD

+DFLD G & HO HPSHUDGRU URPDQR &ODXGLR KDED FRQTXLVWDGR ,QJODWHUUD SHUR QR (VFRFLD (O
JREHUQDGRUURPDQR$JUFRODKL]RXQOWLPRHVIXHU]RLQIUXFWXRVR\DEDQGRQ\HQG&FRQVWUX\
XQDVHULHGHIXHUWHVSDUDSURWHJHUODIURQWHUDQRUWHGH,QJODWHUUD8QRGHORVPD\RUHVVHHQFRQWUDEDHQ
9LQGRODQGDDNLOPHWURVDORHVWHGH1HZFDVWOH$SDUHFHHQHOPDSDHQHOH[WUHPRQRURHVWHGHO
,PSHULR URPDQR 0V WDUGH 9LQGRODQGD IXH LQFRUSRUDGD DO PXUR GHIHQVLYR GH NLOPHWURV TXH
FRQVWUX\ HO HPSHUDGRU $GULDQR SHUR HQ G & FXDQGR HO FHQWXULQ URPDQR &QGLGR IXH
HVWDFLRQDGRDOOHUDXQIXHUWHDLVODGR&QGLGRSDUWLFLSDEDFRQVXDPLJR2FWDYLRHQHOVXPLQLVWURGH
ODJXDUQLFLQURPDQD\UHFLELODUHVSXHVWDGH2FWDYLRDXQDFDUWDTXHKDEDHVFULWR

2FWDYLRDVXKHUPDQR&QGLGR
6DOXGRV
7HKHHVFULWRYDULDVYHFHVTXHKHFRPSUDGRDOUHGHGRUGHFLQFRPLOPRGLRVGHHVSLJDVGHJUDQRSRUORFXDOQHFHVLWRHIHFWLYR6L
QR PH HQYDV GLQHUR DO PHQRV TXLQLHQWRV GHQDULRV OD FRQVHFXHQFLD VHU TXH SHUGHU OR TXH KH GHMDGR HQ GHSVLWR XQRV
WUHVFLHQWRVGHQDULRV\TXHGDUDYHUJRQ]DGR3RUHVRWHSLGRTXHPHHQYHVDOJRGHGLQHURWDQSURQWRFRPRVHDSRVLEOH(OFXHUR
TXHPHQFLRQDVHVWHQ&DWDUDFWRQLXP(VFULEHSDUDTXHPHORGHQDVFRPRHOFDUURTXHPHQFLRQDV<DORVKDEUDUHFRJLGRSHUR
QR TXHUD TXH VH ODVWLPDUDQ ORV DQLPDOHV PLHQWUDV ODV FDUUHWHUDV WRGDYD HVWQ PDO +DEOD FRQ 7HUWLR VREUH ORV RFKR GHQDULRV \
PHGLRTXHUHFLELGH)DWDOLVOQRORVKDUHJLVWUDGRHQPLFXHQWD$VHJUDWHGHHQYLDUPHGLQHURSDUDTXHSXHGDWHQHUHVSLJDVGH
JUDQRHQODHUD6DOXGDD(VSHFWDWR\)LUPR$GLV


/D FRUUHVSRQGHQFLD HQWUH &QGLGR \ 2FWDYLR LOXVWUD DOJXQDV IDFHWDV VLJQLILFDWLYDV GH OD
SURVSHULGDGHFRQPLFDGHOD,QJODWHUUDURPDQD5HYHODTXHKDEDXQDHFRQRPDPRQHWDULDDYDQ]DGD
FRQ VHUYLFLRV ILQDQFLHURV TXH H[LVWDQ FDUUHWHUDV DXQTXH D YHFHV HVWXYLHUDQ HQ PDODV FRQGLFLRQHV
7DPELQVHDODODSUHVHQFLDGHXQVLVWHPDILVFDOTXHDXPHQWDEDORVLPSXHVWRVSDUDSDJDUHOVXHOGRGH
&QGLGR<ORPVHYLGHQWHTXHDPERVKRPEUHVHVWDEDQDOIDEHWL]DGRV\HUDQFDSDFHVGHEHQHILFLDUVH
GHDOJQWLSRGHVHUYLFLRSRVWDO/D,QJODWHUUDURPDQDWDPELQVHEHQHILFLGHODIDEULFDFLQHQPDVD
GH FHUPLFD GH DOWD FDOLGDG VREUH WRGR HQ 2[IRUGVKLUH GH FHQWURV XUEDQRV FRQ EDRV \ HGLILFLRV
SEOLFRV\GHWFQLFDVGHFRQVWUXFFLQGHFDVDVTXHXWLOL]DEDQPRUWHUR\WHMDVSDUDORVWHMDGRV
+DFLD HO VLJOR,9 WRGR HPSH] D KXQGLUVH \ GHVSXV GH G & HO ,PSHULR URPDQR DEDQGRQ
,QJODWHUUD 6H UHWLUDURQ ODV WURSDV ODV TXH VH TXHGDURQ QR UHFLEDQ VXHOGRV \ FXDQGR VH KXQGL HO
(VWDGRURPDQRODSREODFLQORFDOH[SXOVDORVDGPLQLVWUDGRUHV(QHODRG&HVWRVVLJQRVGH
SURVSHULGDG HFRQPLFD KDEDQ GHVDSDUHFLGR (O GLQHUR GHM GH FLUFXODU /DV UHDV XUEDQDV IXHURQ
DEDQGRQDGDV\ORVHGLILFLRVGHVSRMDGRVGHVXVSLHGUDV/DVFDUUHWHUDVTXHGDURQUHFXELHUWDVGHPDOH]D
(OQLFRWLSRGHFHUPLFDTXHVHIDEULFDEDHUDFUXGD\KHFKDDPDQRQRPDQXIDFWXUDGD(OSXHEORVH
ROYLGGHXWLOL]DUHOPRUWHURSDUDFRQVWUXLU\ODDOIDEHWL]DFLQVHUHGXMRQRWDEOHPHQWH/RVWHMDGRVVH
KDFDQFRQUDPDVQRFRQWHMDV1DGLHHVFULED\DGHVGH9LQGRODQGD
'HVSXVGHG&,QJODWHUUDH[SHULPHQWWDOKXQGLPLHQWRHFRQPLFRTXHVHFRQYLUWLHQXQ
SUDPR \QRSRUSULPHUDYH] (QHOFDSWXORDQWHULRUYLPRVTXHODUHYROXFLQQHROWLFDHPSH]HQ
2ULHQWH3U[LPRDOUHGHGRUGHODRD&&XDQGRORVKDELWDQWHVGH-HULF\$EX+XUH\UDYLYDQHQ
SXHEORV SHTXHRV \ VH GHGLFDEDQ D OD DJULFXOWXUD ORV KDELWDQWHV GH ,QJODWHUUD WRGDYD FD]DEDQ \
UHFROHFWDEDQ \ VHJXLUDQ KDFLQGROR GXUDQWH FRPR PQLPR RWURV FLQFR PLO TXLQLHQWRV DRV 1L
VLTXLHUDHQWRQFHVORVLQJOHVHVLQYHQWDURQODDJULFXOWXUDQLODJDQDGHUDVLQRTXHDPEDVDFWLYLGDGHVOHV

OOHJDURQGHOH[WHULRUJUDFLDVDORV,QPLJUDQWHVTXHVHH[WHQGLHURQSRU(XURSDGXUDQWHPLOHVGHDRV
SURFHGHQWHV GH 2ULHQWH 3U[LPR 0LHQWUDV ORV KDELWDQWHV GH ,QJODWHUUD VH SRQDQ DO GD GH DTXHOODV
JUDQGHVLQQRYDFLRQHVORVGH2ULHQWH3U[LPRLQYHQWDEDQFLXGDGHVODHVFULWXUD\ODFHUPLFD(Q
D & DSDUHFLHURQ JUDQGHV FLXGDGHV FRPR 8UXN \ 8U HQ 0HVRSRWDPLD HO ,UDN PRGHUQR 8UXN SXGR
KDEHUWHQLGRXQDSREODFLQGHFDWRUFHPLOKDELWDQWHVHQD&\GHFXDUHQWDPLOSRFRGHVSXV(O
WRUQR GH FHUDPLVWD IXH LQYHQWDGR HQ 0HVRSRWDPLD DSUR[LPDGDPHQWH DO PLVPR WLHPSR TXH HO
WUDQVSRUWHPHGLDQWHUXHGDV/DFDSLWDOHJLSFLDGH0HQILVHPHUJLFRPRJUDQFLXGDGSRFRGHVSXV/D
HVFULWXUD DSDUHFL GH IRUPD LQGHSHQGLHQWH HQ DPEDV UHJLRQHV &XDQGR ORV HJLSFLRV FRQVWUXDQ ODV
JUDQGHV SLUPLGHV GH *XL]D DOUHGHGRU GH D & ORV LQJOHVHV OHYDQWDEDQ VX PRQXPHQWR DQWLJXR
PV IDPRVR HO FUFXOR GH SLHGUDV GH 6WRQHKHQJH 1R HVWDED PDO SDUD ORV FQRQHV LQJOHVHV SHUR QL
VLTXLHUDHUDOREDVWDQWHJUDQGHSDUDKDEHUDOEHUJDGRXQRGHORVEDUFRVFHUHPRQLDOHVHQWHUUDGRVDORV
SLHV GH OD SLUPLGH GHO UH\ .HRSV ,QJODWHUUD FRQWLQX DWUDVDGD \ WRPDQGR HOHPHQWRV SUHVWDGRV GH
2ULHQWH3U[LPR\GHOUHVWRGH(XURSDLQFOXVRKDVWDHOSHURGRURPDQR
$ SHVDU GH FRQWDU FRQ XQD KLVWRULD WDQ SRFR SURPHWHGRUD IXH DOO GRQGH DSDUHFL OD SULPHUD
VRFLHGDG UHDOPHQWH LQFOXVLYD \ GRQGH VH SXVR HQ PDUFKD OD UHYROXFLQ LQGXVWULDO 7DO \ FRPR
FRPHQWDPRV HQ HO FDSWXOR GLFKRV FDPELRV IXHURQ UHVXOWDGR GH XQD VHULH GH LQWHUDFFLRQHV HQWUH
FR\XQWXUDV FUWLFDV \ SHTXHDV GLIHUHQFLDV LQVWLWXFLRQDOHV FRPR SRU HMHPSOR OD SHVWH QHJUD \ HO
GHVFXEULPLHQWR GH $PULFD /D GLYHUJHQFLD LQJOHVD WHQD UDFHV KLVWULFDV SHUR OD YLVLQ GH
9LQGRODQGDVXJLHUHTXHDTXHOODVUDFHVQRHUDQWDQSURIXQGDV\VLQGXGDQRHVWDEDQSUHGHWHUPLQDGDV
SRU OD KLVWRULD 1R VH SODQWDURQ GXUDQWH OD UHYROXFLQ QHROWLFD QL GXUDQWH ORV VLJORV GH KHJHPRQD
URPDQD(QG&DOSULQFLSLRGHORTXHORVKLVWRULDGRUHVVRODQOODPDUODHGDGGHODV7LQLHEODV
,QJODWHUUDKDEDYXHOWRDODSREUH]D\DOFDRVSROWLFR1RKDEUDXQ(VWDGRFHQWUDOL]DGRHIHFWLYRHQ
,QJODWHUUDGXUDQWHFLHQWRVGHDRV


&DPLQRVGLYHUJHQWHV

/D FUHDFLQ GH LQVWLWXFLRQHV LQFOXVLYDV \ HO GHVDUUROOR LQGXVWULDO SRVWHULRU HQ ,QJODWHUUD QR IXH
UHVXOWDGRGHXQOHJDGRGLUHFWRGHODVLQVWLWXFLRQHVURPDQDV QLGHRWUDVDQWHULRUHV (VWRQRVLJQLILFD
TXHQRRFXUULHUDQDGDVLJQLILFDWLYRFRQODFDGDGHO,PSHULRURPDQRGH2FFLGHQWHSXHVWRTXHIXHXQ
DFRQWHFLPLHQWRFUXFLDO\DIHFWDODPD\RUSDUWHGH(XURSD'LVWLQWDVSDUWHVGH(XURSDFRPSDUWDQODV
PLVPDV FR\XQWXUDV FUWLFDV DV TXH VXV LQVWLWXFLRQHV VH VHSDUDUDQ GH XQD IRUPD SDUHFLGD TXL] GH
XQD IRUPD WSLFDPHQWH HXURSHD /D FDGD GHO ,PSHULR URPDQR IXH XQD SDUWH FUXFLDO GH DTXHOODV
FR\XQWXUDVFUWLFDVFRPXQHV3HURHVWHFDPLQRHXURSHRFRQWUDVWDFRQORVGHRWUDVSDUWHVGHOPXQGR
FRPRHOIULFDVXEVDKDULDQD$VLD\$PULFDTXHVHGHVDUUROODURQGHRWURPRGRHQSDUWHSRUTXHQRVH
HQIUHQWDURQDODVPLVPDVFR\XQWXUDVFUWLFDV
/D ,QJODWHUUD URPDQD FD\ FRQ XQ JUDQ HVWUXHQGR 1R RFXUUL OR PLVPR HQ ,WDOLD QL HQ OD *DOLD
URPDQD OD )UDQFLD PRGHUQD QL VLTXLHUD HQ HO 1RUWH GH IULFD GRQGH PXFKDV GH ODV YLHMDV
LQVWLWXFLRQHVSHUGXUDEDQGHDOJXQDPDQHUD6LQHPEDUJRQRKD\GXGDGHTXHHOFDPELRGHOGRPLQLR
GH XQ (VWDGR URPDQR QLFR D XQD SOWRUD GH (VWDGRV GLULJLGRV SRU IUDQFRV YLVLJRGRV RVWURJRGRV
YQGDORV\ERUJRRQHVIXHVLJQLILFDWLYR(OSRGHUGHDTXHOORV(VWDGRVHUDPXFKRPVGELO\IXHURQ
VDFXGLGRVSRUXQDODUJDVHULHGHLQFXUVLRQHVGHVXVSHULIHULDV'HVGHHOQRUWHOOHJDEDQORVGDQHVHVHQ
VXVEDUFRVYLNLQJRV'HVGHHOHVWHOOHJDEDQORVMLQHWHVKXQRV3RUOWLPRODDSDULFLQGHOLVODPFRPR
UHOLJLQ \ IXHU]D SROWLFD HQ HO VLJOR VLJXLHQWH D OD PXHUWH GH 0DKRPD HQ G & FRQGXMR D OD
FUHDFLQGHQXHYRV(VWDGRVLVOPLFRVHQODPD\RUSDUWHGHO,PSHULREL]DQWLQRHO1RUWHGHIULFD\

(VSDD(VWRVSURFHVRVFRPXQHVVDFXGLHURQ(XURSD\WUDVHOORVDSDUHFLXQWLSRFRQFUHWRGHVRFLHGDG
TXH VXHOH UHFLELU HO QRPEUH GH IHXGDOLVPR /D VRFLHGDG IHXGDO HVWDED GHVFHQWUDOL]DGD SRUTXH ORV
(VWDGRVFHQWUDOHVIXHUWHVHVWDEDQDWURILDGRVDXQTXHDOJXQRVJREHUQDQWHVFRPR&DUORPDJQRLQWHQWDUDQ
UHFRQVWUXLUORV
/DV LQVWLWXFLRQHV IHXGDOHV TXH VH EDVDEDQ HQ HO WUDEDMR SRU FRDFFLQ ORV VLHUYRV HUDQ
HYLGHQWHPHQWHH[WUDFWLYDV\IXHURQODEDVHGHXQODUJRSHURGRGHFUHFLPLHQWROHQWR\H[WUDFWLYRHQ
(XURSD GXUDQWH OD (GDG 0HGLD 6LQ HPEDUJR WDPELQ IXHURQ LPSRUWDQWHV SDUD DYDQFHV IXWXURV 3RU
HMHPSORGXUDQWHODUHGXFFLQGHODSREODFLQUXUDODOHVWDWXVGHVLHUYRVODHVFODYLWXGGHVDSDUHFLGH
(XURSD /DV OLWHV SRGDQ UHGXFLU WRGD OD SREODFLQ UXUDO D OD FRQGLFLQ GH VLHUYR SRU OR TXH QR
SDUHFDQHFHVDULRWHQHUXQDFODVHGLVWLQWDGHHVFODYRVFRPRODTXHKDEDQWHQLGRVRFLHGDGHVDQWHULRUHV
(OIHXGDOLVPRWDPELQFUHXQYDFRGHSRGHUHQHOTXHODVFLXGDGHVLQGHSHQGLHQWHVHVSHFLDOL]DGDVHQ
OD SURGXFFLQ \ HO FRPHUFLR SRGDQ IORUHFHU 6LQ HPEDUJR FXDQGR FDPEL HO HTXLOLEULR GH SRGHU
GHVSXVGHODSHVWHQHJUD\ODVHUYLGXPEUHHPSH]DKXQGLUVHHQ(XURSDRFFLGHQWDOVHVHQWDURQODV
EDVHVSDUDHOQDFLPLHQWRGHXQDVRFLHGDGPVSOXUDOLVWDVLQSUHVHQFLDGHHVFODYRV
/DV FR\XQWXUDV FUWLFDV TXH GLHURQ OXJDU D OD VRFLHGDG IHXGDO HUDQ HYLGHQWHV SHUR QR HVWDEDQ
FRPSOHWDPHQWH OLPLWDGDV D (XURSD 6H SXHGH KDFHU XQD FRPSDUDFLQ UHOHYDQWH FRQ HO PRGHUQR SDV
DIULFDQR GH (WLRSD TXH VH GHVDUUROO D SDUWLU GHO UHLQR GH $NVXP IXQGDGR HQ HO QRUWH GHO SDV
DOUHGHGRU GH D & $NVXP HUD XQ UHLQR UHODWLYDPHQWH GHVDUUROODGR SDUD VX SRFD TXH UHDOL]
WUDQVDFFLRQHV FRPHUFLDOHV LQWHUQDFLRQDOHV FRQ OD ,QGLD $UDELD *UHFLD \ HO ,PSHULR URPDQR (Q
PXFKRVDVSHFWRVHUDFRPSDUDEOHDO,PSHULRURPDQRGH2ULHQWHGXUDQWHHVWHSHURGR8WLOL]DEDGLQHUR
FRQVWUXD FDUUHWHUDV \ HGLILFLRV SEOLFRV PRQXPHQWDOHV \ WHQD XQD WHFQRORJD PX\ VLPLODU SRU
HMHPSOR HQ DJULFXOWXUD \ QDYHJDFLQ 7DPELQ H[LVWHQ SDUDOHOLVPRV LGHROJLFRV LQWHUHVDQWHV HQWUH
$NVXP\5RPD(QG&HOHPSHUDGRUURPDQR&RQVWDQWLQRVHFRQYLUWLDOFULVWLDQLVPRLJXDOTXH
HO UH\ (]DQD GH $NVXP DSUR[LPDGDPHQWH HQ HO PLVPR PRPHQWR (Q HO PDSD VH PXHVWUD OD
VLWXDFLQGHO(VWDGRKLVWULFRGH$NVXPHQODVDFWXDOHV(WLRSD\(ULWUHDFRQSXHVWRVDYDQ]DGRVHQHO
PDU5RMRHQ$UDELD6DXG\HO<HPHQ
5RPD FD\ LJXDO TXH $NVXP \ VX GHFOLYH KLVWULFR VLJXL XQ SDWUQ VLPLODU DO GHO ,PSHULR
URPDQRGH2FFLGHQWH(OSDSHOTXHUHSUHVHQWDURQORVKXQRV\ORVYQGDORVHQHOGHFOLYHGH5RPDIXH
DGRSWDGRSRUORVUDEHVTXHHQHOVLJOR9,,VHH[SDQGLHURQKDVWDHOPDU5RMR\ODSHQQVXOD$UELJD
$NVXP SHUGL VXV FRORQLDV GH $UDELD \ VXV UXWDV FRPHUFLDOHV \ DTXHOOR SUHFLSLW HO GHFOLYH
HFRQPLFR 6H GHM GH DFXDU PRQHGD OD SREODFLQ XUEDQD GHVFHQGL \ HO (VWDGR VH YROYL D
FRQFHQWUDUHQHOLQWHULRUGHOSDV\HQODVWLHUUDVDOWDVGHOD(WLRSDPRGHUQD
(Q (XURSD ODV LQVWLWXFLRQHV IHXGDOHV DSDUHFLHURQ WUDV HO KXQGLPLHQWR GH OD DXWRULGDG HVWDWDO
FHQWUDO /R PLVPR RFXUUL HQ (WLRSD GH DFXHUGR FRQ HO VLVWHPD GHQRPLQDGRJXOW TXH VXSRQD XQD
FRQFHVLQGHWLHUUDSRUSDUWHGHOHPSHUDGRU/DLQVWLWXFLQVHPHQFLRQDHQPDQXVFULWRVGHOVLJOR ;,,,
DXQTXHSXGRKDEHUVHRULJLQDGRPXFKRDQWHV(OWUPLQRJXOWGHULYDGHXQDSDODEUDDPULFDTXHTXLHUH
GHFLU lDVLJQ XQ IHXGR{ 6LJQLILFDED TXH D FDPELR GH OD WLHUUD HO SRVHHGRU GHOJ X O WGHED
SURSRUFLRQDUVHUYLFLRVDOHPSHUDGRUVREUHWRGRGHWLSRPLOLWDU(OSRVHHGRUGHOJXOWWHQD GHUHFKR D
FREUDUXQWULEXWRDTXLHQHVWUDEDMDUDQODWLHUUD9DULDVIXHQWHVKLVWULFDVVXJLHUHQTXHORVSRVHHGRUHV
GHXQJXOWUHFDXGDEDQHQWUHODPLWDG\WUHVFXDUWDVSDUWHVGHODSURGXFFLQDJUFRODGHORVFDPSHVLQRV
(VWH VLVWHPD WXYR XQ GHVDUUROOR LQGHSHQGLHQWH FRQ VLPLOLWXGHV QRWDEOHV FRQ HO IHXGDOLVPR HXURSHR
SHURSUREDEOHPHQWHIXHUDWRGDYDPVH[WUDFWLYR(QHOPRPHQWROJLGRGHOIHXGDOLVPRHQ,QJODWHUUD
ORVVLHUYRVVHHQIUHQWDEDQDXQDH[WUDFFLQPHQRVJUDYRVD\GHEDQHQWUHJDUDOUHGHGRUGHODPLWDGGH
VXSURGXFFLQDVXVVHRUHVGHXQDIRUPDXRWUD6LQ HPEDUJR (WLRSD QR UHSUHVHQWDED D IULFD SXHVWR TXH HQ WRGR HO UHVWR GHO FRQWLQHQWH OD
HVFODYLWXGQRIXHVXVWLWXLGDSRUODVHUYLGXPEUHVLQRTXHODHVFODYLWXGDIULFDQD\ODVLQVWLWXFLRQHVTXH
OD DSR\DEDQ FRQWLQXDURQ GXUDQWH PXFKRV VLJORV PV ,QFOXVR HO FDPLQR GHILQLWLYR GH (WLRSD VHUD
PX\ GLVWLQWR 'HVSXV GHO VLJOR9,, SHUPDQHFL DLVODGD HQ ODV PRQWDDV GHO HVWH GH IULFD GH ORV
SURFHVRV TXH SRVWHULRUPHQWH LQIOXLUDQ HQ HO FDPLQR LQVWLWXFLRQDO GH (XURSD FRPR OD DSDULFLQ GH
FLXGDGHV LQGHSHQGLHQWHV ODV OLPLWDFLRQHV QDFLHQWHV VREUH ORV PRQDUFDV \ OD H[SDQVLQ GHO FRPHUFLR
SRUHO$WOQWLFRWUDVHOGHVFXEULPLHQWRGH$PULFD3RUORWDQWRHQJHQHUDOQRVHFXHVWLRQVXYHUVLQ
GH ODV LQVWLWXFLRQHV DEVROXWLVWDV (O FRQWLQHQWH DIULFDQR LQWHUDFFLRQDUD SRVWHULRUPHQWH FRQ XQD
FDSDFLGDGPX\GLVWLQWDFRQ(XURSD\$VLD(OHVWHGHIULFDVHFRQYLUWLHQXQSURYHHGRUSULQFLSDOGH
HVFODYRVSDUDHOPXQGRUDEH\HORHVWH\HOFHQWURGHIULFDSDUWLFLSDUDQHQODHFRQRPDPXQGLDO
GXUDQWHODH[SDQVLQHXURSHDDVRFLDGDDOFRPHUFLRDWOQWLFRFRPRSURYHHGRUHVGHHVFODYRV(OKHFKR
GH TXH HO FRPHUFLR DWOQWLFR FRQGXMHUD D FDPLQRV WDQ PDUFDGDPHQWH GLYHUJHQWHV HQWUH (XURSD
RFFLGHQWDO\IULFDHVRWURHMHPSORGHODGLYHUJHQFLDLQVWLWXFLRQDOUHVXOWDQWHGHODLQWHUDFFLQHQWUH
FR\XQWXUDV FUWLFDV \ GLIHUHQFLDV LQVWLWXFLRQDOHV H[LVWHQWHV 0LHQWUDV HQ ,QJODWHUUD ORV EHQHILFLRV GHO
WUILFRGHHVFODYRVD\XGDURQDHQULTXHFHUDTXLHQHVVHRSRQDQDODEVROXWLVPRHQIULFDD\XGDURQD
FUHDU\UHIRU]DUHODEVROXWLVPR
0VOHMRVGH(XURSDORVSURFHVRVGHGHULYDLQVWLWXFLRQDOREYLDPHQWHWHQDQPVOLEHUWDGSDUDLU
SRU VX SURSLR FDPLQR 3RU HMHPSOR HQ$PULFD TXH VH VHSDU GH (XURSD DOUHGHGRU GH D &
GHVSXV GH TXH VH GHUULWLHUD HO KLHOR TXH XQD $ODVND \ 5XVLD KDED LQQRYDFLRQHV LQVWLWXFLRQDOHV
SDUHFLGDVDODVGHORVQDWXILHQVHVTXHFRQGXMHURQDODYLGDVHGHQWDULDODMHUDUTXD\ODGHVLJXDOGDGHQ
GHILQLWLYDDLQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDV'LFKDVLQQRYDFLRQHVVHSURGXMHURQSULPHURHQ0[LFR\HO3HU
DQGLQR\%ROLYLD\FRQGXMHURQDODUHYROXFLQQHROWLFDDPHULFDQDFRQODGRPHVWLFDFLQGHOPD](Q
HVWRV OXJDUHV WXYLHURQ OXJDU ODV SULPHUDV IRUPDV GH FUHFLPLHQWR H[WUDFWLYR FRPR YLPRV HQ ODV
FLXGDGHV(VWDGR PD\DV 6LQ HPEDUJR GH OD PLVPD IRUPD TXH ORV JUDQGHV DYDQFHV KDFLD ODV
LQVWLWXFLRQHVLQFOXVLYDV\HOGHVDUUROORLQGXVWULDOHQ(XURSDQROOHJDURQDVLWLRVHQORVTXHHOPXQGR
URPDQRWHQDPVFRQWUROODVLQVWLWXFLRQHVLQFOXVLYDVHQ$PULFDQRVHGHVDUUROODURQHQODVWLHUUDVGH
DTXHOODV FLYLOL]DFLRQHV LQFLSLHQWHV 'H KHFKR FRPR YLPRV HQ HO FDSWXOR HVWDV FLYLOL]DFLRQHV
GHQVDPHQWH SREODGDV LQWHUDFFLRQDURQ GH XQD PDQHUD SHUYHUVD FRQ HO FRORQLDOLVPR HXURSHR SDUD
SURYRFDUXQlFDPELRGUVWLFRGHODVXHUWH{SRUHOTXHOXJDUHVTXHKDEDQVLGRUHODWLYDPHQWHULFRVHQ
$PULFD SDVDURQ D VHU UHODWLYDPHQWH SREUHV +R\ HQ GD (VWDGRV 8QLGRV \ &DQDG TXH HVWDEDQ
HQWRQFHVPX\DWUDVDGRVUHVSHFWRDODVFRPSOHMDVFLYLOL]DFLRQHVGH0[LFR3HU\%ROLYLDVRQPXFKR
PVULFRVTXHHOUHVWRGH$PULFD


&RQVHFXHQFLDVGHOFUHFLPLHQWRLQLFLDO

(OODUJRSHURGRHQWUHODUHYROXFLQQHROWLFDTXHFRPHQ]HQHOD&\ODUHYROXFLQLQGXVWULDO
EULWQLFD GH ILQDOHV GHO VLJOR;9,,, HVW OOHQR GH LPSXOVRV DFHOHUDGRV GH FUHFLPLHQWR HFRQPLFR
SURYRFDGRV SRU LQQRYDFLRQHV LQVWLWXFLRQDOHV TXH ILQDOPHQWH IDOODURQ (Q OD 5RPD DQWLJXD ODV
LQVWLWXFLRQHV GH OD 5HSEOLFD TXH FUHDURQ FLHUWR JUDGR GH YLWDOLGDG HFRQPLFD \ SHUPLWLHURQ OD
FRQVWUXFFLQ GH XQ JUDQ LPSHULR VH GHVKLFLHURQ WUDV HO JROSH GH -XOLR &VDU \ OD FRQVWUXFFLQ GHO
LPSHULR EDMR $XJXVWR 3DVDURQ VLJORV DQWHV GH TXH HO ,PSHULR URPDQR ILQDOPHQWH GHVDSDUHFLHUD \
HPSH]DUDHOGHFOLYHSHURXQDYH]TXHODVLQVWLWXFLRQHVUHSXEOLFDQDVUHODWLYDPHQWHLQFOXVLYDVGLHURQ
SDVRDODVLQVWLWXFLRQHVPVH[WUDFWLYDVGHO,PSHULRHOUHWURFHVRHFRQPLFRSDVDVHULQHYLWDEOH

/DV GLQPLFDV GH 9HQHFLD IXHURQ SDUHFLGDV /D SURVSHULGDG HFRQPLFD IRUMDGD SRU LQVWLWXFLRQHV
TXHWHQDQHOHPHQWRVLQFOXVLYRVLPSRUWDQWHVIXHVRFDYDGDFXDQGRODOLWHFHUUODVSXHUWDVDQXHYRV
SDUWLFLSDQWHV \ SURKLEL ODV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV TXH KDEDQ FUHDGR OD SURVSHULGDG GH OD
5HSEOLFD
3RU PX\ QRWDEOH TXH IXHUD OD H[SHULHQFLD GH 5RPD QR IXH HO OHJDGR URPDQR OR TXH FRQGXMR
GLUHFWDPHQWH DO DXJH GH ODV LQVWLWXFLRQHV LQFOXVLYDV \ D OD UHYROXFLQ LQGXVWULDO HQ ,QJODWHUUD /RV
IDFWRUHVKLVWULFRVSHUILODQHOGHVDUUROORGHODVLQVWLWXFLRQHVSHURQRVHWUDWDGHXQSURFHVRVHQFLOOR
DFXPXODWLYR\SUHGHWHUPLQDGR5RPD\9HQHFLDLOXVWUDQFPRFDPELDURQGHUXPERORVSDVRVLQLFLDOHV
KDFLD OD LQFOXVLYLGDG (O SDLVDMH HFRQPLFR H LQVWLWXFLRQDO TXH FUH 5RPD HQ (XURSD \ 2ULHQWH
3U[LPR QR FRQGXMR LQH[RUDEOHPHQWH D ODV LQVWLWXFLRQHV LQFOXVLYDV PV ILUPHPHQWH DUUDLJDGDV GH
VLJORV SRVWHULRUHV 'H KHFKR VWDV DSDUHFHUDQ SULPHUR \ FRQ PV IXHU]D HQ ,QJODWHUUD GRQGH HO
GRPLQLR URPDQR IXH PV GELO \ GHVDSDUHFL GH IRUPD IXOPLQDQWH FDVL VLQ GHMDU UDVWUR GXUDQWH HO
VLJOR9G&(QVXOXJDUFRPRFRPHQWDPRVHQHOFDSWXORODKLVWRULDWLHQHXQSDSHOGHVWDFDGRHQOD
GHULYD LQVWLWXFLRQDO TXH FUH GLIHUHQFLDV LQVWLWXFLRQDOHV DXQTXH IXHUDQ SHTXHDV HQ RFDVLRQHV TXH
GHVSXV VH DPSOLDURQ DO LQWHUDFFLRQDU FRQ FR\XQWXUDV FUWLFDV &RPR HVWDV GLIHUHQFLDV VXHOHQ VHU
SHTXHDV SXHGHQ GDU XQ JLUR UDGLFDO IFLOPHQWH \ QR VRQ QHFHVDULDPHQWH OD FRQVHFXHQFLD GH XQ
SURFHVRDFXPXODWLYRVLPSOH
(YLGHQWHPHQWH 5RPD WXYR HIHFWRV GXUDGHURV VREUH (XURSD /DV LQVWLWXFLRQHV \ HO GHUHFKR
URPDQRVLQIOX\HURQHQODVLQVWLWXFLRQHV\HOGHUHFKRTXHORVUHLQRVEUEDURVHVWDEOHFLHURQWUDVODFDGD
GHO ,PSHULR URPDQR GH 2FFLGHQWH 7DPELQ IXH OD FDGD GH 5RPD OR TXH FUH HO SDLVDMH SROWLFR
GHVFHQWUDOL]DGR TXH OOHJDUD D VHU HO RUGHQ IHXGDO /D GHVDSDULFLQ GH OD HVFODYLWXG \ OD FUHDFLQ GH
FLXGDGHV LQGHSHQGLHQWHV IXHURQ FRQVHFXHQFLDV ODUJDV GLODWDGDV \ HYLGHQWHPHQWH FLUFXQVWDQFLDOHV
GHVGHHOSXQWRGHYLVWDKLVWULFR GHHVWHSURFHVRVWDVVHUDQSDUWLFXODUPHQWHLPSRUWDQWHVFXDQGROD
SHVWH QHJUD VDFXGL SURIXQGDPHQWH OD VRFLHGDG IHXGDO $ SDUWLU GH ODV FHQL]DV GH OD SHVWH QHJUD
VXUJLHURQSXHEORV\FLXGDGHVPVIXHUWHV\ORVFDPSHVLQRVGHMDURQGHHVWDUDWDGRVDODWLHUUD\IXHURQ
OLEHUDGRVGHVXVREOLJDFLRQHVIHXGDOHV3UHFLVDPHQWHHVWDVFR\XQWXUDVFUWLFDVGHVHQFDGHQDGDVSRUOD
FDGDGHO,PSHULRURPDQRIXHURQODVTXHFRQGXMHURQDXQDJUDQGHULYDLQVWLWXFLRQDOTXHDIHFWDWRGD
(XURSDGHXQDIRUPDTXHQRWLHQHSDUDOHOLVPRVHQHOIULFDVXEVDKDULDQDQLHQ$VLDQLHQ$PULFD
(Q HO VLJOR;9, (XURSD HUD PX\ GLVWLQWD GHVGH HO SXQWR GH YLVWD LQVWLWXFLRQDO GHO IULFD
VXEVDKDULDQD\GH$PULFD1RHUDPXFKRPVULFDTXHODVFLYLOL]DFLRQHVDVLWLFDVPVHVSHFWDFXODUHV
GH OD ,QGLD R &KLQD SHUR GLIHUD GH HVWRV (VWDGRV HQ DOJXQRV SXQWRV FODYH 3RU HMHPSOR KDED
GHVDUUROODGRLQVWLWXFLRQHVUHSUHVHQWDWLYDVGHXQWLSRQXQFDYLVWRDOOTXHLEDQDWHQHUXQDLPSRUWDQFLD
FUXFLDOSDUDHOGHVDUUROORGHLQVWLWXFLRQHVLQFOXVLYDV&RPRYHUHPRVHQORVGRVFDSWXORVVLJXLHQWHV
ODVSHTXHDVGLIHUHQFLDVLQVWLWXFLRQDOHVVHUDQODVTXHLPSRUWDUDQGHYHUGDGGHQWURGH(XURSD\ODV
TXHIDYRUHFLHURQD,QJODWHUUDSRUTXHIXHDOOGRQGHHORUGHQIHXGDOKDEDDYDQ]DGRPVDPSOLDPHQWH
SDUDORVDJULFXOWRUHVFRQPHQWDOLGDGPVFRPHUFLDO\ORVFHQWURVXUEDQRVLQGHSHQGLHQWHVHQORVTXH
ORVPHUFDGHUHV\ORVLQGXVWULDOHVSXGLHUDQIORUHFHU(VWRVJUXSRV\DH[LJDQDVXVPRQDUFDVGHUHFKRV
GHSURSLHGDGPVVHJXURVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVGLVWLQWDV\YR]SROWLFD7RGRHVWHSURFHVROOHJD
VXSXQWROJLGRHQHOVLJOR;9,,


(OSXQWRGHLQIOH[LQ


3UREOHPDVFRQPHGLDV

(Q :LOOLDP /HH UHJUHV WUDV ILQDOL]DU VXV HVWXGLRV HQ OD 8QLYHUVLGDG GH &DPEULGJH SDUD
FRQYHUWLUVH HQ HO VDFHUGRWH ORFDO GH &DOYHUWRQ ,QJODWHUUD ,VDEHO ,  KDED GLFWDGR KDFD
SRFR XQD QRUPD TXH REOLJDED D TXH VX SXHEOR OOHYDUD VLHPSUH XQ JRUUR GH SXQWR /HH DQRW l/RV
WHMHGRUHV HUDQ HO QLFR PHGLR GH SURGXFLU DTXHOODV SUHQGDV SHUR VH WDUGDED PXFKR HQ KDFHUODV
(PSHFDSHQVDU9HDDPLPDGUH\DPLVKHUPDQDVVHQWDGDVDODWDUGHFHUPRYLHQGRVXVDJXMDV6LODV
SUHQGDVVHKDFDQFRQGRVDJXMDV\XQDOQHDGHKLORSRUTXQRXWLOL]DUYDULDVDJXMDV"{
(VH SHQVDPLHQWR FUXFLDO IXH HO FRPLHQ]R GH OD PHFDQL]DFLQ GH OD SURGXFFLQ WH[WLO /HH VH
REVHVLRQ FRQ FUHDU XQD PTXLQD TXH OLEHUDUD DO SXHEOR GHO WHMLGR PDQXDO LQWHUPLQDEOH 5HFRUGDED
l(PSHFDROYLGDUPLVGHEHUHVUHVSHFWRDOD,JOHVLD\PLIDPLOLD/DLGHDGHPLPTXLQD\VXFUHDFLQ
FRQVXPDQPLFRUD]Q\PLPHQWH{
)LQDOPHQWH HQ WXYR OLVWD VX PTXLQD GH WHMHU PHGLDV 9LDM D /RQGUHV LOXVLRQDGR SDUD
VROLFLWDUXQDHQWUHYLVWDFRQ,VDEHO,\PRVWUDUOHORWLOTXHVHUDDTXHOODPTXLQD\SDUDSHGLUOHXQD
SDWHQWH TXH LPSLGLHUD TXH RWUDV SHUVRQDV FRSLDUDQ HO GLVHR $OTXLO XQ HGLILFLR SDUD PRQWDU OD
PTXLQD \ FRQ OD D\XGD GH VX GLSXWDGR ORFDO 5LFKDUG 3DUN\QV VH UHXQL FRQ +HQU\ &DUH\ ORUG
+XQGVRQ PLHPEUR GHO FRQVHMR SULYDGR GH OD UHLQD &DUH\ OR RUJDQL] WRGR SDUD TXH OD UHLQD ,VDEHO
IXHUDDYHUODPTXLQDSHURODUHDFFLQGHVWDIXHGHYDVWDGRUD6HQHJDRWRUJDUXQDSDWHQWHD/HH\
OH GLMR l$SXQWLV DOWR PDHVWUR /HH &RQVLGHUDG TX SRGUD KDFHU HVWD LQYHQFLQ D PLV SREUHV
VEGLWRV6LQGXGDVHUDVXUXLQDDOSULYDUOHVGHHPSOHR\FRQYHUWLUORVHQPHQGLJRV{$EDWLGR/HHVH
IXHD)UDQFLDDEXVFDUIRUWXQDSHURWDPELQIUDFDVDOO\YROYLD,QJODWHUUDGRQGHSLGLD-DFRER,
 HOVXFHVRUGH,VDEHOXQDSDWHQWH-DFRER,VHQHJSRUODVPLVPDVUD]RQHVTXH,VDEHO
$PERVWHPDQTXHODPHFDQL]DFLQGHODSURGXFFLQGHPHGLDVIXHUDXQIDFWRUGHGHVHVWDELOL]DFLQ
SROWLFD 'HMDUD DO SXHEOR VLQ WUDEDMR FUHDUD GHVHPSOHR H LQHVWDELOLGDG SROWLFD \ VXSRQGUD XQD
DPHQD]DSDUDHOSRGHUUHDO/DPTXLQDGHWHMHUPHGLDVIXHXQDLQQRYDFLQTXHSURPHWDDXPHQWRV
HQRUPHVGHODSURGXFWLYLGDGSHURWDPELQODGHVWUXFFLQFUHDWLYD


/D UHDFFLQ D OD EULOODQWH LQYHQFLQ GH /HH LOXVWUD XQD LGHD FODYH GH HVWH OLEUR (O WHPRU D OD
GHVWUXFFLQFUHDWLYDHVODUD]QSULQFLSDOSRUODTXHQRKXERXQDXPHQWRVRVWHQLGRGHOQLYHOGHYLGD
HQWUH OD UHYROXFLQ QHROWLFD \ OD UHYROXFLQ LQGXVWULDO /D LQQRYDFLQ WHFQROJLFD KDFH TXH ODV
VRFLHGDGHVKXPDQDVVHDQSUVSHUDVSHURWDPELQVXSRQHODVXVWLWXFLQGHORYLHMRSRUORQXHYR\OD
GHVWUXFFLQGHORVSULYLOHJLRVHFRQPLFRV\GHOSRGHUSROWLFRGHFLHUWDVSHUVRQDV3DUDHOFUHFLPLHQWR
HFRQPLFR VRVWHQLGR QHFHVLWDPRV QXHYDV WHFQRORJDV IRUPDV QXHYDV GH KDFHU ODV FRVDV \ OR PV
KDELWXDO HV TXH SURFHGDQ GH UHFLQ OOHJDGRV FRPR /HH 3XHGHQ KDFHU TXH OD VRFLHGDG VHD SUVSHUD
SHURHOSURFHVRGHGHVWUXFFLQFUHDWLYDTXHLQLFLDQDPHQD]DHOPHGLRGHYLGDGHTXLHQHVWUDEDMDQFRQ
WHFQRORJDV YLHMDV FRPR ORV WHMHGRUHV PDQXDOHV TXH VH KDEUDQ HQFRQWUDGR VLQ HPSOHR GHELGR D OD
WHFQRORJD GH /HH /R PV LPSRUWDQWH HV TXH ODV JUDQGHV LQQRYDFLRQHV FRPR OD PTXLQD GH WHMHU
PHGLDV GH /HH WDPELQ DPHQD]DQ FRQ FDPELDU HO SRGHU SROWLFR (Q OWLPD LQVWDQFLD QR HUD OD
SUHRFXSDFLQVREUHHOGHVWLQRGHORVTXHVHTXHGDUDQVLQWUDEDMRGHELGRDODPTXLQDGH/HHORTXH

SURYRFTXH,VDEHO,\-DFRER,VHRSXVLHUDQDVXSDWHQWHVLQRVXWHPRUDFRQYHUWLUVHHQSHUGHGRUHV
SROWLFRV /HV SUHRFXSDED TXH TXLHQHV TXHGDUDQ GHVSOD]DGRV SRU HO LQYHQWR FUHDUDQ LQHVWDELOLGDG
SROWLFD \ DPHQD]DUDQ VX SURSLR SRGHU &RPR YLPRV DQWHULRUPHQWH FDSWXOR  FRQ HO FDVR GH ORV
OXGLWDVVXHOHVHUSRVLEOHHYLWDUODUHVLVWHQFLDGHORVWUDEDMDGRUHVFRPRHQHOHMHPSORGHORVWHMHGRUHV
PDQXDOHV1RREVWDQWHODOLWHVREUHWRGRFXDQGRYHDPHQD]DGRVXSRGHUSROWLFRIRUPDXQDEDUUHUD
HQRUPHIUHQWHDODLQQRYDFLQ(OKHFKRGHTXHWHQJDQPXFKRTXHSHUGHUFRQODGHVWUXFFLQFUHDWLYD
VLJQLILFDQRVRODPHQWHTXHQRVHUQORVTXHLQWURGX]FDQLQQRYDFLRQHVVLQRTXHWDPELQDPHQXGRVH
UHVLVWLUQ D HOODV H LQWHQWDUQ GHWHQHUODV 3RU OR WDQWR OD VRFLHGDG QHFHVLWD UHFLQ OOHJDGRV TXH
SUHVHQWHQ ODV LQQRYDFLRQHV PV UDGLFDOHV \ HVWRV UHFLQ OOHJDGRV \ OD GHVWUXFFLQ FUHDWLYD TXH
SURYRFDQ D PHQXGR GHEHQ VXSHUDU YDULDV IXHQWHV GH UHVLVWHQFLD HQWUH HOODV ODV GH ODV OLWHV \ ORV
JREHUQDQWHVSRGHURVRV
$QWHVGHOD,QJODWHUUDGHOVLJOR;9,,ODVLQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDVKDEDQVLGRORPVKDELWXDODOR
ODUJRGHODKLVWRULD(QRFDVLRQHVKDQSRGLGRJHQHUDUFUHFLPLHQWRHFRQPLFRFRPRVHKDPRVWUDGR
HQORVGRVOWLPRVFDSWXORVVREUHWRGRFXDQGRKDQFRQWHQLGRHOHPHQWRVLQFOXVLYRVFRPRHQ9HQHFLD
\ 5RPD 6LQ HPEDUJR QR SHUPLWDQ OD GHVWUXFFLQ FUHDWLYD (O GHVDUUROOR TXH JHQHUDEDQ QR HUD
VRVWHQLGR\OOHJDVXILQSRUODDXVHQFLDGHLQQRYDFLRQHVSRUODVOXFKDVSROWLFDVLQWHUQDVJHQHUDGDV
SRUHOGHVHRGHEHQHILFLDUVHGHODH[WUDFFLQRSRUTXHORVHOHPHQWRVLQFOXVLYRVQDFLHQWHVFDPELDURQ
UDGLFDOPHQWHFRPRHQ9HQHFLD
/DHVSHUDQ]DGHYLGDGHXQUHVLGHQWHGHOSXHEORQDWXILHQVHGH$EX+XUH\UDSUREDEOHPHQWHQRHUD
PX\GLVWLQWDGHODGHXQFLXGDGDQRGHOD5RPDDQWLJXD/DHVSHUDQ]DGHYLGDGHXQURPDQRFRUULHQWH
HUDEDVWDQWHSDUHFLGDDODGHXQKDELWDQWHPHGLRGHOD,QJODWHUUDGHOVLJOR;9,,(QORTXHUHVSHFWDDOD
UHQWDHQG&HOHPSHUDGRUURPDQR'LRFOHFLDQRSURPXOJXQHGLFWRVREUHSUHFLRVP[LPRVTXH
ILMORVVXHOGRVTXHVHSDJDUDQVHJQHOWLSRGHWUDEDMDGRU1RVDEHPRVH[DFWDPHQWHORELHQTXHVH
DSOLFDURQ ORV VXHOGRV \ ORV SUHFLRV GH 'LRFOHFLDQR SHUR FXDQGR HO KLVWRULDGRU HFRQPLFR 5REHUW
$OOHQXWLOL]VXHGLFWRSDUDFDOFXODUHOQLYHOGHYLGDGHXQWUDEDMDGRUVLQIRUPDFLQWLSRDYHULJXTXH
HUDSUFWLFDPHQWHHOPLVPRTXHHOGHXQWUDEDMDGRUVLQIRUPDFLQHQOD,WDOLDGHOVLJOR;9,, 0V DO
QRUWHHQ,QJODWHUUDORVVXHOGRVHUDQPVDOWRVHLEDQHQDXPHQWR\ODVFRVDVHVWDEDQFDPELDQGR(O
WHPDGHHVWHFDSWXORHVFPRVHOOHJDHVWDVLWXDFLQ


(OFRQIOLFWRSROWLFRSHUPDQHQWH

(OFRQIOLFWRSRUODVLQVWLWXFLRQHV\ODGLVWULEXFLQGHORVUHFXUVRVKDH[LVWLGRDORODUJRGHODKLVWRULD
3RUHMHPSORYLPRVGHTXIRUPDHOFRQIOLFWRSROWLFRSHUILOODHYROXFLQGHOD5RPDDQWLJXD\GH
9HQHFLDGRQGHVHUHVROYLILQDOPHQWHDIDYRUGHODVOLWHVTXHIXHURQFDSDFHVGHDXPHQWDUVXFRQWURO
VREUHHOSRGHU
/D KLVWRULD LQJOHVD WDPELQ HVW OOHQD GH FRQIOLFWRV HQWUH OD PRQDUTXD \ VXV VEGLWRV HQWUH
GLVWLQWDV IDFFLRQHV TXH OXFKDQ SRU HO SRGHU \ HQWUH ODV OLWHV \ ORV FLXGDGDQRV 6LQ HPEDUJR HO
UHVXOWDGRQRVLHPSUHKDVLGRUHIRU]DUHOSRGHUGHORVTXH\DORSRVHDQ(QORVEDURQHVODFDSD
GH OD OLWH SRU GHEDMR GHO UH\ VH HQIUHQWDURQ DO UH\ -XDQ \ OH KLFLHURQ ILUPDU OD &DUWD 0DJQD HQ
5XQQ\PHGH YDVH HO PDSD  (VWH GRFXPHQWR SURPXOJDED YDULRV SULQFLSLRV EVLFRV TXH VXSRQDQ
UHWRV VLJQLILFDWLYRV SDUD OD DXWRULGDG GHO UH\ /R PV LPSRUWDQWH HV TXH HVWDEOHFD TXH HO UH\ GHED
FRQVXOWDUDORVEDURQHVDQWHVGHDXPHQWDUORVLPSXHVWRV/DFOXVXODPVFRQWURYHUWLGDIXHODQPHUR
TXHDILUPDEDTXHlORVEDURQHVHOHJLUQDYHLQWLFLQFREDURQHVFXDOHVTXLHUDGHOUHLQRTXHGHVHHQ
TXHFRQWRGDVVXVIXHU]DVGHEHQREVHUYDUPDQWHQHU\KDFHUTXHVHUHVSHWHQODSD]\ODVOLEHUWDGHV

TXH OHV KHPRV FRQFHGLGR \ FRQILUPDGR SRU VWD QXHVWUD SUHVHQWH FDUWD{ %VLFDPHQWH ORV EDURQHV
FUHDURQXQFRQVHMRSDUDJDUDQWL]DUTXHHOUH\LPSODQWDEDODFDUWD\VLQRORKDFDHVWRVYHLQWLFLQFR
EDURQHVWHQDQGHUHFKRDDSRGHUDUVHGHFDVWLOORVWLHUUDV\SRVHVLRQHVlKDVWDTXHVHJQVXFULWHULRVH
KXELHUD KHFKR HQPLHQGD{$O UH\ -XDQ QR OH JXVW OD &DUWD 0DJQD \ HQ FXDQWR VH GLVSHUVDURQ ORV
EDURQHVKL]RTXHHO3DSDODDQXODUD3HURWDQWRHOSRGHUSROWLFRGHORVEDURQHVFRPRODLQIOXHQFLDGH
OD&DUWD0DJQDSHUGXUDURQ,QJODWHUUDKDEDGDGRVXSULPHUSDVRYDFLODQWHKDFLDHOSOXUDOLVPR
(OFRQIOLFWRSRUODVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVFRQWLQX\HOSULPHU3DUODPHQWRHOHFWRHQHODR
OLPLW DQ PV HO SRGHU GH OD PRQDUTXD $ GLIHUHQFLD GH OD DVDPEOHD SOHEH\D HQ 5RPD R ODV
OHJLVODWXUDV HOHFWDV DFWXDOHV VXV PLHPEURV KDEDQ VLGR RULJLQDOPHQWH ORV QREOHV IHXGDOHV \
SRVWHULRUPHQWH IXHURQ ORV FDEDOOHURV \ ORV DULVWFUDWDV PV ULFRV GH OD QDFLQ $ SHVDU GH HVWDU
IRUPDGRSRUOLWHVHO3DUODPHQWRLQJOVGHVDUUROOGRVFDUDFWHUVWLFDVGLVWLQWLYDV/DSULPHUDHVTXH
UHSUHVHQWDED QR VRODPHQWH D ODV OLWHV HVWUHFKDPHQWH DOLDGDV FRQ HO UH\ VLQR WDPELQ D XQ DPSOLR
JUXSRGHLQWHUHVHVHQWUHORVTXHVHLQFOXDQORVDULVWFUDWDVPHQRUHVGHGLFDGRVDGLVWLQWDVSURIHVLRQHV
FRPR HO FRPHUFLR \ OD LQGXVWULD \ SRVWHULRUPHQWH D ODJHQWU\ XQD FODVH QXHYD GH FDPSHVLQRV \
FRPHUFLDQWHV HQ DVFHQVR VRFLDO 3RU OR WDQWR HO 3DUODPHQWR FRQILUL SRGHU D XQD VHFFLQ EDVWDQWH
DPSOLDGHODVRFLHGDGWHQLHQGRHQFXHQWDORVFQRQHVGHODSRFD/DVHJXQGDFDUDFWHUVWLFD\HQJUDQ
PHGLGD UHVXOWDGR GH OD SULPHUD HV TXH PXFKRV PLHPEURV GHO 3DUODPHQWR VH RSRQDQ
VLVWHPWLFDPHQWH D ORV LQWHQWRV GH OD PRQDUTXD GH DXPHQWDU VX SRGHU \ VH FRQYHUWLUDQ HQ HO
IXQGDPHQWRGHORVTXHOXFKDURQFRQWUDHOODHQODJXHUUDFLYLOLQJOHVD\PVWDUGHHQOD5HYROXFLQ
JORULRVD
$SHVDUGHOD&DUWD0DJQD\GHOSULPHU3DUODPHQWRHOHFWRFRQWLQXDEDHOFRQIOLFWRSROWLFRVREUH
ORVSRGHUHVGHODPRQDUTXD\ODVXFHVLQDOWURQR(VWHHQIUHQWDPLHQWRHQWUHGLVWLQWDVOLWHVWHUPLQ
FRQ OD JXHUUD GH ODV 5RVDV XQ ODUJR GXHOR HQWUH ODV FDVDV GH /DQFDVWHU \ <RUN GRV IDPLOLDV FRQ
DVSLUDQWHVDOWURQR/RVYHQFHGRUHVIXHURQORVSDUWLGDULRVGHOD&DVDGH/DQFDVWHUFX\RFDQGLGDWRD
UH\(QULTXH7XGRUIXHFRURQDGRFRPR(QULTXH9,,HQ
7DPELQVHGLHURQGRVSURFHVRVLQWHUUHODFLRQDGRV(OSULPHURIXHHODXPHQWRGHODFHQWUDOL]DFLQ
SROWLFD LQLFLDGD SRU ORV 7XGRU 'HVSXV GH (QULTXH 9,, GHVDUP D OD DULVWRFUDFLD
GHVPLOLWDUL]QGROD\H[SDQGLHQGRDVHOSRGHUGHO(VWDGRFHQWUDO6XKLMR(QULTXH9,,,LPSODQWD
WUDYV GH VX SULPHU PLQLVWUR 7KRPDV &URPZHOO XQD UHYROXFLQ HQ HO JRELHUQR $ SDUWLU GH 
LQWURGXMR XQ (VWDGR EXURFUWLFR QDFLHQWH HQ OXJDU GH TXH HO JRELHUQR IXHUD VRODPHQWH OD UHVLGHQFLD
SULYDGDGHOUH\VHFRQYHUWLUDHQXQDVHULHLQGHSHQGLHQWHGHLQVWLWXFLRQHVGXUDGHUDV(VWHFDPELRIXH
FRPSOHPHQWDGRFRQODUXSWXUDGH(QULTXH9,,,FRQOD,JOHVLDFDWOLFDURPDQD\ODlGLVROXFLQGHORV
PRQDVWHULRV{PHGLDQWHODFXDOHOUH\H[SURSLWRGDVODVWLHUUDVGHOD,JOHVLD/DHOLPLQDFLQGHOSRGHU
GH OD ,JOHVLD IRUPDED SDUWH GHO SURFHVR SDUD FHQWUDOL]DU PV HO (VWDGR OR TXH VLJQLILF TXH SRU
SULPHUDYH]IXHUDQSRVLEOHVODVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVLQFOXVLYDV(VWHSURFHVRLQLFLDGRSRU(QULTXH
9,, \ VHJXLGR SRU VX KLMR QR VRODPHQWH FHQWUDOL] ODV LQVWLWXFLRQHV HVWDWDOHV VLQR TXH WDPELQ
DXPHQW OD GHPDQGD GH XQD PV DPSOLD UHSUHVHQWDFLQ SROWLFD GH XQD SDUWH GH OD SREODFLQ 'H
KHFKRHOSURFHVRGHFHQWUDOL]DFLQSROWLFDSXHGHFRQGXFLUDXQDIRUPDGHDEVROXWLVPR\DTXHHOUH\
\VXVDVRFLDGRVSXHGHQGHVWUXLUDRWURVJUXSRVSRGHURVRVGHODVRFLHGDG<VDHVXQDGHODVUD]RQHV
SRUODVTXHKDEURSRVLFLQFRQWUDODFHQWUDOL]DFLQHVWDWDOFRPRYLPRVHQHOFDSWXOR6LQHPEDUJR
HQ FRQWUD GH HVWD IXHU]D OD FHQWUDOL]DFLQ GH ODV LQVWLWXFLRQHV HVWDWDOHV WDPELQ SXHGH PRYLOL]DU OD
GHPDQGDGHXQDIRUPDQDFLHQWHGHSOXUDOLVPRFRPRVXFHGLHQOD,QJODWHUUDGHORV7XGRU&XDQGRORV
EDURQHV\ODVOLWHVORFDOHVUHFRQRFHQTXHHOSRGHUSROWLFRHVWDUFDGDYH]PVFHQWUDOL]DGR\TXHHVWH
SURFHVRHVGLIFLOGHGHWHQHUSHGLUQRSLQDUVREUHFPRVHXWLOL]DUHVHSRGHUFHQWUDO(Q,QJODWHUUDD
ILQDOHVGHORVVLJORV;9\;9,GLFKRVJUXSRVKLFLHURQPD\RUHVHVIXHU]RVSDUDWHQHUXQ3DUODPHQWRTXH

FRQWUDUUHVWDUDDOD&RURQD\TXHFRQWURODUDSDUFLDOPHQWHHOIXQFLRQDPLHQWRGHO(VWDGR3RUORWDQWRHO
SUR\HFWR7XGRUQRVRODPHQWHLQLFLODFHQWUDOL]DFLQSROWLFDXQRGHORVSLODUHVGHODVLQVWLWXFLRQHV
LQFOXVLYDV VLQR TXH WDPELQ FRQWULEX\ LQGLUHFWDPHQWH DO SOXUDOLVPR RWUR SLODU GH ODV LQVWLWXFLRQHV
LQFOXVLYDV
(VWHGHVDUUROORGHODVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVWXYROXJDUHQHOFRQWH[WRGHRWURVJUDQGHVFDPELRVHQ
ODQDWXUDOH]DGHODVRFLHGDG)XHSDUWLFXODUPHQWHLPSRUWDQWHODLQWHQVLILFDFLQGHOFRQIOLFWRSROWLFR
TXHHVWDEDLQLFLDQGRHOFRQMXQWRGHJUXSRVFRQFDSDFLGDGSDUDKDFHUGHPDQGDVDODPRQDUTXD\DODV
OLWHV SROWLFDV /D UHYXHOWD FDPSHVLQD YDVH HO FDSWXOR  GH IXH FUXFLDO \ D VX ILQ OD OLWH
LQJOHVD IXH VDFXGLGD SRU XQD ODUJD VHFXHQFLD GH LQVXUUHFFLRQHV SRSXODUHV (O SRGHU SROWLFR HVWDED
VLHQGR UHGLVWULEXLGR QR VLPSOHPHQWH GHO UH\ D ORV ORUHV VLQR WDPELQ GH OD OLWH DO SXHEOR (VWRV
FDPELRV MXQWR FRQ ODV FUHFLHQWHV OLPLWDFLRQHV DO SRGHU GHO UH\ SRVLELOLWDURQ OD DSDULFLQ GH XQD
DPSOLD FRDOLFLQ TXH VH RSRQD DO DEVROXWLVPR \ TXH VHQW ODV EDVHV SDUD ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV
SOXUDOHV
$XQTXH WRSDUDQ FRQ RSRVLFLQ ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV \ HFRQPLFDV TXH KHUHGDURQ \
VRVWXYLHURQORV7XGRUHUDQFODUDPHQWHH[WUDFWLYDV(Q,VDEHO,ODKLMDGH(QULTXH9,,,TXHKDED
DVFHQGLGRDOWURQRGH,QJODWHUUDHQPXULVLQGHVFHQGHQFLD\ORV7XGRUIXHURQVXVWLWXLGRVSRUOD
GLQDVWD GH ORV (VWXDUGR (O SULPHU UH\ (VWXDUGR -DFRER , KHUHG ODV LQVWLWXFLRQHV \ WDPELQ ORV
FRQIOLFWRV HQWRUQR D VWDV O GHVHDED VHU XQ JREHUQDQWH DEVROXWLVWD (O (VWDGR KDED HVWDGR PV
FHQWUDOL]DGR \ HO FDPELR VRFLDO HVWDED UHGLVWULEX\HQGR HO SRGHU HQ OD VRFLHGDG 6LQ HPEDUJR ODV
LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV WRGDYD QR HUDQ SOXUDOHV (Q HFRQRPD ODV LQVWLWXFLRQHV H[WUDFWLYDV VH
PDQLIHVWDEDQ QR VRODPHQWH HQ RSRVLFLQ D OD LQYHQFLQ GH /HH VLQR HQ IRUPD GH PRQRSROLRV
PRQRSROLRV \ PV PRQRSROLRV (Q VH OH\ XQD OLVWD GH PRQRSROLRV HQ HO 3DUODPHQWR \ XQ
GLSXWDGRSUHJXQWLUQLFDPHQWHl1RVHKDLQFOXLGRDOSDQDTX"{(QKDEDVHWHFLHQWRV$VOR
H[SUHVHOKLVWRULDGRULQJOV&KULVWRSKHU+LOO

>8QKRPEUH@YLYDHQXQDFDVDFRQVWUXLGDFRQODGULOORVGHPRQRSROLRFRQYHQWDQDV>@GHYLGULRGHPRQRSROLRVHFDOHQWDEDFRQ
FDUEQGHPRQRSROLR HQ,UODQGDFRQPDGHUDGHPRQRSROLR TXHTXHPDEDHQXQDFKLPHQHDIDEULFDGDFRQKLHUURGHPRQRSROLR
>@6HODYDEDFRQMDEQGHPRQRSROLR\HQVXURSDSRQDDOPLGQGHPRQRSROLR6HYHVWDFRQHQFDMHVGHPRQRSROLROLQRGH
PRQRSROLR SLHO GH PRQRSROLR KLOR GH RUR GH PRQRSROLR >@ 6H VXMHWDED OD URSD FRQ FLQWXURQHV GH PRQRSROLR ERWRQHV GH
PRQRSROLR \ DOILOHUHV GH PRQRSROLR 6H WHD FRQ WLQWHV GH PRQRSROLR &RPD PDQWHTXLOOD GH PRQRSROLR SDVDV GH PRQRSROLR
DUHQTXHVURMRVGHPRQRSROLRVDOPQGHPRQRSROLR\ODQJRVWDVGHPRQRSROLR&RQGLPHQWDEDODFRPLGDFRQVDOGHPRQRSROLR
SLPLHQWD GH PRQRSROLR \ YLQDJUH GH PRQRSROLR (VFULED FRQ SOXPDV GH PRQRSROLR SDSHO GH FDUWD GH PRQRSROLR OHD FRQ
JDIDVGHPRQRSROLRDODOX]GHODVYHODVGHPRQRSROLR OLEURVLPSUHVRVSRUXQPRQRSROLR


(VWRV PRQRSROLRV \ PXFKRV RWURV GDEDQ D ORV LQGLYLGXRV R D ORV JUXSRV HO GHUHFKR QLFR D
FRQWURODUODSURGXFFLQGHPXFKRVSURGXFWRVHLPSHGDQHOWLSRGHDVLJQDFLQGHWDOHQWRTXHHVWDQ
FUXFLDOSDUDODSURVSHULGDGHFRQPLFD
7DQWR -DFRER , FRPR VX KLMR \ VXFHVRU &DUORV , DVSLUDEDQ D UHIRU]DU OD PRQDUTXD UHGXFLU OD
LQIOXHQFLD GHO 3DUODPHQWR \ HVWDEOHFHU LQVWLWXFLRQHV DEVROXWLVWDV SDUHFLGDV D ODV TXH HQ (VSDD \
)UDQFLDDPSOLDEDQHOFRQWUROGHODHFRQRPDKDFLHQGRTXHODVLQVWLWXFLRQHVIXHUDQPVH[WUDFWLYDV(O
FRQIOLFWRHQWUH-DFRER,\HO3DUODPHQWROOHJDVXSXQWROJLGRHQODVHJXQGDGFDGDGHOVLJOR;9,,(Q
HVWH FRQIOLFWR HUD FUXFLDO HO FRQWURO GHO FRPHUFLR WDQWR HQ HO H[WUDQMHUR FRPR GHQWUR GH ODV LVODV
%ULWQLFDV/DFDSDFLGDGGHOD&RURQDSDUDFRQFHGHUPRQRSROLRVIXHXQDIXHQWHGHLQJUHVRVFODYHSDUD
HO(VWDGR\VHXWLOL]FRQIUHFXHQFLDFRPRIRUPDGHRWRUJDUGHUHFKRVH[FOXVLYRVDORVSDUWLGDULRVGHO
UH\ 1R HV GH H[WUDDU TXH HVWD LQVWLWXFLQ H[WUDFWLYD TXH EORTXHDED OD HQWUDGD H LQKLED HO
IXQFLRQDPLHQWRGHOPHUFDGRWDPELQIXHUDDOWDPHQWHSHUMXGLFLDOSDUDODDFWLYLGDGHFRQPLFD\SDUD
ORV LQWHUHVHV GH PXFKRV PLHPEURV GHO 3DUODPHQWR (Q HO 3DUODPHQWR FRQVLJXL XQD YLFWRULD

QRWDEOH DO DSUREDU HO (VWDWXWR GH ORV 0RQRSROLRV TXH SURKLED DO UH\ -DFRER , FUHDU QXHYRV
PRQRSROLRVQDFLRQDOHV7RGDYDVHUDFDSD]GHFRQFHGHUPRQRSROLRVVREUHHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO
6LQ HPEDUJR FRPR OD DXWRULGDG GHO 3DUODPHQWR QR OOHJDED KDVWD ORV DVXQWRV LQWHUQDFLRQDOHV ORV
PRQRSROLRVH[LVWHQWHVLQWHUQDFLRQDOHVRGHRWURWLSRQRFDPELDURQ
(O3DUODPHQWRQRVHUHXQDUHJXODUPHQWH\ODVHVLQWHQDTXHVHUFRQYRFDGDSRUHOUH\3HURWUDV
OD &DUWD 0DJQD VH DFRUG TXH HO UH\ GHED FRQYRFDU DO 3DUODPHQWR SDUD ORJUDU OD DSUREDFLQ GH ORV
QXHYRVLPSXHVWRV&DUORV,OOHJDOWURQHQVHQHJDFRQYRFDUDO3DUODPHQWRGHVSXVGH
H LQWHQVLILF ORV HVIXHU]RV GH -DFRER , SDUD FRQVWUXLU XQ UJLPHQ DEVROXWLVWD PV VOLGR )XH
UHVSRQVDEOH GH ORV SUVWDPRV IRU]RVRV OR TXH VLJQLILFDED TXH HO SXHEOR GHED lSUHVWDUOH{ GLQHUR \
GHVSXV O XQLODWHUDOPHQWH FDPELDED ODV FRQGLFLRQHV GH GLFKRV SUVWDPRV \ VH QHJDED D SDJDU VXV
GHXGDV&UH\YHQGL0RQRSROLRVHQODQLFDGLPHQVLQTXHHO(VWDWXWRGHORVPRQRSROLRVOHKDED
GHMDGRODVDYHQWXUDVFRPHUFLDOHVGHXOWUDPDU$GHPVUHGXMRODLQGHSHQGHQFLDGHOSRGHUMXGLFLDOH
LQWHQW LQWHUYHQLU SDUD LQIOXLU HQ HO UHVXOWDGR GH ODV FDXVDV MXGLFLDOHV ,PSXVR POWLSOHV PXOWDV \
FDUJDV OD PV SROPLFD GH ODV FXDOHV IXH HO lGLQHUR SDUD OD QDYHJDFLQ{ GH XQ LPSXHVWR TXH
GHEDQSDJDUORVFRQGDGRVFRVWHURVSDUDDSR\DUDODPDULQDUHDO\TXHHQHPSH]DURQDSDJDU
WDPELQORVFRQGDGRVGHOLQWHULRU)XHUHFDXGDGRWRGRVORVDRVKDVWD
(O FRPSRUWDPLHQWR DEVROXWLVWD \ ODV SROWLFDV H[WUDFWLYDV FUHFLHQWHV GH &DUORV , FUHDURQ
UHVHQWLPLHQWR \ UHVLVWHQFLD SRU WRGR HO SDV (Q VH HQIUHQW DO FRQIOLFWR FRQ (VFRFLD \ DO QR
WHQHUVXILFLHQWHGLQHURSDUDIRUPDUXQHMUFLWRVHYLRREOLJDGRDFRQYRFDUDO3DUODPHQWRSDUDSHGLU
PV LPSXHVWRV (O GHQRPLQDGR l3DUODPHQWR FRUWR{ VRODPHQWH VH UHXQL GXUDQWH WUHV VHPDQDV /RV
SDUODPHQWDULRVTXHOOHJDURQD/RQGUHVVHQHJDURQDKDEODUGHLPSXHVWRV\SODQWHDURQPXFKDVTXHMDV
KDVWD TXH &DUORV ORV GHVFRQYRF /RV HVFRFHVHV VH GLHURQ FXHQWD GH TXH &DUORV , QR FRQWDED FRQ HO
DSR\RGHODQDFLQDVTXHLQYDGLHURQ,QJODWHUUD\RFXSDURQODFLXGDGGH1HZFDVWOH&DUORV,LQLFL
QHJRFLDFLRQHV \ ORV HVFRFHVHV H[LJLHURQ TXH VH LPSOLFDUD HO 3DUODPHQWR$TXHOOR KL]R TXH &DUORV ,
FRQYRFDUD OR TXH VH OOHJ D FRQRFHU FRPR HO 3DUODPHQWR ODUJR \D TXH FRQWLQX UHXQLQGRVH KDVWD
\VHQHJDGLVROYHUVHLQFOXVRFXDQGR&DUORV,ORH[LJL
(QHVWDOOODJXHUUDFLYLOHQWUH&DUORV,\HO3DUODPHQWRDXQTXHPXFKRVPLHPEURVGHVWH
DSR\DEDQDOD&RURQD(OSDWUQGHORVFRQIOLFWRVUHIOHMDEDODOXFKDSRUODVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDV\
SROWLFDV(O3DUODPHQWRTXHUDSRQHUILQDODVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVDEVROXWLVWDVPLHQWUDVTXHHOUH\
TXHUD UHIRU]DUODV $TXHOORV FRQIOLFWRV WHQDQ VX RULJHQ HQ OD HFRQRPD \ PXFKRV DSR\DEDQ D OD
&RURQDSRUTXHVWDOHVKDEDFRQFHGLGRPRQRSROLRVOXFUDWLYRV3RUHMHPSORORVPRQRSROLRVORFDOHV
FRQWURODGRVSRUORVPHUFDGHUHVULFRV\SRGHURVRVGH6KUHZVEXU\\2VZHVWU\HVWDEDQSURWHJLGRVSRUOD
&RURQDGHODFRPSHWHQFLDGHORVPHUFDGHUHVGH/RQGUHV$TXOORVVHSXVLHURQGHOODGRGH&DUORV,
3RU RWUD SDUWH OD LQGXVWULD PHWDOUJLFD KDED IORUHFLGR DOUHGHGRU GH %LUPLQJKDP SRUTXH ORV
PRQRSROLRVHUDQGELOHVDOO\ORVUHFLQOOHJDGRVDODLQGXVWULDQRWHQDQTXHWUDEDMDUVLHWHDRVFRPR
DSUHQGLFHVFRPRVXFHGDHQRWURVOXJDUHVGHOSDV'XUDQWHODJXHUUDFLYLOKDFDQHVSDGDV\DSRUWDURQ
YROXQWDULRVSDUDHOODGRSDUODPHQWDULR'HIRUPDVLPLODUODIDOWDGHUHJXODFLQGHORVJUHPLRVHQHO
FRQGDGRGH/DQFDVKLUHSHUPLWLHOGHVDUUROORDQWHVGHGHORVlQXHYRVSDRV{XQHVWLORQXHYR
GHWHMLGRPVOLJHUR/D]RQDHQODTXHVHFRQFHQWUDEDODSURGXFFLQGHHVWHWHMLGRHUDODQLFDSDUWH
GH/DQFDVKLUHTXHDSR\DEDDO3DUODPHQWR
'LULJLGRV SRU 2OLYHU &URPZHOO ORV SDUODPHQWDULRV FRQRFLGRV FRPRURXQGKHDGV FDEH]DV
UHGRQGDVSRUHOHVWLORGHVXSHLQDGR GHUURWDURQDORVPRQUTXLFRVFRQRFLGRVFRPRFDYDOLHUV&DUORV
,IXHHQMXLFLDGR\HMHFXWDGRHQ6LQHPEDUJRQLVXGHUURWDQLODDEROLFLQGHODPRQDUTXDGLHURQ
FRPR UHVXOWDGR LQVWLWXFLRQHV LQFOXVLYDV /D PRQDUTXD IXH VXVWLWXLGD SRU OD GLFWDGXUD GH 2OLYHU
&URPZHOO\WUDVODPXHUWHGHVWHIXHUHVWDXUDGDHQ\UHFXSHUPXFKRVGHORVSULYLOHJLRVTXHOH

KDEDQDUUHEDWDGRHQ(OKLMRGH&DUORV,&DUORV,,ILMHQWRQFHVHOPLVPRSURJUDPDGHFUHDFLQ
GHODEVROXWLVPRHQ,QJODWHUUD(VWRVLQWHQWRVVHLQWHQVLILFDURQFXDQGRVXKHUPDQR-DFRER,,DVFHQGL
DO WURQR WUDV OD PXHUWH GH &DUORV ,, HQ (Q HO LQWHQWR GH -DFRER ,, GH UHVWDEOHFHU HO
DEVROXWLVPRFUHRWUDFULVLV\XQDQXHYDJXHUUDFLYLO(QHVWDRFDVLQHO3DUODPHQWRHVWDEDPVXQLGR
\ RUJDQL]DGR ,QYLWDURQ DO HVWDWGHU KRODQGV *XLOOHUPR GH 2UDQJH \ D VX HVSRVD 0DUD ,, OD KLMD
SURWHVWDQWH GH -DFRER ,, D VXVWLWXLU D -DFRER *XLOOHUPR DSRUWDUD XQ HMUFLWR \ UHFODPDUD HO WURQR
SDUD JREHUQDU QR FRPR PRQDUFD DEVROXWLVWD VLQR EDMR XQD PRQDUTXD FRQVWLWXFLRQDO IRUMDGD SRU HO
3DUODPHQWR'RVPHVHVGHVSXVGHODOOHJDGDGH*XLOOHUPRDODVLVODV%ULWQLFDV YDVHHOPDSD HQ
%UL[KDP 'HYRQ HOHMUFLWRGH-DFRERVHGHVLQWHJU\OKX\D)UDQFLD


/D5HYROXFLQJORULRVD

7UDVODYLFWRULDGHOD5HYROXFLQJORULRVDHO3DUODPHQWR\*XLOOHUPRGH2UDQJHQHJRFLDURQXQDQXHYD
&RQVWLWXFLQ/RVFDPELRVIXHURQDQXQFLDGRVSRUODl'HFODUDFLQ{GH*XLOOHUPRUHDOL]DGDSRFRDQWHV
GH VX LQYDVLQ \ VH FRQVDJUDURQ HQ OD 'HFODUDFLQ GH 'HUHFKRV UHGDFWDGD SRU HO 3DUODPHQWR HQ
IHEUHURGH/D'HFODUDFLQIXHOHGDD*XLOOHUPRHQODPLVPDVHVLQHQODTXHVHOHRIUHFLOD
&RURQD(QPXFKRVVHQWLGRVODTXHVHGHQRPLQDUD%LOORI5LJKWV 'HFODUDFLQGH'HUHFKRV WUDVVX
DSUREDFLQ HUD YDJD 6LQ HPEDUJR UHDOPHQWH HVWDEOHFL DOJXQRV SULQFLSLRV FRQVWLWXFLRQDOHV
IXQGDPHQWDOHV'HWHUPLQODVXFHVLQDOWURQRGHXQDIRUPDPX\GLVWLQWDDORVSULQFLSLRVKHUHGLWDULRV
TXHUHJDQHQDTXHOHQWRQFHV6LHO3DUODPHQWRKDEDGHVEDQFDGRDXQPRQDUFD\ORKDEDVXVWLWXLGR
SRURWURTXHOHJXVWDEDPVXQDYH]SRUTXQRORLEDDKDFHUGHQXHYR"/D'HFODUDFLQGH'HUHFKRV
WDPELQ DILUPDED TXH HO PRQDUFD QR SRGD VXVSHQGHU OH\HV QL GHVKDFHUVH GH HOODV \ UHLWHUDED OD
LOHJDOLGDG GH OD ILVFDOLGDG VLQ FRQVHQWLPLHQWR SDUODPHQWDULR$GHPV DILUPDED TXH QR SRGD KDEHU
HMUFLWR SHUPDQHQWH HQ ,QJODWHUUD VLQ FRQVHQWLPLHQWR SDUODPHQWDULR /D YDJXHGDG DSDUHFD HQ
FOXVXODV FRPR OD TXH DILUPDEDQ l/D HOHFFLQ GH ORV PLHPEURV GHO 3DUODPHQWR GHEH VHU OLEUH{
SHURQRHVSHFLILFDEDFPRVHGHWHUPLQDUDTXHHUDlOLEUH{0VYDJDWRGDYDHUDODFOXVXODFX\R
SXQWR SULQFLSDO HUD TXH HO 3DUODPHQWR GHED UHXQLUVH FRQ IUHFXHQFLD 'XUDQWH WRGR DTXHO VLJOR OD
FXHVWLQ GH FXQGR GHED UHXQLUVH \ VL GHED KDFHUOR R QR KDED VLGR FRQWURYHUWLGD DV TXH SRGUDQ
KDEHUHVSHFLILFDGRPXFKRPVHVWDFOXVXOD1RREVWDQWHODUD]QSDUDHVWHWH[WRYDJRHVHYLGHQWH
/DVFOXVXODVGHEDQFXPSOLUVH'XUDQWHHOUHLQDGRGH&DUORV,,HVWDEDHQYLJRUXQDOH\WULHQDOTXH
DILUPDED TXH HO 3DUODPHQWR WHQD TXH VHU FRQYRFDGR FRPR PQLPR XQD YH] FDGD WUHV DRV 6LQ
HPEDUJR&DUORVKL]RFDVRRPLVRGHODOH\\QRSDVQDGDSRUTXHQRVHKDEDILMDGRQLQJQPWRGR
SDUD LPSRQHUOD 'HVSXV GH HO 3DUODPHQWR SRGD KDEHU LQWHQWDGR LQWURGXFLU XQ VLVWHPD SDUD
LPSRQHU HVWD FOXVXOD FRPR KDEDQ KHFKR ORV EDURQHV FRQ VX FRQVHMR GHVSXV GH TXH HO UH\ -XDQ
ILUPDUDOD&DUWD0DJQD3HURQRORKLFLHURQSRUTXHQRORQHFHVLWDURQ/DUD]QIXHTXHODDXWRULGDG\
HO SRGHU GH WRPDU GHFLVLRQHV SDVDURQ DO 3DUODPHQWR GHVSXV GH ,QFOXVR VLQ UHJODV QL OH\HV
FRQVWLWXFLRQDOHVHVSHFILFDV*XLOOHUPRVHQFLOODPHQWHDEDQGRQPXFKDVGHODVSUFWLFDVGHORVUH\HV
DQWHULRUHV 'HM GH LQWHUIHULU HQ GHFLVLRQHV OHJDOHV \ FHGL lGHUHFKRV{ DQWHULRUHV FRPR UHFLELU ORV
LQJUHVRV GH ODV DGXDQDV GH SRU YLGD (Q JHQHUDO HVWRV FDPELRV GH ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV
UHSUHVHQWDURQHOWULXQIRGHO3DUODPHQWRVREUHHOUH\\SRUORWDQWRHOILQGHODEVROXWLVPRHQ,QJODWHUUD
\SRVWHULRUPHQWHHQ*UDQ%UHWDD \DTXH,QJODWHUUD\(VFRFLDVHXQLHURQSRUOD/H\GHOD8QLQGH
 $SDUWLUGHHQWRQFHVHO3DUODPHQWRHMHUFLXQFRQWUROILUPHGHODSROWLFDHVWDWDOORTXHVXSXVR
XQD GLIHUHQFLD DELVPDO \D TXH ORV LQWHUHVHV GHO 3DUODPHQWR HUDQ PX\ GLVWLQWRV GH ORV GH ORV UH\HV
(VWXDUGR&RPRPXFKRVGHORVPLHPEURVGHO3DUODPHQWRKDEDQKHFKRLPSRUWDQWHVLQYHUVLRQHVHQHO

FRPHUFLR\ODLQGXVWULDHVWDEDQPX\LQWHUHVDGRVHQLPSRQHUVXVGHUHFKRVGHSURSLHGDG/RV(VWXDUGR
KDEDQ LQIULQJLGR IUHFXHQWHPHQWH ORV GHUHFKRV GH SURSLHGDG SHUR HQ DGHODQWH DTXHOORV GHUHFKRV
VHUDQ GHIHQGLGRV$GHPV FXDQGR ORV (VWXDUGR FRQWURODEDQ FPR JDVWDED HO GLQHUR HO JRELHUQR HO
3DUODPHQWRVHRSRQDDDXPHQWDUORVLPSXHVWRVHLPSHGDTXHVHUHIRU]DUDHOSRGHUGHO(VWDGR$KRUD
TXH HO SURSLR 3DUODPHQWR FRQWURODED HO JDVWR VH HQFDUJDED GH DXPHQWDU ORV LPSXHVWRV \ JDVWDU HO
GLQHUR HQ DFWLYLGDGHV TXH FRQVLGHUDED YDOLRVDV /D DFWLYLGDG SULQFLSDO IXH HO UHIXHU]R GH OD PDULQD
TXHSURWHJHUDORVLQWHUHVHVPHUFDQWLOHVGHXOWUDPDUGHPXFKRVGHORVPLHPEURVGHO3DUODPHQWR
0VLPSRUWDQWHWRGDYDTXHHOLQWHUVGHORVSDUODPHQWDULRVIXHODQDWXUDOH]DSOXUDOLVWDHPHUJHQWH
GHODVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDV(QDTXHOPRPHQWRHOSXHEORLQJOVWHQDDFFHVRDO3DUODPHQWR\DODV
LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV \ OD SROWLFD KHFKDV HQ VWH GH XQD IRUPD TXH QXQFD WXYLHURQ FXDQGR OD
SROWLFD HVWDED GLULJLGD SRU HO UH\ (YLGHQWHPHQWH HVWR HUD SDUFLDO SRUTXH ORV PLHPEURV GHO
3DUODPHQWR HUDQ HOHJLGRV 6LQ HPEDUJR FRPR ,QJODWHUUD HVWDED OHMRV GH VHU XQD GHPRFUDFLD HQ HVWH
SHURGRHVWHDFFHVRSURSRUFLRQDEDVRODPHQWHXQDUHVSXHVWDPRGHVWD(QWUHVXVPXFKDVGHVLJXDOGDGHV
HVWDED TXH PHQRV GHO SRU FLHQWR GH OD SREODFLQ SRGD YRWDU HQ HO VLJOR;9,,, \ VRODPHQWH ORV
KRPEUHV WHQDQ GHUHFKR D KDFHUOR /DV FLXGDGHV HQ ODV TXH WXYR OXJDU OD UHYROXFLQ LQGXVWULDO
%LUPLQJKDP/HHGV0QFKHVWHU\6KHIILHOGQRWHQDQUHSUHVHQWDFLQLQGHSHQGLHQWHHQHO3DUODPHQWR
1R REVWDQWH ODV ]RQDV UXUDOHV HVWDEDQ VREUHUUHSUHVHQWDGDV 7DPELQ HUD QHJDWLYR TXH HO GHUHFKR D
YRWRHQODV]RQDVUXUDOHVORVFRXQWLHVVHEDVDEDHQODSURSLHGDGGHODWLHUUD\PXFKDV]RQDVXUEDQDV
ORVERURXJKV EXUJRV HVWDEDQ FRQWURODGDV SRU XQD SHTXHD OLWH TXH QR SHUPLWD TXH ORV QXHYRV
LQGXVWULDOHV YRWDUDQ QL VH SUHVHQWDUDQ D FDUJRV 3RU HMHPSOR HQ HO EXUJR GH %XFNLQJKDP WUHFH
EXUJXHVHVWHQDQGHUHFKRH[FOXVLYRDYRWR$GHPVH[LVWDQORVGHQRPLQDGRVlEXUJRVSRGULGRV{TXH
KLVWULFDPHQWHKDEDQWHQLGRGHUHFKRDYRWDUSHURVHKDEDQlSRGULGR{\DIXHUDSRUTXHVXSREODFLQ
VH KDED WUDVODGDGR FRQ HO WLHPSR R HQ HO FDVR GH 'XQZLFK HQ OD FRVWD HVWH GH ,QJODWHUUD SRUTXH
OLWHUDOPHQWHKDEDFDGRHQHORFDQRFRPRUHVXOWDGRGHODHURVLQGHODFRVWD(QFDGDXQRGHHVRV
EXUJRVSRGULGRVXQQPHURUHGXFLGRGHYRWDQWHVHOHJDDGRVPLHPEURVGHO3DUODPHQWR2OG6DUXP
WHQDVLHWHYRWDQWHV'XQZLFKWUHLQWD\GRV\FDGDXQRHOHJDDGRVPLHPEURVGHO3DUODPHQWR
6LQ HPEDUJR KDED RWUDV IRUPDV GH LQIOXLU HQ HO 3DUODPHQWR \ SRU OR WDQWR HQ ODV LQVWLWXFLRQHV
HFRQPLFDV/DPVLPSRUWDQWHHUDDWUDYVGHODVSHWLFLRQHVORTXHHUDPXFKRPVLPSRUWDQWHTXHHO
DOFDQFH OLPLWDGR GH OD GHPRFUDFLD SDUD OD DSDULFLQ GHO SOXUDOLVPR WUDV OD 5HYROXFLQ JORULRVD
&XDOTXLHU SHUVRQD SRGD UHDOL]DU SHWLFLRQHV DQWH HO 3DUODPHQWR \ VH KDFDQ /R LPSRUWDQWH HUD TXH
FXDQGRHOSXHEORUHDOL]DEDSHWLFLRQHVHO3DUODPHQWRHVFXFKDED(VHVWRPVTXHFXDOTXLHURWUDFRVD
OR TXH UHIOHMD OD GHUURWD GHO DEVROXWLVPR OD FHVLQ GH SRGHU D XQ VHJPHQWR EDVWDQWH DPSOLR GH OD
VRFLHGDG \ HO DXPHQWR GHO SOXUDOLVPR HQ ,QJODWHUUD GHVSXV GH /D DFWLYLGDG IUHQWLFD GH
SHWLFLRQHVPXHVWUDTXHGHKHFKRHUDQPXFKRVPVPLHPEURVGHODVRFLHGDGPXFKRPVDOOTXHORV
TXH VH VHQWDEDQ R HUDQ UHSUHVHQWDGRV HQ HO 3DUODPHQWR ORV TXH WHQDQ HO SRGHU SDUD LQIOXLU HQ HO
IXQFLRQDPLHQWRGHO(VWDGR<ORXWLOL]DURQ
(O FDVR GH ORV PRQRSROLRV HV HO TXH PHMRU OR LOXVWUD$QWHULRUPHQWH YLPRV TXH ORV PRQRSROLRV
FRQVWLWXDQXQSLODUFHQWUDOGHODVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVH[WUDFWLYDVGHOVLJOR;9,,)XHURQDWDFDGRV
HQHODRFRQHO(VWDWXWRGHORV0RQRSROLRV\FRQVWLWX\HURQXQVHULRPRWLYRGHGLVFRUGLDGXUDQWH
OD JXHUUD FLYLO LQJOHVD (O l3DUODPHQWR ODUJR{ DEROL WRGRV ORV PRQRSROLRV QDFLRQDOHV TXH WDQWR
DIHFWDEDQ D OD YLGD GH ODV SHUVRQDV $ SHVDU GH TXH &DUORV ,, \ -DFRER ,, QR SXGLHURQ YROYHU D
LPSRQHUORV FRQVLJXLHURQ PDQWHQHU OD FDSDFLGDG GH FRQFHGHU PRQRSROLRV HQ HO H[WUDQMHUR 8QR GH
HOORVIXHOD5R\DO$IULFDQ&RPSDQ\FX\DFDUWDGHPRQRSROLRIXHHPLWLGDSRU&DUORV,,HQ(VWD
HPSUHVD PDQWHQD XQ PRQRSROLR VREUH HO OXFUDWLYR WUILFR GH HVFODYRV DIULFDQRV \ VX JREHUQDGRU \
DFFLRQLVWDSULQFLSDOHUDHOKHUPDQRGH&DUORV-DFRERTXHSURQWRVHFRQYHUWLUDHQ-DFRER,,'HVSXV

GH OD 5R\DO$IULFDQ &RPSDQ\ QR VRODPHQWH SHUGL D VX GLUHFWRU VLQR WDPELQ D VX GHIHQVRU
SULQFLSDO -DFRER KDED SURWHJLGR DUGXDPHQWH HO PRQRSROLR GH OD HPSUHVD FRQWUD ORV lLQWUXVRV{ ORV
FRPHUFLDQWHV LQGHSHQGLHQWHV TXH LQWHQWDURQ FRPSUDU HVFODYRV HQ IULFD RFFLGHQWDO \ YHQGHUORV HQ
$PULFD6HWUDWDEDGHXQFRPHUFLRPX\UHQWDEOH\OD5R\DO$IULFDQ&RPSDQ\VHHQIUHQWDPXFKDV
GLILFXOWDGHV\DTXHWRGRHOUHVWRGHOFRPHUFLRLQJOVHQHO$WOQWLFRHVWDEDH[HQWRGHFDUJDV(Q
OD 5R\DO$IULFDQ &RPSDQ\ VH TXHG FRQ HO FDUJDPHQWR GH XQ LQWUXVR GH DSHOOLGR 1LJKWLQJDOH VWH
GHPDQGDODFRPSDDSRULQFDXWDFLQLOHJDOGHELHQHV\HOSUHVLGHQWHGHOWULEXQDO+ROWFRQVLGHU
TXH OD DFFLQ GH OD 5R\DO$IULFDQ &RPSDQ\ KDED VLGR LOHJDO SRUTXH KDED XWLOL]DGR XQ GHUHFKR GH
PRQRSROLR FUHDGR SRU OD SUHUURJDWLYD UHDO +ROW UD]RQ TXH ORV SULYLOHJLRV GH PRQRSROLR VRODPHQWH
SRGDQFUHDUVHPHGLDQWHHVWDWXWR\TXHHVWRORGHEDKDFHUHO3DUODPHQWR$VTXH+ROWSXVRWRGRVORV
PRQRSROLRV IXWXURV QR VRODPHQWH OD 5R\DO $IULFDQ &RPSDQ\ HQ PDQRV GHO 3DUODPHQWR $QWHV GH
-DFRER,,KDEUDHOLPLQDGRUSLGDPHQWHDFXDOTXLHUMXH]TXHKXELHUDWRPDGRDTXHOODGHFLVLQ
3HURGHVSXVGHODVFRVDVHUDQGLVWLQWDV
(Q DTXHO PRPHQWR HO 3DUODPHQWR GHED GHFLGLU TX KDFHU FRQ HO PRQRSROLR \ ODV SHWLFLRQHV
HPSH]DURQ D YRODU &LHQWR WUHLQWD \ FLQFR SURFHGDQ GH LQWUXVRV TXH GHPDQGDEDQ DFFHVR OLEUH DO
FRPHUFLR DWOQWLFR $XQTXH OD 5R\DO $IULFDQ &RPSDQ\ UHVSRQGD FRQ OD PLVPD PRQHGD QR SRGD
HVSHUDULJXDODUHOQPHURRHODOFDQFHGHODVSHWLFLRQHVTXHVROLFLWDEDQVXGHVDSDULFLQ/RVLQWUXVRV
ORJUDURQH[SRQHUVXRSRVLFLQHQWUPLQRVQRVRODPHQWHGHXQLQWHUVSURSLRVLQRGHLQWHUVQDFLRQDO
\ GH KHFKR OR HUD (Q FRQVHFXHQFLD VRODPHQWH GH ODV SHWLFLRQHV HVWDEDQ ILUPDGDV SRU ORV
SURSLRVLQWUXVRV\SURFHGDQGHODVSURYLQFLDVGHIXHUDGH/RQGUHVIUHQWHDGHOD5R\DO$IULFDQ
&RPSDQ\'HVGHODVFRORQLDVGRQGHWDPELQVHSHUPLWDUHDOL]DUSHWLFLRQHVORVLQWUXVRVUHXQLHURQ
SHWLFLRQHV \ OD 5R\DO $IULFDQ &RPSDQ\ /RV LQWUXVRV UHFRJLHURQ PXFKDV PV ILUPDV SDUD VXV
SHWLFLRQHV HQ WRWDO IUHQWH D /D OXFKD FRQWLQXKDVWD FXDQGR HO PRQRSROLR GH OD
5R\DO$IULFDQ&RPSDQ\IXHDEROLGR
-XQWRDHVWHQXHYRIRFRGHGHWHUPLQDFLQGHODVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDV\ODUHQRYDGDFDSDFLGDG
GHUHVSXHVWDGHVSXVGHORVSDUODPHQWDULRVHPSH]DURQDKDFHUXQDVHULHGHLPSRUWDQWHVFDPELRV
HQODSROWLFDJXEHUQDPHQWDO\ODVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVTXHILQDOPHQWHVHQWDUDQODVEDVHVSDUDOD
UHYROXFLQ LQGXVWULDO 6H UHIRU]DURQ ORV GHUHFKRV GH SURSLHGDG TXH VH KDEDQ GHWHULRUDGR EDMR HO
FRQWUROGHORV(VWXDUGR(O3DUODPHQWRLQLFLXQSURFHVRGHUHIRUPDGHODVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDV
SDUDIRPHQWDUODPDQXIDFWXUDHQOXJDUGHILVFDOL]DUODHLPSHGLUOD(OLPSXHVWRSRUFKLPHQHD ODWDVD
DQXDOTXHVHSDJDEDSRUFDGDFKLPHQHDRHVWXID\TXHDIHFWDEDVREUHWRGRDORVPDQXIDFWXUHURVTXH
VHRSXVLHURQDPDUJDPHQWHDOLPSXHVWR IXHDEROLGRHQSRFRGHVSXVGHTXH*XLOOHUPR\0DUD
DVFHQGLHUDQDOWURQR(QYH]GHUHFDXGDUSRUODVFKLPHQHDVHO3DUODPHQWRHPSH]DFREUDULPSXHVWRV
SRUODVWLHUUDV
/D UHGLVWULEXFLQ GH OD FDUJD LPSRVLWLYD QR IXH OD QLFD SROWLFD SURPDQXIDFWXUHUD TXH DSR\ HO
3DUODPHQWR 6H DSURE XQD VHULH FRPSOHWD GH OH\HV \ OHJLVODFLRQHV TXH DPSOLDUD HO PHUFDGR \ OD
UHQWDELOLGDG GH ORV WH[WLOHV GH ODQD 7RGR HVWR WHQD VHQWLGR GHVGH HO SXQWR GH YLVWD SROWLFR SRUTXH
PXFKRV GH ORV SDUODPHQWDULRV TXH VH RSRQDQ D -DFRER KDEDQ LQYHUWLGR HQ HVWDV HPSUHVDV GH
PDQXIDFWXUD QDFLHQWHV (O 3DUODPHQWR WDPELQ DSURE OH\HV TXH SHUPLWDQ XQD UHRUJDQL]DFLQ
FRPSOHWD GH ORV GHUHFKRV GH SURSLHGDG GH OD WLHUUD OR TXH SRVLELOLWDED OD FRQVROLGDFLQ \ OD
HOLPLQDFLQGHPXFKDVIRUPDVDUFDLFDVGHGHUHFKRVGHSURSLHGDG\GHXVR
2WUD SULRULGDG SDUODPHQWDULD HUD UHIRU]DU ODV ILQDQ]DV 6H KDED SURGXFLGR XQD H[SDQVLQ GH OD
EDQFD \ ODV ILQDQ]DV HQ HO SHURGR SUHYLR D OD 5HYROXFLQ JORULRVD SHUR HVWH SURFHVR VH FRQVROLG
WRGDYDPVFRQODFUHDFLQGHO%DQFRGH,QJODWHUUDHQFRPRIXHQWHGHIRQGRVSDUDODLQGXVWULD
VWD IXH RWUD FRQVHFXHQFLD GLUHFWD GH OD 5HYROXFLQ JORULRVD /D IXQGDFLQ GHO %DQFR GH ,QJODWHUUD

DOODQ HO FDPLQR SDUD XQD lUHYROXFLQ ILQDQFLHUD{ PXFKR PV H[WHQVD TXH FRQGXMR D XQD JUDQ
H[SDQVLQ GH ORV PHUFDGRV ILQDQFLHURV \ OD EDQFD $ SULQFLSLRV GHO VLJOR ;9,,, KDEUD SUVWDPRV
GLVSRQLEOHV SDUD WRGR DTXHO TXH SXGLHUD FRQVHJXLU HO DYDO VXILFLHQWH /RV UHJLVWURV GH XQ EDQFR
UHODWLYDPHQWHSHTXHRHO&+RDUHV &RGH/RQGUHVTXHKDQVREUHYLYLGRLQWDFWRVGHVGHHOSHURGR
 LOXVWUDQ HVWH SXQWR$ SHVDU GH TXH HO EDQFR UHDOPHQWH SUHVWDED GLQHUR D DULVWFUDWDV \
ORUHV GRV WHUFHUDV SDUWHV GH ORV PD\RUHV SUHVWDWDULRV GXUDQWH HVWH SHURGR QR HUDQ GH ODV FODVHV
VRFLDOHV SULYLOHJLDGDV VLQR FRPHUFLDQWHV \ KRPEUHV GH QHJRFLRV HQWUH ORV TXH VH LQFOXD XQ -RKQ
6PLWKHOQRPEUHLQJOVPVWSLFRDTXLHQHOEDQFRSUHVWOLEUDVHVWHUOLQDVHQWUH\
+DVWD DKRUD KHPRV KHFKR KLQFDSL HQ TXH OD 5HYROXFLQ JORULRVD WUDQVIRUP ODV LQVWLWXFLRQHV
SROWLFDVLQJOHVDVKDFLQGRODVPVSOXUDOHV\WDPELQHPSH]DVHQWDUODVEDVHVSDUDODVLQVWLWXFLRQHV
HFRQPLFDVLQFOXVLYDV3HURH[LVWHXQFDPELRPVVLJQLILFDWLYRGHODVLQVWLWXFLRQHVTXHDSDUHFLHQOD
5HYROXFLQ JORULRVD (O 3DUODPHQWR FRQWLQX HO SURFHVR GH FHQWUDOL]DFLQ SROWLFD LQLFLDGR SRU ORV
7XGRU 1R IXH VRODPHQWH TXH DXPHQWDUDQ ORV OPLWHV R TXH HO (VWDGR UHJXODUD OD HFRQRPD GH XQD
IRUPDGLVWLQWDRTXHHO(VWDGRLQJOVJDVWDUDGLQHURHQRWUDVFRVDVVLQRTXHWDPELQODFDSDFLGDG\OD
KDELOLGDGGHO(VWDGRDXPHQWDURQHQWRGDVODVGLUHFFLRQHV(VWRYXHOYHDLOXVWUDUORVYQFXORVHQWUHHO
SOXUDOLVPR \ OD FHQWUDOL]DFLQ SROWLFD (O 3DUODPHQWR VH KDED RSXHVWR D TXH HO (VWDGR IXHUD PV
HIHFWLYR\WXYLHUDUHFXUVRVPHMRUHVDQWHVGHSRUTXHQRORSRGDFRQWURODU'HVSXVGHHUD
RWUDKLVWRULD
(O(VWDGRVHHPSH]DH[SDQGLU\ORVJDVWRVSURQWRDOFDQ]DURQDOUHGHGRUGHOSRUFLHQWRGHOD
UHQWDQDFLRQDO(VWRVHIXQGDPHQWHQXQDDPSOLDFLQGHODEDVHLPSRVLWLYDVREUHWRGRGHOLPSXHVWR
HVSHFLDOTXHVHDSOLFDEDDODSURGXFFLQGHXQDODUJDOLVWDGHELHQHVTXHVHSURGXFDQHQHOSDV6H
WUDWDED GH XQ SUHVXSXHVWR HVWDWDO PX\ JUDQGH SDUD DTXHO SHURGR \ GH KHFKR HUD PD\RU GH OR TXH
YHPRVKR\HQGDHQPXFKDVSDUWHVGHOPXQGR/RVSUHVXSXHVWRVHVWDWDOHVGH&RORPELDSRUHMHPSOR
DOFDQ]DURQHVWHWDPDRUHODWLYRVRODPHQWHHQODGFDGDGHORVRFKHQWDGHOVLJOR;;(QPXFKDVSDUWHV
GHO IULFD VXEVDKDULDQD FRPR SRU HMHPSOR HQ 6LHUUD /HRQD HO SUHVXSXHVWR GHO (VWDGR LQFOXVR KR\
VHUD PXFKR PV SHTXHR HQ UHODFLQ FRQ HO WDPDR GH OD HFRQRPD VLQ ORV JUDQGHV LQJUHVRV GH OD
D\XGDH[WUDQMHUD
6LQHPEDUJRODH[SDQVLQGHOWDPDRGHO(VWDGRHVVRODPHQWHSDUWHGHOSURFHVRGHFHQWUDOL]DFLQ
SROWLFD0VLPSRUWDQWHIXHODIRUPDFXDOLWDWLYDHQODTXHIXQFLRQHO(VWDGR\HOFRPSRUWDPLHQWRGH
ORVTXHORFRQWURODEDQ\WUDEDMDEDQHQO/DFRQVWUXFFLQGHODVLQVWLWXFLRQHVHVWDWDOHVHQ,QJODWHUUDVH
UHPRQWD D OD (GDG 0HGLD SHUR WDO \ FRPR YLPRV HQ HO FDSWXOR ORV SDVRV GHFLVLYRV KDFLD OD
FHQWUDOL]DFLQ SROWLFD \ HO GHVDUUROOR GH XQD $GPLQLVWUDFLQ PRGHUQD ORV GLHURQ (QULTXH 9,, \
(QULTXH9,,,1RREVWDQWHHO(VWDGRWRGDYDHVWDEDOHMRVGHODIRUPDPRGHUQDTXHDSDUHFHUDGHVSXV
GH3RUHMHPSORPXFKRVQRPEUDPLHQWRVVHKDFDQSRUUD]RQHVSROWLFDVQRSRUPULWRRWDOHQWR
\HO(VWDGRWRGDYDWHQDXQDFDSDFLGDGPX\OLPLWDGDSDUDVXELUORVLPSXHVWRV
'HVSXVGHHO3DUODPHQWRHPSH]DPHMRUDUODFDSDFLGDGGHDXPHQWDUORVLQJUHVRVDWUDYV
GHORVLPSXHVWRVXQFDPELRELHQLOXVWUDGRSRUODEXURFUDFLDGHOLPSXHVWRHVSHFLDOTXHVHH[WHQGL
USLGDPHQWH GH SHUVRQDV HQ D HQ 6H HQYLDURQ LQVSHFWRUHV GH LPSXHVWRV
HVSHFLDOHVSRUWRGRHOSDVVXSHUYLVDGRVSRUUHFDXGDGRUHVGHLPSXHVWRVTXHPHGDQ\FRPSUREDEDQ
ODVFDQWLGDGHVGHSDQFHUYH]D\RWURVSURGXFWRVVXMHWRVDOLPSXHVWRHVSHFLDO8QHMHPSORGHODOFDQFH
GH HVWD RSHUDFLQ HV OD UHFRQVWUXFFLQ GH ODV LQVSHFFLRQHV GHO LPSXHVWR SRU SDUWH GHO VXSHUYLVRU
*HRUJH&RZSHUWKZDLWHUHDOL]DGDSRUHOKLVWRULDGRU-RKQ%UHZHU(QWUHHOGHMXQLR\HOGHMXOLRGH
 HO VXSHUYLVRU &RZSHUWKZDLWH YLDM NLOPHWURV HQ HO GLVWULWR GH 5LFKPRQG <RUNVKLUH 
'XUDQWHHVWHSHURGRYLVLWDYLWXDOOHURVPDOWHURVYHOHURV\FHUYHFHURFRPQ(QWRWDO
WRPPHGLGDVGHSURGXFFLQGLVWLQWDV\FRPSUREHOWUDEDMRGHUHFDXGDGRUHVGHLPSXHVWRVTXH

WUDEDMDEDQ SDUD O 2FKR DRV GHVSXV FRQWLQXDED WUDEDMDQGR FRQ OD PLVPD GLOLJHQFLD SHUR HQ HO
GLVWULWRGH:DNHILHOGHQRWUD]RQDGH<RUNVKLUH$OOYLDMDEDPVGHNLOPHWURVDOGDGHPHGLD\
WUDEDMDED VHLV GDV D OD VHPDQD HQ ORV TXH QRUPDOPHQWH LQVSHFFLRQDED FXDWUR R FLQFR
HVWDEOHFLPLHQWRV (Q VX GD OLEUH HO GRPLQJR SUHSDUDED VXV OLEURV SRU OR TXH WHQHPRV XQ UHJLVWUR
FRPSOHWR GH VXV DFWLYLGDGHV 'H KHFKR HO VLVWHPD GH LPSXHVWRV HVSHFLDOHV WHQD XQ UHJLVWUR PX\
HODERUDGR /RV DJHQWHV PDQWHQDQ WUHV FODVHV GH UHJLVWURV 7RGRV GHEDQ WHQHU XQD FRUUHVSRQGHQFLD
HQWUH V \ FXDOTXLHU PDQLSXODFLQ GH GLFKRV UHJLVWURV HUD XQ GHOLWR JUDYH (VWH QLYHO GHVWDFDEOH GH
VXSHUYLVLQHVWDWDOGHODVRFLHGDGVXSHUDORTXHSXHGHQORJUDUORVJRELHUQRVGHORVSDVHVPVSREUHV
KR\HQGD\HVWRHUDHQ7DPELQUHVXOWDVLJQLILFDWLYRTXHGHVSXVGHHO(VWDGRHPSH]DUD
DFRQILDUPVHQHOWDOHQWR\PHQRVHQORVQRPEUDPLHQWRVSROWLFRV\GHVDUUROODUDXQDLQIUDHVWUXFWXUD
SRWHQWHSDUDGLULJLUHOSDV


/DUHYROXFLQLQGXVWULDO

/D UHYROXFLQ LQGXVWULDO VH PDQLIHVW HQ WRGRV ORV DVSHFWRV GH OD HFRQRPD LQJOHVD +XER JUDQGHV
PHMRUDVHQHOWUDQVSRUWHODPHWDOXUJLD\ODHQHUJDGHYDSRU6LQHPEDUJRHOUHDGHLQQRYDFLQPV
LPSRUWDQWH IXH OD PHFDQL]DFLQ GH OD SURGXFFLQ WH[WLO \ HO GHVDUUROOR GH IEULFDV SDUD SURGXFLU
DUWFXORV WH[WLOHV PDQXIDFWXUDGRV (VWH SURFHVR GLQPLFR IXH GHVHQFDGHQDGR SRU ORV FDPELRV
LQVWLWXFLRQDOHVRULJLQDGRVSRUOD5HYROXFLQJORULRVD1RVHWUDWDEDVRODPHQWHGHODDEROLFLQGHORV
PRQRSROLRVQDFLRQDOHVTXHVHORJUHQQLGHORVGLVWLQWRVLPSXHVWRVRGHODFFHVRDODVILQDQ]DV
6HWUDWDEDGHXQDUHRUJDQL]DFLQIXQGDPHQWDOGHODVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVDIDYRUGHLQQRYDGRUHV
\HPSUHQGHGRUHVEDVDGDHQODDSDULFLQGHGHUHFKRVGHSURSLHGDGPVVHJXURV\HILFLHQWHV
/DPHMRUDGHODVHJXULGDG\ODHILFLHQFLDGHORVGHUHFKRVGHSURSLHGDGSRUHMHPSORWXYLHURQXQD
LPSRUWDQFLD FUXFLDO HQ OD lUHYROXFLQ GHO WUDQVSRUWH{ OR TXH DOODQ HO FDPLQR D OD UHYROXFLQ
LQGXVWULDO /D LQYHUVLQ HQ FDQDOHV \ FDUUHWHUDV HQ ODV OODPDGDV EDUUHUDV GH SRUWD]JR DXPHQW
HQRUPHPHQWHGHVSXVGH(VWDVLQYHUVLRQHVDOUHGXFLUORVFRVWHVGHWUDQVSRUWHD\XGDURQDFUHDU
XQ SUHUUHTXLVLWR LPSRUWDQWH SDUD OD UHYROXFLQ LQGXVWULDO $QWHV GH OD LQYHUVLQ HQ HVWD
LQIUDHVWUXFWXUD KDED VLGR GLILFXOWDGD SRU DFWRV DUELWUDULRV GH ORV UH\HV (VWXDUGR (O FDPELR GH
VLWXDFLQ D SDUWLU GH HQWRQFHV TXHGD LOXVWUDGR FODUDPHQWH SRU HO FDVR GHO UR 6DOZHUSH HQ
:RUFHVWHUVKLUH ,QJODWHUUD (QHO3DUODPHQWRDSUREXQDOH\SDUDIRPHQWDUODLQYHUVLQ\KDFHU
TXH HO UR 6DOZHUSH IXHUD QDYHJDEOH \ OD IDPLOLD %DOGZ\Q LQYLUWL VHLV PLO OLEUDV HVWHUOLQDV HQ HVWH
REMHWLYR$FDPELRFRQVLJXLHURQHOGHUHFKRDFREUDUSRUQDYHJDUHQHOUR(QVHSUHVHQWXQ
SUR\HFWRGHOH\HQHO3DUODPHQWRSDUDWUDQVIHULUHVWRVGHUHFKRVGHFREURSRUQDYHJDFLQDOFRQGHGH
6KUHZVEXU\ \ D ORUG &RYHQWU\ (O SUR\HFWR GH OH\ IXH FXHVWLRQDGR SRU VLU 7LPRWK\ %DOGZ\Q TXH
LQPHGLDWDPHQWH SUHVHQW XQD SHWLFLQ DO 3DUODPHQWR HQ OD TXH DILUPDED TXH GLFKR SUR\HFWR
HVHQFLDOPHQWH H[SURSLDED D VX SDGUH TXH \D KDED LQYHUWLGR XQD JUDQ VXPD GH GLQHUR HQ HO UR
WHQLHQGRHQFXHQWDODVWDULIDVTXHGHVSXVSRGUDFREUDU%DOGZ\QGHIHQGLTXHlHOQXHYRSUR\HFWRGH
OH\LQYDOLGDGLFKRDFWR\DUUHEDWDWRGRHOWUDEDMR\ORVPDWHULDOHVTXHVHXWLOL]DURQSDUDWDOILQ{/D
UHDVLJQDFLQ GH GHUHFKRV FRPR VWRV HUD H[DFWDPHQWH HO WLSR GH FRVDV TXH KDFDQ ORV PRQDUFDV
(VWXDUGR %DOGZ\Q GHVWDF l7LHQH FRQVHFXHQFLDV SHOLJURVDV DUUHEDWDU XQ GHUHFKR D XQD SHUVRQD
FRPSUDGRGHDFXHUGRFRQXQDOH\GHO3DUODPHQWRVLQVXFRQVHQWLPLHQWR{(QDTXHOFDVRODQXHYDOH\
IUDFDV \ ORV GHUHFKRV GH %DOGZ\Q VH PDQWXYLHURQ /RV GHUHFKRV GH SURSLHGDG HUDQ PXFKR PV
VHJXURVGHVSXVGHHQSDUWHSRUTXHJDUDQWL]DUORVFRLQFLGDFRQORVLQWHUHVHVGHO3DUODPHQWR\HQ
SDUWHSRUTXHODVSHWLFLRQHVSRGDQLQIOXLUHQODVLQVWLWXFLRQHVSOXUDOLVWDV9HPRVDTXTXHGHVSXVGH

 HO VLVWHPD SROWLFR VH KL]R VLJQLILFDWLYDPHQWH PV SOXUDOLVWD \ FUH XQDV FRQGLFLRQHV GH
LJXDOGDGUHODWLYDVGHQWURGH,QJODWHUUD
/DEDVHSDUDODUHYROXFLQGHOWUDQVSRUWH\HQJHQHUDOODUHRUJDQL]DFLQGHODWLHUUDTXHWXYROXJDU
HQHOVLJOR;9,,,IXHURQODVOH\HVSDUODPHQWDULDVTXHFDPELDURQODQDWXUDOH]DGHOUJLPHQGHSURSLHGDG
+DVWD LQFOXVR KDED XQD ILFFLQ OHJDO GH TXH WRGD OD WLHUUD LQJOHVD HQ OWLPD LQVWDQFLD HUD
SURSLHGDGGHOD&RURQDFRPROHJDGRGLUHFWRGHODRUJDQL]DFLQIHXGDOGHODVRFLHGDG0XFKDVWLHUUDV
HVWDEDQJUDYDGDVSRUQXPHURVDVIRUPDVDUFDLFDVGHGHUHFKRVGHSURSLHGDG\UHFODPDFLRQHVFUX]DGDV
2WUDVPXFKDVHVWDEDQVXMHWDVDOGHQRPLQDGRHTXLWDEOHHVWDWHVTXHVLJQLILFDEDTXHHOSURSLHWDULRGHOD
WLHUUDQRSRGDKLSRWHFDUODDOTXLODUODQLYHQGHUOD/DWLHUUDFRPQQRUPDOPHQWHVORVHSRGDGHGLFDU
D XVRV WUDGLFLRQDOHV \ KDED QXPHURVRV LPSHGLPHQWRV SDUD XWLOL]DU OD WLHUUD GH IRUPDV TXH IXHUDQ
HFRQPLFDPHQWHGHVHDEOHV(O3DUODPHQWRHPSH]DFDPELDUHVWDVLWXDFLQDOSHUPLWLUTXHJUXSRVGH
SHUVRQDV KLFLHUDQ SHWLFLRQHV SDUD VLPSOLILFDU \ UHRUJDQL]DU ORV GHUHFKRV GH SURSLHGDG HVWDV
PRGLILFDFLRQHVSRVWHULRUPHQWHVHWUDGXMHURQHQFLHQWRVGHOH\HVSDUODPHQWDULDV
/D UHRUJDQL]DFLQ GH ODV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV WDPELQ VH PDQLIHVW HQ XQD DJHQGD SDUD
SURWHJHU OD SURGXFFLQ WH[WLO QDFLRQDO GH ODV LPSRUWDFLRQHV H[WUDQMHUDV 1R HV GH H[WUDDU TXH ORV
SDUODPHQWDULRV \ VXV HOHFWRUHV QR VH RSXVLHUDQ D WRGRV ORV PRQRSROLRV \ REVWFXORV GH HQWUDGD
DTXHOORVTXHDXPHQWDUDQVXSURSLRPHUFDGR\VXVEHQHILFLRVVHUDQELHQUHFLELGRV6LQHPEDUJRIXH
FUXFLDO TXH ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV HO KHFKR GH TXH HO 3DUODPHQWR UHSUHVHQWDUD IDFXOWDUD \
HVFXFKDUDDXQVHJPHQWRDPSOLRGHODVRFLHGDG FRQODFUHDFLQGHDTXHOODVEDUUHUDVGHHQWUDGDQR
DKRJDUDQ D RWURV LQGXVWULDOHV QL GHMDUDQ IXHUD FRPSOHWDPHQWH D ORV UHFLQ OOHJDGRV FRPR KL]R OD
VHUUDWDHQ9HQHFLDFRPHQWDGDHQHOFDSWXOR/RVSRGHURVRVIDEULFDQWHVGHSURGXFWRVGHODQDSURQWR
ORGHVFXEULHURQ
(QDOJXQRVGHORVSURGXFWRVPVLPSRUWDQWHVTXHOOHJDEDQD,QJODWHUUDHUDQDUWFXORVWH[WLOHV
GH OD ,QGLD SHUFDOHV \ PXVHOLQDV TXH UHSUHVHQWDEDQ DOUHGHGRU GH XQD FXDUWD SDUWH GH WRGDV ODV
LPSRUWDFLRQHV WH[WLOHV 7DPELQ HUDQ LPSRUWDQWHV ODV VHGDV GH &KLQD /RV SHUFDOHV \ ODV VHGDV HUDQ
LPSRUWDGRVSRUOD&RPSDDGHODV,QGLDV2ULHQWDOHVTXHDQWHVGHGLVIUXWDEDGHXQPRQRSROLR
DXWRUL]DGRSRUHOJRELHUQRVREUHHOFRPHUFLRFRQ$VLD6LQHPEDUJRHOPRQRSROLR\HOSRGHUSROWLFR
GHOD&RPSDDGHODV,QGLDV2ULHQWDOHVVHVRVWHQDQJUDFLDVDJUDQGHVVRERUQRVD-DFRER,,'HVSXV
GHOD&RPSDDHVWDEDHQXQDSRVLFLQYXOQHUDEOH\DOFDERGHSRFRWLHPSRVHYLRDWDFDGD6H
SURGXMRXQDLQWHQVDJXHUUDGHSHWLFLRQHVHQODTXHORVFRPHUFLDQWHVTXHGHVHDEDQKDFHUQHJRFLRVHQHO
/HMDQR 2ULHQWH \ OD ,QGLD SHGDQ TXH HO 3DUODPHQWR DXWRUL]DUD OD FRPSHWHQFLD D OD &RPSDD GH ODV
,QGLDV 2ULHQWDOHV PLHQWUDV TXH VWD UHVSRQGD FRQ FRQWUDSHWLFLRQHV \ RIHUWDV SDUD SUHVWDU GLQHUR DO
3DUODPHQWR/D&RPSDDSHUGL\VHIXQGXQDQXHYD&RPSDDGHODV,QGLDV2ULHQWDOHVSDUDSRGHU
FRPSHWLU1RREVWDQWHORVIDEULFDQWHVGHDUWFXORVWH[WLOHVQRTXHUDQVRODPHQWHPVFRPSHWHQFLDHQ
HO FRPHUFLR FRQ OD ,QGLD VLQR TXH ODV LPSRUWDFLRQHV GH DUWFXORV WH[WLOHV LQGLRV EDUDWRV SHUFDOHV
IXHUDQJUDYDGDVRLQFOXVRSURKLELGDV$TXHOORVSURGXFWRUHVVHHQIUHQWDEDQDXQDIXHUWHFRPSHWHQFLD
GH ODV LPSRUWDFLRQHV LQGLDV EDUDWDV (Q DTXHO SXQWR ORV SURGXFWRUHV QDFLRQDOHV PV LPSRUWDQWHV
IDEULFDEDQDUWFXORVWH[WLOHVGHODQDSHURORVSURGXFWRUHVGHWHMLGRVGHDOJRGQHVWDEDQSDVDQGRDVHU
FDGDYH]PVLPSRUWDQWHVHFRQPLFDPHQWH\PVSRGHURVRVSROWLFDPHQWH
/D LQGXVWULD GH OD ODQD \D LQWHQWDED SURWHJHUVH GHVGH )RPHQW ODV lOH\HV VXQWXDULDV{ TXH
HQWUH RWUDV FRVDV SURKLEDQ OOHYDU WHMLGRV OLJHURV 7DPELQ SUHVLRQ DO 3DUODPHQWR SDUD DSUREDU
QXHYDVOH\HVHQ\TXHLOHJDOL]DUDQTXHHQORVHQWLHUURVVHHPSOHDUDDOJRTXHQRIXHUDXQ
VXGDULR GH ODQD $PEDV PHGLGDV SURWHJDQ HO PHUFDGR GH ORV DUWFXORV GH ODQD \ UHGXFDQ OD
FRPSHWHQFLDDVLWLFDDODTXHVHHQIUHQWDEDQORVIDEULFDQWHVLQJOHVHV6LQHPEDUJRHQHVWHSHURGROD
&RPSDD GH ODV ,QGLDV 2ULHQWDOHV HUD GHPDVLDGR IXHUWH SDUD UHVWULQJLU OD LPSRUWDFLQ GH DUWFXORV

WH[WLOHV DVLWLFRV /D VLWXDFLQ GLR XQ JLUR GHVSXV GH (QWUH \ ORV IDEULFDQWHV GH
SURGXFWRV GH ODQD GH (DVW$QJOLD \ :HVW &RXQWU\ VH DOLDURQ FRQ ORV WHMHGRUHV GH VHGD GH /RQGUHV
&DQWHUEXU\ \ OD /HYDQW &RPSDQ\ SDUD OLPLWDU ODV LPSRUWDFLRQHV /RV LPSRUWDGRUHV GH ODQD GH OD
/HYDQW&RPSDQ\DSHVDUGHKDEHUSHUGLGRUHFLHQWHPHQWHVXPRQRSROLRGHVHDEDQH[FOXLUDODVVHGDV
DVLWLFDVSDUDFUHDUXQQLFKRSDUDODVVHGDVGHO,PSHULRRWRPDQR(VWDFRDOLFLQHPSH]DSUHVHQWDU
SUR\HFWRVGHOH\DO3DUODPHQWRSDUDOLPLWDUHOXVRGHDOJRGRQHV\VHGDVDVLWLFRV\UHVWULQJLUWDPELQ
HOWHLGR\ODHVWDPSDFLQGHDUWFXORVDVLWLFRVHQ,QJODWHUUD(QUHVSXHVWDHQHO3DUODPHQWR
ILQDOPHQWHDSURElXQDOH\SDUDHOHPSOHRPVHILFD]GHORVSREUHVIRPHQWDQGRODVPDQXIDFWXUDVGH
HVWH UHLQR{ $ SDUWLU GH VHWLHPEUH GH GHFUHW l1R VH OOHYDUQ VHGDV WUDEDMDGDV EHQJDODV QL
WHMLGRV PH]FODGRV FRQ VHGD GH KHUED IDEULFDGDV HQ 3HUVLD &KLQD QL ODV ,QGLDV 2ULHQWDOHV QL VH
OOHYDUQORVSHUFDOHVSLQWDGRVWHLGRVRHVWDPSDGRVDOOTXHVHKD\DQLPSRUWDGRRVHYD\DQDLPSRUWDU
DHVWHUHLQR{
$ SDUWLU GH HVH PRPHQWR IXH LOHJDO YHVWLU VHGDV R SHUFDOHV DVLWLFRV HQ ,QJODWHUUD 1R REVWDQWH
WRGDYDHUDSRVLEOHLPSRUWDUORVSDUDUHH[SRUWDUORVD(XURSDRDRWURVOXJDUHVVREUHWRGRDODVFRORQLDV
DPHULFDQDV$GHPVVHSRGDLPSRUWDUSHUFDOVLPSOH\KDFHUHODFDEDGRHQ,QJODWHUUD/DVPXVHOLQDV
HVWDEDQ H[HQWDV GH OD SURKLELFLQ 7UDV XQD ODUJD OXFKD DTXHOODV ODJXQDV MXUGLFDV VHJQ ORV
IDEULFDQWHVGHDUWFXORVWH[WLOHVGHODQDQDFLRQDOHVVHFHUUDURQFRQODOH\GHOSHUFDOGHl'HVSXV
GHOGHGLFLHPEUHGHQRVHUOHJDOTXHQLQJXQDSHUVRQDXWLOLFHQLOOHYHHQ*UDQ%UHWDDHQ
SUHQGD DOJXQD QLQJQ SHUFDO HVWDPSDGR SLQWDGR QL WHLGR{ $ SHVDU GH TXH HVWD OH\ HOLPLQDED OD
FRPSHWHQFLDGH$VLDSDUDODVSUHQGDVGHODQDLQJOHVDWRGDYDGHMDEDXQDDFWLYDLQGXVWULDQDFLRQDOGHO
DOJRGQ\HOOLQRTXHFRPSHWDFRQORVWHMLGRVGHODQDVHPH]FODEDQDOJRGQ\OLQRSDUDSURGXFLUXQ
WHMLGR SRSXODU OODPDGR IXVWQ $V TXH GHVSXV GH KDEHU H[FOXLGR D OD FRPSHWHQFLD DVLWLFD OD
LQGXVWULD GH OD ODQD LQWHQW IUHQDU HO OLQR VWH VH KDFD SULQFLSDOPHQWH HQ (VFRFLD H ,UODQGD OR TXH
GDEDFLHUWRPDUJHQDXQDFRDOLFLQLQJOHVDSDUDGHPDQGDUODH[FOXVLQGHHVRVSDVHVGHORVPHUFDGRV
LQJOHVHV 6LQ HPEDUJR KDED OPLWHV SDUD HO SRGHU GH ORV IDEULFDQWHV GH ODQD 6XV QXHYRV LQWHQWRV
WRSDURQFRQODIXHUWHRSRVLFLQGHORVSURGXFWRUHVGHIXVWQHQORVFHQWURVLQGXVWULDOHVFUHFLHQWHVGH
0QFKHVWHU /DQFDVWHU \ /LYHUSRRO (O KHFKR GH TXH ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV IXHUDQ SOXUDOLVWDV
LPSOLFDEDTXHWRGRVDTXHOORVJUXSRVWXYLHUDQHQWRQFHVDFFHVRDOSURFHVRSROWLFRHQHO3DUODPHQWRD
WUDYVGHODVYRWDFLRQHV\PVLPSRUWDQWHDQPHGLDQWHODVSHWLFLRQHV$SHVDUGHTXHODVSHWLFLRQHV
SURFHGDQGHDPERVEDQGRV\UHXQDQILUPDVDIDYRU\HQFRQWUDHOUHVXOWDGRGHHVWHFRQIOLFWRIXHXQD
YLFWRULD SDUD ORV QXHYRV LQWHUHVHV FRQWUD OD LQGXVWULD GH OD ODQD /D /H\ GH 0QFKHVWHU GH 
DFRUGDED TXH lJUDQGHV FDQWLGDGHV GH DUWFXORV KHFKRV FRQ KLOR GH OLQR \ DOJRGQ VH KDQ IDEULFDGR
GXUDQWH YDULRV DRV \ VH KDQ HVWDPSDGR \ SLQWDGR GHQWUR GH HVWH UHLQR GH *UDQ %UHWDD{ 'HVSXV
SDVDEDDDILUPDUTXHlQDGDHQODFLWDGDOH\>GH@VHH[WHQGHURVHULQWHUSUHWDGRSDUDSURKLELU
OOHYDURXWLOL]DUHQURSDDUWFXORVGHFDVDPRELOLDULRXRWURVXVRVFXDOTXLHUWLSRGHDUWFXORKHFKRFRQ
KLORGHOLQR\ODQDGHDOJRGQIDEULFDGR\HVWDPSDGRRSLQWDGRFRQFXDOTXLHUFRORURFRORUHVGHQWUR
GHOUHLQRGH*UDQ%UHWDD{
/D /H\ GH 0QFKHVWHU IXH XQD YLFWRULD LPSRUWDQWH SDUD ORV QXHYRV IDEULFDQWHV GH DOJRGQ 6LQ
HPEDUJR VX LPSRUWDQFLD KLVWULFD \ HFRQPLFD IXH PXFKR PD\RU (Q SULPHU OXJDU GHPRVWU ORV
OPLWHV GH ORV REVWFXORV GH HQWUDGD TXH SHUPLWLUDQ ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV SOXUDOLVWDV GH OD
,QJODWHUUD SDUODPHQWDULD (Q VHJXQGR OXJDU GXUDQWH HO PHGLR VLJOR VLJXLHQWH ODV LQQRYDFLRQHV
WHFQROJLFDV HQ OD IDEULFDFLQ GH SDR GH DOJRGQ VHUDQ FUXFLDOHV SDUD OD UHYROXFLQ LQGXVWULDO \
WUDQVIRUPDUDQIXQGDPHQWDOPHQWHODVRFLHGDGLQWURGXFLHQGRHOVLVWHPDIDEULO
'HVSXV GH D SHVDU GH TXH DSDUHFLHUDQ FRQGLFLRQHV GH LJXDOGDG GHQWUR GHO SDV
LQWHUQDFLRQDOPHQWHHO3DUODPHQWRVHHVIRU]DEDSDUDTXHQRODVKXELHUD(VWDLQWHQFLQVHKL]RSDWHQWH

HQODVOH\HVGHOSHUFDOSHURWDPELQHQODVGHQDYHJDFLQODSULPHUDGHODVFXDOHVVHDSUREHQ
\ FRQWLQXDURQ HQ YLJRU FRQ FDPELRV GXUDQWH ORV GRVFLHQWRV DRV VLJXLHQWHV (O REMHWLYR GH DTXHOODV
OH\HVHUDIDFLOLWDUHOPRQRSROLRLQJOVGHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO\ORPVUHPDUFDEOHHUDTXHGLFKR
PRQRSROLR QR HVWDED HQ PDQRV GHO (VWDGR VLQR GHO VHFWRU SULYDGR (O SULQFLSLR EVLFR HUD TXH HO
FRPHUFLR LQJOV GHED VHU UHDOL]DGR FRQ EDUFRV LQJOHVHV /DV OH\HV KDFDQ LOHJDO TXH ORV EDUFRV
H[WUDQMHURV WUDQVSRUWDUDQ DUWFXORV GH IXHUD GH (XURSD D ,QJODWHUUD R D VXV FRORQLDV \ HUD LOHJDO
WDPELQ TXH EDUFRV GH RWURV SDVHV HQYLDUDQ SURGXFWRV GHVGH RWUR SDV HXURSHR D ,QJODWHUUD (VWD
YHQWDMDSDUDORVFRPHUFLDQWHV\IDEULFDQWHVLQJOHVHVQDWXUDOPHQWHDXPHQWVXVEHQHILFLRV\SXHGHTXH
IRPHQWDUDPVODLQQRYDFLQHQHVDVDFWLYLGDGHVQXHYDV\DOWDPHQWHUHQWDEOHV
(Q OD FRPELQDFLQ GH WRGRV HVWRV IDFWRUHV GHUHFKRV GH SURSLHGDG QXHYRV \ PHMRUDGRV
SURJUHVR GH OD LQIUDHVWUXFWXUD FDPELR GHO UJLPHQ ILVFDO PD\RU DFFHVR D ILQDQ]DV \ SURWHFFLQ
DJUHVLYD SDUD FRPHUFLDQWHV \ IDEULFDQWHV HVWDED HPSH]DQGR D VXUWLU HIHFWR 'HVSXV GH HVD IHFKD
KXERXQVDOWRHQHOQPHURGHLQYHQFLRQHVSDWHQWDGDV\HOJUDQIORUHFLPLHQWRGHOFDPELRWHFQROJLFR
TXH LED D HVWDU HQ HO FRUD]Q GH OD UHYROXFLQ LQGXVWULDO HPSH] D VHU HYLGHQWH /DV LQQRYDFLRQHV
WXYLHURQOXJDUHQPXFKRVIUHQWHVORTXHUHIOHMDEDHOHQWRUQRLQVWLWXFLRQDOPHMRUDGR8QDUHDFUXFLDO
HUDODHQHUJD\ODVWUDQVIRUPDFLRQHVPVIDPRVDVGHHVWHFDPSRIXHURQORVXVRVGHODPTXLQDGH
YDSRUTXHVHORJUDURQJUDFLDVDODVLGHDVGH-DPHV:DWWDSDUWLUGH
/DPHMRUDLQLFLDOGH:DWWIXHLQWURGXFLUXQDFPDUDGHFRQGHQVDFLQLQGHSHQGLHQWHSDUDHOYDSRU
GHIRUPDTXHHOFLOLQGURHQHOTXHHVWDEDHOSLVWQSXGLHUDPDQWHQHUVHFRQWLQXDPHQWHFDOLHQWHHQOXJDU
GHVHUFDOHQWDGR\HQIULDGR3RVWHULRUPHQWHGHVDUUROOPXFKDVRWUDVLGHDVFRPRPWRGRVPXFKRPV
HILFLHQWHV GH FRQYHUWLU HO PRYLPLHQWR GH OD PTXLQD GH YDSRU HQ HQHUJD WLO VREUH WRGR VXV
HQJUDQDMHVGHlVRO\SODQHWDV{(QWRGDVHVWDVUHDVODVLQQRYDFLRQHVWHFQROJLFDVVHEDVDEDQHQHO
WUDEDMRDQWHULRUGHRWURV(QHOFRQWH[WRGHODPTXLQDGHYDSRULQFOXDHOWUDEDMRLQLFLDOGHOLQYHQWRU
LQJOV7KRPDV1HZFRPHQ\GH'LRQ\VLXV3DSLQIVLFRHLQYHQWRUIUDQFV
/D KLVWRULD GH OD LQYHQFLQ GH 3DSLQ HV RWUR HMHPSOR GH TXH EDMR LQVWLWXFLRQHV H[WUDFWLYDV OD
DPHQD]DGHODGHVWUXFFLQFUHDWLYDLPSLGHHOFDPELRWHFQROJLFR3DSLQGHVDUUROOXQGLVHRSDUDXQ
lVLVWHPDSDUDGLJHULUYDSRU{HQ\HQH[WHQGLHVWDLGHDDXQPRWRUGHSLVWRQHV(Q
XWLOL] HVWH PRWRU UXGLPHQWDULR SDUD FRQVWUXLU HO SULPHU EDUFR GH YDSRU GHO PXQGR (Q DTXHO
PRPHQWR3DSLQHUDSURIHVRUGHPDWHPWLFDVHQOD8QLYHUVLGDGGH0DUEXUJRHQHO(VWDGRDOHPQGH
.DVVHO 'HFLGL KDFHU TXH HO EDUFR QDYHJDUD D YDSRU SRU HO UR )XOGD KDVWD HO UR :HVHU &XDOTXLHU
EDUFRTXHKDFDHVHWUD\HFWRHVWDEDREOLJDGRDGHWHQHUVHHQODFLXGDGGH0QGHQ(QDTXHOPRPHQWR
HOWUILFRIOXYLDOGHO)XOGD\HO:HVHUHUDPRQRSROLRGHXQJUHPLRGHEDUTXHURV\3DSLQVHJXUDPHQWH
SUHVLQWL TXH KDEUD SUREOHPDV 6X DPLJR \ PHQWRU HO IDPRVR IVLFR DOHPQ *RWWIULHG /HLEQL]
HVFULELDOHOHFWRUGH.DVVHOHOMHIHGH(VWDGRSLGLQGROHTXH3DSLQWXYLHUDSHUPLVRSDUDlSDVDUVLQ
VHU PROHVWDGR{ D WUDYV GH .DVVHO 6LQ HPEDUJR OD SHWLFLQ GH /HLEQL] IXH UHFKD]DGD \ UHFLEL OD
UHVSXHVWDVHFDGHTXHlORVFRQVHMHURVHOHFWRUDOHVKDQHQFRQWUDGRVHULRVREVWFXORVSDUDJDUDQWL]DUVX
SHWLFLQ\VLQGDUVXVUD]RQHVPHKDQRUGHQDGRTXHOHLQIRUPHGHODGHFLVLQTXHKDQWRPDGR\GH
TXHHQFRQVHFXHQFLDODSHWLFLQQRKDVLGRFRQFHGLGDSRUHVWDDOWH]DHOHFWRUDO{6LQGHMDUVHLQWLPLGDU
3DSLQGHFLGLKDFHUHOWUD\HFWRLJXDOPHQWH&XDQGRVXEDUFRGHYDSRUOOHJD0QGHQHOJUHPLRGH
EDUTXHURVLQWHQWTXHXQMXH]ORFDOHPEDUJDUDODHPEDUFDFLQSHURQRORFRQVLJXLHURQ(QWRQFHVORV
EDUTXHURV VH ODQ]DURQ VREUH HO EDUFR GH 3DSLQ \ GHVWUR]DURQ OD PTXLQD GH YDSRU D JROSHV 3DSLQ
PXULSREUH\IXHHQWHUUDGRHQXQDWXPEDDQQLPD(QOD,QJODWHUUDGHORV7XGRURGHORV(VWXDUGR
3DSLQ KDEUD UHFLELGR XQ WUDWDPLHQWR KRVWLO SDUHFLGR SHUR WRGR HVWR FDPEL GHVSXV GH 'H
KHFKR DQWHV GH TXH GHVWUX\HUDQ OD HPEDUFDFLQ 3DSLQ KDED LQWHQWDGR QDYHJDU FRQ VX EDUFR KDVWD
/RQGUHV

(QHOFDPSRPHWDOUJLFRODVDSRUWDFLRQHVGHDOOHJDURQSRUSDUWHGH+HQU\&RUWTXH
LQWURGXMRWFQLFDVQXHYDVSDUDWUDWDUFRQODVLPSXUH]DVGHOKLHUURORTXHSHUPLWLPHMRUDUODFDOLGDG
GHO KLHUUR IRUMDGR TXH VH SURGXFD )XH XQ KHFKR GHWHUPLQDQWH SDUD OD IDEULFDFLQ GH WRUQLOORV
KHUUDPLHQWDV\SLH]DVGHPTXLQDV/DSURGXFFLQGHHQRUPHVFDQWLGDGHVGHKLHUURIRUMDGRXWLOL]DQGR
ODV WFQLFDV GH &RUW IXH IDFLOLWDGD SRU ODV LQQRYDFLRQHV GH$EUDKDP 'DUE\ \ VXV KLMRV TXH IXHURQ
SLRQHURVHQHOXVRGHFDUEQSDUDIXQGLUKLHUURDSDUWLUGH(VWHSURFHVRIXHPHMRUDGRHQ
FRQODDGDSWDFLQUHDOL]DGDSRU-RKQ6PHDWRQGHODHQHUJDKLGUXOLFDSDUDRSHUDUFLOLQGURVSDUDKDFHU
FRTXH$SDUWLUGHHQWRQFHVHOFDUEQYHJHWDOGHVDSDUHFLGHODSURGXFFLQGHKLHUUR\IXHVXVWLWXLGR
SRUFDUEQPLQHUDOPXFKRPVEDUDWR\IFLOGHFRQVHJXLU
$XQTXHODLQQRYDFLQVHDREYLDPHQWHDFXPXODWLYDKDEDXQDDFHOHUDFLQGLVWLQWDDPHGLDGRVGHO
VLJOR;9,,,(QQLQJQOXJDUHUDPVYLVLEOHTXHHQODSURGXFFLQWH[WLO/DRSHUDFLQPVEVLFDHQOD
SURGXFFLQGHDUWFXORVWH[WLOHVHVKLODUTXHLPSOLFDGDUYXHOWDVDILEUDVGHSODQWDVRDQLPDOHVFRPR
DOJRGQ R ODQD SDUD IRUPDU KLOR (VWH KLOR VH WHMH SDUD IDEULFDU DV HO DUWFXOR WH[WLO 8QD GH ODV
JUDQGHVLQQRYDFLRQHVWHFQROJLFDVGHOSHURGRPHGLHYDOIXHODVSLQQLQJZKHHO UXHFD TXHUHHPSOD]
DOKLODGRPDQXDO(VWDLQYHQFLQTXHDSDUHFLDOUHGHGRUGHHQ(XURSDSUREDEOHPHQWHSURFHGD
GH 2ULHQWH 3U[LPR /RV PWRGRV GH KLODGR QR FDPELDURQ KDVWD HO VLJOR;9,,, 6H SURGXMHURQ
LQQRYDFLRQHVLPSRUWDQWHVHQFXDQGR/HZLV3DXOSDWHQWXQQXHYRPWRGRGHKLODGRPHGLDQWH
URGLOORV SDUD VXVWLWXLU D ODV PDQRV KXPDQDV SDUD VDFDU ODV ILEUDV TXH VH KLODEDQ 6LQ HPEDUJR OD
PTXLQDQRIXQFLRQDEDELHQ\IXHURQODVLQQRYDFLRQHVGH5LFKDUG$UNZULJKW\-DPHV+DUJUHDYHVODV
TXHUHYROXFLRQDURQUHDOPHQWHHOKLODGR
(Q$UNZULJKWXQDGHODVILJXUDVGRPLQDQWHVGHODUHYROXFLQLQGXVWULDOSDWHQWVXlWRUQR
GH KLODU GH DJXD{ XQD PHMRUD HQRUPH GH OD PTXLQD GH /HZLV )RUP XQD VRFLHGDG FRQ -HGHGLDK
6WUXWW \ 6DPXHO 1HHG IDEULFDQWHV GH JQHURV GH SXQWR \ HQ FRQVWUX\HURQ XQD GH ODV SULPHUDV
IEULFDV GHO PXQGR HQ &URPIRUG /DV QXHYDV PTXLQDV HVWDEDQ LPSXOVDGDV SRU DJXD SHUR
SRVWHULRUPHQWH $UNZULJKW KL]R OD WUDQVLFLQ FUXFLDO D OD HQHUJD GH YDSRU (Q OD HPSUHVD
HPSOHDED D VHLVFLHQWRV WUDEDMDGRUHV \ FUHFD DPSOLDPHQWH DEUL IEULFDV HQ 0QFKHVWHU 0DWORFN
%DWK\WDPELQHQ1HZ/DQDUN (VFRFLD /DVLQQRYDFLRQHVGH$UNZULJKWIXHURQFRPSOHPHQWDGDVSRU
ODLQYHQFLQGH+DUJUHDYHVHQGHODKLODGRUDGHKXVRVPOWLSOHVPRGLILFDGDSRVWHULRUPHQWHSRU
6DPXHO&URPSWRQHQFRQXQLQYHQWRTXHGHQRPLQPXOH\PVWDUGHPRGLILFDGDGHQXHYRSRU
5LFKDUG 5REHUWV \ FRQYHUWLGD HQ OD OODPDGDVHOIDFWLQJ PXOH /RV HIHFWRV GH DTXHOODV LQQRYDFLRQHV
HUDQ UHDOPHQWH UHYROXFLRQDULRV $QWHULRUPHQWH HQ DTXHO VLJOR VH WDUGDEDQ FLQFXHQWD PLO KRUDV HQ
KLODU PDQXDOPHQWH OLEUDV GH DOJRGQ (O WRUQR GH KLODU PRYLGR SRU DJXD GH $UNZULJKW SRGD
KDFHUORHQWUHVFLHQWDVKRUDV\ODVHOIDFWLQJPXOHHQFLHQWRWUHLQWD\FLQFR
/D PHFDQL]DFLQ GHO KLODGR OOHJ DFRPSDDGD GH OD PHFDQL]DFLQ GHO WHMLGR 8Q SULPHU SDVR
LPSRUWDQWHIXHODLQYHQFLQGHODODQ]DGHUDYRODQWHGH-RKQ.D\HQ$SHVDUGHTXHDOSULQFLSLR
VORDXPHQWODSURGXFWLYLGDGGHORVWHMHGRUHVDPDQRVXLPSDFWRPVGXUDGHURVHUDDEULUHOFDPLQR
DODPHFDQL]DFLQGHOWHMLGR$SDUWLUGHODODQ]DGHUDYRODQWH(GPXQG&DUWZULJKWLQWURGXMRHOWHODU
PHFQLFR HQ HO SULPHU SDVR HQ XQD VHULH GH LQQRYDFLRQHV TXH FRQGXFLUDQ D PTXLQDV TXH
VXVWLWXLUDQODKDELOLGDGPDQXDOSDUDWHMHULJXDOTXHHVWDEDQKDFLHQGRHQHOFDVRGHOKLODGR
/DLQGXVWULDWH[WLOLQJOHVDQRIXHVRODPHQWHHOPRWRUGHODUHYROXFLQLQGXVWULDOVLQRTXHWDPELQ
UHYROXFLRQ OD HFRQRPD PXQGLDO /DV H[SRUWDFLRQHV LQJOHVDV HQFDEH]DGDV SRU ORV DUWFXORV GH
DOJRGQ VH GXSOLFDURQ HQWUH \ )XH HO FUHFLPLHQWR HQ HVWH VHFWRU OR TXH WLU GH WRGD OD
HFRQRPD /D FRPELQDFLQ GH LQQRYDFLQ WHFQROJLFD \ RUJDQL]DWLYD SURSRUFLRQD HO PRGHOR SDUD HO
SURJUHVRHFRQPLFRTXHWUDQVIRUPODVHFRQRPDVPXQGLDOHVTXHOOHJDUDQDVHUULFDV
3DUDHVWDWUDQVIRUPDFLQIXHFUXFLDOODH[LVWHQFLDGHSHUVRQDVQXHYDVFRQLGHDVQXHYDV9HDPRVOD

LQQRYDFLQHQHOWUDQVSRUWH(Q,QJODWHUUDKXERYDULDVRODVGHLQQRYDFLQHQHVWHFDPSR3ULPHURORV
FDQDOHVGHVSXVODVFDUUHWHUDV\SRUOWLPRHOIHUURFDUULO(QFDGDXQDGHHVWDVRODVORVLQQRYDGRUHV
HUDQKRPEUHVQXHYRV/RVFDQDOHVVHHPSH]DURQDGHVDUUROODUHQ,QJODWHUUDGHVSXVGH\HQ
KDEDQ XQLGR PXFKDV GH ODV UHDV GH IDEULFDFLQ PV LPSRUWDQWHV $ PHGLGD TXH DYDQ]DED OD
UHYROXFLQ LQGXVWULDO ORV FDQDOHV IXHURQ FUXFLDOHV SDUD UHGXFLU HO FRVWH GHO WUDQVSRUWH SDUD WUDVODGDU
ORV QXHYRV \ YROXPLQRVRV SURGXFWRV LQGXVWULDOHV FRPR ORV DUWFXORV GH DOJRGQ \ ORV LQVXPRV
QHFHVDULRVSDUDVXIDEULFDFLQSULQFLSDOPHQWHDOJRGQHQEUXWR\FDUEQSDUDODVPTXLQDVGHYDSRU
/RV SULPHURV LQQRYDGRUHV HQ OD FRQVWUXFFLQ GH FDQDOHV IXHURQ KRPEUHV FRPR -DPHV %ULQGOH\
FRQWUDWDGRSRUHOGXTXHGH%ULGJHZDWHUSDUDFRQVWUXLUHOFDQDOGH%ULGJHZDWHUTXHDFDEXQLHQGROD
FLXGDGLQGXVWULDOFODYHGH0QFKHVWHUFRQHOSXHUWRGH/LYHUSRRO%ULQGOH\QDFLGRHQHO'HUE\VKLUH
UXUDO HUD PHFQLFR GH PROLQRV GH SURIHVLQ 6X UHSXWDFLQ GH HQFRQWUDU VROXFLRQHV FUHDWLYDV SDUD
SUREOHPDV GH LQJHQLHUD OODP OD DWHQFLQ GHO GXTXH 1R WHQD H[SHULHQFLD SUHYLD FRQ SUREOHPDV GH
WUDQVSRUWH LJXDO TXH VXFHGD FRQ RWURV JUDQGHV LQJHQLHURV GH FDQDOHV FRPR 7KRPDV 7HOIRUG TXH
HPSH]DJDQDUVHODYLGDFRPRFDQWHURR-RKQ6PHDWRQIDEULFDQWHGHLQVWUXPHQWRVHLQJHQLHUR
$VFRPRORVJUDQGHVLQJHQLHURVGHFDQDOHVQRWHQDQQLQJXQDUHODFLQDQWHULRUFRQHOWUDQVSRUWH
WDPSRFR OD WHQDQ ORV JUDQGHV LQJHQLHURV GH FDPLQRV \ IHUURFDUULO -RKQ 0F$GDP TXH LQYHQW HO
DVIDOWR DOUHGHGRU GH IXH HO VHJXQGR KLMR GH XQ DULVWFUDWD PHQRU (O SULPHU WUHQ GH YDSRU IXH
FRQVWUXLGRSRU5LFKDUG7UHYLWKLFNHQ(OSDGUHGH7UHYLWKLFNHVWDEDUHODFLRQDGRFRQODVPLQDVGH
&RUQXDOOHV \ 5LFKDUG HQWU HQ HO PLVPR QHJRFLR D XQD HGDG WHPSUDQD \ TXHG IDVFLQDGR SRU ODV
PTXLQDV GH YDSRU XWLOL]DGDV SDUD YDFLDU ODV PLQDV 0V LPSRUWDQWHV IXHURQ ODV LQQRYDFLRQHV GH
*HRUJH6WHSKHQVRQKLMRGHSDGUHVDQDOIDEHWRVHLQYHQWRUGHOIDPRVRWUHQ7KH5RFNHWTXHHPSH]D
WUDEDMDUFRPRPDTXLQLVWDHQXQDPLQDGHFDUEQ
7DPELQ IXHURQ KRPEUHV QXHYRV TXLHQHV LPSXOVDURQ OD IXQGDPHQWDO LQGXVWULD WH[WLO GH DOJRGQ
$OJXQRVGHORVSLRQHURVGHHVWDQXHYDLQGXVWULDHUDQODVSHUVRQDVTXHSUHYLDPHQWHKDEDQSDUWLFLSDGR
GH IRUPD LPSRUWDQWH HQ OD SURGXFFLQ \ HO FRPHUFLR GH WHMLGRV GH ODQD 3RU HMHPSOR -RKQ )RVWHU
HPSOHDEDDVHWHFLHQWRVWHMHGRUHVPDQXDOHVHQODLQGXVWULDGHODODQDHQHOPRPHQWRHQHOTXHSDVDO
DOJRGQ \ DEUL %ODFN '\NH 0LOOV HQ 6LQ HPEDUJR KRPEUHV FRPR )RVWHU HUDQ XQD PLQRUD
6RODPHQWH DOUHGHGRU GH XQD TXLQWD SDUWH GH ORV LQGXVWULDOHV SULQFLSDOHV HQ DTXHO PRPHQWR KDEDQ
SDUWLFLSDGRFRQDQWHULRULGDGHQDOJRUHODFLRQDGRFRQODIDEULFDFLQ1RHVGHH[WUDDU/DLQGXVWULDGHO
DOJRGQ VH GHVDUUROO HQ FLXGDGHV QXHYDV GHO QRUWH GH ,QJODWHUUD /DV IEULFDV HUDQ XQD IRUPD
FRPSOHWDPHQWH QXHYD GH RUJDQL]DU OD SURGXFFLQ /D LQGXVWULD GH OD ODQD VH KDED RUJDQL]DGR GH XQ
PRGRPX\GLVWLQWROOHYDQGRPDWHULDOHVDFDVDGHODVSHUVRQDVTXHKLODEDQ\WHMDQSRUVXFXHQWD3RU
ORWDQWRODPD\RUDGHORVTXHHVWDEDQHQODLQGXVWULDGHODODQDHVWDEDQPDOHTXLSDGRVSDUDFDPELDUDO
DOJRGQ D GLIHUHQFLD GH )RVWHU 6H QHFHVLWDED D DTXHOORV UHFLQ OOHJDGRV SDUD TXH GHVDUUROODUDQ \
XWLOL]DUDQQXHYDVWHFQRORJDV/DUSLGDH[SDQVLQGHODOJRGQGLH]PODLQGXVWULDGHODODQD(UDSXUD
GHVWUXFFLQFUHDWLYD
/D GHVWUXFFLQ FUHDWLYD UHGLVWULEX\H QR VRODPHQWH OD UHQWD \ OD ULTXH]D VLQR WDPELQ HO SRGHU
SROWLFR FRPR :LOOLDP /HH DYHULJX FXDQGR YLR OR SRFR UHFHSWLYDV TXH HUDQ ODV DXWRULGDGHV D VX
LQYHQWRSRUTXHWHPDQVXVFRQVHFXHQFLDVSROWLFDV$PHGLGDTXHODHFRQRPDLQGXVWULDOVHH[SDQGD
HQ 0QFKHVWHU \ %LUPLQJKDP ORV QXHYRV SURSLHWDULRV GH IEULFDV \ JUXSRV GH FODVH PHGLD TXH
DSDUHFLHURQDVXDOUHGHGRUHPSH]DURQDTXHMDUVHSRUTXHQRWHQDQGHUHFKRDOYRWR\SRUODVSROWLFDV
JXEHUQDPHQWDOHV TXH VH RSRQDQ D VXV LQWHUHVHV 6X SULPHU REMHWLYR IXHURQ ODV OH\HV GHO PD] TXH
SURKLEDQODLPSRUWDFLQGHPD] \GHWRGRWLSRGHJUDQRV\FHUHDOHVSHURVREUHWRGRGHWULJR VLHO
SUHFLREDMDEDGHPDVLDGRFRQORTXHVHJDUDQWL]DEDTXHORVEHQHILFLRVGHORVJUDQGHVWHUUDWHQLHQWHVVH
PDQWXYLHUDQ DOWRV (VWD SROWLFD IXH PX\ EXHQD SDUD ORV JUDQGHV WHUUDWHQLHQWHV TXH SURGXFDQ WULJR

SHUR PDOD SDUD ORV IDEULFDQWHV SRUTXH WHQDQ TXH SDJDU VXHOGRV DOWRV SDUD FRPSHQVDU HO SUHFLR
HOHYDGRGHOSDQ
&RPR ORV WUDEDMDGRUHV HVWDEDQ FRQFHQWUDGRV HQ IEULFDV \ FHQWURV LQGXVWULDOHV QXHYRV OD
RUJDQL]DFLQ \ ORV GLVWXUELRV VH KLFLHURQ PV IFLOHV$ SDUWLU GH OD H[FOXVLQ SROWLFD GH ORV
QXHYRVIDEULFDQWHV\FHQWURVGHIDEULFDFLQHUDLQVRVWHQLEOH(OGHDJRVWRGHVHSODQHXQD
UHXQLQ SDUD SURWHVWDU SRU HO VLVWHPD SROWLFR \ ODV SROWLFDV GHO JRELHUQR HQ 6W 3HWHUV )LHOGV
0QFKHVWHU (ORUJDQL]DGRUIXH-RVHSK-RKQVRQIDEULFDQWHORFDOGHFHSLOORV\XQRGHORVIXQGDGRUHV
GHOSHULGLFRUDGLFDO7KH0QFKHVWHU2EVHUYHU2WURVRUJDQL]DGRUHVIXHURQ-RKQ.QLJKWIDEULFDQWHGH
DOJRGQ \ UHIRUPLVWD \ -RKQ 7KDFNHU 6D[WRQ HGLWRU GH7KH 0QFKHVWHU 2EVHUYHU6H UHXQLHURQ
VHVHQWD PLO PDQLIHVWDQWHV PXFKRV GH HOORV OOHYDEDQ SDQFDUWDV FRPR l1R D ODV OH\HV GHO PD]{
l6XIUDJLR XQLYHUVDO{ \ l9RWR PHGLDQWH SDSHOHWD{ VH UHIHUDQ D TXH HO YRWR GHED VHU VHFUHWR \ QR
DELHUWRFRPRVHKDFDHQ /DVDXWRULGDGHVVHSXVLHURQPX\QHUYLRVDV\UHXQLHURQXQDIXHU]DGH
VHLVFLHQWRVKVDUHVGHODFDEDOOHUDGHOGHFLPRTXLQWRUHJLPLHQWR&XDQGRHPSH]DURQORVGLVFXUVRVXQ
PDJLVWUDGR ORFDO GHFLGL HPLWLU XQD RUGHQ SDUD GHWHQHU D ORV RUDGRUHV 0LHQWUDV OD SROLFD LQWHQWDED
KDFHUFXPSOLUODRUGHQWRSFRQODRSRVLFLQGHODPXOWLWXG\HVWDOOXQDOXFKD(QHVHPRPHQWRORV
KVDUHVFDUJDURQFRQWUDHOOD(QFXHVWLQGHXQRVSRFRVPLQXWRVFDWLFRVPXULHURQRQFHSHUVRQDV\
SUREDEOHPHQWHXQDVVHLVFLHQWDVUHVXOWDURQKHULGDV7KH0QFKHVWHU2EVHUYHUOROODPlODPDVDFUHGH
3HWHUORR{
6LQ HPEDUJR GDGRV ORV FDPELRV TXH \D VH KDEDQ SURGXFLGR HQ ODV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV \
SROWLFDV OD UHSUHVLQ D ODUJR SOD]R QR HUD XQD VROXFLQ HQ ,QJODWHUUD /D PDVDFUH GH 3HWHUORR
FRQWLQXDUD VLHQGR XQ LQFLGHQWH DLVODGR 7UDV ORV GLVWXUELRV ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV LQJOHVDV
FHGLHURQDODSUHVLQ\DODDPHQD]DGHVHVWDELOL]DGRUDGHXQGHVFRQWHQWRVRFLDOPXFKRPVDPSOLR
VREUHWRGRGHVSXVGHODUHYROXFLQGHHQ)UDQFLDFRQWUD&DUORV;TXHKDEDLQWHQWDGRUHVWDXUDU
HODEVROXWLVPRGHVWUXLGRSRUOD5HYROXFLQIUDQFHVDGH(QHOJRELHUQRDSUREOD3ULPHUD
OH\GH5HIRUPDTXHGDEDGHUHFKRDYRWRHQ%LUPLQJKDP/HHGV0QFKHVWHU\6KHIILHOG\DPSOLDEDOD
EDVH GH YRWDQWHV SDUD TXH ORV IDEULFDQWHV SXGLHUDQ HVWDU UHSUHVHQWDGRV HQ HO 3DUODPHQWR (O FDPELR
FRQVLJXLHQWH HQ HO SRGHU SROWLFR PRYL OD SROWLFD HQ OD GLUHFFLQ IDYRUHFLGD SRU HVRV LQWHUHVHV
UHSUHVHQWDGRV QXHYDPHQWH HQ FRQVLJXLHURQ TXH VH UHFKD]DUDQ ODV RGLDGDV OH\HV GHO PD]
GHPRVWUDQGR GH QXHYR TXH OD GHVWUXFFLQ FUHDWLYD VLJQLILFDED UHGLVWULEXFLQ QR VOR GH UHQWD VLQR
WDPELQGHSRGHUSROWLFR<QDWXUDOPHQWHORVFDPELRVHQODGLVWULEXFLQGHOSRGHUSROWLFRDWLHPSR
FRQGXFLUDQDXQDUHGLVWULEXFLQDGLFLRQDOGHODUHQWD
)XH OD QDWXUDOH]D LQFOXVLYD GH ODV LQVWLWXFLRQHV LQJOHVDV OR TXH SHUPLWL TXH VH SURGXMHUD HVH
SURFHVR/RVTXHVXIUDQ\WHPDQODGHVWUXFFLQFUHDWLYD\DQRIXHURQFDSDFHVGHGHWHQHUOD


3RUTXHQ,QJODWHUUD"

/D UHYROXFLQ LQGXVWULDO HPSH] \ WXYR VX PD\RU DYDQFH HQ ,QJODWHUUD GHELGR D VXV LQVWLWXFLRQHV
HFRQPLFDV HVSHFLDOPHQWH LQFOXVLYDV VWDV D VX YH] VH DSR\DEDQ HQ OD EDVH ILMDGD SRU ODV
LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV LQFOXVLYDV FUHDGDV SRU OD 5HYROXFLQ JORULRVD )XH HVWD UHYROXFLQ OD TXH
UHIRU] \ UDFLRQDOL] ORV GHUHFKRV GH SURSLHGDG PHMRU ORV PHUFDGRV ILQDQFLHURV VRFDY ORV
PRQRSROLRVDSUREDGRVSRUHO(VWDGRHQFRPHUFLRH[WHULRU\HOLPLQODVEDUUHUDVSDUDODH[SDQVLQGH
ODLQGXVWULD)XHOD5HYROXFLQJORULRVDODTXHKL]RTXHHOVLVWHPDSROWLFRVHDEULHUD\UHVSRQGLHUDD
ODVDVSLUDFLRQHV\QHFHVLGDGHVHFRQPLFDVGHODVRFLHGDG(VWDVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVLQFOXVLYDV
GLHURQDKRPEUHVGHWDOHQWR\YLVLQFRPR-DPHV:DWWODRSRUWXQLGDG\HOLQFHQWLYRSDUDGHVDUUROODU

VXV KDELOLGDGHV H LGHDV H LQIOXLU HQ HO VLVWHPD GH PDQHUD TXH EHQHILFLDUD D O \ D OD QDFLQ
1DWXUDOPHQWHHVWRVKRPEUHVXQDYH]DOFDQ]DGRHO[LWRWHQDQORVPLVPRVGHVHRVTXHFXDOTXLHURWUD
SHUVRQD4XHUDQEORTXHDUODHQWUDGDGHRWURVHQVXVQHJRFLRV\HYLWDUTXHFRPSLWLHUDQFRQWUDHOORV\
WHPDQHOSURFHVRGHGHVWUXFFLQFUHDWLYDTXHSRGDGHMDUORVVLQQHJRFLRLJXDOTXHRWURVKDEDQLGRD
ODEDQFDUURWDDQWHVTXHHOORV6LQHPEDUJRGHVSXVGHHOEORTXHRVHKL]RPVGLIFLOGHORJUDU
(Q 5LFKDUG $UNZULJKW VROLFLW XQD SDWHQWH JHQHUDO TXH HVSHUDED TXH OH GLHUD XQ PRQRSROLR
IXWXURHQODLQGXVWULDGHOKLODGRGHDOJRGQTXHVHH[SDQGDFRQWDQWDUDSLGH]SHURQRFRQVLJXLTXH
ORVWULEXQDOHVODLPSXVLHUDQ
3RUTXHVWHSURFHVRQLFRHPSH]HQ,QJODWHUUD\SRUTXHQHOVLJOR;9,,"3RUTX,QJODWHUUD
GHVDUUROOLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVSOXUDOLVWDV\URPSLFRQODVLQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDV"&RPRKHPRV
YLVWR HO GHVDUUROOR SROWLFR TXH FRQGXMR D OD 5HYROXFLQ JORULRVD VH GHEL D YDULRV SURFHVRV
LQWHUUHODFLRQDGRV )XH GHFLVLYR HO FRQIOLFWR SROWLFR HQWUH HO DEVROXWLVPR \ VXV DGYHUVDULRV (O
UHVXOWDGRGHHVWHFRQIOLFWRQRVRODPHQWHSXVRILQDORVLQWHQWRVGHFUHDUXQDEVROXWLVPRUHQRYDGR\
PVIXHUWHHQ,QJODWHUUDVLQRTXHWDPELQFRQILULSRGHUDORVTXHGHVHDEDQFDPELDUSURIXQGDPHQWH
ODVLQVWLWXFLRQHVGHODVRFLHGDG/RVDGYHUVDULRVGHODEVROXWLVPRQRVHOLPLWDURQDLQWHQWDUFRQVWUXLU
XQWLSRGHDEVROXWLVPRGLVWLQWR1RHUDVLPSOHPHQWHTXHOD&DVDGH/DQFDVWHUGHUURWDUDDOD&DVDGH
<RUNHQODJXHUUDGHODV5RVDVVLQRTXHOD5HYROXFLQJORULRVDLPSOLFODDSDULFLQGHXQUJLPHQ
QXHYREDVDGRHQHOSOXUDOLVPR\HORUGHQFRQVWLWXFLRQDO
(VWHUHVXOWDGRIXHFRQVHFXHQFLDGHODGHULYDGHODVLQVWLWXFLRQHVLQJOHVDV\VXIRUPDGHLQWHUDFWXDU
FRQFR\XQWXUDVFUWLFDV(QHOFDSWXORDQWHULRUYLPRVTXHODVLQVWLWXFLRQHVIHXGDOHVIXHURQFUHDGDVHQ
(XURSDRFFLGHQWDOWUDVODFDGDGHO,PSHULRURPDQRGH2FFLGHQWH(OIHXGDOLVPRVHH[WHQGLSRUFDVL
WRGD (XURSD WDQWR RFFLGHQWDO FRPR RULHQWDO 6LQ HPEDUJR WDO \ FRPR PRVWU HO FDSWXOR (XURSD
RFFLGHQWDO \ RULHQWDO HPSH]DURQ D GLYHUJLU UDGLFDOPHQWH GHVSXV GH OD SHVWH QHJUD /DV SHTXHDV
GLIHUHQFLDV HQ LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV \ HFRQPLFDV VLJQLILFDURQ TXH HQ (XURSD RFFLGHQWDO HO
HTXLOLEULRGHSRGHUFRQGXMHUDDODPHMRUDLQVWLWXFLRQDOPLHQWUDVTXHHQODRULHQWDOSURGXMRGHWHULRUR
LQVWLWXFLRQDO 6LQ HPEDUJR QR HUD XQ FDPLQR TXH QHFHVDULD H LQH[RUDEOHPHQWH FRQGXMHUD D
LQVWLWXFLRQHV LQFOXVLYDV VLQR TXH VHUD QHFHVDULR TXH VH SURGXMHUDQ PXFKRV PV FDPELRV
WUDVFHQGHQWDOHV$VFRPROD&DUWD0DJQDLQWHQWHVWDEOHFHUDOJXQDVEDVHVLQVWLWXFLRQDOHVEVLFDVSDUD
HO RUGHQ FRQVWLWXFLRQDO PXFKDV RWUDV SDUWHV GH (XURSD LQFOXVR GH OD SDUWH RULHQWDO H[SHULPHQWDURQ
OXFKDVVLPLODUHVFRQGRFXPHQWRVSDUHFLGRV1RREVWDQWHGHVSXVGHODSHVWHQHJUD(XURSDRFFLGHQWDO
VHKDEDDOHMDGRVLJQLILFDWLYDPHQWHGH(XURSDRULHQWDO'RFXPHQWRVFRPROD&DUWD0DJQDHPSH]DEDQ
DWHQHUPVHIHFWRHQODSDUWHRFFLGHQWDO(QODRULHQWDOOOHJDURQDVHUSUFWLFDPHQWHSDSHOPRMDGR(Q
,QJODWHUUDLQFOXVRDQWHVGHORVFRQIOLFWRVGHOVLJOR;9,,VHHVWDEOHFLODQRUPDGHTXHHOUH\QRSRGD
LPSRQHU QXHYRV LPSXHVWRV VLQ OD DSUREDFLQ GHO 3DUODPHQWR ,JXDO GH LPSRUWDQWH IXH OD GHULYD GH
SRGHU OHQWD \ SURJUHVLYD GHVGH ODV OLWHV KDVWD ORV FLXGDGDQRV HQ JHQHUDO FRPR LOXVWUD OD
PRYLOL]DFLQSROWLFDGHODVFRPXQLGDGHVUXUDOHVYLVWDHQ,QJODWHUUDHQPRPHQWRVFRPRODUHYXHOWD
FDPSHVLQDGH
(VWDGHULYDGHODVLQVWLWXFLRQHVDKRUDLQWHUDFFLRQDEDFRQRWUDFR\XQWXUDFUWLFDSURYRFDGDSRUOD
H[SDQVLQPDVLYDGHOFRPHUFLRHQHO$WOQWLFR&RPRYLPRVHQHOFDSWXORHVWHFDPELRLQIOX\GH
XQD IRUPD GHFLVLYD HQ OD GLQPLFD LQVWLWXFLRQDO IXWXUD TXH GHSHQGD GH VL OD &RURQD SRGD R QR
PRQRSROL]DUHVWHFRPHUFLR(Q,QJODWHUUDHOSRGHUHQFLHUWRPRGRPD\RUGHO3DUODPHQWRVLJQLILFDED
TXHORVPRQDUFDV7XGRU\(VWXDUGRQRSRGDQKDFHUOR(VWRFUHXQDQXHYDFODVHGHFRPHUFLDQWHV\
KRPEUHVGHQHJRFLRVTXHVHRSXVLHURQHQUJLFDPHQWHDOSODQSDUDFUHDUDEVROXWLVPRHQ,QJODWHUUD3RU
HMHPSOR HQ HQ /RQGUHV KDED FRPHUFLDQWHV TXH H[SRUWDEDQ DO &DULEH \ TXH
LPSRUWDEDQ1RUWHDPULFDWHQDFRPHUFLDQWHVTXHH[SRUWDEDQ\TXHLPSRUWDEDQ&RQWUDWDEDQ

DDOPDFHQHURVPDULQHURVFDSLWDQHVHVWLEDGRUHVRILFLQLVWDV\WRGRVHOORVFRPSDUWDQVXVLQWHUHVHVHQ
JHQHUDO2WURVSXHUWRVYLEUDQWHVFRPRORVGH%ULVWRO/LYHUSRRO\3RUWVPRXWKWDPELQHVWDEDQOOHQRV
GH FRPHUFLDQWHV GH HVWH WLSR (VWRV KRPEUHV QXHYRV GHVHDEDQ \ H[LJDQ LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV
GLVWLQWDV \ D PHGLGD TXH VXV QHJRFLRV ORV KDFDQ PV ULFRV VH KDFDQ PV SRGHURVRV /DV PLVPDV
IXHU]DV RSHUDEDQ HQ )UDQFLD (VSDD \ 3RUWXJDO 6LQ HPEDUJR HQ DTXHOORV SDVHV ORV UH\HV HUDQ
PXFKR PV FDSDFHV GH FRQWURODU HO FRPHUFLR \ VXV EHQHILFLRV (O WLSR GH JUXSR QXHYR TXH LED D
WUDQVIRUPDU,QJODWHUUDWDPELQDSDUHFLHQDTXHOORVSDVHVSHURHUDFRQVLGHUDEOHPHQWHPHQRU\PV
GELO
&XDQGR HO GHQRPLQDGR l3DUODPHQWR ODUJR{ VH UHXQL \ HVWDOO OD JXHUUD FLYLO HQ DTXHOORV
FRPHUFLDQWHVVHSXVLHURQVREUHWRGRGHOODGRGHODFDXVDSDUODPHQWDULD$SDUWLUGHSDUWLFLSDURQ
DFWLYDPHQWH HQ OD IRUPDFLQ GHO SDUWLGRZKLJ SDUD RSRQHUVH DO DEVROXWLVPR GH ORV (VWXDUGR \ HQ
 VHUDQ FUXFLDOHV HQ OD GHVWLWXFLQ GH -DFRER ,, 3RU OR WDQWR ODV RSRUWXQLGDGHV GH QHJRFLR
FUHFLHQWH TXH SUHVHQWDED$PULFD OD HQWUDGD PDVLYD GH FRPHUFLDQWHV LQJOHVHV HQ HVWH QHJRFLR \ HO
GHVDUUROORHFRQPLFRGHODVFRORQLDV\ODVIRUWXQDVTXHVHDPDVDURQGXUDQWHHOSURFHVRLQFOLQDURQOD
EDODQ]DGHSRGHUHQODOXFKDHQWUHODPRQDUTXD\DTXHOORVTXHVHRSRQDQDODEVROXWLVPR
4XL]ORPVFUWLFRIXHUDODDSDULFLQ\SRWHQFLDFLQGHLQWHUHVHVGLYHUVRVGHVGHODJHQWU\ OD
FODVHGHDJULFXOWRUHV\FRPHUFLDQWHVTXHKDEDDSDUHFLGRHQHOSHURGR7XGRUKDVWDGLVWLQWRVWLSRVGH
IDEULFDQWHV \ FRPHUFLDQWHV DWOQWLFRV OR TXH VLJQLILF TXH OD FRDOLFLQ FRQWUD HO DEVROXWLVPR
(VWXDUGRQRVRODPHQWHHUDIXHUWHVLQRWDPELQDPSOLD<VHUHIRU]WRGDYDPVSRUODIRUPDFLQGHO
SDUWLGRZKLJ KDFLD TXH SURSRUFLRQ XQD RUJDQL]DFLQ SDUD IRPHQWDU VXV LQWHUHVHV (VWD
SRWHQFLDFLQ IXH OR TXH IXQGDPHQW HO SOXUDOLVPR WUDV OD 5HYROXFLQ JORULRVD 6L WRGRV OR TXH
OXFKDEDQ FRQWUD ORV (VWXDUGR KXELHUDQ WHQLGR ORV PLVPRV LQWHUHVHV \ HO PLVPR RULJHQ HO
GHUURFDPLHQWRGHODPRQDUTXD(VWXDUGRKDEUDWHQLGRPVSUREDELOLGDGHVGHVHUXQDUHSHWLFLQGHOD
&DVD GH /DQFDVWHU FRQWUD OD &DVD GH<RUN HQIUHQWDQGR D XQ JUXSR FRQWUD XQ FRQMXQWR UHGXFLGR GH
LQWHUHVHV \ ILQDOPHQWH UHFUHDQGR XQD IRUPD LJXDO R GLVWLQWD GH LQVWLWXFLRQHV H[WUDFWLYDV 8QD
FRDOLFLQDPSOLDVLJQLILFDEDTXHKDEUDPD\RUHVGHPDQGDVSDUDODFUHDFLQGHLQVWLWXFLRQHVSROWLFDV
SOXUDOLVWDV 6LQ DOJQ WLSR GH SOXUDOLVPR KDEUD HO SHOLJUR GH TXH XQR GH ORV LQWHUHVHV GLYHUVRV
XVXUSDUDHOSRGHUDFRVWDGHOUHVWR(OKHFKRGHTXHHO3DUODPHQWRGHVSXVGHUHSUHVHQWDUDXQD
FRDOLFLQWDQDPSOLDIXHXQIDFWRUFUXFLDOSDUDKDFHUTXHORVSDUODPHQWDULRVHVFXFKDUDQODVSHWLFLRQHV
LQFOXVR ODV TXH SURFHGDQ GH SHUVRQDV H[WHUQDV DO 3DUODPHQWR \ ODV GH TXLHQHV QR WHQDQ GHUHFKR D
YRWR(VWRIXHXQIDFWRUGHWHUPLQDQWHSDUDLPSHGLUORVLQWHQWRVGHXQJUXSRGHFUHDUXQPRQRSROLRD
FRVWDGHOUHVWRFRPRLQWHQWDURQKDFHUORVLQWHUHVHVGHODODQDDQWHVGHODOH\GH0QFKHVWHU
/D5HYROXFLQJORULRVDIXHXQDFRQWHFLPLHQWRGHFLVLYRSUHFLVDPHQWHSRUTXHIXHGLULJLGRSRUXQD
FRDOLFLQ DPSOLD \ HQYDOHQWRQDGD TXH OD GRW DQ GH PV SRGHU \ ORJU IRUMDU XQ UJLPHQ
FRQVWLWXFLRQDO TXH SRQD OPLWHV DO SRGHU GHO HMHFXWLYR \ GH FXDOTXLHUD GH VXV PLHPEURV OR TXH
WDPELQIXHGHWHUPLQDQWH3RUHMHPSORIXHURQHVRVOPLWHVORVTXHLPSLGLHURQTXHORVIDEULFDQWHVGH
ODQDIXHUDQFDSDFHVGHDFDEDUFRQODFRPSHWHQFLDSRWHQFLDOGHORVIDEULFDQWHVGHDOJRGQ\IXVWQ3RU
OR WDQWR DTXHOOD FRDOLFLQ DPSOLD IXH HVHQFLDO HQ HO SHURGR SUHSDUDWRULR TXH FRQGXFLUD D XQ
3DUODPHQWR IXHUWH GHVSXV GH SHUR WDPELQ VLJQLILF TXH GHQWUR GH VWH VH FRPSUREDUD VL
FXDOTXLHUJUXSROOHJDEDDVHUGHPDVLDGRSRGHURVR\DEXVDEDGHVXSRGHU)XHHOIDFWRUFUWLFRSDUDOD
DSDULFLQ GH LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV SOXUDOLVWDV /D FHVLQ GH SRGHUHV D XQD FRDOLFLQ WDQ DPSOLD
WDPELQ IXH FUXFLDO SDUD OD SHUVLVWHQFLD \ HO UHIXHU]R GH HVDV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV SROWLFDV
LQFOXVLYDVFRPRYHUHPRVHQHOFDSWXOR
6LQHPEDUJRQDGDGHHVWRKDFDTXHHOUJLPHQSOXUDOLVWDIXHUDUHDOPHQWHLQHYLWDEOH6XDSDULFLQ
HQ SDUWH VH GHEL DO GHYHQLU FLUFXQVWDQFLDO GH OD KLVWRULD 8QD FRDOLFLQ TXH QR HUD GHPDVLDGR

GLIHUHQWH SXGR VDOLU YLFWRULRVD GH OD JXHUUD FLYLO LQJOHVD FRQWUD ORV (VWXDUGR SHUR HVWR VRODPHQWH
FRQGXMRDODGLFWDGXUDGH2OLYHU&URPZHOO/DIXHU]DGHHVWDFRDOLFLQWDPSRFRJDUDQWL]DEDODGHUURWD
GHODEVROXWLVPR-DFRER,,SRGUDKDEHUGHUURWDGRD*XLOOHUPRGH2UDQJH(OFDPLQRGHOJUDQFDPELR
LQVWLWXFLRQDOIXHFRPRVLHPSUHQRPHQRVIRUWXLWRTXHHOUHVXOWDGRGHRWURVFRQIOLFWRVSROWLFRV)XH
DV DXQTXH HO FDPLQR HVSHFILFR GH OD GHULYD LQVWLWXFLRQDO TXH FUH DTXHOOD DPSOLD FRDOLFLQ VH
RSXVLHUDDODEVROXWLVPR\ODFUWLFDFR\XQWXUDGHODVRSRUWXQLGDGHVGHFRPHUFLRDWOQWLFRKLFLHUDTXH
ORV(VWXDUGROOHYDUDQODVGHSHUGHU3RUFRQVLJXLHQWHHQHVWHFDVRODIDWDOLGDG\XQDDPSOLDFRDOLFLQ
IXHURQIDFWRUHVGHFLVLYRVSDUDODDSDULFLQGHOSOXUDOLVPR\ODVLQVWLWXFLRQHVLQFOXVLYDV


1RHQQXHVWURWHUULWRULRREVWFXORVSDUDHOGHVDUUROOR


/DSURKLELFLQGHODLPSUHQWD

(Q HQ OD FLXGDG DOHPDQD GH 0DLQ] -RKDQQHV *XWHQEHUJ SUHVHQW XQD LQQRYDFLQ TXH WHQGUD
FRQVHFXHQFLDVSURIXQGDVSDUDODKLVWRULDHFRQPLFDSRVWHULRUXQDLPSUHQWDEDVDGDHQWLSRVPRYLEOHV
+DVWD DTXHO PRPHQWR ORV OLEURV WHQDQ TXH VHU FRSLDGRV D PDQR SRU ORV HVFULEDV OR TXH KDFD HO
SURFHVR PX\ OHQWR \ ODERULRVR R VH LPSULPDQ HQ EORTXHV FRQ SLH]DV FRQFUHWDV GH PDGHUD FRUWDGDV
SDUDLPSULPLUFDGDSJLQD/RVOLEURVHUDQXQELHQHVFDVR\PX\FDUR7UDVHOLQYHQWRGH*XWHQEHUJ
ODVFRVDVHPSH]DURQDFDPELDU&RPRORVOLEURVVHLPSULPDQHUDQPVIFLOHVGHFRQVHJXLU6LQHVWD
LQQRYDFLQODHGXFDFLQ\ODDOIDEHWL]DFLQHQPDVDKDEUDQVLGRLPSRVLEOHV
(Q(XURSDRFFLGHQWDOVHUHFRQRFLHQVHJXLGDODLPSRUWDQFLDGHODLPSUHQWD(Q\DKDED
XQDLPSUHQWDDORWURODGRGHODIURQWHUDHQ(VWUDVEXUJR )UDQFLD $ILQDOHVGHODWHFQRORJDVH
KDED H[WHQGLGR SRU ,WDOLD FRQ LPSUHQWDV HQ 5RPD \ 9HQHFLD \ SURQWR OOHJ D )ORUHQFLD 0LOQ \
7XUQ (Q :LOOLDP &D[WRQ PRQW XQD LPSUHQWD HQ /RQGUHV \ GRV DRV GHVSXV KDED XQD HQ
2[IRUG 'XUDQWH HO PLVPR SHURGR OD LPSUHQWD VH H[WHQGL SRU ORV 3DVHV %DMRV (VSDD H LQFOXVR
(XURSDRULHQWDO(QVHDEULXQDLPSUHQWDHQ%XGDSHVW\XQDRPVWDUGHRWUDHQ&UDFRYLD
3HURQRWRGRHOPXQGRFRQVLGHUDEDTXHODLPSUHQWDIXHUDXQDLQQRYDFLQGHVHDEOH<DHQHO
VXOWQRWRPDQR%D\H]LG,,HPLWLXQHGLFWRTXHSURKLEDH[SUHVDPHQWHDORVPXVXOPDQHVLPSULPLUHQ
UDEH(VWDQRUPDIXHUHIRU]DGDWRGDYDPVSRUHOVXOWQ6HOLP,HQ1RIXHKDVWDFXDQGR
VHSHUPLWLODSULPHUDLPSUHQWDHQWLHUUDVRWRPDQDV(QWRQFHVHOVXOWQ$KPHG,,,HPLWLXQGHFUHWR
SRU HO TXH FRQFHGD D ,EUDKLP 0WHIHUULND SHUPLVR SDUD PRQWDU XQD LPSUHQWD ( LQFOXVR HVWH SDVR
WDUGRHVWXYRSODJDGRGHOLPLWDFLRQHV(OGHFUHWRPHQFLRQDEDlHODIRUWXQDGRGDHQHOTXHHVWDWFQLFD
GH2FFLGHQWHVHSUHVHQWHFRPRXQDSURPHWLGD\\DQRVHHVFRQGD{SHURODLPSUHQWDGH0WHIHUULND
LEDDHVWDUFRQWURODGDPX\GHFHUFD(OGHFUHWRHVWDEOHFDORVLJXLHQWH

&RQ HO ILQ GH TXH ORV OLEURV LPSUHVRV QR WHQJDQ HUURUHV GH LPSUHQWD ORV HUXGLWRV UHOLJLRVRV HVSHFLDOL]DGRV HQ OH\ LVOPLFD
LQWHOLJHQWHVUHVSHWDGRV\PHULWRULRVHOH[FHOHQWHFDGGH(VWDPEXO0HYODQD,VKDN\HOFDGGH6HODQLNL0HYODQD6DKLE\HOFDG
GH*DODWD0HYODQD$VDGTXHDXPHQWHQVXVPULWRV\GHODVUGHQHVUHOLJLRVDVLOXVWUHVHOSLODUGHORVHUXGLWRVUHOLJLRVRVUHFWRV
HOMHTXHGH.DVLP3DVD0HYOHYLKDQH0HYODQD0XVDTXHFUH]FDQVXVDELGXUD\FRQRFLPLHQWRFRQWURODUQODUHYLVLQ


0WHIHUULNDREWXYRHOSHUPLVRSDUDPRQWDUXQDLPSUHQWDSHURFXDOTXLHUFRVDTXHLPSULPDGHED
VHU H[DPLQDGD SRU XQ JUXSR GH WUHV HUXGLWRV UHOLJLRVRV \ OHJDOHV ORV FDGHV 4XL] OD VDELGXUD \ HO
FRQRFLPLHQWRGHORVFDGHV\GHFXDOTXLHURWUDSHUVRQDKDEUDQDXPHQWDGRPXFKRPVGHSULVDVLOD
LPSUHQWDKXELHUDHVWDGRGLVSRQLEOHFRQPVIDFLOLGDG3HURQRLEDDVHUDVQLVLTXLHUDGHVSXVGHTXH
0WHIHUULNDREWXYLHUDHOSHUPLVRSDUDPRQWDUVXLPSUHQWD
1R HV GH H[WUDDU TXH 0WHIHUULND LPSULPLHUD SRFRV OLEURV DO ILQDO VRODPHQWH GLHFLVLHWH HQWUH
 FXDQGR HPSH] D RSHUDU OD LPSUHQWD \ FXDQGR O GHM GH WUDEDMDU 6X IDPLOLD LQWHQW
FRQWLQXDU OD WUDGLFLQ SHUR VRODPHQWH FRQVLJXLHURQ LPSULPLU RWURV VLHWH OLEURV DQWHV GH GHMDUOR
ILQDOPHQWH HQ )XHUD GHO FRUD]Q GHO ,PSHULR RWRPDQR HQ 7XUTXD OD LPSUHQWD VH TXHGDED
WRGDYDPVDWUV3RUHMHPSORHQ(JLSWRODSULPHUDLPSUHQWDVHPRQWHQSRUORVIUDQFHVHV
TXH IRUPDEDQ SDUWH GHO LQWHQWR IDOOLGR GH 1DSROHQ %RQDSDUWH GH FRQTXLVWDU DO SDV +DVWD ELHQ
HQWUDGD OD VHJXQGD PLWDG GHO VLJOR;,; OD SURGXFFLQ GH OLEURV GHO ,PSHULR RWRPDQR WRGDYD HUD

UHDOL]DGD SRU HVFULEDV TXH FRSLDEDQ D PDQR ORV OLEURV H[LVWHQWHV $ SULQFLSLRV GHO VLJOR ;9,,, VH
FRQVLGHUDEDTXHKDEDRFKHQWDPLOGHHVWRVHVFULEDVDFWLYRVHQ(VWDPEXO
(VWD RSRVLFLQ D OD LPSUHQWD WXYR FRQVHFXHQFLDV REYLDV SDUD ODDOIDEHWL]DFLQ OD HGXFDFLQ \ HO
[LWR HFRQPLFR (Q SUREDEOHPHQWH VRODPHQWH HO R HO SRU FLHQWR GH ORV FLXGDGDQRV GHO
,PSHULR RWRPDQR HVWDEDQ DOIDEHWL]DGRV PLHQWUDV TXH HQ ,QJODWHUUD HO SRUFHQWDMH GH DOIDEHWL]DFLQ
HUDGHOSRUFLHQWRGHORVKRPEUHVDGXOWRV\HOSRUFLHQWRGHODVPXMHUHVDGXOWDV(QORV3DVHV
%DMRV \ $OHPDQLD ORV QGLFHV GH DOIDEHWL]DFLQ HUDQ LQFOXVR VXSHULRUHV /DV WLHUUDV RWRPDQDV VH
TXHGDURQUH]DJDGDVUHVSHFWRDORVSDVHVHXURSHRVTXHWHQDQPHQRUQLYHOHGXFDWLYRGHHVWHSHURGR
FRPR3RUWXJDOGRQGHSUREDEOHPHQWHVRODPHQWHDOUHGHGRUGHOSRUFLHQWRGHORVDGXOWRVVDEDOHHU\
HVFULELU
6LVHWLHQHHQFXHQWDORIXHUWHPHQWHDEVROXWLVWDV\H[WUDFWLYDVTXHHUDQODVLQVWLWXFLRQHVRWRPDQDV
HV IFLO HQWHQGHU OD KRVWLOLGDG GHO VXOWQ D OD LPSUHQWD /RV OLEURV SURSDJDEDQ LGHDV \ KDFDQ TXH OD
SREODFLQ IXHUD PXFKR PV GLIFLO GH FRQWURODU$OJXQDV GH HVWDV LGHDV SXHGHQ VHU IRUPDV QXHYDV \
YDOLRVDVGHDXPHQWDUHOGHVDUUROORHFRQPLFRSHURRWUDVSXHGHQVHUVXEYHUVLYDV\FXHVWLRQDUHOVWDWX
TXR SROWLFR \ VRFLDO H[LVWHQWH $GHPV ORV OLEURV UHGXFHQ HO SRGHU GH ORV TXH FRQWURODQ HO
FRQRFLPLHQWR RUDO \D TXH KDFHQ TXH HVH FRQRFLPLHQWR HVW GLVSRQLEOH IFLOPHQWH SDUD FXDOTXLHU
SHUVRQD TXH VHSD OHHU (VR VXSRQD XQD DPHQD]D TXH DIHFWDUD DO VWDWX TXR H[LVWHQWH HQ HO TXH HO
FRQRFLPLHQWR HVWDED FRQWURODGR SRU ODV OLWHV /RV VXOWDQHV RWRPDQRV \ HOHVWDEOLVKPHQW UHOLJLRVR
WHPDQODGHVWUXFFLQFUHDWLYDUHVXOWDQWH6XVROXFLQIXHSURKLELUODLPSUHQWD


/D UHYROXFLQ LQGXVWULDO FUH XQD FR\XQWXUD FUWLFD TXH DIHFW SUFWLFDPHQWH D WRGRV ORV SDVHV
$OJXQRV SDVHV FRPR ,QJODWHUUD QR VRODPHQWH SHUPLWLHURQ VLQR TXH IRPHQWDURQ DFWLYDPHQWH HO
FRPHUFLRODLQGXVWULDOL]DFLQ\HOHVSULWXHPSUHQGHGRU\FUHFLHURQUSLGDPHQWH0XFKRVFRPRHO
,PSHULR RWRPDQR &KLQD \ RWURV UHJPHQHV DEVROXWLVWDV VH TXHGDURQ DWUV DO EORTXHDU R DO QR KDFHU
QDGDSDUDIRPHQWDUODH[WHQVLQGHODLQGXVWULD/DVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDV\HFRQPLFDVSHUILODURQOD
UHVSXHVWD D OD LQQRYDFLQ WHFQROJLFD FUHDQGR GH QXHYR HO SDWUQ KDELWXDO GH LQWHUDFFLQ HQWUH ODV
LQVWLWXFLRQHVH[LVWHQWHV\ODVFR\XQWXUDVFUWLFDVTXHFRQGXFDQDODGLYHUJHQFLDHQODVLQVWLWXFLRQHV\
ORVUHVXOWDGRVHFRQPLFRV
(O ,PSHULR RWRPDQR FRQWLQX VLHQGR DEVROXWLVWD KDVWD VX FDGD WUDV HO ILQ GH OD VHJXQGD JXHUUD
PXQGLDO \ SRU OR WDQWR IXH LQFDSD] GH RSRQHUVH R LPSHGLU LQQRYDFLRQHV FRPR OD LPSUHQWD \ OD
GHVWUXFFLQ FUHDWLYD TXH KDEUD SURYRFDGR /D UD]Q GH TXH ORV FDPELRV HFRQPLFRV TXH WXYLHURQ
OXJDU HQ ,QJODWHUUD QR VXFHGLHUDQ HQ HO ,PSHULR RWRPDQR HV OD FRQH[LQ QDWXUDO HQWUH LQVWLWXFLRQHV
SROWLFDVH[WUDFWLYDV\DEVROXWLVWDVHLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVH[WUDFWLYDV(ODEVROXWLVPRHVHOFRQWURO
LOLPLWDGRSRUSDUWHGHXQDQLFDSHUVRQDDXQTXHHQUHDOLGDGORVDEVROXWLVWDVJRELHUQDQFRQHODSR\R
GH DOJXQD OLWH R DOJQ JUXSR UHGXFLGR 3RU HMHPSOR HQ OD 5XVLD GHO VLJOR;,; ORV ]DUHV HUDQ
JREHUQDQWHVDEVROXWLVWDVDSR\DGRVSRUXQDQREOH]DTXHUHSUHVHQWDEDDOUHGHGRUGHOSRUFLHQWRGHOD
SREODFLQWRWDO(VWHJUXSRUHGXFLGRRUJDQL]ODVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVSDUDSHUSHWXDUVXSRGHU1R
KXER3DUODPHQWRQLUHSUHVHQWDFLQSROWLFDGHRWURVJUXSRVGHODVRFLHGDGUXVDKDVWDFXDQGRHO
]DU FUH OD GXPD DXQTXH SURQWR UHGXMR ORV SRFRV SRGHUHV TXH OH KDED FRQFHGLGR &RPR FDEUD
HVSHUDU ODV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV HUDQ H[WUDFWLYDV \D TXH HVWDEDQ RUJDQL]DGDV SDUD FRQVHJXLU OD
P[LPD ULTXH]D SDUD HO ]DU \ ORV QREOHV /D EDVH GH HVWD RUJDQL]DFLQ FRPR RFXUUH HQ PXFKRV
VLVWHPDVHFRQPLFRVH[WUDFWLYRVIXHXQVLVWHPDPDVLYRGHFRQWURO\FRDFFLQGHODPDQRGHREUDHQ
ODVHUYLGXPEUHUXVDTXHHUDSDUWLFXODUPHQWHQRFLYR
(O DEVROXWLVPR QR HUD HO QLFR WLSR GH LQVWLWXFLQ SROWLFD TXH LPSHGD OD LQGXVWULDOL]DFLQ /RV

UHJPHQHV DEVROXWLVWDV QR HUDQ SOXUDOLVWDV \ WHPDQ OD GHVWUXFFLQ FUHDWLYD PXFKRV WHQDQ (VWDGRV
FHQWUDOL]DGRV R FRPR PQLPR HVWDEDQ OR VXILFLHQWHPHQWH FHQWUDOL]DGRV SDUD LPSRQHU SURKLELFLRQHV
HQLQQRYDFLRQHVFRPRODLPSUHQWD,QFOXVRKR\HQGDSDVHVFRPR$IJDQLVWQ+DLW\1HSDOWLHQHQ
(VWDGRVQDFLRQDOHVTXHFDUHFHQGHFHQWUDOL]DFLQSROWLFD(QHOIULFDVXEVDKDULDQDODVLWXDFLQHV
LQFOXVR SHRU &RPR FRPHQWDPRV DQWHULRUPHQWH VLQ XQ (VWDGR FHQWUDOL]DGR TXH SURSRUFLRQH RUGHQ
LPSRQJDUHJODV\GHILHQGDGHUHFKRVGHSURSLHGDGQRSXHGHQDSDUHFHULQVWLWXFLRQHVLQFOXVLYDV(QHVWH
FDSWXORYHUHPRVTXHHQPXFKDVSDUWHVGHOIULFDVXEVDKDULDQD SRUHMHPSORHQ6RPDOLD\HOVXUGH
6XGQ XQJUDQREVWFXORSDUDODLQGXVWULDOL]DFLQIXHODIDOWDGHDOJQWLSRGHFHQWUDOL]DFLQSROWLFD
6LQHVWRVSUHUUHTXLVLWRVQDWXUDOHVODLQGXVWULDOL]DFLQQRWHQDQLQJXQDSRVLELOLGDGGHGHVSHJDU
(ODEVROXWLVPR\ODIDOWDGHFHQWUDOL]DFLQSROWLFDRODH[LVWHQFLDGHXQDFHQWUDOL]DFLQGELOVRQ
GRV REVWFXORV GLVWLQWRV SDUD OD GLIXVLQ GH OD LQGXVWULD 6LQ HPEDUJR WDPELQ HVWQ FRQHFWDGRV
DPERVVLJXHQIXQFLRQDQGRSRUHOWHPRUDODGHVWUXFFLQFUHDWLYD\SRUTXHHOSURFHVRGHFHQWUDOL]DFLQ
SROWLFDDPHQXGRFUHDXQDWHQGHQFLDKDFLDHODEVROXWLVPR/DUHVLVWHQFLDDODFHQWUDOL]DFLQSROWLFD
HVW PRWLYDGD SRU UD]RQHV VLPLODUHV D OD UHVLVWHQFLD D ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV LQFOXVLYDV WHPRU D
SHUGHUSRGHUSROWLFRHVWDYH]SRUHOQXHYR(VWDGRFHQWUDOL]DGRU\SRUODVSHUVRQDVTXHORFRQWURODQ
(Q HO FDSWXOR DQWHULRU YLPRV TXH HO SURFHVR GH FHQWUDOL]DFLQ SROWLFD EDMR OD PRQDUTXD 7XGRU GH
,QJODWHUUD DXPHQW OD GHPDQGD GH YR] \ UHSUHVHQWDFLQ GH YDULDV OLWHV ORFDOHV GLVWLQWDV HQ
LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV QDFLRQDOHV FRPR IRUPD GH HYLWDU HVWD SUGLGD GH SRGHU SROWLFR 6H FUH XQ
3DUODPHQWR PV IXHUWH FRQ OR TXH DO ILQDO VH SHUPLWL TXH DSDUHFLHUDQ LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV
LQFOXVLYDV
6LQ HPEDUJR HQ PXFKRV RWURV FDVRV VXFHGL SUHFLVDPHQWH OR FRQWUDULR \ HO SURFHVR GH
FHQWUDOL]DFLQSROWLFDWDPELQPDUFDHOFRPLHQ]RGHXQDHUDGHPD\RUDEVROXWLVPR8QHMHPSORGH
HOORVRQORVRUJHQHVGHODEVROXWLVPRUXVRIRUMDGRSRU3HGURHO*UDQGHHQWUH\HODRGHVX
PXHUWH 3HGUR FRQVWUX\ XQD QXHYD FDSLWDO HQ 6DQ 3HWHUVEXUJR DUUHEDWDQGR SRGHU D OD YLHMD
DULVWRFUDFLDORVER\DUGRVSDUDFUHDUXQ(VWDGREXURFUWLFR\XQHMUFLWRPRGHUQRV,QFOXVRDEROLOD
'XPD GH ORV ER\DUGRV TXH OH KDEDQ KHFKR ]DU ,QWURGXMR OD WDEOD GH UDQJRV XQD MHUDUTXD VRFLDO
WRWDOPHQWHQXHYDFX\DHVHQFLDHUDHOVHUYLFLRDO]DU7DPELQWRPHOFRQWUROGHOD,JOHVLDLJXDOTXH
(QULTXH 9,,, FXDQGR FHQWUDOL] HO (VWDGR HQ ,QJODWHUUD &RQ HVWH SURFHVR GH FHQWUDOL]DFLQ SROWLFD
3HGURTXLWDEDSRGHUDRWURV\ORUHGLULJDKDFLDVPLVPR6XVUHIRUPDVPLOLWDUHVSURYRFDURQTXHVH
UHEHODUDQORVJXDUGLDVUHDOHVWUDGLFLRQDOHVORVVWUHOWV\(VWDUHYXHOWDIXHVHJXLGDSRURWUDVFRPRODGH
ORVEDVNLUHVHQ$VLDFHQWUDO\ODUHEHOLQGH%XODYLQSHURQLQJXQDWXYR[LWR
$SHVDUGHTXHHOSUR\HFWRGH3HGURHO*UDQGHGHFHQWUDOL]DFLQSROWLFDIXHUDXQ[LWR\VXSHUDUD
D OD RSRVLFLQ HO WLSR GH IXHU]DV TXH VH RSRQDQ D OD FHQWUDOL]DFLQ HVWDWDO FRPR ORVVWUHOWV\ TXH
YLHURQSHOLJUDUVXSRGHUJDQHQPXFKDVSDUWHVGHOPXQGR\ODIDOWDUHVXOWDQWHGHFHQWUDOL]DFLQGHO
(VWDGRVLJQLILFODSHUVLVWHQFLDGHXQWLSRGLVWLQWRGHLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVH[WUDFWLYDV
(Q HVWH FDSWXOR YHUHPRV TXH GXUDQWH OD FR\XQWXUD FUWLFD FUHDGD SRU OD UHYROXFLQ LQGXVWULDO
PXFKRV SDVHV SHUGLHURQ HO WUHQ \ QR DSURYHFKDURQ OD GLIXVLQ GH OD LQGXVWULD 2 ELHQ WHQDQ
LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV H[WUDFWLYDV \ SROWLFDV DEVROXWLVWDV FRPR HO ,PSHULR RWRPDQR R ELHQ
FDUHFDQGHFHQWUDOL]DFLQSROWLFDFRPR6RPDOLD


8QDSHTXHDGLIHUHQFLDTXHLPSRUW

'XUDQWH HO VLJOR;9,, HO DEVROXWLVPR IUDFDV HQ ,QJODWHUUD VLQ HPEDUJR HQ (VSDD VH UHIRU] (O
HTXLYDOHQWHHVSDROGHO3DUODPHQWRLQJOVODV&RUWHVVRODPHQWHH[LVWDQGHQRPEUH(VSDDVHIRUP

HQFRQODXQLQGHORVUHLQRVGH&DVWLOOD\$UDJQDWUDYVGHOPDWULPRQLRGHODUHLQD,VDEHO\HO
UH\)HUQDQGR$TXHOODIHFKDFRLQFLGLFRQHOILQGHOD5HFRQTXLVWDHOODUJRSURFHVRGHH[SXOVLQGH
ORVUDEHVTXHKDEDQRFXSDGRHOVXUGH(VSDD\TXHFRQVWUX\HURQODVJUDQGHVFLXGDGHVGH*UDQDGD
&UGRED\6HYLOODGHVGHHOVLJOR9,,,(OOWLPR(VWDGRUDEHGHODSHQQVXOD,EULFD*UDQDGDFD\HQ
PDQRVGH(VSDDDOPLVPRWLHPSRTXH&ULVWEDO&ROQOOHJD$PULFD\HPSH]DUHFODPDUWLHUUDV
SDUDODFRURQDHVSDRODTXHKDEDILQDQFLDGRVXYLDMH
/DXQLQGHODV&RURQDVGH&DVWLOOD\$UDJQ\VXVKHUHQFLDV\PDWULPRQLRVGLQVWLFRVSRVWHULRUHV
FUHDURQXQVXSHU(VWDGRHXURSHR,VDEHOPXULHQ\VXKLMD-XDQDIXHFRURQDGDUHLQDGH&DVWLOOD
-XDQDVHFDVFRQ)HOLSHGHOD&DVDGH+DEVEXUJRHOKLMRGHOHPSHUDGRUGHO6DFUR,PSHULRURPDQR
0D[LPLOLDQR,(Q&DUORVKLMRGH-XDQD\)HOLSHIXHFRURQDGR&DUORV,GH&DVWLOOD\$UDJQ
7UDV OD PXHUWH GH VX SDGUH &DUORV KHUHG ORV 3DVHV %DMRV \ HO )UDQFR &RQGDGR TXH DDGL D VXV
WHUULWRULRVHQODSHQQVXOD,EULFD\$PULFD(QFXDQGRPXUL0D[LPLOLDQR,&DUORVWDPELQ
KHUHGORVWHUULWRULRVGHORV+DEVEXUJRGH$OHPDQLD\VHFRQYLUWLHQHOHPSHUDGRU&DUORV9GHO6DFUR
,PSHULR URPDQR /R TXH KDED VLGR XQD XQLQ GH GRV UHLQRV HVSDROHV HQ VH FRQYLUWL HQ XQ
LPSHULRPXOWLFRQWLQHQWDO\&DUORVFRQWLQXHOSUR\HFWRSDUDUHIRU]DUHO(VWDGRDEVROXWLVWDTXHKDEDQ
FRPHQ]DGR,VDEHO\)HUQDQGR
(O HVIXHU]R SDUD FRQVWUXLU \ FRQVROLGDU HO DEVROXWLVPR HQ (VSDD UHFLEL OD D\XGD PDVLYD GHO
GHVFXEULPLHQWR GH PHWDOHV SUHFLRVRV HQ $PULFD /D SODWD \D KDED VLGR GHVFXELHUWD HQ JUDQGHV
FDQWLGDGHVHQ*XDQDMXDWR 0[LFR KDFLD\SRFRGHVSXVVHHQFRQWUHQ=DFDWHFDV 0[LFR 
/DFRQTXLVWDGH3HUGHVSXVGHFUHWRGDYDPVULTXH]DSDUDODPRQDUTXD/OHJHQIRUPDGH
FXRWDHOlTXLQWRUHDO{TXHVHUHFLEDGHFXDOTXLHUERWQGHODFRQTXLVWD\WDPELQGHODVPLQDV7DO\
FRPR YLPRV HQ HO FDSWXOR KDFLD DSUR[LPDGDPHQWH VH GHVFXEUL XQD PRQWDD GH SODWD HQ
3RWRVORTXHOOHQWRGDYDPVGHULTXH]DORVFRIUHVGHOUH\HVSDRO
(QHOPRPHQWRGHODXQLQHQWUH$UDJQ\&DVWLOOD(VSDDHUDXQDGHODVSDUWHVGH(XURSDFRQ
PD\RU[LWRHFRQPLFR7UDVODVROLGLILFDFLQGHVXVLVWHPDSROWLFRDEVROXWLVWDVHSURGXMRXQGHFOLYH
HFRQPLFR UHODWLYR TXH GHVSXV GH SDV D VHU DEVROXWR 3UFWLFDPHQWH XQD GH ODV SULPHUDV
DFFLRQHV GH ,VDEHO \ )HUQDQGR GHVSXV GH OD 5HFRQTXLVWD IXH OD H[SXOVLQ GH ORV MXGRV /RV
DSUR[LPDGDPHQWHGRVFLHQWRVPLOMXGRVGH(VSDDGHEDQLUVHDQWHVGHFXDWURPHVHV'HEDQYHQGHU
WRGDVVXVWLHUUDV\ELHQHVDSUHFLRVPX\EDMRV\QRVHOHVSHUPLWDOOHYDUVHRURQLSODWDIXHUDGHOSDV
8QD WUDJHGLD KXPDQD VLPLODU VH SURGXMR XQRV FLHQ DRV PV WDUGH (QWUH \ )HOLSH ,,,
H[SXOV D ORV PRULVFRV GHVFHQGLHQWHV GH ORV FLXGDGDQRV GH ORV DQWHULRUHV (VWDGRV UDEHV GHO VXU GH
(VSDD ,JXDO TXH HQ HO FDVR GH ORV MXGRV ORV PRULVFRV GHEDQ LUVH VRODPHQWH FRQ OR TXH SXGLHUDQ
OOHYDUHQFLPD\QRVHOHVSHUPLWDOOHYDUVHRURSODWDQLRWURVPHWDOHVSUHFLRVRV
([LVWDRWURWLSRGHLQVHJXULGDGGHORVGHUHFKRVGHSURSLHGDGEDMRHOGRPLQLRGHORV+DEVEXUJRHQ
(VSDD)HOLSH,,TXHVXFHGLDVXSDGUH&DUORV9HQIDOWDOSDJRGHVXVGHXGDVHQ\GH
QXHYRHQFRQORTXHOOHYDODUXLQDDODVIDPLOLDVEDQTXHUDV)XJJHU\:HOVHU(OSDSHOGHORV
EDQTXHURV DOHPDQHV IXH DGRSWDGR HQWRQFHV SRU IDPLOLDV EDQTXHUDV JHQRYHVDV TXH D VX YH] IXHURQ
DUUXLQDGDVSRUORVLPSDJRVHVSDROHVSRVWHULRUHVGXUDQWHHOUHLQDGRGHORV+DEVEXUJRHQ
\
,JXDOGHFUXFLDOSDUDODLQHVWDELOLGDGGHORVGHUHFKRVGHSURSLHGDGHQOD(VSDDDEVROXWLVWDIXHHO
LPSDFWR GHO DEVROXWLVPR HQ ODV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV GHO FRPHUFLR \ HO GHVDUUROOR GHO LPSHULR
FRORQLDOHVSDRO&RPRYLPRVHQHOFDSWXORDQWHULRUHO[LWRHFRQPLFRGH,QJODWHUUDVHEDVDEDHQOD
USLGD H[SDQVLQ PHUFDQWLO (Q FRPSDUDFLQ FRQ (VSDD \ 3RUWXJDO ,QJODWHUUD DFDEDED GH OOHJDU DO
FRPHUFLR DWOQWLFR SHUR SHUPLWL XQD SDUWLFLSDFLQ UHODWLYDPHQWH DPSOLD HQ ODV RSRUWXQLGDGHV
FRORQLDOHV\HOFRPHUFLR/RTXHOOHQDEDORVFRIUHVGHOD&RURQDHVSDRODHQULTXHFDDODQXHYDFODVH

HPHUJHQWH GH FRPHUFLDQWHV HQ ,QJODWHUUD )XH SUHFLVDPHQWH HVWD FODVH OD TXH IRUPDUD OD EDVH GHO
GLQDPLVPR HFRQPLFR LQJOV LQLFLDO \ VH FRQYHUWLUD HQ HO EDOXDUWH GH OD FRDOLFLQ SROWLFD
DQWLDEVROXWLVWD
(Q (VSDD ORV SURFHVRV TXH FRQGXMHURQ DO SURJUHVR HFRQPLFR \ HO FDPELR LQVWLWXFLRQDO QR VH
SURGXMHURQ'HVSXVGHOGHVFXEULPLHQWRGH$PULFD,VDEHO\)HUQDQGRRUJDQL]DURQHOFRPHUFLRHQWUH
VXV QXHYDV FRORQLDV \ (VSDD D WUDYV GH XQ JUHPLR GH FRPHUFLDQWHV GH 6HYLOOD VWRV FRQWURODEDQ
WRGRHOFRPHUFLR\VHDVHJXUDEDQGHTXHODPRQDUTXDUHFLELHUDVXFXRWDGHODULTXH]DGH$PULFD1R
KDEDFRPHUFLROLEUHFRQQLQJXQDGHODVFRORQLDV\FDGDDRXQDDPSOLDIORWLOODGHEDUFRVYROYDGH
$PULFDD6HYLOODFRQPHWDOHVSUHFLRVRV\DUWFXORVGHYDORU/DEDVHHVWUHFKD\PRQRSROL]DGDGHHVWH
FRPHUFLR LPSLGL OD DSDULFLQ GH XQD FODVH DPSOLD GH QHJRFLDQWHV TXH WXYLHUDQ RSRUWXQLGDGHV GH
FRPHUFLR FRQ ODV FRORQLDV ,QFOXVR HO FRPHUFLR HQWUH ODV FRORQLDV GH $PULFD HVWDED IXHUWHPHQWH
UHJXODGR 3RU HMHPSOR XQ FRPHUFLDQWH TXH HVWXYLHUD HQ XQD FRORQLD FRPR 1XHYD (VSDD
DSUR[LPDGDPHQWH HO DFWXDO 0[LFR PRGHUQR QR SRGD FRPHUFLDU GLUHFWDPHQWH FRQ QDGLH GH 1XHYD
*UDQDGDODPRGHUQD&RORPELD(VWDVUHVWULFFLRQHVDOFRPHUFLRGHQWURGHO,PSHULRHVSDROUHGXMHURQ
OD SURVSHULGDG HFRQPLFD GH VWH \ WDPELQ LQGLUHFWDPHQWH ORV EHQHILFLRV SRWHQFLDOHV TXH (VSDD
KDEUDORJUDGRDOFRPHUFLDUFRQRWURLPSHULRPVSUVSHUR6LQHPEDUJRHODWUDFWLYRGHODVLWXDFLQ
HUDTXHVHJDUDQWL]DEDTXHODSODWD\HORURFRQWLQXDUDQIOX\HQGRKDVWD(VSDD
/DVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVH[WUDFWLYDVGH(VSDDHUDQUHVXOWDGRGLUHFWRGHODFRQVWUXFFLQGHO
DEVROXWLVPR \ GHO FDPLQR GLVWLQWR HQ FRPSDUDFLQ FRQ ,QJODWHUUD WRPDGR SRU ODV LQVWLWXFLRQHV
SROWLFDV 7DQWR HO UHLQR GH &DVWLOOD FRPR HO GH $UDJQ WHQDQ VXV &RUWHV HO HTXLYDOHQWH GHO
3DUODPHQWRLQJOVTXHUHSUHVHQWDEDQDORVGLVWLQWRVJUXSRVRlHVWDPHQWRV{GHOUHLQR,JXDOTXHHQHO
FDVRLQJOVODV&RUWHVGH&DVWLOODGHEDQVHUFRQYRFDGDVSDUDDSUREDULPSXHVWRVQXHYRV1RREVWDQWH
ODV&RUWHVGH&DVWLOOD\$UDJQUHSUHVHQWDEDQVREUHWRGRDODVFLXGDGHVSULQFLSDOHV\QRDODV]RQDV
XUEDQDV \ D ODV UXUDOHV FRPR HO 3DUODPHQWR LQJOV (Q HO VLJOR;9 UHSUHVHQWDEDQ VRODPHQWH D
GLHFLRFKR FLXGDGHV FDGD XQD GH ODV FXDOHV HQYLDED D GRV GLSXWDGRV (Q FRQVHFXHQFLD ODV &RUWHV QR
UHSUHVHQWDEDQ D XQD VHULH GH JUXSRV WDQ DPSOLD FRPR OD TXH UHSUHVHQWDED HO 3DUODPHQWR LQJOV \
QXQFDVHGHVDUUROODURQFRPRXQQH[RGHLQWHUHVHVYDULDGRVTXHFRPSLWLHUDQSDUDLPSRQHUOPLWHVDO
DEVROXWLVPR 1R SRGDQ OHJLVODU H LQFOXVR HO DOFDQFH GH VX SRGHU UHVSHFWR D ORV LPSXHVWRV HUD
OLPLWDGR 7RGR HVWR IDFLOLW TXH OD PRQDUTXD HVSDROD GHMDUD IXHUD D ODV &RUWHV HQ HO SURFHVR GH
FRQVROLGDFLQ GH VX SURSLR DEVROXWLVPR ,QFOXVR FRQ OD SODWD SURFHGHQWH GH $PULFD &DUORV 9 \
)HOLSH ,, QHFHVLWDEDQ FDGD YH] PV LQJUHVRV ILVFDOHV SDUD ILQDQFLDU XQD VHULH GH JXHUUDV FDUDV (Q
&DUORV9GHFLGLSUHVHQWDUDODV&RUWHVGHPDQGDVSDUDVXELUORVLPSXHVWRV/DVOLWHVXUEDQDV
DSURYHFKDURQHOPRPHQWRSDUDH[LJLUXQFDPELRPXFKRPVDPSOLRHQODV&RUWHV\VXVSRGHUHV(VWD
RSRVLFLQ SDV D VHU YLROHQWD \ SURQWR VH FRQRFL FRPR HO OHYDQWDPLHQWR FRPXQHUR &DUORV SXGR
DSODVWDU OD UHEHOLQ FRQ ODV WURSDV OHDOHV 6LQ HPEDUJR D OR ODUJR GHO UHVWR GH VLJOR;9, KXER XQD
EDWDOOD FRQWLQXD \D TXH OD &RURQD LQWHQWDED DUUHEDWDU D ODV &RUWHV HO GHUHFKR D FREUDU QXHYRV
LPSXHVWRV \ DXPHQWDU ORV YLHMRV TXH \D WHQD $XQTXH HVWD EDWDOOD IOXFWX ILQDOPHQWH UHVXOW
YHQFHGRUDODPRQDUTXD'HVSXVGHODV&RUWHVQRVHYROYHUDQDUHXQLUKDVWDTXHYROYLHURQD
VHUUHFRQVWUXLGDVGXUDQWHODVLQYDVLRQHVQDSROHQLFDVFDVLFLHQWRFLQFXHQWDDRVPVWDUGH
(Q ,QJODWHUUD OD GHUURWD GHO DEVROXWLVPR HQ FRQGXMR QR VRODPHQWH D LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV
SOXUDOLVWDV VLQR WDPELQ D XQ PD\RU GHVDUUROOR GH XQ (VWDGR FHQWUDOL]DGR PXFKR PV HIHFWLYR (Q
(VSDDRFXUULORFRQWUDULRFRQHOWULXQIRGHODEVROXWLVPR$SHVDUGHTXHHOPRQDUFDDWGHSLHV\
PDQRVDODV&RUWHV\HOLPLQFXDOTXLHUUHVWULFFLQSRWHQFLDOGHVXFRPSRUWDPLHQWRHUDFDGDYH]PV
GLIFLO DXPHQWDU ORV LPSXHVWRV LQFOXVR FXDQGR VH LQWHQWDED PHGLDQWH QHJRFLDFLRQHV GLUHFWDV FRQ
FLXGDGHVFRQFUHWDV0LHQWUDVHO(VWDGRLQJOVFUHDEDXQDEXURFUDFLDLPSRVLWLYDPRGHUQD\HILFLHQWH

HO(VWDGRHVSDROGHQXHYRVHPRYDHQVHQWLGRFRQWUDULR/DPRQDUTXDDGHPVGHPRQRSROL]DUHO
FRPHUFLR \ GH QR DVHJXUDU ORV GHUHFKRV GH SURSLHGDG SDUD ORV HPSUHQGHGRUHV YHQGD FDUJRV D
PHQXGR ORV KDFD KHUHGLWDULRV VH SHUPLWD HO OXMR GH FREUDU LPSXHVWRV DJUFRODV H LQFOXVR YHQGD
LQPXQLGDGIUHQWHDODMXVWLFLD
/DV FRQVHFXHQFLDV GH HVWDV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV \ HFRQPLFDV H[WUDFWLYDV HQ (VSDD HUDQ
SUHYLVLEOHV 'XUDQWH HO VLJOR;9,, ,QJODWHUUD VH GLULJD DO FUHFLPLHQWR FRPHUFLDO \ D XQD USLGD
LQGXVWULDOL]DFLQ \ (VSDD FDD HQ SLFDGR \ VH VXPD HQ XQ GHFOLYH HFRQPLFR JHQHUDOL]DGR $
SULQFLSLRVGHVLJORXQDGHFDGDFLQFRSHUVRQDVGH(VSDDYLYDHQ]RQDVXUEDQDV$ILQDOHVGHVLJOR
HVWDFLIUDHUDGHXQDGHFDGDGLH]GHELGRDODXPHQWRGHOHPSREUHFLPLHQWRGHODSREODFLQHVSDROD
/DVUHQWDVHVSDRODVFDDQPLHQWUDVTXH,QJODWHUUDVHKDFDULFD
/D SHUVLVWHQFLD \ HO IRUWDOHFLPLHQWR GHO DEVROXWLVPR HQ (VSDD PLHQWUDV HQ ,QJODWHUUD HUD
H[WLUSDGRHVRWURHMHPSORGHTXHODVSHTXHDVGLIHUHQFLDVLPSRUWDQGXUDQWHODVFR\XQWXUDVFUWLFDV
(VWDV GLIHUHQFLDV UDGLFDEDQ HQ OD IXHU]D \ OD QDWXUDOH]D GH ODV LQVWLWXFLRQHV UHSUHVHQWDWLYDV OD
FR\XQWXUD FUWLFD IXH HO GHVFXEULPLHQWR GH $PULFD /D LQWHUDFFLQ GH HVWRV IDFWRUHV SURYRF TXH
(VSDDUHFRUULHUDXQFDPLQRPX\GLVWLQWRDOGH,QJODWHUUD/DVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVUHODWLYDPHQWH
LQFOXVLYDV TXH DSDUHFLHURQ HQ ,QJODWHUUD FUHDURQ XQ GLQDPLVPR HFRQPLFR VLQ SUHFHGHQWHV TXH
FXOPLQHQODUHYROXFLQLQGXVWULDOPLHQWUDVTXHODLQGXVWULDOL]DFLQQRWHQDQLQJXQDSRVLELOLGDGHQ
(VSDD/DWHFQRORJDLQGXVWULDOVHH[WHQGDSRUPXFKDVSDUWHVGHOPXQGRSHURODHFRQRPDHVSDROD
VHKDEDKXQGLGRWDQWRTXHQLVLTXLHUDH[LVWDODQHFHVLGDGGHTXHOD&RURQDRODVOLWHVWHUUDWHQLHQWHV
EORTXHDUDQODLQGXVWULDOL]DFLQ


(OWHPRUDODLQGXVWULD

6LQ FDPELRV GH ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV \ HO SRGHU SROWLFR VLPLODUHV D ORV TXH VH SURGXMHURQ HQ
,QJODWHUUD GHVSXV GH KDED PX\ SRFDV SRVLELOLGDGHV GH TXH ORV SDVHV DEVROXWLVWDV VH
EHQHILFLDUDQGHODVLQQRYDFLRQHV\ODVQXHYDVWHFQRORJDVGHODUHYROXFLQLQGXVWULDO(Q(VSDDSRU
HMHPSORODIDOWDGHGHUHFKRVGHSURSLHGDGVHJXURV\HOFRODSVRHFRQPLFRJHQHUDOL]DGRVLJQLILFDED
TXHODVSHUVRQDVQRWXYLHUDQQLQJQLQFHQWLYRSDUDKDFHUORVVDFULILFLRVHLQYHUVLRQHVQHFHVDULRV(Q
5XVLD \ $XVWULD+XQJUD QR IXH VLPSOHPHQWH HO DEDQGRQR \ OD PDOD JHVWLQ GH ODV OLWHV \ HO
GHVOL]DPLHQWRHFRQPLFRLQVLGLRVREDMRLQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDVORTXHLPSLGLODLQGXVWULDOL]DFLQ
VLQRTXHORVJREHUQDQWHVEORTXHDURQDFWLYDPHQWHFXDOTXLHULQWHQWRGHLQWURGXFLUDTXHOODVWHFQRORJDV
H LQYHUVLRQHV EVLFDV HQ LQIUDHVWUXFWXUDV FRPR IHUURFDUULOHV TXH SRGUDQ KDEHU DFWXDGR GH
FDWDOL]DGRUHV
(QODSRFDGHODUHYROXFLQLQGXVWULDOHQHOVLJOR;9,,, \ SULQFLSLRV GHO;,;HOPDSDSROWLFRGH
(XURSD HUD PX\ GLVWLQWR D FRPR HV DFWXDOPHQWH (O 6DFUR ,PSHULR URPDQR HUD XQ HQRUPH
FRQJORPHUDGR GH PV GH FXDWURFLHQWRV (VWDGRV OD PD\RUD GH ORV FXDOHV ILQDOPHQWH VH XQLUDQ HQ
$OHPDQLDTXHRFXSDEDODPD\RUSDUWHGH(XURSDFHQWUDO/D&DVDGH+DEVEXUJRWRGDYDHUDXQDJUDQ
IXHU]DSROWLFD\VX,PSHULRFRQRFLGRFRPR,PSHULRGHORV+DEVEXUJRRDXVWURKQJDURVHH[WHQGD
SRUXQDDPSOLDUHDGHDOUHGHGRUGHNLOPHWURVFXDGUDGRVDXQTXH\DQRLQFOX\HUDD(VSDD
GHVSXV GH TXH ORV %RUERQHV VH KXELHUDQ DSRGHUDGR GHO WURQR HVSDRO HQ 5HVSHFWR D VX
SREODFLQHUDHOWHUFHU(VWDGRPVJUDQGHGH(XURSD\HVWDEDFRPSXHVWRSRUXQDVSWLPDSDUWHGHOD
SREODFLQHXURSHD$ILQDOHVGHOVLJOR ;9,,,ODVWLHUUDVGHORV+DEVEXUJRLQFOXDQHQ2FFLGHQWHORTXH
KR\HV%OJLFDFRQRFLGDHQWRQFHVFRPRORV3DVHV%DMRVDXVWULDFRV6LQHPEDUJRODPD\RUSDUWHHUD
HOEORTXHFRQWLJXRGHWLHUUDVDOUHGHGRUGH$XVWULD\+XQJUDTXHLQFOXDODVDFWXDOHV5HSEOLFD&KHFD

\(VORYDTXLDDOQRUWH\(VORYHQLD&URDFLD\JUDQGHVSDUWHVGH,WDOLD\6HUELDDOVXU$OHVWHLQFOXD
JUDQSDUWHGHORTXHKR\VRQ5XPDQD\3RORQLD
/RV FRPHUFLDQWHV GH ORV GRPLQLRV GH ORV +DEVEXUJR HUDQ PXFKR PHQRV LPSRUWDQWHV TXH HQ
,QJODWHUUD\OD6HUYLGXPEUHSUHYDOHFDHQODVWLHUUDVGH(XURSDRULHQWDO&RPRYLPRVHQHOFDSWXOR
+XQJUD \ 3RORQLD HVWDEDQ HQ HO FRUD]Q GH OD VHJXQGD VHUYLGXPEUH GH (XURSD RULHQWDO /RV
+DEVEXUJRDGLIHUHQFLDGHORV(VWXDUGRORJUDURQPDQWHQHUXQFRQWURODEVROXWLVWDIXHUWH)UDQFLVFR,
TXHJREHUQFRPROWLPRHPSHUDGRUGHO6DFUR,PSHULRURPDQRHQWUH\\GHVSXVFRPR
HPSHUDGRUGH$XVWULD+XQJUDKDVWDVXPXHUWHHQHUDXQDEVROXWLVWDFRQVXPDGR1RUHFRQRFD
QLQJQOPLWHDVXSRGHU\VREUHWRGRGHVHDEDSUHVHUYDUHOVWDWXTXRSROWLFR6XHVWUDWHJLDEVLFDHUD
RSRQHUVHDOFDPELRDFXDOTXLHUWLSRGHFDPELR(QORGHMFODURHQXQGLVFXUVRFDUDFWHUVWLFR
GH ORV JREHUQDQWHV +DEVEXUJR TXH GLR DQWH ORV SURIHVRUHV GH XQD HVFXHOD GH /DLEDFK HQ HO TXH
DILUP l1R QHFHVLWR VDELRV VLQR FLXGDGDQRV EXHQRV \ KRQHVWRV 6X WDUHD HV HGXFDU D HVWRV MYHQHV
SDUDTXHVHDQHVWROWLPR$TXHOTXHPHVLUYDGHEHHQVHDUORTXH\ROHRUGHQR6LDOJXLHQQRSXHGH
KDFHUORRYLHQHFRQLGHDVQXHYDVVHSXHGHLUR\RKDUTXHVHYD\D{
/D HPSHUDWUL] 0DUD 7HUHVD TXH UHLQ HQWUH \ IUHFXHQWHPHQWH UHVSRQGD D ODV
VXJHUHQFLDVVREUHFPRPHMRUDURFDPELDULQVWLWXFLRQHVFRPHQWDQGRl'HMDGWRGRFRPRHVW{(OOD\
VXKLMR-RV,,TXHIXHHPSHUDGRUHQWUH\IXHURQUHVSRQVDEOHVGHXQLQWHQWRGHFRQVWUXLU
XQ(VWDGRFHQWUDOPVSRGHURVR\XQVLVWHPDDGPLQLVWUDWLYRPVHIHFWLYR6LQHPEDUJRORKLFLHURQHQ
HOFRQWH[WRGHXQVLVWHPDSROWLFRVLQOLPLWDFLRQHVUHDOHVVREUHVXVDFFLRQHV\FRQSRFRVHOHPHQWRVGH
SOXUDOLVPR 1R KDED XQ SDUODPHQWR QDFLRQDO TXH HMHUFLHUD XQ PQLPR FRQWURO VREUH HO PRQDUFD
VRODPHQWH XQ VLVWHPD GH GLHWDV \ (VWDGRV UHJLRQDOHV TXH KLVWULFDPHQWH KDEDQ WHQLGR SRGHUHV HQ
PDWHULD GH LPSXHVWRV \ UHFOXWDPLHQWR PLOLWDU +DED WRGDYD PHQRV FRQWUROHV VREUH OR TXH SRGDQ
KDFHU ORV +DEVEXUJR DXVWURKQJDURV TXH VREUH ORV PRQDUFDV HVSDROHV \ HO SRGHU SROWLFR HVWDED
FRQFHQWUDGRHVWUHFKDPHQWH
$PHGLGDTXHHODEVROXWLVPRGHORV+DEVEXUJRVHUHIRU]DEDHQHOVLJOR ;9,,,HOSRGHUGHWRGDVODV
LQVWLWXFLRQHV QR PRQUTXLFDV VH GHELOLW DQ PV &XDQGR XQD GHOHJDFLQ GH FLXGDGDQRV GH OD
SURYLQFLDDXVWULDFDGHO7LUROSLGLD)UDQFLVFRXQD&RQVWLWXFLQOUHVSRQGLlb$VTXHTXHULVXQD
&RQVWLWXFLQ>@b1RPHLPSRUWD2VGDUXQD&RQVWLWXFLQSHURWHQLVTXHVDEHUTXHORVVROGDGRV
PHREHGHFHQDP\QRRVORSHGLUGRVYHFHVVLQHFHVLWRGLQHUR(QFXDOTXLHUFDVRRVDFRQVHMRTXH
WHQJLVFXLGDGRFRQORTXHYDLVDGHFLU{$QWHHVWDUHVSXHVWDORVOGHUHVWLUROHVHVUHVSRQGLHURQl6LOR
FUHLV DV HV PHMRU QR WHQHU &RQVWLWXFLQ{ D OR TXH )UDQFLVFR UHVSRQGL l(VR HV OR TXH RSLQR \R
WDPELQ{
)UDQFLVFRGLVROYLHO&RQVHMRGH(VWDGRTXHKDEDXWLOL]DGR0DUD7HUHVDFRPRIRURGHFRQVXOWDV
FRQ VXV PLQLVWURV $ SDUWLU GH DTXHO PRPHQWR QR KDEUD FRQVXOWDV QL GHEDWHV SEOLFRV VREUH ODV
GHFLVLRQHVGHOD&RURQD&UHXQDSROLFDGHO(VWDGR\FHQVXUGHVSLDGDGDPHQWHFXDOTXLHUFRVDTXH
SXGLHUDFRQVLGHUDUVHPQLPDPHQWHUDGLFDO6XILORVRIDGHJRELHUQRIXHGHILQLGDSRUHOFRQGH+DUWLJ
VXDQWLJXRDVHVRUFRPRlPDQWHQLPLHQWRLOLPLWDGRGHODDXWRULGDGGHOVREHUDQR\UHFKD]RGHWRGDVODV
GHPDQGDV SRU SDUWH GHO SXHEOR D XQD SDUWLFLSDFLQ HQ GLFKD DXWRULGDG{ /H D\XG HQ WRGR HVWR HO
SUQFLSH9RQ0HWWHUQLFKQRPEUDGRPLQLVWURGH([WHULRUHVHQ'HKHFKRHOSRGHU\ODLQIOXHQFLD
GH0HWWHUQLFKVREUHYLYLHURQDORVGH)UDQFLVFR\DTXHFRQWLQXVLHQGRPLQLVWURGH([WHULRUHVGXUDQWH
FDVLFXDUHQWDDRV
(QHOFRUD]QGHODVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVGHORV+DEVEXUJRHVWDEDQHORUGHQ\ODVHUYLGXPEUH
IHXGDOHV0VKDFLDHOHVWHGHQWURGHO,PSHULRHOIHXGDOLVPRVHKL]RPVLQWHQVRFRPRUHIOHMRGHOD
GHVLJXDOGDG PV JHQHUDO HQ LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV TXH YLPRV HQ HO FDSWXOR DO LU GH (XURSD
RFFLGHQWDODODRULHQWDO/DPRYLOLGDGGHODPDQRGHREUDHVWDEDPX\UHVWULQJLGD\ODHPLJUDFLQHUD

LOHJDO &XDQGR HO ILOQWURSR LQJOV 5REHUW 2ZHQ LQWHQW FRQYHQFHU DO JRELHUQR DXVWULDFR GH TXH
DGRSWDUDDOJXQDVUHIRUPDVVRFLDOHVSDUDPHMRUDUODVFRQGLFLRQHVGHORVSREUHVXQRGHORVD\XGDQWHV
GH0HWWHUQLFK)ULHGULFKYRQ*HQW]FRQWHVWl1RGHVHDPRVTXHWRGDVODVJUDQGHVPDVDVVHDQULFDVH
LQGHSHQGLHQWHV&PREDPRVDJREHUQDUODVHQWRQFHV"{
$GHPV GH OD VHUYLGXPEUH TXH EORTXHDED FRPSOHWDPHQWH OD DSDULFLQ GH XQ PHUFDGR ODERUDO \
HOLPLQDED ORV LQFHQWLYRV HFRQPLFRV R OD LQLFLDWLYD GH OD SREODFLQ UXUDO HO DEVROXWLVPR GH ORV
+DEVEXUJRSURVSHUDEDJUDFLDVDPRQRSROLRV\RWUDVUHVWULFFLRQHVGHOFRPHUFLR/DHFRQRPDXUEDQD
HVWDEDGRPLQDGDSRUJUHPLRVTXHOLPLWDEDQODHQWUDGDGHQXHYRVPLHPEURVHQODVSURIHVLRQHV+DVWD
 KXER DUDQFHOHV LQWHUQRV GHQWUR GH OD SURSLD $XVWULD \ HQ +XQJUD ORV KXER KDVWD /RV
DUDQFHOHV VREUH ORV SURGXFWRV GH LPSRUWDFLQ HUDQ PX\ HOHYDGRV \ KDED PXFKDV SURKLELFLRQHV
H[SOFLWDVHQODLPSRUWDFLQ\H[SRUWDFLQGHELHQHV
(VHYLGHQWHTXHODHOLPLQDFLQGHPHUFDGRV\ODFUHDFLQGHLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVH[WUDFWLYDV
VRQ EDVWDQWH FDUDFWHUVWLFDV GHO DEVROXWLVPR SHUR )UDQFLVFR IXH PV DOO 1R HUD VRODPHQWH TXH ODV
LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV H[WUDFWLYDV HOLPLQDUDQ ORV LQFHQWLYRV SDUD LQQRYDU R DGRSWDU WHFQRORJDV
QXHYDV(QHOFDSWXORYLPRVTXHHQHOUHLQRGHO&RQJRIUDFDVDURQORVLQWHQWRVGHIRPHQWDUHOXVRGH
DUDGRV SRUTXH OD JHQWH FDUHFD GH LQFHQWLYRV GHELGR D OD QDWXUDOH]D H[WUDFWLYD GH VXV LQVWLWXFLRQHV
HFRQPLFDV (O UH\ GHO &RQJR VH GLR FXHQWD GH TXH VL SRGD KDFHU TXH OD JHQWH XWLOL]DUD DUDGRV OD
SURGXFWLYLGDG DJUFROD DXPHQWDUD \ JHQHUDUD PV ULTXH]D GH OR TXH O VH EHQHILFLDUD VWH HV XQ
LQFHQWLYRHQSRWHQFLDSDUDWRGRVORVJRELHUQRVLQFOXVRORVDEVROXWLVWDV(OSUREOHPDHQHO&RQJRHUD
TXH VXV KDELWDQWHV FRPSUHQGDQ TXH FXDOTXLHU FRVD TXH SURGXMHUDQ SRGD VHU FRQILVFDGD SRU XQ
PRQDUFD DEVROXWLVWD \ HQ FRQVHFXHQFLD QR WHQDQ LQFHQWLYRV SDUD LQYHUWLU QL XWLOL]DU XQD WHFQRORJD
PHMRU(QODVWLHUUDVGHORV+DEVEXUJR)UDQFLVFRQRDQLPDVXVFLXGDGDQRVDDGRSWDUXQDWHFQRORJD
PHMRU DO FRQWUDULR GH KHFKR VH RSXVR D HOOD \ EORTXH OD H[SDQVLQ GH WHFQRORJDV TXH HO SXHEOR
KDEUDHVWDGRGLVSXHVWRDDGRSWDUFRQODVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVH[LVWHQWHV
/DRSRVLFLQDODLQQRYDFLQVHPDQLIHVWGHGRVIRUPDV/DSULPHUDIXHTXH)UDQFLVFR,VHRSXVR
DOGHVDUUROORGHODLQGXVWULDVWDFRQGXFDDIEULFDVTXHFRQFHQWUDUDQDORVWUDEDMDGRUHVSREUHVHQ
FLXGDGHVVREUHWRGRHQODFDSLWDO9LHQD<DTXHOORVWUDEDMDGRUHVSRGUDQDSR\DUDORVTXHVHRSRQDQ
DODEVROXWLVPR/DVSROWLFDVGH)UDQFLVFR,WHQDQFRPRREMHWLYRILMDUODVOLWHVWUDGLFLRQDOHV\HOVWDWX
TXR SROWLFR \ HFRQPLFR 4XHUD TXH OD VRFLHGDG FRQWLQXDUD VLHQGR SULQFLSDOPHQWH DJUFROD \
SHQVDED TXH OD PHMRU IRUPD GH KDFHUOR HUD TXH SDUD HPSH]DU QR VH FRQVWUX\HUDQ IEULFDV (VWR OR
KL]RGLUHFWDPHQWHO(QSURKLELODFUHDFLQGHIEULFDVQXHYDVHQ9LHQD(QOXJDUGHIRPHQWDU
ODLPSRUWDFLQ\ODDGRSFLQGHPDTXLQDULDQXHYDTXHFRQVWLWX\HQODEDVHGHODLQGXVWULDOL]DFLQOD
SURKLELKDVWD
/DVHJXQGDIRUPDIXHTXHVHRSXVRDODFRQVWUXFFLQGHYDVIUUHDVXQDGHODVQXHYDVWHFQRORJDV
FODYHTXHDSRUWDEDODUHYROXFLQLQGXVWULDO(QXQDRFDVLQHQODTXHOHSUHVHQWDURQXQSUR\HFWRSDUD
FRQVWUXLUXQDYDIUUHDHQHOQRUWH)UDQFLVFR,FRQWHVWl1RQRQRWHQGUQDGDTXHYHUFRQHVWRQR
YD\DDVHUTXHODUHYROXFLQOOHJXHDOSDV{
&RPRHOJRELHUQRQRRWRUJDEDXQDFRQFHVLQSDUDFRQVWUXLUYDVSDUDHOWUHQGHYDSRUODSULPHUD
YDTXHVHFRQVWUX\HQHO,PSHULRWXYRTXHXWLOL]DUYDJRQHVWLUDGRVSRUFDEDOORV/DOQHDTXHLEDGH
ODFLXGDGGH/LQ]HQHO'DQXELRDODGH%XGZHLVHQ%RKHPLDVREUHHOUR0ROGRYDVHFRQVWUX\FRQ
SHQGLHQWHV \ HVTXLQDV OR TXH VLJQLILFDED TXH VHUD LPSRVLEOH XWLOL]DUOD GHVSXV SDUD ORV WUHQHV GH
YDSRU$V TXH FRQWLQX XWLOL]DQGR OD IXHU]D GH ORV FDEDOORV KDVWD (O SRWHQFLDO HFRQPLFR GHO
GHVDUUROOR GH OD YD IUUHD HQ HO ,PSHULR SURQWR IXH SHUFLELGR SRU HO EDQTXHUR 6DORPRQ 5RWKVFKLOG
UHSUHVHQWDQWH HQ 9LHQD GH OD JUDQ IDPLOLD GH EDQTXHURV 1DWKDQ KHUPDQR GH 6DORPRQ TXH YLYD HQ
,QJODWHUUDVHTXHGLPSUHVLRQDGRSRUHOPRWRUGH*HRUJH6WHSKHQVRQ7KH5RFNHW\HOSRWHQFLDOGHOD

ORFRPRFLQGHYDSRU6HSXVRHQFRQWDFWRFRQVXKHUPDQRSDUDDQLPDUOHDEXVFDURSRUWXQLGDGHVGH
GHVDUUROODU YDV IUUHDV HQ $XVWULD \D TXH FUHD TXH OD IDPLOLD SRGD ORJUDU JUDQGHV EHQHILFLRV
ILQDQFLDQGR HO GHVDUUROOR GHO IHUURFDUULO 6DORPRQ HVWXYR GH DFXHUGR SHUR HO SODQ QR OOHJ D EXHQ
SXHUWRSRUTXHHOHPSHUDGRU)UDQFLVFRYROYLDGHFLUTXHQR
/D RSRVLFLQ D OD LQGXVWULD \ DO IHUURFDUULO LPSXOVDGR SRU YDSRU VH GHED D OD SUHRFXSDFLQ GH
)UDQFLVFR SRU OD GHVWUXFFLQ FUHDWLYD TXH DFRPSDDED HO GHVDUUROOR GH XQD HFRQRPD PRGHUQD 6XV
SULRULGDGHVHUDQJDUDQWL]DUODHVWDELOLGDGGHODVLQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDVTXHJREHUQDED\SURWHJHUODV
YHQWDMDV GH ODV OLWHV WUDGLFLRQDOHV TXH OH GDEDQ DSR\R 1R VRODPHQWH KDED SRFR TXH JDQDU FRQ OD
LQGXVWULDOL]DFLQTXHVRFDYDUDHORUGHQIHXGDODWUD\HQGRODPDQRGHREUDGHOFDPSRDODVFLXGDGHV
VLQR TXH )UDQFLVFR WDPELQ UHFRQRFL OD DPHQD]D TXH VXSRQGUDQ ORV JUDQGHV FDPELRV HFRQPLFRV
SDUD VX SRGHU SROWLFR (Q FRQVHFXHQFLD EORTXH OD LQGXVWULD \ HO SURJUHVR HFRQPLFR ILMDQGR HO
UHWUDVRHFRQPLFRTXHVHPDQLIHVWGHPXFKDVIRUPDV3RUHMHPSORFRUUD\DHODRHOSRU
FLHQWRGHOKLHUURPXQGLDOVHSURGXFDXWLOL]DQGRFDUEQSHURODPLWDGGHODSURGXFFLQGHOWHUULWRULR
GHORV+DEVEXUJRWRGDYDHPSOHDEDHOPXFKRPHQRVHILFLHQWHFDUEQYHJHWDO'HIRUPDVLPLODUKDVWD
ODSULPHUDJXHUUDPXQGLDOFXDQGRVHKXQGLHO,PSHULRORVDUWFXORVWH[WLOHVQXQFDVHOOHJDURQDWHMHU
GHIRUPDFRPSOHWDPHQWHPHFQLFDVLQRGHIRUPDPDQXDO
$XVWULD+XQJUDQRHUDHOQLFRFDVRGHWHPRUDODLQGXVWULD0VDOHVWH5XVLDWHQDXQFRQMXQWR
LJXDOPHQWH DEVROXWLVWD GH LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV FUHDGDV SRU 3HGUR HO *UDQGH FRPR YLPRV
DQWHULRUPHQWHHQHVWHFDSWXOR,JXDOTXH$XVWULD+XQJUDODVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVGH5XVLDHUDQ
DOWDPHQWHH[WUDFWLYDV\VHEDVDEDQHQODVHUYLGXPEUHFRQORTXHPDQWHQDQFRPRPQLPRDODPLWDG
GHODSREODFLQDWDGDDODWLHUUD/RVVLHUYRVWHQDQTXHWUDEDMDUDFDPELRGHQDGDWUHVGDVDODVHPDQD
HQ ODV WLHUUDV GH VXV VHRUHV 1R VH SRGDQ PDUFKDU FDUHFDQ GH OLEHUWDG GH RILFLR \ SRGDQ VHU
YHQGLGRV SRU FDSULFKR GH VX VHRU D RWUR VHRU (O ILOVRIR UDGLFDO 3LRWU .URSRWNLQ XQR GH ORV
IXQGDGRUHVGHODQDUTXLVPRPRGHUQRGHMXQDGHVFULSFLQFODUDGHOIXQFLRQDPLHQWRGHODVHUYLGXPEUH
GXUDQWHHOUHLQDGRGHO]DU1LFROV,TXHJREHUQ5XVLDGHVGHKDVWD5HFRUGDEDGHVXQLH]

>@KLVWRULDVGHKRPEUHV\PXMHUHVDUUDQFDGRVGHVXVIDPLOLDV\VXVSXHEORV\YHQGLGRVSHUGLGRVHQDSXHVWDVRFDPELDGRVSRU
XQSDUGHSHUURVGHFD]D\WUDQVSRUWDGRVDDOJXQDSDUWHUHPRWDGH5XVLD>@GHQLRVDUUHEDWDGRVDVXVSDGUHV\YHQGLGRVDDPRV
FUXHOHV R GLVROXWRV GH D]RWHV HQ ORV HVWDEORV OR TXH RFXUUD WRGRV ORV GDV FRQ XQD FUXHOGDG QXQFD YLVWD GH XQD QLD TXH
HQFRQWU VX QLFD VDOYDFLQ HQ DKRJDUVH GH XQ KRPEUH TXH VH KDED KHFKR YLHMR DO VHUYLFLR GH VX VHRU \ TXH ILQDOPHQWH VH
DKRUF EDMR OD YHQWDQD GH VX VHRU \ GH UHYXHOWDV GH VLHUYRV TXH IXHURQ VXSULPLGDV SRU ORV JHQHUDOHV GH 1LFROV , JROSHDQGR
KDVWDODPXHUWHDFDGDGFLPRRTXLQWRKRPEUHTXHVDFDEDQGHODVILODV\DVRODQGRHOSXHEOR>@5HVSHFWRDODSREUH]DTXHYL
GXUDQWH QXHVWURV YLDMHV D FLHUWRV SXHEORV VREUH WRGR ORV TXH SHUWHQHFDQ D OD IDPLOLD LPSHULDO QR KD\ SDODEUDV DGHFXDGDV SDUD
GHVFULELUODPLVHULDDORVOHFWRUHVTXHQRODKDQYLVWR


([DFWDPHQWH FRPR HQ $XVWULD+XQJUD HO DEVROXWLVPR QR VRODPHQWH FUH XQD VHULH GH
LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV TXH LPSLGLHURQ OD SURVSHULGDG GH OD VRFLHGDG +DED XQ WHPRU VLPLODU D OD
GHVWUXFFLQFUHDWLYDDODLQGXVWULD\DOIHUURFDUULO(QHOFRUD]QGHHVWDRSRVLFLQGXUDQWHHOUHLQDGR
GH1LFROV,HVWDEDHOFRQGH(JRU.DQNULQTXHIXHPLQLVWURGH)LQDQ]DVHQWUH\\TXHWXYR
XQ SDSHO FODYH DO RSRQHUVH D ORV FDPELRV HQ OD VRFLHGDG QHFHVDULRV SDUD IRPHQWDU OD SURVSHULGDG
HFRQPLFD
/DV SROWLFDV GH .DQNULQ WHQDQ FRPR REMHWLYR UHIRU]DU ORV SLODUHV SROWLFRV WUDGLFLRQDOHV GHO
UJLPHQVREUHWRGRORVGHODDULVWRFUDFLDWHUUDWHQLHQWH\PDQWHQHUDODVRFLHGDGUXUDO\DJUFROD7UDV
FRQYHUWLUVH HQ PLQLVWUR GH )LQDQ]DV .DQNULQ USLGDPHQWH DQXO XQD SURSXHVWD GHO PLQLVWUR GH
)LQDQ]DV DQWHULRU *XUHY SDUD GHVDUUROODU XQ %DQFR &RPHUFLDO SURSLHGDG GHO JRELHUQR SDUD KDFHU
SUVWDPRV D OD LQGXVWULD .DQNULQ UHDEUL HO %DQFR GH 3UVWDPRV (VWDWDO TXH KDED HVWDGR FHUUDGR
GXUDQWHODVJXHUUDVQDSROHQLFDV(VWHEDQFRVHKDEDFUHDGRRULJLQDOPHQWHSDUDFRQFHGHUSUVWDPRVD

JUDQGHVWHUUDWHQLHQWHVDWLSRVVXEYHQFLRQDGRVSROWLFDTXH.DQNULQDSUREDED/RVSUVWDPRVH[LJDQ
TXH ORV VROLFLWDQWHV SUHVHQWDUDQ VLHUYRV FRPR lJDUDQWD{ R DYDO GH IRUPD TXH VRODPHQWH ORV
WHUUDWHQLHQWHV IHXGDOHV SRGDQ REWHQHU DTXHOORV SUVWDPRV 3DUD ILQDQFLDU HO %DQFR GH 3UVWDPRV
(VWDWDO.DQNULQWUDQVILULDFWLYRVGHO%DQFR&RPHUFLDOFRQORTXHPDWDEDGRVSMDURVGHXQWLURGH
HVWHPRGRTXHGDUDSRFRGLQHURSDUDODLQGXVWULD
/D DFWLWXG GH .DQNULQ HVWDED SURIWLFDPHQWH GHWHUPLQDGD SRU HO WHPRU GH TXH HO FDPELR
HFRQPLFRFRQOOHYDUDHOFDPELRSROWLFRXQDVLGHDVTXHFRPSDUWDHO]DU1LFROV/DOOHJDGDDOSRGHU
GH1LFROVHQGLFLHPEUHGHKDEDVLGRFDVLDERUWDGDSRUXQJROSHIUXVWUDGRGHRILFLDOHVPLOLWDUHV
ORV GHQRPLQDGRVGHFHPEULVWDVTXHWHQDQXQSURJUDPDUDGLFDOGHFDPELRVRFLDO1LFROVHVFULELDO
JUDQGXTXH0LMDOl/DUHYROXFLQHVWDODVSXHUWDVGH5XVLDSHURMXURTXHQRSHQHWUDUHQHOSDV
PLHQWUDV\RYLYD{
1LFROVWHPDORVFDPELRVVRFLDOHVTXHFRQOOHYDUDODFUHDFLQGHXQDHFRQRPDPRGHUQD7DO\
FRPR GLMR HQ XQ GLVFXUVR TXH SURQXQFL HQ XQD UHXQLQ GH IDEULFDQWHV HQ XQD PXHVWUD LQGXVWULDO GH
0RVF

7DQWRHO(VWDGRFRPRORVIDEULFDQWHVGHEHQFHQWUDUVXDWHQFLQHQXQWHPDVLQHOFXDOODVIEULFDVHQVVHFRQYHUWLUDQHQXQPDO
\QRHQXQDEHQGLFLQHOFXLGDGRGHORVWUDEDMDGRUHVTXHDXPHQWDQHQQPHURDQXDOPHQWH1HFHVLWDQXQDVXSHUYLVLQHQUJLFD\
SDWHUQDO GH VX PRUDO VLQ HOOD HVWD PDVD GH SHUVRQDV SRFR D SRFR VH FRUURPSHU \ DO ILQDO VH FRQYHUWLU HQ XQD FODVH WDQ
PLVHUDEOHFRPRSHOLJURVDSDUDVXVVHRUHV


,JXDOTXHHQHOFDVRGH)UDQFLVFR,1LFROVWHPDTXHODGHVWUXFFLQFUHDWLYDGHVHQFDGHQDGDSRU
XQD HFRQRPD LQGXVWULDO PRGHUQD VRFDYDUD HO VWDWX TXR SROWLFR HQ 5XVLD $OHQWDGR SRU 1LFROV
.DQNULQ GLR SDVRV HVSHFILFRV SDUD UDOHQWL]DU HO SRWHQFLDO SDUD OD LQGXVWULD 3URKLEL YDULDV
H[SRVLFLRQHV LQGXVWULDOHV TXH SUHYLDPHQWH VH KDEDQ UHDOL]DGR SHULGLFDPHQWH SDUD PRVWUDU
WHFQRORJDVQXHYDV\IDFLOLWDUODDGRSFLQGHGLFKDVQRYHGDGHV
(Q(XURSDIXHVDFXGLGDSRUXQDVHULHGHOHYDQWDPLHQWRVUHYROXFLRQDULRV(QUHVSXHVWDDXQR
GH HOORV$$ =DNUHYVNLL JREHUQDGRU PLOLWDU GH 0RVF HQFDUJDGR GH PDQWHQHU HO RUGHQ SEOLFR
HVFULEL D 1LFROV l3DUD HO PDQWHQLPLHQWR GH OD FDOPD \ OD SURVSHULGDG TXH HQ OD DFWXDOLGDG
VRODPHQWHGLVIUXWD5XVLDHOJRELHUQRQRGHEHSHUPLWLUODUHXQLQGHSHUVRQDVGLVROXWDV\VLQKRJDU
TXHIFLOPHQWHVHXQLUDQDFXDOTXLHUPRYLPLHQWRGHVWUX\HQGRODSD]VRFLDORSULYDGD{6XFRQVHMR
IXHOOHYDGRDQWHORVPLQLVWURVGH1LFROV\HQVHSURPXOJXQDOH\TXHSRQDOPLWHVVHYHURVDO
QPHUR GH IEULFDV TXH VH SRGDQ DEULU HQ FXDOTXLHU SDUWH GH 0RVF 3URKLED HVSHFILFDPHQWH OD
DSHUWXUDGHIEULFDVGHKLODGRGHODQDRDOJRGQ\GHIXQGLFLRQHVGHKLHUUR2WUDVLQGXVWULDVFRPRHO
WHMLGR\HOWHLGRWHQDQTXHKDFHUXQDSHWLFLQDOJREHUQDGRUPLOLWDUVLTXHUDQDEULUQXHYDVIEULFDV
$O ILQDO HO KLODGR GH DOJRGQ VH SURKLEL H[SOFLWDPHQWH (O REMHWLYR GH OD OH\ HUD DFDEDU FRQ
FXDOTXLHUFRQFHQWUDFLQGHWUDEDMDGRUHVSRWHQFLDOPHQWHUHEHOGHVHQODFLXGDG
/DRSRVLFLQDOIHUURFDUULODFRPSDDODRSRVLFLQDODLQGXVWULDH[DFWDPHQWHFRPRHQ$XVWULD
+XQJUD$QWHV GH VRODPHQWH KDED XQ IHUURFDUULO HQ 5XVLD HO GH 7VDUVNRH 6HOR TXH UHFRUUD
YHLQWLVLHWH NLOPHWURV GHVGH 6DQ 3HWHUVEXUJR KDVWD ODV UHVLGHQFLDV LPSHULDOHV GH 7VDUVNRH 6HOR \
3DYORYVN.DQNULQVHRSRQDDODLQGXVWULD\QRYHDUD]RQHVSDUDIRPHQWDUHOIHUURFDUULO$ILUPDED
TXHVWHFRQOOHYDUDXQDSHOLJURVDPRYLOLGDGVRFLDO\GHVWDFDEDTXHlORVIHUURFDUULOHVQRVLHPSUHVRQ
UHVXOWDGR GH XQD QHFHVLGDG QDWXUDO VLQR TXH VRQ PV ELHQ XQ REMHWR GH QHFHVLGDG R OXMR DUWLILFLDO
)RPHQWDQHOYLDMHLQQHFHVDULRGHXQOXJDUDRWURORTXHHVWRWDOPHQWHWSLFRGHQXHVWURWLHPSR{
.DQNULQUHFKD]QXPHURVDVRIHUWDVSDUDFRQVWUXLUYDVIUUHDV\KXERTXHHVSHUDUKDVWDSDUD
TXH VH FUHDUD XQD OQHD TXH XQLHUD 0RVF FRQ 6DQ 3HWHUVEXUJR /D SROWLFD GH .DQNULQ FRQWLQX
JUDFLDV DO FRQGH .OHLQPLFKHO TXH IXH QRPEUDGR MHIH GH OD DGPLQLVWUDFLQ FHQWUDO GH WUDQVSRUWHV \

HGLILFLRV SEOLFRV (VWD LQVWLWXFLQ VH FRQYLUWL HQ HO UELWUR SULQFLSDO GH OD FRQVWUXFFLQ GHO
IHUURFDUULO \ .OHLQPLFKHO OD XWLOL] FRPR SODWDIRUPD SDUD GLVXDGLU GH VX FRQVWUXFFLQ 'HVSXV GH
 LQFOXVR XWLOL] VX SRGHU SDUD FHQVXUDU HO GHEDWH VREUH HO GHVDUUROOR GHO IHUURFDUULO HQ ORV
SHULGLFRV(Q HO PDSD VH PXHVWUDQ ODV FRQVHFXHQFLDV GH HVWD OJLFD 0LHQWUDV HO IHUURFDUULO DWUDYHVDED
*UDQ%UHWDD\ODPD\RUSDUWHGHOQRURHVWHGH(XURSDHQPX\SRFDVYDVIUUHDVSHQHWUDEDQHQ
HOYDVWRWHUULWRULRGH5XVLD/DSROWLFDFRQWUDHOIHUURFDUULOVRODPHQWHFDPELGHVSXVGHODGHUURWD
GHILQLWLYDUXVDDPDQRVGHODVIXHU]DVEULWQLFDVIUDQFHVDV\RWRPDQDVHQODJXHUUDGH&ULPHD 
 FXDQGR VH FRQVLGHU TXH HO UHWUDVR GH VX UHG GH WUDQVSRUWH HUD XQD VHULD GHVYHQWDMD SDUD OD
VHJXULGDGUXVD$GHPVKXERPX\SRFRGHVDUUROORGHOIHUURFDUULOHQHO,PSHULRDXVWURKQJDURIXHUD
GH$XVWULD\ODVSDUWHVRFFLGHQWDOHVGHO,PSHULRQRREVWDQWHODVUHYROXFLRQHVGHVOOHYDURQHO
FDPELRDDTXHOORVWHUULWRULRVVREUHWRGRODDEROLFLQGHODVHUYLGXPEUH1RVHSHUPLWHODQDYHJDFLQ

(O DEVROXWLVPR UHLQ QR VRODPHQWH HQ JUDQ SDUWH GH (XURSD VLQR WDPELQ HQ $VLD \ GH PDQHUD
VLPLODULPSLGLODLQGXVWULDOL]DFLQGXUDQWHODFR\XQWXUDFUWLFDFUHDGDSRUODUHYROXFLQLQGXVWULDO
/DV GLQDVWDV 0LQJ \ 4LQJ GH &KLQD \ HO DEVROXWLVPR GHO ,PSHULR RWRPDQR LOXVWUDQ HVWH SDWUQ
'XUDQWHODGLQDVWD6RQJHQWUHORVDRV\&KLQDHUDOGHUPXQGLDOHQPXFKDVLQQRYDFLRQHV
WHFQROJLFDV,QYHQWDURQHOUHORMODEUMXODODSOYRUDHOSDSHO\HOSDSHOPRQHGDODSRUFHODQD\ORV
DOWRVKRUQRVSDUDKDFHUKLHUURIXQGLGRDQWHVTXH(XURSD'HVDUUROODURQLQGHSHQGLHQWHPHQWHUXHFDV\
HQHUJD KLGUXOLFD PV R PHQRV D OD YH] TXH DSDUHFLHURQ HQ HO RWUR H[WUHPR GH (XUDVLD (Q
FRQVHFXHQFLD HQ HO DR HO QLYHO GH YLGD HUD SUREDEOHPHQWH FRPR PQLPR WDQ DOWR HQ &KLQD
FRPRHQ(XURSD'XUDQWHVLJORV&KLQDWDPELQWXYRXQ(VWDGRFHQWUDOL]DGRFRQXQDIXQFLQSEOLFD
FRQWUDWDGDPHULWRFUWLFDPHQWH
6LQ HPEDUJR &KLQD HUD DEVROXWLVWD \ HO FUHFLPLHQWR EDMR OD GLQDVWD 6RQJ VH UHDOL]DED FRQ
LQVWLWXFLRQHV H[WUDFWLYDV 1R KDED UHSUHVHQWDFLQ SROWLFD SDUD QLQJQ JUXSR TXH QR IXHUD OD
PRQDUTXD HQ OD VRFLHGDG QDGD TXH VH SDUHFLHUD DO 3DUODPHQWR LQJOV R D ODV &RUWHV HVSDRODV /RV
FRPHUFLDQWHVVLHPSUHKDEDQWHQLGRXQHVWDWXVSUHFDULRHQ&KLQD\ORVJUDQGHVLQYHQWRVGHORV6RQJ
QR IXHURQ LPSXOVDGRV SRU LQFHQWLYRV GHO PHUFDGR VLQR DXVSLFLDGRV R LQFOXVR RUGHQDGRV SRU HO
JRELHUQR 3RFR GH DTXHOOR IXH FRPHUFLDOL]DGR 7UDV OD GLQDVWD 6RQJ HO FRQWURO GHO (VWDGR VH
LQWHQVLILF GXUDQWH ODV GLQDVWDV 0LQJ \ 4LQJ (Q OD UD] GH DTXHO FRQWURO HQFRQWUDPRV OD OJLFD
KDELWXDO GH ODV LQVWLWXFLRQHV H[WUDFWLYDV &RPR OD PD\RUD GH ORV JREHUQDQWHV TXH SUHVLGDQ FRQ
LQVWLWXFLRQHV H[WUDFWLYDV ORV HPSHUDGRUHV DEVROXWLVWDV GH &KLQD VH RSRQDQ DO FDPELR EXVFDEDQ OD
HVWDELOLGDG\HVHQFLDOPHQWHWHPDQODGHVWUXFFLQFUHDWLYD
(O FDVR TXH PHMRU OR LOXVWUD HV OD KLVWRULD GHO FRPHUFLR LQWHUQDFLRQDO &RPR KHPRV YLVWR HO
GHVFXEULPLHQWRGH$PULFD\ODRUJDQL]DFLQGHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDOWXYLHURQXQSDSHOFUXFLDOHQ
ORVFRQIOLFWRVSROWLFRV\ORVFDPELRVLQVWLWXFLRQDOHVGHODLQFLSLHQWH(XURSDPRGHUQD(Q&KLQDORV
FRPHUFLDQWHVSULYDGRVQRUPDOPHQWHKDFDQQHJRFLRVGHQWURGHOSDVSHURHO(VWDGRPRQRSROL]DEDHO
FRPHUFLR H[WHULRU &XDQGR OD GLQDVWD 0LQJ OOHJ DO SRGHU HQ HO DR HO HPSHUDGRU +RQJZX
JREHUQGXUDQWHWUHLQWDDRV$+RQJZXOHSUHRFXSDEDTXHHOFRPHUFLRH[WHULRUIXHUDGHVHVWDELOL]DGRU
GHVGHHOSXQWRGHYLVWDSROWLFR\VRFLDO\SHUPLWLTXHKXELHUDFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDOVRODPHQWHVL
HVWDED RUJDQL]DGR SRU HO JRELHUQR \ VL LPSOLFDED UHFDXGDU LPSXHVWRV QR OOHYDU D FDER DFWLYLGDGHV
FRPHUFLDOHV+RQJZXLQFOXVRHMHFXWDFLHQWRVGHSHUVRQDVDFXVDGDVGHLQWHQWDUFRQYHUWLUODVPLVLRQHV
WULEXWDULDV HQ DYHQWXUDV FRPHUFLDOHV (QWUH \ QR VH SHUPLWLHURQ PLVLRQHV WULEXWDULDV TXH
VXSXVLHUDQ QDYHJDU HQ HO RFDQR 3URKLEL D ODV SHUVRQDV IVLFDV FRPHUFLDU FRQ HO H[WUDQMHUR \ QR
SHUPLWLTXHORVFKLQRVQDYHJDUDQIXHUDGHOSDV
(Q HO HPSHUDGRU <RQJOH OOHJ DO WURQR H LQLFL XQR GH ORV SHURGRV PV IDPRVRV GH OD
KLVWRULD FKLQD UHDQXGDQGR HO FRPHUFLR H[WHULRU SDWURFLQDGR SRU HO JRELHUQR D JUDQ HVFDOD <RQJOH
SDWURFLQDODOPLUDQWH=KHQJ+HSDUDTXHUHDOL]DUDVHLVHQRUPHVPLVLRQHVDOVXUHVWH\DOVXUGH$VLD
$UDELD\IULFD/RVFKLQRVFRQRFDQDTXHOORVOXJDUHVSRUVXODUJDKLVWRULDGHUHODFLRQHVFRPHUFLDOHV
SHUR QXQFD KDED VXFHGLGR QDGD D HVD HVFDOD DQWHV /D SULPHUD IORWD LQFOXD D YHLQWLVLHWH PLO
RFKRFLHQWRV KRPEUHV \ VHVHQWD \ GRV JUDQGHV EDUFRV GH WHVRURV DFRPSDDGRV SRU FLHQWR QRYHQWD
EDUFRVPVSHTXHRVHQWUHORVTXHVHFRQWDEDQDOJXQRVHVSHFILFDPHQWHSDUDOOHYDUDJXDGXOFHRWURV
SDUD SURYLVLRQHV \ RWURV SDUD WURSDV 6LQ HPEDUJR HO HPSHUDGRU<RQJOH GHWXYR WHPSRUDOPHQWH ODV
PLVLRQHVGHVSXVGHODVH[WDHQ(VWRVHKL]RSHUPDQHQWHSRUSDUWHGHVXVXFHVRU+RQJ[LTXH

JREHUQGHD/DPXHUWHSUHPDWXUDGH+RQJ[LOOHYDOWURQRDOHPSHUDGRU;XDQGHTXHDO
SULQFLSLR SHUPLWL TXH =KHQJ +H OOHYDUD D FDER VX PLVLQ ILQDO HQ 1R REVWDQWH GHVSXV GH
VWDVHSURKLELWRGRHOFRPHUFLRH[WHULRU(QLQFOXVRVHGHFODULOHJDOFRQVWUXLUEDUFRVSDUDOD
QDYHJDFLQPDUWLPD/DSURKLELFLQGHOFRPHUFLRH[WHULRUFRQWLQXKDVWD
(VWRVDFRQWHFLPLHQWRVDXQTXHVRODPHQWHHUDQODSXQWDGHOLFHEHUJH[WUDFWLYRTXHLPSHGDPXFKDV
DFWLYLGDGHVHFRQPLFDVFRQVLGHUDGDVSRWHQFLDOPHQWHGHVHVWDELOL]DGRUDVWXYLHURQXQLPSDFWRFUXFLDO
HQ HO GHVDUUROOR HFRQPLFR FKLQR -XVWR HQ HO PRPHQWR HQ HO TXH HO FRPHUFLR LQWHUQDFLRQDO \ HO
GHVFXEULPLHQWRGH$PULFDHVWDEDQWUDQVIRUPDQGRIXQGDPHQWDOPHQWHODVLQVWLWXFLRQHVGH,QJODWHUUD
&KLQDVHDSDUWGHHVWDFR\XQWXUDFUWLFD\VHUHSOHJKDFLDHOLQWHULRU(VWHFDPELRQRDFDEHQ
/DGLQDVWD0LQJIXHGHUURFDGDHQSRUHOSXHEOR\XUFKHQORVPDQFKHVGHOLQWHULRUGH$VLDTXH
FUHDURQ OD GLQDVWD 4LQJ 3RVWHULRUPHQWH VH YLYL XQ SHURGR GH LQWHQVD LQHVWDELOLGDG SROWLFD /RV
4LQJ H[SURSLDURQ SURSLHGDGHV \ DFWLYRV GH IRUPD PDVLYD 7DQJ &KHQ XQ HUXGLWR FKLQR UHWLUDGR \
FRPHUFLDQWHIUXVWUDGRHVFULELKDFLD

+DQSDVDGRPVGHFLQFXHQWDDRVGHVGHODIXQGDFLQGHODGLQDVWD&KLQJ>4LQJ@\HO,PSHULRFDGDGDTXHSDVDHVPVSREUH
/RVDJULFXOWRUHVHVWQHQODPLVHULDORVDUWHVDQRVHVWQHQODPLVHULDORVFRPHUFLDQWHVHVWQHQODPLVHULD\ORVRILFLDOHVWDPELQ
HVWQHQODPLVHULD(OFHUHDOHVEDUDWRSHURHVGLIFLOWHQHUVXILFLHQWHSDUDFRPHU/DURSDHVEDUDWDSHURHVGLIFLOFXEULUVHODSLHO
&DQWLGDGHVHQRUPHVGHSURGXFWRVYLDMDQGHXQPHUFDGRDRWURSHURKD\TXHYHQGHUODFDUJDFRQSUGLGDV$OGHMDUVXVSXHVWRV
ORVRILFLDOHVGHVFXEUHQTXHQRWLHQHQPHGLRVSDUDJDQDUVHODYLGD'HKHFKRODVFXDWURSURIHVLRQHVHVWQHPSREUHFLGDV


(QHOHPSHUDGRU.DQJ[LRUGHQTXHWRGDVODVSHUVRQDVTXHYLYDQHQODFRVWDGHVGH9LHWQDP
KDVWD&KHNLDQJ EVLFDPHQWHWRGDODFRVWDVXUODTXHIXHHQHOSDVDGRODSDUWHDFWLYDPVFRPHUFLDO
GH&KLQD GHEDQLUVHDYLYLUYHLQWLVLHWHNLOPHWURVKDFLDHOLQWHULRU/DFRVWDIXHSDWUXOODGDSRUWURSDV
SDUDLPSRQHUDTXHOODPHGLGD\KDVWDVHSURKLELQDYHJDUSRUWRGDODFRVWD(VWDSURKLELFLQVH
YROYL D LPSRQHU SHULGLFDPHQWH HQ HO VLJOR;9,,, FRQ OR TXH GH KHFKR VH DWURIL OD DSDULFLQ GHO
FRPHUFLR H[WUDQMHUR FKLQR $XQTXH VH GHVDUUROODURQ DOJXQDV UHODFLRQHV SRFDV SHUVRQDV HVWDEDQ
GLVSXHVWDV D LQYHUWLU FXDQGR HO HPSHUDGRU SRGD FDPELDU GH UHSHQWH GH LGHD \ SURKLELU HO FRPHUFLR
FRQ OR TXH OD LQYHUVLQ HQ EDUFRV HTXLSRV \ UHODFLRQHV FRPHUFLDOHV QR YDOGUD QDGD R LQFOXVR
FRQGXFLUDDXQDVLWXDFLQSHRU
(OUD]RQDPLHQWRGHORV(VWDGRV0LQJ\4LQJSDUDRSRQHUVHDOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO\DUHVXOWD
IDPLOLDU HO WHPRU D OD GHVWUXFFLQ FUHDWLYD (O REMHWLYR SULQFLSDO GH ORV OGHUHV HUD OD HVWDELOLGDG
SROWLFD (O FRPHUFLR LQWHUQDFLRQDO HUD SRWHQFLDOPHQWH GHVHVWDELOL]DGRU \D TXH ORV FRPHUFLDQWHV VH
HQULTXHFDQ\VHHQYDOHQWRQDEDQFRPRHQHOFDVRGH,QJODWHUUDGXUDQWHODH[SDQVLQSRUHO$WOQWLFR
1R HUD VRODPHQWH OR TXH FUHDQ ORV JREHUQDQWHV GXUDQWH ODV GLQDVWDV 0LQJ \ 4LQJ VLQR WDPELQ OD
DFWLWXG GH ORV JREHUQDQWHV GH OD GLQDVWD 6RQJ DXQTXH VWRV V HVWXYLHURQ GLVSXHVWRV D SDWURFLQDU
LQQRYDFLRQHV WHFQROJLFDV \ SHUPLWLU XQD PD\RU OLEHUWDG FRPHUFLDO SHUR EDMR OD FRQGLFLQ GH TXH
HVWXYLHUDQEDMRVXFRQWURO/DVFRVDVHPSHRUDURQEDMRODVGLQDVWDV0LQJ\4LQJFXDQGRVHLQWHQVLILF
HO FRQWURO GHO (VWDGR VREUH OD DFWLYLGDG HFRQPLFD \ VH SURKLEL HO FRPHUFLR FRQ HO H[WUDQMHUR 6LQ
GXGD KDED PHUFDGRV \ FRPHUFLR HQ OD &KLQD 0LQJ \ 4LQJ \ HO JRELHUQR UHFDXGDED LPSXHVWRV
EDVWDQWH EDMRV HQ OD HFRQRPD QDFLRQDO 6LQ HPEDUJR KDFD SRFR SDUD DSR\DU OD LQQRYDFLQ H
LQWHUFDPEL OD HVWDELOLGDG SROWLFD SRU HO GHVDUUROOR GH OD SURVSHULGDG LQGXVWULDO R PHUFDQWLO /D
FRQVHFXHQFLDGHWRGRHVWHFRQWURODEVROXWLVWDGHODHFRQRPDHUDSUHYLVLEOHODHFRQRPDFKLQDHVWXYR
HVWDQFDGD D OR ODUJR GHO VLJOR;,; \ SULQFLSLRV GHO;; PLHQWUDV TXH RWUDV HFRQRPDV VH
LQGXVWULDOL]DEDQ&XDQGR0DRHVWDEOHFLVXUJLPHQFRPXQLVWDHQ&KLQDVHKDEDFRQYHUWLGRHQ
XQRGHORVSDVHVPVSREUHVGHOPXQGR(ODEVROXWLVPRGHOSUHVWH-XDQ

(O DEVROXWLVPR FRPR FRQMXQWR GH LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV \ ODV FRQVHFXHQFLDV HFRQPLFDV TXH
SURYRFDEDQRVHOLPLWDEDQD(XURSD\$VLD(VWDEDQSUHVHQWHVHQIULFDSRUHMHPSORHQHOUHLQRGHO
&RQJR FRPR YLPRV HQ HO FDSWXOR 8Q HMHPSOR WRGDYD PV GXUDGHUR GHO DEVROXWLVPR DIULFDQR HV
(WLRSD R $ELVLQLD FX\DV UDFHV YLPRV HQ HO FDSWXOR FXDQGR FRPHQWDPRV OD DSDULFLQ GHO
IHXGDOLVPR WUDV HO GHFOLYH GH $NVXP (O DEVROXWLVPR DELVLQR IXH LQFOXVR PV GXUDGHUR TXH VXV
KRPORJRVHXURSHRVSRUTXHVHHQIUHQWDGHVDIRV\FR\XQWXUDVFUWLFDVPX\GLVWLQWRV
'HVSXVGHODFRQYHUVLQGHOUH\(]DQDGH$NVXPDOFULVWLDQLVPRORVHWRSHVFRQWLQXDURQVLHQGR
FULVWLDQRV \ HQ HO VLJOR ;,9 VH KDEDQ FRQYHUWLGR HQ HO IRFR GHO PLWR GHO UH\ SUHVWH -XDQ (O SUHVWH
-XDQHUDXQUH\FULVWLDQRTXHKDEDVLGRDSDUWDGRGH(XURSDSRUHODXJHGHOLVODPHQ2ULHQWH3U[LPR
,QLFLDOPHQWHVHSHQVDEDTXHVXUHLQRHVWDEDHQOD,QGLD6LQHPEDUJRDPHGLGDTXHHOFRQRFLPLHQWR
HXURSHRVREUHOD,QGLDDXPHQWDEDODJHQWHVHGLRFXHQWDGHTXHQRHUDYHUGDG(OUH\GH(WLRSDFRPR
HUD FULVWLDQR VH FRQYLUWL HQ XQ REMHWLYR QDWXUDO SDUD HO PLWR 'H KHFKR ORV UH\HV HWRSHV VH
HVIRU]DURQ SRU IRUMDU DOLDQ]DV FRQ ORV PRQDUFDV HXURSHRV FRQWUD ODV LQYDVLRQHV UDEHV HQYLDQGR
PLVLRQHVGLSORPWLFDVD(XURSDGHVGHFRPRPQLPRHODRHQDGHODQWHHLQFOXVRFRQYHQFLHURQ
DOUH\SRUWXJXVSDUDTXHHQYLDUDVROGDGRV
(VWRV VROGDGRV MXQWR FRQ GLSORPWLFRV MHVXLWDV \ YLDMHURV TXH GHVHDEDQ FRQRFHU DO SUHVWH -XDQ
GHMDURQ PXFKRV UHODWRV VREUH (WLRSD $OJXQRV GH ORV PV LQWHUHVDQWHV GHVGH HO SXQWR GH YLVWD
HFRQPLFR VRQ ORV GH )UDQFLVFR OYDUHV FDSHOOQ TXH DFRPSDDED D XQD PLVLQ GLSORPWLFD
SRUWXJXHVD TXH HVWXYR HQ (WLRSD HQWUH \ $GHPV KD\ UHODWRV GHO MHVXLWD 0DQRHO GH
$OPHLGD TXH YLYL HQ (WLRSD GHVGH \ GH -RKQ %UXFH XQ YLDMHUR TXH HVWXYR HQ HO SDV HQWUH
 \ (Q HVWRV WH[WRV VH GHVFULEHQ FRQ WRGR OXMR GH GHWDOOH ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV \
HFRQPLFDV GH DTXHO PRPHQWR HQ (WLRSD \ QR GHMDQ OXJDU D GXGDV DFHUFD GH TXH (WLRSD HUD XQ
HMHPSOR SHUIHFWR GH DEVROXWLVPR 1R KDED LQVWLWXFLRQHV SOXUDOLVWDV GH QLQJQ WLSR QL FRQWUROHV QL
OLPLWDFLRQHVDOSRGHUGHOHPSHUDGRUTXHUHFODPDEDHOGHUHFKRDJREHUQDUEDVQGRVHHQVXVVXSXHVWRV
DQWHSDVDGRVOHJHQGDULRVHOUH\6DORPQ\ODUHLQDGH6DED
/D FRQVHFXHQFLD GHO DEVROXWLVPR IXH XQD JUDQ LQVHJXULGDG GH ORV GHUHFKRV GH SURSLHGDG
LPSXOVDGRVSRUODHVWUDWHJLDSROWLFDGHOHPSHUDGRU-RKQ%UXFHSRUHMHPSORDQRW

7RGDODWLHUUDHVGHOUH\OODGDDTXLHQOGHVHDFXDQGROHSODFH\ODUHFXSHUDFXDQGROHDSHWHFH(QFXDQWRPXHUDWRGDODWLHUUD
GHOUHLQRHVWDUDGLVSRVLFLQGHOD&RURQD\QRVORHVRVLQRTXHVLVHSURGXFHODPXHUWHGHOSURSLHWDULRDFWXDOVXVSRVHVLRQHV
SRUPXFKRWLHPSRTXHODVKD\DGLVIUXWDGRSDVDQDOUH\\QRDVXKLMRPD\RU


OYDUHVDVHJXUTXHKDEUDPXFKDPVlIUXWD\ODEUDQ]DVLORVJUDQGHVKRPEUHVQRWUDWDUDQPDODO
SXHEOR{(OUHODWRGH0DQRHOGH$ODPHLGDVREUHHOIXQFLRQDPLHQWRGHODVRFLHGDGFRQFXHUGDFRQOR
DQWHULRU$ODPHLGDREVHUY

(V WDQ KDELWXDO TXH HO HPSHUDGRU LQWHUFDPELH DOWHUH \ DUUHEDWH ODV WLHUUDV TXH WLHQH FDGD KRPEUH FDGD GRV R WUHV DRV HQ
RFDVLRQHV FDGD DR H LQFOXVR PXFKDV YHFHV DO DR TXH QR FDXVD VRUSUHVD DOJXQD $ PHQXGR XQ KRPEUH DUD OD WLHUUD RWUR
VLHPEUD\RWURUHFRJHODFRVHFKD3RUHVRVXFHGHTXHQDGLHFXLGDGHODWLHUUDTXHGLVIUXWDQLVLTXLHUDKD\QDGLHTXHSODQWHXQ
UEROSRUTXHVDEHTXHHOTXHORSODQWDUDUDYH]UHFRJHHOIUXWR6LQHPEDUJRSDUDHOUH\HVWLOTXHHOORVGHSHQGDQWDQWRGHO


(VWDV GHVFULSFLRQHV VXJLHUHQ TXH KDED JUDQGHV VLPLOLWXGHV HQWUH ODV HVWUXFWXUDV SROWLFDV \
HFRQPLFDVGH(WLRSD\ODVGHODEVROXWLVPRHXURSHRDXQTXHWDPELQGHMDQFODURTXHHODEVROXWLVPR
IXH PV LQWHQVR HQ (WLRSD \ ODV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV WRGDYD PV H[WUDFWLYDV$GHPV FRPR

GHVWDFDPRVHQHOFDSWXOR(WLRSDQRHVWDEDVXMHWDDODVPLVPDVFR\XQWXUDVFUWLFDVTXHD\XGDURQD
PLQDU HO UJLPHQ DEVROXWLVWD GH ,QJODWHUUD (WLRSD HVWDED DLVODGD GH PXFKRV GH ORV SURFHVRV TXH
FRQILJXUDURQHOPXQGRPRGHUQR,QFOXVRDXQTXHQRKXELHUDVLGRDVODLQWHQVLGDGGHVXDEVROXWLVPR
SUREDEOHPHQWH KDEUD SURYRFDGR TXH HO DEVROXWLVPR VH UHIRU]DUD DQ PV 3RU HMHPSOR FRPR HQ
(VSDD HO FRPHUFLR LQWHUQDFLRQDO HQ (WLRSD LQFOXLGR HO OXFUDWLYR WUILFR GH HVFODYRV HVWDED
FRQWURODGR SRU HO PRQDUFD (WLRSD QR HVWDED FRPSOHWDPHQWH DLVODGD /RV HXURSHRV UHDOPHQWH
EXVFDURQ DO SUHVWH -XDQ \ UHDOPHQWH WXYR TXH OXFKDU FRQWUD ORV (VWDGRV LVOPLFRV FLUFXQGDQWHV 6LQ
HPEDUJRHOKLVWRULDGRU(GZDUG*LEERQREVHUYFRQFLHUWDSUHFLVLQTXHlURGHDGRVSRUWRGDVSDUWHV
SRUORVHQHPLJRVGHVXUHOLJLQORVHWRSHVGXUPLHURQFDVLPLODRVROYLGDQGRDOPXQGRTXHWDPELQ
VHROYLGDEDGHHOORV{
&XDQGR HPSH] OD FRORQL]DFLQ HXURSHD GH IULFD HQ HO VLJOR;,; (WLRSD HUD XQ UHLQR
LQGHSHQGLHQWHEDMRHOPDQGRGH5DV.DVVDFRURQDGRFRPRHPSHUDGRU7HRGRUR,,HQ7HRGRURVH
HPEDUFHQODPRGHUQL]DFLQGHO(VWDGR\FUHXQDEXURFUDFLD\XQSRGHUMXGLFLDOFHQWUDOL]DGRV\XQ
SRGHU PLOLWDU FDSD] GH FRQWURODU HO SDV \ SRVLEOHPHQWH GH OXFKDU FRQWUD ORV HXURSHRV 'HVWLQ
JREHUQDGRUHVPLOLWDUHVUHVSRQVDEOHVGHUHFDXGDULPSXHVWRV\HQYLUVHORVDOSDUDTXHVHHQFDUJDUDQ
GHWRGDVODVSURYLQFLDV6XVQHJRFLDFLRQHVFRQODVSRWHQFLDVHXURSHDVIXHURQGLIFLOHV\GHELGRDVX
H[DVSHUDFLQHQFDUFHODOFQVXOLQJOV(QORVLQJOHVHVHQYLDURQXQDIXHU]DH[SHGLFLRQDULDTXH
VDTXHODFDSLWDO7HRGRURVHVXLFLG
'H WRGDV IRUPDV HO JRELHUQR UHFRQVWUXLGR SRU 7HRGRUR ORJU XQR GH ORV JUDQGHV WULXQIRV
DQWLFRORQLDOLVWDV GHO VLJOR;,;FRQWUDORVLWDOLDQRV(Q0HQHOLN,,OOHJDOWURQR\VHWXYRTXH
HQIUHQWDUGHLQPHGLDWRDOLQWHUVGH,WDOLDSRUHVWDEOHFHUXQDFRORQLDDOO(QHOFDQFLOOHUDOHPQ
%LVPDUFN KDED FRQYRFDGR XQD FRQIHUHQFLD HQ %HUOQ HQ OD TXH ODV SRWHQFLDV HXURSHDV SODQHDURQ OD
lOXFKD SRU IULFD{ HV GHFLU GHFLGLHURQ FPR GLYLGLU IULFD HQ GLVWLQWDV HVIHUDV GH LQWHUV (Q OD
FRQIHUHQFLD ,WDOLD DVHJXU VX GHUHFKR D WHQHU FRORQLDV HQ (ULWUHD OD FRVWD GH (WLRSD \ 6RPDOLD
(WLRSD DXQTXH QR HVWXYLHUD UHSUHVHQWDGD HQ OD FRQIHUHQFLD FRQVLJXL VREUHYLYLU LQWDFWD 6LQ
HPEDUJRORVLWDOLDQRVWRGDYDWHQDQORVRMRVSXHVWRVDOO\HQHQYLDURQXQHMUFLWRKDFLDHOVXU
GHVGH(ULWUHD/DUHVSXHVWDGH0HQHOLNIXHSDUHFLGDDODTXHKXELHUDGDGRXQUH\PHGLHYDOHXURSHR
IRUPXQHMUFLWRKDFLHQGRTXHODQREOH]DFRQYRFDUDDVXVKRPEUHVDUPDGRV0HGLDQWHHVWHHQIRTXH
QRVHSRGDFRQVHJXLUXQHMUFLWRHQHOFDPSRGHEDWDOODGXUDQWHPXFKRWLHPSRSHURVVHFRQVHJXD
XQ HMUFLWR HQRUPH GXUDQWH XQ SHURGR FRUWR GH WLHPSR (VWH SHURGR FRUWR EDVW SDUD GHUURWDU D ORV
LWDOLDQRV FX\RV TXLQFH PLO KRPEUHV IXHURQ DSODVWDGRV SRU ORV FLHQ PLO GH 0HQHOLN HQ OD EDWDOOD GH
$GXD GH )XH OD GHUURWD PLOLWDU PV VHULD TXH SXGR LQIOLJLU XQ SDV DIULFDQR SUHFRORQLDO D XQD
SRWHQFLDHXURSHD\JDUDQWL]ODLQGHSHQGHQFLDGH(WLRSDGXUDQWHRWURVFXDUHQWDDRV
(OOWLPRHPSHUDGRUGH(WLRSD5DV7DIDULIXHFRURQDGR+DLOH6HODVVLHHQ*REHUQKDVWD
VHU GHUURFDGR SRU XQD VHJXQGD LQYDVLQ LWDOLDQD TXH HPSH] HQ SHUR YROYL GHO H[LOLR FRQ OD
D\XGD GH ORV LQJOHVHV HQ 3RVWHULRUPHQWH JREHUQ KDVWD VHU GHUURFDGR HQ SRU XQ JROSH
HIHFWXDGRSRUHO'HUJlHO&RPLW{XQJUXSRGHRILFLDOHVGHOHMUFLWRPDU[LVWDVTXHHPSREUHFLHURQ\
GHYDVWDURQ WRGDYD PV HO SDV /DV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV H[WUDFWLYDV EVLFDV GHO ,PSHULR HWRSH
DEVROXWLVWD FRPR HOJXOW PHQFLRQDGR DQWHULRUPHQWH HQ HVWD REUD \ HO IHXGDOLVPR FUHDGR WUDV HO
KXQGLPLHQWRGH$NVXPGXUDURQKDVWDVHUDEROLGDVWUDVODUHYROXFLQGH
$FWXDOPHQWH (WLRSD HV XQR GH ORV SDVHV PV SREUHV GHO PXQGR /D UHQWD GHO HWRSH PHGLR HV
DOUHGHGRU GH XQD FXDGUDJVLPD SDUWH GH OD GH XQ FLXGDGDQR PHGLR LQJOV /D PD\RU SDUWH GH OD
SREODFLQ YLYH HQ ]RQDV UXUDOHV \ SUDFWLFD OD DJULFXOWXUD GH VXEVLVWHQFLD &DUHFHQ GH DJXD SRWDEOH
HOHFWULFLGDG\DFFHVRDGHFXDGRDODHGXFDFLQ\ODVDQLGDG/DHVSHUDQ]DGHYLGDHVGHXQRVFLQFXHQWD
\FLQFRDRV\VRODPHQWHXQDWHUFHUDSDUWHGHORVDGXOWRVHVWQDOIDEHWL]DGRV/DFRPSDUDFLQHQWUH

,QJODWHUUD \ (WLRSD UHIOHMD OD GHVLJXDOGDG PXQGLDO /D UD]Q GH TXH (WLRSD HVW GRQGH HVW KR\ HV
TXH D GLIHUHQFLD GH ,QJODWHUUD HO DEVROXWLVPR HWRSH SHUVLVWL KDVWD XQ SDVDGR UHFLHQWH < OOHJ
DFRPSDDGR GH LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV H[WUDFWLYDV \ SREUH]D SDUD OD PDVD HWRSH DXQTXH
HYLGHQWHPHQWH ORV HPSHUDGRUHV \ OD QREOH]D VDOLHURQ HQRUPHPHQWH EHQHILFLDGRV 1R REVWDQWH OD
FRQVHFXHQFLD PV GXUDGHUD GHO DEVROXWLVPR IXH TXH OD VRFLHGDG HWRSH QR SXGR DSURYHFKDU ODV
RSRUWXQLGDGHVGHLQGXVWULDOL]DFLQGXUDQWHHOVLJOR;,;\SULQFLSLRVGHO;;ORTXHUHIRU]ODDEVROXWD
SREUH]DGHVXVFLXGDGDQRVKR\HQGD


/RVQLRVGH6DPDDOH

/DV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV DEVROXWLVWDV GHO PXQGR LPSLGLHURQ OD LQGXVWULDOL]DFLQ \D IXHUD
LQGLUHFWDPHQWH PHGLDQWH OD RUJDQL]DFLQ GH OD HFRQRPD R GLUHFWDPHQWH FRPR KHPRV YLVWR HQ ORV
FDVRV GH $XVWULD+XQJUD \ 5XVLD 6LQ HPEDUJR HO DEVROXWLVPR QR IXH HO QLFR REVWFXOR SDUD OD
DSDULFLQ GH LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV LQFOXVLYDV (Q ORV DOERUHV GHO VLJOR;,; PXFKDV SDUWHV GHO
PXQGRHVSHFLDOPHQWHGHIULFDFDUHFDQGHXQ(VWDGRTXHSXGLHUDSURSRUFLRQDUXQPQLPRGHOH\\
RUGHQ HO UHTXLVLWR SUHYLR HVHQFLDO SDUD WHQHU XQD HFRQRPD PRGHUQD 1R KDED XQ HTXLYDOHQWH D XQ
3HGUR HO *UDQGH GH 5XVLD TXH LQLFLDUD HO SURFHVR GH FHQWUDOL]DFLQ SROWLFD \ TXH GHVSXV IRUMDUD HO
DEVROXWLVPRUXVR\PXFKRPHQRVQDGLHSDUHFLGRDORV7XGRUHQ,QJODWHUUDTXHFHQWUDOL]DUDHO(VWDGR
VLQ GHVWUXLU FRPSOHWDPHQWH R PV DSURSLDGDPHQWH VLQ VHU FRPSOHWDPHQWH FDSD] GH GHVWUXLU HO
3DUODPHQWR\RWURVOPLWHVGHVXSRGHU6LQDOJQWLSRGHFHQWUDOL]DFLQSROWLFDDXQTXHODVOLWHVGH
HVWRV (VWDGRV DIULFDQRV KXELHUDQ GHVHDGR UHFLELU D OD LQGXVWULDOL]DFLQ FRQ ORV EUD]RV DELHUWRV QR
KDEUDKDELGRPXFKRTXHSXGLHUDQKDFHU
6RPDOLD VLWXDGD HQ HO FXHUQR GH IULFD LOXVWUD ORV HIHFWRV GHYDVWDGRUHV GH OD IDOWD GH
FHQWUDOL]DFLQ SROWLFD +D HVWDGR GRPLQDGD KLVWULFDPHQWH SRU VHLV FODQHV IDPLOLDUHV /RV FXDWUR
FODQHVPVJUDQGHV'LU'DURG,VDT\+DZL\HDILUPDQTXHVXVDQWHSDVDGRVSURFHGHQGHXQDQFHVWUR
PWLFR 6DPDDOH (VWDV IDPLOLDV GH FODQHV VH RULJLQDURQ HQ HO QRUWH GH 6RPDOLD \ SRFR D SRFR VH
H[WHQGLHURQDOVXU\DOHVWHHLQFOXVRKR\VRQSULQFLSDOPHQWHXQSXHEORGHSDVWRUHVTXHPLJUDQFRQ
VXVUHEDRVGHFDEUDVRYHMDV\FDPHOORV(QHOVXUORV'LJLO\ORV5DKDQZH\QDJUFRODVVHGHQWDULRV
IRUPDQODVGRVOWLPDVIDPLOLDVGHFODQHV/RVWHUULWRULRVGHGLFKRVFODQHVDSDUHFHQHQHOPDSD
/RV VRPDOHV VH LGHQWLILFDQ SULPHUR FRQ VX FODQ IDPLOLDU SHUR VRQ PX\ H[WHQVRV \ FRQWLHQHQ
PXOWLWXGGHVXEJUXSRV/RVSULPHURVVRQORVFODQHVFX\RVDQFHVWURVVHUHPRQWDQDXQRGHORVJUDQGHV
FODQHV IDPLOLDUHV 0V VLJQLILFDWLYDV VRQ ODV DJUXSDFLRQHV GHQWUR GH ORV FODQHV TXH VH GHQRPLQDQ
JUXSRV GH SDJR GH ODGL\D IRUPDGRV SRU IDPLOLDUHV FRQ YQFXORV HVWUHFKRV TXH SDJDQ \ UHFRJHQ OD
GL\DRlULTXH]DGHVDQJUH{XQDFRPSHQVDFLQTXHVHSDJDWUDVHODVHVLQDWRGHXQRGHVXVPLHPEURV
/RVFODQHVVRPDOHV\ORVJUXSRVGHSDJRGHODGL\DHVWDEDQKLVWULFDPHQWHVXPLGRVHQXQFRQIOLFWR
SUFWLFDPHQWHFRQWLQXRSRUORVHVFDVRVUHFXUVRVTXHWHQDQDVXGLVSRVLFLQVREUHWRGRORVUHFXUVRV
KGULFRV \ ODV WLHUUDV EXHQDV GH SDVWRUHR SDUD VXV DQLPDOHV $GHPV FRQVWDQWHPHQWH UREDEDQ ORV
UHEDRVGHORVFODQHV\JUXSRVGHSDJRGHODGL\DYHFLQRV$XQTXHORVFODQHVWHQDQOGHUHVOODPDGRV
VXOWDQHV\DQFLDQRVHVWDVSHUVRQDVQRWHQDQXQSRGHUUHDO(OSRGHUSROWLFRHVWDEDPX\GLVSHUVR\D
TXHFDGDVRPDODGXOWRKRPEUHSRGDRSLQDUVREUHODVGHFLVLRQHVTXHSRGDQDIHFWDUDOFODQRDOJUXSR
(VWR VH ORJU D WUDYV GH XQ FRQVHMR LQIRUPDO IRUPDGR SRU KRPEUHV DGXOWRV 1R KDED OH\ HVFULWD
SROLFD QL VLVWHPD OHJDO H[FHSWR OD OH\FKDUD TXH VH XWLOL] FRPR PDUFR GHQWUR GHO FXDO LQFOXLU ODV
OH\HVLQIRUPDOHV(VWDVOH\HVLQIRUPDOHVSDUDXQJUXSRGHSDJRGHODGL\DVHFRGLILFDUDQHQORTXHVH
GHQRPLQKHHUXQFXHUSRGHREOLJDFLRQHV\GHUHFKRVIRUPXODGRVH[SOFLWDPHQWHTXHHOJUXSRH[LJD

TXH REHGHFLHUDQ RWUDV SHUVRQDV HQ VXV LQWHUDFFLRQHV FRQ HO JUXSR &RQ OD DSDULFLQ GHO JRELHUQR
FRORQLDO VH HPSH] D HVFULELU WRGR HOKHHU 3RU HMHPSOR HO OLQDMH +DVVDQ 8JDDV IRUP XQ JUXSR GH
SDJR GH ODGL\D GH XQRV PLO TXLQLHQWRV KRPEUHV \ HUD XQ VXEFOQ GHO FODQ IDPLOLDU 'LU HQ OD
6RPDOLODQGLDEULWQLFD(OGHPDU]RGHVXKHHUIXHUHJLVWUDGRSRUHOFRPLVLRQDGRGHGLVWULWR
EULWQLFRODVSULPHUDVWUHVFOXVXODVGHFDQ


&XDQGRXQKRPEUHGHORV+DVVDQ8JDDVHVDVHVLQDGRSRUXQJUXSRH[WHUQRVXIDPLOLDUPV
SU[LPR UHFRJHU YHLQWH FDPHOORV GH VX ULTXH]D GH VDQJUH FLHQ \ ORV RFKHQWD FDPHOORV
UHVWDQWHVVHUQFRPSDUWLGRVSRUWRGRVORV+DVVDQ8JDDV
6LXQKRPEUHGHORV+DVVDQ8JDDVTXHGDKHULGRSRUDOJXLHQGHIXHUD\VXVKHULGDVVHYDORUDQ
HQWUHLQWD\WUHVFDPHOORV\XQWHUFLRVHOHGHEHQGDUGLH]FDPHOORV\ORVUHVWDQWHVVHUQSDUD
VXJUXSRMLIIR XQVXEJUXSRGHOJUXSRGL\D 
(OKRPLFLGLRHQWUHORVPLHPEURVGHORV+DVVDQ8JDDVHVWVXMHWRDFRPSHQVDFLQDXQSUHFLR
GH WUHLQWD \ WUHV FDPHOORV \ XQ WHUFLR SDJDEOHV VRODPHQWH DO IDPLOLDU PV SU[LPR 6L HO
FXOSDEOHQRSXHGHSDJDUORWRGRRSDUWHGHGLFKDFRPSHQVDFLQUHFLELUODD\XGDGHVXOLQDMH

(O KLQFDSL TXH VH KDFH HQ HOKHHUSRU HO DVHVLQDWR \ ODV KHULGDV UHIOHMD HO HVWDGR GH JXHUUD
SUFWLFDPHQWHFRQVWDQWHHQWUHORVJUXSRVGHSDJRGHODGL\D\ORVFODQHV7DPELQODULTXH]DGHVDQJUH
\ODGLVSXWDGHVDQJUHIXHURQGHFLVLYDV8QFULPHQFRQWUDXQDSHUVRQDVHFRPHWDFRQWUDWRGRHOJUXSR
GH SDJR GH ODGL\D\H[LJDXQDFRPSHQVDFLQFROHFWLYDODULTXH]DGHVDQJUH6LQRVHSDJDEDGLFKD
ULTXH]D GH VDQJUH HO JUXSR GH SDJR GH ODGL\D GH OD SHUVRQD TXH KDED FRPHWLGR HO FULPHQ VH
HQIUHQWDEDDODFRPSHQVDFLQFROHFWLYDGHODYFWLPD&XDQGRHOWUDQVSRUWHPRGHUQROOHJD6RPDOLD
ODULTXH]DGHVDQJUHVHH[WHQGLDJHQWHTXHTXHGDEDKHULGDRTXHIDOOHFDHQDFFLGHQWHVGHWUILFR(O
KHHU GH ORV +DVVDQ 8JDDV QR VH UHIHUD VRODPHQWH DO DVHVLQDWR VLQR TXH OD FOXVXOD GHFD l6L XQ
KRPEUHGHORV+DVVDQ8JDDVLQVXOWDDRWURHQXQFRQVHMRGHORV+DVVDQ8JDDVSDJDUFLHQWRFLQFXHQWD
FKHOLQHVDODSDUWHRIHQGLGD{
$SULQFLSLRVGHORVUHEDRVGHGRVFODQHVHO+DEDU7RO-DOR\HO+DEDU<XXQLVSDVWXUDEDQ
FHUFDXQRVGHRWURVHQODUHJLQGH'RPEHUHOO\8QKRPEUHGHO<XXQLVTXHGKHULGRWUDVXQDGLVSXWD
FRQXQPLHPEURGHO7RO-DORSRUXQDPDQDGDGHFDPHOORV(OFODQ<XXQLVVHYHQJLQPHGLDWDPHQWH
DWDFDQGR DO FODQ 7RO -DOR \ PDWDQGR D XQ KRPEUH 6LJXLHQGR HO FGLJR GH OD ULTXH]D GH VDQJUH
DTXHOOD PXHUWH FRQGXMR D TXH HO FODQ<XXQLV RIUHFLHUD XQD FRPSHQVDFLQ DO FODQ 7RO -DOR TXH IXH
DFHSWDGD/DULTXH]DGHVDQJUHVHLEDDHQWUHJDUHQSHUVRQDFRPRVLHPSUHHQIRUPDGHFDPHOORV(Q
ODFHUHPRQLDGHHQWUHJDXQRGHORV7RO-DORPDWDXQPLHPEURGHORV<XXQLVDOFRQIXQGLUORFRQXQ
PLHPEURGHOJUXSRGHSDJRGHODGL\DGHODVHVLQR$TXHOORFRQGXMRDODJXHUUDVLQFXDUWHO\DOFDERGH
FXDUHQWD\RFKRKRUDVWUHFH<XXQLV\YHLQWLVLV7RO-DORKDEDQVLGRDVHVLQDGRV/DJXHUUDFRQWLQX
RWUR DR DQWHV GH TXH ORV DQFLDQRV GH DPERV FODQHV XQLGRV SRU OD DGPLQLVWUDFLQ FRORQLDO LQJOHVD
FRQVLJXLHURQQHJRFLDUXQDFXHUGR HOLQWHUFDPELRGHULTXH]DGHVDQJUH TXHVDWLVIL]RDDPEDVSDUWHV\
VHSDJGXUDQWHORVWUHVDRVVLJXLHQWHV
(O SDJR GH OD ULTXH]D GH VDQJUH WHQD OXJDU EDMR OD VRPEUD GH OD DPHQD]D GH IXHU]D \ GLVSXWD
,QFOXVR XQD YH] SDJDGD QR GHWHQD QHFHVDULDPHQWH HO FRQIOLFWR TXH QRUPDOPHQWH PRUD \ YROYD D
HVWDOODUGHQXHYR
3RU OR WDQWR HO SRGHU SROWLFR HVWDED DPSOLDPHQWH GLVSHUVR HQ OD VRFLHGDG VRPDO HUD FDVL
SOXUDOLVWD 6LQ HPEDUJR VLQ OD DXWRULGDG GH XQ (VWDGR FHQWUDOL]DGR TXH LPSXVLHUD HO RUGHQ \ ORV
GHUHFKRV GH SURSLHGDG QR FRQOOHY OD DSDULFLQ GH LQVWLWXFLRQHV LQFOXVLYDV 1DGLH UHVSHWDED OD
DXWRULGDG GH ORV GHPV \ QDGLH LQFOX\HQGR DO (VWDGR FRORQLDOEULWQLFR FXDQGR OOHJ IXH FDSD] GH

LPSRQHUHORUGHQ/DIDOWDGHFHQWUDOL]DFLQSROWLFDKL]RLPSRVLEOHTXH6RPDOLDVHEHQHILFLDUDGHOD
UHYROXFLQLQGXVWULDO(QHVWHFOLPDKDEUDVLGRLQLPDJLQDEOHLQYHUWLURDGRSWDUODVQXHYDVWHFQRORJDV
SURFHGHQWHVGH*UDQ%UHWDDQLFUHDUHOWLSRGHRUJDQL]DFLRQHVQHFHVDULDVSDUDKDFHUOR
/DFRPSOHMDSROWLFDGH6RPDOLDLQFOXVRWXYRLPSOLFDFLRQHVWRGDYDPVVXWLOHVSDUDHOSURJUHVR
HFRQPLFR$QWHULRUPHQWHPHQFLRQDPRVDOJXQRVGHORVJUDQGHVHQLJPDVWHFQROJLFRVGHODKLVWRULD
DIULFDQD$QWHVGHODH[SDQVLQGHOFRQWUROFRORQLDODILQDOHVGHOVLJOR ;,;ODVVRFLHGDGHVDIULFDQDVQR
XWLOL]DEDQHOWUDQVSRUWHFRQUXHGDVQLODDJULFXOWXUDFRQDUDGRV\SRFDVWHQDQHVFULWXUD(WLRSDVTXH
ODWHQDFRPRKHPRVYLVWR/RVVRPDOHVWDPELQWHQDQHVFULWXUDSHURDGLIHUHQFLDGHORVHWRSHVQR
ODXWLOL]DEDQ<DKHPRVYLVWRHMHPSORVGHHVWRHQODKLVWRULDDIULFDQD/DVVRFLHGDGHVDIULFDQDVSXHGH
TXH QR XWLOL]DUDQ UXHGDV QL DUDGRV SHUR QR FDEH GXGD GH TXH ORV FRQRFDQ (Q HO FDVR GHO UHLQR GHO
&RQJR FRPR KHPRV YLVWR HVWR VH GHED IXQGDPHQWDOPHQWH DO KHFKR GH TXH ODV LQVWLWXFLRQHV
HFRQPLFDV QR FUHDEDQ LQFHQWLYRV SDUD TXH HO SXHEOR DGRSWDUD HVDV WHFQRORJDV 3RGDQ VXUJLU ORV
PLVPRVSUREOHPDVFRQODDGRSFLQGHODHVFULWXUD"
3RGHPRV KDFHUQRV XQD LGHD D SDUWLU GHO UHLQR GH 7DTDOL VLWXDGR DO QRURHVWH GH 6RPDOLD HQ ODV
PRQWDDV1XEDGHOVXUGH6XGQ(OUHLQRGH7DTDOLIRUPDGRDILQDOHVGHOVLJOR ;9,,,SRUXQDEDQGDGH
JXHUUHURVGLULJLGDSRUXQKRPEUHOODPDGR,VPDLOIXHLQGHSHQGLHQWHKDVWDVHUDQH[LRQDGRDO,PSHULR
EULWQLFR HQ (O UH\ \ HO SXHEOR 7DTDOL WHQDQ DFFHVR D OD HVFULWXUD HQ UDEH SHUR VOR OD
XWLOL]DEDQ H[FHSWR ORV UH\HV SDUD VX FRPXQLFDFLQ H[WHUQD FRQ RWURV (VWDGRV \ SDUD OD
FRUUHVSRQGHQFLD GLSORPWLFD (Q SULQFLSLR HVWD VLWXDFLQ UHVXOWD PX\ GHVFRQFHUWDQWH /D KLVWRULD
WUDGLFLRQDO GHO RULJHQ GH OD HVFULWXUD HQ 0HVRSRWDPLD HV TXH IXH GHVDUUROODGD SRU ORV (VWDGRV SDUD
UHJLVWUDU LQIRUPDFLQ FRQWURODU DO SXHEOR \ UHFDXGDU LPSXHVWRV $FDVR QR HVWDED HO (VWDGR 7DTDOL
LQWHUHVDGRHQHVWRVDVXQWRV"
(VWDVFXHVWLRQHVIXHURQLQYHVWLJDGDVSRUODKLVWRULDGRUD-DQHW(ZDOGDILQDOHVGHODGFDGDGHORV
VHWHQWD FXDQGR LQWHQWDED UHFRQVWUXLU OD KLVWRULD GHO (VWDGR 7DTDOL 3DUWH GH OD KLVWRULD HV TXH ORV
FLXGDGDQRVVHUHVLVWLHURQDOXVRGHODHVFULWXUDSRUTXHWHPDQTXHVHXWLOL]DUDSDUDFRQWURODUUHFXUVRV
FRPR OD WLHUUD YDOLRVD DO SHUPLWLU TXH HO (VWDGR UHFODPDUD VX SURSLHGDG 7DPELQ WHPDQ TXH
FRQGXMHUD D XQD UHFDXGDFLQ GH LPSXHVWRV PV VLVWHPWLFD /D GLQDVWD TXH HPSH] ,VPDLO QR
FRQGXMR D XQ (VWDGR SRWHQWH$XQTXH OR KXELHUD TXHULGR HO (VWDGR QR HUD OR VXILFLHQWHPHQWH IXHUWH
SDUDLPSRQHUVXYROXQWDGFRQWUDODVREMHFLRQHVGHORVFLXGDGDQRV6LQHPEDUJRKDEDRWURVIDFWRUHV
PV VXWLOHV HQ MXHJR 9DULDV OLWHV WDPELQ VH RSRQDQ D OD FHQWUDOL]DFLQ SROWLFD SRU HMHPSOR DO
SUHIHULUODLQWHUDFFLQRUDODODHVFULWDFRQORVFLXGDGDQRVSRUTXHDVWHQDQXQDOLEHUWDGP[LPD/DV
OH\HV X UGHQHV HVFULWDV QR VH SRGDQ UHWLUDU R QHJDU \ HUDQ PV GLIFLOHV GH FDPELDU HVWDEOHFDQ
SXQWRVGHUHIHUHQFLDTXHODVOLWHVJREHUQDQWHVSRGUDQTXHUHUFDPELDUSRUFRPSOHWR3RUORWDQWRQL
ORVDGPLQLVWUDGRVQLORVDGPLQLVWUDGRUHVGH7DTDOLFRQVLGHUDURQTXHODLQWURGXFFLQGHODHVFULWXUDORV
IXHUDDEHQHILFLDU
/RVDGPLQLVWUDGRVWHPDQFPRODXWLOL]DUDQORVDGPLQLVWUDGRUHV\ORVSURSLRVDGPLQLVWUDGRUHV
YLHURQ TXH OD DXVHQFLD GH HVFULWXUD D\XGDED D VX \D SUHFDULR FRQWURO GHO SRGHU )XH OD SROWLFD GH
7DTDOLORTXHLPSLGLTXHVHLQWURGXMHUDODHVFULWXUD$XQTXHORVVRPDOHVWHQDQXQDOLWHDQPHQRV
GHILQLGDTXHODGHOUHLQR7DTDOLHVEDVWDQWHSODXVLEOHTXHODVPLVPDVIXHU]DVLQKLELHUDQVXXVRGHOD
HVFULWXUD\ODDGRSFLQGHRWUDVWHFQRORJDVEVLFDV
(OFDVRVRPDOPXHVWUDODVFRQVHFXHQFLDVGHODIDOWDGHFHQWUDOL]DFLQSROWLFDSDUDHOFUHFLPLHQWR
HFRQPLFR /D OLWHUDWXUD KLVWULFD QR UHJLVWUD HMHPSORV GH LQWHQWRV GH FUHDU HVD FHQWUDOL]DFLQ HQ
6RPDOLD 1R REVWDQWH HV HYLGHQWH SRU TX KDEUD VLGR PX\ GLIFLO (O KHFKR GH FHQWUDOL]DU
SROWLFDPHQWH KDEUD VLJQLILFDGR TXH DOJXQRV FODQHV HVWXYLHUDQ VXMHWRV DO FRQWURO GH RWURV 6LQ
HPEDUJRUHFKD]DURQHVWHGRPLQLR\ODUHQGLFLQGHVXSRGHUTXHHVWRKDEUDHQWUDDGRHOHTXLOLEULR

GHSRGHUPLOLWDUHQODVRFLHGDGWDPELQKDEUDGLILFXOWDGRFUHDUHVDVLQVWLWXFLRQHVFHQWUDOL]DGDV'H
KHFKRHVSUREDEOHTXHFXDOTXLHUJUXSRRFODQTXHKXELHUDLQWHQWDGRFHQWUDOL]DUHOSRGHUQRVRODPHQWH
VH KDEUD HQIUHQWDGR D XQD UHVLVWHQFLD IUUHD VLQR TXH KDEUD SHUGLGR VX SRGHU \ ORV SULYLOHJLRV TXH
WHQD&RPRFRQVHFXHQFLDGHHVWDIDOWDGHFHQWUDOL]DFLQSROWLFD\ODDXVHQFLDTXHLPSOLFDGHLQFOXVR
ODVHJXULGDGPVEVLFDGHORVGHUHFKRVGHSURSLHGDGODVRFLHGDGVRPDOQXQFDJHQHULQFHQWLYRVSDUD
LQYHUWLUHQWHFQRORJDVTXHPHMRUDUDQODSURGXFWLYLGDG0LHQWUDVHQRWUDVSDUWHVGHOPXQGRVHOOHYDED
D FDER XQ SURFHVR GH LQGXVWULDOL]DFLQ HQ HO VLJOR;,; \ SULQFLSLRV GHO;; ORV VRPDOHV OXFKDEDQ \
GHIHQGDQVXYLGD\VXUHWUDVRHFRQPLFRVHKL]RPVIXHUWH


6RSRUWDUHOUHWUDVR

/DUHYROXFLQLQGXVWULDOFUHXQDFR\XQWXUDFUWLFDWUDQVIRUPDGRUDSDUDWRGRHOPXQGRGXUDQWHHOVLJOR
;,;\PVDOOODVVRFLHGDGHVTXHSHUPLWLHURQDVXVFLXGDGDQRVLQYHUWLUHQQXHYDVWHFQRORJDVSRGDQ
FUHFHUUSLGR6LQHPEDUJRPXFKDVQRSXGLHURQKDFHUORRHOLJLHURQH[SOFLWDPHQWHQRKDFHUOR/RV
SDVHV FRQWURODGRV SRU LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV \ HFRQPLFDV H[WUDFWLYDV QR JHQHUDURQ DTXHOORV
LQFHQWLYRV(VSDD\(WLRSDSURSRUFLRQDQHMHPSORVGHTXHHOFRQWURODEVROXWLVWDGHODVLQVWLWXFLRQHV
SROWLFDV\ODVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVH[WUDFWLYDVLPSOLFDGDVDVIL[LDEDQORVLQFHQWLYRVHFRQPLFRV
PXFKRDQWHVGHODOOHJDGDGHOVLJOR;,;(OUHVXOWDGRIXHVLPLODUHQRWURVUHJPHQHVDEVROXWLVWDV SRU
HMHPSOR HQ $XVWULD+XQJUD 5XVLD HO ,PSHULR RWRPDQR \ &KLQD DXQTXH HQ HVWRV FDVRV ORV
JREHUQDQWHV GHELGR D VX WHPRU D OD GHVWUXFFLQ FUHDWLYD QR VRODPHQWH GHMDURQ GH IRPHQWDU HO
SURJUHVR HFRQPLFR VLQR TXH GLHURQ SDVRV H[SOFLWDPHQWH SDUD EORTXHDU OD H[WHQVLQ GH ODV QXHYDV
WHFQRORJDVTXHDSRUWDUDQLQGXVWULDOL]DFLQ 
(ODEVROXWLVPRQRHVODQLFDIRUPDGHLQVWLWXFLQSROWLFDH[WUDFWLYD\WDPSRFRIXHHOQLFRIDFWRU
TXH LPSLGL OD LQGXVWULDOL]DFLQ /DV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV \ HFRQPLFDV LQFOXVLYDV H[LJHQ FLHUWR
JUDGRGHFHQWUDOL]DFLQSROWLFDSDUDTXHHO(VWDGRSXHGDLPSRQHUODOH\\HORUGHQGHIHQGHUGHUHFKRV
GH SURSLHGDG \ IRPHQWDU OD DFWLYLGDG HFRQPLFD LQYLUWLHQGR HQ VHUYLFLRV SEOLFRV FXDQGR VHD
QHFHVDULR6LQHPEDUJRWRGDYDKR\PXFKRVSDVHVFRPR$IJDQLVWQ+DLW1HSDO\6RPDOLDWLHQHQ
(VWDGRV TXH VRQ LQFDSDFHV GH PDQWHQHU HO RUGHQ PV UXGLPHQWDULR \ ORV LQFHQWLYRV HFRQPLFRV
SUFWLFDPHQWH VH GHVWUX\HQ (O FDVR GH 6RPDOLD LOXVWUD TXH HO SURFHVR GH LQGXVWULDOL]DFLQ WDPELQ
SDVGHODUJRHQDTXHOODVVRFLHGDGHV([LVWHUHVLVWHQFLDDODFHQWUDOL]DFLQSROWLFDSRUODPLVPDUD]Q
TXHORVUHJPHQHVDEVROXWLVWDVVHUHVLVWHQDOFDPELRHOWHPRUDPHQXGRMXVWLILFDGRGHTXHHOFDPELR
UHDVLJQDUHOSRGHUSROWLFR\TXHVWHSDVDUGHORVTXHORGRPLQDQKR\DLQGLYLGXRV\JUXSRVQXHYRV
3RU OR WDQWR FXDQGR ORV EORTXHV GHO DEVROXWLVPR VH PXHYHQ KDFLD HO SOXUDOLVPR \ HO FDPELR
HFRQPLFRWDPELQORKDFHQORVFODQHV\ODVOLWHVWUDGLFLRQDOHVTXHGRPLQDQODHVFHQDHQVRFLHGDGHV
VLQFHQWUDOL]DFLQHVWDWDO(QFRQVHFXHQFLDODVVRFLHGDGHVTXHWRGDYDFDUHFDQGHHVWDFHQWUDOL]DFLQ
HQORVVLJORV;9,,,\;,;WHQDQXQDGHVYHQWDMDFRQFUHWDHQODHUDGHODLQGXVWULD
0LHQWUDV TXH OD YDULHGDG GH LQVWLWXFLRQHV H[WUDFWLYDV GHO DEVROXWLVPR \ ORV (VWDGRV FRQ SRFD
FHQWUDOL]DFLQ QR DSURYHFKDURQ OD H[SDQVLQ GH OD LQGXVWULD OD FR\XQWXUD FUWLFD GH OD UHYROXFLQ
LQGXVWULDOWXYRHIHFWRVPX\GLVWLQWRVHQRWUDVSDUWHVGHOPXQGR&RPRYHUHPRVHQHOFDSWXORODV
VRFLHGDGHVTXH\DKDEDQGDGRSDVRVKDFLDODVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDV\HFRQPLFDVLQFOXVLYDVFRPR
(VWDGRV8QLGRV\$XVWUDOLD\DTXHOORVHQORVTXHHODEVROXWLVPRVHFXHVWLRQDEDPVVHULDPHQWHFRPR
)UDQFLD \ -DSQ DSURYHFKDURQ DTXHOODV QXHYDV RSRUWXQLGDGHV HFRQPLFDV H LQLFLDURQ XQ SURFHVR GH
USLGRFUHFLPLHQWRHFRQPLFR&RPRWDOHOSDWUQKDELWXDOGHLQWHUDFFLQHQWUHXQDFR\XQWXUDFUWLFD
\ ODV GLIHUHQFLDV LQVWLWXFLRQDOHV H[LVWHQWHV TXH FRQGXFHQ D XQD PD\RU GLYHUJHQFLD LQVWLWXFLRQDO \

HFRQPLFDVHPDQLIHVWGHQXHYRHQHOVLJOR;,;\HVWDYH]FRQXQPD\RUHIHFWRVREUHODSURVSHULGDG
\ODSREUH]DGHORVSDVHV


&PRUHYHUWLUHOGHVDUUROOR


(VSHFLD\JHQRFLGLR

(O DUFKLSLODJR GH ODV 0ROXFDV GH OD ,QGRQHVLD PRGHUQD HVW IRUPDGR SRU WUHV JUXSRV GH LVODV $
SULQFLSLRV GHO VLJOR;9,, ODV 0ROXFDV GHO QRUWH DOEHUJDEDQ ORV UHLQRV LQGHSHQGLHQWHV GH 7LGRUH
7HUQDWH \ %DFDQ /DV 0ROXFDV PHGLDQDV HUDQ HO KRJDU GH OD LVOD UHLQR GH $PERQ $O VXU VH
HQFRQWUDEDQ ODV LVODV GH %DQGD XQ SHTXHR DUFKLSLODJR TXH WRGDYD QR HVWDED XQLILFDGR
SROWLFDPHQWH$XQTXHQRVSDUH]FDQUHPRWDVKR\HQGDODV0ROXFDVHQDTXHOPRPHQWRHUDQFUXFLDOHV
SDUDHOFRPHUFLRPXQGLDOSRUTXHHUDQODVQLFDVSURGXFWRUDVGHHVSHFLDVYDOLRVDVFRPRFODYRPDFLV\
QXH]PRVFDGD/DPDFLV\ODQXH]PRVFDGDVRODPHQWHFUHFDQHQODVLVODVGH%DQGD/RVKDELWDQWHVGH
HVWDV LVODV SURGXFDQ \ H[SRUWDEDQ HVWDV HVSHFLDV HVFDVDV D FDPELR GH FRPLGD \ SURGXFWRV
PDQXIDFWXUDGRVSURFHGHQWHVGHODLVODGH-DYDGHOFHQWURGHGLVWULEXFLQGH0HODNDHQODSHQQVXOD
0DODVLD\GHOD,QGLD&KLQD\$UDELD
(O SULPHU FRQWDFWR TXH WXYLHURQ ORV KDELWDQWHV FRQ HXURSHRV IXH HQ HO VLJOR;9, FRQ PDULQHURV
SRUWXJXHVHV TXH OOHJDURQ SDUD FRPSUDU HVSHFLDV $QWHV GH DTXHO PRPHQWR ODV HVSHFLDV WHQDQ TXH
HQYLDUVHSRU2ULHQWH3U[LPRDWUDYVGHODVUXWDVFRPHUFLDOHVFRQWURODGDVSRUHO,PSHULRRWRPDQR
/RV HXURSHRV EXVFDEDQ XQ SDVR DOUHGHGRU GH IULFD R D WUDYV GHO$WOQWLFR SDUD ORJUDU XQ DFFHVR
GLUHFWRDODVLVODV\DOFRPHUFLRGHHVSHFLDV(OFDERGH%XHQD(VSHUDQ]DIXHURGHDGRSRUHOQDYHJDQWH
SRUWXJXV %DUWRORPHX 'LDV HQ \ 9DVFR GH *DPD OOHJ D OD ,QGLD VLJXLHQGR OD PLVPD UXWD HQ
3RUSULPHUDYH]ORVHXURSHRVWHQDQVXSURSLDUXWDLQGHSHQGLHQWHDODVLVODVGHODV(VSHFLDV/RV SRUWXJXHVHV LQPHGLDWDPHQWH VH SURSXVLHURQ FRQWURODU HO FRPHUFLR GH HVSHFLDV 7RPDURQ
0HODNDHQ(VWUDWJLFDPHQWHVLWXDGDHQHOODGRRHVWHGHODSHQQVXOD0DODVLDORVFRPHUFLDQWHV
GHWRGRHO6XGHVWHDVLWLFROOHJDEDQDOOSDUDYHQGHUVXVHVSHFLDVDRWURVFRPHUFLDQWHVLQGLRVFKLQRV\
UDEHVTXHODVHQYLDEDQD2FFLGHQWH7DO\FRPRGLMRHOYLDMHURSRUWXJXV7RP3LUHVHQl(O
FRPHUFLRHQWUHORVGLVWLQWRVSDVHVGHPLOOHJXDVGHEHYHQLUD0HODND>@4XLHQTXLHUDTXHVHDVHRU
GH0HODNDWLHQHHQVXVPDQRVODJDUJDQWDGH9HQHFLD{
&RQ0HODNDHQVXVPDQRVORVSRUWXJXHVHVLQWHQWDURQORJUDUHOPRQRSROLRGHOYDOLRVRFRPHUFLRGH
HVSHFLDVVLVWHPWLFDPHQWHSHURIUDFDVDURQ
/RVDGYHUVDULRVDORVTXHVHHQIUHQWDEDQQRHUDQGHVGHDEOHV(QWUHORVVLJORV;,9\ ;9,KXERXQ
JUDQGHVDUUROORHFRQPLFRHQHO6XGHVWHDVLWLFREDVDGRHQHOFRPHUFLRGHHVSHFLDV&LXGDGHV(VWDGR
FRPR$FHK %DQWHQ 0HODND 0DNDVVDU 3HJX \ %UXQL VH H[SDQGLHURQ USLGDPHQWH \ SURGXMHURQ \
H[SRUWDURQHVSHFLDVMXQWRFRQRWURVSURGXFWRVFRPRPDGHUDVGXUDV
(VWRV (VWDGRV WHQDQ IRUPDV DEVROXWLVWDV GH JRELHUQR VLPLODUHV D ORV GH (XURSD HQ HO PLVPR

SHURGR(OGHVDUUROORGHLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVIXHLPSXOVDGRSRUSURFHVRVVLPLODUHVTXHLQFOXDQHO
FDPELR WHFQROJLFR HQ PWRGRV GH JXHUUD \ FRPHUFLR LQWHUQDFLRQDO /DV LQVWLWXFLRQHV HVWDWDOHV VH
FHQWUDOL]DURQPVFRQXQUH\HQHOFHQWURTXHUHFODPDEDHOSRGHUDEVROXWR,JXDOTXHORVJREHUQDQWHV
DEVROXWLVWDV GH (XURSD ORV UH\HV GHO 6XGHVWH DVLWLFR VH EDVDEDQ IXHUWHPHQWH HQ ORV LQJUHVRV GHO
FRPHUFLR \D IXHUD GHGLFQGRVH HOORV PLVPRV D OD DFWLYLGDG FRPHUFLDO R FRQFHGLHQGR PRQRSROLRV D
OLWHVORFDOHVRH[WUDQMHUDV,JXDOTXHHQOD(XURSDDEVROXWLVWDDTXHOORJHQHUFLHUWRFUHFLPLHQWRSHUR
GLVWDED PXFKR GH VHU HO LGHDO GH LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV SDUD OD SURVSHULGDG HFRQPLFD FRQ
REVWFXORVGHHQWUDGDLPSRUWDQWHV\GHUHFKRVGHSURSLHGDGLQVHJXURVSDUDODPD\RUD6LQHPEDUJRHO
SURFHVRGHFRPHUFLDOL]DFLQHVWDEDHQPDUFKDLQFOXVRFXDQGRORVSRUWXJXHVHVLQWHQWDEDQHVWDEOHFHUVX
GRPLQLRHQHORFDQRQGLFR
/DSUHVHQFLDGHHXURSHRVFUHFL\WXYRXQLPSDFWRPXFKRPD\RUFRQODOOHJDGDGHORVKRODQGHVHV
TXHHQVHJXLGDVHGLHURQFXHQWDGHTXHPRQRSROL]DUODRIHUWDGHHVSHFLDVYDOLRVDVGHODV0ROXFDVVHUD
PXFKR PV UHQWDEOH TXH FRPSHWLU FRQWUD RWURV FRPHUFLDQWHV HXURSHRV R ORFDOHV (Q HO DR 
FRQYHQFLHURQ DO JREHUQDQWH GH$PERQ SDUD TXH ILUPDUD XQ DFXHUGR GH H[FOXVLYLGDG TXH OHV GLR HO
PRQRSROLR GHO FRPHUFLR GH FODYR HQ $PERQ &RQ OD IXQGDFLQ GH OD &RPSDD +RODQGHVD GH ODV
,QGLDV 2ULHQWDOHV HQ ORV LQWHQWRV KRODQGHVHV GH KDFHUVH FRQ WRGR HO FRPHUFLR GH HVSHFLDV \
HOLPLQDUDVXFRPSHWHQFLDSRUODVEXHQDVRSRUODVPDODVFDPELDURQDPHMRUSDUDORVKRODQGHVHV\D
SHRUSDUDHO6XGHVWHDVLWLFR/D&RPSDD+RODQGHVDGHODV,QGLDV2ULHQWDOHVIXHODVHJXQGDVRFLHGDG
DQQLPDHXURSHDWUDVOD&RPSDD,QJOHVDGHODV,QGLDV2ULHQWDOHVTXHVXSXVRXQDQWHV\XQGHVSXV
HQ HO GHVDUUROOR GH OD FRUSRUDFLQ PRGHUQD TXH SRVWHULRUPHQWH WHQGUD XQ SDSHO FUXFLDO HQ HO
GHVDUUROORLQGXVWULDOHXURSHR7DPELQIXHODVHJXQGDHPSUHVDTXHWHQDVXSURSLRHMUFLWR\HOSRGHU
GHKDFHUJXHUUDV\FRORQL]DUWHUULWRULRVH[WUDQMHURV&RQHOSRGHUPLOLWDUGHODHPSUHVDORVKRODQGHVHV
SURFHGLHURQ D HOLPLQDU WRGRV ORV LQWUXVRV SRWHQFLDOHV SDUD LPSRQHU VX WUDWDGR FRQ HO JREHUQDQWH GH
$PERQ&DSWXUDURQXQIXHUWHFODYHHQPDQRVGHORVSRUWXJXHVHVHQ\HOLPLQDURQSRUODIXHU]DD
WRGRV ORV GHPV FRPHUFLDQWHV 3RVWHULRUPHQWH VH H[SDQGLHURQ DO QRUWH GH ODV 0ROXFDV REOLJDQGR D
ORVJREHUQDQWHVGH7LGRUH7HUQDWH\%DFDQDDFRUGDUTXHQRVHFXOWLYDUDQLFRPHUFLDUDFRQFODYRHQ
VXVWHUULWRULRV(OWUDWDGRTXHLPSXVLHURQHQ7HUQDWHLQFOXVRSHUPLWDDORVKRODQGHVHVOOHJDU\GHVWUXLU
FXDOTXLHUUEROGHFODYRTXHHQFRQWUDUDQDOO
$PERQ HUD JREHUQDGR GH XQD IRUPD VLPLODU D JUDQ SDUWH GH (XURSD \$PULFD GXUDQWH DTXHOOD
SRFD/DSREODFLQWHQDTXHSDJDUXQWULEXWRDOJREHUQDQWH\HVWDEDVXMHWDDWUDEDMRVIRU]DGRV/RV
KRODQGHVHVVHDSRGHUDURQGHDTXHOORVVLVWHPDV\ORVLQWHQVLILFDURQSDUDH[WUDHUPVPDQRGHREUD\
PV FODYR GH OD LVOD 'HVGH VLHPSUH ODV IDPLOLDV H[WHQVDV SDJDEDQ WULEXWRV HQ FODYRV D OD OLWH GH
$PERQ3HURWUDVODOOHJDGDGHORVKRODQGHVHVWRGDVODVFDVDVTXHGDURQVXMHWDVDODWLHUUD\GHEDQ
FXOWLYDUFLHUWRQPHURGHUEROHVGHFODYR$GHPVHVWDEDQREOLJDGDVDKDFHUWUDEDMRVIRU]DGRVSDUD
ORVKRODQGHVHV
/RV KRODQGHVHV WDPELQ VH DSRGHUDURQ GH ODV LVODV GH %DQGD HQ XQ LQWHQWR GH PRQRSROL]DU OD
PDFLV \ OD QXH] PRVFDGD 6LQ HPEDUJR HVWDV LVODV HVWDEDQ RUJDQL]DGDV GH IRUPD PX\ GLVWLQWD D
$PERQ (VWDEDQ IRUPDGDV SRU PXFKDV FLXGDGHV(VWDGR SHTXHDV \ DXWQRPDV \ QR KDED QLQJXQD
HVWUXFWXUDMHUUTXLFDVRFLDORSROWLFD$TXHOORVSHTXHRV(VWDGRVTXHHQUHDOLGDGQRHUDQPVTXH
SXHEORV SHTXHRV HVWDEDQ JREHUQDGRV SRU UHXQLRQHV GH FLXGDGDQRV 1R KDED QLQJXQD DXWRULGDG
FHQWUDOTXHORVKRODQGHVHVSXGLHUDQFRDFFLRQDUSDUDTXHILUPDUDXQWUDWDGRGHPRQRSROLR\WDPSRFR
XQ VLVWHPD GH WULEXWRV GHO TXH VH SXGLHUDQ DSRGHUDU SDUD FDSWXUDU WRGD OD RIHUWD GH PDFLV \ QXH]
PRVFDGD $O SULQFLSLR HVWR VLJQLILF TXH ORV KRODQGHVHV WXYLHURQ TXH FRPSHWLU FRQ FRPHUFLDQWHV
LQJOHVHV SRUWXJXHVHV LQGLRV \ FKLQRV \ SHUGLHURQ HVSHFLDV FXDQGR QR SXGLHURQ SDJDU ORV SUHFLRV
HOHYDGRV GH VX FRPSHWHQFLD 'DGR TXH VX SODQ LQLFLDO GH HVWDEOHFHU XQ PRQRSROLR GH PDFLV \ QXH]

PRVFDGDTXHGIUXVWUDGRHOJREHUQDGRUKRODQGVGH%DWDYLD-DQ3LHWHUV]RRQ&RHQSUHVHQWXQSODQ
DOWHUQDWLYR&RHQIXQG%DWDYLDHQODLVODGH-DYDFRPRQXHYDFDSLWDOGHOD&RPSDD+RODQGHVDGH
ODV,QGLDV2ULHQWDOHVHQ(QQDYHJKDVWD%DQGDFRQXQDIORWD\PDVDFUDSUFWLFDPHQWH
WRGDODSREODFLQGHODVLVODVSUREDEOHPHQWHTXLQFHPLOSHUVRQDV7RGRVVXVOGHUHVIXHURQHMHFXWDGRV
FRQ HO UHVWR GHO SXHEOR \ VRODPHQWH GHMDURQ D XQRV FXDQWRV YLYRV ORV VXILFLHQWHV SDUD FRQVHUYDU HO
VDEHU KDFHU QHFHVDULR SDUD SURGXFLU PDFLV \ QXH] PRVFDGD 7UDV DFDEDU HO JHQRFLGLR &RHQ FUH OD
HVWUXFWXUDSROWLFD\HFRQPLFDQHFHVDULDSDUDVXSODQXQDVRFLHGDGGHSODQWDFLQ/DVLVODVIXHURQ
GLYLGLGDVHQVHVHQWD\RFKRSDUFHODVTXHVHHQWUHJDURQDVHVHQWD\RFKRKRODQGHVHVODPD\RUDGHORV
FXDOHV HUDQ R KDEDQ VLGR HPSOHDGRV GH OD &RPSDD +RODQGHVD GH ODV ,QGLDV 2ULHQWDOHV /RV SRFRV
EDQGDQHVHVTXHKDEDQVREUHYLYLGRWXYLHURQTXHHQVHDUDHVWRVQXHYRVSURSLHWDULRVGHSODQWDFLRQHVD
SURGXFLU ODV HVSHFLDV /RV SURSLHWDULRV SRGDQ FRPSUDU HVFODYRV D OD &RPSDD +RODQGHVD GH ODV
,QGLDV2ULHQWDOHVSDUDSREODUODVLVODVTXHVHKDEDQTXHGDGRGHVKDELWDGDV\SURGXFLUHVSHFLDVTXH
GHEDQYHQGHUVHDSUHFLRVILMRVDODHPSUHVD
/DV LQVWLWXFLRQHV H[WUDFWLYDV FUHDGDV SRU ORV KRODQGHVHV HQ ODV LVODV GH ODV (VSHFLDV WXYLHURQ ORV
HIHFWRVGHVHDGRVDXQTXHHQ%DQGDIXHUDDFRVWDGHTXLQFHPLOYLGDVLQRFHQWHV\GHOHVWDEOHFLPLHQWR
GHXQFRQMXQWRGHLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDV\SROWLFDVTXHFRQGHQDUDDODVLVODVDOVXEGHVDUUROOR$
ILQDOHVGHOVLJOR;9,,ORVKRODQGHVHVKDEDQUHGXFLGRODRIHUWDPXQGLDOGHHVWDVHVSHFLDVDOUHGHGRUGHO
SRUFLHQWR\HOSUHFLRGHODQXH]PRVFDGDVHKDEDGXSOLFDGR
/RVKRODQGHVHVH[WHQGLHURQODHVWUDWHJLDTXHKDEDQSHUIHFFLRQDGRHQODV0ROXFDVDWRGDODUHJLQ
FRQ LPSOLFDFLRQHV SURIXQGDV SDUD ODV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV \ SROWLFDV GHO UHVWR GHO 6XGHVWH
DVLWLFR/DODUJDH[SDQVLQFRPHUFLDOGHYDULRV(VWDGRVHQHOUHDTXHODKDEDLQLFLDGRHQHOVLJOR
;,9 FDPEL GUVWLFDPHQWH GH UXPER ,QFOXVR ORV (VWDGRV TXH QR IXHURQ FRORQL]DGRV \ DSODVWDGRV
GLUHFWDPHQWH SRU OD &RPSDD +RODQGHVD GH ODV ,QGLDV 2ULHQWDOHV VH UHSOHJDURQ VREUH V PLVPRV \
DEDQGRQDURQHOFRPHUFLR(OFDPELRHFRQPLFR\SROWLFRQDFLHQWHGHO6XGHVWHDVLWLFRVHGHWXYRHQ
VHFR
3DUDHYLWDUODDPHQD]DGHOD&RPSDD+RODQGHVDGHODV,QGLDV2ULHQWDOHVYDULRV(VWDGRVGHMDURQ
GHSURGXFLUFXOWLYRVSDUDODH[SRUWDFLQ\FHVDURQVXDFWLYLGDGFRPHUFLDO/DDXWDUTXDHUDPVVHJXUD
TXHHQIUHQWDUVHDORVKRODQGHVHV(QHO(VWDGRGH%DQWHQHQODLVODGH-DYDFRUWVXVUEROHVGH
SLPLHQWD FRQ OD HVSHUDQ]D GH TXH DV ORV KRODQGHVHV ORV GHMDUDQ HQ SD] &XDQGR XQ FRPHUFLDQWH
KRODQGVYLVLW0DJXLQGDQDRDOVXUGHODV)LOLSLQDVHQOHGLMHURQl(OFODYR\ODQXH]PRVFDGD
SXHGHQ FXOWLYDUVH DTX LJXDO TXH HQ 0DODNX$KRUD QR KD\ DTX SRUTXH HO DQWLJXR UDM KL]R TXH VH
HFKDUDQ D SHUGHU DQWHV GH VX PXHUWH 7HPD TXH OD &RPSDD +RODQGHVD GH ODV ,QGLDV 2ULHQWDOHV
YLQLHUD D OXFKDU SRU HOORV{ 2WUR FRPHUFLDQWH R\ XQD KLVWRULD VLPLODU VREUH HO JREHUQDQWH GH
0DJXLQGDQDR HQ l+DED SURKLELGR OD SODQWDFLQ FRQWLQXDGD GH SLPLHQWD SDUD DV QR YHUVH
LQYROXFUDGR HQ JXHUUDV FRQ OD &RPSDD +RODQGHVD GH ODV ,QGLDV2ULHQWDOHV X RWURV SRWHQWDGRV{ 6H
SURGXMRXQDGHVXUEDQL]DFLQHLQFOXVRHOGHFOLYHGHODSREODFLQ(QORVELUPDQRVWUDVODGDURQVX
FDSLWDOGHVGH3HJXHQODFRVWDKDVWD$YDPXFKRPVWLHUUDDGHQWURHQHOUR,UUDZDGG\
1R VDEHPRV FXO KDEUD VLGR HO FDPLQR GHO GHVDUUROOR HFRQPLFR \ SROWLFR GH ORV (VWDGRV GHO
6XGHVWH DVLWLFR VL QR VH KXELHUD SURGXFLGR OD DJUHVLQ KRODQGHVD 4XL] KDEUDQ GHVDUUROODGR VX
SURSLRWLSRGHDEVROXWLVPRKDEUDQSHUPDQHFLGRHQHOPLVPRHVWDGRTXHWHQDQDILQDOHVGHOVLJOR;9,
R KDEUDQ FRQWLQXDGR VX FRPHUFLDOL]DFLQ DGRSWDQGR JUDGXDOPHQWH FDGD YH] PV LQVWLWXFLRQHV
LQFOXVLYDV 6LQ HPEDUJR LJXDO TXH HQ ODV 0ROXFDV HO FRORQLDOLVPR KRODQGV FDPEL
IXQGDPHQWDOPHQWH VX GHVDUUROOR SROWLFR \ HFRQPLFR /RV SXHEORV GHO 6XGHVWH DVLWLFR GHMDURQ GH
FRPHUFLDUVHUHSOHJDURQVREUHVPLVPRV\VHKLFLHURQPVDEVROXWLVWDV(QORVGRVVLJORVVLJXLHQWHV
QRHVWDUDQHQFRQGLFLRQHVGHDSURYHFKDUODVLQQRYDFLRQHVTXHVXUJLUDQHQODUHYROXFLQLQGXVWULDO<

ILQDOPHQWHVXUHWLUDGDGHOFRPHUFLRQRORVVDOYDUDGHORVHXURSHRV\DTXHDILQDOHVGHOVLJOR;9,,,
FDVLWRGRVIRUPDEDQSDUWHGHORVLPSHULRVFRORQLDOHVHXURSHRV


&RPRYLPRVHQHOFDSWXORODH[SDQVLQHXURSHDHQHO$WOQWLFRLPSXOVHODXJHGHODVLQVWLWXFLRQHV
LQFOXVLYDV HQ *UDQ %UHWDD 6LQ HPEDUJR WDO \ FRPR LOXVWUD OD H[SHULHQFLD GH ODV 0ROXFDV EDMR HO
GRPLQLR KRODQGV HVWD H[SDQVLQ VHPEU ODV VHPLOODV GHO VXEGHVDUUROOR HQ PXFKRV SXQWRV GLVWLQWRV
GHOPXQGRDOLPSRQHULQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDVRUHIRU]DUODVLQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDVTXH\DH[LVWDQ
VWDV GHVWUX\HURQ GLUHFWD R LQGLUHFWDPHQWH OD DFWLYLGDG FRPHUFLDO H LQGXVWULDO QDFLHQWH HQ WRGR HO
PXQGR R SHUSHWXDURQ LQVWLWXFLRQHV TXH GHWXYLHURQ OD LQGXVWULDOL]DFLQ (Q FRQVHFXHQFLD OD
LQGXVWULDOL]DFLQVHGHVDUUROODEDHQDOJXQDVSDUWHVGHOPXQGRSHURQRHQODVTXHIRUPDEDQSDUWHGH
ORV LPSHULRV FRORQLDOHV HXURSHRV TXH QR WXYLHURQ QLQJXQD RSRUWXQLGDG GH EHQHILFLDUVH GH DTXHOODV
QXHYDVWHFQRORJDV


8QDLQVWLWXFLQGHPDVLDGRKDELWXDO

(Q HO 6XGHVWH DVLWLFR OD H[SDQVLQ GHO SRGHU QDYDO \ FRPHUFLDO HXURSHR D SULQFLSLRV GH OD (GDG
0RGHUQD OLPLW XQ SHURGR SURPHWHGRU GH H[SDQVLQ HFRQPLFD \ FDPELR LQVWLWXFLRQDO 'XUDQWH HO
PLVPRSHURGRTXHOD&RPSDD+RODQGHVDGHODV,QGLDV2ULHQWDOHVVHH[SDQGDXQWLSRGHFRPHUFLR
PX\GLVWLQWRVHLQWHQVLILFDEDHQIULFDHOWUILFRGHHVFODYRV
(Q(VWDGRV8QLGRVODHVFODYLWXGGHO6XUDPHQXGRUHFLEDHOQRPEUHGHlLQVWLWXFLQSHFXOLDU{1R
REVWDQWH GHVGH HO SXQWR GH YLVWD KLVWULFR FRPR VHDO HO JUDQ HUXGLWR FOVLFR 0RVHV )LQOD\ OD
HVFODYLWXG HUD FXDOTXLHU FRVD PHQRV SHFXOLDU \D TXH HVWDED SUHVHQWH SUFWLFDPHQWH HQ WRGDV ODV
VRFLHGDGHV&RPRPHQFLRQDPRVDQWHULRUPHQWHODHVFODYLWXGHUDHQGPLFDHQOD5RPDDQWLJXD\HQ
IULFD\GXUDQWHPXFKRWLHPSRFRQVWLWX\XQDIXHQWHGHHVFODYRVSDUD(XURSDDXQTXHQRODQLFD
(QHOSHURGRURPDQRORVHVFODYRVSURFHGDQGHORVSXHEORVHVODYRVGHOD]RQDGHOPDU0XHUWRGH
2ULHQWH3U[LPR\GHOQRUWHGH(XURSD6LQHPEDUJRHQHODRORVHXURSHRVKDEDQGHMDGRGH
HVFODYL]DUVH HQWUH V 3HUR FRPR YLPRV HQ HO FDSWXOR IULFD QR UHDOL] OD WUDQVLFLQ GH OD
HVFODYLWXGDODVHUYLGXPEUHFRPROD(XURSDPHGLHYDO$QWHVGHOLQLFLRGHOSHURGRPRGHUQRKXERXQ
DFWLYR WUILFR GH HVFODYRV HQ HO HVWH GH IULFD \ XQ JUDQ QPHUR GH HVFODYRV HUDQ WUDQVSRUWDGRV D
WUDYV GHO 6KDUD KDVWD OD SHQQVXOD $UELJD $GHPV JUDQGHV (VWDGRV PHGLHYDOHV GHO IULFD
RFFLGHQWDOFRPR0DOL*KDQD\6RQJKDLXWLOL]DURQLQWHQVLYDPHQWHHVFODYRVHQHOJRELHUQRHOHMUFLWR
\ODDJULFXOWXUDDGRSWDQGRPRGHORVRUJDQL]DWLYRVGHORV(VWDGRVQRUWHDIULFDQRVPXVXOPDQHVFRQORV
TXHFRPHUFLDEDQ
)XHHOGHVDUUROORGHODVFRORQLDVGHSODQWDFLRQHVGHD]FDUGHO&DULEHDSDUWLUGHOVLJOR;9,,ORTXH
FRQGXMR D XQD LQWHQVLILFDFLQ HVSHFWDFXODU GHO WUILFR LQWHUQDFLRQDO GH HVFODYRV \ D XQ DXPHQWR VLQ
SUHFHGHQWHV GH OD LPSRUWDQFLD GH OD HVFODYLWXG HQ OD SURSLD IULFD (Q HO VLJOR;9, VH WUDILF
SUREDEOHPHQWH FRQ DOUHGHGRU GH HVFODYRV HQ HO$WOQWLFR /D PD\RUD SURFHGDQ GHO IULFD
FHQWUDOFRQXQDIXHUWHLPSOLFDFLQGHO&RQJR\GHORVSRUWXJXHVHVXELFDGRVPVDOVXUHQ/XDQGD
FDSLWDO DFWXDO GH$QJROD 3RU DTXHO HQWRQFHV HO WUILFR GH HVFODYRV D WUDYV GHO 6KDUD WRGDYD HUD
LPSRUWDQWH SUREDEOHPHQWH XQRV DIULFDQRV HUDQ WUDVODGDGRV DO QRUWH FRPR HVFODYRV (Q HO
VLJOR;9,,ODVLWXDFLQFDPEL$OUHGHGRUGHDIULFDQRVIXHURQYHQGLGRVFRPRHVFODYRVHQHO
FRPHUFLRDWOQWLFRODPD\RUDGHORVFXDOHVHUDQHQYLDGRVD$PULFD/DVFLIUDVGHOFRPHUFLRDWUDYV
GHO 6KDUD SUFWLFDPHQWH QR FDPELDURQ (Q HO VLJOR;9,,, VH SURGXMR RWUR DXPHQWR HVSHFWDFXODU

DOUHGHGRUGHGHHVFODYRVIXHURQHQYLDGRVDWUDYVGHO$WOQWLFR\XQRVDWUDYVGHO
6KDUD6LVXPDPRVODVFLIUDVGHWRGRVORVSHURGRV\WRGRVORVOXJDUHVGHIULFDPVGH
GHDIULFDQRVIXHURQHQYLDGRVIXHUDGHOFRQWLQHQWHFRPRHVFODYRV
(OPDSDGDXQDLGHDGHODHVFDODGHOWUILFRGHHVFODYRV8WLOL]DQGRODVIURQWHUDVPRGHUQDVGH
SDVHVPXHVWUDHVWLPDFLRQHVGHODOFDQFHFUHFLHQWHGHODHVFODYLWXGHQWUH\FRPRSRUFHQWDMH
GHODSREODFLQHQ/RVFRORUHVPVRVFXURVVHDODQORVOXJDUHVHQORVTXHODHVFODYLWXGHUDPV
LQWHQVD 3RU HMHPSOR HQ$QJROD %HQQ *KDQD \ 7RJR OD H[SRUWDFLQ GH HVFODYRV DFXPXODGD WRWDO
VXPDEDPVTXHWRGDODSREODFLQGHOSDVHQ/DDSDULFLQUHSHQWLQDGHHXURSHRVSRUWRGDODFRVWDGHOIULFDFHQWUDO\RFFLGHQWDOGLVSXHVWRVD
FRPSUDU HVFODYRV WXYR QHFHVDULDPHQWH XQ LPSDFWR WUDQVIRUPDGRU HQ ODV VRFLHGDGHV DIULFDQDV /D
PD\RUD GH ORV HVFODYRV TXH VH HQYLDURQ D $PULFD HUDQ SULVLRQHURV GH JXHUUD TXH SRVWHULRUPHQWH
IXHURQWUDQVSRUWDGRVDODFRVWD(ODXPHQWRGHODJXHUUDIXHLPSXOVDGRSRUHQRUPHVLPSRUWDFLRQHVGH

DUPDV\PXQLFLQTXHORVHXURSHRVLQWHUFDPELDEDQSRUHVFODYRV(QODGFDGDGHDOUHGHGRUGH
DUPDVGHIXHJRVHLPSRUWDEDQFDGDDRVORHQODFRVWDRFFLGHQWDODIULFDQD\HQWUH\
SULQFLSLRV GHO VLJOR;,; VRODPHQWH ORV EULWQLFRV YHQGLHURQ HQWUH \ DUPDV DO DR
(QWUH\ORVEULWQLFRVYHQGLHURQODLQFUHEOHFLIUDGHWRQHODGDVGHSOYRUDHVGHFLU
XQDPHGLDGHXQRVNJDODRMXQWRFRQNJGHSORPRDQXDOHV0VDOVXUHOFRPHUFLR
HUD LJXDO GH DFWLYR (Q OD FRVWD GH /RDQJR DO QRUWH GHO UHLQRGHO &RQJR ORV HXURSHRV YHQGDQ XQDV
DUPDVGHIXHJRDODR
(VWDV JXHUUDV \ FRQIOLFWRV QR VRODPHQWH FDXVDEDQ XQ HQRUPH VXIULPLHQWR \ OD SUGLGD GH YLGDV
KXPDQDV VLQR TXH DGHPV SRQDQ HQ PDUFKD XQ FDPLQR FRQFUHWR GH GHVDUUROOR LQVWLWXFLRQDO HQ
IULFD $QWHV GH OD HUD PRGHUQD LQLFLDO ODV VRFLHGDGHV DIULFDQDV HVWDEDQ PHQRV FHQWUDOL]DGDV
SROWLFDPHQWH TXH ODV GH (XUDVLD /D PD\RU SDUWH GH ORV (VWDGRV HUDQ SHTXHRV FRQ MHIHV WULEDOHV \
TXL]UH\HVTXHFRQWURODEDQODWLHUUD\ORVUHFXUVRV0XFKRVFRPRHQHOFDVRGH6RPDOLDQRWHQDQ
QLQJXQD HVWUXFWXUD MHUUTXLFD GH DXWRULGDG SROWLFD HQ DEVROXWR (O WUILFR GH HVFODYRV LQLFL GRV
SURFHVRV SROWLFRV DGYHUVRV 3ULPHUR PXFKRV (VWDGRV LQLFLDOPHQWH VH KLFLHURQ PV DEVROXWLVWDV
RUJDQL]DGRV DOUHGHGRU GH XQ QLFR REMHWLYR YHQGHU HVFODYRV D ORV HXURSHRV 6HJXQGR FRPR
FRQVHFXHQFLDGHOSULPHUSURFHVRSHURSDUDGMLFDPHQWHHQRSRVLFLQDVWHODJXHUUD\ODHVFODYLWXG
ILQDOPHQWHGHVWUX\HURQFXDOTXLHURUGHQ\DXWRULGDGHVWDWDOOHJWLPDTXHKXELHUDH[LVWLGRHQHOIULFD
VXEVDKDULDQD /RV HVFODYRV HUDQ SULVLRQHURV GH JXHUUD SHUR WDPELQ SURFHGDQ GH VHFXHVWURV \
FDSWXUDVGHDVDOWRVDSHTXHDHVFDOD/DOH\WDPELQVHFRQYLUWLHQXQDKHUUDPLHQWDGHODHVFODYLWXG
,QGHSHQGLHQWHPHQWH GHO GHOLWR TXH VH FRPHWLHUD OD SHQD HUD OD HVFODYLWXG (O FRPHUFLDQWH LQJOV
)UDQFLV0RRUHREVHUYODVFRQVHFXHQFLDVGHHVWRHQODFRVWDGH6HQHJDPELDGHOIULFDRFFLGHQWDOD
SDUWLUGH

'HVGH TXH VH XWLOL]D HO WUILFR GH HVFODYRV WRGRV ORV FDVWLJRV VH KDQ FDPELDGR SRU OD HVFODYLWXG KD\ XQD YHQWDMD HQ HVWDV
FRQGHQDVDEXVDQGHHVDFRQGHQDSDUDGHOLWRVPX\IXHUWHVSDUDFRQVHJXLUHOEHQHILFLRTXHREWLHQHQDOYHQGHUDOGHOLQFXHQWH1R
VRODPHQWHHODVHVLQDWRHOURER\HODGXOWHULRVRQFDVWLJDGRVYHQGLHQGRDOGHOLQFXHQWHFRPRHVFODYRVLQRTXHFXDOTXLHUFDVRVLQ
LPSRUWDQFLDUHFLEHHOPLVPRFDVWLJR


/DVLQVWLWXFLRQHVLQFOXVRODVUHOLJLRVDVVHSHUYLUWLHURQSRUHOGHVHRGHFDSWXUDU\YHQGHUHVFODYRV
8QHMHPSORHVHOIDPRVRRUFXORGH$URFKXNZDHQHOHVWHGH1LJHULD6HFUHDTXHHORUFXORKDEODED
HQ QRPEUH GH XQ LPSRUWDQWH GLRV GH OD UHJLQ UHVSHWDGR SRU ORV JUDQGHV JUXSRV WQLFRV ORFDOHV ORV
LMDZV ORV LELELRV \ ORV LJERV (O RUFXOR VHUYD SDUD ]DQMDU GLVSXWDV \ DUELWUDU HQ GHVDFXHUGRV /RV
TXHUHOODQWHV TXH YLDMDEDQ D $URFKXNZD SDUD HQIUHQWDUVH DO RUFXOR WHQDQ TXH GHVFHQGHU GHVGH OD
FLXGDGKDVWDXQGHVILODGHURGHOUR&UX]GRQGHVHHQFRQWUDEDHORUFXORHQXQDJUDQFXHYDFX\DSDUWH
GHODQWHUD HVWDED FXELHUWD FRQ FDODYHUDV KXPDQDV /RV VDFHUGRWHV GHO RUFXOR HQ FRPSORW FRQ ORV
HVFODYLVWDV\FRPHUFLDQWHVGH$URRIUHFHUDQODGHFLVLQGHORUFXOR$PHQXGRHVWRLPSOLFDEDTXHOD
JHQWHIXHUDlWUDJDGD{SRUHORUFXORORTXHVLJQLILFDEDGHKHFKRTXHXQDYH]TXHKDEDQDWUDYHVDGR
ODFXHYDVHORVFRQGXFDSRUHOUR&UX]DORVEDUFRVGHORVHXURSHRVTXHORVHVWDEDQHVSHUDQGR(VWH
SURFHVRHQHOTXHWRGDVODVOH\HV\FRVWXPEUHVVHGLVWRUVLRQDEDQ\VHURPSDQSDUDFDSWXUDUFDGDYH]
PV HVFODYRV WXYR HIHFWRV GHYDVWDGRUHV HQ OD FHQWUDOL]DFLQ SROWLFD DXQTXH HQ DOJXQRV OXJDUHV
FRQGXMR D OD FUHDFLQ GH (VWDGRV SRGHURVRV FX\D SULQFLSDO UD]Q GH VHU HUDQ ODV UHGDGDV \ OD
HVFODYLWXG(OSURSLRUHLQRGHO&RQJRSUREDEOHPHQWHIXHHOSULPHU(VWDGRDIULFDQRTXHH[SHULPHQW
XQDPHWDPRUIRVLV\OOHJDFRQYHUWLUVHHQ(VWDGRHVFODYLVWDDQWHVGHVHUGHVWUXLGRSRUODJXHUUDFLYLO
2WURV (VWDGRV HVFODYLVWDV TXH VXUJLHURQ VREUH WRGR HQ HO IULFD RFFLGHQWDO IXHURQ 2\R HQ 1LJHULD
'DKRPH\HQ%HQQ\SRVWHULRUPHQWH$VDQWHHQ*KDQD
/D H[SDQVLQ GHO (VWDGR GH 2\R D PHGLDGRV GHO VLJOR;9,, SRU HMHPSOR HVW GLUHFWDPHQWH

UHODFLRQDGD FRQ HO DXPHQWR GH OD H[SRUWDFLQ GH HVFODYRV HQ OD FRVWD (O SRGHU GHO (VWDGR HUD HO
UHVXOWDGRGHXQDUHYROXFLQPLOLWDUTXHLPSOLFODLPSRUWDFLQGHFDEDOORVGHOQRUWH\ODIRUPDFLQGH
XQDFDEDOOHUDSRWHQWHTXHSRGDGLH]PDUORVHMUFLWRVHQHPLJRV&XDQGR2\RVHH[SDQGLDOVXUKDFLD
ODFRVWDDSODVWDORV(VWDGRVTXHYHQFL\YHQGLDPXFKRVGHVXVKDELWDQWHVFRPRHVFODYRV(QHO
SHURGR HQWUH \ 2\R HVWDEOHFL VX PRQRSROLR HQ HO LQWHULRU GH OR TXH VH OOHJ D FRQRFHU
FRPRODFRVWDGHORVHVFODYRV6HHVWLPDTXHGHODOSRUFLHQWRGHORVHVFODYRVYHQGLGRVHQOD
FRVWDIXHURQHOUHVXOWDGRGHHVWDVFRQTXLVWDV8QDFRQH[LQHVSHFWDFXODUVLPLODUHQWUHODJXHUUD\OD
RIHUWDGHHVFODYRVWXYROXJDUPVKDFLDHORHVWHHQHOVLJOR;9,,,HQODFRVWDGHORUROD*KDQDDFWXDO
'HVSXVGHHO(VWDGRGH$VDQWHVHH[SDQGLGHVGHHOLQWHULRUGHXQDIRUPDPX\SDUHFLGDDOD
H[SHULPHQWDGD DQWHULRUPHQWH SRU 2\R 'XUDQWH OD SULPHUD PLWDG GHO VLJOR;9,,, HVWD H[SDQVLQ
GHVHQFDGHQ ODV GHQRPLQDGDV JXHUUDV DNDQDV PLHQWUDV$VDQWH GHUURWDED D XQ (VWDGR LQGHSHQGLHQWH
WUDVRWUR(OOWLPR*\DPDQIXHFRQTXLVWDGRHQ/DPD\RUDGHORVHVFODYRVH[SRUWDGRV
GHVGHODFRVWDGHRURHQWUH\HUDQSULVLRQHURVTXHVHKDEDQFDSWXUDGRHQDTXHOODVJXHUUDV
3UREDEOHPHQWH HO LPSDFWR PV REYLR GH DTXHOOD H[WUDFFLQ PDVLYD GH VHUHV KXPDQRV IXHUD
GHPRJUILFR(VGLIFLOVDEHUFRQVHJXULGDGFXOHUDODSREODFLQGHIULFDDQWHVGHODSRFDPRGHUQD
SHURORVH[SHUWRVKDQKHFKRYDULDVHVWLPDFLRQHVSODXVLEOHVGHOLPSDFWRGHOWUILFRGHHVFODYRVHQOD
SREODFLQ(OKLVWRULDGRU3DWULFN0DQQLQJHVWLPDTXHODSREODFLQGHHVWDVUHDVGHOIULFDRFFLGHQWDO
\FHQWUDORFFLGHQWDOTXHSURSRUFLRQDEDQHVFODYRVSDUDODH[SRUWDFLQHUDGHHQWUH\PLOORQHVD
SULQFLSLRVGHOVLJOR;9,,,(QHOVXSXHVWRFRQVHUYDGRUGHTXHGXUDQWHHOVLJOR;9,,,\SULQFLSLRVGHO;,;
HVWDVUHDVKXELHUDQH[SHULPHQWDGRXQULWPRGHFUHFLPLHQWRGHODSREODFLQGHDOUHGHGRUGHODPLWDG
GHHVHSRUFHQWDMHDODRVLQHOWUILFRGHHVFODYRV0DQQLQJHVWLPTXHODSREODFLQGHHVWDUHJLQHQ
GHEDGHKDEHUVLGRFRPRPQLPRGHDPLOORQHV'HKHFKRIXHGHDOUHGHGRUGHODPLWDG
(VWDGLIHUHQFLDHQRUPHQRVRODPHQWHVHGHELDORVPLOORQHVGHSHUVRQDVTXHVHH[SRUWDURQFRPR
HVFODYRV GHVGH HVWD UHJLQ HQWUH \ VLQR D ORV PLOORQHV TXH SUREDEOHPHQWH IXHURQ
DVHVLQDGDVSRUODVJXHUUDVLQWHUQDVFRQWLQXDVGHVWLQDGDVDFDSWXUDUHVFODYRV/DHVFODYLWXG\HOWUILFR
GH HVFODYRV HQ IULFD WUDVWRUQDURQ ODV HVWUXFWXUDV IDPLOLDUHV \ GH PDWULPRQLR \ SXHGH TXH WDPELQ
UHGXMHUDQODIHUWLOLGDG
$SDUWLUGHILQDOHVGHOVLJOR;9,,,XQIXHUWHPRYLPLHQWRSDUDDEROLUHOWUILFRGHHVFODYRVHPSH]D
FREUDU LPSXOVR HQ *UDQ %UHWDD GLULJLGR SRU OD ILJXUD FDULVPWLFD GH :LOOLDP :LOEHUIRUFH 7UDV
YDULRVLQWHQWRVIDOOLGRVHQORVDEROLFLRQLVWDVFRQYHQFLHURQDO3DUODPHQWRSDUDTXHDSUREDUDXQ
SUR\HFWRGHOH\TXHGHFODUDEDLOHJDOHOWUILFRGHHVFODYRV8QDRPVWDUGH(VWDGRV8QLGRVWRP
XQDPHGLGDVLPLODU6LQHPEDUJRHOJRELHUQREULWQLFRIXHPVDOOSURFXULPSODQWDUDFWLYDPHQWH
HVWD PHGLGD GHVSOHJDQGR HVFXDGURQHV QDYDOHV HQ HO $WOQWLFR SDUD LQWHQWDU HUUDGLFDU HO WUILFR GH
HVFODYRV$XQTXHSDVDOJQWLHPSRKDVWDTXHHVWDVPHGLGDVIXHURQUHDOPHQWHHIHFWLYDV\KXERTXH
HVSHUDU KDVWD SDUD TXH OD HVFODYLWXG HQ V IXHUD DEROLGD HQ HO ,PSHULR EULWQLFR HO WUILFR GH
HVFODYRVHQHO$WOQWLFRTXHFRQVWLWXDFRQPXFKRODPD\RUSDUWHGHOWUILFRWHQDORVGDVFRQWDGRV
(OILQGHOWUILFRGHHVFODYRVGHVSXVGHUHDOPHQWHUHGXMRODGHPDQGDH[WHUQDGHHVFODYRVGH
IULFDSHURHVWHFDPELRQRVLJQLILFTXHHOLPSDFWRGHODHVFODYLWXGHQODVVRFLHGDGHVHLQVWLWXFLRQHV
DIULFDQDVIXHUDDGHVDSDUHFHUFRPRSRUDUWHGHPDJLD0XFKRV(VWDGRVDIULFDQRVVHKDEDQRUJDQL]DGR
DOUHGHGRUGHODHVFODYLWXG\DXQTXHORVEULWQLFRVKXELHUDQSXHVWRILQDOWUILFRHVWDRUJDQL]DFLQVH
PDQWXYR$GHPVODHVFODYLWXGVHKDEDH[WHQGLGRPXFKRKDFLDHOLQWHULRUGHIULFD(VWRVIDFWRUHV
ILQDOPHQWH PDUFDUDQ HO FDPLQR GHO GHVDUUROOR HQ HO FRQWLQHQWH QR VRODPHQWH DQWHV GH VLQR
WDPELQGHVSXV
(Q OXJDU GH OD HVFODYLWXG OOHJ HO lFRPHUFLR OHJWLPR{ HO QRPEUH TXH VH GLR D OD H[SRUWDFLQ
GHVGH IULFD GH SURGXFWRV QXHYRV TXH QR JXDUGDEDQ UHODFLQ FRQ HO WUILFR GH HVFODYRV (VWRV

SURGXFWRVLQFOXDQDFHLWHGHSDOPD\DOPHQGUDVFDFDKXHWHVEDQRJRPD\JRPDDUELJD$PHGLGD
TXH ODV UHQWDV HXURSHDV \ QRUWHDPHULFDQDV FUHFDQ FRQ OD H[SDQVLQ GH OD UHYROXFLQ LQGXVWULDO OD
GHPDQGDGHPXFKRVGHDTXHOORVSURGXFWRVWURSLFDOHVDXPHQWQRWDEOHPHQWH/DVVRFLHGDGHVDIULFDQDV
TXHVHKDEDQDSURYHFKDGRLQWHQVDPHQWHGHODVRSRUWXQLGDGHVHFRQPLFDVSUHVHQWDGDVSRUHOWUILFR
GH HVFODYRV KLFLHURQ OR PLVPR FRQ HO FRPHUFLR OHJWLPR 6LQ HPEDUJR OR KLFLHURQ HQ XQ FRQWH[WR
SHFXOLDUHQHOTXHODHVFODYLWXGHUDXQDIRUPDGHYLGDSHURODGHPDQGDH[WHUQDGHHVFODYRVGHUHSHQWH
VH KDED DJRWDGR 4X LEDQ D KDFHU WRGRV DTXHOORV HVFODYRV VL \D QR SRGDQ VHU YHQGLGRV D ORV
HXURSHRV" /D UHVSXHVWD HUD VHQFLOOD 6H SRGDQ SRQHU D WUDEDMDU UHQWDEOHPHQWH EDMR FRDFFLQ HQ
IULFDSURGXFLHQGRORVQXHYRVSURGXFWRVGHOFRPHUFLROHJWLPR
8QRGHORVHMHPSORVPHMRUGRFXPHQWDGRVRFXUULHQ$VDQWHOD*KDQDPRGHUQD$QWHVGHHO
LPSHULRDVDQWHKDEDSDUWLFLSDGRLQWHQVDPHQWHHQODFDSWXUD\H[SRUWDFLQGHHVFODYRVOOHYQGRORVD
ODFRVWDSDUDVHUYHQGLGRVDORVJUDQGHVFDVWLOORVGHHVFODYRVGHOD&RVWDGHO&DER\(OPLQD'HVSXV
GHFXDQGRDTXHOODRSFLQGHMGHH[LVWLUODOLWHSROWLFDGH$VDQWHUHRUJDQL]VXHFRQRPD1R
REVWDQWH OD HVFODYLWXG QR DFDE /RV HVFODYRV HUDQ HQYLDGRV D JUDQGHV SODQWDFLRQHV LQLFLDOPHQWH
DOUHGHGRUGHODFDSLWDO.XPDVLSHURPVWDUGHDORODUJRGHWRGRHO,PSHULR FRUUHVSRQGLHQWHDOD
PD\RU SDUWH GHO LQWHULRU GH *KDQD )XHURQ HPSOHDGRV HQ OD SURGXFFLQ GH RUR \ QXH] GH FROD SDUD
H[SRUWDUSHURWDPELQSDUDFXOWLYDUJUDQGHVFDQWLGDGHVGHFRPLGD\IXHURQXWLOL]DGRVLQWHQVDPHQWH
FRPRSRUWHDGRUHV\DTXHHQ$VDQWHQRVHXWLOL]DEDHOWUDQVSRUWHFRQUXHGDV0VDOHVWHVHOOHYDURQD
FDERDGDSWDFLRQHVVLPLODUHV3RUHMHPSORHQ'DKRPH\HOUH\WHQDJUDQGHVSODQWDFLRQHVGHSDOPHUDV
GHDFHLWHFHUFDGHORVSXHUWRVFRVWHURVGH:K\GDK\3RUWR1RYRWRGDVWUDEDMDGDVSRUHVFODYRV
3RU OR WDQWR OD DEROLFLQ GHO WUILFR GH HVFODYRV HQ OXJDU GH KDFHU TXH OD HVFODYLWXG DIULFDQD VH
GHELOLWDUDVLPSOHPHQWHFRQGXMRDXQDUHRUJDQL]DFLQGHORVHVFODYRVTXHHPSH]DURQDXWLOL]DUVHHQ
IULFD HQ OXJDU GH HQ$PULFD$GHPV PXFKDV GH ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV TXH KDEDQ FUHDGR HO
WUILFR GH HVFODYRV HQ ORV GRV VLJORV DQWHULRUHV QR FDPELDURQ \ ORV SDWURQHV GH FRPSRUWDPLHQWR
SHUGXUDURQ3RUHMHPSORHQ1LJHULDHQWUH\HODQWHULRUJUDQUHLQR2\RGHVDSDUHFL)XH
VRFDYDGR SRU JXHUUDV FLYLOHV \ HO DXJH GH ODV FLXGDGHV(VWDGR \RUXEDV FRPR ,OORULQ H ,EDGDQ TXH
SDUWLFLSDURQGLUHFWDPHQWHHQHOWUILFRGHHVFODYRVDOVXU3RFRGHVSXVGHODFDSLWDOGH2\RIXH
VDTXHDGDFRPRFRQVHFXHQFLDGHTXHODVFLXGDGHV\RUXEDVFXHVWLRQDUDQHOSRGHUGH'DKRPH\SRUHO
GRPLQLRUHJLRQDO/LEUDURQXQDVHULHSUFWLFDPHQWHFRQWLQXDGHJXHUUDVHQODSULPHUDPLWDGGHOVLJOR
TXH JHQHUDURQ XQD RIHUWD PDVLYD GH HVFODYRV $ HVWR KDED TXH VXPDU ODV URQGDV KDELWXDOHV GH
VHFXHVWURV\FRQGHQDVSRUSDUWHGHRUFXORV\UHGDGDVDPHQRUHVFDOD(OVHFXHVWURHUDXQSUREOHPDGH
WDOPDJQLWXGHQDOJXQDVSDUWHVGH1LJHULDTXHORVSDGUHVQRGHMDEDQDORVQLRVMXJDUIXHUDGHFDVDSRU
PLHGRDTXHVHORVOOHYDUDQ\IXHUDQYHQGLGRVFRPRHVFODYRV
(QFRQVHFXHQFLDODHVFODYLWXGHQOXJDUGHUHGXFLUVHSDUHFHKDEHUVHDPSOLDGRHQIULFDDORODUJR
GHOVLJOR;,;(VGLIFLOHQFRQWUDUFLIUDVSUHFLVDVSHURH[LVWHQXQDVHULHGHUHODWRVHVFULWRVSRUYLDMHURV
\FRPHUFLDQWHVGXUDQWHHVWDSRFDTXHVXJLHUHQTXHHQORVUHLQRVDIULFDQRVRFFLGHQWDOHVGH$VDQWH\
'DKRPH\ \ HQ ODV FLXGDGHV(VWDGR \RUXEDV PV GH OD PLWDG GH OD SREODFLQ HUDQ HVFODYRV ([LVWHQ
GDWRV PV SUHFLVRV GH ORV SULPHURV UHJLVWURV FRORQLDOHV IUDQFHVHV GHO 6XGQ RFFLGHQWDO XQD JUDQ
H[WHQVLQ GHO IULFD RFFLGHQWDO TXH YD GHVGH 6HQHJDO D WUDYV GH 0DOL \ %XUNLQD )DVR D 1JHU \
&KDG(QHVWDUHJLQHOSRUFLHQWRGHODSREODFLQHVWDEDHVFODYL]DGDHQHODR
,JXDOTXHFRQODDSDULFLQGHOFRPHUFLROHJWLPRODFRORQL]DFLQIRUPDOWUDVODOXFKDSRUIULFD
QRGHVWUX\ODHVFODYLWXGHQIULFD$SHVDUGHTXHJUDQSDUWHGHODSHQHWUDFLQHXURSHDHQIULFDVH
MXVWLILFFRQHODUJXPHQWRGHTXHODHVFODYLWXGGHEDVHUFRPEDWLGD\DEROLGDODUHDOLGDGHUDGLVWLQWD
(QODPD\RUSDUWHGHOIULFDFRORQLDOODHVFODYLWXGFRQWLQXKDVWDELHQHQWUDGRHOVLJOR;;(Q6LHUUD
/HRQD SRU HMHPSOR KXER TXH HVSHUDU KDVWD SDUD TXH OD HVFODYLWXG IXHUD DEROLGD ILQDOPHQWH

DXQTXH OD FDSLWDO )UHHWRZQ KXELHUD VLGR ILMDGD RULJLQDOPHQWHD ILQDOHV GHO VLJOR;9,,, FRPRUHIXJLR
SDUDHVFODYRVUHSDWULDGRVGHVGH$PULFD3URQWRVHFRQYLUWLHQXQDEDVHLPSRUWDQWHSDUDHOHVFXDGUQ
DQWLHVFODYLWXGEULWQLFR\XQQXHYRKRJDUSDUDORVHVFODYRVOLEHUWRVUHVFDWDGRVGHEDUFRVGHHVFODYRV
FDSWXUDGRVSRUODDUPDGDEULWQLFD,QFOXVRFRQHVWHVLPEROLVPRODHVFODYLWXGGXUHQ6LHUUD/HRQD
FLHQWRWUHLQWDDRVPV/LEHULDDOVXUGH6LHUUD/HRQDWDPELQIXHIXQGDGDSRUHVFODYRVDPHULFDQRV
OLEHUWRVDSDUWLUGH6LQHPEDUJRWDPELQDOOODHVFODYLWXGGXUKDVWDHOVLJOR;;KDVWDORVDRV
VHVHQWD 6H HVWLPD TXH XQD FXDUWD SDUWH GH OD PDQR GH REUD HVWDED FRDFFLRQDGD \ WUDEDMDED HQ
FRQGLFLRQHVSDUHFLGDVDODHVFODYLWXG'HELGRDODVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDV\HFRQPLFDVEDVDGDVHQHO
WUILFRGHHVFODYRVODLQGXVWULDOL]DFLQQRVHH[WHQGLDOIULFDVXEVDKDULDQDTXHVHHVWDQFRLQFOXVR
H[SHULPHQWXQUHWUDVRHFRQPLFRPLHQWUDVRWUDVSDUWHVGHOPXQGRWUDQVIRUPDEDQVXVHFRQRPDV


/DFUHDFLQGHXQDHFRQRPDGXDO

(OSDUDGLJPDGHODlHFRQRPDGXDO{SURSXHVWRRULJLQDOPHQWHHQSRUVLU$UWKXU/HZLVWRGDYD
GHILQHODIRUPDHQODTXHODPD\RUDGHORVVRFLORJRVSLHQVDQVREUHORVSUREOHPDVHFRQPLFRVGHORV
SDVHVPHQRVGHVDUUROODGRV6HJQ/HZLVPXFKDVHFRQRPDVPHQRVGHVDUUROODGDVRVXEGHVDUUROODGDV
WLHQHQ XQD HVWUXFWXUD GXDO \ HVWQ GLYLGLGDV HQ XQ VHFWRU PRGHUQR \ RWUR WUDGLFLRQDO (O VHFWRU
PRGHUQRTXHFRUUHVSRQGHDODSDUWHPVGHVDUUROODGDGHODHFRQRPDVHDVRFLDFRQODYLGDXUEDQDOD
LQGXVWULDPRGHUQD\HOXVRGHWHFQRORJDVDYDQ]DGDV(OVHFWRUWUDGLFLRQDOVHDVRFLDFRQODYLGDUXUDO
ODDJULFXOWXUDHLQVWLWXFLRQHV\WHFQRORJDVlDWUDVDGDV{/DVLQVWLWXFLRQHVDJUFRODVDWUDVDGDVLQFOX\HQ
ODSURSLHGDGFRPQGHODWLHUUDTXHLPSOLFDODLQH[LVWHQFLDGHGHUHFKRVGHSURSLHGDGSULYDGDVREUH
VWD6HJQ/HZLVODPDQRGHREUDVHXWLOL]DEDFRQWDQWDLQHILFLHQFLDHQHOVHFWRUWUDGLFLRQDOTXHVH
SRGD UHDVLJQDU DO VHFWRU PRGHUQR VLQ UHGXFLU OD FDQWLGDG TXH SRGD SURGXFLU HO VHFWRU UXUDO 3DUD
YDULDVJHQHUDFLRQHVGHHFRQRPLVWDVGHGHVDUUROORTXHVHEDVDEDQHQODVLGHDVGH/HZLVHOlSUREOHPD
GHO GHVDUUROOR{ KD OOHJDGR D VLJQLILFDU HO WUDVODGR GH SHUVRQDV \ UHFXUVRV GHO VHFWRU WUDGLFLRQDO OD
DJULFXOWXUD \ HO FDPSR DO VHFWRU PRGHUQR OD LQGXVWULD \ ODV FLXGDGHV (Q /HZLV UHFLEL HO
3UHPLR1REHOSRUVXWUDEDMRVREUHHOGHVDUUROORHFRQPLFR
/HZLV \ ORV HFRQRPLVWDV GHO GHVDUUROOR TXH VH EDVDQ HQ VX WUDEDMR VLQ GXGD WHQDQ UD]Q DO
LGHQWLILFDUODVHFRQRPDVGXDOHV6XGIULFDHUDXQRGHORVHMHPSORVPVFODURVGLYLGLGDHQXQVHFWRU
WUDGLFLRQDOTXHHVWDEDUHWUDVDGR\HUDSREUH\XQVHFWRUPRGHUQRTXHHUDDFWLYR\SUVSHUR,QFOXVR
KR\ HQ GD OD HFRQRPD GXDO TXH LGHQWLILF /HZLV HVW SRU WRGDV SDUWHV HQ 6XGIULFD 8QD GH ODV
IRUPDV PV HVSHFWDFXODUHV GH YHUOR HV FRQGXFLU SRU OD IURQWHUD HQWUH HO HVWDGR GH .ZD=XOX1DWDO
DQWHULRUPHQWH 1DWDO \ HO HVWDGR GHO 7UDQVNHL /D IURQWHUD VLJXH HO UR *UDQ .HL$O HVWH GHO UR HQ
1DWDODORODUJRGHODFRVWDH[LVWHQSURSLHGDGHVULFDVIUHQWHDOPDUHQDPSOLDVH[WHQVLRQHVGHSOD\DV
GHDUHQDPDUDYLOORVDV(OLQWHULRUHVWFXELHUWRSRUSODQWDFLRQHVGHFDDGHD]FDUYHUGH\H[XEHUDQWH
/DVFDUUHWHUDVVRQERQLWDVWRGDOD]RQDUH]XPDSURVSHULGDG$ORWURODGRGHOURFRPRVLIXHUDRWUR
WLHPSR \ RWUR SDV HO UHD HVW SUFWLFDPHQWH GHYDVWDGD /D WLHUUD QR HV YHUGH VLQR PDUUQ \ HVW
IXHUWHPHQWHGHIRUHVWDGD(QOXJDUGHFDVDVPRGHUQDV\RSXOHQWDVFRQDJXDFRUULHQWHLQRGRURV\WRGDV
ODVFRPRGLGDGHVPRGHUQDVODJHQWHYLYHHQFDEDDVSURYLVLRQDOHV\SUHSDUDODFRPLGDFRFLQDQGRHQ
IXHJRVDODLUHOLEUH/DYLGDVLQGXGDHVWUDGLFLRQDOOHMRVGHODH[LVWHQFLDPRGHUQDTXHKD\DOHVWHGHO
UR 3HUR DKRUD HO OHFWRU QR VH H[WUDDU GH TXH HVDV GLIHUHQFLDV HVWQ UHODFLRQDGDV FRQ JUDQGHV
GLIHUHQFLDVHQODVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVHQWUHDPERVODGRVGHOUR
$O HVWH HQ 1DWDO KD\ GHUHFKRV GH SURSLHGDG SULYDGD VLVWHPDV OHJDOHV PHUFDGRV DJULFXOWXUD
FRPHUFLDO\XQDLQGXVWULDTXHIXQFLRQDQ$ORHVWHHQHO7UDQVNHLWHQDQSURSLHGDGFRPQGHODWLHUUD

\MHIHVWUDGLFLRQDOHVWRGRSRGHURVRVKDVWDKDFHSRFR0LUDGRFRQODSHUVSHFWLYDGHODWHRUDGH/HZLV
GH OD HFRQRPD GXDO HO FRQWUDVWH HQWUH HO 7UDQVNHL \ 1DWDO LOXVWUD ORV SUREOHPDV GHO GHVDUUROOR
DIULFDQR 'H KHFKR SRGHPRV LU PV DOO \ GHVWDFDU TXH KLVWULFDPHQWH WRGD IULFD HUD FRPR HO
7UDQVNHL HUD SREUH WHQD LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV SUHPRGHUQDV WHFQRORJD DWUDVDGD \ HVWDED
JREHUQDGD SRU MHIHV 6HJQ HVWD SHUVSHFWLYD SRU OR WDQWR HO GHVDUUROOR HFRQPLFR VLPSOHPHQWH
GHEHUDLPSOLFDUJDUDQWL]DUTXHHO7UDQVNHLILQDOPHQWHVHFRQYLHUWDHQ1DWDO
(VWDSHUVSHFWLYDDSHVDUGHHQFHUUDUXQDJUDQSDUWHGHYHUGDGQRFRQVLGHUDWRGDODOJLFDGHFPR
OOHJDH[LVWLUODHFRQRPDGXDO\FXOHVVXUHODFLQFRQODHFRQRPDPRGHUQD(ODWUDVRGHO7UDQVNHL
QRHVVRODPHQWHXQYHVWLJLRKLVWULFRGHODWUDVRQDWXUDOGHIULFD/DHFRQRPDGXDOHQWUHHO7UDQVNHL
\1DWDOGHKHFKRHVEDVWDQWHUHFLHQWH\QRWLHQHQDGDGHQDWXUDO)XHFUHDGDSRUODVOLWHVEODQFDV
VXGDIULFDQDV SDUD SURGXFLU XQD UHVHUYD GH PDQR GH REUD EDUDWD SDUD VXV QHJRFLRV \ UHGXFLU OD
FRPSHWHQFLDGHORVDIULFDQRVQHJURV/DHFRQRPDGXDOHVRWURHMHPSORGHVXEGHVDUUROORFUHDGRQRGH
VXEGHVDUUROORFRPRDSDUHFLQDWXUDOPHQWH\SHUVLVWLGXUDQWHVLJORV
6XGIULFD\%RWVXDQDFRPRYHUHPRVGHVSXVHYLWDURQODPD\RUSDUWHGHORVHIHFWRVDGYHUVRVGHO
WUILFRGHHVFODYRV\ODVJXHUUDVTXHFRPSRUW/DSULPHUDJUDQLQWHUDFFLQGHORVVXGDIULFDQRVFRQ
HXURSHRVVHGLRFXDQGROD&RPSDD+RODQGHVDGHODV,QGLDV2ULHQWDOHVIXQGXQDEDVHHQODEDKDGH
OD 0HVD TXH DFWXDOPHQWH HV HO SXHUWR GH &LXGDG GHO &DER HQ (Q DTXHO PRPHQWR OD SDUWH
RFFLGHQWDO GH 6XGIULFD HVWDED HVFDVDPHQWH SREODGD HQ VX PD\RUD SRU FD]DGRUHVUHFROHFWRUHV
OODPDGRV NKRLNKRLV 0V DO HVWH HQ OR TXH DKRUD VH FRQRFH FRPR HO &LVNHL \ HO 7UDQVNHL KDED
VRFLHGDGHVDIULFDQDVFRQXQDDOWDGHQVLGDGGHSREODFLQHVSHFLDOL]DGDHQODDJULFXOWXUD,QLFLDOPHQWH
QR LQWHUDFWXDURQ IXHUWHPHQWH FRQ OD QXHYD FRORQLD GH KRODQGHVHV QL SDUWLFLSDURQ HQ HO WUILFR GH
HVFODYRV/DFRVWDVXGDIULFDQDHVWDEDPX\GHVFRQHFWDGDGHORVPHUFDGRVGHHVFODYRV\ORVKDELWDQWHV
GHO&LVNHL\HO7UDQVNHLFRQRFLGRVFRPR[KRVDVHVWDEDQPX\WLHUUDDGHQWURGHPRGRTXHQRDWUDDQ
OD DWHQFLQ GH QDGLH (Q FRQVHFXHQFLD HVWDV VRFLHGDGHV QR VXIULHURQ HO LPSDFWR GH PXFKDV GH ODV
FRUULHQWHVDGYHUVDVTXHJROSHDURQHORHVWH\HOFHQWURGHIULFD
(ODLVODPLHQWRGHHVWRVOXJDUHVFDPELHQHOVLJOR;,;3DUDORVHXURSHRVKDEDDOJRPX\DWUDFWLYR
HQHOFOLPD\HOHQWRUQRGH6XGIULFD$GLIHUHQFLDGHOIULFDRFFLGHQWDOSRUHMHPSOR6XGIULFDWHQD
XQFOLPDWHPSODGRHQHOTXHQRKDEDHQIHUPHGDGHVWURSLFDOHVFRPRODPDODULD\ODILHEUHDPDULOOD
TXHKDEDQFRQYHUWLGRDJUDQSDUWHGHIULFDHQlODWXPEDGHOKRPEUHEODQFR{\TXHKDEDQLPSHGLGR
TXH ORV HXURSHRV VH HVWDEOHFLHUDQ H LQFOXVR TXH ILMDUDQ SXHVWRV GH DYDQ]DGD SHUPDQHQWHV 6XGIULFD
HUDXQDSRVLELOLGDGPXFKRPHMRUSDUDHODVHQWDPLHQWRHXURSHR$VTXHODH[SDQVLQHXURSHDKDFLDHO
LQWHULRU HPSH] SRFR GHVSXV GH TXH ORV EULWQLFRV DUUHEDWDUDQ &LXGDG GHO &DER D ORV KRODQGHVHV
GXUDQWHODVJXHUUDVQDSROHQLFDV$TXHOORSUHFLSLWXQDODUJDVHULHGHJXHUUDV[KRVDVDPHGLGDTXHOD
IURQWHUDGHODVHQWDPLHQWRVHDPSOLDEDKDFLDHOLQWHULRU/DSHQHWUDFLQHQHOLQWHULRUGH6XGIULFDVH
LQWHQVLILFHQFXDQGRHOUHVWRGHORVHXURSHRVGHRULJHQKRODQGVTXHVHUDQFRQRFLGRVFRPR
DIULNQHUHVREHUHVHPSH]DURQVXIDPRVDPLJUDFLQHQPDVDFRQRFLGDFRPRODJUDQPDUFKDIXHUD
GHO FRQWURO EULWQLFR GH OD FRVWD \ OD ]RQD GH &LXGDG GHO &DER 3RVWHULRUPHQWH ORV DIULNQHUHV
IXQGDURQ GRV (VWDGRV LQGHSHQGLHQWHV HQ HO LQWHULRU GH IULFD HO (VWDGR /LEUH GH 2UDQJH \ HO
7UDQVYDDO
/DVLJXLHQWHHWDSDHQHOGHVDUUROORGH6XGIULFDOOHJFRQHOGHVFXEULPLHQWRGHYDVWDVUHVHUYDVGH
GLDPDQWHV HQ .LPEHUO\ HQ \ GH ULFDV PLQDV GH RUR HQ -RKDQQHVEXUJR HQ (VWD HQRUPH
ULTXH]DPLQHUDOGHOLQWHULRUFRQYHQFLGHLQPHGLDWRDORVEULWQLFRVGHDPSOLDUVXFRQWUROVREUHWRGD
6XGIULFD/DUHVLVWHQFLDGHO(VWDGR/LEUHGH2UDQJH\HO7UDQVYDDOFRQGXMRDODVIDPRVDVJXHUUDVGH
ORVEHUHVHQORVSHURGRV\7UDVXQDGHUURWDLQLFLDOLQHVSHUDGDORVEULWQLFRV
FRQVLJXLHURQ XQLU ORV (VWDGRV DIULNQHUHV FRQ OD SURYLQFLD GHO &DER \ 1DWDO SDUD IXQGDU OD 8QLQ

6XGDIULFDQD HQ 0V DOO GH ODV OXFKDV HQWUH DIULNQHUHV \ EULWQLFRV HO GHVDUUROOR GH OD
HFRQRPD PLQHUD \ OD H[SDQVLQ GHO DVHQWDPLHQWR HXURSHR WXYLHURQ RWUDV LPSOLFDFLRQHV SDUD HO
GHVDUUROOR GH OD ]RQD /R PV GHVWDFDGR HV TXH JHQHUDEDQ GHPDQGD GH FRPLGD \ RWURV SURGXFWRV
DJUFRODV\FUHDURQQXHYDVRSRUWXQLGDGHVHFRQPLFDVSDUDORVQDWLYRVDIULFDQRVWDQWRHQODDJULFXOWXUD
FRPRHQHOFRPHUFLR
/RV [KRVDV HQ HO &LVNHL \ HO 7UDQVNHL UHDFFLRQDURQ USLGDPHQWH D DTXHOODV RSRUWXQLGDGHV
HFRQPLFDVFRPRGRFXPHQWHOKLVWRULDGRU&ROLQ%XQG\<DHQLQFOXVRDQWHVGHO ERRP GH OD
PLQHUDXQPLVLRQHURPRUDYRHQHO7UDQVNHLREVHUYHOQXHYRGLQDPLVPRHFRQPLFRGHHVWDVUHDV\
GHVWDF TXH ORV DIULFDQRV GHPDQGDEDQ ORV QXHYRV SURGXFWRV GH FRQVXPR TXH OD H[SDQVLQ GH ORV
HXURSHRVOHVKDEDHPSH]DGRDUHYHODU(VFULELl3DUDREWHQHUHVWRVREMHWRVLQWHQWDQ>@FRQVHJXLU
GLQHURFRQHOWUDEDMRGHVXVPDQRV\FRPSUDQURSDSDODVDUDGRVFDUURV\RWURVDUWFXORVWLOHV{
/DGHVFULSFLQGHOFRPLVDULRFLYLO-RKQ+HPPLQJGHVXYLVLWDD)LQJRODQGHQHO&LVNHLHQ
HVLJXDOPHQWHUHYHODGRUD

(VWR\PX\VRUSUHQGLGRSRUHOJUDQDYDQFHUHDOL]DGRSRUORVILQJRHVHQSRFRVDRV>@'RQGHTXLHUDTXHLEDHQFRQWUDEDFDEDDV
RYLYLHQGDVGHODGULOORRSLHGUD(QPXFKRVFDVRVVHKDEDQOHYDQWDGRFDVDVGHODGULOORVVXVWDQFLDOHV>@<VHKDEDQSODQWDGR
UEROHVIUXWDOHVDOOGRQGHHUDSRVLEOHKDFHUGLVSRQLEOHXQFXUVRGHDJXDVHKDEDUHDOL]DGR\ODWLHUUDVHKDEDFXOWLYDGRKDVWD
GRQGHSRGDUHJDUVHODVODGHUDVGHODVPRQWDDVHLQFOXVRODVFLPDVVHFXOWLYDEDQVLHPSUHTXHVHSXGLHUDLQWURGXFLUXQDUDGR(O
DOFDQFHGHODWLHUUDPHVRUSUHQGLQRKHYLVWRXQD]RQDWDQJUDQGHGHWLHUUDFXOWLYDGDGXUDQWHDRV


,JXDOTXHHQRWUDVSDUWHVGHOIULFDVXEVDKDULDQDHOXVRGHODUDGRHUDQXHYRHQDJULFXOWXUDSHUR
FXDQGR VH OH GDED OD RSRUWXQLGDG ORV DJULFXOWRUHV DIULFDQRV SDUHFDQ HVWDU EDVWDQWH SUHSDUDGRV SDUD
DGRSWDUODWHFQRORJD7DPELQORHVWDEDQSDUDLQYHUWLUHQFDUURV\WUDEDMRVGHULHJR
$PHGLGDTXHVHGHVDUUROODEDODHFRQRPDDJUFRODODVUJLGDVLQVWLWXFLRQHVWULEDOHVHPSH]DURQD
FHGHUWHUUHQR6RQPXFKDVODVSUXHEDVGHTXHVHSURGXMHURQFDPELRVHQORVGHUHFKRVGHSURSLHGDGGH
ODWLHUUD(QHOPDJLVWUDGRGH8P]LPNXOXDOHVWHGH*ULTXDODQGLDHQHO7UDQVNHLREVHUYlHO
GHVHRFUHFLHQWHSRUSDUWHGHORVQDWLYRVGHVHUSURSLHWDULRVGHODWLHUUDKDQFRPSUDGRWUHLQWD\RFKR
PLODFUHV{7UHVDRVGHVSXVUHJLVWUTXHDOUHGHGRUGHRFKHQWDPLODJULFXOWRUHVDIULFDQRVGHOGLVWULWR
KDEDQFRPSUDGR\HPSH]DGRDWUDEDMDUHQQRYHQWDPLODFUHVGHWLHUUD
(VLQGXGDEOHTXHIULFDQRHVWDEDDOERUGHGHODUHYROXFLQLQGXVWULDOSHURVHHVWDEDSURGXFLHQGR
XQ DXWQWLFR FDPELR /D SURSLHGDG SULYDGD GH OD WLHUUD KDED GHELOLWDGR D ORV MHIHV \ SRVLELOLW TXH
KXELHUDKRPEUHVQXHYRVTXHFRPSUDEDQWLHUUD\VHHQULTXHFDQORTXHHUDLPSHQVDEOHVRODPHQWHXQDV
GFDGDVDQWHV7DPELQLOXVWUDORUSLGRTXHODGHELOLWDFLQGHODVLQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDV\GHORV
VLVWHPDVGHFRQWURODEVROXWLVWDSXHGHFRQGXFLUDOGLQDPLVPRGHODHFRQRPDUHFLQGHVFXELHUWD8QD
GH ODV KLVWRULDV GH [LWR IXH OD GH 6WHSKHQ 6RQMLFD HQ HO &LVNHL XQ DJULFXOWRU GH RULJHQ KXPLOGH \
DUWILFHGHVXSURSLR[LWR(QXQGLVFXUVRGH6RQMLFDFRPHQWTXHODSULPHUDYH]TXHFRQWD
VX SDGUH VX GHVHR GH FRPSUDU WLHUUDV VX SDGUH UHVSRQGL l&RPSUDU WLHUUDV" 3DUD TX TXLHUHV
FRPSUDU WLHUUDV" $FDVR QR VDEHV TXH WRGD OD WLHUUD HV GH 'LRV \ TXH O VH OD GLR VRODPHQWH D ORV
MHIHV"{/DUHDFFLQGHOSDGUHGH6RQMLFDHUDFRPSUHQVLEOHSHURQRVLUYLSDUDGHWHQHUDVXKLMRTXH
FRQVLJXLXQWUDEDMRHQOD&LXGDGGHO5H\*XLOOHUPR6WHSKHQVHDODEDORVLJXLHQWH

$EUDVWXWDPHQWHXQDFXHQWDGHEDQFRSULYDGDDODTXHGHVYLDEDSDUWHGHPLVDKRUURV>@/RKLFHKDVWDKDEHUDKRUUDGRRFKHQWD
OLEUDV&RPSUXQSDUGHEXH\HVFRQ\XQWDKHUUDPLHQWDVDUDGR\HOUHVWRGHODSDUDIHUQDOLDDJUFROD$KRUDKHFRPSUDGRXQD
JUDQMD SHTXHD >@ 1R SXHGR UHFRPHQGDU HQFDUHFLGDPHQWH OD DJULFXOWXUD FRPR SURIHVLQ D ORV GHPV >@ 'H WRGDV IRUPDV
GHEHUDQDGRSWDUPWRGRVPRGHUQRVSDUDFRQVHJXLUEHQHILFLRV


8QD SUXHED H[WUDRUGLQDULD TXH DSR\DED HO GLQDPLVPR HFRQPLFR \ OD SURVSHULGDG GH ORV
DJULFXOWRUHV DIULFDQRV HQ HVWH SHURGR VH UHYHOD HQ XQD FDUWD HQYLDGD HQ SRU XQ PLVLRQHUR

PHWRGLVWD : - 'DYLV (VFULED D ,QJODWHUUD \ DQRW FRQ SODFHU TXH KDED UHXQLGR FXDUHQWD \ VHLV
OLEUDV HQ HIHFWLYR lSDUD HO )RQGR GH $\XGD GHO $OJRGQ GH /DQFDVKLUH{ (Q HVWH SHURGR bORV
SUVSHURV DJULFXOWRUHV DIULFDQRV GRQDEDQ GLQHUR SDUD D\XGDU D ORV SREUHV WUDEDMDGRUHV WH[WLOHV
LQJOHVHV
1RHVGHH[WUDDUTXHHVWHQXHYRGLQDPLVPRHFRQPLFRQRJXVWDUDDORVMHIHVWUDGLFLRQDOHVTXHHQ
XQSDWUQGHFRPSRUWDPLHQWRTXH\DQRVUHVXOWDIDPLOLDUFRQVLGHUDEDQTXHDTXHOORUHGXFDVXULTXH]D
\VXSRGHU(Q0DWWKHZ%O\WKHOPDJLVWUDGRMHIHGHO7UDQVNHLREVHUYTXHKDEDRSRVLFLQD
PHGLUODWLHUUDSDUDTXHSXGLHUDVHUGLYLGLGDHQSURSLHGDGSULYDGD5HJLVWUTXHlDOJXQRVGHORVMHIHV
VHRSXVLHURQSHURODPD\RUDGHODJHQWHDSUREDEDODLGHD/RVMHIHVFRQVLGHUDQTXHFRQFHGHUWWXORV
LQGLYLGXDOHVGHVWUXLUVXLQIOXHQFLDHQWUHORVMHIHVGHODVWULEXV{
/RVMHIHVWDPELQVHUHVLVWDQDODVPHMRUDVUHDOL]DGDVHQODWLHUUDFRPRKDFHUFDQDOHVGHULHJRR
FRQVWUXLU YDOODV &RQVLGHUDEDQ TXH DTXHOODV PHMRUDV HUDQ VRODPHQWH XQ SUHOXGLR GH ORV GHUHFKRV GH
SURSLHGDG LQGLYLGXDO GH OD WLHUUD HO SULQFLSLR GHO ILQ SDUD HOORV /RV REVHUYDGRUHV HXURSHRV LQFOXVR
QRWDURQ TXH ORV MHIHV \ RWUDV DXWRULGDGHV WUDGLFLRQDOHV FRPR ORV PGLFRV LQWHQWDEDQ SURKLELU WRGDV
ODV lPDQHUDV HXURSHDV{ TXH LQFOXDQ FXOWLYRV QXHYRV KHUUDPLHQWDV FRPR HO DUDGR R DUWFXORV GH
FRPHUFLR 'H WRGDV IRUPDV OD LQWHJUDFLQ GHO &LVNHL \ HO 7UDQVNHL HQ HO (VWDGR FRORQLDO EULWQLFR
GHELOLWHOSRGHUGHORVMHIHV\ODVDXWRULGDGHVWUDGLFLRQDOHV\VXUHVLVWHQFLDQREDVWDUDSDUDGHWHQHU
HOQXHYRGLQDPLVPRHFRQPLFRGH6XGIULFD(Q)LQJRODQGHQXQREVHUYDGRUHXURSHRQRW

>(OSXHEOR@QRVKDWUDVODGDGRVXOHDOWDG6XVMHIHVVHKDQFRQYHUWLGRHQXQDHVSHFLHGHWHUUDWHQLHQWHVFRQWWXORQRELOLDULR>@6LQ
SRGHU SROWLFR<D QR WHPHQ ORV FHORV GHO MHIH R HO DUPD PRUWDO >@ HO FXUDQGHUR TXH DWDFD DO ULFR SURSLHWDULR GH JDQDGR HO
FRQVHMHUR FDSD] OD LQWURGXFFLQ GH FRVWXPEUHV QXHYDV HO DJULFXOWRU GLHVWUR UHGXFLQGRORV D WRGRV DO QLYHO XQLIRUPH GH OD
PHGLRFULGDG /RV PLHPEURV GHO FODQ ILQJR TXH \D QR WHPHQ WRGR HVWR >@ VRQ KRPEUHV SURJUHVLVWDV $XQTXH WRGDYD VHDQ
SHTXHRVFDPSHVLQRVVRQSURSLHWDULRVGHFDUURV\DUDGRVDEUHQFDQDOHVGHULHJRVRQGXHRVGHXQUHEDRGHRYHMDV


$TXHO QLYHO QILPR GH LQVWLWXFLRQHV LQFOXVLYDV \ OD HURVLQ GH ORV SRGHUHV GH ORV MHIHV \ GH ORV
OPLWHV TXH LPSRQDQ EDVWDURQ SDUD LQLFLDU XQ YLJRURVRERRP HFRQPLFR DIULFDQR 3RU GHVJUDFLD
GXUDUDSRFR(QWUH\OOHJDUDDXQILQDEUXSWR\GDUDXQJLURUDGLFDO'XUDQWHHVWHSHURGR
KXERGRVIXHU]DVTXHGHVWUR]DURQODSURVSHULGDG\HOGLQDPLVPRUXUDOTXHKDEDQFUHDGRORVDIULFDQRV
HQ ORV FLQFXHQWD DRV DQWHULRUHV /D SULPHUD IXH HO DQWDJRQLVPR GH ORV DJULFXOWRUHV HXURSHRV TXH
FRPSHWDQ FRQ ORV DIULFDQRV /RV DJULFXOWRUHV DIULFDQRV SUVSHURV KDEDQ UHGXFLGR HO SUHFLR GH ORV
FXOWLYRVTXHWDPELQSURGXFDQORVHXURSHRV/DUHVSXHVWDGHORVHXURSHRVIXHKDFHUTXHODVHPSUHVDV
DIULFDQDV GHVDSDUHFLHUDQ GHO VHFWRU /D VHJXQGD IXHU]D IXH DQ PV VLQLHVWUD /RV HXURSHRV TXHUDQ
WHQHUPDQRGHREUDEDUDWDSDUDVXIORUHFLHQWHHFRQRPDGHPLQHUD\VRODPHQWHVHSRGDQDVHJXUDUGH
WHQHUOD HPSREUHFLHQGR D ORV DIULFDQRV (VR HV OR TXH KLFLHURQ PHWGLFDPHQWH GXUDQWH ODV VLJXLHQWHV
GFDGDV
*HRUJH $OEX SUHVLGHQWH GH OD $VRFLDFLQ GH 0LQDV GLR XQ WHVWLPRQLR DQWH XQD FRPLVLQ GH
LQYHVWLJDFLQ HQ HQ HO TXH GHVFULEH EUHYHPHQWH OD OJLFD GH HPSREUHFHU D ORV DIULFDQRV SDUD
REWHQHUPDQRGHREUDEDUDWD([SOLFTXHSURSRQDDEDUDWDUODPDQRGHREUDlVHQFLOODPHQWHGLFLHQGR
DORVFKLFRVTXHVXVXHOGRKDEDEDMDGR{VWHHVVXWHVWLPRQLR

&RPLVLQ6XSRQJDTXHORVNDIILUV>DIULFDQRVQHJURV@VHUHWLUDQDVXVNUDDO>FRUUDOHV@"(VWDUDDIDYRUGHSHGLUDOJRELHUQRTXH
LPSXVLHUDHOWUDEDMRIRU]DGR"
$OEX6LQGXGD/RKDUDREOLJDWRULR3RUTXVHGHEHUDGHMDUTXHXQQHJURQRKLFLHUDQDGD"&UHRTXHXQNDIILUGHEHUDHVWDU
REOLJDGRDWUDEDMDUSDUDJDQDUVHODYLGD
&RPLVLQ6LXQKRPEUHSXHGHYLYLUVLQWUDEDMDUFPROHSXHGHREOLJDUDKDFHUOR"
$OEX&EUHOHLPSXHVWRVHQWRQFHV
&RPLVLQ(QWRQFHV QR SHUPLWLUD TXH HONDIILU WXYLHUD WLHUUDV HQ HO SDV SHUR GHEH WUDEDMDU SDUD HO KRPEUH EODQFR \
HQULTXHFHUOR"

$OEX'HEHKDFHUVXSDUWHGHOWUDEDMRSDUDD\XGDUDVXVYHFLQRV


7DQWRHOREMHWLYRGHDFDEDUFRQODFRPSHWHQFLDGHORVDJULFXOWRUHVQHJURVFRPRHOGHGHVDUUROODU
XQDJUDQPDQRGHREUDEDUDWDVHORJUDURQDOPLVPRWLHPSRJUDFLDVDODOH\GHODVWLHUUDVGHQDWLYRVGH
/DOH\TXHDQWLFLSDEDODLGHDGH/HZLVGHODHFRQRPDGXDOGLYLGD6XGIULFDHQGRVSDUWHVXQD
PRGHUQD\SUVSHUD\RWUDWUDGLFLRQDO\SREUHSHURHVWDSURVSHULGDG\HVWDSREUH]DGHKHFKRODVFUH
OD SURSLD OH\ 'HFODUDED TXH HO SRU FLHQWR GH OD WLHUUD GHED HQWUHJDUVH D ORV HXURSHRV TXH
UHSUHVHQWDEDQ DOUHGHGRU GHO SRU FLHQWR GH OD SREODFLQ (O SRU FLHQWR UHVWDQWH VHUD SDUD ORV
DIULFDQRV (YLGHQWHPHQWH HVWD OH\ WXYR PXFKRV SUHFHGHQWHV SRUTXH ORV HXURSHRV KDEDQ LGR
FRQILQDQGRSRFRDSRFRDORVDIULFDQRVDUHVHUYDVFDGDYH]PVSHTXHDV6LQHPEDUJRIXHODOH\GH
 OD TXH LQVWLWXFLRQDOL] GHILQLWLYDPHQWH OD VLWXDFLQ \ SUHSDU HO WHUUHQR SDUD OD IRUPDFLQ GHO
UJLPHQGHODSDUWKHLGVXGDIULFDQRHQHOTXHODPLQRUDEODQFDWHQDWDQWRORVGHUHFKRVSROWLFRVFRPR
HFRQPLFRV\ODPD\RUDQHJUDHVWDEDH[FOXLGDGHDPERV/DOH\HVSHFLILFDEDTXHYDULDVUHVHUYDVGH
WLHUUD TXH LQFOXDQ HO 7UDQVNHL \ HO &LVNHL VH FRQYHUWLUDQ HQ ORV WHUULWRULRV QDWLYRV DIULFDQRV
GHQRPLQDGRVKRPHODQGV 3RVWHULRUPHQWH GLFKRV WHUULWRULRV VH FRQRFHUDQ FRPREDQWXVWDQV RWUD
SDUWHGHODUHWULFDGHOUJLPHQGHODSDUWKHLGGH6XGIULFD\DTXHDILUPDEDTXHORVSXHEORVDIULFDQRV
GH 6XGIULFD QR HUDQ QDWLYRV GH DTXHOOD ]RQD VLQR TXH GHVFHQGDQ GHO SXHEOR EDQW TXH KDED
HPLJUDGRGHVGHHOHVWHGH1LJHULDXQRVPLODRVDWUV3RUORWDQWRQRWHQDQPV \HYLGHQWHPHQWH
HQODSUFWLFDWHQDQPHQRV GHUHFKRVDODWLHUUDTXHORVFRORQRVHXURSHRV
(OPDSDPXHVWUDODULGFXODFDQWLGDGGHWLHUUDDVLJQDGDDORVDIULFDQRVHQYLUWXGGHODOH\GHODV
WLHUUDVGHQDWLYRVGH\GHODSRVWHULRUOH\GH7DPELQUHJLVWUDLQIRUPDFLQGHVREUH
HODOFDQFHGHXQDDVLJQDFLQGHWLHUUDVLPLODUTXHWXYROXJDUGXUDQWHODFRQVWUXFFLQGHRWUDHFRQRPD
GXDOHQ=LPEDEXHTXHFRPHQWDUHPRVHQHOFDSWXOR
/D OHJLVODFLQ GH WDPELQ LQFOXD FOXVXODV GHVWLQDGDV D LPSHGLU TXH ORV DSDUFHURV \
VTXDWWHUVQHJURVWUDEDMDUDQODWLHUUDHQSURSLHGDGHVGHEODQFRVFRQXQRILFLRTXHQRLPSOLFDUDDOTXLODU
VXPDQRGHREUD&RPRH[SOLFHOVHFUHWDULRGH$VXQWRV1DWLYRVl(OHIHFWRGHODOH\HUDSRQHUILQ
SDUDHOIXWXURDWRGDVODVWUDQVDFFLRQHVTXHLPSOLFDEDQDOJRHQODQDWXUDOH]DGHODFRODERUDFLQHQWUH
HXURSHRV \ QDWLYRV UHVSHFWR D OD WLHUUD R ORV IUXWRV GH VWD 7RGRV ORV FRQWUDWRV QXHYRV FRQ QDWLYRV
GHEHQVHUFRQWUDWRVGHVHUYLFLR6LHPSUHTXHKD\DXQFRQWUDWRGHEXHQDIHGHHVWDQDWXUDOH]DQRKD\
QDGDTXHLPSLGDTXHXQHPSOHDGRUSDJXHDXQQDWLYRHQHVSHFLHVRPHGLDQWHHOSULYLOHJLRGHFXOWLYDU
XQ WUR]R GH WLHUUD FRQFUHWR 6LQ HPEDUJR HO QDWLYR QR SXHGH SDJDU DO VHRU QDGD SRU VX GHUHFKR D
RFXSDUODWLHUUD{
3DUDORVHFRQRPLVWDVGHGHVDUUROORTXHYLVLWDURQ6XGIULFDHQODVGFDGDVGHORVFLQFXHQWD\ORV
VHVHQWD FXDQGR OD GLVFLSOLQD DFDGPLFD HVWDED WRPDQGR IRUPD \ ODV LGHDV GH $UWKXU /HZLV VH
H[SDQGDQ HO FRQWUDVWH HQWUH HVWDVKRPHODQGV \ OD SUVSHUD \ PRGHUQD HFRQRPD HXURSHD EODQFD
SDUHFDH[DFWDPHQWHHOUHIOHMRGHODWHRUDGHODHFRQRPDGXDO/DSDUWHHXURSHDGHODHFRQRPDHUD
XUEDQD WHQD IRUPDFLQ \ XWLOL]DED WHFQRORJD PRGHUQD /DVKRPHODQGV HUDQ SREUHV UXUDOHV \
DWUDVDGDV OD PDQR GH REUD HUD PX\ SRFR SURGXFWLYD \ ODV SHUVRQDV QR WHQDQ IRUPDFLQ 3DUHFD OD
HVHQFLDGHOIULFDHWHUQD\UHWUDVDGD6LQHPEDUJRODHFRQRPDGXDOQRHUDQDWXUDOQLLQHYLWDEOH+DEDVLGRFUHDGDSRUHOFRORQLDOLVPR
HXURSHR 6 ODVKRPHODQGV HUDQ SREUHV \ DWUDVDGDV WHFQROJLFDPHQWH \ VXV KDELWDQWHV QR WHQDQ
HVWXGLRV3HURDTXHOODVLWXDFLQHUDHOUHVXOWDGRGHXQDSROWLFDJXEHUQDPHQWDOTXHKDEDHOLPLQDGR
SRUODIXHU]DHOGHVDUUROORHFRQPLFRDIULFDQR\FUHXQDUHVHUYDGHPDQRGHREUDDIULFDQDEDUDWD\
VLQIRUPDFLQSDUDVHUHPSOHDGDHQPLQDV\WLHUUDVFRQWURODGDVSRUHXURSHRV$SDUWLUGHXQD
FLIUDHQRUPHGHDIULFDQRVIXHURQHFKDGRVGHVXVWLHUUDVTXHSDVDURQDPDQRVGHORVEODQFRV\IXHURQ
KDFLQDGRV HQ ODVKRPHODQGVTXHHUDQXQDVWLHUUDVGHPDVLDGRSHTXHDVSDUDTXHSXGLHUDQJDQDUVHOD
YLGDGHIRUPDLQGHSHQGLHQWH3RUORWDQWRWDO\FRPRVHKDEDSUHYLVWRVHYHUDQREOLJDGRVDEXVFDU
VXVWHQWRHQODHFRQRPDGHORVEODQFRVSURSRUFLRQDQGRPDQRGHREUDEDUDWD&XDQGRVHKXQGLHURQVXV
LQFHQWLYRVHFRQPLFRVORVDYDQFHVTXHVHKDEDQSURGXFLGRHQORVFLQFXHQWDDRVDQWHULRUHVGLHURQ
XQJLURUDGLFDO(OSXHEORGHMVXVDUDGRV\YROYLDWUDEDMDUODWLHUUDFRQD]DGDV(VRHQHOFDVRGH

TXH OD WUDEDMDUDQ /R PV KDELWXDO HUD TXH VLPSOHPHQWH HVWXYLHUDQ GLVSRQLEOHV FRPR PDQR GH REUD
EDUDWDORTXHODHVWUXFWXUDGHODVKRPHODQGVVHHQFDUJGHJDUDQWL]DU
1RVRODPHQWHVHKDEDQGHVWUXLGRORVLQFHQWLYRVHFRQPLFRVVLQRTXHWDPELQGLHURQXQYXHOFR
ORV FDPELRV SROWLFRV TXH VH KDEDQ HPSH]DGR D SURGXFLU (O SRGHU GH ORV MHIHV \ JREHUQDQWHV
WUDGLFLRQDOHV TXH KDED GLVPLQXLGR DQWHULRUPHQWH VH UHIRU] SRUTXH SDUWH GHO SUR\HFWR GH FUHDU
PDQRGHREUDEDUDWDHUDHOLPLQDUODSURSLHGDGSULYDGDGHODWLHUUD$VVHUHDILUPHOFRQWUROGHORV
MHIHVVREUHODWLHUUD(VWDVPHGLGDVORJUDURQVXSXQWRFXOPLQDQWHHQHODRFXDQGRHOJRELHUQR
DSUREODOH\GHDXWRULGDGHVEDQW<DHQ*)LQGOD\GLRHQHOFODYRDOH[SOLFDUORVLJXLHQWH

0LHQWUDVODWLHUUDHVWHQPDQRVGHODWULEXH[LVWHODJDUDQWDGHTXHQXQFDVHWUDEDMDUGHIRUPDDGHFXDGD\QXQFDSHUWHQHFHU
UHDOPHQWH D ORV QDWLYRV /D PDQR GH REUD EDUDWD GHEH WHQHU XQ OXJDU GH FULDQ]D EDUDWR DV TXH VH HQWUHJD D ORV DIULFDQRV TXH
GHEHQDVXPLUORVJDVWRV


(OGHVSRMRGHORVDJULFXOWRUHVDIULFDQRVFRQGXMRDVXHPSREUHFLPLHQWRHQPDVD$GHPVGHFUHDU
ODEDVHLQVWLWXFLRQDOGHXQDHFRQRPDDWUDVDGDFUHDODJHQWHSREUHTXHODDEDVWHFD
/DVSUXHEDVGLVSRQLEOHVGHPXHVWUDQHOFDPELRUDGLFDOGHOQLYHOGHYLGDHQODVKRPHODQGVGHVSXV
GH OD OH\ GH ODV WLHUUDV GH QDWLYRV GH (O 7UDQVNHL \ HO &LVNHL H[SHULPHQWDURQ XQ SURORQJDGR
GHFOLYH HFRQPLFR /RV UHJLVWURV GH HPSOHR GH ODV HPSUHVDV GH PLQHUD GH RUR UHXQLGRV SRU HO
KLVWRULDGRU )UDQFLV :LOVRQ PXHVWUDQ TXH HVWH GHFOLYH HUD JHQHUDOL]DGR HQ OD HFRQRPD VXGDIULFDQD
7UDVODOH\GHODVWLHUUDVGHQDWLYRV\RWUDVORVVXHOGRVGHORVPLQHURVVHUHGXMHURQXQSRUFLHQWR
HQWUH \ (Q D SHVDU GH XQ FUHFLPLHQWR UHODWLYDPHQWH HVWDEOH GH OD HFRQRPD
VXGDIULFDQDHVWRVVXHOGRVWRGDYDHUDQXQSRUFLHQWRPVEDMRVTXHHQ1RHVGHH[WUDDUTXH
GXUDQWHHVWHSHURGR6XGIULFDVHFRQYLUWLHUDHQHOSDVPHQRVLJXDOLWDULRGHOPXQGR
6LQ HPEDUJR LQFOXVR HQ HVWDV FLUFXQVWDQFLDV QR SRGUDQ ORV DIULFDQRV QHJURV KDEHUVH DELHUWR
FDPLQR HQ OD HFRQRPD PRGHUQD HXURSHD FUHDU XQD HPSUHVD R HVWXGLDU \ HPSH]DU XQD FDUUHUD
SURIHVLRQDO"(OJRELHUQRVHDVHJXUGHTXHQRSXGLHUDQKDFHUQLQJXQDGHHVDVFRVDV1RVHSHUPLWD
TXHQLQJQDIULFDQRIXHUDSURSLHWDULRGHQLQJQELHQQLTXHFUHDUDXQDHPSUHVDHQODSDUWHHXURSHDGH
ODHFRQRPDHVGHFLUHOSRUFLHQWRGHODWLHUUD(OUJLPHQGHODSDUWKHLGWDPELQVHGLRFXHQWDGH
TXH ORV DIULFDQRV FRQ HVWXGLRV FRPSHWDQ FRQ ORV EODQFRV HQ OXJDU GH SURSRUFLRQDU PDQR GH REUD
EDUDWD D ODV PLQDV \ D OD DJULFXOWXUD SURSLHGDG GH EODQFRV<D HQ VH LQWURGXMR XQ VLVWHPD GH
UHVHUYD GH WUDEDMR SDUD ORV HXURSHRV HQ OD HFRQRPD PLQHUD 1R VH SHUPLWD TXH XQ DIULFDQR IXHUD
DPDOJDPDGRU HQVD\DGRU RSHUDGRU GH WLSREDQNVPDQ KHUUHUR FDOGHUHUR SXOLPHQWDGRU GH PHWDOHV
PROGHDGRU GH PHWDOHV DOEDLO \ OD OLVWD VHJXD \ VHJXD KDVWD OOHJDU D RSHUDULR GH FDUSLQWHUD 'H
JROSH ORV DIULFDQRV WHQDQ SURKLELGR RFXSDU FXDOTXLHU SXHVWR GH WUDEDMR FXDOLILFDGR HQ HO VHFWRU
PLQHUR )XH HO SULPHU HMHPSOR GH OD IDPRVD VHJUHJDFLQ UDFLDO XQD GH ODV GLYHUVDV LQYHQFLRQHV
UDFLVWDVGHOUJLPHQVXGDIULFDQR/DVHJUHJDFLQUDFLDOVHH[WHQGLDWRGDODHFRQRPDHQ\GXU
KDVWD OD GFDGD GH ORV RFKHQWD 1R HV GH H[WUDDU TXH ORV DIULFDQRV QHJURV QR WXYLHUDQ HVWXGLRV HO
(VWDGR VXGDIULFDQR QR VRODPHQWH HOLPLQ OD SRVLELOLGDG GH TXH VH EHQHILFLDUDQ HFRQPLFDPHQWH GH
XQDHGXFDFLQVLQRTXHWDPELQVHQHJDLQYHUWLUHQHVFXHODVSDUDHOORV\GHVDOHQWODHGXFDFLQGH
ORV QHJURV (VWD SROWLFD OOHJ D VX SXQWR OJLGR HQ ORV DRV FLQFXHQWD FXDQGR EDMR OD GLUHFFLQ GH
+HQGULN 9HUZRHUG XQR GH ORV DUTXLWHFWRV GHO UJLPHQ GHODSDUWKHLG TXH GXUDUD KDVWD HO
JRELHUQRDSUREODOH\GHHGXFDFLQEDQW/DILORVRIDTXHVHHVFRQGDWUDVHVWDOH\IXHH[SOLFDGDFRQ
GHWDOOHSRUHOSURSLR9HUZRHUGHQXQGLVFXUVRHQ

(OEDQWGHEHVHUJXLDGRSDUDVHUYLUDVXSURSLDFRPXQLGDGHQWRGRVORVVHQWLGRV1RKD\OXJDUSDUDOHQODFRPXQLGDGHXURSHD
SRU HQFLPD GHO QLYHO GH FLHUWRV WLSRV GH WUDEDMR 3RU HVWD UD]Q GH TX OH VLUYH UHFLELU XQD IRUPDFLQ TXH WLHQH FRPR ILQ OD
DEVRUFLQHQODFRPXQLGDGHXURSHDVLQRSXHGH\QRVHUDEVRUELGRDOO"


1DWXUDOPHQWHHOWLSRGHHFRQRPDGXDOH[SUHVDGDHQHOGLVFXUVRGH9HUZRHUGHVEDVWDQWHGLVWLQWD
DODWHRUDGHODHFRQRPDGXDOGH/HZLV(Q6XGIULFDODHFRQRPDGXDOQRHUDHOUHVXOWDGRLQHYLWDEOH
GHO SURFHVR GH GHVDUUROOR VLQR TXH IXH FUHDGD SRU HO (VWDGR (Q 6XGIULFD QR LED D KDEHU XQ
PRYLPLHQWRHILFLHQWHGHJHQWHSREUHGHOVHFWRUDWUDVDGRDOPRGHUQRDPHGLGDTXHVHGHVDUUROODUDOD
HFRQRPD$OFRQWUDULRHO[LWRGHOVHFWRUPRGHUQRVHEDVDEDHQODH[LVWHQFLDGHOVHFWRUDWUDVDGRTXH
SHUPLWD TXH ORV HPSOHDGRUHV EODQFRV ORJUDUDQ HQRUPHV EHQHILFLRV DO SDJDU VXHOGRV PX\ EDMRV D
WUDEDMDGRUHVQHJURVVLQFXDOLILFDFLQ(Q6XGIULFDQRKDEUDXQSURFHVRSRUHOTXHORVWUDEDMDGRUHV
VLQIRUPDFLQGHOVHFWRUWUDGLFLRQDOSRFRDSRFRSDVDUDQDWHQHUHVWXGLRV\FXDOLILFDFLRQHVWDO\FRPR
DILUPDED OD WHRUD GH /HZLV 'H KHFKR VH PDQWHQD D ORV WUDEDMDGRUHV QHJURV VLQ FXDOLILFDFLQ D
SURSVLWR \ VH OHV SURKLED UHDOL]DU WUDEDMRV GH DOWD FXDOLILFDFLQ SDUD TXH ORV WUDEDMDGRUHV EODQFRV
FXDOLILFDGRV QR WXYLHUDQ FRPSHWHQFLD \ SXGLHUDQ GLVIUXWDU GH VXHOGRV HOHYDGRV 'H KHFKR HQ
6XGIULFDORVDIULFDQRVQHJURVHVWDEDQDWUDSDGRVHQODHFRQRPDWUDGLFLRQDOHQODVKRPHODQGV 3HUR
VWH QR IXH HO SUREOHPD GH GHVDUUROOR TXH PHMRUDUD HO FUHFLPLHQWR )XHURQ ODVKRPHODQGV OR TXH
SHUPLWLHOGHVDUUROORGHODHFRQRPDGHORVEODQFRV
7DPSRFRGHEHUDH[WUDDUTXHHOWLSRGHGHVDUUROORHFRQPLFRTXHORJUDEDOD6XGIULFDEODQFDHQ
OWLPDLQVWDQFLDIXHUDOLPLWDGR\DTXHVHEDVDEDHQLQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDVTXHORVEODQFRVKDEDQ
FRQVWUXLGR SDUD H[SORWDU D ORV QHJURV /RV EODQFRV VXGDIULFDQRV WHQDQ GHUHFKRV GH SURSLHGDG
LQYHUWDQ HQ HGXFDFLQ \ SRGDQ H[WUDHU RUR \ GLDPDQWHV \ YHQGHUORV D EXHQ SUHFLR HQ HO PHUFDGR
PXQGLDO6LQHPEDUJRPVGHOSRUFLHQWRGHODSREODFLQVXGDIULFDQDHVWDEDPDUJLQDGD\H[FOXLGD
GHODJUDQPD\RUDGHODVDFWLYLGDGHVHFRQPLFDVGHVHDEOHV/RVQHJURVQRSRGDQXWLOL]DUVXWDOHQWR
QR SRGDQ VHU WUDEDMDGRUHV FXDOLILFDGRV HPSUHVDULRV HPSUHQGHGRUHV LQJHQLHURV QL FLHQWILFRV /DV
LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV HUDQ H[WUDFWLYDV ORV EODQFRV VH KDFDQ ULFRV H[WUD\HQGR GH ORV QHJURV 'H
KHFKRORVVXGDIULFDQRVEODQFRVWHQDQHOPLVPRQLYHOGHYLGDTXHODSREODFLQGH(XURSDRFFLGHQWDO
PLHQWUDV TXH ORV VXGDIULFDQRV QHJURV HUDQ OLJHUDPHQWH PV ULFRV TXH ORV GHO UHVWR GHO IULFD
VXEVDKDULDQD(VWHFUHFLPLHQWRHFRQPLFRVLQGHVWUXFFLQFUHDWLYDGHOTXHVRODPHQWHVHEHQHILFLDEDQ
ORV EODQFRV FRQWLQX PLHQWUDV ORV LQJUHVRV GHO RUR \ ORV GLDPDQWHV DXPHQWDED 1R REVWDQWH HQ OD
GFDGDGHORVVHWHQWDODHFRQRPDGHMGHFUHFHU
< GH QXHYR QR VHU GH H[WUDDU TXH HVWH FRQMXQWR GH LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV H[WUDFWLYDV VH
FRQVWUX\HUD EDVQGRVH HQ XQ FRQMXQWR GH LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV DOWDPHQWH H[WUDFWLYDV $QWHV GH VX
GHUURFDPLHQWRHQHOVLVWHPDSROWLFRVXGDIULFDQRFRQIHUDWRGRHOSRGHUDORVEODQFRVTXHHUDQ
ORV QLFRV D ORV TXH VH OHV SHUPLWD YRWDU \ SUHVHQWDUVH FRPR FDQGLGDWRV SDUD RFXSDU FDUJRV (OORV
GRPLQDEDQ OD IXHU]D GH SROLFD HO HMUFLWR \ WRGDV ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV VWDV HVWDEDQ
HVWUXFWXUDGDVEDMRODGRPLQDFLQPLOLWDUGHORVFRORQRVEODQFRV(QHOPRPHQWRGHODIXQGDFLQGHOD
8QLQ GH 6XGIULFD HQ ORV (VWDGRV DIULNQHUHV HO (VWDGR /LEUH GH 2UDQJH \ HO 7UDQVYDDO
JR]DEDQGHXQGHUHFKRDYRWRH[SOFLWDPHQWHUDFLDOHQHOTXHORVQHJURVWHQDQWRWDOPHQWHSURKLELGDOD
SDUWLFLSDFLQ SROWLFD 1DWDO \ OD FRORQLD GHO &DER SHUPLWDQ TXH ORV QHJURV YRWDUDQ VLHPSUH TXH
WXYLHUDQVXILFLHQWHSURSLHGDGDOJRTXHQRUPDOPHQWHQRWHQDQ(OVWDWXTXRGH1DWDO\ODFRORQLDGHO
&DER VH PDQWXYR HQ SHUR HQ ORV DRV WUHLQWD ORV QHJURV \D QR WHQDQ GHUHFKR D YRWR
H[SOFLWDPHQWHHQWRGD6XGIULFD
/DHFRQRPDGXDOGH6XGIULFDOOHJDVXILQHQSHURQRSRUODVUD]RQHVTXHKDEDSUHVHQWDGR
VLU$UWKXU/HZLVHQVXWHRUD1RIXHHOFXUVRQDWXUDOGHOGHVDUUROORHFRQPLFRORTXHDFDEFRQOD
VHJUHJDFLQ UDFLDO \ ODVKRPHODQGV /RV VXGDIULFDQRV QHJURV SURWHVWDURQ \ VH DO]DURQ FRQWUD HO
UJLPHQ TXH QR UHFRQRFD VXV GHUHFKRV EVLFRV \ QR FRPSDUWD ORV EHQHILFLRV GHO FUHFLPLHQWR
HFRQPLFRFRQHOORV7UDVHODO]DPLHQWRGH6RZHWRGHODVSURWHVWDVVHKLFLHURQPVRUJDQL]DGDV

\PVIXHUWHVORTXHILQDOPHQWHDFDEFRQHO(VWDGRGHODSDUWKHLG)XHODDWULEXFLQGHSRGHUGHORV
QHJURV TXH FRQVLJXLHURQ RUJDQL]DUVH \ DO]DUVH OR TXH ILQDOPHQWH SXVR ILQ D OD HFRQRPD GXDO
VXGDIULFDQDGHODPLVPDIRUPDTXHODIXHU]DSROWLFDGHORVVXGDIULFDQRVEODQFRVODKDEDFUHDGR


(OFDPELRGHUXPERGHOGHVDUUROOR

/DGHVLJXDOGDGPXQGLDOH[LVWHDFWXDOPHQWHSRUTXHGXUDQWHORVVLJORV;,;\;;DOJXQRVSDVHVIXHURQ
FDSDFHV GH DSURYHFKDU OD UHYROXFLQ LQGXVWULDO \ ODV WHFQRORJDV \ ORV PWRGRV GH RUJDQL]DFLQ TXH
DSRUWDED PLHQWUDV TXH RWURV QR (O FDPELR WHFQROJLFR VRODPHQWH HV XQR GH ORV PRWRUHV GH
SURVSHULGDG SHUR TXL] VHD HO PV FUWLFR /RV SDVHV TXH QR DSURYHFKDURQ ODV QXHYDV WHFQRORJDV
WDPSRFRVHEHQHILFLDURQGHRWURVPRWRUHVGHSURVSHULGDG&RPRKHPRVYLVWRHQHVWHFDSWXOR\HQHO
DQWHULRUHVWHIUDFDVRVHGHELDVXVLQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDVFRPRFRQVHFXHQFLDGHODSHUVLVWHQFLDGH
VXVUHJPHQHVDEVROXWLVWDVRSRUTXHFDUHFDQGH(VWDGRVFHQWUDOL]DGRV6LQHPEDUJRHQHVWHFDSWXOR
WDPELQ KHPRV PRVWUDGR TXH HQ YDULRV HMHPSORV ODV LQVWLWXFLRQHV H[WUDFWLYDV TXH VXVWHQWDEDQ OD
SREUH]DGHHVRVSDVHVHVWDEDQLPSXHVWDVRFRPRPQLPRVHYHDQUHIRU]DGDVSRUHOPLVPRSURFHVR
TXH LPSXOVDED HO FUHFLPLHQWR HXURSHR OD H[SDQVLQ FRPHUFLDO \ FRORQLDO HXURSHD 'H KHFKR OD
UHQWDELOLGDG GH ORV LPSHULRV FRORQLDOHV HXURSHRV D PHQXGR VH EDVDED HQ OD GHVWUXFFLQ GH (VWDGRV
LQGHSHQGLHQWHV \ GH HFRQRPDV LQGJHQDV GH WRGR HO PXQGR R HQ OD FUHDFLQ GH LQVWLWXFLRQHV
H[WUDFWLYDV HVHQFLDOPHQWH GHVGH FHUR &RPR HQ ODV LVODV GHO &DULEH GRQGH WUDV HO GHFOLYH
SUFWLFDPHQWHWRWDOGHODSREODFLQQDWLYDORVHXURSHRVLPSRUWDURQHVFODYRVDIULFDQRV\HVWDEOHFLHURQ
VLVWHPDVGHSODQWDFLQ
1XQFDVDEUHPRVFXOHVKDEUDQVLGRODVWUD\HFWRULDVGHODVFLXGDGHV(VWDGRLQGHSHQGLHQWHVFRPR
ODV GH ODV LVODV GH %DQGD $FHK R %LUPDQLD VLQ OD LQWHUYHQFLQ HXURSHD 3XGLHURQ KDEHU WHQLGR VX
SURSLD5HYROXFLQJORULRVDLQGJHQDRKDEHUVHDFHUFDGROHQWDPHQWHDORJUDULQVWLWXFLRQHVSROWLFDV\
HFRQPLFDVPVLQFOXVLYDVEDVDGDVHQHOFRPHUFLRFUHFLHQWHGHHVSHFLDV\RWURVSURGXFWRVYDOLRVRV
6LQHPEDUJRHVWDSRVLELOLGDGIXHHOLPLQDGDSRUODH[SDQVLQGHOD&RPSDD+RODQGHVDGHODV,QGLDV
2ULHQWDOHVTXHDFDEFRQFXDOTXLHUHVSHUDQ]DGHGHVDUUROORLQGJHQDHQODVLVODVGH%DQGDDOOOHYDUD
FDER VX JHQRFLGLR 6X DPHQD]D WDPELQ KL]R TXH ODV FLXGDGHV(VWDGR GH PXFKDV RWUDV SDUWHV GHO
6XGHVWHDVLWLFRVHUHWLUDUDQGHOFRPHUFLR
/D KLVWRULD GH XQD GH ODV FLYLOL]DFLRQHV PV DQWLJXDV GH $VLD OD ,QGLD HV SDUHFLGD DXQTXH HO
FDPELR GH UXPER GHO GHVDUUROOR QR VH GHEL D ORV KRODQGHVHV VLQR D ORV EULWQLFRV /D ,QGLD HUD HO
PD\RU SURGXFWRU \ H[SRUWDGRU GH SURGXFWRV WH[WLOHV GHO PXQGR HQ HO VLJOR;9,,, /RV SHUFDOHV \
PXVHOLQDVLQGLRVLQXQGDEDQORVPHUFDGRVHXURSHRV\VHYHQGDQSRUWRGD$VLDHLQFOXVRHQHOHVWHGH
IULFD(ODJHQWHSULQFLSDOTXHODVOOHYDEDDODVLVODV%ULWQLFDVHUDOD&RPSDD,QJOHVDGHODV,QGLDV
2ULHQWDOHV )XQGDGD HQ GRV DRV DQWHV GH VX YHUVLQ KRODQGHVD SDV HO VLJOR;9,, LQWHQWDQGR
HVWDEOHFHU XQ PRQRSROLR VREUH ODV YDOLRVDV H[SRUWDFLRQHV GH OD ,QGLD 7XYR TXH FRPSHWLU FRQ ORV
SRUWXJXHVHVTXHWHQDQEDVHVHQ*RD&KLWWDJRQJ\%RPED\\FRQORVIUDQFHVHVTXHWHQDQEDVHVHQ
3RQGLFKHUU\ &KDQGHUQDJRUH <DQDP \ .DUDLNDO /R SHRU SDUD OD &RPSDD ,QJOHVD GH ODV ,QGLDV
2ULHQWDOHV IXH OD 5HYROXFLQ JORULRVD FRPR YLPRV HQ HO FDSWXOR (O PRQRSROLR GH OD &RPSDD
KDED VLGR FRQFHGLGR SRU ORV UH\HV (VWXDUGR \ IXH LQPHGLDWDPHQWH FXHVWLRQDGR GHVSXV GH H
LQFOXVR DEROLGR GXUDQWH PV GH XQD GFDGD /D SUGLGD GH SRGHU IXH VLJQLILFDWLYD FRPR YLPRV
DQWHULRUPHQWH FDSWXOR  SRUTXH ORV SURGXFWRUHV GH DUWFXORV WH[WLOHV EULWQLFRV IXHURQ FDSDFHV GH
FRQYHQFHU DO 3DUODPHQWR GH TXH SURKLELHUD OD LPSRUWDFLQ GH SHUFDO HO DUWFXOR FRPHUFLDO PV
UHQWDEOH GH OD &RPSDD (Q HO VLJOR;9,,, GLULJLGD SRU 5REHUW &OLYH OD &RPSDD FDPEL GH

HVWUDWHJLD\HPSH]DGHVDUUROODUXQLPSHULRFRQWLQHQWDO(QDTXHOODSRFDOD,QGLDHVWDEDGLYLGLGDHQ
PXFKRV(VWDGRVTXHFRPSHWDQDXQTXHVREUHHOSDSHOWRGDYDHVWDEDQEDMRHOFRQWUROGHOHPSHUDGRU
PRJRO HQ 'HOKL /D &RPSDD SULPHUR VH H[SDQGL SRU %HQJDOD HQHO HVWH YHQFLHQGR DORV SRGHUHV
ORFDOHVHQODVEDWDOODVGH3ODVVH\HQ\%X[DUHQ/D&RPSDDVDTXHODULTXH]DORFDO\VH
DSRGHUGHODVLQVWLWXFLRQHVLPSRVLWLYDVH[WUDFWLYDVGHORVJREHUQDQWHVPRJROHVGHOD,QGLD\TXL]
LQFOXVRODVLQWHQVLILF(VWDH[SDQVLQFRLQFLGLFRQODFRQWUDFFLQPDVLYDGHODLQGXVWULDWH[WLOLQGLD
\D TXH DO ILQ \ DO FDER \D QR TXHGDED PHUFDGR SDUD DTXHOORV SURGXFWRV HQ *UDQ %UHWDD /D
FRQWUDFFLQ IXH DFRPSDDGD SRU OD GHVXUEDQL]DFLQ \ HO DXPHQWR GH OD SREUH]D 6H LQLFL XQ ODUJR
SHURGRHQHOTXHHOGHVDUUROORGLRXQJLURGUVWLFRHQOD,QGLD$OFDERGHSRFRWLHPSRHQOXJDUGH
SURGXFLU DUWFXORV WH[WLOHV ORV LQGLRV ORV FRPSUDEDQ D *UDQ %UHWDD \ FXOWLYDEDQ RSLR SDUD TXH OD
&RPSDD,QJOHVDGHODV,QGLDV2ULHQWDOHVORYHQGLHUDD&KLQD
(OWUILFRGHHVFODYRVHQHO$WOQWLFRUHSLWLHOPLVPRSDWUQHQIULFDDXQTXHHPSH]DUDFRQXQDV
FRQGLFLRQHVPHQRVGHVDUUROODGDVTXHHQHO6XGHVWHDVLWLFR\OD,QGLD0XFKRV(VWDGRVDIULFDQRVVH
FRQYLUWLHURQ HQ PTXLQDV GH JXHUUD FX\R REMHWLYR HUD FDSWXUDU \ YHQGHU HVFODYRV D ORV HXURSHRV$
PHGLGD TXH ORV FRQIOLFWRV HQWUH GLVWLQWRV JUXSRV SROWLFRV \ (VWDGRV VH FRQYHUWDQ HQ XQD JXHUUD
FRQWLQXD ODV LQVWLWXFLRQHV HVWDWDOHV TXH HQ PXFKRV FDVRV WRGDYD QR KDEDQ DOFDQ]DGR XQ JUDGR
VXILFLHQWH GH FHQWUDOL]DFLQ SROWLFD VH GHUUXPEDURQ HQ JUDQ SDUWH GH IULFD \ DOODQDURQ HO FDPLQR
SDUDODSHUVLVWHQFLDGHLQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDV\GHORV(VWDGRVIUDFDVDGRVDFWXDOHVTXHHVWXGLDUHPRV
PVDGHODQWH(QODVSRFDV]RQDVGHIULFDTXHHVFDSDURQDOWUILFRGHHVFODYRVFRPR6XGIULFDORV
HXURSHRV LPSXVLHURQ XQ FRQMXQWR GLVWLQWR GH LQVWLWXFLRQHV DXQTXH HVWD YH] GHVWLQDGDV D FUHDU XQD
UHVHUYD GH PDQR GH REUD EDUDWD SDUD VXV PLQDV \ JUDQMDV (O (VWDGR VXGDIULFDQR FUH XQD HFRQRPD
GXDO TXH LPSHGD TXH HO SRU FLHQWR GH VX SREODFLQ WXYLHUD SXHVWRV GH WUDEDMR FXDOLILFDGRV
UHDOL]DUDXQDDFWLYLGDGDJUFRODFRPHUFLDO\FUHDUDHPSUHVDV7RGRHVWRQRH[SOLFDVRODPHQWHSRUTX
ODLQGXVWULDOL]DFLQSDVGHODUJRHQJUDQSDUWHGHOPXQGRVLQRTXHWDPELQGHVFULEHTXHHOGHVDUUROOR
HFRQPLFR HQ RFDVLRQHV VH DOLPHQWD GHO VXEGHVDUUROOR H LQFOXVR OR FUHD HQ DOJXQD RWUD SDUWH GH OD
HFRQRPDQDFLRQDORPXQGLDO


/DGLIXVLQGHODSURVSHULGDG


+RQRUHQWUHODGURQHV

/D,QJODWHUUDGHOVLJOR;9,,,RSDUDVHUPVH[DFWRVOD*UDQ%UHWDDGHVSXVGHODXQLQHQGH
,QJODWHUUD*DOHV\(VFRFLDWHQDXQDVROXFLQPX\VHQFLOODSDUDWUDWDUDORVGHOLQFXHQWHVDOHMDUORVGH
VXYLVWDGHVXPHQWHRFRPRPQLPRGHORVSUREOHPDV7UDQVSRUWDURQDPXFKRVGHORVGHOLQFXHQWHV
D FRORQLDV SHQLWHQFLDULDV HQ HO LPSHULR $QWHV GH OD JXHUUD GH ,QGHSHQGHQFLD ORV GHOLQFXHQWHV
FRQGHQDGRVORVFRQYLFWRVHUDQHQYLDGRVSULQFLSDOPHQWHDODVFRORQLDVDPHULFDQDV'HVSXVGH
WUDVODLQGHSHQGHQFLD(VWDGRV8QLGRVGHMGHUHFLELUFRQORVEUD]RVDELHUWRVDORVFRQYLFWRVEULWQLFRV
\ ODV DXWRULGDGHV EULWQLFDV WXYLHURQ TXH HQFRQWUDUOHV RWUR KRJDU 3ULPHUR SHQVDURQ HQ IULFD
RFFLGHQWDO6LQHPEDUJRHOFOLPDFRQHQIHUPHGDGHVHQGPLFDVFRPRODPDODULD\ODILHEUHDPDULOOD
FRQWUDODVTXHORVHXURSHRVQRHVWDEDQLQPXQL]DGRVHUDWDQPRUWIHURTXHODVDXWRULGDGHVGHFLGLHURQ
TXH HUD LQDFHSWDEOH HQYLDU D FRQYLFWRV D OD lWXPED GHO KRPEUH EODQFR{ /D VLJXLHQWH RSFLQ IXH
$XVWUDOLD6XFRVWDHVWHKDEDVLGRH[SORUDGDSRUHOFDSLWQ-DPHV&RRNXQJUDQQDYHJDQWH(OGH
DEULO GH &RRN OOHJ D XQD EDKD PDUDYLOORVD TXH OODP EDKD %RWQLFD HQ KRQRU D ODV ULFDV
HVSHFLHVTXHHQFRQWUDURQORVQDWXUDOLVWDVTXHYLDMDEDQFRQO/RVRILFLDOHVGHOJRELHUQREULWQLFROR
FRQVLGHUDURQXQHQFODYHLGHDO(OFOLPDHUDWHPSODGR\HOOXJDUHVWDEDWDQOHMRVGHODYLVWD\ODPHQWH
FRPRVHSRGDLPDJLQDU
8QDIORWDGHRQFHEDUFRVOOHQRVGHSUHVRVVHGLULJLDODEDKD%RWQLFDHQHQHURGHEDMRHO
PDQGR GHO FDSLWQ $UWKXU 3KLOOLS (O GH HQHUR TXH DKRUD VH FHOHEUD FRPR HO 'D GH $XVWUDOLD
PRQWDURQXQFDPSDPHQWRHQ6\GQH\&RYHHOFRUD]QGHODPRGHUQDFLXGDGGH6GQH\'HQRPLQDURQ
DODFRORQLD1XHYD*DOHVGHO6XU$ERUGRGHXQRGHORVEDUFRVHO $OH[DQGHUFDSLWDQHDGRSRU'XQFDQ
6LQFODLUKDEDXQDSDUHMDGHSUHVRVTXHVHKDEDQFDVDGR+HQU\\6XVDQQDK&DEOH6XVDQQDKKDED
VLGRGHFODUDGDFXOSDEOHGHURERHLQLFLDOPHQWHKDEDVLGRFRQGHQDGDDPXHUWH$TXHOODFRQGHQDIXH
FRQPXWDGDSRVWHULRUPHQWHSRUFDWRUFHDRVGHFUFHO\WUDVODGRDODVFRORQLDVDPHULFDQDVSHURQRVH
SXGR OOHYDU D FDER GHELGR D OD LQGHSHQGHQFLD GH (VWDGRV 8QLGRV 0LHQWUDV WDQWR HQ OD FUFHO GHO
FDVWLOOR GH 1RUZLFK 6XVDQQDK FRQRFL D +HQU\ WDPELQ SUHVR \ VH HQDPRU GH O (Q IXH
HOHJLGD SDUD VHU WUDQVSRUWDGD D OD QXHYD FRORQLD GH SUHVRV HQ$XVWUDOLD FRQ OD SULPHUD IORWD TXH VH
GLULJDDDTXHOGHVWLQR6LQHPEDUJR+HQU\QRIXHHOHJLGR3DUDHQWRQFHV6XVDQQDK\+HQU\WHQDQXQ
KLMR SHTXHR TXH WDPELQ VH OODPDED +HQU\$TXHOOD GHFLVLQ VLJQLILFDED TXH OD IDPLOLD LED D VHU
VHSDUDGD 6XVDQQDK IXH WUDVODGDGD D XQ EDUFR SULVLQ DPDUUDGR HQ HO 7PHVLV 1R REVWDQWH DOJXLHQ
KL]RTXHHVWDVLWXDFLQGLIFLOOOHJDUDDRGRVGHXQDILOQWURSDODG\&DGRJDQ/DG\&DGRJDQRUJDQL]
XQDFDPSDDFRQODTXHORJUUHXQLUDODIDPLOLD&DEOH$PERVVHUDQWUDVODGDGRVMXQWRDOSHTXHR
+HQU\ D$XVWUDOLD /DG\ &DGRJDQ WDPELQ UHFDXG YHLQWH OLEUDV SDUD FRPSUDU SURGXFWRV SDUD HOORV
TXH UHFLELUDQ HQ $XVWUDOLD =DUSDURQ HQ HO$OH[DQGHU VLQ HPEDUJR FXDQGR OOHJDURQ D OD EDKD
%RWQLFDHOSDTXHWHKDEDGHVDSDUHFLGRRFRPRPQLPRHVRHVORTXHDILUPDEDHOFDSLWQ6LQFODLU
4XSRGDQKDFHUORV&DEOH"1RPXFKRVHJQODOH\LQJOHVDREULWQLFD$SHVDUGHTXHHQ
*UDQ%UHWDDWHQDLQVWLWXFLRQHVSROWLFDV\HFRQPLFDVLQFOXVLYDVDTXHOODLQFOXVLYLGDGQRDEDUFDEDD
ORVSUHVRVTXHSUFWLFDPHQWHQRWHQDQQLQJQGHUHFKR1RSRGDQSRVHHUELHQHV6LQGXGDDOJXQDQR
SRGDQOOHYDUDQDGLHDMXLFLR'HKHFKRQLVLTXLHUDSRGDQSUHVWDUGHFODUDFLQHQXQMXLFLR6LQFODLUOR
VDED\SUREDEOHPHQWHVHTXHGFRQHOSDTXHWH$XQTXHQXQFDORDGPLWLHUDVTXHSUHVXPLGHTXHQR

SRGD VHU OOHYDGR D MXLFLR SRU ORV &DEOH 'H DFXHUGR FRQ OD OH\ EULWQLFD WHQD UD]Q < HQ *UDQ
%UHWDDHVHDVXQWRKDEUDDFDEDGRDOO3HURQRHQ$XVWUDOLD(OMXH]'DYLG&ROOLQVH[SLGLODRUGHQ
VLJXLHQWH

+HQU\&DEOH\VXPXMHUQXHYRVFRORQRVGHHVWHOXJDUWHQDQDQWHVGHGHMDU,QJODWHUUDFLHUWRSDTXHWHHQYLDGRDERUGRGHOEDUFR
$OH[DQGHU FDSLWDQHDGR SRU 'XQFDQ 6LQFODLU IRUPDGR SRU URSD \ RWURV DUWFXORV DGHFXDGRV SDUD VX VLWXDFLQ DFWXDO TXH IXHURQ
UHFRJLGRV \ FRPSUDGRV SRU YDULDV SHUVRQDV FDULWDWLYDV SDUD XVR GH ORV PHQFLRQDGRV +HQU\ &DEOH VX PXMHU \ VX KLMR 6H KDQ
UHDOL]DGRYDULDVVROLFLWXGHVFRQHOSURSVLWRH[SUHVRGHREWHQHUGLFKRSDTXHWHGHOFDSLWQGHO$OH[DQGHUTXHDKRUDGHVFDQVDHQ
HOSXHUWRVLQHIHFWR>H[FHSWR@XQDSHTXHDSDUWHGHGLFKRSDTXHWHTXHFRQWLHQHXQRVFXDQWRVOLEURVHOUHVWRTXHHVGHXQYDORU
PVFRQVLGHUDEOHWRGDYDFRQWLQDDERUGRGHGLFKREDUFRHO$OH[DQGHUHOFDSLWQGHOFXDOSDUHFHPX\QHJOLJHQWHDOQRKDFHU
TXHVHDQHQWUHJDGRVDVXVUHVSHFWLYRVGXHRVWDO\FRPRVHKDPHQFLRQDGRDQWHULRUPHQWH


&RPR+HQU\\6XVDQQDKHUDQDQDOIDEHWRVQRSRGDQILUPDUODRUGHQMXGLFLDO\VRODPHQWHSXVLHURQ
VXVFUXFHVDOILQDOGHOHVFULWR/DVSDODEUDVlQXHYRVFRORQRVGHHVWHOXJDU{IXHURQWDFKDGDVPVWDUGH
SHUR HUDQ PX\ VLJQLILFDWLYDV$OJXQRV SHQVDURQ TXH VL +HQ\ &DEOH \ VX PXMHU HUDQ GHVFULWRV FRPR
SUHVRVHOFDVRQRWHQGUDHVSHUDQ]DVGHSURVSHUDU\DOJXLHQWXYRODLGHDGHOODPDUORVQXHYRVFRORQRV
$TXHOORTXL]IXHUDXQSRFRGHPDVLDGRSDUDHOMXH]&ROOLQV\ORPVSUREDEOHHVTXHIXHUDOTXLHQ
WDFKDUD DTXHOODV SDODEUDV 6LQ HPEDUJR OD RUGHQ MXGLFLDO IXQFLRQ &ROOLQV QR GHVHVWLP HO FDVR \
FRQYRF DO WULEXQDO FRQ XQ MXUDGR FRPSXHVWR WRWDOPHQWH SRU VROGDGRV 6LQFODLU IXH OODPDGR D
GHFODUDU$ SHVDU GH TXH &ROOLQV QR PRVWUDED PXFKR HQWXVLDVPR SRU HO FDVR \ TXH HO MXUDGR HVWDED
FRPSXHVWRSRUODVSHUVRQDVTXHVHHQYLDEDQD$XVWUDOLDSDUDYLJLODUDSUHVRVFRPRORV&DEOHJDQDURQ
VWRV6LQFODLUVHGHIHQGLGHODVDFXVDFLRQHVDOHJDQGRTXHORV&DEOHHUDQGHOLQFXHQWHV6LQHPEDUJR
HOYHUHGLFWRIXHTXHWXYRTXHSDJDUOLEUDV
3DUDDOFDQ]DUDTXHOYHUHGLFWRHOMXH]&ROOLQVQRDSOLFODOH\EULWQLFDVLQRTXHKL]RFDVRRPLVR
GH HOOD )XH HO SULPHU FDVR FLYLO MX]JDGR HQ$XVWUDOLD (O SULPHU FDVR FULPLQDO OHV KDEUD SDUHFLGR
LJXDOGHH[WUDRHQ*UDQ%UHWDD8QSUHVRIXHDFXVDGRGHUREDUHOSDQGHRWURUHFOXVR\HOSDQYDOD
SHQLTXHV(QDTXHOPRPHQWRXQFDVRGHHVDVFDUDFWHUVWLFDVQRKDEUDOOHJDGRDOWULEXQDOSRUTXHORV
SUHVRV QR WHQDQ GHUHFKR D SRVHHU ELHQHV 3HUR $XVWUDOLD QR HUD *UDQ %UHWDD \ VX OH\ QR VHUD
VRODPHQWHEULWQLFD<$XVWUDOLDSURQWRVHGLVWDQFLDUDGH*UDQ%UHWDDHQODOH\FULPLQDO\FLYLO\HQ
XQDVHULHGHLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDV\SROWLFDV
/D FRORQLD SHQDO GH 1XHYD *DOHV GHO 6XU LQLFLDOPHQWH HVWDED IRUPDGD SRU ORV SUHVRV \ VXV
JXDUGLDVODPD\RUDGHORVFXDOHVHUDQVROGDGRV+XERSRFRVlFRORQRVOLEUHV{HQ$XVWUDOLDKDVWD
\ HO WUDVODGR GH SUHVRV DXQTXH VH GHWXYR HQ 1XHYD *DOHV GHO 6XU HQ FRQWLQX KDVWD HQ
$XVWUDOLD RFFLGHQWDO /RV FRQYLFWRV GHEDQ UHDOL]DU XQ lWUDEDMR REOLJDWRULR{ HVHQFLDOPHQWH WUDEDMRV
IRU]DGRV\ORVJXDUGLDVLQWHQWDEDQJDQDUGLQHURFRQHOOR$OSULQFLSLRORVFRQYLFWRVQRWHQDQVXHOGR
VRODPHQWH OHV GDEDQ FRPLGD D FDPELR GHO WUDEDMR UHDOL]DGR /RV JXDUGLDV VH TXHGDEDQ OR TXH
SURGXFDQ1RREVWDQWHHVWHVLVWHPDFRPRORVLPSXHVWRVSRUOD9LUJLQLD&RPSDQ\HQ-DPHVWRZQQR
IXQFLRQDEDGHPDVLDGRELHQSRUTXHORVFRQYLFWRVQRWHQDQLQFHQWLYRVSDUDHVIRU]DUVHHQHOWUDEDMRQL
SDUDWUDEDMDUELHQ/RVDWDEDQRGHVWHUUDEDQDODLVODGH1RUIRONVRODPHQWHWUHLQWD\FXDWURNLOPHWURV
FXDGUDGRVGHWHUULWRULRVLWXDGRDPVGHPLOTXLQLHQWRVNLOPHWURVDOHVWHGH$XVWUDOLDHQHORFDQR
3DFILFR3HURFRPRQLDWDUORVQLGHVWHUUDUORVIXQFLRQDEDODDOWHUQDWLYDIXHRIUHFHUOHVLQFHQWLYRV1R
HUDXQDLGHDQDWXUDOSDUDORVVROGDGRV\ORVJXDUGLDV/RVFRQYLFWRVHUDQFRQYLFWRV\VHVXSRQDTXHQL
YHQGDQ VX WUDEDMR QL SRGDQ WHQHU SURSLHGDGHV 1R REVWDQWH HQ$XVWUDOLD QR KDED QDGLH PV SDUD
KDFHU HO WUDEDMR (YLGHQWHPHQWH KDED DERUJHQHV SRVLEOHPHQWH XQ PLOOQ FXDQGR VH IXQG 1XHYD
*DOHVGHO6XU6LQHPEDUJRHVWDEDQHVSDUFLGRVHQXQFRQWLQHQWHHQRUPH\ODGHQVLGDGGHSREODFLQHQ
1XHYD*DOHVGHO6XUHUDLQVXILFLHQWHSDUDODFUHDFLQGHXQDHFRQRPDEDVDGDHQVXH[SORWDFLQ1R
KDEDXQDRSFLQODWLQRDPHULFDQDHQ$XVWUDOLD3RUORWDQWRORVJXDUGLDVVHHPEDUFDURQHQXQFDPLQR

TXH ILQDOPHQWH FRQGXFLUD D LQVWLWXFLRQHV LQFOXVR PV LQFOXVLYDV TXH ODV GH *UDQ %UHWDD /RV
FRQYLFWRVUHFLEDQXQDVHULHGHWDUHDVTXHGHEDQUHDOL]DU\VLWHQDQWLHPSROLEUHSRGDQWUDEDMDUSDUD
HOORVPLVPRV\YHQGHUORTXHSURGXFDQ
/RV JXDUGLDV WDPELQ VH EHQHILFLDEDQ GH ODV QXHYDV OLEHUWDGHV HFRQPLFDV GH ORV FRQYLFWRV /D
SURGXFFLQ DXPHQW \ ORV JXDUGLDV ILMDURQ PRQRSROLRV SDUD YHQGHU SURGXFWRV D ORV FRQYLFWRV (O
QHJRFLRPVOXFUDWLYRIXHHOGHOURQ(QDTXHOPRPHQWR1XHYD*DOHVGHO6XUFRPRHOUHVWRGHODV
FRORQLDVEULWQLFDVHVWDEDGLULJLGDSRUXQJREHUQDGRUQRPEUDGRSRUHOJRELHUQREULWQLFR(Q
*UDQ %UHWDD QRPEU D :LOOLDP %OLJK HO KRPEUH TXH GLHFLVLHWH DRV DQWHV HQ KDED VLGR
FDSLWQ GHO+06 %RXQW\GXUDQWH HO IDPRVR DPRWLQDPLHQWR %OLJK HUD SDUWLGDULR GH XQD GLVFLSOLQD
IUUHDXQUDVJRTXHSUREDEOHPHQWHIXHUDHQJUDQSDUWHUHVSRQVDEOHGHODPRWLQDPLHQWR6XVIRUPDVQR
KDEDQFDPELDGRHLQPHGLDWDPHQWHFXHVWLRQDORVPRQRSROLVWDVGHOURQ$TXHOORFRQGXFLUDDRWUR
PRWQ HVD YH] SRU SDUWH GH ORV PRQRSROLVWDV GLULJLGRV SRU XQ H[ VROGDGR -RKQ 0DFDUWKXU /RV
KHFKRV TXH VH FRQRFHUDQ FRPR OD 5HEHOLQ GHO URQ GLHURQ OXJDU D TXH ORV UHEHOGHV GHUURWDUDQ D
%OLJK HVWD YH] HQ WLHUUD ILUPH \ QR D ERUGR GHO%RXQW\0DFDUWKXU KL]R TXH HQFHUUDUDQ D %OLJK
3RVWHULRUPHQWH ODV DXWRULGDGHV EULWQLFDV HQYLDURQ PV VROGDGRV SDUD WUDWDU OD UHEHOLQ 0DFDUWKXU
IXHGHWHQLGR\HQYLDGRGHYXHOWDD*UDQ%UHWDD3HURDOFDERGHSRFRWLHPSRIXHOLEHUDGR\YROYLD
$XVWUDOLDGRQGHWXYRXQSDSHOFUXFLDOWDQWRHQODSROWLFDFRPRHQODHFRQRPDGHODFRORQLD
/DVUDFHVGHOD5HEHOLQGHOURQHUDQHFRQPLFDV/DHVWUDWHJLDGHGDUDORVFRQYLFWRVLQFHQWLYRV
HVWDED KDFLHQGR ULFRV D KRPEUHV FRPR 0DFDUWKXU TXH IXH D$XVWUDOLD FRPR VROGDGR HQ HO VHJXQGR
JUXSR GH EDUFRV TXH OOHJDURQ HQ (Q DEDQGRQ HO HMUFLWR SDUD FRQFHQWUDUVH HQ ORV
QHJRFLRV (Q DTXHO PRPHQWR \D WHQD VXV SULPHUDV RYHMDV \ VH GLR FXHQWD GH TXH VH SRGD JDQDU
PXFKRGLQHURFRQODFUDGHRYHMDV\ODH[SRUWDFLQGHODQD$OODGRGH6GQH\KDFLDHOLQWHULRUVH
HQFRQWUDEDQODV%OXH0RXQWDLQVTXHVHFUX]DURQILQDOPHQWHHQORTXHUHYHOTXHDORWURODGR
GH ODV PRQWDDV KDED JUDQGHV H[WHQVLRQHV GH SUDGHUDV DELHUWDV (UD HO SDUDVR SDUD ODV RYHMDV
0DFDUWKXUSURQWRVHFRQYLUWLHQHOKRPEUHPVULFRGH$XVWUDOLD/RVPDJQDWHVGHRYHMDVSDVDURQD
FRQRFHUVH FRPR ORVVTXDWWHUV \D TXH OD WLHUUD TXH XWLOL]DEDQ SDUD HO SDVWRUHR QR HUD VX\D VLQR GHO
JRELHUQR EULWQLFR 3HUR DO SULQFLSLR DTXHOOR HUD XQ SHTXHR GHWDOOH /RVVTXDWWHUV HUDQ OD OLWH GH
$XVWUDOLDRPHMRUGLFKRHUDQODlVTXDWWRFUDFLD{
,QFOXVR FRQ XQD lVTXDWWRFUDFLD{ 1XHYD *DOHV GHO 6XU QR VH SDUHFD HQ QDGD D ORV UHJPHQHV
DEVROXWLVWDV GH (XURSD RULHQWDO QL D ODV FRORQLDV VXGDPHULFDQDV 1R KDED VLHUYRV FRPR HQ$XVWULD
+XQJUD\5XVLDQLJUDQGHVSREODFLRQHVLQGJHQDVTXHH[SORWDUFRPRHQ0[LFR\3HU1XHYD*DOHV
GHO6XUWHQDPXFKDVFRVDVHQFRPQFRQ-DPHVWRZQ 9LUJLQLD (QOWLPDLQVWDQFLDODOLWHYLRTXH
OHLQWHUHVDEDFUHDULQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVTXHIXHUDQVLJQLILFDWLYDPHQWHPVLQFOXVLYDVTXHODVGH
$XVWULD+XQJUD5XVLD0[LFR\3HU/RVFRQYLFWRVHUDQODQLFDPDQRGHREUD\ODQLFDIRUPDGH
LQFHQWLYDUORVHUDSDJDUOHVVXHOGRVSRUHOWUDEDMRTXHKDFDQ
$O FDER GH SRFR WLHPSR OHV GLHURQ SHUPLVR SDUD FRQYHUWLUVH HQ HPSUHVDULRV \ FRQWUDWDU D RWURV
FRQYLFWRV /R PV GHVWDFDEOH HUD TXH WUDV FXPSOLU VXV FRQGHQDV UHFLEDQ WLHUUDV \ YROYDQ D WHQHU
GHUHFKRV$OJXQRVGHHOORVHPSH]DURQDHQULTXHFHUVHLQFOXVRHODQDOIDEHWR+HQU\&DEOH(QHUD
SURSLHWDULRGHXQKRWHOOODPDGR7KH5DPSLQJ+RUVH\WDPELQWHQDXQDWLHQGD&RPSUXQEDUFR\
HPSH] D FRPHUFLDU FRQ SLHOHV GH IRFD (Q SRVHD FRPR PQLPR QXHYH JUDQMDV GH XQRV
FXDWURFLHQWRVVHWHQWDDFUHV\YDULDVWLHQGDV\FDVDVHQ6GQH\
(OVLJXLHQWHFRQIOLFWRHQ1XHYD*DOHVGHO6XUVHSURGXFLUDHQWUHODOLWH\HOUHVWRGHODVRFLHGDG
IRUPDGDSRUFRQYLFWRVH[FRQYLFWRV\VXVIDPLOLDV/DOLWHGLULJLGDSRUDQWLJXRVJXDUGLDV\VROGDGRV
FRPR0DFDUWKXULQFOXDDDOJXQRVGHORVFRORQRVOLEUHVTXHVHKDEDQVHQWLGRDWUDGRVDODFRORQLDSRU
HOERRPGHODHFRQRPDGHODODQD/DPD\RUSDUWHGHODSURSLHGDGWRGDYDHVWDEDHQPDQRVGHODOLWH

\ ORV DQWLJXRV FRQYLFWRV \ VXV GHVFHQGLHQWHV TXHUDQ SRQHU ILQ D ODV GHSRUWDFLRQHV WHQHU OD
RSRUWXQLGDG GH HMHUFHU GH MXUDGR GH VXV LJXDOHV \ DFFHVR D WLHUUD OLEUH /D OLWH QR TXHUD QDGD GH
DTXHOOR 6X SUHRFXSDFLQ SULQFLSDO HUD HVWDEOHFHU XQ WWXOR OHJDO HQ ODV WLHUUDV TXH RFXSDEDQ FRPR
VTXDWWHUV/DVLWXDFLQYROYLDVHUVLPLODUDORVKHFKRVTXHKDEDQWHQLGROXJDUHQ1RUWHDPULFDPV
GHGRVVLJORVDQWHV&RPRYLPRVHQHOFDSWXORWUDVODVYLFWRULDVGHORVVLUYLHQWHVFRQWUDWDGRVIUHQWH
DOD9LUJLQLD&RPSDQ\VHSURGXMHURQODVOXFKDVHQ0DU\ODQG\ODVGRV&DUROLQDV(Q1XHYD*DOHVGHO
6XU ORV SDSHOHV GH ORUG %DOWLPRUH \ VLU$QWKRQ\$VKOH\&RRSHU FRUUHVSRQGLHURQ D 0DFDUWKXU \ ORV
VTXDWWHUV(OJRELHUQREULWQLFRGHQXHYRHVWDEDGHOODGRGHODOLWHDXQTXHWDPELQWHPDTXHDOJQ
GD0DFDUWKXU\ORVVTXDWWHUVVLQWLHUDQODWHQWDFLQGHGHFODUDUODLQGHSHQGHQFLD
(O JRELHUQR EULWQLFR HQYL D -RKQ %LJJH D OD FRORQLD HQ SDUD GLULJLU XQD FRPLVLQ TXH
LQYHVWLJDUD OR TXH RFXUUD %LJJH VH TXHG SHUSOHMR DO YHU ORV GHUHFKRV GH ORV TXH GLVIUXWDEDQ ORV
FRQYLFWRV \ OD QDWXUDOH]D IXQGDPHQWDOPHQWH LQFOXVLYD GH ODV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV GH DTXHOOD
FRORQLD SHQDO 5HFRPHQG XQ FDPELR UDGLFDO ORV FRQYLFWRV QR SRGUDQ VHU SURSLHWDULRV GH WLHUUDV
QDGLHWHQGUDSHUPLVRSDUDSDJDUOHVVXHOGRVHOLPLWDUDQORVSHUGRQHVORVH[FRQYLFWRVQRUHFLELUDQ
WLHUUDV\ORVFDVWLJRVLEDQDVHUPXFKRPVGUDFRQLDQRV%LJJHYLRDORVVTXDWWHUVFRPRODDULVWRFUDFLD
QDWXUDOGH$XVWUDOLDHLPDJLQXQDVRFLHGDGDXWRFUWLFDGRPLQDGDSRUHOORV$TXHOORQRHUDSRVLEOH
0LHQWUDV %LJJH LQWHQWDED KDFHU UHWURFHGHU HO WLHPSR ORV H[ FRQYLFWRV \ VXV KLMRV H KLMDV
GHPDQGDEDQ PV GHUHFKRV 'H QXHYR VH GLHURQ FXHQWD GH TXH OR PV LPSRUWDQWH FRPR HQ (VWDGRV
8QLGRVSDUDFRQVROLGDUWRWDOPHQWHVXVGHUHFKRVSROWLFRV\HFRQPLFRVHUDFRQWDUFRQLQVWLWXFLRQHV
SROWLFDV TXH ORV LQFOX\HUDQ HQ HO SURFHVR GH WRPD GH GHFLVLRQHV ([LJLHURQ HOHFFLRQHV HQ ODV TXH
SXGLHUDQ SDUWLFLSDU FRPR LJXDOHV DV FRPR DVDPEOHDV H LQVWLWXFLRQHV UHSUHVHQWDWLYDV HQ ODV TXH
SXGLHUDQRFXSDUFDUJRV
/RV H[ FRQYLFWRV \ VXV KLMRV H KLMDV HVWDEDQ GLULJLGRV SRU HO HVFULWRU H[SORUDGRU \ SHULRGLVWD
:LOOLDP :HQWZRUWK (VWH LQWHUHVDQWH SHUVRQDMH IXH XQR GH ORV OGHUHV GH OD SULPHUD H[SHGLFLQ TXH
FUX] ODV %OXH 0RXQWDLQV TXH DEULHURQ ODV DPSOLDV WLHUUDV GH SDVWRUHR D ORVVTXDWWHUV ([LVWH XQ
SXHEORHQHVDVPRQWDDVTXHWRGDYDOOHYDVXQRPEUH6XVVLPSDWDVHVWDEDQFRQORVFRQYLFWRVTXL]
SRUTXH VX SDGUH KDED VLGR DFXVDGR GH DVDOWDU FDPLQRV \ KDED WHQLGR TXH DFHSWDU OD H[SXOVLQ D
$XVWUDOLD SDUD HYLWDU HO MXLFLR \ OD SRVLEOH FRQGHQD (Q DTXHO PRPHQWR :HQWZRUWK HUD XQ IXHUWH
GHIHQVRUGHTXHKXELHUDLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVPVLQFOXVLYDVGHXQDDVDPEOHDHOHFWDGHORVMXLFLR
FRQMXUDGRSDUDH[FRQYLFWRV\VXVIDPLOLDV\GHOILQGHODVGHSRUWDFLRQHVD1XHYD*DOHVGHO6XU&UH
XQSHULGLFRHO$XVWUDOLDQGHVGHHOFXDODWDFDUDDODVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVDSDUWLUGHHVHPRPHQWR
$ 0DFDUWKXU QR OH JXVWDED :HQWZRUWK \ VLQ GXGD WDPSRFR OR TXH SHGD$ SDUWLU GH XQD OLVWD GH
QRPEUHVGHVFULELDVDORVVHJXLGRUHVGH:HQWZRUWK

&RQGHQDGRDODKRUFDGHVGHTXHYLQRDTX
5HSHWLGDPHQWHD]RWDGRHQODSDUWHSRVWHULRUGHODFDUUHWD
-XGRORQGLQHQVH
'XHRGHXQEDUMXGRSULYDGRSRVWHULRUPHQWHGHVXOLFHQFLD
6XEDVWHURGHSRUWDGRSRUWUDILFDUFRQHVFODYRV
$PHQXGRD]RWDGRDTX
+LMRGHGRVFRQYLFWRV
7LPDGRUSURIXQGDPHQWHHQGHXGDGR
$YHQWXUHURDPHULFDQR
$ERJDGRGHVSUHFLDEOH
([WUDQMHURTXHKDFHSRFRTXHIUDFDVFRQXQDWLHQGDGHPVLFD
&DVDGRFRQODKLMDGHGRVFRQYLFWRV
&DVDGRFRQXQDFRQYLFWDTXHDQWHVWRFDEDODSDQGHUHWD


/D YLJRURVD RSRVLFLQ GH 0DFDUWKXU \ ORVVTXDWWHUV QR SXGR GHWHQHU OD ROHDGD HQ$XVWUDOLD /D

GHPDQGDGHLQVWLWXFLRQHVUHSUHVHQWDWLYDVHUDIXHUWH\QRVHSXGRVXSULPLU+DVWDHOJREHUQDGRU
KDEDFRQWURODGR1XHYD*DOHVGHO6XUPVRPHQRVSRUVXFXHQWD$TXHODRVXSRGHUIXHOLPLWDGR
PHGLDQWHODFUHDFLQGHXQFRQVHMRQRPEUDGRSRUHOJRELHUQREULWQLFR,QLFLDOPHQWHORVGHVLJQDGRV
SHUWHQHFDQ D OD OLWH QR FRQYLFWD \VTXDWWHU0DFDUWKXUHQWUHRWURVSHURDTXHOORQRSRGDGXUDU(Q
 HO JREHUQDGRU 5LFKDUG %RXUNH FHGL D OD SUHVLQ \ SRU SULPHUD YH] SHUPLWL TXH KXELHUD H[
FRQYLFWRV TXH DFWXDUDQ FRPR MXUDGRV /RV H[ FRQYLFWRV \ GH KHFKR PXFKRV QXHYRV FRORQRV OLEUHV
WDPELQ TXHUDQ TXH FHVDUD OD GHSRUWDFLQ GH FRQYLFWRV GHVGH *UDQ %UHWDD SRUTXH FUHDED
FRPSHWHQFLDHQHOPHUFDGRODERUDO\KDFDGHVFHQGHUORVVXHOGRV/RVVTXDWWHUVHUDQSDUWLGDULRVGHORV
VXHOGRVEDMRVSHURSHUGLHURQ(QODGHSRUWDFLQD1XHYD*DOHVGHO6XUVHGHWXYR\HQVH
FUHXQFRQVHMROHJLVODWLYRFRQGRVWHUFLRVGHVXVPLHPEURVHOHJLGRV HOUHVWRIXHQRPEUDGR /RVH[
FRQYLFWRV VH SRGDQ SUHVHQWDU FRPR FDQGLGDWRV D FDUJRV \ YRWDU VL WHQDQ OD VXILFLHQWH SURSLHGDG \
PXFKRVORKLFLHURQ
$ SDUWLU GH $XVWUDOLD LQWURGXMR HO GHUHFKR D YRWR GH ORV KRPEUHV DGXOWRV EODQFRV /DV
GHPDQGDV GH ORV FLXGDGDQRV ORV H[FRQYLFWRV \ VXV IDPLOLDV KDEDQ DYDQ]DGR PXFKR PV GH OR TXH
:LOOLDP :HQWZRUWK KDED LPDJLQDGR 'H KHFKR HQ DTXHO PRPHQWR HVWDED GHO ODGR GH ORV
FRQVHUYDGRUHVHLQVLVWDHQXQ&RQVHMR/HJLVODWLYRQRHOHFWR6LQHPEDUJRLJXDOTXH0DFDUWKXUDQWHV
TXHO:HQWZRUWKQRIXHFDSD]GHGHWHQHUODPDUHDKDFLDODH[LVWHQFLDGHLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVPV
LQFOXVLYDV(QHOHVWDGRGH9LFWRULDTXHVHVHSDUGH1XHYD*DOHVGHO6XUHQ\7DVPDQLD
VH FRQYHUWLUDQ HQ ORV SULPHURV OXJDUHV GHO PXQGR TXH LQWURGXMHURQ XQ YRWR VHFUHWR HIHFWLYR HQ ODV
HOHFFLRQHV OR TXH SXVR ILQ D OD FRDFFLQ \ OD FRPSUD GH YRWRV +R\ HQ GD HO PWRGR HVWQGDU GH
ORJUDU VHFUHWLVPR DO YRWDU HQ XQDV HOHFFLRQHV WRGDYD VH GHQRPLQD HQ LQJOVDXVWUDOLDQ EDOORW YRWR
DXVWUDOLDQR 
/DV FLUFXQVWDQFLDV LQLFLDOHV GH 6GQH\ 1XHYD *DOHV GHO 6XU HUDQ PX\ SDUHFLGDV D ODV GH
-DPHVWRZQ 9LUJLQLD FLHQWRRFKHQWD\XQDRVDQWHVDXQTXHODPD\RUDGHORVFRORQRVGH-DPHVWRZQ
QR HUDQ FRQYLFWRV VLQR WUDEDMDGRUHV FRQWUDWDGRV (Q DPERV FDVRV ODV FLUFXQVWDQFLDV LQLFLDOHV QR
SHUPLWDQ OD FUHDFLQ GH LQVWLWXFLRQHV FRORQLDOHV H[WUDFWLYDV1LQJXQD FRORQLD WHQD XQD GHQVLGDG GH
SREODFLQLQGJHQDTXHSXGLHUDH[SORWDUQLDFFHVRIFLODPHWDOHVSUHFLRVRVFRPRRURRSODWDQLWLHUUD
\ FXOWLYRV TXH KLFLHUDQ TXH ODV SODQWDFLRQHV FRQ HVFODYRV IXHUDQ YLDEOHV GHVGH HO SXQWR GH YLVWD
HFRQPLFR(OWUILFRGHHVFODYRVWRGDYDHVWDEDDFWLYRKDFLD\1XHYD*DOHVGHO6XUSRGUDKDEHU
HVWDGROOHQDGHHVFODYRVVLKXELHUDVLGRUHQWDEOH3HURQRORHUD7DQWROD9LUJLQLD&RPSDQ\FRPRORV
VROGDGRV\FRORQRVOLEUHVTXHGLULJDQ1XHYD*DOHVGHO6XUFHGLHURQDODVSUHVLRQHVFUHDQGRSRFRD
SRFR LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV LQFOXVLYDV TXH GHVDUUROODURQ MXQWR FRQ LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV
LQFOXVLYDV (VWR VXFHGL FRQ PHQRV OXFKDV HQ 1XHYD *DOHV GHO 6XU TXH HQ 9LUJLQLD \ ORV LQWHQWRV
SRVWHULRUHVGHFDPELDUHOUXPERGHHVWDWHQGHQFLDIUDFDVDURQ


$XVWUDOLDFRPR(VWDGRV8QLGRVH[SHULPHQWXQFDPLQRGLVWLQWRKDFLDODVLQVWLWXFLRQHVLQFOXVLYDVTXH
HOTXHWRP,QJODWHUUD/DVPLVPDVUHYROXFLRQHVTXHVDFXGLHURQD,QJODWHUUDGXUDQWHODJXHUUDFLYLO\
OD5HYROXFLQJORULRVDQRIXHURQQHFHVDULDVHQ(VWDGRV8QLGRVQLHQ$XVWUDOLDSRUODVFLUFXQVWDQFLDV
WDQ GLVWLQWDV HQ ODV TXH VH IXQGDURQ DTXHOORV SDVHV (VWR HYLGHQWHPHQWH QR VLJQLILFD TXH ODV
LQVWLWXFLRQHV LQFOXVLYDV VH HVWDEOHFLHUDQ VLQ QLQJQ FRQIOLFWR \ HQ HO SURFHVR (VWDGRV 8QLGRV WXYR
TXH GHVKDFHUVH GHO FRORQLDOLVPR EULWQLFR (Q ,QJODWHUUD KDED XQD ODUJD KLVWRULD GH JRELHUQR
DEVROXWLVWDTXHHVWDEDSURIXQGDPHQWHDUUDLJDGD\IXHQHFHVDULDXQDUHYROXFLQSDUDHOLPLQDUODSHUR
HQ(VWDGRV8QLGRV\$XVWUDOLDQRH[LVWD$XQTXHORUG%DOWLPRUHHQ0DU\ODQG\-RKQ0DFDUWKXUHQ
1XHYD *DOHV GHO 6XU SXGLHUDQ KDEHU DVSLUDGR D DTXHO SDSHO QR SXGLHURQ HVWDEOHFHU XQ FRQWURO

VXILFLHQWHPHQWH IXHUWH HQ OD VRFLHGDG SDUD TXH VXV SODQHV GLHUDQ IUXWR /DV LQVWLWXFLRQHV LQFOXVLYDV
HVWDEOHFLGDV HQ (VWDGRV 8QLGRV \ $XVWUDOLD VLJQLILFDURQ TXH OD UHYROXFLQ LQGXVWULDO VH H[WHQGLHUD
USLGDPHQWHDDTXHOODVWLHUUDV\HPSH]DUDQDKDFHUVHULFRV(OFDPLQRTXHWRPDURQDTXHOORVSDVHVIXH
VHJXLGRSRUFRORQLDVFRPR&DQDG\1XHYD=HODQGD
+DED RWURV FDPLQRV SRVLEOHV SDUD ORJUDU LQVWLWXFLRQHV LQFOXVLYDV (Q PXFKRV SXQWRV GH (XURSD
RFFLGHQWDO WRPDURQ XQ WHUFHU FDPLQR KDFLD ODV LQVWLWXFLRQHV LQFOXVLYDV EDMR HO LPSXOVR GH OD
5HYROXFLQ IUDQFHVD TXH GHUURF HO DEVROXWLVPR HQ )UDQFLD \ SRVWHULRUPHQWH JHQHU XQD VHULH GH
FRQIOLFWRV HQWUH (VWDGRV TXH H[WHQGLHURQ OD UHIRUPD LQVWLWXFLRQDO D WUDYV GH JUDQ SDUWH GH (XURSD
RFFLGHQWDO/DFRQVHFXHQFLDHFRQPLFDGHHVWDVUHIRUPDVIXHODDSDULFLQGHLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDV
LQFOXVLYDV HQ OD PD\RU SDUWH GH (XURSD RFFLGHQWDO OD UHYROXFLQ LQGXVWULDO \ HO FUHFLPLHQWR
HFRQPLFR


5RPSHUODVEDUUHUDVOD5HYROXFLQIUDQFHVD

'XUDQWH ORV WUHV VLJORV DQWHULRUHV D )UDQFLD IXH JREHUQDGD SRU XQD PRQDUTXD DEVROXWLVWD /D
VRFLHGDG IUDQFHVD HVWDED GLYLGLGD HQ WUHV VHJPHQWRV ORV GHQRPLQDGRV HVWDGRV /RV DULVWFUDWDV OD
QREOH]D IRUPDEDQ HO SULPHU HVWDGR HO FOHUR HO VHJXQGR \ HO UHVWR GH OD SREODFLQ HO WHUFHUR /RV
GLVWLQWRVHVWDGRVHVWDEDQVXMHWRVDOH\HVGLIHUHQWHV\ORVGRVSULPHURVHVWDGRVWHQDQGHUHFKRVGHORV
TXH FDUHFD HO UHVWR GH OD SREODFLQ /D QREOH]D \ HO FOHUR QR SDJDEDQ LPSXHVWRV PLHQWUDV TXH ORV
FLXGDGDQRV WHQDQ TXH SDJDU GLVWLQWRV LPSXHVWRV FRPR FDEUD HVSHUDU GH XQ UJLPHQ TXH HUD
DOWDPHQWHH[WUDFWLYR'HKHFKROD,JOHVLDQRVRODPHQWHHVWDEDH[HQWDGHSDJDULPSXHVWRVVLQRTXH
DGHPVHUDSURSLHWDULDGHJUDQGHVH[WHQVLRQHVGHWLHUUD\SRGDLPSRQHUVXVSURSLRVLPSXHVWRVDORV
FDPSHVLQRV/DPRQDUTXDODQREOH]D\HOFOHURGLVIUXWDEDQGHXQHVWLORGHYLGDOXMRVRPLHQWUDVTXH
JUDQ SDUWH GHO WHUFHU HVWDGR YLYD HQ OD PLVHULD /DV OH\HV QR VRODPHQWH JDUDQWL]DEDQ XQD SRVLFLQ
HFRQPLFDDOWDPHQWHYHQWDMRVDSDUDODQREOH]D\HOFOHURVLQRTXHDGHPVOHVGDEDQSRGHUSROWLFR
/D YLGD HQ ODV FLXGDGHV IUDQFHVDV GHO VLJOR;9,,, HUD GXUD H LQVDOXEUH /D PDQXIDFWXUD HVWDED
UHJXODGD SRU JUHPLRV SRGHURVRV TXH JHQHUDEDQ EXHQRV LQJUHVRV SDUD VXV PLHPEURV SHUR LPSHGDQ
TXHRWURVVHGHGLFDUDQDDTXHOORVRILFLRVRFUHDUDQQXHYDVHPSUHVDV(OGHQRPLQDGR$QWLJXR5JLPHQ
VHHQRUJXOOHFDGHVXFRQWLQXLGDG\HVWDELOLGDG/DHQWUDGDGHHPSUHQGHGRUHV\SHUVRQDVFRQWDOHQWR
HQSURIHVLRQHVQXHYDVSRGUDFUHDULQHVWDELOLGDG\QRHUDWROHUDGD6LODYLGDHQODVFLXGDGHVHUDGXUD
HQORVSXHEORVHUDSUREDEOHPHQWHSHRU&RPRKHPRVYLVWRHQHVWHPRPHQWRODIRUPDPVH[WUHPDGH
VHUYLGXPEUHTXHDWDEDODVSHUVRQDVDODWLHUUD\ODVREOLJDEDDWUDEDMDUSDUDORVVHRUHVIHXGDOHV\D
SDJDUOHVLPSXHVWRVKDFDWLHPSRTXHHVWDEDHQGHFOLYHHQ)UDQFLD6LQHPEDUJRH[LVWDQUHVWULFFLRQHV
VREUH OD PRYLOLGDG \ ORV FDPSHVLQRV IUDQFHVHV GHEDQ SDJDU PXOWLWXG GH LPSXHVWRV IHXGDOHV DO
PRQDUFDODQREOH]D\OD,JOHVLD
&RQ HVWH WHOQ GH IRQGR VH SURGXMR OD 5HYROXFLQ IUDQFHVD XQ DFWR UDGLFDO (O GH DJRVWR GH
OD$VDPEOHD1DFLRQDO&RQVWLWX\HQWHFDPELSRUFRPSOHWRODVOH\HVIUDQFHVDVSURSRQLHQGRXQD
QXHYD&RQVWLWXFLQ(OSULPHUDUWFXORDILUPDED

/D $VDPEOHD 1DFLRQDO VXSULPH HQWHUDPHQWH HO UJLPHQ IHXGDO \ GHFUHWD TXH ORV GHUHFKRV \ GHEHUHV WDQWR IHXGDOHV FRPR
FHQVDOHVWRGRVORVTXHVHRULJLQDQRUHSUHVHQWDQODVHUYLGXPEUHUHDORSHUVRQDOVHDQDEROLGRVVLQLQGHPQL]DFLQ


6XDUWFXORSURVHJXD

/RVSULYLOHJLRVSHFXQLDULRVSHUVRQDOHVRUHDOHVHQPDWHULDGHLPSXHVWRVVRQDEROLGRVSDUDVLHPSUH/RVLPSXHVWRVVHFREUDUQD

WRGRV ORV FLXGDGDQRV \ VREUH WRGRV ORV ELHQHV GH LJXDO PDQHUD \ HQ OD PLVPD IRUPD 6H FRQVLGHUDUQ SODQHV SRU ORV TXH ORV
LPSXHVWRVVHSDJDUQGHIRUPDSURSRUFLRQDOSRUSDUWHGHWRGRVLQFOXVRSDUDORVVHLVOWLPRVPHVHVGHODRHQFXUVR


'H HVWH PRGR OD 5HYROXFLQ IUDQFHVD DEROD GH XQ SOXPD]R HO VLVWHPD IHXGDO \ WRGDV ODV
REOLJDFLRQHV \ GHEHUHV TXH LPSOLFDED \ HOLPLQDED WRWDOPHQWH ODV H[HQFLRQHV GH LPSXHVWRV GH OD
QREOH]D\HOFOHUR3HURTXL]ORPVUDGLFDOHLQFOXVRLPSHQVDEOHHQDTXHOODSRFDHUDHODUWFXOR
TXHDILUPDED

7RGRVORVFLXGDGDQRVVLQGLVWLQFLQGHQDFLPLHQWRSRGUQVHUDGPLWLGRVHQWRGRVORVHPSOHRV\GLJQLGDGHVHFOHVLVWLFDVFLYLOHV
\PLOLWDUHV\QLQJXQDSURIHVLQWLOUHSRUWDUGHVKRQUD


3RUORWDQWRHQORVXFHVLYRKDEUDLJXDOGDGDQWHODOH\SDUDWRGRVQRVRODPHQWHHQORVQHJRFLRV\
ODYLGDGLDULDVLQRWDPELQHQHOWHUUHQRSROWLFR/DVUHIRUPDVGHOD5HYROXFLQFRQWLQXDURQGHVSXV
GHOGHDJRVWR3RVWHULRUPHQWHVHDEROLODDXWRULGDGGHOD,JOHVLDSDUDUHFDXGDULPSXHVWRVHVSHFLDOHV
\ VH FRQYLUWL D ORV PLHPEURV GHO FOHUR HQ HPSOHDGRV GHO (VWDGR -XQWR FRQ OD HOLPLQDFLQ GH ORV
UJLGRV SDSHOHV SROWLFRV \ VRFLDOHV VH HOLPLQDURQ EDUUHUDV FUWLFDV SDUD ODV DFWLYLGDGHV HFRQPLFDV
6HDEROLHURQORVJUHPLRV\WRGDVODVUHVWULFFLRQHVRFXSDFLRQDOHVORTXHFUHXQDPD\RULJXDOGDGGH
FRQGLFLRQHVHQODVFLXGDGHV
(VWDVUHIRUPDVIXHURQXQSULPHUSDVRKDFLDHOILQGHOUHLQRGHORVPRQDUFDVDEVROXWLVWDVIUDQFHVHV
7UDVODVGHFODUDFLRQHVGHOGHDJRVWRKXERYDULDVGFDGDVGHLQHVWDELOLGDG\JXHUUD6LQHPEDUJRVH
KDED GDGR XQ SDVR LUUHYHUVLEOH SDUD VHSDUDUVH GHO DEVROXWLVPR \ ODV LQVWLWXFLRQHV H[WUDFWLYDV \
DFHUFDUVH D ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV \ HFRQPLFDV LQFOXVLYDV 'HVSXV GH HVWRV FDPELRV VH
SURGXFLUDQ RWUDV UHIRUPDV HQ HO WHUUHQR HFRQPLFR \ SROWLFR TXH ILQDOPHQWH FXOPLQDUDQ HQ OD
7HUFHUD5HSEOLFDGHTXHOOHYDUDD)UDQFLDHOWLSRGHVLVWHPDSDUODPHQWDULRTXHOD5HYROXFLQ
JORULRVD SXVR HQ PDUFKD HQ ,QJODWHUUD /D 5HYROXFLQ IUDQFHVD FUH PXFKD YLROHQFLD VXIULPLHQWR
LQHVWDELOLGDG \ JXHUUD 1R REVWDQWH JUDFLDV D HOOD ORV IUDQFHVHV QR TXHGDURQ DWUDSDGRV HQ
LQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDVTXHEORTXHDEDQHOFUHFLPLHQWR\ODSURVSHULGDGHFRQPLFRVFRPRKLFLHURQ
ORVUHJPHQHVDEVROXWLVWDVGH(XURSDRULHQWDOFRPR$XVWULD+XQJUD\5XVLD
&PR OOHJ OD PRQDUTXD DEVROXWLVWD IUDQFHVD DO ERUGH GH OD 5HYROXFLQ GH "$O ILQ \ DO
FDERKHPRVYLVWRTXHPXFKRVUHJPHQHVDEVROXWLVWDVIXHURQFDSDFHVGHVREUHYLYLUODUJRVSHURGRVGH
WLHPSRLQFOXVRHQPLWDGGHOHVWDQFDPLHQWRHFRQPLFR\ODDJLWDFLQVRFLDO&RPRHQODPD\RUDGH
ODVUHYROXFLRQHV\FDPELRVUDGLFDOHVIXHXQDFRQIOXHQFLDGHIDFWRUHVORTXHSRVLELOLWOD5HYROXFLQ
IUDQFHVD \ VWRV HVWDEDQ HVWUHFKDPHQWH UHODFLRQDGRV FRQ HO KHFKR GH TXH *UDQ %UHWDD VH HVWDED
LQGXVWULDOL]DQGR USLGDPHQWH< HYLGHQWHPHQWH HO FDPLQR FRPR HV KDELWXDO HUD FLUFXQVWDQFLDO \D
TXHPXFKRVLQWHQWRVGHHVWDELOL]DUHOUJLPHQSRUSDUWHGHODPRQDUTXDIUDFDVDURQ\OD5HYROXFLQ
UHVXOW VHU PV HILFD] SDUD FDPELDU LQVWLWXFLRQHV HQ )UDQFLD \ RWURV SXQWRV GH (XURSD GH OR TXH
PXFKRVSRGUDQKDEHULPDJLQDGRHQ
0XFKDV OH\HV \ SULYLOHJLRV GH )UDQFLD HUDQ YHVWLJLRV GH WLHPSRV PHGLHYDOHV 1R VRODPHQWH
IDYRUHFDQDOSULPHU\VHJXQGRHVWDGRVUHVSHFWRGHODPD\RUDGHODSREODFLQVLQRTXHDGHPVOHV
GDEDQSULYLOHJLRVIUHQWHDOD&RURQD/XLV;,9HO5H\6ROJREHUQ)UDQFLDGXUDQWHFLQFXHQWD\FXDWUR
DRVGHVGHKDVWDVXPXHUWHHQDXQTXHGHKHFKROOHJDOWURQRHQDORVFLQFRDRV
&RQVROLG HO SRGHU GH OD PRQDUTXD DSR\DQGR HO SURFHVR KDFLD XQ PD\RU DEVROXWLVPR TXH VH KDED
LQLFLDGR VLJORV DQWHV 0XFKRV PRQDUFDV D PHQXGR FRQVXOWDEDQ D OD GHQRPLQDGD $VDPEOHD GH
1RWDEOHV IRUPDGD SRU DULVWFUDWDV FODYH HOHJLGRV SRU OD &RURQD $ SHVDU GH VHU SULQFLSDOPHQWH
FRQVXOWLYD OD $VDPEOHD WRGDYD DFWXDED FRPR XQD OHYH UHVWULFFLQ DO SRGHU GHO PRQDUFD 3RU HVWD
UD]Q /XLV ;,9 JREHUQDED VLQ FRQYRFDU D OD $VDPEOHD %DMR VX UHLQR )UDQFLD ORJU FLHUWR

FUHFLPLHQWRHFRQPLFRSRUHMHPSORDWUDYVGHODSDUWLFLSDFLQHQHOFRPHUFLRDWOQWLFR\FRORQLDO
(OFDSD]PLQLVWURGH)LQDQ]DVGH/XLV;,9-HDQ%DSWLVWH&ROEHUWWDPELQVXSHUYLVDEDHOGHVDUUROOR
GH OD LQGXVWULD SDWURFLQDGD \ FRQWURODGD SRU HO JRELHUQR XQ WLSR GH FUHFLPLHQWR H[WUDFWLYR (VWD
FDQWLGDG OLPLWDGD GH FUHFLPLHQWR EHQHILFLDED SUFWLFDPHQWH HQ H[FOXVLYD DO SULPHU \ DO VHJXQGR
HVWDGRV/XLV;,9WDPELQGHVHDEDUDFLRQDOL]DUHOVLVWHPDLPSRVLWLYRIUDQFVSRUTXHDPHQXGRHO
(VWDGRWHQDSUREOHPDVSDUDILQDQFLDUVXVIUHFXHQWHVJXHUUDVVXJUDQHMUFLWRSHUPDQHQWH\HOVTXLWR
HOFRQVXPR\ORVSDODFLRVOXMRVRVGHOUH\6XLQFDSDFLGDGSDUDFREUDULPSXHVWRVLQFOXVRDODQREOH]D
PHQRUSRQDJUDYHVOPLWHVDVXVLQJUHVRV
6LELHQHVFLHUWRTXHVHKDEDH[SHULPHQWDGRXQOHYHGHVDUUROORHFRQPLFRFXDQGR/XLV;9,OOHJ
DO SRGHU HQ VH KDEDQ SURGXFLGR JUDQGHV FDPELRV HQ OD VRFLHGDG $GHPV ORV DQWLJXRV
SUREOHPDVILVFDOHVVHKDEDQFRQYHUWLGRHQXQDFULVLVILVFDO\ODJXHUUDGHORV6LHWH$RVFRQ*UDQ
%UHWDDHQWUH\HQODTXH)UDQFLDSHUGL&DQDGKDEDVLGRSDUWLFXODUPHQWHFRVWRVD8QD
VHULH GH ILJXUDV VLJQLILFDWLYDV LQWHQWDURQ HTXLOLEUDU HO SUHVXSXHVWR UHDO UHHVWUXFWXUDQGR OD GHXGD \
DXPHQWDQGR ORV LPSXHVWRV HQWUH HOORV $QQH 5REHUW -DFTXHV 7XUJRW XQR GH ORV HFRQRPLVWDV PV
IDPRVRV GH VX SRFD -DFTXHV 1HFNHU TXH WDPELQ WHQGUD XQ SDSHO LPSRUWDQWH GHVSXV GH OD
5HYROXFLQ \ &KDUOHV $OH[DQGUH GH &DORQQH 1LQJXQR GH HOORV WXYR [LWR &DORQQH JUDFLDV D VX
HVWUDWHJLD FRQYHQFL D /XLV ;9, GH TXH FRQYRFDUD OD$VDPEOHD GH 1RWDEOHV (O UH\ \ VXV DVHVRUHV
HVSHUDEDQTXHOD$VDPEOHDUHVSDOGDUDVXVUHIRUPDVGHPDQHUDSDUHFLGDDFRPR&DUORV,HVSHUDEDTXH
HO 3DUODPHQWR LQJOV VLPSOHPHQWH HVWXYLHUD GH DFXHUGR HQ SDJDU XQ HMUFLWR SDUD OXFKDU FRQWUD ORV
HVFRFHVHVFXDQGRORFRQYRFHQ/D$VDPEOHDGLRXQSDVRLQHVSHUDGR\GHFUHWTXHVRODPHQWH
XQFXHUSRUHSUHVHQWDWLYRORV(VWDGRV*HQHUDOHVSRGDDSR\DUDTXHOODVUHIRUPDV
/RV (VWDGRV *HQHUDOHV HUDQ XQ FXHUSR PX\ GLVWLQWR D OD $VDPEOHD GH QRWDEOHV /D $VDPEOHD
HVWDED IRUPDGD SRU OD QREOH]D \ HQ JUDQ PHGLGD HUD HOHJLGD SRU OD &RURQD HQWUH ORV SULQFLSDOHV
DULVWFUDWDVPLHQWUDVTXHORV(VWDGRV*HQHUDOHVLQFOXDQDUHSUHVHQWDQWHVGHORVWUHVHVWDGRV6HKDED
UHXQLGRSRUOWLPDYH]HQ&XDQGRORV(VWDGRV*HQHUDOHVVHUHXQLHURQHQHQ9HUVDOOHVIXH
HYLGHQWHGHLQPHGLDWRTXHQRKDEUDQLQJQDFXHUGR/DVGLIHUHQFLDVHUDQLUUHFRQFLOLDEOHV(OWHUFHU
HVWDGRORYHDFRPRXQDRSRUWXQLGDGGHDXPHQWDUVXSRGHUSROWLFR\TXHUDWHQHUPVYRWRVHQORV
(VWDGRV*HQHUDOHVDORTXHODQREOH]D\HOFOHURVHRSRQDQURWXQGDPHQWH/DUHXQLQDFDEHOGH
PD\R GH VLQ QLQJXQD UHVROXFLQ H[FHSWR OD GHFLVLQ GH FRQYRFDU D XQ FXHUSR PV SRWHQWH OD
$VDPEOHD1DFLRQDOORTXHSURIXQGL]ODFULVLVSROWLFD(OWHUFHUHVWDGRVREUHWRGRORVFRPHUFLDQWHV
KRPEUHV GH QHJRFLRV SURIHVLRQDOHV \ DUWHVDQRV TXHUD PD\RU SRGHU \ YLR HVWRV DYDQFHV FRPR XQD
SUXHEDGHVXFUHFLHQWHLQIOXHQFLD3RUORWDQWRHQOD$VDPEOHD1DFLRQDOH[LJLHURQWHQHUPVSHVRHQ
ORV SURFHGLPLHQWRV \ PV GHUHFKRV HQ JHQHUDO 6X DSR\R HQ ODV FDOOHV GH WRGR HO SDV SRU SDUWH GH
FLXGDGDQRVDOHQWDGRVSRUHVWRVDYDQFHVFRQGXMRDODUHFRQVWLWXFLQGHOD$VDPEOHDFRPR$VDPEOHD
1DFLRQDO&RQVWLWX\HQWHHOGHMXOLR
0LHQWUDVWDQWRHODPELHQWHHQHOSDV\VREUHWRGRHQ3DUVVHUDGLFDOL]DED/DUHDFFLQGHORV
FUFXORV FRQVHUYDGRUHV DOUHGHGRU GH /XLV ;9, IXH FRQYHQFHUOH SDUD TXH GHVSLGLHUD D 1HFNHU HO
PLQLVWUR GH )LQDQ]DV UHIRUPLVWD $TXHOOR FRQGXMR D XQD PD\RU UDGLFDOL]DFLQ HQ ODV FDOOHV (O
UHVXOWDGR IXH HO IDPRVR DVDOWR D OD %DVWLOOD HO GH MXOLR GH $ SDUWLU GH DTXHO PRPHQWR OD
5HYROXFLQ HPSH] GH YHUGDG 1HFNHU IXH UHDGPLWLGR \ HO UHYROXFLRQDULR PDUTXV GH /DID\HWWH IXH
SXHVWRDOIUHQWHGHOD*XDUGLD1DFLRQDOGH3DUV
,QFOXVR PV QRWDEOHV TXH OD WRPD GH OD %DVWLOOD IXHURQ ODV GLQPLFDV GH OD$VDPEOHD 1DFLRQDO
&RQVWLWX\HQWHTXHHOGHDJRVWRGHFRQFRQILDQ]DUHQRYDGDDSUREODQXHYD&RQVWLWXFLQHQ
ODTXHDERODHOIHXGDOLVPR\ORVSULYLOHJLRVHVSHFLDOHVGHOSULPHU\HOVHJXQGRHVWDGRV6LQHPEDUJR
HVWD UDGLFDOL]DFLQ FRQGXMR DO IUDFFLRQDPLHQWR GH OD $VDPEOHD \D TXH KDED PXFKDV LGHDV

HQFRQWUDGDVVREUHODIRUPDTXHGHEDDGRSWDUODVRFLHGDG(OSULPHUSDVRIXHODIRUPDFLQGHFOXEHV
ORFDOHVVREUHWRGRHOUDGLFDO&OXEGHORV-DFRELQRVTXHSRVWHULRUPHQWHVHKDUDFRQHOFRQWUROGHOD
5HYROXFLQ $O PLVPR WLHPSR XQ JUDQ QPHUR GH QREOHV ORV OODPDGRVPLJUV KXDQ GHO SDV
0XFKRVWDPELQDQLPDEDQDOUH\SDUDTXHFRUWDUDFRQOD$VDPEOHD\DFWXDUD\DIXHUDSRUVXFXHQWDR
FRQODD\XGDGHSRWHQFLDVH[WUDQMHUDVFRPR$XVWULDHOSDVGHRULJHQGHODUHLQD0DUD$QWRQLHWD\HO
OXJDU DO TXH VH KDEDQ GLULJLGR OD PD\RU SDUWH GH ORVPLJUV &RPR PXFKDV SHUVRQDV HQ ODV FDOOHV
HPSH]DURQDYHUXQDDPHQD]DLQPLQHQWHFRQWUDORVORJURVGHOD5HYROXFLQGHORVGRVOWLPRVDRV
LQWHQVLILFDURQ OD UDGLFDOL]DFLQ /D $VDPEOHD 1DFLRQDO &RQVWLWX\HQWH DSURE OD YHUVLQ ILQDO GH OD
&RQVWLWXFLQ HO GH VHWLHPEUH GH FRQ OR TXH )UDQFLD VH FRQYHUWD HQ XQD PRQDUTXD
FRQVWLWXFLRQDO FRQ LJXDOGDG GH GHUHFKRV SDUD WRGRV ORV KRPEUHV HOLPLQDED ODV REOLJDFLRQHV \ ORV
GHEHUHVIHXGDOHV\SRQDILQDWRGDVODVUHVWULFFLRQHVFRPHUFLDOHVLPSXHVWDVSRUORVJUHPLRV)UDQFLD
WRGDYDHUDXQDPRQDUTXDSHURDKRUDHOUH\WHQDXQSDSHOSRFRGHVWDFDGR\GHKHFKRQLVLTXLHUD
WHQDOLEHUWDG
1RREVWDQWHODGLQPLFDGHOD5HYROXFLQIXHDOWHUDGDLUUHYHUVLEOHPHQWHSRUODJXHUUDTXHHVWDOO
HQHQWUH)UDQFLD\ODlSULPHUDFRDOLFLQ{GLULJLGDSRU$XVWULD/DJXHUUDDXPHQWHOSURSVLWR\
HO UDGLFDOLVPR GH ORV UHYROXFLRQDULRV \ ODV PDVDV ORV GHQRPLQDGRVVDQV FXORWWHVTXH VLJQLILFD
OLWHUDOPHQWH lVLQ FDO]RQHV{ SRUTXH QR SRGDQ SHUPLWLUVH OOHYDU ORV SDQWDORQHV GH HVWH HVWLOR TXH
HQWRQFHVHVWDEDQGHPRGD (OUHVXOWDGRGHHVWHSURFHVRIXHHOSHURGRFRQRFLGRFRPR7HUURUEDMRHO
FRQWURO GH OD IDFFLQ MDFRELQD GLULJLGD SRU 5REHVSLHUUH \ 6DLQW-XVW GHVHQFDGHQDGR WUDV ODV
HMHFXFLRQHV GH /XLV ;9, \ 0DUD$QWRQLHWD &RQGXMR D ODV HMHFXFLRQHV QR VRODPHQWH GH GHFHQDV GH
DULVWFUDWDV\FRQWUDUUHYROXFLRQDULRVVLQRWDPELQGHYDULDVJUDQGHVILJXUDVGHOD5HYROXFLQFRPR
%ULVVRW'DQWRQ\'HVPRXOLQVTXHKDEDQVLGROGHUHVSRSXODUHV
6LQHPEDUJRHO7HUURUSURQWRHVFDSDWRGRFRQWURO\ILQDOPHQWHWHUPLQHQMXOLRGHFRQOD
HMHFXFLQGHVXVSURSLRVOGHUHVHQWUHORVTXHVHLQFOXDQ5REHVSLHUUH\6DLQW-XVW$FRQWLQXDFLQ
KXER XQD IDVH GH UHODWLYD HVWDELOLGDG SULPHUR EDMR HO EDVWDQWH LQHIHFWLYR 'LUHFWRULR HQWUH \
\SRVWHULRUPHQWHFRQHOSRGHUPVFRQFHQWUDGRGHXQ&RQVXODGRGHWUHVSHUVRQDVIRUPDGRSRU
'XFRV6LH\V\1DSROHQ%RQDSDUWH<DGXUDQWHHO'LUHFWRULRHOMRYHQJHQHUDO1DSROHQ%RQDSDUWH
VHKDEDKHFKRIDPRVRSRUVXV[LWRVPLOLWDUHV\VXLQIOXHQFLDFUHFHUDDSDUWLUGH(O&RQVXODGR
SURQWRVHFRQYLUWLHQHOJRELHUQRSHUVRQDOGH1DSROHQ
/RVDRVFRPSUHQGLGRVHQWUH\HOILQGHOUHLQDGRGH1DSROHQHQIXHURQWHVWLJRGHXQD
VHULHGHJUDQGHVYLFWRULDVPLOLWDUHVSDUD)UDQFLDFRPRODVGH$XVWHUOLW]-HQD$XHUVWGW\:DJUDP
TXHSXVLHURQGHURGLOODVD(XURSDFRQWLQHQWDO7DPELQSHUPLWLHURQD1DSROHQLPSRQHUVXYROXQWDG
VXVUHIRUPDV\VXFGLJRMXUGLFRHQXQWHUULWRULRHQRUPH/DFDGDGH1DSROHQWUDVVXGHUURWDILQDO
HQ WDPELQ DSRUWDUD XQ SHURGR GH OLPLWDFLQ GHUHFKRV SROWLFRV PV UHVWULQJLGRV \ OD
UHVWDXUDFLQGHODPRQDUTXDIUDQFHVDEDMR/XLV;9,,1RREVWDQWHWRGRHVWRVLPSOHPHQWHUHGXFDOD
DSDULFLQGHILQLWLYDGHLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVLQFOXVLYDV
/DV IXHU]DV OLEHUDGDV SRU OD 5HYROXFLQ GH SXVLHURQ ILQ DO DEVROXWLVPR IUDQFV H
LQHYLWDEOHPHQWHDXQTXHFRQOHQWLWXGFRQGXMHURQDODDSDULFLQGHLQVWLWXFLRQHVLQFOXVLYDV)UDQFLD\
ODV SDUWHV GH (XURSD D ODV TXH VH KDEDQ H[SRUWDGR ODV UHIRUPDV UHYROXFLRQDULDV SDUWLFLSDUDQ HQ HO
SURFHVRGHLQGXVWULDOL]DFLQTXH\DHVWDEDHQPDUFKDHQHOVLJOR;,;([SRUWDUOD5HYROXFLQ

(QYVSHUDVGHOD5HYROXFLQIUDQFHVDGHH[LVWDQUHVWULFFLRQHVVHYHUDVSDUDORVMXGRVGHWRGD

(XURSD (Q OD FLXGDG DOHPDQD GH )UQFIRUW SRU HMHPSOR VXV YLGDV HVWDEDQ UHJXODGDV SRU UGHQHV
ILMDGDVHQXQHVWDWXWRTXHVHUHPRQWDEDDOD(GDG0HGLD1RSRGDKDEHUPVGHTXLQLHQWDVIDPLOLDV
MXGDV HQ )UQFIRUW \ WRGDV WHQDQ TXH YLYLU HQ XQD SDUWH SHTXHD \ DPXUDOODGD GH OD FLXGDG HO
-XGHQJDVVHHOJXHWRMXGR1RSRGDQVDOLUGHOJXHWRGHQRFKHORVGRPLQJRVQLGXUDQWHQLQJXQDILHVWD
FULVWLDQD
(QHO-XGHQJDVVHKDEDXQKDFLQDPLHQWRLQFUHEOH0HGDXQRVFXDWURFLHQWRVPHWURVGHODUJRSHUR
QRPVGHXQRVFXDWURPHWURVGHDQFKR\HQDOJXQRVSXQWRVPHQRVGHWUHVPHWURV/RVMXGRVYLYDQ
EDMRXQDUHSUHVLQ\XQDUHJXODFLQFRQVWDQWHV&DGDDRFRPRP[LPRGRVIDPLOLDVQXHYDVSRGDQ
VHU DGPLWLGDV HQ HO JXHWR \ GRFH SDUHMDV MXGDV PV VH SRGDQ FDVDU VRODPHQWH VL DPERV KDEDQ
FXPSOLGR ORV YHLQWLFLQFR DRV /RV MXGRV QR SRGDQ WUDEDMDU OD WLHUUD QL FRPHUFLDU FRQ DUPDV
HVSHFLDV YLQR QL FHUHDOHV +DVWD WHQDQ TXH OOHYDU VHDOHV HVSHFILFDV GRV DQLOORV DPDULOORV
FRQFQWULFRVHQHOFDVRGHORVKRPEUHV\XQYHORGHUD\DVHQHOFDVRGHODVPXMHUHV7RGRVORVMXGRV
WHQDQTXHSDJDUXQLPSXHVWRHVSHFLDODOVXIUDJLR
&XDQGRHVWDOOOD5HYROXFLQIUDQFHVDXQHPSUHVDULRMRYHQ\H[LWRVR0D\HU$PVFKHO5RWKVFKLOG
YLYD HQ HO -XGHQJDVVH GH )UQFIRUW $ SULQFLSLRV GH 5RWKVFKLOG HUD HO FRPHUFLDQWH OGHU GH
PRQHGDVPHWDOHV\DQWLJHGDGHVGH)UQFIRUW6LQHPEDUJRFRPRHOUHVWRGHORVMXGRVGHODFLXGDG
QRSRGDDEULUXQDHPSUHVDIXHUDGHOJXHWRQLVLTXLHUDSRGDYLYLUIXHUDGHVXVPXUDOODV
(VWD VLWXDFLQ LED D FDPELDU SURQWR (Q OD $VDPEOHD 1DFLRQDO )UDQFHVD HPDQFLS D ORV
MXGRV IUDQFHVHV (Q HVH PRPHQWR ORV HMUFLWRV IUDQFHVHV RFXSDEDQ 5HQDQLD \ VH HPDQFLSDED D ORV
MXGRV GHO RHVWH GH$OHPDQLD (Q )UQFIRUW VX HIHFWR VHUD PV DEUXSWR \ TXL] HQ FLHUWR PRGR QR
IXHUD GHOLEHUDGR (Q ORV IUDQFHVHV ERPEDUGHDURQ )UQFIRUW \ GHPROLHURQ OD PLWDG GHO
-XGHQJDVVH8QRVGRVPLOMXGRVVHTXHGDURQVLQFDVD\WXYLHURQTXHLUVHDYLYLUIXHUDGHOJXHWR/RV
5RWKVFKLOG HVWDEDQ HQWUH HOORV 8QD YH] IXHUD GHO JXHWR HVWDEDQ OLEHUDGRV GH OD PXOWLWXG GH
UHJXODFLRQHVTXHOHVSURKLEDQFUHDUHPSUHVDV\SRGDQDSURYHFKDUQXHYDVRSRUWXQLGDGHVGHQHJRFLR
FRPRXQFRQWUDWRSDUDVXPLQLVWUDUFHUHDOHVDOHMUFLWRDXVWULDFRORTXHQROHVKDEDQSHUPLWLGRKDFHU
HQHOSDVDGR
$OILQDOGHODGFDGD5RWKVFKLOGHUDXQRGHORVMXGRVPVULFRVGH)UQFIRUW\\DHUDXQKRPEUH
GH QHJRFLRV ELHQ HVWDEOHFLGR /D HPDQFLSDFLQ WRWDO WXYR TXH HVSHUDU KDVWD FXDQGR IXH
LPSODQWDGDILQDOPHQWHSRU.DUOYRQ'DOEHUJTXHKDEDVLGRQRPEUDGRJUDQGXTXHGH)UQFIRUWHQOD
UHRUJDQL]DFLQQDSROHQLFDGH$OHPDQLDGH(QHVHPRPHQWR0D\HU$PVFKHO5RWKVFKLOGOHGLMR
DVXKLMRl$KRUDHUHVXQFLXGDGDQR{
$TXHOORVDFRQWHFLPLHQWRVQRSXVLHURQILQDODOXFKDSRUODHPDQFLSDFLQMXGDSXHVWRTXHKXER
RFDVLRQHVHQODVTXHVHGLRPDUFKDDWUVVREUHWRGRHQHO&RQJUHVRGH9LHQDGHTXHIRUPHO
DFXHUGRSROWLFRSRVQDSROHQLFR3HURORV5RWKVFKLOGQRLEDQDYROYHUDOJXHWR0D\HU$PVFKHO\VXV
KLMRVSURQWRWHQGUDQHOPD\RUEDQFRGHOD(XURSDGHOVLJOR;,;FRQVXFXUVDOHVHQ)UQFIRUW/RQGUHV
3DUV1SROHV\9LHQD
1R IXH XQ DFWR DLVODGR 3ULPHUR ORV HMUFLWRV UHYROXFLRQDULRV IUDQFHVHV \ GHVSXV 1DSROHQ
LQYDGLHURQ JUDQGHV SDUWHV GH (XURSD FRQWLQHQWDO \ HQ FDVL WRGDV ODV UHDV TXH LQYDGLHURQ ODV
LQVWLWXFLRQHV H[LVWHQWHV HUDQ YHVWLJLRV GH OD SRFD PHGLHYDO TXH GDED SRGHU D UH\HV SUQFLSHV \
QREOH]D \ OLPLWDED HO FRPHUFLR HQ ODV FLXGDGHV \ HO FDPSR /D VHUYLGXPEUH \ HO IHXGDOLVPR HUDQ
PXFKR PV LPSRUWDQWHV HQ PXFKDV GH HVDV UHDV TXH HQ OD SURSLD )UDQFLD (Q (XURSD RULHQWDO
LQFOX\HQGR 3UXVLD \ OD SDUWH KQJDUD GH$XVWULD+XQJUD ORV VLHUYRV HVWDEDQ DWDGRV D OD WLHUUD (Q
2FFLGHQWHDTXHOODIRUPDHVWULFWDGHVHUYLGXPEUH\DKDEDGHVDSDUHFLGRSHURORVFDPSHVLQRVGHEDQ
SDJDUDORVVHRUHVIHXGDOHVGLYHUVDVWDVDVHLPSXHVWRV\WDPELQWHQDQREOLJDFLRQHVGHWUDEDMR3RU
HMHPSORHQHO(VWDGRGH1DVVDX8VLQJHQORVFDPSHVLQRVHVWDEDQVXMHWRVDGRVFLHQWRVWUHLQWDSDJRV

GHEHUHV \ VHUYLFLRV GLVWLQWRV /RV SDJRV LQFOXDQ OD FXRWD TXH VH SDJDED WUDV PDWDU D XQ DQLPDO HO
GLH]PRGHVDQJUHWDPELQHVWDEDQHOGLH]PRGHODVDEHMDV\HOGHODFHUD6LVHYHQGDRFRPSUDED
XQDSURSLHGDGHOVHRUWDPELQUHFLEDXQDFXRWD/RVJUHPLRVTXHUHJXODEDQWRGRWLSRGHDFWLYLGDGHV
HFRQPLFDV HQ ODV FLXGDGHV WDPELQ VRODQ VHU PV IXHUWHV HQ HVWRV OXJDUHV TXH HQ )UDQFLD (Q ODV
FLXGDGHVDOHPDQDVRFFLGHQWDOHVGH&RORQLD\$TXLVJUQODDGRSFLQGHPTXLQDVWH[WLOHVSDUDKLODU\
WHMHUIXHEORTXHDGDSRUORVJUHPLRV0XFKDVFLXGDGHVGHVGH%HUQDHQ6XL]DKDVWD)ORUHQFLDHQ,WDOLD
HVWDEDQFRQWURODGDVSRUXQQPHURUHGXFLGRGHIDPLOLDV
/RV OGHUHV GH OD 5HYROXFLQ IUDQFHVD \ SRVWHULRUPHQWH 1DSROHQ H[SRUWDURQ OD 5HYROXFLQ D
DTXHOODV WLHUUDV GHVWUR]DURQ HO DEVROXWLVPR SXVLHURQ ILQ D ODV UHODFLRQHV GH OD WLHUUD DEROLHURQ ORV
JUHPLRVHLPSXVLHURQODLJXDOGDGDQWHODOH\ODLGHDFUXFLDOGHO(VWDGRGHGHUHFKRTXHYHUHPRVFRQ
PD\RU GHWDOOH HQ HO SU[LPR FDSWXOR 3RU OR WDQWR OD 5HYROXFLQ IUDQFHVD SUHSDU QR VRODPHQWH D
)UDQFLD VLQR D JUDQ SDUWH GHO UHVWR GH (XURSD SDUD ODV LQVWLWXFLRQHV LQFOXVLYDV \ HO FUHFLPLHQWR
HFRQPLFRTXHGLFKDVLQVWLWXFLRQHVIRPHQWDUDQ&RPRKHPRVYLVWRYDULDVSRWHQFLDVHXURSHDVDODUPDGDVSRUHOGHVDUUROORGHORVDFRQWHFLPLHQWRV
HQ )UDQFLD VH RUJDQL]DURQ DOUHGHGRU GH$XVWULD HQ SDUD DWDFDU D )UDQFLD DSDUHQWHPHQWH SDUD
OLEHUDUDOUH\/XLV;9,SHURHQUHDOLGDGSDUDDSODVWDUOD5HYROXFLQIUDQFHVD/DH[SHFWDWLYDHUDTXH
ORV HMUFLWRV LPSURYLVDGRV FUHDGRV SRU OD 5HYROXFLQ SURQWR VXFXPELUDQ 6LQ HPEDUJR WUDV ODV
SULPHUDV GHUURWDV ORV HMUFLWRV GH OD QXHYD 5HSEOLFD IUDQFHVD VDOLHURQ YLFWRULRVRV HQ XQD JXHUUD
LQLFLDOPHQWHGHIHQVLYD+DEDTXHVXSHUDUSUREOHPDVRUJDQL]DWLYRVVHULRVSHURORVIUDQFHVHVOOHYDEDQ
YHQWDMDDRWURVSDVHVHQXQDLQQRYDFLQFUXFLDOHOUHFOXWDPLHQWRHQPDVD(VWHWLSRGHUHFOXWDPLHQWR
LQWURGXFLGR HQ DJRVWR GH SHUPLWD TXH ORV IUDQFHVHV FUHDUDQ JUDQGHV HMUFLWRV \ GHVDUUROODUDQ
XQDYHQWDMDPLOLWDUDOERUGHGHODVXSUHPDFDLQFOXVRDQWHVGHTXHODVIDPRVDVKDELOLGDGHVPLOLWDUHVGH
1DSROHQHQWUDUDQHQHVFHQD
(O[LWRPLOLWDULQLFLDODQLPDORVOGHUHVGHOD5HSEOLFDDDPSOLDUODVIURQWHUDVGH)UDQFLDFRQ
YLVWDV D FUHDU XQD ]RQD GH VHJXULGDG HQWUH OD QXHYD UHSEOLFD \ ODV PRQDUTXDV KRVWLOHV GH 3UXVLD \
$XVWULD /RV IUDQFHVHV SURQWR VH DSRGHUDURQ GH ORV 3DVHV %DMRV DXVWULDFRV \ ODV 3URYLQFLDV 8QLGDV
HVHQFLDOPHQWHORVDFWXDOHV%OJLFD\3DVHV%DMRV7DPELQWRPDURQJUDQSDUWHGHORTXHKR\HQGD
HV 6XL]D (Q ORV WUHV OXJDUHV ORV IUDQFHVHV WXYLHURQ XQ IXHUWH FRQWURO GXUDQWH \ ORV DRV
VLJXLHQWHV
$O SULQFLSLR $OHPDQLD IXH REMHWR GH XQD SURIXQGD FRQWLHQGD 3HUR KDFLD ORV IUDQFHVHV
FRQWURODEDQ ILUPHPHQWH 5HQDQLD OD SDUWH RFFLGHQWDO GH$OHPDQLD TXH GDED D OD RULOOD L]TXLHUGD GHO
5LQ/RVSUXVLDQRVVHYLHURQREOLJDGRVDUHFRQRFHUHVWHKHFKRHQHO7UDWDGRGH%DVLOHD(QWUH\
ORVIUDQFHVHVVHDSRGHUDURQGH5HQDQLDSHURQRGHQLQJXQDRWUDSDUWHGH$OHPDQLD(Q
5HQDQLDIXHRILFLDOPHQWHLQFRUSRUDGDD)UDQFLD
,WDOLDFRQWLQXDEDVLHQGRHOIRFRSULQFLSDOGHODJXHUUDDILQDOHVGHOVLJOR;9,,,\SULQFLSLRVGHO;,;
FRQORVDXVWULDFRVFRPRDGYHUVDULRV6DYR\DIXHDQH[LRQDGDSRU)UDQFLDHQ\VHOOHJDXQSXQWR
PXHUWR KDVWD OD LQYDVLQ GH 1DSROHQ HQ DEULO GH (Q VX SULPHUD JUDQ FDPSDD FRQWLQHQWDO D
SULQFLSLRV GH 1DSROHQ KDED FRQTXLVWDGR SUFWLFDPHQWH WRGR HO QRUWH GH ,WDOLD H[FHSWR
9HQHFLDTXHIXHWRPDGDSRUORVDXVWULDFRV(O7UDWDGRGH&DPSR)RUPLRILUPDGRFRQORVDXVWULDFRV
HQ RFWXEUH GH SXVR ILQ D OD JXHUUD GH OD 3ULPHUD &RDOLFLQ \ UHFRQRFL YDULDV UHSEOLFDV
FRQWURODGDV SRU )UDQFLD HQ HO QRUWH GH ,WDOLD 1R REVWDQWH ORV IUDQFHVHV FRQWLQXDURQ DPSOLDQGR VX
FRQWUROVREUH,WDOLDLQFOXVRGHVSXVGHHVWHWUDWDGRLQYDGLHURQORV(VWDGRV3DSDOHV\HVWDEOHFLHURQOD
5HSEOLFD5RPDQDHQPDU]RGH(QHQHURGHFRQTXLVWDURQ1SROHV\FUHDURQOD5HSEOLFD
3DUWHQRSHD ([FHSWR 9HQHFLD TXH FRQWLQX VLHQGR DXVWULDFD ORV IUDQFHVHV FRQWURODEDQ HQ DTXHO
PRPHQWRWRGDODSHQQVXOD,WOLFD\DIXHUDGLUHFWDPHQWHFRPRHQHOFDVRGH6DYR\DRDWUDYVGH
(VWDGRVVDWOLWHFRPRODVUHSEOLFDV&LVDOSLQD/LJXU5RPDQD\3DUWHQRSHD
/D JXHUUD GH OD 6HJXQGD &RDOLFLQ HQWUH \ IXH XQ WLUD \ DIORMD FRQWLQXR HQWUH ORV
EDQGRVSHURILQDOPHQWHIXHURQORVIUDQFHVHVTXLHQHVVHTXHGDURQHVHQFLDOPHQWHFRQHOFRQWURO/RV
HMUFLWRVUHYROXFLRQDULRVIUDQFHVHVLQLFLDURQUSLGDPHQWHXQSURFHVRUDGLFDOGHUHIRUPDHQODVWLHUUDV
TXHKDEDQFRQTXLVWDGRDEROLHURQORVYHVWLJLRVTXHTXHGDEDQGHVHUYLGXPEUH\UHODFLRQHVIHXGDOHVH
LPSXVLHURQODLJXDOGDGDQWHODOH\6HDUUHEDWDURQDOFOHURVXSRGHU\HVWDWXVHVSHFLDO\ORVJUHPLRVGH
ODV]RQDVXUEDQDVIXHURQHOLPLQDGRVRFRPRPQLPRTXHGDURQPX\GHELOLWDGRV(VWRVXFHGLHQORV
3DVHV%DMRVDXVWULDFRVLQPHGLDWDPHQWHGHVSXVGHODLQYDVLQIUDQFHVDHQ\HQODV3URYLQFLDV
8QLGDVGRQGHORVIUDQFHVHVKDEDQIXQGDGROD5HSEOLFDGH%DWDYLDFRQLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVPX\
VLPLODUHVDODVGH)UDQFLD(Q6XL]DODVLWXDFLQHUDVLPLODU/RVJUHPLRVORVVHRUHVIHXGDOHV\OD
,JOHVLD IXHURQ GHUURWDGRV VH HOLPLQDURQ ORV SULYLOHJLRV IHXGDOHV \ ORV JUHPLRV IXHURQ DEROLGRV \
H[SURSLDGRV

/RTXHKDEDQFRPHQ]DGRORVHMUFLWRVUHYROXFLRQDULRVIUDQFHVHVIXHFRQWLQXDGRGHDOJXQDIRUPD
SRU1DSROHQTXHHVWDEDLQWHUHVDGRVREUHWRGRHQHVWDEOHFHUXQFRQWUROILUPHVREUHORVWHUULWRULRVTXH
FRQTXLVWDED(QRFDVLRQHVHVWRLPSOLFDEDOOHJDUDDFXHUGRVFRQOLWHVORFDOHVRFRORFDUDVXIDPLOLD\
DVRFLDGRV DO PDQGR FRPR GXUDQWH VX EUHYH FRQWURO GH (VSDD \ 3RORQLD 6LQ HPEDUJR 1DSROHQ
WDPELQWHQDXQGHVHRYHUGDGHURGHFRQWLQXDU\SURIXQGL]DUODVUHIRUPDVGHOD5HYROXFLQ/RPV
LPSRUWDQWHHVTXHFRGLILFHOGHUHFKRURPDQR\ODVLGHDVGHLJXDOGDGDQWHODOH\HQXQVLVWHPDMXUGLFR
TXHVHUDFRQRFLGRFRPRHO&GLJR1DSROHQLFR1DSROHQFRQVLGHUDEDTXHHVWHFGLJRHUDVXPD\RU
OHJDGR\GHVHDEDLPSRQHUORHQWRGRVORVWHUULWRULRVTXHFRQWURODED
(YLGHQWHPHQWH ODV UHIRUPDV LPSXHVWDV SRU OD 5HYROXFLQ IUDQFHVD \ 1DSROHQ QR HUDQ
LUUHYHUVLEOHV (Q DOJXQRV OXJDUHV FRPR +DQQRYHU $OHPDQLD ODV YLHMDV OLWHV IXHURQ UHVWDEOHFLGDV
SRFR GHVSXV GH OD FDGD GH 1DSROHQ \ JUDQ SDUWH GH OR TXH ORJUDURQ ORV IUDQFHVHV VH SHUGL SDUD
VLHPSUH 3HUR HQ PXFKRV RWURV OXJDUHV HO IHXGDOLVPR ORV JUHPLRV \ OD QREOH]D IXHURQ GHVWUXLGRV R
TXHGDURQGHELOLWDGRVSHUPDQHQWHPHQWH3RUHMHPSORLQFOXVRGHVSXVGHTXHVHIXHUDQORVIUDQFHVHV
HQPXFKRVFDVRVHO&GLJR1DSROHQLFRFRQWLQXHQYLJRU
(Q WUPLQRV JHQHUDOHV ORV HMUFLWRV IUDQFHVHV FDXVDURQ PXFKR VXIULPLHQWR HQ (XURSD SHUR
WDPELQFDPELDURQUDGLFDOPHQWHODVLWXDFLQ(QJUDQSDUWHGH(XURSDGHVDSDUHFLHURQODVUHODFLRQHV
IHXGDOHVHOSRGHUGHORVJUHPLRVHOFRQWURODEVROXWLVWDGHPRQDUFDV\SUQFLSHVHOFRQWUROGHOFOHUR
VREUH HO SRGHU SROWLFR VRFLDO \ HFRQPLFR \ OD EDVH GHO$QWLJXR 5JLPHQ TXH WUDWDED D OD JHQWH
HVWDEOHFLHQGRGHVLJXDOGDGHVEDVDGDVHQVXQDFLPLHQWR(VWRVFDPELRVFUHDURQHOWLSRGHLQVWLWXFLRQHV
HFRQPLFDVLQFOXVLYDVTXHSHUPLWLUDQTXHODLQGXVWULDOL]DFLQDUUDLJDUDHQHVRVOXJDUHV$PHGLDGRV
GHO VLJOR;,; OD LQGXVWULDOL]DFLQ HVWDED USLGDPHQWH HQ PDUFKD HQ SUFWLFDPHQWH WRGRV ORV OXJDUHV
FRQWURODGRV SRU ORV IUDQFHVHV PLHQWUDV TXH SDVHV FRPR $XVWULD+XQJUD \ 5XVLD TXH QR IXHURQ
FRQTXLVWDGRVSRUORVIUDQFHVHVR3RORQLD\(VSDDGRQGHHOFRQWUROIUDQFVIXHWHPSRUDO\OLPLWDGR
HVWDEDQWRGDYDPX\HVWDQFDGRV


(QEXVFDGHODPRGHUQLGDG

(Q HO RWRR GH NXER 7RVKLPLFKL FRUWHVDQR OGHU GHO GRPLQLR IHXGDO MDSRQV 6DWVXPD YLDM
GHVGHODFDSLWDOGH(GROXHJR7RNLRDODFLXGDGUHJLRQDOGH<DPDJXFKL(OGHRFWXEUHVHUHXQL
FRQORVOGHUHVGHOGRPLQLR&K VK 7HQDXQDSURSXHVWDVHQFLOODXQLUDQIXHU]DVPDUFKDUDQFRQVXV
HMUFLWRV KDVWD (GR \ GHUURFDUDQ DO VRJQ JREHUQDQWH GH -DSQ (Q DTXHO HQWRQFHV NXER
7RVKLPLFKL\DKDEDFRQYHQFLGRDORVOGHUHVGHORVGRPLQLRV7RVD\$NL8QDYH]TXHHVWXYLHURQGH
DFXHUGRORVOGHUHVGHOSRGHURVR&K VK VHIRUPXQDDOLDQ]D6DWFK 6DWVXPD&K VK VHFUHWD
(Q -DSQ HUD XQ SDV HFRQPLFDPHQWH VXEGHVDUUROODGR TXH KDED VLGR FRQWURODGR GHVGH HO
DRSRUODIDPLOLD7RNXJDZDFX\RJREHUQDGRUKDEDWRPDGRHOWWXORGHVRJQ FRPDQGDQWH HQ
 (O HPSHUDGRU MDSRQV HVWDED UHOHJDGR \ KDED DVXPLGR XQ SDSHO SXUDPHQWH FHUHPRQLDO /RV
VRJXQHVGH7RNXJDZDHUDQORVPLHPEURVGRPLQDQWHVGHXQDFODVHGHVHRUHVIHXGDOHVTXHJREHUQDEDQ
\ UHFDXGDEDQ LPSXHVWRV GH VXV SURSLRV GRPLQLRV HQWUH HOORV ORV GH 6DWVXPD FRQWURODGRV SRU OD
IDPLOLD6KLPD]X(VWRVVHRUHVMXQWRFRQVXVPLOLWDUHVORVIDPRVRVVDPXULVGLULJDQXQDVRFLHGDG
SDUHFLGD D OD GH OD (XURSD PHGLHYDO FRQ FDWHJRUDV RFXSDFLRQDOHV HVWULFWDV UHVWULFFLRQHV VREUH HO
FRPHUFLR\HOHYDGDVFDUJDVLPSRVLWLYDVVREUHORVFDPSHVLQRV(OVRJQJREHUQDEDGHVGH(GRGRQGH
PRQRSROL]DED \ FRQWURODED HO FRPHUFLR H[WHULRU \ SURKLEL D ORV H[WUDQMHURV HQWUDU HQ HO SDV /DV
LQVWLWXFLRQHVSROWLFDV\HFRQPLFDVHUDQH[WUDFWLYDV\-DSQHUDSREUH
6LQHPEDUJRHOGRPLQLRGHOVRJQQRHUDFRPSOHWR1LFXDQGRODIDPLOLD7RNXJDZDVHDSRGHU

GHOSDVHQSXGRFRQWURODUDWRGRHOPXQGR(QHOVXUGHOSDVHOGRPLQLR6DWVXPDFRQWLQXDED
VLHQGR EDVWDQWH DXWQRPR \ VH OH SHUPLWD FRPHUFLDU LQGHSHQGLHQWHPHQWH FRQ HO PXQGR H[WHULRU D
WUDYVGHODVLVODV5\ N\ )XHHQODFDSLWDOVDWVXPDGH.DJRVKLPDGRQGH NXER7RVKLPLFKLQDFLHQ
&RPRKLMRGHVDPXULWDPELQVHFRQYLUWLHQVDPXUL6XWDOHQWRIXHGHVFXELHUWRSURQWRSRU
6KLPD]X 1DULDNLUD HO VHRU GH 6DWVXPD TXLHQ SURQWR OR DVFHQGL HQ OD EXURFUDFLD (Q DTXHO
PRPHQWR 6KLPD]X 1DULDNLUD \D KDED WUD]DGR XQ SODQ SDUD XWLOL]DU ODV WURSDV GH 6DWVXPD SDUD
GHUURFDU DO VRJQ 4XHUD DPSOLDU HO FRPHUFLR FRQ $VLD \ (XURSD DEROLU ODV YLHMDV LQVWLWXFLRQHV
HFRQPLFDVIHXGDOHV\FRQVWUXLUXQ(VWDGRPRGHUQRHQ-DSQ6XSODQLQFLSLHQWHIXHWUXQFDGRSRUVX
PXHUWHHQ6XVXFHVRU6KLPD]X+LVDPLWVXIXHPVFDXWRFRPRPQLPRDOSULQFLSLR
(Q DTXHO PRPHQWR NXER 7RVKLPLFKL HVWDED FDGD YH] PV FRQYHQFLGR GH TXH -DSQ GHED
GHUURFDUHOVRJXQDWRIHXGDO\ILQDOPHQWHFRQYHQFLD6KLPD]X+LVDPLWVX3DUDFRQVHJXLUDSR\RSDUD
VXFDXVDODSUHVHQWDURQFRPRXQXOWUDMHFRQWUDODPDUJLQDFLQGHOHPSHUDGRU(OWUDWDGRTXH NXER
7RVKLPLFKL\DKDEDILUPDGRFRQHOGRPLQLR7RVDDILUPDEDTXHlXQSDVQRWLHQHGRVPRQDUFDVXQ
KRJDU QR WLHQH GRV VHRUHV HO JRELHUQR VH GHOHJD HQ XQ JREHUQDQWH{ 6LQ HPEDUJR OD YHUGDGHUD
LQWHQFLQQRVHOLPLWDEDDUHVWDXUDUHOSRGHUGHOHPSHUDGRUVLQRTXHLQWHQWDEDQFDPELDUSRUFRPSOHWR
ODVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDV\HFRQPLFDV(QHOODGRGHORV7RVDXQRGHORVILUPDQWHVGHOWUDWDGRHUD
6DNDPRWR5\ PD&XDQGR6DWVXPD\&K VK PRYLOL]DURQVXVHMUFLWRV6DNDPRWR5\ PDSUHVHQWDO
VRJQXQSODQGHRFKRSXQWRV\OHSLGLLQVLVWHQWHPHQWHTXHGLPLWLHUDSDUDHYLWDUODJXHUUDFLYLO(O
SODQ HUD UDGLFDO \ DXQTXH OD FOXVXOD DILUPDED TXH lHO SRGHU SROWLFR GHO SDV GHED YROYHU D OD
&RUWH LPSHULDO \ WRGRV ORV GHFUHWRV GHEDQ VHU HPLWLGRV SRU OD &RUWH{ LQFOXD PXFKR PV TXH
VRODPHQWHODUHVWDXUDFLQGHOHPSHUDGRU/DVFOXVXODV\DILUPDEDQ


6HGHEHQHVWDEOHFHUGRVFXHUSRVOHJLVODWLYRVXQDFPDUDDOWD\XQDEDMD\WRGDVODVPHGLGDV
GHOJRELHUQRGHEHQGHFLGLUVHEDVQGRVHHQXQDRSLQLQJHQHUDO
  /RV KRPEUHV FRQ FDSDFLGDG HQWUH ORV VHRUHV ORV QREOHV \ OD SREODFLQ JHQHUDO GHEHQ VHU
HPSOHDGRV FRPR FRQFHMDOHV \ ORV FDUJRV WUDGLFLRQDOHV GHO SDVDGR TXH KD\DQ SHUGLGR VX
SURSVLWRGHEHQVHUDEROLGRV
  /RV DVXQWRV H[WHULRUHV VH GHEHQ OOHYDU D FDER GH DFXHUGR FRQ UHJXODFLRQHV DSURSLDGDV
HODERUDGDVEDVQGRVHHQODRSLQLQJHQHUDO
/DOHJLVODFLQ\ODVUHJXODFLRQHVGHOSDVDGRGHEHQGHMDUVHDXQODGR\VHGHEHVHOHFFLRQDUXQ
FGLJRQXHYR\DGHFXDGR


(O VRJQ <RVKLQREX HVWXYR GH DFXHUGR HQ GLPLWLU \ HO GH HQHUR GH VH GHFODU OD
UHVWDXUDFLQ0HLMLVHGHYROYLHOSRGHUDOHPSHUDGRU. PHL\XQPHVGHVSXVGHTXHPXULHUDVWH
HO SRGHU SDV D VX KLMR 0HLML$XQTXH ODV IXHU]DV GH 6DWVXPD \ &K VK RFXSDUDQ (GR \ OD FDSLWDO
LPSHULDO.LRWRWHPDQTXHORV7RNXJDZDLQWHQWDUDQYROYHUDWRPDUHOSRGHU\UHFUHDUHOVRJXQDWR
NXER7RVKLPLFKLTXHUDTXHORV7RNXJDZDTXHGDUDQGHUURWDGRVSDUDVLHPSUH&RQYHQFLDOHPSHUDGRU
SDUD TXH DEROLHUD HO GRPLQLR 7RNXJDZD \ FRQILVFDUD VXV WLHUUDV (O GH HQHUR HO TXH KDED VLGR
VRJQ<RVKLQREX DWDF ODV IXHU]DV GH 6DWVXPD \ &K VK \ HVWDOO OD JXHUUD FLYLO TXH VH SURORQJ
KDVWDHOYHUDQRFXDQGRILQDOPHQWHORV7RNXJDZDIXHURQGHUURWDGRV
7UDVODUHVWDXUDFLQ0HLMLVHSURGXMRXQSURFHVRGHUHIRUPDVLQVWLWXFLRQDOHVWUDQVIRUPDGRUDVHQ
-DSQ (Q VH DEROL HO IHXGDOLVPR \ ORV WUHVFLHQWRV IHXGRV IXHURQ HQWUHJDGRV DO JRELHUQR \
FRQYHUWLGRV HQ SUHIHFWXUDV EDMR HO FRQWURO GH XQ JREHUQDGRU 6H FHQWUDOL]DURQ ORV LPSXHVWRV \ XQ
(VWDGREXURFUWLFRPRGHUQRVXVWLWX\DODQWLJXR(VWDGRIHXGDO(QVHLQWURGXMRODLJXDOGDGGH
WRGDV ODV FODVHV VRFLDOHV DQWH OD OH\ \ VH DEROLHURQ ODV UHVWULFFLRQHV VREUH OD PLJUDFLQ LQWHUQD \ HO

FRPHUFLR6HDEROLWDPELQODFODVHVDPXULDXQTXHQRVLQDFDEDUDQWHVFRQDOJXQDVUHEHOLRQHV6H
LQWURGXMHURQ ORV GHUHFKRV GH SURSLHGDG LQGLYLGXDO GH OD WLHUUD \ VH FRQFHGL OLEHUWDG D ODV SHUVRQDV
SDUDHPSH]DUHQFXDOTXLHURILFLR\GHVHPSHDUOR(O(VWDGRSDUWLFLSIXHUWHPHQWHHQODFRQVWUXFFLQ
GHODLQIUDHVWUXFWXUD(QFRQWUDVWHFRQODVDFWLWXGHVGHORVUHJPHQHVDEVROXWLVWDVHQORVIHUURFDUULOHV
HQHOUJLPHQMDSRQVRUJDQL]XQDUXWDGHEDUFRVGHYDSRUHQWUH7RNLR\2VDND\FRQVWUX\HO
SULPHU IHUURFDUULO HQWUH 7RNLR \ <RNRKDPD 7DPELQ HPSH] D GHVDUUROODU XQD LQGXVWULD
PDQXIDFWXUHUD \ NXER 7RVKLPLFKL FRPR PLQLVWUR GH )LQDQ]DV VXSHUYLV HO SULQFLSLR GH XQ
HVIXHU]RGHFLGLGRGHLQGXVWULDOL]DFLQ(OVHRUGHOGRPLQLR6DWVXPDKDEDVLGROGHUHQHVWHWHUUHQR
FRQODFRQVWUXFFLQGHIEULFDVGHFHUPLFDFDRQHVHKLORGHDOJRGQHLPSRUWDQGRPDTXLQDULDWH[WLO
LQJOHVD SDUD FUHDU OD SULPHUD IEULFD GH KLODGRV GH DOJRGQ PRGHUQD HQ -DSQ HQ $VLPLVPR
FRQVWUX\ GRV DVWLOOHURV PRGHUQRV (Q -DSQ IXH HO SULPHU SDV DVLWLFR TXH DGRSWDED XQD
&RQVWLWXFLQHVFULWD\TXHFUHXQDPRQDUTXDFRQVWLWXFLRQDOFRQXQSDUODPHQWRHOHFWROD'LHWD\XQ
SRGHU MXGLFLDO LQGHSHQGLHQWH (VWRV FDPELRV IXHURQ GHFLVLYRV SDUD SHUPLWLU TXH -DSQ IXHUD HO
SULQFLSDOEHQHILFLDULRGHODUHYROXFLQLQGXVWULDOHQ$VLD


$PHGLDGRVGHOVLJOR;,;WDQWR&KLQDFRPR-DSQHUDQSDVHVSREUHVTXHODQJXLGHFDQEDMRUHJPHQHV
DEVROXWLVWDV(OUJLPHQDEVROXWLVWDGH&KLQDKDEDGHVFRQILDGRGHORVFDPELRVGXUDQWHVLJORV$XQTXH
H[LVWLHUDQPXFKDVVLPLOLWXGHVHQWUH&KLQD\-DSQ HOVRJXQDWR7RNXJDZDWDPELQKDEDSURKLELGRHO
FRPHUFLRH[WHULRUHQHOVLJOR;9,,FRPRORKDEDQKHFKRDQWHULRUPHQWHORVHPSHUDGRUHVFKLQRV\VH
RSRQD DO FDPELR SROWLFR \ HFRQPLFR WDPELQ KDED GLIHUHQFLDV SROWLFDV QRWDEOHV &KLQD HUD XQ
LPSHULREXURFUWLFRFHQWUDOL]DGRJREHUQDGRSRUXQHPSHUDGRUDEVROXWLVWD6LQGXGDHOHPSHUDGRUVH
HQIUHQWDEDDOPLWHVDVXSRGHUHOPVLPSRUWDQWHGHORVFXDOHVHUDODDPHQD]DGHUHEHOLQ'XUDQWHHO
SHURGRFRPSUHQGLGRHQWUH\WRGRHOVXUGH&KLQDIXHGHYDVWDGRSRUODUHEHOLQ7DLSLQJ
0XULHURQ PLOORQHV GH SHUVRQDV HQ HO FRQIOLFWR R GHELGR D OD KDPEUXQD PDVLYD 6LQ HPEDUJR OD
RSRVLFLQDOHPSHUDGRUQRHVWDEDLQVWLWXFLRQDOL]DGD
/D HVWUXFWXUD GH ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV MDSRQHVDV HUD GLVWLQWD (O VRJXQDWR KDED GHMDGR D XQ
ODGRDOHPSHUDGRUSHURFRPRKHPRVYLVWRHOSRGHU7RNXJDZDQRHUDDEVROXWR\GRPLQLRVFRPRHO
GH6DWVXPDPDQWHQDQODLQGHSHQGHQFLDLQFOXVRODFDSDFLGDGGHFRPHUFLDUFRQHOH[WHULRUGHIRUPD
LQGHSHQGLHQWH
,JXDOTXHHQHOFDVRGH)UDQFLDXQDFRQVHFXHQFLDLPSRUWDQWHGHODUHYROXFLQLQGXVWULDOEULWQLFD
SDUD&KLQD\-DSQIXHODYXOQHUDELOLGDGPLOLWDU&KLQDIXHKXPLOODGDSRUODSRWHQFLDQDYDOEULWQLFD
GXUDQWHODSULPHUDJXHUUDGHO2SLRHQWUH\\ODPLVPDDPHQD]DVHKL]RPX\UHDOSDUDORV
MDSRQHVHV FXDQGR ORV EDUFRV GH JXHUUD HVWDGRXQLGHQVHV GLULJLGRV SRU HO FRPRGRUR 0DWWKHZ 3HUU\
HQWUDURQHQODEDKDGH(GRHQ/DUHDOLGDGGHTXHHOUHWUDVRHFRQPLFRFUHDEDUHWUDVRPLOLWDU
IRUPDEDSDUWHGHOLPSXOVRGHOSODQGH6KLPD]X1DULDNLUDSDUDGHUURFDUHOVRJXQDWR\SRQHUHQPDUFKD
ORV FDPELRV TXH ILQDOPHQWH FRQGXMHURQ D OD UHVWDXUDFLQ 0HLML/RV OGHUHV GHO GRPLQLR 6DWVXPD VH
GLHURQFXHQWDGHTXHHOFUHFLPLHQWRHFRQPLFR TXL]LQFOXVRODVXSHUYLYHQFLDMDSRQHVD VRODPHQWHVH
ORJUDUDDWUDYVGHUHIRUPDVLQVWLWXFLRQDOHVSHURHOVRJQVHRSRQDSRUTXHVXSRGHUHVWDEDYLQFXODGR
DODVLQVWLWXFLRQHVH[LVWHQWHV3DUDOOHYDUDFDERUHIRUPDVHOVRJQGHEDVHUGHUURFDGR\ORIXH/D
VLWXDFLQHUDVLPLODUHQ&KLQDSHURODVGLVWLQWDVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVLQLFLDOHVKLFLHURQPXFKRPV
GLIFLOGHUURFDUDOHPSHUDGRUORTXHVXFHGLVRODPHQWHHQ(QOXJDUGHUHIRUPDULQVWLWXFLRQHV
ORV FKLQRV LQWHQWDURQ LJXDODU HO SRGHU PLOLWDU EULWQLFR LPSRUWDQGR DUPDV PRGHUQDV /RV MDSRQHVHV
FRQVWUX\HURQVXSURSLDLQGXVWULDDUPDPHQWVWLFD
&RPRFRQVHFXHQFLDGHHVWDVGLIHUHQFLDVLQLFLDOHVFDGDSDVUHVSRQGLGHXQDIRUPDGLVWLQWDDORV

UHWRV GHO VLJOR;,; \ -DSQ \ &KLQD WRPDURQ FDPLQRV UDGLFDOPHQWH GLVWLQWRV HQ ODFR\XQWXUD FUWLFD
TXHFUHODUHYROXFLQLQGXVWULDO/DVLQVWLWXFLRQHVMDSRQHVDVVHWUDQVIRUPDURQ\ODHFRQRPDLQLFLXQ
FUHFLPLHQWR USLGR PLHQWUDV TXH HQ &KLQD ODV IXHU]DV TXH LPSXOVDEDQ HO FDPELR LQVWLWXFLRQDO QR
HUDQ OR EDVWDQWH IXHUWHV \ ODV LQVWLWXFLRQHV H[WUDFWLYDV SHUVLVWLHURQ HQ JUDQ PHGLGD KDVWD TXH
FDPELDURQDSHRUFRQODUHYROXFLQFRPXQLVWDGH0DRHQ


/DVUDFHVGHODGHVLJXDOGDGPXQGLDO

(QVWH\HQORVWUHVFDSWXORVDQWHULRUHVKHPRVFRQWDGRODKLVWRULDGHFPRDSDUHFLHURQLQVWLWXFLRQHV
SROWLFDV \ HFRQPLFDV LQFOXVLYDV HQ ,QJODWHUUD SDUD SRVLELOLWDU OD UHYROXFLQ LQGXVWULDO \ SRU TX
GHWHUPLQDGRV SDVHV VH EHQHILFLDURQ GH HVWD UHYROXFLQ \ VH HPEDUFDURQ HQ HO FDPLQR KDFLD HO
FUHFLPLHQWRPLHQWUDVTXHRWURVQRGHKHFKRDOJXQRVSDVHVVHQHJDURQURWXQGDPHQWHDSHUPLWLUTXH
FRPHQ]DUD OD LQGXVWULDOL]DFLQ 4XH XQ SDV LQLFLDUD OD LQGXVWULDOL]DFLQ GHSHQGD HQ JUDQ SDUWH GH
VXV LQVWLWXFLRQHV (VWDGRV 8QLGRV TXH H[SHULPHQW XQD WUDQVIRUPDFLQ VLPLODU D OD 5HYROXFLQ
JORULRVD LQJOHVD \D KDED GHVDUUROODGR VX SURSLR WLSR GH LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV \ HFRQPLFDV
LQFOXVLYDVDILQDOHVGHOVLJOR;9,,,'HHVWHPRGRVHFRQYHUWLUDHQODSULPHUDQDFLQTXHH[SORWDEDODV
QXHYDV WHFQRORJDV SURFHGHQWHV GH ODV LVODV %ULWQLFDV \ SURQWR VXSHUDUD D *UDQ %UHWDD \ VH
FRQYHUWLUDHQHOSUHFXUVRUGHODLQGXVWULDOL]DFLQ\HOFDPELRWHFQROJLFR$XVWUDOLDVLJXLXQFDPLQR
VLPLODUKDFLDODVLQVWLWXFLRQHVLQFOXVLYDVDXQTXHIXHUDDOJRPVWDUGH\SDVDUDPVGHVDSHUFLELGR6XV
FLXGDGDQRVFRPRORVGH,QJODWHUUD\(VWDGRV8QLGRVWXYLHURQTXHOXFKDUSDUDREWHQHULQVWLWXFLRQHV
LQFOXVLYDV 8QD YH] ORJUDGDV $XVWUDOLD ODQ]DUD VX SURSLR SURFHVR GH FUHFLPLHQWR HFRQPLFR
$XVWUDOLD \ (VWDGRV 8QLGRV SXGLHURQ LQGXVWULDOL]DUVH \ FUHFHU USLGDPHQWH SRUTXH VXV LQVWLWXFLRQHV
UHODWLYDPHQWH LQFOXVLYDV QR EORTXHDURQ ODV QXHYDV WHFQRORJDV OD LQQRYDFLQ QL OD GHVWUXFFLQ
FUHDWLYD
1R RFXUUL OR PLVPR HQ OD PD\RU SDUWH GH ODV FRORQLDV HXURSHDV SRUTXH VXV GLQPLFDV HUDQ
RSXHVWDVDODVGH$XVWUDOLD\(VWDGRV8QLGRV/DIDOWDGHSREODFLQRGHUHFXUVRVQDWLYRVTXHH[WUDHU
KL]R TXH HO FRORQLDOLVPR GH$XVWUDOLD \ (VWDGRV 8QLGRV IXHUD PX\ GLVWLQWR DXQTXH VXV FLXGDGDQRV
WXYLHUDQTXHOXFKDUSDUDFRQVHJXLULQVWLWXFLRQHVLQFOXVLYDV\GHUHFKRVSROWLFRV(QODV0ROXFDVFRPR
HQPXFKRVRWURVOXJDUHVFRORQL]DGRVSRUORVHXURSHRVHQ$VLDHO&DULEH\6XGDPULFDORVFLXGDGDQRV
WHQDQ SRFDV SRVLELOLGDGHV GH JDQDU DTXHOOD EDWDOOD $OO ORV FRORQRV HXURSHRV LPSXVLHURQ XQ WLSR
QXHYRGHLQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDVRVHDGXHDURQGHODVLQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDV\DH[LVWHQWHVSDUD
SRGHUH[WUDHUUHFXUVRVYDOLRVRVGHVGHHVSHFLDV\D]FDUKDVWDRUR\SODWD(QPXFKRVRWURVOXJDUHV
SXVLHURQHQPDUFKDXQDVHULHGHFDPELRVLQVWLWXFLRQDOHVTXHKDUDQTXHODDSDULFLQGHLQVWLWXFLRQHV
LQFOXVLYDV IXHUD PX\ LPSUREDEOH (Q DOJXQRV VLWLRV HOLPLQDURQ H[SOFLWDPHQWH FXDOTXLHU LQGXVWULD
IORUHFLHQWH R ODV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV LQFOXVLYDV H[LVWHQWHV /D PD\RUD GH DTXHOORV OXJDUHV QR
SXGLHURQEHQHILFLDUVHGHODLQGXVWULDOL]DFLQHQHOVLJOR;,;QLWDPSRFRHQHO;;
/DGLQPLFDGHOUHVWRGH(XURSDWDPELQIXHEDVWDQWHGLVWLQWDDODGH$XVWUDOLD\(VWDGRV8QLGRV
0LHQWUDVODUHYROXFLQLQGXVWULDOGH*UDQ%UHWDDFREUDEDLPSXOVRDILQDOHVGHOVLJOR;9,,,ODPD\RU
SDUWH GH ORV SDVHV HXURSHRV HVWDEDQ JREHUQDGRV SRU UHJPHQHV DEVROXWLVWDV \ FRQWURODGRV SRU
PRQDUFDV\DULVWRFUDFLDVFX\DPD\RUIXHQWHGHLQJUHVRVHUDQORVLPSXHVWRVTXHFREUDEDQGHODVWLHUUDV
TXH SRVHDQ R ORV SULYLOHJLRV FRPHUFLDOHV GH ORV TXH GLVIUXWDEDQ JUDFLDV D ODV SURKLELWLYDV EDUUHUDV
LPSXHVWDV D ODV LPSRUWDFLRQHV /D GHVWUXFFLQ FUHDWLYD TXH FUHDUD HO SURFHVR GH LQGXVWULDOL]DFLQ
HURVLRQDUD ORV EHQHILFLRV FRPHUFLDOHV GH ORV OGHUHV \ XWLOL]DUD UHFXUVRV \ PDQR GH REUD GH VXV
WLHUUDV /DV DULVWRFUDFLDV VHUDQ ORV SHUGHGRUHV HFRQPLFRV GH OD LQGXVWULDOL]DFLQ < OR PV

LPSRUWDQWH HV TXH WDPELQ VHUDQ SHUGHGRUHV SROWLFRV \D TXH HO SURFHVR GH LQGXVWULDOL]DFLQ VLQ
GXGDFUHDUDLQHVWDELOLGDG\UHWRVSDUDVXPRQRSROLRGHOSRGHUSROWLFR
6LQ HPEDUJR ODV WUDQVLFLRQHV LQVWLWXFLRQDOHV HQ *UDQ %UHWDD \ OD UHYROXFLQ LQGXVWULDO FUHDURQ
RSRUWXQLGDGHV \ QXHYRV UHWRV SDUD ORV (VWDGRV HXURSHRV $XQTXH KXELHUD DEVROXWLVPR HQ (XURSD
RFFLGHQWDOODUHJLQWDPELQKDEDFRPSDUWLGRJUDQSDUWHGHODGHULYDLQVWLWXFLRQDOTXHKDEDDIHFWDGR
D*UDQ%UHWDDHQHOPLOHQLRDQWHULRU1RREVWDQWHODVLWXDFLQHUDPX\GLVWLQWDHQ(XURSDRULHQWDOHO
,PSHULRRWRPDQR\&KLQD(VWDVGLIHUHQFLDVHUDQLPSRUWDQWHVSDUDODGLIXVLQGHODLQGXVWULDOL]DFLQ
,JXDO TXH OD SHVWH QHJUD R HO DXJH GHO FRPHUFLR DWOQWLFR OD FR\XQWXUD FUWLFD FUHDGD SRU OD
LQGXVWULDOL]DFLQ LQWHQVLILF HO FRQIOLFWR SRU ODV LQVWLWXFLRQHV VLHPSUH SUHVHQWH HQ PXFKRV SDVHV
HXURSHRV8QRGHORVIDFWRUHVSULQFLSDOHVIXHOD5HYROXFLQIUDQFHVDGH(OILQGHODEVROXWLVPR
HQ)UDQFLDDEULHOFDPLQRDODVLQVWLWXFLRQHVLQFOXVLYDV\ILQDOPHQWHORVIUDQFHVHVVHHPEDUFDURQHQ
OD LQGXVWULDOL]DFLQ \ HO USLGR FUHFLPLHQWR HFRQPLFR 'H KHFKR OD 5HYROXFLQ IUDQFHVD KL]R PV
TXHHVRH[SRUWVXVLQVWLWXFLRQHVHLQYDGL\HOLPLQSRUODIXHU]DLQVWLWXFLRQHVH[WUDFWLYDVGHYDULRV
SDVHVYHFLQRV'HHVWDIRUPDDOODQHOFDPLQRDODLQGXVWULDOL]DFLQQRVRODPHQWHHQ)UDQFLDVLQR
WDPELQ HQ %OJLFD ORV 3DVHV %DMRV 6XL]D \ DOJXQDV SDUWHV GH$OHPDQLD H ,WDOLD 0V DO HVWH OD
UHDFFLQIXHVLPLODUDODTXHKXERWUDVODSHVWHQHJUDFXDQGRHQOXJDUGHKXQGLUVHHOIHXGDOLVPRVH
LQWHQVLILF $XVWULD+XQJUD 5XVLD \ HO ,PSHULR RWRPDQR TXHGDURQ DQ PV UHWUDVDGDV
HFRQPLFDPHQWH SHUR VXV PRQDUTXDV DEVROXWLVWDV ORJUDURQ SHUPDQHFHU KDVWD OD SULPHUD JXHUUD
PXQGLDO
(QHOUHVWRGHOPXQGRHODEVROXWLVPRIXHWDQUHVLVWHQWHFRPRHQ(XURSDRULHQWDOVREUHWRGRHQ
&KLQDGRQGHODWUDQVLFLQ0LQJ4LQJFRQGXMRDXQ(VWDGRTXHTXHUDFRQVWUXLUXQDVRFLHGDGDJUFROD
HVWDEOH \ KRVWLO DO FRPHUFLR LQWHUQDFLRQDO 6LQ HPEDUJR WDPELQ KDED GLIHUHQFLDV LQVWLWXFLRQDOHV
LPSRUWDQWHV HQ$VLD 6L &KLQD UHDFFLRQ D OD UHYROXFLQ LQGXVWULDO LJXDO TXH (XURSD RULHQWDO -DSQ
UHDFFLRQ LJXDO TXH (XURSD RFFLGHQWDO &RPR HQ )UDQFLD KL]R IDOWD XQD UHYROXFLQ SDUD FDPELDU HO
VLVWHPD HVWD YH] GLULJLGD SRU ORV VHRUHV UHQHJDGRV GH ORV GRPLQLRV 6DWVXPD &K VK 7RVD \$NL
(VWRVVHRUHVGHUURFDURQDOVRJQFUHDURQODUHVWDXUDFLQ0HLML\FRQGXMHURQD-DSQDOFDPLQRGHODV
UHIRUPDVLQVWLWXFLRQDOHV\HOFUHFLPLHQWRHFRQPLFR
7DPELQYLPRVTXHHODEVROXWLVPRHUDUHVLVWHQWHHQODDLVODGD(WLRSD(QHOUHVWRGHOFRQWLQHQWH
ODPLVPDIXHU]DGHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDOTXHD\XGDWUDQVIRUPDUODVLQVWLWXFLRQHVLQJOHVDVHQHO
VLJOR;9,,FHUUJUDQGHVSDUWHVGHOIULFDRFFLGHQWDO\FHQWUDOHQLQVWLWXFLRQHVDOWDPHQWHH[WUDFWLYDVD
WUDYVGHOWUILFRGHHVFODYRV$TXHOKHFKRGHVWUX\ODVVRFLHGDGHVHQDOJXQRVOXJDUHV\FRQGXMRDOD
FUHDFLQGH(VWDGRVHVFODYLVWDVH[WUDFWLYRVHQRWURV
/D GLQPLFD LQVWLWXFLRQDO TXH KHPRV GHVFULWR HQ OWLPD LQVWDQFLD GHWHUPLQ TX SDVHV LEDQ D
DSURYHFKDU ODV JUDQGHV RSRUWXQLGDGHV TXH VXUJLHURQ D SDUWLU GHO VLJOR;,; \ TX SDVHV QR OR LEDQ D
KDFHU /DV UDFHV GH OD GHVLJXDOGDG PXQGLDO TXH REVHUYDPRV KR\ HQ GD SXHGHQ HQFRQWUDUVH HQ HVWD
GLYHUJHQFLD6DOYRFRQWDGDVH[FHSFLRQHVORVSDVHVULFRVDFWXDOHVVRQDTXHOORVTXHVHHPEDUFDURQHQ
HOSURFHVRGHLQGXVWULDOL]DFLQ\FDPELRWHFQROJLFRTXHHPSH]HQHOVLJOR;,;\ORVSREUHVORVTXH
QRORKLFLHURQ


(OFUFXORYLUWXRVR


/D/H\1HJUD

(OFDVWLOORGH:LQGVRUVLWXDGRDORHVWHGH/RQGUHVHVXQDGHODVJUDQGHVUHVLGHQFLDVGHODUHDOH]DGH
,QJODWHUUD$ SULQFLSLRV GHO VLJOR ;9,,, HVWDED URGHDGR SRU XQ JUDQ ERVTXH OOHQR GH FLHUYRV DXQTXH
DFWXDOPHQWHVHKD\DFRQVHUYDGRSRFR8QRGHORVJXDUGLDVGHOERVTXHHQ%DSWLVW1XQQVHYLR
HQYXHOWRHQXQFRQIOLFWRYLROHQWR(OGHMXQLRDQRW

/RV1HJURVOOHJDURQGXUDQWHODQRFKHPHGLVSDUDURQWUHVYHFHVGRVEDODVDODYHQWDQDGHPLKDELWDFLQ\DFRUGSDJDUOHVFLQFR
JXLQHDVHQ&URZWKRUQHHOGD


2WUD HQWUDGD HQ HO GLDULR GH 1XQQ GHFD OR VLJXLHQWH l8QD VRUSUHVD QXHYD 8QR DSDUHFL
GLVIUD]DGRFRQXQPHQVDMHGHGHVWUXFFLQ{
4XLQHV HUDQ DTXHOORV PLVWHULRVRV l1HJURV{ TXH DPHQD]DEDQ GLVSDUDEDQ D 1XQQ \ H[LJDQ
GLQHUR"/RVQHJURVHUDQJUXSRVGHOXJDUHRVTXHVHSLQWDEDQODFDUDGHQHJURSDUDRFXOWDUODGHQRFKH
$SDUHFLHURQ \ VH H[WHQGLHURQ SRU WRGR HO VXU GH ,QJODWHUUD HQ HVWH SHURGR PDWDEDQ \ PXWLODEDQ
FLHUYRV\RWURVDQLPDOHVSUHQGDQIXHJRDSDMDUHV\JUDQHURV\GHVWUXDQYDOODV\HVWDQTXHVGHSHFHV
$SDUHQWHPHQWHHUDQJUDQGHVGLVWXUELRVLOHJDOHVVLQHPEDUJRVHWUDWDEDGHDOJRPV/DFD]DLOHJDO
IXUWLYD GHFLHUYRVHQWLHUUDVSURSLHGDGGHOUH\RGHRWURVPLHPEURVGHODDULVWRFUDFLDKDFDPXFKR
WLHPSR TXH VH SURGXFD $ SDUWLU GH GXUDQWH OD JXHUUD FLYLO PDWDURQ D WRGD OD SREODFLQ GH
FLHUYRV GHO FDVWLOOR GH :LQGVRU 7UDV OD UHVWDXUDFLQ GH FXDQGR &DUORV ,, OOHJ DO WURQR VH
UHSREOHOSDUTXHGHFLHUYRV1RREVWDQWHORVQHJURVQRVHOLPLWDEDQDODFD]DIXUWLYDGHFLHUYRVSDUD
FRPHUVLQRTXHWDPELQVHGHGLFDEDQDODGHVWUXFFLQVLQVHQWLGR&RQTXSURSVLWR"
8Q SLODU FUXFLDO GH OD 5HYROXFLQ JORULRVD GH IXH OD QDWXUDOH]D SOXUDO GH ORV LQWHUHVHV
UHSUHVHQWDGRVHQHO3DUODPHQWR1LQJXQRGHORVFRPHUFLDQWHVLQGXVWULDOHVPLHPEURVGHODJHQWU\ R
DULVWFUDWDV DOLDGRV FRQ *XLOOHUPR GH 2UDQJH \ FRQ ORV PRQDUFDV GH OD &DVD GH ORV +DQQRYHU TXH
VXFHGLHURQDODUHLQD$QDHQHUDORVXILFLHQWHPHQWHIXHUWHSDUDLPSRQHUVXYROXQWDGGHIRUPD
XQLODWHUDO
/RV LQWHQWRV GH UHVWDXUDU OD PRQDUTXD GH ORV (VWXDUGR FRQWLQXDURQ GXUDQWH JUDQ SDUWH GHO VLJOR
;9,,, 7UDV OD PXHUWH GH -DFRER ,, HQ VX KLMR -DFRER )UDQFLVFR (GXDUGR (VWXDUGRHO 9LHMR
3UHWHQGLHQWHIXHUHFRQRFLGRFRPRKHUHGHUROHJWLPRDOD&RURQDLQJOHVDSRU)UDQFLD(VSDDHO3DSD
\ORVSDUWLGDULRVGHODPRQDUTXDGHORV(VWXDUGRHQ,QJODWHUUD\(VFRFLDORVGHQRPLQDGRVMDFRELWDV
(QHO9LHMR3UHWHQGLHQWHLQWHQWUHFXSHUDUHOWURQRFRQHODSR\RGHODVWURSDVIUDQFHVDVSHURQR
OR FRQVLJXL (Q ODV GFDGDV VLJXLHQWHV KDEUD YDULDV UHYXHOWDV MDFRELWDV ODV SULQFLSDOHV IXHURQ HQ
 \ (Q HO KLMR GHO 9LHMR 3UHWHQGLHQWH &DUORV (GXDUGR (VWXDUGRHO -RYHQ
3UHWHQGLHQWHLQWHQWUHFXSHUDUHOWURQRSHURVXVIXHU]DVIXHURQGHUURWDGDVSRUHOHMUFLWREULWQLFR
(O SDUWLGR SROWLFRZKLJ TXH FRPR YLPRV FDSWXOR  IXH IXQGDGR KDFLD SDUD UHSUHVHQWDU
ORV QXHYRV LQWHUHVHV PHUFDQWLOHV \ HFRQPLFRV HUD OD RUJDQL]DFLQ SULQFLSDO TXH KDED WUDV OD
5HYROXFLQ JORULRVD \ ORVZKLJV GRPLQDURQ HO 3DUODPHQWR GHVGH KDVWD 8QD YH] TXH
OOHJDURQDOSRGHUWXYLHURQODWHQWDFLQGHXWLOL]DUVXQXHYDSRVLFLQSDUDDWDFDUORVGHUHFKRVGHORV
GHPVSDUDTXHGDUVHFRQWRGR1RHUDQGLVWLQWRVDORVUH\HV(VWXDUGRSHURVXSRGHUGLVWDEDPXFKRGH

VHU DEVROXWR (VWDED OLPLWDGR SRU JUXSRV FRPSHWLGRUHV HQ HO 3DUODPHQWR VREUH WRGR HO SDUWLGRWRU\
TXHVHKDEDIRUPDGRSDUDRSRQHUVHDOZKLJ\SRUODVPLVPDVLQVWLWXFLRQHVTXHHOORVKDEDQORJUDGR
LQWURGXFLUSDUDUHIRU]DUHO3DUODPHQWR\HYLWDUODDSDULFLQGHXQQXHYRDEVROXWLVPR\ODYXHOWDGHORV
(VWXDUGR/DQDWXUDOH]DSOXUDOGHODVRFLHGDGTXHDSDUHFLDSDUWLUGHOD5HYROXFLQJORULRVDWDPELQ
VLJQLILFTXHVHFRQILULHUDSRGHUDODSREODFLQHQJHQHUDOLQFOXVRDORVTXHQRWHQDQUHSUHVHQWDFLQ
IRUPDOHQHO3DUODPHQWR\HOPRYLPLHQWRGHORVQHJURVIXHSUHFLVDPHQWHXQDUHVSXHVWDGHODJHQWH
FRUULHQWHDODSHUFHSFLQGHTXHORVZKLJVHVWDEDQH[SORWDQGRVXSRVLFLQ
(OFDVRGH:LOOLDP&DGRJDQXQJHQHUDOGH[LWRHQODJXHUUDGH6XFHVLQHVSDRODHQWUH\
\HQODVXSUHVLQGHODVUHYXHOWDVMDFRELWDVLOXVWUDHOWLSRGHXVXUSDFLQGHORVGHUHFKRVGHOD
JHQWH FRUULHQWH SRU SDUWH GH ORVZKLJV TXH FRQGXMR DO PRYLPLHQWR GH ORV QHJURV -RUJH , QRPEU D
&DGRJDQ EDUQ HQ \ FRQGH HQ 7DPELQ IXH XQ PLHPEUR LQIOX\HQWH GHO &RQVHMR GH
5HJHQFLDGH-XHFHV/RUHVTXHSUHVLGDDVXQWRVGH(VWDGRLPSRUWDQWHV\DFWXFRPRFRPDQGDQWHHQ
MHIH SURYLVLRQDO &RPSU XQD JUDQ SURSLHGDG GH XQRV PLO DFUHV HQ &DYHUVKDP D XQRV WUHLQWD
NLOPHWURV DO RHVWH GH :LQGVRU$OO FRQVWUX\ XQD JUDQ FDVD \ MDUGLQHV RUQDPHQWDOHV \ GLVH XQ
SDUTXH FRQ FLHUYRV GH GRVFLHQWRV FXDUHQWD DFUHV 6LQ HPEDUJR HVWD SURSLHGDG VH KDED FRQVROLGDGR
XVXUSDQGRORVGHUHFKRVGHODVSHUVRQDVGHDOUHGHGRUGHODILQFD6HH[SXOVDODJHQWHGHVXVFDVDV\VH
UHYRFDURQORVGHUHFKRVWUDGLFLRQDOHVTXHOHVSHUPLWDQUHFRJHUWXUED\OHD\OOHYDUDOODVXVDQLPDOHV
SDUDTXHSDVWDUDQ&DGRJDQVHHQIUHQWDODLUDGHORVQHJURV(OGHHQHURGH\GHQXHYRHQ
MXOLRHOSDUTXHIXHDVDOWDGRSRUQHJURVDUPDGRV\DFDEDOOR(QHOSULPHUDWDTXHPDWDURQGLHFLVLV
FLHUYRV (O FRQGH GH &DGRJDQ QR IXH HO QLFR DIHFWDGR VLQR TXH ORV 1HJURV DVDOWDURQ WDPELQ ODV
ILQFDVGHPXFKRVWHUUDWHQLHQWHV\SROWLFRVQRWDEOHV
(O JRELHUQRZKLJQRHVWDEDGLVSXHVWRDWROHUDUOR(QPD\RGHHO3DUODPHQWRDSUREOD/H\
QHJUDTXHFUHDEDODH[WUDRUGLQDULDFLIUDGHFLQFXHQWDQXHYRVGHOLWRVTXHHUDQFDVWLJDGRVFRQODKRUFD
/D/H\QHJUDFRQYHUWDHQGHOLWRQRVRODPHQWHHOKHFKRGHOOHYDUDUPDVVLQRWDPELQSLQWDUVHODFDUD
GH QHJUR 'H KHFKR SURQWR VH HQPHQG OD OH\ SDUD KDFHU TXH HO PRYLPLHQWR GH ORV QHJURV WDPELQ
IXHUD FDVWLJDGR FRQ OD KRUFD /DV OLWHVZKLJSURFHGLHURQDLPSODQWDUODOH\FRQHQWXVLDVPR%DSWLVW
1XQQHVWDEOHFLXQDUHGGHLQIRUPDGRUHVHQHOERVTXHGH:LQGVRUSDUDGHVFXEULUODLGHQWLGDGGHORV
QHJURV3URQWRGHWXYLHURQDYDULRVGHVXVLQWHJUDQWHV/DWUDQVLFLQGHVGHODGHWHQFLQKDVWDODKRUFD
GHELVHUEDVWDQWHGLUHFWD$OILQ\DOFDEROD/H\QHJUD\DVHKDEDSURPXOJDGRORVZKLJVHVWDEDQDO
IUHQWH GHO 3DUODPHQWR VWH HVWDED DO IUHQWH GHO SDV \ ORV QHJURV HVWDEDQ DFWXDQGR GLUHFWDPHQWH HQ
FRQWUDGHORVLQWHUHVHVGHDOJXQRVZKLJVSRGHURVRV,QFOXVRSDUWLFLSVLU5REHUW:DOSROHVHFUHWDULRGH
(VWDGRHQWRQFHVSULPHUPLQLVWUR \FRPR&DGRJDQPLHPEURLQIOX\HQWHGHO&RQVHMRGH5HJHQFLDGH
-XHFHV /RUHV O WHQD XQ LQWHUV GLUHFWR HQ HO SDUTXH 5LFKPRQG DO VXURHVWH GH /RQGUHV TXH KDED
VLGR FUHDGR D SDUWLU GH WLHUUDV FRPXQDOHV SRU &DUORV , (VWH SDUTXH WDPELQ XVXUSDED ORV GHUHFKRV
WUDGLFLRQDOHV GH ORV UHVLGHQWHV ORFDOHV D TXH VXV DQLPDOHV SDVWDUDQ D FD]DU OLHEUHV \ FRQHMRV \ D
UHFRJHU OHD 6LQ HPEDUJR HO ILQ GH DTXHOORV GHUHFKRV SDUHFH KDEHU VLGR EDVWDQWH SHUPLVLYR \ QR
REOLJDGR\DTXHVHFRQWLQXSDVWDQGR\FD]DQGRKDVWDTXH:DOSROHKL]RTXHVXKLMRIXHUDQRPEUDGR
JXDUGDERVTXHV$SDUWLUGHDTXHOPRPHQWRHOSDUTXHVHFHUUVHFRQVWUX\XQDPXUDOODQXHYD\VH
LQVWDODURQWUDPSDVSDUDKRPEUHV$:DOSROHOHJXVWDEDFD]DUFLHUYRVHKL]RTXHOHFRQVWUX\HUDQXQD
FDEDDSDUDOHQ+RXJKWRQGHQWURGHOSDUTXH<HVRH[DVSHUDORVQHJURVGHOOXJDU
(OGHQRYLHPEUHGHXQUHVLGHQWHORFDOGHIXHUDGHOSDUTXH-RKQ+XQWULGJHIXHDFXVDGR
GHD\XGDUDORVODGURQHVGHFLHUYRV\DORVFRQRFLGRVFRPRQHJURV$PERVGHOLWRVHUDQFDVWLJDGRVFRQ
OD KRUFD (O SURFHVDPLHQWR GH +XQWULGJH VH RUJDQL] GHVGH ODV DOWDV HVIHUDV \ IXH LQLFLDGR SRU HO
&RQVHMR GH 5HJHQFLD GH -XHFHV /RUHV GRPLQDGR SRU :DOSROH \ &DGRJDQ :DOSROH LQFOXVR OOHJ D
REWHQHUSUXHEDVSHUVRQDOPHQWHSDUDGHPRVWUDUODFXOSDELOLGDGGH+XQWULGJHDWUDYVGHXQLQIRUPDGRU

5LFKDUG%ODFNEXUQ/DFRQGHQDGHEHUDKDEHUVLGRXQDFRQFOXVLQGHFLGLGDGHDQWHPDQRSHURQROR
IXH7UDVXQMXLFLRGHRFKRRQXHYHKRUDVHOMXUDGRGHFODUD+XQWULGJHLQRFHQWHHQSDUWHSRUUD]RQHV
GHSURFHGLPLHQWR\DTXHKXERLUUHJXODULGDGHVHQODREWHQFLQGHODVSUXHEDV
3HURQRWRGRVORVQHJURVRTXLHQHVVLPSDWL]DEDQFRQHOORVWXYLHURQWDQWDVXHUWHFRPR+XQWULGJH
$OJXQRV WDPELQ IXHURQ DEVXHOWRV R FRQVLJXLHURQ TXH VH OHV FRQPXWDUDQ ODV SHQDV SHUR PXFKRV
IXHURQDKRUFDGRVRGHSRUWDGRVDODFRORQLDSHQDOTXHKDEDHQWRQFHV1RUWHDPULFDGHKHFKRODOH\
FRQWLQX YLJHQWH KDVWD TXH IXH UHYRFDGD HQ 'H WRGDV IRUPDV OD YLFWRULD GH +XQWULGJH HV
OODPDWLYD(OMXUDGRQRHVWDEDFRPSXHVWRSRULJXDOHVGH+XQWULGJHVLQRSRUPLHPEURVGHODJHQWU\\
JUDQGHVWHUUDWHQLHQWHVTXHGHEHUDQKDEHUVLPSDWL]DGRFRQ:DOSROH6LQHPEDUJR\DQRHVWDEDQHQHO
VLJOR;9,,FXDQGRHOWULEXQDOGHOD&PDUD(VWUHOODGDVLPSOHPHQWHVHJXDORVGHVHRVGHORVPRQDUFDV
(VWXDUGR \ DFWXDED FRPR XQD KHUUDPLHQWD GH UHSUHVLQ FRQWUD VXV DGYHUVDULRV \ ORV UH\HV SRGDQ
HOLPLQDU D ORV MXHFHV FXDQGR QR OHV JXVWDEDQ VXV GHFLVLRQHV (Q DTXHO PRPHQWR WDPELQ ORVZKLJV
GHEDQ UHVSHWDU HO (VWDGR GH GHUHFKR HO SULQFLSLR GH TXH ODV OH\HV QR GHEHQ DSOLFDUVH GH IRUPD
VHOHFWLYDQLDUELWUDULD\GHTXHQDGLHHVWSRUHQFLPDGHODOH\


/RVDFRQWHFLPLHQWRVTXHURGHDEDQDOD/H\QHJUDPRVWUDUDQTXHOD5HYROXFLQJORULRVDKDEDFUHDGR
HO(VWDGRGHGHUHFKR\TXHHVWDQRFLQHUDPVIXHUWHHQ,QJODWHUUD\*UDQ%UHWDD\ODVOLWHVHVWDEDQ
PXFKRPVOLPLWDGDVSRUHO(VWDGRGHGHUHFKRGHORTXHVHLPDJLQDEDQ&DEHVHDODUTXHUXOHRIODZ
(VWDGR GH GHUHFKR QR HV VLQQLPR GHUXOH E\ ODZ DSOLFDFLQ GH OD OH\$XQTXH ORVZKLJV SXGLHUDQ
DSUREDU XQD OH\ GXUD \ UHSUHVLYD SDUD DQXODU REVWFXORV GH OD JHQWH FRUULHQWH WHQDQ TXH OLGLDU FRQ
OPLWHVDGLFLRQDOHVGHELGRDO(VWDGRGHGHUHFKR6XOH\YLRODEDORVGHUHFKRVGHOD5HYROXFLQJORULRVD
\ORVFDPELRVGHODVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVTXHVHSURGXMHURQWUDVVWD\DVHKDEDQHVWDEOHFLGRSDUD
WRGRVDOHOLPLQDUORVGHUHFKRVlGLYLQRV{GHUH\HV\ORVSULYLOHJLRVGHODVOLWHV(O(VWDGRGHGHUHFKR
LPSOLFDEDTXHWDQWRORVTXHSHUWHQHFDQDODVOLWHVFRPRORVTXHQRVHUHVLVWLUDQDVXLPSODQWDFLQ
(O(VWDGRGHGHUHFKRHVXQFRQFHSWRPX\H[WUDRVLVHFRQVLGHUDGHVGHXQDSHUVSHFWLYDKLVWULFD
3RUTXGHEHUDQDSOLFDUVHODVOH\HVDWRGRVSRULJXDO"6LHOUH\\ODDULVWRFUDFLDWLHQHQSRGHUSROWLFR
\HOUHVWRQRORQDWXUDOHVTXHORTXHVHDMXVWRSDUDHOUH\\ODDULVWRFUDFLDGHEDVHUSURKLELGR\SXHGD
VHUREMHWRGHFDVWLJRSDUDHOUHVWR'HKHFKRHO(VWDGRGHGHUHFKRQRHVLPDJLQDEOHEDMRLQVWLWXFLRQHV
SROWLFDV DEVROXWLVWDV (V XQD FUHDFLQ GH LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV SOXUDOLVWDV \ GH ODV FRDOLFLRQHV
DPSOLDVTXHGDQDSR\RDGLFKRSOXUDOLVPR6RODPHQWHFXDQGRPXFKRVLQGLYLGXRV\JUXSRVWLHQHQYR]
HQODVGHFLVLRQHV\HOSRGHUSROWLFRSDUDVHQWDUVHHQODPHVDHPSLH]DDWHQHUVHQWLGRODLGHDGHTXH
WRGRV GHEHQ VHU WUDWDGRV FRQ MXVWLFLD $ SULQFLSLRV GHO VLJOR ;9,,, *UDQ %UHWDD HPSH]DED D VHU OR
VXILFLHQWHPHQWH SOXUDOLVWD \ ODV OLWHVZKLJGHVFXEULUDQTXHFRQVDJUDGRHQODQRFLQGHO(VWDGRGH
GHUHFKRODVOH\HV\ODVLQVWLWXFLRQHVWDPELQODVOLPLWDUDQ
3HUR SRU TX ORVZKLJV \ ORV SDUODPHQWDULRV UHVSHWDURQ GLFKDV OLPLWDFLRQHV" 3RU TX QR
XWLOL]DURQ VX FRQWURO HQ HO 3DUODPHQWR \ HO (VWDGR SDUD IRU]DU OD LPSODQWDFLQ LQIOH[LEOH GH OD /H\
QHJUD \ GHUURFDU ORV WULEXQDOHV FXDQGR ODV GHFLVLRQHV QR HUDQ ODV TXH HOORV TXHUDQ" /D UHVSXHVWD
UHYHODPXFKRGHODQDWXUDOH]DGHOD5HYROXFLQJORULRVD SRUTXQRVXVWLWX\XQYLHMRDEVROXWLVPR
FRQXQDYHUVLQQXHYD" ODUHODFLQHQWUHHOSOXUDOLVPR\HO(VWDGRGHGHUHFKR\ODGLQPLFDGHORV
FUFXORV YLUWXRVRV &RPR YLPRV HQ HO FDSWXOR OD 5HYROXFLQJORULRVD QR IXH HO GHUURFDPLHQWR GH
XQDOLWHSRUSDUWHGHRWUDVLQRXQDUHYROXFLQSRUSDUWHGHXQDDPSOLDFRDOLFLQIRUPDGDSRUJHQWU\
FRPHUFLDQWHV\IDEULFDQWHV\JUXSRVGHZKLJV\WRULHV/DDSDULFLQGHLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVSOXUDOHV
IXHFRQVHFXHQFLDGHHVWDUHYROXFLQ\HO(VWDGRGHGHUHFKRWDPELQIXHXQSURGXFWRGHULYDGRGHHVWH
SURFHVR&RPRKDEDPXFKDVSDUWHVHQODPHVDTXHFRPSDUWDQHOSRGHUHUDQDWXUDOTXHKXELHUDOH\HV

\ OPLWHV TXH IXHUDQ DSOLFDEOHV D WRGRV 3HUR XQD SDUWH HPSH] D DFXPXODU GHPDVLDGR SRGHU \
ILQDOPHQWH VRFDYDED OD SURSLD EDVH GHO SOXUDOLVPR 3RU OR WDQWR OD LGHD GH TXH KDED OPLWHV \
UHVWULFFLRQHV VREUH ORV JREHUQDQWHV OD HVHQFLD GHO (VWDGR GH GHUHFKR HUD SDUWH GH OD OJLFD GHO
SOXUDOLVPRJHQHUDGRSRUODDPSOLDFRDOLFLQTXHIRUPDEDODRSRVLFLQDODEVROXWLVPRGHORV(VWXDUGR
3RUFRQVLJXLHQWHQRHVGHH[WUDDUTXHHOSULQFLSLRGH(VWDGRGHGHUHFKRMXQWRFRQODLGHDGHTXH
ORV PRQDUFDV QR WHQDQ GHUHFKRV GLYLQRV GH KHFKR IXHUD XQ DUJXPHQWR FODYH FRQWUD HO DEVROXWLVPR
HVWXDUGLDQR7DO\FRPRGLMRHOKLVWRULDGRUEULWQLFR(37KRPSVRQHQODOXFKDFRQWUDORVPRQDUFDV
(VWXDUGR

6H KLFLHURQ HVIXHU]RV LQPHQVRV >@ 3DUD SURWHJHU OD LPDJHQ GH XQD FODVH GLULJHQWH TXH D VX YH] HVWDED VXMHWD DO (VWDGR GH
GHUHFKR\FX\DOHJLWLPLGDGGHVFDQVDEDHQODHTXLGDG\XQLYHUVDOLGDGGHDTXHOODVIRUPDVOHJDOHV<ORVJREHUQDQWHVHQVHQWLGRV
VHULRV YROXQWDULD R LQYROXQWDULDPHQWH HUDQ SULVLRQHURV GH VX SURSLD UHWULFD MXJDEDQ D MXHJRV GH SRGHU GH DFXHUGR FRQ UHJODV
TXHOHVLEDQELHQSHURQRSRGDQURPSHUDTXHOODVUHJODVRWRGRHOMXHJRVHHFKDUDDSHUGHU


'HVFDUWDUHOMXHJRVLJQLILFDUDGHVHVWDELOL]DUHOVLVWHPD\GDUSDVRDODEVROXWLVPRSRUSDUWHGHXQ
VXEFRQMXQWRGHODFRDOLFLQDPSOLDRLQFOXVRVHFRUUHUDHOULHVJRGHTXHYROYLHUDQORV(VWXDUGR(Q
SDODEUDVGH7KRPSVRQORTXHKL]RTXHHO3DUODPHQWRQRFUHDUDXQDEVROXWLVPRQXHYRIXHTXH

HOLPLQDUDTXHOODOH\\ODSUHUURJDWLYDUHDO>@SRGDGHVERUGDUVXVSURSLHGDGHV\VXVYLGDV


$GHPV

(UD LQKHUHQWH D OD QDWXUDOH]D PLVPD GHO PHGLR TXH HOORV >ORV DULVWFUDWDV FRPHUFLDQWHV HWF TXH OXFKDEDQ FRQWUD OD &RURQD@
KDEDQHOHJLGRSDUDVXSURSLDGHIHQVDTXHQRSRGDVHUUHVHUYDGDSDUDXVRH[FOXVLYRGHVXSURSLDFODVH/DOH\HQVXVIRUPDV\
WUDGLFLRQHVLPSOLFDEDSULQFLSLRVGHHTXLGDG\XQLYHUVDOLGDGTXH>@WHQDQTXHH[WHQGHUVHDWRGRWLSR\QLYHOGHKRPEUHV


8QD YH] LPSODQWDGD OD QRFLQ GH (VWDGR GH GHUHFKR QR VRODPHQWH PDQWHQD DOHMDGR DO
DEVROXWLVPR VLQR TXH FUHDED WDPELQ XQ WLSR GH FUFXOR YLUWXRVR VL ODV OH\HV VH DSOLFDEDQ FRQ
LJXDOGDGDWRGRVQLQJQLQGLYLGXRQLJUXSRQLVLTXLHUD&DGRJDQR:DOSROHSRGDHVWDUSRUHQFLPDGH
ODOH\\ODJHQWHFRPQDFXVDGDGHXVXUSDUXQDSURSLHGDGSULYDGDWRGDYDWHQDGHUHFKRDXQMXLFLR
MXVWR


<D YLPRV FPR DSDUHFHQ ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV \ HFRQPLFDV LQFOXVLYDV 3HUR FPR SHUGXUDQ"
/D KLVWRULD GH OD /H\ QHJUD \ ORV OPLWHV GH VX LPSODQWDFLQ LOXVWUD HO FUFXOR YLUWXRVR XQ SURFHVR
SRWHQWH GH UHWURDOLPHQWDFLQ SRVLWLYD TXH SURWHJH D HVWDV LQVWLWXFLRQHV IUHQWH D ORV LQWHQWRV GH
VRFDYDUODV \ GH KHFKR SRQH HQ PDUFKD IXHU]DV TXH FRQGXFHQ D XQD PD\RU LQFOXVLQ /D OJLFD GHO
FUFXORYLUWXRVRSURFHGHHQSDUWHGHOKHFKRGHTXHODVLQVWLWXFLRQHVLQFOXVLYDVVHEDVDQHQOPLWHVTXH
VH SRQHQ DO HMHUFLFLR GHO SRGHU \ HQ XQD GLVWULEXFLQ SOXUDOLVWD GHO SRGHU SROWLFR HQ OD VRFLHGDG
FRQVDJUDGD HQ HO (VWDGR GH GHUHFKR /D FDSDFLGDG GH XQ VXEFRQMXQWR GH LPSRQHU VX YROXQWDG D ORV
GHPV VLQ QLQJQ OPLWH DXQTXH HVRV RWURV VHDQ FLXGDGDQRV RUGLQDULRV FRPR OR HUD +XQWULGJH
DPHQD]DSUHFLVDPHQWHHVHHTXLOLEULR6LVHVXVSHQGDWHPSRUDOPHQWHHQHOFDVRGHXQDSURWHVWDGHORV
FDPSHVLQRVFRQWUDODVOLWHVTXHXVXUSDEDQVXVWLHUUDVFRPXQDOHVTXJDUDQWL]DUDTXHQRVHYROYLHUD
D VXVSHQGHU" < OD VLJXLHQWH RFDVLQ HQ OD TXH VH VXVSHQGLHUD TX LPSHGLUD D OD &RURQD \ OD
DULVWRFUDFLD UHWLUDU OR TXH ORV FRPHUFLDQWHV KRPEUHV GH QHJRFLRV \ ODJHQWU\ KDEDQ REWHQLGR HQ HO
PHGLRVLJORLQWHUPHGLR"'HKHFKRODVLJXLHQWHRFDVLQTXHVHVXVSHQGLHUDTXL]WRGRHOSUR\HFWRGHO
SOXUDOLVPR VH GHUUXPEDUD SRUTXH XQ SHTXHR JUXSR GH LQWHUHVHV WRPDUD HO FRQWURO D FRVWD GH OD

FRDOLFLQDPSOLD(OVLVWHPDSROWLFRQRFRUUHUDHVWHULHVJR6LQHPEDUJRHVWRKL]RTXHHOSOXUDOLVPR
\ HO (VWDGR GH GHUHFKR TXH LPSOLFDED IXHUDQ UDVJRV SHUVLVWHQWHV GH ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV
EULWQLFDV < YHUHPRV TXH XQD YH] HVWDEOHFLGRV HO SOXUDOLVPR \ HO (VWDGR GH GHUHFKR KDEUD
GHPDQGDVGHXQPD\RUSOXUDOLVPR\XQDPD\RUSDUWLFLSDFLQHQHOSURFHVRSROWLFR
(O FUFXOR YLUWXRVR VXUJH QR VRODPHQWH SRU OD OJLFD LQKHUHQWH GHO SOXUDOLVPR \ HO (VWDGR GH
GHUHFKRVLQRWDPELQSRUTXHODVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVLQFOXVLYDVWLHQGHQDDSR\DUDODVLQVWLWXFLRQHV
HFRQPLFDVLQFOXVLYDV'HHVWDIRUPDVHWLHQGHWDPELQDXQDGLVWULEXFLQPVLJXDOLWDULDGHODUHQWD
ORTXHFRQILHUHSRGHUDXQVHJPHQWRPVDPSOLRGHODVRFLHGDG\KDFHTXHODVUHJODVGHOMXHJRSROWLFR
VHDQPVHTXLWDWLYDV(VWDVLWXDFLQOLPLWDORTXHVHSXHGHORJUDUXVXUSDQGRSRGHUSROWLFR\UHGXFH
ORVLQFHQWLYRVSDUDUHFUHDULQVWLWXFLRQHVSROWLFDVH[WUDFWLYDV(VWRVIDFWRUHVIXHURQLPSRUWDQWHVSDUD
ODDSDULFLQGHLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVYHUGDGHUDPHQWHGHPRFUWLFDVHQ*UDQ%UHWDD
(O SOXUDOLVPR WDPELQ FUHD XQ VLVWHPD PV DELHUWR \ SHUPLWH TXH SURVSHUHQ ORV PHGLRV GH
FRPXQLFDFLQLQGHSHQGLHQWHVORTXHIDFLOLWDTXHORVJUXSRVTXHWLHQHQLQWHUVHQODFRQWLQXDFLQGH
ODV LQVWLWXFLRQHV LQFOXVLYDV HVWQ SUHYHQLGRV \ VH RUJDQLFHQ VL DSDUHFHQ DPHQD]DV FRQWUD HVWDV
LQVWLWXFLRQHV (V PX\ VLJQLILFDWLYR TXH HO (VWDGR LQJOV GHMDUD GH FHQVXUDU ORV PHGLRV GH
FRPXQLFDFLQ GHVSXV GH SRUTXH GLFKRV PHGLRV WHQDQ XQ SDSHO LPSRUWDQWH SDUD LQYHVWLU GH
SRGHUDODSREODFLQHQJHQHUDO\FRQWLQXDUHOFUFXORYLUWXRVRGHOGHVDUUROORLQVWLWXFLRQDOGH(VWDGRV
8QLGRVFRPRYHUHPRVHQHVWHFDSWXOR
(OFUFXORYLUWXRVRFUHDXQDWHQGHQFLDSRUODTXHODVLQVWLWXFLRQHVLQFOXVLYDVSHUVLVWHQSHURQRHV
QL LQHYLWDEOH QL LUUHYHUVLEOH 7DQWR HQ *UDQ %UHWDD FRPR HQ (VWDGRV 8QLGRV ODV LQVWLWXFLRQHV
SROWLFDV \ HFRQPLFDV LQFOXVLYDV HVWXYLHURQ VXMHWDV D PXFKRV GHVDIRV (Q HO -RYHQ
3UHWHQGLHQWH OOHJ KDVWD 'HUE\ D XQRV FLHQWR VHVHQWD NLOPHWURV GH /RQGUHV FRQ XQ HMUFLWR SDUD
GHSRQHU ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV IRUMDGDV GXUDQWH OD 5HYROXFLQ JORULRVD 6LQ HPEDUJR IXH
GHUURWDGR0VLPSRUWDQWHVTXHORVUHWRVGHVGHHOH[WHULRUHUDQORVUHWRVSRWHQFLDOHVGHVGHGHQWURTXH
WDPELQSRGUDQKDEHUFRQGXFLGRDODGHVLQWHJUDFLQGHODVLQVWLWXFLRQHVLQFOXVLYDV&RPRYLPRVHQHO
FRQWH[WR GH OD PDVDFUH GH 3HWHUORR GH 0QFKHVWHU HQ FDSWXOR  \ YHUHPRV FRQ PV GHWDOOH
PVDGHODQWHODVOLWHVSROWLFDVEULWQLFDVSHQVDURQHQXWLOL]DUODUHSUHVLQSDUDHYLWDUWHQHUTXHDEULU
PV HO VLVWHPD SROWLFR SHUR GLHURQ PDUFKD DWUV FXDQGR HVWDEDQ D SXQWR GH KDFHUOR 'H IRUPD
SDUHFLGDODVLQVWLWXFLRQHVLQFOXVLYDVHFRQPLFDV\SROWLFDVGH(VWDGRV8QLGRVVHHQIUHQWDURQDUHWRV
VHULRV TXH SRGUDQ KDEHU WHQLGR [LWR SHUR QR OR WXYLHURQ< HYLGHQWHPHQWH QR HUD SUHYLVLEOH TXH
HVWRVUHWRVIXHUDQIUXVWUDGRV(OKHFKRGHTXHODVLQVWLWXFLRQHVLQFOXVLYDVEULWQLFDV\HVWDGRXQLGHQVHV
VREUHYLYLHUDQ\VHKLFLHUDQVXVWDQFLDOPHQWHPVIXHUWHVFRQHOWLHPSRVHGHEHQRVRODPHQWHDOFUFXOR
YLUWXRVRVLQRWDPELQDOGHYHQLUFLUFXQVWDQFLDOGHODKLVWRULD


/DOHQWDPDUFKDGHODGHPRFUDFLD

/D UHVSXHVWD D OD /H\ QHJUD PRVWU DO SXHEOR EULWQLFR TXH WHQD PV GHUHFKRV GH ORV TXH SHQVDED
3RGD GHIHQGHU VXV GHUHFKRV WUDGLFLRQDOHV \ VXV LQWHUHVHV HFRQPLFRV HQ ORV WULEXQDOHV \ HQ HO
3DUODPHQWRPHGLDQWHHOXVRGHSHWLFLRQHV\JUXSRVGHSUHVLQ6LQHPEDUJRHVWHSOXUDOLVPRDQQR
KDEDFUHDGRXQDGHPRFUDFLDHIHFWLYD/DPD\RUDGHORVKRPEUHVDGXOWRVQRSRGDQYRWDUWDPSRFR
ODV PXMHUHV \ KDED PXFKDV GHVLJXDOGDGHV HQ ODV HVWUXFWXUDV GHPRFUWLFDV H[LVWHQWHV 7RGR DTXHOOR
LEDDFDPELDU(OFUFXORYLUWXRVRGHODVLQVWLWXFLRQHVLQFOXVLYDVQRVRODPHQWHSUHVHUYDORTXH\DVHKD
ORJUDGRVLQRTXHDEUHODSXHUWDDXQDPD\RULQFOXVLYLGDG1DGDDSXQWDEDDTXHODOLWHEULWQLFDGHO
VLJOR;9,,,PDQWXYLHUDVXFRQWUROGHOSRGHUSROWLFRVLQVHULRVUHWRV(VWDOLWHKDEDOOHJDGRDOSRGHU

FXHVWLRQDQGR HO GHUHFKR GLYLQR GH ORV UH\HV \ DEULHQGR OD SXHUWD D OD SDUWLFLSDFLQ GHO SXHEOR HQ OD
SROWLFD SHUR GL HVWH GHUHFKR VRODPHQWH D XQD SHTXHD PLQRUD (UD FXHVWLQ GH WLHPSR TXH XQ
QPHURFUHFLHQWHGHKDELWDQWHVH[LJLHUDHOGHUHFKRDSDUWLFLSDUHQHOSURFHVRSROWLFR<ORKLFLHURQHQ
ORVDRVDQWHULRUHVD
/DV WUHV SULPHUDV GFDGDV GHO VLJOR;,; IXHURQ WHVWLJRV GH XQ FUHFLHQWH PDOHVWDU VRFLDO HQ *UDQ
%UHWDD VREUH WRGR HQ UHVSXHVWD DO DXPHQWR GH OD GHVLJXDOGDG VRFLDO \ D ODV GHPDQGDV GH PD\RU
UHSUHVHQWDFLQSROWLFDGHODVPDVDVTXHQRWHQDQGHUHFKRDYRWR7UDVORVGLVWXUELRVGHORVOXGLWDV
HQWUH\HQORVTXHORVWUDEDMDGRUHVOXFKDEDQFRQWUDODLQWURGXFFLQGHQXHYDVWHFQRORJDV
TXHFRQVLGHUDEDQTXHUHGXFLUDQVXVVXHOGRVORVQXHYRVGLVWXUELRVTXHVHSURGXMHURQHQ6SD)LHOGVHQ
HQ/RQGUHV\ODPDVDFUHGH3HWHUORRGHHQ0QFKHVWHUHUDQIUXWRGHH[SOFLWDVH[LJHQFLDV
GH GHUHFKRV SROWLFRV (Q ORV GLVWXUELRV GH 6ZLQJ GH ORV WUDEDMDGRUHV DJUFRODV SURWHVWDURQ
FRQWUDODGLVPLQXFLQGHOQLYHOGHYLGD\FRQWUDODLQWURGXFFLQGHQXHYDWHFQRORJD0LHQWUDVWDQWR
HQ3DUVHVWDOODEDODUHYROXFLQGHMXOLRGH6HHVWDEDHPSH]DQGRDIRUPDUXQFRQVHQVRHQWUHODV
OLWHVGHTXHHOGHVFRQWHQWRDOFDQ]DEDXQSXQWRGHLQIOH[LQ\ODQLFDIRUPDGHFDOPDUHOPDOHVWDU
VRFLDO \ GH ORJUDU TXH OD UHYROXFLQ GLHUD PDUFKD DWUV HUD VDWLVIDFHU ODV GHPDQGDV GH ODV PDVDV \
OOHYDUDFDERXQDUHIRUPDSDUODPHQWDULD
&RPR FDED HVSHUDU OD HOHFFLQ GH VH FHQWU SULQFLSDOPHQWH HQ XQD FXHVWLQ OD UHIRUPD
SROWLFD /RVZKLJV FDVL FLHQ DRV GHVSXV GH VLU 5REHUW :DOSROH HUDQ PXFKR PVUHFHSWLYRV D ORV
GHVHRVGHOKRPEUHFRUULHQWHHKLFLHURQFDPSDDSDUDDPSOLDUHOGHUHFKRDYRWR3HURHVWRVRODPHQWH
VLJQLILFXQSHTXHRDXPHQWRGHOHOHFWRUDGR(OVXIUDJLRXQLYHUVDOQLVLTXLHUDSDUDORVKRPEUHVQR
HVWDEDVREUHODPHVD/RVZKLJVJDQDURQODVHOHFFLRQHV\VXOGHU(DUO*UH\VHFRQYLUWLHQSULPHU
PLQLVWUR *UH\ QR HUD UDGLFDO QL PXFKR PHQRV O \ ORVZKLJV LPSXOVDURQ OD UHIRUPD QR SRUTXH
FUH\HUDQTXHODDPSOLDFLQGHOGHUHFKRDYRWRIXHUDPVMXVWDRSRUTXHTXLVLHUDQFRPSDUWLUHOSRGHU
ODGHPRFUDFLDEULWQLFDQRIXHDOJRTXHFRQFHGLODOLWH(QJUDQSDUWHODGHPRFUDFLDIXHWRPDGDSRU
ODVPDVDVDTXLHQHVVHFRQILULSRGHUPHGLDQWHORVSURFHVRVSROWLFRVTXHKDEDQHVWDGRHQPDUFKDHQ
,QJODWHUUD\HOUHVWRGH*UDQ%UHWDDGXUDQWHORVOWLPRVVLJORV/DVPDVDVVHVHQWDQDOHQWDGDVSRUORV
FDPELRVHQODQDWXUDOH]DGHODVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVGHVHQFDGHQDGRVSRUOD5HYROXFLQJORULRVD6H
FRQFHGLHURQODVUHIRUPDVSRUTXHODOLWHSHQVTXHHUDODQLFDIRUPDGHJDUDQWL]DUODFRQWLQXDFLQGH
VX JRELHUQR DXQTXH IXHUD GH XQD IRUPD DOJR GLVPLQXLGD (DUO *UH\ HQ VX IDPRVR GLVFXUVR HQ HO
3DUODPHQWRDIDYRUGHODUHIRUPDSROWLFDORH[SUHVPX\FODUDPHQWH

1RKD\QDGLHPVGHFLGLGRFRQWUDORVSDUODPHQWRVDQXDOHVHOVXIUDJLRXQLYHUVDO\HOYRWRTXH\R0LREMHWLYRQRHVIDYRUHFHU
VLQRSRQHUILQDHVWDVHVSHUDQ]DV\SUR\HFWRV>@(OSULQFLSLRGHPLUHIRUPDHVHYLWDUODQHFHVLGDGGHUHYROXFLQ>@UHIRUPDQGR
SDUDSUHVHUYDU\QRSDUDGHUURFDU


/DVPDVDVQRTXHUDQVRODPHQWHHOYRWRSRUVXSURSLRELHQVLQRSDUDSRGHUVHVHQWDUDODPHVD\
VHUFDSDFHVGHGHIHQGHUVXVLQWHUHVHV(VRORHQWHQGLELHQHOFDUWLVPRTXHGLULJLODFDPSDDSRUHO
VXIUDJLR XQLYHUVDO GHVSXV GH 7RP VX QRPEUH GH OD DGRSFLQ GH OD &DUWD GHO 3XHEOR XQ
QRPEUHFX\RILQHUDHYRFDUXQSDUDOHOLVPRFRQOD&DUWD0DJQD(OFDUWLVWD-56WHSKHQVH[SOLFSRU
TXHOVXIUDJLRXQLYHUVDO\HOYRWRSDUDWRGRVORVFLXGDGDQRVHUDFODYHSDUDODVPDVDV

/DFXHVWLQGHOVXIUDJLRXQLYHUVDO>@HVXQDFXHVWLQGHFXFKLOOR\WHQHGRUGHSDQ\TXHVR>@DOGHFLUlVXIUDJLRXQLYHUVDO{
PHUHILHURDTXHWRGRKRPEUHTXHWUDEDMHHQHVWDWLHUUDWLHQHGHUHFKRDOOHYDUXQEXHQDEULJRHQODHVSDOGD\XQEXHQVRPEUHURHQ
ODFDEH]D\DWHQHUXQEXHQWHFKRSDUDUHVJXDUGDUVHHQVXFDVD\XQDEXHQDFHQDHQODPHVD


6WHSKHQVKDEDHQWHQGLGRELHQTXHHOVXIUDJLRXQLYHUVDOHUDODIRUPDPVGXUDGHUDGHLQYHVWLUGH

PVSRGHUDODVPDVDVEULWQLFDV\JDUDQWL]DUXQDEULJRXQVRPEUHURXQWHFKR\XQDEXHQDFHQDSDUD
HOWUDEDMDGRU
)LQDOPHQWH(DUO*UH\ORJUJDUDQWL]DUODDSUREDFLQGHOD3ULPHUD/H\GH5HIRUPD\FDOPODV
ROHDGDV UHYROXFLRQDULDV VLQ TXH VH SURGXMHUDQ DYDQFHV KDFLD HO VXIUDJLR XQLYHUVDO HQ PDVD /DV
UHIRUPDVGHIXHURQPRGHVWDVVRODPHQWHGXSOLFDURQHOGHUHFKRDYRWRTXHSDVGHOSRUFLHQWR
DDOUHGHGRUGHOSRUFLHQWRGHODSREODFLQPDVFXOLQDDGXOWD DSUR[LPDGDPHQWHGHODOSRUFLHQWR
GH WRGD OD SREODFLQ 7DPELQ VH GHVKLFLHURQ GH ORV EXUJRV SRGULGRV \ GLHURQ XQD UHSUHVHQWDFLQ
LQGHSHQGLHQWHDODVQXHYDVFLXGDGHVGHODLQGXVWULDOL]DFLQFRPR0QFKHVWHU/HHGV\6KHIILHOG6LQ
HPEDUJRWRGDYDTXHGDEDQPXFKDVFXHVWLRQHVSRUUHVROYHU3RUHVRSURQWRKXERQXHYDVGHPDQGDVGH
DPSOLDFLQGHOGHUHFKRDOYRWR\PD\RUPDOHVWDUVRFLDO/DUHVSXHVWDDVWDVIXHXQDPD\RUUHIRUPD
3RUTXODVOLWHVEULWQLFDVFHGLHURQDODVGHPDQGDV"3RUTX(DUO*UH\FUH\TXHODUHIRUPD
SDUFLDO GH KHFKR PX\ SDUFLDO HUD OD QLFD IRUPD GH SUHVHUYDU HO VLVWHPD" 3RU TX WXYLHURQ TXH
DGDSWDUVHDOPHQRUGHORVGRVPDOHVUHIRUPDRUHYROXFLQHQOXJDUGHPDQWHQHUVXSRGHUVLQKDFHU
QLQJXQDUHIRUPD"$FDVRQRSRGUDQKDEHUKHFKRORPLVPRTXHKLFLHURQORVFRQTXLVWDGRUHVHVSDROHV
HQ 6XGDPULFD OR TXH KDUDQ ORV PRQDUFDV DXVWURKQJDURV \ UXVRV HQ ODV GRV GFDGDV VLJXLHQWHV
FXDQGRODVGHPDQGDVGHUHIRUPDOOHJDURQDDTXHOODVWLHUUDV\ORTXHORVSURSLRVEULWQLFRVKLFLHURQHQ
HO &DULEH \ HQ OD ,QGLD XWLOL]DU OD IXHU]D SDUD VRIRFDU ODV GHPDQGDV" /D UHVSXHVWD D HVWD SUHJXQWD
SURFHGHGHOFUFXORYLUWXRVR/RVFDPELRVSROWLFRV\HFRQPLFRVTXH\DVHKDEDQSURGXFLGRHQ*UDQ
%UHWDDKLFLHURQTXHXWLOL]DUODIXHU]DSDUDUHSULPLUDTXHOODVGHPDQGDVQRIXHUDDWUDFWLYRSDUDODOLWH
\TXHIXHUDFDGDYH]PHQRVIDFWLEOH7DO\FRPRHVFULEL(37KRPSVRQ

&XDQGR ODV OXFKDV GH VHDODURQ TXH HVWH HTXLOLEULR KDED FDPELDGR ORV JREHUQDQWHV GH ,QJODWHUUD VH HQIUHQWDURQ D
DOWHUQDWLYDVDODUPDQWHV3RGDQRELHQSUHVFLQGLUGHO(VWDGRGHGHUHFKRGHVPDQWHODUVXVHODERUDGDVHVWUXFWXUDVFRQVWLWXFLRQDOHV
UHYRFDU VX SURSLD UHWULFD \ JREHUQDU SRU OD IXHU]D R ELHQ SRGDQ VRPHWHUVH D VXV SURSLDV UHJODV \ UHQGLU VX KHJHPRQD >@
GLHURQSDVRVYDFLODQWHVHQODSULPHUDGLUHFFLQSHURDOILQDOHQOXJDUGHHFKDUSRUWLHUUDODLPDJHQTXHWHQDQGHVPLVPRV\
UHSXGLDUFLHQWRFLQFXHQWDDRVGHOHJDOLGDGFRQVWLWXFLRQDOVHULQGLHURQDODOH\


'LFKRGHRWURPRGRODVPLVPDVIXHU]DVTXHKLFLHURQTXHODOLWHEULWQLFDQRGHVHDUDHFKDUDEDMR
HOVLVWHPDGHO(VWDGRGHGHUHFKRGXUDQWHOD/H\QHJUDWDPELQODVKLFLHURQUHFKD]DUODUHSUHVLQ\HO
FRQWUROSRUODIXHU]DORTXHGHQXHYRSRQGUDHQSHOLJURODHVWDELOLGDGGHWRGRHOVLVWHPD6LVRFDYDU
ODOH\DOLQWHQWDULPSODQWDUOD/H\QHJUDKXELHUDGHELOLWDGRHOVLVWHPDTXHFRPHUFLDQWHVKRPEUHVGH
QHJRFLRV \JHQWU\KDEDQFRQVWUXLGRHQOD5HYROXFLQJORULRVDHVWDEOHFHUXQDGLFWDGXUDUHSUHVLYDHQ
 OR KDEUD PLQDGR SRU FRPSOHWR 'H KHFKR ORV RUJDQL]DGRUHV GH ODV SURWHVWDV SDUD OD UHIRUPD
SDUODPHQWDULDHUDQPX\FRQVFLHQWHVGHODLPSRUWDQFLDGHO(VWDGRGHGHUHFKR\GHVXVLPEROLVPRSDUD
ODV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV EULWQLFDV GXUDQWH HVWH SHURGR 8WLOL]DURQ VX UHWULFD SDUD H[SOLFDU HVWH
SXQWRPVFODUDPHQWH8QDGHODVSULPHUDVRUJDQL]DFLRQHVTXHEXVFDEDQODUHIRUPDSDUODPHQWDULDIXH
HO+DPSGHQ&OXETXHOOHYDEDHOQRPEUHGHOGLSXWDGRTXHKDEDRSXHVWRUHVLVWHQFLDSRUSULPHUDYH]DO
LPSXHVWRGHOGLQHURGHORVEDUFRVGH&DUORV,XQDFRQWHFLPLHQWRFUXFLDOTXHFRQGXMRDOSULPHUJUDQ
OHYDQWDPLHQWRFRQWUDHODEVROXWLVPRGHORV(VWXDUGRFRPRYLPRVHQHOFDSWXOR
7DPELQKXERXQDUHWURDOLPHQWDFLQSRVLWLYDGLQPLFDHQWUHLQVWLWXFLRQHVSROWLFDV\HFRQPLFDV
LQFOXVLYDV TXH KL]R TXH DTXHOODV PHGLGDV IXHUDQ DWUDFWLYDV /DV LQVWLWXFLRQHV HFRQPLFDV LQFOXVLYDV
FRQGXMHURQDOGHVDUUROORGHPHUFDGRVLQFOXVLYRVLQGXFLHQGRXQDDVLJQDFLQGHUHFXUVRVPVHILFLHQWH
XQ PD\RU UHVSDOGR SDUD DGTXLULU IRUPDFLQ \ KDELOLGDGHV \ PV LQQRYDFLRQHV WHFQROJLFDV 7RGDV
DTXHOODV IXHU]DV HVWDEDQ HQ PDUFKD HQ *UDQ %UHWDD HQ )UHQDU ODV GHPDQGDV SRSXODUHV \
RUTXHVWDUXQJROSHFRQWUDODVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVLQFOXVLYDVWDPELQGHVWUXLUDDTXHOODVJDQDQFLDV\
ODV OLWHV TXH VH RSRQDQ D XQD PD\RU GHPRFUDWL]DFLQ \ D XQD PD\RU LQFOXVLYLGDG VH SRGUDQ

HQFRQWUDUHQWUHORVTXHSHUGHUDQVXIRUWXQDSRUHVWDGHVWUXFFLQ
2WURDVSHFWRGHHVWDUHWURDOLPHQWDFLQSRVLWLYDHVTXHEDMRLQVWLWXFLRQHVSROWLFDV\HFRQPLFDV
LQFOXVLYDVHOSRGHUFRQWURODGRUVHKL]RPHQRVFUXFLDO(Q$XVWULD+XQJUD\5XVLDFRPRYLPRVHQHO
FDSWXORORVPRQDUFDV\ODDULVWRFUDFLDWHQDQPXFKRTXHSHUGHUGHODLQGXVWULDOL]DFLQ\ODUHIRUPD
(Q FDPELR HQ *UDQ %UHWDD D SULQFLSLRV GHO VLJOR;,; JUDFLDV DO GHVDUUROOR GH LQVWLWXFLRQHV
HFRQPLFDV LQFOXVLYDV KDED PXFKR PHQRV HQ MXHJR QR KDED VLHUYRV OD FRDFFLQ HQ HO PHUFDGR
ODERUDO HUD UHODWLYDPHQWH HVFDVD \ HUDQ SRFRV ORV PRQRSROLRV SURWHJLGRV SRU REVWFXORV GH HQWUDGD
3RUORWDQWRDIHUUDUVHDOSRGHUWHQDPXFKRPHQRVYDORUSDUDODOLWHEULWQLFD
/DOJLFDGHOFUFXORYLUWXRVRWDPELQVLJQLILFTXHDTXHOORVSDVRVUHSUHVLYRVVHUDQFDGDYH]PV
LQYLDEOHVGHQXHYRGHELGRDODUHWURDOLPHQWDFLQSRVLWLYDHQWUHLQVWLWXFLRQHVSROWLFDV\HFRQPLFDV
LQFOXVLYDV(VWDVOWLPDVFRQGXFHQDXQDGLVWULEXFLQPVHTXLWDWLYDGHUHFXUVRVTXHODVLQVWLWXFLRQHV
H[WUDFWLYDV&RQILHUHQSRGHUDORVFLXGDGDQRVHQJHQHUDO\GHHVWDIRUPDFUHDQUHJODVGHMXHJRPV
HTXLWDWLYDVLQFOXVRHQHOFDVRGHODOXFKDSRUHOSRGHU(VWRKDFHPVGLIFLOTXHXQDSHTXHDOLWH
DSODVWH D ODV PDVDV HQ OXJDU GH UHQGLUVH D VXV GHPDQGDV R FRPR PQLPR D DOJXQDV GH HOODV /DV
LQVWLWXFLRQHVLQFOXVLYDVEULWQLFDVWDPELQKDEDQGHVHQFDGHQDGR\DODUHYROXFLQLQGXVWULDO\*UDQ
%UHWDDHVWDEDPX\XUEDQL]DGD8WLOL]DUODUHSUHVLQFRQWUDXQJUXSRDOTXHVHKDEDFRQIHULGRSRGHU
IRUPDGR SRU SHUVRQDV XUEDQDV FRQFHQWUDGDV \ SDUFLDOPHQWH RUJDQL]DGDV KDEUD VLGR PXFKR PV
GLIFLOTXHUHSULPLUDFDPSHVLQRVRVLHUYRVGHSHQGLHQWHV
3RU HVR HO FUFXOR YLUWXRVR FRQGXMR D OD 3ULPHUD OH\ GH UHIRUPD GH *UDQ %UHWDD HQ 3HUR
DTXHOOR HUD VRODPHQWH HO SULQFLSLR 7RGDYD TXHGDED XQ ODUJR FDPLQR SRU UHFRUUHU KDFLD XQD
GHPRFUDFLDUHDOSRUTXHHQODOLWHVRODPHQWHKDEDRIUHFLGRORTXHSHQVDEDTXHWHQD\QDGD
PV/DFXHVWLQGHODUHIRUPDSDUODPHQWDULDIXHDVXPLGDSRUHOFDUWLVPRFX\D&DUWDGHO3XHEORGH
LQFOXDODVVLJXLHQWHVFOXVXODV
8QYRWRSDUDWRGRKRPEUHPD\RUGHYHLQWLQDRVFXHUGR\VLQDQWHFHGHQWHVSHQDOHV

8QYRWRTXHSURWHMDDOHOHFWRUHQHOHMHUFLFLRGHVXYRWR
$EROLFLQ GHO UHTXLVLWR GH OD SURSLHGDG SDUD ORV PLHPEURV GHO 3DUODPHQWR FRQ OR TXH VH SHUPLWLU TXH ODV FLUFXQVFULSFLRQHV
HOHFWRUDOHVHOLMDQDVXVUHSUHVHQWDQWHVLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVLVRQULFRVRSREUHV
3DJR D ORV PLHPEURV FRQ OR TXH XQ WUDEDMDGRU XQ FRPHUFLDQWH KRQHVWR X RWUD SHUVRQD SXHGD VHUYLU HQ XQD FLUFXQVFULSFLQ
HOHFWRUDOFXDQGRGHEHGHMDUVXQHJRFLRSDUDRFXSDUVHGHORVLQWHUHVHVGHOSDV
&LUFXQVFULSFLRQHVLJXDOHVTXHDVHJXUHQODPLVPDFDQWLGDGGHUHSUHVHQWDFLQSDUDHOPLVPRQPHURGHHOHFWRUHVHQOXJDUGH
SHUPLWLUTXHODVFLUFXQVFULSFLRQHVSHTXHDVKXQGDQORVYRWRVGHODVJUDQGHV
3DUODPHQWRVDQXDOHVFRQORTXHVHSUHVHQWDHOFRQWUROPVHILFD]FRQWUDHOVRERUQR\ODLQWLPLGDFLQ\DTXHDXQTXHVHSXHGD
FRPSUDU XQD FLUFXQVFULSFLQ XQD YH] FDGD VLHWH DRV LQFOXVR FRQ YRWR VHFUHWR QLQJXQD FDUWHUD SRGUD FRPSUDU XQD
FLUFXQVFULSFLQ FRQXQVLVWHPDGHVXIUDJLRXQLYHUVDO FDGDGRFHPHVHV\ORVPLHPEURVDOVHUHOHJLGRVVRODPHQWHSDUDXQDR
QRVHUDQFDSDFHVGHGHVREHGHFHU\WUDLFLRQDUDVXVHOHFWRUHVFRPRDKRUD

3RU lYRWR{ VH UHIHUDQ DO YRWR VHFUHWR \ DO ILQ GH OD YRWDFLQ DELHUWD TXH KDED IDFLOLWDGR OD
FRPSUDGHYRWRV\ODFRDFFLQGHORVYRWDQWHV
(O FDUWLVPR RUJDQL] XQD VHULH GH PDQLIHVWDFLRQHV HQ PDVD \ D OR ODUJR GH HVWH SHURGR HO
3DUODPHQWR GHEDWL FRQWLQXDPHQWH RWUDV SRVLEOHV UHIRUPDV /RV FDUWLVWDV GHVDSDUHFLHURQ GHVSXV GH
 SHUR HQWRQFHV DSDUHFL OD 8QLQ GH 5HIRUPD 1DFLRQDO IXQGDGD HQ \ OD /LJD GH OD
5HIRUPD HQ (Q MXOLR GH LPSRUWDQWHV GLVWXUELRV HQ +\GH 3DUN D IDYRU GH OD UHIRUPD
OOHYDURQ DO SULPHU SODQR GH OD DJHQGD SROWLFD OD SRVLELOLGDG GH UHIRUPD XQD YH] PV (VWD SUHVLQ
EHQHILFLDOD6HJXQGDOH\GHUHIRUPDGHHQODTXHHOHOHFWRUDGRWRWDOVHGXSOLF\ORVYRWDQWHV
GHODFODVHWUDEDMDGRUDVHFRQYLUWLHURQHQPD\RUDHQWRGDVODVFLUFXQVFULSFLRQHVHOHFWRUDOHVXUEDQDV
3RFR GHVSXV VH LQWURGXMR HO YRWR VHFUHWR \ VH WRPDURQ PHGLGDV SDUD HOLPLQDU SUFWLFDV HOHFWRUDOHV
FRUUXSWDVFRPRHOWUHDWLQJTXHFRQVLVWDEVLFDPHQWHHQFRPSUDUYRWRVDFDPELRGHUHFLELUXQUHJDOR

QRUPDOPHQWH GLQHUR FRPLGD R DOFRKRO (O HOHFWRUDGR VH YROYL D GXSOLFDU FRQ OD 7HUFHUD OH\ GH
UHIRUPDGHFXDQGRHOSRUFLHQWRGHORVKRPEUHVDGXOWRVREWXYLHURQHOGHUHFKRDYRWR7UDVOD
SULPHUDJXHUUDPXQGLDOOD/H\VREUHODUHSUHVHQWDFLQSRSXODUGHFRQFHGLHOGHUHFKRDYRWRD
WRGRV ORV KRPEUHV DGXOWRV PD\RUHV GH YHLQWLQ DRV \ D ODV PXMHUHV GH PV GH WUHLQWD DRV TXH
SDJDEDQ LPSXHVWRV R FX\R FQ\XJH SDJDED LPSXHVWRV )LQDOPHQWH WRGDV ODV PXMHUHV UHFLELHURQ HO
GHUHFKRDYRWRHQORVPLVPRVWUPLQRVTXHORVKRPEUHVHQ/DVPHGLGDVGHVHQHJRFLDURQ
GXUDQWH OD JXHUUD \ UHIOHMDURQ XQ TXLG SUR TXR HQWUH HO JRELHUQR \ OD FODVH WUDEDMDGRUD TXH HUD
QHFHVDULDSDUDOXFKDU\SURGXFLUPXQLFLQ(OJRELHUQRTXL]WDPELQWXYLHUDHQFXHQWDHOUDGLFDOLVPR
GHOD5HYROXFLQUXVD
3DUDOHODPHQWH DO GHVDUUROOR SDXODWLQR GH LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV PV LQFOXVLYDV VH GHVDUUROO XQ
PRYLPLHQWRKDFLDLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVDQPVLQFOXVLYDV8QDGHODVSULQFLSDOHVFRQVHFXHQFLDV
GH OD 3ULPHUD OH\ GH UHIRUPD IXH OD UHYRFDFLQ GH ODV OH\HV GHO PD] HQ &RPR YLPRV HQ HO
FDSWXOR ODV OH\HV GHO PD] SURKLELHURQ OD LPSRUWDFLQ GH JUDQR \ FHUHDOHV SDUD PDQWHQHU VXV
SUHFLRV HOHYDGRV \ JDUDQWL]DU HO EHQHILFLR OXFUDWLYR SDUD ORV JUDQGHV WHUUDWHQLHQWHV /RV QXHYRV
SDUODPHQWDULRV GH 0QFKHVWHU \ %LUPLQJKDP TXHUDQ PD] EDUDWR \ VXHOGRV EDMRV *DQDURQ \ ORV
LQWHUHVHVGHORVWHUUDWHQLHQWHVVXIULHURQXQDJUDQGHUURWD
7UDVORVFDPELRVGHOHOHFWRUDGR\RWUDVFXHVWLRQHVGHODVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVTXHWXYLHURQOXJDU
GXUDQWHHOVLJOR;,;VHSURGXMHURQPVUHIRUPDV(QHOSULPHUPLQLVWUROLEHUDO*ODGVWRQHDEUL
OD IXQFLQ SEOLFD D H[DPHQ SEOLFR KDFLQGROR PHULWRFUWLFR FRQWLQXDQGR DV HO SURFHVR GH
FHQWUDOL]DFLQ SROWLFD \ OD FRQVWUXFFLQ GH LQVWLWXFLRQHV HVWDWDOHV TXH VH KDEDQ LQLFLDGR GXUDQWH HO
SHURGR 7XGRU /RV JRELHUQRV OLEHUDOHV \WRU\ GXUDQWH HVWH SHURGR LQWURGXMHURQ XQD FRQVLGHUDEOH
FDQWLGDG GH OHJLVODFLQ ODERUDO 3RU HMHPSOR ODV OH\HV GH VHRUHV \ VLHUYRV TXH SHUPLWDQ TXH ORV
HPSOHDGRUHVXWLOL]DUDQODOH\SDUDUHGXFLUODPRYLOLGDGGHVXVWUDEDMDGRUHVIXHURQUHYRFDGDVORTXH
FDPEL OD QDWXUDOH]D GH ODV UHODFLRQHV ODERUDOHV D IDYRU GH ORV WUDEDMDGRUHV (QWUH \ HO
3DUWLGR/LEHUDOOLGHUDGRSRU++$VTXLWK\'DYLG/OR\G*HRUJHHPSH]DXWLOL]DUHO(VWDGRSDUD
SURSRUFLRQDUPXFKRVPVVHUYLFLRVSEOLFRVHQWUHORVTXHVHLQFOXDQHOVHJXURGHVDOXG\GHVHPSOHR
SHQVLRQHVILQDQFLDGDVSRUHOJRELHUQRVXHOGRVPQLPRV\XQFRPSURPLVRFRQODUHGLVWULEXFLQGHOD
FDUJD ILVFDO &RPR UHVXOWDGR GH DTXHOORV FDPELRV ILVFDOHV ORV LPSXHVWRV FRPR SURSRUFLQ GHO
SURGXFWRQDFLRQDOVHPVTXHGXSOLFDURQHQODVWUHVSULPHUDVGFDGDVGHOVLJOR;,;\VHGXSOLFDURQGH
QXHYR HQ ODV WUHV SULPHUDV GFDGDV GHO VLJOR;; (O VLVWHPD LPSRVLWLYR WDPELQ VH KL]R PV
lSURJUHVLYR{GHIRUPDTXHORVPVULFRVWHQDQXQDPD\RUFDUJDILVFDO
0LHQWUDVWDQWRHOVLVWHPDHGXFDWLYRTXHDQWHULRUPHQWHKDEDVLGRRELHQSULQFLSDOPHQWHSDUDOD
OLWHGLULJLGRSRUFRQIHVLRQHVUHOLJLRVDVRELHQKDEDH[LJLGRTXHORVSREUHVSDJDUDQSRUOSDVDVHU
PV DFFHVLEOH SDUD ODV PDVDV OD /H\ GH (GXFDFLQ GH FRPSURPHWD DO JRELHUQR D RIUHFHU
VLVWHPWLFDPHQWHHGXFDFLQXQLYHUVDOSRUSULPHUDYH]/DHGXFDFLQSDVDVHUJUDWXLWDHQ/D
HGDGGHILQDOL]DFLQGHORVHVWXGLRVVHILMHQRQFHDRVHQ(QVHDXPHQWDGRFH\VH
LQWURGXMHURQ GLVSRVLFLRQHV HVSHFLDOHV SDUD KLMRV GH IDPLOLDV QHFHVLWDGDV &RPR UHVXOWDGR GH HVWRV
FDPELRVODSURSRUFLQGHQLRVGHGLH]DRVPDWULFXODGRVHQODHVFXHODTXHHUDGHXQGHFHSFLRQDQWH
SRUFLHQWRHQOOHJDVHUGHOSRUFLHQWRHQ3RUOWLPROD/H\GH(GXFDFLQGH
FRQGXMR D XQD PD\RU DPSOLDFLQ GH ORV UHFXUVRV SDUD ODV HVFXHODV H LQWURGXMR ODVJUDPPDU VFKRROV
TXHSRVWHULRUPHQWHVHFRQYHUWLUDQHQODEDVHGHODHGXFDFLQVHFXQGDULDHQ*UDQ%UHWDD
'H KHFKR HO PRGHOR EULWQLFR LOXVWUD HO FUFXOR YLUWXRVR GH ODV LQVWLWXFLRQHV LQFOXVLYDV \ HV XQ
HMHPSOR GH lFUFXOR YLUWXRVR JUDGXDO{ /RV FDPELRV SROWLFRV VH GLULJDQ VLQ OXJDU D GXGDV KDFLD
LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV PV LQFOXVLYDV \ IXHURQ UHVXOWDGR GH ODV GHPDQGDV GH ODV PDVDV D ODV TXH VH
KDEDFRQIHULGRSRGHU3HURWDPELQIXHURQJUDGXDOHV&DGDGFDGDVHGDEDXQSDVRPVSHTXHRR

JUDQGH KDFLD OD GHPRFUDFLD +XER FRQIOLFWRV HQ FDGD SDVR \ HO UHVXOWDGR GH FDGD XQR HUD
FLUFXQVWDQFLDO6LQHPEDUJRHOFUFXORYLUWXRVRFUHIXHU]DVTXHUHGXMHURQORTXHKDEDHQMXHJRDOD
KRUD GH DIHUUDUVH DO SRGHU 7DPELQ IRPHQW HO (VWDGR GH GHUHFKR DO KDFHU PV GLIFLO XWLOL]DU OD
IXHU]D FRQWUD TXLHQHV GHPDQGDEDQ OR TXH ODV SURSLDV OLWHV KDEDQ GHPDQGDGR D ORV PRQDUFDV
(VWXDUGR6HKL]RPVLPSUREDEOHTXHHVWHFRQIOLFWRVHFRQYLUWLHUDHQXQDUHYROXFLQJHQHUDO\PV
SUREDEOH TXH VH UHVROYLHUD D IDYRU GH XQD PD\RU LQFOXVLYLGDG (VWH WLSR GH FDPELR JUDGXDO WLHQH
PXFKDVYHQWDMDV(VPHQRVDPHQD]DGRUSDUDODOLWHTXHHOGHUURFDPLHQWRWRWDOGHOVLVWHPD&DGDSDVR
TXH VH GD HV SHTXHR \ WLHQH VHQWLGR FRQFHGHU XQD GHPDQGD SHTXHD HQ OXJDU GH FUHDU XQD JUDQ
FRQIURQWDFLQ (VWR H[SOLFD HQ SDUWH FPR VH UHYRFDURQ ODV OH\HV GHO PD] VLQ TXH VH SURGXMHUD XQ
FRQIOLFWRPVVHULR(QORVWHUUDWHQLHQWHV\DQRSRGDQFRQWURODUODOHJLVODFLQHQHO3DUODPHQWR
)XHFRPRUHVXOWDGRGHOD3ULPHUDOH\GHUHIRUPD1RREVWDQWHVLHQODH[SDQVLQGHOHOHFWRUDGR
ODUHIRUPDGHORVEXUJRVSRGULGRV\ODUHYRFDFLQGHODVOH\HVGHOPD]KXELHUDQHVWDGRVREUHODPHVD
ORV WHUUDWHQLHQWHV KDEUDQ RSXHVWR PXFKD PV UHVLVWHQFLD (O KHFKR GH TXH SULPHUR KXELHUD XQD
UHIRUPDSROWLFDOLPLWDGD\GHTXHODUHYRFDFLQGHODVOH\HVGHOPD]VHKLFLHUDPVWDUGHD\XGD
FDOPDUHOFRQIOLFWR
(O FDPELR JUDGXDO WDPELQ LPSLGL DYHQWXUDUVH HQ WHUULWRULRV GHVFRQRFLGRV 8Q GHUURFDPLHQWR
YLROHQWRGHOVLVWHPDVLJQLILFDTXHVHGHEHFRQVWUXLUDOJRWRWDOPHQWHQXHYRSDUDVXVWLWXLUORTXHVHKD
HOLPLQDGR(VWRIXHORTXHVXFHGLFRQOD5HYROXFLQIUDQFHVDFXDQGRHOSULPHUH[SHULPHQWRFRQOD
GHPRFUDFLDFRQGXMRDO7HUURU\SRVWHULRUPHQWHGRVYHFHVDXQDQXHYDGHPRFUDFLDDQWHVGHFRQGXFLU
ILQDOPHQWHDOD7HUFHUD5HSEOLFD)UDQFHVDHQ<WDPELQIXHORTXHRFXUULHQOD5HYROXFLQ
UXVDGRQGHORVGHVHRVGHPXFKRVGHXQVLVWHPDPVLJXDOLWDULRTXHHOGHO,PSHULRUXVRFRQGXMHURQD
XQDGLFWDGXUDGHXQSDUWLGRTXHIXHPXFKRPVYLROHQWDVDQJXLQDULD\YLFLRVDTXHDTXHOODDODTXH
KDEDVXVWLWXLGR/DUHIRUPDJUDGXDOIXHGLIFLOHQHVWDVVRFLHGDGHVSUHFLVDPHQWHSRUTXHFDUHFDQGH
SOXUDOLVPR \ HUDQ DOWDPHQWH H[WUDFWLYDV )XH HO SOXUDOLVPR TXH VXUJL D SDUWLU GH OD 5HYROXFLQ
JORULRVD \ HO (VWDGR GH GHUHFKR TXH LQWURGXMR OR TXH KL]R TXH HO FDPELR JUDGXDO IXHUD IDFWLEOH \
GHVHDEOHHQ*UDQ%UHWDD
(Q HO FRPHQWDULVWD FRQVHUYDGRU LQJOV (GPXQG %XUNH TXH VH RSRQD URWXQGDPHQWH D OD
5HYROXFLQ IUDQFHVD HVFULEL l7RGR KRPEUH TXH VH DYHQWXUH D GHUULEDU XQ HGLILFLR GHEHUD KDFHUOR
FRQXQDSUHFDXFLQH[WUHPDSXHVWRTXHGLFKRHGLILFLRKDUHVSRQGLGRHQDOJQQLYHOWROHUDEOHGXUDQWH
GFDGDV D ORV SURSVLWRV FRPXQHV GH OD VRFLHGDG \ OD PLVPD SUHFDXFLQ QHFHVLWD VL VH DYHQWXUD D
FRQVWUXLUORVLQWHQHUPRGHORV\SDWURQHVGHXWLOLGDGFRPSUREDGDDQWHVXVRMRV{%XUNHVHHTXLYRFDED
HQ OD SHUVSHFWLYD JHQHUDO /D 5HYROXFLQ IUDQFHVD KDED VXVWLWXLGR XQ HGLILFLR SRGULGR \ DOODQ HO
FDPLQR SDUD ODV LQVWLWXFLRQHV LQFOXVLYDV QR VRODPHQWH HQ )UDQFLD VLQR HQ JUDQ SDUWH GH (XURSD
RFFLGHQWDO 6LQ HPEDUJR OD SUHFDXFLQ GH %XUNH QR HUD GHO WRGR HUUQHD (O SURFHVR JUDGXDO GH OD
UHIRUPDSROWLFDEULWQLFDTXHVHKDEDLQLFLDGRHQ\TXHFREULPSXOVRGHQXHYRWUHVGFDGDV
GHVSXVGHODPXHUWHGH%XUNHVHUDPVHIHFWLYRSRUTXHVXQDWXUDOH]DJUDGXDOORKL]RPVSRGHURVR
PVGLIFLOGHUHVLVWLU\SRUOWLPRPVGXUDGHUR


/DGHVWUXFFLQGHORVWUXVW

/DVLQVWLWXFLRQHVLQFOXVLYDVGH(VWDGRV8QLGRVWHQDQVXVUDFHVHQODVOXFKDVGH9LUJLQLD0DU\ODQG\
ODV &DUROLQDV GXUDQWH HO SHURGR FRORQLDO FDSWXOR  (VWDV LQVWLWXFLRQHV IXHURQ UHIRU]DGDV SRU OD
&RQVWLWXFLQ GH (VWDGRV 8QLGRV FRQ VX VLVWHPD GH OLPLWDFLRQHV \ OD VHSDUDFLQ GH SRGHUHV 6LQ
HPEDUJROD&RQVWLWXFLQQRPDUFHOILQGHOGHVDUUROORGHLQVWLWXFLRQHVLQFOXVLYDV,JXDOTXHHQ*UDQ

%UHWDD VWDV VH YLHURQ UHIRU]DGDV SRU XQ SURFHVR GH UHWURDOLPHQWDFLQ SRVLWLYD FX\D EDVH HUD HO
FUFXORYLUWXRVR
$ PHGLDGRV GHO VLJOR ;,; WRGRV ORV KRPEUHV EODQFRV SHUR QR ODV PXMHUHV QL ORV QHJURV SRGDQ
YRWDUHQ(VWDGRV8QLGRV/DVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVVHKLFLHURQPVLQFOXVLYDVSRUHMHPSORFRQOD
DSUREDFLQGHOD/H\GH$VHQWDPLHQWRV5XUDOHVHQ FDSWXOR TXHKL]RTXHODWLHUUDIURQWHUL]D
HVWXYLHUDGLVSRQLEOHSDUDIXWXURVFRORQRVHQOXJDUGHDVLJQDUGLFKDVWLHUUDVDODVOLWHVSROWLFDV1R
REVWDQWHLJXDOTXHHQ*UDQ%UHWDDVLHPSUHH[LVWLHURQUHWRVSDUDODVLQVWLWXFLRQHVLQFOXVLYDV(OILQ
GH OD JXHUUD FLYLO HVWDGRXQLGHQVH LQLFL XQD USLGD UDFKD GH FUHFLPLHQWR HFRQPLFR HQ HO QRUWH$
PHGLGD TXH VH H[SDQGDQ HO IHUURFDUULO OD LQGXVWULD \ HO FRPHUFLR XQ QPHUR UHGXFLGR GH SHUVRQDV
DPDV XQD JUDQ IRUWXQD $OHQWDGRV SRU VX [LWR HFRQPLFR DTXHOORV KRPEUHV \ VXV HPSUHVDV VH
KLFLHURQ FDGD YH] PHQRV HVFUXSXORVRV 5HFLELHURQ HO QRPEUH GHUREEHU EDURQV lEDURQHV ODGURQHV{
SRUTXH VXV GXUDV SUFWLFDV HPSUHVDULDOHV HVWDEDQ GHVWLQDGDV D FRQVROLGDU PRQRSROLRV \ HYLWDU TXH
FXDOTXLHUFRPSHWLGRUSRWHQFLDOHQWUDUDHQHOPHUFDGRRKLFLHUDQHJRFLRVHQLJXDOGDGGHFRQGLFLRQHV
8QRGHORVPVFRQRFLGRVGHHVWHJUXSRIXH&RUQHOLXV9DQGHUELOWTXLHQGLMRODIDPRVDIUDVHl<D
PTXPVPHGDODOH\"$FDVRQRWHQJRHOSRGHU"{
2WURIXH-RKQ'5RFNHIHOOHUTXHFUHOD6WDQGDUG2LO&RPSDQ\HQ5SLGDPHQWHHOLPLQD
ORV ULYDOHV GH &OHYHODQG H LQWHQW PRQRSROL]DU HO WUDQVSRUWH \ OD YHQWD DO GHWDOOH GH SHWUOHR \
SURGXFWRVSHWUROIHURV(QKDEDFUHDGRXQJUDQPRQRSROLRFRPRVHGHFDHQWRQFHVXQWUXVW(Q
 OD 6WDQGDUG 2LO &RPSDQ\ FRQWURODED HO SRU FLHQWR GH ORV IOXMRV GH SHWUOHR UHILQDGR GH
(VWDGRV8QLGRV\5RFNHIHOOHUVHFRQYLUWLHQHOSULPHUPXOWLPLOORQDULRGHOPXQGRHQ/DVWLUDV
FPLFDV FRQWHPSRUQHDV UHSUHVHQWDQ D OD 6WDQGDUG 2LO &RPSDQ\ FRPR XQ SXOSR TXH HQYXHOYH QR
VRODPHQWHODLQGXVWULDSHWUROIHUDVLQRWDPELQHO&DSLWROLR
2WUR KRPEUH FDVL WDQ IDPRVR FRPR 5RFNHIHOOHU IXH -RKQ 3LHUSRQW 0RUJDQ IXQGDGRU GHO
FRQJORPHUDGR EDQFDULR PRGHUQR - 3 0RUJDQ TXH PV DGHODQWH WUDV PXFKDV IXVLRQHV GXUDQWH
GFDGDVILQDOPHQWHVHFRQYLUWLHQ-30RUJDQ&KDVH-XQWRFRQ$QGUHZ&DUQHJLH0RUJDQIXQGOD8
66WHHO&RPSDQ\HQODSULPHUDFRUSRUDFLQFRQXQYDORUFDSLWDOL]DGRGHPVGHPLOPLOORQHV
GHGODUHV\FRQGLIHUHQFLDODPD\RUHPSUHVDGHDFHURGHOPXQGR$SDUWLUGHORVJUDQGHVWUXVW
HPSH]DURQ D IXVLRQDUVH HQ SUFWLFDPHQWH WRGRV ORV VHFWRUHV GH OD HFRQRPD \ PXFKRV GH HOORV
FRQWURODEDQ PV GHO SRU FLHQWR GHO PHUFDGR HQ VX VHFWRU (VWRV LQFOXDQ YDULRV QRPEUHV PX\
FRQRFLGRVFRPR'X3RQW(DVWPDQ.RGDNH,QWHUQDWLRQDO+DUYHVWHU+LVWULFDPHQWHFRPRPQLPROD
SDUWHQRUWH\HO0HGLR2HVWHGH(VWDGRV8QLGRVWHQDQPHUFDGRVUHODWLYDPHQWHFRPSHWLWLYRV\KDEDQ
VLGRPVLJXDOLWDULRVTXHRWUDVSDUWHVGHOSDVVREUHWRGRHO6XU6LQHPEDUJRGXUDQWHHVWHSHURGROD
FRPSHWHQFLDGLRSDVRDOPRQRSROLR\ODGHVLJXDOGDGUHVSHFWRDODULTXH]DDXPHQWUSLGDPHQWH
(OVLVWHPDSROWLFRSOXUDOLVWDHVWDGRXQLGHQVH\DKDEDFRQIHULGRSRGHUDXQDPSOLRVHJPHQWRGHOD
VRFLHGDGTXHSRGDDO]DUVHFRQWUDDTXHOODVXVXUSDFLRQHV$TXHOORVTXHIXHURQYFWLPDVGHODVSUFWLFDV
PRQRSROLVWDVGHORVEDURQHVODGURQHVRTXHVHRSXVLHURQDOGRPLQLRVLQHVFUSXORVGHVXVLQGXVWULDV
HPSH]DURQ D RUJDQL]DUVH FRQWUD HOORV )RUPDURQ HO PRYLPLHQWR SRSXOLVWD \ SRVWHULRUPHQWH HO
SURJUHVLVWD
(OPRYLPLHQWRSRSXOLVWDDSDUHFLDSDUWLUGHXQDFULVLVDJUFRODSURORQJDGDTXHDIHFWDO0HGLR
2HVWHHQWUH\(O1DWLRQDO*UDQJHRIWKH2UGHURI3DWURQVRI+XVEDQGU\FRQRFLGRFRPRORV
*UDQJHUVIXHIXQGDGRHQ\HPSH]DPRYLOL]DUDORVDJULFXOWRUHVFRQWUDSUFWLFDVHPSUHVDULDOHV
LQMXVWDV \ GLVFULPLQDWRULDV (Q \ ORV *UDQJHUV VH KLFLHURQ FRQ HO FRQWURO GH RQFH
OHJLVODWXUDVGHHVWDGRVGHO0HGLR2HVWH\HOGHVFRQWHQWRUXUDOFXOPLQHQODIRUPDFLQGHO3HRSOHV
3DUW\ HQ TXH FRQVLJXL HO SRU FLHQWR GHO YRWR SRSXODU HQ ODV HOHFFLRQHV SUHVLGHQFLDOHV GH
 (Q ODV GRV HOHFFLRQHV VLJXLHQWHV ORV SRSXOLVWDV FD\HURQ WUDV ODV GRV FDPSDDV VLQ [LWR GHO

GHPFUDWD :LOOLDP -HQQLQJV %U\DQ TXLHQ KDED KHFKR VX\RV PXFKRV GH ORV SUREOHPDV GH ORV
DJULFXOWRUHV /D RSRVLFLQ GH ODV EDVHV D OD H[SDQVLQ GH ORV WUXVW VH KDED RUJDQL]DGR HQ DTXHO
PRPHQWR SDUD FRQWUDUUHVWDU OD LQIOXHQFLD TXH 5RFNHIHOOHU \ RWURV EDURQHV ODGURQHV HMHUFDQ VREUH OD
SROWLFDQDFLRQDO
3RFR D SRFR DTXHOORV PRYLPLHQWRV SROWLFRV HPSH]DURQ D WHQHU XQ LPSDFWR HQ ODV DFWLWXGHV
SROWLFDV\SRVWHULRUPHQWHHQODOHJLVODFLQVREUHWRGRUHVSHFWRDOSDSHOGHO(VWDGRHQODUHJXODFLQ
GHORVPRQRSROLRV/DSULPHUDOH\LPSRUWDQWHIXHOD/H\GH&RPHUFLR,QWHUHVWDWDOGHTXHFUHOD
&RPLVLQ GH &RPHUFLR ,QWHUHVWDWDO \ FRPHQ] HO GHVDUUROOR GH OD UHJXODFLQIHGHUDO GH OD LQGXVWULD
(VWRIXHVHJXLGRUSLGDPHQWHSRUOD/H\$QWLWUXVW6KHUPDQGH(VWDOH\TXHWRGDYDHVXQDSDUWH
SULQFLSDOGHODUHJXODFLQDQWLWUXVWGH(VWDGRV8QLGRVVHFRQYHUWLUDHQODEDVHGHORVDWDTXHVDORV
WUXVW GH ORV EDURQHV ODGURQHV /D DFFLQ SULQFLSDO FRQWUD ORV WUXVW OOHJ WUDV ODV HOHFFLRQHV GH ORV
SUHVLGHQWHV FRPSURPHWLGRV FRQ OD UHIRUPD \ FRQ OD OLPLWDFLQ GHO SRGHU GH ORV EDURQHV ODGURQHV
7KHRGRUH5RRVHYHOW:LOOLDP7DIW\:RRGURZ:LOVRQ
8QDIXHU]DSROWLFDFODYHWUDVHODQWLWUXVW\HOPRYLPLHQWRSDUDLPSRQHUXQDUHJXODFLQIHGHUDODOD
LQGXVWULDIXHGHQXHYRHOYRWRGHORVDJULFXOWRUHV/RVLQWHQWRVLQLFLDOHVSRUSDUWHGHDOJXQRVHVWDGRV
HQWUH\SDUDUHJXODUHOIHUURFDUULOSURFHGLHURQGHODVRUJDQL]DFLRQHVDJUFRODV'HKHFKR
FDVL WRGDV ODV FLQFXHQWD \ QXHYH SHWLFLRQHV UHODWLYDV D ORV WUXVW HQYLDGDV DO &RQJUHVR GH (VWDGRV
8QLGRV DQWHV GH OD SURPXOJDFLQ GH OD /H\ 6KHUPDQ SURFHGDQ GH HVWDGRV DJUFRODV \ GH
RUJDQL]DFLRQHVFRPROD)DUPHUV8QLRQ)DUPHUV$OOLDQFH)DUPHUV0XWXDO%HQHILW$VVRFLDWLRQ\OD
3DWURQV RI $QLPDO +XVEDQGU\ /RV DJULFXOWRUHV HQFRQWUDURQ XQ LQWHUV FROHFWLYR HQ RSRQHUVH D ODV
SUFWLFDVPRQRSROLVWDVGHODLQGXVWULD
'H ODV FHQL]DV GH ORV SRSXOLVWDV TXH VH UHGXMHURQ VHULDPHQWH WUDV DSR\DU D ORV GHPFUDWDV
OOHJDURQ ORV SURJUHVLVWDV XQ PRYLPLHQWR GH UHIRUPD KHWHURJQHR SUHRFXSDGR SRU PXFKDV GH ODV
PLVPDV FXHVWLRQHV (O PRYLPLHQWR SURJUHVLVWD LQLFLDOPHQWH FREU IRUPD HQ OD ILJXUD GH 7HGG\
5RRVHYHOWHOYLFHSUHVLGHQWHGH:LOOLDP0F.LQOH\TXHDVXPLODSUHVLGHQFLDWUDVHODVHVLQDWRGHVWH
HQ$QWHVGHRFXSDUHOFDUJR5RRVHYHOWKDEDVLGRXQJREHUQDGRULQIOH[LEOHHQ1XHYD<RUN\VH
KDED HVIRU]DGR SRU HOLPLQDU OD FRUUXSFLQ SROWLFD \ HO FOLHQWHOLVPR (Q VX SULPHU GLVFXUVR HQ HO
&RQJUHVR5RRVHYHOWGLULJLVXDWHQFLQDORVWUXVW'HIHQGLTXHODSURVSHULGDGGH(VWDGRV8QLGRVVH
EDVDEDHQODHFRQRPDGHPHUFDGR\HOLQJHQLRGHORVKRPEUHVGHQHJRFLRVSHURDOPLVPRWLHPSR
DILUP

([LVWHQ PDOHV JUDYHV \ UHDOHV >\@ XQD FRQYLFFLQ JHQHUDOL]DGD HQ OD PHQWH GH ORV HVWDGRXQLGHQVHV GH TXH ODV JUDQGHV
FRUSRUDFLRQHV FRQRFLGDV FRPR WUXVW WLHQHQ UDVJRV \ WHQGHQFLDV SHUMXGLFLDOHV SDUD HO ELHQHVWDU JHQHUDO (VWR QR VXUJH GH QLQJQ
HVSULWXGHHQYLGLDRIDOWDGHFDULGDGQLGHODIDOWDGHRUJXOORSRUORVJUDQGHVORJURVLQGXVWULDOHVTXHKDQVLWXDGRDHVWHSDVDOD
FDEH]D GH ODV QDFLRQHV TXH OXFKDQ SRU OD VXSUHPDFD FRPHUFLDO 1R GHVFDQVD HQ OD IDOWD GH XQD DSUHFLDFLQ LQWHOLJHQWH GH OD
QHFHVLGDGGHFXPSOLUFRQFRQGLFLRQHVFDPELDQWHV\FDPELDGDVGHFRPHUFLRFRQPWRGRVQXHYRVQLHQODLJQRUDQFLDGHOKHFKR
GHTXHODFRPELQDFLQGHFDSLWDOHQHOHVIXHU]RSRUFXPSOLUJUDQGHVFRVDVVHDQHFHVDULDFXDQGRHOSURJUHVRGHOPXQGRH[LMDTXH
VHKDJDQJUDQGHVFRVDV6HEDVDHQODFRQYLFFLQVLQFHUDGHTXHODFRPELQDFLQ\ODFRQFHQWUDFLQQRVHGHEHUDQSURKLELUVLQR
VHUVXSHUYLVDGDV\FRQWURODGDVGHQWURGHOPLWHVUD]RQDEOHV\HQPLRSLQLQHVWDFRQYLFFLQHVFRUUHFWD


&RQWLQXl'HEHUDVHUHOREMHWLYRGHORVTXHEXVFDQODPHMRUDVRFLDOVDOYDUWDQWRDOPXQGRGHORV
QHJRFLRV GH ORV GHOLWRV GH DVWXFLD FRPR D WRGD OD HQWLGDG SROWLFD GH ORV GHOLWRV YLROHQWRV{ 6X
FRQFOXVLQIXH

(QLQWHUVGHWRGDODSREODFLQODQDFLQGHEHUDVLQLQWHUIHULUFRQHOSRGHUGHORVHVWDGRVHQHODVXQWRHQVDVXPLUWDPELQHO
SRGHUGHVXSHUYLVLQ\UHJXODFLQVREUHWRGDVODVFRUSRUDFLRQHVTXHKDFHQQHJRFLRVLQWHUHVWDWDOHV(VWRHVHVSHFLDOPHQWHFLHUWR
HQORVFDVRVHQTXHODFRUSRUDFLQREWLHQHSDUWHGHVXULTXH]DGHODH[LVWHQFLDGHDOJQHOHPHQWRRWHQGHQFLDPRQRSROLVWDHQVX
QHJRFLR


5RRVHYHOW SURSXVR TXH HO &RQJUHVR HVWDEOHFLHUD XQ RUJDQLVPR IHGHUDO FRQ SRGHU SDUD LQYHVWLJDU
ORV DVXQWRV GH ODV JUDQGHV FRUSRUDFLRQHV \ VL HUD QHFHVDULR TXH VH SXGLHUD XWLOL]DU XQD HQPLHQGD
FRQVWLWXFLRQDO SDUD FUHDUOR (Q 5RRVHYHOW KDED XWLOL]DGR OD /H\ 6KHUPDQ SDUD GHVKDFHU OD
1RUWKHUQ 6HFXULWLHV &RPSDQ\ OR TXH DIHFW D ORV LQWHUHVHV GH - 3 0RUJDQ \ ODV GHPDQGDV
SRVWHULRUHVSUHVHQWDGDVFRQWUD'X3RQWOD$PHULFDQ7REDFFR&RPSDQ\\OD6WDQGDUG2LO&RPSDQ\
5RRVHYHOW UHIRU] OD /H\ GH &RPHUFLR ,QWHUHVWDWDO FRQ OD /H\ +HSEXUQ GH TXH DXPHQW ORV
SRGHUHV GH OD &RPLVLQ GH &RPHUFLR ,QWHUHVWDWDO VREUH WRGR DO SHUPLWLUOH LQVSHFFLRQDU ODV FXHQWDV
ILQDQFLHUDV GH ORV IHUURFDUULOHV \ DPSOLDU VX DXWRULGDG D QXHYRV PELWRV (O VXFHVRU GH 5RRVHYHOW
:LOOLDP 7DIW SURFHV D YDULRV WUXVW LQFOXVR PV DVLGXDPHQWH (O SXQWR FXOPLQDQWH IXH OD
GHVLQWHJUDFLQ GH OD 6WDQGDUG 2LO &RPSDQ\ HQ 7DIW WDPELQ SURPRYL RWUDV UHIRUPDV
LPSRUWDQWHVFRPRODLQWURGXFFLQGHXQLPSXHVWRVREUHODUHQWDIHGHUDOTXHOOHJFRQODUDWLILFDFLQ
GHOD'HFLPRVH[WD(QPLHQGDHQ
(ODSRJHRGHODVUHIRUPDVSURJUHVLVWDVOOHJFRQODHOHFFLQGH:RRGURZ:LOVRQHQ:LOVRQ
HVFULELHQVXOLEURGH7KH1HZ)UHHGRPl6LHOPRQRSROLRSHUVLVWHVLHPSUHTXHUUVHQWDUVHHQ
HOWLPQGHOJRELHUQR1RHVSHURYHUTXHHOPRQRSROLRVHOLPLWHDVPLVPR6LKD\KRPEUHVHQHVWH
SDVORVXILFLHQWHPHQWHJUDQGHVSDUDSRVHHUHOJRELHUQRGH(VWDGRV8QLGRVORYDQDSRVHHU{
:LOVRQ WUDEDM SDUD DSUREDU OD /H\$QWLWUXVW &OD\WRQ HQ TXH UHIRU]DED OD /H\ 6KHUPDQ \
FUHOD&RPLVLQGH&RPHUFLR)HGHUDOTXHREOLJDFXPSOLUOD/H\&OD\WRQ$GHPVEDMRHOLPSXOVR
GHODLQYHVWLJDFLQGHO&RPLW3XMRGLULJLGDSRUHOPLHPEURGHO&RQJUHVRGH/XLVLDQD$UVHQH3XMR
VREUHHOPRQH\WUXVWODH[SDQVLQGHOPRQRSROLRHQODLQGXVWULDILQDQFLHUD:LOVRQSDVDDXPHQWDUOD
UHJXODFLQ GHO VHFWRU ILQDQFLHUR (Q FUH HO &RQVHMR GH OD 5HVHUYD )HGHUDO TXH UHJXODUD ODV
DFWLYLGDGHVPRQRSROLVWDVGHOVHFWRUILQDQFLHUR
/DDSDULFLQGHORVEDURQHVODGURQHV\VXVWUXVWGHPRQRSROLRDILQDOHVGHOVLJOR;,;\SULQFLSLRV
GHO;;VXEUD\DTXHFRPR\DUHFDOFDPRVHQHOFDSWXORODSUHVHQFLDGHPHUFDGRVQRHVHQVPLVPD
XQD JDUDQWD GH LQVWLWXFLRQHV LQFOXVLYDV /RV PHUFDGRV SXHGHQ HVWDU GRPLQDGRV SRU XQDV FXDQWDV
HPSUHVDVTXHFREUDQSUHFLRVGHVRUELWDGRV\EORTXHDQODHQWUDGDGHQXHYDVWHFQRORJDV\ULYDOHVPV
HILFLHQWHV6LVHSHUPLWHTXHORVPHUFDGRVDFWHQFRPRTXLHUDQH[LVWHODSRVLELOLGDGGHTXHGHMHQGH
VHULQFOXVLYRV\TXHFDGDYH]HVWQPVGRPLQDGRVSRUORVTXHWLHQHQHOSRGHUHFRQPLFR\SROWLFR
/DVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVLQFOXVLYDVH[LJHQQRVRODPHQWHPHUFDGRVVLQRPHUFDGRVLQFOXVLYRVTXH
FUHHQXQDVUHJODVGHMXHJRPVHTXLWDWLYDV\RSRUWXQLGDGHVHFRQPLFDVSDUDODPD\RUDGHODJHQWH(O
PRQRSROLRJHQHUDOL]DGRUHVSDOGDGRSRUHOSRGHUSROWLFRGHODOLWHFRQWUDGLFHHVWDSRVLELOLGDG6LQ
HPEDUJRODUHDFFLQDORVWUXVWGHPRQRSROLRWDPELQLOXVWUDTXHFXDQGRODVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDV
VRQ LQFOXVLYDV FUHDQ XQD IXHU]D TXH FRQWUDUUHVWD ORV PRYLPLHQWRV TXH VH DOHMDQ GH ORV PHUFDGRV
LQFOXVLYRV(VHOFUFXORYLUWXRVRHQDFFLQ/DVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVLQFOXVLYDVSURSRUFLRQDQODV
EDVHVSDUDTXHIORUH]FDQODVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVLQFOXVLYDV\ODVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVLQFOXVLYDV
UHVWULQJHQODVGHVYLDFLRQHVTXHVHDSDUWDQGHODVLQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVLQFOXVLYDV/DGHVWUXFFLQ
GHORVWUXVWHQ(VWDGRV8QLGRV FDSWXOR DGLIHUHQFLDGHORTXHYLPRVHQHOFDVRGH0[LFRLOXVWUD
HVWD IDFHWD GHO FUFXOR YLUWXRVR (Q 0[LFR QR H[LVWH QLQJQ RUJDQLVPR SROWLFR TXH OLPLWH HO
PRQRSROLRGH&DUORV6OLPHQFDPELRODVOH\HV6KHUPDQ\&OD\WRQVHKDQXWLOL]DGRUHSHWLGDPHQWHHQ
(VWDGRV8QLGRVGXUDQWHHOOWLPRVLJORSDUDOLPLWDUWUXVWPRQRSROLRV\FUWHOHV\JDUDQWL]DUTXHORV
PHUFDGRVFRQWLQHQVLHQGRLQFOXVLYRV
/D H[SHULHQFLD HVWDGRXQLGHQVH HQ OD SULPHUD PLWDG GHO VLJOR;; WDPELQ KDFH KLQFDSL HQ HO
LPSRUWDQWHSDSHOGHORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLQOLEUHVSDUDLQYHVWLUGHSRGHUDVHJPHQWRVDPSOLRVGH
ODVRFLHGDG(QFRQVHFXHQFLDGLFKRVPHGLRVVRQFUXFLDOHVWDPELQSDUDHOFUFXORYLUWXRVR(Q

5RRVHYHOW DFX HO WUPLQRPXFNUDNHUEDVDGR HQ XQ SHUVRQDMH OLWHUDULR GH OD REUD(O SURJUHVR GHO
SHUHJULQRGH %XQ\DQ SDUD GHVFULELU OR TXH FRQVLGHUDED SHULRGLVPR LQWUXVLYR (O WUPLQR FXDM \
OOHJ D VLPEROL]DU D ORV SHULRGLVWDV TXH H[SRQDQ GH IRUPD LQWUXVLYD SHUR WDPELQ HIHFWLYD ORV
H[FHVRVGHORVEDURQHVODGURQHV\ODFRUUXSFLQHQODSROWLFDORFDO\IHGHUDO4XL]HOPXFNUDNHUPV
IDPRVR IXHUD ,GD 7DUEHOO FX\R OLEUR GH +LVWRU\ RI WKH 6WDQGDUG 2LO &RPSDQ\WXYR XQ SDSHO
FODYHSDUDTXHODRSLQLQSEOLFDVHSXVLHUDHQFRQWUDGH5RFNHIHOOHU\VXVLQWHUHVHVHPSUHVDULDOHVOR
TXHFXOPLQHQODGHVLQWHJUDFLQGHOD6WDQGDUG2LOHQ2WURPXFNUDNHUFODYHIXHHODERJDGR\
DXWRU/RXLV%UDQGHLVTXHSRVWHULRUPHQWHVHUDQRPEUDGRMXH]GHO7ULEXQDO6XSUHPRSRUHOSUHVLGHQWH
:LOVRQ%UDQGHLVHVER]XQDVHULHGHHVFQGDORVILQDQFLHURVHQVXOLEUR(OGLQHURGHORVGHPV\FPR
OR XWLOL]DQ ORV EDQTXHURV\IXHPX\LQIOX\HQWHHQHO&RPLW3XMR(OPDJQDWHGHODSUHQVD:LOOLDP
5DQGROSK +HDUVW WDPELQ WXYR XQ SDSHO GHVWDFDGR FRPRPXFNUDNHU (Q SXEOLF HQ VX UHYLVWD
7KH &RVPRSROLWDQ l/D WUDLFLQ GHO 6HQDGR{ XQD VHULH GH DUWFXORV SRU HQWUHJDV GH 'DYLG *UDKDP
3KLOOLSV TXH LPSXOV OD FDPSDD SDUD LQWURGXFLU HOHFFLRQHV GLUHFWDV SDUD HO 6HQDGR RWUD UHIRUPD
SURJUHVLVWD FODYH TXH VH OOHY D FDER FRQ OD SURPXOJDFLQ GH OD 'HFLPRVSWLPD (QPLHQGD D OD
&RQVWLWXFLQGH(VWDGRV8QLGRVHQ
/RVPXFNUDNHUVIXHURQFUXFLDOHVSDUDLQGXFLUDORVSROWLFRVDWRPDUDFFLRQHVFRQWUDORVWUXVW/RV
EDURQHVODGURQHVRGLDEDQDORVPXFNUDNHUVSHURODVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVGH(VWDGRV8QLGRVKLFLHURQ
LPSRVLEOH TXH ORV HOLPLQDUDQ \ ORV VLOHQFLDUDQ /DV LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV LQFOXVLYDV SHUPLWHQ TXH
IORUH]FDQPHGLRVGHFRPXQLFDFLQOLEUHV\GLFKRVPHGLRVDVXYH]KDFHQTXHVHDPVSUREDEOHTXH
ODV DPHQD]DV FRQWUD LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV \ HFRQPLFDV LQFOXVLYDV VHDQ DPSOLDPHQWH FRQRFLGDV \
UHVLVWLGDV(QFDPELRHVDOLEHUWDGHVLPSRVLEOHEDMRLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVH[WUDFWLYDVHODEVROXWLVPR
R OD GLFWDGXUD OR TXH D\XGD D ORV UHJPHQHV H[WUDFWLYRV D LPSHGLU LQFOXVR OD IRUPDFLQ GH XQD
RSRVLFLQVHULD/DLQIRUPDFLQTXHSURSRUFLRQDEDQORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLQOLEUHVHYLGHQWHPHQWH
IXHFODYHGXUDQWHODSULPHUDPLWDGGHOVLJOR;;HQ(VWDGRV8QLGRV6LQHVWDLQIRUPDFLQODFLXGDGDQD
HVWDGRXQLGHQVHQRKDEUDFRQRFLGRHOYHUGDGHURDOFDQFHGHOSRGHU\ORVDEXVRVGHORVEDURQHVODGURQHV
QLVHKDEUDPRYLOL]DGRFRQWUDVXVWUXVW


/DGHVLJQDFLQWHQGHQFLRVDGHPLHPEURVDILQHVHQHO7ULEXQDO

)UDQNOLQ'5RRVHYHOWHOFDQGLGDWRGHO3DUWLGR'HPFUDWD\SULPRGH7HGG\5RRVHYHOWIXHHOHJLGR
SUHVLGHQWHHQHQSOHQD*UDQ'HSUHVLQ/OHJDOSRGHUFRQXQPDQGDWRSRSXODUSDUDLPSODQWDU
XQ FRQMXQWR DPELFLRVR GH SROWLFDV SDUD FRPEDWLU OD FULVLV (Q HO PRPHQWR GH VX LQYHVWLGXUD D
SULQFLSLRV GH XQD FXDUWD SDUWH GH OD PDQR GH REUD HVWDED GHVHPSOHDGD \ PXFKDV SHUVRQDV
KDEDQ FDGR HQ OD SREUH]D /D SURGXFFLQ LQGXVWULDO VH KDED UHGXFLGR D OD PLWDG GHVGH OD *UDQ
'HSUHVLQ HQ \ OD LQYHUVLQ VH KDED KXQGLGR /DV SROWLFDV TXH 5RRVHYHOW SURSXVR SDUD
FRQWUDUUHVWDUHVWDVLWXDFLQUHFLELHURQHOQRPEUHGH1HZ'HDO5RRVHYHOWKDEDREWHQLGRXQDYLFWRULD
VOLGD FRQ HO SRU FLHQWR GHO YRWR SRSXODU \ HO 3DUWLGR 'HPFUDWD WHQD PD\RUDV WDQWR HQ HO
&RQJUHVRFRPRHQHO6HQDGRVXILFLHQWHSDUDDSUREDUODOHJLVODFLQGHO1HZ'HDO6LQHPEDUJRSDUWH
GH HVWDV OH\HV SURYRFDURQ SUREOHPDV FRQVWLWXFLRQDOHV \ DFDEDURQ HQ HO 7ULEXQDO 6XSUHPR GRQGH HO
PDQGDWRHOHFWRUDOGH5RRVHYHOWWHQDPXFKDPHQRVLQIOXHQFLD
8QRGHORVSLODUHVFODYHGHO1(:'($/IXHOD/H\GHUHFXSHUDFLQLQGXVWULDO1DFLRQDO(OWWXOR,
VHFHQWUDEDHQODUHFXSHUDFLQLQGXVWULDO(OSUHVLGHQWH5RRVHYHOW\VXHTXLSRSHQVDEDQTXHUHVWULQJLU
ODFRPSHWHQFLDLQGXVWULDOGDQGRDORVWUDEDMDGRUHVPD\RUHVGHUHFKRVSDUDIRUPDUVLQGLFDWRV\UHJXODU
ODVFRQGLFLRQHVODERUDOHVHUDFUXFLDOSDUDODUHFXSHUDFLQ(OWWXOR,,HVWDEOHFDODDGPLQLVWUDFLQGH

REUD SEOLFD FX\RV SUR\HFWRV GH LQIUDHVWUXFWXUD LQFOXDQ REUDV HPEOHPWLFDV FRPR OD HVWDFLQ GH
IHUURFDUULOGHOD7KLUWLHWK6WUHHWGH)LODGHOILDHOSXHQWHGH7ULERURXJKODSUHVDGHO*UDQG&RXOHH\OD
JUDQDXWRSLVWDTXHFRQHFWDED&D\R+XHVR )ORULGD FRQOD3HQQVXOD(OSUHVLGHQWH5RRVHYHOWFRQYLUWL
HOSUR\HFWRGHOH\HQOH\PHGLDQWHVXILUPDHOGHMXQLRGH\OD/H\GH5HFXSHUDFLQ,QGXVWULDO
1DFLRQDOIXHSXHVWDHQPDUFKD1RREVWDQWHSURQWRVHHQIUHQWDSUREOHPDVHQORVWULEXQDOHV(OGH
PD\R GH HO 7ULEXQDO 6XSUHPR GHFLGL SRU XQDQLPLGDG TXH HO WWXOR , GH OD OH\ HUD
LQFRQVWLWXFLRQDO 6X YHUHGLFWR DSXQWDED VROHPQHPHQWH l8QDV FRQGLFLRQHV H[WUDRUGLQDULDV SXHGHQ
H[LJLUUHPHGLRVH[WUDRUGLQDULRV3HUR>@ODVFRQGLFLRQHVH[WUDRUGLQDULDVQRFUHDQQLDPSODQHOSRGHU
FRQVWLWXFLRQDO{
$QWHVGHTXHOOHJDUDHOIDOORGHO7ULEXQDO5RRVHYHOWKDEDDYDQ]DGRXQSDVRPVGHVXSURJUDPD\
KDEDILUPDGROD/H\GH6HJXULGDG6RFLDOTXHLQWURGXMRHOPRGHUQR(VWDGRGHOELHQHVWDUHQ(VWDGRV
8QLGRV SHQVLRQHV GH MXELODFLQ VXEVLGLR GH GHVHPSOHR D\XGD D IDPLOLDV FRQ KLMRV GHSHQGLHQWHV
FLHUWD DVLVWHQFLD VDQLWDULD SEOLFD \ VXEVLGLRV SRU LQFDSDFLGDG 7DPELQ ILUP OD /H\ GH 5HODFLRQHV
/DERUDOHV1DFLRQDOTXHUHIRU]DQPVORVGHUHFKRVGHORVWUDEDMDGRUHVSDUDRUJDQL]DUVLQGLFDWRV
UHDOL]DUQHJRFLDFLRQHVFROHFWLYDV\KDFHUKXHOJDVFRQWUDVXVHPSOHDGRUHV(VWDVPHGLGDVWDPELQVH
HQIUHQWDURQ D SUREOHPDV HQ HO 7ULEXQDO 6XSUHPR 0LHQWUDV HVWDV PHGLGDV VH DEUDQ FDPLQR D WUDYV
GHOSRGHUMXGLFLDO5RRVHYHOWIXHUHHOHJLGRHQFRQXQDSR\RGHFLGLGRHOSRUFLHQWRGHOYRWR
SRSXODU
&RQVXSRSXODULGDGHQP[LPRVKLVWULFRV5RRVHYHOWQRWHQDLQWHQFLQGHGHMDUTXHHO7ULEXQDO
6XSUHPRKLFLHUDGHVFDUULODUQLQJQSXQWRPVGHVXSURJUDPDSROWLFR3UHVHQWVXVSODQHVHQXQRGH
VXV KDELWXDOHV GLVFXUVRV LQIRUPDOHV FRQRFLGRV FRPR lFKDUODV MXQWR D OD FKLPHQHD{ TXH IXH
UHWUDQVPLWLGR HQ GLUHFWR SRU OD UDGLR HO GH PDU]R GH (PSH] VHDODQGR TXH HQ VX SULPHU
PDQGDWRFLHUWDVSROWLFDVPX\QHFHVDULDVKDEDQFRQVHJXLGRVHUDXWRUL]DGDVSRUHO7ULEXQDO6XSUHPR
SRUXQHVWUHFKRPDUJHQ<VHJXDDV

0HDFXHUGRGHDTXHOODWDUGHGHPDU]RKDFHFXDWURDRVFXDQGRKLFHPLSULPHULQIRUPHUDGLRIQLFRSDUDYRVRWURV(VWEDPRV
HQWRQFHVVXPLGRVHQODJUDQFULVLVEDQFDULD3RFRGHVSXVFRQODDXWRULGDGGHO&RQJUHVRSHGLPRVTXHODQDFLQHQWUHJDUDWRGR
HORURTXHHVWXYLHUDHQPDQRVSULYDGDVGODUDGODUDOJRELHUQRGH(VWDGRV8QLGRV/DUHFXSHUDFLQDFWXDOSUXHEDORDFHUWDGD
TXH IXH DTXHOOD SROWLFD 6LQ HPEDUJR FXDQGR FDVL GRV DRV GHVSXV OOHJ DQWH HO 7ULEXQDO 6XSUHPR VX FRQVWLWXFLRQDOLGDG
VRODPHQWHIXHGHIHQGLGDSRUFLQFRYRWRVDIDYRU\FXDWURHQFRQWUD(OFDPELRGHXQYRWRKDEUDLQVWDXUDGRHOFDRVVLQHVSHUDQ]D
HQORVDVXQWRVGHHVWDJUDQQDFLQ'HKHFKRFXDWURMXHFHVGLFWDPLQDURQTXHHOGHUHFKRHQXQFRQWUDWRSULYDGRGHUHFODPDUXQD
GHXGDTXHIXHUDHTXLYDOHQWHDXQRMRGHODFDUDHUDPVVDJUDGRTXHORVREMHWLYRVSULQFLSDOHVGHOD&RQVWLWXFLQGHHVWDEOHFHUXQD
QDFLQGXUDGHUD


3RUVXSXHVWRHVWHULHVJRQRGHEDYROYHUVHDFRUUHU5RRVHYHOWFRQWLQXDED

(O MXHYHV SDVDGR GHVFULE OD IRUPD GH JRELHUQR HVWDGRXQLGHQVH FRPR XQ HTXLSR GH WUHV FDEDOORV SURSRUFLRQDGRV SRU OD
&RQVWLWXFLQ DO SXHEOR HVWDGRXQLGHQVH SDUD TXH SXHGDQ DUDU VX FDPSR (YLGHQWHPHQWH ORV WUHV FDEDOORV VRQ ODV WUHV UDPDV GHO
JRELHUQR HO &RQJUHVR HO HMHFXWLYR \ ORV WULEXQDOHV 'RV GH ORV FDEDOORV HO &RQJUHVR \ HO HMHFXWLYR WLUDQ DO XQVRQR SHUR HO
WHUFHURQR


5RRVHYHOWVHDOHQWRQFHVTXHOD&RQVWLWXFLQGH(VWDGRV8QLGRVGHKHFKRQRKDEDRWRUJDGRDO
7ULEXQDO6XSUHPRHOGHUHFKRDFXHVWLRQDUODFRQVWLWXFLRQDOLGDGGHODOHJLVODFLQVLQRTXHVWHKDED
DVXPLGRHVHSDSHOHQ(QDTXHOPRPHQWRHOMXH]%XVKURG:DVKLQJWRQKDEDHVWLSXODGRTXHHO
7ULEXQDO 6XSUHPR GHEHUD lSUHVXPLU D IDYRU GH OD YDOLGH] >GH XQD OH\@ KDVWD TXH VX YLRODFLQ GH OD
&RQVWLWXFLQ GH (VWDGRV 8QLGRV VH KD\D SUREDGR PV DOO GH FXDOTXLHU GXGD UD]RQDEOH{ 'HVSXV
5RRVHYHOWKL]RHVWDDFXVDFLQ


l(Q ORV FXDWUR OWLPRV DRV OD UHJOD EVLFD GH GDU D ORV HVWDWXWRV HO EHQHILFLR GH WRGD GXGD UD]RQDEOH KD VLGR DEDQGRQDGD (O
7ULEXQDOQRKDHVWDGRDFWXDQGRFRPRFXHUSRMXGLFLDOVLQRFRPRFXHUSROHJLVODWLYR{


5RRVHYHOWDILUPTXHWHQDXQPDQGDWRHOHFWRUDOSDUDFDPELDUDTXHOODVLWXDFLQ\TXHlGHVSXVGH
FRQVLGHUDU TX UHIRUPD SURSRQHU HO QLFR PWRGR TXH HUD FODUDPHQWH FRQVWLWXFLRQDO HUD LQ\HFWDU
VDQJUHQXHYDDWRGRVORVWULEXQDOHV{7DPELQDUJXPHQWTXHORVMXHFHVGHO7ULEXQDO6XSUHPRHVWDEDQ
VREUHFDUJDGRVGHWUDEDMR\TXHGLFKDFDUJDHUDH[FHVLYDSDUDORVMXHFHVGHPVHGDG TXHUHVXOWDEDQ
VHU ORV TXH HFKDEDQ DEDMR VX OHJLVODFLQ (QWRQFHV SURSXVR TXH WRGRV ORV MXHFHV VH WXYLHUDQ TXH
UHWLUDUREOLJDWRULDPHQWHDODHGDGGHVHWHQWDDRV\TXHDOOHGLHUDQSHUPLVRSDUDQRPEUDUVHLVMXHFHV
QXHYRV (VWH SODQ TXH 5RRVHYHOW SUHVHQW FRPR HO SUR\HFWR GH OH\ GH UHRUJDQL]DFLQ GHO SRGHU
MXGLFLDO KDEUD EDVWDGR SDUD HOLPLQDU D ORV MXHFHV TXH KDEDQ VLGR QRPEUDGRV DQWHULRUPHQWH SRU
DGPLQLVWUDFLRQHVPVFRQVHUYDGRUDV\TXHVHKDEDQRSXHVWRPVHQUJLFDPHQWHDO1HZ'HDO
$XQTXH 5RRVHYHOW LQWHQW KELOPHQWH JDQDU DSR\R SRSXODU SDUD OD PHGLGD ODV HQFXHVWDV GH
RSLQLQ VXJHUDQ TXH VRODPHQWH DOUHGHGRU GHO SRU FLHQWR GH OD SREODFLQ HVWDED D IDYRU GHO SODQ
/RXLV %UDQGHLV HUD HQWRQFHV MXH] GHO 7ULEXQDO 6XSUHPR$ SHVDU GH TXH %UDQGHLV VLPSDWL]DED FRQ
EXHQDSDUWHGHODOHJLVODFLQGH5RRVHYHOWKDEOHQFRQWUDGHORVLQWHQWRVGHOSUHVLGHQWHGHHURVLRQDU
HO SRGHU GHO 7ULEXQDO 6XSUHPR \ GH VXV DOHJDFLRQHV GH TXH ORV MXHFHV HVWDEDQ VREUHFDUJDGRV GH
WUDEDMR (O 3DUWLGR 'HPFUDWD GH 5RRVHYHOW KDED WHQLGR DPSOLDV PD\RUDV HQ DPEDV FPDUDV GHO
&RQJUHVR6LQHPEDUJROD&PDUDGH5HSUHVHQWDQWHVGHDOJXQDPDQHUDVHQHJDWUDWDUHOSUR\HFWRGH
OH\ GH 5RRVHYHOW < HQWRQFHV OR LQWHQW FRQ HO 6HQDGR (O SUR\HFWR GH OH\ VH HQYL DO &RPLW GH
$VXQWRV-XGLFLDOHVGHO6HQDGRTXHFHOHEUDEDHQWRQFHVUHXQLRQHVDOWDPHQWHFRQWHQFLRVDVVROLFLWDQGR
YDULDVRSLQLRQHVVREUHHOSUR\HFWRGHOH\)LQDOPHQWHORYROYLHURQDHQYLDUDO6HQDGRFRQXQLQIRUPH
QHJDWLYR DUJXPHQWDQGR TXH HO SUR\HFWR GH OH\ HUD XQ lDEDQGRQR LQQHFHVDULR YDQR \ WRWDOPHQWH
SHOLJURVRGHOSULQFLSLRFRQVWLWXFLRQDO>@VLQSUHFHGHQWHVQLMXVWLILFDFLQ{&RQVHWHQWDYRWRVDIDYRU
\YHLQWHHQFRQWUDHO6HQDGRGHFLGLGHYROYHUORDXQFRPLWSDUDTXHVHYROYLHUDDUHGDFWDU7RGRVORV
HOHPHQWRVGHlGHVLJQDFLQWHQGHQFLRVDGHPLHPEURVDILQHV{TXHGDURQIXHUD5RRVHYHOWVHUDLQFDSD]
GH HOLPLQDU ODV UHVWULFFLRQHV TXH LPSRQD D VX SRGHU HO 7ULEXQDO 6XSUHPR $XQTXH HO SRGHU GH
5RRVHYHOW HVWXYLHUD OLPLWDGR KXER DFXHUGRV \ HO 7ULEXQDO FRQVLGHU FRQVWLWXFLRQDOHV ODV OH\HV GH
6HJXULGDG6RFLDO\GH5HODFLRQHV/DERUDOHV1DFLRQDOHV
0VLPSRUWDQWHTXHHOGHVWLQRGHDTXHOODVGRVOH\HVIXHODOHFFLQJHQHUDOGHDTXHOHSLVRGLR/DV
LQVWLWXFLRQHV SROWLFDV LQFOXVLYDV QR VRODPHQWH FRPSUXHEDQ ODV JUDQGHV GHVYLDFLRQHV GH ODV
LQVWLWXFLRQHVHFRQPLFDVLQFOXVLYDVVLQRTXHWDPELQVHUHVLVWHQDORVLQWHQWRVGHVRFDYDUVXSURSLD
FRQWLQXDFLQ(OLQWHUVLQPHGLDWRGHO&RQJUHVRGHPFUDWD\HO6HQDGRHUDGHVLJQDUWHQGHQFLRVDPHQWH
DPLHPEURVDILQHVHQHO7ULEXQDO\JDUDQWL]DUTXHWRGDODOHJLVODFLQGHO1HZ'HDOVREUHYLYLHUD6LQ
HPEDUJR GH OD PLVPD IRUPD TXH ODV OLWHV SROWLFDV EULWQLFDV GH SULQFLSLRV GHO VLJOR;9,,,
FRPSUHQGLHURQ TXH VXVSHQGHU HO (VWDGR GH GHUHFKR SRQGUD HQ SHOLJUR ORV EHQHILFLRV TXH KDEDQ
DUUDQFDGRDODPRQDUTXDORVFRQJUHVLVWDV\ORVVHQDGRUHVFRPSUHQGLHURQTXHVLHOSUHVLGHQWHSRGD
VRPHWHUODLQGHSHQGHQFLDGHOSRGHUMXGLFLDOHQWRQFHVVHUHGXFLUDHOHTXLOLEULRGHSRGHUHQHOVLVWHPD
TXHORVSURWHJDGHOSUHVLGHQWH\JDUDQWL]DEDODFRQWLQXLGDGGHLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVSOXUDOLVWDV
4XL] 5RRVHYHOW KDEUD GHFLGLGR PV DGHODQWH TXH REWHQHU PD\RUDV OHJLVODWLYDV LPSOLFDED
GHPDVLDGRFRPSURPLVR\WLHPSR\TXHHQYH]GHHVRJREHUQDUDSRUGHFUHWRUHGXFLHQGRWRWDOPHQWH
HOSOXUDOLVPR\HOVLVWHPDSROWLFRHVWDGRXQLGHQVH6LQGXGDHO&RQJUHVRQRORKDEUDDSUREDGRSHUR
HQWRQFHV5RRVHYHOWSRGUDKDEHUDSHODGRDODQDFLQDILUPDQGRTXHHO&RQJUHVRLPSHGDDSOLFDUODV
PHGLGDV QHFHVDULDV SDUD OXFKDU FRQWUD OD 'HSUHVLQ 3RGUD KDEHU XWLOL]DGR OD SROLFD SDUD FHUUDU HO
&RQJUHVR6XHQDGHVFDEHOODGR"(VWRHVH[DFWDPHQWHORTXHRFXUULHQ3HU\9HQH]XHODHQODGFDGD

GH ORV QRYHQWD /RV SUHVLGHQWHV )XMLPRUL \ &KYH] DSHODURQ D VX PDQGDWR SRSXODU SDUD FHUUDU XQRV
FRQJUHVRV SRFR FRRSHUDWLYRV \ SRVWHULRUPHQWH YROYHU D UHGDFWDU VXV &RQVWLWXFLRQHV SDUD UHIRU]DU
DPSOLDPHQWH ORV SRGHUHV GHO SUHVLGHQWH (O WHPRU D HVWD FXHVWD UHVEDODGL]D SRU SDUWH GH TXLHQHV
FRPSDUWDQHOSRGHUEDMRLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVSOXUDOLVWDVHVH[DFWDPHQWHORTXHKL]RTXH:DOSROHQR
DPDDUD ORV WULEXQDOHV EULWQLFRV HQ OD GFDGD GH \ OR TXH SURYRF TXH HO &RQJUHVR
HVWDGRXQLGHQVH QR DSR\DUD HO SODQ GH GHVLJQDFLQ WHQGHQFLRVD GH PLHPEURV DILQHV GH 5RRVHYHOW (O
SUHVLGHQWHKDEDWRSDGRFRQHOSRGHUGHORVFUFXORVYLUWXRVRV
1RREVWDQWHHVWDOJLFDQRVLHPSUHIXQFLRQDVREUHWRGRHQVRFLHGDGHVTXHSXHGHQWHQHUDOJXQRV
UDVJRVLQFOXVLYRVSHURTXHVRQDPSOLDPHQWHH[WUDFWLYDV<DKHPRVYLVWRHVWDVGLQPLFDVHQ5RPD\
9HQHFLD 2WUR HMHPSOR HV OD FRPSDUDFLQ GHO LQWHQWR IUXVWUDGR GH 5RRVHYHOW GH GHVLJQDU
WHQGHQFLRVDPHQWHDPLHPEURVDILQHVHQHO7ULEXQDOFRQDFFLRQHVVLPLODUHVHQ$UJHQWLQDGRQGHKXER
OXFKDVFUXFLDOHVFRPRVWDHQHOFRQWH[WRGHLQVWLWXFLRQHVSROWLFDV\HFRQPLFDVSUHGRPLQDQWHPHQWH
H[WUDFWLYDV
/D &RQVWLWXFLQ DUJHQWLQD GH FUH XQ 7ULEXQDO 6XSUHPR FRQ GHUHFKRV VLPLODUHV D ORV GHO
7ULEXQDO 6XSUHPR HVWDGRXQLGHQVH 8QD GHFLVLQ GH SHUPLWD DO 7ULEXQDO DUJHQWLQR DVXPLU HO
PLVPRSDSHOTXHHO7ULEXQDO6XSUHPRGH(VWDGRV8QLGRVDODKRUDGHGHFLGLUVLXQDOH\HVSHFILFDHUD
FRQVWLWXFLRQDO (Q WHRUD HO 7ULEXQDO 6XSUHPR SRGUD KDEHU GHVDUUROODGR XQR GH ORV HOHPHQWRV
LPSRUWDQWHVGHODVLQVWLWXFLRQHVSROWLFDVLQFOXVLYDVHQ$UJHQWLQDSHURHOUHVWRGHOVLVWHPDSROWLFR\
HFRQPLFRFRQWLQXVLHQGRDOWDPHQWHH[WUDFWLYR\HQ$UJHQWLQDQRKDEDQLSOXUDOLVPRQLFHVLQGH
SRGHUHV D DPSOLRV VHJPHQWRV GH OD VRFLHGDG &RPR HQ (VWDGRV 8QLGRV HO SDSHO FRQVWLWXFLRQDO GHO
7ULEXQDO6XSUHPRWDPELQVHUDFXHVWLRQDGRHQ$UJHQWLQD(Q-XDQ'RPLQJR3HUQIXHHOHJLGR
GHPRFUWLFDPHQWHSUHVLGHQWHGH$UJHQWLQD+DEDVLGRFRURQHO\DGTXLULUHOHYDQFLDQDFLRQDOWUDVXQ
JROSH PLOLWDU HQ TXH OH KDED QRPEUDGR PLQLVWUR GH 7UDEDMR (Q HVWH SXHVWR FRQVWUX\ XQD
FRDOLFLQ SROWLFD FRQ ORV VLQGLFDWRV \ HO PRYLPLHQWR GH ORV WUDEDMDGRUHV TXH VHUD FUXFLDO SDUD VX
FDQGLGDWXUDSUHVLGHQFLDO
3RFR GHVSXV GH OD YLFWRULD GH 3HUQ VXV SDUWLGDULRV HQ OD &PDUD GH 'LSXWDGRV SURSXVLHURQ OD
GHVWLWXFLQGHFXDWURGHORVFLQFRPLHPEURVGHO7ULEXQDO/RVFDUJRVSUHVHQWDGRVFRQWUDHO7ULEXQDO
HUDQYDULRV8QRHUDDFHSWDULQFRQVWLWXFLRQDOPHQWHODOHJDOLGDGGHGRVUHJPHQHVPLOLWDUHVHQ\
 ORTXHHUDEDVWDQWHLUQLFR\DTXH3HUQKDEDWHQLGRXQSDSHOFODYHHQHOVHJXQGRJROSH 2WUR
VHFHQWUDEDHQODOHJLVODFLQTXHHO7ULEXQDOKDEDLQYDOLGDGRLJXDOTXHVXKRPORJRHVWDGRXQLGHQVH
-XVWR DQWHV GH OD HOHFFLQ GH 3HUQ FRPR SUHVLGHQWH HO 7ULEXQDO KDED DGRSWDGR XQD GHFLVLQ TXH
DILUPDED TXH HO FRPLW GH UHODFLRQHV /DERUDOHV 1DFLRQDO GH 3HUQ HUD LQFRQVWLWXFLRQDO ,JXDO TXH
5RRVHYHOW KDED FULWLFDGR PXFKR DO 7ULEXQDO 6XSUHPR HQ VX FDPSDD GH UHHOHFFLQ GH 3HUQ
KL]RORPLVPRHQVXFDPSDDGH1XHYHPHVHVGHVSXVGHLQLFLDUHOSURFHVRGHGHVWLWXFLQOD
&PDUDGH'LSXWDGRVGHVWLWX\DWUHVGHORVMXHFHVHOFXDUWR\DKDEDGLPLWLGR(O6HQDGRDSUREOD
PRFLQ3HUQQRPEUHQWRQFHVDFXDWURMXHFHVQXHYRV(OGHELOLWDPLHQWRGHO7ULEXQDOVLQGXGDWXYR
FRPRHIHFWROLEHUDUD3HUQGHOPLWHVSROWLFRV$SDUWLU