ceipguillemdemontgri.blogspot.

com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

CURS 2016/2017
GRUP I ETAPA

CONTINGUTS PROGRAMATS DE L’ÀREA: LLENGUA CATALANA
1R TRIMESTRE
Unitat Didàctica 1: L’ODISSEA
- Lectura i comprensió d’un text.
- Els tipus de diccionaris
- Text, paràgraf i oració.
- L’accent grafic, remarques sobre l’accentuació.
- Presentacions per escrit.
- Presentacions orals
- Els gèneres literaris.
- Dades personals.

Unitat Didàctica 3: UN CIENTÍFIC
ENAMORAT
- Lectura i comprensió d’una narració.
- Paraules polisèmiques i homònimes.
- Els determinants.
- La dièresi.
- Textos cohesionats.
- Comparació i personificació.
- Invents de fa 30 anys i actuals.

Unitat Didàctica 2: LES FIGUES
- Lectura i comprensió d’un reportatge.
- Paraules sinónimes i antònimes.
- Les classes de noms. Gènere i nombre.
- L’accent diacrític.
- Textos coherents.
- Grans temes de la literatura.
- Llegim i viatjam.

Unitat Didàctica 4: MARIE CURIE
- Lectura i comprensió d’una narració.
- Paraules derivades amb sufixos.
- l’adjectiu.
- L’apostrofació.
- Biografia, autobiografia, i memòries.
- Contam records.
- La metàfora i la metonímia.
- Fonts d’informació.

Unitat Didàctica 5: EL VISC
- Narració: elaboració dels autors.
- Paraules derivades amb prefixos.
- Els pronoms personals tònics. Els pronoms febles.
- La essa sorda.
- El text expositiu.
- L’exposició.
- Els tipus de narrador.
- Una recepta de cuina.

2N TRIMESTRE
Unitat Didàctica 6: LA MIGRACIÓ DELS
OCELLS

Unitat Didàctica 7: LA GRANJA
D’ESPORLES

- Lectura i comprensió d’un text expositiu.
- Paraules compostes.
- Les conjugacions. Les desinències verbals. El
mode.
- La essa sonora.
- Peus de foto.
- Descrivim objectes i escenes.
- El retrat dels personatges.
- Conviure amb els estornells.

- Narració. Elaboració dels autors.
- Família lèxica i camp semàntic.
- Les formes verbals. La veu passiva.
- Paraules amb j, g, tj i tg.
- Resumim i ampliam una narració.
- El club de lectura.
- L’ambientació del relat.
- Espais naturals.

Unitat Didàctica 8: QUIN MAL ET
TURMENTA, TIRANT?

Unitat Didàctica 9: EL MONSTRE

- Lectura i comprensió d’un text teatral.
- Definició i formació de noms.
- Verbs regulars i irregulars. Verbs impersonals.
Perífrasis verbals.
- Paraules amb x, ix, tx, i ig.
- Senyals i icones.

MD020211

- Lectura i comprensió d’un text teatral.
- Definició i formació d’adjectius.
- Els adverbis.
- La vocal neutra.
- El programa de mà.
- Feim teatre.
- El text: diàlegs i monòlegs.

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

- Codis sonors.
- El text teatral.
- Altres codis.

CURS 2016/2017
GRUP I ETAPA

- El processador de textos.

Unitat Didàctica 10: CEL I NÚVOLS
- Lectura i comprensió d’un poema.
- Definició i formació de verbs.
- Les preposicions. Les conjuncions.
- Paraules acabades en p, b, t, d, c i g.
- El text d’instruccions.
- Explicam regles de joc.
- Rimes i estrofes.
- Els núvols.

3R TRIMESTRE
Unitat Didàctica 11: TREPITJA FORT, ROC
- Lectura i comprensió d’una cançó.
- El sentit figurat: frases fetes.
- L’oració. El sintagma nominal subjecte.
- Paraules amb b i amb v. Les lletres m i n.
- La notícia i el reportatge.
- Els informatius.
- Versos encadenats.
- El processador de textos.

Unitat Didàctica 13: CONCURS DE SALTS
- Lectura i comprensió d’un còmic.
- Les onomatopeies.
- Complement directe i indirecte. Complements
circumstancials.
- Paraules amb h. Expressions que sonen igual.
- Els textos d’opinió.
- Fem un debat.
- El còmic.
- Canvi d’etapa.

Unitat Didàctica 15: MIRA QUÈ DIU EL DIARI
- Lectura i comprensió d’un text periodístic.
- Les varietats de la llengua.
- La comunicació. Les llengües d’Espanya.
- Els signes de puntuació.
- El llenguatge literari en la vida quotidiana.
- Avisos orals.
- La literatura i la premsa.
- Coneixem les nostres illes.

MD020211

Unitat Didàctica 12: REUNIÓ D’ANIMALS
AL GRANER
- Lectura i comprensió d’una narració.
- Les paraules comodí. Tabú i eufemisme.
- El sintagma verbal o predicat. El predicat
nominal.
- La ela geminada. Ús de r i de rr.
- l’entrevista escrital
- Comentam poemes.
- L’enquesta.

Unitat Didàctica 14: L’AJUT D’EN BEN
GUNN
- Lectura i comprensió d’una narració.
- Neologismes i extrangerismes. Castellanismes.
- Les classes d’oracions. Les interjeccions.
- Els signes de puntuació.
- Resumim una pel.lícula.
- Miram la tele.
- El guió d’una pel.lícula.
- La màgia del cinema.

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

CURS 2016/2017
GRUP I ETAPA

CONTINGUTS PROGRAMATS DE L’ÀREA: LLENGUA CASTELLANA

1R TRIMESTRE
-

Una lectura individual obligatoria: libre elección.
Desarrollo del programa EME de ICAPE.

UNIDAD 1: ¡Pínteme un retrato!
• Lectura y comprensión de un texto
narrativo de ficción: ¡Pínteme un retrato!
• La tilde en palabras agudas, llanas,
esdrújulas y sobresdrújulas.
• Texto, párrafo, enunciado.
• Tipos de diccionarios.
• Usos de la lengua: coloquial y formal.
• Los géneros y temas literarios.
• Creación de un mural.

UNIDAD 2: Doña Tres

• Lectura y comprensión de un texto narrativo
de ficción: Doña Tres.
• Diptongos, triptongos e hiatos.
• Clases de nombres.
• El género y el número en los nombres.
• Sinónimos y antónimos.
• Los conectores en los textos.
• La comparación y la personificación.
• Creación de un tablón de anuncios para el
aula.
UNIDAD 4: Fauna poética
• Lectura y comprensión de los poemas
iniciales Arañas y La lagartija y el mago.
• Interrogativos y exclamativos.
• El adjetivo y sus grados.
• Palabras derivadas (I).
• El lenguaje no verbal.
• Los personajes principales y secundarios.
• Realización de un gráfico

UNIDAD 3: Julio Verne
• Lectura y comprensión de un texto
biográfico: Julio Verne.
• Acentuación de monosílabos: la tilde
diacrítica.
• Los determinantes.
• Polisemia y homonimia.
• Otros procedimientos de cohesión textual:
conectores y palabras relacionadas por su
significado con otras del texto.
• La metáfora y la metonimia.
• Los textos tradicionales
UNIDAD 5: Esto es Troya
• Lectura y comprensión del texto teatral inicial: Esto es Troya.
• Acentuación de palabras compuestas.
• Clases de pronombres.
• Prefijos de lugar o negación.
• La descripción.
• El retrato literario (I).
• Creación e interpretación de un plano.

2N TRIMESTRE
-

Una lectura colectiva obligatoria: “Otra vez Don Quijote” (Érase una vez Don Quijote”, segunda parte”).
Desarrollo del programa EME de ICAPE.

UNIDAD 6: Semana cultural
• Lectura y comprensión del texto informativo
inicial: Semana cultural.
• Signos de puntuación (I).
• El verbo (I).
• Diminutivos, aumentativos y despectivos.
• El resumen y el esquema de un texto.
• El retrato literario (II).
• Los mapas conceptuales

MD020211

UNIDAD 7: Peter Pan
• Lectura y comprensión de la poesía inicial
Peter Pan.
• Los signos de puntuación (II).
• El verbo (II).
• Campo semántico. Familia de palabras.
• Hacer un informe.
• La leyenda y el cuento populares.
• Organizar la agenda de un evento cultural

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

CURS 2016/2017
GRUP I ETAPA

UNIDAD 8: Sueños
UNIDAD 9: Nuestro pequeño mundo
• Lectura y comprensión del texto inicial:
• Lectura y comprensión del texto inicial:
Sueños.
Nuestro pequeño mundo.
• Los signos de puntuación (III).
• Palabras con b y con v.
• El verbo (III).
• El adverbio.
• Formación y definición de nombres.
• Formación y definición de adjetivos.
• Elaborar un texto instructivo.
• Realizar entrevistas.
• Biografías y autobiografías.
• El teatro (I).
• La noticia.
• La presentación.
UNIDAD 10: El contador de historias
• Lectura y comprensión del texto inicial: El contador de historias.
• Palabras con g y con j.
• Preposiciones y conjunciones.
• Formación y definición de verbos.
• Improvisar escenas teatrales.
• El teatro (II).
• Elaboración de un banco de palabras.

3R TRIMESTRE
-

Una lectura colectiva o individual obligatoria: pendiente de elección.
Desarrollo del programa EME de ICAPE.

UNIDAD 11: Preguntas curiosas
• Lectura y comprensión del texto inicial:
Preguntas curiosas.
• Palabras con ll y con y.
• El sujeto.
• El sentido propio y el figurado.
• El reportaje.
• El poema (I).
• La cubierta y contracubierta de un libro.
UNIDAD 13: La jirafa
• Lectura y comprensión de la exposición
inicialPreguntas curiosas.
• Palabras con z, c, -cc-, -d.
• Los complementos del verbo
• Extranjerismos, neologismos y arcaísmos.
• La dramatización de romances.
• El comentario de un poema.
• La carta.

UNIDAD 12: Versos viajeros
• Lectura y comprensión del poema Cuando
sea mayor pienso ir a verlo.
• Palabras con s y con x.
• predicado.
• Frases hechas.
• Palabras comodín.
• El debate.
• El soneto.
• El cómic.
UNIDAD 14: Jasón y los argonautas
• Lectura y comprensión de la narración
inicial: Jasón y los argonautas.
• Las palabras con h.
• Clases de oraciones.
• Las interjecciones.
• Las palabras tabú y los eufemismos.
• El lenguaje de la publicidad.
• El guion cinematográfico.
• La crítica de cine.

UNIDAD 15: Poesía cotidiana
• Lectura y comprensión de La palma de mi mano y La mesa donde escribo.
• Palabras homófonas.
• Las lenguas de España. El español de América.
• Siglas y acrónimos. Abreviaturas.
• Interpretar anuncios.
• La literatura y la prensa escrita.
• El lenguaje publicitario

MD020211

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

CURS 2016/2017
GRUP I ETAPA

CONTINGUTS PROGRAMATS DE L’ÀREA: LLENGUA ANGLESA
1R TRIMESTRE
Unitat Didàctica 0
IT,Months,transport,numbers,places
There is/are
You can/can’t
Unitat Didàctica 2
Animal characteristics and abilities
Art descriptions
Actions

Unitat Didàctica 1
Personality
Verbs for emotions
Daily routines
Unitat Didàctica 3
Ecology
Electronic equipment
Questions with How...?

2N TRIMESTRE
Unitat Didàctica 4
Film genres
TV programmes
Past Simple

Unitat Didàctica 5
Fabric
Clothes
Past Simple(II)

3R TRIMESTRE
Unitat Didàctica 6
Activities
Music
Competition

Unitat Didàctica 7
Parts of the city
Facilities
City problems

CONTINGUTS PROGRAMATS DE L’ÀREA: MATEMÀTIQUES

1R TRIMESTRE
-

Desarrollo del programa EME de ICAPE.

UD. 1 SISTEMA DE NUMERACIÓN
DECIMAL

UD. 2 OPERACIONES CON NÚMEROS
NATURALES

• Lectura del texto motivador e interpretación de la
lámina para desarrollar la expresión oral.
• El sistema de numeración decimal.
• Lectura y escritura de números hasta el billón.
• Equivalencia entre los elementos del sistema de
numeración decimal.
• El valor de posición de las cifras.
• Descomposición de números.
• Comparación y ordenación de números
naturales.
• Redondeo y aproximación de los números
naturales.
• Los números romanos. Su lectura. Su escritura.
• Utilización de los números ordinales.
Comparación de números.
• Resolver problemas en contextos cotidianos.
• Cálculo mental.
• Confianza en las propias posibilidades, y
curiosidad y constancia en la búsqueda de
soluciones.

• Lectura del texto motivador e interpretación de
la lámina para desarrollar la expresión oral.
• La propiedad distributiva de la multiplicación.
• Práctica de la multiplicación.
• Práctica de la división.
• Operaciones combinadas: paréntesis y
jerarquía.
• Uso correcto de la calculadora para comprobar
resultados.
• Resolver problemas en contextos cotidianos.
• Cálculo mental.
• Confianza en las propias posibilidades, y
curiosidad y constancia en la búsqueda de
soluciones.

MD020211

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

CURS 2016/2017
GRUP I ETAPA

UD. 3 POTENCIA Y RAIZ CUADRADA

UD. 4 LA DIVISIBILIDAD

• Lectura del texto motivador e interpretación de la
lámina para favorecer la expresión oral.
• Potencias de base 10.
• Descomposición polinómica de un número.
• Raíces cuadradas.
• Cálculo de raíces cuadradas con calculadora.
• Resolución de problemas incidiendo en la
importancia de analizar las posibles soluciones.
• Cálculo mental.
• Comprensión de informaciones, adquisición de
vocabulario, uso de la lengua como instrumento de
comunicación y mantenimiento de una actitud
favorable hacia las matemáticas.
• Iniciativa y perseverancia a la hora de afrontar la
resolución de problemas y de defender opiniones,
desarrollando actitudes de respeto y colaboración
al trabajar en grupo.

• Lectura del texto motivador e interpretación de
la lámina para favorecer la expresión oral.
• La relación de divisibilidad: «ser múltiplo de»,
«ser divisor de».
• Los múltiplos de un número.
• Los divisores de un número.
• Cálculo del mínimo común múltiplo de dos o
más números.
• Criterios de divisibilidad.
• Números primos y números compuestos.
• En cálculo mental: multiplicar por 25 números
de dos y tres cifras y dividir entre 25 números de
tres cifras.
• Resolución de problemas. Aplicar técnicas
específicas que faciliten la resolución.

UD. 5 NÚMEROS POSITIVOS Y NEGATIVOS


Lectura del texto motivador e interpretación de la lámina para favorecer la expresión oral.
Números positivos y números negativos.
Representación y comparación de números enteros.
Suma de números enteros del mismo signo.
Suma de números enteros de diferente signo.
En cálculo mental: multiplicar por 20 números de dos cifras y dividir entre 20 números de tres cifras.
Resolución de problemas. Ordenar correctamente el enunciado.

2N TRIMESTRE
-

Desarrollo del programa EME de ICAPE.

UD. 6 LOS NÚMEROS NATURALES

UD. 7 LAS FRACCIONES

• Lectura del texto motivador e interpretación de la
lámina para favorecer la expresión oral.
• Los órdenes decimales: décimas, centésimas y
milésimas.
• Las equivalencias entre los distintos órdenes
decimales de un número decimal.
• Representación de números decimales en la recta
numérica.
• Comparación y ordenación de números decimales.
• Aproximación de números decimales por redondeo.
• Sumas y restas de números decimales.
• Multiplicación de un número decimal por un natural.
• Multiplicación de dos números decimales.
• Multiplicación de un número decimal por la unidad
seguida de ceros.
• División de un decimal entre un natural.
• División entre dos números decimales.
• División de un decimal entre la unidad seguida de
ceros.
• Resolución de problemas con operaciones con
números decimales.
• En cálculo mental: multiplicar por 19 y 21 números
de dos cifras.

• Lectura del texto motivador e interpretación
de la lámina para favorecer la expresión oral.
• La fracción de una cantidad.
• La fracción como cociente de dos números.
• Comparación de fracciones.
• Las fracciones equivalentes. Obtención de
fracciones equivalentes por simplificación y por
amplificación.
• Multiplicar mentalmente números de dos
cifras por 0,2.
• Dividir mentalmente números de dos cifras
entre 0,2.
• Pasos a seguir en la resolución de
problemas. Hacer preguntas intermedias.
• Comprensión de informaciones, adquisición
de vocabulario, uso de la lengua como
instrumento de comunicación.
• Iniciativa y perseverancia a la hora de
afrontar la resolución de problemas y de
defender opiniones, desarrollando actitudes de
respeto y colaboración al trabajar en grupo.

MD020211

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

CURS 2016/2017
GRUP I ETAPA

• Resolución de problemas. Seleccionar los datos
necesarios.

UD. 8 OPERACIONES CON FRACCIONES
• Lectura del texto motivador e interpretación de la
lámina para favorecer la expresión oral.
• Reducción de fracciones a común denominador.
• La suma y la resta de fracciones con distinto
denominador.
• Producto de fracciones.
• Cociente de fracciones.
• Resolución de problemas sencillos con fracciones.
• Multiplicar mentalmente números de dos cifras por
0,2 y 0,4.
• Dividir mentalmente números de dos cifras entre
0,2 y 0,4.
• Pasos a seguir en la resolución de problemas:
expresar con claridad el proceso.
• Comprensión de informaciones, adquisición de
vocabulario, uso de la lengua como
instrumento de comunicación.
• Iniciativa y perseverancia a la hora de afrontar la
resolución de problemas y de defender opiniones,
desarrollando actitudes de respeto y colaboración al
trabajar en grupo.

UD. 9 PORCENTAJES Y
PROBABILIDAD
• Lectura del texto motivador e interpretación
de la lámina para favorecer la expresión oral.
• Cálculo de aumentos y descuentos
porcentuales.
• Las magnitudes directamente
proporcionales. Identificarlas.
• La reducción a la unidad como estrategia
para resolver problemas de proporcionalidad.
• La regla de tres como procedimiento para
resolver problemas de proporcionalidad
directa.
• Multiplicar mentalmente números de dos
cifras por 0,25.
• Dividir mentalmente números de dos cifras
entre 0,25.
• Pasos a seguir en la resolución de
problemas: elegir correctamente la pregunta.

UD. 10 SISTEMAS DE MEDIDAS
• Lectura del texto motivador e interpretación de la lámina para favorecer la expresión oral.
• Las unidades de medida de longitud del sistema métrico decimal.
• Las unidades de medida de superficie del sistema métrico decimal.
• Distinción entre las unidades de longitud y las unidades de superficie.
• Expresiones complejas e incomplejas.
• Operaciones con unidades de superficie.
• El concepto de volumen.
• Las unidades de medida de volumen del sistema métrico decimal.
• Volumen y capacidad como magnitudes equivalentes.
• Multiplicar mentalmente números de una y dos cifras por 0,75 y 1,5.
• Pasos a seguir en la resolución de problemas: utilizar una tabla.

3R TRIMESTRE
-

Desarrollo del programa EME de ICAPE.

UD. 11 PERÍMETROS Y ÁREAS

UD. 12 LOS PLANOS Y LOS MAPAS

• Lectura del texto motivador e interpretación de la
lámina para favorecer la expresión oral.
• Perímetro y área de los paralelogramos.
• Área del triángulo.
• Perímetro y área de los polígonos regulares.
• Área del círculo.
• Longitud de una circunferencia.
• Área de las figuras planas por descomposición.
• Aproximación del área de figuras planas no
poligonales.
• Calcular mentalmente el 10% y el 20% de una
cantidad.

• Lectura del texto motivador para interpretar y
trabajar los contenidos de la unidad.
• Los planos y las maquetas.
• Localización de puntos en el plano.
• Sistema de coordenadas.
• Los mapas.
• La escala.
• Estrategias para resolver problemas: empezar
el problema por el final.
• Estrategias de cálculo mental: calcular el 30% y
el 60% de una cantidad.

MD020211

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

CURS 2016/2017
GRUP I ETAPA

• Pasos a seguir en la resolución de problemas:
simplifico el problema resolviéndolo por partes.

UD. 13 LOS CUERPOS GEOMÉTRICOS

UD. 14 ÁREAS Y VOLÚMENES

• Lectura del texto motivador e interpretación de la
lámina.
• Cuerpos geométricos con todas las superficies
planas: prismas y pirámides.
• Los poliedros regulares.
• Cuerpos geométricos con superficies curvas:
cilindros, conos y esferas.
• Desarrollos planos.
• Utilización de la terminología propia de la
geometría.
• Valoración de la manipulación, la representación
y la construcción de figuras geométricas como
recurso del aprendizaje de la geometría.
• Elaboración y uso de estrategias de cálculo
mental: calcular el 25% y el 75% de una cantidad.
• Resolución de problemas buscando
regularidades.

• Lectura del texto motivador e interpretación de
la lámina para favorecer los aprendizajes sobre la
medida.
• Cálculo del área del prisma y la pirámide.
• Cálculo del volumen del prisma y de la
pirámide.
• Cálculo del área del cilindro y del cono.
• Cálculo del volumen del cilindro y del cono.
• Resolución de problemas de superficies y
volúmenes en contextos familiares y cotidianos.
• Calcular mentalmente aumentos y
disminuciones en un 10% de una cantidad.
• Estrategia a seguir en la resolución de
problemas: resolver el problema en el espacio.
• Comprensión de informaciones, adquisición de
vocabulario, uso de la lengua como
instrumento de comunicación.
• Iniciativa y perseverancia a la hora de afrontar
la resolución de problemas y de defender
opiniones, desarrollando actitudes de respeto y
colaboración al trabajar en grupo.

UD. 15 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
• Lectura del texto motivador e interpretación de la lámina para favorecer los aprendizajes sobre
estadística y probabilidad.
• Concepto, cálculo y distinción de frecuencias absolutas y relativas.
• Concepto y cálculo de moda, mediana y media.
• Interpretación del histograma.
• Construcción e interpretación del polígono de frecuencias.
• Construcción e interpretación del diagrama de sectores.
• Las fracciones como expresión de probabilidad.
• El cálculo de probabilidades a partir de datos.
• Cálculo mental: cálculo de aumentos y disminuciones del 25% de una cantidad.
• Estrategia de resolución de problemas: buscar todos los casos posibles.

CONTINGUTS PROGRAMATS DE L’ÀREA: CIÈNCIES NATURALS

1R TRIMESTRE
Unitat Didàctica 1: ESTRUCTURA I
FUNCIONS DELS ÉSSERS VIUS
• Estructura d’una cèl·lula típica i tipus de
cèl·lules.
• Funcions vitals a les cèl·lules.
• Organització cel·lular dels éssers vius.
• Regne moneres: bacteris, formes i
característiques generals.
• Beneficis i perjudicis que ocasionen els
bacteris.
• El regne protoctists: característiques

MD020211

Unitat Didàctica 2: ELS ANIMALS
• Característiques
• Organització del
• Característiques
dels invertebrats.
• Característiques
peixos.
• Característiques
d’amfibis.
• Característiques
rèptils.

generals dels animals.
cos dels animals.
dels animals vertebrats i
dels peixos i tipus de
dels amfibis i tipus
dels rèptils i tipus de

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

generals.
• Protozous, característiques generals i
relacions amb l’ésser humà.
• Les algues: característiques generals.
• Beneficis i perjudicis que proporcionen i
ocasionen les algues a l’ésser humà.
• El regne dels fongs: característiques
generals.
• Tipus de fongs.
• Efectes beneficiosos i perjudicials dels
fongs en la biosfera i per a l’ésser humà.
• Els líquens.
• Els virus.
• Desenvolupament d’experiències per a
observar bolets i espores.
• Interpretació d’imatges d’éssers vius en
els regnes moneres, protoctists i fongs.
• Importància del coneixement científic i
com s’aplica en alimentació i medicina.
• Importància dels éssers vius dels primers
tres regnes en el conjunt de la biosfera.
• Observacions d’éssers vius i d’imatges
d’aquests.
• Respecte per la natura i apreciació de la
varietat i complexitat dels éssers vius.
• Comprensió d’informació, adquisició de
vocabulari, ús de la llengua com a
instrument de comunicació i manteniment
d’una actitud favorable cap a la lectura.
• Coneixement i aplicació d’elements,
operacions i estratègies matemàtiques per
resoldre problemes.
• Comprensió de la realitat social i exerció
d’una ciutadania constructiva, solidària i
respectuosa amb la societat i amb la natura.
• Coneixement i ús responsable de les TIC per fer
recerca sobre els éssers vius.
• Ús d’estratègies per tractar la informació,
convertir-la en coneixement propi i aplicar-la
a diferents contextos, i participació activa
en el mateix procés d’aprenentatge.
• Iniciativa i perseverança a l’hora d’acarar
problemes i defensar opinions.
Desenvolupament d’actituds de respecte i
col·laboració en treballar en grup.
• Elaboració de treballs i presentacions
amb sentit estètic.
• Apreciació de la bellesa en la natura i en
la vida quotidiana.

MD020211

GRUP I ETAPA

• Característiques de les aus i tipus d’aus.
• Característiques dels mamífers i tipus de
mamífers.
• Característiques dels diferents grups més
rellevants d’animals invertebrats: porífers,
cnidaris, anèl·lids, equinoderms, mol·luscs i
artròpodes.
• Observació i descripció d’animals:
anatomia, mitjans en els quals viuen,
maneres d’obtenció d’aliments i oxigen,
tipus de desenvolupament embrionari...

Observació i descripció de l’anatomia
externa i interna d’un peix: dissecció d’una
truita.
• Animals en perill d’extinció; causes,
localitzacions i proteccions que es duen a
terme.
• Valoració de la biodiversitat animal i
consciència de l’impacte de les activitats i
actituds humanes en la vida dels animals.
• Elaboració de treballs i presentacions amb
sentit estètic.

Reconeixement del valor cultural del
patrimoni natural.

Unitat Didàctica 3: CAP A UN MÓN SOSTENIBLE
• Tipus d’ecosistemes. Varietats i característiques.

CURS 2016/2017

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

CURS 2016/2017
GRUP I ETAPA

• Interpretació d’imatges en les quals es mostren diferents ecosistemes.
• Transformacions dels ecosistemes causades per les societats humanes al llarg de la història.
• Amenaces principals que pateixen els ecosistemes: deteriorament, destrucció i desaparició
d’espècies i pèrdues de terra.
• Pautes per contribuir a un desenvolupament sostenible.
• Accions governamentals de protecció de la natura.
• Empremta ecològica i activitats humanes que la generen.
. Utilització d’informació i aplicació de procediments matemàtics per calcular l’empremta ecològica.
• Líquens com a indicadors de la contaminació.
• Els fems i la seva durada.
• Estratègies per reduir fems molt contaminants i duradors.
• Valoració de l’impacte de les activitats humanes en els ecosistemes i consciència i actitud favorable
per a la protecció de la natura.

2N TRIMESTRE
Unitat Didàctica 4: LA NUTRICIÓ HUMANA
(I)

• Organització fisiològica del cos humà.
• Funcions vitals i aparells associats.
• Els nutrients i els diferents grups de
nutrients.
• Els aliments i la classificació d’aquests en
funció
dels nutrients: energètics,
constructius i reguladors.
• La dieta saludable.
• Importància de l’aigua.
• Identificació i classificació d’aliments de
consum freqüent i utilització de «rodes
d’aliments» per confeccionar dietes.
• La digestió i l’aparell digestiu.
• Identificació d’òrgans de l’aparell digestiu
en làmines i dibuixos.
• Transformacions dels aliments al llarg del
tub. Accions mecàniques i químiques.
• Algunes tècniques per conservar
aliments.
• Intoxicacions alimentàries i pautes per evitar-ne.
• Algunes alteracions
de la salut com a conseqüència de dietes
desequilibrades.
• Valoració de la importància de la dieta
saludable.
• Adquisició de pautes per augmentar
l’autonomia i la responsabilitat en la salut
mateixa.
• Interpretació d’informacions nutricionals
en etiquetes.
• Alimentació en altres cultures. Orígens
d’alguns aliments.
• Comprensió d’informació, adquisició de
vocabulari, ús de la llengua com a
instrument de comunicació i manteniment

MD020211

Unitat Didàctica 5: LA NUTRICIÓ HUMANA
(II)

• Funció i composició de l’aparell
respiratori.
• Descripció de les fases del procés de
respiració.
• Identificació i descripció d’òrgans
respiratoris i processos de la respiració.
• Intercanvis de substàncies de les cèl·lules
amb l’entorn exterior i l’aparell circulatori.
• Composició de l’aparell circulatori.
• Cavitats del cor i funcionament de les
vàlvules cardíaques.
• Composició de la sang: el plasma i les
cèl·lules sanguínies, i les seves funcions.
• La circulació pulmonar i la circulació
general de la sang.
• Descripció de la circulació de la sang
identificant vasos sanguinis, òrgans
d’intercanvi d’altres aparells i substàncies
que s’hi intercanvien.
• Les substàncies de rebuig i l’excreció.
• L’excreció a les glàndules sudorípares.
Formació i expulsió de la suor.
• Composició de l’aparell excretor.
• L’excreció als ronyons. Formació i expulsió
de l’orina.
• Adquisició de pautes per incrementar
l’autonomia i la responsabilitat en la higiene
i en la salut.
• Comprensió d’informacions, adquisició de
vocabulari, ús de la llengua com a
instrument de comunicació i manteniment
d’una actitud favorable cap a la lectura.
• Coneixement i aplicació d’elements,
operacions i estratègies matemàtiques per
interpretar informacions i resoldre
problemes.

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

d’una actitud favorable cap a la lectura.
• Coneixement i aplicació d’elements,
operacions i estratègies matemàtiques per
resoldre problemes.
• Coneixement i ús responsable de les TIC
a l’hora d’investigar sobre aliments, dietes i
aparells.
• Ús d’estratègies per tractar la informació,
convertir-la en coneixement propi i aplicar-la
a diferents contextos, i participació activa
en el procés d’aprenentatge.
. Iniciativa i perseverança a l’hora d’acarar
els problemes i de defensar opinions, i
desenvolupament d’actituds de respecte i
col·laboració en treballar en grup.
• Elaboració de treballs i presentacions
amb sentit estètic.
• Reconeixement del valor cultural de la
gastronomia de territoris i països diferents.

CURS 2016/2017
GRUP I ETAPA

• Ús d’estratègies i TIC per tractar la
informació, convertir-la en coneixement
propi i aplicar-la a diferents contextos, i
participació activa en el procés
d’aprenentatge.
• Iniciativa i perseverança a l’hora d’acarar
els problemes i defensar opinions, i
desenvolupament d’actituds de respecte i
col·laboració en treballar en grup.
• Elaboració de treballs amb sentit estètic.
• Coneixement i ús de recursos artístics i
expressius.

Unitat Didàctica 6: LA REPRODUCCIÓ HUMANA
• Característiques generals de la funció de reproducció en l’ésser humà.
• Gàmetes: òvuls i espermatozoides.
• Aparell reproductor masculí: òrgans i funcions.
• Aparell reproductor femení: òrgans i funcions.
• Utilització de làmines i dibuixos per a la identificació, localització i descripció d’òrgans i
de les seves funcions.
• La pubertat en els al·lots i les al·lotes: canvis en l’aparell reproductor i en els caràcters
sexuals secundaris.
• El cicle menstrual i les fases.
• Fases i processos de la reproducció humana.
• La fecundació.
• El desenvolupament de l’embrió i les fases.
• El part.
• Característiques del nadó durant els primers dies de vida.
• L’herència. Trets heretables i identificació de trets hereditaris en el cos.
• Utilització d’imatges per identificar fases diferents del desenvolupament embrionari.
• Respecte per les diferències sexuals que existeixen entre al·lotes i al·lots.
• Confiança en els adults responsables de la seva educació per plantejar dubtes i
inquietuds.
• Coneixement i aplicació d’estratègies i elements matemàtics per a la resolució de
problemes.
• Comprensió de la realitat i exercici d’una ciutadania constructiva i respectuosa amb un
mateix i amb els altres.
• Coneixement i ús responsable de les TIC per fer recerca sobre la reproducció humana.
• Ús d’estratègies per tractar la informació, transformar-la en coneixement propi i aplicarla en diferents contextos. Participació activa en el procés d’aprenentatge.
• Iniciativa i perseverança en la compleció de tasques, acarar els problemes i defensar
opinions. Desenvolupament d’actituds de respecte i col·laboració a l’hora de treballar en
grup.
• Elaboració de treballs i presentacions amb sentit estètic

3R TRIMESTRE
MD020211

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

Unitat Didàctica 7: LA MATÈRIA I ELS
SEUS CANVIS

• La matèria i les seves propietats
generals: massa i volum.
• La densitat, una propietat específica de
les substàncies. Càlcul de la densitat d’una
substància.
• Organització d’experiències per
determinar massa, volum i calcular densitat.
• Flotabilitat.
• Substàncies pures i mescles.
• Tipus de mescles: heterogènies i
homogènies. Aliatges, mescles especials.
• Procediments de separació dels
components de les mescles: decantació,
filtració, destil·lació, evaporació i
magnetisme.
• Organització d’experiències de separació
de components de mescles.
• Canvis físics i les seves característiques.
• Canvis químics. Característiques: reactius
i productes.
Aproximació a la simbolització d’una
reacció química.
• Reaccions químiques freqüents:
combustions i oxidacions.
• Reaccions químiques en els éssers vius:
digestió, fotosíntesi i fermentació.
• Símbols que adverteixen de la perillositat
de les substàncies.
• Utilització acurada de materials i
productes químics.
• Coneixement i aplicació d’estratègies i
elements matemàtics en la resolució de
problemes.
• Comprensió de la importància de la
ciència. Valoració del treball científic.
Biografies de científics i científiques.
• Coneixement i ús responsable de les TIC
en fer recerca sobre la matèria, els seus
canvis, usos de materials, biografies...
• Ús d’estratègies per tractar la informació,
transformar-la en coneixement propi i
aplicar-la en diferents contextos.
Participació activa en el procés
d’aprenentatge.
• Iniciativa i perseverança en la compleció
de tasques, acarar els problemes i defensar
opinions. Desenvolupament d’actituds de
respecte i col·laboració a l’hora de treballar
en grup.
• Elaboració de treballs i presentacions

MD020211

CURS 2016/2017
GRUP I ETAPA

Unitat Didàctica 8: L’ENERGIA. LA CALOR,
EL SOL I LA LLUM.

• L’energia: formes en què es manifestar i
fonts d’energia. El Sol com a principal font
externa d’energia del planeta.
• Transformacions naturals i artificials de
l’energia i la conservació d’aquestes.
• La calor i els seus efectes: augment de
temperatura i canvis d’estat.
• El so, les característiques i els efectes.
• La llum, les fonts i les característiques
generals.
• Comportament dels cossos en presència
de la llum: cossos opacs, transparents i
translúcids.
• La reflexió i les seves propietats. Miralls.
• La refracció i les seves propietats.
• Lents, tipus i usos.
• La descomposició o dispersió de la llum.
• Experiències i experiments per comprovar
propietats de la calor, la llum i el so.
• Interpretació d’imatges en les quals
s’aprecien formes de l’energia i els efectes
que tenen.
• Utilització acurada de materials comuns i
objectes de laboratori.
• Valoració de la importància del
coneixement científic i dels avenços
tecnològics per la repercussió que han
tingut en el progrés de la humanitat.
• Afermament i desenvolupament del
mètode científic.
• Coneixement i aplicació d’estratègies i
elements matemàtics en la resolució de
problemes.
• Coneixement i ús responsable de les TIC
en fer recerca sobre l’energia, les seves
formes i transformacions, i sobre la llum, la
calor i els seus efectes.
• Ús d’estratègies per tractar la informació,
transformar-la en coneixement propi i
aplicar-la en contextos diferents. Participació
activa en el procés d’aprenentatge.
• Iniciativa i perseverança en el
desenvolupament de tasques, experiències i
experiments, en acarar els problemes i en
defensar opinions. Desenvolupament
d’actituds de respecte i col·laboració a l’hora
de treballar en grup.
• Elaboració de treballs amb sentit estètic.
• Apreciació de la bellesa en la natura i en
la vida quotidiana.

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

CURS 2016/2017
GRUP I ETAPA

amb sentit estètic.
• Coneixement i ús de recursos artístics i
expressius.

Unitat Didàctica 9: L’ENERGIA, L’ELECTRICITAT I EL MAGNETISME

• Electricitat estàtica. Interaccions entre cossos carregats elèctricament.
• Corrents elèctrics.
• Cossos conductors i cossos aïllants.
• Organització d’experiències per identificar interaccions i efectes de l’electricitat.
• Circuit elèctric: generadors i tipus, cables i interruptors.
• Aparells receptors que transformen el corrent elèctric.
• Els imants: pols i camp magnètic.
• Interaccions entre imants.
• Usos dels materials magnètics.
• El magnetisme terrestre i la brúixola.
• Camp magnètic d’un corrent elèctric. Electroimant.
• Corrents induïts: dinamos i alternadors. Aprofitament.
• Construcció de circuits orientats a una finalitat: recerca, mètode científic...
• Perills dels corrents elèctrics i normes per evitar accidents.
• Utilització acurada de materials comuns i objectes de laboratori.
. Valoració de la importància del coneixement científic i dels avenços tecnològics per la
repercussió que han tingut en el progrés de la humanitat.
. Afermament i desenvolupament del mètode científic.
. Coneixement i aplicació d’operacions matemàtiques en la resolució de problemes.
. Coneixement i ús responsable de les TIC a l’hora de fer recerca sobre electromagnetisme,
descobriments científics i invencions tecnològiques.
. Ús d’estratègies per tractar la informació, transformar-la en coneixement i aplicar-la en
diferents contextos. Participació activa en el procés d’aprenentatge.
. Iniciativa i perseverança en la compleció de tasques, experiències i experiments, i en
acarar problemes i defensar opinions. Desenvolupament d’actituds de respecte i
col·laboració.
. Cura de l’estètica a l’hora d’elaborar treballs i presentacions.

CONTINGUTS PROGRAMATS DE L’ÀREA: CIÈNCIES SOCIALS

1R TRIMESTRE
Unitat Didàctica 7: SECTORS ECONÒMICS
• Els productes naturals i els productes
elaborats: definició, tipus, les matèries
primeres.
• El sector primari: l’agricultura, la
ramaderia, pesca, l’explotació forestal.
• El sector secundari: la mineria, les fonts
d’energia, les activitats industrials.
• El sector terciari: el comerç i el transport,
el turisme, altres serveis del sector terciari.
• Les activitats econòmiques a les Balears
• Els sectors de producció a Europa.
• Un procés industrial.

MD020211

Unitat Didàctica 8: ESPANYA EN EL S.XIX

• Espanya en l’edat contemporània: el
segle XIX.
• La guerra de la Independència i la tasca
de les Corts de Cadis (1808-1813).
• L’evolució política: des del regnat de
Ferran VII fins a la regència de María Cristina
(1814-1902).
• Les transformacions econòmiques i
socials del segle XIX.
• Art i cultura de l’Espanya del segle XIX.

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

CURS 2016/2017
GRUP I ETAPA

Unitat Didàctica 9: ESPANYA EN ELS SEGLES XX I XXI
• Espanya en l’Edat Contemporània: els segles XX i XXI.
• El regnat d’Alfons XIII i la dictadura de Primo de Rivera (1902-1931).
• La Segona República i la Guerra Civil (1931-1939). La dictadura de Franco (1939-1975).
La Transició a la democràcia i la Constitució de 1978.
• La democràcia i l’Espanya constitucional.
• Art i cultura de l’Espanya dels segles XX i XXI.
• Les illes Balears en l’Edat Contemporània.

2N TRIMESTRE
Unitat Didàctica 1: EL RELLEU
D’INTERIOR D’ESPANYA

Unitat Didàctica 2: EL RELLEU DE COSTA
D’ESPANYA

• La situació i relleu d’Espanya: la
localització d’Espanya; les característiques
generals del relleu d’Espanya. El mapa físic
d’Espanya.
• El relleu de l’interior peninsular (I):
l’altiplà i els seus sistemes muntanyosos;
els sistemes muntanyosos que voregen
l’altiplà.
• El relleu de l’interior peninsular (II): els
sistemes muntanyosos exteriors a l’altiplà;
les depressions exteriors a l’altiplà.

• El relleu de costa d’Espanya. El relleu de
les costes peninsulars i el relleu dels
arxipèlags.

Unitat Didàctica 3: LA HIDROGRAFIA D’ESPANYA
• La hidrografia. El riu; elements i característiques
d’un riu.
• Conques i vessants hidrogràfics.
• Els rius del vessant cantàbric: els rius que desemboquen al mar Cantàbric.
• Els rius del vessant atlàntic: els rius que desemboquen a l’oceà Atlàntic.
• Els rius del vessant mediterrani: els rius que desemboquen al mar Mediterrani; les
aigües dels arxipèlags.
• La hidrografia dels arxipèlags.

3R TRIMESTRE
Unitat Didàctica 4: L’ATMOSFERA I EL
CLIMA
• L’atmosfera de la Terra: composició i
parts de l’atmosfera; la importància doni-la
atmosfera; protegim l’atmosfera, la seva
contaminació.
• El temps atmosfèric i el clima. Elements
del clima: temperatura, pressió atmosfèrica,
humitat de l’aire, vent i precipitacions.
• Els factors climàtics: proximitat a
l’equador o als pols, influeix del mar, relleu.
• Els canvis en l’atmosfera: els fenòmens
atmosfèrics, la meteorologia.
• Les grans zones climàtiques.

MD020211

Unitat Didàctica 5: EL RELLEU D’EUROPA
• La situació i límits d’Europa.
• El relleu de l’interior d’Europa: Les grans
planes i altiplans. Els massissos i els
sistemes muntanyosos.
• El relleu de costa d’Europa: penínsules,
golfs, caps, fiords, ries i illes.

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

CURS 2016/2017
GRUP I ETAPA

• Les conseqüències de les nostres accions
quotidianes sobre el medi i la seva relació
amb el canvi climàtic. La protecció del medi
ambient com a manera de protegir el nostre
futur.

Unitat Didàctica 6: LA HIDROGRAFIA I ELS CLIMES D’EUROPA

• La hidrografia a Europa. Oceans i mars que envolten Europa. Llacs i rius europeus.
• El clima a Europa: Els climes de la zona temperada, els climes de la zona freda.

CONTINGUTS PROGRAMATS DE L’ÀREA: EDUCACIÓ FÍSICA

1R TRIMESTRE
1-Preparem el nostre cos
2-L'espai i el temps
3-Handball

1-Imatge i percepció, Activitat física i salut
2-Imatge i percepció, Activitat física i salut
3- Bloc de Continguts: Jocs i activitats
esportives

4-Acrossport
5-Jocs pre-esportius
6-Iniciació a l'hockey
7-Iniciació als esports de raqueta

4-Jocs i activitats esportives, Activitat física i
salut.
5-Jocs i activitats esportives, Activitat física i
salut
6-Habilitats motrius, Activitat física i salut
7-Jocs i activitats esportives, Habilitats
motrius,Activitat física i salut.

3R TRIMESTRE
8- Els capoeiristas
9-Els esports
10-Activitats en el medi

8- Habilitats motrius, Activitat física i salut.
9-Jocs i activitats esportives, Activitat física i
salut
10-Imatge i percepció, Activitat física i salut

CONTINGUTS PROGRAMATS DE L’ÀREA: ARTÍSTICA (MÚSICA)
1R TRIMESTRE
Repàs dels continguts del curs anterior
Audició dels instruments del companys músics
Teoría: L’aparell fonedor
Creació de ritmes sencills de percussió corporal per grups
Flauta dolça: Fandango
Cançons: Reciclem!
Dansa i moviment: Thriller (M. Jackson), Minoeskja

2N TRIMESTRE

MD020211

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

CURS 2016/2017
GRUP I ETAPA

Repàs dels continguts adquirits el passat trimestre
Teoria: Estils musicals contemporànis
Ritme: símcopes negra-blanca-negra i corxera-negra-corxera
Flauta dolça: Star Wars
Cançons: La pau
Dansa i moviment: Banana Boat Song
Audició: Mart, els planetes (G. Holst)
Concert didàctic a Can Ventosa (per confirmar)
3R TRIMESTRE
Repàs dels continguts adquirits en els anteriors trimestres
Enregistrament acústic d’una de les cançons apreses durant el curs
Teoria: estils de música contemporànis
Flauta dolça: Pirates del Carib
Cançons: Red River Valley, Somnis
Dansa i moviment: Sacarera (ball tradicional de l’Argentina)
Audició: BSO Pirates del Carib

CONTINGUTS PROGRAMATS DE L’ÀREA: ARTÍSTICA (PLÀSTICA)

1R TRIMESTRE
-

Treball de les dos dimensions: diferents materials (plastilina / fang)
La meva família: il·lustració lliure del concepte familiar amb llapis i colors de fusta
Fer decoracions/treballs per les festes que pertanyen al trimestre (Halloween, Nadal...)
Dins el projecte de ICAPE fem dissenys de LOGO pel projecte.
cercar idees de lo que volem fer projecte ICAPE.

2N TRIMESTRE
-

Textures: mosaics, ingredients culinaris (llenties/canyella/etc)
Collages i recreacions de quadres retallant i pegant troços de papers i teles diverses.
Fer decoracions/treballs per les festes que pertanyen al trimestre.
Fer material pel projecte de ICAPE.

3R TRIMESTRE
-

Pintor de referència: Monet (obra/biografia/etc)
Quadre lliure a partir d’imatge elegida per cada alumne
Fer decoracions/treballs per les festes que pertanyen al trimestre.
Fer material pel projecte de ICAPE .

MD020211

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

CURS 2016/2017
GRUP I ETAPA

CONTINGUTS PROGRAMATS DE L’ÀREA: RELIGIÓ CATÒLICA

1R TRIMESTRE
Unitat 1: Trobar-se amb Déu
Unitat 3: Valors i ensenyances de Déu en la
- Lectura: El sentinella que esperava
Bíblia
Déu
- Lectura: Pinotxo, un nin de veres
- Continguts religiosos: El desig de
- Continguts religiosos: Les ensenyances
salvació i Déu
de Déu en els llibres sapiencials
- Relat bíblic: Samuel troba Déu
- Relat bíblic: Job i el sentit de la vida
- Valors humans i cristians: Prendre
- Valors
humans
i
cristians:
La
consciència
comprensió
Unitat 2: Descobrir les religions dels món
- Lectura: Les ensenyances de Buda
- Continguts religiosos: Les aportacions
de les religions a la humanitat
- Relat bíblic: La història de Rut
- Valors humans i cristians: La tolerància

2N TRIMESTRE
Unitat 4: La revelació de Déu
Unitat 6: Aprendre a ser missioner de
- Lectura: Leonardo Da Vinci, un gran
Jesús
artista
- Lectura: L’exemple d’una esportista
- Continguts religiosos: Jesús i Déu
cristiana
- Relat bíblic: Els amics de Jesús
- Continguts religiosos: Jesús i la missió
de l’Església
- Relat bíblic: La vida de sant Pau
- Valors humans i cristians: la santedat
Unitat 5: L’alegria de comportar-se bé
- Lectura: L’homenet de paper
- Continguts religiosos: Jesús i la moral
cristiana
- Relat bíblic: Les temptacions de Jesús
- Valors humans i cristians: La dignitat
humana

3R TRIMESTRE
Unitat 7: L’alegria de viure en família
Unitat 9: La resurrecció de Jesús
- Lectura: Un matrimoni cristià exemplar
- Lectura: La darrera fulla
- Continguts religiosos: El sagrament del
- Continguts religiosos: La resurrecció i la
Matrimoni
Pasqua cristiana
- Relat bíblic: El miracle de les noces de
- Relat bíblic: Els deixebles d’Emmaús
Canà
- Valors humans i cristians: La salut
- Valors humans i cristians: Apadrinar.
Unitat 8: Servir l’Església
- Lectura: Sant Francesc Xavier

MD020211

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

-

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

CURS 2016/2017
GRUP I ETAPA

Continguts religiosos: La Confirmació i
l’Orde
Relat bíblic: La Pentecosta
Valors humans i cristians: Evangelitzar

CONTINGUTS PROGRAMATS DE L’ÀREA: VALORS SOCIALS I CÍVICS

1R TRIMESTRE
A través de la pantalla PDI veurem vídeos on es treballí els valors i les emocions i farem un
petit debat i/o treball.

Unitat Didàctica 1: APRENENT A SER JO
MATEIX

Unitat Didàctica 2: UNA QÜESTIÓ
D’AUTOCONTROL


L’autoconcepte: l’autoconeixement.
L’autovaloració.
• Els trets de la personalitat.

L’autoconsciència
emocional:
l’estil
personal i l’enfocament positiu.
• La respectabilitat i la dignitat personal.

• L’autocontrol: regular els sentiments i les
emocions desagradables.

Les estratègies de reestructuració
cognitiva. La resiliència.

Unitat Didàctica 3: ÉS LA TEVA
RESPONSABILITAT

Unitat Didàctica 4: VISIÓ DE FUTUR

• La responsabilitat: la presa de decisions
personals meditades.
• El sentit del compromís respecte d’un
mateix i dels altres.
la

La iniciativa. L’emprenedoria.
L’automotivació: l’autoproposta de fites.
La importància de la iniciativa privada en
vida econòmica i social.

2N TRIMESTRE
A través de la pantalla PDI veurem vídeos on es treballí els valors i les emocions i farem un
petit debat i/o treball.

Unitat Didàctica 5: L’ART DE COMUNICAR

Unitat Didàctica 6: PARLANT LA GENT
• Les habilitats de comunicació: la iniciació, S’ENTÉN
el manteniment i l’acabament de converses.
• La percepció i l’ocupació de l’espai físic
en la comunicació.
• Els elements de la comunicació no verbal
que afavoreixen el diàleg: to de veu i
manera de parlar.
• Els inhibidors de la comunicació.

• El diàleg: la recerca del millor argument.
• La creació de pensaments compartits a
través del diàleg.
• La inferència i el sentit de l’expressió dels
altres.
• Els elements de la comunicació no verbal
que afavoreixen el diàleg: to de veu i la
manera de parlar.

Unitat Didàctica 7: EM POS EN EL TEU
LLOC

Unitat Didàctica 8: PARAULES, FETS I
ACCIONS

• L’empatia. La intel·ligència interpersonal.
• L’altruisme.
• El respecte, la tolerància i la valoració de
l’altre: les conseqüències dels prejudicis.


Els drets i els deures. La Declaració
Universal dels Drets Humans: llibertat
d’expressió i d'opinió. La llibertat de
pensament, de consciència i de religió.

MD020211

ceipguillemdemontgri.blogspot.com
Tfn/fax: 971344818

CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ

CONTINGUTS A
TREBALLAR PER
ÀREES

CURS 2016/2017
GRUP I ETAPA

• L’anàlisi de les diferències culturals i els
fets discriminatoris: maltractament, exclusió
de
minories
ètniques,
camps
de
concentració i l’Holocaust.

3R TRIMESTRE
A través de la pantalla PDI veurem vídeos on es treballí els valors i les emocions i farem un
petit debat i/o treball.

Unitat Didàctica 9: COOPERANT VIVIM
MILLOR

• La interdependència i la cooperació: la
interdependència positiva.
• Compensació de carències dels altres.

La resolució de problemes en
col·laboració.
• Les conductes solidàries. L’acceptació
incondicional de l’altre.

La disposició d’obrir-se a un altre i
compartir punts de vista i sentiments.

Unitat Didàctica 11: LA VIDA EN SOCIETAT

• Els serveis públics i els béns comuns: la
contribució dels ciutadans a través dels
impostos.
• Els valors de la Constitució espanyola. Els
drets i els deures de la Constitució: els drets
i els deures de l’alumnat.
• Els valors socials i la democràcia: la
responsabilitat social i la justícia social.
• El respecte i la conservació del medi
ambient. L’actitud crítica davant la falta de
respecte i de conservació del medi ambient.

MD020211

Unitat Didàctica 10: RESOLENT
CONFLICTES

• El llenguatge positiu en la comunicació de
pensaments,
d'intencions
i
de
posicionaments personals.
• La resolució de conflictes: les fases de la
mediació formal. La transformació del
conflicte en oportunitat.
• La conceptualització del dilema moral. La
resolució de dilemes morals.