Está en la página 1de 10

DXWRYDORUL H DXWRYHWWRUL1

Vld xqd pdwulfh txdgudwd gl ruglqh ? uhdoh +r frpsohvvd, h xq yhwwruh


frorqqd1
Vh ' b frq b 5 U +r F, h 9' f/ doorud b ghwwr dxwrydoruh gl 
h o*dxwryhwwruh fruulvsrqghqwh d b1 Vl lqglfd frq Tb o*dxwrvsd}lr gl b/
flr
Tb ' i G ' bj ^ ifj1
Tb lqfoxgh wxwwl jol dxwryhwwrul hg dqfkh lo yhwwruh qxoor hg xq
vrwwrvsd}lr gl U? +r gl F? ,1
RVVHUYD]LRQL +lpsruwdqwl$,1
4, Vh b xq dxwrydoruh gl frq dxwryhwwruh / doorud b6 xq dxwrydoruh
gl 6 frq jol vwhvvl dxwryhwwrul/ shu rjql 6 lqwhur srvlwlyr1 Lqidwwl/ shu
6 ' 2/
2 ' ' b ' b ' bb ' b2 1
Door vwhvvr prgr vl surfhgh shu 6 jhqhulfr1 Vh lqyhuwleloh/ or vwhvvr
ydoh shu rjql 6 lqwhur qhjdwlyr1
5, Dxwrvsd}l gl dxwrydorul glvwlqwl kdqqr lq frpxqh vror lo yhwwruh qxoor/
flr dxwryhwwrul gl dxwrydorul glvwlqwl vrqr lqglshqghqwl1 Lqidwwl/ vh
 5 Tb h 5 T> , ' b h ' > , Eb > ' f
pd b 9' > , ' f1
Frph vl wurydqr dxwrydorul h dxwryhwwrul1
 ' b frq 9' f vl sx ulvfulyhuh frph E bU ' f/ fkh xq vlvwhpd
olqhduh rprjhqhr frq vrox}lrql qrq edqdol 9' f vh h vror vh

ghwE bU ' f 1


4

Txhvw*xowlpd o*htxd}lrqh ghjol dxwrydorul1 +Sx dffdghuh fkh xqd r


sl vrox}lrql vldqr frpsohvvh> lq txhvwr fdvr qrq vrqr dxwrydorul vh vl frq0
vlghudqr pdwulfl uhdol fkh rshudqr vx U? 1 Lqyhfh/ wxwwh oh pdwulfl frpsohvvh
fkh rshudqr vx F? kdqqr dxwrydorul,1
Lqglfkldpr frq Eb od vhjxhqwh hvsuhvvlrqh=
 Eb ' _i|E bU1
 Eb xq srolqrplr lq b/ ghwwr srolqrplr fdudwwhulvwlfr gl c hg kd
judgr ?1 Vl sx yhulfduh vxelwr fkh lo frh!flhqwh gl b? E? / phqwuh lo
whuplqh qrwr _i| +lqidwwl/ lo whuplqh qrwr gl xq srolqrplr Ef h/ qho
fdvr gho srolqrplr fdudwwhulvwlfr/ Ef ' _i|E fU ' _i| ,1

GLDJRQDOL]]D]LRQH GHOOH PDWULFL1


Xqd pdwulfh vl glfh gldjrqdol}}deloh vh hvlvwh xqd edvh idwwd gd dxwryhw0
wrul1 Lq txhvwd edvh vfulwwd lq irupd gldjrqdoh frq jol dxwrydorul vxood
gldjrqdoh1
F* xq lpsruwdqwh whruhpd fkh glfh fkh oh pdwulfl uhdol h vlpphwulfkh/
flr wdol fkh ' |/ vrqr gldjrqdol}}delol +ryyldphqwh qrq reeoljdwrulr
fkh xqd pdwulfh vld uhdoh h vlpphwulfd shu hvvhuh gldjrqdol}}deloh,1 Qho fdvr
|
|
frpsohvvr/ od frqgl}lrqh gl vlpphwuld ' c gryh irupdwd gdl
frpsohvvl frqlxjdwl ghjol hohphqwl gl |1
Shu xqd pdwulfh uhdoh 2 2 lo ulvxowdwr ryylr=


@ K
vlpphwulfd vh K ' S1 Wuryldpr jol dxwrydorul= _i|EbU ' f
S _
glyhqwd@b
K
_i|
' f / E@ b E_ b K2 ' f
K
_b
/ @_ n b2 E@ n _b K2 ' f / b2 E@ n _b K2 n @_ ' f1
{ ' E@ n _2 n eK2 e@_ ' @2 n _2 n eK2 e@_
' E@ _2 n eK2 A f1

Vh { ' f/ doorud K ' f h od pdwulfh jld gldjrqdoh1 Vh lqyhfh jol dxwrydorul


vrqr glvwlqwl iud orur +{ : f,/ jol dxwryhwwrul irupdqr xqd edvh/ shufk vrqr 2
h vrqr lqglshqghqwl shufk dssduwhqjrqr dg dxwrvsd}l gl dxwrydorul glvwlqwl1
Vh gldjrqdol}}deloh/ yxro gluh fkh fdpeldqgr edvh/ flr sdvvdqgr dg
xqd edvh idwwd gl dxwryhwwrul/ glyhqwd ' 3 / frq gldjrqdoh1 Od
irupxod qrq xqlfd/ qho vhqvr fkh txdovldvl pdwulfh fkh kd frph
frorqqh oh frpsrqhqwl gl xqd edvh gl dxwryhwwrul/ wudvirupd lq
xqd pdwulfh gldjrqdoh1

FRQGL]LRQL GL GLDJRQDOL]]DELOLW1
Vld _ Eb od prowhsolflw dojheulfd ghoo*dxwrydoruh b +flr od prowhsolf0
lw gl b frph udglfh gho srolqrplr fdudwwhulvwlfr, h 6 Eb od prowhsolf0
lw jhrphwulfd gl b +flr od glphqvlrqh ghoo*dxwrvsd}lr Tb,1 Vl kd vhpsuh
9 6 Eb 9 _ Eb1 Shu fxl/ qho fdvr frpsohvvr +flr qho fdvr gl pdwulfl
rshudqwl vx yhwwrul gl F? ,/ vlffrph xq srolqrplr gl judgr ? kd vhpsuh ?
udglfl/ vl kd vhpsuh
S

_ Eb ' ?/

S
gryh
od vrppd vx wxwwl jol dxwrydorul1 Doorud/ vh shu rjql b vl kd
6 Eb ' _ Eb/ flr jol dxwrydorul vrqr wxwwl uhjrodul/ fkldur fkh od pdwulfh
gldjrqdol}}deloh/
S shufk fl vrqr deedvwdq}d dxwryhwwrul lqglshqghqwl shu
irupduh xqd edvh
6 Eb ' ?1
Qho fdvr uhdoh/ txhvwr qrq edvwd/ shufk
qrq ghwwr fkh fl vldqr ?
S
udglfl
uhdol h txlqgl qrq jdudqwlwr fkh
_ Eb ' ?/ txlqgl qhpphqr fkh
S
6 Eb ' ?1 Doorud/ xqd
pdwulfh
uhdoh

gldjrqdol}}deloh
vh _ Eb ' 6 Eb
S
shu rjql b h/ lqrowuh/
_ Eb ' ?1
FDVL SDUWLFRODUL1
Vh xqd pdwulfh frpsohvvd kd dxwrydorul wxwwl glvwlqwl
gldjrqdol}}0
S
deloh1 Lqidwwl/ lq txhvwr fdvr/ _ Eb ' shu rjql b h
_ Eb ' ? h txlqgl
ghyh hvvhuh dqfkh 6 Eb ' / txlqgl vldpr qho fdvr gl dxwrydorul uhjrodul1 Xqd
pdwulfh
uhdoh fkh kd dxwrydorul wxwwl glvwlqwl gldjrqdol}}deloh vh/ lqrowuh/
S
_ Eb ' ?1
Xqd pdwulfh ghood irupd

3
E
E
'E
C

 f f
f 2 f
11
11 1 1
1
1 11
1
1
f
f r

4
F
F
F/
D

gryh c 2 c c r vrqr pdwulfl txdgudwh/ ghwwd pdwulfh d eorf0


fkl1 Vl sx glprvwuduh fkh lo vxr ghwhuplqdqwh xjxdoh do surgrwwr ghl
ghwhuplqdqwl ghl ydul eorffkl c 2c c r 1 Lqrowuh/ shu or vwxglr gl dxwr0
ydorul/ dxwrvsd}l h gldjrqdol}}delolw vl srvvrqr frqvlghuduh l ydul eorffkl
vhsdudwdphqwh1
RVVHUYD]LRQH1
Vh xqd pdwulfh gldjrqdol}}deloh wxwwh oh vxh srwhq}h lqwhuh 6 or vrqr1
Vh lqyhuwleloh h gldjrqdol}}deloh/ dqfkh oh vxh srwhq}h lqwhuh qhjdwlyh or
vrqr +edvwd ulfrugduh fkh h 6 kdqqr jol vwhvvl dxwryhwwrul,1
HVHPSL1
4, Wuryduh xqd pdwulfh fkh gldjrqdol}}d

'
 F
E
' C 2 2 D

2 2

Ghwhuplqldpr jol dxwrydorul=
_i|E bU '
b
b >
2
2
e
b

_i|E bU ' f / b2 b n ' f / b2 b n 2 ' f


e e
Oh vrox}lrql vrqr b ' h b2 ' 21
Shu b ' / vl kd
;
4

A
? % + ' f
f
E 2 2 F %
2
2
C
D + ' f /

A
=


 %n + 'f
2 2
2
2
3

, % ' +1
7
%
%

Doorud
o*dxwrvsd}lr uhodwlyr d b h xqd edvh / dg hvhpslr/ '


Shu b2 ' 2/ vl kd
;
4


A
? % 
f
E 2 2 2 F %
2
C
D + ' f /

A
= %

2
2 2
2
3

+'f
2

+'f
2

, % ' +1

Doorud o*dxwrvsd}lr T2 frvwlwxlwr gd yhwwrul gho wlsr1
/ dg hvhpslr/ 2 '

Rud srvvldpr vfulyhuh / phwwhqgr lq frorqqd h 2=

'


/

 3 '
2

%
%


1 Xqd edvh


/

h vl kd
3

43
4


 

f
E 2 2 F E 2 2 F
3

'  ' C
D C D ' f 2 1


2
2
2 2
5, Lq U frqvlghuldpr o*dssolfd}lrqh ) G U $ U wdoh fkh
$
$
) E
e ' 
e 2>

$

) E e 2 ' $
e >

$

$
) E e ' e 1

4
f f
Od pdwulfh dvvrfldwd d ) ' C f f D1
f f
3
4
b
f
f D ' E b Eb2 1
 Eb ' _i|E bU ' _i| C b
f
f b

 Eb ' f / b '

(
)

frq prowhsolflw 2

 frq prowhsolflw

Dxwrvsd}l= T ' i G ' j> T2 ' i G ' j


3

43 4 3 4
 f
%
f
 ' / E U ' f / C f D C + D ' C f D
f
f f
5
f
, oE ' / txlqgl holplqldpr gxh htxd}lrql h vvldpr gxh sdudphwul1
T 3
doorud4lo sldqr gl htxd}lrqh % + ' f/ flr 3
% '4
+h 53
T gho
4 wlsr
%

f
 ' C % D1 Xqd edvh gl T / dg hvhpslr/ ' C D/ 2 ' C f D1
5
f

43 4 3 4
f
%
f
 ' / E n U ' f / C f D C + D ' C f D
f f 2
5
f
, oE ' 2/ txlqgl holplqldpr
 xq*htxd}lrqh h vvldpr xq sdudphwur1
%n+ 'f
T2 doorud od uhwwd gl htxd}lrql
h xqd edvh gdwd gd '
5'f
4
3

C D1
f
Xqd pdwulfh gldjrqdol}}dqwh / dg hvhpslr/
9

4
f
 ' C f D
f f
3

4
f f
h vl kd ' 3 ' C f f D1
f f 
6, O*dssolfd}lrqh olqhduh s G U $ U gdwd gd
$
$
e 2>
s E
e ' 

$

$
sE e 2 ' e >
$
$
sE
e ' 
e /
qrq gldjrqdol}}deloh1 Lqidwwl/ od pdwulfh dvvrfldwd
3

4
f f
 ' C f f D
f f


h lo srolqrqlr fdudwwhulvwlfr Eb ' E b b2 n 1 Xq vror dxwrydoruh
uhdoh b ' 1 Doorud T kd glphqvlrqh h xq yhwwruh qrq edvwd shu irupduh
xqd edvh lq U 1 lqyhfh gldjrqdol}}deloh vx F/ flr frph hqgrpruvpr
gl F / shufk lq F kd wuh dxwrydorul glvwlqwl= b ' / b2 ' / b ' h l
fruulvsrqghqwl dxwrvsd}l kdqqr wxwwl glphqvlrqh 41
7, Od pdwulfh
3
E
E
'E
E
C

f
f
f
f

S
f
f
f

f
f
2
2
2

f
f
2
2
2

f
f
2
2
2

4
F
F
F
F
D

4
2 2 2

d eorffkl= '
c 2 ' C 2 2 2 D1 Lo sulpr eorffr kd
f S
2 2 2
dxwrydorul h S +od yhulfd lpphgldwd,1 Lo vhfrqgr eorffr kd udqjr / txlqgl
od glphqvlrqh gho qxfohr 2 +_4 !ih 2 ' oE2, h f xq dxwrydoruh gl
prowhsolflw jhrphwulfd 2 +lqidwwl/ _4 !ih 2 ' _4 !ihE2 fU ' _Ef,1
Lqrowuh/ ulxvfldpr d wuryduh vxelwr xq dowur dxwrydoruh/ rvvhuydqgr fkh


43 4 3 4
3 4
2 2 2

C 2 2 2 D C D ' C S D ' S C D/
2 2 2

shu fxl S xq dxwrydoruh1 O*dxwrydoruh kd prowhsolflw dojheulfd h jhr0


phwulfd xjxdoh d 1 Shu txdqwr uljxdugd o*dxwrydoruh S/ txhvwr kd prowhsolflw
dojheulfd xjxdoh d 2/ phqwuh vl ghyh wuryduh od vxd prowhsolflw jhrphwulfd=
3
E
E
E
E
C

f
f
f
f

S
f
f
f

f
f
2
2
2

f
f
2
2
2

f
f
2
2
2

43
FE
FE
FE
FE
DC

%
+
5F E
F E
F'E
F E
D C

;
3
|
A
%
%'
A
A
A
D
E
A
? +'|
E +
E 5
,
,
E
5'o
A
A
C 
A
A
'o
A
=

'o

%n+
S+
25 n 2 n 2
25 n 2 n 2
25 n 2 n 2

F
E
F E
F ' |E
F D E
D
C

D
f
f
f

F E
F E
F'E
F E
D C

F
E
F
E
FnoE
F
E
D
C

gd fxl xqd edvh shu o*dxwrvsd}lr ghoo*dxwrydoruh S =


;3
A
A
A
A
?E
E
E
E
A
A
C
A
A
=

D
f
f
f

4 3
F E
F E
FcE
F E
D C

f
f

4<
A
A
FA
A
F@
F /
FA
DA
A
A
>

f
f

S%
S+
S5
S
S

4
F
F
Fc
F
D

4
F
F
F
F
D

txlqgl S uhjroduh1 Lqqh/ f kd prowhsolflw jhrphwulfd xjxdoh d 2/ frph


ghwwr vrsud1 Dqfkh od prowhsolflw dojheulfd xjxdoh d 2/ shufk od pdwulfh
 gl ruglqh D/ shufl od vrppd ghooh prowhsolflw dojheulfkh ghyh gduh D=
6Ef ' D 6ES 6E ' D 2 ' 21 Srlfk wxwwl jol dxwrydorul vrqr
uhjrodul/ od pdwulfh gldjrqdol}}deloh1

WHRUHPD GL FD\OH\0KDPLOWRQ1
Vld xqd pdwulfh1 Deeldpr ylvwr fkh E% ' _i|E %U xq srol0
qrplr gl judgr ? qhood yduldeloh % h jol }hul gl E% vrqr jol dxwrydorul gl 1
Frqvlghuldpr lo vhjxhqwh lpsruwdqwh=
Whruhpd gl Fd|oh|0Kdplowrq1 Rjql pdwulfh udglfh gho vxr srol0
qrplr fdudwwhulvwlfr1
HVHPSLR1
Vld gdwd od pdwulfh


'


Srolqrplr fdudwwhulvwlfr= E% ' _i|E %U ' _i|

%

%

flr E% ' %2 % % n ' %2 e% n 21


Lo whruhpd glfh fkh/ vh do srvwr gl % phwwldpr h do srvwr gl phwwldpr
o*lghqwlw U/ rwwhqldpr od pdwulfh qxood/ flr
 E ' 2 e n 2U ' /
frq pdwulfh frq wxwwl f1 Lqidwwl


 


2
e
2 '
'

 e f
e e
e '
e 2

2 f
2U '
f 
2

f f
2
 e n 2U '
1
f f<

Shu oh pdwulfl 2 2 vhpsuh


 E% ' %2 %A o n _i| /
gryh A o od wudffld gl / flr od vrppd ghjol hohphqwl vxood gldjrqdoh1
Frqvhjxhq}d lqwhuhvvdqwh gho whruhpd gl Fd|oh|0Kdplowrq lo fdofror
ghood pdwulfh lqyhuvd +vh _i| 9' f,1
Vld E% ' E? %? n n &% n &f lo srolqrplr fdudwwhulvwlfr1
+Vl ulfrugl fkh lo frh!flhqwh gl %? vhpsuh E? h lo whuplqh qrwr/ flr
lo whuplqh gl srwhq}d f/ vhpsuh &f ' _i| ,1
 E ' / E? ? n n & n _i|  U ' 
/ dE? ?3 n &?3 ?32 n n & Uo ' _i|  U
/ dE? ?3 n &?3 ?32 n n & Uo ' _i|  3
gd fxl
3 ' 

dE? ?3 n &?3 ?32 n n & Uo


_i| 

HVHPSLR1
Gdwd
3

4
2
 ' C f 2 2 D/
f
vl kd E% ' % n S%2 b% n e/ txlqgl
3

4
e 2

3 ' E2 n S bU ' E2 S n bU ' C f 2 D


e
e
e
f 2

43

También podría gustarte