Está en la página 1de 1
ff) omtesteat ote by Coons CE CAN COKK Sint Baton’ d Penny ELBCCIONS AL CONSELL ESCOLAR CONVOCATORIA DELECCIONS PER A PARES I MARES [Na Pile Sere Seta, Dizetora del Cente i Presienta dela Justa Electoral, en compliment de alld ‘que vesubleix 2 TOrdee de 21 coctubre de 2002 (BOIB 26-10-02) que regia Pelecis dels Consels FEscolas i Organs de govern ripersonals dls centres dTducaié Infant, EducaciS Pima} Edveacis Secunda DISPOS, en nom de la Junta Elector, la CONVOCATORIA D'ELECCIONS AL CONSE. ESCOLAR, @acord amb les segients preciions 1, BLCENS ELECTORAL de tot ela Presi Mares Panunci del Centre dis dela data de des unnes del Cente eaten exposat al alll 2, Les RECLAMACIONS al ceas electoral ex selitaran nujangan esi taonat digi «Me Junta Electoral ins el dia 17 octubre ales 12 hove, 3. Les RESOLUCIONS als seclamacionsprerenads 2 inscripcions al Cens Electoral i el Censos defini es publican en el tue anus del Cente el dit 20 octubre, 4. Les CANDIDATURES seri presetades pee eset digit a la Junta Hlectonl a pat del dia de demi fins el dia 28 octabee les 12 hoses 5. BISORTEIG dels membres de lr mess electoral es ralitzati el proper dis 2 de novetbre les 1330 hors. 6. estat de sreig de mesa elector ies CANDIDATURES provisionalssetan_publicdes en dl tauel anuncis del cent el din 7 de novembre 7. Les RECLAMACIONS « lee candidates provisional es reslitnran mitjangant eectt monat Alig aa Junta Electra ins eda #de novembre lex 12 hors 8. Les RESOLUCIONS les rechmcions presentades les candies dfinitives es publican en sl tulll Pamancs del Centre el din 10 de novenbs, dia din del catnpanya electra. 9. Cada pare, mate o ttoe/a pode actme com a SUPERVISOR de la votaié a propos de TAPIMA 6 avait per deu signatures d'electos. El termini pet so-iciar Trerediaes com a supervisor finalca el dn Lf de novembre es 12 hoes, 10, solid de papetes i sobtes per VOTAR pet CORREU fiat el din 14 de novembre = les 12 hores. Ba aquest eas, es pods preseatar Sas el dia 22 de novembre aban de escrito sobzei la paperes en en sobre taneat sgt la June Electoral en el qual i haut inte a mis tuna ftoedpin del DN I sigaanstncomesponcat 11. Cada ELECTOR fie constar un mason de dos 2) noms, acreditant Ie sev dent a Phors de vou miljangant Peshbies del DNI o document smile. 12,Les VOTACIONS es realizaran el dia 22 de novembre, des de les 12330 hoes dns ates 14:30 sai de Portmany, 10 octubre de 2016 (eS psi 1 Stl Paty) Tare STe— eoat gua