Está en la página 1de 3

SEED

Prof.: Pedro Castillo C.

FICHA DE TRABAJO RAZONES TRIGONOMTRICAS


1.

En un tringulo ABC recto en C simplificar:


E = a . ctgA c . senB
a) 0

2.

b) 1/3

c) a

d) b

e)

En un tringulo rectngulo ABC recto en B reducir:


E = (secA - senC)ctgA - cosC
a) 1

3.

b) 2

c) 0

d) 3

e) -1

En un tringulo rectngulo ABC recto en B se cumple que: 2tgA = cscC

E 2senA 3tgC
Calcular:
a) 1

b) 2

c) 3
tgB

4.

Del grfico calcular x. Si:

d) 4

e) 5

3
2

a) 1
b) 2

4x + 2

c) 3
d) 4
e) 5

5.

Si:

7x + 1

sec x 7
E tg2x 42 senx

2m
Calcular:

6.

a) 10

b) 12

E 3 (tg tg )

ctg
2

Del grfico hallar:


a) 2
b) 3
c) 5
d)

2 3

e) 15

c) 14

d) 18

e) 20

SEED
Prof.: Pedro Castillo C.

x
M

7.

ctgy ctgz
ctgx

Del grfico calcular:

a) 1
b) 2
c) |
d) 1/4
e) 3/2
8.

En un tringulo ABC recto en A se cumple tgB = 0,75; adems: a b = 6 m


Hallar su permetro.
a) 12 m

9.

b) 24 m

d) 42 m

En la semicircunferencia mostrada calcular:


M

b)
c)

a)

2 3
3 3

d) 2
e) 3

10.

c) 36 m

Del grfico calcular tg.


a) 1
b)

E = 2tg + 6tg

e) 45 m

SEED
Prof.: Pedro Castillo C.
c)

d)

e)

3
2
2
3
3