Está en la página 1de 6

新山柏伶培华小学

第一学年科学评鉴(一)

姓名:

(

)

分数

 

%

班级:1( )

日期:

/

/2015

家长签约:

A.把生物涂上颜色。(10%

 

1.

2.

3.

4.

5.

家长签约 : A. 把生物涂上颜色。( 10% )   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
家长签约 : A. 把生物涂上颜色。( 10% )   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
家长签约 : A. 把生物涂上颜色。( 10% )   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
家长签约 : A. 把生物涂上颜色。( 10% )   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
家长签约 : A. 把生物涂上颜色。( 10% )   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

6.

7.

8.

9.

10.

家长签约 : A. 把生物涂上颜色。( 10% )   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
家长签约 : A. 把生物涂上颜色。( 10% )   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
家长签约 : A. 把生物涂上颜色。( 10% )   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
家长签约 : A. 把生物涂上颜色。( 10% )   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
家长签约 : A. 把生物涂上颜色。( 10% )   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

B.圈出正确的答案。(10%)

1. 生物需要(食物和水, 衣服和玩具)。

2. 我用(眼睛, 耳朵)分辨各种颜色。

3. 我们(要, 不要)尊重并接受自己和他人的身体状况。

4. 老鹰有(翅膀, 鳞片)它会飞。

5. 木槿(会, 不会)开花。

C.用线把活动和所用到的感觉器官连起来。(10%

1. 1

1. 1 2. 2 3. 3 4. 4 5. 5

2.

2

2

3.

3

3

4. 4

1. 1 2. 2 3. 3 4. 4 5. 5

5.

5
5

A.

A. B. C.     D.   E.

B.

B.

C.

 
 
 

D.

A. B. C.     D.   E.
 

E.

A. B. C.     D.   E.

D.把动物各部位的英文字母写在空格里。(20%

2.

1.

20% ) 2. 1. 3. A. 耳朵 B. 嘴巴 C. 眼睛 D. 角 E. 腿 F.

3.

A. 耳朵

B. 嘴巴

C. 眼睛

D.

E.

F. 尾巴

4.
4.
耳朵 B. 嘴巴 C. 眼睛 D. 角 E. 腿 F. 尾巴 4. 例: A 5. 7.

例:A

B. 嘴巴 C. 眼睛 D. 角 E. 腿 F. 尾巴 4. 例: A 5. 7. 8.

5.

7. 8. 9.
7.
8.
9.

6.

D. 角 E. 腿 F. 尾巴 4. 例: A 5. 7. 8. 9. 6. 10. G.

10.

G.

H. 眼睛

I. 翅膀

J. 尾巴

K.

E. 圈出正确的答案。(4%

1.

1. 显示器 2. 鼠标

显示器

2.

1. 显示器 2. 鼠标

鼠标

主机

显示器

3.

3. 鼠标 4. 主机

鼠标

4.

3. 鼠标 4. 主机

主机

显示器

键盘

F. 根据图片圈出动物的叫声。(10%

1. 2. 3. 叽叽 喔喔 哞哞 咩咩 哞哞 咪咪 4. 5. 6. 嘎嘎 汪汪 喔喔
1.
2.
3.
叽叽
喔喔
哞哞
咩咩
哞哞
咪咪
4.
5.
6.
嘎嘎
汪汪
喔喔
呱呱
汪汪
喵喵
1.
2.
3.
4.
5.
喔喔 呱呱 汪汪 喵喵 例 1. 2. 3. 4. 5. 走 游 爬 飞 跑 爬

G. 把动物的移动方式连一连。(10%

H.把代表植物名称的字母写在空格里。(10%

A. 玫瑰

B. 椰树

C. 木槿

D. 木瓜树

E. 香蕉树

F. 芒果树

例: 1. 2. A 3. 4. 5.
例:
1.
2.
A
3.
4.
5.

I.把正确的行为画,不正确的画。(8%

1 2 3 4
1
2
3
4

WONG LAI KUAN/SAINS/TAHUN1/MEI/MUKA SURAT 5

J.写出植物各部位名称。(8%

1. 例:嫩叶 2. 3. 4.
1.
例:嫩叶
2.
3.
4.

嫩叶

叶子

 

出题:黄丽君师

审题:蔡佩意师