Está en la página 1de 2

Lamentatio Jeremiae Prophetae

Incipit lamenttio Ieremi prophet.

DALETH. Viae Sion lugent, o quod non sint


qui vniant ad sollemnitatem; mnes prtae ius
ALEPH. Qumodo sdet sla cvitas plna destrctae, sacerdtes ius gemntes, vrgines ius
ppulo! Fcta est quasi vdua dmina gntium; squlid, et psa opprssa amaritdine.
prnceps provincirum fcta est sub tribto.
HE. Fcti sunt hstes ius in cpite, inimci
BETH. Plrans plorvit in ncte, et lcrim
ius locu pletti sunt, quia Dminus loctus est
ius in maxlis ius; non est qui consoltur am ex
super am propter multitdinem iniquittum ius;
mnibus cris ius: mnes amci ius sprevrunt
prvuli ius dcti sunt in captivittem ante fciem
am, et fcti sunt i inimci.
tribulntis.
GHIMEL. Migrvit Idas propter afflictinem
et multitdinem servitutis; habitvit inter gntes,
Iersalem, Iersalem, convrtere ad Dminum
nec invnit requiem: mnes persecutres ius ap- Dum tum.
prehendrunt am inter angstias.

n-ci-pit lament-ti- o Ie-remi- prophe-t. ALEPH.


Qumo-do s-det s-la c-vi-tas

pl-na ppu-lo : fcta est qua-si v-du- a dmi-na gnti- um : prnceps pro-vinci- -rum fcta est

to. BETH.
Pl- rans plo-r-vit in ncte, et lcrim -ius in ma-x- lis
sub tri-b-ius non est qui conso-l-tur - am ex mni-bus c-ris -ius : mnes am-ci -ius spre-v-runt

GHIMEL. Migr-vit I-das propter affli-cti- am, et fcti sunt - i in-im-ci.


nem et mul-ti-t-di-nem servi-tu-tis : ha-bi-t-vit inter gntes, nec inv-nit requi- em : mnes


DA LETH.
perse- cu- t- res - ius appre- hend- runt - am inter angsti- as.

De un cdice de Toledo.


Vi- ae Si- on lu-gent - o quod non sint qui v-ni- ant ad sol-lemni-ta-tem : mnes prtae -ius

destrctae : sa-cerd-tes -ius gemntes : vrgi-nes -ius squ- li-d, et psa opprssa ama-ri-


t-di-ne. HE.
Fcti sunt hstes -ius in c-pi-te, in-im-ci -ius lo-cu ple-t-ti sunt :

qui- a Dmi- nus lo- c- tus est su- per - am propter mul- ti- t- di- nem in- iqui- t- tum - ius :

prvu- li - ius dcti sunt in capti- vi- t- tem ante f- ci- em tri- bu- lntis.

Ie-r-sa-lem, Ie-r-sa-lem, convrte-re ad Dmi-num D- um t- um.