Está en la página 1de 4

Republic of the Philippines

Division of Cebu Province


Lamac National High School
Lamac, Pinamungajan, Cebu

Unang Marka na Pasulit sa Araling Panlipunan II


Pangalan _________________________________________________ Taon/Baitang______________________________
Piliin ang tamang sagot sa sumusunod. Isulat ang titik lamang.
1. Ang Pilipinas isa sa mga bansa nabibilang sa Asya. Saang rehiyon natin matatagpuan ang Pilipinas.
a. Timog Asya
b. Timog Silangang Asya
c. Kanlurang Asya
d. Silanga Asya
2. Ang lupain na malulukuban ng Asya ay nakalatang mula sa Arctic hanggang sa ilalim ng _________.
a. Equator
b. Antarctic Circle
c. Soviet Central Asia
d. Soviet South Asia
3. Binubuo ang Hilagang Asya ng mga bansa ng _________.
a. Soviet East Asia
b. Soviet West Asia

c. Soviet Central Asia

d. Soviet South Asia

4. Matatagpuan ang sumusunod na mga bansa sa Silangang Asya maliban sa _______.


a. China
b. Japan
c. Malaysia

d. South Korea

5. Ang lugar na kilala na Muslim World at kilalang Arid Asia ay ang ________.
a. Timog Asya
b. Kanlurang Asya
c. Hilagang Asya

d. Silangang Asya

6. Ayon kay Swami Vivekananda ng Bengal, ang Asya ang sentro ng _________.
a. Materyalismo
b. pilosopiya
c. edukasyon

d. ispiritwalidad

7. Ayon kay Sukarno ng Indonesia, nagkakaisa ang mga Asyano at Aprikano sa paglaban sa _________.
a. Kolonyalismo
b. pang-aalipin
c. digmaan
d. kahirapan
8. Ang natural na hangganan ng Asya sa kanluran ay ang __________.
a. Himalayas
b. Ural Mountains
c. Alps

d. Hindu Kush

9. Hinahati ng Equator ang globo sa dalawaing hemisphere, ang hilagang hemisphere at _________.
a. Silangang Hemisphere
c. Kanlurang Hemisphere
b. Timog na Hemisphere
d. wala sa nabanggit
10. Ang linear na distansya ng silangan at kanluran ng Prime Meridian ay kilala sa tawag na ___________.
a. Latitude
b. longitude
c. Equator
d. International Date Line
11. Ang kabuuang sukat ng Asya ay tinatayang ______ bahagi ng kabuuang sukat ng lupain sa mundo.
a.
b.
c.
d.
12. Ang Asya, Arabia, India, Indochina, at Malay ay pawing mga tangway o ________.
a. Arabian Peninsula
b. Ring of Fire
c. Peninsula

d. Fertile Cresent

13. Ang mga kauna-unahang kabihasnan sa daigdig ay umusbong malapit sa mga ______ na matatagpuan sa ibat ibang rehiyon
sa Asya.
a. Kagubatan
b. dagat
c. bundok
d. ilog
14. Ang malawak na tangway na pinalilibutan ng Red Sea, Arabian Sea, at Persian Gulf ay ang ____.
a. Arabian Peninsula
b. Peninsula
c. Indian Ocean
d. Fertile Crescent
15. Ang lupain sa silangang bahagi ng Mediterranean patungo sa Tigris-Euphrates Rivers hanggang sa Persian Gulf ay ang
________.
a. River of Sorrow
b. Fertile Crescent
c. Indian Ocean
d. Arabian Peninsula
16. Isa sa pinakamahalang ilog sa China ay ang Huang Ho na kilala sa tawag na ________.
a. River of Sorrow
b. Fertile Crescent
c. Ring of Fire
d. Arabian Peninsula
17. Ang Pilipinas, Indonesia, East Timor, at Japan ay matatagpuan sa rehiyong tinatawag na _______ sa Pacific.
a. River of Sorrow
b. Ring of Fire
c. Indian Ocean
d. Arabian Peninsula

18. Ang mga lupaing matatagpuan sa mga lugar na malapit sa __________ ay may klimang tropical.
a. Ilog
b. Peninsula
c. Fertile Crescent
d. Equator
19. Lubos na apektado ng monsoon ang klima ng __________.
a. Timog Asya
b. Hilagang Asya

c. Kanlurang Asya

d. Timog Silangang Asya

20. Ang mainland Southeast Asia ay isang tangway na nasa pagitan ng South China Sea at _______.
a. River of Sorrow
b. Fertile Crescent
c. Indian Ocean
d. Arabian Ocean
21. Ang mga yamang-likas ay binubuo ng mga _______.
a. Yamang lupa at tubig
b. Yamang kagubatan at mga produktong agrikultura

c. yamang mineral at kagubatan


d. yamang kagubatan, lupa, mineral at tubig

22. Ang palay ang pangunahing butyl pananim sa maraming bansa sa Timog Silangang Asya.
napakahalagang buti pananim?
a. Maraming panluwas na produkto ang galling sa palay.
b. Maraming matatabang lupa at bukirin ang angkop sa pagtatanim nito.
c. Pamalit ito sa mga butyl ng mais, barley, at trigo.
d. Pangunahing pagkain ito ng mga tao sa Timog Silangang Asya.

Bakit ito itinuturing na

23. Dahil sa matabang lupaing prairie sa Mongolia, ano ang pinakapangunhing hanapbuhay rito?
a. Pag-aalaga ng hayop
c. pagtatanim ng mga pagkaing butyl
b. Paggawa ng mga feed para sa mga hayop
d. pagtotroso
24. Ang Hilaga o Gitnang Asya ay binubuo ng mga bansa na dati ay kasapi ng Union of Soviet Socialist Republic o USSR. Anong
yamang mineral mayroon ang lahat ng bansa sa rehiyong Ito?
a. Ginto, tanso, at uranium
c. natural gas, tingga, tungsten
b. Karbon, langis, at natural gas
d. tanso, phosphate, at natural gas
25. Ang tanso ang tinuturing na pangunahing mineral n gating bansa. Ano ang dahilan nito?
a. Bagong tuklas ang mineral na ito sa ating bansa.
b. May reserba at may potensyal na mamimili nito.
c. Marami tayong mapagkukunan ng tanso sa ating bansa.
d. May mga yamang mineral sa ating bansa ang nauubos na maliban sa tanso.
26. Ang lupa sa Purok Rosal ay naging bahagyang tuyo o lubhang tuyo. Anong tawag nito?
a. Desertification
b. siltation
c. salinization
d. alkanization
27. Ang dagat ng Tajao ay may lumulutang na mapulang maliit na organism dahil sa pagtapon natin ng basura kahit sa saan. Ano
ito?
a. Siltation
b. Solid Waste
c. red tide
d. dinoflagellates
28. Ang Lamac, Pinamungajan ay lugar na malayo sa urbanisadong lugar. Ano ang tawag sa lugar na malayo sa urbanisasyon.
a. Biodiversity
b. ecology
c. habitat
d. hinterlands
29. Ano ang salinization?
a. Pagiging maalat ng tubig.
b. Pagrami ang pagdagdag ng deposito ng banlik na dala ng umaagos na tubig sa isang lugar.
c. Pagkasira ng lupa ng bahagyang tuyo o lubhang tuyo
d. Pagkawala ng biodiversity.
30. Isang sistemang pagpalit ng mga lupaing kagubatan o sakahan tungo sa paggawa ng mga subdibisyon o tirahan.
a. Deforestationb. land conversion
c. grazing lands
d. arid land
31. Ang mga sumusunod ay dulot ng noise pollution sa atin, maliban sa isa.
a. Stress
b. heart attack
c. lung cancer

d. pagkasira ng tainga

32. Karamihan lugar sa Mindanao ay patag o mataas-taas na damuhan na walang punungkahoy.


a. Oasis
b. prairie
c. disyerto
d. wala sa nabanggit
33. Ano ang tinutukoy ng grupong etnolinggwistiko?
a. Pagkakaiba ng mga tao sa isang bansa ayon sa kultura.
b. Pagkakapareho ng mga tao sa isang bansa ayon sa kultura.
c. Pagkakapareho at pagkakaiba ng mga tao sa isang bansa ayon sa kultura.
d. Pagkakapareho at pagkakaiba ng mga tao sa isang bansa ayon sa wika.

34. Ano ang batayan sa paghahati ng grupong etnolinggwistiko?


a. Etnisidad at pamahalaan
c. etnisidad at lahi
b. Etnisidad at wika
d. wika at ugali
35. Ang sumusunod ay kahalagahan ng wika sa mga grupong etnolinggwistiko maliban sa ______.
a. Nagiging dahilan upang hindi sila maintindihan ng ibang grupo
b. Nagiging batayan sa paghubog ng kultura ng grupo
c. Nagsisilbing isang batayan ng pagkakakilanlan ng grupo
d. Nakatutulong sa pagkakaisa ng grupo
36. Alin sa sumusunod na mga institusyon ang may mahalagang papel sa pagtataguyod ng wika?
a. Mag-anak
b. pamahalaan
c. pamayanan
d. simbahan
37. Ano ang nangyayari sa wika kapag ang isang tao ay nagpupunta sa ibang lugar?
a. Dala niya ang kanyang wika sa saanman siya magpunta.
b. Natututo siyang magsalita ng ibang wika.
c. Nakalilimutan niyang magsalita ng ibang wika.
d. Wala sa nabanggit.
38. Bakit itinuturing na melting pot ang Kanlurang Asya?
a. Daanan ito ng mga caravan na pangkalakal.
b. Hindi nahaluan ng ibang grupo ang rehiyong ito
c. Tahanan ito ng ibat ibang grupo ng tao
d. Tagpuan ito ng mga negosyanteng Arabo
39. Bakit lumikas ang Austronesian mula sa Timog China?
a. Lumaki ang populasyon sa Timog China at kailangang maghanap ng ibang lugar na makatutustos sa pangangailangan
nila.
b. Malupit ang mga pinuno sa panahon ng Dinastiyang Han.
c. Nais nilang makipagkalakalan sa ibang lugar.
d. Wala sa mga nabanggit.
40. Aling pangungusap ang naglalarawan sa mga Balinese?
a. Batayan sa paggawa nila ng desisyon ang sistema ng consensus
b. Magagalang sila sa matatanda at makapangyarihan
c. Maganda ang kanilang kilos at tinding at mahilig sila sa sining
d. Mahilig silang kumain ng maanghang na curry
41. Aling pangungusap ang totoo tungkol sa mga Dravidian?
a. Hindi maimpluwensyahan ng dayuhan ang kanilang kultura
b. Nanganganib na maglaho ang kanilang wika at kultura
c. Pinaniniwalang bunga ng kagustuhan ng karamihan ang pagpili ng pinuno
d. Walang nakaalam sa kanilang pinagmulan
42. Ano ang pangunahing grupong etnolinggwistiko sa Indonesia?
a. Balinese
b. Chinese
c. Javanese

d. Sudanese

43. Ano ang pangunahing batayan sa pagsukat ng kahirapan ng isang bansa?


a. Edukasyon
b. ekonomiya
c. kalusugan

d. pabahay

44. Alin ang nagpapakita ng pagpapahalaga sa wika?


a. Gamitin sa pakikipag-usap sa kapwa Pilipino
b. Gamitin sa pagsusulat at pagsasalita
c. Bumasa ng mga akdang isinulat sa sariling wika.
d. Lahat ng nabanggit
45. Ang sumusunod ay mga sukatan sa pagtatamo ng maayos na kaunlarang pantao o human development. Alin ang hindi
kabilang ditto?
a. Kaalaman batay sa antas ng kamuwangan ng mga may sapat na gulang.
b. Disenteng antas ng pamumuhay batay sa GDP per capita
c. Mahaba at malusog na uri ng pamumuhay batay sa life expectancy at birth rate
d. Partisipasyon sa mga usaping pangkabuhayan at panlipunan
46. Ano ang kinalabasan ng pag-aaral na may kinalaman sa Gender-Related Development Index na isinagawa ng UNDP noong
2006 sa 177 na bansa?
a. May mga pagkakaiba at di pagkakapantay-pantay sa pagitan ng mga babae at lalaki.
b. Pantay sila sa pagdedesisyon sa mga usaping pang-ekonomiya
c. Mas mataas ang oportunidad ng kababaihan
d. Mas mahaba ang buha ng kababaihan

47. Ano ang ibig sabihin ng mataas na Gender Empowerment Measure?


a. Mahaba ang oportunidad ng kababaihan
b. May mataas ng oportunidad ang kababaihan
c. May mataas na oportunidad ang kalalakihan
d. Pantay ang oportunidad ng kalalakihan at kababaihan
48. Ano ang sinusukat ng Human Poverty Index?
a. Antas ng kaunlarang pantao ng isang bansa
b. Kakulangan o kasalatan ng mga bansa sa tatlong larangan
c. Oportunidad ng kalalakihan at kababaihan
d. Per capita expenditure ng mga mamamayan
49. Bakit maraming Pilipino ang nagtatrabaho sa ibang bansa?
a. Gusting makarating ng ibang bansa
b. Ibahagi ang kanyang kakayahan
c. Kulang sa magandang trabaho at hindi sapat na kita sa Pilipinas
d. Matustusan ang luho ng katawan
50. Ano ang implikasyon ng mabilis na pagdami ng populasyon sa kalunsuran ng isang bansa?
a. Pagkakaroon ng magandang hanapbuhay
b. Pagkakaroon ng kakulangan sa pagbibigay ng mga serbisyong panlipunan
c. Pagtatayo ng matataas na gusali
d. Pagtira sa mga pabahay ng pamahalaan