Está en la página 1de 6

Bases dajudes a la Creaci Jove de Quart de

Poblet 2016
1. OBJECTE
s objecte daquesta convocatria la concessi dajudes per part de
lajuntament de Quart de Poblet a joves o grups de joves en concepte de
collaboraci en aquells costos inherents al desenvolupament de projectes a
LEspai de Creaci Jove durant el curs 2016-2017, tant a nivell econmic, com
ds de lespai i dels materials existents.

L'Espai de Creaci Jove de Quart de Poblet s un lloc de trobada, aprenentatge


i intercanvi de coneixements on els i les joves, amb inquietud creativa poden
desenvolupar-la. s un espai amb usos polivalents, llocs on experimentar i on
exercitar tcniques artstiques, i desenvolupar-se al mn multimdia (Vdeo,
Rdio, VideoCreaci, VideoJocs, Robtica, Software...).

No seran objecte dajuda aquelles activitats que de manera directa o indirecta,


siguen sufragades per qualsevol altre concepte pressupostari daquest
ajuntament.

2. REQUISITS DELS/ES SOLLICITANTS


Podran sollicitar aquestes ajudes els i les joves de Quart de Poblet, de 18 a 35
anys o grups formats per joves (on, al menys dells siga ve de Quart i tots
acrediten tindre aquest rang dedat) que tinguen un projecte creatiu a
desenvolupar a Quart de Poblet.

3. RGANS COMPETENTS
En la instrucci, informaci i resoluci actuaran el Regidor Delegat de Joventut
com a instructor del procediment, com a rgan informatiu la Comissi
Informativa de Serveis Socioculturals i com a rgan de resoluci la Junta de
Govern Local.

4. TERMINI DE PRESENTACI DE SOLLICITUDS


El termini de presentaci de sollicituds sestableix durant el mes doctubre de
2016.

5. TERMINI DE RESOLUCI DEL PROCEDIMENT


El termini mxim per a resoldre i notificar la resoluci no podr excedir de dos
mesos. El termini es computar a partir de la publicaci de la convocatria.

6. DOCUMENTACI QUE HAN DAPORTAR ELS/LES SOLLICITANTS


a) Instncia individualitzada per cada projecte amb el nom, cognom, adrea,
DNI, telfon, email i en el cas de sollicitar-se import econmic, el nombre de
compte per a l'ingrs del diner del responsable del projecte, i en el cas de ser
grup, llistat amb el nom, cognom, DNI, adrea, email i telfon de la resta de
components del projecte, a ms del projecte per al qual es sollicita lajuda.
b) Programa detallat i pressupost total desglossat del projecte a realitzar, per al
qual es sollicita lajuda, i que haur de comptar amb els segents apartats:
Responsable del projecte
Entitat que impulsa el projecte (si cal)
Ttol de projecte
Explicaci del projecte
Dates en les quals es realitzar el projecte (inici i conclusi)
Necessitats tcniques i de sales
Repercussi a Quart de Poblet: pblic objectiu, quantificaci...
Collaboraci amb altres entitats (si hi ha)
Cost i finanament del projecte
c) Fitxa de manteniment de tercers. No ser necessria la seua aportaci quan
les dades bancries on es desitja rebre lajuda ja consten a lAjuntament

7. CRDIT PRESSUPOSTARI
El crdit pressupostari per a la present convocatria s de 3.000,00 euros que
es troba previst en la partida 489.00-337 del pressupost de lajuntament de
Quart de Poblet per a lexercici de 2016.

8. CRITERIS DE VALORACI DE LES BEQUES


El total del crdit pressupostari es dividir pel total dels punts adjudicats a les
entitats (dacord amb els indicadors de valoraci exposats a continuaci)
calculant daquesta manera el valor en euros dun punt. Aquest valor, multiplicat
pels punts que siguen assignats a cada projecte determinar la quantia de
lajuda corresponent a cadascun sense que puga sobrepassar en cap moment
el 50% de la quantitat sollicitada, amb un lmit per projecte de 500 .

Collaboraci amb altres entitats:


-

Per cada entitat, amb seu a Quart de Poblet, a banda de la que


presenta el projecte, 1 punt (mxim 2 punts)

Innovaci:
-

Gravaci de lactivitat, 1 punt

s de les xarxes socials de lECJ, 1 punt

Multidisciplinar, 1 punt

Formaci, dins de lmbit del projecte, ofertada a lEspai de Creaci Jove


(ECJ) i/o en els centres educatius locals.
-

Sessions de formaci gratutes ofertades a lECJ, 0,5 punt per


cada una, fins 2 punts

Sessions especficament ofertades als centres educatius del


municipi, 050 punt per cada sessi, fins 1 punt.

Nombre de joves de Quart de Poblet als que arribar directament


lactivitat.

De 10 a 50 joves, 1 punt

Ms de 50, 2 punts

Educaci per a la participaci, educaci en valors democrtics i drets


humans, tractament de la igualtat i diversitat, perspectiva de gnere,...
fins a 2 punts

Queden excloses daquesta convocatria les activitats que no tingen cap


connexi amb la ciutadania jove de Quart de Poblet, les exclusives per als
propis socis i les ja promocionades amb altres programes municipals com les
formatives o els projectes especfics destiu.
No sadmetran els projectes que atempten contra les persones i els drets
humans.

9. NORMES PER A LADJUDICACI


Les ajudes que es concedisquen estaran subjectes a les normes segents:
a) Latorgament tindr carcter voluntari i eventual.
b) Lajuntament podr revocar o reduir les ajudes en qualsevol moment.
c) Les ajudes concedides en altres moments no seran invocables com a
precedent.
d) L'import de lajuda no excedir en cap cas del 50% del cost de lactivitat a la
qu saplique.
e) No ser exigible el seu augment o revisi.
f) Lajuntament podr comprovar en qualsevol moment pels mitjans que crega
oportuns, la inversi de les quantitats atorgades en relaci amb els seus
adequats fins.
g) Podria ser autoritzat ls de lespai i/o del material, junt o en compte de les
ajudes econmiques, en les condicions que sacorden.
h) Les activitats que reben conveni o ja estan subvencionades amb aportaci
de l'Ajuntament quedaran fra de la convocatria.

10. ADJUDICACI DEL CONCURS


Finalitzat el termini de presentaci de sollicituds, la Regidoria de Joventut
procedir per a lestudi i valoraci de les sollicituds i de la documentaci
complementria, requerint si s el cas als/les beneficiaris/ries complementen
la documentaci aportada.

Desprs de lemissi dels informes tcnics que es considere oportuns, la


Comissi Informativa de Serveis Socioculturals proposar a la Junta de Govern
Local la resoluci del concurs, concedint en tot o en part, o denegant les
sollicituds formulades.
El termini de resoluci ser com a mxim de dos mesos a partir de lendem a
la finalitzaci del termini dadmissi de sollicituds de la convocatria.
Transcorregut aquest termini sense que shaguera notificat resoluci expressa,
sentendr desestimada la sollicitud de concessi de la beca. La resoluci
posa fi a la via administrativa.

11. OBLIGACIONS DELS/ES BENEFICIARIS/RIES


Els/les preceptors/es de les ajudes vnen obligats/ades a:
a) Assumir a crrec seu lexclusiva responsabilitat del projecte per al que fos
concedida la beca, aix mateix seran a crrec seu els mitjans personals i
materials que es precisen per al seu compliment, incloses les obligacions
fiscals i de seguretat social que es deriven del mateix.
b) Indicar i publicitar en la realitzaci, comunicaci i difusi del projecte que el
mateix est subvencionat per lajuntament de Quart de Poblet.
c) Comunicar qualsevol eventualitat que es produsca en lexecuci del projecte
becat, sempre que supose una modificaci substancial del mateix.
d) Renuncia total o a part de lajuda concedida quan no sexecuts el projecte o
quan per la percepci daltres ingressos de qualsevol naturalesa shaguera
cobert el cost total de les despeses.
e) Presentar desprs de la realitzaci de lactivitat amb la justificaci de la
despesa realitzada, una memria de la mateixa, on conste tamb material
publicitat general, material grfic, i referncies a les xarxes socials i mitjans
digitals.
f) El termini dexecuci i posterior justificaci s dun any a partir de la data de
resoluci. La presentaci de la documentaci justificativa es far en Registre de
Entrada de Quart Jove (C/ La Torreta n 1).
g) Seguir la normativa de lEspai de Creaci Jove de Quart de Poblet.
h) Participar en reunions i activitats de lEspai de Creaci Jove i Quart Jove per

a la coordinaci, seguiment i avaluaci dactivitats i de projectes.

Lajuntament de Quart de Poblet es reserva el dret de realitzar un seguiment


dels projectes subvencionades, podent exigir una explicaci detallada de la
despesa (fins i tot amb proves documentals).
Es podr rescindir lajuda quan no es complisquen les obligacions pactades.

12. NORMES PER A LA JUSTIFICACI


Les persones o collectius que resulten adjudicatries de les ajudes a qu es
refereixen aquestes bases, estaran obligades a presentar com a justificaci de
la despesa, apart de la memria de lactivitat (segons el apartat 12. e) y f)), el
resultat del projecte presentat.

13. CONTROL FINANCER


Els procediments de control financer, reintegrament i revisi d'actes previstos
en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, publicada al
BOE nm. 276, de 18 de novembre del 2003, resulten d'aplicaci a les presents
bases.

14. LEGISLACI APLICABLE


En tot el no previst en les presents bases, caldr ajustar-se al que disposa la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions
Pbliques i de Procediment Administraci Comuna, modificada per la Llei
4/1999 de 13 de gener, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, en el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la llei de Subvencions, en l'Ordenana Municipal aprovada pel
Ple de l'Ajuntament en sessi celebrada el dia 30 de novembre del 2004, en els
termes establits en la disposici transitria segona, amb les modificacions
publicades en el BOP en data 10 d'abril del 2008, i la resta de disposicions
legals aplicables.