Está en la página 1de 3

E KIEM TRA OI TUYEN OLIMPIC 6

Cau 1
1. Photpho tao thanh 2 clorua PCl3 va PCl5 nh phan ng trc tiep gia cac nguyen to
a. Tnh pH cua dung dch tao thanh khi hoa tan 0,1M mol PCl3 vao 1dm3 nc
b. Tnh pH cua dung dch tao thanh khi hoa tan 0,1 mol PCl5 vao 450ml NaOH 0,1M
Cho Ka1 = 1,6.10-7; Ka2 = 7,10-7 (cua H3PO3)
2. Tron V ml dung dch CH3COOH 0,1 M vao 100 ml dung dch CH3COONa 0,1 M c dung dch D co
pH = 4,74. Tnh V, biet rang: K CH3COOH = 1,8.105
3. Hoi co the hoa tan 0,01 mol AgCl trong 100 ml dung dch NH3 1M?
Biet T (AgCl) = 1,8.10-10 ; Kben cua phc [Ag(NH3)2+] la 10-8
Cau 2
1. Tm o tan ong thi cua CaF2 va SrF2 cho biet tch so tan cua CaF2 va SrF2 lan lt la 3,9.10-11 va
2,9.10-9.
Tron V (l) dung dch HCl 0,2 m vi 100 cm3 dung dch KCN 0,01 M thu c dung dch co pH = 8,5. Tm
V? Cho biet axit HCN co Ka = 4,1.10-10.
2. Ngi ta d nh lam ket tua CdS t mot dd co cha Cd2+ va Zn2+ cung co nong o la 0,02M bang cach
lam bao hoa lien tuc H2S nong o trong dung dch co nong o luon khong oibang 0,1M. Xac nh
khoang pH e lam ket tua toi aCdS ma khong ket tua ZnS.
Biet: T(CdS) = 10-28 T(ZnS) = 10-22. H2S co K1 = 1.10-7 va K2 = 1,3.10-13.
3. Kh Cacbonic tan trong nc tao thanh axit Cacbonic
CO2(K) + H2O(L) H2CO3(aq)
KH = 1.10-1,5
H2CO3(aq) H+ + HCO3Ka1 = 4,45.10-7
HCO3- H+ + CO32Ka2 = 4,69.10-11
Cho biet ap suat cua kh CO2 trong kh quyen la 10-3,5 atm.
a. Tm pH cua ma nam can bang vi kh quyen.
b. Tnh nong o ion CO32- trong nc ma nam can bang vi kh quyen.
Cau 3
1. Cho dung dch axit yeu HG co nong o dung dch la C (mol/l); hang so axit la K; nong o mol/l thc
cua cac ion, phan t trong dung dch la [H+], [G-], [HG]. Hay chng minh rang:
K a .C
[H + ].C
HG =
va
[G-] =
+
K a + [H ]
K a + [H + ]
2.
a. Dung dch A co MgCl2 10-3M; FeCl3 10-3 M cho dung dch NaOH vao dung dch A ket tua nao
tao ra trc? Cho: TMg(OH)2 = 10-11 va TFe(OH)3 = 10-39
b. Tm pH thch hp e tach 2 ion Fe3+; Mg2+ ra khoi dung dch. Biet Cion 10-6 th xem nh
ket tua het.
3. Cho hai muoi Ag2SO4va SrSO4 vao nc en bao hoa nhiet o phong. Tnh [Ag+] va [Sr2+].
TSrSO4 = 2,8.10-7
Biet TAg2SO4 = 1,5.10-5

4. o tan cua AgCN trong dung dch em co pH = 3. Biet : TAgCN = 2,2.10-16; KHCN = 6,2.10-10.
Cau 4
1. Nen 2 mol nit va 8 mol hidro vao mot bnh kn co the tch 2 lt (ch cha san chat xuc tac vi the tch
khong ang ke) a c gi nhiet o khong oi. Khi phan ng trung bnh at can bang , ap suat cac kh
trong bnh bang 0,8 lan ap suat luc au (khi mi cho xong cac kh vao, cha xay ra phan ng). Tnh hang
so can bang cua phan ng xay ra trong bnh .
2. Cho vao bnh (chan khong) dung tch 1 lt 4,4g CO2 va mot lng d cacbon (ran) 10000C, xay ra can
bang : CO2 C(R)
2CO
Tai can bang, khoi lng mol trung bnh cua hon hp kh bang 36g/mol.
a. Tnh ap suat cua he tai can bang va tnh gia tr cua KP

b. Neu nh trong cau a thc te cho vao bnh 1,2g cacbon (ran) th co bao nhieu mol CO 2 a c cho
vao bnh, biet tai can bang C d la khong ang ke ( cacbon d dang vet ).
c. Neu KP tang gap oi khi tang nhiet o len 100C th 0 cua phan ng la bao nhieu?
3. 1000K phan ng:
KP = 1,85
C( R ) CO2( k ) 2CO( k )
Xac nh thanh phan can bang 1000K va P = 0,1 atm trong cac trng hp sau :
a. Cho CO2 nguyen chat tac dung vi C d
b. Cho hon hp ong mol CO2 va N2 tac dung vi C d.
4. Di tac dung cua nhiet PCl5 b phan tch thanh PCl3 va Cl2 theo can bang: PCl5(k)
PCl3(k) Cl2(k)
a. 2500C ap suat 1 atm hon hp can bang co khoi lng rieng la 2,70 g/l va 273 0C, ap suat 1 atm
co khoi lng rieng la 2,502 g/l. Tnh KC, KP 2500C va 2730C.
b. Tnh so mol moi chat trang thai can bang khi e 1 mol PCl5 trong bnh kn 10 lt va ot nong en
nhiet o 2500C, 2730C va ap suat eu la 1atm
c. Gia s cau b luc he at trang thai can bang 2500C, 1 tam ta them 0,5 mol Cl2 vao. Xac nh so
mol moi chat trang thai can bang mi.
Cau 5.
1. Phan ng cua A va B c bieu dien bang phng trnh : A B C
Ngi ta a lam 3 th nghiem oc lap oi va thu c cac d kien sau:
Th
Nong o au
Thi gian
Nong o cua A
nghiem
(s)
10-2 M
Chat A(M)
Chat B(M)
1
0,1000
1,00
0,50
9,45
2
0,1000
2,00
0,50
9,00
3
0,0500
1,00
2,00
4,50
a. Xac nh toc o trung bnh cua phan ng moi th nghiem.
b. Xac nh bac phan ng cua rieng A,B va bac phan ng tong cong
c. Xac nh gia tr hang so toc o phan ng k
2. Nang lng hoat hoa cua mot phan ng ln gap oi nang lng hoat hoa cua phan ng khac . Khi un
nong t T1 en T2 hang so toc o cua phan ng th nhat tang len a lan . Hoi hang so toc o cua phan ng
th hai tang len bao nhieu lan khi un nong t T1 en T2
Cau 6.
1. .Tm nhiet tao thanh tieu chuan cua Ca3(PO4)2 tinh the biet :
a. 12g Ca chay toa 45,57 kcal
b. 6,2g P chay toa ra 37,000 kcal
c. 168g CaO tac dung vi 142g P2O5 toa 160,50 kcal. Hieu ng nhiet o trong ieu kien ang ap .
2. Tnh he so nhiet o cua toc o phan ng trong nhng trng hp :
a. 1200C phan ng ket thuc sau 18 phut , 1800C phan ng ket thuc sau 15 giay.
b. Ha bt nhiet o 450C , phan ng cham 25 lan.
c. 150C hang so toc o k = 2.10-2 , con 52 0C bang 0,38
Cau 7. Xet phan ng : IO3 5I 6H 3I 2 3H 2 O
Van toc cua phan ng o 250C co gia tr theo bang sau :
Th nghiem

[I-]

[IO-3]
-1

-1

[H+]

Van toc
-1

Mol.lit

Mol.lit

Mol.lit

Mol.lit-1.phut

0.010

0.10

0.010

0.60

0.040

0.10

0.010

2.40

0.010

0.30

0.010

5.40

0.010

0.10

0.020

2.40

a. Lap bieu thc tnh van toc cua phan ng.


b. Tnh hang so van toc cua phan ng va xac nh n v cua hang so toc o o.

c. Nang lng hoat hoa cua phan ng E = 84 kJ.mol-1 250C .Van toc phan ng thay oi nh the nao
neu tang nang lng hoat hoa giam i 10 Kj.mol-1