Está en la página 1de 5

UNIVE RSIDAD DE PUE RTO RICO E N CAYE Y

CAYE Y,PUE RTO RICO


DE PARTAME NTO DE QUMICA
LABORATORIO QUMICA ANALTICA

G RAVIME TRA
TE ORIA
INTRODUCCION
Losmt
odosgr
av
i
mt
r
i
c
osdeanl
i
s
i
ss
edi
v
i
denendosyes
t
nbas
adosen
medi
dasdedosmas
as
;l
adel
amues
t
r
ayl
adeun pr
ec
i
pi
t
adoounpr
oduc
t
o
v
ol
t
i
l
.Dependi
endodees
t
el
t
i
mol
osmt
odosgr
av
i
mt
r
i
c
oss
ec
l
as
i
f
i
c
anen
mt
odosdepr
ec
i
pi
t
ac
i
nomt
odosdev
ol
at
i
z
ac
i
n.Enelc
as
odel
apr
c
t
i
c
ade
l
abor
at
or
i
oques
el
l
ev
ar
aac
abo,s
eus
ael
mt
ododepr
ec
i
pi
t
ac
i
n.

M TODOS DE PRE CIPITACIN


Pr
opi
edadesdepr
ec
i
pi
t
ac
i
nyagent
espr
ec
i
pi
t
ant
es
Unagent
epr
ec
i
pi
t
ant
eeselr
eac
t
i
v
oc
onqueus
t
edv
aapr
ec
i
pi
t
arelanal
i
t
o
(
s
us
t
anc
i
aoel
ement
oelc
ualus
t
edes
t
det
er
mi
nando)
.Es
t
edeber
eac
c
i
onar
es
pec
f
i
c
ament
e,oalmenoss
el
ec
t
i
v
ament
ec
onelanal
i
t
o.Debet
ambi
nf
or
mar
unpr
oduc
t
oalr
eac
c
i
onarc
onelanal
i
t
oques
eaf
c
i
l
ment
ef
i
l
t
r
adoyl
av
ado.Es
t
e
pr
oduc
t
onodeber
eac
c
i
onarc
onl
osc
ons
t
i
t
uy
ent
esdelmedi
oydebes
erde
c
ompos
i
c
i
nc
onoc
i
dades
pusdes
ec
ar
s
e.

Tamaodepar
t
i
c
ul
ayf
i
l
t
r
abi
l
i
dad
Lospr
ec
i
pi
t
adosc
onpar
t
c
ul
asmsgr
andess
on des
eadosy
aques
onmas
f
c
i
l
esdef
i
l
t
r
arydel
av
ar
.Elt
amaodepar
t
c
ul
asv
ar
i
a des
des
us
pens
i
ones
c
ol
oi
des(
10-7 a 10-4 c
m)i
nv
i
s
i
bl
esa oj
o has
t
as
us
pens
i
onesc
r
i
s
t
al
i
nasque
t
i
endenaas
ent
ar
s
ees
pont
neament
e.Al
gunasdel
asv
ar
i
abl
esqueaf
ec
t
anel
t
amaodel
aspar
t
c
ul
ass
on:l
as
ol
ubi
l
i
dad,l
at
emper
at
ur
a,l
ac
onc
ent
r
ac
i
nde
l
osr
eac
t
i
v
osyl
ar
api
dezc
onques
e me
z
c
l
anl
osr
eac
t
i
v
os
.
Todoses
t
os

ef
ec
t
os s
er
es
umen en una pr
opi
edad l
l
amada s
uper
s
at
ur
ac
i
n
r
el
at
i
v
a;

s
s
r=Qs

dondeQ esl
ac
onc
ent
r
ac
i
ndels
ol
ut
oac
ual
qui
eri
ns
t
ant
eysesl
as
ol
ubi
l
i
dad
enequi
l
i
br
i
o.
Ex
per
i
ment
al
ment
e s
e c
onoc
e que el t
amao de l
as par
t
c
ul
as v
ar
i
a
i
nv
er
s
ament
epr
opor
c
i
onalc
onelpr
omedi
odel
as
uper
s
at
ur
ac
i
nr
el
at
i
v
a.Sis
r
esgr
andeelpr
ec
i
pi
t
adot
i
endeas
erc
ol
oi
dal
,s
iespequeoesmspos
i
bl
e
obt
enerunpr
ec
i
pi
t
adoc
r
i
s
t
al
i
no.

Mec
ani
s
mosdef
or
mac
i
ndepr
ec
i
pi
t
ados
Elef
ec
t
odes
uper
s
at
ur
ac
i
nr
el
at
i
v
as
epuedeex
pl
i
c
ars
is
eas
umedosmaner
as
def
or
mar
s
eelpr
ec
i
pi
t
ado.Es
t
ass
on:nuc
l
eac
i
nyc
r
ec
i
mi
ent
odepar
t
c
ul
as
.
Enelpr
oc
es
odenuc
l
eac
i
nal
gunost
omos,mol
c
ul
asoi
ness
eunenpar
a
f
or
maruns
l
i
does
t
abl
e.Luegodequees
t
enc
l
eos
ef
or
ma,l
af
or
mac
i
nde
ms pr
ec
i
pi
t
ados s
er
una c
ompet
enc
i
a ent
r
e nuc
l
eac
i
n y c
r
ec
i
mi
ent
o
ex
i
s
t
ent
e.Sil
anuc
l
eac
i
npr
edomi
nahabr
unnmer
ogr
andedepar
t
c
ul
as
pequeas
,y s
ielc
r
ec
i
mi
ent
o de par
t
c
ul
as domi
na t
endr
emos un nmer
o
pequeodepar
t
c
ul
asgr
andes
.
La r
api
dez c
on que l
a nuc
l
eac
i
n oc
ur
r
ec
r
ec
e ex
ponenc
i
al
ment
ec
on un
aument
oenl
as
uper
s
at
ur
ac
i
nr
el
at
i
v
a.Lar
api
dezc
onqueoc
ur
r
eelc
r
ec
i
mi
ent
o
depar
t
c
ul
asespr
opor
c
i
onalal
as
uper
s
at
ur
ac
i
nr
el
at
i
v
a.Sil
as
uper
s
at
ur
ac
i
n
r
el
at
i
v
a es al
t
a,l
a nuc
l
eac
i
n pr
edomi
na.Sil
as
uper
s
at
ur
ac
i
n r
el
at
i
v
a es
pequeael
c
r
ec
i
mi
ent
odepar
t
c
ul
aspr
edomi
na.
Ex
per
i
ment
al
ment
e,s
ic
ont
r
ol
amosl
at
emper
at
ur
a,c
ont
r
ol
amosl
as
ol
ubi
l
i
dady
por l
ot
ant
ol
as
uper
s
at
ur
ac
i
n r
el
at
i
v
a. Tambi
n podemos c
ont
r
ol
ar l
a
c
onc
ent
r
ac
i
ndel
osr
eac
t
i
v
osyc
ont
r
ol
ar
emosQ. Qu ef
ec
t
ot
endr
s
is
e
di
s
mi
nuy
el
at
emper
at
ur
aenelt
amaodel
apar
t
i
c
ul
a? Sis
edi
s
mi
nuy
el
a
c
onc
ent
r
ac
i
ndel
osr
eac
t
i
v
osques
uc
edec
onel
t
amaodel
apar
t
i
c
ul
a?

Cal
c
ul
os
Los r
es
ul
t
ados de un anl
i
s
i
s gr
av
i
mt
r
i
c
os
on gener
al
ment
ec
omput
ados
us
ando dosmedi
das
:elpes
o de l
a mues
t
r
a yelpes
o de un pr
oduc
t
o de
c
ompos
i
c
i
nc
onoc
i
da.Sielpr
oduc
t
oeselanal
i
t
o(
A)el% deanal
i
t
oes
t
dado
por
:

Pe
s
odeA X1
00
Pe
s
odemue
s
t
r
a

%A=

Cuandoelpr
oduc
t
onoeselanal
i
t
os
et
i
enequeus
ares
t
equi
omet
r
apar
ahac
er
elc
l
c
ul
o.Es
t
equi
omet
r
adeunar
eac
c
i
nesl
ar
eac
c
i
nent
r
eelnmer
ode
r
eac
t
i
v
osypr
oduc
t
os
.
Elpes
odelanal
i
t
oesc
al
c
ul
adomul
t
i
pl
i
c
andoelpes
odelpr
oduc
t
of
i
nalporuna
c
ons
t
ant
e.Es
ac
ons
t
ant
es
el
el
l
amaelf
ac
t
orgr
av
i
mt
r
i
c
ooGF(
pors
uss
i
gl
as
eni
ngl
s
)
.
abus
c
a
da(
a
na
l
i
t
o)
GF=axPFsustanci

b PFs
us
t
a
nc
i
ape
s
a
da(
pr
oduc
t
o)

Dondeaybs
onnmer
osent
er
osquet
i
enenv
al
or
est
alquel
ospes
osf
r
mul
as
enelnumer
adorydenomi
nadors
eanequi
v
al
ent
es
.Porl
ot
ant
o,el% deanal
i
t
o
es
t
dadopor
:

%A=PesodelproductoxGF x
100%
Pe
s
odemue
s
t
r
a

DE TE RMINACIN G RAVIME TRICA DE NIQUE L


Obj
et
i
v
o
Par
af
ami
l
i
ar
i
z
ar
s
ec
onun mt
odogr
av
i
mt
r
i
c
obas
adoenunar
eac
c
i
nde
pr
ec
i
pi
t
ac
i
n.

TE ORA Y DISCUSION
Nquelpuedes
erpr
ec
i
pi
t
adosus
andodi
met
i
l
gl
i
ox
i
ma(unamol
ec
ul
aor
gani
c
a,
Tabl
a41enpag.83l
i
br
odet
ex
t
o)(DMGH)
.Lar
eac
c
i
nesl
as
i
gui
ent
e:

2+
Ni
+ 2DMGH

+
Ni
(
DMG)
+
2
H
2

Par
a poderc
uant
i
f
i
c
arl
ac
ant
i
dad de nquel(
58.
70g/
mol
)en l
a mues
t
r
a
quer
emosquel
ar
eac
c
i
nc
onv
i
er
t
at
odoelnquelendi
met
i
l
gl
i
ox
i
mat
odenquel

(
288.
93g/
mol
)par
apoderpes
ar
l
o.
Dequemaner
ass
epuedehac
erc
or
r
erl
ar
eac
c
i
nhac
i
aeldi
met
i
l
gl
i
ox
i
mat
o
denquel
?
Lamues
t
r
adex
i
dodenquelaanal
i
z
arnodi
s
uel
v
eenagua,porl
ot
ant
o,s
e
us
aHCl6M par
adi
s
ol
v
er
l
a.Par
ac
ont
r
ol
arelpH s
el
eaadeNH3 des
puesde
di
s
ol
v
er
l
a.Seus
aaz
uldebr
omot
i
molc
omoi
ndi
c
adordepHys
el
l
ev
aaunc
ol
or
az
ul
(bs
i
c
o)
.
Porqu t
i
enequees
t
arbs
i
c
o?
Luego de pr
ec
i
pi
t
arc
on DMGH s
ec
al
i
ent
a par
a que oc
ur
r
a elpr
oc
es
o de
di
ges
t
i
n
(pr
oc
es
oporelc
uall
aspar
t
c
ul
aspas
anas
ergr
andes)
.Elpr
oc
es
os
er
epi
t
e
c
onl
osr
es
i
duosquequedanenel
v
as
odepr
ec
i
pi
t
ado(

Beak
er

)
Losc
r
i
s
ol
esus
adospar
aelanl
i
s
i
sdegr
av
i
met
r
as
ondet
r
est
i
pos
:
Coar
s
e
,

Medi
um
,y
Fi
ne
.Es
t
asc
l
as
i
f
i
c
ac
i
oness
er
ef
i
er
enalt
amaodelpor
o.Enel
c
as
odees
t
apr
ac
t
i
c
aelt
amaoi
ndi
c
adoeselM (

Medi
um
)
.Sis
eus
aunot
i
po
C(

Coar
s
e
),par
t
edelpr
ec
i
pi
t
ados
epas
ar
aalf
i
l
t
r
ado.Sis
eus
aunot
i
poF
(

Fi
ne
)
,s
epuedef
i
l
t
r
arper
os
et
ar
dar
i
amuc
ho.

PROCE DIMIE NTO


Losc
r
i
s
ol
esaut
i
l
i
z
ar
s
ehans
i
dopr
ev
i
ament
el
av
adosc
onHNO3 par
ar
emov
er
l
e
l
amat
er
i
aor
gni
c
a.Luegos
onenj
uagadosc
onaguayNH4OH que f
or
ma
NH4NO3 c
on c
ual
qui
err
es
i
duo de ni
t
r
at
o que quedar
a.Alc
al
ent
ar
s
e en el
pr
x
i
mopas
oel
NH4NO3 s
eev
apor
a.
Sequel
osc
r
i
s
ol
est
i
poM a100 dur
ant
eunahor
a.Enf
r
epor30mi
nut
osy
pes
e
(enf
r
edosmi
nut
osf
uer
adeldes
ec
adoryl
uegoelt
i
empor
es
t
ant
edent
r
odel
des
ec
ador
)
.Vuel
v
aac
al
ent
ardur
ant
e 30 mi
nut
os
,enf
r
e ypes
e.Repi
t
a el
pr
oc
es
odec
al
ent
arpor30mi
nut
oshas
t
aquel
l
ev
el
osc
r
i
s
ol
esapes
oc
ons
t
ant
e
1
(has
t
aobt
ener 0.
3mgdedi
f
er
enc
i
aent
r
el
apes
adaac
t
ualyl
aant
er
i
or
)
.
Seque2.
5gdemues
t
r
adur
ant
eunahor
aa140 .Di
s
uel
v
aent
r
e0.
91.
1g(

0.
1mg)demues
t
r
aen30mLdeHCl1M enunv
as
odepr
ec
i
pi
t
adode400mLy
t
ape c
on un c
r
i
s
t
alde r
el
oj(
c
al
i
ent
e en una pl
anc
ha por30 mi
nut
osen el
ex
t
r
ac
t
or
)
.
Des
pusdelpr
oc
es
oant
er
i
orpuedequedart
odav
aunr
es
i
duode
c
ar
bn,nof
i
l
t
r
e.Enf
r
eat
emper
at
ur
aambi
ent
e.Di
l
uy
al
amues
t
r
ac
on250mLde
Seaes
c
r
upul
os
ament
ec
ons
i
s
t
ent
eenl
ost
i
emposdec
al
ent
ami
ent
o,
enf
r
i
ami
ent
of
uer
adel
des
ec
ador
,enf
r
i
ami
ent
odent
r
odel
des
ec
adorypes
ada.
1

aguac
al
i
ent
eenelex
t
r
ac
t
or
.Aadat
r
esgot
asdeli
ndi
c
adoraz
uldebr
omot
i
mol
.
Lent
ament
eyc
onagi
t
ac
i
naadaNH4OH 6M enelex
t
r
ac
t
or
,has
t
aquel
a
s
ol
uc
i
nc
ambi
eac
ol
oraz
ul
.
Agr
egue15mLdel
as
ol
uc
i
ndeDMGHal1% c
onagi
t
ac
i
nut
i
l
i
z
andounav
ar
i
l
l
a
dev
i
dr
i
o(
agi
t
adordev
i
dr
i
o)
.Dej
el
av
ar
i
l
l
adev
i
dr
i
o(
agi
t
ador
)dent
r
odel
a
s
ol
uc
i
nhas
t
at
er
mi
narel
ex
per
i
ment
o.
Cal
i
ent
el
as
ol
uc
i
nenl
apl
anc
ha dur
ant
e30mi
nut
os(
de60 -80 )( Por
qu?)
,Pos
t
er
i
or
ment
edej
el
as
ol
uc
i
nenr
epos
oporl
omenosunahor
a.Fi
l
t
r
e
at
r
av
sdeunodel
osc
r
i
s
ol
est
i
poM quehabal
l
ev
adoapes
oc
ons
t
ant
e.La
f
i
l
t
r
ac
i
ons
el
l
ev
aac
aboc
ons
uc
c
i
nyt
r
ampa.Nol
l
eneelc
r
i
s
olhas
t
aelt
ope,
y
aqueel
pr
ec
i
pi
t
adot
i
endeat
r
eparporl
aspar
edesdel
mi
s
mo.
Sides
pusdef
i
l
t
r
arl
equedanc
os
t
r
asdelpr
ec
i
pi
t
adopegadasal
aspar
edesdel
v
as
odepr
ec
i
pi
t
ado yal
av
ar
i
l
ladev
i
dr
i
o,puededes
pr
ender
l
osus
ando5mLde
HCl1M c
al
i
ent
e(
enelex
t
r
ac
t
or
)masunagot
adeli
ndi
c
adoraz
uldebr
omot
i
mol
,
l
uegoaada5mLdeDMGHal1% yf
i
nal
ment
e5mLdeNH4OH6M.Las
ol
uc
i
n
debees
t
ardec
ol
oraz
ul
l
i
l
a.Aadal
as
ol
uc
i
nr
es
ul
t
ant
ealc
r
i
s
ol
.Des
puesde
s
uc
c
i
onarc
i
er
r
el
al
l
av
e.Qui
t
eelmat
r
azus
adopar
af
i
l
t
r
ar
,l
l
enec
onaguahas
t
a
eldes
pr
endi
mi
ent
ol
at
er
al(
s
al
i
daendondes
ec
onec
t
al
amangades
uc
c
i
n)
,
des
c
ar
t
eell
qui
doaz
ulporelf
r
egader
o,enj
uagueelmat
r
azc
onaguac
or
r
i
ent
e,
l
uegoc
onaguadei
oni
z
ada.
Enj
uague elpr
ec
i
pi
t
ado,has
t
a que elf
i
l
t
r
ado quede l
i
br
e de Cl
av
e el
.L
pr
ec
i
pi
t
adoc
on100mLdeaguac
al
i
ent
e(
4por
c
i
onesde25mLc
adauna)
. El
l
av
adodel
aspr
i
mer
ast
r
espor
c
i
onesdebees
erdes
c
ar
t
adoyl
emat
r
azdebes
er
enj
uagadoc
onaguadei
oni
z
ada.Luegodelc
uar
t
ol
av
ado,hayquepr
obars
iel
f
i
l
t
r
adoquedol
i
br
edeCl
. Tome2mLdelf
i
l
t
r
ado,aada2got
asdeAgNO3
0.
1M.Sis
ef
or
ma una s
ol
uc
i
n t
ur
bi
a,elenj
uague no ha s
i
do c
ompl
et
o.
Cont
i
nue enj
uagando c
on agua has
t
a que l
a pr
ueba de AgNO3 gener
e una
s
ol
uc
i
nc
r
i
s
t
al
i
na.
Luegodeas
egur
ar
s
equeelf
i
l
t
r
adoes
t
al
i
br
edeCl
enj
uanguec
on10mLde
et
anolal30% (
Porqu?)
.Par
aSequel
osc
r
i
s
ol
esquec
ont
i
eneelpr
ec
i
pi
t
ado
denquelenelhor
nopordoshor
asa140,enf
r
i
e por30mi
nut
os(
enf
r
edos
mi
nut
osf
uer
adeldes
ec
adoryl
uegoelt
i
empor
es
t
ant
edent
r
odeldes
ec
ador
)
.
Repi
t
ael pr
oc
edi
mi
ent
oc
al
ent
andopor30mi
nut
os
.Ll
ev
eapes
oc
ons
t
ant
e
has
t
aobt
enerunadi
f
er
enc
i
ade 0.
3mgent
r
el
apes
adaac
t
ual
yl
aant
er
i
or
.