Está en la página 1de 1

Fecha5

Nombre5

SUMA o resta de fracciones


Paray sumary oy restary fraccionesy cony distintoy
denominadorynecesitamosvhacerlosvigualesDy
dey otray maneray tendramosy cantidadesy
distintasCyObservayelyejemploCy

Con distinto denominador...

LosydenominadoresysonydistintosDy
paray igualarlosy vamosy ay obtenery
fraccionesy equivalentesy yy asy
teneryigualesydenominadoresC

4
1
+
3
2

ACy Multiplicamosy losy denominadoresy eny unay tablay comoy lay


siguienteC
1
3
2

2
6
4

3
9
6

4
12
8

5
15
10

6
18
12

7
21
14

8
24
16

9
27
18

Cy Observay quey ely ?y esy uny resultadoy igualy paray ambosy


denonimadoresDyloyesytambinyelyADyperoysiempreyelegimosylosy
nmerosyigualesyquevseanvlosvmenoresCyEnyesteycasoyely?CySiny
embargoyparayqueydeyyseyobtengayely?yesynecesarioymultiplicary
xyyyyparaydeyyseyobtengay?yseymultiplicayxyC
CyMultiplicanosyelynumeradoryyyelydenominadoryxyelynmeroyquey
daycomoyresultadoy?yyyasyhacemosylasyequivalenciasyentreylasy
fraccionesyparaypoderysumarlasC

4 4x2= 8
=
3 3x2= 6

1 1x3= 3
=
2 2x3= 6

QCy Dey estay formay podemosy hacery lay sumaDy puestoy quey ely
denominadoryesyelymismoCyEsteyprocedimientoyesyigualyparayunay
restaC

11
3
8
+ =
6
6
6

Problemas

ACy ValentinaDy Camilay yy Haniay cumpleny aosy ely mismoy daCy Aly
1
1
momentoydeypartiryelypastelyayValentinayleytocyyyyyDyayCamilayyyy
3
6
2
yyayHaniayyyyypartesydelypastelC
6
HANIAvYvCAMILIA
Quinycomiymsypastel?y____________________________
Quy fracciny dey pastely comierony entrey lasy tres?y
5/6
__________________
1/6
Quyfraccinydeypastelysobr?y________________________

CyArturoDyPedroyyyJorgeysonyhermanosyyyduermenyenylaymismay
habitacinCySuypapylesycomprypinturayparayqueyentreylosytresy
pinteny suy cuartoCy Arturoy comoy esy ely msy grandey tieney quey
1
3
pintaryyyyydelytotalydeylayhabitacinDyPedroyyyyyyyyyJorgeycomoyesy
2
8
elymsypequeoypintarylayltimayparteC
Quy fracciny dey lay
1/8
____________________

habitaciny

pintary

Jorge?y

CyyPintyAHydelyparednydeyamarilloyyyHydeyazulCyElyrestoyloy
pintarydeyrojoCyyyyyyyyy

2/15

Quyfraccinydelyparednypintarydeyrojo?y_______________

AT

nimo, que Roma


no se hizo en un da!

X
3
2

Utilizavtodosvtuvsaberes8v
herramientasvyvcompetenciasvparav
resolvervestosvproblemas.

E M TI

PorvvunavPedagogavHumana8vsinvexmenes8vsinvmiedo.v
Construyendovaprendizajesvconvsignificado.
Mtro. Jess Gonzlez Molina
gonzalez_molina79@hotmail.com

actiludisCcom