Está en la página 1de 3

BOPC 140

26 de maig de 2016

Proposici de llei de mesures urgents de protecci dels ms


desafavorits amb relaci a laccs als subministraments bsics
202-00027/11
TERMINI DE PRESENTACI DESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hbils (del 27.05.2016 al 09.06.2016).


Finiment del termini: 10.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposici de llei de reducci de limpost sobre la renda de les


persones fsiques a Catalunya
202-00028/11
TERMINI DE PRESENTACI DESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hbils (del 27.05.2016 al 09.06.2016).


Finiment del termini: 10.06.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

Proposici de llei de reparaci jurdica de les vctimes del franquisme


202-00029/11
PRESENTACI: GP JS, GP CSP, GP CUP-CC
Reg. 27420 i 27435 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel S, Marta Rovira i Vergs, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel S, Josep Llus Franco
Rabell, president del Grup Parlamentari de Catalunya S que es Pot, Joan Coscubiela
Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya S que es Pot, Mireia Boya e
Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura dUnitat Popular - Crida Constituent, Anna Gabriel i Sabat, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura dUnitat Popular - Crida Constituent, dacord amb el que estableix larticle
109.b del Reglament del Parlament, presenten la proposici de llei segent:
Proposici de llei de reparaci jurdica de les vctimes del franquisme
Exposici de motius

El dia 29 de setembre de 2008, Frau Christine Glser i M. Pascal Brice, aleshores cnsols generals a Barcelona dAlemanya i de Frana, respectivament, van participar en un acte solemne al Palau de la Generalitat amb motiu de commemorar
el 69 aniversari de lafusellament del president Llus Companys, en un acte promogut per la Comissi de La Dignitat. En aquell acte, la Sra. Glser i el Sr. Brice
van demanar formalment excuses per la participaci dels seus respectius pasos en
la detenci i la posterior deportaci a Espanya del president de Catalunya, fets que
acabarien amb la seva vida, assassinat pel rgim franquista.
Fet pel qual el Parlament de Catalunya expressa el seu reconeixement i agrament als Estats alemany i francs per aquell acte de reparaci histrica i de justcia.
El 15 doctubre de 2015 es va commemorar el 75 aniversari de lafusellament
del president Companys i el 20 de novembre del mateix any sesqueien 40 anys de
la mort natural del dictador Francisco Franco. Malgrat totes les peticions fetes des
de Catalunya al llarg de molts anys, cap govern de lEstat espanyol, sigui del color
3.01.02. Proposicions de llei

12

BOPC 140
26 de maig de 2016

3.01.02. Proposicions de llei

poltic que sigui, ha estat capa de fer un acte similar als protagonitzats pels representants diplomtics dAlemanya i Frana acreditats a la nostra capital, i encara
menys deradicar del sistema jurdic espanyol els simulacres de judicis duts a terme
per motius poltics per la dictadura franquista.
Les excuses dalgunes forces poltiques, en el sentit de no reobrir velles ferides
del passat, sn inconcebibles en un context democrtic que no cerca la revenja, sin
la justcia, com aix ho van demostrar Alemanya i Frana en el seu moment. La
constant negativa de lEstat espanyol a anullar els consells de guerra sumarssims
per causes poltiques duts a terme pel rgim franquista, i singularment el procediment sumarssim contra el president Companys, noms es pot entendre en el context
duna democrcia feble, incapa de reparar les persones represaliades per motius
poltics.
Cal recordar que lEstatut de Catalunya de 1932 va ser derogat per la Llei de 5
dabril de 1938, un acte illegal de la dictadura franquista que noms va poder ser imposat per la fora de les armes. Aquell Estatut atribua a la Generalitat competncies
plenes en lmbit de la Justcia, exercides pel trasps de serveis establert pel Decret
de 25 doctubre de 1933, en concurrncia amb lalta magistratura del Tribunal de
Cassaci de Catalunya i el Procurador General de Catalunya. Per tant, considerant
que la Generalitat de Catalunya en aquell moment i dacord amb lEstatut dautonomia de 1932 tenia plenes competncies en administraci de justcia i tribunals, els
processos aplicats pel procediment dels consells de guerra es van dur a terme vulnerant les competncies de la legalitat llavors vigent, tant dels procediments com ara
les garanties processals establertes.
Aquells processos poltics contraris a la legalitat es van mantenir fins a la mort del
dictador en consells de Guerra per causes de carcter poltic amb infracci dels drets
fonamentals de moltes persones, que van ser injustament sotmeses i algunes delles
executades.
La legalitat no seria restablerta a Catalunya fins la restauraci de la Generalitat
de Catalunya, duta a terme pel Reial decret llei 41/1977 de 29 de setembre, abans de
laprovaci de la Constituci Espanyola, que va derogar la Llei de 5 dabril de 1938 i
va permetre la recuperaci de la plena personalitat jurdica i poltica de la Generalitat, amb el retorn del President legtim elegit el 1954 per aquest Parlament.
Desprs de les eleccions del 27 de setembre de 2015, Catalunya ha encetat un
cam constituent propi. 40 anys desprs de la mort del dictador Franco i havent comprovat que lEstat espanyol durant aquests 40 anys no ha dut a terme actes destricta
justcia com lanullaci dels consells de guerra sumarssims duts a terme pel franquisme per motius poltics, contra el propi president de la Generalitat Llus Companys i milers de ciutadans i ciutadanes, el Parlament de Catalunya ha dassumir la
responsabilitat que va contreure des del moment en que es van comenar a produir
els fets a Catalunya, durant la primera legislatura, des de labril de 1938 fins el 1975.
Les Nacions Unides en els darrers anys ha requerit diverses vegades a les institucions de lEstat Espanyol que es reparessin les vctimes daquells processos anul
lant-los. Ho ha fet des del Comit de Drets humans i en el darrer informe del Relator Especial sobre promoci de la veritat, la justcia, la reparaci i les garanties de
no repetici del Consell de Drets Humans en el darrer perode de sessions del 22 de
juliol de 2014 que ha requerit a les nostres institucions Establir mecanismes idonis
per a fer efectiva la nullitat de les sentncies en violaci dels principis fonamentals
del dret i dels procediments establerts, durant la guerra civil i el franquisme. Per
aix ha arribat el moment dassumir la responsabilitat histrica del Parlament de Catalunya, davant dels ciutadans i ciutadanes vctimes daquells processos, reparant els
abusos comesos contra la legalitat judicial i procedimental de la que la Generalitat
era garant, fent la reparaci exigida.
Per aquest motiu aquesta llei declara la nullitat dels Consells de Guerra produts
a Catalunya des del 5 dabril de 1938 al desembre del 1975 i preveu lestabliment
13

BOPC 140
26 de maig de 2016

dun procediment administratiu per fer efectiu el reconeixement individual de la nul


litat de cada procs als afectats o als seus familiars successors.
Per tant, en aplicaci de la sobirania que el poble de Catalunya ha concedit a
aquest Parlament els grups parlamentaris sotasignants presenten la segent,
Proposici de llei
Article 1

Es declaren nuls i sense cap efecte jurdic tots els consells de guerra sumarssims
i les corresponents sentncies, instruts per causes poltiques a Catalunya pel rgim
franquista dacord amb el Ban de 28 de juliol de 1936, el Decret de 31 dagost de
1936, el Decret nmero 55 d1 de novembre de 1936, la Llei de 2 de mar de 1943,
la Llei de 18 dabril de 1947, el Decret 1794/60, de 21 de setembre, i el Decret llei
10/75, de 26 dagost.
Article 2

El Departament de Justcia de la Generalitat de Catalunya, dacord amb la present llei, emetr a sollicitud dels processats o dels seus familiars una certificaci de
la nullitat del procediment i sentncia corresponents.
Disposici final

1. Es faculta el Govern de la Generalitat de Catalunya per establir el procediment administratiu oport per al desplegament de lestablert a larticle 2 daquesta
llei. Aquest desplegament reglamentari shaur de fer via duna ordre, en el termini
de tres mesos a comptar des de la publicaci daquesta llei en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
2. El preceptes que eventualment comportessin la realitzaci de despeses amb
crrec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de lentrada en
vigor de la Llei de pressupostos corresponent a lexercici pressupostari immediatament posterior a lentrada en vigor daquesta llei.
Palau del Parlament, 11 de maig de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergs, portaveu, GP JS. Josep
Llus Franco Rabell, president; Joan Coscubiela Conesa, portaveu, GP CSP. Mireia
Boya e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabat, portaveu, GP CUP-CC

Proposici de llei de mesures urgents per a la prevenci i tractament


de les situacions de maltractament de menors en lmbit educatiu
202-00030/11
PRESENTACI: GP CS
Reg. 27504 / Admissi a trmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlamento

Ins Arrimadas Garca, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, de


acuerdo con lo establecido por el artculo 109.b del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente proposicin de ley:
Proposicin de ley de medidas urgentes para la prevencin y tratamiento
de las situaciones de maltrato a menores en el mbito educativo
Memoria Justificativa

La creciente preocupacin por las situaciones de maltrato a menores no detectados en el mbito escolar ha convertido en motivo de imperiosa necesidad fomentar

3.01.02. Proposicions de llei

14

También podría gustarte