Está en la página 1de 2

Num. 7638 / 19.10.

2015

27600

Conselleria dEconomia Sostenible,


Sectors Productius, Comer i Treball
DECRET 177/2015, de 16 doctubre, del Consell, pel qual
es determina el calendari laboral daplicaci en lmbit
territorial de la Comunitat Valenciana per a lany 2016.
[2015/8398]

Larticle 37.2 del Text Refs de la Llei de lEstatut dels Treballadors, aprovat mitjanant el Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de
mar, i larticle 45 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, en vigor
segons el que estableix el Reial Decret 1561/1995, de 21 de setembre,
sobre jornades especials de treball, estableixen que les festes laborals,
que tindran carcter retribut i no recuperable, no podran excedir de 14
a lany, de les quals 2 seran locals.
De conformitat amb els preceptes esmentats, per a la determinaci
de les festes dmbit nacional que sinclouran en el calendari laboral de
cada any com a dies inhbils als efectes laborals, retributs i no recuperables, satorga a les comunitats autnomes la facultat de substituir les
festes assenyalades en lapartat d del punt un de larticle 45 per altres
que per tradici els siguen prpies. Aix mateix, les comunitats autnomes podran tamb substituir el descans del dilluns de les festes nacionals que coincidisquen amb diumenge per la incorporaci a la relaci
de festes de la comunitat autnoma daltres que els siguen tradicionals,
i podran fer s, tamb, de la facultat de trasllat al dilluns immediatament
posterior el descans laboral corresponent a les festes que coincidisquen
amb diumenge.

Conselleria de Economa Sostenible,


Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
DECRETO 177/2015, de 16 de octubre, del Consell, por
el que determina el calendario laboral de aplicacin en el
mbito territorial de la Comunitat Valenciana para el ao
2016. [2015/8398]

En relaci amb lanterior, es trasllada al Dijous Sant, dia 24 de


mar, el descans del dilluns 2 de maig, corresponent a l1 de maig,
diumenge, i es trasllada el descans del dia 25 de desembre, dia de la
Nativitat del Senyor, al dilluns 26 de desembre.
Respecte del dia 9 doctubre, diumenge, Dia de la Comunitat Valenciana, el gaudi del descans es trasllada al dilluns 10 doctubre i se substitueix, al seu torn, pel dia 28 de mar, Dilluns de Pasqua. Amb aix es
respecta i es mant la importncia daquesta festa per a la Comunitat
Valenciana, com a smbol i element vertebrador daquesta.
En virtut del que estableixen les disposicions invocades, per a la
determinaci de les festes laborals de lany 2016 el Consell ha pres com
a criteri bsic, el respecte a les festes que tenen ms tradici en el conjunt de la Comunitat Valenciana, i afavoreixen, aix mateix, que el gaudi
daquestes festes no supose un perjudici per a lactivitat econmica de
la Comunitat Valenciana sin, al contrari, beneficie la competitivitat del
conjunt de les empreses valencianes i repercutisca de manera positiva
en locupaci.
Es fa possible, amb la proposta formulada, el gaudi de les dotze
festes laborals en lmbit de la Comunitat Valenciana, i en relaci amb
la determinaci de les dos festes laborals de carcter local, caldr ajustar-se al que disposa larticle 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de
juliol, i sollicitar tamb a les corporacions locals que en la determinaci
de les festes laborals que els correspon tinguen en consideraci tant
el respecte a les tradicions com la necessitat dafavorir locupaci i la
competitivitat de leconomia local.
El calendari laboral que es recull en aquest decret sha comunicat
al Consell Tripartit per al Desenvolupament de les Relacions Laborals
i Negociaci Collectiva de la Comunitat Valenciana, rgan consultiu
on es troben presents les organitzacions sindicals i empresarials ms
representatives a la Comunitat Valenciana.
En virtut daix, a proposta del conseller dEconomia Sostenible,
Sectors Productius, Comer i Treball i amb la deliberaci prvia del
Consell, en la reuni del dia 16 doctubre de 2015,

El artculo 37.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los


Trabajadores, aprobado mediante el Real Decreto legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, y el artculo 45 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de
julio, en vigor segn lo establecido en el Real Decreto 1561/1995, de
21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, establecen que
las fiestas laborales, que tendrn carcter retribuido y no recuperable, no
podrn exceder de 14 al ao, de las cuales 2 sern locales.
De conformidad con los mencionados preceptos, para la determinacin de las fiestas de mbito nacional que se incluirn en el calendario laboral de cada ao como das inhbiles a los efectos laborales,
retribuidos y no recuperables, se otorga a las comunidades autnomas la facultad de sustituir las fiestas sealadas en el apartado d del
punto uno del citado artculo 45 por otras que por tradicin les sean
propias. Asimismo, las comunidades autnomas podrn tambin sustituir el descanso del lunes de las fiestas nacionales que coincidan con
domingo por la incorporacin a la relacin de fiestas de la comunidad
autnoma de otras que les sean tradicionales, y podrn hacer uso, tambin, de la facultad de traslado a los lunes inmediatamente posterior
el descanso laboral correspondiente a las fiestas que coincidan con
domingo.
En relacin con lo anterior, se traslada al Jueves Santo, da 24 de
marzo, el descanso del lunes 2 de mayo, correspondiente al 1 de mayo,
domingo, y se traslada el descanso del da 25 de diciembre, da de la
Natividad del Seor, al lunes 26 de diciembre.
Respecto del da 9 de octubre, domingo, Da de la Comunitat Valenciana, el disfrute del descanso se traslada al lunes 10 de octubre y se
sustituye, a su vez, por el da 28 de marzo, Lunes de Pascua. Con ello
se respeta y se mantiene la importancia de esta fiesta para la Comunitat
Valenciana, como smbolo y elemento vertebrador de la misma.
En virtud de lo establecido en las disposiciones invocadas, para la
determinacin de las fiestas laborales del ao 2016 el Consell ha tomado, como criterio bsico, el respeto a las fiestas que mayor tradicin tienen en el conjunto de la Comunitat Valenciana, favoreciendo, asimismo,
que el disfrute de estas fiestas no suponga un perjuicio para la actividad
econmica de la Comunitat Valenciana sino, al contrario, beneficie la
competitividad del conjunto de las empresas valencianas y repercuta de
manera positiva en el empleo.
Se hace posible, con la propuesta formulada, el disfrute de las doce
fiestas laborales en el mbito de la Comunitat Valenciana, y con relacin a la determinacin de las dos fiestas laborales de carcter local, se
estar a lo dispuesto en el artculo 46 del Real Decreto 2001/1983, de
28 de julio, solicitando tambin de las corporaciones locales que en la
determinacin de las fiestas laborales que a ellas les corresponde tengan
en consideracin tanto el respeto a las tradiciones como la necesidad de
favorecer el empleo y la competitividad de la economa local.
El calendario laboral que se recoge en el presente decreto ha sido
informado por el Consejo Tripartito para el Desarrollo de las Relaciones
Laborales y Negociacin Colectiva de la Comunitat Valenciana, rgano
consultivo donde se encuentran presentes las organizaciones sindicales
y empresariales ms representativas en la Comunitat Valenciana.
En su virtud, a propuesta del conseller de Economa Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y previa deliberacin del
Consell, en la reunin del da 16 de octubre de 2015,

DECRETE

DECRETO

Article nic
Es declaren, dins de lmbit territorial de la Comunitat Valenciana,
dies inhbils, als efectes laborals, retributs i no recuperables, corresponents a lany 2016, les dates que a continuaci sindiquen:

Artculo nico
Se declaran, dentro del mbito territorial de la Comunitat Valenciana, das inhbiles, a los efectos laborales, retribuidos y no recuperables, correspondientes al ao 2016, las fechas que a continuacin se
relacionan:

Num. 7638 / 19.10.2015

27601

1 de gener
Any Nou
6 de gener
Epifania del Senyor
19 de mar
Sant Josep
24 de mar
Dijous Sant
25 de mar
Divendres Sant
28 de mar
Dilluns de Pasqua, trasllat del dia 9 doctubre,

Dia de la Comunitat Valenciana
15 dagost
Assumpci de la Mare de Du
12 doctubre
Festa Nacional dEspanya
1 de novembre
Festa de Tots Sants
6 de desembre
Dia de la Constituci
8 de desembre
Dia de la Immaculada Concepci
26 de desembre Trasllat del dia de festa de Nadal

1 de enero
Ao Nuevo
6 de enero
Epifana del Seor
19 de marzo
San Jos
24 de marzo
Jueves Santo
25 de marzo
Viernes Santo
28 de marzo
Lunes de Pascua, traslado del da 9 de octubre,

Da de la Comunitat Valenciana
15 de agosto
Asuncin de la Virgen
12 de octubre
Fiesta Nacional de Espaa
1 de noviembre Fiesta de Todos los Santos
6 de diciembre
Da de la Constitucin
8 de diciembre
Da de la Inmaculada Concepcin
26 de diciembre Traslado del da de fiesta de Navidad

Valncia, 16 doctubre de 2015

Valencia, 16 de octubre de 2015


El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

El conseller dEconomia Sostenible,


Sectors Productius, Comer i Treball,
RAFAEL CLIMENT GONZLEZ

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER
El conseller de Economa Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo,
RAFAEL CLIMENT GONZLEZ