Está en la página 1de 39

LA

MUIXERANGA

Per a Banda i Dolaines. Extracte de Muixerangues al Cel,


Rapsdia dels Balls de la Mare de Deu de la Salut dAlgemes per a
banda i dolaines de J. C. Sempere Bombo

La Muixeranga
Muixeranga d'Algemes per a banda i dolaines.
Extracte de "Muixerangues al Cel" Rapsdia dels balls de la Mare de Du de la Salut d'Algemes
Juan Carlos Sempere Bombo
Maestoso q = 72

Dolaina Solo

4
& 4 .

. .
J

. j

Dolaina (G) 1

& 44

Dolaina (G) 2

4
&4

Flaut

4
&4

Flautes 1-2

4
&4

Obo 1-2

4
&4

Fagot

?4
4

Requint E b

4
&4

Clarinet B b 1

4
&4

Clarinet B b 2

w
F

.
.
J

# . . w

Molt lligat

# .

# #

# . # # .,
J
. n . # . .
w
J
3

# #

4
&4

Clarinet B b 3

& 44

Clarinet Baix

& 44

Saxo Alt 1

4
&4

Saxo Alt 2

4
&4

Saxo Tenor 1-2

4
&4

Saxo Barton

4
&4

Trompa F 1-3

4
&4

Trompa F 2-4

4
&4

Trompeta B b 1

4
&4

Trompeta B b 2-3

4
&4

Tromb 1

?4
4

Tromb 2

? 44

Tromb 3

? 44

Fliscorns 1-2

& 44

Bombard C 1-2

?4
4

Tubes 1-2

? 44

Violoncello

? 44

Contrabaix

? 44

Timbals

? 44

& 44

Percussi 1

44

Percussi 2

44

44

Campanes Tub.
+ Lira

Tabal i
Tambor Tenor

#
F

Molt lligat

Molt lligat

# #
F

F
Molt lligat
#

Molt lligat

Molt lligat

w
F

j
. # #
j
#

# .

Molt lligat

j
# # #

# N.

j
#
#

#w

#w

# #

J
#

# #

# #

# #

#w

#w

# #
J

# N.

# #
J

#
J

# # #

# .

. # j

#
J

# # N.

#
J

#w

# #
# #

#w

#. #
F
. # #
F

. # #
F

# #
#w

#w

. # #
F

. # #
F
#
w

JCSBomboi. Extracte de "Muixerangues al Cel" (2012), Albaida Febrer 2014

La Muixeranga

& j

14
Dol. Solo

Dl. 1

&

# .
J

. #

Solo

m .

m .
. # . w
J

. # j

.#

Dl. 2

&

Ft.

&

Fl.

&

Ob.

&

. j #

&

Cl. 1

&

Cl. 2

&

Cl. 3

&

Cl. B.

&

Sx. A. 1

& # #

#w
#

Molt lligat

# # .

#.

Sx. A. 2

& # # #
# # #
#
&
3

Sx. T.

Molt lligat

Molt lligat

Sx. B.

& # # # #
3

& j

14

& j

Tpt. 1

&

Tpt. 2-3

&

Tpa. 1-3

Tpa. 2-4

Tb. 1

Tb. 2

Tb. 3

? J
? J
? j

& # #
3

Flisc.

Bd.

Tuba

? J

14
Vc.

Cb.

&

14
Timb.

C.T

Molt lligat

#w

#
F
#
F

F
#

w
F

w
F

. # #
J

# # .

#
J
#

#
J
.

# #

# # #

j
# #

# # N.

#
#

# #

j
# # #

#.

#
.

#w

#w

# #

# #

#w

# #

#w

#w

# # #

.
# N.

# #

#
#
#

.
.

# #

w
#

J
#

#w

#w

#w

14
Perc. 1

Perc. 2

14
Tab. i TT

> j >

Tabal

>

> >
J

> j > j >

> > >


J

> j >

>

> > >


J

>

> j >

> > >


J

>

#w

#
J

# N.

# .

# # .

# #

# #

#w

#
#

# N.

#
# #

#
J

# # #.

. # j

j
# #

#
# #

# .
#

# #.

. # j #

F
Molt lligat
# #
F

j
#

# #

# .

# #
J

#w

Rq.

m
.
J #

? j

j
. #

# # .

Fgt.

> j >

>
> >
J

La Muixeranga
# # .,

24
Dol. Solo

&

j
# .

j
#. . #

Dl. 1

&

Dl. 2

&

Ft.

&

Fl.

&

Ob.

&

Fgt.

#w

Cl. 1

&

&

Cl. 3

&

Cl. B.

&

Tpt. 1

&

Tpt. 2-3

&

Tb. 1

Tb. 2

Tb. 3

Flisc.

Bd.

Tuba

? #

Cb.

#w

C.T

?
?
?

Perc. 2

24
Tab. i TT

>

. # #

# #

#
#
# . #
J

w
.

# #

# #

#w

#w
#

> >
j j

>

>

>

>

>
j

>

> > >


J

>

# #

w
#w

#
#

#.
f
#.
f
w

> j >

#w

>

..

. #

..

. # #

>

# .
# .

. # # #

#w

# #
3

#
# .
# .

# #.

# #.

.
.

Campanes

>

f
>

>

f
j>

>

#
f

Caixa sense bordons

>

>

. # #

w
w

(F#-B-E)

# #

#w

#w

# #

#w

#w

# #

w
w

Tots

# # # #
# # #
# # # #
F

#w

#
# # # #

#w

# # #
# # #

# # #
# # #

#w

#w

#.
.

# # # #
F
#w
#w

# . #
J

# #
F

#w
N

#w

&

#w
# #

# #. # #
J

? #w
?

# # #

#w
#

24
Perc. 1

#w

& #

24
Timb.

#w

j
# . # #

? #w

24
Vc.

& #w

&

#w

Tpa. 2-4

& #w

# # #
# # # #

Sx. T.

& #

#.

& #

#w

# #. # #
J

Sx. A. 2

Tpa. 1-3

& #w

24

Sx. A. 1

# # . #w

#w

# . #w

&

Sx. B.

j
#

Rq.

Cl. 2

>

> >

J
> >
J

La Muixeranga

.
&

32
Dol. Solo

Dl. 1

.
&

Dl. 2

& #. N

Ft.

Fl.

Ob.

Fgt.

Rq.

&

Cl. 1

&

Cl. 2

&

Cl. 3

&

Cl. B.

&

Sx. A. 1

&

Sx. A. 2

&

Sx. T.

Sx. B.

Tpa. 2-4

Tpt. 1

Tpt. 2-3

Tb. 1

Tb. 2

Tb. 3

Flisc.

Bd.

Tuba

.
w

#.
#.

&

&

& .
?

w
? .

Vc.

Cb.

?
?

32
Timb.

C.T

32

Perc. 2

>

32

>

Tab. i TT

.
.
.

#.#

# #
J

# #
J

# #
J

#.

#.

#.

#.

#
J
#
J

# .

j
#

# .

#
J

#
J
#

j
#
#
J

>

>

# # N.

#.

> j >

> j >

>

>

>

>

>

J
>
J

#. #
J

#w
#
# . # # .
J
#
J

# .
J
# .
J

# #. # # #.
#
J
J

# # #. #w

# # #. #w

#w

# # #. #w
# # #. #w

# #. # # #.
J
#
J

# #. # # #.
J
#
J

#w

# # . # # j . #
J
w

#w

# #. #w

# #. #w

# #
J

#w

w
# #. #
J

#
# #.

#w

>

>

>

>

> j >

> j >

# #

#w

>

>

#w

>

> >

>

j j

J
J

#w

j j

#. # #

> >

# .
J

#w

> > >


J

> > >

#w

j
# . # # j # .
#

#w

j
# . # # j # .
#

#w

#w

#w

# #
J
#w

# # . # # j . #
J

#
J

# .
J

j
# .

#.
J

# #.

> >
J

#
J
#
J

# .

> >

J

#
J

# N.

# # N.

#.
J

# .
J

# # #. #w

# #
J

# .
J

# #

# #
#.# # .
J

# # #. #w

# #
J

#.
J

> >
j j

. # J #
. # #
J

#
J

> >
j j

j
. #

. # # # .

#.# #

.#

& w

Perc. 1

# .

w
#

. # # # .

j
#

?
32

# .

# #.
J

. # # # # # #.# #. # # # # # . #. # # # #
J

# #.
J

& # # .

#.#

#
J

#
J

# #.
J

. # # # .

#.#

#
J

.
# #.
J

.#

#.# #

#
J

# #.
J

#
J

# #.
J

? .
?

#
J

# #.
J

& # # .

#.

# #.
J

. # N
& #
& #w

. # # #

. # # # .#

#.
J

32
Tpa. 1-3

. # #

#.

& #. N
#. N
&
&

#w
X

> >

>

> >

>

> >
j j
> >
j j

#w

j
#. #

#. # #

#w

. #

>

>

J
J

>

>

>

>

La Muixeranga
Dol. Solo

&

Dl. 1

&

Dl. 2

& # #

. # # # .

# #

. #

42

Ft.

Fl.

Ob.

Fgt.

Rq.

Cl. 1

Cl. 2

Cl. 3

Cl. B.

Sx. A. 1

Sx. A. 2

Sx. T.

Sx. B.

& # #
&

&
?

&

&

&
&
&

&
&

Tpa. 2-4

Tpt. 1

Tpt. 2-3

Tb. 1

Tb. 2

Tb. 3

Flisc.

Bd.

Tuba

Cb.

C.T

. #

. # # # .

#.

#w

#. # #

#. #

&
&

#.
#.

#. #

? # #

? #

& #

#.

? # #

? #

?
?

? #
?

& #
42

Perc. 2

42

# #

>

>

>

>

. # #
J

# #

>

J
>
J

>

>

>

>

. # #
J

>

>

>

>

> > >

J
> > >
J

>

>

# w>

>

>
>
#

#w
>
# w>

w
>
U
# w>

# >

>

# w>

# >

#U
w>

>

# w>

#U
w>

# >

# >

>
#w

#U
w>

#
>
# >

#
>
>

#w
>
#w
>

#w
>

>
#w

# w>

3
# # # >
J

>

>

>

>

>

J
>
J

U
w>
U
>

U
U

#w
>

#w
>

#w
>

# >

# >

#w

#w

>
>

#w
>
# w>

#w
>
U
w

# >
>

# >

U
U

# w>

#U
w>
U

>

# w>

#U
w

# >

# >

# >

# >

>

# w>

U
w

# >

>

# >

# w>

>

# >

# >

>

U
w

# w>

w
>

# w>

U
w

>

# w>

U
w>
U

#w

#
>
# >

>
>

#w
>
# w>

#w

#w

#w

#. . . .

#w

w
>
U
>
w

>
#

# # #
J
3

#w
#

w
>

# >

>

# >

# >

#.

#.

> j >

3
# # # >
J

> j >

#w

# # # # # >
J

#w

# # # # # >
J

#w

# # # # # >
J

#.

#w

#w

. # #
J

# # #.
J

#. # #
J
. #
J

#w

. # #
J

#w

> j >

#.

# # #. #w
J

> j >

# #. #
>
#
# # #

#
.

#.

# # # # # >
J

#. #

# # # # # >
J

#
.
# #

# # # # # >
J

#w
. # # .
#

# # #.
#w
J

& # # #

#w

#. #

# # # >
J

#. #

#w

#w

#w

#.

#
.
# #

# # # # #. #w
J
3

.
#

. # # # >

# # # # #. #w
J

& #

#w

#w

#w
#. # # .

#w
>
# w>

# >

# # # # #. #w
J

>

. # 3 # # >

# # # # #. #w
J

#. # #

#w
>

. # #

# # # # #. #w
J

#. #

# >

>
>

#
>

# # # # #. #w
J

#. #

#w
>

. # # #
>

# # #.
J

>

. #

>

. # #

# w>

3
3
>
#
J
3

>

# >

. # 3 # # .

3
3
>
#
J

Perc. 1

Tab. i TT

# .
J
3

& #

42
Timb.

# #. #
#.
#
# # # . #w

42
Vc.

& # #

42
Tpa. 1-3

# .
J

U
w>

>

>

>

>

> j >

> j >

> j > j >

> j > j >

w
>
U
w>
U

>
> >
j j
>
> >
j j

#U
w
w
U
X

j


J

J

J
j

J

J

J

J
j

j

j


J
j


J
j

J

J

J
j

J
j

J
j

j


J

J

J

La Muixeranga

Dolaina 1

Muixeranga d'Algemes per a banda i dolaines.


Extracte de "Muixerangues al Cel" Rapsdia dels balls de la Mare de Du de la Salut d'Algemes

Maestoso q = 72

& 44

13

. .#

& # # . . # j

20

& # # . #w
& # . w
& # . w

44

j
. # j . # . #

j
j
# . j # . . # . #

. . . j
J

Tots
j .

28

36

Juan Carlos Sempere Bombo

Solo

# . #.
J

. . # >

J
3

>

. . J

>

JCSBomboi. Extracte de "Muixerangues al Cel" (2012), Albaida Febrer 2014

#w
>

. .
J
3

w
>

La Muixeranga

Dolaina 2-3

Muixeranga d'Algemes per a banda i dolaines.


Extracte de "Muixerangues al Cel" Rapsdia dels balls de la Mare de Du de la Salut d'Algemes

14

15

Maestoso q = 72

& 44

Juan Carlos Sempere Bombo

# . .# #.
.#
# .
N .# #

& . # #

j
.

# . #

j
& # . # #

. . # # # . w

35

41

47

& . # #
3

# >

#
>

>

#w
>

JCSBomboi. Extracte de "Muixerangues al Cel" (2012), Albaida Febrer 2014

w
>

. #
j

La Muixeranga
Dolaina Solo

Muixeranga d'Algemes per a banda i dolaines.


Extracte de "Muixerangues al Cel" Rapsdia dels balls de la Mare de Du de la Salut d'Algemes

Maestoso q = 72

. . . j
J

& 44 .

Juan Carlos Sempere Bombo

. . J # . . w

# . # # .,
. n . # . . w
&J
J
3
. m .
&
J

m # .
,
#

.
#

&J

23

. . j

& J

m . .
.

. w

J
w

& . . J # . w

42

. . # . #w
J

>
. . # > # >

J
3

JCSBomboi. Extracte de "Muixerangues al Cel" (2012), Albaida Febrer 2014

# w>

J
#

. . J # . w

32

j .

16

#.
J

U
w>

La Muixeranga

Flaut

Muixeranga d'Algemes per a banda i dolaines.


Extracte de "Muixerangues al Cel" Rapsdia dels balls de la Mare de Du de la Salut d'Algemes

14

Maestoso q = 72

& 44

15

Juan Carlos Sempere Bombo

.
# .# # #. N .# # # .#

. # # # . . # #
&
J

35

. # # # . w
&

43

.#

# . # #
J

> > >


# . #

# # #
3

JCSBomboi. Extracte de "Muixerangues al Cel" (2012), Albaida Febrer 2014

#w
>

U
>

. #

La Muixeranga
Muixeranga d'Algemes per a banda i dolaines.

Flautes

Extracte de "Muixerangues al Cel" Rapsdia dels balls de la Mare de Du de la Salut d'Algemes

Maestoso q = 72

& 44

34

&

.#

14

15

. # #
3

. # . # # # . w

# . # #
& J
&

Juan Carlos Sempere Bombo


#. N . # #

. #
#

# # . . #
J

41

47

#
# # .. . #

>
#

# >

>

# w>

JCSBomboi. Extracte de "Muixerangues al Cel" (2012), Albaida Febrer 2014

U
w>

. # #

La Muixeranga

Obo

Muixeranga d'Algemes per a banda i dolaines.


Extracte de "Muixerangues al Cel" Rapsdia dels balls de la Mare de Du de la Salut d'Algemes

14

Maestoso q = 72

& 44

#. w

&

36

#. w

&

44

15

.
#

. . #.

J
J

# . #. #
J
J

# . . # # # >
J

>

. #
J

Juan Carlos Sempere Bombo

#.

#. . #
J
3

>

JCSBomboi. Extracte de "Muixerangues al Cel" (2012), Albaida Febrer 2014

# w>

U
>

La Muixeranga
Fagot

Muixeranga d'Algemes per a banda i dolaines.


Extracte de "Muixerangues al Cel" Rapsdia dels balls de la Mare de Du de la Salut d'Algemes

Maestoso q = 72

? 44
?

11

?
? .

34

?w

45

#w

# # #

#w

22

w
F

Molt lligat

# # #
# # w

# .
w

#w

# .
w

#w

# #

Juan Carlos Sempere Bombo

#w

>

# # #
w
#

#w
>

JCSBomboi. Extracte de "Muixerangues al Cel" (2012), Albaida Febrer 2014

#
U

w
>

# w
w

#w

La Muixeranga

Requint Eb

Muixeranga d'Algemes per a banda i dolaines.


Extracte de "Muixerangues al Cel" Rapsdia dels balls de la Mare de Du de la Salut d'Algemes

Maestoso q = 72

& 44

14

.
& # # # #w

36

.
& # # # #w

44

16

. #. # #. #
J
J

# #. # # .
J
J #

. # # . # # # # # >
#

J
3

Juan Carlos Sempere Bombo

# . # # . # J #

#.# # . # #
J
3

> # >

JCSBomboi. Extracte de "Muixerangues al Cel" (2012), Albaida Febrer 2014

# w>

#U
w>

La Muixeranga

Clarinet Bb 1

Muixeranga d'Algemes per a banda i dolaines.


Extracte de "Muixerangues al Cel" Rapsdia dels balls de la Mare de Du de la Salut d'Algemes
Juan Carlos Sempere Bombo

Maestoso q = 72

& 44

14

14

# . .# # .
#
J
J
&

31

40

&

# #. #
J

& #

48

>
# #

#
#

# #
#

#
#

3
# #
F
# #. #

# # # # # . # w
#.#
J

#.# . # # # # #. #w
J
3

# >

>

# w>

# w>

JCSBomboi. Extracte de "Muixerangues al Cel" (2012), Albaida Febrer 2014

. # #
#

.
#


J
3

La Muixeranga

Clarinet Bb 2

Muixeranga d'Algemes per a banda i dolaines.


Extracte de "Muixerangues al Cel" Rapsdia dels balls de la Mare de Du de la Salut d'Algemes
Juan Carlos Sempere Bombo

Maestoso q = 72

4
&4

14

14

# . .# # . #
J
J
&

31

& # J # . #

40

& #

48

w
>
# #

#
#

# #
#

#
#

3
# #
F

# . # . # J # # # # . # w
J # # . #

#.# . # # # # #. #w
J

# >

>

# w>

#U
w>

JCSBomboi. Extracte de "Muixerangues al Cel" (2012), Albaida Febrer 2014

. # #
#

.
#


J
3

La Muixeranga
Clarinet Bb 3

Muixeranga d'Algemes per a banda i dolaines.


Extracte de "Muixerangues al Cel" Rapsdia dels balls de la Mare de Du de la Salut d'Algemes

Juan Carlos Sempere Bombo


.
#

. # #. #
14
15

#
J
#

J
& 44
#

# #
#

F
34
# . # . # J # # # # . # w
# #. # # #.

&
J
w
J #
Maestoso q = 72

#.# . # # # # #.
#w
J
&

# . # . # # # # # >

J

42

>
#
&

49

# >

>
#w

#U
w>

JCSBomboi. Extracte de "Muixerangues al Cel" (2012), Albaida Febrer 2014

La Muixeranga

Clarinet Baix

Muixeranga d'Algemes per a banda i dolaines.


Extracte de "Muixerangues al Cel" Rapsdia dels balls de la Mare de Du de la Salut d'Algemes

Maestoso q = 72

& 44

14

Juan Carlos Sempere Bombo

#w

# # # #

# #.

# #w

23

&

#w

# #

#w

#w

#w

#w

# #

34

& #.

45

& #w

# # # #

#w
#w

#
#w

#
>

#w
#
>

#w
>

JCSBomboi. Extracte de "Muixerangues al Cel" (2012), Albaida Febrer 2014

#w
>

#w
j

#w

La Muixeranga

Saxo Alt 1

Muixeranga d'Algemes per a banda i dolaines.


Extracte de "Muixerangues al Cel" Rapsdia dels balls de la Mare de Du de la Salut d'Algemes

Maestoso q = 72

& 44

12

.# # # #
3
F

# # # # # . J # #
&

19

29

&

#w

38

&

46

&

#w

# #

# . #. #
#. #
J
J

#w

# #

# # N #

# . # #
#.
J # # #w

#.# # . # # # # #. #w
J

# . # # . # J # #

>
# #

# # . J # # # # # . J

#.#

# # . # # j . #
J

# #

Juan Carlos Sempere Bombo

Molt lligat

# >

>

#w
>

JCSBomboi. Extracte de "Muixerangues al Cel" (2012), Albaida Febrer 2014

#w
>

La Muixeranga

Saxo Alt 2

Muixeranga d'Algemes per a banda i dolaines.


Extracte de "Muixerangues al Cel" Rapsdia dels balls de la Mare de Du de la Salut d'Algemes

Maestoso q = 72

& 44

12

19

& # #

& N # #

# # #

28

36

& #

# #.

j
& # . #

40

47

&

#. # # # #
F
3

#w

# #

# #
#

#.

#w

j
#

# .

# #

# #. # #
J

# . #. # #. #
J

#.

# . # # . # J #
#
J

#.

#. # # . # # # # #. #w
J

. # #
#

>
#
#

# # #
J

Juan Carlos Sempere Bombo

Molt lligat

# >

>

#w
>

JCSBomboi. Extracte de "Muixerangues al Cel" (2012), Albaida Febrer 2014

#w
>

La Muixeranga
Muixeranga d'Algemes per a banda i dolaines.

Saxo Tenor
Maestoso q = 72

& 44
19

&

30

&

Extracte de "Muixerangues al Cel" Rapsdia dels balls de la Mare de Du de la Salut d'Algemes

12

# # #

. # #
J

# #

.# # # #. # N . # # # # # #.# #. # # # # # .
3
3

.
& # # # #w

44

Juan Carlos Sempere Bombo

# # #
#

.
&
J

37

.# # # # # #

Molt lligat

#w

# # . # # #
J

# . # # # . # # # # # >
3

#w

# #

#w

#. # #. # #

# > # >

JCSBomboi. Extracte de "Muixerangues al Cel" (2012), Albaida Febrer 2014

#w

>
#w

#U
w>

La Muixeranga

Saxo Barton

Muixeranga d'Algemes per a banda i dolaines.


Extracte de "Muixerangues al Cel" Rapsdia dels balls de la Mare de Du de la Salut d'Algemes

12

Maestoso q = 72

& 44

& # # # #w

20

31

& #w

#w

42

& # #

#w

.# # # # # #
3
F
#

# #.

.
#w

#w

#w

Molt lligat

#w
.

# # #

# # # # #w
#
#

#w

#w

#w

JCSBomboi. Extracte de "Muixerangues al Cel" (2012), Albaida Febrer 2014

#.

#w

#w
#

Juan Carlos Sempere Bombo

#
#w

#w

# # #

#w

#w

#
j

La Muixeranga
Muixeranga d'Algemes per a banda i dolaines.

Trompa F 1

Extracte de "Muixerangues al Cel" Rapsdia dels balls de la Mare de Du de la Salut d'Algemes

Maestoso q = 72

& 44
10

& #

19

& #
& #w

29

37

& #w

45

& #w

#
F

Molt lligat

# #
.

. # j #

# #
w

# #
3

# #

# # # #
j

# #

j
# . # #

. . # #.
J
J

j
# . # # j # .
#

#
F

Juan Carlos Sempere Bombo

. # j #
.

#
# # #
# # #

# . . # J # # .
#. . # # #.
J

.
# . # # # >

# >

# >

# w>

JCSBomboi. Extracte de "Muixerangues al Cel" (2012), Albaida Febrer 2014

#U
w>

La Muixeranga

Trompa F 2

Muixeranga d'Algemes per a banda i dolaines.


Extracte de "Muixerangues al Cel" Rapsdia dels balls de la Mare de Du de la Salut d'Algemes

Maestoso q = 72

& 44
9

&

# #
F

j
# . j #
#

# # #
.
#

# # #

# # #

Molt lligat

j
& # # N. # # #

18

27

& # #

& # #. #w

36

& # #. #w

44

#w

.
#
# #

# #

#w

j
# . # #

. . # #.
J
J

.
# . # # # >

#w

# . j #

# #
F

j
# . # # j # .
#

Juan Carlos Sempere Bombo

# # #

#w

# . . # J

#. . #
J

>

>

JCSBomboi. Extracte de "Muixerangues al Cel" (2012), Albaida Febrer 2014

#w
>

#w
>

La Muixeranga

Trompeta Bb 1

Muixeranga d'Algemes per a banda i dolaines.


Extracte de "Muixerangues al Cel" Rapsdia dels balls de la Mare de Du de la Salut d'Algemes

Maestoso q = 72

& 44

& # # #

35

44

& #

# #

14

15

# . # #
#
J
. # #
J

#. # . # #
f

#w
#.

. #

# >

Juan Carlos Sempere Bombo

j
#

# # # # # N . J
#
# #. # # #

# >

>

JCSBomboi. Extracte de "Muixerangues al Cel" (2012), Albaida Febrer 2014

# w>

U
w

#.

La Muixeranga

Trompeta Bb 2-3

Muixeranga d'Algemes per a banda i dolaines.


Extracte de "Muixerangues al Cel" Rapsdia dels balls de la Mare de Du de la Salut d'Algemes

14

15

Maestoso q = 72

& 44
36

& #

46

& w

#w
#

.
# . # . # #
f
#w

# #
#

>
#

#
# >

>

.
# # #

Juan Carlos Sempere Bombo

# #

j
#

#
# .

# # #
#

# w>

JCSBomboi. Extracte de "Muixerangues al Cel" (2012), Albaida Febrer 2014

#w

#. # #
J

La Muixeranga

Tromb 1

Muixeranga d'Algemes per a banda i dolaines.


Extracte de "Muixerangues al Cel" Rapsdia dels balls de la Mare de Du de la Salut d'Algemes

Maestoso q = 72

? 44
?

Molt lligat

. J # #

# #

.
? # N . J # # #
J #

18

# #
#

?
? #

37

47

#w

28

# >

# >

# N. # #
J

#
#w

F
#

# .
J #

Juan Carlos Sempere Bombo

#w

. J # #

. # #

.
#

.
.
#

#
#
#

J
J
J

. # #
>

# w>

# #
U
w

JCSBomboi. Extracte de "Muixerangues al Cel" (2012), Albaida Febrer 2014

. #
J

La Muixeranga

Tromb 2

Muixeranga d'Algemes per a banda i dolaines.


Extracte de "Muixerangues al Cel" Rapsdia dels balls de la Mare de Du de la Salut d'Algemes

Maestoso q = 72

? 44
? # #

10

#w

? #

31

? # #

42

#
# . # J

# #

20

Molt lligat

# #

J
#w

# . # J #
. # #
J

# #

#w

Juan Carlos Sempere Bombo

# . # J #

# #

#w

# # >

# >

JCSBomboi. Extracte de "Muixerangues al Cel" (2012), Albaida Febrer 2014

>

#w

#w

# w>

U
w

La Muixeranga

Tromb 3

Muixeranga d'Algemes per a banda i dolaines.


Extracte de "Muixerangues al Cel" Rapsdia dels balls de la Mare de Du de la Salut d'Algemes

Maestoso q = 72

? 44
?

Molt lligat

#w

? # #

10

20

?w

31

?w

43

#w

# # #

. # .

. # j

#w

# # #

# #

.
#

# w

#w

# >

. # j

>

# w>

JCSBomboi. Extracte de "Muixerangues al Cel" (2012), Albaida Febrer 2014

Juan Carlos Sempere Bombo

# # #
#w

#w

#w

w
>

La Muixeranga
Fliscorns

Muixeranga d'Algemes per a banda i dolaines.


Extracte de "Muixerangues al Cel" Rapsdia dels balls de la Mare de Du de la Salut d'Algemes

Maestoso q = 72

& 44

12

.# # # #
F
3

. #
& # # # # #
#
J

19

# # # #
#

&

28

& # #

37

47

&

#.

#w
#

w
#

#
#

#w
#

# >

# #
Molt lligat

Juan Carlos Sempere Bombo

j
#

# # # # . J
#

# #. # #
J

#.

j
.
#

.
.
#

# #
#
# #
#
J
J
# #. # # #
>

# w>

#.

# # # # . # #
J
U
w

JCSBomboi. Extracte de "Muixerangues al Cel" (2012), Albaida Febrer 2014

La Muixeranga
Muixeranga d'Algemes per a banda i dolaines.

Bombard C

Extracte de "Muixerangues al Cel" Rapsdia dels balls de la Mare de Du de la Salut d'Algemes


Maestoso q = 72

? 44
?

. J # #

Molt lligat

# # #

#
# .
? #
J #

19

29

# # w

? # #

42

#w

. #
J

# #

. # #
J

# N. # #
J

J
#

# .
J #

# . #
J

# #

#w

. J # # # N . J

# .# #
J

Juan Carlos Sempere Bombo

#w
# >

JCSBomboi. Extracte de "Muixerangues al Cel" (2012), Albaida Febrer 2014

w
>

# w>

# #

# #w

U
w>

La Muixeranga
Tuba

Muixeranga d'Algemes per a banda i dolaines.


Extracte de "Muixerangues al Cel" Rapsdia dels balls de la Mare de Du de la Salut d'Algemes

Maestoso q = 72

? 44
?

11

22

#w

# # #

45

w
w

34

w
F

#w

Juan Carlos Sempere Bombo

# # #

.
w
F

# #

#w

#w

#
>

#
.

#w

>

# # #

#
#w
>

JCSBomboi. Extracte de "Muixerangues al Cel" (2012), Albaida Febrer 2014

#
U

w
>

#w

La Muixeranga
Violoncello

Muixeranga d'Algemes per a banda i dolaines.


Extracte de "Muixerangues al Cel" Rapsdia dels balls de la Mare de Du de la Salut d'Algemes

Maestoso q = 72

?4
4

14

#
J

. . #.
J
J

23

31

? #
J

39

?w

45

j
#.

# N. # #
J

. #
#

# . . # J
w

. #
.
#
#
J
3

# >

#w

#w

# #. w

# #
J

#.

#. .

# . #
J

Juan Carlos Sempere Bombo

>

# w>

JCSBomboi. Extracte de "Muixerangues al Cel" (2012), Albaida Febrer 2014

U
w>

La Muixeranga
Muixeranga d'Algemes per a banda i dolaines.

Contrabaix

Extracte de "Muixerangues al Cel" Rapsdia dels balls de la Mare de Du de la Salut d'Algemes

14

Maestoso q = 72

? 44
? #w

24

? #

36

?w

47

w
F

# w

#w

#w

# .

# # #
w

#w

#w

# w

w
U

JCSBomboi. Extracte de "Muixerangues al Cel" (2012), Albaida Febrer 2014

#w

# .

Juan Carlos Sempere Bombo

# #
w

La Muixeranga

Bombo i Plats

Muixeranga d'Algemes per a banda i dolaines.


Extracte de "Muixerangues al Cel" Rapsdia dels balls de la Mare de Du de la Salut d'Algemes

Maestoso q = 72

44

14

16

37

Juan Carlos Sempere Bombo

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

46

JCSBomboi. Extracte de "Muixerangues al Cel" (2012), Albaida Febrer 2014

U
X

La Muixeranga
Muixeranga d'Algemes per a banda i dolaines.

Tabal

Extracte de "Muixerangues al Cel" Rapsdia dels balls de la Mare de Du de la Salut d'Algemes

Maestoso q = 72

4
4

> >
j>
J

21

> > >

29

> >
j>
J

37

>
> >

45

13

> >

Tabal

j j

> j > j >

>

> >

> j > j >

j j

> j > j >

> > >

> > >

J
> > >

> > >


J

>
> >
J

> >

j j

> j > j >

>

>

> >

j j

> j > j >

> > >

> > >

J
> > >

> > >


J

> j > j >

Juan Carlos Sempere Bombo

> j > j >

> j > j >

> j > j >

> j > j >

> j > j >

>

JCSBomboi. Extracte de "Muixerangues al Cel" (2012), Albaida Febrer 2014

> > >

> > >

J
> > >

J
> > >
J

> j >

> j > j >

> j > j >

> j > j >

> j > j >

La Muixeranga

Timbals

Muixeranga d'Algemes per a banda i dolaines.


Extracte de "Muixerangues al Cel" Rapsdia dels balls de la Mare de Du de la Salut d'Algemes

14

14

Maestoso q = 72

? 44
?

36

46

#w

Juan Carlos Sempere Bombo

(F#-B-E)

#w

JCSBomboi. Extracte de "Muixerangues al Cel" (2012), Albaida Febrer 2014

La Muixeranga
Caixa

Muixeranga d'Algemes per a banda i dolaines.


Extracte de "Muixerangues al Cel" Rapsdia dels balls de la Mare de Du de la Salut d'Algemes

Maestoso q = 72

44

> > >

35

> > >


J

43

>

50

14

15

> j > j >

> > >

> j > j >

>

> >

j j

> j > j >

> > >


J

>

> > >


J

Caixa sense bordons

> > >

> j > j >

Juan Carlos Sempere Bombo

> j > j >

> j > j >

> > >


J

JCSBomboi. Extracte de "Muixerangues al Cel" (2012), Albaida Febrer 2014

> > >


J

> > >

> j > j >

> j > j >

> j > j >

> j > j >

La Muixeranga

Campanes Tub.

Muixeranga d'Algemes per a banda i dolaines.


Extracte de "Muixerangues al Cel" Rapsdia dels balls de la Mare de Du de la Salut d'Algemes

Maestoso q = 72

& 44
37

& #

48

&

#w

14

15

# . w
f

#w

#
#.

. J

w
#

#w

#U
w
w

JCSBomboi. Extracte de "Muixerangues al Cel" (2012), Albaida Febrer 2014

Juan Carlos Sempere Bombo

w
w

#w