Está en la página 1de 16

PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJW, CZCIE SI !

BRZASK
PISMO KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI
WRZESIE 2006 ROK

ISSN 1429-8279

NR 9/175

Nadzwyczajne Spotkanie Partii Komunistycznych i Robotniczych


krajw poudniowo-wschodniej czci regionu rdziemnomorskiego,
Morza Czerwonego i Zatoki Perskiej
Owiadczenie dla prasy
W dniach 19 i 20 sierpnia 2006r. w Atenach odbyo si Nadzwyczajne Spotkanie Partii Komunistycznych i Robotniczych poudniowo-wschodniej czci regionu rdziemnomorskiego, Morza Czerwonego i Zatoki Perskiej. W spotkaniu, ktrego
organizatorem bya Komunistyczna Partia Grecji, udzia wziy Komunistyczna Partia Libanu, Komunistyczna Partia
Izraela, Palestyska Partia Ludowa, Demokratyczna trybuna Bahrajnu, Jordaska Partia Komunistyczna, Partia
Tudeh (z Iranu), Komunistyczna Partia Syrii, Komunistyczna Partia Sudanu. Na spotkanie przybyli take przedstawiciele
Komunistycznej Partii Kuby, AKEL (z Cypru), Portugalskiej Partii Komunistycznej, Komunistycznej Partii Federacji
Rosyjskiej, Komunistycznej Partii Turcji i Zjednoczonej Komunistycznej Partii Gruzji. Szereg partii, nie mogcych
uczestniczy w spotkaniu, wyrazi swe poparcie i przysa pozdrowienia.
Uczestnicy Spotkania potpili polityk USA i innych mocarstw imperialistycznych, ktra opiera si na, wyzysku, ucisku
oraz amaniu podstawowych praw i swobd demokratycznych stanowicych przyczyn konfliktw i niestabilnoci w regionie.
Komunici i inne siy antyimperialistyczne konsekwentnie sprzeciwiaj si tej polityce oraz walcz przeciwko imperialistycznym wojnom i eksploatacji, o prawa pracujcych, o pokj, demokracj i socjalizm.
Spotkanie wynikao z koniecznoci wzajemnego informowania si, wymiany pogldw, oraz podjcia dziaa wyraajcych
solidarno z narodami Libanu, Palestyny, innych krajw regionu, walczcych przeciwko niesprawiedliwym agresywnym akcjom militarnym Izraela i prb realizacji natowskiego planu Wielkiego Bliskiego Wschodu. 19 sierpnia w dniu rozpoczcia
Spotkania uczestnicy spotkania potpili izraelsk napa na Liban, a take naruszenie libaskiej przestrzeni powietrznej.
Wydarzenia te ukazuj, e rezolucja 170 RB ONZ popiera izraelsk agresj.
Przedstawiciele partii pozdrowili bohaterski opr ludnoci Libanu, a take bohatersk pozycj Komunistycznej Partii Izraela i innych pokojowych i postpowych si kraju. Przekazali take pozdrowienia Komunistycznej Partii Libanu i uczcili
poniesione przez ni w ramach libaskiego oporu narodowego, ofiary. Pozdrowili walk narodu Palestyny i wyrazili swj
szacunek dla wkadu Partii i ludnoci Palestyny w t walk.
Przekazano pozdrowienia dla masowego ruchu protestu i solidarnoci, ktry podnis si na caym wiecie i wskazano na
midzynarodowe znaczenie deklaracji solidarnoci z walczcymi narodami Libanu i Palestyny z 20 lipca 2006r., podpisanej
przez 71 partii komunistycznych i robotniczych. Podkrelono odpowiedzialno USA i innych mocarstw imperialistycznych
za poparcie przestpczych operacji izraelskiej armii. Fakt, e izraelski rzd i jego sojusznicy nie zdoali osign swoich celw
w tej wojnie, ukazuje ogromne moliwoci ludowego ruchu oporu, niezalenie od niekorzystnego dla niego ukadu si na polu
militarnym.
Potpiono te siy, ktre w imi rwnego dystansu, w rzeczywistoci uatwiy dziaania agresora. Uczestnicy spotkania
poparli antyimperialistyczne stanowisko Syrii. Podkrelono odpowiedzialno rzdw, ktre nie podjy efektywnych dziaa
na rzecz zapobieenia i zakoczenia agresji, do czego byy zobowizane na podstawie konwencji i prawa midzynarodowego.
Odnotowano, e USA i inne wiodce mocarstwa imperialistyczne wykorzystuj biecy korzystny ukad si w ONZ, aby
legitymizowa swoj ingerencj, aby ustanowi prawo silniejszego, forsujc swoje interesy kosztem innych narodw.
Uczestnicy spotkania, tak jak wszyscy postpowi ludzie, odrzucaj argument agresora, jakoby realizowa on swoje prawo
samoobrony. Zwrcono uwag, e wikszo ofiar stanowi ludno cywilna, uderzenia byy kierowane przeciwko szpitalom i
domom mieszkalnym, oraz e tysice ludzi zostao bezprawnie aresztowanych i pozostaje winiami politycznymi, wrd nich
ministrowie i deputowani narodu palestyskiego. Ten napad, tak jak niesprawiedliwa wojna przeciwko ludnoci Iraku, a take
groby USA i ich sojusznikw wobec innych narodw regionu, takich jak Syria i Iran, prowadzone s w celu zamania wszelkiego sprawiedliwego oporu ludowego przeciwko zagranicznym agresjom i siom okupacyjnym oraz przeciwko niezbywalnemu
prawu kadego narodu do samodzielnego wyboru swego losu, obrony wolnoci, niezalenoci i integralnoci terytorialnej kraju,
prawu denia do zmian spoecznych i politycznych w kierunku socjalizmu. Spotkanie uznao take za konieczne umocnienie
partii komunistycznych i robotniczych, aby byy one w stanie stan na czele szerokich frontw sprzeciwu wobec imperializmu,
przeciwko wyzyskowi klasowemu i uciskowi. Tylko w ten sposb walka ludowa bdzie miaa pozytywny rezultat na poziomach
narodowym, regionalnym i midzynarodowym.

BRZASK

nr 9/175

wrzesie 2006

Uczestnicy spotkania potpili dziaania majce na celu opnianie wydania decyzji przez Rad Bezpieczestwa ONZ.
Stwierdzono brak zgody z rezolucj RB 1701/2006, ktra jest prb przyznania przez USA Izraelowi tego czego nie by w
stanie osign w wyniku ataku. Zwrcono rwnie uwag, e rezolucja ta daje Izraelowi prawo powoywania si na
samoobron i jednoczenie kontynuowa ingerencj w wewntrzne sprawy Libanu w kwestii rozbrojenia, niezalenie od tego,
e ludno Libanu, jego elity polityczne i rzd uznaj, e ta kwestia dotyczy wewntrznego dialogu narodowego. Uczestnicy
spotkania odrzucili sformuowania odnoszce si do rozwoju si midzynarodowych i ich mandatu, dajcego im prawo
realizacji tych celw, ktre wyznaczy Izrael. Zwrcono si do krajw z wezwaniem, aby odmwiy udziau w siach zbrojnych
w ramach tego mandatu.
Zaakcentowano, e dugi proces, ktry doprowadzi do tej rezolucji, wskazuje na zaostrzenie antagonizmu pomidzy imperialistycznymi sferami wpyww i panowania. Pokrelono konieczno aktywnej pracy na rzecz stworzenia szerokiego frontu
spoecznego i politycznego, przeciwko imperialistycznego planowi Wielkiego Bliskiego Wschodu i jego rzekomej
demokratyzacji, przy szerokim poparciu midzynarodowym ze strony partii, ruchw i organizacji. Komunici stoj w pierwszych szeregach walki o demokracje i obron interesw narodowych oraz walcz przeciwko deniom si politycznych,
starajcych sie wykorzysta sytuacj i mianowa si obrocami narodw, podczas gdy dziaaj w w swoim wasnym interesie
w ramach antagonizmu z USA.
W wietle ostatnich wydarze uczestnicy wyrazili swoje zaniepokojenie moliwoci zaostrzenia izraelsk agresj przeciw
Palestyczykom i innym narodom regionu. W tej sytuacji, w opinii uczestnikw spotkania, trzeba jeszcze bardziej wzmocni
midzynarodowy ruch solidarnoci z narodami Libanu i Palestyny, ze wszystkimi narodami regionu, a take poparcie walki
demokratycznych i postpowych si regionu o demokracje, wolno i sprawiedliwo spoeczn.
Podkrelono konieczno wzmoenia walki w obronie suwerennoci narodowej i integralnoci kadego kraju, przeciwko
interwencjom imperialistycznym, ktre mog by realizowane pod dowolnym pretekstem.
Uczestnicy domagali si:
* Natychmiastowego zawieszenia broni i bezporedniego wycofania wszystkich izraelskich oddziaw z terytorium Libanu,
wcznie ze stref Sebaa, i zwolnienia wszystkich libaskich winiw. Potpili take naruszenie przestrzeni powietrznej i morskiej oraz granic Libanu a take daj zakoczenia blokady jego morza, ldu i przestrzeni powietrznej ze strony Izraela.
* Natychmiastowego wycofania izraelskiej armii ze wszystkich okupowanych od 1967r. terytoriw Palestyny, Libanu i Syrii.
Cakowitej likwidacji osiedli oraz zburzenia muru. Utworzenia pastwa palestyskiego ze stolic we Wschodniej Jerozolimie,
obok Izraela. Rozwizania kwestii uchodcw oraz powrotu palestyskich uchodcw na podstawie 194 postanowienia
Zgromadzenia Oglnego ONZ i innych rezolucji RB ONZ.
* Natychmiastowego uwolnienia przez Izrael wszystkich libaskich, palestyskich i innych arabskich winiw politycznych
oraz natychmiastowego zdjcia blokady i wywaszczenia palestyskiego terytorium.
* Natychmiastowego uwolnienia przewodniczcego parlamentu palestyskiego i innych deputowanych i ministrw, ktrzy w
charakterze zakadnikw zostali zatrzymania przez Izrael.
* Bliskiego Wschodu bez broni nuklearnej.
Podczas spotkania udzielono poparcia szeregowi propozycji, dotyczcych wsplnych akcji i inicjatyw, takich jak:
Wysanie wsplnych delegacji partii komunistycznych i robotniczych do Libanu, Palestyny i Izraela.
Koordynacja dziaa naszych partii w Parlamencie Europejskim i w PACE. Zaproszenie do udziau w posiedzeniach Parlamentu Europejskiego delegacji partii komunistycznych i robotniczych regionu, a szczeglnie Libanu, Palestyny i Izraela.
Przeprowadzenie wsplnych akcji i wystpie partii w poowie wrzenia. Wykorzystanie masowych wystpie, festiwali i
innych, dla wyraenia solidarnoci.
Presja na te rzdy, ktre nie potpiy izraelskiej agresji.
Podniesienie kwestii wypaty odszkodowa za szkody spowodowane przez Izrael i pocignicie do odpowiedzialnoci
wszystkich, ktrzy popenili przestpstwa wojenne, przy wykorzystaniu niezbdnych metod prawnych i innych.
Dalsze wzmocnienie solidarnoci i wsplnych dziaa podczas Midzynarodowego Spotkania Partii Komunistycznych
i Robotniczych, odbywajcego si w Lizbonie od 10 do 12 listopada 2006 roku, gospodarzem ktrego bdzie Komunistyczna Partia Portugalii.
Poparcie wsppracy organizacji modzieowych dotyczcej potpienia imperialistycznych ingerencji i wojen, wsplnych
wystpie i innych inicjatyw. Organizacja midzynarodowego obozu modzieowego w Poudniowym Libanie w celu
udziau w odbudowie.
Pomoc w zbirce pomocy humanitarnej we wsppracy z Komunistyczn Parti Libanu.
Kontynuacja demonstracji, wystpie i akcji solidarnoci.
Poparcie inicjatyw przeciwko wojnie imperialistycznej i solidarnoci, prowadzonych przez organizacje masowe, zwizki
zawodowe, ruchy i organizacje modzieowe w Libanie, Palestynie i Izraelu.
Poparcie stosownych akcji i inicjatyw, podejmowanych przez ruchy masowe i organizacje midzynarodowe, takie jak
wiatowa Rada Pokoju, wiatowa Federacja Modziey Demokratycznej, wiatowa Federacja Zwizkw Zawodowych,
wiatowa Organizacja Kobiet Demokratycznych i inne.
Ateny, 20 sierpnia 2006 roku
Tumaczenie tekstu Beata Karo

BRZASK

nr 9/175

WIADOMOI

wrzesie 2006

Z WWW.KOMPOL.ORG
Ekspert

Ostatnio zapanowaa moda na tzw. "niezalenych ekspertw", ktrych to opiniami posikuje si wadza w celu zrealizowania swoich projektw. Chrzest bojowy wszelkiej maci eksperci przeszli w czasie kampanii unijnej. Zdali go na pitk wszak udao im si otumani spoeczestwo. Nie dziwi wic, e wadza siga po ich pomoc przy kadej nadarzajcej si
okazji. Ekspert potrafi wiele. Moe na przykad wmwi rodzicom, e korzystne jest dla nich zamknicie szkoy i przed szkola i posyanie dzieci do placwki oddalonej o kilkanacie kilometrw. Z takich zada eksperci wywizuj si bardzo
dobrze. Teraz jednak rzd postawi im nie lada wyzwanie. Przy pomocy olbrzymiego strumienia publicznych (!) pienidzy
bd oni starali si wmwi kobietom, e nie ma dla nich nic lepszego ni praca do 65 roku ycia. Wyboru one wszak nie
maj - albo o 5 lat duej pracowa, albo... zegnaj emeryturo. "Trzeba pracowa wicej, bo zawali si system emerytalny"!
- grzmi rni trybuni. Kto doprowadzi system do takiego stanu - nad tym ju eksperci nie bd jednak ama sobie gw.
To wykracza poza ich horyzonty. Nie ma co przecie dyskutowa z "obiektywnymi" zjawiskami gospodarczymi. Nie tego
ich na szkoach uczyli, raczej tego aby serwilistycznie si przed owymi zjawiskami korzy.
21.08.2006 r.
***

Usyszane w TVP
Najlepsze kabarety pisze rzeczywisto. Mona si o tym przekona ogldajc chociaby programy informacyjne. Oto
dwa przykady pokazujce w jakich oparach sprzecznoci i absurdu yjemy. Ogldam jedynk. Spiker donosi: "Bezrobocie w Polsce spada i jest obecnie najnisze od wielu miesicy". Przeczam na trjk. Fakty: "W zamykanej fabryce
mebli w Bystrzycy Kodzkiej prac straci nawet 300 osb. To ostatni duy zakad w tym miecie". I dalej w tym samym
programie: "Produkcj wstrzyma najwikszy wrocawski producent makaronw "Malma". Prac moe straci 80 osb".
Dwa wiaty? I co z innej beczki: "Duczycy s lepiej wyszkoleni technicznie, ale to moe dlatego e maj wicej godzin
wf-u w szkole, a u nas jest wicej religii"- z rozbrajajc szczeroci skomentowa Maciej Szczsny mecz Dania-Polska
(cytuj z pamici).
17.08.2006 r.
***

Genera w czapce pajaca


Co mona sdzi o narodzie, ktry stawia chce pomniki zwykym zdrajcom i sprzedawczykom? Tak wanie dzieje si w
Polsce. Kukliski za swoje zasugi, za sprzedawanie tajemnic pastwowych i szykowanie przedpola imperialicie amerykaskiemu ma wedug pomysu rodowisk kombatanckich zosta pomiertnie mianowany generaem. Czy mona mie
jeszcze odrobin szacunku dla ludzi, ktrzy mwi obudnie o wartociach takich jak wolno i za wzr tyche wartoci
stawiaj najwikszego konfidenta? Nie mona. lepa nienawi do wszystkiego co dotyczy Polski Ludowej i zoliwe zacietrzewienie wszystkich tych, ktrzy w osobie Kukliskiego nie widz tego kim on by - szpiegiem i zdrajc, godzi w
poczucie smaku i patriotyczne uczucia wiadomych obywateli oraz szkodzi Polsce. Zamiast pielgnowa i kultywowa to
co w naszej historii pikne i dumne czcimy hab i ponienie. Stajemy si przez to pomiewiskiem wiata i z umiechem
na ustach bierzmujemy si znakiem pariasa i sugusa zachodu. To bolesny policzek dla tych, ktrzy waciwie rozumiej
pojcia honoru, dumy i patriotyzmu.
07.08.2006 r.
***

Co z wyborami?
Scenariusz przed wyborami samorzdowymi powtarza si jak przy okazji kadych poprzednich wyborw. Klika akurat
sprawujca wadz robi wszystko, aby nie udao si odspawa jej ryjw od koryta. Forma jak przybieraj tegoroczne
boje o ordynacj jest jednak bardziej wulgarna ni wszystkie poprzednie. Kaczory i ich sprzymierzecy wpadli na pomys
takiego napisania ordynacji (na 3 miesice przed wyborami!) aby oddajc gos np. na Samoobron zagosowa faktycznie
na PiS i vice versa. To jawne kpiny z wyborcw. Nawet ta okruszyna demokratyzmu - wybory, coraz wyraniej oddalaj
si do decyzji ludu ku zakulisowym rozgrywkom. Jak taktyk przyj wobec takiego kupczenia gosami? Zupenie ola
wybory? - tego zrobi na pewno nie mona. Mona natomiast uczestniczy w wyborach w celu osignicia efektu
propagandowego, pomimo wiadomoci czym one tak naprawd s. Mona w kocu zbojkotowa wybory i da temu gony wyraz - plakaty kpice z partii rzdzcych, ulotki demaskujce mistyfikacj wyborcz itp. Efekt propagandowy by
moe pewniejszy od startu w wyborach.
25.07.2006 r.

BRZASK

nr 9/175

wrzesie 2006

Program samorzdowy Zwykych Ludzi


Mazowiecki Okrgowy Komitet KPP
Czsto nawet Ci, mawiaj, e komunici nie powinni sprawowa wadzy dodaj zwykle, ale gos komunistw we wadzach
jest potrzeby. Dlaczego?
Niewtpliwie, dlatego, e komunici z definicji s po stronie tych, o ktrych nikt dba nikt, ktrych nikt nie sucha,
ktrzy nikogo nie obchodz, ktrym odmawia si prawa do ycia w godnoci i coraz czciej prawa do ycia w ogle.
Gos komunistw, jest potrzebny nie dlatego, e komunici to przyjaciele zwykych ludzi, a dlatego, e komunici to
zwykli ludzie, ale ci, ktrzy nie daj sob pomiata. Ci, ktrzy nie zgadzaj si by ponia, okrada i nie dba o zwykych ludzi.
Rwnie dlatego, e komunici to nie bajarze wzywajcy do zaciskania pasa w imi lepszego ycia, ktre od 15 lat ma
coraz mniejsza grupa coraz bogatszych cwaniakw.
Zwykli ludzie, komunici, wiedz, e hab jest skada obietnice bez pokrycia i gupot byoby wierzy, tym, co od 15
lat je skadaj. Komunici nie obiecuj zaatwi spraw, ktrych si teraz zaatwi nie da. Komunici chc jednak by dziao si
to, czemu racji nie moe odmwi nikt, ale o co upominaj si tylko komunici.
A dziwi, e ani PiS z LPR i Samoobron, ani SLD z PO, ani tak skonni do napominania hierarchowie Kocioa, nie
zajknli si, nie zrobili nic, nawet w samorzdach gdzie mieli wikszo, by zwrci dzieciom matki i ojcw rodzinom cho
jeden wsplny wolny dzie, umoliwi modym inny awans ni na emigracji lub w mafii, wykorzysta wiedz i dowiadczenia
starszych.
Popatrz na to, co mwi elity i salony jest o drogach i inwestycjach, policji i administracji, dekomunizacji,
oszczdnoci i efektywnoci a nie ma o czowieku! Porwnaj o czym w swoich programach pisz inni, a co chc osign
komunici.
Zauwa z tym, o czym mwi komunici zgodzi si kady! Czsto chodzi o zwyke przestrzeganie prawa. Dlaczego
wic dotychczas nie byo to realizowane? Bo nie mia kto si o to upomnie zbrako gosu komunistw.
Od Ciebie, od Nas, od Zwykych ludzi zaley, by nie zabrako go znw, by upomnie si o siebie, o program Zwykych
Ludzi zaley, by nie zabrako go znw. Tylko Ty, My, Zwykli Ludzie moemy zmieni swj los. Zosta kandydatem do
samorzdu, by upomnie si o siebie, o program Zwykych Ludzi. Popieraj tych, ktrzy, chc jego realizacji komunici.
Zadania:
nard odda samorzdom wadz i da pod opiek prawo w maych ojczyznach samorzd musi strzec przestrzegania praw
zatrudnionych i ich czasu pracy placwki handlowe amice prawo : polskie, ludzkie, czy pracownicze musz traci koncesje na handel np. alkoholem;
spoecznoci lokalne nie bd wsplnot, gdy dzieci w kadej klasie bd uczyy si innych rzeczy z innych podrcznikw,
nabijajc kiesy producentw ksiek a tracc moliwo rozmowy i opierania si na tej samem wiedzy o tych samych
wydarzeniach w szkoach samorzdowych musi zosta przyjty jeden zestaw podrcznikw o najwyszych wartociach
dydaktycznych, po rozsdnej cenie, ktre bd mogy by przekazane kolejnym rocznikom uczniw;
modym trzeba da szans wyboru w godzinach pracy rodzicw musz dziaa koa zainteresowa i sportu, otwarte kursy
zawodw rzemielniczych i pokrewnych; a zawsze istnie oglnodostpne osiedlowe sale spotka, tereny do uprawiania
sportu klatka schodowa i murek to za mao, by normalnie wzrasta, a za duo by cigle odnawia;
w miejsce handlu niedzielnego (do rozwaenia) naley przeduy wieczorne godziny otwarcia placwek handlowych w
poniedziaki i czwartki dostosowujc do nich transport publiczny pracownicy handlu, komunikacji i usug te maj prawo
do dwch wolnych dni w tygodniu, niech maj chocia jeden, by go spdzi wsplnie z rodzin, czy znajomymi;
handel prowadzony w dni wolne przez firmy rodzinne niech dziaa pod warunkiem, e pracuj w tych dniach sami waciciele, a nie ich najemni pracownicy; wytypowane przez wacicieli sieci paliw i punkty gastronomiczne te niech
dziaaj dla podrnych, a nie pod kadym blokiem i na kadej ulicy, potrzebne byoby natomiast udostpnianie
wyznaczonej przestrzeni publicznej ulic dla drobnego handlu w godzinach 14:00 18:00;
udzielanie rocznych stypendiw niezamonym rodzinom uczniw-lauratw olimpiad przedmiotowych i zawodw sportowych szk samorzdowych;
wsparcie organizacyjno-lokalowe jednostek organizacyjnych stowarzysze wychowawczych i samo wychowawczych modziey;
potrzeba mieszka i opieki potrzebne s samorzdowe domy trzeciego wieku dla osb ju nie tak zaradnych i chorych, z
pielgniark na miejscu, z kuchni i bez samotnoci;
nie nastpi aktywizacja kulturalno-estetyczna, nie zmieni si spojrzenie na ycie bez dostpu do kultury i natury niezamo
nym potrzebne s cykliczne bezpatne, niesprzedane bilety do kin, teatrw i muzew w dni wolne bezpatne przejazdy
w strefie podmiejskiej dla niezamonych uczestnikw zorganizowanych wycieczek owiatowo-krajoznawczych;
modzi nie pokochaj kraju, ktrego nie bd zna, kompleksw i lkw wobec cudzoziemcw te nie leczy si niewiedz
potrzeba wznowi organizowanie samorzdowych kolonii letnich i zimowisk na zasadzie wymiany modziey z
samorzdami w Polsce i w krajach ssiedzkich;
normalne miasto to nie system bunkrw i parkanw na terenach nowej zabudowy, trzeba rezerwowa dziaki pod parki i
cigi spacerowe, place zabaw, miejsca rekreacji i szkoy;
rzeczpospolita samorzdowa to nie sama rada wsplnotom mieszkaniowym naley przyzna co najmniej prawo zarzdza-

BRZASK

nr 9/175

wrzesie 2006

nia terenami w ich ssiedztwie, decydowania o ich wykorzystaniu, ochrony ich stanu i czystoci;
poprawa estetyki otoczenia, ju choby poprzez udostpnienie bezpatnej legalnie wykorzystywanej przestrzeni
ogoszeniowej dla osb nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej, jak i likwidacje tablic reklamowych tam gdzie szpec
budynki i zielece;
samochd to nie tylko spaliny w ruchu nie mog pozostawa pojazdy uytkowane w sposb powodujcy przekraczanie
norm emisji haasu i zanieczyszcze; rozwojowi komunikacji publicznej i czystoci rodowiska posuy te przestrzeganie
prawa i likwidacji codziennych dzikich parkingowisk w podwrkach, na trawnikach i uliczkach osiedlowych;
parkingw potrzeba, rozrywka jest potrzebna naley poprze plan budowy parkingw i udostpnienia terenw pod zabudow gastronomiczn rozrywkow wzdu brzegw (rzeki), jeli takowa przepywa przez miasto oraz przy duych parkach,
nocne szalestwa tych, ktrych sta, nie musz odbywa si w parterach budynkw mieszkalnych musi skoczy si
okres bezkarnego dziaania osb i lokali naruszajcych prawo do odpoczynku w porze nocnej obawa o utrat koncesji na
sprzeda alkoholu na pewno pomoe im zachowa spokj;
popieranie rozwoju komunikacji publicznej, poprawa stanu bezpieczestwa, czystoci i dochodowoci komunikacji miejskiej przez przywrcenie do pracy konduktorw w autobusach i trolejbusach;
usprawnienie trybu udostpniania terenw w drodze ustanawiania uytkowania wieczystego pod tworzc miejsca pracy i
dochd gospodarcz dziaalno produkcyjn oraz realizowane przez wsplnoty i spdzielnie mieszkaniowe i rodziny wielopokoleniowe niskonakadowe, ergonomiczne budownictwo mieszkaniowe;
uproszczenie form, obnienie kosztw reprezentacji wadz samorzdowych, obchodw i uroczystoci, zakaz dotowania inwestycji w obiekty prywatne, partyjne i wyznaniowe, zakaz przydziau lokali komunalnych radnym, pracownikom
samorzdowym i ich krewnym;
eliminacja naduy pomocy socjalnej poprzez zindywidualizowanie pomocy finansowej i rzeczowej, zapewnienie staej
opieki i staych miejsc pobytu osobom bezdomnym;
zorganizowanie punktw zbirki i dystrybucji uywanych: odziey, ksiek, sprztu sportowego, artykuw wyposaenia
mieszka itp. stosowanie segregacji odpadw.
=======================================================================================

Sekretariat KKW informuje, e w dniu 29 lipca b.r. otrzyma z PKW dokumenty


postanowienia o przyjciu sprawozdania finansowego partii za 2005 rok.
=======================================================================
UCHWAA
PASTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 3 lipca 2006 r.
w sprawie sprawozdania Komunistycznej Partii Polski
o rdach pozyskania rodkw finansowych w 2005 r
.
Pastwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r.
Nr 25, poz. 219 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 266, poz. 2236)
postanawia
przyj bez zastrzee sprawozdanie Komunistycznej Partii Polski o rdach pozyskania rodkw finansowych w 2005 r.
Uzasadnienie
Komunistyczna Partia Polski przedoya Pastwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie o rdach pozyskania rodkw
finansowych z zachowaniem terminu okrelonego w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych.
Sprawozdanie zostao sporzdzone wedug wzoru okrelonego w zaczniku do rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia
18 lutego 2003 r. w sprawie sprawozdania o rdach pozyskania rodkw finansowych (Dz.U. Nr 33, poz. 269).
aden z uprawnionych podmiotw, wymienionych w art. 34a ust. 5 w zwizku z art. 38a ust. 1 ustawy, nie zgosi zastrzee do sprawozdania.
Pastwowa Komisja Wyborcza na podstawie przedoonego sprawozdania, zaczonych do niego dokumentw i
wyjanie skarbnika partii stwierdzia jak w sentencji.
Od niniejszego postanowienia nie przysuguje rodek prawny.
Zastpcy Przewodniczcego Pastwowej Komisji Wyborczej
Jan Kacprzak
Stanisaw Kosmal
Czonkowie
Pastwowej Komisji Wyborczej
Stefan Jaworski
Wodzimierz Ryms
Stanisaw Zabocki
Tadeusz yznowski

BRZASK

nr 9/175

wrzesie 2006

Obrona Waryskiego
W Warszawie powsta Komitet Obrony Pomnika Ludwika Waryskiego. Celem dziaania Komitetu jest obrona
pomnika przed demontaem, planowanym w zwizku z przejciem terenu, na ktrym obecnie stoi Waryski
przez prywatn firm dewelopersk. Nowy waciciel zapowiada, e wkrtce w tym miejscu rozpocznie inwestycj
budowlan. Natomiast dotychczasowy - zakady Bumar-Waryski, pomimo i nazw nawizuj do twrcy I
Proletariatu, nie wykazay zainteresowania losami monumentu.
Przyszo Waryskiego nie jest jednak obojtna wielu warszawiakom. Wiadomo o planowanej likwidacji pomnika zmobilizowaa
rodowisko dziaaczy lewicowych do podjcia wsplnych dziaa na rzecz za
chowania obelisku. Komitet Obrony Pomnika Ludwika Waryskiego powsta
inicjatywy Olimpii Zaborskiej ze Stowarzyszenia Pokolenia i Pawa Pawlaka
radnego dzielnicy Wola.

Pod koniec sierpnia rozpoczto zbieranie podpisw pod petycj


wzywajc do uratowania pomnika oraz zapewnienia monumentowi
godnego miejsca w stolicy. W ju w pierwszych dniach akcji zebrano
kilkaset podpisw. A to dopiero pocztek dziaalnoci Komitetu. Nastpnym
krokiem ma sta si ustalenie obecnego statusu prawnego pomnika. Rozwaana jest moliwo przeniesienia obelisku na teren nalecy do miasta.
W przypadku jakichkolwiek prb usunicia pomnika zapowiedziano przeprowadzenie akcji protestacyjnej.
Na 24 wrzenia Komitet planuje uroczyste obchody 150. rocznicy
urodzin Ludwika Waryskiego. Natomiast 21 wrzenia, rwnie w Warszawie, odbdzie si konferencja powicona rnym przedsiwziciom
lewicowym powiconym historii.

Pomnik Waryskiego
Ludwik Waryski (1956-1889) organizator i przywdca pierwszej na ziemiach polskich partii
robotniczej Socjalno-Rewolucyjnej Partii Proletariat. W 1874 r. Rozpocz studia w Instytucie Technologicznym w Petersburgu, z ktrego zosta usunity rok pniej za udzia w
wystpieniach studenckich. Jesieni 1876r. w Warszawie, gdzie pracowa jako lusarz,
rozpocz organizowanie pierwszych kek socjalistycznych wrd modziey akademickiej i
robotnikw. Dziaa w kilku miastach, ale gownie w Warszawie. Podczas tzw. procesu krakowskiego w 1880 r. wygosi przemwienie, w ktrym uzasadnia suszno idei socjalistycznej.
Po powrocie do Warszawy w 1882r. Stan na czele nowo utworzonej partii Proletariat,
zwanej pniej Wielkim Proletariatem lub Pierwszym Proletariatem. 28 wrzenia 1883r.
aresztowany za dziaalno polityczn i przez 2 lata wiziony w X pawilonie Cytadeli Warszawskiej. W procesie zakoczonym 20 grudnia 1885r. skazany zosta na 16 lat katorgi.
Osadzony w twierdzy Szlisselburskiej. Zmar w 1889r. wieku 33 lat.

Ludwik Waryski

Pami o Henryku Gradowskim


W pierwsz rocznic usunicia pomnika przypominajcego o mierci Henryka Gradowskiego dziaacze
Komunistycznej Partii Polski, Polskiej Partii Socjalistycznej oraz Stowarzyszenia Pokolenia uczcili
jego pami. Na Placu Zawiszy w Warszawie umieszczono tablice informujce o morderstwie
dokonanym w tym miejscu przez funkcjonariuszy Policji II RP. Zgromadzeni zapalili rwnie
kilkadziesit zniczy.
Zwracajc si do zgromadzonych historyk Janusz Sujecki z Zespou Opiekunw Kulturowego Dziedzictwa Warszawy powiedzia, e obelisk upamitniajcy mier H. Gradowskiego zosta usunity poniewa wadze RP d do zatarcia ladw zbrodniczej dziaalnoci organw pastwowych II Rzeczypospolitej. Doda, e czynu tego dokonay ci sami
ludzie, ktrzy ostatnio w Zakopanem postawili pomnik grasujcemu na Podhalu bandycie J. Kurasiowi ps. Ogie.

BRZASK

nr 9/175

wrzesie 2006

Sujecki zwrci rwnie uwag na symboliczne znaczenia miejsca zbrodni, nazwanego Placem Artura Zawiszy,
uczestnika powstania listopadowego, zamordowanego przez policj carsk w tym samym miejscu w 1833r. A. Zawisza
y dokadnie wiek wczeniej ni H. Gradowski.
Henryk Gradowski, student nalecy do Komunistycznego Zwizku Modziey Polskiej, zosta zamordowany przez
policj seri strzaw w plecy w nocy z 14 na 15 stycznia 1932 roku. Mia wwczas 23 lata. Z inicjatyw usunicia
pomnika mu powiconego wystpili prawicowi radni dzielnicy Ochota. Po raz drugi wyrok na H. Gradowskim
wykonano w nocy z 18 na 19 sierpnia 2005r. usuwajc upamitniajcy go granitowy kamie. Zdarzenie to spotkao si z
oburzeniem i sprzeciwem kilku organizacji lewicowych, a nawet zapowiedzi odbudowy pomnika.

Beata Karo

Zakopane: Pomnik dla mordercy


Obecny prezydent odsoni w Zakopanem pomnik Jzefa Kurasia Ognia, powojennego wataki i bandyty dziaajcego na Podhalu, ktry nawet wedug oblicze, wiatowego Zwizku onierzy Armii
Krajowej zamordowa ok. 450 osb, w tym wielu ydw i Sowakw. Dzi Kura lansowany jest przez
rzdzc prawic na bohatera walczcego z komunistyczn wadz i z komunistycznym z niewoleniem.
Uroczysto miaa chwilami groteskowy przebieg pod pomnikiem syncego z bezwzgldnoci i chorobliwego
antysemityzmu Kurasia zgromadzili si przedstawiciele wadz, kocioa, wojska, weterani i harcerze. Andrzej Przewonik, sekretarz Rady Ochrony Pamici Walk i Mczestwa, przekonywa, e Ogie nigdy nie by kontrowersyjn
postaci, a jego onierzom trzeba zwrci pami i honor .Odczytujcy apel polegych major Wojska Polskiego
grzmia natomiast, e czonkowie oddziau Kurasia walczyli z okupantami i sowieckimi i ich poplecznikami oraz ginli
za wiar przodkw. Punktem kluczowym tej antykomunistycznej imprezy stao si odsonicie pomnika przez obecnego prezydenta i Zbigniewa Kurasia, syna Ognia.
Kim by czowiek, ktremu w Zakopanem oddano cze? Podczas okupacji Kura dziaa w podziemiu. AK wydaa
na niego wyrok mierci za opuszczenie wyznaczonej pozycji, w wyniku czego zgino kilku partyzantw. Wykonanie
wyroku unikn dziki podporzdkowaniu si Batalionom Chopskim. Potem Kura cile wsppracowa z Armi Ludow i radzieck partyzantk w wyzwalaniu Podhala. Z now wadz zwiza si na tyle, i w marcu 1945 roku, zosta
kierownikiem Powiatowego Urzdu Bezpieczestwa Publicznego w Nowym Targu. Pozostawa jednak w ostrym konflikcie z miejscowymi strukturami PPR, ktra nie akceptowaa Kurasia. Zaczto bada wojenn przeszo Ognia. Gdy
Kura dowiedzia si o wszczciu ledztwa przeciwko niemu, zdezerterowa organizujc w grach kilkusetosobowy
oddzia mordujc przedstawicieli wadzy ludowej, ydw, Sowakw oraz osoby, ktre odmawiay wsppracy z jego
ludmi. Kura syn z antysemityzmu. W odezwach do ludnoci pisa o najedcach bolszewickich i przekltym ydostwie. Pluskwy ydowskie i opryszki ze suby bezpieczestwa takie epitety paday w jego proklamacjach. Nie
koczyo si na sowach. 29 lutego 1946 roku ludzie Kurasia zamordowali w Zakopanem Jzefa Oppebheima, przewodnika i szefa Grskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Powodem byo niepolskie brzmienie nazwiska znanego
naukowca. W swoim dzienniku pod dat 3 maja 1946 r. Kura zapisa:
W nocy samochd z ydami. Mieli by przeprowadzeni przez granic. Przed Krocienkiem do roww. Salcia krzyczy:
Panie Ogie, tak nieadn demokracj pan robi. Ucito jzyk. Wszystkich pasaerw autobusu zamordowano.
W Maniowach oddzia Kurasia zabi cztery osoby, ktre jego dowdca podejrzewa o wspprac z wadz ludow.
Ale z jego rki cierpieli take swoi jako szef PUBP bra udzia w represjach wymierzonych w byych onierzy AK.
W lutym 1947 r. Kura zgin otoczony przez oddzia KBW w Ostrowsku. Nic dziwnego, e przeciwko uhonorowaniu
Kurasia protestowali kombatanci w tym byli onierze AK, a take rodowiska ydowskie. W 1996 r gdy pojawiy si
pierwsze powane prby rehabilitacji Kurasia, rodowisko ydowskich kombatantw ogosio owiadczenie pt. Ilu ydw trzeba zamordowa, by zosta narodowym bohaterem?. Przeciwko gloryfikacji Ognia opowiadaj si rwnie
historycy sowaccy, dla ktrych waciciel pomnika w Zakopanem jest autorem czystek etnicznych na Orawie i Spiszu i
wypdzenia stamtd 6,5 tysica Sowakw. Przez kilka lat budow pomnika prbowali blokowa niektrzy radni Zakopanego. Tyko czciowo osignli sukces pomnik stan nie w centrum miasta, ale w bardziej oddalonym od szlakw
turystycznych miejscu niedaleko dworca PKS.
Na podstawie ARH i Prasy opracowa F.K.

BRZASK

nr 9/175

wrzesie 2006

Komunizm wedug Ziuganowa


Odpowiedzi przewodniczcego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej, przywdcy frakcji
KPFR w Dumie Pastwowej Giennadija Ziuganowa na pytania czytelnikw Impulsu i portalu lewica.pl we
wsppracy z rosyjsk agencj RIA Nowosti w ramach akcji Zadaj pytanie Giennadijowi Ziuganowowi.
Krzysztof Pilawski: Ilu czonkw liczy Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej?
Gienadij Ziuganow: Wedug oficjalnych zweryfikowanych danych Ministerstwa Sprawiedliwoci liczebno Komunistycznej Partii
Federacji Rosyjskiej wynosi 184 tysice 263 czonkw. Wicej liczy obie jedynie partia rzdzca Jedna Rosja. Naturalnie dane nie
zawieraj setek tysicy naszych stronnikw i aktywistw, ktrzy aktywnie pomagaj partii, lecz z rnych wzgldw nie s zrzeszeni
jako czonkowie. Prawnie dziaamy w 79 podmiotach FR. KPRF znajduje si obecnie w fazie oywienia i moe decydowa o wanych kwestiach. Wzmocnienie i wzrost wpyww politycznych partii wida goym okiem. W akcjach protestacyjnych, organizowanych przez KPRF w 2005 roku, wzio udzia ponad 3 miliony ludzi. Partia ma swoich przedstawicieli w Dumie Pastwowej i w
parlamentach regionalnych, poczwszy od moskiewskiego, a skoczywszy na tych na rosyjskim Dalekim Wschodzie. W 2005 roku do
partii wstpio 10 tysicy osb, z ktrych jedn trzeci stanowi modzie. Mona powiedzie, e Partia Komunistyczna jest
zrzeszajc ludzi w rednim wieku (25-55 lat). Pogoski o tym, e KPFR jest organizacj odchodzcych pokole, byy nie tylko przesad, lecz take banaln broni ideologiczn, ktr partia wadzy uywaa przeciwko nam. Naturalnie nie odegnujemy si od przedtawicieli starszego pokolenia, ktrych ycie mijao za czasw wadzy radzieckiej. Pamitaj oni, jak yo si w okresie wadzy radzieckiej i s w wikszym stopniu odporni na propagand, ktra dzi wywiera duy wpyw na mentalno narodow. Jednake czas
mija i kadry
naszej partii odmadzaj si Wystarczy przyj na jedn z naszych imprez, eby zobaczy mas modych twarzy. Wan rol odegraa
tu fala protestu przeciw tak zwanej monetaryzacji ulg (zastpienie ulg socjalnych dodatkami pieninymi- przyp. red.), kiedy to w
demonstracjach i pikietach wadz z dziadkami i babciami, uczestniczyy wnuki. A demonstracja 7 listopada? Przecie to by potok
modych ludzi. O ile kilka lat temu uroczycie pasowalimy na pionierw na Placu Czerwonym dziesi dwadziecia osb, to dzi
czerwone krawaty pragn otrzyma setki tysice. W ostatnim czasie nie wystarcza autobusw, eby przywie na plac Czerwony
wszystkich chtnych. Jestemy pewni co do swojej przyszoci. Na X Zjedzie KPFR zadecydowano, e naley zaj si bardziej aktywn prac wrd mas i rozwojem dziaa protestacyjnych. Pocztkowo do naszego sztabu dziaa protestacyjnych wraz Parti
Komunistyczn weszo jeszcze 15 organizacji. Dzi w sztabie znajduj si przedstawiciele 27 partii, ruchw, zrzesze, a take 5
zwizkw zawodowych. Przedstawiciele KC KPFR ponformowali zebranych o najwaniejszych kierunkach organizacji dziaa
protestacyjnych w 2006 roku. Najwaniejszym jest walka z obranym przez Putina Fradkowa kierunkiem spoeczno-gospodarczym i
ta zwan reform mieszkaniow (chodzi o tzw urynkowienie opat mieszkaniowych przy. red.).
K.P.: Czy rosyjscy komunici nadal wierz w przejcie wadzy i budow komunizmu dla dobra spoeczestwa, czy te s
komunistami tylko z nazwy i zamierzaj ju tylko reformowa kapitalizm?
G.Z.: Wierzymy. Wystarczy zajrze do programu naszej partii, zapozna z decyzjami zjazdw KPFR, fundamentalnymi dokumentami, wystpieniami naszych towarzyszy, a przede wszystkim spojrze na konkretne dziaania komunistw. To wiadectwo tego, e
bylimy i nadal jestemy konsekwentnymi przeciwnikami kapitalizmu jego globalizacji wedug norm amerykaskich, ktra niszczy
wszystko, co najlepsze we wspczesnej cywilizacji, jedynie umacnia nasze antykapitalistyczne stanowisko.
K.P.: Czy kapitalizm mona obali w wyniku wyborw, przy uyciu kartki do gosowania, czy moe to uczyni tylko
rewolucja? Czy istnieje obecnie szansa na powrt Rosji na drog rozwoju socjalistycznego? Jaki to mgby by socjalizm w
warunkach globalizacji, przemian jakie zaszy w wiecie po upadku formacji socjalistycznej? Czy to, co stao si w byych
krajach socjalistycznych mona okreli mianem restauracji, po ktrej w przeszoci nastpowa powrt obalonego ustroju?
G.Z.: Nie przeciwstawiabym karty do gosowania rewolucji. Rewolucja, a zwaszcza rewolucja socjalistyczna, jest procesem globalnym, w ktrym elektoralne formy walki stanowi jedn spord wielu skadowych. Oczywicie, wszystkie skadowe s bardzo wane.
W dzisiejszych warunkach wanie praca wyborcza pozwala komunistom na propagand swoich pogldw i stanowisk, pozwala na
wzajemne oddziaywanie z najrniejszymi warstwami spoeczestwa, a trybuna parlamentarna staje si scen walki politycznej.
Jednake bez pracy wrd mas, bez organizacji ruchw protestacyjnych, bez codziennej walki o konkretne interesy pracownikw,
czyli mwic oglnie, bez wyprowadzania ludzi na ulic, adna dziaalno parlamentarna nie umoliwi zwycistwa nad
kapitalizmem. Zwycistwo daje jedynie systemowe wykorzystanie najrnorodniejszych form walki. Prosz przeczyta Lenina, a
zwaszcza jego prac Dziecica choroba lewicowoci w komunizmie. Tam powiedziane jest wszystko. W tym take o udziale
komunistw w wyborach. Uwaamy, e wycznie szeroko zakrojona i wieloplanowa praca, obejmujca zarwno sfer parlamentarn,
jak i codzienne ycie ludzi, pozwoli na powrt na drog rozwoju socjalistycznego. I globalizacja nie bdzie tu przeszkod. Socjalizm
jest historyczn alternatyw dla kapitalizmu, zwaszcza w jego zglobalizowanej postaci. Dzi wida to goym okiem. Z impetem pr
Chiny, lewicuje si take Ameryka aciska. Dlatego uwaamy, e z punktu widzenia obiektywizmu historycznego globalizacja
wedug norm amerykaskich stanie si w rezultacie katalizatorem procesu socjalistycznej przebudowy wiata. Myl, e bye kraje
socjalistyczne doskonale to rozumiej. A jeli nie, to zapewne wkrtce zrozumiej.
K.P.: Jak wedug KPFR powinna wyglda droga Rosji do socjalizmu? Jak w epoce globalizacji zmieni system polityczny w
jednym kraju? Czy macie jaki program dokonania tego?
G.Z.: Jeli jestecie zainteresowani naszym programem dziaa dotyczcych socjalistycznej przebudowy Rosji, to prosz zajrze do
naszych dokumentw. Tam znajdziecie wszystko. Tylko dlaczego pytacie o przebudow socjalistyczn tylko w jednym kraju? Kraje
socjalistyczne tworz dzi system odgrywajcy niezaprzeczaln rol w yciu caego wiata. Mowa o Chinach, Wietnamie i Kubie.
Take kraje Ameryki aciskiej tocz walk z amerykask globalizacj. My komunici, nie jestemy osamotnieni na tym wiecie. A
ju na pewno nie bdzie w nim osamotniona Rosja po tym, jak znw stanie si pastwem socjalistycznym.
K.P.: KPFR twierdzi, e jest parti rewolucyjn, tymczasem wiele jej dziaa, choby skupienie si na wyborach do parlamentu, wskazuje na reformistyczny charakter. Jak jest naprawd?

BRZASK

nr 9/175

wrzesie 2006

G.Z.: Nie wierzymy w parlamentarne moliwoci radykalnej zmiany sytuacji w kraju. 0becny parlament reprezentuje sob aosne
widowisko. To zaledwie kosztowny ozdobnik silnej i pozbawionej kontroli wadzy wykonawczej. 0becna klasa rzdzca nie
wycigna wnioskw ze stuletniej historii, w tym z dziaalnoci dum carskich. KPFR, zdaje sobie spraw z tego, e jedynie protesty
uliczne, a take wykorzystanie trybuny parlamentarnej moe doprowadzi do konkretnych efektw w walce o interesy narodowe.
Dlatego te jestem pewien, e Jedna Rosja bdzie coraz bardziej pogra si w zapaci. KPFR, poprzez akcje protestacyjne, bdzie
nadal czy wszystkie siy patriotyczne, proponujc spoeczestwu swe pomysy programowe, dotyczce zmiany sytuacji i poprawy
ycia obywateli. Uwaamy, e najlepsza jest taktyka, ktra czy wszystkie sposoby i uczestnictwo w wyborach, i protesty, i referendum, i prac z ludmi. wszystko to razem da odpowiedni rezultat. Jeli jednak nie bdzie dziaa protestacyjnych, to ukradn nam
wszystkie gosy i niczego nie bdziemy mogli zrobi. Dlatego potrzebujemy przedstawicieli w Dumie, gdy w przeciwnym razie
moemy do woli wygasza swoje pretensje do wadz, lecz nikt nam nie uwierzy. Potrzebujemy masowych akcji ulicznych, mdrych
ekspertw i mdrych deputowanych, ktrzy mog opracowa i wcieli konkretne idee. Rzeczywicie, wada jest silniejsza i czsto
amie zasady, ale my powinnimy stale uczy si gry wedug zasad i zwycia.
K.P.: Jakie realne szanse ma KPFR, aby doj do wadzy i realizowa zaoenia programowe?
G.Z.: Wadzy si nie otrzymuje, ale si przejmuje. Lecz jeli kto przychodzi i rzuca Przejmijmy wadz!, a sam nic nie ma,
czonkowie jego organizacji partyjnej s po szedziesitce, nie ma organizacji pionierskiej ani komsomolskiej i trudno mu zebra 200
osb, by przeprowadzi pikiet lub mityng, to mamy do czynienia z demagogi. O adnym przejciu wadzy nie moe by mowy.
Cho historia pokazuje, e owe 20 tysicy bolszewikw pod przywdztwem Lenina, ktrzy zalegalizowali si po lutym 1817 roku,
umieli pokierowa dziaaniami tak, e w padzierniku przejli wadze. Pojawia si pytanie: kto przejmie wadz i w jaki sposb?
Naley jeszcze raz odkreli wano formuy: protest referendum - wybory. Jako cao da to t krytyczn mas, ktra pozwoli
zmieni na lepsze sytuacj robotnikw. Wanie dlatego powinnimy pracowa nad t formu dziaa. Jeli wybory bd odbywa si
bez naleytej kontroli i przygotowania odpowiedniej bazy, to nie zdoamy zachowa nawet zdobytych wczeniej gosw. Tam, gdzie
bdzie kontrola, tam rezultat bdzie dwa razy lepszy. Odpowiedzi KPFR na zaostrzenie kursu wadzy, u podstaw ktrego ley liberalny fundamentalizm i reim policyjny, jest zwikszenie aktywnoci pracy organizacji partyjnych wedug triady. Po pierwsze: aktywizacja masowych dziaa protestacyjnych. Po drugie rozwj akcji KPFR Referendum narodowe, w ktrym uczestniczyoby
prawie 7 milionw osb. Po trzecie: zorganizowane kampanie wyborcze w wikszoci regionw kraju. Takie podejcie do sprawy
znacznie zaktywizowao prac organizacji partyjnych, pozwolio wydoby potencja modych liderw i kandydatw na deputowanych,
a take zainteresowa szerokie masy problemami wanymi nie tylko dla partii, lecz dla caego kraju. Skuteczno formuy triady do
dziaalnoci partyjnej potwierdzio ycie. Umiejtne poczenie trybuny parlamentarnej w Dumie, a take trybun w miejscowych
organach i protestu narodowego doprowadzio do tego, e wadza posza na znaczne ustpstwa. W szczeglnoci bya zmuszona do
korekty grabieczej ustawy monetaryzacyjnej i zwrcia obywatelom okoo 350 mld rubli, ktre wedug ustawy 122 musieli zapaci.
Zdajemy sobie spraw, e wadza bdzie sucha gosu narodu jedynie wtedy, gdy gos ten bdzie brzmia w wystpieniach
masowych.
K.P.: Jaki jest stosunek KPFR do problemu stosunkw wasnociowych? Czy partia jest zwolenniczk cakowitego uspoecznienia rodkw produkcji, fabryk, przedsibiorstw, czy dopuszcza moliwo istnienia rnych form wasnoci, w tym prywatnej? Czy po zwycistwie w wyborach i przejciu wadzy, KPFR przeprowadziaby, denacjonalizacj majtku narodowego w
Federacji Rosyjskiej ?
G.Z.: Nacjonalizacja kluczowych przedsibiorstw i bran gospodarki jest nie tylko moliwa, lecz nawet konieczna. Bez tego nie da
si wyprowadzi kraju z kryzysu, nie zmodernizuje gospodarki i nie przywrci krajowi statusu szanowanego i silnego mocarstwa, a
jego obywatelom praw socjalno-ekonomicznych i wiadcze pastwa. W dzisiejszej Rosji trudno si rozezna, gdzie jest rzd, gdzie
bandyci. Wadza nie jest w stanie wytumaczy narodowi, dlaczego szajce skadajcej si z 15 klanw oddano wszystkie bogactwa
kraju. Problem ten powinno si rozwiza w imi przyszoci Rosji i w interesie wszystkich jej obywateli. KPFR koczy ustalenia
dotyczce programu socjalno-ekonomicznego, ktry chcemy zaproponowa spoeczestwu jako jedyne rozwizanie pokojowego
wyjcia z kryzysu systemowego. Przewiduje on ksztatowanie dwch poziomw, ktra prcz mocnego sektora pastwowego w
branach strategicznych obejmie rozwj i wsparcie przedsibiorczoci, a szczeglnie maego i redniego biznesu. KPFR domaga si
zmiany wektora kursu socjalno-ekonomicznego i pomocy pastwa tam, gdzie jest to konieczne. Tylko pod takim warunkiem mona
wyprowadzi pastwo z kryzysu systemowego. 0statnie pitnacie lat, ktre miny w pokoju, ze staym poziomem urodzaju,
niarygodnie korzystn koniunktur rynkow degraduje si we wszystkich dziedzinach spoeczno-gospodarczych. Wszelkie reformy
rynkowe w kraju, ktre krok po kroku usuway regulacje pastwowe, kontrol pastwow i pastwow wasno, wmawianie
ludziom, e pastwo dziaa nieefektywnie, ale po reformach wszystko si uspokoi i w gospodarce, i w sferze socjalnej, nie przyniosy
pozytywnych rezultatw. Wrcz przeciwnie wielko produkcji przemysowej spada do poziomu powojennego, a zmiana wasnoci
zniszczya poow potencjau przemysowo-produkcyjnego kraju. Pastwo nie zapewnia ju mieszka ludziom. Reformy gospodarki
mieszkaniowo-komunalnej, samorzdw lokalnych, monetaryzacja ulg wszystko to spada z budetu pastwa na barki biednego na
rodu. Prawo do bogacenia si i ycia w dobrobycie otrzymaa niewielka grupka z najbliszego otoczenia sprawujcych wadz.
Przepa midzy dochodami najbogatszych i najbiedniejszych jest jak 4098 do jednego. Minimalna pensja w 2004 roku bya czterokrotnie nisza od poziomu niezbdnego do utrzymania. rednie wynagrodzenie w latach reform wynosi zaledwie 70 proc. Tego, co
byo w 1990 roku. Wedug standardw ONZ o biedzie mona mwi wtedy, gdy dochd na jednego mieszkaca wynosi poniej 4
dolarw dziennie. 0znacza to, e w Rosji w ubstwie yje ponad dwie trzecie ludnoci. 0ceniajc wysoko PKB Rosja zajmuje 47
miejsce na wiecie, a pod wzgldem dugoci ycia znajduje si na ostatnim miejscu wrd krajw europejskich. Dlatego jednym z
naszych waniejszych postulatw programowych jest przywrcenie we wasno pastwa przemysu wydobywczego, uytkw
lenych i ziemskich, zasobw wodnych, przedsibiorstw strategicznych, portw lotniczych, morskich i rzecznych, transportu morskiego i rzecznego, energetyki, zahamowanie akcji kryminalnej pod nazw prywatyzacja, a take zwrcenie narodowi rozkradzionego bogactwa. A winnych ukara.

BRZASK

nr 9/175

wrzesie 2006

K.P.: Znaczenie waszej partii systematycznie spada. Niegdy bya gwn si wobec Jelcyna. Obecnie, w erze Putina, ma
poparcie jedynie kilkunastu procent wyborcw. Czy nie jest to znak, e trzeba zmieni polityk i zwyka nostalgia za ZSRR nie
wystarczy?
G.Z.: W zeszym roku bralimy udzia w wyborach prawie w trzydziestu regionach i wszdzie udao nam si umocni swoje pozycje.
W tych kampaniach zyskalimy poparcie 15-20 proc. Wyborcw, wygralimy lokalne wybory parlamentarne w kilku regionach i
duych miastach. Nasi wyborcy si zmieniaj oddaj na nas swoje gosy ludzie wyksztaceni i pracujcy. Niestety weterani musz
patrze w ten przepeniony rzdow propagand telewizor i nie maj nawet pienidzy, by kupi gazet. Ich mzgi s zlasowane.
Trudno im zorientowa si gdzie jest prawda, a gdzie kamstwo. Dlatego wydaje mi si, e wanie ta najbardziej aktywna, wyksztacona i pracujca grupa bdzie nadawa ton na wszystkich wyborach, a praca z nimi umocni nasze pozycje. W zeszym roku
potroilimy liczb swoich reprezentantw na wyborach miejscowych postawilimy na ludzi w rednim wieku, aktywnie
popieralimy kobiety i modzie. I mog powiedzie, e pojawia si nowa warstwa deputowanych organw samorzdowych, ktrzy
aktywnie broni lewicowych pogldw. To ludzie radzieccy, lecz ze wieym spojrzeniem na to, co si dzieje w naszym kraju.
K.P.: KPFR czsto odwouje si do Stalina, tymczasem wszystkie liczce si europejskie partie komunistyczne ju dawno
odciy si od tej postaci. Czy nie najwyszy czas przyzna, e dziaanie Stalina szkodziy sprawie rewolucji, a w czystkach
zgino wielu dobrych komunistw?
G.Z.: Nie bardzo rozumiem, o jakich liczcych si europejskich partiach komunistycznych mowa. Rzeczywicie liczce si po II wojnie wiatowej europejskie partie komunistyczne odciy si nie tylko od Stalina, lecz take od ZSRR i radzieckich dowiadcze, i ju
od dawna nie nazywaj si komunistycznymi. A jeli nawet pozostali przy tej nazwie, to ustpili ze swych politycznych pozycji. Tego
typu odcinanie si od samych siebie nigdy nie odbywa si bezkarnie. Jeli za chodzi o nasz stosunek wobec Stalina, to jest on oglnie
znany: mwic otwarcie o jego bdach i odpowiedzialnoci za okruciestwo, uznajemy jednoczenie wielko jego tej postaci
historycznej, jego, jego wkad w rozwj ZSRR, znaczc rol Stalina w zwycistwie nad faszyzmem, w ocalenie wiatowej sowiaszczyzny od ujarzmienia i zniszczenia najczarniejszymi siami historii wiatowej. Marksizm to dialektyka. Dlatego stosunek do
postaci historycznych, takich jak Stalin, nie moe nie nosi dialektycznego charakteru. W Polsce o podobnego typu dialektyce mona
mwi na przykadzie takiej postaci, jak jest marszaek Pisudski.
K.P.: Po upadku ZSRR wielu partyjnych oficjeli stao si kapitalistami. Nie to najlepszy dowd na to, e w tamtym systemie
nie udao si zbudowa socjalizmu ani nawet socjalistycznej wiadomoci?
G.Z.: Po pierwsze, kapitalistami zostaa bardzo maa grupa tych, ktrzy pracowali w aparacie partyjnym KPZR. I nie wycigabym
globalnych wnioskw co do tego, czy w ZSRR udao si zbudowa socjalizm czy nie. Jeli za chodzi o wiadomo socjalistyczn w
spoeczestwie, to dzi prawie dwie trzecie Rosjan uwaa, e spoeczestwo i radzieckie i pastwowo byy nieporwnywalnie bardziej legalne, uczciwsze, blisze narodowi i cieszce si wikszym autorytetem ni dzisiejsze spoeczestwo kapitalistyczne i reim
kapitalistyczny w Rosji. A przecie takie pogldy w naszym kraju prbuje si wypleni ju od prawie dwudziestu lat. Dlatego
osdcie sami, czy uksztatowaa si w ludziach wiadomo socjalistyczna i Na ile jest ona trwaa,
K.P.: Pomaraczowa rewolucja na Ukrainie pokazaa, e tamtejsza lewica daa sobie narzuci podzia na bloki polityczne
autorytarny i demokratyczny z ktrych aden nie by lewicowy. Co robicie, aby zapobiec takiej sytuacji w Rosji?
G.Z.: Na przykadzie Ukrainy wyranie wida do czego prowadzi pomaraczowa rewolucja: zahamowanie produkcji, zamarzanie
caych miast i regionw. Nie chcemy dla Rosji takiego losu.
K.P.: Dlaczego wsppraca KPFR z ruchem pracowniczym jest tak mao widoczna?
G.Z.: Na X Zjedzie KPFR zadecydowano, e naley zaj si bardziej aktywn prac wrd mas i rozkrcaniem dziaa protestacyjnych. Pocztkowo do naszego sztabu dziaa protestacyjnych wraz z Parti Komunistyczn weszo jeszcze 15 organizacji. Dzi w
sztabie znajduj si przedstawiciele 27 partii, ruchw, zrzesze, a take 5 zwizkw zawodowych.
K.P.: Czy KPFR wsppracuje ze zwizkami zawodowymi, a jeeli tak, to z jakimi?
G.Z.: Pomimo tego, e oficjalne zwizki zawodowe, na przykad Federacja Niezalenych Zwizkw Zawodowych Rosji Michaia
Szmakowa jest cakowicie zorientowana na wadze, to my aktywnie wsppracujemy z branowymi zwizkami zawodowymi i
zrzeszeniami zawodowymi w regionach. W Nowosybirsku miejscowa federacja zwizkw zawodowych zostaa czonkiem naszego
bloku przedwyborczego. We frakcji KPFR dziaa lider Rosyjskiego Zwizku Zawodowego Robotnikw Kompleksu Agrano - Przemy
slowego.
K.P.:Czy mona liczy na to, e rosyjscy komunici zwalcz narastajc w Rosji fal nacjonalizmu?
G.Z.: O jakim nacjonalizmie mowa? Nasz nard zosta obdarty do ostatniej nitki, pozbawiony wszystkich oszczdnoci,
pozostawiony bez pracy, zlikwidowano socjalne przywileje, ktre udao si wywalczy ludziom na przestrzeni kilku dziesicioleci.
Zburzono kraj, poza granicami ktrego pozostao 25 milionw Rosjan, przez co stalimy si najbardziej podzielonym narodem wiata.
Posuszna Kremlowi Duma Pastwowa pod przywdztwem Jednej Rosji przepycha Kodeks Ziemski, Leny i Wodny, pozostawiajc
Rosjan bez ziemi, rzek i jezior oraz lasw. Zatwierdza Kodeks Pracy, ktry w zasadzie ubezwasnowolnia pracownikw. Prowadzi si
reform mieszkaniowo-komunaln, w wyniku ktrej pienidzy, ktre paci si ludziom nie starcza na opat mieszkania. Przez co
czowieka mona wyeksmitowa z mieszkania lub domu, w ktrym y przez dziesiciolecia. Tym samym kraj przeksztaca si w
pustkowie, na ktre zbiegaj si kombinatorzy z caego wiata. Ludzie coraz goniej protestuj, w kraju rodzi si ruch narodowowyzwoleczy, a wy nazywacie to nacjonalizmem? Nacjonalizm to wanie globalizm i sucy mu rosyjski kapitalizm wielonarodowy,
obawiajcy si ruchu narodowo - wyzwoleczego w Rosji. I susznie. KPFR przewodniczy emu ruchowi i uwaa go za najwaniejszy
czynnik walki o socjalizm.
K.P.: Jak odnosi si Pan do imperialnej polityki Wadimira Putina w kontekcie Czeczeni, Ukrainy, Gruzji itd?
G.Z.: Uwaam, e schlebiacie Wadimirowi Putinowi, nazywajc jego polityk imperialn, to znaczy nakierowan na odbudow
jednoci historycznego Pastwa Rosyjskiego. A jego polityka jest kontynuacj polityki Jelcyna i prowadzi do reintegracji, a w dalszej
perspektywie do odseparowania poszczeglnych czci byego ZSRR. Donone gosy oficjalnej propagandy, ktrej administracja stara
si nada ton pastwowoci, tak naprawd nic nie znacz.

10

BRZASK

nr 9/175

wrzesie 2006

K.P.: Jaki jest stosunek KPFR do wojny w Czeczenii?


G.Z.: Uwaamy, e za tragedi w Czeczenii pen odpowiedzialno ponosz rosyjskie krgi liberalne, ktre wyhodoway i kryminalny reim Dudajewa i ostatni ywio ugrupowa bandyckich w tym rejonie Rosji. Uwaamy, e du win ponosi reim Jelcyna, ktry
okaza si absolutnie bezradnym wobec zadania stamszenia si kryminalno-terrorystycznych w tym regionie. Wedug nas ta swoboda
dziaa, ktr otrzymay siy terrorystyczne w Czeczenii, w duym stopniu sprowokowa wybuch terroryzmu na caym wiecie. Winni
powinni za to odpowiedzie.
K.P.: Czy zgadza si Pan z tym, e Rosja powinna gra du rol na terenach postradzieckich?
G.Z.: Tak zwana przestrze postradziecka nie jest niczym innym jak tylko historycznym Pastwem Rosyjskim, ktre istniao od
stuleci. Dlatego Rosja nie moe po prostu gra duej roli, ona powinna gra rol wiodc.
K.P.: Czy jest szansa na odrodzenie Zwizku Radzieckiego? Jeli tak, to jak form mgby przyj odrodzony zwizek byych
republik radzieckich?
G.Z.: Tak, taka szansa istnieje i zawsze bdzie istnie. Przemawiaj za tym prawa geopolityki , blisko kulturowa i gospodarcza
byych republik zwizkowych, wola prostych ludzi, a take znaczca cz elit tych pastw, ktre powstay po rozpadzie ZSRR. Jeli
chodzi o ksztat przyszego sojuszu, to bdzie on ustalany w toku procesu integracyjnego.
K.P.: Czy by Pan przeciwnikiem zmiany orientacji politycznej Ukrainy i Gruzji, czy te KPRF jest zwolenniczk niezalenoci tych krajw od Rosji i nie chce bra udziau w polityce carskiej Wadimira Putina?
G.Z.: Musz powiedzie, e adnych specjalnych zmian w orientacji politycznej wadz reimu na Ukrainie i w Gruzji nie widz. One
zawsze byy antyrosyjskie. Jeli chodzi o KPFR, to zawsze bronia, broni i bdzie broni jednej pastwowoci zwizkowej. Natomiast
mwic o carskiej polityce Putina, to znw mu schlebiacie i bardzo pomagacie propagandzie wadz rosyjskich.
K.P.: KPFR jest uwaana za parti antysemick i nacjonalistyczn. W wielu waszych wydawnictwach pojawiaj si akcenty
mocarstwowe. Czy nie jest to zaprzeczeniem idei komunistycznych?
G.Z.: Naley wzi pod uwag to, kto krzyczy, e KPFR jest parti antysemick i nacjonalistyczn. Na temat nacjonalizmu ju si
wypowiedziaem. Oskarenia te maj za cel zahamowania rozwoju ruchu narodowo-wyzwoleczego w Rosji. Jeli za chodzi o
oskarenia o antysemityzm, to nie jest sekretem, e mamy do czynienia z broni syjonistw. I kiedy takie oskarenia wysuwaj media
kontrolowane przez Gusinskiego, Bieriezowskiego, Fridmana, Abramowicza itd., to pozostaje tylko zada pytanie:
czy spodziewalicie si czego innego? Co do idei komunistycznych, to radz raz jeszcze poczytajcie klasykw. Na dobry pocztek
polemik Lenina z Bundem.
K.P.: Wasza partia wsppracowaa ze Slobodanem Miloszewiczem, a Pan sam nazwa trybuna w Hadze, ktry go sdzi
kryminalnym. Co byo tak postpowego w tym serbskim nacjonalicie, e warto go byo broni?
G.Z.: Miloszewicz broni wolnoci swojego kraju. Dzi zagraa jej wiatowy imperializm, ktry chce odczy Koso i Czarnogr,
pozostawiajc Serbi bez dojcia do morza i zmiady niegdy wielk i potn Jugosawie. To nic innego jak powtrka przed prb
rozdzielenia Federacji Rosyjskiej. Majc na uwadze wspln histori obu narodw i ich wsplny los, powinnimy poczy nasze
wysiki w obronie swej niezalenoci.
Pomimo tego KPFR jasno i wyranie okrelia swj punkt widzenia na temat zabjstwa prezydenta Jugosawii Slobodana
Miloszewicza w wizieniu Trybunau w Hadze, podczas konferencji prasowej temat ten by jednym z najwaniejszych. W jednym ze
swoich wystpie wezwaem do zlikwidowania Midzynarodowego Trybunau ds. Zbrodni Wojennych w B. Jugosawii. Uwaam, e
trybuna ten wystpuje w roli zabjcy. Przegrywajc konfrontacj sdow, przeciwnicy Miloszewicza zdecydowali si zlikwidowa go
fizycznie. Win za to ponosz i prokuratorzy trybunay, przywdcy pastw czonkowskich NATO, a take wadze Serbii, ktre wbrew
konstytucji wyday swojego prezydenta. Nie wierzymy w to, e Miloszewicz zmar mierci naturaln. Uwaamy, e to byo przestpstwo i zosta on najzwyczajniej zabity. Cztery lata nucego procesu odbiy si na jego zdrowiu. Przy tym odmawiano mu pomocy
medycznej, a proba o czasowe zwolnienie przeznaczone na leczenie w Rosji zostao odrzucone. Skoro zatem sd wiedzia o
zagroeniu ycia, to oznacza to, e jest wspwinny zamierzonego zabjstwa. Przywdztwo KPRF podtrzymywao kontakty z
Miloszewiczem. Rozmawiaem z nim przez telefon komrkowy i informowa mnie take o swoim stanie zdrowia. Jesieni 2005 roku
na spotkaniu w Atenach 73 partie i ruchy lewicowe z naszej inicjatywy zaday zakoczenia procesu i uwolnienia Miloszewicza.
Mamy jednoznaczny osd w tej kwestii : trybuna wystpi w roli zabjcy. Kady lekarz wie, e jeli cinienie dochodzi do 200, chory
powinien lee w ku. Ale zwolniono Miloszewicza pod gwarancje kraju, zreszt czonka Rady Bezpieczestwa, ktry
zobowizywa si do zapewnienia bezpieczestwa na caym wiecie. W cigu ostatnich lat takie ledztwa odebray ycie 11 Serbom.
Fakt ten zmusza do mylenia kadego normalnego czowieka. 125 milionw dolarw wydaje si na instytucj zgubn dla wszystkich
tych, ktrych punkt widzenia nie jest zgodny z polityk wspczesnego globalizmu.
My ze swej strony dooymy wszelkich stara, aby pami o tym wielkim polityku zostaa zachowana w sercach tych, ktrzy rozumiej to, co dzieje si we wspczesnym wiecie i wysoko oceniaj mstwo tego dziaacza wiatowej sowiaszczyzny obrocy
jednoci swojego kraju.
K.P.: Na waszej stronie internetowej znajduj linki do stron Narodowych Bolszewikw. Czy oznacza to, e z nimi
wsppracujecie? Czy uwaacie ich za lewic?
G.Z.: Przedstawiciele rosyjskich wadz czsto wypowiadaj si, e poparcie przez KPRF radykalnych grup modzieowych, w tym
Narodowych Bolszewikw, moe zaszkodzi Partii Komunistycznej. Ja twierdz, e jest wrcz odwrotnie. W przyszoci ci modzi radykaowie wstpi do naszej partii, albo bd naszymi pomocnikami. Jest jeszcze jeden aspekt, duo waniejszy. W ramach Sztabu
Dziaa Protestacyjnych, sformowanego wok KPRF, przedstawiciele tych radykalnych grup dziaaj odpowiedzialnie i zgodnie z naszymi wytycznymi. Uwaamy, e lepiej z nimi pracowa, uczy i wychowywa. Na naszych akcjach zachowuj si powcigliwie i
grzecznie.
K.P.:Czy KPFR wsppracuje z innymi partiami komunistycznymi (jakimi?) na jakiej paszczynie ta wsppraca si odbywa?
G.Z.: wiatowy ruch komunistyczny przeywa obecnie okres oywienia. Zwizki midzy partiami komunistycznymi umacniaj si i
rozwijaj. Podczas zeszorocznego spotkania w Atenach 73 partie komunistyczne i partie braterskie przyjy program dziaa

11

BRZASK

nr 9/175

wrzesie 2006

komunistw i lewicy. Wsplnymi siami udaremnilimy w PACE prby prawicy, majce na celu upodobnienie ZSRR do faszystowskich Niemiec i uznanie za zbrodnicze nauki komunistyczne i komunistyczne partie. ycz polskim komunistom, aby aktywniej
uczestniczyli w tej naszej walce.
K.P.: Jak KPFR odnosi si do ruchu alterglobalistycznego?
G.Z.:Popieramy wszystkich tych, ktrzy walcz z globalizacj wiata wedug norma amerykaskich.
K.P.: Jak nadziej moe wiza midzynarodowy ruch robotniczy o charakterze internacjonalistycznym z porozumieniem zawartym niedawno midzy liderami Kuby, Wenezueli i Boliwii, skierowanym przeciw imperializmowi? Czy nie jest to idea
godna upowszechnienia na wiecie? Czy widziaby Pan w przyszoci w takim bloku min. Polsk i Rosj?
G.Z.: Na naszych oczach wiat staje si coraz bardziej lewicowy. Poczerwienia prawie cay kontynent latynoamerykaski. W lad
za Kub (kursem sprawiedliwoci socjalnej) ruszya Wenezuela, Brazylia, Argentyna, Chile, Urugwaj i Meksyk. Siy reakcyjne USA
zoszcz si, ale nie mog nic z tym zrobi. Najwysze tempo rozwoju gospodarczego odnotowuj socjalistyczne Chiny, ktre przecigny USA pod wzgldem zapasw zoto-dewizowych (840 mld pod koniec roku), oraz socjalistyczny Wietnam.
W miliardowych pod wzgldem liczby ludnoci Indiach przewodniczcym parlamentu zosta komunista. W Europie take mamy do
czynienia z rosncymi nastrojami lewicowymi. Podobnie rzecz si ma w Rosji. Niepokoi to amerykaskich globalistw, ktrzy
uwierzyli, e mog zaprowadzi nowy porzdek z elektronicznym obozem koncentracyjnym na ziemi i wystpowa z prowokacyjnymi intrygami przeciwko komunizmowi.
Nie przez przypadek w PACE przygotowano referat niejakiego Lindblada, osoby nudnej i nieciekawej, ktremu specjalici CIA najwy
raniej pomogli w przygotowaniu wykadu na podstawie Goebbelsa i Dullesa. Mona go znale w Internecie. Powinien by
opracowany jako wyrok na Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Opublikowalimy ca seri materiaw o charakterze
kontr propagandowym. Uczestniczylimy w midzynarodowej konferencji partii komunistycznych i robotniczych w Grecji, gdzie 73
przywdcw partii komunistycznych i lewicowych zwrcio do PACE i do Putina z protestem przeciw operacji antykomunistycznej i
prbami przekopania Placu Czerwonego z jego Nekropoli Bohaterw epoki radzieckiej i Mauzoleum Wodzimierza Iljicza Lenina.
Jestem przekonany, ze ta walka bdzie si nasila. Powinnimy opracowa efektywniejsze formy uczestnictwa w niej. Niedawno z
inicjatywy naszego Sztabu Dziaa Protestacyjnych przeciwko PACE przeprowadzono w Moskwie 5 dwudniowych mityngw i pikiet,
poczwszy od ambasad USA i Szwecji, poprzez przedstawicielstwa dyplomatyczne krajw nadbatyckich i Azerbejdanu, ktrych
dwaj przedstawiciele podczas Komisji Politycznej PACE wprost ze skry wyazili, oczerniajc ca radzieck histori komunistyczn.
K.P.: Czy ma Pan jakie rady lub uwagi dla Komunistycznej Partii Polski oraz innych organizacji komunistycznych w Polsce
- jak si wzmocni, jak zyska znaczenie na scenie politycznej oraz pord ludzi pracy, czyli po prostu jak wyj z cienia i
zwalczy marginalizacj prawdziwej lewicy w Polsce?
G.Z.:: Niedawno razem z Parti Komunistyczn Polski przygotowalimy wsplne owiadczenie partii komunistycznych i robotniczych z okazji trzeciej rocznicy wojny w Iraku. Uczestniczylimy razem w wielu innych midzynarodowych forach ruchu
komunistycznego. Jednak adnych staych zwizkw i kontaktw nie utrzymujemy.
K.P.: Ktrego z przywdcw PZPR ocenia Pan najlepiej i dlaczego ?
G.Z.: Bez wahania Edwarda Gierka, za ktrego rzdw dynamicznie rozwijajca si Polska bya jednym z wiodcych krajw wsplnoty socjalistycznej. Powiedziabym nawet, e bya supermocarstwem regionalnym i posiadaa taki autorytet w Europie i na wiecie,
e dzisiejsza Polska nawet marzy o takim nie moe.
K.P.: Co Pan sdzi o polskiej scenie politycznej?
G.Z.: Jeli oceniamy polsk scen polityczn przez pryzmat stosunkw polsko-rosyjskich, to jak na razie nie widz najmniejszych
perspektyw.
K.P.:Czy nie irytuj Pana manipulacje zwizane z ponawianiem o udzia w sprawie katyskiej Michaia Kalinina, ktrego pod
pis na tzw. decyzji w tej sprawie nanis Stalin post factum? Co Paskim zdaniem powinna robi lewica, by przeciwdziaa
temu i podobnym zafaszowaniom?
G.Z.:Rosyjscy komunici wytrzymaj wiele. I nieatwo nas zirytowa. Doskonale widzimy, e wok sprawy katyskiej nagromadzia
si kolosalna liczba faszerstw, wiadomego kamstwa propagandowego i rnego rodzaju prowokacji. Postarali si o to wszyscy i
wadze polskie i przedstawiciele obecnego ustroju rosyjskiego. Cel jest zrozumiay: obmwi epok radzieck i wbi klin midzy nasze narody. A sytuacja coraz bardziej si zaostrza. I to nie tylko ze strony polskiej, ale take z rosyjskiej. Nasza spoeczno domaga
si ledztwa w sprawie zagady 60 - 80 tysicy jecw radzieckich, ktrych bez sdu stracono lub zamorzono godem w polskich obozach w 1920 roku. Wielu zgino bez ladu. Wyartykuowanie wzajemnych pretensji, jak pokazuje dowiadczenie, jest spraw lisk.
Znane porzekado chiskie mwi: Nie rzucaj kamieni w okno ssiada, jeli sam mieszkasz w domu ze szklanych cian. W okresie
radzieckim dobrze to rozumiano i nie stwarzano tego typu problemw.
K.P.: W jaki sposb walczy si w Rosji, poza restytuowaniem pomnikw, z kamliwym wizerunkiem Feliksa Dzieryskiego?
Jakimi metodami radzi Pan dobija si o prawd o tej wybitnej i zasuonej postaci w Polsce, gdzie otacza j szczeglnie niesprawiedliwe i silne odium?
G.Z.:Walczylimy i bdziemy walczy o to, aby pomniki takich ludzi jak Feliks Dzieryski byy odbudowane. eby pami o nich
nie zgina. A to, jakimi metodami lepiej jest walczy w Polsce sami wiecie lepiej.
K.P.: Czy i jak KPFR zamierza przeciwdziaa zawaszczaniu kwestii kobiecej (wyczno na reprezentacj, ideologi) przez
przedstawicielki liberalizmu?
G.Z.:Najlepszym sposobem przeciwdziaania jest nasza polityka. W KPFR jest zasada, e na wszystkich listach wyborczych, w
organach rzdzcych i organizowanych akcjach obecne s kobiety. W KPFR istnieje organizacja kobieca Nadzieja, ktra nabiera
znaczenia i autorytetu nie tylko w partii, lecz, take w yciu spoecznym kraju.
K.P.: Jakie kobiece frakcje (platformy) przedstawicielstwa w KPFR i z jakimi organizacjami lub nieformalnymi grupami
kobiecymi wsppracuj?

12

BRZASK

nr 9/175

wrzesie 2006

G.Z.: Regulamin naszej partii nie zezwala na funkcjonowanie adnych platform. Jeli za chodzi o obecno kobiet we frakcji KPFR,
to ich liczba jest najwysza w parlamencie rosyjskim.
K.P.: Jak rosyjscy komunici podchodz do kwestii rwnouprawnienia osb homoseksualnych, w tym legalizacji zwizkw
jednopciowych? Czy zgadza si z tym, e nowoczesna lewica powinna walczy z dyskryminacj i homo fobi reprezentowan
przez obecnie rzdzc na Kremlu ekip?
G.Z.: Jeli chodzi o rwnouprawnienie w rozumowaniu prawnym i obywatelskim, to uwaamy, e powinno obowizywa wszystkich,
niezalenie od orientacji seksualnej. Pozostae problemy powinny by rozwizywane z uwzgldnieniem obyczajw, tradycji historycznych i moralnych. Moralne normy narodu rosyjskiego s zbudowane na tradycjach prawosawia, islamu, buddyzmu i judaizmu. Na
przykad luby homoseksualne s niedopuszczalne. Jeli pod pojciem walki z homo fobi rozumiecie legalizacj takich zwizkw, to
my mamy na ten temat inne pogldy. Myl, e opinia spoeczna wikszoci narodw europejskich, w tym take polskiego (z jego
gbokim poczuciem katolicyzmu), nie zaakceptuje takich dziaa lewicy. Prosz zauway, e te partie komunistyczne, ktre przez
ostatnie dziesiciolecia zajy si tego typu dziaalnoci, szybko straciy resztki prestiu w spoeczestwie i zostay zepchnite na
margines. Nie zamierzamy pj t drog.
===============================================================================================

Wywiad z Michaem Sabadachem


twrc znajdujcego si w miejscowoci Uniejowice na Dolnym lsku
muzeum Ludowego Wojska Polskiego i Armii Czerwonej
Krzysztof Szwej: Kiedy powstao muzeum i jakie byy jego pocztki?
Micha Sabadach: Muzeum zostao zaoone w 1996 roku. Oficjalne otwarcie nastpio w maju 1996r., przy okazji obchodw
Dnia Zwycistwa. Wedug wczeniejszych planw miao to by wycznie Muzeum Armii Radzieckiej. Pomys jego utworzenia
wiza si z du iloci prezentw, ktre uzyskaem od moich radzieckich przyjaci.
K.S.: Jaki jest cel istnienia tego muzeum?
M.S.: Zachowanie pamici o historii i tradycjach Ludowego Wojska Polskiego oraz pobycie na tych terenach przez prawie p
wieku Armii Radzieckiej. W tym czasie stosunki z Rosjanami nie byy takie, o jakich mwi dzisiejsza propaganda. Wielu mieszkacw Legnicy i okolic nadal auje, e Rosjan ju tu nie ma. Celem funkcjonowania muzeum jest take docenienie ludzi,
ktrzy walczyli z hitlerowskim okupantem. Ich osignicia s od kilkunastu lat pomijane milczeniem lub przedstawiane w z2awdziwym, krzywdzcym ich, wietle.
K.S.: Na ktre eksponaty warto zwrci szczegln uwag?
M.S.: Na wszystkie, bo kady z okoo 1200 eksponatw ma swoj histori.
K.S.:Poza zbiorami zgromadzonymi w sali muzealnej zebra pan kolekcj pomnikw. Jakie pomniki pan uratowa?
M.S.: Pomnik marszaka Konstantego Rokkosowskiego, dwa pomniki generaa Karola wierczewskiego, trzy popiersia generaa wierczewskiego, popiersie Aleksandra Zawadzkiego. Ostatnio natomiast przywiozem z Wrocawia pomnik pilotw radzieckich i polskich, ktrzy zginli w ostatnich dniach zdobywania festung Breslau.
K.S.: A jacy goci najczciej odwiedzaj Muzeum LWP i Armii Czerwonej?
M.S.: Rni. Modzie, dla ktrej taka wizyta staje si lekcj historii. Kombatanci, ktrzy w swej modoci przeyli poog
wojenn. A take zagraniczni gocie, zwaszcza z Rosji.
K.S.: Kilkukrotnie w cigu roku pojawiaj si tutaj wiksze grupy goci. Jakie uroczystoci pan organizuje?
M.S.: Co roku organizuj obchody Dnia Zwycistwa 9 maja, na ktre przyjeda nawet kilkaset osb. Poza tym poczone
obchody 15 i 22 lipca oraz wita LWP 12 padziernika. Tradycj stay si take spotkania noworoczne z weteranami drugiej
wojny wiatowej, zarwno partyzantami, jak i onierzami regularnego wojska, ktrzy walczyli na rnych frontach.
K.S.: Planuje pan rozbudow muzeum, na czym bdzie ona polegaa?
M.S.: W zwizku z rozrastaniem si kolekcji zbiorw, na wiosn przyszego roku planuj przeniesienie eksponatw do innego
budynku. Pomieszczenia o powierzchni okoo 300 metrw kwadratowych, gdzie bdzie wystarczajco duo miejsca na z2ezentowanie wszystkich pamitek. Oficjalne otwarcie nowego budynku muzeum planowane jest na 9 maja 2007r.
K.S.: ycz powodzenia w realizacji powyej przedstawionych planw. Dzikuj za rozmow.

Micha Sabadach wrd goci muzeum

Jeden z uratowanych pomnikw - gen. Karola wierczewskiego

13

BRZASK

nr 9/175

wrzesie 2006

Rok 1920 O co walczyli czerwoni?


Warto najpierw powiedzie kim byli czerwoni pod Warszaw. W pierwszym rzdzie tymi, ktrzy wepchnici bez ich woli i bez sensu w otcha wojny, nie umieli ju po szeciu latach y inaczej, a i nieli w sobie nie tylko ochot na przygody i pohulanki w nowych
krajach, ale i nadziej, e przyczyniaj si do czego nowego i wielkiego, e oni proci i marni, a niekiedy nikczemni, przybliaj
nowy, lepszy wiat. Inni byli poborowymi - walczyli, bo rzd kaza i by przey kolejny dzie. Nie doszliby jednak tak daleko, gdyby
nie jakociowa zmiana w kadrze armii bolszewickiej. W odpowiedzi na bufonad kijowsk, boyszcze Wielkorusw, b. naczelny
wdz, twrca i pierwszy realizator koncepcji Blitzkriegu Brusiow, wspar swoim autorytetem apel do byych oficerw carskich, aby
wstpowali do Armii Czerwonej i sam zosta doradc wojskowym bolszewikw. Wykute przez Pisudskiego poczenie dowiadczenia
starej kadry z nowatorstwem dowdcw bolszewickich, nie dao jeszcze wynikw pod Warszaw, ale zapewnio zwycistwo w wojnie
domowej i przetrwanie Sowietom. A o co chodzio kierujcym ofensyw bolszewikom?
O przetrwanie rewolucji, o realizacje jej hase i programu, o skoczenie z europejskimi antagonizmami i o danie ludom Europy
moliwoci pokojowego rozwoju, wolnego od militarnego marnotrawstwa i wojennej poogi. Lenin, po wielekro i otwarcie pisa, e
rewolucja w Rosji bya zaledwie uderzeniem w najsabsze ogniwo kapitalizmu i e warunkiem przetrwania rewolucji i realizacji jej
postulatw jest wzmocnienie, zdominowanie rewolucji rosyjskiej przez kadry, dowiadczenie, kultur polityczn i wyrobienie spoecz
ne narodw europejskich. Podkrela, e dopiero w warunkach szerokiego dostpu do angielskiej i niemieckiej myli technicznej,
moliwy jest zapowiadany przez socjalizm wzrost poziomu ycia wszystkich, a dyscyplina niemieckiej i francuskiej klasy robotniczej
umoliwia realizacj socjalistycznego podziau dbr. Wskazywa, e Rosja, zapniona technologicznie o p wieku a spoecznocywilizacyjnie o epoki, nie stanie si sama rozwinitym spoeczestwem socjalistycznym. Stalin pisa wprost o potrzebie upowszechniania amerykaskiego ducha inicjatywy i odwagi - walce robotnikw amerykaskich ruch robotniczy zawdzicza nie tylko wito 1
Maja. W przekonaniu bolszewikw przejcie po trupie biaej Polski do rewolucji europejskiej stworzyoby warunki nie tylko do faktycznej realizacji zasad spoeczno-gospodarczych socjalizmu, ale wyzwolio p wieku wczeniej narodu skolonizowane i oszczdzio
narodom Rosji ofiar, ndzy, godu i skrajnych wyrzecze jakie zmuszone zostay ponosi by samodzielnie pokona dziejowe zacofanie i zbudowa, niepotrzebny w razie zwycistwa pod Warszaw, kompleks militarno-przemysowy. A jednak - Polska obronia
Azj przed Europ.

Kto wygra?
Wygra Pisudski czowiek, ktry wypraw na Kijw pozbawi Polsk moralnego poparcia w tej wojnie, jakiego normalna
opinia publiczna na wiecie odmawia agresorom. Wygra, mimo, e po raz drugi od 1914 roku, tym razem skutecznie, posuy si
zblieniu niemiecko-rosyjskiemu. Wygra bo zachowa wadz, mimo, e w najtrudniejszej chwili wojny, 13 VIII 1920, na rce
premiera Witosa, zoy urzd Naczelnika Pastwa oraz Naczelnego Wodza i zrejterowa w objcia ony, a pod Nowy Scz. Wygra
mimo, e w dniu gdy wayy si szale bitwy podejmowa spokojnie w Puawach obiadem ponad 120 legionowych oficerkw, a
wieczorem tego 15 VIII trzyma do chrztu niemowl miast atakowa. Podlege mu oddziay weszy w kontakt bojowy z bolszewikami dopiero po dwch dniach co byo bez znaczenia dla wyniku bitwy. Pisudski wygra bo wygra pami. Kami, uczcy
dziatw jako prawdziwej historii bajeczek propagandy szkolnej z lat trzydziestych, ktrej nie mogli stawi tamy - ani zmuszeni do
emigracji: Witos i dowdcy spod Warszawy Sikorski i Haller, ani twrca planu bitwy gen. Rozwadowski, zmary po torturach w
wileskim wizieniu.
Wygraa niemiecka soldateska - poraka czerwonych pod Warszaw uratowaa elity przemysowo-wojskowe Niemiec przed
rozliczeniem za rzucenie wiata w najkrwawsz i najbardziej bezsensown z wojen; uchronia Kruppw i Hindenburgw przed sdem
wasnego narodu i daa im czas na propagandow zamian winnych w ofiary (sposobem w jaki to i dzi si dzieje); oddaa lud Niemiec
rewizjonistycznej histerii, by by gotw do nowej wojny. Wyprawa kijowska Pisudskiego, nie tylko spowodowaa wzmocnienia armii
bolszewickiej o carskie kadry oficerskie, lecz, jak kady polsko-rosyjski zatarg, posuya zblieniu Moskwy z Berlinem i pozwolia
niemieckiej soldatesce rozwija, poza zasigiem kontroli Ententy, nowe technologie wojny: lotnictwo i bro pancern, ktrymi w 1939
zdruzgotaa Polsk.
Wygrali finansowi magnaci - prawdziwi wadcy wiata w ktrym yjemy; dzieryciele fikcyjnej wartoci, wyraonej, niczym
poza przymusem nie popartymi, cyferkami. Niezagroeni wymianiem przez wolnych od wadzy pienidza ludzi, mogli bezkarnie
mnoy kolumny cyfr opacajc si juntom i agentom, by zadusi i zniszczy t cz wiata, gdzie niewprawnie, ponoszc ogromne
realne koszty na obron, prbowano zapewni wszystkim nauk, prac, opiek i zabezpieczenie na staro. Dzi, niezagroeni ju armiami gwardii, za bezcen wykupuj bogactwa naszych ojczyzn i zrzuciwszy mask kapitalizmu z ludzk twarz bezlitonie
pozbawiaj zdobyczy socjalnych ludzi pracy Zachodniej Europy. Smutne? Ale taka jest prawda. Sprawd sam.
komunisci.warszawa@wp.pl

Relacja z inscenizacji walk pod Ossowem


Ludzi sztuk 2, w rekonstrukcjach mundurw RKKA z 1920 roku, udao si na miejsce inscenizacji walk pod Ossowem, najbardziej
znanego epizodu bitwy warszawskiej 1920 roku (poleg ks. Skorupka), gwnego miejsca obchodw rocznicy bitwy. Mielimy zamiar
nawiza kontakt z czonkami grup rekonstrukcji historycznej (GRH) wystpujcych w inscenizacji jako bolszewicy. Okazao si ze
takich ludzi nie ma. Doczylimy do grupy onierzy suby zasadniczej, ktrych poprzebierano jak bd i "mieli robi za bolszewikw" (wszyscy z czarnego lska, dopiero 2 tygodnie w wojsku). Udao si nawiza dobry kontakt z poborowymi i troch
porozmawia o celach tej wojny. O wyznaczonej porze zajlimy pozycje wyjciowe do natarcia i w tym momencie "oberwaa si
chmura". La koszmarnie gsty deszcz wielkimi kroplami. Oficerkowie pochowali si po namiotach i na paki starw. Uani i inni biali
rwnie. My stalimy w strugach deszczu nasikajcego natychmiast w grube sukienne mundury. Ogldao to kilka tysicy ludzi z
trybun, spod parasoli. Na haso "skoczymy raz na zawsze z bezrobociem" ruszylimy pozorujc ostrza. Po kilku minutach
ogoszono... odwoanie bitwy bo biali nie chcieli wyj pod strugi wody! Zagubieni i zastraszeni poborowi poczuli si Kim.
Zobaczyli, ze oni odwayli si a oficerkowie i uani nie. Poczuli smak udziau w czym dziwnym i niemal wielkim - tego dnia to czerwoni zwyciyli - humorem, odpornoci, zawadiackim natarciem. Wygralimy t bitw :-)
Robert Oko

14

BRZASK

nr 9/175

wrzesie 2006

Tradycje, mity i rzeczywisto


Kiedy pomienni obrocy "socjalizmu jak niepodlegoci" dobijali PZPR, uwaaem, e w trzy milionowej, rozdtej partii
znajdzie si przynajmniej pidziesit tysicy ideowych, oddanych sprawie komunizmu czonkw, z ktrych stworzymy
ideow, zwart, bojow parti, rzeczywicie komunistyczn, wiern ideaom marksizmu i stanowic powan przeciwwag dla prawicy i kapitalizmu. Pidziesit tysicy zorganizowanych, ideowych komunistw byoby potg na polskiej
mapie politycznej!
Rzeczywisto pokazaa, jak bardzo si myliem! Wikszo ludzi, ktrych uwaaem za ideowych komunistw
i ktrzy do dzisiaj za takich si uwaaj odmwia uczestniczenia w budowie nowej, prawdziwie komunistycznej partii.
Z rnych zreszt przyczyn. Czasami wrcz miesznych. Na przykad mj towarzysz jeszcze z lat modzieczych
owiadczy, e ona zabronia mu "mieszania si w polityk" ze wzgldu na to, e bdzie si denerwowa, a to szkodzi
jego zdrowiu! Inny, niegdy bardzo aktywny towarzysz, owiadczy, e czuje si zawiedziony i upokorzony i nigdy ju nie
wstpi do adnej partii ani nawet do Towarzystwa Przyjaci Grochowa! Inni rwnie tumaczyli si w sposb pokrtny,
a nierzadko gupi. Wszyscy jednak zapewniali, e w dalszym cigu czuj si komunistami.
A co to znaczy by komunist? Po pierwsze: komunista jest wrogiem kapitalizmu i wszystkiego co z niego wynika.
Przepraszam Czytelnikw za osobist refleksj. Z komunizmem jestem zwizany od najmodszych lat. Poprzez ZWM,
PPR, PZPR, ZKP"P" i wreszcie KPP, ktrej czonkiem mam zaszczyt by od samego pocztku.
Dlaczego o tym wspominam? Ot w czasie swej dugoletniej dziaalnoci spotykaem dawnych, przedwojennych
czonkw KPP, okupacyjnych i tu powojennych czonkw PPR. Byem i jestem pod wielkim wraeniem postawy tych
ludzi, ktrzy nie zwaajc na Berezy Kartuskie i Brzecie, na Wronki i Rawicze, na przeladowania ze strony okupantw i
rodzimej reakcji, pozostali wierni komunizmowi, marksizmowi. Pozostali wierni sobie!
Zapewne wielu towarzyszy czytajc te moje sowa potpi mnie, e ptak wasne gniazdo... Patrz na swoich obecnych
towarzyszy i za mi si w oku krci. Co w nas zostao z komunistw,prcz nazwy? Gdzie podziaa si arliwo cechujca
dawnych komunistw? Czy komunizm polega jedynie na gadaniu? Czasami zreszt od rzeczy. Na ponury art zakrawa
twierdzenie towarzysza,e winnimy wsppracowa z kapitalizmem z ludzk twarz! Towarzysze! Opamitajcie si!
Kapitalizm nigdy nie mia, nie ma i nie bdzie mia ludzkiej twarzy! Kapitalizm mia, ma i bdzie mia odraajc, wredn
mord bandyty!
Inny towarzysz cigle narzeka, e jest nas zbyt mao,jestemy sabi i nic nie znaczymy. Chciabym mu przypomnie, e
od biadolenia i gadania nie przybdzie nam czonkw i nie staniemy si silniejsi. Rozumiem, e wychowalimy si w
szeregach partii rzdzcej i trudno nam przestawi si na ofensywne dziaanie. Rozumiem te rozalenie towarzyszy
sprzedanych przez zakamanych przywdcw. Ale jeeli jestemy wierni komunizmowi i chcemy, eby y i rozwija si
musimy si przeama, i do ludzi. Nie tylko na zebrania!
Idmy do modziey! W niej jest nasza przyszo i sia! Nie musimy uywa szumnych hase i sloganw. Wystarczy,
jeeli na kadym kroku bdziemy pokazywali idiotyzmy naszego skretyniaego kapitalizmu, wskazujc rwnie pozytywne cechy naszego socjalizmu,ktry mimo, e uomny, chwilami bezradny, momentami mieszny, skierowany by na czowieka i jego potrzeby.
Mwmy studentom, paccym sono za studia, e w PRL studia. byy bezpatne, a studenci jeszcze dostawali stypendia.
Pokazujmy modym matkom, czsto bezradnym, e w PRL byy bezpatne obki i przedszkola i nard rozwija si. Bez
kretyskiego becikowego! Pokazujmy modziey, e PRL to bya nie tylko bezpieka, z ktrej zrobiono potwora, ktrym
teraz straszy idiotyczny urzd pod nazw IPN! Czy sysza kto o IPN-ie czy lustracji po 1918 roku, kiedy
odziedziczylimy mas oficerw i urzdnikw po zaborcach? Czy kto lustrowa Pisudskiego, ktry przecie by agentem
tajnych sub wrogiego Polsce zaborcy? I o tym wszystkim naley ludziom mwi, zwaszcza modziey, a nie rozpacza,
e jestemy sabi!
I jeszcze jedna sprawa. Nie mamy adnych mediw, naszym jedynym medium jest skromne pismo BRZASK i starajmy si jak najracjonalniej, z poytkiem dla naszej sprawy wykorzystywa jego szczupe amy.
Co daje przecitnemu Czytelnikowi wielostronicowy materia na tematy chiskie? Przy caym szacunku i przyjani
jakimi darz Zbyszka Wiktora, uwaam, e lepiej przysuyby si Partii, gdyby opisa dziaanie prawicy w celu
pozbawienia go pracy! Pokazujmy jak zagane jest twierdzenie katoprawicy o wolnoci obywatelskiej w Polsce
kapitalistycznej!
Przepraszam Towarzysze, e rozgadaem si, jak przekupka na Bazarze Ryckiego przed wojn. Obawiam si jednak,
e jeeli my, starzy komunici, nie przekaemy paeczki modym, to upyn dugie lata nim komunizm odrodzi si w Polsce, My starzy uczylimy si od kogo, z kogo bralimy przykad nie mona wic modych zostawi samym sobie, taka
samowiedza moe kosztowa ruch komunistyczny zbyt drogo.
Na koniec pozwol sobie na osobist refleksj czy wspomnienie. Janek Kania by nauczycielem, starszym ode mnie
dwadziecia lat. Dziaa w KZMP a potem w KPP. Kiedy zesano go na Polesie, dziaa w KPZB. Wadze radzieckie zesay go do Kazachstanu. Nigdy jednak nie przesta by komunist. Wywar wielki wpyw na moje ycie. Nie yje od
kilkunastu lat, jednak dla mnie jest wci yjcym nauczycielem.
Jerzy Grzymkowski

15

BRZASK

nr 9/175

DZIE HABY ?
Bracia Kaczyscy przy pomocy opanowanego przez nich
spsiusowanego sejmu oraz satelickich partii w postaci LPR
i Samoobrony maj zamiar ustaw sejmow dzie 22 lipca
przeksztaci, jako Dzie Haby Narodowej i Zbrodni
Komunistycznej.
Rzeczywicie 22 lipca 1944 roku w ogoszonym przez Polski Komitet Narodowy w Chemie Lubelskim Manifecie do
spoeczestwa zapowiada wyzwolenie z pod okupacji
hitlerowskiej kraju, odbudow zniszczonego przemysu i jego
upastwowienie, przeprowadzenie reformy rolnej, bezpatnej
opieki zdrowotnej, szkolnictwa oraz uprzemysowienie kraju.
Wyzwolenie Polski przynieli onierze z czerwonymi gwiazdami i piastowski orzekami na czapkach i hemach. Tych z
czerwonymi gwiazdami za wyzwolenie naszego kraju
pozostao w polskiej ziemi 600 tysicy.
Gdyby tego wyzwolenia nie byo, to organizatorzy dnia
haby nie mieliby co organizowa, poniewa nard polski
przeznaczony by do totalnej eksterminacji i organizatorw
te by nie byo wrd ywych. Trzeba by wyjtkowo
politycznie zacietrzewionym i nienawistnym, aby nie przyj
do wiadomoci tych faktw. Byo to wyzwolenie rzeczywiste
narodu polskiego, spod okrutnej okupacji hitlerowskiej.
Trzeba byo zobaczy entuzjastyczne powitania przez umczone spoeczestwo polskie swoich wybawcw od zagady.
Wszystkie te zapowiedzi PKWN zostay zrealizowane.
Dokonano olbrzymiego przemieszczenia ludnoci z b. kresw
wschodnich na ziemie zachodnie. Nazwano to wielk
wdrwk ludw. Z przedsiwziciami tymi powstajcej wadzy ludowej zgino okoo 23 tysicy onierzy, milicjantw,
pracownikw bezpieczestwa, chopw biorcych udzia w
realizacji reformy rolnej. Otwarto uczelnie dla wszystkich oby
wateli, czego nie byo do 1939r. Do mylenia daje fakt, i w
Samoobronie jest wielu byych czonkw PZPR, a wic
organizacji, ktra wedug PIS bya organizacj zbrodnicz
wcznie z jej prezesem Andrzejem Lepperem. Wida, i dla
stanowiska i korzyci mona si zaprze wszystkich swoich
dotychczasowych zapatrywa.
Przystpiono systematycznie do likwidacji wszelkiej
pozostaoci co by tylko miao jakichkolwiek zwizek z
lewicowoci, poczwszy od niszczenia pomnikw, przywraca
jc do chway zbrodnicze organizacje z pod znaku NSZ.
Usiuje si przedstawi Polsk Ludow jako pastwo
zbrodni Polsce AK, ktra miaa szlachetne cele, ale
komunici nie dopucili do ich realizacji. Na wyjtkow nagann ocen dziaalnoci AK to doprowadzenie do wybuchu
Powstania Warszawskiego, ktre zostao utopione we krwi najbardziej wartociowej modziey polskiej. Ofiary ludzkie to
250 tysicy polegej ludnoci cywilnej i 17 tysicy powstacw. Ci co wywoali powstanie powinni by okryci hab.
Warto przypomnie wypowied profesora i pukownika KG
AK Jana Karskiego, emisariusza delegatury rzdu do pastw
sojuszniczych w 1943r. w sprawie udzielenia pomocy
likwidowanej ludnoci ydowskiej, i ruch oporu nie przyb
liy ani dzie wyzwolenia Polski, a spowodowa olbrzymie
ofiary. Polska stracia 6 mln, 25 ty swoich obywateli.

wrzesie 2006
Kaczyscy realizuj co do dnia kalendarzowy rozkad
dekomunizacji Polski nakrelonej podczas posiedzenia Instytutw Pamici Narodowych z b. Krajw Demokracji Ludowej, ktry mia miejsce w czerwcu 2004r. W podjtych
wwczas decyzjach postanowiono dokona dekomunizacji
do dziesitego pokolenia z pord b. dziaaczy partyjnych.
Aktyw partyjny ma by zdekomunizowany do
sekretarza POP, a b. oficerowie do podporucznika wcznie.
Dekomunizacj rozpoczto od najwyszych wczesnych
dziaaczy partyjnych i pastwowych: generaw W. Jaruzelskiego, Siwickiego, Kiszczaka, Tuczapskiego i innych jak rwnie S. Kani, b. I Sekretarza KC PZPR, przedstawiajc
wszystkim popenienie komunistycznych zbrodni.
Paradoksem w tych zwariowanych przedsiwziciach s
zaangaowani ludzie o wyjtkowo prawicowych pogldach,
jak chociaby Antoni Maciarewicz, ktry ma by penomocnikiem rzdu do spraw likwidacji Wojskowych Sub Informacyjnych, a nastpnie organizacji w ich miejsce wojskowego
wywiadu i kontrwywiadu. Maciarewicz nawet wrd umiarkowanych dziaaczy prawicowych okrelany jest jako awanturnik i niezrwnowaony psychicznie czowiek. O to jak
prawica przy pomocy takich ludzi zamierza organizowa
Dzie Haby Narodowej, dla upamitnienia zbrodni
komunistycznych. A zbrodnie te to wszechstronny rozwj
kraju, ktrego owoce konsumuj dziaacze prawicowi, a przede
wszystkim bracia Kaczyscy i zgrupowana wok nich
kamaryla prawicowa.
Gorzkie i trudne sowa cisn si na usta, i promocyjnie klasa robotnicza pomoga obali ustrj bdc dzisiaj zredukowana do roli pariasa.
J..
Teksty publikowane wyraaj opinie autorw
i nie zawsze s zgodne z pogldami redakcji.
Redakcja nie zwraca materiaw nie zamwionych,
zastrzega sobie prawo do redagowania nadesanych
tekstw i nadawania im tytuw.

16

Artykuy i inne materiay w formie elektronicznej


mona przesya poprzez e-mail na adres:
brzask@o2.pl
Korespondencj prosimy przesya tylko na adres:
Komunistyczna Partia Polski
Skr. Poczt. 154
41-300 Dbrowa Grnicza
Redaguje kolegium: Beata Karo,
Krzysztof Szwej redaktor naczelny,
Marian Indelak.
Adres redakcji: ul. czna 30
41-303 Dbrowa Grnicza
Opat za Brzask naley wpaca poprzez konto
bankowe partii z dopiskiem Za Brzask
UWAGA !!
NOWY NUMER KONTA KPP
PKO BP S.A. Oddz. I Dbrowa Grnicza
28 1020 2498 0000 8202 0183 3995