Está en la página 1de 16

PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJW, CZCIE SI !

BRZASK
PISMO KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI
GRUDZIE 2006 ROK

ISSN 1429-8279

NR 12/178

Midzynarodowe Spotkanie Partii Komunistycznych i Robotniczych


Lizbona, 10-12 listopada 2006r.
Owiadczenie prasowe 12/11/2006
1. Midzynarodowe spotkanie partii komunistycznych i robotniczych odbyo si w Lizbonie w dniach 10-12 listopada
2006r. Tematem spotkania byy Zagroenia i potencjalny rozwj sytuacji midzynarodowej. Strategia imperializmu
i kwestia energetyczna, dowiadczenia walki ludw Ameryki aciskiej, perspektywy socjalizmu.
Spotkanie, w ktrym uczestniczyy 63 partie, a 17 nie mogcych uczestniczy z rnych przyczyn, wysao pozdrowienia,
podkrelio najwaniejsze aspekty sytuacji midzynarodowej. Ponadto wyrazio zdecydowane ostrzeenie dotyczce
najwikszych zagroe wspczesnego wiata, wyrazio pewno co do zdolnoci ludw do osigni na drodze postpu,
pokoju i socjalizmu oraz zmuszenia imperializmu do wycofania si z hegemonicznych projektw.
2. Spotkanie stwierdzio zwikszajc si aktualno walki klas i podkrelio wag intensyfikacji walki z neoliberalizmem
i neokolonializmem oraz przeciwko eksploatacyjnej ofensywie wielkiego kapitau, atakujcego podstawowe ludzkie
wartoci i odpowiedzialnego za spoeczny, kulturalny i demokratyczny regres.
3. Podkrelio e neoliberalizm, militaryzm, wojna i atak na podstawowe prawa, wolnoci i gwarancje to niepodzielne
czci ofensywy wielkiego kapitau i imperializmu.
Walka o dominacj nad zasobami energetycznymi planety oraz drogami ich dystrybucji jest wanym czynnikiem
geopolityki imperializmu, zarwno jeli chodzi o wspprac, jak i rywalizacj, co jest oczywiste w Europie, na Bliskim
Wschodzie, Azji Centralnej, Afryce i w innych regionach.
Jednoczenie uczestnicy zwrcili uwag na marnotrawstwo rde energii, charakteryzujce rozpasan konsumpcj
typow dla spoeczestw kapitalistycznych.
4. Uznano, e istnieje potrzeba zintensyfikowania walki przeciwko militaryzmowi i wojnie; o wycofanie si okupacyjnych
z Afganistanu i Iraku; o rozwizanie NATO i innych agresywnych paktw militarnych; o radykalne zredukowanie
wydatkw zbrojeniowych i kanaw promujcych ich rozwj; o zakaz obcych baz wojskowych. Jeszcze raz podkrelono
natychmiastow potrzeb rozbrojenia, a w szczeglnoci rozbrojenia atomowego.
5. Podkrelono powszechno atakw na podstawowe prawa, wolnoci i gwarancje obywatelskie, jako wyjtkowo
niepokojc w obecnej sytuacji midzynarodowej. Potpiono zatwierdzenie przez Kongres USA tortur i terroryzmu
pastwowego.
Uczestnicy obecni na spotkaniu wydali zdecydowany apel o walk w obronie demokratycznych swobd, przeciwko
skrajnej prawicy, przeciw ksenofobii, rasizmowi, fanatyzmowi religijnemu i obskurantyzmowi oraz antykomunizmowi.
Wyrazili solidarno z modymi czeskimi komunistami, domagajc si ponownej legalizacji Czeskiej Modziey
Komunistycznej. Odrzucili denia do kryminalizacji si i ludzi opierajcych si kapitalistycznemu wyzyskowi
i imperialistycznemu uciskowi.
6. Uczestnicy docenili znaczenie rosncego oporu przeciwko imperialistycznej ingerencji i agresji i podkrelili wag
wzmocnienia solidarnoci wszystkich ludzi znajdujcych si w pierwszych szeregach walki.
Podkrelili znaczenie mocnego oporu, z ktrym spotykaj sie siy okupacyjne USA i NATO w Afganistanie i Iraku.
Potpiono groby kierowane przeciwko Syrii i Iranowi, ktre nasiliy si w ostatnich kilku dniach. Zadali cakowitego
poszanowania suwerennoci Libanu. Potpili zbrodnie potpione przez Izrael w Libanie i Palestynie oraz wspudzia Unii
Europejskiej i USA, ponoszcych odpowiedzialno za represje i katastrof humanitarn w Strefie Gazy i na Zachodnim
Brzegu. Wyrazili swe poparcie dla walki o cakowite wycofanie Izraela z terytoriw arabskich okupowanych od 1967r.,
zgodnie ze stosownymi rezolucjami ONZ, jak rwnie aktywn solidarno z OWP i Palestyczykami w ich walce na rzecz
ustanowienia niezalenego i suwerennego pastwa na terytorium Palestyny.
7. Konkretne dowiadczenia walk w rnych krajach i regionach byy oglnie obecne w owiadczeniach, potwierdzajc,
e robotnicy i ludy nie dostosuj si oraz, e nawet w obecnych warunkach, moliwy jest proces wyzwoleczy i postp
spoeczny.
Ofensywa walk ludowych i antyimperialistycznych, ktra obejmuje Ameryk acisk oraz uhonorowali procesy walki
o suwerenno i solidarnociowej kooperacji. Wyraono solidarno z socjalistyczn Kub, ponownie potwierdzajc
danie zakoczenia blokady narzuconej przez USA oraz z ludnoci Wenezueli i jej boliwariask rewolucj,
z mieszkacami Boliwii oraz z innymi narodami Ameryki aciskiej i Karaibw.

BRZASK

nr 12/178

grudzie 2006

8. Podkrelano stosowno i piln potrzeb socjalizmu. Wymiana pogldw zademonstrowaa niezdolno kapitalizmu
do znalezienia rozwizania pilnych problemw robotnikw i narodw, oraz zagroe na ktre kapitalizm naraa przyszo
planety. Socjalizm coraz bardziej staje si alternatyw wobec kapitalizmu i warunkiem przetrwania ludzkoci.
9. Podkrelano, e aktualna sytuacja midzynarodowa stwarza szczegln konieczno wzmocnienia wsppracy wszystkich
si postpowych i antyimperialistycznych a w szczeglnoci partii komunistycznych i robotniczych z caego wiata. W tym
sensie cenne byo zwoanie tego typu Spotkania, jako forum wymiany informacji, dowiadcze, punktw widzenia oraz
moliwego zdefiniowania wsplnych pozycji i inicjatyw. Za wane uznano zapewnienie ich cigoci.
Zaproponowano rne tematy, kierunki dziaania i inicjatywy na rzecz rozwoju solidarnoci i wsplnych dziaa partii
komunistycznych i robotniczych, jak rwnie innych si postpowych i rewolucyjnych: a mianowicie:
Przeciwko militaryzmowi i wojnie, w szczeglnoci na rzecz wycofania si okupacyjnych z Iraku;
Na rzecz rozwizania NATO i zakazu obcych baz wojskowych;
Przeciwko imperialistycznej strategii na Bliskim Wschodzie oraz na rzecz pilnej solidarnoci z Palestyczykami
i wysania misji poparcia do Palestyny i Libanu;
Solidarno z boliwariaskimi Wenezuel i Boliwi oraz socjalistyczn Kub, promocja tygodnia wsplnych akcji
solidarnoci z tymi krajami;
Przeciwko rewizjonizmowi historycznemu, wybielaniu faszyzmu, antykomunizmowi, ocenianiu jako znaczce dat takich
jak 11 wrzenia 1973r. w Chile;
Przeciwko ofensywie neoliberalnej rozmontowujcej osignicia i prawa pracownicze, podjcie dziaa na rzecz
wzmocnienia akcji masowych i klasowo zorientowanego ruchu zwizkw zawodowych oraz w obronie robotnikwemigrantw;
Bra udzia w wydarzeniach midzynarodowych, organizowa spotkania i koordynacj dziaa komunistw;
Pobudza wspprac pomidzy partiami na poziomie regionalnym i dotyczc kwestii szczegowych.
Znaczenie walki idei wzroso w naszych czasach. Uczestnicy akcentowali wag 90-tej rocznicy Rewolucji Padziernikowej
i rnych inicjatyw z tym zwizanych oraz wyrazili swoje poparcie dla projektu midzynarodowych obchodw
organizowanych w Federacji Rosyjskiej.
Komunistyczna Partia Portugalii poinformowaa o swej intencji promowania wydarzenia midzynarodowego, na poziomie
europejskim, zwizanego z przewodnictwem Portugalii w Unii Europejskiej, w drugim proczu 2007.
10. Data, miejsce i temat Spotkania Midzynarodowego w 2007 zostanie ustalony podczas spotkania Grupy Roboczej Partii
Komunistycznych i robotniczych, ktre odbdzie si w odpowiednim czasie, i zostanie zapowiedziane w owiadczeniu.
11. Spotkanie zaaprobowao Apel przeciwko militaryzmowi i wojnie, na rzecz wolnoci, demokracji, pokoju i postpu
spoecznego oraz Inicjatyw solidarnoci z Ameryk acisk i Kub.
12. W Spotkaniu uczestniczyy partie wymienione w zaczniku do tego owiadczenia.
Algierska Partia na rzecz Demokracji i Socjalizmu, PADS
Komunistyczna Partia Argentyny
Komunistyczna Partia Australii
Demokratyczna Trybuna Postpowa, Bahrajn
Robotnicza Partia Belgii
Komunistyczna Partia Boliwii
robotnicza Komunistyczna Partia Boni i Hercegowiny
Komunistyczna Partia Brazylii
Brazylijska Partia Komunistyczna
Komunistyczna Partia Brytanii
Nowa Komunistyczna Partia Brytanii
Komunistyczna Partia Kanady
Komunistyczna Partia Chile
Komunistyczna Partia Chin
Kolumbijska Partia Komunistyczna
Komunistyczna Partia Kuby
AKEL Cypr
Komunistyczna Partia Czech i Moraw
Komunistyczna Partia w Danii
Komunistyczna Partia Danii
Komunistyczna Partia Finlandii
Francuska Partia Komunistyczna
Komunistyczna Partia Macedonii
Zjednoczona Komunistyczna Partia Gruzji
Niemiecka Partia Komunistyczna (DKP)
Komunistyczna Partia Grecji
Komunistyczna Partia Indii (Marksistowska)
Komunistyczna Partia Indii
Partia Tudeh, Iran
Iracka Partia Komunistyczna

Robotnicza Partia Irlandii


Partia Odbudowy Komunistycznej, Wochy
Partia Woskich Komunistw
Ludowa Partia Rewolucyjna, Laos
Socjalistyczna Partia otwy
Libaska Partia Komunistyczna
Komunistyczna Partia Luksemburga
Komunistyczna Partia Malty
Partia Komunistw Meksyku
Ludowa Partia Socjalistyczna, Meksyk
Nowa Komunistyczna Partia Holandii
Komunistyczna Partia Norwegii
Komunistyczna Partia Peru (Patria Roja)
Peruwiaska Partia Komunistyczna
Portugalska Partia Komunistyczna
Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej
Rosyjska Komunistyczna Partia Robotnicza Partia Rosyjskich Komunistw
Nowa Komunistyczna Partia Jugosawii
Komunistyczna Partia Sowacji
Poudniowoafrykaska Partia Komunistyczna
Partia Komunistw Katalonii
Sudaska Partia Komunistyczna
Syryjska Partia Komunistyczna
Komunistyczna Partia Turcji
Partia Pracy, EMEP, Turcja
Komunistyczna Partia Ukrainy
Zwizek Komunistw Ukrainy
Komunistyczna Partia USA
Komunistyczna Partia Wietnamu

BRZASK

nr 12/178

grudzie 2006

Owiadczenie w sprawie szczytu NATO w Rydze


wydane przez partie komunistyczne i robortnicze z krajw czonkowskich NATO
Odbywajcy si 29 listopada w Rydze szczyt NATO stanowi nastpny krok wzmacniajcy NATO jako
wiatowego andarma i jego wiodc rol w promowaniu reakcyjnej polityki wielkiego kapitau, grabiey
surowcw mineralnych i energetycznych, okupacji i destabilizacji suwerennych krajw, amaniu praw
i wolnoci demokratycznych, wspieraniu si reakcyjnych i oczernianiu ludowego oporu.
Wybierajc Ryg, NATO jeszcze raz nagrodzio najbardziej reakcyjne, rewanystowskie,
antykomunistyczne i szowinistyczne siy. Nagrodzio wszystkich tych, ktrzy prbuj zniesawi, wypaczy
i napisa na nowo histori zwycistwa nad faszyzmem, walk narodw o demokracj i prawa socjalne dla
wszystkich.
Na porzdku dziennym ryskiego szczytu nie bdzie zbrodni popenionych przez siy okupacyjne
w Iraku, Afganistanie i na Bakanach, ani ludobjstwa dokonanego przez armi izraelsk na
Palestyczykach i Libaczykach, ani agresji i grb, ktrych realizacj promowano na szczytach NATO
w Pradze i Istambule, ani planu na rzecz demokratyzacji szerokiego Bliskiego Wschodu, ani Guantanamo,
nielegalnych wizie i lotw CIA.
Masowy sprzeciw mieszkacw Ukrainy wobec manewrw NATO na terytorium ich kraju oraz wola
milionw ludzi na Bliskim Wschodzie, w Ameryce aciskiej, USA i w innych czciach wiata nie znajduje
zainteresowania wrd NATOwskich watakw.
Przeciwnie, gowy pastw chc zastanawia si nad dalszym zwikszaniem wydatkw
zbrojeniowych. 50 000 onierzy NATO dziaa obecnie na trzech kontynentach. Wiksze jest take
zaangaowanie Australii, Japonii, Korei Poudniowej i innych pastw.
Debatuje si nad kwestiami jeszcze bardziej podwaajcymi suwerenno narodow, kontrol
parlamentarn i ludowe odrzucenie imperialistycznych interwencji.
Debatuje si rwnie nad przyszym czonkostwem Chorwacji, Albanii i Macedonii jak rwnie
przysz ekspansj w Gruzji i na Ukrainie.
Apelujemy do wszystkich si pokojowych, do ruchw antywojennych i antyimperialistycznych aby
rozszerzay narastajcy opr i popieray dziaania na rzecz walki przeciwko interwencjom imperialistycznym,
militartyzmowi i wojnie.
damy natychmiastowego zakoczenia okupacji Iraku i Afganistanu.
Wstrzymania atakw przeciwko Palestyczykom.
Cakowitego rozbrojenia nuklearnego i zamknitacia zagranicznych baz wojskowych.
Zakazu dziaania NATO i innych agresywnych sojuszy militarnych.
Pracy, edukacji, opieki zdrowotnej i kultury zamiast wycigu zbroje.

28 listopada 2006
Robotnicza Partia Belgii

Nowa Komunistyczna Partia Brytanii


Partia Bugarskich Komunistw [Georgi
Dymitrow]
Komunistyczna Partia Czech i Moraw
Partia Komunistyczna w Danii
Komunistyczna Partia Grecji
Niemiecka Partia Komunistyczna
Wgierska Komunistyczna Partia Robotnicza
Socjalistyczna Partia otwy
Socjalistyczna Partia Litwy

Komunistyczna Partia Luksemburga


Nowa Komunistyczna Partia Holandii
Komunistyczna Partia Polski
Portugalska Partia Komunistyczna
Partia Sojuszu Socjalistycznego, Rumunia
Komunistyczna Partia Rumunii
Komunistyczna Partia Hiszpanii
Komunistyczna Partia Szwecji
Komunistyczna Partia Turcji
Partia Pracy, Turcja
Komunistyczna Partia USA
3

BRZASK

nr 12/178

NIE dla wyrzutni rakietowych USA


w Polsce!
Organizacj wsplnych protestw wobec planw
zainstalowania w Polsce baz wyrzutni rakietowych
USA, zapowiedzieli 24 listopada 2006r. na spotkaniu
ugrupowa antykapitalistycznych przedstawiciele
Komunistycznej Partii Polski, Modych Socjalistw,
Nowej
Lewicy,
Oglnopolskiego
Komitetu
Antywojennego,
Oglnopolskiego
Zwizku
Bezrobotnych, Polskiej Partii Pracy oraz Polskiej
Partii Socjalistycznej.
Uczestnicy spotkania zapowiedzieli, e wsppraca
tych organizacji przeciwko imperializmowi dotyczy
bdzie nie tylko sprzeciwu wobec zainstalowania w Polsce
baz wojskowych USA, ale take skierowana bdzie
przeciwko wojnie w Iraku i Afganistanie oraz udziaowi
polskich
onierzy
w
okupacji
tych
krajw.
Zadeklarowano rwnie wol rozszerzenia inicjatywy oraz
wsppracy w tej sprawie z innymi organizacjami.
Nastpne spotkanie w tej sprawie planowane jest na 6
grudnia.
Beata Karo

Co to jest tarcza antyrakietowa?


Tarcza antyrakietowa to potoczna nazwa amerykaskiego
systemu NMD (National Missile Defense), czyli
Narodowego Systemu Obrony Przeciwrakietowej. System
ten (bdcy w praktyce kontynuacj reaganowskich
Gwiezdnych Wojen) w zamierzeniach jego autorw
skada si ma z czterech komponentw: trzech baz z
wyrzutniami rakietowymi (dwie, na Alasce i w Kalifornii
ju istniej), naziemnego systemu wczesnego ostrzegania,
systemu przeciwrakietowego amerykaskiej marynarki
wojennej oraz systemu laserw operujcych z powietrza i
przestrzeni kosmicznej. Zadaniem systemu NMD, jak
twierdz amerykascy stratedzy wojenni, ma by ochrona
terytorium USA i Kanady (prawdopodobnie rwnie
Australii) przed atakiem rakietowym ze strony tzw.
pastw zbjeckich, ktrym to terminem administracja
USA okrela takie kraje jak Korea Pn., Iran czy te Syria.
W momencie, w ktrym z terytorium ktrego z tych
pastw wystrzelona zostaaby rakieta, system NMD
dokonywaby jej lokalizacji, a nastpnie neutralizacji za
porednictwem antyrakiety wystrzelonej jednej z trzech
baz ldowych lub lotniskowca.
Do tej pory (wrzesie 2006) na 10 prb tylko 5 wypado
pozytywnie, tj. antyrakietom udao si zniszczy rakiety
bdce ich celem. System NMD kosztowa ju blisko 50
mld dolarw. Stanowi to jednak dopiero czy nawet 1/5
budetu tej inwestycji, ktra ma by ostatecznie
ukoczona za okoo 30 lat.
4

grudzie 2006
Czy tarcza ochroni nasz kraj przed atakiem rakietowym?
Na dzie dzisiejszy odpowied na tak postawione pytanie
brzmi: NIE. Celem tarczy jest obrona terytorium Ameryki
i Kanady. Prawdopodobnie system obejmie rwnie
Australi. Jednake rzd tego kraju waha si. Z prostej
przyczyny Amerykanie daj ogromnych sum za
udzia w systemie NMD. Australijczycy nie s przekonani
czy bezpieczestwo ich kraju jest a w takim stopniu
zagroone, eby koniecznym byo wydawania tak
astronomicznych kwot na jego ochron (nieoficjalnie
mwi si o kilkunastu miliardach dolarw). Zdajc si na
inteligencj Czytelniczek/Czytelnikw nie odpowiemy na
pytanie czy terytorium Polski bdzie pod oson tarczy
antyrakietowej
Dlaczego Amerykanie chc zbudowa baz rakietow
wanie w Polsce?
Wielu ekspertw od spraw wojskowoci i znawcw
problematyki midzynarodowej jest zdania, e u podstaw
budowy tarczy antyrakietowej, a co za tym idzie bazy z
wyrzutniami rakietowymi w Europie rodkowej nie ley
tak naprawd obawa przed atakiem ze strony pastw
zbjeckich,
lecz
przekonanie
o
koniecznoci
zrwnowaenia potencjau militarnego rosyjskich baz
rakietowych zlokalizowanych w Smolesku oraz na
Pwyspie Kolskim. Wyjaniaoby to dlaczego wanie
Polska, a zwaszcza tereny Orzysza i Wicka s tak
atrakcyjne dla Amerykanw. Czechy, ktre wymieniane
s jako alternatywne miejsce lokalizacji amerykaskiej
bazy nie speniaj wszystkich kryteriw topograficznych.
Amerykascy wojskowi nie s w 100 proc. przekonani
czy rakiety wystrzelone z terytorium Czech byyby w
stanie dosign rosyjskie bazy w Smolesku i na Pw.
Kolskim. Oczywicie jest to jedna z hipotez.
Innymi
argumentami
wyjaniajcymi
dlaczego
Amerykanie wanie Polsk traktuj jako najlepsze
miejsce dla lokalizacji bazy rakietowej jest m.in.
doprowadzona do absurdu proamerykasko polskich
wadz, stanowica swoisty konsensus w polskich elitach
politycznych (od prawicy po lewic), co daje
Amerykanom poczucie pewnoci, e nawet zmiany ekip
rzdzcych, nie wpyn w sposb istotny na polsk
polityk zagraniczn wzgldem USA, stanowic
kwintesencj politycznego serwilizmu; czy te
nieskrywana rusofobia rzdzcej Polsk prawicy (cz
politykw i publicystw jako argument za budow
tarczy podaje fakt, i wzmocni ona nasz pozycj w
regionie, zwaszcza w relacjach z Rosj czy Niemcami),
ktra z perspektywy interesw amerykaskich w Europie
rodkowej jest jak najbardziej wskazana.
Dlaczego
protestujecie
przeciwko
budowie
amerykaskiej bazy rakietowej, skoro moe ona nam
przynie
wiele
korzyci

wzronie
nasze
bezpieczestwo, dostaniemy od USA znaczne rodki
finansowe za uytkowanie bazy, za miasto w pobliu
ktrego zlokalizowana bdzie baza zyska na tym
gospodarczo?
Owe korzyci, o ktrych mowa s bardzo iluzoryczne. Po
pierwsze bezpieczestwo naszego kraju nie wzronie.
Wrcz przeciwnie; wanie przez to, e na naszym

BRZASK

nr 12/178

terytorium znajdowa si bdzie baza rakietowa (do tego


prawdopodobnie z broni atomow) spowoduje, e Polska
moe sta si celem ataku nie tylko ze strony terrorystw
czy pastw zbjeckich, ale rwnie ze strony czci
pastw posiadajcych bro atomow, takich jak
chociaby Rosja czy Chiny, ktre s zaniepokojone
rozbudowywaniem przez USA swojego potencjau
nuklearnego i amaniem tym samym dotychczasowej
zasady rwnowagi strategicznej, co ma z kolei prowadzi
do umocnienia hegemonii i pozycji USA, jako
najpotniejszego pastwa dysponujcego broni
atomow.
Po drugie, jeli chodzi o rodki finansowe jakie
mielibymy uzyska z tytuu uytkowania bazy to
pozwolimy sobie wykaza daleko idcy sceptycyzm,
ktry wynika z obserwacji umowy offsetowej za samoloty
F-16, a take z dowiadcze pastw, na terenie ktrych
obecnie znajduj si amerykaskie bazy, ktre bynajmniej
nie przynosz kokosw tym pastwom. Co wicej, s
one
najczciej
porednio
lub
bezporednio
wspfinansowane z budetw tych pastw.
Podobnie wyglda kwestia rzekomego boomu
gospodarczego w rejonach, w ktrych s zlokalizowane
amerykaskie bazy. Ot naley zwrci uwag, e
WSZYSTKIE
one,
na
caym
wiecie,
s
samowystarczalne. Zudne jest zatem przekonanie, e
lokalna spoeczno mogaby co zyska na obecnoci
amerykaskich marines. Praktyka pokazuje, e bazy
powoduj degradacj rodowiska naturalnego (w bazie
amerykaskiej
na
terenie
Polski
byaby
najprawdopodobniej rakiety z gowicami nuklearnymi!),
stacjonujcy w nich onierze dopuszczaj si bardzo
czsto przestpstw, w tym tych najbrutalniejszych,
zdarzaj si przypadki, w ktrych ekspansywno w
rozwoju bazy doprowadza do wysiedlenia ludzi z ich
domostw.
W tym miejscu naley nadmieni, e bazy rakietowe,
ktre miayby powsta w Polsce objte byyby pen
eksterytorialnoci, co oznacza, e polskie wadze nie
miayby moliwoci wpywania, dla przykadu, na to
jakiego rodzaju bro bdzie si na jej terenie znajdowa, z
kolei za onierze amerykascy stacjonujcy w bazie
wyjci byliby spod jurysdykcji polskich sdw.
Czy jest sens, aby w tej sprawie baz rozpisywa
oglnopolskie referendum?
Uwaamy, e decyzja o tym, czy w Polsce powinna
powsta amerykaska baza rakietowa, na terenie ktrej
znajdowa by si miaa najprawdopodobniej bro
atomowa, nie powinna zapa w zaciszu gabinetw.
Jestemy zdania, e w tak kontrowersyjnej sprawie, w
sytuacji kiedy zapowiedzi rzdzcych rozmijaj si z
opiniami wyraanymi przez spoeczestwo w sondaach
(ponad poowa Polakw jest przeciw), konieczne jest
podjcie decyzji wanie w drodze referendum.
Zaznaczamy jednoczenie, e gdyby do niego doszo,
bdziemy przekonywa polskich obywateli do gosowania
przeciw lokalizacji baz amerykaskich na terytorium
Polski.
www.stop-bazom-usa.pl

grudzie 2006

Wysa kontyngent na Floryd!


100 milionw na Wojsko Polskie
Kongres USA odrzuci lato propozycj umieszczenia w
budecie USA kwoty 100 milionw dolarw
przewidywanych na modernizacj Wojska Polskiego.
Rzd RP postanowi pokaza, e nie bdzie Kongres
plu nam w twarz i wyda te 100 mln USD, ale z
polskiego budetu i nie na modernizacj armii, a na
wyciganie za US Army gorcych kartofli w operacji
antyterrorystycznej w Afganistanie.
Wyobramy sobie co by si dziao, gdyby na pomys
wysania ograniczonego kontyngentu LWP w celu
udzielenia
internacjonalistycznej
pomocy
Afgaczykom wpada Komuna! Michnik ani Sikorski
nie doyliby Okrgego Stou zadawiwszy si w
dziennikarskim szale ze witego oburzenia, a Gos
Ameryki wymylaby nam od najemnikw i pachokw
supermocarstwa co najmniej dekad.
Nie bardzo wiadomo jakich terrorystw tropi USA pod
Dalalabadem. Pewnie takich samych jak w Iraku.
Nieistniejcych. Ot czonkowie kadry menederskiej
koncernu naftowego Chevron oddelegowani do pracy
na odcinku politycznym: Condi Rice i Mohammed
Karzaj pilnuj interesw firmy i szykuj wypraw
antyterrorystyczn, by zabezpieczy kolejne zoa, w
Iranie lub Syrii. Dobrze, e w Polsce nie ma takich z,
bo wtedy mogoby si okaza, ze Rada Warszawy i sam
Lech K. to wspieracze terrorystw, bo nazwali rondo
imieniem Dudajewa, ktry za ycia przecie nic innego
nie robi jak to, co partyzantka afgaska dzi
kontrolowa teren przesyu ropy naftowej.
Nie o tych dbach w oku waszyngtoskiej Dulskiej
warto jednak jesieni pisa, lecz o belce w oku caego
klanu Bushw, ktrzy lat ponad dwadziecia ciko
pracuj nad utrzymaniem aktywnoci niezalenych
terrorystw podejmujcych prby niekiedy udane wysadzania samolotw i wieowcw, atakowania
turystw i sprowokowania wojny zaborczej, przy ktrej
atak Saddama na Kuwejt to operacja humanitarna.
Z ojca na syna
Zacz Bush tatu, ratujc przed ekstradycj
midzynarodowego terroryst Orlando Boscha, ktremu
udao si m.in. wysadzi w 1976 samolot pasaerski, w
ktrym zginy 73 osoby (w tym caa reprezentacja
olimpijska Kuby w szermierce). Bosch dosta status
rezydenta i mieszka sobie spokojnie w Miami na
Florydzie w doborowym towarzystwie dziesitek innych
bandziorw. Na czele wycigu w przypodobywaniu si
wujowi Samowi znajduje si teraz kreatywny Louis
Posada Carriles.
Carriles przeprowadza serie zamachw w Ameryce
rodkowej, w republikach uznawanych przez USA za
bananowe. Rozochocony askami i bezkarnoci
postanowi bysn ubi Fidela na szczycie
5

BRZASK

nr 12/178

latynoamerykaskim w Wenezueli. Nie wyszo. Zwia


pod skrzyda demokraty Clintona, a by naprawi
wraenie agenckiej fuszerki postanowi przeprowadzi
zamachy na Kubie.

grudzie 2006
wysadzenia nad Kub rejsowego samolotu jednej z
pnocno-amerykaskich linii lotniczych, co miao da
okazj do reakcji USA na zestrzelenie przez
Kubaczykw i zrealizowania jakiego wariantu
Cubani Freedom i zajcia wyspy.

Okolicznoci sprzyjay inicjatywie Carrilesa. Rozpada


si Unia Radziecka, co zaamao sektor surowcowy i
rynki zbytu gospodarki Kuby. Unia Europejska, staa w
swej polityce pokrtnej lojalnoci, w lad za USA
bojkotowaa produkcje kubask, ale kooperowaa w
sektorze usug - turystyce. W sumie, ktry normalny
Anglik, Hiszpan, Niemiec czy Woch wyrzeka by si
najpikniejszych pla, najlepszych cygar i najlepszego
rumu serwowanego przez najpikniejsze dziewczta?

FBI oficjalnie uznao wysok warto przekazanych


materiaw i zapewnio o zamiarze podjcia
odpowiednich dziaa. I rzeczywicie podjo. Ale
myliliby si czytelnicy spodziewajcy si teraz relacji o
porannych atakach agentw FBI na otoczone wysokimi
murami wille i aresztowaniach terrorystw. Nic takiego
nie nastpio. Aresztowano za to dwch urodzonych w
USA obywateli USA oraz trzech agentw rzdu
kubaskiego,
ktrzy
rozpracowywali
struktury
terrorystyczne w USA! A aresztowaniem kierowa sam
szef FBI w Miami, Hector Pesquera czowiek, ktry na
analogicznym stanowisku w Puerto Rico ratowa z
opresji komando terrorystyczne CANF zapane na
przemycie broni! I co dalej? I okazao si, e lepiej
byoby tej pitki antyterrorystw nie aresztowa!

Odbudowujca si w oparciu o turystyczne perpetuum


mobile gospodarka kubaska zacza znw stawa na
nogi i mogoby si okaza, e i bez wsparcia Moskwy i
mimo trwajcej 40 (czterdzieci) lat wojennej blokady
handlowej, Kuba po raz kolejny udowodni, e daje sobie
rad bez wchodzenia USA w aski. Samymi reportaami
o kartkach i kolejkach nie da si zatuszowa najlepszego
w obu Amerykach systemu ochrony zdrowia i
szkolnictwa. Na to nie mona si byo zgodzi! I nie
chodzio tu o presti, ktry zawsze jakim
bombardowaniem Belgradu mona byo podratowa, a o
fundamenty dominacji rozwianie mitu, e bez
Hameryki adne fiki-miki.

Piciu sprawiedliwych w Sodomie


Aresztowano i co z nimi zrobi? Nie prowadzili adnej
dziaalnoci przeciwko USA. Nie gromadzili adnych
danych wojskowych. Nie byli nawet uzbrojeni. Jedno co
mona byo im zarzuci to udaremnienie wysadzenia
samolotu z kilkuset obywatelami USA i uprzedzenie
Wyspy o przerzucie dwiema awionetkami terrorystw na
Kub, ktrzy w zwizku z tym nie dolecieli i nie
zamordowali kolejnych Europejczykw.

Carriles podj si (na pewno samorzutnie i bez wiedzy


CIA) zorganizowania serii zamachw na europejskich
turystw na Kubie. Nie bez powodzenia. W jednym z
nich zgin obywatel Woch, a wiele osb odnioso rany.
Terroryci nie zaatakowali jednak tym razem wsiowych
milicjantw w Nikaragui, ani niepimiennych chopw
w stanie Chiapas. Nie bya to nawet akcja z samolotamiwidmami pod rzdami Olka-niewidki. Rzucili wyzwanie
narodowi, ktry od blisko p wieku radzi sobie
infiltracj terrorystyczn ze Stanw Zjednoczonych.
Wyzwanie podjto. Riposta bya szybka i pewnie ku
rozczarowaniu CIA bezkrwawa. Kubaczycy wskazali
gdzie maj bazy terroryci. Ku zaskoczeniu
administracji USA okazao si, e na Florydzie, w
Miami.

Po mudnym ciuaniu zarzutw udao si postawi


powanie jeden: uywania faszywych dokumentw
przez trzech obywateli Kuby na terenie USA. Gdyby za
to skazywa, to z p miliona Polakw w USA
musiaoby siedzie za kratami, razem z kilkoma
milionami Meksykanw. Pozostae 25 zarzutw
obejmowao takie pereki jak odpowiedzialno za
mier terrorystw, czy denie do zniszczenia Stanw
Zjednoczonych Ameryki i przygotowywanie inwazji
kubaskich si konwencjonalnych na USA!
Wytoczono jednak proces. I to nie byle jaki. Rekordowy.
Najduszy w historii USA - ponad 210 dni rozpraw!
Poprzedzony najduszym zatrzymaniem bez nakazu
prokuratora - 33 miesice aresztu, w tym po 17 miesicy
w karcerze-pojedynce dla kadego zatrzymanych!
Proces peen kuriozalnych i ordynarnych przestpstw
przeciwko wymiarowi sprawiedliwoci przeciw prawu
do obrony, prawu do bezstronnego orzekania. FBI np.
zabrao adwokatom 20000 (dwadziecia tysicy) stron
dokumentw i nadao im wszystkim status tajnych specjalnego znaczenia uniemoliwiajc wykorzystanie
ich w procesie, a sd piciokrotnie odrzuca wniosek o
przeniesienie procesu do dowolnego innego miejsca
poza miastem Miami. Osadzonych obywateli USA
pozbawiono prawa do jakiegokolwiek kontaktu z
onami lub dziemi i stan ten trwa ju 8 lat! 8 lat bez
widzenia, telefonu, listu!

Jak FBI z terroryzmem walczya


W
takiej
sytuacji
praworzdna
administracja
amerykaska zwrcia si 9 maja 1998 do wadz Kuby o
przekazanie danych dotyczcych rozpoznanych siatek
terrorystycznych. Rzd Kuby nie odmwi i w dniach
16-17 lipca 1998 doszo do serii spotka grup roboczych
ekspertw kubaskich z agentami federalnymi, gdzie
m.in. przekazano FBI kilkaset stron dokumentw, zdj i
teczek osobowych terrorystw, list zamachw i ich
uczestnikw, dane nt. rde finansowania dziaa (g. ze
rodkw CANF - Cuban American National Foundation
w Miami).
Okazao si, e Kubaczycy nie tylko wiedz
wszystko, ale nawet pozbawili podopiecznych wuja
Sama szansy zrealizowania nowych pomysw w tym
6

BRZASK

nr 12/178

Gos wolny wolno ubezpieczajcy

grudzie 2006
bogosawiestwa wszystkim dobrym ludziom na caym
wiecie. Istnieje jednak wtpliwo, co na to Pan Bg,
gdy wezwanie takie kieruje krzywoprzysizca i
hipokryta z administracji, czy sdu, powoany do stania
na stray konstytucji, prawa i sprawiedliwoci, a
pokazujcy, e liczy si tylko interes, a jedynym prawem
jest globalna grabie pod przykrywk zasad i biada tym,
ktrzy stan inwestorom na drodze.

I co na to wolne, czujne i wszdobylskie media


amerykaskie i globalne? Media, ktre relacjonuj
szeroko dramat dysydentki gnbionej odczeniem
internetu w willi w Rangunie, lub akcje ratowania kotka,
ktry uwiz w rynnie gdzie w Ohio? Co o tym tabuny
reporterw sdowych i dejmsbondw ledczych? Ano
nic. NIC. Cisza.

To, co powinno bole tych, co radzi przystan na


dowoln podot dla zemsty na castrystach, to e
autorytet, imid, Stanw Zjednoczonych, natchnienie
fanw
prawa
i
sprawiedliwoci,
lewicowych
demokratw, mionikw wolnoci i amerykaskiej
konstytucji, gwiazd i pasw, okaza si w tej sprawie tak
sabiutki, e stosowane s najprymitywniejsze chwyty
by zachowa twarz wuja Sama wobec Latynosw. Nie
wuja obrocy sprawiedliwoci i praw czowieka, a ju
tylko wuja, ktry zrobi wszystko i prawnicz fars
postawi na gowie wszystkie swoje oficjalne ideay, by
pokaza wszystkim w Amerykach, e jak idzie o
stawianie na swoim, to wywodzi swe politycznie
poprawne korzenie od afrykaskiego dziadka Kalego i
polskich bab Dulskiej i Kargulowej - i
sprawiedliwo musi by po jego stronie. To, co
powinno bole fanw Bushw szczeglnie, to e Kali i
Kargulowa nie byli tak aosnymi witoszkami i
bezczelnymi hipokrytami, a amerykaski establishment
kamie w ywe oczy i w sprawie Iraku, i obrony Polski
przez NATO i walki z terroryzmem, jak wida na
przykadzie Kubaskiej Pitki.

I cisza nie tylko w czasie procesu. Cisza i po orzeczeniu


o winie, gdzie Gerard Hernandez Nordelo, Ramon
Labanino Salazar, Antonio Guerrero Rodriguez,
Fernando Gonzalez Llort i Rene Gonzalez Sehwerert ca Kubaska Pitka zostali uznani za winnych
wszystkich 26 zarzutw (w tym o organizowanie ataku
pchy na sonia).
Cisza absolutna po wyroku gdzie wobec kubaskich
szpiegw orzeczono dwie kary doywocia, dwie po 19 i
15 lat wizienia, a wobec Gerarda Hernandeza Nordelo
dwukrotn kar doywocia. Kade media, w kadym
pastwie zrobiyby z tego show zobaczcie jak karzemy
szpiegw, a tu - ciszaaa.
Cisza rwnie gdy Sd Najwyszy USA uzna cay
proces za lip i nakaza przeprowadzi go od nowa.
Cisza, gdy ludzie siedz w wizieniu, a procesu nie ma,
no bo jak zrobi lip bez lipy? Cisza, w sprawie gosu
Amnesty International w obronie Kubaskiej Pitki.
Pisze si czasami o ofiarach turkmeskiego KGB
szkolonego przez CIA i szkole tortur Instytutu Ameryk.
O Kubaczykach cisza.

Popieraj Busha walcz z terroryzmem!

Cisza, gdy Antonio Guerrero Rodriguez wsadzony do


wizienia z recydywistami, by spotka si ze szczeglnie
zym traktowaniem, zyska ich uznanie, bo zacz ich
traktowa jak ludzi i uczy literatury hiszpaskiej Cisza,
gdy
bandyci
bez
zasad
urzdzili
strajk
solidarnociowy w obronie Guerrero osadzonego w
karcerze za uczenie literatury hiszpaskiej! O
analogicznym losie Nelsona Mandeli sysza cay wiat,
ale wtedy w samych niemieckich mediach byo 300
komunistycznych agentw. Teraz nie ma agentw Stasi.
Nie ma sowieckich dywizji pancernych gotowych
wesprze spontaniczne odruchy sprzeciwu opinii
publicznej robionej od ponad dekady w trb, czy to w
sprawie Kosowa, Iraku, lotniska w Szymanach, ataku na
WTC czy Kubaskiej Pitki.

A co z terrorystami? Siedz w Miami i maj si dobrze.


Nie oni jedni. Gdy FBI i administracja Jeba Busha
(gubernator Florydy, brat Georga W.) uganiaa si za
szukaniem hakw na Kubask Pitk w Miami
szkolili si w pilotau muzumanie, ktrym
przypisywano potem atak 11 wrzenia na WTC i gdzie
balowa klan Bin Ladena. (Dziwne - po ataku na WTC
gwnym zmartwieniem Georgea Busha byo jak
wywie krewnych Osamy bezpiecznie z USA.) Chcesz
dzi pomc koalicji antyterrorystycznej protestuj
przeciwko przeladowaniu dziaa AT na Florydzie!
Wszystko wskazuje na to, e to Floryda jest nadal
nienaruszon ostoj terrorystw. Po co wysya polskich
onierzy do Afganistanu? Powinni raczej doczy do
policjantw z Miami i wraz z TVN-Uwaga rozprawi si
z Orlando Boschem, Luisem Posad Carilesem,
Hectorem Pesquer i kryjc ich terrorystyczn sitw
jaka zagniedzia si w FBI i pod skrzydami Jeba
Busha.

mieszne, gdy niezalene media relacjonuj na


wszystkich kanaach, jak trzy pindy wiwatuj na
trawniku w nadziei mierci Fidela, a nie widz ruchw
obywatelskich w USA i demonstracji na caym wiecie
w obronie Kubaskiej Pitki. Ciekawe, czy czytelnicy
dowiedz si z reimowych mediw o akcjach w czasie
wiatowych dni solidarnoci z Kubask Pitk, 12-27
grudnia 2006?

Nawet najemnikowi, na pewno lepiej walczy na play,


pod palmami, nad ciepym oceanem, na oczach panienek
w bikini i likwidowa prawdziwych terrorystw, ni na
odludziu w pustynnym piachu gin za kontrol
koncernw nad dostpem do azjatyckiej ropy.

Przysiga hipokrytesa
God bless America moe szczerze i z czystym sercem
powiedzie
kady,
yczc
analogicznego

Marzena Chary
7

BRZASK

nr 12/178

grudzie 2006

wiatowa Rewolucja Antykapitalistyczna


Daleko czy blisko? Utopia, czy realna moliwo?
Referat na Konferencj Ideologiczn Mazowieckiego OKW KPP, Warszawa 9 padziernika 2006r.
Przedstawiamy Towarzyszkom i Towarzyszom temat:
wiatowa Rewolucja Antykapitalistyczna. Daleko czy
blisko? Utopia, czy realna moliwo? Jest to temat,
ktry aktualnie, z jednej strony przez wiatowy kapita
zosta zoony do grobu historii, w jego zamyle nie tyle
na wieki, ile na zawsze, nieodwracalnie. Zoony wrd
zdarze ocenianych przez ideologw wiatowego
kapitalizmu jako najbardziej barbarzyskich i okrutnych
w dotychczasowych dziejach wiata.
Z
drugiej
strony
idea
wiatowej
rewolucji
antykapitalistycznej w zmumifikowanej postaci jest
przechowywana w urnie przez dogmatykw nie
potraficych lub nie majcych wystarczajcej odwagi
aby podj dziaania zmierzajce do istotnej,
rewolucyjnej zmiany rzeczywistoci wspczesnego
wiata. Zamiarem naszym nie jest danie odpowiedzi na
wszystkie zwizane z tym tematem problemy. Nie
potrafimy tego zrobi. Pragniemy jedynie wywoa
dyskusj. Robimy to w przekonaniu, e rzeczywisto
moe zmienia jedynie nastpujca triada - stanowica
nierozerwaln dialektyczn cao:
Po 1-sze - rewolucyjna myl tj.: pytanie, obserwacja,
analiza wnioski;
Po 2-gie - rewolucyjna organizacja tj.: armia, sztab,
taktyka, strategia;
Po 3-cie rewolucyjne dziaanie tj. stanowcze
uderzenie w punkty zapewniajce zwycistwo.

Pierwsza grupa problemowa:


Wspczesny kapitalizm i jego istota.
Dzisiaj faktycznie caa ludzko, oczywicie cigle
jeszcze w rnym stopniu, wcignita jest w sieci
kapitalistycznej eksploatacji. Mamy wyranie do
czynienia z coraz gbszym oddzieleniem niewielkiej
mniejszoci (20%), ktra kontroluje ogromne bogactwa
od pozostaej czci ludzkoci yjcej w biedzie i
poczuciu bezsilnoci (ktrej przewanie towarzyszy brak
wyobrani na temat drg przezwycienia tej bezsilnoci
oraz na temat podjcia odpowiednich dziaa zarwno o
charakterze biecym jak i prowadzcych do zmiany
istniejcej rzeczywistoci.
Warto w tym miejscu uwiadomi sobie, i nierwno
wiatowego spoeczestwa kapitalistycznego nie jest
stabilna. Jest ona jednokierunkowo dynamiczna.
Globalne nierwnoci cigle rosn. O ile w latach 60tych XX wieku udzia najbogatszych 20% ludnoci
wiata w globalnych dochodach wynosi 70%, to w roku
2000 ju 90%, a w roku 2005 - 94%. A wic 80%
ludnoci wiata korzysta obecnie zaledwie z 6 %
globalnych dochodw.
Na jakiej granicy zatrzyma si ten proces nie potrafimy
na to pytanie da obecnie sensownej odpowiedzi.
Prosimy zauway, e liczby te w sposb niezwykle
przekonywujcy wiadcz o nie zawodnoci
regulacyjnej roli wolnego, niczym nie skrpowanego
rynku kapitalistycznego, zarwno w sferze ekonomicznej
jak i spoecznej.

Triada stanowi zesp zasad w oparciu o ktre dziaaj


wszelkie rewolucyjne partie za wyjtkiem oczywicie
ruchw politycznych kastratw, ktrych sta jedynie na
rozpamitywanie fragmentw przeszoci, gderanie na
temat teraniejszoci bez prb analizy. Cechuje ich
natomiast zupena niezdolno do podejmowania
jakichkolwiek dziaa zmierzajcych do rewolucyjnej
zmiany nieprzyjaznej spoecznej i politycznej
rzeczywistoci.

Liczby te, jak i cig dat wiadcz take o szczliwym


dla ludzkoci rozpadzie pastw tzw. realnego
socjalizmu jak i o zaniku idei i praktyki tzw
kapitalistycznego pastwa opiekuczego. Mona
parafrazujc twierdzenia prof. Winieckiego powiedzie z
Tyle tytuem wstpu. I jeszcze
proba. Prosimy ca moc, e wszelkie inne argumenty staj si
uczestnikw konferencji nie oczekiwa od nas zbdne.
odpowiedzi na dalsze pytania. Stawiajmy pytania i
szukajmy dalszych odpowiedzi wsplnie. Prosimy Cechami rynku wiatowego s dzisiaj coraz wyraniej,
traktowa przedstawiony przez nas temat jako jedno cyrkulacja nieograniczona narodowymi granicami i
mobilno kapitau. Rynek wiatowy urzeczywistniajc
wielkie pytanie wsparte zespoem pyta pomocniczych.
si dzi coraz peniej, zmierza do dekonstrukcji totalnej i
Niniejszy referat sygnalizuje znaczenie nastpujcych zupenej granic pastw narodowych. Obecnie, poniewa
grup problemowych:
prawie wszystkie czynniki produkcji pienidze,
1. Wspczesny kapitalizm i jego istota;
technologie, wytwrczo, wyposaenie bez wysiku
2. Wspczesny charakter proletariatu;
przekraczaj
granice, samo pojcie gospodarki
3. wiadomo proletariatu;
narodowej traci sens.
4. Problem sprawiedliwoci spoecznej;
Niedaleka jest przyszo kiedy nie bdzie narodowych
5. Kapitalistyczne pastwo narodowe;
marek produktw, technologii narodowych korporacji,
Gdzie uderzamy?
narodowych przemysw. Dla wspczesnego kapitau
Ponadto: wnioski; wykorzystana literatura.
8

BRZASK

nr 12/178

grudzie 2006

wiatowego kluczowe s nie narodowa osona granic,


celna, prawna itp. ale to aby organizacje kapitau byy
mobilne, elastyczne, zdolne do radzenia sobie z nowymi
wyzwaniami a to zapewni moe wycznie rynek
wiatowy.

rozwinitych, ekspansja kapitau, jego dugofalowy


interes wymaga wsplnego rynku, wsplnej siy
roboczej, cigle rosncej
nowoczesnoci narzdzi
wytwarzania i przetwarzania wiata tylko taka
sytuacja pozwala mu na maksymaln elastyczno
polityczn,
ekonomiczn,
wiadomociow
Przy czym wsplny wiatowy rynek to nie tylko szybki
zapewniajc mu istnienie i panowanie.
przepyw kapitau, wymaga on bezwzgldnie rwnie
wielkiej mobilnoci i szybkiego przepywu siy roboczej. W XX i XXI wieku miao i ma miejsce nie
podporzdkowanie sobie sabych gospodarczo pastw
Warto zauway, e na przeomie XX i XXI wieku
przez pastwa rozwinite, ale po prostu brutaln aneksj
przedmiotem wyzysku i panowania przestay by jedynie
tych sabych gospodarek przez kapita wiatowy. Warto
poszczeglne dziaania wytwrcze, a staje si nim
przypomnie w tym miejscu, e z kocem lat
rwnie (jeli nie przede wszystkim) uniwersalna
siedemdziesitych XX wieku, na caym wiecie, w
zdolno wytwarzania. Jest to kooperujcy zbir
kadym zaktku naszej planety, zaczy umacnia swoj
mzgw i rk, umysw i cia. Dziki mobilnoci siy
obecno ponadnarodowe korporacje. Stay si one
roboczej i ruchw migracyjnych, dziki procesom
gwnym
motorem
ekonomiczno-politycznej
nowoczesnej transformacji technologicznej caa przyroda
transformacji krajw postkolonialnych i terytoriw
staje si kapitaem a przynajmniej kapitaowi podlega.
podporzdkowanych.
Umoliwiay
one
transfer
Spoeczestwo wiatowe staje si coraz bardziej wielk
technologii, organizoway w tych krajach si robocz i
fabryk.
potencja produkcyjny, skupiay przepywy bogactwa,
Poczynajc od lat 70-tych XX wieku nastpio, jakie zaczo kry szerzej w skali wiatowej.
nasilajce si do dzi przesunicie w gospodarce w
Zacz si ksztatowa globalny podzia pracy jako
kierunku usug. Usugi obejmuj szeroki wachlarz
pocztek globalnego adu spoecznego i ekonomicznego.
dziaalnoci od opieki zdrowotnej, edukacji, finansw,
transportu, po rozrywk i reklam. Wikszo zaj we Korporacje (czy jak kto woli, midzynarodowe
wspczesnej
gospodarce
wymaga
zamiennych koncerny)
ujawniy
ca
moraln
warto
umiejtnoci. Jest to wyranie gospodarka oparta na wspczesnego wiatowego kapitalizmu. Kami, kradn
wiedzy i ksztaceniu ustawicznym. Wiedza odgrywa w i zabijaj bez cienia skruchy, o ile tylko suy to
niej rol kluczow; rwnie rol rosnc posiada interesom akcjonariuszy. Przestrzegaj prawa tylko w
informacja i czynniki komunikacyjne. Nie ulega tedy gdy koszty przestpstwa przewyszaj pynce z
wtpliwoci, e informacja i komunikacja odgrywaj niego korzyci. Spoeczna odpowiedzialno korporacji
wspczenie
fundamentaln rol w procesach faktycznie jest niemoliwa - stwierdza Jol Bakan.
produkcji.
Wspczenie zakumulowany majtek spoeczny staje si
Wan konsekwencj przejcia od gospodarki coraz bardziej nie tylko materialny; s to obecnie
przemysowej do informatycznej jest radykalna rwnie relacje spoeczne, systemy komunikacyjne,
decentralizacji produkcji. Postpy telekomunikacji i informacyjne itp.. Informacje (obecnie) przenosz przez
technologii
informatycznych
umoliwiy swe sieci zarwno bogactwa, jak i dowodzenie
deterytorializacj produkcji prowadzc do rozproszenia produkcj.
skoncentrowanych
zakadw
i
opuszczenia
Proces realizacji rynku wiatowego czyni utopi
dotychczasowych miast fabrycznych. Obecnie mona
wewntrz kapitalistyczn myl aby jakikolwiek kraj czy
koordynowa
prac
wielu
rnych
zakadw
region mg izolowa, lub odczy si od globalnych
wytwrczych, rozproszonych geograficznie po wiecie
sieci wadzy celem odtworzenia stanu z przeszoci i
oraz uczestniczcych w jednoczesnej produkcji danego
rozwijania si tak jak robiy to kiedy dominujce kraje
towaru. Tam zastpi nowy model organizacji
imperialistyczne.
produkcji jakim jest sie. Istota nowych technologii
komunikacyjnych polega na tym, e tworz one nowe Obecnie nawet one s zalene od globalnego systemu.
obszary nierwnoci i wykluczenia oraz niepewnoci Kada prba izolacji czy odseparowania si powoduje
ingerencj
wiatowego
systemu
wrd proletariatu, zarwno w krajach dominujcych, brutaln
jak i zwaszcza poza nimi. Jak wykaza Karol Marks od kapitalistycznego groc nawet zepchniciem do stanu
chwili swoich narodzin kapita pragn sta potg bezsilnoci i ndzy. Przykadw na potwierdzenie tych
tez, jest a nadto wiele.
wiatow i to potg jedyn.
Proces ten w XXI wieku znajduje si wanie w stadium W tym miejscu zwracamy uwag na dwie istotne cechy
wspczesnego kapitalizmu.
kocowym.
S nimi denie kapitalistw do cigle rosncego
maksymalnego zysku i po drugie ksztatowanie
spoecznego przekonania, e wrd wszystkich ludzkich
wartoci wartoci najwysz, wiadczc o

Kapita nie ogranicza si do nawizania wymiany z


niekapitalistycznymi spoeczestwami i przywaszczania
sobie ich bogactw; rozwinite kraje kapitalistyczne nie
ograniczaj si jedynie do wyzysku krajw mniej
9

BRZASK

nr 12/178

grudzie 2006

czowieczestwie, jest cigle rosnca konsumpcja. Cae


Druga grupa problemowa:
ludzkie ycie indywidualne i spoeczne to peen walki i
Wspczesny Proletariat
konkurencji wycig do coraz nowych dbr
konsumpcyjnych.
Proletariat dzisiejszy nie jest midzynarodowy, lecz
Dziki tym dwu cechom kapitalizm wspczesny (przynajmniej jeli chodzi o tendencje) globalny. Gdy
mwic cilej wolny kapitalistyczny rynek tworzy nie powanie zastanowi si nad problemem, to mona,
tylko towary ale rwnie tworzy w skali dotd amic narose latami nawyki mylenia doj do
niespotykanej miecie. Dzi, wspczenie miecie to nie wniosku, e globalizacja jeeli dokonuje rzeczywistej
tylko zuyty fizycznie przedmiot ale rwnie zuyty deterytorializacji poprzednich struktur wyzysku i
moralnie, spoecznie, niemodny, mniej funkcjonalny itp. kontroli, jest w istocie warunkiem wyzwolenia
proletariatu, a wic i ludzkoci.
Kolejna niezwykle wana cecha wspczesnego
kapitalizmu. W XIX w czowiek pracy, robotnik by W poprzedniej epoce kategoria proletariatu obejmowaa
posiadaczem towaru, sprzedawa kapitalicie grubo przemysow klas robotnicz, przy czym jej
postaci by masowy robotnik
poniej wartoci, swoj si robocz. Dzisiaj towarem paradygmatyczn
sta si cay czowiek. I to jest istotn cech wiatowego fabryczny. Dzisiaj tak rozumiana klasa robotnicza nie
imperializmu. Czowiek towar jako suma cech przestaa zupenie istnie, ale stracia swoj
psychicznych, fizycznych, umiejtnoci: wygld, uprzywilejowan pozycj w gospodarce kapitalistycznej
potulno, niech do samoorganizowania si, wiek, i hegemoniczn pozycj w warstwowym skadzie
zdolnoci, wykonywanie bez szemrania polece, proletariatu. Proletariat dzi nie jest tym czym by w XIX
entuzjazm manifestowany cigle, nie manifestowanie i XX wieku, ale to nie znaczy, e zanik.
krytycyzmu w stosunku do szefa, nie windowanie swojej Obecnie pojcie proletariatu odnosi si nie tylko do
ceny, uznawanie interesu firmy za swoj najwysz przemysowej klasy pracujcej, ale do tych wszystkich,
warto itp. Powysze powoduje, e wspczesny ktrzy podporzdkowani kapitaowi i wyzyskiwani przez
wolny kapitalistyczny rynek tworzy rwnie coraz kapita produkuj pod rzdami kapitau.
szerzej ludzkie odpady niekoniecznie zuyte fizycznie
Zatem, w miar jak kapita coraz bardziej globalizuje
ale niezdolne do dostosowania si do nowych potrzeb
stosunki produkcji, praca w kadej postaci ulega
lub wadliwe od samego pocztku: osobniki krnbrne,
proletaryzacji. Midzy innymi tak wyonia si i
roszczeniowe - nie umiejce przystosowa si do
uksztatowaa warstwa umysowych proletariuszy.
zmiennych dynamicznych warunkw rynku. Nie wiemy
Wynika z powyszego, e skad proletariatu, uleg
kiedy i jak kapitalizm przystpi do utylizacji ludzkich
odpadw, ale ju dzisiaj nie chce on dalej oy na ich gbokiemu przeksztaceniu.
utrzymanie. Problem narasta. Wszyscy widzimy jak Powtarzam jeszcze raz, e wspczenie przez pojcie
wytwarza si klimat powszechnej pogardy do proletariatu rozumiemy szerok kategori, ktra o
okrelonych grup spoecznych. Ju dzi bezdomnych i obejmuje wszystkich tych, ktrych praca jest
wykluczonych traktuje prawie jak nie ludzi. Ju dzi w bezporednio lub porednio wyzyskiwana przez kapita i
coraz wikszej liczbie rodowisk narasta niech do poddana kapitalistycznym normom produkcji i
zbyt wysokich emerytur i dugo trwajcych co reprodukcji. Wspczesny proletariat jest wic klas
obcia z jednej strony kiesze podatnika, a z drugiej zrnicowan wewntrznie. Jedna praca jest opacana
jest rosnc barier dla rozwoju modych pokole (brak inna formalnie nie. Jedna praca moe odbywa si
pienidzy na owiat, budownictwo mieszkaniowe, tylko w murach fabryki, inna gdziekolwiek. Jedna praca
ksztacenie ustawiczne itp.).
jest ograniczona do omiu godzin dziennie i czterdziestu
tygodniowo, inna pochania cay czas ycia. Jednej
przypisuje si niewielk warto, inn wynosi si na
szczyty gospodarki kapitalistycznej. Wrd rnych
postaci produkcji, istniejcych dzisiaj, coraz bardziej
centralne miejsce zarwno w systemie produkcji
kapitalistycznej, jak i w skadzie proletariatu, zajmuje
- kapita;
niematerialna sia robocza zaangaowana
w
- pienidz;
komunikacji, kooperacji oraz produkcji i reprodukcji
uczu, przekona, (sympatii, niechci, nienawici,
- dynamiczna konsumpcja.
bezkrytycznego poparcia itp). Wszystkie te rozmaite
Zmierzamy coraz wyraniej w kierunku zupenie, formy pracy poddane s kapitalistycznej dyscyplinie i
totalnie, uprzedmiotowionego czowieka. Urzeczowienie kapitalistycznym stosunkom produkcji.
i
utowarowienie
wszystkiego
przez
wolny
kapitalistyczny rynek grozi odczowieczeniem naszej
planety. Jest to problem wszystkich globalny problem
globu Ziemia.
Urzeczowienie i utowarowienie wszystkiego przez
wolny kapitalistyczny rynek powoduje, e licz si
jedynie coraz wyraniej trzy gwne mierniki, ju nawet
nie tyle prestiu spoecznego, ile po prostu spoecznej
uytecznoci:

10

BRZASK

nr 12/178

grudzie 2006
2 lki przed ryzykiem (czy nie pogorsz sobie
sytuacji zamiast j poprawi);

Trzecia grupa problemowa:


wiadomo Proletariatu
wiatowy
kapitalizm,
jego
teoretycy,
uczeni,
ekonomici,
politolodzy,
ideologowie
wykazuj
ogromn, nieustajc trosk o poziom wiadomoci
wiatowego proletariatu. Skd to si bierze? Gdzie s
rda tego zjawiska?

3 pragnienia zmniejszania niepewnoci ycia i


zwikszania bezpieczestwa.
Jedn z istotnych metod rnicowania klasy proletariatu
jest wykorzystywanie rasizmu, zwaszcza w okresie
wielkich ruchw migracyjnych, przemieszcze ludnoci
do nowych orodkw pracy. Robi si to w sposb
szczeglnie perfidny, z
jednej strony potpia si
rasizm jako pojcie, jako niech do rnic w kolorze
skry z drugiej nie tylko utrzymuje si ale podsyca
rasizm (i szerzej rnice etniczne) w sensie kulturowym.
Ma to suy utrzymaniu mocnej zasady segregacji
spoecznej. Globalne kapitalistyczne imperium moe
tylko izolowa, dzieli i segregowa. Chodzi o takie
wykorzystanie rnic jzykowych, kulturowych i
etnicznych w kadej zaodze aby mona si byo nim i
posuy jako narzdziem nie dopuszczajcym do
tworzenia si zwartej siy, silnej organizacji robotniczej.
Chodzi o to aby kada grupa etniczna ya jak najduej
w odrbnej wsplnocie, zachowujc sw rnic.

Ot uczeni analitycy procesw spoecznych i


politycznych XX i XXI wieku badajc mechanizmy
bezkrwawego rozpadu systemu tzw realnego
socjalizmu, zauwayli, z przeraeniem, e podobny
proces mgby zaistnie w wiecie kapitalistycznym i to
w skali wiatowej. wiatowy proletariat przenika
przecie wszystkie elementy wspczesnego wiata, bez
niego nie moe dziaa nic, dosownie nic. Uderzenie
wiatowego proletariatu, przemylane, odpowiednio
nakierowane mogoby doprowadzi do paraliu i koca
wiatowego systemu kapitalistycznego, przynajmniej w
jego obecnej postaci. W celu obrony przed tak
moliwoci zbudowano i cigle rozbudowywany jest
system zapr majcych nie dopuci do sytuacji w ktrej
wiatowy proletariat byby zdolny do takich dziaa. Jest Paszczyzna III. Proletariat to okoo 80% spoeczestwa
- kapita, jako wytwrca musi wywoywa w jego
to realizowane w kilku paszczyznach.
szeregach jako ogromnej czci konsumentw; nowe
Paszczyzna pierwsza. Jedn z najpotniejszych potrzeby, nowe dania, nowe denia. Problem polega
operacji nowoczesnych struktur wadzy kapitau jest na tym aby nie dopuci do szukania i ksztatowania
wbijanie klinw midzy proletariat,(masy) na caym drg spoecznie, solidarnych ale pobudza i odnawia
globie, dzielenie go na przeciwstawne obozy, na oraz tworzy nowe cieki konkurencyjne. Przy czym
niezliczone cierajce si ze sob partie i licytujce si nie chodzi o to aby one antagonizoway silnie, chodzi o
midzy sob, ktre lepiej i peniej su interesom to aby konkurencyjne potyczki byy cige, zmienne,
pracujcych mas. Chodzi o konkurencj nawet nie w aby nie dopuciy do wsplnego mylenia i dziaania.
sferze dziaania (chocia byoby to idealne, gdyby
doprowadzio do wzajemnej nienawici i paraliu Paszczyzna IV. Ma miejsce cigy nieustajcy kontratak
dziaa) ile o konkurencj w sferze programowej co kapitau, dcy do rozbijania robotniczej solidarnoci.
powoduje, e rzeczywiste interesy proletariatu s Jednym z takich narzdzi celowych jest bezrobocie.
zastpowane przez dorane hasa trafiajce do Chodzi o to aby robotnik czu cigle z jednakowym
aktualnego poziomu, czsto b. niskiej wiadomoci mas. strachem i niepokojem, e to nie praca szuka jego, ale on
Cz proletariatu zwaszcza w krajach dominujcych, musi j ceni, pilnowa, cigle szuka bo moe mu si
ale nie tylko, udaje si nawet przekona, e jego interesy ona wymkn z jego osobistego bytu. Kapita cigle
wi si wycznie (lub gwnie) z tosamoci kombinuje, co bardziej si opaca stabilizacja czy te
narodow. Istotn rol w strategii kapitalizmu wzgldem ruchy i przepywy kapitau. Jak wykazuje dowiadczenie
jednoci, a wic i siy midzynarodowego proletariatu XX i XXI wieku to II-gie chroni kapita, nie dopuszcza
odgrywa nacjonalizm. To ksztatowanie w rny sposb do nadmiernego ustabilizowanego organizowania si
postaw nacjonalistycznych pozwala na ksztatowanie proletariatu. Chodzi o wytworzenie trwaej sytuacji aby
postaw typu: wizi czce Ciebie robotnika np. Polaka we wzajemnych stosunkach kapita proletariat to
z narodowym kapitalist tj. rwnie Polakiem i polskimi kapita by permanentnie stron atakujc, a stron
instytucjami kapitalistycznymi s silniejsze i powinny bronic si (najlepiej bezskutecznie) by cigle
by Ci bardziej bliskie ni wizi z proletariuszami proletariat.
innych narodowoci. Inaczej; patriotyzm narodowy
Paszczyzna V. Wykorzysta histori, a zwaszcza
jest zawsze waniejszy od wsplnoty interesw rozpad tzw pastw realnego socjalizmu do odebrania raz
klasowych globalnego proletariatu.
na zawsze nadziei, e kapitalizm jako ustrj jest moliwy
Paszczyzna II. Tutaj dziaalno kapitalistycznego do zastpienia innym lepszym ustrojem. Celowi temu
aparatu wychowawczego zmierza do tego, aby suy brutalna propaganda antykomunistyczna. W
ramach kompromitowania komunizmu: stosuje si
ksztatowa wrd mas :
nastpujce chwyty:
1 niepokoje o swoj i swoich bliskich przyszo jeli
bd zachowywa si politycznie awanturniczo;

11

BRZASK

nr 12/178

grudzie 2006

1 stawianie znaku rwnoci midzy komunizmem a Nie wiemy na jest to zgodne z obiektywn prawd ale
faszyzmem - nazywajc oba z nich skrajnie lewicowymi znaczna liczba liczcych si socjologw i psychologw
totalitaryzmami XX wieku;
orodkw naukowych Owiatowej renomie dowodzi, e
ju obecnie dua cz globalnego spoeczestwa myli
2 - twierdzenie i komunizm przewyszy zbrodnie
pod dyktando internetu, mediw, reklam oraz rnych
nazizmu;
innych form oddziaywania na zbiorow wiadomo.
3 - ksztatowane jest przekonanie, i jest to system
Czwarta grupa problemowa:
przyszociowo martwy, gdy uleg cakowitej
kompromitacji
w
wymiarze
ideologicznym,
Problem Sprawiedliwoci Spoecznej.
gospodarczym, spoecznym i politycznym;
4 - udowadnianie, e pierwsze pastwo komunistyczne
byo oparte nie tylko na przemocy ale i na fikcji.
Twierdzi si np, i oficjalne dane radzieckie podaway,
e w latach 1922-1985 produkcja przemysowa ZSRR
wzrosa 90 razy, a faktycznie cile tajne dane bdce
w posiadaniu kapitalistycznych instytutw naukowych,
e zaledwie 6-7 razy;
5 przekonywanie, e sowa
komunistycznym nie interpretoway,
spreparowan rzeczywisto,

w
ale

systemie
tworzyy

6 - upowszechnianie jako pewnik nie podlegajcy


dyskusji i historia udowodnia, e socjalizm nie moe
funkcjonowa
jako
oglnowiatowy
system
ekonomiczny, poniewa spoeczestwo socjalistyczne
nie jest w stanie dokonywa sensownego i wiarygodnego
rachunku ekonomicznego. System socjalistyczny
uniemoliwia postp.

Ludzko jest jedna !

Marks uwaa ludzk wolno za projekt uniwersalny,


ktry ma zosta urzeczywistniony poprzez praktyk i z
ktrego aden lud nie powinien (nie moe) by
wyczony. Marks ocenia wszelkie formy krzywdy
wyrzdzonej czowiekowi jako niesprawiedliwe. Wg.
Marksa jedynie brak wyzysku cudzej pracy i
wyeliminowanie z ycia spoecznego zjawisk
zwizanych z krzywd ludzk wywoan wyzyskiem,
oszustwem, grabie, podbojami, dyskryminacj
wszelkiego rodzaju, uprzywilejowaniem jednych
kosztem drugich, pasoytnictwem i yciem cudzym
kosztem

stwarza
podstawy
do
szerokiej
sprawiedliwoci spoecznej. Spoecznie sprawiedliwe
jest wg. Marksa, ycie z wasnej pracy, korzystanie z
jej owocw i rozporzdzanie nimi przez wytwrcw
tj. albo przez wyzwolony proletariat albo na wyszym
etapie rozwoju przez og czonkw wolnej wsplnoty
spoecznej.

Paszczyzna VI. Polega na wielorakich oddziaywaniach


globalna
wsplnota
spoeczna
to
wrd ktrych, najistotniejszym jest oddziaywanie Wolna,
czowieczestwo
sprawiedliwych
stosunkw
midzy
naukowo-teoretyczne. Udowadnia ono, naukowo,
poszczeglnymi ludmi, grupami etnicznymi i narodami.
e:
Przy czym naley pamita, e w koncepcji Marksa
1 - nie ma alternatywy dla kapitalizmu;
wyzwolony proletariusz a w konsekwencji wyzwolony
czowiek, jest nie tylko producentem dbr materialnych,
2 - kapitalizm jest wieczny;
czci i wsptwrc przyrody, lecz przede wszystkim
3 - jeli nie kapitalizm to dzika anarchia lub okrutny
jako istota ludzka jest twrc i to wiadomym
komunizm z ca jego nieludzk polityk;
spoeczestwa, jego cywilizacji i kultury. Dlatego te
4 - kapitalizm jest ustrojem naturalnym, musi on mie moliwo korzystania zarwno z dbr
przyrodniczym zgodnym z mechanizmami i rozwoju przyrody i wytworw wasnej pracy, jak rwnie ze
spoecznego.
wszystkich dzie geniuszu ludzkiego, z caego dorobku
Wspczenie kapita (kapitalici) d do tego aby ich ludzkoci. Musi mie moliwo wszechstronnego
wadza nad proletariatem (globalnym) bya sprawowana rozwoju swych uzdolnie, zaspakajania swych
za porednictwem rnorodnych maszyn organizujcych rnorodnych potrzeb.
bezporednio umysy (a nie za pomoc rodkw
widocznego przymusu) tj takich maszyn jak np systemy
komunikacyjne, sieci informacyjne itp. Wychodzi si
przy tym z zaoenia, e tak sprawowana wadza, aby
skutecznie dowodzi caym yciem zbiorowoci, musi
sta si na tyle integraln i ywotn funkcj tej
zbiorowoci aby kada jednostka akceptowaa j z
wasnej woli.

Przy czym naley pamita, e Marks nie ujmuje


statycznie uzdolnie, pragnie czy potrzeb ludzi. Nie s
one wg Niego ludziom dane raz na zawsze, lecz
ksztatuj si, rozwijaj i bd si wiecznie rozwija w
miar przeksztacania przez czowieka otaczajcego go
wiata.

Jak wynika z powyszych wywodw, w myl


materialistycznego pojmowania dziejw proletariat jest
Wspczesna wadza kapitau dy wic jednoczenie do klas, ktra nie moe si wyzwoli, nie znoszc zarazem
kontroli sigajcej do gbi wiadomoci ogu klasy wszystkich
nieludzkich
warunkw
bytowania
robotniczej i kontroli ogarniajcej cao stosunkw wspczesnego spoeczestwa, ktre skupiaj si w jego
spoecznych.
wasnej sytuacji. A wic jedynie wyzwolenie proletariatu
toruje caej ludzkoci drog do wyeliminowania
niesprawiedliwoci ze stosunkw spoecznych. Jedynie
12

BRZASK

nr 12/178

grudzie 2006

w walce proletariatu Marks dostrzeg elementy


sprawiedliwoci
powszechnej
i
oglnoludzkiej.
Wniosek:
Postulat
powszechnej
uniwersalnej
sprawiedliwoci w warunkach ustroju opartego na
wyzysku i uprzywilejowaniu jednych ludzi kosztem
drugich jest nierealny.

klasy lub odrbnego rodzaju ludzi, kim bdziemy jutro


decyduje wolny rynek i nasza umiejtno spoecznego i
ekonomicznego zachowania si na nim. Produkujc to
czego pragn konsumenci, producenci umacniaj
istniejce stosunki spoeczne, kreujc rozwj caej
ludzkoci.

Warto w tym miejscu podkreli, bo by moe niektrzy


pod wpywem niedobrych praktyk, o tym zapomnieli, e
istot marksizmu w sensie spoeczno-ideologicznym jest
idea sprawiedliwoci spoecznej ktra jest celem, miar
wartoci, podstawow cech czowieka wyzwolonego ze
stanu zwierzcego i, walczcego i konkurujcego ze sob
w kierunku czowieka
czonka spoeczestwa
wsplnoty, wspdziaania i solidarnoci.

Z kolei konsumenci kupujc lub powstrzymujc si od


zakupu, decyduj o sukcesie lub porace producentw.
Biednych czyni bogatymi, a bogatych biednymi lub
planuj harmoniczny zrwnowaony rozwj.

Wg Marksa to nie jest utopia, lecz jest moliwe dlatego,


e wolno jest naturaln cech czowieka, a niewola i
zaleno s sprzeczne z natur ludzk. Czowiek jak
istota rozumna nie przychodzi na wiat w kajdanach"
Kapitalizm produkuje te kajdany stale, codziennie w
postaci rnorodnych form przymusu od ograniczania
ludzkiej wolnoci poczynajc, a na zuniformizowaniu
indywidualnoci jednostki koczc. Bez tych nieludzkich
wolnoci kajdan, wyzysk nie byby moliwy. Wg.
natomiast wspczesnych teorii spoecznych i
ekonomicznych, sucych, wiatowemu kapitalizmowi,
sprawiedliwo spoeczna czy jak niektrzy pisz tzw.
sprawiedliwo spoeczna to nie tylko niemoliwa do
zrealizowania
utopia.
To
przede
wszystkim
populistyczny wymys czci nieodpowiedzialnych
uczonych i politykw ksztatujcy niezdolno nauki do
obiektywnej analizy rzeczywistoci, co powoduje, e
przy tym zaoeniu ma miejsce znieksztacony ogld
zjawisk spoecznych i ekonomicznych. Wg. licznych
teoretykw kapitalistycznych nieprecyzyjne pojcia
prowadz do posugiwania si pojciami prymitywnego
marksizmu w rodzaju np. biedni s biedni, bo bogaci
ich eksploatuj. Wskazuj zoliwie, e takie
intelektualnie gbokie twierdzenia mog prowadzi do
wnioskw aby mieci umieszcza w muzeach a
arcydziea na mietniku.

Obywatele kraju w ktrym nie dziaa w peni wolny


niczym nie skrpowany rynek nie s ludmi wolnymi.
Dlatego poza kapitalizmem nie moe by adnego
innego
systemu
spoeczno-ekonomicznego
i
politycznego, ktry byby system wolnych ludzi i
spoeczestw. Dotyczy to przede wszystkim socjalizmu,
ktrego wizj, rnego rodzaju totalitarni demagodzy i
szarlatani ogupiaj masy.
Tym bardziej wszyscy uczeni, a waciwie niedouczeni
pseudomyliciele powinni w kocu zda sobie spraw z
tego, e interwencjonizm pastwa w funkcjonowanie
rynku prowadzi do socjalizmu. Jest wic nie tylko
bdem, ale wrcz zbrodni.
Pace s rwnie zjawiskiem rynkowym (o czym
powinien wiedzie kady ekonomista). Ingerencja wadz
pastwowych w wysoko i zasady wynagrodze, bez
wzgldu na to czy bdzie miaa charakter jedynie
poredni czy te bdzie to autorytarna ich regulacja,
powoduje stae bezrobocie powanej czci siy
roboczej. Dziaania interwencjonistyczne mog co
prawda doprowadzi do obdarowania przywilejami
pewnych grup czy jednostek na krtk met, jednak
zawsze dzieje si to kosztem innych. W rednim i
duszym okresie uboej wszyscy. To nie poszczeglne
interesy grup czy jednostek wymagaj gospodarki
wolnego niczym nieskrpowanego rynku, ale dobro
ogu.

To nieprawda, e zwolennicy gospodarki wolnorynkowej


s obrocami egoistycznych interesw bogatych. Jeli
Generalnie: pastwo nie powinno w jakiekolwiek historia mogaby nas czegokolwiek nauczy, to
niewtpliwie tego, e aden nard nie stworzy wyszej
formie miesza si w ycie gospodarcze;
cywilizacji bez poszanowania prawa prywatnej
Zdaniem kapitalistycznych uczonych wasno
wasnoci rodkw produkcji, (Ludwig Van Mises
wsplna zagraa rodzinie, grozi spoecznym
1998r)
rozkadem, a take jest przeciwna naturze.
Potwierdzio to dowiadczenie i krach wiatowego Jedn z cech globalnego kapitalizmu jest zmierzch
dwudziestowiecznego pastwa opiekuczego. Nie
eksperymentu komunistycznego.
znaczy to jednak, e fakt przechodzenia do historii XX
Kapitalistyczna
myl
spoeczno-ekonomiczna
wieku pastwa opiekuczego, oznacza, e ze wzgldw
przeciwstawia marksowskiemu pojciu sprawiedliwoci
manipulacyjnych wzgldem proletariatu w rnych
spoecznej wolny rynek jako najwiksz zdobycz
punktach globu czasowo taka polityka nie zaistnieje,
ludzkoci, dziki ktrej moe ona, ta ludzko pomylnie
choby po to, aby j ostatecznie skompromitowa.
si rozwija. To wanie, wolny rynek jest wspln
Zwaszcza, e generalnie pastwa opiekucze s
demokracj konsumentw i producentw. Wszyscy
przedmiotem totalnej nienawici wadzy wiatowego
jestemy producentami i konsumentami, a wic wszyscy
kapitau. Rwnie w Polsce np. prof. Jan Winiecki
obywatele globu powizani s wsplnymi interesami. Z
przewiduje nieuchronny i ostateczny zanik tych pastw,
punktu
widzenia
producentw

zdaniem
by moe, e nawet katastroficzny.
kapitalistycznych - teoretykw nie tworz oni zamknitej
13

BRZASK

nr 12/178

Pita grupa problemowa:

grudzie 2006
Szsta grupa problemowa.
Gdzie Uderzamy?

Kapitalistyczne Pastwo Narodowe. (Tezowa)

Co jest warte obecnie kapitalistyczne pastwo Aby skutecznie walczy ze wiatowym kapitaem jest
narodowe? Jak wykazuje dowiadczenie, wiatowy niezbdne i konieczne nauczy si myle globalnie i
kapitalizm doprowadzi do
degradacji pastwa dziaa globalnie.
narodowego i degradacj t cigle pogbia;
1. Zu wiatowego kapitalizmu nie da si stawi czoa
inaczej, ni niszczc sam kapitalizm;
1. Prawo w coraz wikszej liczbie pastw stanowi
zaledwie instrument realizacji celw partyjnych, 2. Sia klasy robotniczej ley nie w instytucjach
grupowych lub po prostu mafijnych; Jego cena
przedstawicielskich, lecz w sile sprzeciwu i
korupcyjna na rynkach maleje; korupcja w
autonomii samych robotnikw. W wiadomoci ich
instytucjach pastwowych staje si coraz
celw i interesw. ( K.Marks);
powszechniejsza;
3. Kapita spoeczny bdcy przede wszystkim
2. Politycy
stanowi
nie
grupy
suce
wasnoci proletariatu moe peni 2 rne funkcje
spoeczestwom,
ale
wspwacicieli
sprzeczne midzy sob: a/ - moe by i jest
zawaszczonych przez nich instytucji pastwowych;
czynnikiem wspomagajcym si kapitalizmu, b./ moe by (nie wida innego narzdzia)
3. pastwo dla politykw, dla partii politycznych
podstawowym narzdziem w rkach wiatowego
przestaje by dobrem wsplnym narodu- staje si
proletariatu upadku wiatowego systemu
dobrem naszym eksploatowanym bezlitonie tym
kapitalistycznego. Proletariat jest wszdzie. Przenika
bardziej, e czas eksploatacji przez poszczeglne
wszystkie instytucje kapitalizmu;
grupy politykw jest ograniczony czasem kadencji;
4. pastwo narodowe jest narzdziem w rkach 4. Marks i Engels nazwali pastwo komitetem
zarzdzajcym interesami kapitalistw. Obecnie
midzynarodowego kapitau, sucym destrukcji
wiatowy kapitalizm nie jest zainteresowany silnym
tradycyjnych wizi i struktur spoecznych,
pastwem narodowym, dy on do tego aby caa
atomizowania spoeczestwa tak aby jednostka nie
wadza bya w jego rkach tj. w rkach wiatowego
miaa oparcia w rodzinie, wrd przyjaci, w
imperium kapitalistycznego. Pastwo jest potrzebne
tradycyjnych
strukturach
spoecznych,
w
jako narzdzie nie zarzdzania ale manipulacji,
stowarzyszeniach i organizacjach;
zudze, angaowania energii mas. Miejsce dialogu i
5. pastwo narodowe ju dawno przestao realizowa
rozadowywania
spoecznego
niezadowolenia.
aspiracje spoeczne oraz twrczo wspomaga moliwoci
Odcigania uwagi mas od spraw wzowych na
obywateli Odczuwany przez wszystkich zanik i to
drugo- i daleko rzdne, wprowadzenia do ycia
katastrofalny zanik energii spoecznej jest wielkim
spoecznego korupcji, siania zudze, e w tym
sukcesem kapitalistycznego pastwa narodowego.
spoecznym baaganie gdy ja bd bardziej
Wszystkie ustroje narodowe we wspczesnym
sprytnym to si lepiej urzdz, a inni si nie licz.
zglobalizowanym
wiecie
kapitalistycznym
s
Zasadniczo Lenin jak i Ra Luksemburg zgodnie
nieuchronnie oligarchiczne, tzn. zakadaj podzia na
twierdzili i imperializm jest zarazem historyczn
rzdzc mniejszo i rzdzon wikszo. Faktyczna
metod przeduania istnienia kapitau i obiektywnie
wadza naley do wiatowego kapitau, reszta to atrapa.
najpewniejszym rodkiem do tego, by najkrtsz
Niestety nie wszyscy zdaj sobie z tego spraw, nawet ci
drog pooy kres temu istnieniu. Dzi ma to
ktrzy
nazywaj
siebie
(lub
si
uwaaj)
charakter prawdy szczeglnie wyrazistej.
rewolucjonistami. Wadza elektoratu, parlamentw,
rzdw w poszczeglnych pastwach narodowych jest 5. Imperialne dowodzenie jest czym innym ni
administrowanie. Imperialna kontrola (dowodzenie)
lub staje si coraz wyraniej zudzeniem (oszustwem).
operuje za pomoc trzech globalnych absolutnych
Udzia w wyborach jest udziaem w mistyfikacji.
narzdzi: bomby, pienidza i eteru. (Sia ekonomi,
Wniosek:
Kapitalistyczne
narodowe
dziaania na umys);

demokratyczne pastwo prawne obywatelskiego


spoeczestwa
jest
wielkim
oszustwem 6. Ptora wieku temu Marks ubolewa, e wszystkie
ustroje jedynie doskonaliy pastwo, zamiast je
politycznym naszych czasw.
zniszczy. Obecnie sia robocza (proletariat) jest
W istocie mamy do czynienia z bezwzgldnym
totalitaryzmem i dyktatur kapitau tym
groniejszym i okrutniejszym, e dziaajcym pod
przykrywk tysica masek sownych i instytucjonalnych ukrywajcych ich faktyczne
oblicza.

14

zdolny do zamiany kapitalizmu we wsplnot


(komun). Jak nigdy dotd w historii. Trzeba tylko
(bagatela) speni kilka warunkw. Marks dostrzeg,
i w przyszoci moce pracy zostan zasilone przez
moce nauki, komunikacji, jzyka. Ujawnia si rozum
oglny, zbiorowy, spoeczny na co zoy si
nagromadzona wiedza, technika i ciga twrczo

BRZASK

nr 12/178

grudzie 2006

we wszystkich dziedzinach ludzkiej dziaalnoci. podjcia dziaa na rzecz stworzenia powszechnej


Cechy te w duym stopniu ma XXI wiek.
ludzkiej wsplnoty wiadomoci nie bya tak piln i
7. Konflikty i antagonizmy mog wybucha zawsze i niezbdn jak teraz zauwaa Zygmunt Bauman. I
wszdzie nie o to jednak chodzi. Powiem wicej ma racj. Nasz spraw jest aby ta wsplnota bya
w
antykapitalistyczn
treci.
nie daj one siy proletariatowi. Nie s one walk o wypeniona
cao ale o korekt czsto korekt doran;
Proletariat jest wszdzie, wypenia cao tkanki
Sposb zniesienia wyzysku ley ju dzi wewntrz
systemu kapitalistycznego. Potrzeba odwagi i rozumu
aby po to sign. Dzi rewolucja spoeczna moe by
bezkrwawa (lub prawie bezkrwawa). Wszystko zaley od
siy oporu kapitau, a to zaley od trafnoci
paraliujcych dziaa w centralne punkty wiatowego
kapitalistycznego imperium. I tu tkwi problem. Kiedy
mwiono o nierwnomiernym rozwoju, o potrzebie
szukania i uderzenia w najsabsze ogniwo. Dzi w
warunkach wiatowego imperium kapitau teorie te s
nieprzydatne i faszywe. Obecnie sabe ogniwo to jaki
punkt marginalny i nic wicej. eby odnie sukces
proletariat nie moe go szuka na peryferiach bdzie to
nie tylko klska tego konkretnego uderzenia, ale klska
podjcia zamiarw walki w okrelonej przyszoci. Dzi
aby uzyska znaczenie, walka musi uderza w serce
imperium kapitalistycznego tj. w jego najmocniejszy
punkt paraliujcy opr wiatowego kapitau.
Powtrzmy: obecnie uderzenie w tzw. najsabsze
ogniwo nie ma adnego znaczenia. Aby wstrzsn
wiatowym kapitalistycznym imperium uderzenie
musi nastpi w punkt najsilniejszy, wzowy,
paraliujcy system. Za czasw K. Marksa klasa
robotnicza wyzwalajc siebie stwarzaa niezbdne
przesanki do wyzwolenia ogu spoeczestwa. Obecnie
proletariat wyzwalajc siebie wyzwala wszystkich
wyzyskiwanych. Obecnie jest problemem ksztatowanie
wiadomoci wsplnego interesu 80% wyzyskiwanego
spoeczestwa wiata.
Wnioski: Wikszo wnioskw w tym rwnie o
charakterze praktycznym zawarta jest w tekcie
wystpienia. W czci kocowej chciabym zwrci
uwag zaledwie na cztery.

Po pierwsze - trzeba podj wysiek


intelektualny w sprawie okrelenia celu wiatowej
proletariackiej rewolucji. Obecnie jasna jest jedynie
cz tego celu; obali kapitalizm. I tu powstaje
pytanie i co dalej? Jaka wizja, obraz i ksztat
porewolucyjnej
przyszoci?
Bez
modelu
budowanego wiatowego obiektu spoecznego
moe powsta ogarniajcy miliardy ludzi chaos. A
nie ma, nie znajdzie si w. Piotr, ktry otworzy
bramy do raju. Bez wizji przyszoci zwyciska
ludzko moe jak ju nieraz bywao w historii,
przej przez kolejne niezamierzone pieko.
Po drugie - spraw super piln jest przemylane
organizowanie spoeczestwa przez komunistw
i
doprowadzenie
do
jego
wiadomego
samozorganizowania si. Nigdy jeszcze potrzeba

spoecznej wspczesnego spoeczestwa. Sia


organizacji i wiadomoci decyduje o zwycistwie,
ktre moe przebiega w warunkach paraliu
wiatowego kapitalizmu.
Aby to si stao trzeba wyzwoli si z
buruazyjnego mylenia, z walk parlamentarnych
ktre powoduj zburuazyjnienie rewolucyjnych
partii, wcigaj je w mierdzc grzsk substancj
z ktrej z trudem dostrzega si istotne problemy
spoeczne.
Po trzecie - naszym przeciwnikiem, ktrego
mona zwyciy jest wiatowy kapitalizm. Ale
najwikszym
wrogiem
wewntrznym
jest
dogmatyzm,
paraliujcy,
prowadzcy
do
rdzewienia umysw, zabijajcy zdolno analizy i
dziaania, przeksztacajcy niegdy rewolucyjne
struktury w zanikajce, zamierajce muzealne
okazy. Dogmatyzm prowadzi do trwaych defektw
umysowych, politycznych i spoecznych przesdw
i zabobonw, albo do nieuleczalnej faszywej
wiadomoci.
Po czwarte - realizacja wniosku 4-go naley by
moe do najtrudniejszych. Zwyciska wiatowa
rewolucja proletariacka, wymaga precyzyjnego
rozpoznania wzowych, najsilniejszych punktw
funkcjonowania
wiatowego
systemu
imperialistycznego. Rewolucja ta nie bdzie miaa
charakteru szturmowania paacw, barykad ani
dugich marszw zbrojnych oddziaw. Nie obal
wiatowego kapitalistycznego imperium ani
wyborcze wyniki, ani sejmowe ustawy ani z drugiej
strony lokalne wybuchy nawet najostrzejszych
ywioowych wystpie spoecznych. Jest szans,
e moe to by rewolucja bezkrwawa. Proletariat
jest najbardziej rewolucyjn, najliczniejsz,
struktur wspczesnego systemu kapitalistycznego.
Jest jego czci. Na tyle wan, e bez wiatowego
proletariatu nie moe istnie wiatowy system
kapitalistyczny. Jest on jednoczenie jedyn si
ktra moe by jego grabarzem i to raz na zawsze.
Aby tak si stao trzeba wyty wszystkie
intelektualne i organizacyjne moliwoci, a wic
cay kapita spoeczny ktrym dysponuje proletariat
w celu rozpoznania wzowych, najsilniejszych
punktw wadzy i dowodzenia wiatowego
kapitalizmu. Uderzenie w te punkty z
zorganizowaniem caej mocy intelektu, organizacji i

15

BRZASK

nr 12/178

grudzie 2006

precyzyjnej synchronizacji dziaa uczyni 10. Libicki Marcin (red.), Cywilizacja u progu trzeciego
kapitalizm niezdolnym nie tylko do obrony ale do tysiclecia, Pozna 2003.
11. Luksemburg Ra, Akumulacja kapitau. Przyczynek
wszelkiej walki.
Dlatego :
-

wiadomo;
organizacja;
rozpoznanie ukadu si;

maj znaczenie kluczowe.


Obecnie przygotowanie do rewolucji i to rewolucji
zwyciskiej to tworzenie ju od zaraz w ramach
systemu
kapitalistycznego,
spoeczestwa
solidarnego gdy tylko takie spoeczestwo moe
zrzuci z siebie kajdany wyzysku. Aby to byo
moliwe
dziaaczy,
czonkw,
struktury
organizacyjnej komunistw nie mog cechowa
polityczne gry waciwe dla buruazyjnych
politykw, ale mudna i jednoczenie pena wiary w
zwycistwo, wszechstronna dziaalno wrd
wsptowarzyszy walki tj proletariuszy. Aby to si
stao
rzeczywistoci,
trzeba
przynajmniej
chwilowo odsun od rewolucyjnego ruchu
komunistycznego. leni pragncych aby za nich
wszystko zaatwi tzw determinizm historii. wiat
wg planu rewolucyjnego trzeba zmienia z caym
zaangaowaniem dzi, teraz, ju. Potem moe by
rwnie tak, e nie bdzie zarwno CO jak i
KOMU zmienia. Wieczny kapitalizm moe
doprowadzi jeli nie do zagady to do zupenej,
totalnej degeneracji gatunku ludzkiego.

do ekonomicznego wyjanienia imperializmu, Warszawa


1963.
12. Marks Karol, Engels Fryderyk, Ideologia niemiecka,
[w:] Dziea, tom 3, Warszawa 1963.
13. Marks Karol, Rkopisy ekonomiczne i filozoficzne z
1844 roku, [w:] Dziea, tom 1, Warszawa 1963.
14. Marks Karol, Engels Fryderyk, wita rodzina, [w:]
Dziea, tom 2. Warszawa 1961.
15. Von Mises Ludwig, Interwencjonizm, Krakw, 2000.
16. Winiecki Jan (red.), Kapitalistyczna gospodarka a
tzw sprawiedliwo spoeczna. Warszawa 2003.

Jerzy azarz, Jzef achut


========================================

Przejci okrutn wiadomoci


o tragicznej mierci 23 grnikw w "Halembie",
zamordowanych przez nieludzki system wyzysku,
czymy si z blem ich rodzin, po stracie
najbliszych i solidarnoci z braci grnicz.

Zwycistwo jest moliwe. Trzeba oswoi si z t


myl. A walka jest po prostu niezbdna.

Komunistyczna Partia Polski


========================================
Teksty publikowane wyraaj opinie autorw
i nie zawsze s zgodne z pogldami redakcji.
Redakcja nie zwraca materiaw nie zamwionych,
zastrzega sobie prawo do redagowania nadesanych
tekstw i nadawania im tytuw.
Artykuy i inne materiay w formie elektronicznej
mona przesya poprzez e-mail na adres:
brzask@o2.pl

Wykorzystana literatura:
1. Bakan Joel, Korporacja. Warszawa 2006.
2. Bard Alexander, Sodervist Jan, Netokracja, Warszawa
2006.
3. Bauman Zygmunt, Pynna Nowoczesno, Krakw
2006.
4. Bauman Zygmunt, Spoeczestwo w stanie oblenia,
Warszawa 2006.
5. Beck Ulrich, Wadza i przeciwadza w epoce
globalizacji, Warszawa 2005.
6. Hardt Michael, Negri Antonio, Imperium, Warszawa
2005.
7. Kowalska Magorzata, Demokracja w kole krytyki,
Biaystok 2005.
8. Lenin Wodzimierz, Pastwo a rewolucja, dziea tom
25, Warszawa 1951.
9. Lenin Wodzimierz, Imperializm jako najwysze
stadium kapitalizmu, Warszawa 1989.

Korespondencj prosimy przesya tylko na adres:


Komunistyczna Partia Polski
Skr. Poczt. 154
41-300 Dbrowa Grnicza
Redaguje kolegium: Beata Karo,
Krzysztof Szwej redaktor naczelny,
Marian Indelak.
Adres redakcji: ul. czna 30
41-303 Dbrowa Grnicza
Opat za Brzask naley wpaca poprzez konto
bankowe partii z dopiskiem Za Brzask
UWAGA !!
NOWY NUMER KONTA KPP
PKO BP S.A. Oddz. I Dbrowa Grnicza
28 1020 2498 0000 8202 0183 3995
16