Está en la página 1de 16

PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJW, CZCIE SI !

BRZASK
PISMO KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI
2007

ISSN 1429-8279

NR 11-12/185

Po
tylu
latach
ruch
komunistyczny jest
w punkcie wyjcia
a
sytuacja
klasy
robotniczej
relatywnie
niewiele odbiega od tej na
pocztku XX wieku. Ale
nas
komunistw
nie
zastraszy
buruazyjna
propaganda, wierzymy e
w kocu musi zwyciy
ustrj
sprawiedliwoci
spoecznej socjalizm i
idee

KOMUNIZMU.
Midzynarodowe Spotkanie Partii Komunistycznych i Robotniczych

90. rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Padziernikowej.


Aktualno i ywotno jej idei.
Komunici w walce przeciwko imperializmowi, o socjalizm
Misk, 3-5 listopada 2007 r.
Z okazji 90 rocznicy Rewolucji Padziernikowej w dniach 3-5 listopada w Misku odbyo si
Midzynarodowe Spotkanie Partii Komunistycznych i Robotniczych. Tematem tegorocznego Spotkania staa
si 90. rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Padziernikowej. Aktualno i ywotno jej idei.
Komunici w walce przeciwko imperializmowi, o socjalizm. W Spotkaniu uczestniczyo 154 delegatw
reprezentujcych 72 partie komunistyczne i robotnicze z 59 krajw, w tym delegacja KPP. Szereg partii nie
mogo przysa swych przedstawicieli do Miska i przysao pozdrowienia oraz referaty.

BRZASK

NR 11-12/186-7

listopad grudzie 2007

Delegaci przyjli wsplne owiadczenie, w ktrym podkrelili, e idee Padziernika 1917 pozostaj aktualnymi
we wspczesnych uwarunkowaniach. Spotkanie stao si okazj do wymiany opinii i informacji dotyczcych
kluczowych problemw wspczesnego midzynarodowego ruchu komunistycznego i robotniczego. Uczestnicy
Spotkania w swoich wystpieniach ocenili biec sytuacj spoeczno-polityczn w wiecie i konkretnych
pastwach, podkrelajc konieczno dalszej koordynacji dziaa. Beata Karo, wystpujca w imieniu KPP,
zwrcia uwag na wpyw Rewolucji Padziernikowej na histori powszechn XX wieku oraz sytuacj w
Polsce, osignicia Wielkiego Padziernika wskazaa take na przydatno dowiadcze wynikajcych z
Rewolucji Padziernikowej dla biecej dziaalnoci komunistw na caym wiecie.
Uczestnicy Spotkania wyrazili gotowo zaangaowania si na rzecz nastpujcych wsplnych inicjatyw:
organizacj przedsiwzi majcych na celu zapoznanie modziey z teoretycznym dziedzictwem Karola
Marksa, w zwizku ze 190. rocznic jego urodzin oraz 160. rocznic opublikowania Manifestu
Komunistycznego;
aktywne przeciwdziaanie antykomunizmowi, przeladowaniom i zakazom dziaalnoci partii komunistycznych
i komunistycznych organizacji modzieowych. Stworzenie banku danych o podobnych faktach;
walk przeciwko rewizji historii i pisaniu nowej jej wersji, przeciwko rehabilitacji faszyzmu i jego przejaww;
solidarno w poparciu osigni w sferze stosunkw pracy. Koordynacj dziaa dotyczcych ochrony praw
robotnikw imigrantw;
walk na rzecz demokratycznych praw i wolnoci ludzi pracy, przeciwko ustawom O terroryzmie i
przeladowania za dziaalno polityczn i zwizkow;
aktywne wczanie w ten ruch postpowych
dziaaczy spoecznych i politycznych, naukowcw i
przedstawicieli inteligencji twrczej w celu przeciwdziaania przeladowaniom, skierowanym przeciwko
ruchowi komunistycznemu i robotniczemu;
organizacj wsplnych akcji podczas trwania szczytw G-8, WTO, UE i NATO. Walk o wycofanie
zagranicznych wojsk z Afganistanu, Iraku i innych krajw. O rozwizanie NATO i likwidacj zagranicznych
baz wojskowych;
akcje solidarnoci z socjalistyczn Kub na rzecz zniesienia embarga, o uwolnienie 5 kubaskich patriotw,
przebywajcych w wizieniach w USA, o anulowanie wsplnej wrogiej pozycji UE w stosunku do Kuby;
solidarno z boliwariaskim procesem w Wenezueli;
walka przeciwko planowi Wielkiego Bliskiego Wschodu;
wsparcie tematycznych, regionalnych i ponadregionalnych spotka i innych wsplnych inicjatyw partii
komunistycznych;
kontynuacja europejskiej kampanii dotyczcej kwestii edukacyjnych;
Aktywne poparcie inicjatyw midzynarodowych demokratycznych, antyimperialistycznych organizacji
robotniczych, feministycznych, modzieowych i studenckich oraz pokojowych.
Uczestnicy Spotkania zoyli kwiaty pod pomnikami Lenina oraz Zwycistwa. Zwiedzili take gwne zakady
przemysowe Miska oraz pobliski agrokombinat.

BRZASK

NR 11-12/186-7

listopad grudzie 2007

Lista partii uczestniczcych w Spotkaniu w Misku:


PADS - Algieria, Komunistyczna Partia Armenii, KP Azerbejdanu, KP Argentyny, KP Australii, Postpowa
Demokratyczna Trybuna Bahrajnu, Robotnicza Partia Belgii, KP Boliwii, KP Brazylii, KP Brytanii, Nowa KP
Brytanii, KP Bugarii, KP Kanady, KP Chile, KP Chin, KP Kuby, AKEL Cypr, KP Czech i Moraw, KP
Biaorusi, KP Danii, KP w Danii, KP Finlandii, Zjednoczona KP Gruzji, Niemiecka KP, KP Grecji, Wgierska
KP Robotnicza, KP Indii, KP Indii (M), Partia Tudeh Iran, Iracka KP, KP Irlandii, KP Izraela, Partia Woskich
Komunistw, Jordaska KP, KP Kazachstanu, Robotnicza Partia Korei, Partia Komunistw Kirgizji, Ludowa
Partia Rewolucyjna Laos, Socjalistyczna Partia otwy, Libaska KP, Socjalistyczna Partia Litwy, KP
Luksemburga, KP Macedonii, Partia Komunistw Meksyku, Ludowa Partia Socjalistyczna Meksyku, Partia
Komunistw Republiki Modowa, KP Nepalu (UML), KP Norwegii, Filipiska KP PKP 1930, KP Polski,
Portugalska KP, KP Rosyjskiej Federacji, KP Zwizku Radzieckiego, Komunistyczna Robotnicza Partia Rosji
Partia Rosyjskich Komunistw, Zwizek partii Komunistycznych KPZR, KP Narodw Hiszpanii, KP
Hiszpanii, Zjednoczona Lewica Hiszpania, KP Sri-Lanki, KP Sudanu, KP Szwecji, Syryjska KP, Syryjska
KP, Partia Pracy (EMEP) Turcja, KP Turcji, KP Ukrainy, Zwizek Komunistw Ukrainy, KP USA, KP
Wenezueli, KP Wietnamu, Nowa KP Jugosawii.
Bezporednio z Miska wikszo uczestnikw miskiego Spotkania pojechaa do Moskwy na uroczystoci
zwizane z 90. rocznic Rewolucji. Tu po przyjedzie, 6 listopada rano, delegaci udali si na Plac Czerwony,
aby zoy kwiaty pod Mauzoleum Lenina. Nastpnie zostali nagrodzeni medalami wydanymi z okazji
Rocznicy. Wieczorem 6 XI uczestniczyli w uroczystym koncercie odbywajcym si w Sali Kolumnowej.
7 listopada o godzinie 17:00 na Placu Puszkina w Moskwie rozpocza rocznicowa demonstracja, w ktrej
uczestniczyo okoo 50 tysicy ludzi, w tym liczne delegacje zagranicznych partii komunistycznych.
Uczestnicy przeszli ulic Twersk, dawnej Gorkiego jedn z gwnych w Moskwie, pod pomnik Marksa.

DWA JUBILEUSZE 90 lecia


W sobot 17 listopada 2007 r. we Frankfurcie
nad Odr w reprezentacyjnym Domu Kultury
(Kleistforun) odbya si Konferencja zorganizowana
przez
Niemieck
Parti
Komunistyczn,
Komunistyczn Parti Niemiec i Platform
Komunistyczn Partii lewicy niemieckiego kraju
zwizkowego Brandenburgii. Na
Konferencj
zaproszono take delegacj Komunistycznej Partii
Polski w skadzie tow. Zbigniew Wiktor i tow.
Walery Kozica z Wrocawia oraz towarzyszy z
Komunistycznej Partii Czech i Moraw. Spotkanie, w
ktrym wzio udzia ponad 100 osb, powicone
byo 90 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji
Padziernikowej.

pieni i melodie niemieckiego i midzynarodowego


ruchu robotniczego, ktre szybko podchwytywao
zgromadzone audytorium..
Gwny Referat przedstawi prof. Anton Latzo z
Poczdamu Pt Rewolucja Padziernikowa

wspczesno Mwca zwrci uwag na wielkie


historyczne znaczenie Rewolucji dla XX a take XXI
wieku. Rewolucja Padziernikowa bya historyczn
prawidowoci rozwoju i w jej nastpstwie powsta
nie tylko ZSRR ale take po drugiej wojnie wiatowej
pastwa socjalistyczne w Europie, w Azji i na Kubie
w Ameryce aciskiej. Obecnie mimo czasowej
poraki

realnego

socjalizmu

Europie

do

dziedzictwa Rewolucji Padziernikowej nawizuj


ruchy rewolucyjne na caym wiecie.

Program Konferencji by bardzo bogaty, przeplatay


si w nim czci teoretyczno-historyczne a take
artystyczne, W pierwszej czci wystpi Zesp
muzyczno-Wokalny im. Ernesto Che Guevary z
Drezna, ktry przypomnia w nowej aranacji znane

W nastpnej kolejnoci odnosili si do problemu


przedstawiciele

poszczeglnych

partii

komunistycznych Niemiec. Jako pierwsza wystpia


tow. Brigitte Mller - Przewodniczca DKP w
3

BRZASK

NR 11-12/186-7

listopad grudzie 2007

Niemczech i na wiecie. Jego zdaniem rozbicie

wiata pracy. Dzi jej dzieo jest niszczone przez siy


antykomunistyczne. Jednoczenie tow. Z.Wiktor
wskaza na wielkie znaczenie Chiskiej Republiki
Ludowej i innych pastw socjalistycznych, ktre
dokumentuj, e mimo potnej presji wiatowego
kapitalizmu moliwe jest funkcjonowanie pastw
socjalistycznych jako postpowej alternatywy
ustrojowej.

ruchu komunistycznego jest na rk nie proletaria-

W kocowej czci Konferencji zgromadzeni przyjli

towi lecz wyzyskiwaczom. Powinnimy dy do

Rezolucj popie rajc dania strajkujcych w

powstania

nowej

Niemczech maszynistw kolejowych. Obecna fala

Komunistycznej.

Tow.

Brandenburgii,

ktra

podkrelia

wielkie

dziedzictwo niemieckiego ruchu robotniczego a


przede wszystkim jego najwiksze osignicia w
postaci Niemieckiej Republiki Demokratycznej.
Tow. Werner Schleese z Komunistycznej Partii
Niemiec - Brandenburgia podkreli znaczenie
wsppracy rnych nurtw ruchu robotniczego w

Midzynarodwki
Konrad

Hannemann

strajkw w Niemczech, jeszcze wiksza we Francji,

rzecznik prasowy Komunistycznej Platformy Partii

Polsce

Lewica

jednoczenie

wspczesny kapitalizm nie jest w stanie pokojowo

prowadzi Konferencj, mwi o rnych formach

rozwizywa narastajcych sprzecznoci klasowo-

wsppracy midzy organizacjami komunistycznymi

socjalnych. Wspczesny wiat nabrzmiewa nowymi

na

rewolucjami

Brandenburgii,

szczeblach

szczeblach

ktry

podstawowych

lokalnych

organizacji,

regionalnych.

na

innych

krajach

socjalistycznym.

dowodzi,

Na

take

zakoczenie

M.in.

odegrano Hymn Zwizku Radzieckiego a take

podkreli znaczenie Regionalnego Forum, ktre od

odpiewano Midzynarodwk. Konferencja z okazji

lat jest miejscem wymiany informacji i dowiadcze

90-lecia Rewolucji Padziernikowej we Frankfurcie

midzy komunistami Niemiec, Czeskiej Republiki,

nad Odr przyczynia si do zacienienia wsppracy

Sowacji i Polski.

midzy partiami komunistycznymi ssiednich krajw.

Obszerne
wystpienia
przedstawili
gocie
zagraniczni z Czech i Polski. Tow. Z. Wiktor
wskaza
na
wielkie
znaczenie
Wielkiej
Socjalistycznej Rewolucji Padziernikowej dla
wiata. Rewolucja zapocztkowaa now epok
historyczn, epok przechodzenia ludw od
kapitalizmu do socjalizmu. ZSRR i KD Ludowej
miay wielki wpyw na proces dekolonizacji, na
utrzymanie w skali wiatowej pokoju, a take na
popraw warunkw socjalnych wiata pracy nie
tylko w krajach socjalistycznych. Dzi kapita dy
do odebrania ludziom pracy zdobytych wczeniej
praw. Rewolucja miaa take wielki wpyw na
odzyskanie niepodlegoci przez Polsk, na jej
odrodzenie w 1918 a take w 1944/45 r. Po drugiej
wojnie wiatowej powstaa Polska Ludowa, ktra
zapisaa si zotymi zgoskami w historii polskiego

W tym samym dniu w godzinach wieczornych,


odbyo si w Berlinie Uroczyste Spotkanie z okazji
90-tej rocznicy urodzin tow. prof. dra Kurta
Gossweilera,
zorganizowane
przez
Redakcj
komunistycznego czasopisma "Offensiv" z Hannoveru
a take przez przedstawicieli ronych partii
komunistycznych i lewicowych dziaajcych w
Niemczech. W Spotkania wzio udzia ponad 50
osb, ktre przypomniay rne etapy ycia Profesora,
poczynajc od okresu midzywojennego, poprzez
wojn, jego dziaalno w ruchu komunistycznym a
od 1949 r. wraz z powstaniem Niemieckiej Republiki
Demokratycznej twrcz prac w Akademii Nauk
NRD. Prof. Kurt Gossweiler ma na swym koncie
olbrzymi ilo prac z zakresu historii niemieckiego i
midzynarodowego ruchu robotniczego. Jest take
autorem licznych praca negliujcych rewizjonizm i

BRZASK

NR 11-12/186-7

oportunizm w ruchu komunistycznym. Ma duy


wkad w wyjanieniu faszyzmu i jego roli w walce z
komunizmem. Profesor mimo podeszego wieku
cieszy si dobrym zdrowiem i jest w dalszym cigu
bardzo
aktywny
na
niwie
naukowej
i
publicystycznej. Wielka wiedza i osignicia
naukowe sprawiaj, e Profesor K. Gossweiler jest
uznanym autorytetem w zakresie historii ruchu
robotniczego i naukowego socjalizmu, pisze liczne
ekspertyzy, zwracaj si do niego z proba o
wyjanienie wtpliwych kwestii przedstawiciela
rnych nurtw lewicy w Niemczech, ktrych
przedstawiciele podkrelali wielk rol Profesora w
integracje niemieckiego ruchu komunistycznego.
Organizatorzy Uroczystoci zaprosili take jako
jedynego gocia zagranicznego tow. Zbigniewa
Wiktora z Polski, ktry zna Profesora od lat i
utrzymuje z nim cise kontakty naukowe. W
przemwieniu laudacyjnym
prof. Z.Wiktor

listopad grudzie 2007

wskaza na wielkie znaczenie dziaalnoci naukowoteoretycznej prof. K.Gossweilera nie tylko dla
Niemiec, take dla innych krajw, w tym take dla
Polski. Profesor jest znawc dziejw polskiego ruchu
robotniczego po drugiej wojnie wiatowej, a publikowane przez niego opracowania odsaniaj nieznane
karty tego ruchu. W zakoczeniu tow. Z. Wiktor
yczy Jubilatowi w imieniu KPP i swoim dalszych
sukcesw w twrczej dziaalnoci naukowoteroetycznej i dugich lat ycia.
Oba jubileuszowe Spotkania w Niemczech byy
form zacienienia kontaktw midzy polskimi i
niemieckimi komunistami. Przyczyniy si nie tylko
do

lepszego

poznania,

ale

take

do

gbszej

wsppracy
w przyszoci. Wrd uczestnikw Spotka
rozkolportowano 15 egzemplarzy "Brzasku".
Berlin, Frankurt nad Odr, Wrocaw, 17, 18.XI.2007 r.
Z. Wiktor

Wybory do parlamentu RP 21-10-2007 r.


Krajobraz polityczny w Polsce
w latach 2005 - 2007
dotychczasowe "bratnie" partie wywodzce si z
"Solidarnoci".
W
ocenie
Jarosawa
Kaczyskiego Prezesa PiSu gwn osi
konfliktu sta si podzia na liberaw (PO) i PiS majcy reprezentowa program "solidarnego
pastwa". W rzeczywistoci obie partie
reprezentuj, liberalizm w gospodarce, obie maj
wielkie "zasugi" w dziele prywatyzacji majtku
gospodarczego Polski i jej wizania ze
strukturami politycznymi,! gospodarczymi i
militarnymi wiata kapitalistycznego. Rnice
dotycz liberalizmu, w polityce i stosunku do
przeszoci, przede wszystkim do Polski ludowej.

21 padziernika 2007 r. odbyy si w Polsce


wybory do parlamentu Na pocztku wrzenia
sejm
podj
uchwa
o
wczeniejszym
samorozwizaniu si w nastpstwie rozpadu
koalicji
Prawa i Sprawiedliwoci (PiS),
Samoobrony i Ligi Polskich Rodzin (LPR) oraz
wyraenia zgody na ten akt przez partie
opozycyjne, w tym Platformy Obywatelskiej PO
(Sojuszu lewicy Demokratycznej (SLD), a take
Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL).
Parlament ten od wyborw we wrzeniu 2005 r.
okaza si "kulawy", i oznaczao, e adna z
partii nie uzyskaa zdecydowanej wikszoci,
ktra dawaaby jej absolutne, lub znaczc
wikszo, co pozwolioby na sformowanie
stabilnego rzdu. Nie powiody si prby
stworzenia "wielkiej koalicji" PiSu i Platformy
(tzw. POPisu). W trakcie negocjacji koalicyjnych
ujawniy si gbokie rnice osobowe i
programowe, ktre coraz bardziej oddalay

Rozbienoci te pogbiy wybory na prezydenta


pastwa w padzierniku 2005 r. , ktre w drugiej
turze, cho niewielk iloci gosw, wygra
kandydat obozu "narodowo-solidarnego", brat
Jarosawa Lech Kaczyski: Niema rol w
ostatecznym zwycistwie w obu wyborach
odegrao poparcie Kocioa katolickiego, a
przede wszystkim wpywowego Radia Maryja " i
5

BRZASK

NR 11-12/186-7

listopad grudzie 2007

Telewizji Trwam Gwarantami personalnymi


liberalizmu gospodarczego w rzdzie pisowskim
staa si wicepremier i minister finansw Zyta
Gilowska i prof. Zbigniew Religa - minister
zdrowia, dysydenci z Platformy Obywatelskiej.
-Jesieni 2005 r.
w sytuacji zaamania si
rozmw na temat wielkiej "popisowej" koalicji
partia J. Kaczyskiego zdecydowaa si
na
utworzenie
mniejszociowego
rzdu
Kazimierza Marcinkiewicza - reprezentujcego
skrzydo
konserwatywno-chadeckie
PiSu,
popieranego nieoficjalnie przez Samoobron i
LPR, co byo zapowiedzi permanentnego
kryzysu rzdowego i nieustannych machinacji
frakcyjnych, PiS take liczy, e mus si uda

przecign na swoj stron cz skrzyda


konserwatywno-chadeckiego z Platformy (m.in.
J.K. Rokita) a take niektrych posw z
Samoobrony i Ligi Polskich Rodzin. Z czasem
pod kierunkiem J. Kaczyskiego podpisana
zostaa umowa koalicyjna z Samoobron i LPR,
co wizao si z powierzeniem tej pierwszej
trzech a LPR dwch tek ministerialnych, w tym
take funkcji wicepremierw i ministrw dla
Andrzeja Leppera i Romana Giertycha. Rzd K.
Marcinkiewicza poda si w lipcu 2006 r. do
dymisji po 9 miesicach dryfowania, po czym
funkcj premiera w zrekonstruowanym rzdzie
przej sam prezes PiSu Jarosaw Kaczyski.

Koalicja PiS-Samoobrona-LPR przetrwaa


przez jeden rok, charakteryzoway j liczne
afery, spektakularne i skandaliczne zrywania i
ponowne zawizywania. W szczeglnoci
dotyczyo to konfliktw na linii PiSSamoobrona oraz stosunku do Andrzeja
Leppera, ktrego zachowanie premier okreli
"warcholstwem", a wicepremier odpaci mus
si epitetem "chamstwo, chamstwo i jeszcze
raz chamstwo". Mimo tych epitetw koalicja
przetrwaa do lata 2007 r. PiSowi bya
potrzebna dla przeprowadzenia kilku ustaw
ustrojowo-politycznych i pozyskania na fali
antykomunizmu wikszego poparcia, w tym
take
kosztem
elektoratu
swych
koniunkturalnych koalicjantw. Samoobrona i
LPR upajay si niczym narkotykiem smakiem
wadzy i dyy do maksymalnego zdyskontowania, w tym take materialnego,
uczestnictwa w rzdzeniu. Wpisay si one
swym populizmem, demagogi i kamstwem
politycznym w zoologiczny antykomunizm,
kryptofaszyzm i deklaracje o koniecznoci
rozliczenia aferzystw i oligarchw rodem z
"okrgego stou", formuowane przez Prawo i
Sprawiedliwo

Porozumienia Centrum) , ale take jako ruch


kryptofaszystowski,
ktry
w
paszczynie
politycznej historycznej , programowej i pod
wzgldem reimu politycznego wpisywa si do
wzorcw najgorszego polskie-o (i nie tylko)
autorytaryzmu. Prezydent Lech Kaczyski i prezes
PiSu Jarosaw Kaczyski jako wzorce historyczne
obrali Jzefa Pisudskiego i sanacj, na piedesta
wynoszc enezetowcw z okresu wojny i WiN z
okresu walki zbrojnej z wadz ludow w okresie
powojennym. Polsk Ludow premier J. Kaczyski
okreli jako "ustrj hooty i dla hooty", a do historii
niesmacznego sownictwa politycznego przeszo
okrelenie Lecha Kaczyskiego jeszcze jako
prezydenta
Warszawy
"spieprzaj, dziadu!",
skierowane do zadajcego mu pytanie emeryta.

Koalicja od pocztku bya dla PiSu "gorszym


zem", ograniczaa denia PiSu do peni
wadzy,
rodzia
nowych
konkurentw
politycznych, ktrzy hodowali swym celom
programowym a jednoczenie mieli na uwadze
swe interesy partykularne. W cigu dwch lat
sprawowania wadzy PiS odsoni swoje
prawdziwe oblicze jako narodowo-chadecka
partia polityczna (kontynuacja dawnego

Program
"solidarnej
Polski"
to
idea
podporzdkowania pastwu wszystkich klas i
warstw narodu polskiego, przede wszystkim ludzi
pracy interesom polskiego i obcego kapitau i
Kocioa katolickiego, krlujcych w Polsce. Jest
to wielkie oszustwo i mistyfikacja, skierowane
gwnie do robotnikw, bezrobotnych i ubogiej
ludnoci
wsi,
ktrym
wmawia
si,
e
odpowiedzialno za wszystkie nieszczcia
poszkodowanych w okresie transformacji ponosz
oligarchowie i powizane z nimi partie okrgego
stou", w tym byli prezydenci L. Wasa i A.
Kwaniewski. Maj oni by kontynuatorami
"rzdw
komunistycznych",
"sowieckiego
zniewolenia" i dalszych wpyww Rosji. W ten
sposb antykomunizm Pis-u poczy si cile z
antyrosyjskoci.
w
rzeczywistoci
ta
nacjonalistyczna i antykomunistyczna retoryka jest

BRZASK

NR 11-12/186-7

maskowaniem pogbiania zalenoci Polski


od wielkiego obcego kapitau.
W paszczynie zagranicznej PiS
sta si
mistrzem
w
szermowaniu
hasami
"narodowymi", zarzucajc, e poprzedni
ministrowie spraw zagranicznych byli "w
zdecydowanej
wikszoci
agentami
sowieckimi" (A . Macierewicz) i e w
stosunkach z Zachodem uprawiali oni polityk
"na kolanach". Dopiero PiS za spraw p.
minister A. Fotygi mia rzekomo przywrci te
relacje do stanu godnego miejsca Polski w
Europie i w wiecie. Stosunki z USA miay sta
si gwarancj polskiej racji stanu, std wizyty
w Waszyngtonie i zabieganie o wsplne
zdjcie
z
prezydentem
G.
Bushem.
Bezporednio po wyborze na prezydenta L.
Kaczyski wbrew deklaracjom poprzedniego
rzdu SLD o wycofaniu polskiego wojska z
Iraku do koca 2005 r., przeduy jego
stacjonowanie na 2006 r., z moliwoci jego
dalszego przeduenia, co trwa nadal. W 2006
r. rzd Polski podj decyzj o radykalnym
zwikszeniu
polskiego
kontyngentu
wojskowego w Afganistanie ze 100 do 1200
onierzy. Jednoczenie w kocow faz
weszy rozmowy z Pentagonem w sprawie
umieszczenia na Pomorzu eksterytorialnej
bazy obrony przeciwrakietowej, co wzbudzio
masowe protesty
Ochodzeniu ulegy stosunki Polski z Uni
Europejsk, jednoczenie PiS stara si
zyskiwa na popularnoci wskazujc na
potencjalne zagroenia niemieckie, oskarajc
m.in. rzd RFN o budow nowego paktu
Niemcy-Rosja.
Ten
kierunek
polityki
zagranicznej PiS przedstawia jako wany
element
obrony
"polskiego
interesu
narodowego" w odrnieniu od polityki
"oligarchw" i "sprzedawczykw polskiego
interesu".
W paszczynie reimu politycznego PiS dy
do wzmocnienia policyjne-administracyjnej
kontroli nad obywatelami rzekomo w imi
"sprawiedliwoci" i "prawa". Gwnym hasem
staa si walka z korupcj, a jej ostrym
narzdziem poza Policj, Centralnym Biurem
ledczym,
Agencj
Bezpieczestwa
"/Zewntrznego staa si Centralne Biuro
Antykorupcyjne, ktre wsawio si wkrtce

listopad grudzie 2007

niechlubnymi akcjami, w wyniku ktrych m.in.


samobjcz mierci zgina b. posanka i b.
minister p. B. Blida. CBA podjo kilka takich
spektakularnych akcji przeciwko korupcji w subie
zdrowia, przy czym jednoczenie nie poszy za
tym radykalne rodki materialne na popraw
sytuacji polskiego szpitalnictwa. Zamykane s
kolejne liczne szpitale i trwa proces ich
prywatyzacji, co pogbia kryzys suby zdrowia w
Polsce. Na to nakadaj si masowe strajki
lekarzy, pielgniarek i poonych oraz ich masowa
emigracja.
PiS doprowadzi do uchwalenia nowelizacji ustawy
o lustracji, zgodnie z ktr lustracji miaa by
poddana okoo 700-tysiczna rzesza obywateli,
zatrudnionych
w
szkolnictwie,
instytucjach
naukowych, massmediach itp. Ustawa ta
uchwalona w duym popiechu zawieraa liczne
bdy prawne i zostaa natychmiast zaskarona do
Trybunau konstytucyjnego, ktry orzek o jej
sprzecznoci z Konstytucj i w praktyce
zastopowa proces takiej lustracji. Bya to wielka
poraka polityki Pisu i jego awanturniczego kursu
w zaostrzaniu reimu politycznego.
Jednoczenie 2 lata rzdw PiSu
to okres
nieustannych strajkw i niepokojw spoecznych,
organizowanych nie tylko przez niezalene zwizki
zawodowe, ale take przez zwizki zrzeszone w
ramach "Solidarnoci ", nieustannie strajkuj
zaogi zakadw produkcyjnych i handlowousugowych, gdzie systematycznie amane s,
prawa pracownicze, gdzie pracodawcy wbrew
ustawie o zwizkach zawodowych nie zezwalaj
na zakadanie organizacji zwizkowych a ich
dziaaczy zwalniaj z pracy lub dyskryminuj w
innych formach. W nieustannym "sporze z
ministrem edukacji R. Giertychem znajdowa si
wielki i wpywowy Zwizek Nauczycielstwa
Polskiego, grupujcy ponad poow polskich
nauczycieli. Wiosn i latem 2007 r.
przesza
przez Polsk wielka fala
strajkw lekarzy, pielgniarek i poonych,
paraliujc funkcjonowanie suby zdrowia w kraju.
Wbrew optymistycznej propagandzie rzdowej
pogbiy si w Polsce rnice midzy bied a
bogactwem. 15% rodzin yje w warunkach ndzy,
okoo 50% poniej lub na poziomie minimum
socjalnego. Tylko 10 -12 %to beneficjenci
transformacji ustrojowej, lokujcy si po stronie
7

BRZASK

NR 11-12/186-7

buruazji i drobnomieszczastwa. Mimo


prosperity gospodarczej nieznacznie tylko
zmniejszyo si bezrobocie za spraw
powstania nowych miejsc pracy. Pod tym
wzgldem Polska znajduje si na ostatnim niechlubnym miejscu w Unii Europejskiej i
porwnuje si ze Sowacj, gdzie bezrobocie
wynosio w 2006 r. 18%.
Ratunkiem dla
bezrobotnych, dla ktrych Polska staa si
macoch, szczeglnie dla modziey, s
masowe wyjazdy w poszukiwaniu pracy do
Anglii, Irlandii i innych krajw EU. Ocenia si,
e emigracja ta o charakterze staym lub
czasowym obejmuje okoo 2 mln przewanie
modych i dobrze wyksztaconych polskich
obywateli, ktrych status socjalny w tych
krajach jest bardzo zrnicowany, od pracy "na
czarno", do pobytu i pracy legalnej, ale jednak
z reguy na znacznie niszych stawkach
wynagrodzenia
ni
dla
rdzennych
mieszkacw
danego
kraju.
Wbrew
optymistycznym
ocenom
orodkw
buruazyjnych s przesanki, by sdzi, e
emigracja ta nosi trway i chroniczny charakter
i jest form drenau najlepszej polskiej siy
roboczej, szczeglnie wysoko kwalifikowanych
i wyksztaconych specjalistw, np. inynierw,
uczonych, lekarzy, pielgniarek itd.
2. Kampania wyborcza
Bezporedni przyczyn rozwizania si
parlamentu (sejmu) by ponowny upadek
koalicji rzdowej, ktry w lecie 2007 r. przybra
szczytowy charakter. A. Lepper oskarony
zosta przez CBA o wielk korupcj, zwizan
z tzw. "odrolnieniem ziemi" na Mazurach. W
tej sytuacji wszczto przeciwko niemu
ledztwo, ktre co prawda nie doprowadzio do
zapania go na gorcym uczynku, ale uczynio
niemoliwym dalsze funkcjonowanie koalicji,
mimo, e Samoobrona i LPR nie chciay za
wszelk cen dopuci do skrcenia kadencji
sejmu. Kierownictwo PiSu uznao, e obaj
koalicjanci zuyli si politycznie i e ich
elektorat w wikszoci przeszed ju do obozu
pisowskiego.
Dotychczasowi
sojusznicy
polityczni stali si najgorszymi wrogami, a
kampania wyborcza przebiegaa w atmosferze
wzajemnych oskare i inwektyw,. ktr
podgrzeway pozostae (poza PSL) partie
polityczne

listopad grudzie 2007

Kampanie wyborcza bya stosunkowo krtka (45


dni) i si rzeczy premiowaa wielkie partie,
dysponujce
aparatem
partyjnym,
strukturami organizacyjnymi w centrali i w terenie, a take
zasilane finansowo ze skarbu pastwa. Gwnymi
podmiotami rywalizacji politycznej stay si dwie
najsilniejsze partie: Prawo i Sprawiedliwo i
Platforma Obywatelska, walczce o wadz i
liczce na zdobycie bezwzgldnej wikszoci w
sejmie i senacie.
Walk o przetrwanie
parlamentarno-organizacyjne toczyy Samoobrona
i LPR, sondae wskazyway, e nieprzekrocz one
5% progu wyborczego.
W nowej strukturze
programowo-organizacyjnej
wystpi
Sojusz
Lewicy Demokratycznej, ktry pod wodz
b.
prezydenta A. Kwaniewskiego przeszed na
bardziej centrowo-liberalne pozycje i zgodzi si na
stworzenie ugrupowania Lewica i Demokraci,
obejmujcego poza SLD take Socjaldemokracj
Polsk, Uni Pracy i Parti Demokratyczn Demokraci - liberaw z lat 90-tych, ktrzy
odrzuceni zostali w ostatnich wyborach przez
wyborcw na przysowiowy "mietnik historii", a
dziki inicjatywie
Kwaniewskiego uzyskali
moliwo ponownego zaistnienia w sejmie.
Komitetem wyborczym, ktry zarejestrowa take
listy we wszystkich okrgach wyborczych bya
Polska Partia Pracy, oparta gwnie o struktury
organizacyjne zwizku zawodowego "Sierpie 80",
w skad ktrego wesza take Komunistyczna
Partia Polski, umieszczajc na listach czterech
swych kandydatw (z reguy na odlegych
miejscach).
Kampania wyborcza bya niezwykle zacieka i
brutalna. Gwni konkurenci nie przebierali W
rodkach i sowach, obrzucajc si oskareniami i
epitetami. Pene rce pracy miay sdy, ktre w
trybie wyborczym rozstrzygay sprawy oskare.
Po raz kolejny ujawnia si caa moralna zgnilizna
dotychczasowych sojusznikw i koalicjantw,
ktrzy nie pozostawiali przysowiowej suchej nitki
na
niedawnych
przyjacioach
politycznych.
Sigano na wzr amerykaski do najbardziej
pikantnych szczegw z ycia rodzinnego i
intymnego (np. tzw. seksafera w Samoobronie) by
pognbi przeciwnika i pozyska dodatkowe
punkty. W napaciach na konkurentw celowa
PiS i Jarosaw Kaczyski, wykorzystujc aparat
pastwowy , radio i telewizj publiczn do
propagandy wyborczej. Kampania wymagaa
wielomilionowych rodkw na plakaty, ulotki, spoty
8

BRZASK

NR 11-12/186-7

wyborcze, wystpienia w radiu i telewizji. PiS i


PO szy prawie do koca "eb w eb", przy
czym pod koniec kampanii znaczn przewag
zdobya Platforma, gwnie dziki wygranym
debatom
telewizyjnym
D.Tuska
z
J.
Kaczyskim. Przewag t ugruntowao take
znaczce
poparcie
wielkiego
kapitau
midzynarodowego, owizanego z Uni,
Europejsk i Niemcami, upatrujcego w
Platformie i D. Tusku wikszego gwaranta
swoich interesw w Polsce.
PiS cieszy si poparciem wpywowych si w
Kociele katolickim, szczeglnie Radia Maryja
i
Telewizji
Trwam
a
take
czci
hierarchikocielnej i wikszoci niszego kleru.
Tym
razem
jednak
wrd
wysokich
funkcjonariuszy Kocioa wystpi gbszy
podzia, niektrzy z hierarchw deklarowali
neutralno partyjn, a w gruncie rzeczy
popierali Platform, co osabiao PiS.
Jednoczenie
nieustann
propagand
prowadziy wpywowe i wielkonakadowe massmedia, znajdujce si pod kontrol obcego
kapitau, szczeglnie "Gazeta Wyborcza",
Telewizja
Nova,
TV
24,
Polsat,
"Rzeczpospolita", "Dziennik", "Fakt" itd. Take
prywatne stacje radiowe, emitujce programy
ca dob i specjalizujce si w informacji i
propagandzie politycznej.
Wszystkie
dotychczasowe
partie
parlamentarne (PiS, PO, S1D, Samoobrona,
LPR i PSL) odsoniy w caej peni swoje
programy jako partie stojce na gruncie
stosunkw
kapitalistycznych,
akcentujce
rnice taktyczne, rodowiskowe, historyczne,
ideologiczne.
Gwna
linia
podziau
przebiegaa midzy sabszym kapitaem
polskim, reprezentowanym gwnie przez PiS
a silniejszym kapitaem midzynarodowym,
ktrego
gwnym
reprezentantem
jest
Platforma/j/Najbardziej kamliwa postawa i
argumentacja bya udziaem kierownictwa
Samoobrony, ktra zdobya w cigu ostatnich
15 lat duy kapita polityczny i poparcie
spoeczne i ktra wesza przed 6-ciu laty do
parlamentu jako partia protestu spoecznego i
^&ssza reprezentant tzw.
"trzeciej drogi".
Godzc si na koalicj z najbardziej
reakcyjnym i konserwatywnym PiSem i wchodzc do rze-du J.Kaczyskiego, stracia ona
poparcie spoeczne i do-tychczsow nono

listopad grudzie 2007

ideowo-polityczn gako alternatywa wobec


ugrupow wielkiego kapitau. Andrzej Lepper dotychczasowy charyzmatyczny przywdca, ktry
niczym ludowy wataka potrafi pocign za sob
niezadowolone masy, okaza si sprzedajnym
liderem i masy straciy do niego zaufanie.
Katolicko-endecki elektorat LPR zosta w duej
mierze przejty przez PiS a Roman Giertych
ustpi ze stanowiska przewodniczcego partii w
sytuacji klski wyborczej swego ugrupowania.
W konsekwencji wyborw znacznie uprocia si
nowa parlamentarna scena polityczna, na ktrej
dominuj
dwie
wielkie
partie:
Platforma
Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwo. Do sejmu
weszy take -lewica i Demokraci i Polskie
Stronnictwo Ludowe oraz 1 pose z Mniejszoci
Niemieckiej na Opolszczynie, Jeszcze wiksza
polaryzacja jest w senacie.
3. Szczegowe wyniki wyborw
Na wyniki wyborcze wpyna stosunkow wysoka
frekwencja wyborcza -53,8%, co w porwnaniu z
wyborami do parlamentu w 2005 r. (4o,5 %)
oznaczao wzrost o ponad 15%. Na tak znaczcy
udzia w wyborach wpyna stawka, o ktr
walczyy dwa gwne ugrupowania. Czy Polska ma
by PiSowsk tzw. czwart Rzeczpospolit, a
wic kryptofaszystowsk, bardziej autorytarn i
antykomunistyczn, czy te kontynuujca libera
lno-demokratyczne zasady i wartoci czerpice z
konstytucji z 1997 r., ktrej gwnym ordownikiem
staa si Platforma i SLD, nazywana potocznie
trzeci Rzeczpospolit. Spr toczy si take o
wikszy stopie integracji Polski z Uni
Europejsk i o neoe formy jej zarzdzania (traktat
Reformujcy), w szczeglnoci zdecydoway gosy
modego pokolenia wyborcw, nie godzce si na
konserwatywny polityczny polski katolicyzm,
zaciankowo
i
perspektyw
ustrojowego
zamordyzmu, wzmacnianego antykomunistyczn
frazeologi.
Due
zwycistwo
osigna
Platforma
Obywatelska zdobywajc 41,% odda nych gosw
i 209 mandatw, PiS zdoby ponad 32% gosw i
166 mandatw, LID 13% gosw i 53 mandaty,
PSL - prawie 9% i 31 mandatw, 1 mandat
zdobya wzmiankowana ju Mniejszo Niemiecka
na Opolszczyznie W senacie PO zdobya 60
mandatw i wikszo bezwzgldn, 39
mandatw przypado PiSowi i 1 mandat zdoby W.
9

BRZASK

NR 11-12/186-7

Cimoszewicz, niezaleny senator, zwizany


politycznie z SLD. Generalnie Polska podzielia
si na dwa nieregularnie rozgraniczone
obszary: zachd i pnoc wcznie z
Warszaw i odzi, zdominowane przez
Platform i wschd -zdominowany przez PiS.
Na zachodzie pewne wpywy ma LiD, gwnie
SLD, na wschodzie PSL. W znacznym stopniu
granice te obejmuj ziemie zachodnie i
pnocne plus dawny zabr pruski oraz ziemie
dawnego zaboru rosyjskiego i austriackiego.
Samoobrona uzyskaa 1,5% a LPR 1,3%
gosw i nie weszy do parlamentu. Okoo 1%
gosw
(150 ty. ) uzyskaa Polska Partia
Pracy i te nie wesza do parlamentu.
Jeli chodzi o struktur poparcia, to prawie
46% kobiet poparo PO, a tylko 29,5% PiS,
42% mczyzn poparo PO, 30,8% PiS. W 7
duych miastach (od 200-5CO ty.) prawie
52% wyborcw poparo PO, a tylko 25,7% PiS,
w Warszawie przy 70% frekwencji D. Tusk
uzyska ponad 500 ty, gosw, J.Kaczyski ponad 2 razy mniej, a M.Borowski (LiD) . tylko
okoo 60 ty. W rednich miastach (od 50-200
ty.) PO zdobyo 45,4%, PiS 27, LiD 16,1 w
maych miastach PO osigna 45,4% PiS
29,6% , a LiD - 14%. Mieszkacy wsi w
wikszoci poparli PiS - 37,5%
Platforma uzyskaa 30,2, LiD 10,1, a PSL a
16,1 % gosw. Rozkad gosw pod wzgldem
wyksztacenia by nastpujcy. Na Platform
gosowali wyborcy z dyplomami szk
wyszych - prawie 56% i matur - prawie 45%.
Na PiS oddao gosy 42,5% wyborcw z
wyksztaceniem podstawowym i 39,3% z
wyksztaceniem zawodowym.
W
paszczynie
wieku,
prawie
55%
najmodszych wyborcw (18-20 lat) gosowao
na Platform, natomiast na PiS - 23,2%.
Jeszcze korzystniejsza dla Platformy bya
relacja 18-24 lata, w ktrej PO uzyskaa
56,4%, PiS - 21,8%. Take wyborcy w wieku
25-39 lat w ponad 52% gosowali na PO, a
tylko w 24% na PiS. wyborcy w wieku rednim
(40-59 lat) take w prawie 40% gosowali na
PO, a w 33% na PiS. Tylko wyborcy w wieku
60 lat i wicej w Wikszoci (prawie 40%)
gosowali na PiS, a nieco wicej ni 30% na
Platform.

listopad grudzie 2007

Gosowao prawie 4 min wyborcw wicej ni w


2005 r. (16,142 ty.). Po faz pierwszy od 1993 r.
przekroczona zostaa w wyborach parlamentarnych bariera 50% frekwencji. Nastpia take
wyrana zmiana preferencji wyborczych. Czoow
si polityczno-partyjn staa si Platforma
Obywatelska, na ktr oddao swe gosy 6,701
obywateli (42%), co stanowio prawie 4 min wicej
ni w 2005 r. Prawo i Sprawiedliwo cho
przegrao wybory, to jednak uzyskao 5,183 ty.
gosw 32% co stanowio prawie 2 min gosw
wicej ni w 2005 r. i ma w obecnym parlamencie
znacznie wiksz frakcj polityczn. LiD uzyska
2,123 ty gosw (13%), co stanowi prawie tyle
samo, ile uzyskay 4 partie (SLP, SdPl, UP, PD) W
2005 r. i jest powodem do niezadowolenia i frustracji w SLD. PSL zdobyo 1,438 ty. gosw (9%),
co stanowio ponad 600 ty gosw wicej ni w
2005 r.
Znawcy mechanizmw i stosunkw wyborczych
podkrelaj, e wybory 2007 r.
byy okrelone
przede wszystkim przez sprzeciw i negacj wobec
rzdw Pis-u i ze wskazaniem na PO jako na
realn si alternatywn. Platforma pozyskaa
ponad 2,5 mln nowych wyborcw i okoo 1,5 mln
wyborcw z innych partii, w tym ponad 800 ty, z
SLD, SdPl, UP i PD, prawie 500 ty. z PiSu, 200
ty. z Samoobrony, 80 ty. z LPR i 90 ty. z PSL.
PiS pozyska prawie 2 mln nowych wyborcw, w
tym ponad 400 ty. z LPR, ponad 360 ty. z
Samoobrony, 117 ty, z PO, 69 ty, u PSL i 19 ty.
z SLD, SdPl, UP i PD. Na inne partie oddano 697
ty. gosw (4%), nie uzyskay one adnego
przeoenia na wasne mandaty wobec nie
przekroczenia 5% bariery wyborczej.
Wnioski klasowo-polityczne
Mimo prawie 54% frekwencji wyborczej nadal w
domach pozostao ponad 46% wyborcw, co
stanowio ponad 14 min obywateli. Oznacza to, e
najsilniejsze
ugrupowanie
polityczne
czyli
Platforma cieszy si faktycznie poparciem okoo
22% ogu wyborcw, PiS - okoo 17%, LiD -okoo
7%, PSI - okoo 5%. W tej sytuacji zwyciskie
ugrupowanie czyli Platforma i jej przywdca
Donald Tusk uzyskali od prezydenta misj
utworzenia nowego rzdu. Stworzona zostaa
nowa koalicja z PSL-em, ktra razem
daje
wikszo bezwzgldn w Sejmie 240 posw.
By moe zwyciskim ugrupowaniom uda si
przecign na swoj stron niektrych posw z
Pis-u, co wzmocnioby koalicj, ale aktualnie jest
10

BRZASK

NR 11-12/186-7

to niewiadoma. A wic rzd nalee bdzie do


koalicji cieszcej si poparciem 8,139 ty.
wyborcw, co stanowi 27% ogu wyborcw. I
takie jest faktyczne poparcie polskiego
elektoratu dla koalicji P0-PS1.
W dalszym cigu w onie najwikszych
ugrupowa prowadzone s dyskusje o
moliwociach i koniecznoci stworzenia tzw.
wielkiej koalicji", obejmujcej PO i PIS, ktra
mogyby da niezbdn wikszo dla zmian
konstytucji,
gdzie
wymagana
jest
kwalifikowana wikszo 2/3 skadu obu izb.
Mona sdzi, e z czasem wygaszone
zostan spory polityczne z okresu kampanii
wyborczej i przedstawiciele obu najsilniejszych
partii bd dochodzi do porozumienia, tym
bardziej, e prezydentem RP jest brat J.
Kaczyskiego Lech Kaczyski. Pojawi si
take
kwestia
koniecznoci
pewnego
porozumienia z frakcj LiD, niezbdnego dla
ewentualnego obalenia weta prezydenckiego,
blokujcego ustawy, gdzie wymagana jest
wikszo 3/5 skadu izby. Mona wic sdzi,
e ycie parlamentarno-polityczne w obecnej
kadencji bdzie bardzo ciekawe.
Kilka zda komentarza wymaga egzotyczny
sojusz koalicyjny najbardziej buruazyjnej partii
liberalnej, strojcej si obecnie w pirka partii
oglnoludowej - Platformy Obywatelskiej, oraz
Polskiego Stronnictwa Ludowego - partii
tradycyjnie rodowiskowo-chopskiej. PSL ju
od kilku lat "kolaboruje" z Platform i osiga
korzystne dla siebie rezultaty na szczeblu
sejmikw wojewdzkich i w terenie. Oznacza
to, e kierownictwo PSL na czele z
Waldemarem Pawlakiem przeszo cakowicie
na pozycje baruazyjno-liberalne, upatrujc w
PO
mniejszego
przeciwnika
ni
PiS,
reprezentujcego
ideologicznie
niektre
zblione do programu PSL wartoci i zasady,
czerpice ze spoecznej nauki Kocioa. Jest to
bez wtpienia sojusz koniunkturalny, ktry
czekaj, wkrtce cikie prby, np. podatki,
stosunek do KRUSu, polityka socjalna itp.
Wyniki wyborw
dokumentuj, e prawie
poowa wyborcw (46%) wyrazia krytyczny i
negatywny
stosunek
do
transformacji
ustrojowej i dystansuje si od urny wyborczej,
nie chcc w ten sposb legitymizowa systemu
politycznego. Jeszcze gorsza pod tym

listopad grudzie 2007

wzgldem bya frekwencja wyborcza w 2006 r. w


wyborach lokalnych. Obywatele ci mimo nachalnej
propagandy partii politycznych, liderw, massmediw a take Kocioa nie poszli do gosowania,
mona sdzi, e nie s oni beneficjentami
transformacji, cierpi bied i niedostatek. Powstaje
pytanie, dlaczego nie zagosowali na Polsk Parti
Pracy, ktra uzyskaa bardzo skromny wynik
wyborczy. Na pewno byo to wynikiem niewiedzy u
wikszoci tego elektoratu o istnieniu takiego
komitetu
wyborczego,
mona
jednak
przypuszcza, e wyborcy ci nie traktuj PPP jako
realne alternatywy politycznej wobec gwnych
ugrupowa. Jest to zapewne powany problem do
dyskusji w onie przywdcw PPP a take
kierownictwa KPP, ktre zdecydowao si na
poparcie PPP w wyborach.
Znaczna cz polskiego wiata pracy, robotnicy,
bezrobotni, pracujcy chopi a take szeregowi
pracownicy sektora usug dostaa si pod wpywy
ideowo-polityczne
szermujcego
hasami
populistycznymi Prawa i Sprawiedliwoci - W
sprawozdaniach Pastwowej Komisji Wyborczej,
take w sondaach nie wystpuje kategoria klasy
spoeczne,
mona
jednak
z
duym
prawdopodobiestwem je okreli ma podstawie
przedstawionych wyej danych. Cz wyborcw
z tego rodowiska dostaa si take pod wpywy
Platformy Obywatelskiej, przy czym niekoniecznie
s to trwae nabytki tych partii. Gwna zasuga w
tym ideowo-politycznym praniu mzgw polskiego
wiata pracy ley po stronie Kocioa katolickiego,
Radia Maryja itp, ktre posuguj si nieustannie
frazesem socjalnym i narodowym i wykorzystujc
zaangaowanie religijne kamliwie przedstawiaj
obce a nawet wrogie robotnikom, bezrobotnym,
chopom i innym ludziom pracy treci klasowe.
Bardzo niebezpieczne jest skupienie znacznej
czci
elektoratu
robotniczego
przez
kryptofaszystowsk
propagand
Pis-u,
co
przypomina niechlubne przykady znane z historii.
Frontu tego nie zdoaa przezwyciy Polska
Partia Pracy, popierana przez KPP i inne
radykalne ugrupowanie ktre zdobyy zaledwie 1%
oddanych gosw. Np, we wrocawskim okrgu
wyborczym na ca list PPP oddano ok. 3 ty.
gosw. Jest to powany problem nie tylko dla
KPP,
jak wyj z tej zapaci spoecznopolitycznej.

11

BRZASK

NR 11-12/186-7

listopad grudzie 2007

opuszcza Dom Robotniczy, policja otaczajca


Zwycistwo wielkich ugrupowa buruazyjnych
nie wyeliminowao gwny< sprzecznoci
gospodarczych, politycznych i socjalnych w
Polsce. Walka klasowa trwa nadal i odbywa si
w nowych formach. Przed KPP ogrom nowych
zada.
Zbigniew Wiktor

budynek otworzya do nich ogie. Pado 5


zabitych.
Kilkuset robotnikw Zakadw Ostrowieckich
zastrajkowao 8 czerwca 1926 r. Mimo
spokojnego przebiegu strajku policja
aresztowaa w dwa dni pniej 3 delegatw

Zbrodnie kapitalistycznej
II Rzeczypospolitej
Cd.

robotniczych. Robotnicy udali si pod


Komisariat Policji z daniem uwolnienia
delegatw. Zostali powitani ogniem. Pado 2
zabitych. W odpowiedzi na to kilka tysicy

W Tarnowie 25 listopada 1923 r. kilka

robotnikw Zakadw Ostrowieckich porzucio

tysicy robotnikw zebrao si w Domu

prac i zaatakowao komisariat. Walki toczyy

Robotniczym, by tu oczekiwa wieci z

si do godzin wieczornych 10 czerwca. Polego

walczcego Krakowa, skd miaa powrci

8 robotnikw i kilku policjantw.

specjalnie wysana dla zorientowania si w

K. Szwej

sytuacji delegacja. Gdy zgromadzeni zaczli

Rozpocz si proces przeciwko


wgierskim komunistom
21 wrzenia przed Sdem Miejskim w
Szekesfehervar (Wgry, 68 km odBudapesztu)
rozpocz si proces przeciwko caemu
kierownictwu
Wgierskiej
Komunistycznej
Partii
Robotniczej
(WKPR).
Sd
pod
przewodnictwem sdziego Ilona Sarkozi zebra
si dla zbadania sprawy Przewodniczcego
WKPR Gyula Thrmer, Wiceprzewodniczcych
WKPR Magdy Karacs and Janosa Vajda,
czonkw Prezydium WKPR Petera Szekely,
Laszlo Kerezsi, Sandor'a Urban oraz byego
czonka Prezydium WKPR Pal'a Kollat.
Prokurator odczyta akt oskarenia. Zgodnie z
ktrym czonkowie kierownictwa WKPR zostali
oskareni o zniesawienie w miejscu
publicznym,
poniewa
wyrok
Sdu
Budapesztaskiego z 2005 roku okrelili jako
decyzj polityczn.
Czonkowie kierownictwa WKPR byli
przesuchiwani przez sdziego. Przywdcy
wgierskich komunistw zadeklarowali, e
maj
zagwarantowane
w
wgierskiej

konstytucji prawo swobodnego wyraania swych


opinii. Korzystali oni z tego prawa, gdy okrelili
wyrok Sdu Budapesztaskiego jako polityczny.
Zwrcili si do Sdu o zakoczenie postpowania
prawnego i oczyszczenie ich z oskarenia,
poniewa adne przestpstwo nie zostao
popenione.
Sdzia zadecydowa o odroczeniu posiedzenia
sdu do 6 listopada 2007.
Przed Sdem Miejskim setki komunistw i
mieszkacw Szekesfehervar demonstroway
solidarno z oskaronymi. Wgierskie media
powiciy temu wydarzeniu sporo uwagi.
Spenilimy misj z jak partia wysaa nas do
sdu zadeklarowa Gyula Thrmer na
konferencji odbywajcej si po procesie.
Bronilimy naszych praw i zdemaskowalimy, e
panujce siy kapitalistyczne usiuj zniszczy
parti komunistyczn przed nowym referendum i
wyborami parlamentarnymi, ktre mog odby si
w bliskiej przyszoci.
Owiadczy rwnie, e jest dosy enujcym, e
drugie posiedzenie odbdzie si 6 listopada,
wanie w przededniu wielkiego dnia dla
wgierskiego
i
wiatowego
ruchu
12

BRZASK

NR 11-12/186-7

komunistycznego, 90 Rocznicy Rewolucji


Padziernikowej. Odbywajce si 6 listopada
drugie posiedzenie sdu miejskiego w
Szekesfehervar rozpoczo si o godzinie 9:00
rano i zakoczyo tu po poudniu odczytaniem
wyroku.

listopad grudzie 2007

wgierskich komunistw na 2 lata wizienia w


zawieszeniu. Oznacza to, i jeli w cigu
najbliszych dwch lat popeni jakiekolwiek
przestpstwo, powinni pj do wizienia na 2 lata
za t spraw. Wgierska Komunistyczna Partia
Robotnicza zapowiedziaa wniesienie apelacji do
sdu wyszej instancji.

Przewodniczcy Wgierskiej Komunistycznej


Partii Robotniczej Gyula Thurmer oraz szeciu
innych czonkw Prezydium zostali oskareni o
zniesawienie w miejscu publicznym.
Sd skaza wszystkich siedmiu przywdcw

Wgierska Komunistyczna Partia Robotnicza

Czerwona Gwardia zbrojnym ramieniem RDR w Zagbiu Dbrowskim


Po latach niewoli narodowej w czasie , kiedy
zarysowywa si ideowy niepodlegej Polski,

Zagbie
Dbrowskie
ogarno
wrzenie
rewolucyjne. Poczwszy od 2 listopada 1918 roku,
po
zaamaniu
si
okupacji
austriackiej,
spoeczestwo Dbrowy Grniczej a take okolic
rozbrajao onierzy austriackich. Robotnicy na
wezwanie SDKPiL i PPS-lewicy przystpio do
tworzenia Rad Delegatw Robotniczych oraz ich
zbrojnego ramienia Czerwonej Gwardii. W
Dbrowie Grniczej komendantem Czerwonej
Gwardii zosta Jzef Skalski dziaacz SDKPiL
oraz KPRP. Pierwsze posiedzenie dbrowskiej
RDR odbyo si 8 listopada.
Wkrtce po zaamaniu si okupacji niemieckiej do
tworzenia RDR oraz Czerwonej Gwardii przystpili

robotnicy Sosnowca. RDR okrgu sosnowieckiego


podja aktywn dziaalno
cile
wsppracujc
z
dbrowska RDR. Poczwszy od
16 grudnia obie rady odbyway
wsplne posiedzenia. Pragnc
efektywnie sprawowa wadz
w interesie robotnikw, RDR
opieray swoj dziaalno na
uzbrojonych
robotnikach
skupionych
w
Czerwonej
Gwardii. Nie byo to na rk
buruazyjnej wadzy, sol w jej
oku byy oddziay Czerwonej
Gwardii. W czasie strajku
powszechnego trwajcego od 19
do 27 grudnia, do ktrego
niestety nie przystpili wszyscy
robotnicy 21 grudnia wojsko
przypucio generalny atak na
Czerwon Gwardi, pocztkowo
Gwardzici postanowili si
broni, jednak wobec zdecydowanej przewagi wojska,
aby unikn rozlewu krwi, oddali bro. Wojsko
rozbroio posterunki Czerwonej Gwardii na terenie
Sosnowca i w caym Zagbiu Dbrowskim. RDR
przestay faktycznie dysponowa wasn si zbrojn,
co oznaczao powane osabienie ich siy oraz byo
punktem wyjcia do dalszych atakw wadzy
buruazyjnej na klas robotnicz.
Po rozbrojeniu Czerwonej Gwardii, w atakach na
RDR i aby uatwi zwalczanie ruchu robotniczego
wadze wprowadziy 6 stycznia 1919 r. w powiecie
dbrowsko-bdziskim stan wyjtkowy, ktry trwa
a do sierpnia tego roku, czyli do ostatecznego
zlikwidowania RDR.
13

BRZASK

NR 11-12/186-7

Na zdjciu od lewej: Jzef Skalski, dziaacz


SDKPiL oraz KPRP Komendant Czerwonej
Gwardii w Dbrowie Grniczej. Czesaw Janik
dziaacz modzieowy, Jakub Dbski dziaacz
polskiego ruchu robotniczego, dugoletni czonek
PPS, KPP, PPR i PZPR uczestnik Rewolucji

listopad grudzie 2007

Padziernikowej, pierwszy Prezydent Dbrowy


Grniczej w 1945 roku.
Marian Indelak, ktry oprowadza tow. Po Izbie
Pamici i Perspektyw Huty Dzieryski (obecnie
Bankowa).
Rok 1977 60 Rocznica Rewolucji Padziernikowej.
Marian Indelak

Refleksje nad
ochron zdrowia
W cigu ostatnich miesicy problematyka
stanu suby zdrowia bya jednym ze stale
powracajcych wtkw debaty publicznej. W
rodkach masowego przekazu ustpowaa ona
tylko konfliktom w onie klasy politycznej. W
przeciwiestwie jednak do tych afer, kwestie
zwizane ze sub bd miay charakter o
wiele bardziej trway ni jakikolwiek ukad
rzdzcy, a co jeszcze waniejsze nale do
kategorii spraw bezporednio odczuwalnych
przez spoeczestwo.
W tym opracowaniu nie zamierzam si
bezporednio odnosi (jeszcze) do da
stawianych przez rne grupy pracownikw
suby zdrowia wzgldem wadz pastwowych
i wadz poszczeglnych placwek. Chciabym
natomiast przyjrze si pewnym rozwojowym
zjawiskom zachodzcym, czsto nie tylko w
polskiej subie zdrowia, ktre nie tylko s
gbokimi przyczynami obecnego stanu, ale jak wszystko wskazuje - w bliskim okresie bd
si w dalszym cigu nasila.
W cigu ostatnich 20 lat nastpi
ogromny postp naukowy, w tym postp
medycyny. Naukowcy rozszyfrowuj kod
ludzkiego DNA. Potrafi ju klonowa
skomplikowane
organizmy.
Farmakologia
tworzy coraz nowsze generacje lekw, a dziki
upowszechnianiu si technologii komputerowej
mamy coraz nowoczeniejsze urzdzenia
medyczne.
Mona by oczekiwa, e efektem tych
wszystkich dobrodziejstw bdzie zwikszenie
jakoci i podniesienie dostpnoci wiadcze
medycznych
na
skal
odpowiadajc
dokonanemu postpowi. Tymczasem, ku
zdziwieniu i zakopotaniu wielu naukowcw,
populacja ludzka nie doznaa uwolnienia od
plagi chorb. Zaczy powraca epidemie

chorb zakanych, ktre wydaway si ju


opanowane w drugiej poowie XX wieku. W
Polsce
znaczna
cz
spoeczestwa
dowiadczya pogorszenia si dostpu do usug
medycznych. Wydatki na publiczn ochron
zdrowia staj si coraz wikszym balastem dla
budetu pastwa i pochaniaj coraz wiksz
cz dochodw osobistych.
Jakie zjawiska zaszy zatem rwnolegle do
wspomnianego
postpu
nauki,
ktre
zrwnowayy jego potencjalnie ogromne efekty,
a w wielu dziedzinach wrcz przewayy szal na
niekorzy spoeczestw?
Warto zwrci tutaj uwag, e nie chodzi
tu tylko o tzw. kraje najbiedniejsze. Problemy
bowiem dotkny rwnie kraje uznawane za
bogate. Kolejki po publiczne wiadczenia w
dziedzinie ochrony zdrowia lawinowo w caej
Europie - od zachodu po wschd. Odczuwa je
dotkliwie suba zdrowia w Wielkiej Brytanii, w
Niemczech a nawet w krajach skandynawskich.
W Stanach Zjednoczonych na tamtejsz,
oczywicie prywatn ,opiek medyczn wydaje
si rekordowe kwoty. Jednak te same Stany
Zjednoczone
bij
rwnoczenie
rekord
cywilizowanego wiata, jeli chodzi o odsetek
osb nie objtych adn opiek medyczn, gdy
prywatne ubezpieczenia dla 43 milionw
Amerykanw okazay si zbyt drogie.

Demografia
Z ca pewnoci czynnikiem znaczcym s
przemiany demograficzne, do jakich doszo w wielu
spoeczestwach. Z jednej strony i jest to zjawisko
bardzo pozytywne, medycyna przyczynia si do
przeduenia ycia ludzkiego. Rwnoczenie jednak

14

BRZASK

NR 11-12/186-7

listopad grudzie 2007

spad przyrost naturalny. Nastpi proces starzenia


si spoeczestwa.

si ich znacznie mniej, tyle ile da si sprzeda po


wysokiej cenie.

Oznacza to, e stosunek populacji


znajdujcej si w wieku produkcyjnym do populacji,
ktra swoj aktywno zawodow zakoczya,
spad znaczco. O ile w krajach najbogatszych,
takich jak kraje Europy Zachodniej, czy Stany
Zjednoczone t luk zapeniaj pracownicy
cudzoziemscy (legalni i nielegalni), to w takim kraju
jak Polska emigracja siy roboczej potguje ten
efekt, wpywajc ujemnie na finansowanie
ubezpiecze spoecznych, w tym publicznej suby
zdrowia. Ludzie starsi, objci systemem opartym o
solidarno pokole maj prawo nie tylko do
emerytur, ale i do korzystania z publicznej ochrony
zdrowia. Grupa ta rwnie w wikszym stopniu jej
wymaga.

Do krajw biednych, a do takich zaliczaj si


kraje najludniejsze, ta produkcja zatem nie dociera na
skal odpowiadajc potrzebom. Czsto nie dotrze
ona nawet do biedniejszej czci bogatszych
spoeczestw, zwaszcza tam, gdzie pastwo
zostawio obywateli ze zdrowiem jako ich wasnym
problemem. Te kraje za, ktre prbuj podnie
dostpno lekw przez mechanizmy refundacji,
zostaj wpdzone w ptle napdzajcych si
wydatkw. Refundacja moe zwikszy bowiem
zwikszy popyt na leki, spowodowa wiksz ich
dostpno na terenie danego kraju. Jednak w
nastpnym etapie moe rwnie dobrze skoni
producenta do podniesienia ceny. Skoro rzd
dopaca, to albo wicej ludzi kupi dany produkt, albo
tyle samo, lecz po jeszcze wyszej cenie, wyrwnanej
przez rzd do niszego poziomu.

Czynnik demograficzny ma dziaanie


dugotrwae i nie da si go odwrci w krtkiej
perspektywie. Nie jest on jednak niezaleny od
ustroju spoecznego. Jest to jedno z dobrodziejstw
transformacji kapitalistycznej w Polsce, w skali
wiata zawsze kapitalistycznego natomiast
odzwierciedleniem prawidowoci rozwoju tej
formacji w XX wieku.
Era patentw
W dziedzinie produkcji i dystrybucji
zwaszcza lekw, cho w pewnym stopniu rwnie
urzdze medycznych, upowszechni si na
niebywa skal patent. Rzdy najwikszych
kapitalistycznych imperiw naciskaj na arenie
midzynarodowej na rozszerzenie, umocnienie i
silniejsz ochron patentu oraz innych form
wasnoci intelektualnej. Jak najbardziej take w
dziedzinie medycyny. Technologia chroniona
patentem, to wiedza, ktra staje si towarem.
Przestaje by publiczna i jawna a staje si tajemna.
To przez to czsto nie moe znale szerokiego
zastosowania.
Uzasadnieniem
ideologicznym
takiego
wkraczania kapitalizmu na grunt nauki jest
konieczno odzyskiwania nakadw ponoszonych
przez koncerny farmaceutyczne.
Oczywicie
trzeba
jeszcze
wygenerowa
zysk,
eby
sfinansowa inwestycje w nastpne badania i da
zarobi wacicielom. Skutkuje to bardzo wysokimi
narzutami na koszty jednostkowe, czyli w efekcie
bardzo wysokimi cenami. To ogranicza popyt, ale
lepiej im sprzeda mniej ale za to duo droej.
Cho koszt jednostkowy jest na tyle niski, e
mona by z atwoci wyprodukowa ogromn
ilo lekarstw, ktre rwnie niewielkim kosztem
mogyby dotrze do potrzebujcych, to produkuje

Po takiej podwyce cen producenckich, chcc


uly swoim obywatelom w takiej sytuacji rzd o tzw.
zapatrywaniach socjalnych mgby co najwyej
rozway podniesienie stopy refundacji. Jeli jest to
rzd kraju stosunkowo biednego, zwykle finanse
przeznaczane na sub zdrowia ucierpi, a s ju i
tak mocno wydrenowane. Jeli za zdecyduje si na
to rzd kraju bogatszego, ktrego suba zdrowia ma
jeszcze jakie rezerwy, to i tak zabieg ten bdzie
skuteczny tylko do momentu, w ktrym w lad tego
rzdu pjd inne, co znowu umoliwi producentom
znowu podniesienie ceny. Rzd adnego kraju
kapitalistycznego nie moe regulowa ceny
producenta. Pryncypia kapitalistyczne krzycz, e
cena musi by ustalana przez rynek, co w tym
wypadku oznacza posiadajcego wadz nad rynkiem
producenta. Cena musi by rynkowa, choby bya
nie wiadomo jak zodziejska. Rzdom krajw
najbogatszych to nie przeszkadza o tyle, e odbior
sobie cz haraczu ciganego przez koncerny z
caej sprzeday na rynki wiatowe w postaci
podatkw. Krajom biedniejszych, ktre same nie
produkuj lekw, pozostaje tylko paci.
Jako substytuty nowoczesnych, ale drogich
lekw pozostaj na rynku leki starszych generacji. Na
przykad mniej skuteczne albo wywoujce wicej
skutkw
ubocznych
u
pacjentw.
Koszt
wyprodukowania w ich miejsce znanych lekw
doskonalszych byby taki sam a czasem nawet
niszy. Ale te leki koncerny chc i musz sprzedawa
po wyszych cenach, wic wielu pacjentw bdzie
musiao cierpie. Tu ekonomia kapitalistyczna gwaci
sztuk medyczn. W imi postpu, a raczej
pozyskiwania rodkw na postp, kae jej wanie
stosowa przestarzae metody!
agodzi bl pacjentw i niepokj moralny
leczcych ma obietnica dokonania dziki skuteczniej

15

BRZASK

NR 11-12/186-7

zdartym rodkom kolejnego kroku naprzd. Ale


nawet ta obietnica wyglda mglicie i blado.
Badania bdzie si wszake prowadzi nie
koniecznie w dziedzinach najbardziej niezbdnych.
Czyli moe sta si na przykad tak, e cz
chorych na stwardnienie rozsiane bdzie musiaa
umrze w znacznie wczeniejszym wieku, eby
wszyscy chorzy na t chorob, jako grupa,
skuteczniej opacali si firm farmaceutycznym.
Niech cz da im zarobi na lekach bardziej
przestarzaych, eby ta bogatsza cz chciaa
dawa wicej za leki bardziej skuteczne. A czy tak
uzyskane rodki pomog na pewno caej tej grupie
nie jest pewne. By moe np. koncern uzna, e
inna dziedzina jest bardziej zyskowna i woy je np.
w badanie skuteczniejszych metod poprawiania
wygldu amerykaskich aktorek i aktorw. Tak te
moe by.

listopad grudzie 2007

W drugiej poowie lat 90-tych upad z hukiem


pomys zreformowania sposobu zakupu lekarstw,
polegajcy na tym, e pastwo ustala ceny lekw z
koncernami, uzaleniajc objcie ich refundacj od
rezygnacji z czci haraczu, ktry tworzy ceny.
Pomys
ten
by
bardzo
minimalistycznym
rozwizaniem, nie obejmowa przecie bowiem
kwestii wyjcia czy to technologii, czy choby samej
produkcji z rk prywatnych. Szed jednak w kierunku
sprzecznym z duchem kapitalistycznej Polski. Jak
miaby rzd wtrca si do kwestii zyskw?
Prbowa regulowa ceny? Podnioso si wielkie
oburzenie o korupcyjny charakter takiej propozycji,
ktra by przecie umoliwia urzdnikom mieszanie
si do spraw gospodarczych. Rynek zwyciy
zdrowy rozum.

Marcin Adam

Transformacja a rynek lekw


W Polsce, zaraz po ogoszeniu nastania
demokracji, wadze pospiesznie zajy si
rozmontowywaniem wasnych dziedzin gospodarki
zajmujcych si opracowywaniem, produkcj i
dystrybucj
lekw.
W
latach
90-tych
sprywatyzowano ca sfer odpowiedzialn za
produkcj lekw. Odtd ten sektor zacz dziaa
na zasadach komercyjnych. Zaczo si rwnie
przejmowanie go przez koncerny zagraniczne.
Prywatyzacja zasaniaa si frazesem walki z
pastwowym molochem. Zagraniczne megamolochy nie przeszkadzay ju rynkowcom, bowiem
znajdoway si w rkach prywatnych. Pastwo
szybko utracio nie tylko korzyci rynkowe, jakie
mogo mie z posiadania jakiej czci w skali
wiata przecie niezwykle zyskownej dziedziny.
Skazao cae spoeczestwo na niekoczcy si
odbir po coraz wyszych cenach. Liberaowie
wydali wyrok na publiczn sub zdrowia, ktrego
egzekucj mona tylko coraz wyszym kosztem
odwleka.
Instytucje pastwowe zaczy si rwnie
wycofywa z prac badawczych. Nie mamy jako kraj
adnych wiodcych technologii. Dystans przy takim
stanie rzeczy moe by wycznie coraz wikszy.
W coraz mniejszym stopniu te tworzy si woln
nauk, czyli t publicznie dostpn. Mamy
wprawdzie dostp do produktw opartych o
wysokie technologie zagraniczne, ale pacimy za
nie wysoki i coraz wyszy haracz, a one i tak
pozostaj cigle w rkach pazernych koncernw i
funkcjonuj w oparciu o niezwykle nieracjonalne
mechanizmy dystrybucji kapitalistycznej, ktra od
dobrodziejstw rozwoju nauki odcina pewn cz
spoeczestwa z zaoenia.

Teksty publikowane wyraaj opinie autorw


i nie zawsze s zgodne z pogldami redakcji.
Redakcja nie zwraca materiaw nie zamwionych,
zastrzega sobie prawo do redagowania nadesanych
tekstw i nadawania im tytuw.

Artykuy i inne materiay w formie elektronicznej


mona przesya poprzez e-mail na adres:
brzask@o2.pl
Korespondencj prosimy przesya tylko na adres:
Komunistyczna Partia Polski
Skr. Poczt. 154
41-300 Dbrowa Grnicza
Redaguje kolegium: Beata Karo,
Krzysztof Szwej redaktor naczelny,
Marian Indelak.
Opat za Brzask naley wpaca poprzez konto
bankowe partii z dopiskiem Za Brzask
NUMER KONTA KPP
PKO BP S.A. Oddz. I Dbrowa Grnicza
28 1020 2498 0000 8202 0183 3995

16