Está en la página 1de 16

PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJW, CZCIE SI !

BRZASK
PISMO KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI
Lipiec - sierpie

2007

ISSN 1429-8279

NR 7-8 / 183

WITO 22 LIPCA 63 ROCZNICA PKWN


PAMI PRZESZOCI
63 lata temu trwaa jeszcze wojna gdy siy lewicy w okupowanym kraju przyjy program rozwoju Polski. Manifest
PKWN ogoszony 22 lipca 1944 r. pozostanie na zawsze doniosym i strategicznym dokumentem w naszej tysicletniej
historii. Wzywa do ostatecznej walki o wyzwolenie i przeprowadzenie postpowych reform spoecznych.
Zakoczenie II wojny wiatowej uksztatowao sprzyjajce warunki do powstania w Polsce DEMOKRACJI LUDOWEJ,
ktrej najwiksz wartoci by czowiek. Dziki temu mg by realizowany program budowy i rozbudowy kraju zawarty w
Manifecie PKWN.
Walka o cakowite wyzwolenie Polski i obrona przed biologiczn zagad narodu, podjta przez Ludowe Wojsko Polskie u
boku zwyciskiej Armii Czerwonej umoliwiy powrt Polski na stare piastowskie ziemie, a zagospodarowanie ich jest
najlepszym sprawdzianem realizacji programu Manifestu PKWN, w tym take przeprowadzenie reformy rolnej
zaspakajajcej odwieczny gd ziemi milionw rodzin chopskich.
Polska Ludowa, to najwikszy skok cywilizacyjny w tysicletniej historii Polski, tak pod wzgldem spoecznoekonomicznym jak i kulturalnym. Systematycznie rozbudowujc przemys i usugi dla rolnictwa, dajc ludziom prac,
mieszkania, szkoy, szpitale i transportu dowocy ludzi do pracy i modzie do szk. Skutecznie wyleczono
spoeczestwo z grulicy i wielu innych powojennych dolegliwoci.
Na przestrzeni minionych dziesicioleci ludzie pracy w Polsce Ludowej odnosili znaczce zwycistwa ale i ponosili take
poraki za spraw cwaniakw i sprzedajnych przywdcw zwizkowych. ,,Politykierom w zakadach pracy udao si
zorganizowa kilkanacie konfiktogennych organizacji zwizkowych pod rnymi nazwami. Jest to najwiksz klsk
ludzi pracy najemnej we wszystkich gaziach przemysu Polski. Przykadem jest obecny protest pracownikw suby
zdrowia, gdzie funkcjonuje kilka organizacji zwizkowych. Pozwala to decydentom tzw. IV R P zamiast dialogu prowadzi
do konfrontacji i uywania siy przeciw protestujcym lekarzom i pielgniarkom.
Prawo i Sprawiedliwo, wbrew zapowiedziom solidarnego pastwa, najmniej interesuje si gospodark i reform
finansw publicznych. Priorytetem IV RP jest sianie nienawici, skcanie narodu i zmuszanie do wyjazdu z Polski, za
prac co wpywa na spadek bezrobocia. Nienawi do ssiadw skutkuje tym, e Rosjanie wybrali wariant batycki
zamiast jamajskiego rurocigu. Polska angaujc si w interesy imperium USA ponosi ofiary i straty w Iraku i
Afganistanie.
W miejsce obiecanego miliona mieszka przed kancelari Premiera IV BP powstao "Biae Miasteczko. Koalicja rzdowa
obecnej kadencji Sejmu nie potrafi rzdzi w warunkach normalnoci i rozwizywania konfliktw spoecznych.
Sprzeniewierza si ewangelii, mimo wyznawania zasad religii chrzecijaskiej lekceway kilkutygodniowe koczowanie w
namiotach protestujcych pielgniarek i poonych, oczekujcych na popraw warunkw pacowych. Rzdzcy nie maj
miosierdzia! dla godujcych lekarzy i pielgniarek. W dalszym cigu toleruj 17 "udzielnych ksit" w ramach Kas
Chorych - NFZ dysponujcych rodkami finansowymi w subie zdrowia, zapewniajc sobie wielokrotnie wysze pace od
protestujcych i okazae biurowce godne XXI wieku,
Po transformacji ustrojowej od 1989 r. politykw III i IV RP razi okres PRL. Na wszystkie sposoby krytykuj system
demokracji ludowej kierujcy si w caoci trosk o czowieka. Zalepieni nienawici nie uwiadamiaj sobie, e w
Polsce Ludowej udao si po wojennych zniszczeniach odbudowa kraj, oywi zniszczone miasta, przemys i rolnictwo.
Kady mia prac, bezpatna nauka dla wszystkich, miliony ludzi dostaway za darmo, albo za grosze, nowe mieszkania.
Bez udziau "becikowego" przybyo 14 mln osb, to rezultat prorodzinnej dziaalnoci wszystkich instytucji w Polsce
Ludowej.
Ju w lipcu 1944 r. na skrawku wyzwolonej ziemi polskiej na murach domw i tablicach pojawi si tekst Manifestu
PKWN. Rok pniej 22 lipca 1945 r. ustaw KRN ustanowiono Narodowe wito Odrodzenia Polski, ktry by dniem
wolnym i corocznie oddawano cze bojownikom walki i pracy.
Transformacja ustrojowa po 1989 r. sprawia, e Narodowe wito Odrodzenia Polski zostao wymazane z kalendarza
uroczystoci narodowych. Teraz jestemy wiadkami niewybrednych atakw w rodkach masowego przekazu
i
ustawodawstwie na wczesne pastwo polskie - uznawane przez cay wiat, i cay 50 letni dorobek narodu polskiego i
wadzy ludowej. Zamiast dalszego rozwoju kraju i poprawy warunkw ycia spoeczestwa, na rne sposoby przeladuje
si weteranw walki i pracy. Wymylono nawet pojcie "zbrodnie komunistyczne" Przeciwko zakamaniu idei Manifestu
PKWN protestujemy i damy szacunku dla ludzi pracy. Polska musi si rozwija a nie tylko trwa.
lska Organizacja Komunistycznej Partii Polski

14 lipca 2007 r.

BRZASK

nr 7 - 8 / 188

lipiec sierpie 2007

Powstrzyma dyslokacj nowych baz USA


w Polsce, Republice Czeskiej, Rumunii i Bugarii
Wsplne stanowisko europejskich partii komunistycznych i robotniczych
Poniej podpisane europejskie partie komunistyczne
i robotnicze wyraaj zdecydowany protest przeciwko
rozmieszczeniu baz antyrakietowych USA w Polsce i
Republice Czeskiej, jak rwnie tzw. konwencjonalnych
baz wojskowych w Rumunii i Bugarii.

powoduj zagroenie dla wszystkich ludw Europy,


wynikajce z tej samej agresywnej polityki, niewane
czy majcej swoje korzenie w USA czy w globalnych
ambicjach UE.
Od teraz jest bardziej ni oczywiste, e nowe bazy
USA przypiesz wycig zbroje i militaryzacj,
przyczyni
si
do
antagonizmu
midzy
imperialistycznymi potgami i zmasowanych atakw na
prawa demokratyczne i spoeczne.

Plany te, stanowczo odrzucane przez ludno tych


krajw oraz ruch rozszerzajcy si we wszystkich krajach
europejskich,
oznaczaj
zamanie
porozumie
midzynarodowych o redukcji si zbrojnych i zbroje
nuklearnych oraz s sprzeczne z szerokim daniem
rozbrojenia, bezpieczestwa zbiorowego i pokoju.

Jest to powd dla szerokiego sprzeciwu wobec


takiej polityki.

Odrzucamy oficjalne powody instalacji systemu


NMD, oraz okrelanie go mianem obronnego jako
czyst propagand.

Pozdrawiamy i wyraamy solidarno z


efektywnymi dziaaniami przeciw budowie baz
rakietowych USA oraz imperializmowi, prowadzonymi
przez komunistw, siy postpowe, organizacje i ruchy
antywojenne w Polsce, Republice Czeskiej, Rumunii,
Bugarii i innych krajach.

Rzeczywistym celem projektu NMD jest dalsze


wzmocnienie militarnej pozycji i dominacji USA poprzez
stwarzanie nowych okolicznoci do ataku na inne kraje
bez ponoszenia ryzyka ich odpowiedzi.

Ten odwany protest jest wanym wkadem do


rosncego w Europie i na wiecie oporu przeciwko
wojnie, obcym bazom wojskowym i NATO.

Stany Zjednoczone ju obecnie s najwikszym


producentem i uytkownikiem broni masowego raenia.
Ich agresywna polityka, wspierana przez NATO,
powoduje wojny, imperialistyczne interwencje i
niestabilno. W zwizku z doktryn wojen
prewencyjnych i okrelania sprzeciwiajcych si jej
krajw mianem bandyckich oraz osi za amerykaska
machina wojenna jest najwikszym zagroeniem dla
wiatowego pokoju.

Wyraamy determinacj aby rozszerzy nasz


walk, wspprac i solidarno.
Domagamy si:
- Natychmiastowego porzucenia planw tworzenia
nowych baz rakietowych i radarowych w Polsce i
Republice Czeskiej, a take baz w Rumunii i Bugarii.

Ewentualna budowa tarczy antyrakietowej bdzie


prowadzia
do
nowych
dziaa
amerykaskiej
administracji na rzecz wzmocnienia pozycji jedynego
globalnego supermocarstwa wprowadzajcego w ycie
swoje imperialne ambicje w relacjach midzynarodowych,
jako prokurator, sdzia i kat.

-Powstrzymania dziaa rzdw UE i NATO


uatwiajcych wprowadzenie w ycie amerykaskich
planw.
- Ratyfikowania traktatu redukujcego siy zbrojne w
Europie i cakowitego zakazu wszelkiej broni
atomowej.

Pewne dziaania innych rzdw europejskich, NATO


i Unii Europejskiej polegajce na wspieraniu tych planw

- Szerokiego poparcia dla wszelkich akcji przeciw


budowie amerykaskich baz i rakiet.
Socjalistyczna Partia Litwy
Komunistyczna Partia Luksemburga
Socjalistyczna Partia otwy
Komunistyczna Partia Macedonii
Niemiecka Partia Komunistyczna
Komunistyczna Partia Norwegii
Komunistyczna Partia Polski
Portugalska Partia Komunistyczna
Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej
Komunistyczna Partia Robotnicza Rosji
Partia Sojuszu Socjalistycznego, Rumunia
Komunistyczna Partia Sowacji
Komunistyczna Partia Szwecji
Komunistyczna Partia Turcji
Partia Pracy, Turcja
Komunistyczna Partia Ukrainy
Zwizek Komunistw Ukrainy
Wgierska Komunistyczna Partia Robotnicza
Partia Woskich Komunistw

Sygnatariusze:
Komunistyczna Inicjatywa Austrii
Robotnicza Partia Belgii
Komunistyczna Partia Biaorusi
Robotnicza Komunistyczna Partia Boni i Hercegowiny
Komunistyczna Partia Brytanii
Nowa Komunistyczna Partia Brytanii
Partia Bugarskich Komunistw
AKEL, Cypr
Komunistyczna Partia Czech i Moraw
Komunistyczna Partia Danii
Komunistyczna Partia w Danii
Komunistyczna Partia Finlandii
Komunistyczna Partia Grecji
Zjednoczona Komunistyczna Partia Gruzji
Nowa Komunistyczna Partia Holandii
Komunistyczna Partia Irlandii
Nowa Komunistyczna Partia Jugosawii

BRZASK

nr 7 - 8 / 188

lipiec sierpie 2007

22 czerwca w Warszawie odby si Kongres Porozumienia Lewicy, przygotowania do jego odbycia trway
ju od duszego czasu przy bardzo aktywnym udziale KPP, co bardzo si nie podobao niektrym
lewicowcom w rezultacie okazao si w dniu kongresu e KPP zredukowano do roli uczestnika a nie
organizatora. Mimo wszystko prawie 20 osobowa reprezentacja Partii wzia udzia w obradach do
koca a stanowisko wobec dalszego udziau w porozumieniu uzaleni od efektw i opinii caej partii i jej
kierownictwa. Std te zmieszczona na kocu uchwaa warszawskiego OKW.
Redakcja

Deklaracja Kongresu Porozumienia Lewicy


1. Kongres Porozumienia Lewicy integruje na zasadach cakowitej rwnoci i partnerstwa partie polityczne, ruchy
spoeczne i zwizki zawodowe dce do sprawiedliwoci spoecznej. czy nas zamiar stworzenia takiego systemu
spoeczno-ekonomicznego i politycznego, ktry wyeliminuje wyzysk i dominacj bogatych nad biednymi, sprawiedliwie
nagrodzi za prac wasnych rk i umysw, zapewni wyksztacenie, zatrudnienie, bezpatn ochron zdrowia i opiek
spoeczn, mieszkanie i godziw emerytur. Dymy do demokratycznego adu spoecznego, w ktrym obywatele
korzystaj z wolnoci, s rwni wobec prawa, za pastwo stoi na stray tych zasad i wartoci.
2. Lewica ma wielowiekow tradycj. Wyrosa ona z buntu przeciwko wyzyskowi i zniewoleniu. Chcemy kontynuowa
t tradycj w nowej rzeczywistoci XXI wieku. rdem naszej tosamoci jest walka o interesy ludzi pracy i
biedniejszych warstw spoecznych przeciwko kapitaowi. Nawizujemy do bogatego dorobku polskiego i
midzynarodowego ruchu robotniczego, w tym take do zachodnioeuropejskiej tradycji walki o pastwo socjalne. Walk
o interesy ludzi pracy i biednych chcemy kontynuowa, kierujc si nowoczesnym programem gospodarczym bdcym
odpowiedzi na wyzwania XXI wieku.
3. W 1989 roku Polacy zawierzyli przywdcom Solidarnoci i opozycji politycznej, dajc im przyzwolenie na zmiany
ustrojowe zapewniajce demokracj, wolno i sprawiedliwo. Niestety, po 19 latach wikszo Polakw yje w biedzie
lub wrcz w ndzy, bez szans na wyran popraw swego losu, jest skcona i podzielona. Historia zatoczya koo i tak
jak przed stu laty bardziej aktywni i wyksztaceni emigruj za chlebem, bo w Ojczynie nie maj szans na osignicie
dobrobytu i bezpieczestwa socjalnego. Wielu ogarnia niemoc i rezygnacja. Narasta take gniew ludzi oszukanych,
pozbawionych wiary i nadziei na lepsz przyszo. Ten gniew musi by wyraony protestem i deniem do zmiany
istniejcej rzeczywistoci.
Wikszo spoeczestwa nie uczestniczy w yciu publicznym. Coraz mniej obywateli bierze udzia w wyborach,
poniewa utracili wiar w nasz demokracj. Zadaniem lewicy jest mobilizowanie obywateli do walki o swoje prawa
przez udzia w yciu spoecznym i politycznym oraz korzystanie z moliwoci, jakie niesie demokracja parlamentarna.
Gwne cele i zadania Kongresu Porozumienia Lewicy
I. Zapewni Polakom korzystanie z konstytucyjnych praw czowieka i obywatela, zwaszcza z praw ekonomicznych i
socjalnych.
II. Stworzy w Polsce silne spoecznie i ekonomicznie pastwo, w peni demokratyczne, nie podporzdkowane doranym
interesom partii rzdzcych
III. Odrzuci model gospodarczy, ktrego budow zapocztkowaa tzw. reforma Balcerowicza prowadzony w Polsce
wbrew woli i interesom wikszoci spoeczestwa.
IV. Budowa gospodark spoeczn, eliminujc destrukcyjn konkurencj, ktra prowadzi do zniewolenia pracownika i
niesprawiedliwoci spoecznej.
V. Przywrci pastwo wieckie, gwarantujce obywatelom wolno sumienia i wyznania, z Kocioem oddzielonym od
pastwa i polityki, i z prawem kobiet do decydowania o swoim macierzystwie.
VI. Budowa spoeczestwo yjce w zgodzie i solidarnoci, nie antagonizowane w oparciu o podziay historyczne,
polityczne, wiatopogldowe, w ktrym adna osoba nie bdzie dyskryminowana ze wzgldu na ras, pe, orientacj
seksualn, wiek i status spoeczny.
VII. Rozwija bezpatn, powszechn edukacj, jedyn drog prowadzc do ksztatowania czowieka, jego wiadomoci
spoecznej, kulturowej i politycznej. Zapewni obywatelom dostp do obiektywnej, nie manipulowanej informacji.
VIII. Budowa zjednoczon Europ Europ sprawiedliwoci spoecznej.
IX. W stosunkach midzynarodowych kierowa si zasadami przyjani, solidarnoci i wsppracy ze wszystkimi
narodami i prawem narodw do samostanowienia. Nie bra udziau w wojnach imperialnych.

BRZASK

nr 7 - 8 / 188

lipiec sierpie 2007

Kongres Porozumienia Lewicy sprzeciwia si


planom usuwania pomnikw naszej przeszoci oraz
wykrelania bohaterw lewicy z nazw ulic i placw
polskich miast oraz kart podrcznikw historii.
Prawica chce dokona rozprawy z symbolami
lewicy. Obrona ich to nasza powinno wobec tych,
ktrzy za te idee oddawali swe ycie. Instytut
Pamici Narodowej, ktry suy doranym celom
prawicy, powinien zosta zlikwidowany.

Uchway
Kongresu Porozumienia Lewicy
Uchwaa o udziale w zyskach ze wzrostu
gospodarczego
Kongres
Porozumienia
Lewicy
chce
udziau
spoeczestwa w obecnej koniunkturze gospodarczej.
Koniunktura ta przynosi korzyci jedynie wacicielom
kapitau i powoduje odpyw zyskw za granic. damy
od wadz rzetelnego rozliczenia si z wpyww z tytuu
wzrostu gospodarczego. W imieniu ludzi pracy
domagamy si podwyek pac.

Uchwaa o powoaniu
Rady Konsultacyjnej
Kongres Porozumienia Lewicy powouje Rad
Konsultacyjn, w skad ktrej wejd przedstawiciele
organizacji biorcych udzia w Kongresie. Kongres
upowania Rad do opracowania regulaminu swych
prac.

Uchwaa o udziale wojsk polskich


w tzw. misjach stabilizacyjnych
w Iraku i Afganistanie

Uchwaa o Deklaracji
Ideowo-Programowej

Kongres Porozumienia Lewicy da wycofania


polskich onierzy z Iraku i Afganistanu. Tocz si
tam brudne wojny, ktre obce s polskim
tradycjom walk o nasz i wasz wolno.

Kongres
Porozumienia
Lewicy
przyjmuje
Deklaracj Ideowo-Programow oraz uchway jako
wyraz woli dziaania na rzecz caego spoeczestwa.
Uczestnicy
Kongresu
apeluj
o
szerokie
upowszechnienie tych dokumentw. Jednoczenie
zobowizuj zesp programowy do opracowania
programu lewicy i przedstawienia go podczas
nastpnego Kongresu.

Uchwaa o budowie tarczy antyrakietowej


w Polsce
Kongres Porozumienia Lewicy sprzeciwia si
planom zainstalowania na terytorium Polski
amerykaskiej tarczy antyrakietowej. Polacy nie
chc, aby nasz kraj zosta wystawiony na cel
konfrontacji nuklearnej i nie chc bra udziau w
nowym wycigu zbroje. Chc y w pokoju i w
zgodzie ze swoimi ssiadami.

Warszawa 23 czerwca 2007 r.

Stanowisko Okrgowego
Komitetu Wykonawczego KPP
Warszawa w sprawie Kongresu
Porozumienia Lewicy

Uchwaa o godne miejsce lewicy


w historii Polski

Okrgowy Komitet Wykonawczy KPP w Warszawie na

B R Z A S K nr 7 - 8 / 188
posiedzeniu w dniu 2007-06-26 rozpatrujc przebieg
odbytego Kongresu Porozumienia Lewicy, ktry si
odby w dniu 2007-06-23 w Warszawie oraz udzia
czonkw KPP w jego przygotowaniu, postanowi:

1.Wobec przesunicia KPP ze wsporganizatora


kongresu do obserwatora, nie podpisywa uchwalonych
tam dokumentw;
2. Bra udzia w obradach powoanych przez kongres
gremiw organizacyjnych charakterze obserwatora;
3. W razie prb dalszego izolowania KPP z udziau w
obradach gremiw powoanych przez kongres z
rezygnowa z udziau w ich pracach. OKW, poleci
przedstawi swoje stanowisko do zajcia w tej sprawie
stanowiska przez najblisze posiedzenie plenarne KKW
KPP.
OKW Warszawa, 26.06.2007r.

lipiec sierpie 2007


Dywizji Rakietowej. Stacjonujca na Pwyspie Kola
jednostka wyposaona zostaa jako pierwsza w nowe rakiety
Topol-M. 1 Puk dysponuje 3 mobilnymi wyrzutniami (stan
etatowy wynosi 9). Kolejn jednostk ktr uzbrojono w nowe
rakiety jest 60 Dywizja Rakiet w Tatiszczewie. cznie 27.
Gwardyjska Armia Rakietowa dysponuje 48 pociskami TopolM, w tym 3 na mobilnych wyrzutniach i 45 w silosach.
Dodatkowo Rosjanie wycofuj wszystkie swoje pociski
balistyczne, ktrych 20-letni okres eksploatacji zakoczy si,
oraz zastpuj je rakietami Topol-M, dla ktrych planuje si
zastpienie ich pojedynczych gowic gowicami MIRV (od 3
do 7 gowic w kadej).
Oczywistym wydaje si fakt, i Amerykanie d do
zaszachowania Federacji Rosyjskiej. USA dziki tarczy
antyrakietowej zabezpieczy si przed ewentualnym odwetem,
co daje im poczucie bezpieczestwa. Moemy wic
spodziewa si intensyfikacji amerykaskich dziaa
militarnych, co jest zagroeniem dla caego wiata. Bdc
zabezpieczeni przed reakcj Rosji mog swobodnie hula bd mieli ju pewno e nikt nie stanie im na drodze.
Krzysztof Kaucz

Par sw o tarczy...
Prawie pewnym stao si, i na pnocy Polski umieszczony
zostanie jeden z elementw amerykaskiej tarczy
antyrakietowej baza z silosami dla pociskw
przechwytujcych. Projekt ten wywouje poruszenie zarwno
wrd Polakw, jak i w krajach ssiednich a szczeglnie w
Rosji. Wedug Amerykanw tarcza ma chroni USA i ich
zachodnich sojusznikw (w tym Polsk) przed pociskami
balistycznymi redniego i dalekiego zasigu wystrzeliwanymi
z tzw. pastw bandyckich jako najwiksze zagroenie
wymienia si tu Iran i Kore Pnocn.
Dziaanie pociskw przechwytujcych, ktre maj by
umieszczone w Polsce jest proste; radar nakierowuje je na
wrogie rakiety w chwili, gdy te znajduj si w tzw.
rodkowej fazie lotu czyli gdy przechodz do lotu po
krzywej balistycznej. przeciwrakiety naprowadzane s przez
radar bezporednio na gowice nieprzyjacielskich pociskw i
lecc kursem kolizyjnym uderzaj w nie, wywoujc
eksplozj. Pociski przechwytujce mog by wyposaone w
gowice nuklearne lub te neutronowe. Obecnie jeden pocisk
(zwany te interceptorem) moe zniszczy jedn rakiet
przeciwnika, jednak trwaj prace nad pociskami
wielogowicowymi.
Amerykanie konsekwentnie zaprzeczaj jakoby tarcza
wymierzona miaaby by przeciw Rosji. Wystarczy jednak
przytoczy pewne fakty; szacuje si e ani Korea Pnocna,
ani Iran w cigu 15 lat nie bd w stanie zbudowa
midzykontynentalnego pocisku balistycznego, w ktrego
zasigu znalazyby si USA. Najbardziej zaawansowana
technicznie koreaska rakieta Taepodang II podobno jest
jedynie przerbk radzieckiego pocisku SS-5, dodatkowo jej
osigi - jak pokazuj prby nad Morzem Japoskim s
mizerne. Ponadto plany umiejscowienia w Polsce
amerykaskiej bazy dziwnie zbiegy si w czasie z pewnym
wydarzeniem za nasz wschodni granic. Mianowicie 10 XII
2006 roku gotowo operacyjn osign 1 Puk
Strategicznych Pociskw Balistycznych z 54. Gwardyjskiej

Przyczyny zawzitego uporu


rzdw USA i Polski
w deniu do zainstalowania
tarczy antyrakietowej
Dla powanej czci mieszkacw Polski, Czech, USA
i wikszoci krajw UE jest niezrozumiay i czsto
zatrwaajcy upr przywdcw wyej wymienionych
krajw w deniu do zainstalowania elementw tzw. tarczy
antyrakietowej na terenie Polski i Czech. Dla zagodzenia
narastajcego
niezadowolenia
spoeczestw
zainteresowanych krajw rozpowszechnia si mao
przekonujce, a niekiedy wrcz bzdurne uzasadnienia dla
lokalizacji wyrzutni antyrakietowych na terytorium Polski
i urzdze radiolokacyjnych na terenie Republiki Czeskiej.
Uzasadnienie
tych
niezwykle
kosztownych
i
podwaajcych suwerenno obu pastw przedsiwzi
militarnych przeciwdziaaniem zagroeniu ze strony Iranu,
Syrii czy Korei Pnocnej, obywatelom Czech i Polski
wydaje si dziwaczne i mao przekonujce. W takiej
sytuacji nie ma co si dziwi, e wraz z informacjami o
moliwych skutkach zainstalowania tych urzdze na
terytorium naszych krajw narasta niezadowolenie, a
niekiedy wrcz przeraenie.
Uparte i nieliczce si z opiniami spoeczestw
wasnych krajw denie przywdcw USA, Polski i
Czech do zainstalowania tzw. tarczy antyrakietowej,
wynika z kalkulacji polityczno-strategicznych elit
rzdzcych w tyche pastwach. W wyniku gwatownie
kurczcego si prestiu i poparcia dla rzdzcej ekipy
prezydenta George'a Busha, prbuje ona pod koniec
kadencji rozpaczliwie szuka rozwiza zarwno w
polityce wewntrznej jak i midzynarodowej, ktre
pozwoliyby wyj z twarz z beznadziejnej sytuacji i

B R Z A S K nr 7 - 8 / 188
lipiec sierpie 2007
wykaza si sukcesami przed wasnym spoeczestwem w oraz nagminnie podwaanie uzgodnionej polityki
dziedzinie
podwyszenia
bezpieczestwa
Stanw gwnych pastw Unii Europejskiej w imi rzekomo
Zjednoczonych.
szczytnych
ideaw
patriotyzmu
i
wartoci
chrzecijaskich,
musiao
doprowadzi
do
Poniewa trudno liczy na sukcesy wojenne w Iraku i przeciwdziaania zainteresowanych krajw. W takiej
Afganistanie oraz sukcesy polityczne i ekonomiczne w sytuacji bracia Kaczyscy zdecydowali si oprze na
rnych rejonach kuli ziemskiej, wic powrt do potdze i wpywach gwnego mocarstwa zza Oceanu
unowoczenionej koncepcji gwiezdnych wojen" wydaje Atlantyckiego.
si znowu atrakcyjnym koem ratunkowym dla sabncej
w oczach ekipy rzdzcej w USA. Dziki
Efektem rosncej ulegoci wobec USA i wyranego
eksterytorialnoci baz amerykaskich bdzie mona je w oddawania si pod opiek" tego mocarstwa, jest
przyszoci radykalnie wzmocni i przeksztaci z systematycznie rosnce zaangaowanie w imperialnych
obronnych na ofensywne. Mog stanowi take solidne okupacjach Iraku i Afganistanu oraz udziale Polski w
uzupenienie cigego przesuwania granic NATO na rnych krtkowzrocznych i mao chwalebnych
wschd, trzymania Rosji w szachu i napiciu oraz przedsiwziciach na arenie midzynarodowej. Nic zatem
blokowania jej moliwoci rozwojowych. Sprzyja tez dziwnego,
e
perspektywa
zainstalowania
baz
umacnianiu przyczkw i pozycji wyjciowych na amerykaskich na terytorium Polski niejako automatycznie
wypadek okazji do osabienia lub zniszczenia gronego staje si nie tylko przejawem kontynuowania
rywala euroazjatyckiego lub jego sojusznikw. dotychczasowej polityki zagranicznej, ale take
Zainstalowanie baz amerykaskich w rodku Europy zademonstrowania de do podniesienia na wyszy
sprzyjaoby take dyscyplinowaniu niektrych pastw poziom wsppracy z pierwszym mocarstwem wiatowym.
zachodnioeuropejskich w razie kontrowersji midzy USA I chocia ta wsppraca coraz bardziej przypomina relacje
i UE. Wszystko to wychodzioby rwnie naprzeciw pomidzy despotycznym wadc a unionym sug (ktry
koncepcji utworzenia gwnie z Polski swego rodzaju jake czsto zamiast godnej zapaty otrzymuje bolesne
twierdzy amerykaskiej w centrum Europy, speniajcej kopniaki), to jednak nie wida w Polsce powanych si
przez dziesiciolecia podobn funkcje jak Izrael na politycznych, ktre gotowe by byy pooy kres tego
Bliskim Wschodzie.
rodzaju krtkowzrocznej i samobjczej polityce
zagranicznej.
Pomimo negatywnej opinii wikszoci polskiego
spoeczestwa, zainstalowanie baz amerykaskich na
Do bardzo istotnych czynnikw wymuszajcych
terytorium Polski nie przeszkadza z reguy liczcym si obecn postaw gwnych si politycznych w Polsce nale
elitom politycznym, a dla niektrych jest wrcz nowa bezceremonialne wypowiedzi czoowych politykw
okazj do wzbogacenia si i umocnienia na dugie lata amerykaskich, wpywowych generaw i dyplomatw, a
swoich pozycji politycznych. Dotyczy to gwnie tych nawet ambasadora USA w Polsce, w ktrych stanowczo
politykw, biznesmenw i dziennikarzy, ktrzy w latach stwierdzaj, i w swoim czasie ich kraj wyoy ogromne
osiemdziesitych XX w. garciami czerpali rodki pienidze na rzecz obalenia komunizmu" w Polsce i
wsparcia dla tzw. opozycji demokratycznej oraz tzw. najwyszy czas aby obecna Polska wreszcie zacza
reformatorw" z PZPR, ktrzy za rnego rodzaju profity solidnie spaca zacignity dug... Wprawdzie wielu
wsplnymi siami walnie przyczynili si do obalenia obecnym decydentom w naszym kraju nie za bardzo
rzekomo znienawidzonego reimu komunistycznego w umiecha si spacanie owego dugu, ale zbytnio zabrnli
Polsce. Dla czci tych elit politycznych rzd Stanw ju w lep uliczk i nie wiedz (nie mwic ju o
Zjednoczonych jest nadal swego rodzaju mocodawc i odwadze)jak si z niej wycofa.
chlebodawca. Wprawdzie do wadzy dorwao si ju
Rwnie proamerykaska postawa prawicowych
nastpne pokolenie politykw, ale i ono musi si liczy z
politykw
Republiki Czeskiej ma czciowo podobne
tymi, ktrzy umoliwili im obecn karier. Moe poza
uzasadnienie
jak w przypadku Polski. Take ich skutecznie
Samoobron i Liga Polskich Rodzin w kierownictwach
dociska
wierzyciel
zza oceanu i upomina si o zwrot
gwnych partii politycznych a roi si od beneficjentw
zacignitego
dugu
wdzicznoci". Dochodz do tego
owej historycznej pomocy" amerykaskiej dla
jeszcze
co
najmniej
dwie
specyficzne czeskie przyczyny
bojownikw o wolno i demokracj" w Polsce. I chocia
owego
entuzjazmu"
dla
zainstalowania urzdze
obecnie na szczytach wadzy znaleli si ludzie, ktrzy
zapewne uwaaj si za pokrzywdzonych przy podziale radarowych tarczy rakietowej stosunkowo blisko stolicy
wczesnych upw, to jednak nie mog oni sobie pozwoli pastwa. rodowiska konserwatywne i nacjonalistyczne
nawet na zagodzenie kursu proamerykaskiego w widz w tym powany czynnik przeciwdziaania
odwiecznemu naporowi niemieckojzycznych ssiadw.
polityce zagranicznej.
Take rodowiska liberalne licz na bardziej skuteczne
Czoowi przywdcy Prawa i Sprawiedliwoci po wsparcie w ich walce z grob przejcia wadzy przez
przejciu peni wadzy w Polsce (w oparciu o 10,5% socjaldemokratw zapowiadajcych koalicyjne rzdy z
gosw wyborczych obywateli uprawnionych do czeskimi komunistami.
gosowania) stopniowo zostali sprowadzeni z obokw na
Ksztatujc si w Europie i Stanach Zjednoczonych
ziemi w dziedzinie polityki zagranicznej. Nasilenie
atmosfera
polityczno-militarna wok zainstalowania
konfliktw i sporw ze wszystkimi krajami ssiedzkimi
elementw tarczy antyrakietowej, doprowadzia ju do

B R Z A S K nr 7 - 8 / 188
nawrotu sownictwa i przedsiwzi znanych powszechnie
z okresu tzw. zimnej wojny. Dziaania administracji
waszyngtoskiej w tej dziedzinie spotykaj si ze
zdecydowanym przeciwdziaaniem Rosji i Biaorusi, a
take z narastajcym niezadowoleniem mieszkacw
Czech i Polski. Kontrowersyjne zamierzenia rzdu
amerykaskiego wywouj take coraz wiksz
dezaprobat obywateli USA oraz zdecydowany opr
wikszoci amerykaskich kongresmanw. Mona zatem
spodziewa si, e po wyborach prezydenckich w USA
pod koniec 2008 roku najwysze urzdy bd przejmowa
zupenie nowi ludzie, ktrzy bd mieli inn wizj polityki
zagranicznej i koncepcje rozwizywania problemw
wewntrznych.

lipiec sierpie 2007


przegra
rwnie
sromotnie
w
swoim klubie
parlamentarnym. Bo po buczucznym owiadczeniu o
wystpieniu z koalicji, okazao si, i w niej zostaje bez
Andrzeja Leppera. Wynika to z prostego faktu. Posowie
Samoobrony pobrali due kredyty w bankach, a po
rozwizaniu sejmu nie mieliby, z czego ich spaca. Woleli
powici swojego wodza dla mamony i dalej popiera
PiS.
Dziwi tylko naiwno dziaaczy tzw. lewicy, ktra
ubolewa nad tym i PiS wykorzystuje suby specjalne do
umacniania swojej wadzy. Ot kademu dziaaczowi
lewicy, za jak uwaa si SLD, powinno by wiadomo,
i w kadym ustroju, a w ustroju kapitalistycznym
szczeglnie, suby specjalne stoj na jego stray.
Natomiast my, jako dziaacze lewicy radykalnej,
powinnimy si wystrzega przed wszelkimi prbami
Antoni Jakiewicz organizowanych przeciwko nam prowokacji.

J..

Upadek Andrzeja Leppera


Premier Jarosaw Kaczyski po wykorzystaniu koalicjanta
w postaci Samoobrony do zaatwienia wszystkich spraw
wygodnych dla umocnienia swojej wadzy, postanowi
pozby si wicepremiera Andrzeja Leppera. J. Kaczyski
przy pomocy Samoobrony i LPR osign prawie pen
wadz nad pastwem. Wszystkie postulaty Kaczyskiego
zostay spenione, a mianowicie: rozbicie Wojskowych
Sub Informacyjnych, powoanie do ycia CBA, obalenie
powoywania suby Korpusu Pracownikw cywilnych,
obsadzenie Ministerstw Spraw Wewntrznych i MON oraz
Sprawiedliwoci itp. Pozostao tylko zdobycie Trybunau
Konstytucyjnego. A wic caa wadza jest w rkach braci
Kaczyskich. Wobec powyszego pozostao tylko
pozbycie wicepremiera Andrzeja Leppera, ktry ju
Kaczyskiemu jest do niczego nie potrzebny.
Po protestach spoecznych, ktre nastpiy w Polsce i
co za tym idzie niewtpliwym osabieniu pozycji PiS-u, a
szczeglnie po gorliwej modlitwie premiera wraz ze
wit rzdow w tym z Andrzejem, kiedy dyrektor Radia
Maryja nazwa prezydenta Lecha Kaczyskiego oszustem
lobbowanym przez koteri ydowsk, a jego on
czarownic, Kaczyski uzna i nastpnym elementem
zagraajcym jego rzdowi mgby by atak ze strony
Samoobrony. By moe afer z Lepperem Kaczyski
chcia pokry skandal z wypowiedziami Ryzyka na temat
jego brata prezydenta i szwagierki - pierwszej damy.
Jarosaw Kaczyski dla wadzy gotw jest powici
swojego brata prezydenta i jego on oraz kota.
Obecny kryzys rzdowy nie powinien by adnym
zaskoczeniem. Ju od dwch lat wiadomo, e otoczeni
gronem podlizuchw niedouczkw Kaczyscy nie potrafi
rzdzi w warunkach normalnoci. Wyznacza celw
gospodarczych, rozwizywa konfliktw spoecznych (np.
protest pielgniarek i poonych), ktry zakoczy si
przegraniem tego rodowiska. Rzd zerwa z nim wszelkie
rozmowy. Nie maj te pojcia o polityce zagranicznej.
Ich specjalnoci jest wycznie owienie ryb w mtnej
wodzie kolejnych inscenizowanych kryzysw. Lepper

Protesty w subie zdrowia


W lipcu 1999 roku zostao podpisane porozumienie z rzdem
gwarantujce pielgniarkom i poonym wypaty 13-tej pensji
oraz znalezienie rodkw na podwyki plac o 2% powyej
inflacji.
Nowe wadze jak wyranie wida z obecnej sytuacji w
wielu sektorach usug spoecznych nie tyle nie maj
subwencji na spenianie wczeniejszych obietnic, gdy
pienidze na wewntrzn rozbudow administracji s, lecz w
sposb otwarty drwi sobie z losu zwyczajnego pracownika,
poprzez sztuczne podwyszane progi pacy redniej w Polsce.
Wedug bada w Polsce paca rednia np. w wojewdztwie
mazowieckim to okoo 4309 z brutto, w dzkim 2576z, w
lubuskim 2381 z, a w lubelskim 2283 z. Pielgniarki i
lekarze daj natomiast 3500 (pielgniarki) i 5500 z
(lekarze) ze specjalizacj, jak wida postulaty znacznie
wybiegaj ponad redni krajow.
Z internetowych bada pac lekarzy wynika jasno e okoo
60% z nich zarabia ok. 1500z netto na pastwowej posadzie,
magiczna granic 3000 z przekracza nieco ponad 8%
badanych.
W 2001 roku rzd wprowadzi tzw. ustaw 203, ktra
gwarantowaa podwyki dla pielgniarek, lecz tylko na
papierze, rzd nakaza ZOZ-om wypaty podwyek, ale nie
wskaza skd bra rodki na oczekiwane podwyki, tu koo si
zamyka, te ZOZ- y ktre nie wypacay podwyek
przegryway sprawy sdowe ze swoimi pracownikami, a te
ktre wypacay popaday w kolosalne dugi.
Rzd w wyrany sposb nie potrafi prowadzi polityki
naprawy suby zdrowia, gdy zreszt taka linia polityczna
nie istniaa i do tej pory nie istnieje .
Charakter prawny wydatkw budetowych winien
zakada zuywanie rodkw w sposb celowy i oszczdny, z
zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektw z
danych nakadw, w sposb umoliwiajcy wreszcie
realizacj terminow zada, jednake brak jakiejkolwiek
polityki gospodarczej, staej, planowej i centralnie
zarzdzanej doprowadzi do tego e w roku 2001 wydatki w
sektorze finansw publicznych wynosiy 329,7mld z, a roku
2004 393,4 mld z, a ju w roku 2006 a 453,0 mld z.
Polityka kolejnych ekip rzdzcych doprowadzia do
wystpienia anomalii budetowej, a co gorsza odbicie majcej

B R Z A S K nr 7 - 8 / 188
w caym spoeczestwie, gdzie to a 31,5% wydatkw to
wydatki na wiadczenia spoeczne, a 5,6% na gospodark,
czonkostwo w UE kosztuje nas a 7,2% (naley uwzgldni
subwencje dla Polski).
Na administracj w roku 2006 rzd polski przeznaczy
8 828 664 mld z, na obron narodow 12 934 384 mld z, na
owiat tylko 2 177 276 mld z, a na ochron zdrowia
3 598 762 mld z.
Z powyszego jasno wynika e rzd w obecnych czasach
sta si niczym innym jak aparatem wyzysku i ucisku
spoecznego w najwikszym tego sowa znaczeniu,
ograniczajc si do roli grabiecy, rozbudowuje w sposb
nienaturalny administracj i wojsko, a po macoszemu traktuje
owiat i sub zdrowia, oraz wiele, wiele innych rwnie
wanych sektorw pastwa.

lipiec sierpie 2007


kwiaty i znicze symbole pamici o tych co oddali ycie w
obronie ludzkiej godnoci. Na zakoczenie orkiestra
odegraa Midzynarodwk.
Uczestnik

Pawe uczak

Z ycia partii
Hod w 65 rocznic
stracenia przez hitlerowcw
dziesiciu dbrowiakw
Dbrowski Rejonowy Komitet Wykonawczy KPP w maju
biecego roku podj decyzj zorganizowania spotkania
przedstawicieli organizacji spoeczno-politycznych dla
uczczenia 65 rocznicy stracenia przez faszystw
hitlerowskich dziesiciu dbrowiakow, pracownikw Huty
Bankowej, znanych dziaaczy Zwizkw Zawodowych,
czonkw PPR, KPP i ZHP.
Zgodnie z przyjtym programem, spotkanie odbyo si
12 czerwca o godzinie 16 przed pomnikiem dziesiciu
hutnikw w miejscu stracenia przez powieszenie
dbrowskich patriotw. Po ustawieniu przed pomnikiem
wart honorowych, pocztw sztandarowych i odegraniu
hymnu pastwowego przez Miejsk Orkiestr Dt, z-ca
przewodniczcego MPZZ tow. Jerzy Ciasto otwierajc
spotkanie powita uczestnikw i udzieli gosu tow.
Marianowi Indelakowi, naocznemu wiadkowi tej
hitlerowskiej zbrodni.
Tow. Indelak - byy pracownik Huty Bankowej i
wiadek tej publicznej egzekucji w wystpieniu
przedstawi zebranym charakterystyk i dziaalno tych
towarzyszy na terenie huty w czasie okupacji.
Szczeglnie podkreli, e straceni hutnicy byli znani z
duej wraliwoci na yciowe problemy tow. pracy. Oni
byli wiadomi, e w brutalnej rzeczywistoci mog
ponie surowe konsekwencje za tak dziaalno, ale
ich poczucie spoecznego obowizku, zdecydowana wola
niesienia pomocy potrzebujcym bya silniejsza od
zagroe i z odwag wypeniali swoj powinno. Za
okazywan serdeczno i ofiarno dla towarzyszy pracy
zdobyli zasuone uznanie i szacunek wrd zaogi huty.
Po wystpieniu tow. Indelaka zosta odczytany wiersz
10 hutnikw a nastpnie przy dwikach werbli
delegacje wszystkich zgromadzonych organizacji i wadz
miasta zoyy wizanki kwiatw.

Przed uroczystoci pomnik zosta odnowiony, a prawie


wszystkie prace zwizane z renowacj tablicy
pamitkowej wykona osobicie tow. Marian Indelak.

K.S.

wiat si zbroi
Globalne wydatki na zbrojenia napdzane przez
amerykask wojn z terrorem wzrosy przez rok o
trzy procent, a wcigu ostatnich dziesiciu lat o 37
procent. Przecitnie kady z nas wydaje na bro 184
dolary rocznie. Obroty stu najwikszych producentw
uzbrojenia wyniosy w 2005 r. 290 mld dol. - wynika z
najnowszego raportu Sztokholmskiego Midzynarodowego Instytutu Bada nad Pokojem (SIPRI).

Najwiksi wiatowi producenci tej brany to


Amerykanie i zachodni Europejczycy w 2005r.,
wyprodukowali oni a 92 procent broni na wiecie. 40
Amerykaskich firm sprzedao jej a 63 procent, 32
europejskie przedsibiorstwa - 29 procent, a dziewi
Po zoeniu tow. Indelak podzikowa zebranym za rosyjskich zaledwie dwa procent. Szwedzi podkrelili, e
udzia, a w szczeglnoci za penienie wart honorowych i Rosjanie najchtniej sprzedaj bro Afryce. Pozostali
pocztw sztandarowych przez hutnikw, czonkw wiksi producenci to Japoczycy, Izraelczycy, Hindusi.
ZBOWiD i harcerzy. Podzikowa rwnie za zoone

Zdaniem SIPRI, amerykaski przemys zbrojeniowy

B R Z A S K nr 7 - 8 / 188
rozwija si ze wzgldu na wielki popyt. Wzrs on,
poniewa zwikszyy si wydatki na operacje militarne w
Afganistanie i Iraku. Na potg zbroj si Chiczycy i
Hindusi - s oni najwikszymi wiatowymi importerami
broni. SIPRI podkreli, e w zeszym roku Chiny po raz
pierwszy w wydatkach zbrojeniowych przecigny
Japoni i stay si najwicej wydajcym na ten cel krajem
w Azji, a czwartym na wiecie. Jak napisano w raporcie
Chiny s przykadem kraju, gdzie zarwno boom
gospodarczy, jak i inne czynniki przyczyniy si do
zwyki wydatkw zbrojeniowych. W latach 1997-2006 w
Azji rodkowej zanotowano najwikszy wzrost wydatkw
na zbrojenia (o 73 proc). Na licie najwikszych
nabywcw uzbrojenia s take Wielka Brytania i Francja.
Wydatki na zbrojenia wzrosy rwnie w Europie
Wschodniej, np. na Biaorusi zwikszyy si wcigu
ostatniego roku o 56 proc. Na Bliskim Wschodzie
przoduj Izrael, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz
Arabia Saudyjska. W bro chtnie zaopatruje si te Iran.

lipiec sierpie 2007


centralizacj w dziaaniu rozbijaj fabryczne i rejonowe
instancje pod szyldem prawa do autonomii.

(J)

Buruazja w stosunku do partii robotniczych postpuje


podobnie, lecz z jeszcze wiksz konsekwencj, poniewa
chodzi tu o przejcie porednio lub bezporednio w swoje
rce kierownictwa politycznego klasy robotniczej. Ju w
pierwszej Midzynarodwce Komunistycznej buruazja
staraa si wlizgn w jej szeregi - zdemaskowana przez
Marksa i i Engelsa. Na wniosek Marksa Kongres w Hadze
(1872 r.) postanowi, e celem zachowania proletariackiego
charakteru partii robotniczej i Midzynarodwki, robotnicy
musz w nich stanowi co najmniej dwie trzecie.

Poziom wiedzy uczniw


Z wielkim zdumieniem przyjli nie tylko komentatorzy
prasowi, ale i dziaacze owiatowi wyniki sprawdzianu,
jakiemu po ukoczeniu szkoy podstawowej poddani
zostali uczniowie. Ze sprawdzianu tego wynika midzy
innymi, e niemal jedna trzecia uczniw szk wiejskich
moe by zagroonych w dalszej edukacji, podczas gdy
taka groba wisi wisi tylko nad 11 procentami uczniw
szk niepublicznych. Podobnie w szkoach wiejskich
wykryto tylko 18 procent uczniw zdolnych, podczas gdy
w szkoach niepublicznych, czyli prywatnych jest ich a 47
proc. i ich przyszo rysuje si rowo. Czy naprawd
trzeba byo a kilkunastu lat, aby si wreszcie zorientowa,
e zbudowalimy klasowy system owiaty, gdzie szanse
ubogich s niewielkie, a bogatemu diabe dzieci koysze?
(J)

Klaso robotnicza obud si!


Strategicznym zadaniem buruazji w walce przeciwko
klasie robotniczej, jako swemu gwnemu wrogowi
klasowemu, jest niedopuszczenie do jednoci dziaania
robotnikw w sposb zorganizowany, samodzielnie i
niezalenie w zwizkach zawodowych i partii politycznej,
zarwno w granicach pastw jak i w skali
midzynarodowej.
Zwykle zaczyna si od niewinnego zniechcenia
robotnikw do organizowania si. Stopniowo buruazja
przechodzi do agitacji i walki o rozbicie klasowej
organizacji zwizkw zawodowych, na rne wzajemnie
zwalczajce si grupy, co wzmaga konkurencj midzy
robotnikami i wpywa na utrzymanie pacy na najniszym
poziomie oraz paraliuje ich jedno dziaania w obronie
ich wasnych interesw politycznych i spoecznych. W
Polsce mamy kilka central zwizkowych, ktrych

Jednak nawet tak anarchistyczne rozbicie organizacyjne


nie zadowala buruazji. Przechodzi ona do walki o
opanowanie kierownictwa zwizkw zawodowych
robotnikw przez udzia w nich pracownikw administracji
gospodarczej, ktrzy praktycznie, przejmuj w swoje rce
kierownictwo organizacji zwizkowej na wszystkich
szczeblach. W rzeczywistoci na czele robotniczych
zwizkw zawodowych, ju w ostatnich latach Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej stali urzdnicy: prawnicy,
ekonomici, finansici, inynierowie, technicy. Obecnie
wszyscy oni su buruazji, walcz nie o ustrj
sprawiedliwoci
spoecznej,
lecz
o
gospodark
kapitalistyczn, ktrej najwikszym sukcesem jest
oficjalnie okoo trzy milionowe bezrobocie, nie liczc
bezrobocia ukrytego w postaci, przedwczesnej emerytury,
powanego przeludnienia rolniczego" na wsi itp.

Wedug powyszego postanowienia takie partie jak Komunistyczna Partia Zwizku Radzieckiego i Polska
Zjednoczona Partia Robotnicza, w ktrych robotnicy
stanowili nic nie znaczc mniejszo, nie miay w chwili
ich likwidacji charakteru proletariackiego". To nie
robotnicy, lecz buruazja likwidujc w drodze pokojowej
realny socjalizm", zlikwidowaa rwnie partie, ktre
tylko z nazwy byy robotnicze.
W PZPR nie byo lepiej. Od Gomuki poprzez Gierka i
Jaruzelskiego, partia i pastwo toczyy si w d, poniewa
- jak powiedzia o tej zdradzie san likwidator PZPR,
Rakowski - kierownictwo partii dziaao na tej samej fali
co Gorbaczow". Pod takim kierownictwem zdegenerowany
realny socjalizm" nie mg si odrodzi. Kierownictwo
wczesne, byo pod wzgldem ideowym, politycznym i
moralnym absolutnie nieudolne do odrodzenia partii w
drodze
przeprowadzenia
rewolucyjnej
czystki.
Likwidatorami partii i socjalizmu bya gra partyjna, na
czele ktrej znajdowali si wiadomi wrogowie rewolucji
socjalistycznej i socjalizmu rewolucyjnego.. Robotnicy
zostali haniebnie oszukani przez swoich przywdcw i
doradcw, wierzc bezkrytycznie w haso Socjalizm tak wypaczenia nie", na tyle zatracili czujno rewolucyjn, te
na swoich barkach wynieli do wadzy wiernych
pachokw buruazji. Aby z tej klski wycign suszne
wnioski, robotnicy musz zdoby si na odwag spojrzenia
prawdzie w oczy i przej do rewolucyjnej walki o
odzyskanie wadzy politycznej w Polsce. Zwycistwo si
kontrrewolucyjnych
w
krajach
byej
wsplnoty
socjalistycznej (szczeglnie rozpad Zwizku Radzieckiego)

B R Z A S K nr 7 - 8 / 188
jest bolesny, jednak nie oznacza Koca historii", ani
mierci" komunizmu, lecz tylko bankructwo realnego
socjalizmu" na skutek odejcia kontrrewolucyjnego
kierownictwa partii robotniczych od rewolucyjnych zasad
marksizmu-leninizmu i odsunicia klasy robotniczej od
kierowania dziaalnoci wasnej partii, Klasa robotnicza
poniosa klsk, utracia wadz polityczn w pastwie w
sposb podstpny i oszukaczy pod niedorzecznym hasem
solidarnoci" wyzyskiwaczy z wyzyskiwanymi, lecz na
skutek tego nie zrezygnowaa i nigdy nie zrezygnuje z
walki rewolucyjnej o jej odzyskanie, zbudowania ustroju
sprawiedliwoci spoecznej i zniesienia klas. Rewolucja
idzie naprzd i ostatecznie zwycistwo klasy robotniczej
nad kapitalizmem jest nieuchronne. Wszystko zaley
przede wszystkim od samej klasy robotniczej, ktra jest
najwiksz klas spoeczn, od stopnia jej zorganizowania
oraz klasowej jednoci i solidarnoci w dziaaniu. Klasa
robotnicza musi w pierwszym rzdzie krytycznie spojrze
na wasne saboci oraz gwne przyczyny bankructwa
realnego socjalizmu".

Za bdy i atwowierno, szczeglnie za brak


czujnoci rewolucyjnej trzeba paci. Lecz nie al paci za
nauk, o ile po klsce wyrasta gowa na karku.
Robotnicy w susznej walce z bdami i wypaczeniami
socjalizmu pod hasem Socjalizm tak - wybaczenia nie",
nie zdawali sobie sprawy, e ich solidarnociowi
przywdcy i doradcy, wieccy i kocielni, to najwierniejsi
sudzy buruazji oraz ideowi bracia buruazyjnych
pachokw kierowniczej
kadry PZPR. Przy .okrgym stole" zasiedli nie
postpowi reformatorzy, lecz wrogowie klasowych
interesw proletariatu i socjalizmu. Okazao si, e
solidarno robotnikw z buruazj moe zrodzi tylko
kapitalizm, ktry umacnia si i ronie w drodze
bezwzgldnego wyzysku robotnikw. Obecnie na czoo
wysuwa si coraz bardziej konieczno podjcia
zdecydowanej walki przez klas robotnicz a odzyskanie
wadzy politycznej, walka bezpardonowa przeciwko
wyzyskiwaczom, walka ktra jest podstaw wszelkiej
polityki, take strategii i taktyki klasy robotniczej.
Robotnicy musz zdecydowanie odrzuci narzucony im
przez buruazj oraz jej doradcw wieckich i kocielnych,
kontrrewolucyjny, negatywny stosunek do socjalizmu,
marksizmu-leninizmu, majcy na celu ich dalsze
ogupienie, omieszenie i w ten sposb neutralizowanie
walki klasowej. Alternatyw kapitalizmu by i jest
rewolucyjny socjalizm, co w praktyce oznacza
zdecydowany kurs walki o przejcie wadzy politycznej w
pastwie przez masy pracujce i wyzyskiwane w miecie i
na wsi z klas robotnicz na czele.
Klasa robotnicza aby y musi nie tylko pracowa lecz
i walczy, ale w sposb zorganizowany. Historia uczy, e
robotnicy wszystko co dotychczas osignli, zdobyli nie na
kolanach, lecz w uporczywej walce. Robotnicy w PRL
niejednokrotnie udowodnili, e s w stanie obali nie tylko
partyjne trony, Wielcy wydaj nam si wielkimi dlatego,
e klczymy".

lipiec sierpie 2007


Wszelkie formy biernego biadolenia, ywioowych
skokw, godwek z rozpaczy, jak i pielgrzymek na
kolanach, ukazuj niedojrzao ideowo - polityczn
dziaaczy zwizkw zawodowych, W rzeczywistoci siej
one zudzenia i wiar w. moliwo atwych osigni i
paraliuj walk rewolucyjn, a wic nie maj istotnego
znaczenia ani wpywu na ograniczenie pasoytniczego
charakteru buruazji, Buruazj liczy si tylko z si
zorganizowanego politycznie proletariatu.

Najwiksz saboci klasy robotniczej jest rozbicie


organizacji zwizkw zawodowych i - jak dotychczas sabo
zorganizowana awangarda robotnicza we wasnej,
samodzielnej i niezalenej partii. Organizacja jest
najwaniejsz form i narzdziem walki klasowej
proletariatu przeciwko buruazji Zachodzi wic
bezwzgldna
konieczno,
aby
proletariat
wielkoprzemysowy stoczy uporczyw, konsekwentn
walk wyjaniajc, o jak najszybsze zjednoczenie
wasnych szeregw w klasowych, czysto robotniczych
zwizkach zawodowych, zorganizowanie si we wasnej,
rewolucyjnej partii, samodzielnej i niezalenej od partii
buruazyjnych ani kocioa, ktrej skad winien od samego
pocztku
gwarantowa
bezwzgldne
zachowanie
charakteru proletariackiego. Kierownictwo
partii
i
klasy robotniczej, aby nie zej na manowce i nie ulec
degeneracji, musi w swej dziaalnoci opiera si na
marksizmie- leninizmie. Proletariat - mwi Marks - albo
jest rewolucyjny, albo jest niczym".

Stanisaw Ognik

List otwarty do narodu polskiego

Ten ktry nie ma pamici,


nie ma przyszoci
Zwracamy si bezporednio do was, polscy przyjaciele,
przekonani, e udzielicie poparcia naszemu wezwaniu do
rozsdku. Niepokoj nas niektre wiadomoci z waszego
kraju.
My, Francuzi, reprezentujcy rne przekonania religijne i
polityczne zjednoczylimy si w celu obrony witego
obowizku obowizku pamici. Nasze stowarzyszenie
Przyjaciele Bojownikw Republikaskiej Hiszpanii (ACER)
zrzesza yjcych we Francji bojownikw walczcych w
brygadach midzynarodowych w 1936 roku; dzieci czonkw
Brygad, z ktrych wielu zgino w walce przeciwko
rebeliantom, wystpujcym przeciw Republice; hiszpaskich
republikanw, zmuszonych do opuszczenia swego kraju i ich
dzieci, przyjaci odwanych Bojownikw Wolnoci,
ktrych imi na zawsze pozostanie w historii.
W lipcu 1936 roku wybucha frankistowska rebelia
przeciwko wybranemu zgodnie z prawem, w drodze
demokratycznych wyborw, republikaskiemu rzdowi
Hiszpanii. Rebelia, kierowana przez generaa Franco, zostaa
wczeniej przygotowana przez nacjonalistw. Od pocztku
bya popierana przez Hitlera i Mussoliniego. Republikaski

10

B R Z A S K nr 7 - 8 / 188
rzd Hiszpanii znalaz si w izolacji. Zachodnie mocarstwa
ogosiy polityk nieinterwencji. Niemieckie bomby
spaday na Hiszpani. A potem w barbarzyski sposb
zgadzono Guernic, co uwieczni Picasso.
Przed naruszeniem rwnowagi si na korzy faszystw
hiszpaski rzd wystpi z wezwaniem o midzynarodow
solidarno w celu obrony wolnoci i demokracji. 35 tysicy
mczyzn i kobiet z rnych krajw wstpio do Brygad
Midzynarodowych, unikalnego zjawiska XX wieku.
Wrd tych bohaterskich bojownikw byo 3200 Polakw,
reprezentujcych rne wyznania i nurty polityczne. Wrd
nich byo wielu ydw. Wszyscy oni, wczeniej ni pozostali,
zrozumieli dalekosine plany Hitlera, przedstawione w jego
ksice Mein kampf. Oni wystpili wwczas, gdy inni
jeszcze milczeli. Oni odmwili poddania si, gdy inni ulegali.
Oni rozumieli, e w Madrycie rozpocza si nie zwyka
wojna domowa, ale e byy to symptomy nowej wojny
wiatowej. Plan by jasny: ujarzmiajc Hiszpani Hitler
planowa cakowicie izolowa Francj i w ten sposb
zrealizowa swoje barbarzyskie plany panowania w Europie.
Uczestnicy Brygad Midzynarodowych opucili Hiszpani w
1938. Po ich wyjciu w Monachium zostao podpisane
haniebne porozumienie, oddajce nazistom Czechosowacj.
Rozpocza si druga wojna wiatowa, w ktrej zginy
miliony ludzi. Polska drogo zapacia za zaplanowane
okropnoci. W pierwszych szeregach bojownikw przeciwko
faszyzmowi
byo
wielu
uczestnikw
Brygad
Midzynarodowych.
I oto dowiedzielimy si, e wadze Warszawy nazywaj
zdrajcami swojego kraju polskich czonkw Brygad
Midzynarodowych, ktry jeszcze yj, i gro byym
ochotnikom w Hiszpanii pozbawieniem dodatkw do
miesznie niskich emerytur. Zmieniono nazwy ulic,
noszcych nazwy ochotnikw, walczcych w Brygadzie
imienia Dbrowskiego (generaa Komuny, polegego w 1971
roku na paryskich barykadach).
Odtrca tych, ktry przynieli Polsce zaszczyt, to odrzuca
samych siebie. Polska nie zasuguje na to. Wielko czynu
uczestnikw Brygad Midzynarodowych zostaa uznana przez
hiszpaski rzd p. Aznara, a aktualnie przez p. Zapaterro. Po
mrocznych latach dyktatury wszyscy uczestnicy Brygad
Midzynarodowych uzyskali hiszpaskie obywatelstwo.
Razem z nami wszystkie siy polityczne Hiszpanii wyraaj
protest przeciwko decyzji, ogoszonej w Warszawie.
Prezydent Jacques Chirac i parlament Francji jednogonie
przyznali status weteranw byym francuskim czonkom
Brygad Midzynarodowych, wwczas gdy genera de Gaulle
bezporednio po wyzwoleniu Francji od faszyzmu, odznaczy
czterech bojownikw do rang Bojownikw Ruchu Oporu,
najwyszym medalem Francji. Wrd nich pukownik Henri
Rol-Tanguy, ktry wyzwala Pary wsplnie z generaem
Leclerc'iem.
Owiadczamy polskiej opinii publicznej: postpowanie
wadz Warszawy stanowi nie tylko zaprzeczanie i
rewizj historii. Chodzi o niebezpieczn polityk, majc na
celu szerszy plan rozprawienie si ze wszystkim, co byo
pozytywnego w przeszoci.
[...]
Wzywamy polskie wadze do odstpienia od realizowanych
metod rewizji historii. Ci mczyni i te kobiety przynosz
Polsce chwa. Uwaamy, e Polska powinna przedstawi

lipiec sierpie 2007


Europie inny obraz, obraz kraju uznajcego wartoci
jednoczce narody Europy. Denie do wymazania z kart
historii polskich uczestnikw Brygad Midzynarodowych,
polskie wadze usuwaj Polsk z Europy.
Wzywamy do szacunku dla historii. Polska nie moe
ignorowa prawdy, e ten, ktry nie ma pamici, nie ma
przyszoci.
Cze i szacunek tym, kto powsta do walki. Cze i
szacunek uczestnikom Brygad Midzynarodowych, w tym
rwnie Polakom. Przesyamy posanie solidarnoci
wszystkim weteranom Brygad i ich rodzinom. Dziki nim
moemy y bez kajdan na rekach i nogach.
Wiemy, e wrd Polakw jest wielu, przedkadajcych
wiato nad ciemno, prawd nad kamstwo, denie do
postpu nad prby powrotu w mroki przeszoci. My
podajemy im rk.
Przyjaciele Bojownikw Republikaskiej Hiszpanii (ACER)
Lise London-Ricol, honorowy prezydent ACER, oficer
Orderu
Legionu
Honorowego,
czonek
Brygad
Midzynarodowych, wizie Ruchu Oporu.
Cecilia Rol-Tanquy, honorowy prezydent ACER, czonkini
Brygad Midzynarodowych, uczestniczcy w wyzwalaniu
Parya w 1944 r.
Francuase Asensi, wiceprezydent ACER, deputowany
Jose Fort, prezydent ACER, dziennikarz, czonek Brygad
Midzynarodowych
Jean-Claude Lefort, wiceprezydent ACER, deputowany, syn
czonka Brygad Midzynarodowych
Pierre Rebiere sekretarz generalny ACER, syn czonka
Brygad Midzynarodowych, rozstrzelanego przez faszystw w
1942 r.

Skok na irack rop


Wojna w Iraku ma te wymiar ekonomiczny. Ju na
pocztku okupacji 100 dekretw szefa tymczasowych
wadz koalicyjnych Paula Bremera i jego dyrektora ds.
odbudowy Marka Belki zmienio ustrj gospodarczy kraju,
otwierajc drog do liberalizacji stosunkw pracy,
masowej prywatyzacji i penetracji zagranicznego kapitau.
Dzi narzucone wwczas zmiany zaczynaj przynosi
efekty. Plany prywatyzacji irackiej ropy wchodz w ycie.
Na pocztku tego roku rzd w Bagdadzie przyj projekt
nowego Prawa Naftowego. Waszyngton i Londyn
naciskay na to od dawna, a sekundowa im
Midzynarodowy Fundusz Walutowy, ktry ju w grudniu
2005 r. zawar z irackim rzdem porozumienie
uzaleniajce anulowanie czci zaduenia Iraku od
zmiany regu eksploatacji z naftowych.
Nowe Prawo Naftowe opracowano pod kierunkiem
ekspertw z amerykaskich korporacji. Dokument, ktry
lobbyci i rzdy okupacyjne znaj od dawna zosta
przedstawiony w irackim parlamencie dopiero w lutym. Ma
on uchwali prawo ju w marcu. Rzecz jasna przyjcie
nowych przepisw nic w praktyce nie zmieni. Wojna
uniemoliwia wydobycie i eksport ropy (Irak produkuje
mniej ni pod sankcjami ONZ). Otwiera to jednak drog do
przyszych konfliktw. Sprzyja im bdzie kurczenie si
zasobw tego surowca oraz powrt do gry przedsibiorstw
pastwowych. Kontrola ze strony nowych lewicowych

11

B R Z A S K nr 7 - 8 / 188
rzdw skutecznie zablokowaa ekspansj prywatnych
korporacji w Ameryce Poudniowej (szczeglnie w
Wenezueli, Boliwii oraz w Ekwadorze). Na niczym
spezy nadzieje na opanowanie przynajmniej czci
zasobw rosyjskich. W tej sytuacji trudno si dziwi
determinacji rad nadzorczych trzech sistr (Shell, Exxon,
BP) w deniu do opanowania olbrzymich zasobw Iraku.
Jeli ju dostan swoj dziak od Bagdadu, choby bya
ona tylko na papierze, trudno je bdzie z niej wyprze.
Tym bardziej, e sekciarski klucz, wedle ktrego rekrutuje
si w Iraku urzdnikw rzdowych sprzyja korupcji i
kompradoryzacji tamtejszych elit polityczno-religijnoplemiennych.
Nowe prawo otwiera drog do zawierania z
zagranicznymi korporacjami naftowymi umw zwanych
Porozumieniami o Udziale w Produkcji (Production
Sharing Agreements PSA). Co prawda w dokumentach,
nad ktrymi radzi parlament nosz one miano Umowy o
Eksploatacji i Ryzyku (Exploration and Risk Contracts),
ale de facto stanowi zradykalizowan wersj PSA.
Konkretne zapisy sformuowano tak, eby maksymalnie
uatwi ycie prywatnemu kapitaowi.
I tak np. Artyku 41 legalizuje obchodzenie procedury
negocjacyjnej przy zawieraniu porozumie midzy
irackimi wadzami a zagranicznymi korporacjami. Artyku
11 odbiera parlamentowi moliwo weryfikacji
zawieranych umw. Artyku 35 pozwala wycza
pastwo irackie z udziau w zyskach z wydobycia ropy
(nie okrelono minimalnego poziomu udziau pastwa w
zyskach). Artyku 9 podkopuje pozycj przedsibiorstw
irackich wzgldem inwestorw zagranicznych (ktre
jedynie zachca do wsppracy nie gwarantujc np.
transferu technologii). Artyku 4 ogranicza moliwo
regulacji ze strony pastwa np. w kwestiach
ekologicznych.
Shell, Exxon i BP uzyskaj moliwo eksploatacji
irackich z na 35 lat. Po raz pierwszy od 1972 r., gdy
Irak znacjonalizowa rop zagraniczne koncerny bd
mogy dziaa w tym kraju na tak wielk skal. Co wicej,
ustawa zezwala aby w pocztkowym okresie
zatrzymyway do 70% zyskw z wydobycia.
Irak jest trzeci potg naftow na wiecie. Ponad
10% zarejestrowanych na wiecie z tego surowca
znajduje si na terytorium tego kraju. Ropa naftowa w
irackiej gospodarce gra rol decydujc. W sektorze
naftowym wytwarza si obecnie 70% PKB, a zyski z ropy
stanowi a 95% dochodw irackiego budetu. Oddanie
sektora naftowego na kilka dziesicioleci w rce
prywatnych korporacji z USA i Wielkiej Brytanii oznacza
koniec ekonomicznej, a w konsekwencji take politycznej
niezalenoci Iraku.
Mimo okropnoci wojny i okupacji wiadomo tych
niebezpieczestw jest coraz powszechniejsza wrd
Irakijczykw, przede wszystkim za wrd irackich
nafciarzy. Zwizkowcy dziaajcy w sektorze ju
zapowiedzieli walk przeciw nowemu prawu. Awangard
tej walki jest Iracka Federacja Zwizkw Naftowych.
Hasan Djuma, przewodniczcy organizacji skupiajcej 23
tys. spord 36 tys. zatrudnionych w sektorze naftowym na

lipiec sierpie 2007


poudniu kraju powiedzia 8 lutego podczas spotkania 200
delegatw zwizku w Basrze, e nowelizacja jest
dziaaniem przeciwko
przyszoci
Irakijczykw.
Nafciarzy wspieraj inne federacje zwizkowe. W grudniu
ub. roku liderzy piciu federacji zrzeszajcych setki tysicy
irackich pracownikw wydali w Ammanie wsplne
owiadczenie potpiajce Prawo Naftowe jako zagroenie
dla suwerennoci kraju. Tego samego zdania s
midzynarodowe organizacje zajmujce si analizami
polityki naftowej. Ewa Jasiewicz z londyskiego oddziau
niezalenego orodka analitycznego Platform twierdzi, e
niesprawiedliwe, nieprzejrzyste, niedemokratyczne zapisy
Prawa Naftowego odbijaj wpywy i interesy zewntrznych
aktorw rzdw USA i Wielkiej Brytanii oraz
protegowanych przez nie prywatnych firm. S one
ukoronowaniem procesu, ktry doprowadzi do wojny i
stanowi jej stawk. To faktyczna wyprzeda i wydanie
irackiej ropy na up zagranicznych koncernw.
Negatywne konsekwencje zawierania umw PSA s
dobrze znane w regionie. Tym wiksze jest znaczenie walk
prowadzonych przez irackich robotnikw. Ich klska
oznaczaaby
wzmocnienie
neoliberalnej
logiki
prywatyzacji, ktr USA i Midzynarodowy Fundusz
Walutowy narzucaj dzi w caym regionie. Ich
zwycistwo
bdzie
rwnoznaczne
z
odparciem
neoliberalnej globalizacji na najwaniejszym froncie, tam
gdzie przybiera ona niczym nieosonite oblicze
barbarzystwa.
Przemysaw Wielgosz
Artyku ukaza si w "Le Monde Diplomatique-Edycja Polska"

12

BRZASK

nr 7 - 8 / 188

Narodowy komunizm
Z zainteresowaniem przeczytaem artyku p. Justyny
Brzozowskiej pt. Narodowy komunizm" (Dzi"
2007 nr 1). Autorka poruszya temat - prawie e tabu
we wspczesnej polityce. Uchylia bowiem rbek
tajemnicy o polskim narodowym komunizmie
okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i
wskazaa, na czym on polega. Rozwaania i oceny
opara na kanwie publikacji Krzysztofa Tyszki pt.
Nacjonalizm w komunizmie. Ideologia narodowa w
Zwizku Radzieckim i Polsce Ludowej" oraz
rozwaa Kazimierza Duskiego i Zbigniewa
Zauskiego na ten temat.
Naleaoby zatem przybliy czytelnikowi temat i
odpowiedzie na zasadnicze pytanie: czy Polska
Rzeczpospolita Ludowa bya pastwem polskim w
cigu historycznym, czy niebytem pastwowoci
polskiej - rzdem okupacyjnym sowieckiej
agentury"? Dla Polakw odpowied na to pytanie
jest spraw zasadnicz. Wymaga ustalenia prawdy,
prawdy historycznej, niezalenej od orientacji
politycznej. Wymaga tego polska racja stanu!
Ustalenie prawdy historycznej o tym, czym bya
PRL dla Polski i narodu, powinno pocign za sob
konsekwencje prawne - czy polskie prawo bdzie
suy wszystkim Polakom, czy bd rwni wobec
prawa, czy - wg opcji rzdzcych naszym pastwem
po obaleniu PRL-u, bd take nierwni"; czy
prawo bdzie suy, jak dotychczas, tym, ktrzy
przyczynili si do obalenia PRL-u, a represyjne
wobec tych, ktrzy obalon Polsk Ludow
budowali.
Problem ten dotyczy wielu milionw Polakw,
ktrzy brali udzia w utrwalaniu Polski Ludowej w
mniejszym lub wikszym zakresie. Byli dziaaczami
lub czonkami PPR, PPS, SL, SP, SD, zwizkw
zawodowych, organizacji modzieowych. Popierani
przez te partie realizowali program wadzy ludowej
w szkoach, instytucjach naukowych, byli twrcami
kultury i sztuki popieranej przez t wadz; byli
budowniczymi narodowej gospodarki, stali na stray
tej wadzy penic sub w wojsku, milicji,
subach specjalnych (wywiadzie i kontrwywiadzie),
stray
granicznej,
dyplomacji,
wadzy
ustawodawczej i administracji.
Sowem - prawie wszyscy Polacy budowali zrby
tego pastwa ludowego, w ktrego dziejach znikna
dyktatura pienidza, gdzie bardziej ceniono doktorat
z filozofii ni fortun osignit przez badylarzy",
gdzie wypadao mie na pce dziea literatury
polskiej,
a
Konkurs
Chopinowski
czy
Wieniawskiego mia wielokrotnie wicej fanw ni
dzi. Wartoci te wtaczali wczeni rzdzcy narodowi komunici! Pan Tadeusz" Mickiewicza

lipiec sierpie 2007

trafi pod strzechy. W dziejach tego niebytu"


pastwowoci polskiej, przecie u boku Armii
Czerwonej,
Wojsko Polskie wyzwolio ziemie polskie spod
okupacji niemieckiej, wbijao supy graniczne na
naszych starych ziemiach piastowskich nad Odr i
Nys uyck, na ziemiach polskich z 497 km
granicy morskiej. Wadze PRL zostay uznane przez
wszystkie pastwa naszego globu. Wadzy tej
jedynie nie uznawa samozwaczy rzd londyski",
oparty o zwolennikw i resztki dygnitarzy
przedwojennych rzdw pisudczyzny.
Przewodni si budowy pastwa ludowego bya
Polska Partia Robotnicza, powstaa w czasie
okupacji niemieckiej, podejmujc walk z
okupantem. Pod przywdztwem Wadysawa
Gomuki i organizatorw partyzanckiej Gwardii
Ludowej Mieczysawa Moczara, a pniej - Armii
Ludowej
pod
dowdztwem
gen.
Michaa
ymierskiego--Roli - dowdcy i marszaka Wojska
Polskiego. Pod przewodem Gomuki PPR bya parti
demokratyczn i oglnonarodow. W swoim
programie postanowia i polsk drog do
socjalizmu". Na tej drodze jednak, w latach
1949-1954, pojawiy si znaczce przeszkody. PPR,
po zjednoczeniu z Polsk Parti Socjalistyczn i
powstaniu PZPR, szybko zostaa opanowana przez
przybyych z Moskwy dziaaczy tzw. Centralnego
Biura Komunistw Polskich (CBKP), powstaego
2.02.1944 pod wodz Jakuba Bermana. CBKP
powstaa jako przeciwstawna sia PPR, ktra
powstaa przecie ju w styczniu 1942 r. w
okupowanej Polsce. Zamierzaa poda polsk
drog do socjalizmu, aeby unikn bdw, jakie
popenio WKPb w ZSRR z winy si trockistowskich
- nienarodowych komunistw (pisaem o tym w
mojej pracy O sprawiedliw ocen Polskiej Partii
Robotniczej",
wydanej
przez
Robotnicze
Towarzystwo Spoeczne Samopomoc" w odzi w
2002 r.). Polska Partia Robotnicza, od swego zarania,
staa na stray narodowej tosamoci! V Polacy
mog by dumni z osigni PRL. Osignicia te s
gboko ukrywane przed modym pokoleniem
Polakw przez wspczesne wadze. Karmi si je
nieprawd o tamtym okresie pastwa polskiego.
Ukrywa si przed nim fakty, e w PRL nie byo
bezrobocia, masowego zjawiska niedoywionych
dzieci, tysicy bezdomnych ludzi, powszechnego
strachu o to, co przyniesie nastpny dzie. Zataja si
osignicia PRL w odbudowie zniszcze wojennych
i rozwoju gospodarczym, stawiajcym Polsk na 10
miejscu w wiecie. Ukrywa si przed modym
pokoleniem prawd, e dziki tej wadzy, w kilka lat
po wojnie, zlikwidowano analfabetyzm - spucizn
po rzdach janiepaskiej I i II Rzeczypospolitej,
13

BRZASK

nr 7 - 8 / 188

zlikwidowano chorob spoeczn, jak bya w


owych czasach grulica. O tym, e szkolnictwo
wszystkich szczebli byo w PRL bezpatne, a
absolwenci szk rednich i wyszych kierowani
byli bezporednio do pracy w wybranym zawodzie,
e bezpatne byo lecznictwo. Pomija si milczeniem
osignicia w dziedzinie kultury i owiaty - o
powstaych w tym czasie wyszych uczelniach i
instytutach naukowych, teatrach, bezpatnych
bibliotekach, osignicia np. w budownictwie
mieszka komunalnych i spdzielczych, tanioci
czynszw,
niskich opat za wiato i
wod .Wspczesne wadze bagatelizuj te
osignicia, wymiewaj je jako blokowiska, nie
wspominaj jednak, e bya to najkrtsza droga do
uzyskania tanich mieszka przez miliony Polakw.
(...)

Wobec
niewtpliwych
osigni
gospodarczych, spoecznych i kulturowych, czym
jest lustracja, dziaania Instytutu Pamici
Narodowej, powoanego przez obalaczy PRL?
Nienawistnym dziaaniem, wymierzonym przeciwko
tym, ktrzy budowali Polsk sprawiedliwoci
spoecznej, ktr rzewnie wspominaj miliony
Polakw, ktrym - skromnie mwic - yje si
gorzej i z niepewnoci jutra. IPN sprowadza Polsk
Ludow
do
obozu
koncentracyjnego.
W
podrcznikach szkolnych upowszechnia si czarnobiay obraz PRL - komunistycznego zniewolenia".
miem twierdzi, e propagowanie tego faszywego
obrazu spowodowane jest faktyczn niemoliwoci
wymazania ogromu osigni, jakich dokonao to
ludowe pastwo w porwnaniu z osigniciami"
obecnego pastwa, nazwanego III Rzeczpospolit, a
zwaszcza
rzdw
budowniczych
IV
Rzeczypospolitej.
Chorobliwe,
powodowane
bezzasadn nienawici poszukiwanie agentw
peerelowskich wrd posw, senatorw, dziaaczy
administracji pastwowej, a nawet dziennikarzy,
ksiy i biskupw, budzi wrd normalnie
zachowujcych si ludzi umiech politowania.
Polakw, ktrzy podjli wspprac z polskim
wywiadem,
kontrwywiadem
czy
Milicj
Obywatelsk, nie mona traktowa jak przestpcw.
Suyli Polsce, byli jej obrocami, stali na stray jej
bezpieczestwa. Naley ich uszanowa, a nie
traktowa jak przestpcw, Zachodzi przy tym
pytanie; kim dla wymiaru sprawiedliwoci s agenci
nie polskiego wywiadu, lecz wywiadw obcych,
ktrzy doprowadzili Polsk do obecnego stanu
prawie e bankructwa, na miar republik
bananowych", gdzie znaczna cz ludzi yje w
ubstwie?
Na zakoczenie przytocz nastpujce zdarzenie,
ktre miao miejsce w 1978 r. w Warszawie.
Przebywa wtedy z wizyt w Polsce Ludowej

lipiec sierpie 2007

wczesny prezydent Stanw Zjednoczonych Jimmy


Carter z maonk oraz z towarzyszcym mu doradc
do spraw wschodnich, Zbigniewem Brzeziskim,
ktry zoy wizyt prymasowi Polski, kardynaowi
Stefanowi Wyszyskiemu. W czasie tej wizyty, na
sugestie Brzeziskiego, wrogie wobec Ukadu
Warszawskiej i Polski Ludowej, prymas spokojnie,
ale stanowczo, wypowiedzia m.in. takie zdanie
Panie profesorze, Polska nie powinna i nie bdzie
prowadzi polityki amerykaskiej, Polska bdzie
realizowa polityk polsk (K. Kkol, Spowied
pogromcy Kocioa' s. 77). Warto zapamita te
sowa Prymasa Tysiclecia.
pk Stefan Wachowiak Pozna

LISTY DO REDAKCJI
Witam serdecznie towarzyszy
Chciabym poruszy temat bezrobocia w naszym
kraju takie tematy jak ten warto poruszy na amach
Brzasku.
W naszym kraju mao mwi si o tym zjawisku a
przecie tyle obywateli juz wyjechao z naszego
kraju. Kapitalizm jaki mamy teraz obecnie to wyzysk
czowieka przez czowieka czyli mwic krtko
mamy system kapitalizm dziewitnastego wieku, tak
jak nasi dziadowie te mczyli si wtedy a ich
wnukowie teraz. Tak nie moe by, e czowiek,
ktry szuka pracy, czy nawet jeli j ju ma, to za
jakie pienidze, pracuje teraz pensja to 800, gra
1200 zotych, i co jak w dzisiejszych czasach ma on
przey. Poruszam dlatego ten temat gdy sam
szukam pracy, oczywicie s prace i to powiem duo
jest ale wynagrodzenie jest niskie. Dlatego mamy
takie bezrobocie, bo ludzie niech chc podejmowa
tych prac.
W dzisiejszych czasach wynagrodzenie
powinno, tak mi si wydaje jak na zachodzie. Pytam
sie czy my zwykli obywatele mamy inne odki od
tych
kapitalistycznych
burujw
oni sdz, e tak. To ciekawe, a przecie oni
wychowywali si w tym samym systemie co kady
obywatel czyli zwyky szarak. Nie powinno tak by a
pniej mamy, e ludzie popeniaj przestpstwa,
samobjstwa itp.
Zawraca si nam gow takimi sprawami jak
lustracja czy deubekizacja. Kogo to powinno
obchodzi? Takie czasy byy i ju, zwyky szarak to
si martwi jak wyy do pierwszego, jak dzieci
14

BRZASK

nr 7 - 8 / 188

wychowa na porzdnych obywateli i eby miay co


zje. Tym rzd si nie zajmuje, tylko takimi
sprawami jak wspomniaem.
Druga sprawa to taka, e w sejmie jest ju
ustawa o zlikwidowaniu ogrdkw pracowniczych.
To absurd. Moim zdaniem nie kadego sta
wyjecha na urlop. A gdy go nie sta na wyjazd, to
wyjeda na dziak i teraz panowie chc ogrdki
dziakowe zlikwidowa, bo brakuje im terenw na
rozbudow mieszka czy nawet na pola golfowe, a
co z tymi zwykymi obywatelami, zwykymi
emerytami? To dla nich jedyna rozrywka na dziace.
Oni chc to zabra czy nawet jest moliwo
wykupu, ale czy polskiego emeryta na to sta? Jak
ma godow emerytur. Trzeba si opamita, nie
wolno tak traktowa ludzi. Przecie czowiek nie
jest rzecz, ktr mona wyrzuci jak psa. Trzeba
to jak najszybciej zmieni.
Z powaaniem
Piotr Haski
Szanowny Towarzyszu!
Na naszych oczach dokonuje si zbrodnia na narodzie
polskim!
W Polsce znowu doszy do gosu siy reakcyjnej' buruazji,
wzniecajc nienawi -odwet. Ustawa "nowego prawa"
wszechobecnie panujcych monowadcw, nakazuje
Polakom wykreli z pamici Polsk Ludow! Czy zatem
moralne jest, godzi si depta dorobek caego narodu?
Najlepiej byoby wysa w niebyt wszystkich i mnie i Ciebie
Towarzyszu. Na czele naprawiaczy historii s - rzd z
caym PiS-m, a zwaszcza sfora pseudo historykw z IPNu, sdz - jeli z krajobrazu naszych miast i wsi zburz po
ZSRR-owskie elementy, pomniki z czasw PRL-u, napisz
"now histori", zlustruj wszystkich Polakw, urodzonych
przed 1979 rokiem, zdejm tablice z napisami ulic, odbior
szkoom nadane nazwy itd...to znajd si wszyscy od razu
w tzw. IV RP. To uuda, korzenie pamici Polskiego
Narodu sigaj bardzo daleko! Przypomn niezomno
cierpicych Polakw, walczcych w II wojnie wiatowej. W
1939 roku Polacy musieli si zdoby na najwikszy
heroizm wobec granic, suwerennoci i wolnoci. Ten
heroizm najbardziej wykazaa ludno cywilna i onierze
wszystkich sojuszniczych armii. W bj szed najlepszy
kwiat modziey. W szeregach Ludowego Wojska
Polskiego, Armii Ludowej, Batalionw Chopskich szli
onierze rami w rami z frontow sojusznicz Armi
Czerwon, bronic naszej Ojczyzny. Zbrodni nie mona
zapomnie! Nie mona jej relatywizowa. Kat zawsze
bdzie katem, a ofiara-ofiar! Przypomn, e 1939 roku
nam Polakom nie kto inny tylko Niemcy stworzyli Centrum
Wypdzonych. W bydlcych wagonach transportowali ludzi
w mrone grudniowe dni i noce do nieznanych miejsc,
miejsc masowej zagady,
tam ich pozbawiano
czowieczestwa. Nie wolno zapomnie o tragedii polskiej
ludnoci cywilnej, mczyzn, kobiet i dzieci wypdzonych z

lipiec sierpie 2007


domw, branych si z ulicznych apanek, gnanych do
hitlerowskich obozw koncentracyjnych, wywoonych na
(...) roboty do Niemiec po powstaniu Warszawy. Jeeli
modemu pokoleniu tzw. "wolnej polski" ,a zwaszcza 18
latkom bdziemy mwi prawd o tym okropnym
nieszczciu, nie pozwolimy "nawiedzonym historykom" na
spycanie i faszowanie prawdy o historii II wojny wiatowej i
tam tych minionych lat PRL-u, to tym samym moemy
powstrzyma
niebezpieczestwo
odradzania
si
imperialistycznych, agresywnych ideologii totalitarnych.
Przykadem tego jest w Polsce nasilajca si nowa
okupacja wywaszczeni owa. Tylko w tym proczu
ziomkostwo niemieckie z przyzwolenia prawa polskiego
pozbawio 76 Polakw dachu nad gow, wywaszczajc ich
z domw i rodzinnych gospodarstw z okolic Gdaska,
Sopotu, Katowic, Krakowa. W czerwcu na Warmii i
Mazurach we wsi Narty, Niemcy wysiedlili z rodzinnego
gospodarstwa pastwa Gowackich. A dziw, e rzd Polski
wobec tak drastycznie amanego prawa, zachowuje
pozorowan postaw w tak ywotnym interesie Polakw!
Jak dugo bdzie trwa, to na nowo odrodzone Centrum
Wypdzonych dla Polakw? Uwaam, e wszyscy usiujcy
walczy z histori Polski czy co gorsze j zmienia nie
zasuguj na szacunek. Po 1989 roku nagle wszystkie
ekipy rzdowe i nie ktrych historykw ogarna
zadziwiajca amnezja, ktra dzi pozwala Niemcom
podnosi larum o rzekomej ich krzywdzie, domaga j si od
Polakw zwrotu pozostawionych majtkw. W tym celu
ziomkostwo niemieckie utworzyo Niemieckie Centrum
Wpdzonych. Tak, jak kiedy przedwojenni sanacyjni
zdrajcy bratali si i knuli z zachodnimi rewizjonistami
przeciwko Polsce, a pniej utopili j we krwi dzisiaj ich
potomkowie, nazywajcy siebie "patriotami", sprzedali
socjalistyczn Polsk, rabujc i oddajc dorobek trzech
pokole, faszystowskiemu rewizjonistyczno-amerykaskozachodniemu kapitaowi. Taki jest patriotyzm polskiej
buruazji?! Drogi Towarzyszu! Wyzwaniem tej chwili jest
obrona! Tam gdzie trzeba czynnie walczy o zachowanie
wszystkich pamitek przeszoci, jaka by ona nie bya i
dobrego imienia Polakw. Pami jest fundamentem
Narodu! Nie mona jej niczym wymaza, stumi - jest
wiecznie ywa! Wyrzekajc si pamici tracimy godno i
tosamo. Wiemy, e buruazyjnej hydrze, onierze
Ludowego Wojska Polskiego, Armii Ludowej, Batalionw
Chopskich byli i s nadal sol w oku, Armia Czerwona to
"komunistyczne bydo". Fakty te ka nam pamita o
wszystkich ofiarach tej barbarzyskiej wojny, w ktrej
mier ponioso 6 mln obywateli Polski i 26,6 mln obywateli
Zwizku Radzieckiego. Szczeglnie dbajmy o sdziwych
weteranw wszystkich sojuszniczych armii, o miejsca
martyrologii i symbol Polski Ludowej. Towarzyszu! - na
nowo jestemy wiadkami rozwijajcej si spirali si
imperialistycznych, wzniecajcych w rnych czciach
wiata konflikty zbrojne, dce do dominacji nad
sabszymi pastwami, a w dalszej perspektywie do
globalnej siy wadzy nad wszystkimi. Nasza walka trwa przyjdzie czas na rachunki krzywd!!
Z pozdrowieniami proletariackimi - pozostaje Marceli
Stankowski

15

Kolejny list dotyczy problemu pozornie lokalnego, ale


odnosi si do problemw bardziej oglnych.
Przedstawiona
replika
tow.
Budzynia
zostaa
zignorowana przez adresata.
Szanowny Panie Pawowicz! / odpowiadam na paski
artyku z gazety powiatowej " z dnia 31 maja 2007r. nr 22/
Przy wyjedzie z Oawy przez Odr na zachodnim brzegu
obok mostu stoi na postu mcie kamie, dosy duy,
warzcy kilka ton. Kiedy na tym kamieniu bya tablica
okrelajca, e to miejsce byo walk o wyzwolenie Oawy i
obrony mostu przez onierzy armii radzieckiej. I obecnie ten
goy kamie obdarty z tablicy opisowej zdarzenia, staje si
problemem dla radnego powiatu z PO, znanego prawnika w
Oawie pana Pawowicza, ktry okrela, e ten kamie jako
relikt sowietyzmu, i sugeruje przenie go do zakamarkw
cmentarza w Oawie.
17 lat wolnoci i zwycizcy doszli do wniosku, e zo ley w
sowieckich pomnikach w Polsce? Nie pytajc o zdanie
innych a inni uwaaj, e zo ley daleko z boku, w
rozdanym za bezcen majtku narodowym, zo ley w
zniewoleniu klasy pracowniczej, ktra obecne pracuje za
marne groszy, od witu do nocy, aeby niektrzy janie
panowie chodzili na kupk do zotego nocnika, zo ley w
tym, e nasze dorastajce pokolenia, tuaj si po wiecie
za kawakiem chleba. Szanowny Panie! Gdzie wasze dobro
waszej liberalnej Ojczyzny?
Moja robotnicza ojczyzna jest inna od Paskiej! Moja
Ojczyzna to poszanowanie czowieka pracy, jego trudu i
potu. Przepracowaem w Polsce ponad 40 lat i jestem na
zasuonym wypoczynku i widz wicej i gbiej jak paskie
17 lat wolnoci i swawoli. Pan jest prawnikiem i zdaje Pan
sobie spraw, e za taki stan pastwa, kto odpowie, i kto
za to odpowiada? Za brzydki stan Pastwa odpowiada lud;
ubstwem, ndz, poniewierk.
Pan chepi si 17 latami wolnoci, swawoli, a inne pogldy
na drzewo! Pan patrzy na kamie nad Odr, z wasnego
liberalnego punktu widzenia. Signij pan gbiej, pod tym
kamieniem ley 600 tysicy istnie ludzkich, ktrzy
wyzwalali nasz kraj z niewoli hitlerowskiej i bya to wojna
Ojczyniana i brali w niej udzia wszystkie warstwy
spoeczne i paska warstwa te. I Pan chce aeby ten
kamie znikn z paskiego pola widzenia, bo to relikt
sowiecki.
Mojej matki dwch braci byo rannych podczas II wojny
wiatowej, jeden z nich przy forsowaniu Odry, bdc
onierzami Armii Czerwonej. Ojca siostra przesza szlak
bojowy z nad Oki do Berlina. Braa udzia ochotniczo w
pomocy powstacom Warszawy. Mwia, e ich ochotnikw
z Drugiej Armii Polskiej przez Wis przeszo 2 tysice, a
wrcio I8. Po wojnie wysza za m za andersowca przeyli
razem wiele lat i obecnie s pochowani w Wambierzycach.
I ja uwaam, e im naley si szacunek. I skoro Pan
wystawi swoje nazwisko, powinien zaprosi ksidza i
powieci ten kamie!
Co! To s innowiercy, niewierzcy, komunici!
Uwaam, e porzdny ksidz poradzi sobie z tym
problemem, bo komunici, innowiercy, s wycznie w
paskiej gowie!
W mojej rodzinie nikt z wymienionych, nigdy nie by w
partii Komunistycznej. Obecna wasza liberalna polityka i
buta prowadzi was do sojuszy z faszystami w Tallinie.
Wasza polityka prowadzi do sojuszy z Izraelem, ktry z
ssiadami prowadzi polityk z pozycji siy, a nie rozumu,

byli totalnie niszczeni w Europie przez nacjonalizm


hitlerowski, obecnie stosuj te same metody hitlerowskie
z pozycji siy w stosunku do wasnych ssiadw. Strasz
broni atomow.
Co gorsze! Do tego procederu z pozycji siy wcigaj inne
kraje, midzy innymi nasz kraj. Nasze dzieci gin za ich i
Pask niewaciw polityk zagraniczn.. Nasze dzieci
gin na polach naftowych Iraku, Afganistanu. Przelewaj
krew w imi dolara.
Osobicie wstydz si za Paskie pogldy na wiat. I na
szczcie ugrupowanie Paskie samodzielnie nie rzdzi
w Oawie i musi Pan poczeka a umrze pami narodu
Polskiego, aeby urzeczywistniy si Paskie marzenia.
Z szacunkiem! Budzy Wodzimierz

Teksty publikowane wyraaj opinie autorw


i nie zawsze s zgodne z pogldami redakcji.
Redakcja nie zwraca materiaw nie zamwionych,
zastrzega sobie prawo do redagowania nadesanych
tekstw i nadawania im tytuw.

Artykuy i inne materiay w formie elektronicznej


mona przesya poprzez e-mail na adres:
brzask@o2.pl
Korespondencj prosimy przesya tylko na adres:
Komunistyczna Partia Polski
Skr. Poczt. 154
41-300 Dbrowa Grnicza
Redaguje kolegium: Beata Karo,
Krzysztof Szwej redaktor naczelny,
Marian Indelak.
Opat za Brzask naley wpaca poprzez konto
bankowe partii z dopiskiem Za Brzask
NUMER KONTA KPP
PKO BP S.A. Oddz. I Dbrowa Grnicza
28 1020 2498 0000 8202 0183 3995