Está en la página 1de 4

ZWIZEK

KOMUNISTW i r i 3 M 0 tfYDAtfANE a r s I K I E M

SPOgCZNYlil

POLSKICH
.PROLETARIAT"

ii

Droczy C z y t e l n i c y - oddajemy do
Waszych rk n a s z e pismo w nowej
szacie

graficznej.Jej

najefektowniejszy

k s z t a t nie

wynika

przede

47 l a t temu - wraz ze styczniowym


mrozem p r z y s z a na l s k i do Z a

wszystkim z o g r a n i c z e natury t e

g b i a - w o l n o . D z i s i a j jakby z a

chnicznej

pomniano o r o c z n i c y wyzwolenia

i f i n a n s o w e j . N i e bez zna

czenia j e s t rwnie f a k t
p redakcyjny

e zes

stanowi autenty

spod

okupacji

h i t l e r o w s k i e j - czyby

d l a t e g o e wy z w a l a a te ziemie

c z n i amatorzy .Prosimy zatem o wy

Armia Czerwona? Czy by j u zapomnia

rozumiao i pomoc zarwno w sen

no-czy

sie

technicznym,merytorycznym

jak

i materialnym.Fropozycje,uwagi

niechce

si

pamita?

A moe k o r z y s t n i e j w a k t u a l n e j
tuacji

politycznej

nie

zwraca

oraz m a t e r i a y - prosimy p r z e s y a

uwagi na to kto

na a d r e s R e d a k c j i :

p a c j i wy z w e l a ? P y t a w pocobnym

^BRZASK*-42-633 Bytom - s k r . p . 3 3
Natomiast e w e n t u a l n e p r z e s y k i
p i e n i n e - prosimy adresowa na
resze k o n t o :
Bank S l s k i - o d d z i a
Dbrowa G r n i c z a

s t y l u mona by

sy

spod j a k i e j oku

zada

jeszcze wiele

- a i a d r a s a t w tych pyta n i e t r u
dno

znale.Jeno

odpowiedzi

nie

j e s t jednak

pewne

bdzie.

Z n i e j a k o k r o n i k a r s k i e g o obowizku
informujemy,e

nr 3 I 2 - 6 6 6 - 2 I 0 8 5 8 - I 3 2

niemamy

do

czynie

nie ze zbiorow amnezj.DziBejce


na t e r e n i e l s k a i Z a g b i a u g r u
powania l e w i c o w e /

SIRP i

wizek

Komunistw P o l s k i c h ^ F r o l e t e r i a t " /

UWAGA!

przypomniay

wiedzom miejskim

o rocznicy wyzwolenia - skadajc


w i z a n k i kwiatw w miejscach pa
Zimowy wyjazd na wypoczynek

m i c i . SSwoj d r o g czym s tak z a

stwarza z a g r o e n i e d l a drg

absorbowani

oddechowych

nazwy . u l i c

rajcy

miejscy - skoro

z m i e n i o n e , pomniki wybu-

Ale T o b i e to r.ie g r o z i - bo

rzone,projekt

nie w y j e d a s z

p u b l i c z n i e zgoszony?Moe myl nad

do S o l i n y .

z liczn

rodzi-

skutkami

swej

podatku od^komuszenir
racosnej

twrczoci?

Ob z b y t pikne - aby byo prewczlw

CYKL:
NASZ STA"!
Dokumenty Z . R . P F r o l e t a r i a t '

Rezolucja
Zgodnie

zapowiedzi

-publikujemy

dalszy

cig

dokumentw p r z y j t y c h

p r z e z H - g i S l s k o - Z a g b i o w s k i Komwent Z w i z k u Komunistw P o l s k i c h
P r o l e t a r i a t - ktry odby
,

s i w grudniu u b . r w Paacu Kultury Z a g b i a

P o s o w i e Klubu P a r l a m e n t a r n e g o
Konfederacji Polski N i e p o d l e g e j
z g o s i l i wniosek d o P r e z y d i u m

f o r m a t o r w k t r z y pod p a s z c z e m d e
mokracji

rynkowej

wprowadzania

zafundowali

gospodarki

nam z a c o f a n y

ka

Sejmu o p o c i g n i c i e do o d p o w i e

p i t e l i z m . P a m i t a m y z roku 1980 h a s o
d z i a l n o c i c z o n k w 'Wojskowej Ra S o l i d a r n o c i - S o c j a l i z m t a k - w y p a c z e
dy O c a l e n i a Narodowego i c z o n k w n i e n i e . H a i o t o j e s t j u n i e s t e t y z a
Racy

Pastwa z a p o d j c i e

0 wprowadzeniu

decyzji

stanu w o j e n n e g o .

Uczestnicy

Konwentu w n i o s e k

w eaodci

potpiaj i

bezzasadny.I3-go
IO-ta

grudnia

o k r e s czasu

decyzji.Ten
nie

sytuacji

wa

nasz

si

za

tej

chc

naszej

krtki

w jakiej

grozi

sicy

pa

s t w o w y c h . Rwnie z e w n t r z n e wa
nych
ni

zwiastunem n i e k o r z y s t

r e a k c j i . S t a n wojenny

uchro

nas o d t r a g e d i i n a r o d o w e j .

Inna

sprawa

stan wojenny

penej

pr

poli

historycznej

wykreli

okres

Ludowe j . P o l i t y c y c i

istnie
pot

tych latach byo niegodne


kraj

ruin,wybudowano

mieszka,odbudowano

wszechniono

nauk

opiaksocjaln

ze

setki

ty

przemys,upo

k u l t u r , zapewniono

zdrowotn

caemu

spo

e c z e s t w u . H i s t o r i n i e mona d z i e l i
i przyjmowa

nie

S p o e c z e s t w o o l b r z y m i m w y s i k i e m pod-'
nioso

byy

i mwienie

Ojczyzny

stko w

n i e doprowadzone b y o d o z e n i t u ,

runki

spoeczestwu

p i a j c a e m i n i o n e 45- l e c i e . C z y w s z y

znajdo

struktur

wyjanienie

z cigoci

nia P o l s k i

kraj.Wewntrzne wrze

nam r o z p a d

jest

dy .Obecnie nawiedzeni prawicowi


tycy

z e t a r w naszej

pamici

dzi

splotu wydarze

mina

r o c z n i c a wprowadzenia

dramatycznej

na

ten

uwaaj

pomnian h i s t o r i Naszym o b o w i z k i e m

Przeszo

w . g wasnych

upodoba.

j e s t .wsplna, n a l e y

niej

z o s t a w penym s t o p n i u w y k o r z y s c z e r p a d o b r o a o d r z u c a z o . J e s t e m y
t a n y d o naprawy P o l s k i L u d o w e j .
z a s p r a w i e d l i w o c i s p o e c z n , z a demo

B y a p o t r z e b a i moliwo do o d
nowy i

przebucowania P Z P R , o d e j i

od bdw r e a l n e g o
przejcia
budowy
pracy

na

socjalizmu

demokratyczn

sprawiedliwego
ustroju

dla

drog
ludzi

socjalistycznego.

N a l e a o w y k o r z y s t a do prz>..bueowy
towarzyszy
ka

z katowickiego
umiao

wykorzysta

tych

lub n i e

chciao

propozycji.

Doprowadzono do r o z w i z a n i a P a r t i i
1 oddania

Chcemy
tkich

suwerenn

Polsk.

by Polska bya O j c z y z n w s z y s

Polakw,majcych

przekona
Ojczyzna
wym i

swobod

pogldw.Chcemy

aby

b y a wsplnym domem

bogatym.

rodowi

partyjnego.Bye kierownictwo

PZPR n i e

kratyczn

spraw narodu w r c e

re

BRZASK 4 nr 1/92

str

wyboru
nasza

szczli

FJLSKISUU NA

Obz
ni

rzdzcy

wok

wci nakrca

procesu

tzw.

Na czym p o l e g a j e j
Pozornie,jak

rOLSKIji

dekorauni z a c j l

prawdziwy

twiercz

kampa
"grabi spoeczestwo.Spoeczestwo

sens?

w tym celu n a l e y

przedstawicie

l e obozu r z d z c e g o , o z n a c z a ona

likwi

raliowa

sterroryzowa,

sp?

jego w o l o p o r u wobec wyzy.

d a c j wpyww s i k o m u n i s t y c z n y c h n a

s k i w a c z y , zmusi do b e z w z g l d n e g o p o

c a o k s z t e t stosunkw s p o e c z n y c h w

suszestwa

kraju,poniewa

dobrowolnie wszystkich

wpywy t e

podobno r e a l i z o w a

wrcenia

przeszkadza

program p r z y

kapitalistycznego

Argumenty

tego

l e j n haniebn

rodzaju

prowokacj

Lckomunizacja

ko

Fb

katastrofalnej

uwagi

sytuacji

pozb.ywione wpyww i

ci

skutecznego

sie

rzdw

ktrej

ekipy

polityka

alny dowd, e k o m u n i c i
mieli

moliwo
okre

Jaruzelskiego,
stanowi

niepodwa
od

w sprawach k r a j u n i c

lat

do

nie

powie

dzenia.
Ib

drugie:komunici
dzie

sicioleci

ktrzy

od

stanowili

si

na

przela

rozgrabianie

majtku

PRL a tym samym n i e u c z e s t n i c z y l i w


grabiey .Przeciwnie

cenie

na

barki

spoeczestwa

przeciwstawiajc

ciaru

dzi krajem odwetu

dokonujcego

prarcesu d e k o m u n i z a c j i - k t r e g o
cztki

sigaj

poowy

lat

po

pidziesi

t y c h , a k t r y o b z r z d z c y ma

siy

kspi'

rzdzca

wikszoci

e przez 45

lat

stwier

prezydenckie,

prawdziwe o b l i c z e

munizacji,ktrej

deko

zasadniczym celem ;

jest p r z e j c i e u s p o e c z n i o n e j
noci

pastwowej,stworzonej

pracy

wyrzecze

ludzi

was

kosztem

pracy-przez

kapitalistycznych z o d z i e i .

za

ten
j

nosi

i.A

i maej

nazw

polityki

p r y w a t y

zatem dekomunizacja

to

d o p r o w a d z e n i e do r u i n y

p r z e m y s u pa

stwowego -aby mona go

byo

z a m i a r cen s p r z e d a

za be:'

prywa-nym w a c i c i e l on

Lekomunizac j a

o d s u n i c i u od wpyww k o r c u n i s t w -

i faktyczna

s i z r e s z t dawno d o k o n a o , i n i e

wikszo:

L.Wasa.

d o p r o w a d z i do k o n c a - p o i e g a niae na
co

zrr.

przele

odbudowy

dzi w c z a s i e kampanii

proces
istota

z o b r o n y sv.

=kol ab :rowaa z komun=-jak

przeladowania.
sana

na

spoeczestwa z a t o

W jzyku w i e l k i e j

trzecie:

pracy

interesw.

przez

s i temu p r o c e d e r o w i w y w o y w a l i
Ib

spo

narzdzie

pracujc, j

lizmu,to w z i c i e

T a k i e jest

kilku

dowan - m n i e j s z o w r Z F R , n i g d , y n i e
godzili

wic

Lekomunizacja j e d n o c z e n i e t o

zosta

dziaania w

stanowi

ich y c i o w y c h c e l w i

kraju.

p i e r w s z e : s i y komunistyczne

niejak

zdobyczy

s z e n i a i c h do r e z y g n a c j i

Z u d z i pracy o d r z e c z y w i s t y c h p r z y
czyn

si

ubezwasnowolnienia ludzi

politycz

n,majc n a c e l u o d w r c e n i e

wyrzeczenia

ecznych z okresu FRL.

raju.

stanowi

to

porednio

obnika

jjekoir.uhlecja

to

pac

wzrost

zamroen

realnych.
cen

inf-

T B o d e b r a n i u i m t e g q c z e g o n i g d y n i e cja b o g a c e n i e s i p r y w a i n y c h f i r m
p o s i a d a l i , l e c z n a l i k w i d a c j i s t o s u n rodzimych i z a g r a h i c z n y c h - k o s z t e m .
kw

ustrojowych,ktre

panujcej

przeszkadzaj

dzi mniejszoci

jej

?.&

g r e n i c z n y m mocodawcom - b e z p r z e s z k d

BRZASK -

nrI/92 -str.'j

d o s t p u do d b r kultury

i wypoczynku

obnienia pozi.T.u y c i a s p o e c z e s t w a

Oto czym j e s t w i s t o c i e

dekomunizacji

Lekomunizacja

O'.

ze

strony

to masowe b e z r o b o c i e

i eksterminacja

polityki

socjalnej

to l i k w i d a c j a

socjalnych l u d z i

pracy:

baamutnym s f o r m u o

waniem dokonuje

si

faktycznie uni

cestwienia wszystkiego

wobec r e n c i s t w i emerytw.
Dekomunizacja

pod obudnym i

zdobyczy

obkw,

kilka

pokole l u d z i

Etzie to

trwao

tak

co

stworzyo

pracy w P o l s c e .
dugo

dopki

zdrowiaj o g u p i a e s p o e c z e s t w o b d z i e s i z
tym g o d z i i p o p i e r a ^ w y z y s k i w a c z y
i tanich lekw, bc z p e m e j Owiaty,
/ obserwator/
^_
przedszkoli, bezpatne j

suby

W Sejmie d z i e j s i r z e c z y niespotykane w Parlamentach


innych k r a j w.Znany

ze

swej o g r a n i c z o n e j do minimum

-organ Okr

kultury p o l i t y c z n e j - p o s e i s z e f K . P . N - Leszek Mo
czulski - dopuci
strony

sali

si

sownej

sejmowej,ale

take

obrazy

nie

tylko

|RZiSK:
gowego Korni

lewej

ponad dwumilionowej

te tu

rze

wczego Zwi

szy czonkw b . PZPR. Fakt ten spotka s i z pewnoci z

zku Komunis

waciw r e a k c j p o s w S o j u s z u Lewicy Demokratycznej.

tw

W niewybredny sposb obraono take e l e k t o r a t S . L . D


V.1 imi wyszych r a c j i - n a l e a o b y n i e traktowa^wystpu*posa M o c z u l s k i e g o j a k o i s t o t n e w y c a r z e n i e par
lamentarne.To b y , j e s t

i chyba j e s z c z e dugo b d z i e

czowiek n a w i e d z o n y . O s t a t n i o nieco o g u p i a y - b o a r e
sztowa Go n i e c h c , a l e wadzy te n i e maj ochoty da
Typ wodza - n i e moe y w p r n i - wic p r b u j e z a a
kcentowa

swoj obecno na a r e n i e p o l i t y c z n e j .

^ Wystp!- wywoa zaenowanie nawet wrd czonkw i sym


patykw K . P . N N a t u r a l n r z e c z musi on spowodowa
utrat popularnoci
prezydenckich

dla

tej

ocpowiedziay

P a r t i i . W y n i k i wyborw
jednoznacznie j a k a

jest

pozycja p . M o c z u l s k i e g o . W y b o r y parlementarne -bez suk


cesu - a zdobyte p o p a r c i e to forma sprzeciwu l a , 3 *
Nawiasem - warto z a s t a n o w i s i nad tym co d z i a o b y
si w F o l s c e w przypadku wygrania wybotfw prezyden
kich

prze-z kaneycata M o c z u l s k i e g o ? O c z y w i c i e n i e

bdziemy

popularyzowa

papieru d l a takiego

p o s t a c i p . K , - szkoda naszego

indywidum.Jest

t y l e wanych

spraw

do r o z w i z a n i a przez Perlament - a tu t a k i k a n a .
WHjrry n a d z i e j e, tym razem p o l i t y k Moczulski
fundowa

s o b i e moralny p o g r z e b .
/ ak/

za

Wykona

Folskicij

FROLETARIA
w Dbrowie
Grniczej.
-

siedziba
0KW-Dbrowa
Grnicza
ul.

Pojazdowa
16

-konto OKW
Bank G o s k i
oddzia
Dbrowa G.
|nr3I2-666-210858-132
-redakcja
42-633 bytom
skr .poczt 3
j-oczekujemy

n^|

korespondenc
- liczymy

na

wsparcie

fi

nansowe

naszjjj

dziaalnoci