Está en la página 1de 16

Proletariusze wszystkich krajw, czcie si!

BRZASK
PISMO KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI
ISSN 14298279

WRZESIE 2015
W numerze rwnie:
Obz KPP

Stanowisko Europejskiej
Inicjatywy Komunistycznej
wobec TTIP

Co zrobiaby KKE na miejscu


Syrizy

Libascy komunisci
przeciw ISIS

Kurdowie w rozgrywce
mocarstw

Walka klas zamiast wojny


swiatowej konferencja
w Monachium

NR 09/266

Midzynarodowe Spotkanie
Lewicy w Karkonoszach

29 sierpnia br. odbyo si w Pomeznich Boudach (na Przeczy


11 Okraj) po czeskiej stronie Karkonoszy tradycyjne spotkanie ko
munistw, socjalistw, rewolucyjnych socjaldemokratw, zwiz
kowcw, przedstawicieli postpowych organizacji w tym
II Podbeskidzkie forum
Obrocw Czeskiego Pogranicza i organizacji modzieowej
dyskusyjne
14
KPCzM.
Na Spotkanie przybyy liczne delegacje partii komunistycznych
71 rocznica zbrodni NSZ
i innych lewicowych organizacji z Niemiec, m.in. DKP, KPD,
w Rzbcu
14 Zwizku na rzecz Odbudowy KPD. Aktywny udzia w Spotkaniu
wzia udzia delegacja Komunistycznej Partii Polski, na czele z
tow. Dr Beat Karo Sekretarz Generaln KPP. W skad delegacji wchodzili take tow. Walerian Kozi
ca i Zbigniew Wiktor z Wrocawskiego OKW. Widoczni byli polscy koledzy z Lewicy z przygranicznych
powiatw. Ogem w Spotkaniu wzio udzia ponad 200 uczestnikw, demonstrujcych powiewajce
czerwone sztandary.
Program Spotkania by bardzo napity a jego realizacja przebiegaa nie bez trudnoci, gdy miejscowe
wadze odmwiy zorganizowania demonstracji na pobliskim parkingu. W tej sytuacji Spotkanie odbyo
si przed dawnym przejciem granicznym, co na 2 godziny utrudnio ruch transgraniczny. Spotkanie jak
co roku prowadzi tow. Jaroslav Ondrek z KO KPCzM w Trutnowie, ktry powita uczestnikw, goci
zagranicznych oraz wskaza na wielkie znaczenie midzynarodowej solidarnoci lewicy. Narasta zagro
enie wojny, pogbia si kryzys gospodarczy, umacniaj si organizacje faszystowskie, musimy ze
wrze szeregi, budowa i umacnia nowy szeroki front ludowy. W ten sposb nawizujemy do tradycji
naszych Spotka.
Z du uwag zebrani wysuchali posa na Sejm Czeskiej Republiki tow. Zdenka Ondrka, ktry przed
stawi sytuacj polityczn Czech, narastajce nierwnoci spoeczne i ekonomiczne, rosnce bezrobo
cie oraz nasilajce si napicia midzynarodowe, szczeglnie konflikt na Ukrainie, zagroenia NATO
i rosnc fal uchodcw z Syrii, Libii, Iraku, Afryki Pnocnej. Odpowiedzialno za t destabilizacj
i katastrof humanitarn ponosz Stany Zjednoczone i NATO za spraw wczeniejszych wojen, ale ne
Przedwojenni jezuici
antysemici

Z YCIA PARTII

BRZASK

gatywne nastpstwa spadaj na Europ, w tym


take na Czechy.
Tow. Jaroslav Doubrava senator Czeskiej Repu
bliki poinformowa o pracy Senatu i odnis si do
niektrych kwestii polityki wewntrznej rzdu pre
miera Sobotki, negliujc jej antyludowy charakter.
Tow. Gerd Hommel z Drezna Przewodniczcy
RFB (Rotfront Bund) mwi o narastajcych pro
blemach spoecznoekonomicznych i politycznych
w Niemczech, w szczeglnoci arogancji wadzy,
ktra za nic ma problemy wiata pracy. W Niem
czech umacniaj si i rosn w si neofaszyci.
Tow. Vra ikov Przewodniczca KO KPCzM
w Trutnowie mwia o dziaalnoci Partii w Trutno
wie i w Podkarkonoszach, zwrcia uwag na ak
tywno spoeczn pracujcych kobiet. Na
szczeblu powiatu i wojewdztwa Hrdec Kralov
wydajemy liczne ulotki, gazety i wydawnictwa, kt
re informuj i jednocz naszych towarzyszy i sym
patykw.
Nastpnie zabra gos tow. Gerhard Langguth
przewodniczcy Partii Lewicy z BerlinaLichten
berga, ktry okreli aktywno niemieckiej lewicy
w Niemczech, szczeglnie w Berlinie. Wrd Le
wicy dziaaj liczni komunici, tworzcy w niej na
wet wasn frakcj, co tworzy ideowy pomost dla
gbszej wsppracy z innymi partiami komuni
stycznymi. Jednoczenie Lewica niemiecka dziki
cisej wsppracy z lewicowymi zwizkowcami ma
sw frakcj poselsk w Bundestagu.
Tow. Dr Jzef Skala czonek KC KPCzM nawie
tli polityk midzynarodow Czeskiej Republiki,
Unii Europejskiej i odnis si szerzej do kwestii
uchodcw i polityki USA i NATO. Wskaza na
sprzeczne tendencje w polityce USA, ktre s na
stpstwem osabienia pozycji partii demokratycz
nej i prezydenta B. Obamy oraz konsolidacji
konserwatystw z obozu republikaskiego, ktrzy
szykuj si do objcia rzdw po zwyciskich (jak

WRZESIE 2015

przewiduj) wyborach prezydenckich w 2016 r.


Tow. Beata Karo poinformowaa o sytuacji w Pol
sce, o gwnych sprzecznociach naszego kraju
i o dziaalnoci naszej Partii. Uczestnikom spotka
nia przekazaa pozdrowienia od KPP. W swoim
wystpieniu przypomniaa o narastaniu tendencji
imperialistycznych. Dodaa, e: Kapitalizm tworzy
atmosfer strachu przed wrogami zewntrznymi
i wewntrznymi, produkujc w ten sposb przy
zwolenie na militaryzm oraz zmniejszanie swobd
obywatelskich. Polska staa si jednym z krajw,
w ktrych ogranicza si wydatki socjalne, a jedno
czenie zwiksza zbrojeniowe. Kupowane s no
we wersje uzbrojenia suce nie do obrony, lecz
ataku i udziau w imperialnych awanturach Wa
szyngtonu. Zyskuj wielkie koncerny zbrojeniowe,
a traci spoeczestwo. Przywoaa kwesti imi
grantw uciekajcych przed wojnami w Syrii i Libii,
wykorzystywanych przez kapitalistw do odwraca
nia uwagi od kryzysu. Wspomniaa rwnie o na
rastajcym antykomunizmie i represjach wobec
komunistw, najwyraniej widocznych na Ukrainie.
Jako bardzo wane zadanie wskazaa szerzenie
wiadomoci klasowej wrd ludzi pracy, wspiera
nie spoecznych protestw oraz przezwycianie
antykomunistycznej propagandy. Na zakoczenie
wezwaa do zachowania internacjonalizmu jako
jednej z gwnych zasad ruchu komunistycznego
oraz wsppracy komunistw z rnych krajw.
Przemwienie naszej Sekretarz Generalnej KKW
spotkao si z du uwag i aprobat, o czym
wiadczya ywa reakcja audytorium i 6krotne
brawa, wiadczce o aprobacie gwnych tez na
szej Sekretarz. W trakcie obrad podchodzili do nas
towarzysze czescy i niemieccy, proszc o adresy,
kontakty i wyraajcy ch nawizania bliszej
wsppracy. Niestety tym razem nie dysponowali
my wiksz iloci naszych Brzaskw, ktre by
szy niczym gorce bueczki.
W nastpnej kolejnoci gos zabra wicemarszaek

Warszawa

WRZESIE 2015

BRZASK

wojewdztwa (kraju) Hrdec Kralov, w ktrego


parlamencie komunici maj 2. pod wzgldem
wikszoci frakcj i tworz rzdow koalicj z so
cjaldemokratami. Wsppraca ta dokumentuje te
z, e jest moliwa pena wsppraca po stronie
lewicy dla dobra wiata pracy i interesw woje
wdztwa. Mona aowa, e nie ma jej na szcze
blu caej republiki. W kocowej czci zabra gos
reprezentant modego pokolenia tow. Vojtech Osi
iak, ktry przedstawi niektre aspekty sytuacji
modziey w Czeskiej Republice.
Na zakoczenie Spotkania przyjto Rezolucj, po
czym uczestnicy odpiewali w trzech jzykach
Midzynarodwk. Cz uczestnikw pomasze
rowaa z rozwinitymi czerwonymi sztandarami na
niek, a pozostali zebrali si w wietlicy pensjo
natu Hoec na dyskusj polityczn z dziaaczami
KPCzM. W dyskusji, ktra trwaa do godz. 15tej
podejmowano liczne wtki dziaalnoci ideowej,
politycznej i zagranicznej KPCz i midzynarodo
wego ruchu komunistycznego i szeroko rozumia
nej lewicy. W dyskusji aktywnie uczestniczyli
polscy towarzysze.
Spotkanie komunistw, socjalistw i przedstawicie
li innych postpowych organizacji w Karkonoszach
pod koniec sierpnia 2015 r. byo wanym wydarze
niem na pograniczu trzech pastw: Czeskiej Repu
bliki, Niemiec i Polski. Miao liczne aspekty
informacyjne i przyczynio si do pogbienia
wsppracy midzy rnymi nurtami lewicy z tych
krajw.
Zbigniew Wiktor

Rezolucja Uczestnikw Manifesta


cji w Pomeznich Boudach
29 sierpnia 2015 r.
Mino ju 93 lata, gdy si tu w Karkonoszach spo
tkali po raz pierwszy proletariusze z obu stron gra
nic,
aby
zademonstrowa
bez
rnic
narodowociowych, wyznaniowych swe denie
do ycia w pokoju i sprawiedliwoci spoecznej.
Jestemy kontynuatorami tej tradycji. Kadego ro
ku spotykamy si tu, Niemcy, Czesi, Polacy
i przedstawiciele innych narodw Europy, aby
wsplnie wyrazi niezomne denie i poparcie
walki dla ich realizacji. Naszym celem jest nie tylko
wzajemna aktywno, ale take i przede wszyst
kim dziaanie z naszymi wsppracownikami,
wspobywatelami i przyjacimi w organizacjach
spoecznych. Cierpliwie, codziennie, przy kadej
okazji musimy wyjania przyczyny naszej aktyw
noci, nasze cele, potrzeb zaangaowania
wszystkich postpowych ludzi.
Jest to zwaszcza wane we wspczesnej dobie,
gdy:

WIAT

nieustannie wzrasta napicie midzynarodowe,


podegacze wojenni z NATO i USA cakiem jaw
nie nawouj do nienawici midzy narodami,
w wojennych konfliktach w rnych miejscach
wiata umieraj dzieci, kobiety i inni niewinni lu
dzie,
cakiem jawnie przejawia si neofaszyzm i to nie
tylko na Ukrainie, ale i w innych krajach,
coraz czciej przejawia si miedzy ludmi szo
winizm, ksenofobia i nienawi rasowa.
Niepokoi nas nasilajcy si napyw emigrantw do
Europy, ktry nie jest zjawiskiem pozytywnym.
Otwarcie trzeba powiedzie, co jest jego przyczy
n, kto go organizuje a moe i popiera i jakie cele
temu towarzysz! Naley go uwanie ledzi, ale
i po ludzku ten problem rozwizywa!
My, Uczestnicy Midzynarodowego Spotkania Le
wicy w Karkonoszach 2015, wzywamy wszystkich
wspobywateli, aby aktywnie wczyli si do walki
przeciwko nasilajcym si przejawom faszyzmu
i innych negatywnych zjawisk dzisiejszego spoe
czestwa! Nikt nie moe powiedzie, e to go nie
dotyczy, e my yjemy w pokoju. To nie jest wyja
nienie, lecz wymwka. Gdy te problemy znajd
si przed naszym progiem, moe by ju za p
no! Miejmy w pamici, e najwikszym nieprzyja
cielem czowieka jest jego bierno i jego wasne
lenistwo.
Proletariusze wszystkich krajw, czcie si!

Obz KPP
W tym roku, po kilkuletniej przerwie, KPP
ponownie zorganizowaa letni obz dla modziey.
Odbywa si on w dniach 1317 sierpnia na
Mazurach. Uczestnicy dyskutowali o biecych
sprawach
organizacyjnych
i
politycznych,
wymieniali si dowiadczeniami, zastanawiali nad
sposobami usprawnienia dziaalnoci, zwaszcza
informacyjnej.
Poza tym zajmowali aktywnoci typowo
obozow, korzystajc z walorw turystycznych
okolicy jezior, rzek i lasw. Najwiksz atrakcj
okaza si spyw kajakowy rzek Czarna Hacza.
W programie obozu znalazy si take piesze
i rowerowe wycieczki po okolicy oraz krtka wizyta
na Litwie a take pywanie w jeziorze. Takim
formom
wypoczynku
sprzyjaa
pogoda,
zachcajca rwnie do dugich wieczornych
rozmw a nawet piewania.
Inicjatywa okazaa si na tyle ciekawa i udana, e
planowane s nastpne obozy i inne formy
wsplnego spdzania czasu, czce element
polityczny z turystycznym i wypoczynkiem.
Beata Karo

WIAT

BRZASK

WRZESIE 2015

Stanowisko Europejskiej Inicjatywy Komunistycznej


wobec T T I P

Partie komunistyczne i robotnicze, zrzeszone


w Europejskiej Inicjatywie Komunistycznej
odrzucaj zdecydowane negocjowany obecnie
pomidzy UE a USA Transatlantycki Traktat o
Handlu i Inwestycjach (TTIP)
Traktat stanowi now prb wzmocnienia
pozycji
monopoli
europejskich
oraz
amerykaskich poprzez stworzenie duego
obszaru gospodarczego bez barier dla
przepywu towarw i inwestycji, ktry
obejmujcy prawie 40% handlu wiatowego,
poow wiatowego PKB i zamieszkay przez
ponad 800 milionw ludzi.
Uwaamy, e negocjacje dotyczce tego
Traktatu s cile zwizane z transformacj
midzynarodowego ukadu si pomidzy
krajami kapitalistycznymi lub grup krajw
kapitalistycznych i wynikaj z zaostrzenia
sprzecznoci z szybko rozwijajcymi si
nowymi mocarstwami kapitalistycznymi, ktre
maj ambicje odgrywania wikszej roli na
arenie midzynarodowej.
Gwnym zadaniem TTIP jest eliminacja
wszelkich
barier
dla
dziaalnoci
kapitalistycznych korporacji po obu stronach
Atlantyku. Wymaga to ujednolicenia przepisw
ustawowych i wykonawczych regulujcych
wiele sektorw gospodarki, w interesie
monopoli,
co
spowoduje
pogorszenie
warunkw
ycia
i
pracy
wikszoci
pracujcych.
Pomimo dwuletnich negocjacji, ktre weszy w
dziewit rund w kwietniu, dokadne warunki

umowy pozostaj utajnione, co wyranie


wskazuje
na
niedemokratyczny
i
imperialistyczny charakter tego projektu UE.
Tymi, ktrzy ponios konsekwencje powstania
i realizacj tej umowy TTIP o handlu i
inwestycji bd pracownicy. W wyniku
transformacji wikszo norm prawnych
regulujcych stosunki pracy, przepisw
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy
oraz prawa do wolnoci zrzeszania si ulegn
niekorzystnym zmianom. Zarwno koncerny z
USA jak i monopole europejskie bd miay
pen
swobod
dziaa
wobec
klasy
robotniczej a narody Europy zostan podane
bezprecedensowemu procesowi nasilenia
wyzysku.
Ponadto ustawodawstwo we wraliwych
obszarach
jak
ochrona
rodowiska,
bezpieczestwa ywnociowego, a take
niektrych usug publicznych, niezbdnych do
ycia milionw ludzi, takich jak zdrowie,
edukacja i gospodarka wodna, bdzie
przedmiotem manipulacji i naciskw monopoli
w celu w celu zwikszenia ich zysku, co
doprowadzi do jeszcze wikszej koncentracji i
centralizacji kapitau na caym wiecie.
Ponadto, podobnie jak i inne umowy o wolnym
handlu, TTIP przewiduje utworzenie organu
arbitraowego pomidzy inwestorami a
pastwem, ktrego celem bdzie danie
koncernom
moliwoci
dochodzenia
odszkodowa
od
pastw
w
razie
niepowodze,
by
tworzy
"bezpieczne
rodowisko dla inwestycji" oraz chroni swoje
zyski.
Europejska
Inicjatywa
Komunistyczna
ostrzega klas pracujc i masy ludowe
pastw czonkowskich Unii Europejskiej, e
TTIP moe by traktowane tylko jako
przeduenie polityki monopoli bdcej w
cakowitej sprzecznoci z ich najbardziej
podstawowymi potrzebami i interesami.
Narody musz zignorowa faszywe obietnice
dotyczce TTIP przedstawiane przez UE oraz
jej organy, a nastpnie ujawni rol si
buruazyjnych nowej socjaldemokracji oraz
oportunistw takich jak Europejska Partia
Lewicy, skadajcych propozycje utrwalenia
UE, ktra w rzeczywistoci, podobnie jak TTIP
czy NATO nie moe by reformowana.
W zwizku z tym wzywamy klas pracujc do
odrzucenia i oporu wobec Traktatu w ramach
walki przeciw monopolom w UE oraz ich
dominacji.

WRZESIE 2015

BRZASK

WIAT

Co zrobiaby KKE gdyby bya na miejscu Syrizy?


Rizospastis 22/08/2015
Czsto syszymy ponisze, dobrze uzasadnione
pytanie: Co bycie zrobili gdybycie byli na miej
scu rzdu Syrizy?
Pytanie nie jest nielogiczne. Ale musimy je wpierw
przedstawi we waciwej perspektywie.
Gdybymy my, Komunistyczna Partia Grecji, byli na
miejscu Syrizy, to znaczy na miejscu buruazyj
nego managementu, w miejscu obrony interesw
kapitau domagajcego si przywrcenia zyskow
noci, pragncego wykorzysta przewag, jak
nadano kapitaowi w ramach UE, strefy euro i ge
neralnie euroatlantyckich sojuszy oraz NATO gdy
bymy byli na miejscu negocjacji w imieniu
greckiego kapitalizmu, siedzc przy okrgych sto
ach UE, strefy euro i innych imperialistycznych or
ganizacji
Gdybymy byli na tym miejscu, nie zrobilibymy
nic wicej ani mniej ni to, co ju zrobia Syriza. Nie
moglibymy nic zrobi, poza posiadaniem podob
nych dylematw: czy powinnimy trwa w strefie
euro czy optowa za bankructwem, kontrolowanym
czy niekontrolowanym i czy przywrci grecki kapi
talizm oparty na drachmie? Patrzylibymy, co od
powiada
bardziej
naszym
kapitalistycznym
interesom i wybralibymy zgodnie z nimi. I to wa
nie zrobia Syriza.
Ale gdybymy byli w tym miejscu, to nie byliby
my ju Parti Komunistyczn, parti klasy pracu
jcej i biednych mas stalibymy si inn parti,
niezdoln do walki w ich imieniu.
To wanie tumaczylimy od 2012 roku, kiedy ro
botnicy prosili nas z dobrymi intencjami abymy
weszli w koalicj rzdow z Syriz, bymy j
wspierali lub przynajmniej tolerowali w piciu, czy
dziesiciu kwestiach.
Tumaczylimy wtedy, e kady rzd buruazyjne
go zarzdzania, ze wszystkimi intencjami, deklara
cjami i autocharakterystyk, ze wzgldu na swe
aspiracje jest obiektywnie przymuszony do poda
nia specyficzn antyludow ciek, poniewa taki
rzd nie jest rezultatem zerwania z kapitaem, jego
potg, imperialistycznymi organizacjami, Uni Eu
ropejsk itd.
Dzi iluzje i zudzenia, e sprawy mogy potoczy
si inaczej umary na naszych oczach.
Bez znaczenia s tu wszystkie prby przykrycia
prawdy przez wszystkie karykaturalne wstawki pro
pagandowe, ktre cigle si powtarza, takie jak
narodowa waluta, kapitalistyczna rekonstrukcja
produkcji, tzw. uczciwy kompromis nie jest wa
ne jak bardzo staraj si dokona retuszu i popra
wi swj makija, by sprzeda si ponownie,
prbujc usidli tych, ktrzy s wciekli lub zawie

dzeni polityk Syrizy i zagna ich do wsplnej za


grody z wacicielami jachtw, przemysem
farmaceutycznym, czy amerykaskimi i niemiecki
mi kapitalistycznymi centrami, ktre wspieraj Gre
xit.
Ale odwrmy na chwil to pytanie:
Co by si stao, gdyby nadesza radykalna zmiana
w relacji si, na korzy klasy pracujcej i biednych
mas? Gdyby zamiast rzdu buruazyjnego zarz
dzania, ktry jest zaledwie narzdziem kapitali
stycznej siy powsta prawdziwy robotniczy i ludowy
rzd, narzdzie robotnikw i mas, w ktrym komu
nici graliby oczywicie decydujc rol?
Tego rodzaju sia rzdowa nie byaby uwiziona
w puapce lepych uliczek, do ktrej prowadz an
tyludowe negocjacje z imperialistycznymi organiza
cjami: Uni Europejsk, Europejskim Bankiem
Centralnym i Midzynarodowym Funduszem Walu
towym. Tego rodzaju rzd nie musiaby nawet roz
poczyna tego rodzaju procesu, ktrym ylimy
przez ostatnie pi miesicy.
Po pierwsze dlatego, poniewa ten rzd nie uzna
waby caego tego instytucjonalnego i prawodaw
czego
programu
skierowanego
przeciwko
robotnikom i masom, nie uznawaby zwizanych
i niezwizanych z memorandum praw, nie uzna
waby adnych rodkw wspierania kapitau,
ochrony jego zyskw i tworzenia oburzajcych
przywilejw dla grup korporacyjnych. Taki rzd
obalaby i odwracaby to wszystko. Nie braby te
pod uwag swych zobowiza wobec UE, Europej
skiego Banku Centralnego, MFW, czy NATO, ani
innych podobnych zobowiza. Pooyby kres
partycypacji caego kraju w tych imperialistycznych
grupach i oderwa si od nich.
Nie zostawiby te klucza do gospodarki, produkcji,
usug, energii, infrastruktury, czy bankw w rkach
grup biznesowych i kapitau monopolistycznego.
Taki rzd podjby si realizacji serii natychmiasto
wych krokw, rozpoczynajc proces uspoecznienia
i organizowania gospodarki na bazie naukowego,
centralnego planowania. Poprzez to otwarta zosta
aby te cieka do lepszego wykorzystania moli
woci produkcyjnych caego kraju, uywajc jako
kryteriw nie: zysku korporacji i kapitau, czy kapi
talistycznego wyzysku, ale: satysfakcji robotnikw
i potrzeb ludu oraz szerokich potrzeb socjalnych.
Ta cieka pozwoli nam wyj poza kryzys zgodnie
z interesami robotnikw i ogu. Pozwalaaby te
na rozwj, rwny i wspmierny, sektorw, ktre
obecnie s ograniczane przez zobowizania unijne
(np. sektor stoczniowy, cukier, produkcja misa).
Tego rodzaju rzd nie uznawaby te publicznego
dugu, ani nie zobowizaby si by go spaca. Dug

WIAT

BRZASK

zostaby jednostronnie anulowany.


Tego rodzaju sia i rzd byby rezultatem szerokiej
mobilizacji ze strony klasy pracujcej i ludu, z par
tycypacj robotnikw i szerokich warstw sprawuj
cych wadz przez nowe instytucje, ktre
powstayby w czasie wywrotowej walki zastpu
jc zgnie instytucje buruazyjnego systemu poli
tycznego i demokracji monopoli.
Taki rzd od razu podpisaby nowe, wzajemne, ko
rzystne midzynarodowe porozumienia z innymi
pastwami, aby importowa rodki ochrony zdro
wia, jedzenie, czy energi robiby to, poniewa
nie musiaby trzyma si zobowizania do udziau
w imperialistycznych organizacjach takich, jak UE,
NATO itp.
To wanie o taki scenariusz dzi walczymy.
Caa walka komunistw jest zorientowana w tym
kierunku. Jej celem jest zmiana ukadu si na ko
rzy klasy pracujcej i biednych warstw pracuj
cych, w celu zmiany drogi, ktr obecnie poda
kraj i w celu opuszczenia kapitalistycznej cieki
rozwoju: zarwno tej opartej na euro, jak i tej opar
tej na drachmie. Porzucajc t ciek porzucimy
te kapitalistyczne kryzysy, kapitalistyczn bied,
jego bezprawn egzystencj, kapitalistyczne do
stosowywanie robotnikw i ludowych potrzeb do
ogranicze narzucanych przez korporacyjne zyski,
kapitalistyczne zobowizania do partycypacji w ka
pitalistycznych zwizkach i imperialistycznych so
juszach.
To jest wanie powd, dla ktrego KKE wzywa
dzi lud nie tylko do po prostu odrzucenia no
wego, antyrobotniczego i antyludowego kapitali

WRZESIE 2015

stycznego ataku ze strony rzdu SyrizyAnel oraz


Unii Europejskiej, ale te do wykorzystania tej wal
ki jako punktu zapalnego, ktry pozwoli pj krok
naprzd, przegrupowa siy ludzi pracy i wzmocni
Sojusz Ludowy by zbudowa antykapitalistyczn i
antymonopolistyczn lini ruchu, przez skierowa
nie go przeciwko prawdziwemu przeciwnikowi:
monopolom, kapitaowi, przedsibiorcom i ich rz
dom oraz partiom, a take midzynarodowym so
juszom UEUSA i NATO.
To jedyna droga do zmiany ukadu si na korzy
interesu mas ludowych. w celu stworzenia przez
lud potnej, zdeterminowanej siy, zdolnej do blo
kowania antypracowniczej ofensywy dzi i poko
nania jej jutro, zdolnej do zaproponowania
wasnego rozwizania. W tym procesie robotnicy
bd mogli odnosi sukcesy i zwycistwa, tak ma
e, jak i wielkie. I jest to kryterium, ktre musi sta
im przed oczami, kiedy sami stan przed urnami
wyborczymi, jeli znw si to wydarzy: by kady
wiedzia, e jego gos moe pomc umocni wysi
ki na rzecz zmiany klasowego ukadu si aby po
mc
powsta
masom
zorganizowanym
i zdeterminowanym by wzi swj los we wasne
rce.
Rizospastis
Tumaczenie Redakcja Socjalizm Teraz
Tekst pierwotnie ukaza si na stronie
Rizospastis gazecie oraz portalu KKE

Libascy komunici przeciwko ISIS


Liban jest jednym z krajw zagroonych przez
dziaania terrorystw Pastwa Islamskiego. W obli
czu moliwoci inwazji islamistw Libaska Partia
Komunistyczna (LCP) rozpocza tworzenie wa
snych oddziaw zbrojnej milicji dziaajcych na
granicy z Syri.
W kilku rejonach Syrii graniczcych z Libanem na
rasta aktywno ISIS. Jego komrki zbrojne i
sprzymierzone z nim islamistyczne ruchy dziaaj
take w samym Libanie. LCP zdecydowaa si
wesprze oddziay libaskiej armii pilnujce grani
cy. Gwardia Ludowa jest organizowana midzy in
nymi w oparciu o weteranw poprzednich walk z
atakujcymi Liban w 2006 roku wojskami izraelski
mi. W kilku wioskach utworzone zostay jednostki
Gwardii Ludowej zoone z okolicznych mieszka
cw.
LCP podkrela, e jest jedn z nielicznych organi

zacji, w ktrej szeregach s ludzie pochodzcy


z rnych grup etnicznych i religijnych. Od He
zbollahu, gwnej siy walczcej z Pastwem Is
lamskim, odrnia Komunistw take wiecki
charakter organizacji.

WRZESIE 2015

BRZASK

WIAT

Kurdowie w rozgrywce mocarstw


Ogoszona pod koniec lipca przez prezydenta Turcji
Recepa Tayyipa Erdogana wojna z Pastwem
Islamskim stanowi przykrywk dla atakw na
Kurdw, ktrzy powstrzymuj islamskich terrorystw
w pnocnej Syrii.
Spektakularne zwycistwa Ludowych Si Obrony
(YPG) oraz sprzymierzonych z nimi milicji sunnickich
i chrzecijaskich nad siami Pastwa Islamskiego
(ISIS) sprawiy, e wizja niepodlegego Kurdystanu
jest obecnie blisza ni kiedykolwiek.
Przez wiele miesicy od pocztku wojny domowej
w Syrii wadze Turcji wspieray ISIS dostawami
sprztu
oraz
udostpnianiem
informacji
wywiadowczych, a take umoliwiajc przypyw
ochotnikw. Wedug planw Erdogana terroryci
mieli posuy do obalenia znienawidzonych przez
niego wadz Syrii oraz zdestabilizowa sytuacj
w regionie, aby uzasadni wzrost tureckiego
militaryzmu oraz by Turcja staa si gwn potg
na Bliskim Wschodzie. ISIS stanowio rwnie si
majc zgnie kurdyjski ruch niepodlegociowy.
Nie bez powodu gwne uderzenia terrorystw
zostay skierowane przeciwko terenom opanowanym
przez Kurdw i inne mieszkajce w Syrii mniejszoci
narodowe oraz religijne. Celem skrajnych islamistw
byo wytpienie innowiercw, a take lewicowych
ruchw
kurdyjskich,
a
przede
wszystkim
socjalistycznej Partii Unii Demokratycznej (PYD) i jej
zbrojnego skrzyda Ludowych Si Obrony (YPG).
13 wrzenia 2014 roku ISIS przypucio szturm na
miasto Kobane i przy biernej postawie Turcji
przeprowadzao czystki etniczne oraz masowe
mordy.
Erdogan
wspiera
swoich
cichych
sojusznikw walczcych z kurdyjskim ruchem
niepodlegociowym.
Sprawujca
wadz
islamistyczna partia Sprawiedliwoci i Rozwoju
(AKP) zdobya rwnie kontrol nad subami
specjalnymi oraz w duej mierze nad armi.
Wszelkie prowadzone przez tureckich prokuratorw
i policj ledztwa dotyczce powiza midzy
subami specjalnymi a Pastwem Islamskim,
zostay umorzone. Stay si pretekstem do
aresztowa, lecz nie wrd islamskich fanatykw,
a prowadzcych je prawnikw.
Kurdyjskie regiony w Syrii zostay zaatakowane
niemal ze wszystkich stron. Najgorsza sytuacja
panowaa w Kobane, gdzie dihadyci wtargnli do
centrum miasta. Pomimo to Kurdowie nie poddali
si. Ludowe Siy Obrony do marca biecego roku
rozbiy gwne siy napastnikw i przeszy do
kontrataku. Pod koniec lipca udao si im wyzwoli
ostatnie
wiksze
miasta
kantonu
Kobane,
kontrolowane dotd przez Pastwo Islamskie. YPG
kontroluje poczenia midzy dwoma najwikszymi
kurdyjskimi kantonami w Syrii Kobane i Cirze.

Wraz z Kantonem Efrin tworz one Rojav de


facto niepodlege pastwo kurdyjskie w Syrii.
Zwycistwa militarne miay te nastpstwa
polityczne. Rojava stanowi take eksperyment
systemowy
opierajcy
si
na
wieckim,
demokratycznym konfederalizmie, czyli ideologii
wsplnotowoci
z
wieloma
elementami
socjalistycznymi. Wielu dziaaczy PYD otwarcie
mwi o tworzeniu alternatywy dla kapitalizmu, w tym
rwnie
oligarchicznego
modelu
rzdzenia
panujcego w irackim Kurdystanie. Kurdowie z Syrii
przoduj we wprowadzaniu reform spoecznych na
kontrolowanych przez siebie terenach. Podstaw
dziaania wielu miast i wiosek s lokalne
zgromadzenia ludnoci. Podejmuj one decyzje
w kwestiach bezpieczestwa, ekonomii, transportu
czy dystrybucji zasobw wrd ludnoci. Pojawiaj
si nowe, wczeniej lokalnie nieznane, przejawy
aktywnoci, na przykad dziaalno ekologiczna.
Kurdowie organizuj te wasn edukacj. Powstaje
plan ponownego otwierania szk zamknitych
w wyniku konfliktu. Tworzony jest system
zabezpiecze spoecznych. W dniach 23 sierpnia
1 wrzenia w Kobane odbya si konferencja
zorganizowana przez przez YPG, a dotyczca
zarwno planw militarnych jak i politycznych, w tym
odbudowy regionu ze zniszcze wojennych.
Znaczn cz si zbrojnych Rojavy stanowi
bojowniczki z kobiecych oddziaw YPJ. Walka
o prawa kobiet na terenach kontrolowanych przez
siy kurdyjskie jest bardzo intensywna. W duej
mierze udao si przezwyciy dawny, patriarchalny
model rodziny, w ktrym kobieta nie miaa praw
i musiaa podporzdkowa si ojcu lub mowi.
Zdarzaj
si
przypadki,
gdy
dziewczyny
z konserwatywnych rodzin uciekaj do oddziaw
YPJ przed zaaranowanymi maestwami.
Te przemiany nie mogy uj uwadze tureckich
wadz. Rwnie w okupowanej przez Turcj czci
Kurdystanu zacza rosn popularno lewicowych
ruchw niepodlegociowych. Po raz pierwszy
w parlamencie po wyborach mandaty uzyskaa
koalicja z udziaem Kurdw Partia Ludowo
Demokratyczna (HDP). Osabio to pozycj
Erdogana. Jego partia Sprawiedliwoci i Rozwoju
(AKP) wygraa wprawdzie wybory, lecz nie zyskaa
wikszoci pozwalajcej na zmian konstytucji, czyli
poszerzenie uprawnie Erdogana i wprowadzenie
kolejnych autorytarnych praw.
20 lipca w lecym w tureckim Kurdystanie miecie
Suruc mia miejsce zamach bombowy. Jego ofiarami
stali si modzi dziaacze Lewicy z Socjalistycznej
Federacji Zrzesze Modziey (SGDF), ktrzy
zamierzali uda si do Kobane, aby pomaga

WIAT

BRZASK

w odbudowie miasta. Jak twierdz przedstawiciele


organizacji kurdyjskich zamach, jeli nie by
inspirowany przez tureckie suby specjalne, to
pomimo e z pewnoci wiedziay o nim, nie zrobiy
nic aby powstrzyma samobjc z ISIS. Modzi
dziaacze byli niebezpieczni dla reimu Erdogana,
poniewa czyli walk o demokracj w Turcji
z poparciem dla samostanowienia Kurdw.
Wadze Turcji owiadczyy, e w odpowiedzi na ataki
wprowadzaj stref buforow woln od Pastwa
Islamskiego.
To
dziaanie
popary
Stany
Zjednoczone,
dostarczajc Ankarze
wsparcia
logistycznego. W rzeczywistoci w atakach
lotniczych na cele w Syrii Turcja nie zamierza
zwalcza islamskich fanatykw. Wikszo nalotw
byo wymierzonych w Kurdw, a tureckie lotnictwo
otrzymao zadanie powstrzymania ich ofensywy.
Gwny obszar wolny od ISIS znajduje si na
terenach midzy kantonami Kobane a Efrin.
Lotnictwo ma wic nie dopuci do ich poczenia.
Turcja chce utrzyma kontrol nad przejciami
granicznymi, znajdujcymi si w strefie wolnej od
ISIS. Po syryjskiej stronie granicy sytuacja wok
miasta Azaz oraz pobliskich punktw granicznych
jest bardzo skomplikowana. Czci tureckiego
planu jest wspieranie przez Ankar islamskich milicji
powizanych z Frontem AlNusra, oficjalnie
walczcymi z ISIS, a w rzeczywistoci majcymi
gwarantowa
tureckie
wpywy
w
regionie.
Jednoczenie z atakami lotniczymi miay miejsce
incydenty
rozbrajania
opozycyjnych
milicji
niepodporzdkowanych Turcji. Dzieje si to przy
milczcej zgodzie Waszyngtonu, pomimo e Front
AlNursa znajduje si
na licie organizacji
terrorystycznych.
Do mediw wycieky zdjcia pokazujce, e konflikt
midzy Turcj a ISIS jest pozorny. Przedstawiay
one turecki transporter opancerzony patrolujcy
granic przejedajcy obok wyranie widocznych
terrorystw stojcych po drugiej stronie granicy.
Poza tym Pastwo Islamskie na terenie Turcji wci
swobodnie werbuje zwolennikw i ochotnikw do
swych szeregw. Turcy stanowi znaczn cz
pochodzcych z zagranicy terrorystw dziaajcych
w Syrii.
Wedug obserwatorw znaczn cz ofiar nalotw
stanowi cywile. Wydaje si, e Turcji nie udao si
znaczco osabi si YPG oraz sprzymierzonej Partii
Pracujcych Kurdystanu (PKK). Partyzanci PKK
przeprowadzili z kolei kilka udanych akcji militarnych
przeciwko lokalnym siom wojskowym i policji na
terenie tureckiego Kurdystanu. W rejonie miasta
Dersim
utworzony
zosta
nawet
region
autonomiczny, w peni kontrolowany przez PKK.
Oznacza to, e przebieg walk nie jest tak korzystny
dla strony rzdowej jak twierdz tureckie wadze.
Stowarzyszenie Praw Czowieka (HDI), niezalena
organizacja pozarzdowa dziaajca w Turcji, wydaa

WRZESIE 2015

raport na temat wydarze ostatniego miesica.


Wedug niego podczas 37 dni walk zgino 38
kurdyjskich partyzantw i 92 onierzy i policjantw.
Naloty i ataki si zbrojnych doprowadziy do mierci
co najmniej 47 cywilw. Same HPG donosi
o przeprowadzeniu, gwnie we wsppracy z siami
Partii Pracujcych Kurdystanu (PKK), ponad 190
atakw odwetowych. Niszczone byy midzy innymi
tory kolejowe i rurocigi znajdujce si na terytorium
Turcji.
Wraz z ofensyw militarn nasiliy si represje
w samej Turcji. Aresztowanych zostao ju ponad
2 tysice osb. Tylko w pojedynczych przypadkach
zatrzymywani s ludzie zwizani z dihadystami.
Gwnym celem aresztowa pozostaj organizacje
kurdyjskie oraz lewicowe. Wedug HDI 127
kurdyjskich miast i wiosek w Turcji ogoszono
strefami bezpieczestwa, co daje wojsku i policji
wiksze uprawnienia do dziaania. Tureckie pastwo
stosuje w nich terror wobec ludnoci cywilnej,
zatrzymuje, wizi bez sdu i torturuje ludzi
podejrzanych o sprzyjanie PKK. Przedstawiciele
organizacji bronicych praw czowieka oraz prawnicy
czsto nie s dopuszczani do zatrzymanych. Na
terenach zamieszkaych przez Kurdw, a take
w robotniczych dzielnicach miast, w tym Istambuu,
dochodzi do star zbrojnych. Uaktywnia si miejska
partyzantka zoona zarwno z Kurdw jak
i przedstawicieli organizacji radykalnej lewicy. Doszo
do faktycznego zerwania rozejmu midzy wadzami
w Ankarze, a walczc o niepodlego Kurdystanu
PKK. Po raz pierwszy tak szeroko walka Kurdw jest
popierana przez tureckie organizacje rewolucyjnej
lewicy. Partia HDP wystpia z propozycj
rozpoczcia rozmw pokojowych pomidzy tureckim
rzdem a PKK. Wezwaa take, aby Ankara uznaa
i gwnym negocjatorem ze strony kurdyjskiej
powinien by, cieszcy si duym poparciem
Kurdw, przebywajcy w wizieniu lider PKK,
Abdullah Ocalan. Wstpnym warunkiem rozpoczcia
rozmw jest zakoczenie jego izolacji w wizieniu.
Dopuszczenia do negocjacji domagaj si rwnie
organizacje bronice praw czowieka.
Sytuacja zmienia si bardzo dynamicznie. Konflikt
w Syrii i sukcesy Kurdw mog szybko pokrzyowa
plany
tureckiego
regionalnego
imperializmu.
Ponadto wkrtce moe zmieni si ukad si
politycznych w samej Turcji. 1 listopada odbd si
przedterminowe wybory parlamentarne, rozpisane
w zwizku z tym, e po poprzednich z czerwca br.
w parlamencie nie udao si stworzy koalicji
rzdzcej. HDP i inni przeciwnicy obecnego
prezydenta mog uzyska wynik lepszy ni
w poprzednich wyborach. Odsunicie od wadzy
partii Erdogana z pewnoci byoby bardzo wanym
krokiem do osignicia pokoju.
Beata Karo

WRZESIE 2015

BRZASK

WIAT

Walka klas zamiast wojny wiatowej


Midzynarodowa Konferencja w Monachium

Wrzesie 2015 r. to 76 rocznica napaci Niemiec


hitlerowskich na Polsk., ale nie tylko z tego powo
du Towarzysze ze Zwizku Robotniczego na rzecz
Odbudowy KPD w Niemczech zorganizowali Mi
dzynarodow Konferencj pod hasem Walka klas
zamiast wojny wiatowej, ktra odbya si w Mo
nachium 1213 wrzenia 2015 r. w siedzibie Zwiz
ku przy ul. Tulbeckstrasse 4. Naszych przyjaci za
Zwizku nie trzeba przedstawia Czytelnikom
Brzasku. Ostatnio wsawili si zorganizowaniem
Pochodu Pokoju na trasie Berlin Subice Zielo
na Gra Bolesawiec Legnica Wabrzych
Wrocaw Opole KdzierzynKole Dbrowa
Grnicza Katowice Czstochowa d War
szawa Berlin z okazji 70tej Rocznicy Zwycistwa
nad niemieckim faszyzmem, o czym na amach
Brzasku zamiecia obszern relacj tow. Sekre
tarz Dr Beata Karo w Nr 67/2015.
By to pochd samochodowy, stanowicy wielkie
wydarzenie polityczne, poczone z licznymi hap
peningami, ktre treciowo i wizualnie przybliay
gwne przesanie i treci ideowo Pochodu. Impre
za w sumie trwaa ponad 2 tygodnie od 8 do 22
maj 2015 r., a wic wymagaa zaangaowania
licznych zespow ludzkich, rodkw i przygotowa
organizacyjnych. Na wielu samochodach ciaro
wych powieway liczne czerwone i biaoczerwone
sztandary, widniay jubileuszowe hasa, goszce
denia do pokoju, negliujce niebezpieczestwo
nowej wojny i ostrzegajce przed odradzajcym
si niemieckim imperializmem. Warto o tym przy
pomnie take z okazji 76 rocznicy tragicznego
wrzenia i wybuchu 2. wojny wiatowej.
Pochd by perfekcyjnie przygotowany pod wzgl
dem organizacyjnym, logistycznym, agitacyjno
propagandowym i prawnym, uzgodniony przez

prawnikw niemieckich i polskich z wadzami lo


kalnymi, policj i pocztkowo od Subic przez Zie
lon Gr i Bolesawiec odbywa si bez
przeszkd. Zgodnie z programem skadano wiece
pod pomnikami bohaterw Armii Czerwonej, dys
kutowano z mieszkacami, grano i piewano pol
skie i radzieckie patriotyczne piosenki. Poczynajc
jednak od Legnicy i Wabrzycha zaczy si mno
y szykany i wydumane przeszkody miejscowych
wadz, policji, stray miejskiej, ktre mimo wcze
niejszych uzgodnie nie dopuciy do wjazdu Po
chodu do centrum miast. Negatywnym przeomem
byo zastopowanie Pochodu we Wrocawiu przed
Cmentarzem Armii Radzieckiej pod pretekstem, e
polskie przepisy ruchu drogowego nie zezwalaj
na przewz osb na odkrytych ciarwkach. Mi
mo tych przeszkd, nieskutecznych odwoa do
prezydenta miasta, sdu rejonowego itd. Pochd
by kontynuowany pieszo, tramwajami, autobusa
mi, pocigami a samochody z antywojennymi ha
sami i eksponatami dojeday do wyznaczonych
miast, gdzie dalej realizowany by Program. Gratu
lujemy Organizatorom konsekwencji.
Konferencja w Monachium dokonaa oceny prze
biegu Pochodu i jego nastpstw politycznoide
owych. Nawizywano take do wczeniejszych
tego rodzaju imprez na trasie GoerlitzZgorzelec
w 2014 r. i MonachiumPilznoPraga w 2013r.
Spotkanie prowadzili tow. Stefan Eggerdinger, He
inz Klee i Helge Sommerrock. Ze strony niemiec
kiej wzili take udzia dziaacze z robotniczych
organizacji zwizkw zawodowych (Guenter Ka
iser i Roman Muenzer), organizacji modzieo
wych, w tym Socjalistycznej Modziey Niemieckiej
SJD Sokoy (Patrick Kundmueller i Philipp
Schuetz), Freie Deutsche Jugend FDJ Lisa Lo
rentz, Komitet Akcja Modzieowa Notstand der
Republik Anna Busl, Rewolucyjny Zwizek Przy
jani (RFB)b na czele z tow. Gerdem Hommelem
z Drezna. Z Czeskiej Republiki przybyli tow. Karel
Janda, Zbynek Cincibus i Jaromir Kohliek z Klubu
Czeskiego Pogranicza, Karel Turansky z Komuni
stycznego Zwizku Modziey i genera w st. sp.
Micha Gondek ze Zwizku onierze przeciwko
wojnie. KPP reprezentowali tow. Walerian Kozica,
Dr Janusz Biernat (nasz sympatyk) i Zbigniew
Wiktor z Wrocawia. Ogem w Konferencji wzio
udzia ok. 30 uczestnikw.
Program Konferencji by bardzo napity i obejmo
wa 4 gwne zagadnienia: 1. Podsumowanie
i ocena midzynarodowa w/w akcji. 2. Kwestie
kontynuacji tego rodzaju akcji pod hasem Walka
klas zamiast wojny wiatowej. 3. Ocena sytuacji
politycznospoecznej w Europie, w szczeglnoci
umacniajcego si niemieckiego imperializmu,
protektoratu niemieckiego w Grecji, zagroe po

WIAT

BRZASK

koju w Europie i wiecie. 4. Przyjcie Rezolucji


kocowej.
Odnonie pkt 1. obszerne sprawozdanie i oceny
przedstawili tow. Stefan Eggerdinger, Heinz Klee
i Helge Sommerrock. Podkrelili oni due zaanga
owanie Zwizku a take organizacji i osb wspo
magajcych w przygotowaniu i realizacji Pochodu.
Ogem w akcji wzio udzia ponad 100 osb,
z ktrych wikszo uczestniczya przez ponad 2
tygodnie w akcji. Przygotowano kilkadziesit tysi
cy ulotek, plakatw, przeprowadzono liczne roz
mowy telefoniczne i urzdowe, odbyto kilka
podry studyjnych, a co najwaniejsze, przepro
wadzono setki rozmw z napotkanymi ludmi, kt
rzy w zdecydowanej wikszoci solidaryzowali si
z nami i udzielali poparcia. Niektrzy deklarowali
ch dalszej wsppracy. Pochd wymaga duej
iloci rodkw i ofiarnoci towarzyszy. Ca akcj
oceniamy bardzo wysoko, mimo napotkanych trud
noci, bdziemy j kontynuowa. Okazaa si do
br form nagonienia naszych wartoci, walki
o pokj i przeciwko wojnie.
Ad.2. Zwizek zamierza przeprowadzi podobn
akcj w 2017 r. na 100lecie Wielkiej Socjalistycz
nej Rewolucji Padziernikowej w Leningradzie. Ju
czynione s przygotowania organizacyjne i logi
styczne, podejmuje si kontakty z partiami komu
nistycznymi w Rosji. Problemem s koszty
przedsiwzicia i logistyka. By moe zaadujemy
Konwj na wynajty statek i dopyniemy do Lenin
gradu.
Kwestie te byy przedmiotem oywionej dyskusji,
ze strony KPP gos zabra tow. Z. Wiktor, ktry
przekaza pozdrowienia i podzikowa za wielk
i potrzebn inicjatyw towarzysz niemieckich, za
ich zaangaowanie i wysiek organizacyjny. My ja
ko KPP popieramy takie inicjatywy, co wyrazi nasz
Przewodniczcy tow. Krzysztof Szwej w Pimie
z maj 2015 r. i bierzemy w nich udzia w miar
naszych moliwoci. Pochd by wielkim wydarze
niem propagujcym pokj, 70lecie Zwycistwa
nad niemieckim faszyzmem, gonym sprzeciwem
wobec zagroe wojny. Cieszy si wielkim zainte
resowaniem polskiej spoecznoci, zosta nago
niony przez przyjazne nam rodki masowego
przekazu, w tym telewizj. Jestemy za umacnia
niem naszej dalszej wsppracy i deklarujemy
ch aktywnego uczestnictwa w akcji 100lecia
Rewolucji Padziernikowej w 2017 r. w Leningra
dzie. Godne odnotowania jest, e dokumentacj
telewizyjn Pochodu w caoci zabezpieczy tow.
Walerian Kozica, ktry towarzyszy akcji a do jej
zakoczenia. Nagranie DVD jest unikatowym do
kumentem naszej midzynarodowej wsppracy.
W podobnym duchu wypowiedzieli si towarzysze
czescy, wysoko oceniajcy Pochd, podzielili si
take dowiadczeniami z podobnej akcji na cze
skiej ziemi przed dwoma laty.
\

10

WRZESIE 2015

Ad 3. Konferencja duo uwagi powicia omwie


niu aktualnej sytuacji politycznospoecznej i eko
nomicznej w Europie, w nastpstwie trwajcego
nadal kryzysu finansowogospodarczego, szcze
glnie niebezpieczestwa odrodzonego i umac
niajcego
si
imperializmu
niemieckiego.
Dobitnym przykadem tych relacji midzynarodo
wych jest sytuacja Grecji, pogronej w gbokim
kryzysie i stojcej przed widmem bankructwa jako
pastwo i gospodarka narodowa. Grecja staa si
faktycznie protektoratem kapitau niemieckiego, na
podobnej ciece znajduj si Portugalia, Irlandia,
Hiszpania, take Wochy. Tow. H. Klee przedstawi
szczegowe analizy poparte liczbami dot. wzrostu
niebezpieczestwa i zagroe ze strony imperiali
zmu niemieckiego, w tym rnych partii i grup fa
szystowskich i neofaszystowskich, popieranych
i subwencjonowanych przez koa wielkiego kapita
u. Znajduje to take wyraz w niekorzystnych
zmianach funkcji aparatu pastwowego, wzrostu
roli Bundeswehry w akcjach zagranicznych (np. w
Afganistanie, KongoKinszasa itd.), militaryzacji
wewntrz kraju, a take wzrostu roli si policyjnych
wewntrz republiki. Militaryzm niemiecki dy do
opanowania caej Europy, o czym wiadcz akcje
policyjnowojskowe, rosnce wspdziaanie jed
nostek niemieckich i zagranicznych, np. korpus
NATO w Szczecinie, Szpica wojskowa do szybkich
akcji militarnych, Europejski korpus szybkiego re
agowania. Imperializm niemiecki jest grony dla si
pokoju i demokracji nie tylko w Niemczech, w caej
Europie i wiecie. W zwizku z tym ruchy post
powe powinny obecnie inaczej definiowa zagro
enia wojenne nie tylko ze strony USA i NATO.
Nowym problemem jest wielka fala uchodcw
i imigrantw z Afryki i Bliskiego Wschodu. Przed
opini publiczn ukrywane s rzeczywiste przy
czyny i potencjalne nastpstwa tej nowej w
drwki ludw.
Ad. 4. W kocowej czci obrad Konferencja
przyja Rezolucj kocow, ktra po dyskusji
i poprawkach przyjta zostaa jednogonie. Pod
krela ona wag pokoju, konieczno jego obrony
tak w krajach jak i na arenie midzynarodowej
oraz rosnce zagroenia wojny. Rezolucj opubli
kujemy po jej przetumaczeniu na jzyk polski.
Midzynarodowa Konferencja w Monachium
przeprowadzona pod hasem Walka klas zamiast
wojny wiatowej bya wanym akcentem midzy
narodowym w umocnieniu walki o Pokj, przeciw
ko wojnie i o Socjalizm i przyczynia si do wzrostu
wsppracy transgranicznej midzy komunistami
i innymi siami lewicowymi w Niemczech, Cze
chach i Polsce. Jest ona dobrym przykadem, jak
w ramach integrujcej si Europy komunici mog
zacienia i rozwija wspprac midzynarodow.
Zbigniew Wiktor,
MonachiumWrocaw, 1216.IX.2015 r.

WRZESIE 2015

BRZASK

HISTORIA

Kolejna dewastacja
Rusofobia i antykomunizm osigaj w Polsce ko
lejne szczyty zdziczenia. Tym razem ofiar wan
dali pad cmentarz.
W Milejczycach na Podlasiu zostay zniszczone
groby spoczywajcych tam 1600 onierzy Armii
Czerwonej, ktrzy polegli podczas wyzwalania
Polski w latach 19441945. O sprawie zawiadomi
policj jeden z mieszkacw wsi.
Wjt Milejczyc przypomina, e gmina zajmuje si
cmentarzem, a okoliczni mieszkacy co roku
9 maja skadaj na nim kwiaty. Dewastacja za
pewne nie jest dzieem nikogo z lokalnej spoecz

noci. Do takich incydentw przyczynia si,


wyraana przez wadze pastwowe aprobata dla
niszczenia niewygodnych pomnikw, ktrej wy
razem jest na przykad zgoda na rozbirk pomni
ka gen. I. Czerniachowskiego.
Najwyraniej komu zaley aby podsyca fobie
i wykorzystywa je do swoich celw politycznych.
Potwierdza si, e antykomunizm jest wynikiem
cynicznej kalkulacji lub chorob.
Redakcja

Przedwojenni polscy jezuici antysemici


ku refleksji i przestrodze
W drugiej poowie 1938 roku na amach ukazu
jcego si wwczas w Warszawie i uchodzce
go w rodowisku katolickim za opiniotwrczy
jezuickiego miesicznika Przegld Powszech
ny zamieszczone zostay dwie cile ze sob
powizane tematycznie i nad wyraz interesuj
ce pod wzgldem treci publikacje. Pierwsza
zamieszczona zostaa w numerze lipcowo
sierpniowym, druga z kolei w numerze listopa
dowym.
Autorem pierwszej z nich by niejaki Konwertyta
rzekomo nawrcony na chrzecijastwo yd.
Jej tytu brzmia : Konwertyta w sprawie ydow
skiej. Co ciekawe, nie wiadomo kim by z imie
nia i nazwiska w Konwertyta. Czy PP
dokona swoistej mistyfikacji i stworzy na po
trzeb chwili owego Konwertyt? Wydaje si, i
takie sdy byyby nazbyt pochopne. Wtpliwo
ci jednak mimo wszystko pozostaj i to spore.
Autorem drugiej publikacji by wykadowca aka
demicki ks. prof. J. Kruszyski z Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego. Jej tytu brzmia
z kolei: W sprawie ydowskiej.
Zaryzykowa mona w tym miejscu stwierdze
nie, i oba artykuy powstae u schyku idealizo
wanej dzi przez rodowiska prawicowe Drugiej
Rzeczypospolitej stanowi doskona i wart
przypomnienia prbk wczesnego katolickiego
i zarazem niestety nacjonalistycznego wiato
pogldu, ktrego charakterystycznym, wyczu
walnym skadnikiem by na wczesnym polskim
gruncie antysemityzm, okazywany w bardziej
lub mniej subtelny sposb.
Z drugiej natomiast strony oba wspomniane ar
tykuy oprcz tego, i stanowi niewtpliwie
cenne rdo historyczne dla badaczy skania

powinny take poprzez swoj wymown i na


swj sposb ostrzegawcz tre do cigej, po
gbionej i koniecznej refleksji nad tym jaki by
ponad 70 lat temu na krtko przed tragicznym
Wrzeniem i jaki by nie powinien obecnie pol
ski model katolicyzmu.
Przejdmy zatem do zasadniczych wtkw za
prezentowanych w pierwszej z wymienionych
publikacji. Wspomniany Konwertyta, piszc na
wstpie o asymilacji narodowej ydw i spra
wie ydowskiej w wczesnej Polsce, podkre
la: Jeli moliwoci chrystianizacji ydw s
nike (...) to narodowa asymilacja ydw jest
spraw o wiele jeszcze trudniejsz. Katolikiem
moe zosta kady czowiek, niezalenie od
przynalenoci narodowej, ktry uznaje i wype
nia prawdy i przykazania Boga i Kocioa. Nato
miast sta si czonkiem innego narodu to
sprawa bardziej zawia (...). Dzieu asymilacji
sprzyja fakt bliskoci rasowej, wsplnoty religij
nej, przynalenoci do jednego typu kultury
i wreszcie pomieszanie jednostek pord dane
go narodu. Ot ydzi nie posiadaj w Polsce
adnego z wyliczonych elementw sprzyjaj
cych asymilacji. Rasowo s dalecy od Polakw,
religijnie obcy raczej wrodzy, kultura zupenie
odrbna, wywodzca si z innego pnia, yj
ponadto w zwartej masie (...). Moliwoci wic
masowej asymilacji ydw s w Polsce ... ad
ne.
Konwertyta, niewtpliwie w oparciu o wasne
dowiadczenia podkrela w zwizku z tym: za
najwaniejszy warunek wkroczenia yda na
drog stawania si Polakiem, uwaam szczere
przejcie na ono Kocioa, gdy katolicyzm, to
najbardziej istotna podstawa kultury polskiej.

11

HISTORIA

BRZASK

Dodawa jednoczenie: ale dobra wola i wia


domo przynaleenia do polskiego narodu to
dopiero pocztek prawdziwej przynalenoci
narodowej. Moliwoci asymilacji pojtej po
wanie, zdaniem Konwertyty byy u ydw
w Drugiej Rzeczypospolitej bardzo ograniczone
i wprost wyjtkowe.
C naleao zatem robi w kwestii ydow
skiej, aby j naleycie rozwiza? Konwertyta
dostrzega jedno rozwizanie: w stosunku do
caoci ydostwa polskiego moe by tylko jed
na polska polityka (...) : ydzi musz Polsk
opuci, aby nard polski mg normalnie y
i rozwija si. Zagadnienie dokd ? Nie jest
tak bardzo trudne do rozwizania, jak si pozor
nie wydaje (...). U przytaczajcej wikszoci
ydw nie gra adnej roli uczucie przywizania
do Polski, jako do swej ojczyzny. Obawiaj si
oni jedynie emigracji do krajw w ktrych zmu
szeni bd od nowa budowa w cikim tru
dzie, wasn gospodark a moe i wasn
pastwowo. Terytorialnie wchodzi w gr nie
tylko Palestyna czy Madagaskar, ale i olbrzy
mie wolne poacie na wschodzie Rosji Sowiec
kiej (...). Gdy ydzi naprawd zechc, to bez
wtpienia znajd odpowiednie terytoria do osie
dlenia si podkrela Konwertyta.
Trudno w caym przedsiwziciu tkwia jego
zdaniem w tym, e: ydzi nie chc opuci do
browolnie Polski udzc si wci, e nastpi
jeszcze takie zmiany polityczne, ktre im umo
liwi nie tylko pozostanie, ale i rozszerzenie
swego stanu posiadania w dziedzinie gospodar
czej i politycznej.
Upr ydw i ich zudzenia stanowiy zdaniem
Konwertyty najwaniejsz przyczyn zaognie
nia sprawy ydowskiej w Drugiej Rzeczypo
spolitej. Wobec stanowiska jakie rzekomo
zajmowali ydzi, Konwertyta uwaa, e: walka
gospodarcza, polityczna i kulturalna z ducho
wym wpywem ydw, ktr prowadzi nard
polski jest akcj na wskro pozytywn, a z
punktu widzenia tak narodowego jak religijnego,
najsuszniejszej samoobrony. Zdaniem Kon
wertyty, emigracja ydw z Polski bya absolut
n koniecznoci. Pozostajc w Polsce, ydzi
pogarszali swoj sytuacj i tracili cenny czas
oraz dobre moliwoci korzystnego dla nich
zaatwienia sprawy dobrowolnej ewakuacji.
Do argumentw, ktre miay przekona do emi
gracji niezdecydowanych i opornych ydw
Konwertyta zaliczy: bojkot gospodarczy, izola
cj w yciu spoeczno politycznym, elimino
wanie z aparatu pastwowego i kulturalnego.
Nieliczne jednostki, ktre pochodzc z y
dw z ydostwem ostatecznie i radykalnie ze

12

WRZESIE 2015

rway i wykazuj najlepsz wol, by sta si


w peni Polakami musz z caych si i bez
wszelkich uprzedze popiera nard polski
w jego walce, ktr zmuszony jest prowadzi
chcc zdoby pen i ostateczn niepodle
go.
Wniosek by prosty. Emigracja i jej udana reali
zacja w efekcie kocowym oznacza miaa pe
n niepodlego Polski, rzekomo wwczas
osabian przez obecno ydw. Pki co, zda
niem Konwertyty upr i lepota ydw prowa
dzia do eskalacji walki z nimi, ktra musiaa
niestety przyj formy bezkompromisowe.
Granic miaa by jedynie etyka katolicka. Ale
czy ponianie, bicie i wyrzucanie z wykadw
studentw ydowskiego pochodzenia na uczel
niach, demolowanie ydowskich straganw,
czsto bdcych jedynym rdem utrzymania
dla ich wacicieli, odpowiadao zasadom etyki
katolickiej i chrzecijaskiej? Konwertyta uspra
wiedliwia te wypadki, stwierdzajc, e: w tym
stanie rzeczy mog si zdarzy i omyki, przy
odrnianiu przyjaci od przeciwnikw.
Konkludujc, Konwertyta, ktry obserwowa
walk narodu polskiego z obcym mu duchowo
nalotem ydowskim doszed do gbokiego
przekonania, e : w walce tej Polacy nie kieruj
si nienawici do ydw jako takich. Kieruje
nimi jedynie i wycznie, umiowanie wasnej
sprawy i suszna a sprawiedliwa dbao
o zdrowie moralne, kulturalne i pastwowe wa
snego narodu. Dziwne to byo umiowanie...
Cztery miesice pniej w listopadowym nume
rze miesicznika jak ju zostao o tym wspo
mniane zabra gos w sprawie ydowskiej ks.
prof. J. Kruszyski z Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego. Do zabrania gosu sprowokowa
go powyej przytoczony artyku Konwertyty.
Pod jego wpywem nasuno si publicycie kil
ka istotnych myli. O ydach zamieszkujcych
wczesn Polsk ks. prof. pisa, i: s entuzja
stami teorii socjalistycznych i komunistycznych,
widzimy ich te na gwnych stanowiskach
w partii socjalistycznej, zarwno jak w komuni
zmie. Popieraj nastpnie rne zwizki tajne,
masoneri (...). Rola ydw w tej ostatniej or
ganizacji zaznacza ks. prof. J. Kruszyski
tak zawzicie walczcej z Kocioem katolickim
jest bardzo wybitna.
PP oficjalnie potpia metody hitlerowskie sto
sowane wobec ydw w wczesnej III Rzeszy.
W zwizku z tym jake dziwnie musiay za
brzmie nastpujce sowa katolickiego publi
cysty: na wrzeniowym zjedzie partyjnym
w Norymberdze w pierwszej swojej mowie na
zwa Hitler ydw mikrobem wiata. Jest to

WRZESIE 2015

BRZASK

oskarenie niezwykle surowe, ale musimy przy


zna, e jest prawdziwe.
Ks. prof. J. Kruszyski uznawa ludno y
dowsk zamieszkujc wwczas Polsk za
element wybitnie rozkadowy, wpywajcy nad
wyraz ujemnie na polsk psychik. Jego zda
niem yd przedzierajcy si na teren twrczo
ci literackiej, czy to przez ogaszanie ksiek,
pisanie artykuw, redagowanie gazety yd
w teatrze, muzyce, kinie, w odczytach (radio),
stwarza mia ogromne niebezpieczestwo.
W oczach katolickiego publicysty infiltracja my
li ydowskiej przenikaa silnie, tym silniej, e
bya prowadzona celowo i zatruwaa polskiego
ducha. Zacieraa ona w Polakach wielkie war
toci kultury chrzecijaskiej. Ks. prof. J. Kru
szyski stwierdzi wprost, i: infiltracja ta
zabija w nas sposb mylenia aryjskiego.
Zaydzone byy jego zdaniem dziennikar
stwo i rynek ksigarski. ydzi odpowiedzialni
mieli by za szerzenie pornografii oraz bezbo
nictwa. Czy wobec tego mamy by obojtny
mi? stawia dramatyczne pytanie publicysta
PP. Nie mona si tedy dziwi, e antysemi
tyzm przybiera na sile i staje si ruchem (...)
bezkompromisowym. Traktowany jako samo
obrona staje si koniecznoci dziejow.
Zwaszcza w naszych, specyficznie trudnych
warunkach, staje si taki antysemityzm postula
tem ycia, warunkiem narodowego bytu. Raczej
naleaoby uwaa za niezmiernie smutne zja
wisko, gdyby samoobrony nie byo zauwaa
ks. prof. J. Kruszyski.
Wobec nadal wystpujcych wtedy przypadkw
bjek na uczelniach oraz notorycznych wypad
kw demolowania ydowskich straganw i skle
pw, publicysta stwierdzi krtko: gdzie wre bj,
musz by wypadki i ofiary.
Gwna idea walki z ydami wedug publicy
sty PP zasadzaa si przede wszystkim na
idei samoobrony. Jak zatem naleao z nimi
walczy ? Z ydami naleao walczy jako z
oszustami, demoralizatorami, czonkami mi
dzynarodwek nie jako z ludmi, gdy nie go
dzi si obnia natury czowieka. Rasizm nie
tylko pochwala zoologiczn nienawi, ale nie
waha si swojej nieludzkiej tezy okrywa szat
nauki (...). Koncepcja takiej teorii nie moe by
inaczej nazwana, jak zwyrodnia konstato
wa ks. prof. J. Kruszyski. Jego zdaniem, nie
miecki rasizm kierowa swoje ostrze nie tylko
przeciw ydom lecz w rwnej mierze rwnie
przeciwko chrzecijastwu. Tak form nacjo
nalizmu, naleao zdecydowanie potpi i od
rzuci jako nad wyraz szkodliw. Powysze

HISTORIA

stwierdzenia z dzisiejszego punktu widzenia


zahaczaj ewidentnie o obud i hipokryzj.
W konkluzji publicysta PP przedstawi obraz
caej sprawy jasno i otwarcie: niebezpiecze
stwo ydowskie w naszym yciu wspczesnym
przedstawia si gronie, niewtpliwie groniej,
anieli w jakimkolwiek innym kraju (...). yd,
wobec penych swobd obywatelskich nie prze
mieni si w obywatela wartociowego. Nasze
rachuby na caej linii zawiody (...). Posiadamy
w ydostwie nie tylko element cakiem obcy, ale
na domiar tego element wprowadzajcy zawsze
w nasze ycie pierwiastki destruktywne. Musi
my tedy bezwzgldnie dy do odydzenia
naszego pastwa, o tym dwch zda by nie
moe.
Ks. prof. J. Kruszyski wierzy w nasz polski
nacjonalizm. Wierzy rwnie, i na przyszo
jego praca wydawa bdzie pikne wyniki.
Co przyniosa Polsce owa przyszo wspo
mniana przez zatroskanego o jej los lecz przy
tym wybitnie krtkowzrocznego katolickiego pu
blicyst dostrzegajcego u schyku 1938r.
przede wszystkim niebezpieczestwo ydow
skie doskonale wszyscy dzisiaj wiemy. Przy
niosa wojn, okupacj, apanki, masowe
egzekucje polskiej ludnoci cywilnej, niewy
obraaln groz obozw koncentracyjnych i ...
odydzenie naszego pastwa.
Podsumowujc powysze rozwaania stwier
dzi naley jasno i dobitnie: preferowany przed
wojn polski model katolicyzmu z antysemity
zmem w tle dziki swoistej niedwiedziej
przysudze uczynionej mu w latach wojny
i okupacji przez hitlerowcw cakowicie si
skompromitowa. Warto zatem, aby wspcze
nie yjcy polscy katolicy mieli ten fakt cay
czas na uwadze i nie powielali ju nigdy wicej
bdw swoich przedwrzeniowych poprzed
nikw dostrzegajcych niebezpieczestwo nie
tam gdzie trzeba.
Ryszard Rauba

13

Z YCIA PARTII

BRZASK

WRZESIE 2015

NI E DLA I DI O T W CZ Y LI
II PODBESKIDZKIE FORUM DYSKUSYJNE
Mieszkacy BielskaBiaej, przedstawiciele lewicy
z Zagbia Dbrowskiego, Ruchu Sprawiedliwoci
Spoecznej Piotra Ikonowicza z Warszawy, Stowa
rzyszenia Obrony Mieszkacw Bielska Biaej, a
take dziaacze lewicy z Podbeskidzia wzili udzia
w II Podbeskidzkim Forum Dyskusyjnym, jakie od
byo si w BielskuBiaej.
W ramach II Podbeskidzkiego Forum Dyskusyjne
go, jakie odbyo si w Orodku Wypoczynkowym
Beskidy Park (dawny Transportowiec pod Szyn
dzielni), uczestnicy zajli wsplne stanowisko w
kilku poruszanych kwestiach m.in. referendum z 6
wrzenia i wieku emerytalnego.
Referendum powinno wypowiada si w najwa
niejszych dla narodu sprawach, a pytania tego re
ferendum takich spraw nie dotyczyy, byy te
niejednoznaczne oceni Krzysztof Szwej, lewico
wy dziaacz z Zagbia Dbrowskiego. W ocenie
uczestnikw forum win za wyrzucenie w boto
pienidzy wynikajcych z tego tytuu ponosi byy
prezydent Bronisaw Komorowski i Senat .
Podczas forum poruszony zosta temat wielu eme
rytalnego, ktrego podwyszenie w obecnej sytu
acji demograficznej przy duym bezrobociu,
uczestnicy uznali za nieuzasadnione spoecznie.
Wyjtkowo obcieni prac na tle Europy Polacy
nie mog ponosi konsekwencji nieudolnoci rz
dzcych krajem argumentowali uczestnicy.
Brak pienidzy w ZUS ich zdaniem to efekt wielo
letnich bdw w polityce zatrudnienia wynikaj
cych z preferowania umw mieciowych, ktre
przynoszc dorane korzyci obnienia kosztw
pracy, skutkuj dugofalowym drastycznym spad
kiem rodkw na ubezpieczenie spoeczne i gro
b
godowych
emerytur
w
przyszoci.
Odpowiedzialno za doprowadzenie do takiego
stanu ponosz kolejne rzdy

Poparli postulat SLD o minimalnej stawce godzi


nowej, ale w kwocie 15 z brutto, oraz pomys
udziau obywatelskiego dywidend we wzrocie go
spodarczym.
W trakcie spotkania uczestnicy odnieli si te do
nowelizacji ustawy z 14 marca 2014 o kombatan
tach oraz niektrych osobach bdcych ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego oraz
niektrych innych ustaw, ktra zdaniem moe
umoliwi ok. 50 tys. Izraelczykom stara si o
odszkodowania.
Polak, ktry naraajc ycie ukrywa w czasie
okupacji ydw, bdzie teraz, wraz ze swoimi bli
skimi paci dodatkowo z wasnych podatkw im
lub ich spadkobiercom, przy czym sam nie dosta
nie od polskiego i izraelskiego pastwa ani grosza
za naraanie ycia wasnego i swoich bliskich. To
pastwo Izrael powinno midzy innymi wypaca
renty wszystkim, ktrzy ratowali, bd przyczynili
si do ratowania yda podczas niemieckiej okupa
cji Polski podkreli Jerzy Bizo z BielskaBiaej,
jeden z organizatorw forum.
Uczestnicy II Podbeskidzkiego Forum Dyskusyj
nego po raz kolejny podtrzymali postulat o
umieszczeniu na kartach wyborczych kratki, ktrej
skrelenie oznacza, e gos jest wany, ale glosu
jcy nie popiera adnego kandydata. Takie roz
wizanie powinno obowizywa a do uchwalenia
nowej w peni demokratycznej ordynacji wyborczej
podkrelali.
Ostrej krytyce poddano brak uczestnictwa na fo
rum parlamentarzystw z regionu, a szczeglnie
osb majcych kandydowa w wyborach. Brak
naleytego zainteresowania spotkaniem z poten
cjalnymi wyborcami oceniono bardzo negatywnie.
Jerzy Bizo

71 RO CZ NI CA Z B RO DNI
NS Z W RZ B CU
W niedziel 13 wrzenia 2015 roku w niewiel
kiej wsi Rzbiec (woj.witokrzyskie) odbyy si
uroczystoci upamitniajce 71 rocznic be
stialskiego zamordowania polskich partyzantw
z Armii Ludowej oraz partyzantw radzieckich
przez faszystw z Narodowych Si Zbrojnych
oddziau "Bohuna". Po II Wojnie wiatowej po
stawiono tam pomnik upamitniajcy ow
zbrodni i wyryto na nim napis o treci nast
pujcej:,,W TYCH LASACH W DNIU 8.IX.1944
R. ODDZIAY ARMII LUDOWEJ I PARTYZAN

14

TW RADZIECKICH ZOSTAY PODSTPNIE


NAPADNITE PRZEZ WYSUGUJCYCH
SI HITLEROWSKIEMU OKUPANTOWI ZBI
RW NSZKICH "BOHUNA" CZE I SAWA
74 BOHATEROM POLEGYM W WALCE O
WYZWOLENIE NARODOWE I SPOECZNE
LUDU POLSKIEGO W 10 ROCZNIC PO
WSTANIA POLSKIEJ PARTII ROBOTNICZEJ"
oraz umieszczono metalow tablic z nazwi
skami rozpoznanych pomordowanych.

WRZESIE 2015

BRZASK

Kilkuset ludzi przybyych na obchody pod obe


lisk powita sotys Rzbca Pan Marian Kocio
ek, ktry od lat stara si ze wszystkich si
broni pomnik przed wandalami i wadzami z
IPN na czele. Gospodarz kontynuowa:,,Staraj
si wymaza to ohydne wydarzenie z naszej
pamici, do ktrego rk przyoyli dzisiejsi
,,Wyklci", aby ich historia bya krystalicznie
czysta..." mwi.
Po Nim gosu udzielono mieszkacowi wsi, kt
ry jest jednym z ostatnich yjcych wiadkw
wydarze sprzed 70ciu a take wacicielowi
dziaki na ktrej znajduje si pomnik oraz
przedstawicielowi rodowiska endeckiego
Adamowi miechowi, ktry nie wyraa zgody
na wszechobecne faszowanie najnowszej hi
storii Polski. Nastpnie zapraszano do zabra
nia
gosu
najbardziej
zasuonych
kombatantw przybyych na uroczysto, a byli
to: przedstawiciele rodowisk byych partyzan
tw Armii Krajowej, Armii Ludowej czy Batalio
nw Chopskich na czele z Kapitanem
Eugeniuszem Kurylskim (AL), ktry by jednym
z organizatorw akcji zbierania pienidzy na
remont
pomnika.
Wspominali
Oni
w swych przemwieniach wspln walk
wszystkich oddziaw partyzanckich z hitlerow
skim najedc, mimo rnic wiatopogldo
wych. Potpiono zbrodnie jakich dokonywali
partyzanci z NSZ w czasie wojny jak i po niej.
Mwiono m.in.,, Nieprawd jest jakoby po II
W przeladowano i uniemoliwiano awans
spoeczny partyzantom z AK czy nawet NSZ,
ktrzy chcieli po zakoczeniu dziaa wojen
nych odbudowa zniszczon ojczyzn. ciga
no wycznie zbirw, ktrzy po wyzwoleniu
nadal siedzieli w lasach i dokonywali zbrodni
na ludnoci cywilnej czy dziaaczach PPR, mili
cjantach, sotysach itd.
Zawsze bdziemy powtarza e Naszym so
jusznikiem bya Armia Czerwona, z ktr
wsppracowalimy i niejednokrotnie odnosili
my wsplne zwycistwa" mwi jeden z kom

Z YCIA PARTII

batantw.
Serdecznie
dzikowano
przewodniczcemu Stowarzyszenia KURSK,
ktry podj si owego remontu pomnika
Rzbcu ze wspaniaym skutkiem. Po przem
wieniach prowadzenie uroczystoci obj Pu
kownik Tadeusz Kowalczyk, ktry zaprosi na
rodek najbardziej zasuonych mieszkacw
Rzbca
i kombatantw walczcych o za
chowanie pamici
o pomordowanych party
zantach, na czele z Sotysem Rzbca
Marianem Kociokiem. Wszyscy Oni zostali
odznaczeni pamitkowymi odznaczeniami ZG
ZKRPiBWP oraz medalami za zasugi dla Sto
warzyszenia Spadkobiercw Polskich Komba
tantw II W. Pana Jerzego Tyca za wybitne
zasugi na polu walki o honor i tradycj onie
rzy Armii Czerwonej oraz LWP, a w szczegl
noci za wiele odnowionych pomnikw
upamitniajcych polegych onierzy tych armii
na ziemiach polskich, Stowarzyszenie Tradycji
LWP im.gen.Z.Berlinga postanowio wyrni
Pamitkowym Krzyem z okazji 70lecia Zwy
cistwa. Odznaczeni ze wzruszeniem przyjli
te honorowe odznaczenia i serdecznie podzi
kowali wszystkim ktrzy przyczynili si do tego
piknego gestu.

Po dekoracji prowadzenie oddano gospodarzo


wi Uroczystoci Sotysowi Marianowi Kocio
kowi, ktry poprosi delegacje o zoenie
kwiatw i zapalenie zniczy pod pomnikiem. Na
zakoczeni obchodw zgromadzeni uczcili po
legych minut ciszy oraz odpiewali ,,Rot"
Marii Konopnickiej i podzikowali wszystkim za
przybycie. Uroczystoci prbowaa zakci kil
kuosobowa, nie znajca historii grupa nacjofa
szystw wykrzykujcych obraliwe hasa
w kierunku spokojnych uczestnikw ceremonii.
Sw obecnoci obchody uwietniay poczty
sztandarowe przybyych delegacji. Rwnie
polscy komunici nie zapomnieli o swoim ak
cencie w obchodach i przyozdobili pomnik
czerwonymi sztandarami, ktre przypominay
o ideach za ktre najwysz ofiar ponieli po
mordowani tam onierze. W tej przepiknej

15

Z YCIA PARTII

WRZESIE 2015

BRZASK

uroczystoci uczestniczyli m.in. przedstawiciele


Ambasady i Konsulatu Federacji Rosyjskiej
oraz Attachatu Wojskowego Rosji, Ambasady
Republiki Biaorusi, czonkowie i sympatycy:
Komunistycznej Partii Polski z Przewodnicz
cym Tow.Krzysztofem Szwejem na czele, Sto
warzyszenia Tradycji Ludowego Wojska
Polskiego im. Generaa Zygmunta Berlinga
przedstawiciele Zarzdu Gwnego z Pk.Wtor
kiem na czele, koa w Tarnowskich Grach, By
tomiu i Warszawie , Rady Krajowej onierzy
Armii Ludowej, ZKRPiBWP, Zwizku Wetera
nw i Rezerwistw WP, Zwizku onierzy WP,
Zmiany, Stowarzyszenia KURSK, Stowarzysze
nia Spadkobiercw Polskich Kombatantw II
W, Oglnopolskiego Zwizku onierzy BCh,
wiatowego Zwizku onierzy AK, Stowarzy

szenia ,,Wierni Polsce Suwerennej" oraz licznie


zgromadzeni mieszkacy wsi.
Dawid Hajder

Po cikiej chorobie w dniu 29 wrzenia 2015 zmar w wieku 78 lat

Tow. Mieczysaw Pawela


Zmary Mieczysaw Pawela nie mia atwego star
tu wchodzc w dorose lata swojego ycia. Po
dejmujc prac w KWK Brzeszcze zwiza si
z najpierw ze Zwizkiem Modziey Socjalistycz
nej a nastpnie z Polsk Zjednoczon Parti Ro
botnicz. Jako robotnik i ideowy Komunista
aktywnie dziaa w szeregach obu organizacji, by
midzy innymi wykadowc na szkoleniach par
tyjnych czy na Wieczorowym Uniwersytecie
Marksizmu Leninizmu. Szczeglnie upodoba
sobie tematyk zwizan z histori ruchu robot
niczego oraz religioznawstwo. By zawsze wyma
gajcym, w szczeglnoci od siebie, ale rwnie
pryncypialnym w dziaaniu na kadym odcinku
pracy zawodowej i partyjnej. Dziki uporowi
i cikiej pracy pi si po szczeblach kariery za
wodowej oraz stanowiskach w KZ PZPR. Jego
dziaania, szczero i uczciwo byy doceniane
przez wadze pastwowe poprzez honorowanie
go licznymi ksikami, wazonami oraz niezliczo
n iloci odznacze i medali, wrd ktrych na
ley wymieni najwaniejsze: Order Sztandaru
Pracy I Klasy, Krzy Orderu Odrodzenia Polski
czy trzy Krzye Za Zasugi dla PRL. Dziki Nie
mu powsta m.in. Ludowy Klub Sportowy w Prze
cieszynie, ktry by zawsze Jego oczkiem
w gowie, poniewa sport to kolejna rzecz jaka
miaa szczeglne miejsce w Jego yciu. Po prze

mianach ustrojowych w Naszym kraju nie zdra


dzi On jak wielu innych czonkw PZPR idei
ktre zawsze byy mu bliskie. Nie godzi si ze
zodziejsk, prywatyzacyjn polityk kapitalizmu
i tak w 1990 roku by jednym z zaoycieli Zwiz
ku Komunistw Polskich PROLETARIAT partii
marksistowsko leninowskiej. By aktywnym
dziaaczem, ktry uczestniczy niemale we
wszystkich akcjach organizowanych przez ZKP.
W 2002 po rozwizaniu ZKP by wspzaoycie
lem Komunistycznej Partii Polski. By take jed
nym z redaktorw pisma partyjnego Brzask,
ktre dziki Niemu nie zatracio swojego rewolu
cyjnego charakteru i jest wydawane po dzi
dzie. W KPP wyrnia si silnym charakterem,
stanowczoci, znajomoci marksizmu oraz
skromnoci. W przypadku obu Partii by zaoy
cielem i Przewodniczcym ich struktur na terenie
Gminy Brzeszcze. Czonkiem KPP pozosta do
mierci. Jak twierdz yjcy, jego koledzy oraz
towarzysze z pracy i dziaalnoci spoecznej
stracili przyjaciela, ktry suy im dobr rad
i pomaga w trudnych chwilach. A te spotykay ich
bardzo czsto w cikiej pracy grniczej.
egnamy Ci Druhu, Przyjacielu i Towarzyszu!

Cze Jego Pamici !

Publikowane artykuy wyraaj opinie autorw i nie zawsze s zgodne z pogldami Redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo
redagowania nadesanych tekstw i nadawania im tytuw. Skad Redakcji: Krzysztof Szwej (redaktor naczelny), Beata Karo.

Email: brzask@o2.pl. Komunistyczna Partia Polski skr. poczt. 154, 41300 Dbrowa Grnicza.
Opat za Brzask naley wpaca na konto bankowe Partii z dopiskiem za Brzask.
PKO BP S.A. Oddzia I Dbrowa Grnicza 28 1020 2498 0000 8202 0183 3995

16