Está en la página 1de 38

Cng ngh phn mm- Project 1

Nhm : Cha

BO CO MN
CNG NGH PHN MM
CH :

ANTIVIRUS SOFTWARE IN VIETNAM

Cng ngh phn mm- Project 1


Nhm : Cha

I. Tm hiu v virus :
A. Khi nim :
Khi nim virus my tnh c Fred Cohen a ra vo nm 1983 : virus
my tnh (thng c gi tt l virus, do cch hot ng ging virus
sinh hc nn ngi ta t cho chng ci tn virus) l nhng chng
trnh hay on m c thit k t nhn bn v sao chp chnh n vo
cc i tng ly nhim khc (file, a, my tnh)
M hnh hot ng ch yu l : Nhim c kch hot Thng tr
Tm i tng ly Nhim.
B. Lch s nhng con virus nguy him:
Lch s nhng con virus nguy him:
Nm 1968, hai anh em Amjad v Basit Farooq Alvi vit con virus my
tnh u tin, ly nhim qua a mm. C tn l "Pakistani Brain", loi
virus ny c lp trnh qung co cho cng ty phn mm Brain
Computer Services ca hai anh em nh ny ti Lahore, Pakistan.
Loi su my tnh (virus ly lan qua mng Internet) u tin c mt
sinh vin ngi M c tn l Robert Morris Jr. tung ln mng vo ngy
2/11/1988. Su "Morris Worm" khai thc mt l hng trong h iu hnh
Unix v ly lan trn 6.000 h thng my tnh ln khi . Robert Morris
Jr., con trai ca mt chuyn gia bo mt my tnh ti Cc An ninh quc
gia M, sau b to n lin bang kt ti v vi phm o lut "Lm
dng v gian di my tnh".
Nm 1989, mt thiu nin ti Sofia, Bungari, to ra mt loi virus tn
ph d liu c tn "Dark Avenger". Loi virus ny c cha cc bin lin
quan ti cc bi ht tr tnh ca ban nhc rock Iron Maiden. Thiu nin
ny cng l ngi u tin to ra loi virus my tnh c th t ng thay
i hnh dng trnh nguy c b pht hin.
Nm 1998, mt trung u trong qun i i Loan c tn l Ching Ing-hau
vit con virus Chernobyl, thng gi l CIH. c t sn thi im
kch hot vo ngy k nim s kin thm ho ht nhn Chernobyl (26/4),
CIH s xo tt c d liu trn cng my tnh nn nhn.
2

Cng ngh phn mm- Project 1


Nhm : Cha

Nm 1999 l nm David Smith, sng ti bang New Jersey, M, to ra loi


virus Melissa, c kh nng ly nhim vo my tnh qua con ng e-mail
v cc bn ti liu Word ca Microsoft. Smith c hai bit danh, mt l
"Vicodin" i vi cc cng vic mang tnh bt hp php, v mt l "Doug
Winterspoon" khi lm vic vi danh ngha mt chuyn gia virus hp
php.
Nm 2000, mt sinh vin trng i hc Philipine c tn l Onel de
Guzman cho "phng thch" loi virus e-mail "Ilove You" (hay cn gi
vi ci tn "LoveLetter"). Virus ny d d ngi dng m cc file nh
km trong e-mail v ci t mt con keystroke logger (mt phn mm ghi
tc v bn phm) Guzman c th nh cp mt khu v tip cn cc
my tnh b ly nhim.
Nm 2001, Jan De Wit, mt ngi sng ti Netherland, s dng b
danh "On the Fly" vit con virus Anna Kournikova. Loi virus ny
cng d d ngi dng m mt e-mail c file nh km cha nh ca
ngi sao tennis ngi Nga, Kournikova. Jan De Wit b to n buc ti
pht tn qua mng nhng d liu gy nguy him cho mng my tnh.
Thng 8 v 9/2003 l thi im su Blaster v virus e-mail Sobig ly
nhim trn din rng, gy ra tnh trng tc nghn ng truyn Internet.
Sobig.F tr thnh mt trong nhng loi virus c tc ly nhim
nhanh nht trong lch s. Virus ny trn gp trong hp th in t ti cc
cng ty v tp on. Trong khi , su "Blaster" (hay "LovSan") cng c
tc ly lan khng km nh vic li dng mt l hng bo mt trong
Windows.
V gn y nht, ngy 26/1/2004, virus "Mydoom" (cn c gi l
"Novarg hoc "Shimgapi") xut hin trong hnh dng ca "mt cn
bo virus" nguy him theo ng ngha ca n. Theo thng k ca cc
cng ty dit virus, c trong 9 e-mail trn ton cu th li c mt b nhim
virus "Mydoom", thy s nguy him ca loi virus ny. "Mydoom"
gy ra tnh trng tch nghn ng truyn v c lp trnh tn cng
vo website ca Microsoft.
(Theo VDCmedia)

Cng ngh phn mm- Project 1


Nhm : Cha

C. Ngun gc :
Trc y virus thng c vit bi mt s ngi am hiu v lp trnh
mun chng t kh nng ca mnh nn thng virus c cc hnh ng
nh : cho mt chng trnh khng hot ng ng, thay i d liu hay
thm ch xa d liu, lm hng cnghoc gy ra nhng tr a kh
chu nh mt thng ip khng mong i bng dng xut hin trc mn
hnh ca bn nh Hm nay l sinh nht ca ti, sao bn phi lm vic ?

Nhng virus mi c vit trong thi gian gn y khng cn thc hin


cc tr a hay ph hoi i vi my tnh ca nn nhn b ly nhim na
m a phn hng n vic ly cp cc thng tin c nhn nhy cm ( cc
m s th tn dng, ti khon ngn hng,) cng c th chng s dng
my ca nn nhn nh mt cng c tn cng vo h thng khc hay
tn cng vo ngay chnh h thng mng m bn ang s dng, i khi
bn l nn nhn thc s m virus nhm vo, i khi bn v tnh tr thnh
tr th cho chng tn cng vo cc h thng khc.
i khi chng ta hiu lm virus my tnh l tt c cc phn mm c hi
(malware vit tt ca malicious v software). Phn mm c hi bao gm
virus my tnh, su (worm), trojan, rootkits, spyware, adware v cc phn
mm gy hi khng mong mun khc.
Phn loi : Ngi ta chia virus thnh 2 loi chnh l B-virus, loi ly vo
cc mu tin khi ng (Boot record) v F-virus ly vo cc tp tin thc
thi (Executive file). Cch phn loi ny ch mang tnh tng i, bi v
trn thc t c nhng loi virus lng tnh va ly trn boot record, va
trn file thi hnh. Ngoi ta cn phi k n h virus macro :
+ B-virus: Nu boot my t mt a mm nhim B-virus, b nh ca
my s b khng ch, k tip l boot record ca a cng b ly nhim. K
t gi pht ny, tt c cc a mm khng c chng ghi s b nhim Bvirus d ch qua mt tc v c. B-virus c u im l ly lan nhanh v
c th khng ch bt c h iu hnh no. Chng c nhc im l ch
c kch hot khi h thng c khi ng t a nhim.
4

Cng ngh phn mm- Project 1


Nhm : Cha

+ F-virus: Nguyn tc ca F-virus l gn ln vo file thi hnh (dng


.COM v .EXE) mt on m mi ln file thc hin, on m ny s
c kch hot, thng tr trong vng nh, khng ch cc tc v truy
xut file, d tm cc file thc thi sch khc t gn chng vo. u im
ca F-virus l d dng c kch hot (do tn xut chy chng trnh
COM, EXE ca h thng rt cao). Nhc im ca chng l ch ly trn
mt h iu hnh xc nh.
+ Macro :y l ging virus mi nht. Virus loi ny l chng trnh
thc thi ly nhim vo cc vn bn to bi Microsoft Word v Excel. Khi
ai nhn vn bn v thc hin macro, virus s thc thi v ph hy vn
bn.

Cch thc ly nhim : Virus my tnh c th ly vo my tnh ca bn


qua email, qua cc file bn ti v t Internet hay copy t my khc v qua
cc thit b lu tr di ng, v cng c th li dng cc l hng phn
mm xm nhp t xa, ci t, ly nhim ln my tnh ca bn mt
cch m thm.

Bin th : Mt hnh thc trong c ch hot ng ca virus l to ra cc


bin th ca chng. Bin th ca virus l s thay i m ngun nhm cc
mc ch trnh s pht hin ca phn mm dit virus hoc lm thay i
hnh ng ca n. Mt s loi virus c th t to ra cc bin th khc
nhau gy kh khn cho qu trnh pht hin v tiu dit chng. Mt s
bin th khc xut hin do sau khi virus b nhn dng ca cc phn mm
dit virus, chnh tc gi hoc cc tin tc khc (bit c m ca chng)
vit li, nng cp hoc ci tin chng tip tc pht tn.
D. Bn Cht:
Bn cht ca virus thc cht l nhng chng trnh hay on m c
thit k t nhn bn v sao chp chnh n vo cc i tng ly nhim
khc.
Tuy ni vy nhng nu ni n virus chng ta khng ch n thun nhc
virus m y chng ti xin trnh by 1 vi iu lin quan:

Su my tnh(worm): l cc chng trnh cng c kh nng t nhn bn


t tm cch lan truyn qua h thng mng (thng l qua h thng th
5

Cng ngh phn mm- Project 1


Nhm : Cha

in t). im cn lu y, ngoi tc hi thng ln my b nhim,


nhim v chnh ca worm l ph cc mng (network) thng tin, lm gim
kh nng hot ng hay ngay c hy hoi cc mng ny. Nhiu nh phn
tch cho rng worm khc vi virus, h nhn mnh vo c tnh ph hoi
mng nhng y worm c l mt loi virus c bit.
Worm ni ting nht c to bi Robert Morris vo nm 1988. N c
th lm hng bt k h iu hnh UNIX no trn Internet. Tuy vy, c l
worm tn ti lu nht l virus happy99, hay cc th h sau ca n c
tn l Trojan. Cc worm ny s thay i ni dung tp wsok32.dll
ca Windows v t gi bn sao ca chnh chng i n cc a ch cho
mi ln gi in th hay message.

Phn mm c tnh (malware): (ch ghp ca maliciuos v software) ch


chung cc phn mm c tnh nng gy hi nh virus, worm v Trojan
horse.

Trojan Horse: y l loi chng trnh cng c tc hi tng t nh virus


ch khc l n khng t nhn bn ra. Nh th, cch lan truyn duy nht l
thng qua cc th dy chuyn tr loi ny ngi ch my ch vic tm
ra tp tin Trojan horse ri xa n i l xong. Tuy nhin, khng c ngha l
khng th c hai con Trojan horse trn cng mt h thng. Chnh nhng
k to ra cc phn mm ny s s dng k nng lp trnh ca mnh sao
lu tht nhiu con trc khi pht tn ln mng. y cng l loi virus cc
k nguy him. N c th hy cng, hy d liu.

Phn mm gin ip (spyware): y l loi virus c kh nng thm nhp


trc tip vo h iu hnh m khng li "di chng". Thng mt s
chng trnh dit virus c km trnh dit spyware nhng dit kh km i
vi cc t "dch".
Phn mm qung co (adware): Loi phn mm qung co, rt hay c
trong cc chng trnh ci t ti t trn mng. Mt s phn mm v hi,
nhng mt s c kh nng hin th thng tin kt mn hnh, cng ch
ngi s dng.
Botnet: L nhng my tnh b bt cc v iu khin bi ngi khc thng
qua Trojan, virus...

Keylogger: l phn mm ghi li chui phm g ca ngi dng. N c th


hu ch cho vic tm ngun gc li sai trong cc h thng my tnh v i
6

Cng ngh phn mm- Project 1


Nhm : Cha

khi c dng o nng sut lm vic ca nhn vin vn phng. Cc


phn mm kiu ny rt hu dng cho ngnh lut php v tnh bo - v d,
cung cp mt phng tin ly mt khu hoc cc kha mt m v nh
qua mt c cc thit b an ninh. Tuy nhin, cc phn mm
keylogger c ph bin rng ri trn Internet v bt c ai cng c th s
dng cho mc ch ly trm mt khu v cha kha m ha.

Phishing: l mt hot ng phm ti dng cc k thut la o. K la


o c gng la ly cc thng tin nhy cm, chng hn nh mt khu v
thng tin v th tn dng, bng cch gi l mt ngi hoc mt doanh
nghip ng tin cy trong mt giao dch in t. Phishing thng c
thc hin bng cch s dng th in t hoc tin nhn, i khi cn s
dng c in thoi.

Rootkit: l mt b cng c phn mm dnh cho vic che du cc tin


trnh ang chy, cc file hoc d liu h thng. Rootkit c ngun gc t
cc ng dng tng i hin, nhng nhng nm gn y, rootkit b s
dng ngy cng nhiu bi cc phn mm c tnh, gip k xm nhp h
thng gi c ng truy nhp mt h thng trong khi trnh b pht
hin.

(Theo Wikipedia)

Cng ngh phn mm- Project 1


Nhm : Cha

II. Antivirus software


1.Phn mm dit virus l phn mm c tnh nng pht hin, loi b cc virus
my tnh, khc phc (mt phn hoc hon ton) hu qu ca virus gy ra v c
kh nng c nng cp nhn bit cc loi virus trong tng lai.
t c cc mc tiu ti thiu trn v m rng tnh nng, phn mm dit
virus thng hot ng trn cc nguyn l c bn nht nh sau:

Kim tra (qut) cc tp tin pht hin cc virus bit trong c s d


liu nhn dng v virus ca chng.
Pht hin cc hnh ng ca cc phn mm ging nh cc hnh ng ca
virus hoc cc phn mm c hi.

2.Cc k thut pht hin, dit virus:


a.So snh vi mu virus bit trc
Ton b cc phn mm dit virus u s dng k thut ny qut virus. K
thut so snh vi mu c th m t n gin nh sau: Cc file cn kim tra virus
c phn tch v so snh vi cc mu virus bit trc, nu pht hin mt on
m virus th file c th b ly nhim virus v phn mm thc hin bin php loi
b virus khi file b ly nhim. Tt nhin y l vic m t n gin, cc hnh ng
c th ca cc phn mm ny phc tp hn nhiu c th qut nhanh nht, loi b
s nhm ln v vic sa cha file khng lm h hng file.
K thut so snh mu virus khin cho cc phn mm lin tc phi cp nht c
s d liu c kh nng nhn bit cc loi virus mi cng cc bin th ca n. C
hai dng cp nht c s d liu:

Cp nht bng hnh thc ti file t Internet: Hnh thc ny c th ti mt ln


file cp nht c th cp nht cho nhiu my khc nhau, tuy nhin kch
thc file ti ln, a s cc file c s d liu ca cc phn mm dit virus
thng dng v c nhiu ngi s dng c kch thc file t 16 Mb tr ln.
Cp nht trc tip bng tnh nng t ng cp nht ca phn mm dit virus:
Cch ny ph hp vi nhng ngi s dng c nhn: Phn mm ch ti cc
c s d liu ca cc loi virus mi nn mi ln cp nht ch cn ti xung
mt dung lng thp (thng ch vi trm Kb/ln cp nht).

Nh ta bit v virus vi c ch ly nhim ca n vo cc file: Chng gn


chnh on m ca bn thn vo mt phn ca file c kch hot khi thc thi
file ny. K thut so snh mu s pht hin ra cc on m ca virus ging nh du
8

Cng ngh phn mm- Project 1


Nhm : Cha

hiu nhn bit trong c s d liu ca phn mm dit virus, phn mm s tin hnh
loi b cc on m ny. Qu trnh ny c th xy ra cc vn :

m bo cc phn cp nht c dung lng khng qu ln, c s d liu


c th c lc gin, do khi sa cha file b ly nhim c th ch xa
mt on m c trng, quan trng nn c th phn mm khc (vi c ch so
snh mt c im khc) c th vn pht hin file b nhim virus.
Vic xa cc on m c coi l ca mt virus no c th dn n phn
mm v tnh xa on m nhn dng mt file hon ton khng b ly
nhim virus: y l hin tng nhn nhm khng th trnh khi bi ngi
vit phn mm khng th lng ht mi file ca mi phn mm trn thn
gii, tuy nhin cn hn ch n mc ti thiu v phi c sa i ngay khi
pht hin ra s nhm ln.
Nhiu file c gn cc "ch k in t" nhm xc nhn file c ngun gc,
m bo an ton, sau khi b ly nhim virus v c dit bi mt phn mm
dit virus, file c th khng cn ch k, do cn thay th file bng file
nguyn bn hoc ci t li phn mm.
Vic sa cha file b nhim virus cng c th cn gy nn h hng file
nn cc phn mm dit virus thng lu li file trc khi sa cha (vn
nguyn tnh trng b nhim virus) di dng nn li hoc m ha khng
th ly nhim ngc tr li. y c th cn hai trng hp: Nu phn mm
dit virus c cp nht cc thut ton mi (nng cp engine) th nn phc
hi dit li; Nu h iu hnh hoc cc phn mm khc b nhim qu
nhiu th loi virus m c dit nhng h thng khng n nh th nn
ci t li h iu hnh (hoc phn mm) c c cc file nguyn bn.

b.Nhn dng hnh vi ng ng


Nhn dng cc hnh vi ng ng l mt chc nng "thng minh" m khng phi
bt k phn mm dit virus no cng c. Hiu mt cch n gin th phn mm
dit virus s theo di s hot ng bt thng ca h thng c th pht hin cc
virus cha c bit n (trong d liu ca n) hoc cc phn mm c hi t
a ra cnh bo ngi s dng, c lp virus sn sng gi mu n hng bo
mt phn tch v cp nht vo bn nng cp c s d liu k tip.
Chc nng ny cc phn mm dit virus thng cho php la chn kch hot
hoc khng, mc hot ng (s dng mc hot ng tch cc, hot ng
trung bnh mc c, hay hot ng mc thp - mc nh thit lp thng
l kch hot sn mc c) bi a s chng c th chim ti nguyn v lm
chm h thng i vi cc my tnh khng mnh.

Cng ngh phn mm- Project 1


Nhm : Cha

c.Kim sot lin tc


Phn mm dit virus my tnh thng thc hin kim sot lin tc theo thi gian
thc bo v h thng. Hnh thc kim sot lin tc s qut virus mi file m
h thng truy cp n, mi file ngay t khi bt u c copy vo h thng
thng qua hnh thc nhn bit so snh mu v theo di hnh ng ng ng.
d.Kt hp mi phng thc
Nu ch n thun s dng k thut so snh mu th mt phn mm dit
virus s tht bi bi chng ch gii quyt hu qu cc file b nhim ch cha tm
n nguyn nhn dn n file b nhim. Khi s dng mt s phn mm cha
mnh bn s nhn thy trng hp: Phn mm dit c hon ton virus
trong my, nhng ngay sau khi phin khi ng k tip ca h iu hnh, phn
mm li pht hin ra virus chnh virus . y c th khng phi l phn mm
nhn dng c nhng khng dit c, m l virus li c ly nhim tr li
bi phn mm khng th gim st qu trnh khi ng h iu hnh ngay t
khi bios trao quyn iu khin.
Chnh v vy, phn mm cn phi kt hp mi phng thc kim sot
v ngn chn cc hnh vi ca virus. Virus c th t cc dng lnh trong
registry ly nhim virus t mt file nn no hoc v hiu ha phn mm
dit virus; Cng c th virus thit lp ti v ngay khi s dng trnh duyt kt
ni vo mng Internet. Do vy phn mm dit virus cn phi kt hp mi
phng thc ngn chn virus. Chnh nhng yu t ny lm ln s khc bit
gia cc phn mm dit virus hin nay, khng ln n vi v vn phn mm dit
virus khc khi m ngay mt sinh vin cng c th vit mt phn mm dit virus
nu chu kh su tm cc mu virus trn mng Internet hin nay.
3. Mt s c im m cc chuyn gia thng hay tnh n khi nh gi mt
phn mm dit virus:
D s dng: mt chng trnh dit virus lun lun phi d hiu cho ngi dng
cho d ngi c l chuyn gia v my tnh hay khng.
Nhn dng virus v su hiu qu: mt sn phm dit virus tt lun pht hin
v ngn chn s ly nhim virus nhanh chng cho d l trong h thng, email hay
cc ng dng web..
Tiu dit v c lp cc file b ly nhim hiu qu: mt phn mm dit virus c coi l
ng tin cy thng qua vic lm sch, xa hay cch ly cc file b ly nhim hp l
ngn s ly nhim trong cng hoc trong mng
Bo co: chng trnh dit virus nn a ra thng bo ngay khi pht hin tc
10

10

Cng ngh phn mm- Project 1


Nhm : Cha

nhn gy hi mt cch n gin - nhng g pht hin c v cch x l vi file b ly


nhim.
Nhiu tnh nng: iu ny lm cho kh nng chng virus ca chng trnh
hon thin hn. Mt chng trnh tt phi c kh nng x l t vic qut c bn thi
gian thc (basic real-time scan) n bo v nng cao v kha script.. cng nhiu tnh
nng my tnh ca bn cng an ton.
D ci t: chng trnh phi thun tin trong vic ci t, nhanh chng i t
khi im cho n vic qut ch sau vi c nhp chut.

III. Mt s vn lin quan n cc phn mm antivirus


a.Chi ph :
Cc phn mm dit virus thng chia ra lm 2 cp : Min ph, Tr tin. Vic la
chn cc cp cng s ph thuc vo nhu cu c th ca bn, cc tnh nng s t l
thun vi cp cc gi.
mc min ph, cc phn mm dit virus thng ch cung cp chc nng duy
nht l dit virus, cc chc nng khc nh bo v thng tin c nhn, tng la, gim
st mng, s khng c. Tuy nhin i bn c th kt hp phn mm dit virus min
ph khc s tng mc an ton cho bn.
Cc phn mm dit virus min ph a phn s khng c s h tr t nhn vin k
thut, cng d hiu thi phi khng, ai s tr chi ph cho nhng nhn vin ny nh?
Tuy nhin bn cng c th nh s gip thng qua cc din n ca cng ty cung
cp phn mm, hoc din n chuyn v cng ngh thng tin
i khi cc phn mm dit virus min ph s tch hp cc cng ty qung co vo
b ci t, chng hn nh cc thanh cng c, hoc ti xung nhng phn mm ca
hng th 3, do vy bn cng xem k trc khi bm nt next cho tc v k tip trong
qu trnh ci t.
Mt khc, nhng phn mm dit virus min ph cung cp cho bn nhng chc
nng rt c bn, do vy thng tin ca bn rt d dng b truy vn hoc b tn thng,
v n lt qua nhng malware.
Xt v giao din
Giao din c min ph v thu ph hu nh l ging nhau, chng ch khc nhau v
cng nng ca b sn phm m thi (Avira v Avast). Ring Panda s c s thay
i gia phin bn thu ph v min ph.
Mc nhn dng virus
Phn mm min ph v c ph hu nh u c kh nng nhn dng nh nhau,
ring Panda cng c s khc bit gia thu ph v min ph.
Trong cuc th nghim a phn cho thy cc phn mm dit virus tr ph lm vic tt
hn phn mm min ph. T l pht hin l 96,2% cho bn tr ph v 95,7% cho bn
11

11

Cng ngh phn mm- Project 1


Nhm : Cha

min ph, c s khc bit cht t y.


Trong mt th nghim khc cc phn mm min ph b qua 15,2% mu trong khi
phn mm dit virus tr ph b qua 10,2% mu.
Tc
Phn mm dit virus min ph gy chm h thng khong 10% so vi phn mm tr
ph. Tc qut vi dung lng 4.5GB c cc thng s sau 2 pht 25 giy cho sn
phm c ph v 2 pht 44 giy cho sn phm min ph.
Do vy , vic la chn min ph hay thu ph l tu vo ngn sch v nhu cu ca tng
ngi, nu c iu kin, tt nht nn trang b cho mnh 1 phin bn thu ph c h
tr tt hn
(pcworld.com)
b .Fake antivirus:
Hin ti c nhiu phn mm virus gi mo ang tn cng vo th trng bo mt. Theo
phng nghin cu chng malware ca hng Panda Security, 40% phn mm chng
virus gi mo c to trong nm 2010. Chiu la o quen thuc ca chng l a
ra nhng cnh bo gi rng h thng my tnh ang b ly nhim virus, trojan,
spyware... v cn yu cu ngi tiu dng b tin ra mua bn quyn na. Mt khi cc
bn ci nhng phn mm dit virus gi ny, vic g b cng kh phc tp, khng phi
tt c phn mm gi ny u g b d dng v thnh cng. Cc bn nn chn cho
mnh nhng phn mm dit virus uy tn nh Kaspersky, Norton, BitDefender, Panda,
Avira... bo v my tnh ton din hn

Cc phn mm antivirus danh ting

12

12

Cng ngh phn mm- Project 1


Nhm : Cha

Sau y l tt c nhng phn mm dit virus gi mo sp xp theo trnh t ABC: (


updated 2/ 2011)
Additional Guard
Adware/Security Tool
Alpha Antivirus
AnimalwareDoctor
Antivir 2010
Antivirus 2009
Antivirus 2010
Antivirus 360
Antivirus 7
Antivirus 8
Antivirus BEST
Antivirus GT
Antivirus Live
Antivirus Pro 2009
Antivirus Pro 2010
Antivirus Soft
Antivirus Suite
Antivirus System Pro
Anti-Virus-1
Braviax
CleanUp Antivirus
Control Center
Cyber Security
Defense Center
Desktop Defender 2010
Digital Protection
FraudTool.MalwareProtector.d
Green AV
IGuardPC or I Guard PC
Internet Security 2010
ISecurity2010
Live PC Care
Malware Defense
Malware Doctor
MS Antispyware 2009
My Security Shield
PC Antispyware 2010
Personal Antivirus
Personal Security
Protection Center
13

13

Cng ngh phn mm- Project 1


Nhm : Cha

Security Antivirus
Security Center
Security Central
Security Master AV
Security Tool
Security Toolbar
SecurityEssentials2010
Spyware Guard 2008
Sysinternals Antivirus
System Guard 2009
System Security
System Security 2009
ThinkPoint
ThinkSmart
Total PC Defender 2010
Total Security 2009
Total XP Security
Vista Antivirus Pro 2010
Vista Guardian 2010
Vista Internet Security 2010
Vista Security Tool 2010
Windows Enterprise Suite
Windows Police Pro
Windows Protection Suite
Windows System Suite
WinPC Defender
WinPC Defender
Winshield2009.com
XP Guardian
XP Internet Security 2010
XP Smart Security 2010
Your PC Protector
(pcworld.com)
c.Vn nhn dng lm
Ngy nay, cc cng ngh nhn dng virus ngy cng pht trin, tuy nhin vn c
nhng kh nng khng nh cc phn mm dit virus nhn dng lm cc chng trnh,
tp tin bnh thng l virus, v th nn v tnh xo mt hay lm thay i d liu trong
gy thit hi cho ngi dng
1 s trng hp in hnh gn y :
14

14

Cng ngh phn mm- Project 1


Nhm : Cha

Trong thng t nm 2010 McAfee VirusScan pht hin svchost.exe (mt tp tin ca
windows) nh virus . lm cho cc bn my tnh chy Windows XP vi Service Pack 3
mt vng lp khi ng li v mt mt ca tt c cc truy cp mng.
Trong Thng Mi Hai nm 2010, mt bn cp nht ca AVG anti-virus lm h
hng phin bn 64-bit ca Windows 7, khin n khng th khi ng,
( en.wikipedia.com)

d. Xung t gia cc antivirus :


Cc chng trnh antivirus khi c ci vo my s chy ngm v s dng 1 s tp tin
ca windows. Tuy nhin, khi ci v s dng 2 hay nhiu phn mm antivirus trong
cng 1 my s d dn n kh nng xung t gia cc phn mm, dn n cc hu qu
rt nghim trng ( c th dn n h hng h iu hnh )
( en.wikipedia.com)

15

15

Cng ngh phn mm- Project 1


Nhm : Cha

V)Mt s phn mm dit virus ni bt


a/ KASPERSKY ANTIVIRUS :
* Tiu s :
Kaspersky Lab l mt hng sn xut v phn phi phn mm bo mt ca Nga.
Hng c Natalia Kasperskaya v Eugene Kaspersky thnh lp t nm 1997.
Kaspersky Lab c tr s chnh ti Moskva (Nga) v cc vn phng i din nhiu
nc nh c, Php, H Lan, UK, Ba Lan, Romania, Thy in, Nht Bn, Trung
Quc, Hn Quc v Hoa K. Cc chng trnh chng virus, spam, hacker do
Kaspersky sn xut hin c cc chuyn gia v ngi dng xp vo nhm hng u
th gii.
- Nm 2003, Kaspersky Lab c Microsoft trao Microsoft Gold Certified Partner v
nhng ng gp vo gii php an ninh .
- Nm 2005, tp ch Red Herring lit k Kaspersky trong s "Red Herring 100
Europe", mt la chn 100 cng ty t nhn ti chu u v Israel ng vai tr hng u
v sng kin v cng ngh.
- C ch chng virus ca Kaspersky cng cung cp c ch cho cc sn phm hoc
gii php c cung cp bi cc nh cung cp dch v an ninh khc, chng hn nh
Check Point, Bluecoat, Juniper Networks, Sybari (hin nay c Microsoft mua
li), Netintelligence, GFI Software, F-Secure, Borderware, FrontBridge, G-Data,
Netasq, v.v. Tt c gp li, trn 120 cng ty c cp php cng ngh t
Kaspersky, iu ny lm cho n l mt trong s nhng c ch chng virus s dng
ph bin nht trong cng nghip.
* Cc loi sn phm :
- Kaspersky Internet Security (KIS)
- Kaspersky Anti-Virus (KAV)
16

16

Cng ngh phn mm- Project 1


Nhm : Cha

- Kaspersky Mobile Security (KMS) : phn mm bo v cho in thoi di ng .


# Cc sn phm Kaspersky c s dng rng ri ti ng u v chu , nhng
vn cha c tip th mnh ti Bc M v Ty u. Tuy nhin, tp ch PC World
ca M (kt hp vi AV-Test.org) gn y trao tng Kaspersky Anti-Virus 6
gii Editor's Choice trong so snh cc phn mm chng virus nm 2007 ca
mnh, mt bc tin c th s lm cho vic s dng ph bin hn ti Ty bn cu.
+ V d : hin ti n c Sam's Club tip th trong cng mt b vi dng sn
phm Norton ca Symantec, l cc sn phm ph bin hn ti Hoa K.

M hnh phn mm KIS 2010 .

17

17

Cng ngh phn mm- Project 1


Nhm : Cha

M hnh KMS

b / BIT-DEFENDER ANTIVIRUS :
* Tiu s :
- BitDefender l mt b phn mm phng chng v dit cc mi nguy him cho
my tnh c pht trin da trn phn mm cng ty SOFTWIN , Rumani v c
khai trng vo Thng Mi Mt nm 2001. Phin bn mi nht 2010 c pht
hnh vo thng 8 nm 2009 vi nhng ci tin vt bc v cng ngh v hiu nng .
- Cc sn phm ca Bitdefender c tnh nng phng chng v dit cc loi virus,
spyware, malware, lc th rc, backup, tune-up, kim sot ngi dng... cho ngi
dng thng thng v cho cc doanh nghip.
* Cc dng sn phm :
- Bitdefender Antivirus, Bitdefender Internet Security(BIS), Bitdefender Total
Security cho cc my tnh c nhn, laptop...
- BitDefender Mobile Security(BMS) cho cc thit b cm tay
18

18

Cng ngh phn mm- Project 1


Nhm : Cha

- BitDefender GameSafe(BGS) dnh ring cho nhng ngi chi game.


# Bitdefender cng cung cp cc gii php bo mt cho doanh nghip ng vi nhiu
ng dng trn my ch, my trm, file server, mail sever... nh BitDefender Client
Security, BitDefender Security for File Servers, BitDefender Security for Mail
Servers, BitDefender Online Backup for Business...
* Cng ngh ring :
- BitDefender Antispam NeuNet :
+ NeuNet(Vit tt ca Neural Network) l mt b lc antispam c pht trin
bi BitDefender Antispam Lab. Cng ngh mi ny s dng cc thut ton lc th rc
kiu mng ging nh cc Neural thn kinh ca con ngi.Kh nng lc th rc ln ti
hn 97%
- Cng Ngh Phng on Virus B-HAVE :
+ Cng ngh mi ny c p dng cho tt c cc sn phm ca Bitdefender v
c nh gi rt cao. B-HAVE c cng nhn bi cc t chc cp giy chng
nhn hng u th gii bao gm ICSA Labs, Virus Bulletin, West Coast Lab v kh
nng ch ng bo v trc cc malware cha c nhn dng. BitDefender B-HAVE
l mt my qut heuristic(phng on) nng ng. Cch tip cn rt ton din.
+ B-HAVE to ra mt my tnh o, khp kn. Mt gi lp h thng xy dng mt
mi trng o, bao gm mt b cc thit b phn cng o, bt chc cc cu hnh ca
mt my tnh in hnh.
+ Mi trng o hon ton c lp t cc my tnh thc t, h iu hnh ca n v
cc ci t ng dng. Bt k chng trnh c th c a ra trong mi trng o v
hnh vi ca n v c tnh xp vo mc vi nguy c khng hon ton lu tr.
xc nh xem mt chng trnh c hi hay khng, B-HAVE kim tra i vi nhng
c im ni ting c lin kt vi cc phn mm c hi.

19

19

Cng ngh phn mm- Project 1


Nhm : Cha

M hnh BIS

BitDefender GameSafe (BGS)

20

20

Cng ngh phn mm- Project 1


Nhm : Cha

BitDefender Mobile Security (BMS)

21

21

Cng ngh phn mm- Project 1


Nhm : Cha

VI.Xu hng pht trin phn mm dit virus .

Trong thi gian gn y, tnh hnh xut hin virus my tnh c chiu hng
gia tng.C th ni trn con ng bc vo th k 21 ca cng ngh thng tin, ngoi
nhng thnh tu ni bt ca nhn loi cn c c nhng bng en hc m ca virus
my tnh
Trc tnh hnh ny, yu cu v mt phn mm chng virus thng minh cng
bc thit hn bao gi ht. y s l nhng anti-virus "i mi", thay th dn cc antivirus hot ng theo nguyn tc c.
Mc d cc anti-virus truyn thng c nhiu bt li trong vic nhn dng virus
mi, nhng cc phn mm ny cng c nhng u im ni bt, nht l hiu qu ca
chng khi i din vi cc virus bit. V vy quan im ca cc anti-virus hin i
l pht trin theo hng kt hp: phng php ny s b khuyt cho phng php
kia. Cng vi vic nghin cu, p dng cc k thut tm dit thng minh. Vai tr ca
chc nng chn on virus l ca cc phn mm ny l h tr ngi dng pht hin
virus mi, ngn chn s ly lan ca chng, chuyn mu virus v cho i ng lp trnh
cp nht .
S dng in ton m my l 1 trong nhng xu hng ca cc phn mm
mng, virus, hin nay. M u cho cuc cch mng ny l H iu hnh m my
ca Microsoft. Mi y, hng Panda cng cho ra i in ton m my ca chnh
mnh, vi sn phm tiu biu l phn mm Panda Cloud Antivirus. 2010 Phn mm
cho php qut virus, qut rc, bo v my tnh theo thi gian thc kh mnh m.

22

22

Cng ngh phn mm- Project 1


Nhm : Cha

in ton m my (ting Anh: cloud computing), cn gi l in ton my


ch o, l m hnh in ton s dng cc cng ngh my tnh v pht trin da vo
mng Internet. Thut ng m my y l li ni n d ch mng Internet (da
vo cch c b tr ca n trong s mng my tnh) v nh mt lin tng v
phc tp ca cc c s h tng cha trong n. m hnh in ton ny, mi kh nng
lin quan n cng ngh thng tin u c cung cp di dng cc dch v, cho
php ngi s dng truy cp cc dch v cng ngh t mt nh cung cp no
trong m my m khng cn phi c cc kin thc, kinh nghim v cng ngh ,
cng nh khng cn quan tm n cc c s h tng phc v cng ngh . Theo t
chc X hi my tnh IEEE N l hnh mu trong thng tin c lu tr thng
trc ti cc my ch trn Internet v ch c c lu tr tm thi cc my khch,
bao gm my tnh c nhn, trung tm gii tr, my tnh trong doanh nghip, cc
phng tin my tnh cm tay, .
in ton m my l khi nim tng th bao gm c cc khi nim nh phn mm
dch v, Web 2.0 v cc vn khc xut hin gn y, cc xu hng cng ngh ni
bt, trong ti ch yu ca n l vn da vo Internet p ng nhng nhu
cu in ton ca ngi dng. V d, dch v Google AppEngine cung cp nhng ng
dng kinh doanh trc tuyn thng thng, c th truy nhp t mt trnh duyt web,
cn cc phn mm v d liu u c lu tr trn cc my ch.
Theo Wikipedia
23

23

Cng ngh phn mm- Project 1


Nhm : Cha

Qua y v vn an ninh, bo mt thng tin, quan chc chnh ph nhiu nc


nh Trung Quc, c, Php... ang ngy cng ng sang xu hng ng h h iu
hnh my tnh m ngun m Linux. (vietbao.vn)
Ti Trung Quc, chnh ph ang thc y cc b ngnh s dng nhng phin
bn Linux pht trin ring. B Khoa hc v Thng tin Trung Quc ang u t pht
trin, hon thin h iu hnh c tn RedFlag (Hng k) nhm a nn cng ngh
thng tin thot dn khi s kim ta ca ngi khng l Microsoft.
Theo pht ngn vin ca B a chnh v Mi trng Php, mt s b ngnh
nc ny cng t b cc chng trnh ca Microsoft, Sun, Lotus, v chuyn sang
s dng Linux v l do an ninh v s thng nht trong cc h thng thng tin.
B trng Cng ngh v Kinh t c l ngi ng h rt hng hi vic s
dng Linux trn cc my ch i hi tnh an ninh, bo mt cao. Mt trong nhng
nguyn nhn quan trng, theo ng, l: "Phng chng cc hot ng gin ip kinh t".
B trng cho bit c, cc h thng thng tin hin ph thuc qu nhiu vo
Microsoft. Chnh ph nc ny cng ang ln k hoch chuyn sang s dng Linux
trong nhiu b, ngnh.
Chnh v th rt c th trong tng lai m ngun m s l hng pht trin ca
antivirus soflware.

24

24

Cng ngh phn mm- Project 1


Nhm : Cha

VII.Tnh hnh virus v antivirus Vit Nam:


1. Virus in Vietnam:
Nu cch y 4 nm tr v trc s thng tr ti Vit Nam ca virus nn
Microsoft Office (L dng virus Marco), cc loi virus file v cc virus qua Boot
Sector.
Sau l thi k chim lnh hon ton ca cc loi worm, nht l sau cn dch virus
ni bt u t virus GaiXinh. Ti nay, virus Made in Vit Nam chim khng nh
trn bng virus ti nc ta.
Theo thng k an ninh mng thng 8/2010 ca Bkis :

Danh sch 10 virus ly nhiu nht trong thng:

Theo Bkav, th hin c 2.309 dng virus my tnh mi xut hin ti Vit
Nam, trong 2.302 dng c xut x t nc ngoi v ch c 7 dng xut x t Vit
Nam. Cc virus ny ly nhim trn 5.954.000 lt my tnh. Virus ly nhiu nht
trong thng qua l W32.AutoRunUSB.Worm ly nhim trn 261.000 lt my tnh.

25

25

Cng ngh phn mm- Project 1


Nhm : Cha

Thng tin v tnh hnh virus v an ninh mng thng 08 nm 2010:

Ngoi ra nhng ngy gn y, trn cc din n, mng x hi xut hin nhiu


bn tn v dng virus ly lan qua Yahoo! Messenger tng honh hnh cch y 4 nm.
Trong mt thi gian di, nh cnh bo ca cc chuyn gia v kinh nghim sau
khi b nhim m c, ngi s dng cnh gic vi loi virus ny. Tuy nhin, s ch
quan ca ngi dng trc cc ng link c chia s qua Yahoo! Messenger trong
vi tun tr li y khin W32.Ymfocard.Worm (bin th mi nht ca virus pht
tn qua Yahoo! Messenger) nhanh chng ly lan rng. Tnh n ngy 9-9-2010, H
thng gim st ca Bkav pht hin 81.000 my tnh ti Vit Nam nhim virus ny.
Ngi s dng Yahoo! Messenger cn cnh gic khi nhn c cc ng link,
ngay c khi chng c gi t bn b thn thit. ng thi, ngi dng cn thng
xuyn cp nht phin bn mi nht ca phn mm dit virus bo v my tnh.
Phn ln cc mu virus file ly nhim vo cc worm, trong qu trnh ly lan v
tnh cc worm ny gip virus file ly lan km theo mi bc tin ca worm .
Virus file ?
Worm thng thng nh phn ln cc worm Made in Vit Nam tng gp
u gi dng th mc l ly qua USB. Chnh v vy chng ta rt d b nhim chng
trong pht bt cn, hoc thm ch nhim m khng h hay bit. Virus theo cng ly
ra my tnh ngi dng.V c trng l W32.AutoRunUSB.Worm ng u bng xp
hng trong thng 8 va qua.
Cc worm thng thng khng qu kh dit, nhng virus file nhim th rt kh
nhn ra v tiu dit.
Chnh v vy m s ly lan a virus file l iu kh trnh khi.
Marco ?
qu lu ri khng cn thy mt virus Marco, c l l l do khin ngi
dng mt cnh gic vi virus loi ny khi bt ng c mt loi virus mi.
26

26

Cng ngh phn mm- Project 1


Nhm : Cha

Siu a hnh (W32.SalityVF.PE, W32.SalityVK.PE, W32.VetorX5Ex.PE )l loi


virus "qu quyt" hn c, kt hp nhiu kiu a hnh chng cho. Chng s dng cc
gii thut di truyn t ng lai to vi nhau, sinh ra cc th h virus con chu F1,
F2, Cng ly nhim lu trn my tnh, virus siu a hnh cng sinh ra nhiu bin
th vi phc tp cng cao, khin cho kh nng nhn dng v bc lp ca cc phn
mm dit virus cng kh khn. Chnh v th, cc virus siu a hnh hin nay c th
qua mt c tt c cc phn mm dit virus ni ting nht trn th gii.
C th d dng nhn thy, trong bng thng k ny, nhng loi virus t c
in l ly virus lyfile, marco ti virus thng thng nh (Secret) n c nhng
virus siu a hnh cng xut hin.

2.Nhng phn mm dit virus ca Vit Nam


1.D32

Phn mm D32 l mt chng trnh chn on v dit virus my tnh dnh


cho h iu hnh Windows 32 bit. D32 l tn gi tt ca D2 for Windows 32. y l
phn mm chng virus chy trn h iu hnh Windows 32 bits u tin ca Vit
Nam. Tin thn ca phn mm ny l D2 (Diagnose and Destroy Viruses) anti-virus
chy trn h iu hnh DOS rt ph bin Vit Nam t thp nin 1990. K t lc pht
hnh (thng 2 nm 2001) n nay, D32 c nhiu ci tin quan trng; cng vi
27

27

Cng ngh phn mm- Project 1


Nhm : Cha

BKAV, D32 tr thnh phn mm dit virus trn nhiu h thng cng ngh thng tin
Vit Nam.
Thng 2/1992, Trng Minh Nht Quang bt u nghin cu ngn ng
Assembly vit D32. Bn thng sau chng trnh chng virus Dir2/FAT ra i. Do
nghe nhm tn virus, tc gi t tn cho sn phm ca mnh l "D2". V sau khi
bit r tn virut, v mun gi li tn gi u tin, tc gi ch gii thch n gin: D2 l
Detect and Destroy Viruses (Tm v Dit Virus)...
Nm 2000, h iu hnh Windows 2000 ra i, chnh thc loi b MS-DOS
ra khi Windows. Tc gi quyt nh ngng pht trin D2 u t cho phin bn
chy trn Windows.
u thng 2 nm 2001, phn mm hon tt. Phn mm ny chy trn nn Windows
32 bits, pht trin t D2 nn c t tn l D32 Diagnose and Destroy Viruses
for Windows 32. Phn mm ra mt mi ngi vo ngy 20 thng 2 nm 2001, trng
vi ngy sinh ca ngi sng to nn n, tr thnh trnh dit virus chy trn Windows
u tin ca Vit Nam.
Hin nay phn mm ny ngng pht trin

2.BKAV
http://bkav.com.vn

28

28

Cng ngh phn mm- Project 1


Nhm : Cha

BKAV (vit tt ca Bch Khoa Anti-Virus) l mt chng trnh dit virus my tnh
ca Vit Nam, thuc s hu ca Trung tm An ninh mng (Bkis) thuc trng i
hc Bch khoa H Ni.
LCH S
7/1995: phin bn u tin, vi tc gi l Nguyn T Qung cng mt s ng
nghip ca trng i hc Bch khoa H Ni. Nhng phin bn u tin c chy
trn nn MS DOS
26/11/2001: phin bn BKAV 2002 chy trc tip trn nn Windows ra i
PHN LOI:
BkavHome
L phin bn dnh cho ngi dng gia nh, vi cc tnh nng sau:
H tr nhng tnh nng dit virus c bn nht ca BkavEngine (b li ca ton b h
thng Bkav)
T ng bo v (autoprotect)
C ch Bo v Mt khu
Khng c ch t ng cp nht danh sch virus. Tuy nhin, c mt s phn
mm do cc c nhn v t chc khc thit k nhm gip ngi dng BkavHome t
ng cp nht, nh phn mm WinHeal BKAV AutoUpdate, BKAV Checker, ...
L sn phm min ph
BkavPro
L phin bn thng mi ca Bkis, ngoi cc c im chnh trn cn c:
Kh nng t ng cp nht (auto-update)
c h tr trc tip t cc nhn vin Bkis
C thu ph: 299.000VN
BkavEnterprise
Gii php cho doanh nghip
Hot ng theo c ch my ch/my khch
iu khin hot ng ca Bkav cc my con t xa
BkavGatewayScan
Dng cho cc my trm kim sot v qut virus t cc lung d liu v email
vo/ra.
BkavSuite
Gi phn mm bao gm BkavEnterprise v BkavGatewayScan
y cng l phn mm dit virus made-in-Vietnam c tui th lu nht: 14 nm v l
phn mm ph bin nht Vit Nam hin nay. Tuy nhin y cng l trnh dit virus b
ch nhiu nht, phn nhiu do bn Bkav Home gy ra. tin cy dit virus ngoi l
khng cao, cha th so snh vi cc phn mm dit virus ni ting khc. B nh rt
trong k thi virus ton cu 06-2008 v lm my tnh b freeze khi d virus. Trong thi
29

29

Cng ngh phn mm- Project 1


Nhm : Cha

gian gn y, vi s ra mt ca phn mm dit virus khc made-in-Vietnam ca cng


ty CMC Infosec v nhng phn mm dit virus khc ca nc ngoi, th phn ca
Bkav c nh hng nht nh. Tuy nhin a s ngi dng Vit Nam vn quen
dng BKAV hn
3. CMC
http://cmcinfosec.com

Phn mm dit virus mi ca th trng VN ca Cng ty c phn An ninh


An ton thng tin CMC (CMC Infosec) c pht trin da trn nn tng ca Moon
Secure . Tuy ra mt sau n anh BKAV nhng CMC cng dnh c nhiu thin
cm ca mi ngi v khc phc c nhiu khuyt im ca BKAV nh chim dng
ti nguyn my,...

Thc t cho thy CMC Antivirus bn min ph cha thc s tt nh mong i


v vn cn nhiu hn ch u . Tuy nhin vi nhng my cu hnh yu th CMC l
la chn tt hn BKAV nhiu .
30

30

Cng ngh phn mm- Project 1


Nhm : Cha

4. VNSECURITY 2008
Phn mm t gii nh cuc thi "Sn phm phn mm" do trng i Hc Khoa Hc
Hu t chc
Giao din chnh ca Vn Security 2008

y li l mt phn mm antivirus khc ca VN nhng do mt c nhn vit:


Trn i Ngha ( sinh nm 1989 ti Thnh ph Hu) hc ti Trng H Dn lp Ph
Xun.
Do ch l ca mt c nhn nn phn mm khng ph bin lm. Nu c tng
s dng th chc s c mt s ngi nhn ra rng phn mm ny c v khng khc lm
so vi Autorun Virus Remover ( hay chnh xc hn l ngoi tr giao din ting Vit ra
th cn li hu nh ging ).
Trang ch ca phn mm: http://www.vn-soft.net/ ( tng)
Tuy nhin y cng ch l mt phn mm cht yu, phin bn cui cng c
cp nht ngy 7/1/2009 v die. Tt nht khng nn ci th n v s to ra mt th
mc tn autorun.inf v ngay c khi uninstall chng trnh, th mc ny vn cn tr tr
cho mnh v c l , ngay c dit t command DOS cng b tay .Th duy nht
ng gi nht ca chng trnh ny theo mnh ngh l ebook hng dn s dng
. Khng phi s dng chng trnh m l c kinh nghim hn trong vic dit
virus cng u (v c ch kh chi tit )
5. PERFECT ANTIVIRUS 2009 ( PAV 2009 )
Tc gi : inh Quang Trung
Email: DinhQuangTrung90@Yahoo.Com
Website: http://phanmemvn.net
Chng trnh dit virus mi ny va c gii thiu trn e-Chip nhn c s
hng ng tch cc t cng ng nhng ngi ng h phn mm Vit.Lc vit th tc
31

31

Cng ngh phn mm- Project 1


Nhm : Cha

gi phn mm trn ch mi l hc sinh lp 10 nn chng ta cn ng h. Nu c th mi


ngi nn dng th bit mu mt ti nng tr VN ra sao.

Nhn xt chung: Ngoi tr BKAV v CMC Infose qua qu trnh pht trin
u c chin lc pht trin c th v c hu thun bi c mt cng ty, cn li
nhng phn mm khc u n t cc c nhn c tm huyt. Tuy nhin, mt bng
chung phn mm nc ta vn cn thua km nhiu so vi phn mm cc nc, k c
khi ht sc th hin mnh. Trong cuc sinh tn ca cc trnh antivirus, 2 phn mm c
tng lai nht vn l BKAV v CMC. Mi ngi mt v nhng chung quy li lun c
mt lng ngi tiu dng nht nh v n nh. Cc phn mm c nhn khc thng
yu mnh do thiu thn v tt c mi mt v c th PAV 2009 cng s chung s phn
vi nhng chin binh ng ng.

32

32

Cng ngh phn mm- Project 1


Nhm : Cha

VIII.Th trng antivirus software Vit Nam

Phn mm dit virus c a chung ti Vit Nam:


Kaspersky
Vi s lng phn mm dit virus tng i nhiu v cnh tranh kh gay gt,
ngi dng my tnh Vit Nam ang mua c phn mm bn quyn vi gi r hn
v c hng cc dch v hu mi tt hn. Tuy nhin cng v th m vic la chn
phn mm dit virus ph hp cng tr nn kh hn.
Cuc chin ny vn d din ra th trng Vit Nam cch y vi nm.
Cng v sau, cuc chin cng din ra gay gt khi s nh phn phi phn mm dit
virus Vit Nam ngy cng nhiu. Trong cuc chy ua ginh th phn y, c
khong phn na nh phn phi phn mm dit virus ng nga. Gi y, cuc chin
ny dng nh ch cn li mt cp u vng chung kt, gia phn mm dit virus
Bkav v Kaspersky. Ngay sau khi BKIS tung ra BkavPro 2009 hi u thng 10/2009,
nh phn phi Kaspersky (Cng ty bo mt Nam Trng Sn) cng gii thiu ra th
trng Kaspersky 2010. Khng lm rm r nh Kaspersky, nh phn phi Norton
Antivirus cng ra mt phin bn 2010 v dng cc bng rao bn Norton Antivirus
2010 khp cc ca hng bn linh kin my tnh hay phn mm my tnh. V mi y
nht l s tr li ca phn mm dit virus D32 ca tc gi Trng Minh Nht Quang
33

33

Cng ngh phn mm- Project 1


Nhm : Cha

nhng trong m thm v lng l. Vi s lng phn mm dit virus tng i nhiu v
cnh tranh gay gt nh vy, ngi dng my tnh Vit Nam ang mua c phn
mm bn quyn vi gi r hn v c hu mi tt hn; tuy nhin, v th m vic la
chn phn mm dit virus ph hp cng tr nn kh hn.

1 bng kho st ca din n vnzoom , 1 trong nhng din n ln v phn mm ti


VN
Norton Antivirus v McAfee l 2 phn mm dit virus ca M c ngi
dng my tnh Vit Nam chn dng vo nhng nm trc 2005. Tuy nhin, phn
ln u dng dng b kha (crack) hay m s ng k gi. Mi n nm 2008, khi
tung ra Norton Antivirus 2009, b phn kinh doanh ca hng Symantec chu Thi
Bnh Dng mi bt u thc hin cc chin dch qung b th trng Vit Nam.
Gia thng 10/2009, Norton Antivirus tip tc chinh phc th trng Vit Nam bng
b sn phm Norton Antivirus 2010 vi nhiu ha hn s gn gi vi ngi dng hn,
thng qua nh phn phi FPT.
34

34

Cng ngh phn mm- Project 1


Nhm : Cha

Khng t nh Norton Antivirus, McAfee vo th trng Vit Nam mt cch


lng l thng qua nh phn phi Mi2, v ch yu l bn theo kiu gi bo mt trn gi
dnh cho cc doanh nghip l chnh.
Phn mm dit virus Bitdefender n t Rumani cng chnh thc c phn
phi th trng Vit Nam t thng 10/2005 thng qua nh phn phi VIAMI. Mc
d ni ting 100 quc gia khu vc chu u v chu M nhng a s ngi
dng my tnh Vit Nam vn khng xem l im ni tri chn.
n thng 2/2008, phn mm dit virus Kaspersky cng nhy vo th trng
Vit Nam thng qua nh phn phi Nam Trng Sn (NTS). Vi chin lc khuy
ng th trng ca NTS, phn mm dit virus ca mt hng Nga dn chinh phc
c la chn ca ngi tiu dng Vit Nam khi mua phn mm dit virus c bn
quyn.
Khng bao lu sau khi Kaspersky c mt th trng Vit Nam, phn mm
dit virus AVG ca hng Grisoft, Cng ha Czech, cng chen chn vo th trng
Vit Nam qua nh phn phi Tri Thc software.
Song song vi s bnh trng ca cc phn mm virus ngoi, 3 phn mm
dit virus ni ting ca Vit Nam cng ra i, l Bkav, D32 v CMC Antivirus.
Trong s ny, D32 ca tc gi Trng Minh Nht Quang (H Cn Th) ng
nga sau 2 nm cung cp min ph. V n gia thng 11/2009, D32 tr li vi phin
bn 2009 nhng vn trong qu trnh th nghim, dng min ph.
i vi Bkav, sau khong thi gian di cung cp min ph cho ngi dng
c 2 phin bn dng trong DOS v Windows, nm 2005, Trung tm an ninh mng
BKIS (thuc H Quc gia H Ni) chnh thc thng mi ha BkavPro nhng vn
cung cp BkavHome min ph.
n thng 10/2008, Cng ty CMC cng nhanh tay tung ra phn mm dit
virus CMC Antivirus. Vi th mnh l n v phn phi v cung cp cc gii php v
cng ngh thng tin, CMC Antivirus cng ang len li chen tng bc chn chm ri
trn sn nh.

35

35

Cng ngh phn mm- Project 1


Nhm : Cha

IX.Xu hng chn phn mm dit virus Vit Nam


Hin nay, mc d vic mua bn quyn phn mm dit virus khng cn kh
nh trc y nhng do thu nhp thp v cha hi lng vi tt c cc tnh nng ca
tng phn mm dit virus ang c bn chnh thc th trng Vit Nam nn s
ngi dng phn mm dit virus c bn quyn Vit Nam vn cha t mc 100%.
Ngoi ra, cc phn mm dit virus min ph ang cho download v dng t do trn
mng Internet cng nh hng kh nhiu n th phn ca cc phn mm dit virus c
bn quyn.
ng V.V.N, mt chuyn gia k thut v qun l kinh doanh ca mt cng ty
c ting TP.HCM, cho bit: C nhn ti cha hi lng vi tt c cc tnh nng ca
tng phn mm dit virus. C phn mm th t ra xut sc mt vi tnh nng, trong
khi nhng tnh nng khc th gy ri v chm. Do vy, ti thng dng cc phn mm
dit virus min ph, nh rng chng khng c y cc tnh nng nhng vn p
ng c cc yu cu c bn. Khi my tnh b nhim virus qu nng, ti download v
ci cc phin bn dng th 30 ngy ca cc phn mm dit virus c bn quyn; dit
xong virus, ti g n ra.

36

36

Cng ngh phn mm- Project 1


Nhm : Cha

quan im t vn doanh nghip v ngi dng v an ton v bo mt


thng tin trn my tnh, ng V Thng, gim c Trung tm o to qun tr & an
ninh mng Athena, ni: L ngi Vit Nam, ai cng mun s dng hng Vit Nam
ng h. Tuy nhin, i vi lnh vc an ninh mng, phn mm dit virus ca cc
cng ty Vit Nam cha nhiu v cht lng cha tt nn cha tht s to c nim
tin nhng ngi t vn cho khch hng. Ngi dng gia nh c th chn phn mm
dit virus n gin, t chc nng nhng cc doanh nghip th nn dng phn mm dit
virus c nhiu chc nng m bo c sc chu ng cho ton h thng my tnh
ca doanh nghip, hoc cn mt gii php tng th v bo mt v an ton thng tin...
V vy, ti nh chn gii php t vn s dng cc sn phm phn mm dit virus ca
nc ngoi.
ng Trng Minh Nht Quang, tc gi phn mm D32, cho bit: Hin nay
c th chia phn mm dit virus lm 3 nhm: nhm c bn quyn v c nh phn phi
Vit Nam, nhm min ph hoc dng th trn Internet, v nhm sn xut trong nc.
Vic chn phn mm no trong cc nhm y l ty thuc vo kh nng ti chnh ca
ngi dng, cng nh cu hnh my tnh ang dng l mnh hay yu... Tuy nhin a
s ngi dng u chn loi r tin.
X.Xu hng pht trin ca antivirus software Vit Nam
Hin nay, nu pht hin my tnh vn b nhim virus, phn ln ngi dng u
c thi quen g b ngay phn mm dit virus ang dng (d l c bn quyn) ci
phn mm dit virus khc theo hng dn ca ngi quen. Do vy, mt s n v
phn phi phn mm dit virus th trng Vit Nam thit lp cc Trung tm chm
sc khch hng qua s in thoi nng, email hoc din n vi mc ch l ch da
37

37

Cng ngh phn mm- Project 1


Nhm : Cha

vng chc cho khch hng khi khng dit c virus.


BKIS l n v u tin c Trung tm chm sc khch hng. Vi hnh thc
tng t, NTS cng cng b s in thoi nng phc v khch hng. Trong
khi , b phn kinh doanh khu vc chu Thi Bnh Dng ca hng Symantec vn
t tin vi u im d dng ca Norton Antivirus nn vn cha c Trung tm h tr
ngi dng cc sn phm ca Symantec Vit Nam. Tuy nhin, trong ln ra mt b
sn phm Norton Antivirus 2010 Vit Nam hi thng 10/2009, ng Effendy Ibrahim,
trng b phn kinh doanh Symantec khu vc Nam cho hay: Chng ti ang lm
vic vi i tc Vit Nam a vo hot ng b phn h tr khch hng bng
ting Vit.
Dng nh ui sc trong cuc ua ginh th phn Vit Nam, trong
nhng nm gn y, cc nh phn phi cc phm mm Bitdefender, Nod32, McAfee
khng cn nhng hot ng kch cu no na. Nh phn phi AVG Vit Nam
cng khng dm liu mnh trong cuc chy ua ny nn ch yu qung b trn mng
Internet m khng c cc hot ng cng ng. Mc d khng dm chn ti ch
nhng cc hot ng qung b phn mm CMC Antivirus ca CMC cng ang din ra
mt cch kh m nht.

HT

38

38