Está en la página 1de 96

Barcelona, 2016

BIBLIOTECA DE CATALUNYA. DADES CIP


Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges
Text en catal, i textos introductoris en catal, castell, francs, angls, itali, alemany, rab i xins
ISBN 9788439394211
I. Catalunya. Departament de Cultura II. Ttol: Vocabulari en imatges
1. Diccionaris illustrats catalans 2. Catal Vocabularis i manuals de conversaci poliglots
(038.025.2)=134.1
(076.5)=134.1=00

Aquesta obra est subjecta a una llicncia de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional


de Creative Commons. Es permet la cpia, la distribuci i la comunicaci pblica de lobra sempre que sen citi
la font. No es permet fer-ne un s comercial ni generar-ne obres derivades.
Podeu consultar la llicncia completa a https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcci General de Poltica Lingstica
Mapa de les comarques: Institut Cartogrfic de Catalunya
Dibuixos
Montserrat Ginesta
Disseny de la coberta SCACS, SA
Disseny de linterior
Zinc, SA
Abril, 2016
ISBN 978-84-393-9421-1
Dipsit legal B 8132-2016

S U M A R I

Presentaci
Catal / 5
Castell / 6
Francs / 7
Angls / 8
Itali / 9
Alemany / 10
rab / 11
Xins / 12
Mapa de les comarques / 13

Els exteriors
Vista panormica / 16
Els transports / 17
El poble / 18
El parc / 19
La ciutat / 20
La festa / 22
El lleure / 23
La muntanya i el bosc / 24
A pags / 25
El mar / 26
La platja / 27
El port / 28

Els habitatges
La casa / 30
El cmping / 31
Lhotel / 32
El dormitori / 33
El bany / 34
La cuina / 35
Els estris de cuina / 36
El menjador / 37
La sala destar / 38

Els serveis
La confecci / 40
La ferreteria / 41
Aparells electrnics / 42

La cafeteria / 43
El restaurant i el parament de taula / 44
La neteja / 45
El garatge / 46
Els serveis pblics / 47
Urgncies / 48
Els oficis / 49
La farmcia / 50

Els aliments
El supermercat / 52
El mercat / 53
Els queviures / 54
La carnisseria / 55
La peixateria / 56
La fleca / 57
Les fruites / 58
Les verdures / 60
Les herbes i les espcies / 62
La pastisseria / 63

Altres rees dinters


El cos hum / 66
Accidents i malalties freqents / 67
Els esports / 68
Les hores i els nombres / 70
El temps / 71
El calendari / 72
Els colors / 73
Els pats / 74
Les festes tradicionals / 75
Lescola bressol / 76
Lescola dadults / 77
Verbs / 78
Adjectius / 79

Vost s aqu / 80
Frases ds corrent

/ 82

Una conversa habitual per whatsapp

/ 91

P R E S E N T A C I

SOU A CATALUNYA
Segur que heu observat que Catalunya s un pas amb una gran personalitat
que, ben inscrit en la civilitzaci i la tradici llatina i europea, es diferencia clarament dels seus vens de dins i fora de la pennsula Ibrica. Aquesta diferncia
s deguda a diverses raons, des de lantiqussim passat iber i la profunda
empremta de Grcia i Roma, passant per la pertinena de Catalunya a limperi
carolingi i la seva expansi medieval per tota la Mediterrnia, fins a arribar a la
intensa industrialitzaci del pas que, iniciada en el segle XVIII, ha generat una
ben arrelada tradici de treball i modernitat.
Observareu tamb que a Catalunya es parla una llengua prpia, darrel llatina
com les venes llenges castellana, francesa o occitana, per ben diferenciada
daquestes. s el catal, que va nixer entre els segles VIII i IX i del qual es conserven documents escrits des del segle XII. A ledat mitjana sescriuen en catal
grans documents jurdics i lutilitzen com a llengua literria figures de relleu
universal.
El catal s una llengua parlada no noms a Catalunya, on lentenen ms del
95 % dels set milions de catalans, sin tamb a les Illes Balears, a les terres
valencianes, a Andorra, a la Franja (comarques orientals dArag), a la Catalunya del Nord i a la ciutat italiana de lAlguer. En conjunt, doncs, s parlat en un
territori amb ms de tretze milions dhabitants. LInstitut dEstudis Catalans,
com a acadmia de la llengua, en t lautoritat cientfica.
El catal s un tret fonamental de la identitat catalana i ha estat clau per a la
cohesi social. Per aix s tan important que tota persona nouvinguda aprengui
catal i es pugui comunicar en aquesta llengua. A ms, afavoreix el coneixement
del nou entorn i facilita lautonomia en diferents mbits, com el laboral, el
relacional o el de la participaci ciutadana.
El quadern que teniu a les mans pretn fer-vos conixer el significat dalgunes
de les paraules que llegireu i escoltareu amb ms freqncia en catal.Us
loferim amb la intenci que sigui un primer acostament a la llengua catalana.

P R E S E N T A C I N

E S T E N C ATA L U A
6

Seguro que ha observado que Catalua es un pas con una gran personalidad
que, bien enraizado en la civilizacin y la tradicin latina y europea, se diferencia claramente de sus vecinos de dentro y fuera de la pennsula Ibrica. Esta
diferencia se debe a varias razones, desde el antiqusimo pasado bero y la profunda huella de Grecia y Roma, pasando por la pertenencia de Catalua al
imperio carolingio y su expansin medieval por todo el Mediterrneo, hasta llegar a la intensa industrializacin del pas, que, iniciada en el siglo XVIII, ha
generado una arraigada tradicin de trabajo y modernidad.
Observar tambin que en Catalua se habla una lengua propia, de raz latina como las vecinas lenguas castellana, francesa u occitana, pero bien diferenciada de stas. Es el cataln, que naci entre los siglos VIII y IX, y del que se
conservan documentos escritos desde el siglo XII. En la edad media se escriben
en cataln grandes documentos jurdicos y lo utilizan como lengua literaria
figuras de relieve universal.
El cataln es una lengua que no solo se habla en Catalua, donde la entienden
ms del 95 % de los siete millones de catalanes, sino que tambin se habla en las
Islas Baleares, en tierras valencianas, en Andorra, en la Franja (comarcas
orientales de Aragn), en la Catalua del Norte y en la ciudad italiana de
Alguer. En conjunto, pues, se habla en un territorio con ms de trece millones de
habitantes. El Institut dEstudis Catalans, en calidad de academia de la lengua,
tiene la autoridad cientfica.
El cataln es un rasgo fundamental de la identidad catalana y ha sido clave
para la cohesin social. Por eso es tan importante que todas las personas recin
llegadas aprendan cataln y se puedan comunicar en esta lengua. Adems,
favorece el conocimiento del nuevo entorno y facilita la autonoma en distintos
mbitos como el laboral, el relacional o el de la participacin ciudadana.
El cuaderno que tenis en vuestras manos pretende ayudaros a conocer el
significado de algunas de las palabras que leeris y escucharis con ms
frecuencia en cataln. Os lo ofrecemos con la intencin de que sea un primer
acercamiento a la lengua catalana.

P R S E N T A T I O N

V O U S T E S E N C ATA L O G N E
Vous avez certainement pu observer que la Catalogne est un pays possdant une
forte personnalit qui, bien que pleinement intgr la civilisation et la tradition latine et europenne, se diffrencie nettement de ses voisins de la Pninsule Ibrique et de lextrieur. Cette diffrence est due plusieurs raisons,
depuis son lointain pass ibre et lempreinte profonde de la Grce et de Rome,
en passant par lappartenance de la Catalogne lempire carolingien et son
expansion mdivale dans toute la Mditerrane, jusqu lextrme industrialisation du pays qui, entreprise au XVIIIe sicle, a gnr une tradition fortement
enracine de travail et de modernit.
Vous observerez que les Catalans parlent une langue qui leur est propre, dorigine latine comme les langues castillane, franaise et occitane de ses voisins,
mais bien diffrente de ces dernires. Il sagit du catalan qui est n entre les
VIIIe et IXe sicles et dont on a conserv des documents crits ds le XIIe sicle.
Au Moyen Age, dimportants documents juridiques ont t crits en catalan et
de grands auteurs se sont galement servi du catalan comme langue littraire.
Le catalan est une langue parle en Catalogne et comprise par plus de 95 % des
sept millions de catalans mais aussi en dehors, dans les les Balares, les rgions
de Valencia, en Andorre, sur la Frange (rgions orientales dAragon), en Catalogne du nord et dans la ville italienne dAlguer. Dans lensemble, elle est parle
sur un territoire qui compte plus de treize millions dhabitants. En qualit
dacadmie de la langue, lInstitut dEstudis Catalans en est lautorit scientifique.
Le catalan est un aspect fondamental de lidentit catalane et sest avr un
point cl de la cohsion sociale. Cest pourquoi il est si important que toute
personne qui vient darriver sur le territoire apprenne le catalan et puisse
communiquer dans cette langue. En outre, cela permet de mieux connatre ce
nouvel environnement et dtre plus autonome dans diffrents domaines : professionnel, social ou de participation citoyenne.
Le cahier que vous avez entre les mains vous aidera comprendre le sens de
certains mots que vous lirez ou entendrez trs souvent en catalan. Nous vous
loffrons pour vous permettre de vous familiariser la langue catalane.

P R E S E N T A T I O N

Y O U A R E I N C ATA L O N I A
8

No doubt you have noticed that Catalonia is a country with its own personality which, though immersed in the traditions of Latin and European civilisation,
is clearly different from its neighbours both inside and outside the Iberian
Peninsula. This difference is due to various causes: to our ancient Iberian roots
and the profound mark made here by Greece and Rome, the fact that Catalonia once formed part of the Carolingian Empire and its expansion throughout
the Mediterranean in medieval times, right down to the intense industrialisation
of our country which, beginning in the 18th century, has generated a deeplyrooted tradition of work and modernity.
You will also notice that Catalonia has its own language. This language Catalan is Latin in origin, like the neighbouring Castilian, French or Provenal
tongues, but it is clearly differentiated from them. The Catalan language was
born between the 8th and 9th centuries, and documents written in it dating
back to the 12th century have been preserved. During the Middle Ages, important legal documents were written in Catalan, and it was used by figures of universal renown as a literary language.
Catalan is a language spoken not only in Catalonia, where more than 95 % of
the seven million Catalans understand it, but also in the Balearic Islands, the
Valencian region, Andorra, in the Franja (the eastern part of Aragon), North
Catalonia and the Italian city of Alghero. Thus in total it is spoken in a territory
which has over thirteen million inhabitants. The academy with scientific
authority over the language is the Institute of Catalan Studies.
Catalan is a fundamental trait of Catalan identity and has been key to social
cohesion. It is therefore important that all newcomers learn Catalan and can
communicate in it. It also increases knowledge about peoples new surroundings
and makes them more independent in a number of areas including work,
relationships and citizen participation.
The book you are reading will tell you the meaning of some of the words you will
read and hear in Catalan most often. It is designed to be a first introduction to
Catalan for you.

P R E S E N T A T I O N E

S I E T E I N C ATA L O G N A
Sicuramente avrete notato che la Catalogna un paese con una forte personalit che, ben inserito nella civilt e nella tradizione latina ed europea, si differenzia chiaramente dai suoi vicini, dentro e fuori della penisola iberica. Sono
varie le ragioni di questa differenza: fin dallantichissimo passato iberico e le
profonde impronte lasciate dalle civilt greca e romana; lappartenenza della
Catalogna allimpero carolingio; la sua espansione medievale in tutto il Mediterraneo; fino ad arrivare allintensa industrializzazione del paese che, iniziata nel XVIII secolo, ha generato una radicata tradizione di lavoro e di modernit.
Quando sentirete parlare la gente intorno a voi, noterete pure che in Catalogna
si parla una lingua propria, di origine latina, come le vicine lingue castigliana,
francese e occitana, ma diversa da queste. il catalano, formatosi tra i secoli
VIII e IX, di cui si conservano documenti scritti fin dal XII secolo. Nel Medioevo,
si scrivono in catalano importanti documenti giuridici. usato, inoltre, come
lingua letteraria da figure di rilievo internazionale.
Il catalano una lingua parlata non solo in Catalogna, dove compresa da pi
del 95 % dei sette milioni di catalani, ma anche nelle Isole Baleari, nel territorio
di Valenza, in Andorra, nella Frangia (territorio comprendenti le zone
dellAragona orientale), in Catalogna del Nord e nella citt italiana di Alghero.
Nellinsieme, dunque, parlata in un territorio con pi di tredici milioni di
abitanti. LIstituto di Studi Catalani, come accademia della lingua, ne detiene
lautorit scientifica.
Il catalano una caratteristica fondamentale dellidentit catalana ed stata
la chiave per la coesione sociale. Per questo motivo importante che tutti i nuovi
arrivati imparino il catalano e siano in grado di comunicare in questa lingua.
Inoltre, ci, favorisce la conoscenza del nuovo ambiente e consente lautonomia
nei diversi ambiti, come quello del lavoro, relazionale o di partecipazione civica.
Il libretto che avete fra le mani, ha lo scopo di farvi conoscere il significato di
alcune parole che leggerete e ascolterete pi spesso in catalano. Ve lo offriamo
con lintenzione di offrire un primo approccio alla lingua catalana.

A U S S T A T T U N G

S I E S I N D I N K ATA L O N I E N
10

Sicher werden Sie bald die ausgeprgte Eigenstndigkeit unseres Landes spren.
Katalonien ist zwar im europischen Kulturerbe und insbesondere in den Traditionen
des romanischen Sprachraumes verwurzelt, unterscheidet sich aber doch grundlegend
von allen seinen Nachbarvlkern inner- und auerhalb der Iberischen Halbinsel. Fr
diesen Unterschied knnen verschiedene Grnde genannt werden. Seit den weit
zurckliegenden Zeiten der iberischen Ureinwohner und den von den Griechen und
Rmern hinterlassenen Spuren, ber die Zeiten der Zugehrigkeit von Katalonien zum
karolingischem Imperium und seiner im Mittelalter stattgefundenen Ausbreitung ber
den gesamten Mittelmeerraum, bis hin zu der im XVIII. Jh. einsetzenden starken Industrialisierung des Landes hat sich eine tief verwurzelte Tradition hinsichtlich Arbeit
und Modernitt entwickelt.
Sie werden bemerken, da Katalonien seine eigene Sprache spricht: das
Katalanische. Wie die Sprachen unserer Nachbarn hat es seine Wurzeln im Lateinischen, unterscheidet sich jedoch klar vom Spanischen, Franzsischen und Okzitanischen. Die Ursprnge unserer Sprache gehen auf das achte und neunte Jahrhundert
zurck. Die ltesten erhaltenen Sprachdokumente stammen aus dem zwlften Jahrhundert. Im Mittelalter wurden groe Rechtstexte in Katalanisch verfat, bedeutende
Literaten haben in Katalanisch geschrieben.
Katalanisch ist nicht nur eine in Katalonien gesprochene Sprache wo sie von
ber 95 % der sieben Millionen Katalanen verstanden wird sondern auch auf den
Balearen, in der Region Valencia, in Andorra, in der Franja de Aragn (ein Gebiet im
Osten der Autonomen Gemeinschaft Aragonien), in Nordkatalonien und in der italienischen Stadt Alghero. Insgesamt wird sie also auf einem Gebiet mit mehr als dreizehn
Millionen Bewohnern gesprochen. Das Institut d'Estudis Catalans (dt. Institut fr
katalanische Studien) als Sprachakademie ist fr die wissenschaftliche Erforschung
zustndig.
Die katalanische Sprache ist ein wesentlicher Grundzug der katalanischen
Identitt und stellt seit jeher den Schlssel zum sozialen Zusammenhalt dar. Daher ist
es so wichtig, dass jeder Neuankmmling Katalanisch lernt und sich in dieser Sprache
verstndigen kann. Auerdem hilft es dabei, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden, und trgt zu mehr Autonomie in verschiedenen Bereichen bei, wie Beruf, persnliche Beziehungen und Brgerbeteiligung.
Das Heft, das Sie in Hnden halten, mchte Ihnen die Bedeutung einiger
Wrter vermitteln, die Sie auf Katalanisch des fteren hren oder lesen werden. Damit
mchten wir Ihnen Ihre erste Annherung an die katalanische Sprache erleichtern.

11

12

L E S

C O M A R Q U E S

Mapa de les comarques


M A PA D E L A S C O M A R C A S
CARTE DES RGIONS
MAP OF THE COUNTIES
C A R TA G E O G R A F I C A D E I D I S T R E T T I
KARTE MIT DEN LANDKREISEN

13

ELS EXTERIORS
LOS EXTERIORES
L E X T R I E U R
O U T D O O R S
G L I
E S T E R N I
AUSSENAUFNAHMEN

E L S

E X T E R I O R S

Vista panormica
V I S TA PA N O R M I C A

16

V U E PA N O R A M I Q U E
PA N O R A M I C V I E W
V I S TA PA N O R A M I C A
AUSSICHTSPUNKT

EL NVOL

EL CEL

LA MUNTANYA

LAVI

LAEROPORT
EL BOSC
EL TREN

LESTACI
LA CASA

LA CARRETERA
LA
MOTO
EL
PONT

EL RIU

EL MOLL
EL CARRO

EL PORT
EL POBLE

EL PENYA-SEGAT

EL MAR

LA PLATJA

E L S

E X T E R I O R S

Els transports
LOS TRANSPORTES
LES TRANSPORTS

17

TRANSPORT
I TRANSPORTI PUBBLICI
TRANSPORTMITTEL

LAUTOPISTA

EL COTXE

EL CAMI

EL SENYAL

EL MOTORISTA

LAUTOBS

EL PRQUING

LA BARRERA

LA BICICLETA

E L S

E X T E R I O R S

El poble
EL PUEBLO

18

LE VILLAGE
THE VILLAGE
I L PA E S E
DAS DORF

LA
PERSIANA

EL FANAL
LA
VENA

LA FINESTRA
LA
BSTIA

EL VE
LA
TURISTA

EL PAS DE VIANANTS
EL
CONTENIDOR
EL GUAL
EL BANC

LA
FONT

EL POLICIA

EL JARD
EL
QUIOSC

EL DIARI
EL GOS

E L S

E X T E R I O R S

El parc
E L PA R Q U E
L E PA R C

19

T H E PA R K
I L PA R C O
D E R PA R K

ELS JOVES

LA PAPALLONA

EL VELL
LA NENA
EL NOI

ELS PATINS

LA NOIA

EL JARDINER
LA VELLA
LA MNEGA

EL BALANC

EL COLOM

EL GAT
EL TOBOGAN

EL NEN
LES FULLES
LHOME

LA DONA

EL MONOPAT
EL PARDAL

E L S

E X T E R I O R S

La ciutat
LA CIUDAD

20

LA VILLE
THE CITY
LA CITT
D I E S TA D T

EL PONT

EL RIU
EL COTXE DE BOMBERS
EL GRATACEL

LA XEMENEIA

EL TERRAT
LAUTOBS

EL CARRER

E L S

E X T E R I O R S

21

LA CATEDRAL

LA GRUA
LA FBRICA

LA RAMBLA
EL CAMPANAR

LESGLSIA

LA TEULADA

LESTTUA

LA PLAA

EL TAXI

EL SEMFOR

EL SORTIDOR

EL PARTERRE

LAMBULNCIA

E L S

E X T E R I O R S

La festa
L A F I E S TA

22

LA FTE
T H E PA R T Y
L A F E S TA
DAS FEST

LA COBLA
ELS BANDERINS

ELS DANSAIRES

LA SARDANA

EL TAMBOR
LA TROMPETA

EL FLABIOL

LA TENORA
EL CONTRABAIX

E L S

E X T E R I O R S

El lleure
EL OCIO
LE LOISIR

23

LEISURE
IL TEMPO LIBERO
DIE FREIZEIT

ELS ESCACS
LA BARALLA DE CARTES

EL DMINO

EL TURISTA

LES MARAQUES

EL SAXO

ELS TIMBALS

EL BALL
LA GUITARRA

E L S

E X T E R I O R S

La muntanya i el bosc
L A M O N TA A Y E L B O S Q U E

24

L A M O N TA G N E E T L E B O I S
HIGHLANDS AND WOODLANDS
L A M O N TA G N A E I L B O S C O
D A S G E B I R G E U N D D E R WA L D

LES FULLES

LA SERRA

EL CIM

EL COLL

LA VALL

EL VOLC
EL CASTELL
LA MUNTANYA

EL CAM
EL BOSC

EL LLAC

LARBRE

LES FLORS

LA CABANA

LA PEDRA

EL PRAT

E L S

E X T E R I O R S

A pags
EN EL CAMPO
A L A C A M PA G N E

25

IN THE COUNTRY
I N C A M PA G N A
AUF DEM LANDE

EL SOL

LA MASIA

LHORT

EL CAVALL
EL PORC
EL PAGS

LA GALLINA

EL GALL DINDI

LA VACA

LEXCURSIONISTA

EL XAI
EL PASTOR

EL CONILL

E L S

E X T E R I O R S

El mar
EL MAR

26

LA MER
THE SEA
IL MARE
DAS MEER

EL FAR

LA CANYA DE
PESCAR
EL PESCADOR

LESCULLERA
LONA

ELS CUCS

LES CLOSSES
ELS MUSCLOS

LA SARDINA
LA MEDUSA

LHAM
EL CORALL

EL
CAVALLET
DE
MAR

LES ALGUES
LESTRELLA
DE MAR

LERI DE MAR

E L S

E X T E R I O R S

La platja
L A P L AYA
LA PLAGE

27

THE BEACH
LA SPIAGGIA
DER STRAND

LA GAVINA

LESTEL

LA PALMERA

EL PARA-SOL

LES ULLERES
DE SOL
LA BARCA

LES ULLERES
DIMMERSI

LA PILOTA
EL
GELAT
LA TOVALLOLA
LA GALLEDA

EL
FLOTADOR

ELS PEUS DNEC

E L S

E X T E R I O R S

El port
EL PUERTO

28

LE PORT
THE PORT
IL PORTO
DER HAFEN

LA GRUA

EL FUM

EL VAIXELL
EL IOT

LA BOIA
EL VELER
EL PAT

LA CORDA
LA BARCA
DE PESCA

LES CAIXES

EL MARINER
LA XARXA

ELS HABITATGES
LAS VIVIENDAS
LES LOGEMENTS
H O U S I N G
LE ABITAZIONI
DIE WOHNUNGEN

E L S

H A B I T A T G E S

La casa
LA CASA

30

LA MAISON
THE HOUSE
LA CASA
DAS HAUS

LA XEMENEIA

LA TEULADA
EL LAVABO

LA CAMBRA DE BANY
LHABITACI

EL MENJADOR
LA CUINA
EL
BALC

LA
PERSIANA

EL REBEDOR

LA JARDINERA

LA FINESTRA

LA PORTA

E L S

H A B I T A T G E S

El cmping
EL CAMPING
LE CAMPING

31

THE CAMPING SITE


IL CAMPEGGIO
DAS CAMPING

LA LLUNA
ELS ESTELS

LA GESPA

LA CARAVANA

LA PAPERERA

LA MOTXILLA
LA TENDA

LES
BANDERES

LA PARCELLA

EL SAC
DE DORMIR

LA RECEPCI

EL PAQUET
ELS LLUMINS

LA BOSSA
EL RELLOTGE

LA TASSA

EL FOG
LA LLANTERNA
LA BOMBONA
EL POT

E L S

H A B I T A T G E S

Lhotel
EL HOTEL

32

L H T E L
THE HOTEL
L H O T E L
DAS HOTEL

LHABITACI
LA
PORTA

EL PANY
EL PASSADS

EL LLUM

LESCALA

LASCENSOR
LA CLAU
LA PROPINA

EL GRUM
EL TELFON

LA RECEPCI

LEQUIPATGE
LA MALETA

E L S

H A B I T A T G E S

El dormitori
EL DORMITORIO
LA CHAMBRE COUCHER

33

THE BEDROOM
LA CAMERA DA LETTO
DAS SCHLAFZIMMER

LARMARI
EL LLIT

EL COBRELLIT
EL PIJAMA

ELS LLENOLS

EL LLIBRE
EL LLUM
LES SABATILLES

LA TAULETA
DE NIT

EL CALAIX

LA CALAIXERA
EL PENJA-ROBES

EL COIX
LORDINADOR

ELS PENJADORS

EL MBIL

LESCRIPTORI

LA LLITERA

E L S

H A B I T A T G E S

El bany
EL BAO

34

LE BAIN
T H E B AT H R O O M
IL BAGNO
DAS BAD

LA DUTXA
EL
BARNS

EL MIRALL

LA
FARMACIOLA
LESPONJA
EL LAVABO
LA
CORTINA
EL
TAMBORET

LA
TOVALLOLA

LA BANYERA

EL BIDET

LA BALANA
EL VTER
EL RASPALL DE DENTS
EL PAPER HIGINIC

EL TAP
LA PASTA DE DENTS

LA FULLA DAFAITAR
LA PINTA
EL RASPALL DE CABELLS

LA MQUINA
DAFAITAR

EL SAB
LASSECADOR
DE CABELLS
LA BROTXA DAFAITAR

E L S

H A B I T A T G E S

La cuina
LA COCINA
LA CUISINE

35

THE KITCHEN
LA CUCINA
DIE KCHE

LEXTRACTOR

LESCALFADOR

LARMARI
DE
CUINA
EL
CONGELADOR

LA
CUINA

LESPREMEDOR

LA
NEVERA

EL TAULELL
LAIGERA

EL FORN

EL DRAP
DE
CUINA

LA PLANXA

EL RENTAPLATS

LA TORRADORA DE PA

LA BALANA

EL MICROONES
LA BATEDORA
LASPIRADORA

E L S

H A B I T A T G E S

Els estris de cuina


UTENSILIOS DE COCINA

36

USTENSILES DE CUISINE
K I T C H E N WA R
UTENSILI DI CUCINA
DIE KCHENGERTE

LA CASSOLA
LEMBUT
LAMPOLLA

EL PORR

LA M DE MORTER

EL COLADOR
EL MORTER

LOLLA

LA TETERA
LA TASSA

LA CULLERETA

LA PAELLA

LA SAFATA
LES TISORES
LOBRELLAUNES

EL RATLLADOR

LOBRIDOR

LA CAFETERA
EL SETRILL

E L S

H A B I T A T G E S

El menjador
EL COMEDOR
LA SALLE MANGER

37

THE DINING-ROOM
LA SALA DA PRANZO
DAS ESSZIMMER

EL QUADRE
EL LLUM

EL GERRO
LA PLATA

LA TAULA
EL MOBLE

EL
TEST

LA CADIRA
EL RADIADOR

LESTORA

ELS COBERTS

EL CANELOBRE

EL TOVALL
LA CRISTALLERIA

LES ESTOVALLES

LA VAIXELLA

E L S

H A B I T A T G E S

La sala destar
EL SALN

38

LE SALON
THE LIVING-ROOM
IL SALOTTO
DAS WOHNZIMMER

LA CORTINA
LAIRE CONDICIONAT

EL LLUM DE PEU

EL QUADRE
ELS PRESTATGES
LA LLAR DE FOC

ELS COIXINS

LA BUTACA

EL SOF
EL LLIBRE

LA LLIBRETA

LA TAULETA
DE CENTRE

LA CATIFA

ELS SERVEIS
LOS
SERVICIOS
L E S S E R V I C E S
S E R V I C E S
I
S E R V I Z I
DIE DIENSTLEISTNGEN

E L S

S E R V E I S

La confecci
LA CONFECCIN

40

LA CONFECTION
CLOTHING
LA CONFEZIONE
DIE KLEIDUNG

EL FIL
LAGULLA

EL BARRET

ELS BOTONS
LA CAMISA

EL CORBAT

EL MOCADOR

LA REBECA

LAMERICANA

EL VESTIT

ELS PANTALONS

LA BRUSA

LES SABATES

ELS CALOTETS
LA GORRA
EL CINTUR

LA CORBATA

LA CREMALLERA
LES CALCES
ELS MITJONS

LARMILLA

LES MITGES

LES SANDLIES
LA JAQUETA
LES FALDILLES

ELS SOSTENIDORS

LA SAMARRETA

LABRIC

E L S

S E R V E I S

La ferreteria
LA FERRETERA
LA QUINCAILLERIE

41

THE IRONMONGER
I L N E G O Z I O D I F E R R A M E N TA
D I E E I S E N WA R E N

EL CARGOL

LES TISORES
EL VIS

LA GRANOTA

ELS CLAUS

LA SERRA

EL POT DE
PINTURA
EL MARTELL
LA LLIMA

LESCALA
EL TORNAVS

LES ALICATES

LA BROTXA

LES TENALLES

LA RASQUETA

LA DESTRAL

LA CLAU ANGLESA

LES BOMBETES

LA PALETA

LA PALA

E L S

S E R V E I S

Aparells electrnics
APARATOS ELECTRNICOS

42

DISPOSITIFS LECTRONIQUES
ELECTRONIC DEVICES
APPARECCHI ELETTRONICI
ELEKTRONISCHE GERTE

LA
TELEVISI

EL MBIL
LA TAULETA TCTIL

EL LLAPIS DE MEMRIA
LESCNER

ELS ALTAVEUS

EL PORTTIL

ELS AURICULARS
LA PANTALLA

LA IMPRESSORA
EL RATOL

EL TECLAT

E L S

S E R V E I S

La cafeteria
LA CAFETERA
LA CAFTRIA

43

THE CAFETERIA
LA CAFFETTERIA
DAS CAF

EL SIF

LA CANTIMPLORA

ELS TOVALLONS

EL TALLAT

LA INFUSI
LA CERVESA

LORXATA

LA COPA DE GELAT

EL CAF
AMB LLET

EL SUCRE

EL TAP

EL TIRABUIX

ELS GLAONS
LA TASSA
DE CAF

E L S

S E R V E I S

El restaurant i el parament de taula


E L R E S TA U R A N T E Y P O N E R L A M E S A

44

L E R E S TA U R A N T E T L A D I S P O S I T I O N D E L A TA B L E
T H E R E S TA U R A N T A N D T H E L AY I N G O F T H E TA B L E
I L R I S T O R A N T E E I L S E R V I Z I O D A TAV O L A
D A S R E S TA U R A N T U N D D A S T I S C H D E C K E N

EL CAMBRER

LA TAPA DOLIVES

EL CUINER

EL MATRE

LESTIBA
DE PLATS
EL TOVALL

EL SALER

LA GERRA

LES SETRILLERES
ELS ESCURADENTS
EL VAS

LES ESTOVALLES

EL PLAT

LA CULLERA
LA CULLERETA

EL GANIVET
LA FORQUILLA

E L S

S E R V E I S

La neteja
LA LIMPIEZA
LE MNAGE

45

CLEANING
LA PULIZIA
DER HAUSPUTZ

EL SAFAREIG

EL FREGALL

EL LLEIXIU

LA GALLEDA

EL RECOLLIDOR
ELS GUANTS
DE NETEJA

LASSECADORA

ELS BOTONS

LESCOMBRA
EL TAMBOR

EL PAL DE FREGAR

EL DETERGENT
LA RENTADORA

EL RASPALL

LA BAIETA

LES AGULLES
DESTENDRE LA ROBA

E L S

S E R V E I S

El garatge
EL GARAJE

46

LE GARAGE
THE GARAGE
IL GARAGE
DIE GARAGE

ELS FARS

LA GRUA
LA BACA

EL MOTOR
EL MECNIC
EL
CAPOT
EL PNEUMTIC

LA
PORTA

EL PARA-XOCS

EL GAT

EL VOLANT
EL CANVI DE MARXES EL DIPSIT
EL PNEUMTIC REBENTAT

LA BATERIA

EL FRE
LEMBRAGATGE

EL SEIENT

LACCELERADOR

E L S

S E R V E I S

Els serveis pblics


LOS SERVICIOS PBLICOS
LES SERVICES PUBLIQUES

47

PUBLIC SERVICES
I SERVIZI PUBBLICI
DIE FFENTLICHEN DIENSTE

LAJUNTAMENT

CORREUS

LHOSPITAL

EL LOCUTORI DE TELFONS

LA BIBLIOTECA

LA RECOLLIDA
DESCOMBRARIES

EL JUTJAT

EL METRO

LA COMISSARIA

OFICINA DE TREBALL
DE LA GENERALITAT

EL MUSEU

O F I C I N A M U N I C I PA L
DINFORMACI AL CONSUMIDOR

E L S

Urgncies
URGENCIAS

48

URGENCES
EMERGENCIES
IL PRONTO SOCCORSO
NOTDIENSTE

LINCENDI

LA INUNDACI

EL ROBATORI

LACCIDENT

S E R V E I S

E L S

S E R V E I S

Els oficis
LOS OFICIOS
LES MTIERS

49

PROFESSIONS
I MESTIERI
DIE BERUFE

EL BOMBER

EL CUINER

LA JARDINERA

EL PAGS

LA DEPENDENTA

EL CAMBRER

LA CARTERA

EL FUSTER
LELECTRICISTA

EL LAMPISTA

EL PALETA

EL PESCADOR

LA GURDIA MUNICIPAL

LA INFERMERA

LA METGESSA

EL PINTOR

E L S

S E R V E I S

La farmcia
L A FA R M A C I A

50

LA PHARMACIE
THE CHEMISTS
L A FA R M A C I A
DIE APOTHEKE

LA CREMA
SOLAR
LA
FARMACUTICA

LES
RECEPTES

LA BSCULA

EL COT FLUIX

LA XERINGA

ELS SUPOSITORIS

LES BENES

LALCOHOL

EL IODE
EL TERMMETRE
LANTIBITIC

LES PNDOLES

LES CPSULES
EL XAROP

LA POMADA

ELS ALIMENTS
LOS ALIMENTOS
L E S A L I M E N T S
F
O
O
D
G L I A L I M E N T I
DIE LEBENSMITTEL

E L S

A L I M E N T S

El supermercat
EL SUPERMERCADO

52

LE SUPERMARCH
THE SUPERMARKET
I L S U P E R M E R C AT O
DER SUPERMARKT

LA
PEIXATERIA

EL DEPENDENT

LA CARNISSERIA

ELS EMBOTITS
LA CARN

EL PEIX

EL FORMATGE

LES CAPSES
EL CONGELADOR

ELS PRESERVATIUS

LA SORTIDA

LA CAIXA
REGISTRADORA
LA PRESTATGERIA

LA CAIXERA

LENTRADA
EL CARRET

E L S

A L I M E N T S

El mercat
EL MERCADO
LE MARCH

53

THE MARKET
I L M E R C AT O
DER MARKT

ELS OUS

ELS
PLTANS

LA
PAPERINA

EL CISTELL
EL
MEL

LES
BALANCES
EL
DAVANTAL

ELS
PEBROTS

ELS
TOMQUETS

LA BOSSA

ELS BOLETS

EL CABS

LES PINYES
ELS ESPRRECS

E L S

A L I M E N T S

Els queviures
LOS COMESTIBLES

54

LES VIVRES
FOOD
GLI ALIMENTI
DIE LEBENSMITTEL

LOLI

EL VI BLANC

EL VINAGRE

EL VI

EL VI NEGRE

LA PASTA

EL CAF

LARRS

EL CAVA

LA MANTEGA
EL CUSCS
LES LLENTIES

LAIGUA

ELS CIGRONS

LA LLET

EL FORMATGE
LA MEL

ELS OUS

L A X O C O L ATA

LA SAL

EL SUCRE

E L S

A L I M E N T S

La carnisseria
LA CARNICERA
LA BOUCHERIE

55

THE BUTCHERS SHOP


LA MACELLERIA
DIE METZGEREI

EL
CARNISSER

EL GANIVET
LA CAIXA

EL TAULELL

LA PARADA

LA CATALANA

LES BOTIFARRES
ELS FUETS

EL PERNIL
EL POLLASTRE
EL BISTEC

EL FILET

LES LLONZES

EL CAP
DE COSTELLA
LA CULATA
LESPATLLA
LA VEDELLA

LA FALDA
LA CUIXA

LES
SALSITXES

E L S

A L I M E N T S

La peixateria
LA PESCADERA

56

LA POISSONNERIE
THE FISHMONGER
LA PESCHERIA
DAS FISCHGESCHFT

LA PEIXATERA

LA BALANA
EL RAP

LES
CLOSSES
LA SPIA
EL LLU

ELS
MUSCLOS

LESCRPORA

LESCAMARL

LA LLAGOSTA
EL CALAMAR
EL POP

EL CONGRE
LA GAMBA

EL LLOBARRO

EL BESUC

EL LLENGUADO
LES OSTRES

EL NERO

EL ROGER

E L S

A L I M E N T S

La fleca
L A PA N A D E R A
LA BOULANGERIE

57

THE BAKERS SHOP


I L PA N I F I C I O
DIE BCKEREI

EL FORN

EL FORNER

LA PALA
EL CORR

LA FARINA

LA COCA
LA BARRA DE PA

ELS BASTONETS
ELS PANETS
EL PA DE PAGS

LES MAGDALENES

ELS CROISSANTS

LENSAMADA

EL PA DE PESSIC

EL PA DE MOTLLE
EL PA INTEGRAL

E L S

A L I M E N T S

Les fruites
L A S F R U TA S

58

LES FRUITS
FRUIT
L A F R U T TA
DAS OBST

ELS ALBERCOCS
LALVOCAT

EL PLTAN

LES CIRERES

LARANJA
EL COCO

ELS DTILS

LA LLIMONA

ELS GERDS

LES FIGUES

ELS MADUIXOTS

LES MADUIXES

E L S

A L I M E N T S

59

LA MAGRANA
EL MEL

EL KIWI

LA MANDARINA
LA NESPRA

LES PERES

LA POMA

LA SNDRIA
LA PINYA
TROPICAL

ELS PRSSECS
EL RAM

LA XIRIMOIA
LES PRUNES

LA TARONJA

E L S

A L I M E N T S

Les verdures
LAS VERDURAS

60

LES LGUMES
V E G E TA B L E S
LE VERDURE
DAS GEMSE

ELS CARBASSONS
LALL

LALBERGNIA

LA CARXOFA

ELS ESPRRECS

EL JULIVERT

LAPI
LES BLEDES

LA COLIFLOR

LA CEBA

LA COL
LES FAVES

LENDVIA
LENCIAM

LES MONGETES

E L S

A L I M E N T S

61

ELS MONIATOS

LESCAROLA

ELS ESPINACS

EL NAP

LES PATATES
EL BLAT DE MORO

ELS COGOMBRES

LA PASTANAGA

EL PEBROT

ELS PSOLS
LA REMOLATXA

EL TOMQUET

ELS RAVES

EL PORRO

LA XIRIVIA

E L S

A L I M E N T S

Les herbes i les espcies


LAS HIERBAS Y LAS ESPECIAS

62

LES HERBES ET LES PICES


HERBS AND SPICES
LE ERBE E LE SPEZIE
DIE KRUTER UND GEWRZE

EL ROMAN

LA CAMAMILLA

LA MENTA

LA TILLA

LES TFONES

EL SAFR

LA SLVIA

EL PEBRE

LES CABECES DALLS


LA CANYELLA

ELS CLAUS

E L S

A L I M E N T S

La pastisseria
L A PA S T E L E R A
LA PTISSERIE

63

T H E PA S T R Y S H O P
L A PA S T I C C E R I A
DIE KONDITOREI

EL PASTS
EL MELINDRO

EL PASTISSER

LES PASTES
SEQUES

EL TORTELL

ELS CARAMELS

EL BRA DE GITANO

EL TORR
LES GALETES

ELS BUNYOLS

ELS BOMBONS

LA REBOSTERIA

ALTRES REES DINTERS


OTRAS REAS
DE INTERS
AUTRES DOMAINES DINTRT
OTHER
AREAS
OF
INTEREST
A L T R E
A R E E
D I N T E R E S S E
V E R S C H I E D E N E S

A L T R E S

R E E S

D I N T E R S

El cos hum
EL CUERPO HUMANO

66

LE CORPS HUMAIN
THE HUMAN BODY
IL CORPO UMANO
DER MENSCHLICHE KRPER

ELS CABELLS

LA LLENGUA

ELS ULLS

EL NAS
LA CARA
LA M

EL BRA

EL COLZE

ELS
PITS
ELS
LLAVIS
EL GENOLL
LA CAMA
ELS MALUCS
LA CUIXA
EL TURMELL

LORELLA
LA BOCA
LESQUENA
ELS DITS
EL CUL
ELS PEUS
ELS NENS

A L T R E S

R E E S

D I N T E R S

Accidents i malalties freqents


ACCIDENTES Y ENFERMEDADES FRECUENTES
LES ACCIDENTS ET LES MALADIES FRQUENTES

67

ACCIDENTS AND COMMON ILLNESSES


I N C I D E N T I E M A L AT T I E F R E Q U E N T I
UNFLLE UND GELUFIGE KRANKHEITEN

LALLRGIA

EL COP

LA FEBRE

EL REFREDAT

LA PICADA

EL TALL

EL MAL
DE CAP

EL BRA
TRENCAT

LA PUNXADA

LA CREMADA

EL MAL
DE QUEIXAL

EL MAL DE
PANXA

A L T R E S

R E E S

D I N T E R S

Els esports
LOS DEPORTES

68

LES SPORTS
SPORT
LO SPORT
DER SPORT

EL BSQUET

EL FUTBOL

EL PING-PONG

LA VELA

EL CICLISME

EL TENNIS

EL JUDO

LA NATACI

A L T R E S

R E E S

D I N T E R S

69

LA GIMNSTICA

LATLETISME

LESQU

LHOQUEI

EL REM

LEQUITACI

LALPINISME

LAUTOMOBILISME

A L T R E S

R E E S

D I N T E R S

Les hores i els nombres


LAS HORAS Y LOS NMEROS

70

LES HEURES ET LES NUMROS


THE TIME AND NUMBERS
LE ORE E I NUMERI
UHRZEIT UND ZAHLEN

LES TRES EN PUNT

UN QUART DE QUATRE

ZERO

MIG

LES TRES I CINC MINUTS

LES TRES I DEU MINUTS

DOS QUARTS DE QUATRE

TRES QUARTS DE QUATRE

U/UN/UNA

DOS/DUES

SIS

SET

VUIT

ONZE

DOTZE

TRETZE

TRES

NOU

DIVUIT

DINOU

VINT

CINQUANTA

SEIXANTA

SETANTA

VUITANTA

DOS QUARTS

CINC

DEU

QUINZE

CATORZE

DISSET

UN QUART

QUATRE

TRENTA

TRES QUARTS

NORANTA

SETZE

QUARANTA

CENT

MIL

A L T R E S

R E E S

D I N T E R S

El temps
EL TIEMPO
LE TEMPS

71

T H E W E AT H E R
IL TEMPO
DAS WETTER

LA NEU

LA PLUJA

EL VENT

LA BOIRA

LA CALOR

EL FRED

LA PEDRA

ELS LLAMPS

A L T R E S

R E E S

D I N T E R S

El calendari
EL CALENDARIO

72

LE CALENDRIER
THE CALENDAR
IL CALENDARIO
DER KALENDER

DIES DE LA SETMANA

MESOS DE LANY

LHIVERN

EL MAT

LA PRIMAVERA

EL MIGDIA

LESTIU

LA TARDA

LES ESTRELLES
LA LLUNA

LA NIT

LA MATINADA

LA TARDOR

EL VESPRE

A L T R E S

R E E S

D I N T E R S

Els colors
LOS COLORES
LES COULEURS

73

COLOURS
I COLORI
D I E FA R B E N

ROSA

VERD POMA

BLAU CLAR

MARR

MAGENTA

VERD

VERMELL

MARAGDA

BLAU MAR

LILA

TARONJA

VERD FOSC

GRIS

NEGRE

LARC DE
SANT MART

A L T R E S

R E E S

D I N T E R S

Els pats
LAS COMIDAS

74

L E S R E PA S
MEALS
LA GASTRONOMIA
DIE GERICHTE

LESCUDELLA I
LA CARN DOLLA

ELS PANELLETS

EL XAT

ELS CALOTS

ELS CARGOLS

LES CASTANYES

EL DINAR
LESMORZAR

EL SOPAR

EL BERENAR

A L T R E S

R E E S

D I N T E R S

Les festes tradicionals


L A S F I E S TA S T R A D I C I O N A L E S
LES FTES TRADITIONNELLES

75

T R A D I T I O N A L F E S T I VA L S
LE FESTE TRADIZIONALI
TRADITIONELLE FESTE

PASQUA

CARNAVAL

SANT JORDI

SANT JOAN

LA FESTA MAJOR

LA CASTANYADA

NADAL

A L T R E S

R E E S

D I N T E R S

Lescola bressol
LA GUARDERA

76

L A M AT E R N E L L E
THE KINDERGARTEN
GLI ASILI NIDO
DER KINDERGARTEN

EL
PATI

EL
GRONXADOR

EL
POTET DE FRUITA

EL PAQUET DE
FARINETES

EL LLIT
DE BARANES

EL
COTXET

EL
SONALL
EL PITET

EL SALTAMART

EL
XUMET
LA
BATA

EL CUB

LA PILOTA

A L T R E S

R E E S

D I N T E R S

Lescola dadults
LA ESCUELA DE ADULTOS
L C O L E P O U R A D U L T E S

77

A D U L T E D U C AT I O N
LE SCUOLE PER ADULTI
DIE VOLKSHOCHSCHULE

EL PENJA-ROBES

LA PISSARRA

LA CARPETA

ELS RETOLADORS

LES ALUMNES

LA LLIBRETA

EL PROFESSOR

A L T R E S

R E E S

D I N T E R S

Verbs
VERBOS

78

VERBS
VERBS
VERBI
VERBE

PLORAR

RIURE

BALLAR

DORMIR

C A N TA R

MENJAR

CAMINAR

ESCRIURE

LLEGIR

G U A N YA R

BEURE

PINTAR

SALTAR

LLANAR

ENCENDRE

CRRER

A L T R E S

R E E S

D I N T E R S

Adjectius
ADJETIVOS
ADJECTIFS

79

ADJECTIVES
ADJECTIVE
ADJEKTIVEN

PRIM

ALT

GRAS

BAIX

DOL

S A L AT

LLARG

CURT

ALEGRE

TRIST

BO

DOLENT

VERD

MADUR

CRU

CUIT

V O S T

A Q U

Catalunya
CATALUNYA

80

CATALOGNE
CATALONIA
CATALOGNA
KATALONIEN

LESGLSIA DE
SANT CLIMENT
DE TALL
EL PARC
DAIGESTORTES

LA MUNTANYA
DE MONTSERRAT

LA TORRE
DE LA
MANRESANA

LARC
DE BER

LAMFITEATRE DE TRRACO
LES ROQUES DE BENET

EL DELTA DE LEBRE

V O S T

A Q U

81

EL CAP DE CREUS

ELS VOLCANS
DE LA
GARROTXA

LES RUNES DEMPRIES


EL MONESTIR
DE RIPOLL

EL TEMPLE DE LA
SAGRADA FAMLIA

LA MAR MEDITERRNIA

F R A S E S

82

D S

C O R R E N T

Hola!
Hola!
Bonjour!
Hello!
Salve!
Hallo!

Bon dia. Bona tarda. Bona nit


Buenos das. Buenas tardes. Buenas noches
Bonjour. Bonsoir. Bonne nuit
Good morning. Good afternoon, good evening. Good night
Buongiorno. Buonasera. Buonanotte
Guten Morgen. Guten Tag, guten Abend. Gute Nacht

Adu. A reveure
Adis. Hasta otra
Au revoir
Goodbye
Arrivederci
Auf Wiedersehen

Bon viatge
Buen viaje
Bon voyage
Have a nice trip
Buon viaggio
Gute Reise

F R A S E S

D S

C O R R E N T

Fins aviat. Fins dem. Fins ms tard


Hasta pronto. Hasta maana. Hasta luego
A bientt. A demain. A tout lheure
See you soon. See you tomorrow. See you later
A presto. A domani. A pi tardi
Bis bald. Bis Morgen. Bis spter

Com es diu?
Cmo se llama?
Comment vous appelez-vous?
Whats your name?
Il suo nome?
Ihr Name, bitte?

Perdoni
Perdone
Escusez-moi
Excuse me
Mi scusi
Entschuldigen Sie

Grcies
Gracias
Merci
Thank you
Grazie
Danke

83

F R A S E S

84

Com est?
Qu tal est?
Comment allez-vous?
How are you?
Come sta?
Wie geht es Ihnen?

Molt b, grcies
Muy bien, gracias
Trs bien, merci
Fine, thank you
Bene, grazie
Sehr gut, danke

Quina hora s, sisplau?


Qu hora es, por favor?
Quelle heure est-il sil vous plat?
What time is it, please?
Che ore sono, per cortesia?
Wie spt ist es, bitte?

Sn les dues
Son las dos
Il est deux heures
Its two oclock
Sono le due
Es ist zwei Uhr

D S

C O R R E N T

F R A S E S

D S

C O R R E N T

No ho entenc. Mho pot repetir, sisplau?


No lo entiendo. Me lo puede repetir, por favor?
Je ne comprends pas. Pourriez-vous rpter, sil vous plat?
I dont understand you. Could you repeat, please?
Non ho capito. Potrebbe ripeterlo?
Ich habe es nicht verstanden. Knnten Sie es bitte wiederholen?

Parli ms a poc a poc, sisplau


Hable ms despacio, por favor
Parlez plus lentement, sil vous plat
Speak slowly, please
Potrebbe parlare un po piu lento per favore?
Knnten Sie bitte ein bischen langsamer sprechen?

On puc canviar moneda, sisplau?


Dnde puedo cambiar moneda, por favor?
O puis-je changer de largent sil vous plat?
Where can I change money, please?
Dove posso cambiare valuta, per piacere?
Wo kann ich bitte Geld wechseln?

Al banc... / Al caixer...
En el banco... / En el cajero...
A la banque... / Au guixet...
At the bank... / At an ATM...
Nella banca... / Il bancomat...
In der Bank... / An der Kasse...

85

F R A S E S

86

D S

C O R R E N T

Pot indicar-me on s el consolat de... ?


Puede indicarme dnde est el consulado de... ?
Pouvez-vous me dire o est le consulat de... ?
Could you please show me where the ... consulate is?
Mi potrebbe indicare dov il consolato di... ?
Knnen Sie mir sagen wo das ... Konsulat liegt?

Baixant, a m esquerra
Bajando, a mano izquierda
En descendant, gauche
Down this street, on the left-hand side
Gi per questa strada, a sinistra
Diese Strae geradeaus, auf der linken Seite

s a prop daqu lAjuntament?


Est cerca el Ayuntamiento?
La mairie est-elle prs dici?
Is the Town Hall close from here?
il Comune qui vicino?
Ist das Rathaus hier in der Nhe?

No, s bastant lluny


No, est bastante lejos
Non, il est assez loin
No, its pretty far away
No, abbastanza lontano
Nein, es ist ziemlich weit

F R A S E S

D S

C O R R E N T

Per anar a correus, sisplau?


Para ir a correos, por favor?
Pour aller la poste, sil vous plat?
How do I get to the post office, please?
Per andare allufficio postale, per cortesia?
Wie komme ich bitte zur Post?

A la primera cantonada, giri a la dreta


En la primera esquina, gire a la derecha
langle de la rue, prenez droite
Turn right at the first corner
Allangolo, giri a destra
An der nchsten Ecke biegen Sie rechts ab

On s la comissaria de policia ms prxima, sisplau?


Dnde est la comisara de polica ms cercana, por favor?
u est le commissariat de police le plus proche, sil vous plat?
Where is the nearest police station, please?
Dov il commissariato di polizia pi vicino, per piacere?
Wo ist das nchste Polizeivier, bitte?

Segueixi per aquest mateix carrer


Siga por esta misma calle
Suivez toujours la mme rue
Follow this street
Prosegua dritto su questa via
Gehen Sie immer diese Strae entlang

87

F R A S E S

88

D S

C O R R E N T

On hi ha una oficina dinformaci, sisplau?


Dnde hay una oficina de informacin, por favor?
Sil vous plat, o puis-je trouver un bureau dinformtion?
Can you tell me where an information office is, please?
Per favore, dove si trova un ufficio turistico?
Wo finde ich bitte einen Informationsschalter?

On puc comprar una targeta de transport?


Dnde puedo comprar una tarjeta de transporte?
O puis-je acheter une carte de transport?
Where can I buy a travel card?
Dove posso comprare un biglietto per i transporti pubblici?
Wo kann ich eine Fahrkarte kaufen?

Quant val enviar un paquet a... ?


Cunto vale enviar un paquete a... ?
Combien cote lenvoi dun colis ... ?
How much does it cost to send a parcel to... ?
Quanto costa inviare un pacchetto a... ?
Wie iel kostet der Versand eines Paketes nach... ?

T taronges?
Tiene naranjas?
Avez vous des oranges?
Do you have any oranges?
Ci sono arance?
Haben Sie Orangen?

F R A S E S

D S

C O R R E N T

Posim dos quilos de taronges, sisplau


Pngame dos kilos de naranjas, por favor
Je voudrais deux kilos doranges, sil vous plat
Two kilos of oranges, please
Vorrei due chili di arance, per favore
Zwei Kilo Orangen, bitte

Em pot portar la carta, sisplau?


Puede traerme la carta, por favor?
Pouvez-vous me porter la carte, sil vous plat?
Could you bring me the menu, please?
Mi pu portare la carta, per cortesia?
Knnen Sie mir bitte die Speisekarte bringen?

Qu volen prendre?
Qu van a tomar?
Quest-ce que vous prendez?
May I take your order?
Cosa desiderano?
Was mchten Sie bestellen?

Qu volen beure?
Qu van a tomar para beber?
Quest-ce que vous voulez boire?
What would you like to drink?
Cosa desiderano da bere?
Was mchten Sie trinken?

89

F R A S E S

90

D S

C O R R E N T

Aigua. Vi blanc. Vi negre. Cava


Agua. Vino blanco. Vino tinto. Cava
De leau. Du vin blanc. Du vin rouge. Du cava
Water. White wine. Red wine. Cava
Acqua. Vino bianco. Vino rosso. Cava
Wasser. Weiwein. Rotwein. Cava

Portim un refresc, sisplau


Trigame un refresco, por favor
Apportez-moi un rafrachissement, sil vous plat
Could you bring me a refreshment, please
Prender una bibita fresca, per piacere
Bringen Sie mir bitte ein Erfrischungsgetrnk

Cambrer, el compte, sisplau


Camarero, la cuenta, por favor
Garon, laddition, sil vous plat
Waiter, the check, please
Cameriere, il conto, per piacere
Herr Ober, die Rechnung, bitte

Qu li dec?
Cunto le debo?
Combien je vous dois?
How much do I owe you?
Quant?
Wieviel macht das?

UNA CONVERSA HABITUAL PER WHATSAPP

A. Ei, famlia! Com esteu?

A. Hey, guys! How are you?

B.
A. Ens trobem aquest divendres?
B. lloc i hora
A. Al bar de sempre a les 20 h
B.
A. La Rosa arribar una mica
ms tard
B. Ella sho perdr, tindr menys
menjar
A.
Fins divendres!
B. Perfecte!

B.
A. Want to meet up this Friday?
B. Place and time.
A. In the usual bar at 8 pm.
B.
A. Rosa will be a little late.
B. Her problem, shell have less
to eat.
A.
See you on
Friday!
B. Great!

A. Eh, familia! Cmo


estis?

A. Salve, famiglia!
Come stai?

B.
A. Quedamos este viernes?
B. Lugar y hora.
A. En el bar de siempre a
las 20 h.
B.
A. Rosa llegar un poco ms
tarde.
B. Ella se lo pierde. Tendr menos
comida.
A.
Hasta el viernes!
B. Perfecto!

A. Salut tous ! Comment


a va ?
B.
A. On se voit vendredi ?
B. O et quand.
A. Dans le bar habituel, 20 h.
B.
A. Rosa arrivera un peu
plus tard.
B. Tant pis pour elle, elle ne
pourra pas goter tout.
A.
vendredi !
B. Parfait !

B.
A. Ci vediamo questo venerd?
B. Dove e a che ora
A. Al solito bar alle 8 di sera.
B.
A. Rosa arriver un po
pi tardi.
B. Purtroppo per lei, manger di
meno.
A.
Ciao, a venerd!
B. Perfetto!

A. Hey, Familie! Wie gehts


euch?
B.
A. Treffen wir uns diesen Freitag?
B. Ort und Zeit.
A. In der Bar von immer um 20 h.
B.
A. Rosa wird sich ein wenig
verspten.
B. Dann wird sie was verpassen,
weniger zu essen fr sie.
A.
Bis Freitag!
B. Perfekt!

91

N O T E S

92

Calificar