Está en la página 1de 16

BESTE EREDU

EKONOMIKO BATEN ALDE,


EUSKAL HERRITARROK HITZA ETA ERABAKIA.
WWW.EZKERABERTZALEA.INFO
BESTE EREDU EKONOMIKO BATEN ALDE, EUSKAL HERRITARROK HITZA ETA ERABAKIA.

BESTE EREDU EKONOMIKO BATEN ALDE,


EUSKAL HERRITARROK HITZA ETA ERABAKIA.

Krisia gainditzeko BURUJABETZA !


Lan erreforma. Esaten dute “lan merkatua zurruna”
Azken bi urtetan krisi ekonomikoa guztion ahotan dela eta aldaketak egin behar direla. Langabeziaren
dabil. Ibili, badabil, baina inork ez du garbi hitz egiten bilakaera ikusita, lan merkatua zurruna izateko, nahiko
krisiaren iturburuaz eta irtenbideaz, bai ordea, egin erraz kaleratzen dute jendea. Dirudienez, beraientzat
behar diren sakrifizioak, batez ere, guk, langileok egin ez da nahikoa eta lan-malgutasuna gehiago nahi
behar ditugunetaz. dute.
Erretreta adina luzatzea 65 urtetik 67 urtera. Lanean
Hego Euskal Herria estatu espainolaren eredu dagoen jendearen erretreta adina luzatzeak gaur
ekonomikoaren menpe dago. Izan ere, estatu egungo lanik gabe daudenentzat lana topatzeko
espainolak indarrez bere eredu ekonomiko, politiko zailtasun bat gehitzea suposatzen du, ezbairik gabe.
eta soziala inposatzen digu. Nolakoa da estatu Langabeziari buruz hitz asko esaten dute, baino
espainolaren eredu ekonomikoa? Estatu espainoleko horrelako neurriak ikusita argi dago bost axola zaiela.
ekonomia beti ahula eta menpekoa izan da.
Enpresarioak ez dira inoiz ekintzaileak izan, estatuaren Estatu espainolak ekonomikoki porrot egin du, denbora
3 itzalpean negozioak egiten zituzten jaunxkilak eta luzean ez du burua altxatuko, zorrak kitatzen ez dituen
espekulatzaileak besterik ez dira izan. Horiek azken bitartean, behintzat. Eta beste behin ere, zorrak
hamarkadan lurra, azpiegiturak eta etxebizitzarekin langileriaren bizkarrean bota nahi ditu. Bi kasuetan
espekulatu dute euroaren poderioaz eta Europako argumentu faltsuak eta erdizkakoak erabiltzen
fondoaz baliatuz. Burbuila puztu dute eta lehertu dituzte. Gastu murrizketa edo “kontentzioaz” baino,
denean, denok ezagutzen ditugun ondorioak izan diru sarreren eta banaketaren debatea da mahai
ditu: ekonomiaren gainbehera, langabeziaren igoera gainean jarri behar dena.
eta zorren pilaketa.
Estatu espainolari lotuta jarraitzea gure lepoan
Estatu espainolean, enpresak, familiak eta Estatua harkaitz bat lotuta izatea da, bera itotzen den neurrian
bera leporaino zorpetuak daude. Zorrak ordaintzen ez Euskal Herria ere itoko da.
diren bitartean, nekez egingo dira inbertsio berriak,
ez dira lanpostuak sortuko eta ekonomia ez da Euskaldunontzat inoiz baino beharrezkoa da Estatu
berpiztuko. espainolarekin ditugun loturak apurtzea, burujabetza
politikoa berreskuratzea eta gure bidea egiten hastea.
Testuinguru horretan, langileongan bota nahi dute Estatu espainolarekin amildegia da perspektiba
zorra horiei aurre egiteko zama guztia. Mahai gainean bakarra.
proposamen ezberdinak daude: zerga batzuen igoera
modu ez-progresiboan, erretreta adina luzatzea, lan
erreforma, pentsio kalkulua aldatzea eta abar. Azter Administrazio ezberdinak: politika berdinak!
ditzagun neurri horiek.
Estatu espainolak ekonomikoki porrot egin duela diogu;
Zerga igoerak. Igo dituzten zergak tabako eta Eta Hego Euskal Herrian, nola gaude? tamalez, gobernu
gasolinaren gaineko zerga eta BEZa dira, hau da, denok autonomiko eta aldundiek garatzen duten politika
berdintsu ordaintzen ditugun zergak. Ez dugu ahaztu
azken urteetan beste zerga batzuk jaitsi edo kendu ekonomikoak gobernu zentralaren iturritik edaten
dituztela, hala nola, Sozietateen gaineko zerga, PFEZ du. Alde batetik, eskuduntza propioen faltagatik,
(IRPF) edo aberatsei zuzendutako Patrimonioaren bestetik, eredu neo-liberalari eusten diotelako. Honela
gaineko zerga, aberatsei zuzendutako zergak esan dezakegu, administrazio ezberdinak izan arren,
hain zuzen ere. Estatuko gobernuak eta hemengo politika berdina ezartzen dutela. Politika ekonomiko
diputazioek aberatsen aldeko zerga politika egin dute
ekonomia ondo zihoanean, eta orain aldiz, gauzak horrek ez die inondik inora erantzuten biztanleria
okertzen direnean, langileen aurkako zerga politika gehiengoaren beharrei. Horregatik, politika hori errotik
egiten ari dira. aldatzea exijitzen dugu
4

Estatu espainolari lotuta •Aurrekontu-politika: 2010eko Aurrekontu autonomikoak: politika


jarraitzea gure lepoan neoliberalaren mesedetan. Gastu sozialetan (osasuna, hezkuntza,
harkaitz bat lotuta izatea etab.) Europako bataz bestekotik behera gaude; horrela, gastuek
kapitalaren zerbitzura jarraitzen dute eta antisozialak eta elitistak
da, bera itotzen den diren azpiegitura erraldoiek jarraitzen dute lehentasun izaten (AHT,
neurrian Euskal Herria ere goi-tentsio lineak, superportua, Los Arcos.eko zirkuitua, Gendulain...
itoko da. etab). Eraikuntzako enpresek, harrobiek eta lobby ekonomikoek
negozioa egiten jarraitzeko planak diseinatzen dituzte (Nafarroa
2012 plana, Gipuzkoa aurrera,... etab)
Euskaldunontzat inoiz •Politika fiskala: aberastasuna birbanatzearen helburutik urrun, gero
baino beharrezkoa da eta gehiago estutzen dute langile klasea, dirua berreskuratzearen
Estatu espainolarekin ahalegina eurengan utziz; zuzeneko zergen aurrean (duzunaren
ditugun loturak apurtzea, arabera modu progresiboan ordaintzea), BEZa bezalako zeharkako
zergek gero eta pisu handiagoa dute (irabaziak kontuan hartu gabe,
burujabetza politikoa guztiek berdin ordaintzen dugu), pribilegiatuei zergak gutxitu edota
berreskuratzea eta gure barkatzen zaizkie (ondasuna, elkarteak, opor fislakal,...etab.), BEZ-a
bidea egiten hastea. Estatu igo egiten dute, etab.
espainolarekin amildegia •Udal finantziazioa: udalei zuzendutako laguntzak murrizten
jarraitzen dute, eta finantziazio eredua jasangaitza da, gero eta
da perspektiba bakarra. eskuduntza zein eginbeharrak gehiago ematen dizkieten arauak
sortzen direnean.
•Pribatizatze-politika: Laguntza eta zerbitzu sozialaren zati handi
bat (hirugarren adinekoak, elbarrituei zuzendutako zerbitzuak, etxez
etxeko asistentzia,... etab.) esku pribatuetan daude; gero eta zerbitzu
publiko gehiago daude enpresa pribatuen esku... eskubideekin
negozioa egiteko asmo hutsez.
WWW.EZKERABERTZALEA.INFO
BESTE EREDU EKONOMIKO BATEN ALDE, EUSKAL HERRITARROK HITZA ETA ERABAKIA.

Egungo sistema ez zuzena !!! zerbitzu sozialetan, hala nola, haurtzaindegi, jangela
publiko, etxez etxeko laguntza zerbitzu eta abarretan
Krisi ekonomikotik irteteko zer motako bidea inbertituz gero, lanpostu publiko berriak sortuko
hartuko dugun momentu honetan borroka dira. Horrek langabeziaren jaitsiera ekarriko du, eta
sozio-ekonomikoaren muina da. Enpresari eta hauentzako laguntza sozialen gastuak murrizteaz
administrazioen apustua garbia da: herritarren bizkar gain, langile berri horiek euren soldata gastatuko
gainean zama guztia botatzea. Horretarako zergak dute eta horrek jarduera ekonomikoa bultzatu du,
biltzeko eta dirua banatzeko egun dugun sistema ez soldaten duintasunaren proportzioan. Ez hori bakarrik,
zuzenaz baliatzen ari dira. langile berri horiek euren zergak eta kotizazio sozialak
ordainduko dituzte administrazioaren defizita
Aldrebesa sistema horren bidez, herritarren dirua gutxituz. Eta garrantzitsuena, euren lanaren bitartez
biltzen da eta gorantz bideratzen da: EAE.n kupoa zerbitzu erabilgarri eta beharrezkoak sortuko dituzte,
ordaintzeko, Gasteizko gobernuaren gastuak eta herritar guztien bizitza hobeagoa eginez.
aldundienak ordaintzeko. Banaketa egin ostean,
gelditzen diren apurrak udalen artean banatzen dira. Zerbitzu sozialen Sare Publikoa indartzeak,
(zergetan ordaintzen ditugun 100 euroko, 10 Gobernu enplegua sortzeaz gain, egun emakumeen eskuetan
zentralak jasotzen ditu, 63 Lakuako gobernuak eta dauden zainketa-lanak era kolektiboan hartzea
gainerako 27ak Foru aldundien eta udalen artean ahalbideratuko du, emakume eta gizonen arteko
banatzen dira). Baina konpetentziak kontrako aukera berdintasunerantz urrats berriak emanik.
norabidean doaz, udalek geroz eta zeregin eta
konpetentzia gehiago dituzte baina finantziaziorik ez. Ezbairik gabe, hori da jarraitu beharreko bidea. Eta bide
Goitik behera bideratzen dira arazoak. horretan udalek bere biziko garrantzia dute, beraien
gainean erori baitira zeregin horien zati handiena. Egia
Nafarroako tokiko entitateak Nafarroako da dirua banatzeko sistema ez justu horren ondorioz,
5 Gobernuarengatik ekonomikoki itoak izaten ari dira; udal gehienak ekonomikoki kolapsatuak daudela.
noiz eta errealitatearekin bat datorren politika sozialen Baina guk argi dugu, zerbitzu sozialetan inbertitzea
bidez, krisiari aurre egiteko autonomia eta baliabide dela bide zuzen eta eraginkorrena krisitik ateratzeko.
ekonomikoak beharrezkoagoak direnean.
Defizita murrizteko ez da beharrezkoa pentsioak
Goiko administrazioetan pilatzen duten diru guzti hori gutxitzea, erretreta adina luzatzea edo eta zergak
azpiegiturak eta lurraren espekulazioarekin jarraitzeko igotzea. Defizita murrizteko zerbitzu sozialetan
erabiltzen ari dira. Euskal Herrian dauden eraikuntza inbertitu behar da. Horregatik, Diputazioei eta
proiektu zerrenda amaigabea da: Abiadura Handiko gobernuei proiektu erraldoi guztien moratoria eskatuko
Trena, autopistak, Pasaiako superportua, Urdaibaiko diegu eta aurrezten diren baliabide guzti horiek udalok
Guggenheim berria, urbanizazio berriak eta abar. Hitz zerbitzu publikoetan inbertituko ditugu, beharrezko
asko egiten dute baina ekintzetara pasatzen direnean, eta baliagarriak diren zerbitzu sozialak sortzeko.
zementua besterik ez dugu ikusten. Proiektu horiekin
ekonomia ez dute berpiztuko, burbuila puztu zuen
sektoreak inoiz ez du ekonomiaren susperraldia ekarri. Sektore publikoaren alde !!
Proiektu erraldoiak ekonomia berpiztu ez eta gainera
zor gehiago sortzen dituzte. Horren adibide garbia Agerikoa da edozein herrialdetako egitura
da A-1 trafikoarekin betetzeko Gipuzkoako errepide ekonomikoan Sektore Publikoa osagai erabakigarria
nagusi guztietan ordainsariak jarri nahi dituztela. Hala
dela eta ekonomia globalaren jardueraren gainean
ere, plan horiekin tematuak daude eta horiek aurrera
eragina duela. Egungo sektore publikoko gidari
ateratzeko gastu sozialen murrizketa ezinbestekoa
dute. politikoek kapitala metatzeari eta enpresarioen
interesei lehentasuna ematen dien tresna bat bihurtu
dute. Sistemaren kontraesanek horretara behartzen
Gastu soziala zabaldu !! dituzten neurrian edo hartzen dituzten erabakien
onarpen ezaren arabera bakarrik zuzentzen dituzte
Bada, ordea, beste bide bat krisitik ateratzeko eta
euren jarduerak, kapitalaren interesetarako baliabide
susperraldia bultzatzeko. Bide hori da, hain zuzen ere,
gastu soziala zabaltzea. Osasungintza, hezkuntza, publikoak sartzeko estrategia berari eutsita.
Errealitate hau aintzakotzat hartuta, Euskal Sektore nazioko lurralde osoan, oinarri oinarritik antolatuz. 6
Publikoa oinarrizko tresna da guretzat EHko errealitate Horretarako, udal eta bertako erakundeei eskumenak
soziopolitikoa eraldatuko duen garapen eredu sozial eta beharrezko baliabideak esleitu behar dizkiegu.
bat sustatzerakoan, eraikuntza nazional iraunkorraren
-DEMOKRAZIA PARTEHARTZAILEA. Horixe da
bitartez, defendatzen dugun jendarte eredu solidario,
gure alternatibaren oinarririk garrantzitsuena eta
euskaldun, ez-patriarkala, berdintasunezko eta
alternatiba hau erretorika huts bihurtuko ez dela
alternatiboan aurrera egiten lagunduko diguna. bermatzeko kontrolik onena. Jendarteak, herritarren
Gurea bezalako eraikuntza nazional prozesu batean, mugimenduek eta pertsonek orokorrean politika
Euskal Herriaren benetako eraldaketa sozial eta sozial eta ekonomikoari buruzko erabakiak hartu behar
politikoan oinarrituta, sektore publikoak jendartearen dituzte. Helburu hori gauzatzeko, informazioa lortzeko
benetako beharrei erantzun behar die, eta horretarako bideak, erabakiak hartzeko markoak eta politika
ezinbestekoa da administrazio publikoek eraldaketa ekonomikoaren jarraipen eta kontrolerako tresnak
prozesu horren aldeko apustua egitea eta bertan eman behar zaizkio jendarteari.
parte hartzea, publikoaren kudeaketa sozializazio eta
nortasun nazional bati lotzeko oinarrizko tresna baita. -ONDASUNAREN BANAKETA ZUZENAGOA
LORTZEKO ASMOZ, zerga eta aurrekontu politika
birbanatzailea proposatzen dugu, gastu soziala eta
Konpromiso eta neurriak etxebizitza eskubidea lehenetsiz eta lanpostu duinak
hartzeko garaia !! bultzatuz. Euskal Herriko ehun produktiboa ere
egituratu behar dugu, horretarako izaera estrategikoa
emanez industriari, nekazaritzari eta arrantzari,
Ezker Abertzaleak ezinbestekoa deritzo sistema
oinarrizko ekonomiaren kontrola sektore publiko,
kapitalista hau erro-errotik eraldatzeari eta sistema moderno, eraginkor eta garden baten eskuetan jarriz,
sozial eta ekonomiko pertsonen zerbitzuan eraikitzeari. eta herri ekonomia solidario baterantz abiatuz, beti
Nazio eraikuntza eta eraldaketa sozialaren estrategia ingurumenarekiko errespetu osoz. Aurreko guztia,
honek bere neurriak eskatzen ditu.
emakume eta gizonen arteko eskubide eta aukera
berdintasuna bultzatu eta emakumearen kontrako
-EUSKAL HERRIA BERE ETORKIZUNAREN JABE.
Euskal gizarteak, autodeterminazio eskubideaz diskriminazio eta zapalkuntza mota oro salatu eta
baliatuz, botere politiko subiranoa eratu behar du, borrokatuz.

WWW.EZKERABERTZALEA.INFO
BESTE EREDU EKONOMIKO BATEN ALDE, EUSKAL HERRITARROK HITZA ETA ERABAKIA.

Horretarako konpromiso hauek hartzen ditugu 3.- Zerbitzu sozialen pribatizazioari aurre egitea.
Udalek oinarrizko zerbitzu sozial
publikoak bermatzea.

Gaur egun, Euskal Herriko administrazio


1.-Aurrekontu ezkerrekoak, abertzaleak desberdinetatik aplikatzen ari den politika
eta partehartzaileen defentsan !!! neoliberalaren ondorioz oinarrizko zerbitzu
sozialen pribatizazioa bultzatzen ari da, zerbitzu
unibertsalen bermea kolokan jarriz. Honek ondorio
Aurrekontuak ondasuna banatzeko ezinbesteko larriak ditu oinarrizko zerbitzu sozialetan eta
tresna dira. Aurrekontuak herriaren beharrei egunetik egunera ahalmen ekonomikoa dutenak
erantzuna emateko diru banaketa egitea den bakarrik lortuko dute euren gutxieneko behar
momentutik, bere osaketan herriak ahalik eta sozialak asetzea. Eta horrela ez den kasuetan,
zuzenen parte hartzea nahitaezkoa da familiak, hau da, emakumeak hartu beharko ditu
bere gain zerbitzu guzti horiek, orain ere gertatzen
den bezala. Hau dela eta, eta kontuan edukita udala
2.- Udal Finantzaketarako diru-iturri dela hiritarrengandik gertuena dagoen instituzioa,
sendoagoak aldarrikatu udalari exijituko diogu zerbitzu hauek publikoak
mantentzearen alde agertzea eta oinarrizko behar
sozial hauek bermatzea. Besteak beste, 3.adineko
Udalen finantziazio justua, duina eta nahikoa erresidentziak, adinekoentzako eguneko zentroak,
exijitzera gatoz. Eskuak loturik ditugu beste etxez etxeko zerbitzuak, haurtzaindegi zerbitzuak,
instituzio batzuek erabakitzen dutelako zein izan ezintasun fisikoa eta psikikoa dutenentzako
behar den gure finantziazioa eta eskuduntzak, gutxieneko zerbitzuak, gaixo “terminalentzako”
gure ekimen eta politikak erabat baldintzatuta edo behar bereziak dituztenentzako arreta
daude inoiz ez dakigulako noraino izango dugun berezitua eta jangela publikoak.
diru laguntza bat edo ez.
7 Sortu duten kolapso egoera honetan ezinezkoa Neurri guzti hauek hartzeak udalei gastu soziala
da udal batek bete behar dituenak betetzea, gehitu beharra ekarri ahal izango die; udal
horrela ezinezkoa da herritarrei eskaini beharreko finantzek, oro har, bizi duten egoera tamalgarriaren
zerbitzuak behar bezala bermatzea, horrela berri badugu denok aspaldion: beraz, herriz herri
ezinezko egiten digute gure udalerrietan garatu hasi beharko genuke aldarrikatzen finantziazio
nahi ditugun politikak aurrera ateratzea. ahalmen handiagoa udalentzat eta era berean
Gobernu Autonomiko eta Foru Aldundiek zerga galdezka, eskakizun hauetatik zeintzuk diren
bidez gutxiago jaso badute ez da hainbeste lehentasunezkoak ezagutzeko eta, datuak bildu
krisiaren ondorioa baizik eta garatu duten zerga ondoren, lan horretan jarduteko.
politikaren ondorioa.
Zerga politika da aberastasuna banatzeko eta
krisiari aurre egiteko instituzioek duten tresnarik 4.- Aberastasuna banatzeko apustua.
garrantzitsuena, baina Lakua, Iruñeko Gobernuak
eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundiek Behar sozialak, pobrezia eta gizarte bazterkçeta
ez dute horretarako erabiltzen ari. Enpresa eta hedaturik daude euskal jendartean: gaur egun
errenta altuen onerako erabiltzen ari dira zerga 180.000 tik gora herritar langabezian bizi dira,
politika, horrek gutxitu du zerga bidez jaso
beharreko diru kopurua, eta orain udalek ordaintzeagizartetik baztertuak eta bizirauteko baliabiderik
nahi dute. gabe; beste batzuk, areago, iraun egiten dute,
miseriazko pentsioak edo jubilazioak jasotzen
Enpresariei erraztasunak eta “opor fiskalak” dituztelako.
eskaini dizkieten bitartean udalerriak “zigortzen”
gaituzte. Iruzur fiskala eta ustelkeriaren kasu Egoerari aurre egingo bazaio, ezinbestekoa da gaur
batzuk ezagutu ditugu, ere bai. Besteak beste,
Irungo ogasuna, Arabako Aldundian De Miguel egungo eredu kapitalista patriarkalari aurre egitea
administrazioaren foru diputatuena. Hau ez da eta, sozialismoaren bidean, lan duina lortzeko
zuzena! eta aberastasuna banatzeko neurri estrukturalak
Egoera honek hausnarketa sakona eskatzen hartzea.
du. Baita ekimenak ere. Udalen autonomia eta
eragiteko esparrua babestu eta krisiaren aurrean Neurri horiek martxan jartzeko Euskal Herri
eragile aktiboagoa bilakatu behar ditugu udalak. mailako ezkerreko zerga eta aurrekontu politika
Horretarako finantziazioa behar dugu eta hori da birbanatzailearen aldeko aldarrikapena, lana eta
exijitzen duguna, finantziazio justua eta nahikoa. borroka egin behar dugu.
8

Nazio eraikuntza, aldaketa politiko eta beharreko programa sozioekonomikoa, langile eta herri
sozialaren zerbitzuan !!! sektoreen interesak zein Herri Mugimenduaren herri
eskaerak aintzat hartuz aldaketa sozialaren bidean
kokatuko diren eta harekiko koherenteak izango diren
proposamenek osatuko dute.
Instituzioetako egiturazko bitartekoak nazio eraikuntza
eta eraldaketa sozialaren zerbitzura jartzera goaz. Izan
ere, egiturazko aldaketak burutzeko ezinbestekoak Aldaketa soziala aldaketa politikorik gabe ezinezkoa
baitira, borroka ideologikoaren bidez sorturiko baldintza izango da. Honela, Ezker Abertzaleak, fase politiko
sozio-politikoez nahiz mobilizazio eta herri-presioaz gain, osoari begirako helburua finkatuta, euskal herritarroi
egiturazko bitartekoak. Hala bada, Ezker Abertzaleak, dagozkigun eskubide politikoen aitortza eta bermeari
nazio eraikuntza eta eraldaketa sozialaren bidean, langile ateak ireki behar zizkion prozesu demokratikoari
eta herri sektoreek zein Herri Mugimenduak bideratutako heltzen dio. Horren garapenean, ezker abertzaleak
herri aldarrikapenak bere egin eta aldaketa txiki zein gatazka politikoari irtenbide demokratikoa emateko
handiak burutzeko baliatuko ditu instituzioetan. Zentzu lurraldetasuna eta autodeterminazio eskubidea oinarri
horretan, Ezker Abertzaleak instituzioetan defendatu duen eskaintza jartzen du mahai gainean.

WWW.EZKERABERTZALEA.INFO
BESTE EREDU EKONOMIKO BATEN ALDE, EUSKAL HERRITARROK HITZA ETA ERABAKIA.

A FAVOR DE OTRO MODELO ECONOMICO,


PALABRA Y DECISION PARA EUSKAL HERRIA

PARA SUPERAR LA CRISIS ¡¡¡SOBERANIA!!! o suprimido otros impuestos, como el Impuesto


de Sociedades, el IRPF, el Impuesto de Patrimonio,
impuestos dirigidos precisamente a los sectores
En los dos últimos años, la crisis económica está en con mayor capacidad económica. El estado y las
boca de la mayoría de las personas, pero mientras diputaciones cuando la economía iba bien han puesto
nadie habla claro sobre el origen y la salida de la crisis, en práctica una política fiscal favorable a la minoría
en cambio si se habla continuamente de los sacrificios pudiente económicamente ; ahora en cambio, cuando
que deben hacen sobre todo los y las trabajadoras. la situación empeora, aplican una política fiscal en
contra de las clases trabajadoras y populares.
Hego Euskal Herria se encuentra sometida al modelo
económico del Estado español. ol. Éste nos impone a Reforma laboral. Dicen que el mercado laboral es
9 la fuerza su modelo económico, político y social. ¿Y “rígido” así que hay que introducir y aplicar cambios.
cómo es el modelo económico del estado español? Viendo la evolución de las tasas de paro, para ser tan
La economía del estado español siempre ha sido rígido despiden a la gente con muchísima facilidad.
débil y dependiente. La clase empresarial no ha sido Pero parece ser que no es suficiente y defienden una
emprendedora, no han sido más que caciques y mayor flexibilidad laboral.
especuladores dedicados a hacer negocios al amparo
del estado. En las últimas décadas aprovechándose Aumentar la edad de jubilación. Aumentar la edad de
de los fondos de Europa y del poder del euro, se han jubilación supone, sin duda alguna, para las personas
encargado de especular con las infraestructuras, la que están en paro una dificultad más para encontrar
vivienda y el suelo. Han inflado la burbuja inmobiliaria trabajo. Se habla mucho sobre el aumento del paro,
y cuando ésta ha reventado las consecuencias han sido pero propuestas de esa naturaleza evidencian que el
terribles: el desplome de la economía, el aumento del paro les importa muy poco.
paro y la acumulación de deuda.
El Estado español ha quebrado económicamente.
En el estado español, las empresas, las familias En mucho tiempo no levantará cabeza, no al menos
y la administración están endeudadas hasta el hasta que liquide las deudas que tiene. Y las quiere
cuello. Mientras no se paguen todas estas deudas, liquidar cargándolas sobre las espaldas de los y las
difícilmente se producirán nuevas inversiones, no se trabajadoras. Para ello utilizan argumentos falsos.
crearán nuevos puestos de trabajo y la economía no Tenemos muy claro que en vez de discutir sobre la
se revitalizará. contención y reducción del gasto hay que poner sobre
la mesa la política fiscal: cómo se recauda y cómo se
En este contexto negativo, todo el peso de las deudas reparte.
pretenden cargarlo sobre la clase trabajadora. Para ello,
hoy en día, hay varias medidas encima de la mesa: la Es evidente que para Euskal Herria seguir vinculada
subida de algunos impuestos de manera no progresiva, al Estado español supone tener una piedra atada al
el retraso de la edad de jubilación, nuevas reformas cuello. En la medida que el estado español se ahogue,
laborales, cambios en el cálculo de las pensiones, etc. Euskal Herria también lo hará. Asíí de claro.
Analicemos algunas de estas medidas.
Por tanto, para la ciudadanía de Euskal Herria es
Subidas de impuestos. La subida de impuestos se imprescindible romper con las ataduras que nos
ha aplicado al tabaco, la gasolina y el IVA. Esto es, a impone el Estado español. Tenemos que recuperar la
los impuestos que toda la ciudadanía paga por igual, soberanía política y empezar a hacer nuestro propio
independientemente de su capacidad económica. Pero camino. De la mano del Estado español la única
no olvidemos que en los últimos años han reducido perspectiva que tenemos es el precipicio.
¡¡¡DIFERENTES ADMINISTRACIONES, económica) pierden peso frente a los impuestos
LAS MISMAS POLITICAS!!! indirectos (los que pagamos sin tener en cuenta 10
nuestra capacidad económica, todos por igual como
Hemos señalado que el modelo económico del estado el IVA). Además, a la clase privilegiada le reducen los
español ha quebrado pero ¿cuál es la situación en Hego impuestos (sociedades, vacaciones fiscales) o se los
Euskal Herria?. Por desgracia, las políticas económicas quitan (patrimonio).
de los gobiernos autonómicos beben de las fuentes
del gobierno central debido a la falta de competencias Financiación municipal. Continúan reduciendo las
propias y a la apuesta de las administraciones forales ayudas económicas destinadas a la financiación de
y autonómicas por un modelo liberal. De esta manera las entidades locales. El modelo de financiación actual
podemos asegurar que a pesar de ser diferentes es insostenible, más aún, cuando continuamente se
administraciones, ponen en práctica una misma aprueban normas con mayores competencias para los
política económica. Esa política económica no da ayuntamientos pero sin vías de financiación.
respuesta a las necesidades de la mayoría. Por eso
mismo exigimos un cambio radical. Política
íítica de privatizaciones. Una parte cada vez mayor
de los centros públicos y de los servicios sociales están
Política presupuestaria. Los presupuestos en manos privadas (tercera edad, ayuda domiciliaria,
autonómicos están al servicio de la política neoliberal. centros de día,..). Las empresas privadas están
El gasto social (sanidad, educación...) está por debajo haciendo un gran negocio con los servicios sociales de
de la media de los países europeos. La mayor parte del las personas más necesitadas.
dinero se gasta a medida de los intereses del capital.
La prioridad para ellos son los gastos antisociales y
elitistas destinados a las grandes infraestructuras EL INJUSTO SISTEMA ACTUAL
(AHT, líneas de alta tensión, superpuerto, circuito de
Los Arcos, Gendulain.. etc). Además, se continúan En estos momentos en el centro de la lucha socio-
diseñando planes (Navarra 2012, Gipuzkoa Aurrera,...) económica se encuentra el debate sobre el camino
destinados a que el lobby económico en general, las a tomar para salir de la crisis. La apuesta de las
empresas constructoras, las cementeras y las canteras administraciones y de la clase empresarial es clara:
sigan haciendo grandes negocios. echar sobre las espaldas de la ciudadanía todo el peso
de la crisis. Para ello se valen del actual injusto sistema
Política fiscal. Lejos de cumplir una función para recaudar los impuestos y para repartir el dinero.
redistributiva, la política fiscal está dirigida a
exprimir más a la clase trabajadora dejando a los A través de este sistema, el dinero de las y los
económicamente poderosos libres de impuestos. Los contribuyentes una vez recaudado se dirige hacia arriba:
impuestos directos (a pagar en función de la capacidad primero se pagar el cupo, con lo que queda se financia el

WWW.EZKERABERTZALEA.INFO
BESTE EREDU EKONOMIKO BATEN ALDE, EUSKAL HERRITARROK HITZA ETA ERABAKIA.

gobierno vascongado y luego las diputaciones. Después ¡¡¡AUMENTAR EL GASTO SOCIAL!!!!


11 del reparto, con los restos se financia las entidades
locales. Sin embargo, el reparto de competencias Hay en cambio, otro camino para salir de la crisis y
va en dirección contraria: los problemas se derivan reactivar la economía. Ese camino es precisamente
desde arriba hacia abajo por todo el entramado aumentar el gasto social. Invirtiendo en sanidad,
institucional, desde los gobiernos autonómicos hacia educación, servicios sociales como escuelas infantiles,
los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen cada asistencia domiciliaria, comedores públicos, etc.,
vez más competencias y cada vez menos financiación. se crearán nuevos puestos de trabajo públicos. Ello
En Nafarroa la situación no es diferente. Las conllevará el descenso de la tasa de paro, las ayudas
entidades están ahogadas económicamente en destinadas a las personas que se encuentran sin trabajo
manos del gobierno foral precisamente cuando los se reducirán, las personas que trabajen en los servicios
recursos económicos y la autonomía municipal son sociales dispondrán de mayor capacidad de gasto y la
indispensables para hacer frente a las necesidades economía se podrá tomar el camino de la reactivación.
sociales del territorio. Además, estas personas a través de sus impuestos y
cotizaciones sociales ayudarán a reducir el déficit de las
administraciones. Y lo que es más importante, a través
El dinero que se acumula en las arcas de las de su trabajo darán un servicio necesario mejorando la
administraciones autonómica y foral se utiliza vida de la mayoría de la población.
para seguir especulando con el suelo y las grandes
infraestructuras. En Hego Euskal Herria la lista de Sin duda, ese es el camino a recorrer. En esa apuesta,
proyectos constructivos es inacabable: Tren de Alta
Velocidad, autovías, superpuerto de Pasaia, nuevo el papel de las entidades locales es fundamental;
Guggenheim en Urdaibai, nuevas urbanizaciones, precisamente son las entidades locales sobre las que
soterramientos de transportes públicos, etc. Los y las ha caído una gran parte de las funciones sociales.
responsables autonómicos y forales hablan mucho Es cierto, como señalábamos anteriormente, que
sobre medidas para salir de la crisis, pero a la hora de las entidades locales debido a lo injusto del sistema
la verdad, su apuesta es por el cemento y el hormigón. de reparto del dinero recaudado por los impuestos,
Con esos proyectos no se reactivará la economía, el se encuentran colapsadas económicamente. Pero
sector que ha inflado la burbuja no ha traído nunca la tenemos muy claro que invertir en servicios sociales es
recuperación económica. Los macro proyectos lejos de el camino eficaz para salir de la crisis.
reactivar la economía en muchos casos generan mayor
deuda. Un ejemplo de ello es el caso de querer implantar Para reducir el déficit actual, no es necesario reducir
peajes en las principales vías de Gipuzkoa para
desviar el tráfico para la A-1, vía de pago actualmente las pensiones, aumentar la edad de jubilación y/
deficitaria. En cualquier caso, las administraciones o aumentar los impuestos. Para reducir el déficit
están obsesionadas con sacar adelante sus planes y social hay que invertir en servicios sociales. Para ello,
para ello necesitan reducir el gasto social. solicitamos la moratoria de los macro proyectos que
intentan poner en marcha y defendemos que toda EL MOMENTO DE ADOPTAR MEDIDAS Y
esa cantidad de dinero sea destinada a las entidades COMPROMISOS
locales para que puedan sufragar los servicios sociales
necesarios. La izquierda abertzale considera imprescindible
transformar el actual sistema capitalista, construyendo
un sistema social y económico al servicio de las 12
personas. Esta estrategia de construcción nacional y
¡¡¡A FAVOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS!!! transformación social requiere:
En la estructura económica de cualquier país, el
sector público es un componente decisivo y tiene gran - Euskal Herria dueña de su futuro. La sociedad vasca
influencia sobre la actividad económica global. La clase a través del derecho de autodeterminación, debe
política ha convertido el sector público actual en una construir un poder político organizado desde la base
herramienta para acumular capital dando prioridad a social a lo largo y ancho de todo el territorio.
los intereses del empresariado. Sólo cuando se levantan
voces en contra de esa estrategia, manteniendo
siempre el objetivo de beneficiar al sector privado, son - Democracia participativa. Es la base de nuestra
capaces de modificar en parte su actividad. alternativa y el mejor control para que esta alternativa
se no se convierta en mera retórica. La sociedad, los
movimientos populares y las personas en general
Teniendo en cuenta todo ello, la creación de un Sector deben poder tomar decisiones en el ámbito de lo
Público Vasco es una herramienta fundamental para político y económico.
la Izquierda Abertzale. Un Sector Público Vasco que
transformará la realidad socio-económica a través de la
construcción nacional y el desarrollo social, ayudando a - Reparto de la riqueza. Proponemos una política
conseguir el modelo de sociedad por el que luchamos: fiscal y presupuestaria redistributiva con el objetivo
solidario, democrático, no patriarcal y al servicio de los de conseguir un reparto de la riqueza. Nuestra
y las más desfavorecidos. prioridad es el gasto social, el derecho a la vivienda
y condiciones de trabajo dignas. Necesitamos
En un modelo de construcción nacional como el articular el tejido productivo vasco dando naturaleza
estratégica a la industria, la agricultura y pesca. El
nuestro, basado en la transformación nacional y social control por parte del sector público de la economía
de Euskal Herria, el sector público debe dar respuestas básica permitirá lograr el desarrollo de una economía
a las necesidad de la comunidad; para ello es necesario popular, solidaria y respetuosa con el medio ambiente.
que las administraciones se impliquen en esa apuesta, Todo ello, garantizando la igualdad de condiciones y
participando en el proceso. La gestión de lo público es derechos entre hombres y mujeres, denunciando la
una herramienta básica para conseguir la identidad discriminación y luchando contra la opresión hacia las
nacional y la transformación social. mujeres.

WWW.EZKERABERTZALEA.INFO
BESTE EREDU EKONOMIKO BATEN ALDE, EUSKAL HERRITARROK HITZA ETA ERABAKIA.

Para ello, adoptamos los siguientes compromisos:

1.- En defensa de unos presupuestos 3. - Hacer frente a la privatización de los servicios


públicos de izquierdas, abertzales y participativos sociales y garantizar por parte de los ayuntamientos
los servicios sociales públicos básicos.

Los presupuestos son una herramienta imprescindible Hoy en día en Euskal Herria, a consecuencia de la política
í
ítica
para repartir la riqueza. Desde el momento que se trata neoliberal que se está aplicando desde las distintas
de distribuir el dinero para hacer frente a las necesidades administraciones se esta potenciando la privatización
de la sociedad, es totalmente necesario que en la de los servicios sociales, poniendo en peligro los servicios
elaboración, discusión y aprobación de los presupuestos, universales.
se garantice la participación lo más directa posible de la
ciudadanía. Esto tiene consecuencias graves y provocará que sólo las
personas con recursos económicos puedan tener opción
a beneficiarse de los servicios sociales básicos. En los
casos en los que no resulte así, la familia, esto es, en
2.- Reivindicar unas fuentes de la mayoría de los casos la mujer será la que tenga que
financiación fuertes y seguras. responsabilizarse de todos esos servicios, como viene
sucediendo hasta ahora.

Para que esto no ocurra exigiremos al ayuntamiento


Exigimos una financiación municipal justa, digna y que defienda el mantenimiento de los servicios sociales
suficiente. Las entidades locales están atadas de pies y públicos y que garantice las necesidades sociales básicas.
manos, debido que otras instituciones son las que deciden Entre otras, residencias para la tercera edad, centros
la financiación y las competencias de los ayuntamientos. de día, servicios domiciliarios, guarderías, comedores
Nuestras iniciativas y políticas municipales están públicos, servicios mínimos para disminuidos físicos y
totalmente condicionadas al desconocer hasta el último psíquicos, para enfermos “terminales” o para los que
momento si llegará la financiación. necesiten atención especial.

El colapso que han generado el injusto sistema actual Asumir todas estas medidas conllevará un aumento
13 de financiación ha provocado que los ayuntamientos del gasto social para los ayuntamientos. Conocemos
no puedan hacer frente a todas las obligaciones que desde hace tiempo la situación económica tan precaria
les corresponden, poniendo en riesgo la prestación de en la que se encuentran nuestros ayuntamientos: por lo
servicios necesarios para las personas ¡No se puede tanto, pueblo a pueblo deberíamos empezar a exigir una
continuar así! Y queremos recordar que si las diputaciones mayor capacidad de financiación para los ayuntamientos
han recaudado menos dinero no es sólo a causa de la y al mismo tiempo, hacer un estudio para conocer
crisis, sino a consecuencia de su nefasta política
íítica fiscal. las necesidades sociales con mayor prioridad y poder
empezar a trabajar en ello.
La política
íítica fiscal es la herramienta válida para redistribuir
la riqueza y ayudar a salir de la crisis, pero Lakua, el
gobierno de Iruñea y las diputaciones de Araba, Bizkaia
y Gipuzkoa no la están utilizando para ello. Están 4.- Apuesta por el reparto de riqueza
utilizando la política
íítica fiscal para beneficiar a las empresas
y a las rentas altas, ello ha provocado que hayan
recaudado menos dinero y ahora pretenden que sean los
ayuntamientos los paganos de la situación. Las necesidades sociales, la pobreza y marginación social
están muy extendidas entre la población de Hego Euskal
Mientras que a los empresarios se les ofrecen “vacaciones Herria: hoy en día, mas de 180.000 personas están en
fiscales”, a las entidades locales se nos castigan el paro, marginadas y sin recursos para sobrevivir, otros
económicamente. Por no hablar del fraude fiscal (casos subsisten con pensiones miserables.
como el de la hacienda de Irun y lo que se destapará en
el a�aire De Miguel en la Diputación de Araba) ¡esto no Si se le quiere plantar cara a esta situación es
es justo! imprescindible luchar contra el modelo capitalista
patriarcal y caminar hacia el socialismo para conseguir
Esta situación exige una reflexión profunda. Pero un trabajo digno y cambios estructurales en el reparto
también iniciativas. Los ayuntamientos para hacer la riqueza.
frente a la crisis se deben convertir en agentes activos,
defendiendo su ámbito de intervención y su autonomía. El reparto de la riqueza significa trabajar y luchar a
Para ello se necesita financiación y eso es precisamente favor de una política fiscal progresiva y una política
lo que exigimos: financiación justa y suficiente. presupuestaria redistributiva.
LA CONSTRUCCIÓN NACIONAL, AL SERVICIO DEL En este sentido, el programa socio-económico de la
CAMBIO POLÍTICO Y SOCIAL. Izquierda Abertzale buscará poner los medios de las 14
instituciones al servicio del cambio social.
El cambio social y el cambio político están
íntimamente relacionados, cada avance social
La Izquierda Abertzale en el camino hacia la alimenta el cambio político y cada cambio político
construcción nacional y la transformación social promueve la transformación social. Es por ello que
defenderá en las instituciones las reivindicaciones a las reivindicaciones sociales hay que añadirles el
sociales promovidas por el movimiento popular, objetivo de la actual fase política que no es otro que
social y sindical. abordar un proceso democrático que abra las puertas
Y es que para promover cambios estructurales al reconocimiento de los derechos que le corresponden
a Euskal Herria. Para su desarrollo la izquierda
además de las condiciones sociopolíticas creadas abertzale pone encima de la mesa una propuesta
por las movilizaciones y la presión social es necesario que tiene como base el derecho de autoderminación
poner los medios institucionales al servicio de la y la territorialidad con el objeto de dar una salida
construcción nacional y de la transformación social. democrática al conflicto político.

WWW.EZKERABERTZALEA.INFO
BESTE EREDU EKONOMIKO BATEN ALDE, EUSKAL HERRITARROK HITZA ETA ERABAKIA.
zutik
LANGILERIA