Está en la página 1de 250

Constantin N.

Strchinaru

Mihai Eminescu
i
Gustavo Adolfo Bcquer

- 2016 -

0LKDL(PLQHVFX
i
*XVWDYR$GROIR%pFTXHU

(GLLDD ,,,D
supravegheat completiv

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei


STRCHINARU, CONSTANTIN, N.
Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer/
Constantin N. Strchinaru - Iai : StudIS, 2016
ISBN 978-606-775-279-3

7HKQRUHGDFWDUHLFRUHFWDUH*DEULHOD0XQWHDQX

Toate drepturile de editare aparin autorului

De acelai autor
 S vorbim i limbi moderne(G$JRUD,DL
7UHSWHDOHGHYHQLULLXPDQH eseuri(G$JRUD,DL
 Culegtorul de zri poeme(G$JRUD,DL
 Un mire n flcri poeme(G 0DULQHDVD7LPLRDUD
 Spre mai mult lumin eseuri(G)LGHV,DL
 Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer(G)LGHV,DL
 Mari Srbtori, Srbtoriri, Iubiri, nvminte poeziiHGLLD,
(G3LP,DL
 0DUL Srbtori, Srbtoriri, Iubiri, nvminte ediia a II-a,
revzut i ntregit, (G3LP,DL 
 'LQ PXFHQLFLD1HDPXOXL5RPkQHVF9RO,(G3LP,DL
 'LQPXFHQLFLD1HDPXOXL5RPkQHVF9RO,,(G3LP,DL
 'LQPXFHQLFLD 1HDPXOXL5RPkQHVF9RO,,,(G3LP,DL
 $PLQWLULvQVkQJHUDWH(G3LP,DL
 &HUXOLXELULLHGHVFKLV poeme(G3LP,DL
 Culegtorul de zri poeme, ediia a II a(G3LP,DL
 Un mire n flcri poeme, ediia a II a(G3LP,DL
 (VHXULFULWLFH9RO,(G3LP,DL
 7UHSWH DOH GHYHQLULL XPDQH ediia a II a, revzut i
ntregit(G3LP,DL

 Spre mai multa LUMIN eseuri ediia a II aUHY]XW


FRPSOHWLY(G3LP,DL
 (VHXULFULWLFH9RO,,(G3LP,DL
 De vorb cu sufletul poeme, (G3LP,DL
 Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer ediia a II a
revzut completiv(G3LP,DL
 Dac vrei s nu mai mori poeme(G3LP,DL


Traduceri n limba francez


 $UV ORQJD YLWD EUHYLV pomes &WOLQ $QXD
VpOHFWLRQQpV HW WUDGXLWV GX URXPDLQ SDU &RQVWDQWLQ 1
6WUFKLQDUX,DL(G9DVLOLDQD $YDQWSURSRV&
16WUFKLQDUX
 100 POMES GH *KHRUJKH 0LKDLO %XFXUHWL (G
0X]HXO/LWHUDWXULL5RPkQHWUDGXFHULLSRVWID
&RQVWDQWLQ16WUFKLQDUX
 7UDGXFHUL GLQ OLULFD XQLYHUVDO (G 6WXG,6 ,DL
 

0LKDL(PLQHVFX
i
*XVWDYR$GROIR%pFTXHU

0LKDL(PLQHVFXL*XVWDYR$GROIR%pFTXHU

Prefa
(X VXQWOXFHDIUXOGHVXV
0LKDL(PLQHVFX Luceafrul
<RVR\GHODVWURHUUDQWH
/DOXPLQRVDHVWHOOD
*XVWDYR$GROIR%pFTXHU 5LPD9
0LKDL(PLQHVFXL*XVWDYR$GROIR%pFTXHUGRL
SRHLQDLRQDOL'RLSRHLXQLYHUVDOL&HLPDLLXELLSRHL
DL SRSRDUHORU GLQ FDUH VDX vQWUXSDW 'RX GHVWLQH
FUHDWRDUHFX]ERUXOvQWUHUXSWvQSUHDMPD]HQLWXOXL/DWLQL
SULQ RULJLQH SURIXQ]L SULQ VHQVLELOLWDWH (PLQHVFX L
%pFTXHU QX VH FLUFXPVFULX FXUHQWXOXL URPDQWLF
FUHSXVFXODU OD YUHPHD ORU (L VXQW VHQVLELOLWL DOH
URPDQWLVPXOXL YL]LRQDU XQLYHUVDO LQWULQVHF L HWHUQ
ILLQHL XPDQH Q HVHQ HL UPkQ GRL FODVLFL PHUHX
PRGHUQLSULQHFKLOLEUXLFRPSOHWLWXGLQHIXULWRUL DLXQXL
QRX OLPEDM SRHWLF L DLXQHL YL]LXQL HVWHWLFH FXFDUH DX
HWHUQL]DW aspiraia lumii la UmDQLWDWH
3RHL vQ VHQVXO VDFHUGRWDO DO FXYkQWXOXL HL VXQW
GHRSRWULY FkQWUHL L SURIHL PHUHX vQ LQLPD L vQ
IUXQWHDSRSRDUHORUSHFDUHOHvQQHPXUHVFOHXQLILFLOH
vQYHQLFHVF OXPLQkQGXOH SHUVRQDOLWDWHD vQFUHGHUHD vQ
YLLWRULQFXOWXU
3UHGLOHFLD ORU SHQWUX GUDJRVWH QDWXU IROFORU
LVWRULH FD L YLVXO L GRUXO GXS VWDUHD HGHQLF OH
7

Constantin N. Strchinaru
DPSOLILF VHWHD GH DEVROXW GH LQILQLW L GH UHDOL]DUHD
DUPRQLHLXQLYHUVDOH SULQ JkQGLFkQW
)DVFLQDQWD ORU FOWRULH vQ LQWHULRUXO SRH]LHL L
SHQWUXSRH]LH DUHVHQV]LGLWRU8QLFLWDWHLPRGHUQLWDWH
$OX]LL DQDORJLL FRUHVSRQGHQH DPELJXLWL LQWHURJDLL
XLPLUL VXVSHQVLL IX]LRQHD] vQ PX]LFD XQHL SRH]LL GH R
YUDM DSDUWH DVLJXUkQGXL FRQH[LXQHD OD XQLYHUVDO L
HWHUQLWDWH
$GHVFKLGHDULSLOHVSUH VSDLLQHOLPLWDWHDUHIDFH
GLVSHUVDWD H[LVWHQ XPDQ SULQ XQLWDWHD JkQG FkQW D
RULHQWDOHFWRULL VSUHDUWD HVHQHORU vQVHDPQDH[SULPDXQ
SURFHV DVFHQVLY HWHUQ L JHQHUDO XPDQ FDUH VH
vQFRURQHD]FXRIRUGHDWUDFLHPHUHXvQFUHWHUH
*HQHUDLL GXS JHQHUDLL vL YRU DIOD vQ OXPLQD
DFHVWRU DWUL DVWkPSUXO SURSULLORU FXWUL DIHFWLY
FXOWXUDOH L vQ PRG QHFHVDU SURSULD ORU DSDUWHQHQ OD R
QDLRQDOLWDWHDVHPHQHDDFHVWRUSRHLDiGRXSRSRDUHLDL
OXPLL )UXFWLILFDUH GH WUHFXW QQRLUH D SUH]HQWXOXL
$SURSLHUHDYLLWRUXOXL=ERUGHFRQGRU
8QFHU GHVWHOHGHGHVXSW
'HDVXSUDLFHUGHVWHOH
3UHD XQIXOJHUQHvQWUHUXSW
5WFLWRUSULQHOH
0LKDL(PLQHVFX Luceafrul

0LKDL(PLQHVFXL*XVWDYR$GROIR%pFTXHU
(QPDUVLQSOD\DVRQGDVRQDQWH
HQHOYDFtRFRPHWDHUUDQWH
ODUJR ODPHQWR
GHOURQFRYLHQWR
DQVLDSHUSHWXDGHDOJRPHMRU
HVRVR\\R
*XVWDYR$GROIR%pFTXHU 5LPD;9
QURPkQHWH
QPDUHDFHDPDUHXQGFkQWWRDUH
GLQFRORGHPDUJLQLVWHDUWFLWRDUH
GRUQHPkQWXLW
SHXQYkQWDVFXLW
VSUHFHYDPDLSXUQ]XLQG PHUHX
DFHVWDVXQWHX
5LPD;9VWURIDD,,,D
&RQVWDQWLQ16WUFKLQDUX

7RDWH WUDGXFHULOHDSDULQ DXWRUXOXLDFHVWHLFULDFUHLSULPHGLLH

DIRVWILQDQDWGH0LQLVWHUXO&XOWXULL,vQDQXO

Constantin N. Strchinaru

Atrii mrilor... ai deprtrilor...


$WULLPULORUDLGHSUWULORUVHvQWkOQHVFSULQ
VHQVLELOLWDWH L YL]LXQH vQ VIHUD HVHQHORU VLPIRQLFH
DFROR XQGH UD]D ORU vQ FRQWLQX PXOWLSOLFDUH GH]OHDJ
PLVWHUH UHFUHHD] H[LVWHQD vQ VHPQLILFDLLOH HL
LQWHQLRQDOHVXSHULRDUHGVHQVIHQRPHQHORUVFRkQGX
OHGLQDQRQLPDW LHIHPHU GXSWDLQLFDORJLFDVHPLQHL
FDUHVHVDFULILFSHQWUXDGHYHQLSODQWFXIUXQ]HIORULL
URGSkLQHDQRDVWUFHDVSUH)LLQDUWFXOWXUFUHGLQ
QHOLPLWDW vQ UHVXUVHOH UHFUHDWRDUH DOH VSLULWXOXL vQDLQWH
PHUJWRU
(L DWULL LQLLHULL QRDVWUH QH FRPXQLF L QH
FXPLQHF MHUWIHOQLF DUGHUHD ORU VSHFWUXO ORU XQLILFDWRU
vQWUX UHJVLUHD ILLQHL XPDQH L UHGDUHD HL GRUXOXLYLV
QWkOQLULOHORUSULQFUHDLHVXQWWULULOHQRDVWUHPHOLRUDWLYH
SULQ HGXFDLH L FXOWLYDUHD VHQVLELOLWLL DPHQLQDWH GH
LQIDWXDUHHJRLVPLQYLGLHXU
3RHLL 0LKDL (PLQHVFX L *XVWDYR $GROIR
%pFTXHUQXVDXFXQRVFXWQDXDYXWFXPVVHFLWHDVF
UHFLSURF QFHUFDUHD WkU]LH L QHILQDOL]DW D SRHWXOXL
URPkQ GH D vQYD OLPED VSDQLRO FD L FHOH FkWHYD
vQVHPQUL GHVSUH VFULLWRUL L RSHUH KLVSDQLFH VDX
DXGLHUHD OD 9LHQD D XQXL FXUV GH OLPEL URPDQLFH VH
vQVFULX vQ VIHUD FXULR]LWLORU FXOWXUDOH L D GRULQHL VDOH
GHDFXSULQGHQHFXSULQVXO
7RWXLDFHWLGRLSRHLQDLRQDOLLXQLYHUVDOLVXQW
DSURSLDL SULQ ELRJUDILLOH ORU LQWUDWH vQ OHJHQG L PDL


0LKDL(PLQHVFXL*XVWDYR$GROIR%pFTXHU
DOHV SULQ ELRJUDILLOH ORU OLULFH SULQ VHQVLELOLWDWHD ORU
JRHWKHDQ GHVFKLVH ODUJ VSUH SHUIHFLXQHD HVWHWLF GDU
PDLvQWkLVSUHSRSRDUHOHGLQFDUHVDXvQWUXSDWGXSFXP
(PLQHVFX vQVXL PUWXULVHWH 'XPQH]HXO JHQLXOXL
PDVRUELWGLQSRSRUFXPVRDUEH VRDUHOHXQQRXUGH
DXU GLQ PDUHD GH DPDU Y] 0DUD L %pFTXHU
UHFXQRDWH vQ /DV /H\HQGDV F XQHOH GLQ SRHWLFHOH L
IDQWDVWLFHOHVDOHOHJHQGHLDXIRVWLQVSLUDWHGHDVFHQGHQLL
VL VSDQLROL $FHDVW UHDOLWDWH OLWHUDUJHQHWLF HVWH
DWHVWDW FRQYLQJWRU GH GUDJRVWHD DPELORU SRHL SHQWUX
IROFORU L IUXFWLILFDUHD DFHVWXLD GH LGHQWLWDWHD GUDJRVWHL
ORUSHQWUXVSDLXOQDLRQDOLLVWRULDVWUEXQ'HDLFLGLQ
DFHVWHQHVHFDWHL]YRDUHVDUHYUVDWLXELUHDORUVSUH RP
L OXPH
7ULWRULDGILQHPWHUUDHXQXO OD0DUHD1HDJU
L 'XQUH DOWXO OD $WODQWLF L 0DUHD 0HGLWHUDQ HL DX
FUHDW vQ OLPEL DWkW GH vQUXGLWH vQFkW GDF SRSRDUHOH
URPkQ L VSDQLRO DU IL JHRJUDILF DOWXUL QX DU DYHD
QHYRLH GHFkWGHRVLQJXUIURQWLHUFDUHVOHvPEULH]H
DSUkQGXOH
&XQRDWHUHD DFHVWRU SRHL UHVSLQJH RULFH
PHFDQLF D VFKHPHORU D IRUULL vQ WLSDUH FROL VDX
FXUHQWHFHSRWILLQYRFDWHGRDUWDQJHQLDOLQXYRUUHXL
VL FXSULQG 'HVWLQXO JHQLLORU QX HVWH V vQFDS vQ
FRUVHWH &XUHQWHOH DUWLVWLFH vL UHJVHVF XQHOH
FDUDFWHULVWLFLLQWHQLRQDOLWLQRWHvQFUHDLDDFHVWRUDvQ
FDUH VH PDL UHIOHFW XQHRUL L FXUHQWH VXFFHGHQWH YLHLL
ORU 8Q H[HPSOX )UDQFHVFR 3HWUDUFD SRHWXO JORULHL
11

Constantin N. Strchinaru
vQFRURQDWH OD 5RPD HVWH QX QXPDL SUHFXUVRU DO
5HQDWHULL vPSUHXQ FX 'DQWH L %RFFDFFLR FL L DO
URPDQWLVPXOXL VHFROXOXL DO ;,;OHD SULQ OLULVPXO VX
PHGLWDWLYGUDJRVWHDDFFHQWXDWSHQWUXQDWXUDFRQILGHQW
FRQVRODWRDUHLvQHOHJWRDUH DVROLWXGLQLLVDOHFUHDWRDUH
vQHOHSWHUHFRQIRUWDQWHFDLDLXELULLVDOHSHQWUX/DXUD
HPRLH IHULFLUH H[WD] GDU L QRVWDOJLH PHODQFROLH
WULVWHH L vQGXUHUDWD FRQFOX]LH F H[LVWHQD HVWH IUDJLO
WLPSXOLUHYHUVLELO L YLDDODIHO
2ULFkW GH ODUJ DU IL XQ FXUHQW GH FRDO QLFL QX
PDL YRUELP HO UPkQH WRWXL QHvQFSWRU SHQWUX
FRPSOH[LWDWHDLSOHQLWXGLQHDFUHDLHLGHJHQLXFDUHPDL
GHJUDEVHUHJVHWHvQVXIOHWXO SRSRDUHORUORU HYLGHQW
LvQVXIOHWXOOXPLL'HDFHHDFLQHvLFLWHWHvQOLPEDGH
RULJLQH vL G VHDPD FkW GH GLILFLO HVWH WUDQVSXQHUHD
RSHUHL ORU vQ DOW OLPE L UPkQH HPRLRQDW vQQRLW
vPERJLWvQSUHDMPDORU1HY]XWDIRUGHDWUDFLHHVWH
FRQVLVWHQWPRGHODWRDUH
$WULL PULORU DL GHSUWULORU VXQW LPEROGXUL
DOH YDVWHORU DULL GLQ SURIXQ]LPHD HXOXL OLULF Q DFFHSLH
PHWDIL]LF WRDWH DVWUH PUL GHSUWUL VXQW LPDJLQL DOH
XQLYHUVXOXLLQILQLW
'DUXQOXFHDIUUVULW
'LQOLQLWHDXLWULL
'RUL]RQWQHPUJLQLW
6LQJXUWLLPULL
0LKDL(PLQHVFX Luceafrul


0LKDL(PLQHVFXL*XVWDYR$GROIR%pFTXHU
(QPDUVLQSOD\DVRQGDVRQDQWH
Y] 5LPD;9
QPDUHDIUSODMHXQGPX]LFDOIU SODMH
LQILQLW
)RORVLUHDSOXUDOXOXLSHQWUXFRQFHSWHOHGHPDUH
L GHSUWDUH FD vQ H[HPSOHOH XUPWRDUH DFFHQWXHD]
VHQVXO GH LOLPLWDW FRQIHULQGXL R VRQRULWDWH VLPIRQLF
LGHDWLF
5XJPXQHQGXUULORU
/XFHDIUXOXLPULORU
0LKDL(PLQHVFX 7D WZDPDVL
LvQ%pFTXHU 5LPD96WURIDD 9D
<RVR\QLHYHHQODVFXPEUHV
VR\IXHJRHQODVDUHQDV
D]XORQGDHQORVPDUHV
\HVSXPDHQODVULEHUDV
7UDGXFHUH
6XQW]SDGDGHSHFUHVWH
IRFXOSHQLVLSXULOHQFLQVH
VSXPDPULORUDFHVWH
YDOXULOLEHUH LQWLQVH

13

Constantin N. Strchinaru
&D L PULOH GHSUWULOH VXQW RPQLSUH]HQWH
)OXLGLWDWH L HODVWLFLWDWH 0LFDUH HQHUJLH PUL L
GHSUWULILLQGRDOWLSRVWD]DFHUXOXL
,DUFHUXOHVWHWDWOPHX
LPXPPHDHPDUHD
0LKDL(PLQHVFX Luceafrul
'LQFHULGLQPDUH FkQWXOXLPHXUVSXQGH
&kQWHFQVFXWGLQFHUXULLDOPULLFUXQWDELV
0LKDL(PLQHVFX Feciorul de-mprat fr stea

Q%pFTXHU Rima a IV-a, VWURID,


ODVIXHQWHVGHODYLGD
\HQHOPDURHQHOFLHORKD\DXQDELVPR
TXHDOFiOFXQR UHVLVWD
PLHQWUDVODKXPDQLGDGVLHPSUHDYDQ]DQGR
QRVHSDDGyFDPLQD
PLHQWUDVKD\DXQPLVWHULRSDUDHOKRPEUH
KDEUiSRHVLD
)kQWkQL DOH YLHLL L vQ PDUH L vQ FHU HVWH XQ DGkQF
$GkQFXOVSLULWXOXL0LKDL(PLQHVFXL*XVWDYR$GROIR%pFTXHU
&kWWLPSWLLQDYUHDGUXPGHVFKLV
ODL]YRDUHOH YLHLL
LvQPDUHLvQFHUHXQDELV
FHVHRSXQHGLPLQHLL
YDH[LVWDSRH]LD 8UFkQGVSUH]HQLW
$OWXUDUHD PULL L D FHUXOXL VXJHUHD]
SRVLELOLWDWHDVXEVWLWXLULLXQHLUHDOLWLFXFHDODOWFDPHGLL
DOHVSLULWXOXLSULPRUGLDOGLQFDUHLDFKLS/XFHDIUXO
'LQVIHUDPHDYHQLLFXJUHX
&DVLXUPH]FKHPDUHD
,DUFHUXOHVWHWDWOPHX
LPXPPHDHPDUHD
/XFHDIUXO vL LQYLW LXELWD vQ VSDLXO OXL
SDUDGLVLDFHGLILFDWGLQvQISWXLULOHPULLHORJLDWH
&RORQSDODWHGHPUJHDQ
7HRLGXFHYHDFXULPXOWH
LWRDWOXPHDQRFHDQ
'HWLQHRVDVFXOWH
LFRPSOHWHD]QXDQkQG
2YLQvQSUXOWXEODL
6DQLQFXQXQLGHVWHOH
3HDPHOHFHUXULVUVDL
0DLPkQGUGHFkWHOH
15

Constantin N. Strchinaru
)RORVLUHD oceanului SHQWUX mare VXJHUHD] LPDL
ELQH LPDJLQHD FHUXOXL D LQILQLWXOXL D VSLULWXOXL
7UDQVOXFLGLWDWHD apei L D aerului FRUHVSXQGH
SURIXQ]LPLORUVSLULWXOXLXPDQ'DFHXVSXQ
Poeii sunt mirii, poeii sunt nunii
attor ambrozii i vinuri ce
ne-ndeamn pe urmele lui Li Tai Pe
n apele cerului, spre snul lunii
QX VH SRDWH vQHOHJH QLFLFXP XQ vQGHPQ OD VXLFLG SULQ
SORQMDUHD vQ DGkQFXO YUHXQHL DSH GXS R OXQ
FKHPWRDUH HURWLF FL OD GHVFKLGHUHD DULSLORU YLVXOXL
DPEUR]LH L YLQXUL VSUH OXPHD IUXPRVXOXL HWLF SULQ
QDWXUD OXL D DUPRQLHL PRGHODWRDUH FD vQ Invitation au
voyage DOXL%DXGHODLUHXQGH
7RXWQHVWTXRUGUHHWEHDXWp
/X[HFDOPHYROXSWp
2 OXPH D VXEOLPXOXL D WULULL vQ VSLULWXO vQDLQWH
PHUJWRUDOFROXOXLGHUDLDODUPRQLHLHXIRQLFH
,GHQWLILFkQG marea FX cerul L DPkQGRX
FRQFHSWHOHFX spiritulYRPvQHOHJHPDLELQHHORJLLOHOXL
6DLQW-RKQ 3HUFH DGXVH PULL mater genetrix
DVHPHQHD naltelor-Mri DOH OXL $QGUp 3LH\UH GH
0DQGLDUJXHV naltei-Mri D OXL -HDQ&ODXGH 5HQDUG
Mrii adnci GLQ Oda V D OXL 3DXO &ODXGHO Mrii

0LKDL(PLQHVFXL*XVWDYR$GROIR%pFTXHU
Ocean D OXL 3DXO 9DOpU\ L DOH DWkWRU GH VHDP SRHL
$FHDVW mare-cer = spirit DUH DGkQFLPHD vQ FDUH
SORQMDUHD HVWH XQ DFW DYHQWXU VXLWRDUH vQ VFRSXO
VFRDWHUHL OD OXPLQ D DFHOXL nou EDXGHODLULDQ GLQ Le
Voyage, GLQFDUHFLWPDVH YHUVXUL FDSLWROXO La mort)
........................

6LOHFLHOHWODPHUVRQWQRLUVFRPPHOHQFUH
1RVFXUVTXHWXFRQQDLVVRQWUHPSOLVGHUD\RQV 
9HUVHQRXVWRQSRLVRQSRXUTXLOQRXVUpFRQIRUWH 
1RXV YRXORQVWDQWFHIHXQRXVEUOHOHFHUYHDX
3ORQJHUDXIRQGGX JRXIIUH(QIHURX&LHOTXLPSRUWH "
$XIRQGGHO,QFRQQXSRXUWURXYHUGXQRXYHDX 

Q URPkQHWH JkQGLQGXQH L OD (PLQHVFX 8Q


YLV DO PRULL HWHUQH H YLDD OXPLL vQWUHJL L OD $UWKXU
5LPEDXG $OFKLPLDFXYkQWXOXL
........................

LGDFFHUXOPDUHDvQFKLVHVFDFHUQHDOD
&XPWLLDOHQRDVWUHLQLPLVXQWSOLQHGHOXPLQ

17

Constantin N. Strchinaru
'QHRWUDYDWDFFLHDVHQLQL QHODV
1RLYUHPFDDFHVW IRFVDSULQGXQJkQGGHSDU
6ULWXQIXQGGHDELVGH&HUGH,DGFHPLSDV"
'LQ netiut FkQG noul VSUH]LHVFRVDIDU
QWUDGXFHUHOHMHUXOWLPDVWURI
2WUDYDWDUHYDUVRvQWRWFHLUXvQYLD
6DUGLvQFUHLHURULFHLPSXOVGHXU
$VDOWXOvQDELV,DG&HUHRDYHQWXU
QQHFXQRVFXWLVFRDWH noul ODVXSUDID
$YHQWXUDFXUDMRDVDSORQMULL VXLULLvQVSLULWvQ
HXOSURIXQGDGXFHODOXPLQQHVWHPDWHOHQRXOXLFDUHOD
%pFTXHUHVWHFHYDPDLSXUFXFDUHSRHWXOVHLGHQWLILF
SUHFXP URPkQXO ,RQ %DUEX vQ Joc secund VDX WUDGLLD
PHUHXvPERJLQGXVHFXQRXOILOWUDWHWLF
(XOSURIXQGHVWHLQILQLWDWHDVSLULWXOXLFRQYRUELWRU
DUKHWLS DO RULFUHL JHQH]H HVWH DFHO YHFKL RFHDQ SH
FDUH /DXWUpDPRQW vO YHGH FX YDOXUL FULVWDOLQH GH
IRUP DUPRQLRVVIHULF LPDJLQHD SDQJHRPHWULF D
Infinitului FD Necunoscutul OD %DXGHODLUH OD 6-
3HUVH 5RQGHXU D FD'HPLXUJRVFUXLD/XFHDIUXOLVH
DGUHVHD]VOGHVOHJHGHSUHGHVWLQDUHGHJHQLDOLWDWH
Q PLFULOH FRORFYLDOH vQ LPHQVLWDWHD VSLULWXOXL
DSDULPSXOVXULOHFUHDWLYLWLLvQFDUHVHFRQVXPDUGHULOH
SRHWXOXL Q DFHVW HX SURIXQG YLVXULOH VH FRQYHUWHVF
SULQWUXQ WDLQLF SURFHV JHUPLQDWLY vQ ILLQD Operei


0LKDL(PLQHVFXL*XVWDYR$GROIR%pFTXHU
(FRVPRLGOD/%ODJD)FDUHFUHWH SULQHORJLHUH FURLQGX
L GUXP VSUH OXPLQ 2 0DUH ]PLVOLWRDUH D YLVXULORU
QRDVWUH 2 0DUH GH SHVWH WRW L GH WRWGHDXQD R
0DUH IJGXLQD FHOHL PDL OXPLQRDVH ]LOH FXP L VH
DGUHVHD] 6DLQW-RKQ 3HUVH Amers 3XOVDLD HL HVWH
GLODWDUH HORJLX H[WHQVLH JXYHUQDUH Sus a las
tendidas VXQW DULSLOH vQWLQVH GH (PLQHVFX L %pFTXHU
SHVWH VSDLX L WLPS IFkQG GLQ XPEUHOH QHDQWXOXL YLVXO
OXPLQLL L OXPLQD YLVXOXL GRUXO GH HVHQH vQWUXSDUHD
GHOHELOXOXL GH QHH[SULPDWXOXL DD FXP DX GRULW L DX
FUH]XW DFHWL SRHL vQ FOWRULD ORU SRLHWLF L SROLHGULF
VSUH absolutul pur LPDJLQH D XELFXLWLL SHVWH WRWXOXL
LDHWHUQLWLLVSLULWXOFUHDWRUVXIOHWXOVXIOHWXOXLFXP
vLVSXQH%pFTXHU DOPDGHODOPD DFHDXQGOLPSHGH D
PULORU FX FDUH SRHWXO VH LGHQWLILF vQ Rima V \R HQ
ILQ VR\ HVStULWX LQGHILQLEOH HVHQFLD ODUGLHQGH
RQGD L FXP L %HDXGHODLUH LGHQWLILF RFHDQXO
ORFpDQ FX VSLULWXO VX L DO OXPLL LDU (PLQHVFX FX
SURSULXOVXVSDLXQDWDO
QJkQGLUHDLVLPLUHDDFHVWRUSRHLPDUHDFHUXO
JHQLXO GRUXOYLV L YLVXOGRU VH vQIUHVF vQ VXEVWLWXLULOH
FUHDWRDUH FDUH VFRW GLQ DQRQLPDW L XLWDUH OXFUXUL
HYHQLPHQWH SURLHFWH VWUL UHGkQGXOH HVHQHL ORU
XQLILFDELOH LQWHJUDWLYH vQ DUPRQLD vQYHQLFLULL L
VXIOHWXO QRVWUX DUH YHQLFLH vQ VLQH VFULH (PLQHVFX vQ
Srmanul Dionis FFL HO HVWH VkPEXUHOH GLYLQ OVDW GH
'XPQH]HX RPXOXL GXS FGHUHD GLQ LQRFHQD
PXVWUWRDUH L FRQFUHWL]DW vQ FUHDWLYLWDWHD LOXVWUDW GH
19

Constantin N. Strchinaru
ILHFDUHRPSULQFHHDFHODV]LGLWRUvQXUP&XDFHDVW
FRQYLQJHUHDILUPL(PLQHVFXvQ Memento mori:
$JHQLXlui imperii: gndirea lui anume
$VXIOHWXOXLVSDLXHvQVXLHO
De altfel, geniul, FKLDU SULQ VHQVXO VX QHDOWHUDW
GLQ HWLPRQXO JUHFHVF JHQLLQ VH GHILQHWH FD VXUV
FUHDWRDUH IXULWRDUH GH OXPLQ GH YLD DVHPHQL
sensului angelic al conceptului de luceafr (sp. lucero),
VXEVWLWXLELO vQ FRQWH[WH SRHWLFH FX DVWUX FRPHW VWHD
soareUD]OXPLQILLQGUDJ LDOHFURULPSHULLVXQW
FHOH DOH VSLULWXOXL FUHDWRU 6LPXOWDQHLWDWHD L
pretutindenele ce i sunt caracteristice, sunt atribute ale
XQLYHUVDOLWLL L HWHUQLWLL FURUD JHQLLOH QX OL VH SRW
abstrage, orictH WHQWDLL terestre i-ar ispiti. Setea lor de
puritatea DEVROXWXOXLHVWHXQGDWDQFHVWUDOVOXPLQH]HL
QXvQWkPSOWRUODWLQHVFXO lux OXPLQO-a asociat pe cel
de lumen L]YRGLWRU GH OXPH L DO FUXL FRQVDQJXLQ
luminaria D GDW vQ IUDQFH] lumire, italianul lumiera,
luminaria nsemnnd lumin mareGDUL lume. Lumii =
omului i-D IRVW OVDW LQHSXL]DELOD FDSDFLWDWH FUHDWRDUH,
recreatoare n sensul refacerii armoniei scindate,
agresate, din lume LYDLGHDWkWHDRUL de lume! 3RHLL
GH DFHHD VXQW WULPLL SULQWUH QRL L vQDLQWHD QRDVWU
PHUJWRUL FD SULQ DUGHULOH ORU V UHIDF DUPRQLD SULQ
cuvnt JHQHUDWRU GH HPRLL PHOLRUDWLYH mijloc al
spiritului unificator.
20

0LKDL(PLQHVFXL*XVWDYR$GROIR%pFTXHU
/D(PLQHVFXL%pFTXHUOXPLQDILHFDHIHFWILH
FDVXUVDUHIUHFYHQvQDOWFDLYRFDOHOHGHschise din
FUHDLD ORU FDUH WULPLW OD HD vQFkW FKLDU FkQG FLWLP
Melancolie, Mortua est, Singurtate, Desprire,
Adio, O, mam L FKLDU Mai am un singur dor ...,
HIHFWXO SRHWLF QX HVWH GHPRELOL]DQW vQWULVWWRU
GLPSRWULY
DFLXQHD
VHQVLELOL]DWRDUH
HGLILF
XPDQL]HD]QHDSURSLHLPDLPXOWGHDXWRUGHOXPH de
YLD GHVHQVXOPDMRUDOH[LVWHQHL
$FHHDL VWDUH HPRWLY OXPLQWRDUH R WULP L
cnd citim la Bcquer Rimele VI, XXXI, XXXVIII,
XLIX, LVI, LXVIII, LXXVIII, LXXX([SOLFDLDR
JVLP vQ YLWDOLWDWHD vQ UREXVWHHD WRQLILDQW D DFHVWRU
GRX SRSRDUH FURUD DFHWL GRL SRHL OH DSDULQ VWDUH
FDSDELO V FRQWUROH]H H[DOWDUHD WHPSHUkQG-o prin
vQFUFWXUD LGHDWLF ID GH FRQGLLD XPDQ GH GHVWLQXO
XPDQGHYLDDFRWLGLDQFXDWkWHDPRWLYH izvortoare de
VSOHHQGHFDUHDFHWLSRHLQXDXIRVWVFXWLL
7RDWH DFHVWH WRQDOLWL VXQW LGHQWLILFDELOH vQ
completitudinea registrXOXL HPRLRQDO QHvQWXQHFkQGX-l.
Versantul luminos, apolinic al spiritului, este dominant.
(O HVWH LPDJLQHD vQVL D EXFXULHL FUHDWLYLWLL L
GLVSRQLELOLWLORUFUHDWLYH ale spiritului, ale dragostei prin
FDUH SRHLL YG H[LVWHQD 6SLULWXO HVWH vQYLQJWRU SULQ
SHUHQLWDWHDRSHUHLFDUHvODVLPLOHD]LOXVWUkQGX-l.
(PLQHVFX IRORVHWH FX SUHGLOHFLH WHUPHQXO
suflet %pFTXHU DOWHUQHD] suflet cu spirit, uneori, n

21

Constantin N. Strchinaru
LQWHULRUXO DFHOHLDL SRH]LL VDX chiar strofe, ca-n Rima
XXV, ultimul catren:
............................
GLHUDDOPDPLD
por cuanto espero,
la fe, el espritu,
ODWLHUUDHOFLHOR
QURPkQHWH
...............................
GHLHVXIOHWXOPHX
pentru ct sper,
FUHGLQD spiritul,
LSPkQWXOGHVXEFHU
Cnd Bcquer scrie OD QRFKH GHO DOPD
(QRDSWHD VXIOHWXOXL) FXYkQWXO QRDSWH VH UHIHU OD
DGkQFXO HXOXL OLULF OD LPHQVLWDWHD DELVDO D
QHFXQRVFXWXOXL ]RQD ]PLVOLWRDUH D QHFXQRVFXWXOXL
VWUDWXOJHUPLQDWLYLFULVWDOL]DWRUDOVSLULWXOXLFUHDWRU el
misterio, ca n Rima I:
<RVpXQKLPQRJLJDQWH\H[WUDxR
que anuncia en la noche del alma una aurora,
y estas pginas non de ese himno
cadencias que el aire dilata en las sombras.
22

0LKDL(PLQHVFXL*XVWDYR$GROIR%pFTXHU
Yo quisiera escribirle, del hombre
domando el rebelde, meyquino idoma,
con palabras que fuesen a un tiempo
suspiros y risas, colores y notas.
Pero en vano es luchar, que no hay cifra
capaz de encerrarle; y apenas, oh, hermosa!,
si, teniendo en mis manos la tuyas,
SXGLHUDDORtGRFDQWiUWHORDVRODV

QWUDGXFHUHDQRDVWU
(XVXQWXQLPQQHPUJLQLWFLXGDW
FHGLQDGkQFGHVXIOHWDGXQOXPLL]RUii
DFHVWRUULWPXULFDUHVWUEDWvQOXQJL-n lat
Y]GXKXOGLODWkQGX-OL-PSUWLLQGX-i norii.
PLSODFHFDVVFULXGHVSUHDFHDVWOXPH
uneori cu soare, alteori cu nori,
metafore care, ntr-un timp anume,
au fost doar suspine, zmbete, culori.
n zadar semnez DVWUHIUQXPU
de-acu-s gata, znVP-arunc n mare,
PVDOYHD]DULSLOHFHvPLFUHVFODXPU
LPIDFV-DVFXOWVLPIRQLLVRODUH

23

Constantin N. Strchinaru
$FHVWD HVWH VHQVXO DUWHL DO FXOWXULL DO HGXFDLHL
V vQVHQLQH]H, sensibilizeze, augmenteze dragostea de
Dumnezeu, de YLD L VHPHQL &X R VDUFLQ LGHDWLF
VSRULW %pFTXHU DOWHUQHD] alma cu espritu,
asigurndu-LLRDQXPHIUHFYHQGHYDORDUHQXFOHXGH
HVHQSURWHLFSUHFXP n Rima III:
/RFXUDTXHHOHVStULWX
exalta y desfallece;
embriaguez divina
del genio creador...
7DOHVODLQVSLUDFLyQ
QURPkQHWH
7RDPQDVSLULWXOXLSOLQ
de avnt mntuitor;
tainicul extaz divin
al geniului creator...
,QVSLUDLDH]ERU
Sau n strofa:
5DXGDOHQFX\DVRQGDV
su sed la fiebreapaga;
oasis que al espritu
GHYXHOYHVXYLJRU

24

0LKDL(PLQHVFXL*XVWDYR$GROIR%pFTXHU
O traducem:
8QWRUHQWFDUH-n vltoare
arde setea ce s-a-ncins;
RD]DFDSWYLJRDUH
de la spiritul ne-QYLQV
&XDFHVWVSLULWYLFWRULRVLQHPXULWRUVHLGHQWLILF
Bcquer (vz. Rima VYo soy espritu L(PLQHVFXvQ
Luceafrul L HX vQ OXPHD PHD P VLPW QHPXULWRU L
UHFH $FHDVW GLVWDQ PHWDIL]LF HVWH XQD D OXFLGLWLL
mature, ziditoare FUHDWRDUH PDQLIHVWDW i de poetul
VSDQLRO ID GH IUDJLOLWDWHD OXFUXULORU efemere L ID GH
trecerea LQH[RUDELOD WLPSXOXLFRPRXQD IOHFKD FDR
VJHDW 3RHLL FRQYHUWesc ireversibilitatea n spirit YHUVLELOLWDWH L IDF GLQ WUHFXW SUH]HQW FRQWLQuu, eternul
YHQLF DFXP JRHWKeDQ HZLJHV 1XQ FUXLD SURIHWLF
vL LQWHJUHD] L YLLWRUXO OXPLQkQG PHPRULD DIHFWLY
UHWULUHD amintLUHD L UHSUH]HQWDUHD FURUa nimeni nu li
VHSRDWHVXVWUDJH&kWGHDGHYUDW scrie Eminescu:
&XPkLQH]LOHOH-LDGDRgi,
&XLHULYLDDWDRVFD]L,
LDLFXWRDWHDVWHD-QID
De-DSXUXUL]LXDFHDGHD]L !
3ULPXOYHUVHVWHLWLWOXOSRH]LHL

25

Constantin N. Strchinaru
QULWPUHIOH[LYvQUXGLWLFXXQYRFDEXODUVLPLODU
VFULVHVHL%pFTXHUvQ Rima LVI:
+R\FRPo hier, maana como hoy,
y siempre igual!
Un cielo gris, un horiyonte eterno
\DQGDUDQGDU
'PLWUDGXFHUHD
$]LFDLHULPkLQHFDD]L
L la fel ntotdeauna!
$FHODLFHULYHUGH-n brazi,
LQRLPUOXLQGvQWU-XQD
3RH]LD OXL (PLQHVFX L FHD D OXL %pFTXHU DX
DILQLWL OHVQH VHVL]DELOH 'RX JHQLL 'RX GHVWLQH
'RX ELRJUDILL DSURSLDWH vQ HVHQ 'RX RSHUH FDUH VH
ntlnesc n sfera sensibilitLL OLULFR-ideatice vizionare,
UHVSLQJkQG
RULFH
WHQWDWLY
GH
VXVSLFLXQH
LQWHUSUHOXFUDWLY &XP ELRJUDILD SRHWXOXL URPkQ HVWH
FXQRVFXW FD XQ LPSHUDWLY GH FRQWLLQ FXOWXUDOQDLRQDO, pentru orice romn, V SXQFWP, n liniile ei
PDUL ELRJUDILD ODLF D poetului spaniol, pentru ca,
XOWHULRU V R SXWHP DSURIXQGD SH FHD OLULF D
amndurora vQHOHJkQG DVWIHO DSURSLHUHD GLQWUH DFHWL
SRHL JHQLDOL L GLQWUH FHOH GRX OLPEL SH FDUH HL OH-au
vQQRLWLvPERJLW
26

0LKDL(PLQHVFXL*XVWDYR$GROIR%pFTXHU
*
* *
*XVWDYR $GROIR %pFTXHU D WULW GRDU 34 de ani
(1836- 6FXUW L PDL PXOW vQGXUHUDW YLD /D
]HFHDQLUPkQHRUIDQGHWDW3HVWHXQDQLGHPDP
'HVWLQXO vL YLQH vQVSULMLQ PWXD FDUH vO LD vQ RFURWLUH
DUH R LPSUHVLRQDQW ELEOLRWHF 6HQVLELOXO %pFTXHU R
DVLPLOHD] SDVLRQDO PLFDW ILLQG GH URPDQWLFLL IUDQFH]L
HQJOH]L JHUPDQL L dintre spanioli, mai ales de
byronianul autor al Studentului din Salamanca,
Esproncedo y DelgDGRSOHFDWLHOGLQYLDD-LDPDUWRW
la 34 de ani. Copilul Gustavo Adolfo (Bcquer este
pseudonimul lui 'RPLQJXHV %DVWLGD vL PDQLIHVW
vQFOLQDLL VSUH SRH]LH SLFWXU PX]LF 7RDWH VH YRU
UHIOHFWD vQ RSHUD VD $QWHFHGHQWH L FLUFXPVWDQH 7DWO
fusese pictor. Fratele Valeriano de asemenea. Vor mai fi
LDOWHOH
Preadolescentul, PLFDW GH OLULVPXO URPDntic
VWUXFWXUDO L FHO DO WLPSXOXL vQFHSH V VFULH SULPHOH
versuri. La vrsta lui Rimbaud, sevillianul Bcquer se
vQGUHDSW VSUH 0DGULG FXP VH YD vQGUHSWD OD DFHHDL
YkUVW DXWRUXO Corbiei bete (Bateau ivre) spre Paris,
pentru a-l cuceri.
Plin de visuUL SURLHFWH L LGHDOXUL vQFHSH V
JkQGHDVF OD R PRQXPHQWDO Istorie a templelor din
6SDQLD FX LOXVWUDLL DOH EXQXOXL VX IUDWH PDL PDUH
pictor. ndemn i este Chateaubriand cu Geniul
27

Constantin N. Strchinaru
cretinismului. Va realiza doar primul volum toledan,
(1857), la 21 de ani, cnd (PLQHVFXHUDvQDODSWHOHD an
GHYLD.
6HvPEROQYHWHJUDYQFHSHVVLPWDFXWFROLL
OLSVXULORUYLHLLFRWLGLHQHQDUHVWHRYUHPHDEWOLLORU
carliste pentru tron, a partidelor politice pentru nnoirea
YLHLL VRFLDOH )UPkQWUL HPDQFLSUL FRQIUXQWUL 8Q
WLPS IHFXQG SHQWUX WRDWH PDQLIHVWULOH VRFLDOH
HFRQRPLFH FXOWXUDOH 5RPDQWLVPXO ID vQ ID FX
UHDOLVPXO $UWD FX WLLQD 3UH]HQWXO FX WUHFXWXO L
YLLWRUXO ,QGLYLGXO FX SUREOHPHOH VRFLHWLL
1DLRQDOLVPXO OXFLG L DFWLY, fD vQ ID FX GHPRFUDLD
YRUEUHDSURPLWRDUH7UDGLLRQDOLVPXOWH]DXUL]DWFX
QHDVWkPSUXOPLFULORUHXURSHQHWXOEXUWRDUHGHLQHULL
L GHVFKL]WRDUH GH GUXPXUL, dar L GH FUUL FH GXF
QLFLHUL %LVHULFD VFUXWkQG IUPkQWULOH &UHGLQD
PkQJkLQGGLVSHUULOHQDUWYLVWRUXO eu romantic este
YLROHQWDWGHUHDOLVPLGHQRLOHWHQGLQH3RH]LDWHDWUXO
QXYHOD OHJHQGD LQWHUSUHWHD] QXDQDW L ERJDW
complexitatea vieLL LQGLYLGXDOH QDLRQDOH L JHQHUDOXPDQH9DULHWDWHDLLQWHQVLWDWHDHYHQLPHQWHORUVHWHDGH
WLUL OD ]L VSRUHVF DYkQWXO MXUQDOLVWLFLL =LDUHOH VH
vQPXOHVF SHQWUX F VH FXPSU 6SLULWXO PHUFDQWLO SH
VHDPDFXYkQWXOXLFUHWH
7kQUXO %pFTXHU LQWU vQ MXUQDOLVWLF VWSkQ SH
condei, profesionist. SXUV GH H[LVWHQ $ULpi deschise
SDULDO QFHSXW GH GUXP 'DU L GH LOX]LL L SULOHM GH
HSXL]DUH &RPSURPLVXULOH L FRPSURPLWHULOH OD SkQG
28

0LKDL(PLQHVFXL*XVWDYR$GROIR%pFTXHU
3RHWXO OD GLVWDQ GH HOH (JDO FX VLQH )LGHO UHVXUVHORU
sale interioare.
QFHSHVSXEOLFHODPDLPXOWH]LDUHLUHYLVWHvQ
care-L DSDU L SRH]LL SUR]H VFULVRUL-eseu. O dragoste
DSDUWH SHQWUX FXYkQW DFXUDWHH QXDQH HFRXUL 1X HUD
SDVLRQDW GH SROHPLFL $FHVWHD HURGHD] RULFH VSLULW O
SHUYHUWHWH O GLVWDQHD] GH HWHUQLWDWH FRQGLLD
geniuluiGDULGHRDPHQL.
7DOHQWDWXO WkQU vQ formare scriitor, se
vQGUJRVWHWHHOIUXPRVXOvQGHYHQLUHFHOPDLLXELWSRHW
VSDQLROFXRFKLLPDULVSUkQFHQHGHVHEDUELPXVWD
VFXUWH DWHQW vPEUFDW FHDV FX ODQ GH Dur la buzunarul
MLOHWFLL SOULH FX ERUXO ODUJ L vQWRUV VSUH FHU SDQWRI
lusWUXLW L EDVWRQ OD PRG 9LVWRU L PVXUDW OD FXYkQW
VXIOHW GHVFKLV L GH-R SURIXQ]LPH OLULF UHIOHFWDW vQ
VWUOXFLUHD RFKLORU VH vQGUJRVWHWH GH ]kQD YLVULORU
sale, Julia Espin, fata cu prenumele lunii Cuptor (i s-ar fi
SRWULYLW L OXL : Un lung prilej pentru durere
(Eminescu). RHDOLWDWHUHIOHFWDW, evident, vQRSHU
'DU IUXPXVHHD IHPLQLQ QX VH GXEOHD]
vQWRWGHDXQD GH FHD SVLKLF )HFLRDUD LQLPLL VDOH L ILLFD
unui SURIHVLRQLVWDOPX]LFLLvLDYHDVSDtiile ei de jucat =
WUqIOHV j TXDWUH IHXLOOHV j MRXHU 7UGDW vQ DSRJHXO
SDVLXQLL %pFTXHU VH FRQVROHD] DSDUHQW FVWRULQGX-se
cu Casta Esteban XQD PXMHU GLDEROLFD H[SOR]LYYXOJDUGDUFXFDUHYDDYHDGRLFRSLL.
'H DFHDVW ILUH WHUHVWU L QHvQHOHJWRDUH VH YD
GHVSUL SOHFkQG FX fratele VDOHULDQR L FRSLLL OD
29

Constantin N. Strchinaru
mnstirea 9HUXHODXQGHYDVFULHvQOLQLWHDOXPLQRDVHL
solitudini, Cartas desde mi celda (Scrisori din chilia
mea), n 1864, an n care Eminescu era n al
SDLVSUH]HFHOHDDQGHYLDQWUHWLPS%pFTXHUSXEOLFDVH
unele dintre Rimele 3RH]LLOH L Legendele sale, precum
L Scrisori literare ctre o femeie eseuri.
Scriitorul devine un nume cunoscut n preV
apreciat mai ales n periodicele: El Contemporaneo
uno de los redactores mas asidurs FD (PLQHVFX OD
Timpul, Correo della Moda, El Museo Universal, La
America &RPHQWHD] GHVHQH DOH IUDWHOXL VX
Valeriano, scrie recenzii, eseuri asupra artei n general,
asupra poeziei n special. n 1866 ajunge redactor
principal al 0X]HXOXL8QLYHUVDO3UHJWHWHSHQWUXWLSDU
volumul Rime, poezii care se pierd (1868). 6HUHIXJLD]
FX HGLWRUXO VX vQ )UDQD UHIDFH FkW L FXP SRDWH L
scoate volumul intitulat anapoda: El libro de los
gorriones &DUWHD YUELLORU FX VXEOLQLHUHD 3RH]LL GH
FDUH vPL DPLQWHVF GLQ PDQXVFULVXO SLHUGXW 3LHUGH L
VHUYLFLXO GH SUH]HQWDWRU GH FUL DOWIHO ELQH UHPXQHUDW
GDU LVWRYLWRU ,QWHQVLILF PXQFD GH MXUQDOLVW L HD
LVWRYLWRDUH L SOLQ GH LQVDWLVIDFLL PSUHXQ FX
Valeriano, scoate La Illustracin de Madrid (1869),
FDUH DU IL SXWXW DMXQJH R IRDUWH vQVHPQDW La
Illustracin de Espaa XQGH V-L DVWkPSHUH YLVXO
pentru Istoria templelor din Spania5HIDFHFPLQXOFX
CDVWD(VWHEDQLWULHWHEXFXULD celui de-al treilea copil.
Instinctul de procreere, DGHVHD WUHFH SHVWH REVWDFROH i,
30

0LKDL(PLQHVFXL*XVWDYR$GROIR%pFTXHU
XQHRUL DGXFH PRWHQLWRUL FX IUXPXVHHD GLQ GRULQ ,DU
REOLJDLDIDPLOLDOvOPDLIDFHSHRPVvQFKLG RFKLLL
V WULDVF DOWLWXGLQHD VHQWLPHQWXOXL FRQWLQXLWLL
nemuririi n timp, prin progenitori.
1870, an fatal! QVHSWHPEULHPRDUHvQHOHJWRUXO
VULWRUXO L WDOHQWDWXO frate Valeriano. Gustavo Adolfo
%pFTXHUVHvPEROQYHWHLvQGHFHPEULH SOHDFGLQ
DFHDVW OXPH vQFHUFDW GH vQJKHXUL L GH]JKHXUL GH
EXFXULLLPkKQiri, de contraste la infinit...
%XQLL VL SULHWHQL 5RGULJR &RUUHD (XORJLR
)ORUHQWLQR6DQ]LPDLDOHV$XJXVWR)HUUDQODDOFUXL
volum de Cantares, intitulat sugestiv Soledad
6LQJXUWDWH %pFTXHU IFXVH R UHFHQ]LH  vL VFRW
SRVWXP  vQ GRX YROXPH Obras (Opere) de
Gustavo Adolfo Bcquer (GLLD GLQ YD FXSULQGH
L Scrisori literare ctre o femeie Q YD DSUHD
vPERJLW R QRX HGLLH Q KLVSDnistul german
)UDQ]6FKQHLGHUGHVFRSHUPDQXVFULVXO Crii vrbiilor
n Biblioteca Nacionl de Madrid = Manuscrisul
DXWRJUDI YDULDQWH L QRWH OD Rime. Mare interes
ELEOLRJUDILF &XULR]LWDWH FXOWXUDO FRQWLQHQWDO 'RULQD
GHWDOLLORUDJLWkQGVSLULWHOHVXEiri...
%pFTXHUDSOHFDWIRDUWHWkQUGLQWU-o lume n care
suia spre noi orizonturi de realizare, receptare,
deschiderH D DULSLORU L WRWXL FUHDLD GH XQ OLULVP
VLQFHUXQLFvQH[SULPDUHDOXL (Jos Luis Cano) a acestui
vQJHU DO SRH]LHL $QWRQLR 0DFKDGR vQFHSHD V LQWUH

31

Constantin N. Strchinaru
WRWPDLSURIXQGvQFRQWLLQDSRSRUXOXLVSDQLROIFkQGXLORFvQOXPH8QLYHUVDOLWDWHDvLVXUkGHDODRUL]RQW
%LRJUDILD OLULF D RULFUXL SRHW HVWH GLIX]DW
LPSUHJQDW LQWUDW vQ OHJHQG L DVLPLODW SULQ UHWULUHD
LQWHULRDU /HFWRUXO SDUWLFLS OD SURPRYDUHD RSHUHL Srin
VHQVLELOLWDWHDVDUHFHSWLY. Folosirea persoanei I singular
n unele poezii aduce n prim-SODQ SUH]HQD SRHWXOXi cu
WUVWXULOHVDOHGHVSLULWDVHPHQHDYHUVDQWXOXLPHGLWDWLY
GLQFUHDLDHPLQHVFLDQUHIOHctat n attea poezii:

&kQGFXJHQHRVWHQLWHVDUDVXIOX-n lumnare,
'RDUFHDVRUQLFXOXUPHD]OXQJDWLPSXOXLFUDUH
(Mihai Eminescu, Scrisoarea I)
sau, n final, la Melancolie:
QYDQPDLFDXWOXPHD-mi n obositul creier...
LFkQGJkQGHVFODYLDD-mi, mi SDUHFHDFXU>@
Cine-i acel ce-mi spune povestea pe de rost,
De-PLLQODHOXUHFKHD LUkGGHFkWH-ascult
&DGHGXUHULVWULQH"3DUF-DPPXULWGHPXOW
FDGHDOWIHOvQDWkWHDLDWkWHDSRH]LLHPLQHVFLHQHvQFDUH
meridianul apoftegmatic este evident LODSHUVRDQDvQWkL.
Peste tot sLPLPFDUDFWHUXOUHIOH[LYDIRULVWLFFDR
FRRUGRQDWDvQWUHJLLVDOHRSHUHGXSFXPQHGPVHDPD

32

0LKDL(PLQHVFXL*XVWDYR$GROIR%pFTXHU
L GH vQDOWD VHQVLELOLWDWH FKLDU FkQG vL FLWLP SRH]LLOH GH
GUDJRVWHLvQWkOQLPFXUHQWYHUVXULODSHUVRDQD,
L eu trec de-a lung de maluri,
Parc-DVFXOWLSDUF-DWHSW
(DGLQWUHVWLLVDSDU
LV-PLFDGOLQSHSLHSW
(Lacul)
sau:
'HSDUWHVXQWGHWLQHLVLQJXUOkQJIRF
3HWUHFvQPLQWHYLDD-PLOLSVLWGHQRURF
(Departe sunt de tine)
$FHHDLHYLGHQLHUe a persoanei I = autenticitate,
R vQWkOQLP FXUHQW OD %pFTXHU <R VR\ vQWkOQLW
frecvent.
Este un mod de a se defini liric direct, ca Grard
de Nerval n El desdichado 1HIHULFLWXO (X VXQW
QHIHULFLWXO YGXYXO QHFRQVRODWXO $FHVW PRG GLUHFW
VDXLQGLUHFWHVWHRFDUDFWHULVWLFDHXOXLOLULFGHDLHLvQ
lume. Franois Villon scrie Balada cuvintelor mrunte,
UHOXkQG GH GH RUL SH -H FRQQDLV Eu cunosc). De
obicei, pronumele personal la persoana I singular
SUHFHGH GLIHULWH YHUEH OUJLQG VSHFWUXO GHILQLWRULX FD vQ
Oda lui Pierre de Ronsad, ca n vestita Tristee a lui
Alfred de Musset, sau n Marul funebru al lui Jean
33

Constantin N. Strchinaru
*HQHW L vQ FUHDLD DWkWRU DOL SRHL n attea alte opere.
3HUVRDQD , VLQJXODU SRDWH IL VXEvQHOHDV FD vQ Mai am
un singur dor GH (PLQHVFX GDU SRDWH IL HYLGHQLDW L
SULQ FKLDU SUH]HQD SURQXPHOXL &H-L GRUHVF eu LH
GXOFH5RPkQLH. Eu (Yo) ntlnit frecvent la Bcquer.
Substituind metafora Luceafrului cu destinul
JHQLXOXL L vQ FRQWLQXDUH FX vQVXL GHVWLQXO SRHWXOXL
YRP vQWkOQL DXWRGHILQLUHD VD vQ YHUVXO (X VXQW
OXFHDIUXO GH VXV H[SULPDUH VREU VLPSO SUHFLV
FRPSOHWDW XOWHULRU SULQ FXP F HX VXQW QHPXULWRU
atribuW HVHQLDO FRQILUPDW vQ ILQDO GH (XO 6XSUHP 2
VLWXDLH H[FHSLRQDO R VLWXDLD OLPLW vQ FDUH
Luceafrul, la DFHDVW UVSkQWLH vQFOLQD V UHQXQe la
FRQGLLD GH JHQLX V DFFHSWH GH]OHJDUHD GH YHQLFLH
solar n numele iubirii, practic, dragostea tereVWU
FRPXQ HIHPHU $FHDVW DOWHUQDWLY GHL OXPHWH
devenisHGHFL]LHDYHDV-LDLERGLVHHDLQHvPSOLQLUHD
HL 3UHFL]DUHD DPELHQWXOXL FHOHVW GH FWUH vQVXL
OXFHDIUXOGSRVLELOLWDWHIHWHLGLQEDVPV-i contureze
LSRUWUHWXOvQGLIHULWHOHVDOHDSDULLLGLQDOWHVIHUH(DvO
vede repetat din castelul sufletului ei, aprinzndu-i
oglinda, ndulcindu-L VRPQXO L YLVXO L DSUkQGX-i ca
PkQGUXWkQUGLQDGkQFQHFXQRVFXW'HODVWUOXFLrea
FDUH vL OXDVH RFKLL IHWHL vQ DWWHD VHUL L QRSL autorul
DGDXJSRUWUHWL]kQG

34

0LKDL(PLQHVFXL*XVWDYR$GROIR%pFTXHU
3UHDXQWkQUYRLHYRG
&XSUGHDXUPRDOH
8QYkQWJiulgi se-ncheie nod
Pe umerele goale.
,DUXPEUDIHHLVWUYH]LL
(DOEFDGHFHDU
Un mort frumos cu ochii vii
Ce scnteie-QDIDU
AFHVW SRUWUHW IFXW GH (PLQHVFX /XFHDIUXOXL
VLHL QX HVWH QXPDL IL]LF (O HVWH realizat din substitute
DOHOXPLQLLVROLGLILFDWH DXUFHDUGXEODWHGHDGMHFWLYXO
DOELGHDOEXOVXEvQHOHVDOXPHUHORUJRDOHGHYHUEXO
scnteie VWUOXFLUHDRFKLORUWHQVLXQHDLXELULL LGDF
adjHFWLYP FXP VH L vQHOHJH GH IDSW VXEVWDQWLYHOH
DXU L FHDU vQ DXULX L JDOEHQ FURPDWLFD
luminii completndu-L UHJLVWUXO FX negrul umbrei L
vntul giulgiului HOHPHQWH DOH vQJkQGXUULL DOH
suspiciunii, incertitudinii. Umbra L PDL DOHs vntul
VXQWHOHPHQWHGHFRQWUDVWFDUHVXJHUHD]RSHUVSHFWLYD
PRULLDLHLULL/XFHDIUXOXLGLQFRQGLLDVDGHJHQLXDD
cum se va vedea n finalul celei de-D GRXD vQWUXSUL
LOXVWUkQG SDUF ]LFDOD 6SXQH-PL FH LXEHWL L DP V-L
spun de ce-DLVPRUL
$XWRSUH]HQWDUHD vQGUJRVWLWXOXL VH IDFH FD vQ
SHLWGH]YOXLQGLVFRSXO

35

Constantin N. Strchinaru
(XVXQW/XFHDIUXOGHVXV
,DUWXV-PLILLPLUHDV
6LPSOLWDWHD FXYLQWHORU DWHVW IHUPLWDWHD GHFL]LHL
LQWHQVLWDWHD LXELULL FDUH DVLJXU FXUDMXO ULVFXO L vQ
DFHODLWLPS LOXVWUHD] PRGHVWLDSUH]HQWDWRUXOXL3RH]LD
YHUVXULORU HVWH DVLJXUDW GH ULWPXO L ULPHOH
LQWHUFRPSOHWLWXGLQDUH FURUD PX]LFD QX PDL DUH FH OH
DGXJD0HWDIRUHOHFRQFUHWL]DQWHLUHYHODWRULLGLQSRHP
DVLJXU FRH]LXQHD LGHDWLF D vQWUHJXOXL &D V-L
sublinieze personalitatea, Luceafrul vL DGDXJ L
ORFXLXQHD FLUFXPVWDQLDO GH VXV FDUH SULQ FRQLQXW
FRQVWLWXLH R JDUDQLH D VXSHULRULWLL L VXJHUHD] OXPHD
de dincolo de lume, LQILQLW GLQ FDUH SURYLQH UHVSHFtiv
cHUXOLPDUHDLSRVWD]HOH6XSUDHului. Pentru a convinge
LXELWD V-l urmeze, Luceafrul vL SUH]LQW PHGLXO
SURLHFWDWHL FVQLFLL vQ FDUH VXQW SUH]HQWH L DWULEXWH DOH
nemuririi sale:
&ROR-QSDODWHGHPUJHDQ
Te-oi duce veacuri multe
LWRDWOXPHD-n ocean
De tine o s-DVFXOWH
8ELFXLWDWH L HWHUQLWDWH 'LYHUVLWDWH VSDLRWHPSRUDO7RDWHVXJHUkQGFDOLWDWHDPHGLXOXLGLQFDUHV-a
vQWUXSDW L vQ FDUH VH DYHQWXUHD] 3UH]HQD FXYLQWHORU
ocean L mrgean QH FRQYLQJH GH H[LVWHQD PHGLXOXL
36

0LKDL(PLQHVFXL*XVWDYR$GROIR%pFTXHU
PDULQ VLQRQLP HXOXL SURIXQG FD L vQ WUDQVILgurarea
ceruOXLGLQH[SULPDUHDLGHQWLWLL/XFHDIUXOXLEu sunt
Luceafrul de sus,QWHUHVDQWHVWHDWULEXWXOSXWHULLGHD
R IDFH QHPXULWRDUH SH IDWD GH vPSUDW &LWP 7H-oi
GXFH YHDFXUL PXOWH 'DU DWULEXWXO vQYHQLFLULL QX HVWH
OXPHVF(ODSDULQHGLYLQLWLL/XFHDIUXODSDUHFDXQIHO
de arhanghel dotat cu puterea de a nvinge moartea.
5HFXQRDWHP vQ DFHDVWD VRUJLQWHD GLYLQ D JHQLXOXL
LQYHVWLW FX HWHUQLWDWH $WXQFL FDUH HVWH URVWXO YkQWXOXL
JLXOJLX VXJHUDWRU DO PRULL" (VWH DOWHUQDWLYD VDOYUii
iubirii OXPHWL SULQ UHQXQDUHD JHQLXOXL OD FRQGLLD VD,
QHPXULUHDSULQDOWHUQDWLYDPRULLIDSWLPSRVLELOvQWUXFkW
DFHDVWLXELUHSULQ&WOLQDDYHDVHPQHOHDPRUXOXLODLF
QX D FHOXL GLQ WULDGD SDXOLDQ L DFXP UPkQ DFHVWHD
WUHLFUHGLQD speranD L dragostea. Iar mai mare dintre
acestea e dragostea , &RULQWHQL  FFL GRDU
GUDJRVWHD SXU WUHFH GLQFROR GH PRDUWH )DWD FXP DOWD
nu-L XQLF OD SULQL IDVFLQDQW GH GXOFH WXOEXUDW GH
QHY]XWXO &XSLGRQ vQ UHDOLWDWH GH Y]XWXO /XFHDIU QX
H]LWV-l asemene unui nger care numai n vis se poate
DUWD GDU DO FUXL SRUW L OLPEDM vL VXQW VWULQH SULYLUHD
OXLvQJKHkQG-o:
6WULQODYRUELODSRUW
/XFHWLIUGHYLD
&FLHXVXQWYLHWXHWLPRUW
LRFKLXOWXP-QJKHD

37

Constantin N. Strchinaru
Metafora JODFLDOLWLL RFXODUH D /XFHDIUXOXL
H[SULP YRLQD GH QHFOLQWLW GH D FRQYLQJH IDWD V-l
urmeze. La a doua chemare a ei, LXFHDIUXOODVvQXUP
FHUXO PkKQLUHD GLQ DGkQFXO FRQWLLQHL FDUH vL LD FKLSXO
KDRVXOXL L GLQ LQWHULRUXO FUXLD DSDUH GHL FX PkQGru
FKLSQXVFXWLWGHVHPQHOHPRULL
3HQHJUHYLHOH-LGHSU
Coroana-i arde pare,
9HQHDSOXWLQGvQDGHYU
6FOGDWvQIRFGHVRDUH
'LQQHJUXJLXOJLVHGHVIRU
0DUPRUHHOHEUDH
(OYLQHWULVWLJkQGLWRU
LSDOLGHODID
/HJHD XQLYHUVDO D ELQDULWLL HVWH SUH]HQW GDU
QHRSHUDQW ILQDOPHQWH 3DOLG D IRVW L OD SULPD DSDULLH
FkQGXPEUDIHHLVWUYH]LLDOEFDGHFHDUvOIFHD
VSDUXQPRUWIUXPRVFXRFKLLYLLGDUDFXPHOODV
VVHYDGGXUHUHD LQWHULRDUHVWHWULVWvQJkQGXUat, pare
XUPULWGHvQGRLDOvQUHXLWDUHRULHQWULLGHVWLQXOXLVX
Giulgiul nu mai este vnt, doar sugernd alternativa
PRULL FL negru FKLDU VLPEROXO DFHVWHLD GXS WUDGLLD
FUHWLQ 1HJUXO VX HVWH vQ FRQWUDVW FX PDUPRUHHOH
EUDH'HDFHDVWGDW HOYLQHVFOGDWvQIRFGHVRDUH
LDU FRURDQD-L DUGH SDUH 1H DIOP vQ VIHUD XQXL
38

0LKDL(PLQHVFXL*XVWDYR$GROIR%pFTXHU
IDQWDVWLFGHRQDWXUGLIHULWGHFHDGLQSRHWLFHOHOHJHQGH
bcqueriene.
'HLGHFODUDLDYRFDWLYHVWHDFHHDLFDODSULPXO
SHLW SDODWHOH GH PUJHDQ GLQ RFHDQ VXQW nlocuite de
FHUXUL FDUH VXQW vQ IRQG R DOW LPDJLQH D DFHOHLDL
UHDOLWLVSLULWXOD WRDWHOXPLQWRULD WRDWHFXSULQ]WRU
Fata SULQHV ]kQ HVWH IUXPRDV QX QXPDL
IL]LF FL L vQ JkQGLUH HD ILLQG FRQWLHQW GH FRQGLLD HL
WHUHVWU L GRULQG V QX IRUH]H GHVWLQXO, cernd
imposibilul; deci ea nu-l mai vede ca pe un nger, ci ca
pe un LXFHDIU ajuns n FRQGLLDHWHUQLWLL
2HWLIUXPRVFXPQXPD-n vis
8QGHPRQVHDUDW
'DUSHFDOHDFH-ai deschis
N-RLPHUJHQLFLRGDW
Demonul este LXFHDIUXO F]XW GLQ DVFXOWDUH vQ
U]YUWLUH XQ GpPRQ GX PLGL FKLS DO WHQWDLHL
afective...
'HL FUHDWLYLWDWHD DUH VRUJLQWH GLYLQ GLGDFWLF
HVWH R FDUDFWHULVWLF JHQHUDO-XPDQ FX WUHSWHOH HL
graduale, ierarhice, productive. Cea de la zenit este a
geQLDOLWLL L QX HVWH GDW RULFXL ,XELUHD RULFkW GH
LQWHQVDUILvQPVXUVMXVWLILFHSOHRQDVPXO WHQVLYL
JUELW &RERUL vQ MRV DGLF V FRPSULPH WLPSXO L V
DSURSLH GHSUWDUHD GH GDWD DFHDVWD HVWH SXV OD JUHD
vQFHUFDUHFXPHVWHL voina din GHFL]LD/XFHDIUXOXL
39

Constantin N. Strchinaru
'DPYRLQDWHGLQSFDW
3ULPLQGRDOWOHJH
&XYHQLFLDVXQWOHJDW
&LYRLVPGH]OHJH
'HL FRERUkUHD VSLULWXDOPHQWH VH SRDWH H[HUFLWD
LvQVXVQXDQHOHH[SOLFDWLYHDOHSOHRQDVPXOXLVHYGHVF
fragile n raport cu realitDWHDFJHQLXOQXFXQRDWHQLFL
PRDUWH QLFL QRDSWHD XLWULL L nume OH OXL VFDS GH
QRDSWHDXLWULLGXSFXPVFULHSRHWXOGH]YOXLQGDVWIHO
sensul alegoric pe care l-a dat legendei LXFHDIUXOXLGLQ
basmul popular cules de germanul Richard Kunisch.
1HFGHUHDvQSFDW PRDUWHDJHQLXOXLLQVHDPQ
vQHOHJHUHD FRQVHFYHQW L vQ GHPQLWDWH D SURSULXOXL
destin, a misionarismului acestuia V OXPLQH]H
Alternativa ispitei terestre era aceea a incompatibilitLL
cu rosturile imanente ale LXFHDIUXOXL 5HYHQLUHD vQ
ORFXO OXL PHQLW GLQ FHU HVWH DFHHD D HFKLGLVWDQHL GLQ
GHILQLLD JHQLXOXL 9LFWRULD OXFLGLWLL D UDLXQLL vQ
verticalitatea
/RJRVXOXL 0LULILFD DYHQWXU D
LXFHDIUXOXL XLPLWRDUHD VD FOWRULH FWUH 6LQHOH
Suprem, din dualitatea Ego Alter EJR G LPDJLQHD
XQHLDOWHFRVPRJRQLLXQHLQRLLQHPDLvQWkOQLWH JHQH]H
vQ FDUH R RUGLQH DVWUDO VH DSU GH SHULFROXO XQHL
UDQYHUVUL vQ LHUDUKLD YDORULORU (XO HVWH SURIXQG
FRQWUDVWDQW/XPHVFXOHVWHvQFRPSHWLLHFXQDWXUDGLYLQ
a geniului. EfePHUXO FX HWHUQXO 1HQRURFXO XUPUHWH
JHQLXODLFLSHSPkQWXQGHHOQXSRDWHIHULFLSHFLQHYD
40

0LKDL(PLQHVFXL*XVWDYR$GROIR%pFTXHU
L QLFL QX SRDWH IL IHULFLW GXS FXP QRWDVH SRHWXO SH
DFHHDLIRDLHGHPDQXVFULVLQVHPQDUHFDUHDUHDFRSHUire
n logica raporturilor eu - societate, geniu contemporaneitatePDULQDULLLDOEDWURsul de pe punte n
poemul lui Baudelaire, oamenii de pe puntea vasului
OXPLL *HQLXO QX VH UDSRUWHD] GHFkW OD HWHUQLWDWHD L
universalitatea care i sunt, substantial, intrinsece.
'DU DFHDVW FOWRULH D /XFHDIUXOXL vn spirit, n
SXSUDHX vQ SRHP L SHQWUX SRHP FKLDU L QXPDL SULQ
esteticul ei, vO vQYHQLFHWH SH YRLDMRU FFL HD QX DUH
pereche. CnWXO L JkQGXO DYkQWXO L FXYkQWXO fac din
DFHVWHPLULILFHVWURIHDGHYUDWHSRHPH, care nu sunt ale
DFHOHLQHJDLXQLSURSXVHDFFLGHQWDOGHWHQWDLDUHQXQULL
OD JHQLDOLWDWH FL VXQW DOH DWHVWULL HWHUQLWLL sale. n
FRQLQXWXOSHULSOXOXL/XFHDIUXOXLILORVRILDVHXQHWHFX
muzica, mirajul sentimentului cosmic cu resursele
OLQJYLVWLFH DOH FDSDFLWLL GH H[SULPDUH WRDWH vQ PVXU
V QH PRGHOH]H vQ VHQVXO DUPRQLHL FHUHWL L V QH LHUWH
GH WRDWH vQWkU]LHULOH QRDVWUH UHJUHWDELO L DEVHQHOH OD
OHFLDIUGHVIkULW Eminescu.
3RUQLOXFHDIUXO&UHWHDX
n cer a lui aripe,
LFLGHPLLGHDQLWUHFHDX
n tot attea clipe.

41

Constantin N. Strchinaru
Un cer de stele dedesupt,
Deasupra cer de stele
3UHDXQIXOJHU nentrerupt
5WFLWRUSULQHOH
LGLQDFKDRVXOXLYL
Jur mprejur de sine,
Vedea, ca-n ziua cea dinti,
Cum izvorau lumine;
Cum izvornd l nconjor
&DQLWHPULGH-a-notul...
El ]ERDUJkQGSXUWDWGHGRU
3kQSLHUHWRWXOWRWXO
&FLXQGH-ajunge nu-i hotar,
1LFLRFKLVSUHDFXQRDWH
LYUHPHD-QFHDUFvQ]DGDU
'LQJROXULDVHQDWH
1XHQLPLFLWRWXLH
O sete care-l soarbe,
E un adnc asemene
8LWULLFHOHLRDUEH
Cine, XQGHLFkQGDPDLVFUis un asemenea voiaj
FRVPRJRQLF" 9RP YHGHD F H[HJHLL /XFHDIUXOXL IDF
QXPHURDVHUHODLRQULLGHDWRULLvQOLWHUDWXUDXQLYHUVDO, L
42

0LKDL(PLQHVFXL*XVWDYR$GROIR%pFTXHU
ele sunt binevenite. Noi ne oprim asupra unei poezii din
Poemele luminii ale lui Lucian Blaga, n care autorul,
YUkQGVVH GHVFWXH]HQXGHQHPXULUHFD/XFHDIUXOFL
GHvQFWXDUHDWHUHVWU, FHUHPDPHL7HUUDVSRDW]EXUD
FDVJHDWDEpFTXHULDQGLQ Rima II:
3PkQWXOHG-mi aripi:
6JHDWYUHDXVILXVVSLQWHF
QHPUJLQLUHD
VQXPDLYGvQSUHDMPGHFkWFHU
de-asupra cer
LFHUVXEPLQH
L-DSULQVvQYDOXULGHFXYLQWH
(YLGHQW GHRVHELUHD HVWH FD GH OD FHU OD SPkQW
'H FRPHQWDULL QX PDL HVWH QHYRLH &X WRDW DGPLUDLD
SHQWUX VLQFHULWDWHD FRQGLLH VLQH Tua non a poeziei,
%ODJDH[SULP o reaOLWDWHJHQHUDOXPDQ, GHDVFSDGLQ
vQFHUFXLUHD WHUHVWU FDUH QH VWUkQJH L QH FRQVWUkQJH
uneori tare ghimpat.
Dialogul succedent zborului cosmogonic, ntre
+\SHULRQ /XFHDIUXO L 6LQHOH VX 6XSUHP Geniul
UHFRQILUP HWHUQLWDWHD VD vQ UDSRUW FX OXPHD GLQ hac
lacrimarum vale, din hoc exilium $QWLWH]D D[LRORJLF
JUD[LRV YDORDUH , GLQUVSkQWLa alternativelor, face
ORFYLFWRULHLGHVWLQXOXLSUHGHVWLQULLGRUvPSOLQLW$VWUXO
se ntoarce cu demnLWDWHn locul lui menit din cerL
vLUHYDUVOXPLQDFD-Qziua cea de ieri
43

Constantin N. Strchinaru

Parantez hermeneutic
(VWH YRUED GH SR]LLRQDUHD D trei strofe dinspre
VIkULWXOSRHPXOXL
Cobori n jos, luceafr blnd,
Alunecnd pe-o raz,
Ptrunde-n codru i n gnd,
Norocu-mi lumineaz!
Cu farmecul luminii reci
Gndirile strbate-mi,
Revars linite de veci
Pe noaptea mea de patemi.
i de asupra mea rmi
Durerea mea de-o curm,
Cci eti iubirea mea denti
i visul meu din urm.
QWUHEUL
&LQHURVWHWHDFHVWHVWURIHLXQGHOHHVWHORFXO"
5HOXPFLUFXPVWDQHOH(VWHRVHDUHPLQHVFLDQEpFTXHULDQ FX UVULW GH OXQ FX R OLQLWH IDYRUDELO
amorului, cu scQWHLHUL SH FUUL vQ FUkQJXUL FX tei, sub
DOH FURU vQFUFDWH FUHQJL GH IORUL edeau doi tineri
singuri5RPDQWLVPXQLYHUVDOSHUPDQHQWLMXYHQLO

44

0LKDL(PLQHVFXL*XVWDYR$GROIR%pFTXHU
8UPWRDUHOH RSW VWURIH DOH SRHPXOXL vQ ORF V
DLERUGLQHDORJLFR-HVWHWLF
1.

2ODV-mi capul meu pe sn,


,XELWRVVHFXOFH
Sub raza ochiului senin
LQHJULWGHGXOFH. (punctul se impune! s.n.)

2.

Hyperion vedea de sus


Uimirea-QDORUID
$ELDXQEUDSe gt i-a pus
LHDO-DVWUkQVvQEUDH

3.

Miroase florile-argintii
LFDGRGXOFHSORDLH
3HFUHWHWHOH-a doi copii
&XSOHWHOXQJLEODLH

4.

(DvPEWDWGHDPRU
5LGLFRFKLL9HGH
/XFHDIUXO L-QFHWLRU
'RULQHOH-i ncrede:

5.

Cobori n jos, luceafr blnd,


Alunecnd pe-o raz,
Ptrunde-n codru i n gnd,
Norocu-mi lumineaz!

45

Constantin N. Strchinaru
6.

Cu farmecul luminii reci


Gndirile strbate-mi,
Revars linite de veci
Pe noaptea mea de patemi.

7.

i de asupra mea rmi


Durerea mea de-o curm,
Cci eti iubirea mea denti
i visul meu din urm.

8.

(OWUHPXUFDDOWHGL
QFRGULLSHGHDOXUL
&OX]LQGVLQJXUWL
'HPLFWRDUHYDOXUL

Strofele subliniate (5, 6 L 7), vQ ORF V DLE


DFHDVWRUGLQHGHFRQLQXWH[SUHVLHLWRQDOLWDWHvQWRDWH
HGLLLOHL n WRDWHLQWHUSUHWULOHGHSkQDFXP, au ordinea
QXPHULF 6 7 2 3 4 5 LORJLFMHQDQW
DEHUDQW SH FDUH HGLWRULL LQWHUSUHLL OHFWRULL
Luceafrului au perpetuat-R 9UMLL GH VLPIRQLD
HPLQHVFLDQ DX SLHUGXW DGHYUDWXO ILU DO XQGHORU
ideatico-lingvistice, ncurcndu-L ORJLFD LQWHULRDU \
compris etica).
6 QH H[SOLFP vQ QHRUGLQHD GLQ WRDWH HGLLLOH
vQGUJRVWLWXO SPkQWHDQ, cu prenume PX]LFDO L LPSXOV
erotic, i cere iubitei de moment, V-i lase capul pe snii
HL VXE UD]D RFKLXOXL VHQLQ L QHJULW GH GXOFH  FD
46

0LKDL(PLQHVFXL*XVWDYR$GROIR%pFTXHU
DSRLV-LFHDUV-LVWUEDWFXJHWXOFXOXPLQDUHDHLUHFH
V-L UHYHUVH OLQLWHD GH YHFL SH QRDSWHD OXL GH SDWLPL
(6) V-L UPkQ de asupra  V-i curme durerea, ea
fiind iubirea lui GLQWkLLYLVXO lui GLQXUP 
'DU farmecul luminii reci SXWHUHD GH D
VWUEDWHgndirile GHDUHYUVDlinitea de veciGHD
UPkQH de asupra WRDWH DFHVWH atribute ale
LXFHDIUXOXL VXQW URVWLWH GH &WOLQD FDUH D SUHOXDW GLQ
VSLULWXDOLWDWHD DVWUXOXL vQ VHQVLELOLWDWHD HL L QX SRW IL
cerute, GH FWUH SDMXO "vQDPRUDW" accidental, acestei fete
de vPSUDWQXPDL ea le poate cere cerescului iubit, fiind
iubirea ei dinti L visul ei din urmELDWXOGLQIORUL
LGHSULSDVHUDIHULFLWGRDUV-LvQJGXLHFDSXOSHVkQLL
sexogeni...
Poziionarea strofelor subliniate pe locurile
din ediiile de pn acum, adic aezate n gura
pajului, creeaz distorsionri n coerena ideaticosensibil a textului. Ordinea pe care o sugerm i o
considerm a restabili adevrul, strofele cu pricina pe
locurile 5, 6 i 7, suprim inadvertena penibil din
ediii, asigur coerena poemului, netirbind
biografia liric i exigena poetului din metafora
revelatorie a Luceafrului.
Strofele incriminate, vQURVWLUHD&WOLQHL, fac din
IDWDGHvPSUDWLVSLULWXDOPHQWHRSUHDIUXPRDVIDW
VHQVLELOL]DW SULQ VLQFHULWDWHD GUDJRVWHL HL WHQVLYH L
ndurerate ID GH /XFHDIU, cristalizndu-i, finalmente,
VHQWLPHQWXO GH LXELUH vQ FHO GH SULHWHQLH FDSDELO vQ
47

Constantin N. Strchinaru
WULUHD IUXPXVHLL LXELULL UPDV OD QLYHOXO PHPRULHL
afective, raiul amintirilor blaisepascalian &WOLQHL, i
XLWP DOXQHFDUHD GH PRPHQW, vQ EUDHOH SDMXOXL JHVW
care-L DWHVW WHUHVWUDOLWDWHD GH XQGH VH vQDO FRQVRQDQW
vederii LXFHDIUXOXLODLQWUDUHDOXLvQVFHQLvQHOHJHP
FRPSDUDLLOH FXP H )HFLRDUD vQWUH VILQL L /XQD vQWUH
VWHOH 6WURIHOH VXEOLQLDWH vQ URVWLUHD &WOLQHL R IDF V
UPkQ OXPLQRDV vQ RUL]RQWXO QRVWUX HPRLRQDO,
GHYHQLUHD RPXOXL VSUH SHUIHFLXQH QX UPkQH QXPDL R
GRULQ FL RSHUDLRQDO XQ IDFWRU PHOLRUDWLY ,UDGLHUHD
JHQLXOXLvQWULULOHHLLQWLPH VSRUHWHDVWUDOLWDWHDJHQLXOXL
L capacitatea-i PHOLRUDQW.
Unii editori au urmat ordinea textului din
AOPDQDKXOYLHQH]DOLLSHFHDGLQHGLLD Maiorescu.
'DU RULFkW GH vQGUJRVWLL GH FDUWH DU IL HL UPkQ ILLL
QHPUWXULVLL DL OXL 0HUFXULXV RULFkW DU GLVLPXOD QX Oe
IDFHP SURFHV GH LQWHQLH FL vL IHOLFLWP F ne dau
SRVLELOLWDWHDVQHSXEOLFPRSHUHOH
'DU H[HJHLL" 8QLL PHUJ vQ YLUWXWHD LQHULHL DOLL
VHvQFkQWGHDSODX]HXQLLYGJROXOL-ODFFHQWXHD]FX
REVHUYDLL GH YLUJXO OLWHU VDX FX FH OH WUHFH SULQ
IUXQWHD vQFUXQWDW VDX SULQ VDWLVIDFLD iluzorie a omului
DXWRQRP SOLQ GH VLQH L GH PDOLLR]LWL FX VRUJLQWH vQ
frustrare...
1HRSULPDVXSUDXQHLFDWHJRULLGHH[HJHLGRWDL
HUXGLLODERULRLLFXGRULQDGHURVWLUHDDGHYUXOXLvQ
PVXUD EXQHL LQWHQLL L D DQWHQHORU GHWHFWRDUH. Nu
vQLUP QXPH V QX QH GLVWDQP GH D[D DFHVWHL FUL
48

0LKDL(PLQHVFXL*XVWDYR$GROIR%pFTXHU
WRWXL George Clinescu WUHFHFROUHWHSULQ Luceafr,
dndu-L PVXUD VWLlului impresiv n paragraful
FRQFOX]LY &KHLD /XFHDIUXOXL SDUH DDGDU DLFL LGHL
SXLQH VHQWHQLRDVH F]kQG vQ YHUVHWXUL FDGHQDWH FD
descntecele, repetate liturgic, introduse ntr-un sistem
GH vQYkUWLWXUL FRQFHQWULFH PHUJkQG GH OD VHFYHQD SXU
DFXVWLF OD SURFHVLXQLOH LGHRORJLFH ILJXUkQG RUGLQHD
FLFOLFDFRVPRVXOXLvQWU-ROLPESDWULDUKDOFXULWGH
FXORUL SVWUkQG QXPDL PLFDUHD FKRUHLF D WH[WHORU
DUKDLFH n Opera lui Mihai Eminescu, Analize,
Eminescu n timpYRO9%XFXUHWLS-272).
D. CaracosteaSHQHWUDQWHVHQLDOODGLVWDQGH
corul Eminescu pesimist, convins de axa esteticoDVFHQVLY D Luceafrului REVHUY vQ VSULMLQXO
nostru! Cu farmecul luminii reci / Gndirile
strbate-mi... WUHFHGHVIHUDRELQXLWXOXLLGHSHWHSH
&WOLQSUHFL]kQG
3HQWUXFLQHDUXUPULFRQVHFYHQHOHGHULWPGH
OLPEDMvQWUH&WOLQGLQSDUWHDvQWkLL &WOLQGLQSDUWHD
a doua, contrastul este izbitor din punctul de vedere al
XQLWLL SHUVRQDMXOXL DFHDVW QHSRWULYLUH DU IL
VXSUWRDUH
L D. Caracostea FRQWLQX GDU, vai!,
QHFRQYLQJWRU 'H IDSW VWURIHOH YRUELULL OXL &WOLQ VH
vor interpreta nu potrivit tehnicii de caracterizare
GUDPDWLF (VWH DLFL XQ DOW GUDPDWLVP UHDOL]DW SULQ
FRQIOLFWXO WHPHORU GH HVHQ OLULF 6H FHUHD DQXPH vQ
acest moment al poemei o adncYLEUDLXQHDPRWLYXOXL
49

Constantin N. Strchinaru
LXELULL SPkQWHWL IHULFLWH WHP OLULF vQFXQXQkQG WRW
DEVROXWXO SPkQWHVF 'H DLFL WRQXO contrastant ID GH
prima parte a ideii. De aici unele rime care par o
IHUHDVWUGHVFKLVVSUHLQILQLWDPG '&DUacostea
n Arta cuvntului la Eminescu. Junimea 1980, p. 391421).
Mihail DragomirescuGXSPRPHQWXOSOHFULL
OXL +\SHULRQ OD 'XPQH]HX XUPHD] PRPHQWHOH GH
GHVIWDUH vQJHUHDVF ]kPEHWL IU V YUHL!, n.n.), dar
OXPHDVFD&WOLQHLFX&WOLQvQSRLDQDFRGUXOXLi, n
VIkULWPRPHQWXOILQDODOUXJFLXQLL&WOLQHLLPUHXO
UVSXQV DO OXL +\SHULRQ L REVHUY YHULGLF QX VH
SRDWH V QX VH VLPW DWLQV vQ VXIOHWXO HL WHUHVWUX GH
vQWUHSWUXQGHUHDOXL+\SHULRQQORFXLP verbul atins
spiritual cu sinonimul influenat L FRQFKLGHP F
UHODLDFRORFYLDOFX/XFHDIUXODVHQVLELOL]DW-o vizibil n
exprimare LVLPLUH...
Perpessicius: 'H EXQ VHDP HYROXLD
LXFHDIUXOXL nX SRDWH IL vQHOHDV IU D LQH VHDP GH
H[LVWHQD EDVPXOXL lui (cules!, QQ .XQLVFK Y]
Eminesciana(G-XQLPHD,DL
(VWH YRUED GH 5LFKDUG .XQLVFK FDUH SXEOLF vQ
1961, Bucharest und Istanbul. Skizzen aus Ungarn,
Rumnien und der TrkeiiUHWLSULWWRWvQ%HUOLQFX
titlul: Eine Fahrt nach dem Orient: Reisebilder aus
Ungarn, Rumnien und der Trkeii $XWRUXO
SUHFL]HD] 1 ,RUJD IRONORULVW DPDWRU FXQRVFWRU DO O
IUDQFH]H SRHW vQ H[HUVDUH SRYHVWLWRU RP GH FXOWXU L
50

0LKDL(PLQHVFXL*XVWDYR$GROIR%pFTXHU
bun observator al contrastelor prezente peste tot (die
GegenslW]HQ EHU DOOHV) vQ DUD FX ORFXLWRUL YHVHOL
SDQLFL EXWRUL GDU QX EHLYL FX VDWH VUDFH PXUGDUH
pe alocuri bordeie... L QH PDL LQIRUPHD] F Richard
.XQLVFK HVWH L DXWRUXO QXYHOHL La belle Florica (n
0ROGRYD L FXOHJWRU DO EDVPHORU SUHFL]HD] PDUHOH
istoric N. Iorga, Frumoasa fr trup L Fata din
grdina de aur, redate cu talent VXUVD celei mai
frumoase poeme din literatura romn, Luceafrul
lui Eminescu (N. Iorga, Trei cltori n rile
Romneti: Caranni, Rey, Kunisch i originea
Luceafrului, comunLFDUH IFXW GH LVWRULF L SXEOLFDW
OD(GLWXUD&XOWXUD1DLRQDO%XFXUHWLS-16).
Tudor Arghezi (PLQHVFX H VIkQWXO SUHDFXUDW DO
ghersului romnesc... GHVSUH FDUH WUHEXLH YRUELW SH
RSWLWH apud Pompiliu Constantinescu: n Vremea, 1943,
p. 9).
Constantin Noica: Pajul &WOLQ XXUDWHFXO
QHYUHGQLFXO L QHWUHEQLFXO VHGXFWRU adolescent este
FXSULQV L HO GH SRH]LH WUDQVILJXUDW SDUF GH OXPHD GLQ
suflHWXOIHWHLFHUHIOHFWOXPLQD/XFHDIUXOXL
&XIDUPHFXOOXPLQLLUHFL
*kQGLULOHVWUEDWH-mi
LYDUVOLQLWHGHYHFL
Pe noaptea mea de patiPL

51

Constantin N. Strchinaru
VSXQH HO ]QDWHFXO GLDQDWLFXO (de la Diana, cum
sugerase Hasdeu). Cum de nu vede LXFHDIUXOOXFUDUHD
FH D L vQFHSXW V FDG SH SPkQW vQIUXPXVHkQG YLDD
FHORU GH DLFL" 1X YLDD FL ILLQD 1X limbajul lui
&WOLQ FL URVWLUHD &WOLQHL VHQVLELOL]DW GH UHODLD FX
Hyperion.
Petru Creia %LEOLRJUDILD (LucHDIUXOXL este
HQRUP vQV FX FkWHYD PDUL H[FHSLL OLSVLW GH
SWUXQGHUHD QHFHVDU L QX UDUHRUL DEHUDQW (VWH
YUHPHD V UHJkQGLP PDUHOe, miraculosul poem cu un
FXJHWPDLVREUXLV-ODQDOL]PvQvQVHLWHPHLXULOHVDOH
$D FXP FRQWLHQW GH XQHOH LQFRQJUXHQH D IFXW-o
vQVXL Eminescu de la o redactare la alta,
nermnnd pn la urm pe deplin mulumit.
Poezia LXFHDIUXOXL UPkQkQG Hxpresia cea mai
HODERUDW D LQDFFHVLELOLWLL 'H OD 3HWUX &UHLa mai
UHLQHP F (PLQHVFX PDL DYHD VXILFLHQWD FkWLPH GH
WLPSQFHUFDUHDOXL(PLQHVFXGHD-LGecanta poezia
de reziduuri impurH VLF vQYHUXQDUHDOXL]QDWLF
de a frnge hoWDUXO GLQWUH OXPL HVHQD FHUHDVF D
DFHVWXLILXDOFHUXOXLLDOPULLDOVRDUHOXLLDOQRSLL
&WOLQD UPkQH PLUXLW GH /XFHDIU FXP VH
UPkQHGXSXQYLVGLQDGkQFFDUHGDOWHPDUJLQLOXPLL
iar de vraja aceasta de sus este cuprins (imposibil!, n.n.)
SkQ L &WOLQ 8OWLPHOH VDOH FXYLQWH GLQ SRHP sunt
neverosimil de strine firii sale L par adresate cnd
fetei, cnd LXFHDIUXOXLvQVXL sQ 

52

0LKDL(PLQHVFXL*XVWDYR$GROIR%pFTXHU
L 3HWUX &UHLD DGDXJ &LWLUHD L UHFLWLUHD
DGkQFLWDWRWFHLQHGH Luceafrul n cele cinci caiete,
VFULVH FX R IHUYRDUH GH R LQFDQGHVFHQ GH QHvQFKLSXLW
GH FKLDU PkQD OXL (PLQHVFX D OH FLWL FX JkQGXO OD
PLFDUHD ORU LQWHULRDU IFXW GLQ SUROLIHUUL
LQHSXL]DELOHvQVHDPQDDFFHGHODOXPHDvQVLDSRH]LHL
FD WULVWHH FRVPLF L FD VUEWRDUH D YHUEXOXL 2 OXPH
GHYHQLWFkQWHFvQVLQHOXLVLQJXUGH]OHJDUHLOHJHvQWUXQ IUHDPW LQILQLW 3HWUX &UHLa, Vol. Mihai Eminescu.
Constelaia Luceafrului. Sonetele. Scrisorile, editate
L FRPHQWDWH GH 3HWUX &UHLD +XPDQLWDV %XFXUHWi,
1994, p. 34-42).
Acest GRWDW SDVLRQDW HUXGLW L WUXGQLF
eminescolog,
n volumul:
Testamentul
unui
eminescolog+XPDQLWDV%XFXUHWLUHLDLDGDXJ
PXOWH LQIRUPDLL GHVSUH FDSRGRSHUD OXL (PLQHVFX L D
FUHDLHL OLWHUDUH URPkQHWL S - 5HODLLOH
IXUQL]DWH SULYHVF HGLLD GLQ Almanahul Societii
Romnia jun GLQ9LHQDXQGHDDSUXWvQ$prilie 1883
Luceafrul, reprodus n Convorbiri literare GXS WUHL
OXQL WH[W IRORVLW GH 7LWX 0DLRUHVFX vQ HGLLD SULQFHSV D
SRH]LLORU OXL (PLQHVFX vQ FDUH FULWLFXO ILGHO
HURULORU GH DFROR L GHVWXO GH QHJOLMHQW vQ UROXO VX GH
FRUHFWRU GDU UHSHWP XQLL editori folosesc versiunea
din AOPDQDKDOLLUHSURGXFWH[WXOGLQHGLLD0DLRUHVFX
&UHLD UHPDUF vQ YHUVLXQLOH IXQGDPHQWDOH $ % &
VHPQHOHDQXPHURDVHLQWHUYHQLLGHDXWRU -1883).
Q DQXO DSDULLHL Luceafrului, DIOP GH OD FULWLFXO
53

Constantin N. Strchinaru
SULPHL HGLLL GH SRH]LL (PLQHVFX F vQ VHDUD GH 25
Ianuarie 1883, fiind la Mite KUHPQLW]VRLDGRFWRUXOXL
SDODWXOXL L FXPQDWD FULWLFXOXL F DFHDVWD L-a citit
traducerea Luceafrului. n 1884, n Februarie, cnd
poetul era deja la Ober-Dbling, Maiorescu i scrie
poetului 'H SH DFXP WUHEXLH V WH JkQGHWL OD HGLLD D
GRXD vQ FDUH YHL IDFH WRDWH vQGUHSWULOH FH OH FUH]L GH
FXYLLQ Q RGLVHHD GLQ JHQH]D L WLSULULOH
/XFHDIUXOXL Creia evideniaz destinul labirintic,
arborescent al acestui poem: redactri multiple,
eliminri, adaosuri, substituiri, modificri, variante,
la unele strofe sau segmente din ansamblu,
reamplasri, anulri... CritiFXO3HWUX&UHLDYRUEHWHL
despre o Versiune maximal LGHYHUVLXQHDVWURIHORU
YDULDELO vQ PDQXVFULVH (VWH vorba de cele zece
versiuni ale LXFHDIUXOXLGLQFLQFLFDLHWHSRHPXOVFULV
FXR IRUPFXRLQFDQGHVFHQGHQHvQFKLSXLWGHFKLDU
PkQD OXL (PLQHVFX nici o redactare nu i se prea
definitiv
1X PDL vQWUHEP FXP GH 0LKDL (PLQHVFX D
trecut peste inadvertena poziional a celor trei strofe
rostite de Ctlina i puse n gura, complet terestr, a
pajuluiQWUHLSRHWXOHVWHIRDUWHIHFXQGFX
cele mai memorabile poeme, foarte ocupat cu munca
istovitoare OD7LPSXOXQGHIFHDRMXUQDOLVWLFGHWLLQ
LVWRULFLSURIXQGFXOWXUGHRFRPSOH[LWDWHH[HPSODU
L D]L 'DU SH OkQJ VROLFLWULOH SRHWLFH SURSULX-]LVH L
MXUQDOLVPXOWLLQLILFvQDFHWLDQLSRHWXOIDFH LFHOHPDL
54

0LKDL(PLQHVFXL*XVWDYR$GROIR%pFTXHU
PXOWHWUDGXFHULvQSUR]vQYHUVXULGRFXPHQWULOHFWXUL
imSHUDWLYH WUDYHUVkQG FX GHPQLWDWH WHQVLXQHD SROLWLF D
WLPSXOXL VROLFLWULOH VIHUHL UHODLRQDOH LQWLPH FRQGLLLOH
SUHFDUHGHYLDFRWLGLDQLGHSHUVSHFWLYQXPHURDVHOH
FRUHFWXUL OD QLYHO GH DQVDPEOX VHJPHQW FXYkQW IXULUH
GH YHUVLXQL FRPSOHWH L SDULDOH HWF HWF 7RDWH DFHVWHD
H[SOLFRDFFHQWXDWVWDUHGHRERVHDOIL]LFFHHDFHQX
i-D PDL SHUPLV V RIHUH WLSDUXOXL YDULDQWD GHILQLWLY D
Luceafrului vQFDUHGHVLJXUVWURIHOHGLQJXUDXVFDWD
OXL &WOLQ vQ VHQVLELOD H[SULPDUH FX WHQW HPLQHVcianPHWDIL]LF D &WOLQHL GLQ XOWLPD LQYRFDUH D
LXFHDIUXOXLDUILIRVWSR]LLRQDWHFRUHFWvQURVWLUHDIHWHL
care-LDVXPGHVWLQXOWHUHVWUX
1H S]LP GH RULFH PLUDUH vQWUHEDUH DFX] vQ
OLPEDMXO IUXVWUDLORU HYHQWXDO VSLULWHORU DXWRQRPH
victime ale HJRWLVPXOXL HJRLVPXOXL LQIDWXULL HWF
vQHOHJkQG SUHRFXSDUHD JHQLXOXL GH D QX OX[D GRULQD
FRQWLQXDUHDOL]ULLSHUIHFLXQLLWLLQGFJHQLDOXOSRHW
WUHEXLD V VH LGHQWLILFH FX DEVROXWXO L RSHUD OXL GH
DVHPHQHD0L-HVHWHGHIRUPHOHSHUIHFWH
Q ILQDOXO DFHVWHL OXQJXH L PHULWDWH VWDLRQUL
hermeneutice, o adresare: StimatHSURIHVRDUHGHOLPEDL
literatXUD URPkQ VWLPDL XQLYHUVLWDUL GH OD ILORORJLH
VRQGDLRSLQLDGLVFLSROLORUGXPQHDYRDVWUFXvQWUHEDUHD
&LQHURVWHWHVWURIHOHDVXSUDFURra ne-DPRSULW&WOLQ
VDX&WOLQD"
(XDPIFXWUHSHWDWDFHVWVRQGDMvQGHDQLGH
profesorat, L HOHYLL vQ FLIU PD[LP QHXLWkQGX-se pe
55

Constantin N. Strchinaru
WH[W DX UVSXQV Ctlinei QRL DGXJkQG DMXQV SULQ
UHODLH GH LXELUH FX /XFHDIUXO OD R VHQVLELOLWDWH
vQHOHDSW FDUH L-D GHILQLWLYDW FRQWLHQWL]DUHD SURSULHL
VDOHFRQGLLLvQUDSRUWFXHWHUQLWDWHD Luceafrului.

56

0LKDL(PLQHVFXL*XVWDYR$GROIR%pFTXHU

Revenim la axa acestei cri


2 VHQVLELOLWDWH SRHWLF VLPLODU OXL (PLQHVFX VH
GHJDM GLQ SRHPHOH vQ FDUH *XVWDYR $GROIR Bcquer se
DXWRGHILQHWH OLULF 8QHRUL SDUWHQHUXO VX HVWH XQ alter
ego nenumit, disimulat, dar de numeroase ori, VHSUH]LQW
direct, ca n Rima II:
6DHWDTXHYRODGRUD
cruza, arrojada al azar,
y que no se sabe dnde
temblando clavar;
hoja que del rbol seca
arrebata el vendaval,
sin que nadie acierte el surco
donde al polvo volver;
gigante ola que el viento
riza y empuja en el mar,
y rueda ypasa, y se ignora
qu playa buscando va;
luz que en cercos temblorosos
brilla prxima a expirar,
y que no se sabe de ellos
cul el ltimo ser;

57

Constantin N. Strchinaru
eso soy yo, que al acaso
cruzo el mundo sin pensar
de dnde vengo ni a dnde
PLVSDVRVPHOOHYDUiQ
n traducere:
6JHDW GkQGSLHSWFXDGkQFXOL
la voia-QWkPSOULLvQFDUHSWUXQGH
QHWLLQGQLFLFkQGQHWLLQG nici unde
L-o opri aripa ntr-REXQ]L
)UXQ]VPXOV-QJUDEGH-al furtunii jaf
de pe creanga unui arbore uscat
QLPQXLQX-LHVWHDFXQRDWHGDW
de-o s-DMXQJ-QEUD]GGH-o s-DMXQJ-n praf;
Val rostogolit n larguri de vntul
care-LVFKLPEVHQVXO pentru-DQXPDLWL
ce-QVHDPQSRSDVXOXQGHHSPkQWXO
pe-DOHFUXLSODMHVHYDRGLKQL
/XPLQ-DOHFUHLFHUFXULPLFWRDUH
PDLOXFHVFSHODPDVRDUWHLFHOHFXUP
QHDYkQGVDIOHPDLGHYUHPHFDUH
dintre-aceste raze va fi FHDGLQXUP

58

0LKDL(PLQHVFXL*XVWDYR$GROIR%pFTXHU
AceVWDVXQWHXLGLQvQWkPSODUH
WUHFSULQOXPHIUVSXQvQWUHEUL
GLQVSUHXQGHYLQLP-ndrept spre care
UPDEUXSWVDXOLQDODFHVWHLPUL
8QLLFULWLFLDXDSURSLDWDFHDVWSRH]LHGHYHVWLWXO
poem Isolement 6LQJXUWDWH DOOXL/DPDUWLQH5HIX]P
LSRWH]DLQIOXHQHLGHL%pFTXHUFLWLVHFDHOHYURPDQWLFL
IUDQFH]LJHUPDQLHQJOH]LLWDOLHQLSHOkQJFHLVSDQLROL
DOFURUQLYHOHVWHWLFO-DGHSLW6XVLQHPvQVDQDORJLD
LSHQWUXLOXVWUDUHFLWPGRDUVWURIHOHLFDILLQGPDL
concludente, mai evidente atmosferei lirico-reflexive ceRGHJDM
0DLVSHXW-tre au del des bornes de sa sphre,
/LHX[ROHYUDLVROHLOpFODLUHGDXWUHVFLHX[
Si je pouvais laisser ma dpouille la terre,
&HTXHMDLWDQW rv paratrait mes yeux.
/jMHPHQLYUHUDLVjODVRXUFHRMDVSLUH
/jMHUHWURXYHUDLVHWOHVSRLUHOODPRXU
Et ce bien idal que toute me dsire,
(WTXLQDSDVGHQRPDXWHUrHVWUHVpMRXU

59

Constantin N. Strchinaru
QURPkQHWH
'ar poate mai dincolo de aceste zUL
8QGHXQDOWVRDUHDOWFHUOXPLQHD]
De-DSXWHDFD WUXSXOV-ODIXQGvQPUL,
Mi-DULHLvQFDOH DYLVXOXLPHXUD]
Acolo, la izvoare, mi-DSRWROLSHOLU
6HWHDVSHUDQHLPHOHL-a dragostei de cer,
Un mare ideal spre care omu-DVSLU
Dar care n-are nume pe-DFHVWSPkQWVWLQJKHU
6JHDWD %pFTXHU FDUH G SLHSW FX DGkQFXO
VSLULWXDOPHQWHDOWLWXGLQDUSDUHDILUD]DXQXLOXFHDIUVDX
R FRPHW FDUH-i substituie Supraeul liric. Frunza L
valul, din textul bcquerian, ca elemente muzicalmLFWRDUH DQWUHQDQWH, iminent recreatoare, ne duc cu
gndul la eminesciana Dintre sute de catargeSRHPGH
FDUHQHYRPRFXSDvQDOWSDUWHDDFHVWXLHVHX
,DW L R VLWXDLH vQ FDUH %pFTXHU HVWH GHILQLW GH
ILLQD QHY]XW D HXOXL OLULF GH SRH]LD vQVL n Rima
XVDULSLWUXSSURLHFLHLUHDOL]DUHYLVLVXUVGRU
L vPSOLQLUH 5HFXQRDWHP DLFL HOHPHQWH apartenente
destiQXOXL JHQLXOXL $VWIHO vQ SULPHOH GRX VWURIH DOH
Rimei XV YRP UHFXQRDWH YLEUULOH SRH]LHL L SH SRHW
autodefinindu-VH%pFTXHUIUXFWLILFGHGDWDDFHDVWDPDL
riguros ritmul i rima, care sunt factori ai armoniei
(Paul Claudel) VXQW YLRDUD L DUFXXO XQHL DGHYUDWH
60

0LKDL(PLQHVFXL*XVWDYR$GROIR%pFTXHU
VLPIRQLL GH DFHHD DFHDVW SRHP HVWH XQD GLQtre cele
mai apreciate: SHQWUX R PDL FRPSOHW vQHOHJHUH textul
spaniol l vom dubla de traducere:
7~\\R
Melodia.)
Cendal flotante de leve bruma,
rizada cinta de blanca espuma,
rumor sonoro
de arpa de oro,
beso del aura, onda de luz:
eso eres t.
T, sombra area, que cuantas veces
voy a tocarte, te desvaneces
como la llama, como el sonido,
como la niebla, como el gemido
del lago azul!
En mar sin playas onda sonante,
en el vaco cometa errante,
largo lamento
del ronco viento,
ansia perpetua de algo mejor:
eso soy yo.

61

Constantin N. Strchinaru
Yo, que a tus ojos, en mi agona,
los ojos vuelvo de noche y da;
yo, que incansable corro, y demente,
tras una sombra, tras la hija ardiente
GHXQDYLVLyQ
7XLHX
Melodia.)
0WVXULXRDUHFHXULSOXWLWRDUH
broderii de VSXPIXLRDUHGHVRDUH
WLQXLWWH]DXU
KDUIGHDXU
VUXWXO]HILUXOXLSHGDLSHQX
DFHVWDHWLWX
7XVSLULWSUHOQLFLSUHOQLFDVWUX
FkQGYUHDXVP-DSURSLLWHIDFLQHY]XW
FDYkUIXOGHIODFUFDVXQHWXOPXW
VDXSORDLDFHLQWUFXSOkQVXO durut
n lacul albastru!
8QGFkQWWRDUHvQPDUHDFHDPDUH
GLQFRORGHPDUJLQLVWHDUWFLWRDUH
dor nemntuit
pe-un vnt DVFXLW
VSUHFHYDPDLSXUQ]XLQGPHUHX
acesta sunt eu.
62

0LKDL(PLQHVFXL*XVWDYR$GROIR%pFTXHU
Eu, FDUHVSUHRFKLLWL, QRDSWHL]L,
vPLvQGUHSWSULYLUHDIDVFLQDWL
QXWLXGHRGLKQQXWLXGHSOLFWLV,
DOHUJVSUHQOXFDPDUHOXLPHXYLV
marelui meu vis

n acest zbor obsedant spre absolutul pur, zbor al


XQXL PHWHRU FDUH VH LQWUDFRQVXP SRHLL VFUXWHD]
adncurile VSUH QHDVWkPSUXO L LQHSLXL]DELOXO ceva mai
pur, precum Ion Barbu n Joc secund, care este, de fapt,
MRFXO SULP DO DUPRQLHL GH GLQFROR GH OXPH DOWDUXO L
DQDIRUD SRWLUXO L FXPLQHFWXUD UHJVLULL QRDVWUH vQ
eternitate.
([LVW vQ FUHDLD SRHWLF EpFTXHULDQ XQ SRHP
PDL DSDUWH SULQ GLPHQVLXQH VWURIH L SUREOHPDWLF
DVHPQWRDUH multitudine GH HOHPHQWH HVHQLDOH SULQ
FDUHSRHWXOXQHWHFRQWUDVWHOHFD-n filosofia lor Sf. Toma
'$TXLQR6I$XJXVWLQ, Plotin...
DezinvolWSRHWXOLDvQVWSkQLUHWLPSXOLVSDLXO
impregnndu-OH ILLQD GH DUWD FDUH OH IDFH V OXPLQH]H
astral. 0LFDUHD VH DVHDPQ FX ]ERUXO /XFHDIUXOXL
eminescian L al FRPHWHL OXL %pFTXHU SRHLL VUXWDL GH
GRULvQDULSDLGHYLV2DGHYUDWJHQH]R cosmogonie
R[LPRURQLF vQ FDUH RSR]LLLOH VH VDOYHD] SULQ
FRPXQLFDUHLFRPXQLXQH6HvQWUHYHGHDLFLSRVLELOLWDWHD
HWHUQL]ULL SULQ FRQYLHXLUHD EXFXULHL FX WULVWHHD D
QRVWDOJLHL FX JkQGLUHD DIRULVWLF D IHULFLULL FX GXUHUHD
GRULQHL GH PDL PXOW OXPLQ L OLQLWH D GRUXOXL FX
63

Constantin N. Strchinaru
SURLHFLD VD LGHDO YLVXO D UHDOLWLL FX LPDJLQDUXO D
omului cu mediul familial sau pe alocuri ostil; a
SPkQWXOXLFXFHUXOvQDFFHSLHPHWDIL]LFDFXYkQWXOXL
cu poezia; a poeziei cu universul...
Acest fascinant poem este Rima V, n care
%pFTXHU VH IL[HD] OLULF VSLULWXDOL]DW, cu XQ ULWP L R
PHWULF OLEHUH OVkQG ULPHL DVRQDQWLFH R DQXPLW
OLEHUWDWH GH PLFDUH vQ FRUSXO YHUVXOXL L DO VWURIHL
SHQVLELOXO SRHW UHDOL]HD] optim armonia pe suport
OLQJYLVWLF FXYLQWHOHFDUHRSRDUW pe fruntea lor, ca pe o
DXUDVHQVLELOLWLLDH[LJHQWHLVHQVLELOLWL suitoare.
6SLULWXO IU QXPe HVWH LQGHILQLEOH HVHQFLD,
omniprezent, necuprins FD LGHHD SXU SHQWUX
HYLGHQLHUHD FUHLD XQLWLOH OH[LFDOH DX YDORDUH GH
suport.
Acest spirit, SHFDUHXQLLvOFRQIXQGFXVXIOHWXOL
GHDPkQGRX FRQFHSWHOHIXJGDWRULWXQXL eu estompat,
este la Bcquer scnteia, raza, IRFXO VDFUX DO YLHLL
UHLQH GH OpWHUQLWp TXL JDUGH OHV YHUWXV VSXQH 9LFWRU
Hugo n Prface Les rayons et les ombres GDU L vQ
Odes et Ballades, subliniindu-L VRUJLQWHD GLYLQ
Degajarea de forme a spiritului la Bcquer este
eliberarea de constrkQJHUL FRQGLLH D FRULFUHL FUHDLL
autentice, curaj, modernitate, certitudine, poezia n drum
VSUH HVHQD HL FDUH FRQIHU FDOLWDWHD GH VWUXFWXUDUH
D[LRORJLFDIHQRPHQHORUGHUHFRQFLOLHUHDFRQWUDVWHORU
vQQXPHOHFRQYLHXLULLRQWRORJLFH5HFXQRDWHPvn multe
strofe bcquerienH IRUD GH SHQHWUDUH D OXPLQLL
64

0LKDL(PLQHVFXL*XVWDYR$GROIR%pFTXHU
Luceafrului eminescian, ntrupat din necunoscut, din
FHUGLQPDUHGLQRSR]LLLDSDUHQWHvQHVHQGLQIRUPHOH
DFHOXLDL 7RW GLIX]kQG vQ XQLYHUV L vQ YHQLFLH OD
VLPIRQLDGHOVXHxRFDUH
'LQ FHULGLQPDUHFkQWXOXLPHXUVSXQGH
&kQWHFQVFXWGLQFHUXULL-DOPULLFUXQWDELV
scrie Eminescu n Feciorul de mprat fr stea,
SRHPXO vQ FDUH PDUHD VH XQHWH FX FHUXO FD GRX
ipostaze ale infinitului, ale SupraeXOXL 3ULQ PDUHD
DOEDVWU vQ FHUXUL DVHPHQHD OXL %pFTXHU GLQ DFHHDL
WXOEXUWRU GH OLQLWLWRDUH Rima V L vQ Introduction
simfonica la Libros de los gorriones HO ILDW OX[ TXH
separa la claridad de las sombras... el espritu puede
deslegarse su vida dHODPDWHULD
Numeroase elemente din Rima V sunt
FRPSDUDELOH FX VLWXDLL H[LVWHQWH VDX VXJHUDWH vQ
Luceafrul SRHWXOXLURPkQLQHFRQYLQJLPDLPXOWGH
DSURSLHUHDFHORUGRXVHQVLELOLWLFUHDWRDUHFDUHGDF nu
s-DX FXQRVFXW SH SPkQW V-au recunoscut L DX UPDV
IU vQGRLDO, vPSUHXQ FX Poeii lumii n locul lor,
PHQLW GLQ FHU FOX]LQG VLQJXUWL SH PLFWRDUH
YDOXUL
QWUXUHVSHFWDUHDLUHGDUHDSOHQLWXGLQLLHVWHWLFH a
DFHVWHL 3RH]LL DVXSUD FUHLD QH RSULP QH-a venit n
VSULMLQ ULPD FUHLD QX WUHEXLH V-i facem proces de
LQWHQLH RULFkW XQ OHFWRU DU IL vQGUJRVWLW GH DD-numita
IRUPSRHWLFPRGHUQvQJHQHUDOMXUQDOLVWLFH[WHULRDU
65

Constantin N. Strchinaru
armoniei&LWm n ntregime Rima V LWUDGXFHUHDHLSH
care o facem n registru eminescian:
(VStULWX sin nombre,
indefinible esencia,
yo vivo con la vida
sin formas de la idea.
Yo nado en el vaco,
del sol tiemblo en la hoguera,
palpito entre las sombras
y floto con las nieblas.
Yo soy el fleco de oro
de la lejana estrella,
yo soy de la alta luna
la luz tibia y serena.
Yo soy la ardiente nube
que en el ocaso ondea,
yo soy del astro errante
la luminosa estela.
Yo soy nieve en las cumbres,
soy fuego en las arenas,
azul onda en los mares
y espuma en las riberas.

66

0LKDL(PLQHVFXL*XVWDYR$GROIR%pFTXHU
En el lad, soy nota,
perfume en la violeta,
fugaz llama en las tumbas
y en las ruinas, yedra.
Yo atrueno en el torrente
y silbo en la centella,
y ciego en el relmpago
y rzjo en la tormenta.
Yo ro en los alcores,
susurro en la alta yerba,
suspiro en la onda pura,
y lloro en la hoja seca.
<RRQGXOFRQORViWRPRV
del humo que se eleva
y al cielo lento sube
en espiral inmensa.
Yo, en los dorados hilos
que los insectos culegan,
me mezco entre loos rboles
en la ardorosa siesta.

67

Constantin N. Strchinaru
Yo corro tras las nimfas
que, en la corriente fresca
del cristalino arroyo,
desnudas juguetean.
Yo, en bosques de corales
que alfombran blancas perlas,
persigo en el ocano
las nyades ligeras.
Yo, en las cavernas cncavas
do el sol nunca penetra,
mezclndome a los gnomos,
contemplo sus riquezas.
Yo busco de los siglos
las ya borradas huellas,
y s de esos imperios
de que ni el nombre queda.
Yo sigo en raudo vrtigo
los mundos que voltean,
y mi pupila abarca
la creacin entera.

68

0LKDL(PLQHVFXL*XVWDYR$GROIR%pFTXHU
Yo s de esas regiones
a do un rumor no llega,
y donde informes astros
de vida un soplo esperan.
Yo soy sobre el abismo
el puente que atraviesa,
yo soy la ignota escala
que el cielo une a la tierra.
Yo soy el invisible
anillo que sujeta
el mundo de la forma
al mundo de la idea.
Yo, en fin, soy ese espritu,
desconocida esencia,
perfume misterioso
de que es vaso el poeta.
QURPkQHWH
Spirit care n-are nume,
HVHQHQHXQLIRUPH
HXWULHVFRYLD-anume
DLGHLLIUIRUPH

69

Constantin N. Strchinaru
&DOFSHVWHGHHUWXULVXPEUH
soare-QIODFUDFDQGRULL
vibrez printre-attea umbre
LSOXWHVFODFRWFX norii.
Eu sunt aurul aprins
GLQvQGHSUWDWDVWHD
FkUOLRQXOOXQLLSULQV
chiar la simfonia mea.
(XVXQWQRUXODU]WRU
FkQGDSXVXOvLGIRF
VXQWDVWUXOUWFLWRU
XUPDOXLIUQRURF
6XQW]SDGDGHSHFUHVWH
focul din nisipu-ncins,
XQGDPULLGLQ poveste
peste-XQUPGHVSXP-nvins.
Eu sunt nota dLQOXW
VXQWSDUIXPGHYLROHW
KRUDIOFULLFXVXW
SHRLHGHUGLVFUHW

70

0LKDL(PLQHVFXL*XVWDYR$GROIR%pFTXHU
n torente, cu putere,
XLHUQXPDLVFSUUL
aprind fulgere-QFGHUH
LP-DIXQGvQGHSUWUL
Rd cu-a dealurilor pante
LVXVSLQvQXQGDSXU
FkQWvQPLFLL-nalte plante,
SOkQJFXYHWHGDQDWXU
0 GDXKXDFXDWRPXO
IXPXOXLGLQMDULSDU
vQVSLUDOFDLRPXO
SULQWUHSXOEHUHDVWHODU
M-odihnesc prin arbori vii,
printre-attea subiecte,
zbor cu razele-aurii
peste lumi de obiecte.
Alerg printre zne goale,
care-QDSHFXUJWRDUH
IXJODGHDOLVDUODYDOH
zbenguindu-se n soare.

71

Constantin N. Strchinaru
8UPUHVFFD-ntr-un ocean
pe naiadele fecioare,
vQSGXUHDGHPUJHDQ
LGHSHUOHVFOLSLWRDUH
,DUvQSHWHUHOH-adnci
unde suie melodii,
eu contemplu printre stnci
cum s-DVFXQGLLHVVWDILL
Printre veacuri duse-alerg
VPDLGDXGHYUHXQUHQXPH
anii-QJRDQDORUFXPWHUJ
al' imperiilor nume.

8UPUHVFYkUWHMXOLXWHal lumilor ce-LPkQPHUVXO


cu privirile crescute,
strng n bUDHXQLYHUVXO
Cunosc regiuni LHUH
dinspre care nu mai vin
QLFLRXUPGHSXWHUH
GHVSHUDQLDOLQ

72

0LKDL(PLQHVFXL*XVWDYR$GROIR%pFTXHU
Stau peste-DOHYLHLLYkQWXUL
SXQWHFHOHWUDYHUVHD]
HXOHJFHUXOGHSPkQWXUL
cu-RPDLOXPLQRDVUD]
6XQWLQHOXOQHY]XW
GHVWLQDWVOHJH-n cor
formele dintru-nceput
de idei ce nu mai mor.
(XVXQWVSLULWXOLFHDVXO
VXQWHVHQDYLHLL dau
WRDW-ambrozia din vasul
GLQFDUHSRHLLEHDX
7DLQLFD HVHQ HVWH sufletul sufletului,
contiina contiinei (Stephane Lupasco), supraeul
FUHDWRUFRQYHUWLWvQSRH]LDDPEUR]LHLGWWRDUHGHYLD
miraculosul noumen NDQWLDQFRJQRVFLELOXOSULQLQWXLLH
LQWHOHFWLY SULQ FXQRDWHUHD GH GLQFROR GH VLPXUL
apriori, care presupune libertate, nemurire, izvor divin.
Astfel poezia devine visul ntrupat al FHORU LQYHVWLL GH
'XPQH]HX FX KDUXO HL V JKLGH]H OXPHD VSUH DUPRQLH
vQYHQLFLUH
Aceste doruri-YLV SRH]LLDOHSRHLORU(PLQHVFX
L %pFTXHU VH vQWkOQHVF L JUDYLWHD] vQ VIHUD
revelatoarelor arderi ,QYLVLEOD HVHQFLD HVWH
finalmente ntregul RQWRORJLF carHH mai mult dect suma
73

Constantin N. Strchinaru
componentelor, respectiv poezia mai mult dect suma
XQLWLORU OH[LFDOH SULQ FXSULQGHUHD FRQFHSWXOXL, tot
QHY]XW, GH UHODLH L YLEUDUH XQG. Aceasta ne
FRQYLQJH F XPDQLWDWHD HVWH PDL PXOW dect suma
RDPHQLORU vQ FRQFHSWXO GH UHODLH DIOkQGX-se iubirea,
factorul prim prin care omenirea se poate salva.
'XKXO LXELULL WRSHWH FXYLQWHOH-Q HPRLL L ODV
DUPRQLD V FLUFXOH SULQ QRL PRGHOkQGX-ne, cu lumina
FDUHQHIDFHSHQRLvQLQHvQPVXUV emitem raze care
QHOUJHVFWUDVHXOvQDLQWULLFXRPHQLUHD-n transfigurare,
VSUH 8PDQLWDWH VSUH LGHDOXO GHYHQLULL QRDVWUH $UWD vL
face treaba. 9LVXOLGRUXOvLVXQWvQDULSLFXSartea lor de
cer, ar spune Constantin Noica.

74

0LKDL(PLQHVFXL*XVWDYR$GROIR%pFTXHU

Dor-Visul lor minunat


LYLDDHVWHYLV
(Mihai Eminescu, La moartea lui Neamu)
&FLDOWIHOYLDD-LXPEULYLVHOHVXQWYLV
(Mihai Eminescu, Povestea magului cltor n
stele)
/D YLGDHVXQVXHxR YLDDHVWH un vis
(Gustavo Adolfo Bcquer, Rima LXXX)
6R\XQ VXHxR HXVXQWXQYLV
(Gustavo Adolfo Bcquer, Rima XI)
QYL]LXQHDSRHLORU(PLQHVFXL%pFTXHUDYLVD
QVHDPQ D SURLHFWD GRULQD JkQGLUHD VLPLUHD vQ
LGHDOLWDWH vQ SRH]LD SXU 9LVXO LJQRU GLVWDQHOH LHVH
din timp, ca n magia logosului orfeiFVSUHLvQWU-o lume
DDUPRQLLORUOXPLQLLLOXPLQDQWHJHQHUDWRDUHGHUHYHODLL,
consolidnd atributul de poeta vates.
9LVXO L GRUXO GHYLQ YLV-GRU L LQYHUV OH[LL
LVRWRSLFH DOH XQRU vQFUFWXUL GH HPRLL L JkQGXUL DOH
FURU DULSL SODQHD] vQ HVHQ spre libertate, spre
absolut...
Acest pilon poliedric, axial esteticii acestor genii
HVWHDFLRQDO HQDFWLY PHOLRUDWLYXPDQL]DQW

75

Constantin N. Strchinaru
(VWH GDUXO L KDUXO ORU GH D YHGHD PDL GHSDUWH
PDL SURIXQG L SH FkW SRVLELO FRPSOHW 7RDW DYHQWXUD
ORU SRLHWLF VH vQVFULH vQ DFHVW VXL VSUH HVHQLDO VSUH
DEVROXWXO SXU GRWDW L PRWLYDW RQWRORJLF V JXYHUQH]H
universul. Visul-GRU L GRUXO-vis VXQW PLFUL DOH
VSLULWXOXL PHOLRUDWLY vQ DFLXQH DVFHQVLY VXEVWDQD
generatoare de armonie, entitatea de dincolo de materia
FDUH QH vQFRUVHWHD] (VHQD OLULF DUH DULSL GHVFKLVH vQ
]ERU IXULWRU GH OXPL QHEQXLWH FXP R QXPHWH $PLHO
un dimanche de lesprit L DSURSLDW de noi, SaintJohn Perse: une fte du front... les yeux largement
ouverts de lesprit ail
Dor-9LVXO VFkQWHLHWRDUH L PLUDFXORDV FOWRULH
dincolo de WLPS L VSDLX pe vaste trasee, acces n
supraeXOLPSOLFDWvQUHFUHDUHDLUHDGXFHUHDH[LVWHQHLOD
VWDUHD XQLF GH DUPRQLH FFL YLVXO vQVHDPQ GRULQ
WULUHJkQGLFkQWLGHHLLGHDOUHVSLUDLHLDVSLUDLHOD
YDVWHOHDULSLDOHWULULLvQOXPLQVSHUDQDGLQRFKLLOXPLL
L-XQ IUHDPW GH GRU SH EX]HOH RDPHQLORU ]ERU QVFXW
GLQGRUGH]ERUVSUHDQHvQGUXPDSDLLFWUHLHLUHDGLQ
ncercuirea exilului post-adamic. Visul are sens
altitudinar, YLEUDUHXQGVSLUDODFHWUDYHUVHD]GLDFURQLF
LDVFHQVLY OXPHDFRQWLHQWXOLVXEFRQWLHQWXOSOHFDUHD
GLQ SOHFDUH YHQLFD PLFDUH VSUH OLQLWHD L OLEHUWDWHD
pierdute.
/DSRHWXOURPkQLJkQGLULOH-VIDQWRPHLYLDD
HVWH YLV vQVHDPQ GRWDUHD Jndului eliberat prin
IDQWH]LD FUHDWRDUH L QX vQ SXLQH FD]XUL SULQ UHYHODLD
76

0LKDL(PLQHVFXL*XVWDYR$GROIR%pFTXHU
FDSDELO V UHPRGHOH]H H[LVWHQD IFkQG GLQ YLV, YLD
HGHQLF dor mplinit din realitate, idealitate, nivel
H[FHSLRQDO LQWHJUDELO RSHUHL GLYLQH &RQGLLD LQJUDW D
ILLQHL XPDQH DOXQHFDW GLQ LQRFHQ L VRUWLW V
UWFHDVF vQ JHQHUDO VSUH QLFLHUL FDSW SULQ
vQISWXLULOH
dor-YLVXOXL HPRLRQDUHD
 FDOHD
VHQVLELOL]ULL UHJVLULL DXWRLGHQWLILFUL SULQ vQWRDUFHUHD
FXIDDVSUHIUXPRVLDGHYU Nu n zadar Kant, nainte
GHDLQWUDvQVXEVWDQD5DLXQLLSXUHQHIDPLOLDUL]HD]FX
SUREOHPHOH FXQRDWHULL SXUH L FXQRDWHrii empirice, a
FXQRWLQHORU DSULRUL L D FHORU aposteriori, a judeFLORU
DQDOLWLFH L D FHORU VLQWHWLFH SWUXQ]kQG PDL VLJXUL vQ
estetica transcedental. SensibilitateD LQWXLLD SXU
FXQRDWHUHDDSULRULUHSUH]HQWULOHDSULRULDOHWLPSXOXLL
VSDLXOXL QHFHVDUH vQ HIRUWXO GH HVHQLDOL]DUH D
FRPSRQHQWHORUH[LVWHQHL efort de FDUHGVHDPDSRH]LD
artele, n general.
6SLULWXOvLUHYHQGLFSULRULWDWHD,QWHQLDGRUXOXLvis de mplinire face GLQ VLQWDJPD IDPLOLDO R FDWHJRrie
HVWHWLF D[LDO 1]XLQD SRHWXOXL GHYLQH ILLQD YLVdorXOXL DYHQWXUD PLVLRQDU GH D DSURSLD lumea,
adunnd-o din dramatica ei dispersie, n actantul
mpreun.
Proiectul poetic nu este preconceput, FL QVFXW
FRPXQLFDW GH XQ IRU VXSHULRU WDLQLF QHY]XW FDUH
WULPLWH LGHLOH L HPRLLOH vQ FXYLQWH L DFHVWHD vQ VSLUDOD
HYROXLHL DVFHQVLYH L LQILQLWH a omului spre Umanitate.
Octavio Paz observ F ILJXUD JHRPHWULF GRPLQDQW
77

Constantin N. Strchinaru
acestui univers nu este cercul, ci spirala spiritului. Pe
VXLXODFHVWHLVSLUDOHYLVXOGXFHvQ]ERUXOVXVSHUDQa
XPDQ, dorul de refacerea eului scindat, dispersat,
dezarticulat spre refacerea lui. ,GHH L HPRLH JkQG L
FkQWUHVSLUDLH FRQFUHWL]DWvQYHUVXOFDUHVHVOXMHWHGH
unelte ca substantiv-adjectiv-YHUE FUHia Jean-Pierre
Richard i spunH PDUHD WULQLWDWH GH SURIXQ]LPH
WUDQVSDUHQ PLFDUH VXEVWDQ DWULEXW L DFLXQH
VXEVWDQ L FDOLWDWH FRQH[LXQH PXOWLSO DUERUHVFHQW D
XQGHORU vPEULDWH vQ VLPEROXO infinitului sondat de
(PLQHVFXL%pFTXHU
'H-DILPkQGUUkXRUXO
care dorul
L-l confie cmpului
2FOULUHvQ]RULVWU
n care de la ruor UHLQHPWUDQVOXFLGLWDWHDIOXLGLWDWHD
PX]LFD DUPRQLD L GH OD cmpului, imensitatea,
universalitatea.
*
* *
2FWRVLODEXO vL DUH VHFUHWHOH OXL DWkW GH ELQH
UHOHYDWH L UHYHODWH GH L vQ SRH]LD OXL (PLQHVFX L
Bcquer. njXPWLW VLODELF RFWRVLODEXO G YHUVXO
p
RSXODU GLQDPLF PX]LFDO OLEHU FD OLEHUWDWHD YLVXOXL L
fructificat de cei GRLSRHLFDUHDXIFXWGLQIROFORUVXUV
GH LQVSLUDLH L GUDJRVWH PUWXULVLW; DGXJkQGX-i
QXPUXO DQRWLPSXULORU G DOH[DQGULQXO cifra
78

0LKDL(PLQHVFXL*XVWDYR$GROIR%pFTXHU
DEVROXWXOXL DO FHORU DSRVWROL L DO OXQLORU DQXOXL
FDOHQGDULVWLF YHUV IRORVLW GH (PLQHVFX GDU L GH
Bcquer, n piese memorabile; dXEODW RFWRVLODEXO G
versul epopeic din impresionantul Memento mori LGLQ
Scrisori YHUV FX DQYHUJXUD DULSLORU YLVXOXL SULQ L
GLQFRORGHSRHPn misterul poeziei, IUPDUJLQL
9DULDLXQLOHRFWRVLODEXOXLUHYLJRUHD]GLYHUVLILF
L DPSOLILF UHGkQG JDPD WULULORU VXIOHWHWL L D
VHPQLILFDQLORU LPSOLFDL 'LQDPLFD XQGHORU HPRLRQDOH
este victoria spiritului, gloria dorului-vis, afirmarea
JHQLXOXLSOHQLWXGLQHSXULWDWHSRH]LH DUW XQG-valPLFDUH D VSLULWXOXL, polifonie; FHU FXORDUH FUHDLH
ncorRQDUH FX ULPH vQ GLIHULWH SR]LLL ULPH ILQDOH
versului, n interiorul lui, al strofei, n radicalul unor
FXYLQWHDVRQDQHFXHIHFWHXIRQLFGLVFUHW, etc...
&kQWDUHDvQFDGHQDIUXQ]HORUFHIUHPH
1VFXWDUGH-QPLQHRSWLUL de-XQJLQJDGRU
(DLQVWULQWDWH
&DGHQD ! ULWP D[D DUPRQLHL GLQ HXO SURIXQG
GXEODW GH oapte, ginga, atribute ale dor-visului,
IFkQG ORF VHQWLPHQWXOXL QHPUJLQLULL DO OLEHUWLL
depline(VXIOHWXOFe arde de-XQGRUQHPUJLQLW, reluat
n strRIDLXOWLPD
Visul XQGXQGD HPRLHLLGHHJUDLHFURUD
H[LVWHQD vL UHFXQRDWH HVHQD 3RHWXO vL VHPQHD]
SRHPXO L DFHVWD vL DGHYHUHWH HWHUQLWDWHD Q LPDJLQHD
79

Constantin N. Strchinaru
spiralei, ascensiunii spiritului spre supraeu = sinele divin
din om, unda devine fruct n msur s hrneasc i s
rodeasc, sacrificndu-se. Prezena undei care
lumineaz, nfrete emoia cu gndul, nclzete fcnd
posibil germinaia. Condiia umiditii = a sevei fiind
suplinit de nsi fluiditatea ideii, emoiei, spiritului a
crui vibraie nnobileaz:
Toate-mi trec prin gnduri, trec pe dinainte
Inima mi-o fur, i cu dulci cuvinte,
mi optesc de dor
(La Bucovina, str. 2)
Aa i explic prezena, n preajma substanei
dor-vis, unele atribute i aciuni, semnificani i
semnificaii cu puteri iradiante, emergente i
unificatoare: Cu vise de-aur n rai esute, cum spune
Eminescu n Phylosophia copilei, realiznd un segment
de feerie modelatoare a capacitii noastre de a recepta,
de a vibra, de a tri efectul estetic, rafinndu-ne
disponibilitile de a primi unda generatoare de cldur
emoional, de lumin ideatic. O revrsare de lumin n
fiina uman scald visul pe care cuvintele l duc n
lume, aternnd covorul verde acestor stri spirituale
ascensive, care printr-un miraculos proces interior
superiorizeaz omul, apropiindu-l de umanitate, de
Dumnezeu. Este o alchimie polifonic n msur s ne
redea mai bine esena simfoniei universale. Visul-dor i
80

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


dorul-vis, prin unitatea lor, ajung, n zbor, la zenit.
Conexiunile trimit la conceptul de feerie: Ca un vis de
tainic dor (Misterele nopii, str. 5)
Iat cum folosete Eminescu chiar semnificantul
feerie, n Povestea:
O feerie mndr un vis mre i pare
Acestea-s visuri dalbe ce-aieve le creeaz.
Triunghiul feerie vis aieve devine echilateral,
ndumnezeit, expresie a perfeciunii, n prezena verbului
creeaz = se reveleaz, cunoaterea aprioric...
A visa stele n cer i fericire n lume, ca
strbuna Miaznoapte a visurilor sum (Povestea),
reprezint o trstur universal uman, cu sens suitor ca
la ascendenii poemului eminescian Epigonii: Snte
firi vizionare care au visat zile de aur pe-ast lume
de amar. Ei iubeau lumina din trecutul poporului lor,
din folclor, o doreau impregnat prezentului
necorespunztor, o vedeau amplificat n viitor, (dor-vis
nfptuit!) ajungnd, asemenea Apostolilor, s o
comunice semenilor autohtoni i mai departe.
n aceast alchimie spiritualist, spiritualizat i
spiritualizant, lumina visului-dor creeaz beneficiari =
consumatori ai dragostei de frumos, care la rndul lor, n
sfera lor relaional, devin factori luminatori, cum
Feciorul de mprat fr stea care, de fapt prin nsi

81

Constantin N. Strchinaru
fecioria i originea sa nobiliar, rspndea lumin, prin
ea nsi, paideutic:
i raza m iubete, mngie a mea frunte
Cu-a ei lumin blond o muzic de vis.
O familie de uniti lexicale semnificante,
centrate pe relaia iubire-lumin-muzic-idee, ntr-o
coeziune emoional, care ne previne de toate ispitele
acuzatoare la adresa vieii = capodopera lui Dumnezeu.
Visurile, srbtori ale frunii (Saint-John Perse), prin
intermediul verbului mngie, sunt i ale inimii, sediul
prin excenen al dorului, ale iubirii, ca n eminesciana
Steaua vieii, ce miruie fruntea cu-o raz de vise.
Aprofundm puin reflexia, observnd c toate unitile
lexicale ale acestui vers au ncrctura unui patrulater
luminator.
Prin ntruparea lui poetic, visul capt i nsuiri
mirifice, de natur sacr. Raza, imagine a luminii n
extensie, se metamorfozeaz cu puterea binefctoare a
mirului, investit cu nsuiri divine ntru salvarea vieii.
Semnificaia este aprarea de moarte prin creaie,
stimularea i cristalizarea gndului prin vibrarea inimii
nutrit de iubire, dnd visului, poemului, o lumin
pangeometric aparte: Durat Extensie Trire = VisDor ntrupat. Axa ontologic a diacroniei umane, sensul
ei major, suitor spre chipul dinti al fiinei umane.

82

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


*
* *
nc de la 16 ani, Eminescu, luminat de dragostea
de ar, scria cu un mod de a simi mioritic:
Acolo m-ar adoarme n dulce linitire,
n visuri fericite m-ar duce ctre nori
(Din strintate)
(nori = cer, zbor dincolo de nori)
Finalul versului doi evideniaz un mediu fluid,
care trimite la prezena undei, capacitii nutritive, la
fonie (armonie sonor), infinitate, spirit n aciune.
Pluralul nori las loc transparenei ploilor cu soare.
Cu aceast senintate i n aceast viziune
cosmic integratoare, poetul dorea s se desprind, la
momentul dat, de ambientul terestru incorsetant, care la
unele firi suprasensibile poate cpta imaginea spaiilor
carcerale, ale claustrrii. n aceast proiecie a dorinei
guvernate de visuri, asociate zborurilor spre fericire,
poeii ignor frica de moarte, clcnd pe antenele ei,
aripile spiritului nvluindu-se ntr-o dulce linitire
nirvanic, zalmoxian, mioritic; sintagma ctre nori
nseamn ctre infinitul celest, mediul nemrginirii.
Visul este dublat integrator, cum am mai spus-o de attea
ori, de dorul mrturisit sau nu, ca timpul astral,
comprimndu-se, s intre n cel sacru, timp al
nvenicirii. Numeroase sunt poeziile n care conceptul
83

Constantin N. Strchinaru
dor nu e folosit, dar vibraiile sale eman din fiecare
vers.
n Ondina, Eminescu invoc visul n coeziune cu
dorul: Ca vis cu dor i exprim dorina ca Regele
inimei s-i semene Ondinei, cci ea este sufletul
cntrilor i sor geamn cu ele, ntrupare a
armoniei. Acces i situare la i n eternitate. Destin
asumat. Motivat. Senintate domnind. Fantastic devenit
trire, nfptuire:
i din amestecul de vise dalbe, (...)
Iese cum cntecul dintre suspine,
Regina albelor nopii regine.
Visul n fluiditatea spiritului altitudinar. Pe
valurile lor, Eminescu i ndeamn luntrea vieii n
Memento Mori:
Mergi tu, luntre-a vieii mele pe-a visrii lucii valuri,
Pn unde-n ape sfinte se ridic mndre maluri.
Lucii, sfinte, mndre in de aura aventurii
finalizate n sensul elevat al acestei cltorii suitoare spre
un rm euxin = primitor, ospitalier, reconfortant, sensul
din etimon, regenerator de energii n perspectiva
continurii periplului, traseului spre perfeciune...
Luntrea pe marea spiritului este pasrea pe clarul cerului,

84

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


aripile nevzute la umerii poetului, visul pe nesfritele
itinerarii ale spiritului.
De la voiajul terapeutic la cel al antrenrii
spiritului n aventura sondrii necunoscutului i cuceririi
lui, ilustrat de frmntrile tuturor Poeilor, moderni n
orice timp, prin genialitatea lor. Dorul-vis eminescian i
becquerian cunoate registrul su impresionant de
nuanat i reflectat corespunztor n creaia lor.
ntre cunoscut i neant, ntre dorin i nelinite,
ntre pe nelesul tuturor i ambiguitate caracteristic a
inefabilului estetic, visul acestor geniali poei se ncarc
de strlucirile iradiate de armonia luntrei lor simbol
auroral al visului pe-ntinsele arii fluide ale curajului
aventuros, asemenea poemului Corabia beat (Bateau
ivre) al lui Rimbaud i asemenea corbiei eminesciene
din Rime alegorice, grea de gnduri, ca toat creaia
poetului:
Corabia vieii-mi grea de gnduri
De stnca morii risipit-n scnduri
Mergnd ncet spre-un vis: Fata Morgana =
linitea nirvanic, terapeutic:
Numai vestea blnd-a nopii
Foaie trist le-am adaos
Moartea vindec-orice ran
Dnd la patime repaos
(Foaie veted, dup N. Lenau),
ca marea linitit ce nmoaie a lui dor (Egipet)
85

Constantin N. Strchinaru
Versul al doilea are accepie ipotetic, asemenea
morii pstorului din Mioria; viaa poate fi strivit de
stnca morii, de stnca de pe Rhin din Lorelei (Heine),
de idealitatea mictoare precum jocul naiadelor
bcqueriene n numele dragostei de frumos: lumin
simfonic, Fata morgana > Lorelei. Aventura zborului
asumare de risc, jertfire ntru frumos, ntru acces n
spaiul aspiraiilor, care este Transcendentul, spre care
moartea e via venic: ...viaa succede la
moarte (Epigonii)
n aceast viziune, se nal creaia predecesorilor
si:
Ca visul e cntarea ce-o-ntoan Eol dulce.
(La Heliade)

Analogia vis cntare Eol este identitatea


orfeic integrat cosmic prin micarea aerului n pulsaia
transcendentului. Dulce este adjectivul care-l sugereaz
pe Zephyrus, singurul vnt care nu a fost nchis n
burduful druit de Aeolus, ca s-l conduc pe Odisseus
acas.
Cu gndul admirativ la aceeai personalitate
complex a culturii romne, Ion Heliade Rdulescu, n
Epigonii, este elogiat: Eliad zidea din visuri i din
basme seculare: zidea = crea din dorine proiectate n
idealitatea faptic, SUHFXP i Alecsandri, la care idealitatea
este mrturisit n iubirea fr margini = visul de poet,
fapt ce-l motiveaz pe Eminescu s caracterizeze pe
autorul Gintei latine ca: rege al poeziei. Iubirea,
86

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


concretizat n iubit, este liantul capodoperelor, este
Ana Meterului Manole pentru ca visul su s aib
finalitate durabil, i zidete soia n oper, ntru aceast
finalitate sacrificndu-se i meterul = autorul sublimului
lca. Pentru cine nu cunoate saltul n eternitate de pe
aripa creaiei, i aducem ntru lmurire i versurile din
stelua lui Alecsandri, vol. Lcrimioare:
Tu care eti pierdut n neagra venicie,
Stea dulce i iubit a sufletului meu.
i care-odinioar luceai att de vie,
Pe cnd eram n lume tu singur i eu!,
n care stea poate fi substituit cu vis-dor-ul axul vieii
spirituale a poetului i care ne duce cu gndul la Mortua
Est, unde Eminescu vede, la un moment dat, vise
ntrupate gonind dup vise.
Cnd visul e pndit, ncercat, lovit de situaii
ingrate, adverse, destinuirea lor se nuaneaz ntr-o
extins gam de stri, de la nostalgie la tristee,
imprecaie, negaie, aura visrii ntunecndu-se, spiritul
fiind hruit de diverse suferine, personale sau ale lumii,
adugndu-se celor ontologice, la toate, poeii fiind
receptivi.
La Eminescu i Bcquer, dei acest din urm
aspect neptunic nu are o pondere semnificativ,
dominant. Noi credem c schema romantic,
colreasc, pesimismul la Eminescu, este o nelegere
87

Constantin N. Strchinaru
depit, ca i la Bcquer, operele lor sunt pline de
vocale solare, deschise, amndoi poeii lsnd lumii i
viitorimii o poezie care vibreaz, tonific, sensibilizeaz,
chiar i atunci cnd ngndurarea, nostalgia, meditaia,
indignarea, revolta sunt prezente. O poezie, fie ea i
trist, n care poetul transpune n cuvinte o stare
sufleteasc neptunic nu ne ntunec, dimpotriv, ne
nsenineaz prin admiraia fa de arta poetului =
incantaia estetic ale crei efecte ne traverseaz fiina
meliorativ.
Sfera reflexivitii este, la ambii poei, profund,
variat, activ-ziditoare. Frumosul poetic la Eminescu i
Bcquer este att de cuceritor nct, frecventndu-i,
parc noi nine vedem lumea mai n amnunt, aspiraia
ei, mai dinamic, mai mobilizator. Nu este vorba de o
jubilaie artificial = platitudine iluzorie, ci de o realitate
care alimenteaz viaa n esena ei ascensiv, chiar dac
pe parcurs ne ntrebm destinic: De unde venim? Unde
ne ducem? Ce rost ndeplinim? Cine suntem? Cine
trebuie s fim? Codrul lui Eminescu ne d rspunsul
statornic, armonios i venic,ca-n Revedere:
Iar noi locului ne inem,
Cum am fost, aa rmnem
sau:
O, privii-i cum viseaz
Visul codrului de fagi!... ,
88

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


din Povestea codrului, idee prezent n tot poemul.
Frecvena nalt a vocalelor deschise = izvor de
lumin, ne conduc fiina spre un timp i un spaiu
integrate edenic n cosmosul elogiat, eternizat. Unda
emoional i ideea micri ale spiritului n conexiune
dinamic duc la integrarea prilor n Rotund.
Micrile interioare deschid poarta universului
comunicndu-ne ospitalitatea, integrarea n armonie, n
Marele Tot. nainte ca ndoiala interogativ s-i fac
loc, poetul i lectorul i vd sufletul candid prin spaiu
cum trece, ca ntr-un posibil zbor de ngeri. Geniul i
contiina contiinei dau msura versului, btii de arip
a visului care, depind ispitele interogaiei dubitative,
formuleaz daco-zalmoxian judeci generalizatoare,
sentenioase:
O, moartea e-un chaos, o mare de stele,
Cnd viaa-i o balt de vise rebele;
O, moartea-i un secol cu sori nflorit,
Cnd viaa-i un basmu pustiu i urt.
n acest context, chaos are semnificaia de cer
infinit, ca n Creaiunea lui Ovidiu, iar Eminescu umple
de stele acest Caelum, Unus, Chaos. Sunt stelele
nemorii i nu ale iluziilor rebele din zborul n zig-zag al
liliecilor cu ochi fali. Cu visul din aripa ciocrliei,
poetul situeaz mioritic moartea-n eternitatea luminii:
un secol cu sori nflorit... Moartea este un eveniment
89

Constantin N. Strchinaru
tragic n fond, care trimite la desprire, la perspectiva
nsingurrii, la tentaiile ndoielii, ale negaiei:
i moartea ta n-o plng, ci mai fericesc
O raz fugit din chaos lumesc,
din hac lacrimarum vale.
Versul de-o senintate venind ancestral dinspre
Zalmoxis i altarele sale, din gurile de rai carpatine, cu
convingerea c chaos e substituibil cosmosului,
universurilor, i nu haosului din viaa terestr, cotidian,
n care omul postadamic a dat haosului din viaa sa
sensul de harababur, de logic dat peste cap, de ierarhii
inversate, ntr-o via devenit balt de vise rebele, de
iluzii ajunse deziluzii cu acces la rzvrtire, la
dezumanizare = desacralizare.
Fa de tragismul evenimentului cotidian,
observm, n dinamica strilor interioare, ieiri dictate de
tensiuni n cretere, greu de stpnit. i dac nelegem
de ce visele goale sunt de fapt deziluzii gonind dup
vise, care n acest spaiu terestru concentraionar, devin
de cele mai multe ori dezamgiri, morminte ce ateapt
deschise, nelegem atitudinea concluziv a poetului:
dect un vis searbd, mai bine nimic. Este vorba de o
descrcare momentan a tensiunii i nu o atitudine-ghid
n creaie ci, o trezire la o contiin faptic, ce d
prioritate
spiritului,
mobilizatoare,
evitnd
90

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


superficialitatea, pasul greit, alegndu-i materialele i
uneltele zidirii ncrederii n via. n limbaj laic aceasta
nseamn: dect s plec la o treab cu oameni care m
ncurc, mai bine muncesc singur.
Aceast Mortua Est! a fost trimis de Eminescu
la Convorbiri literare la vrsta de 21 de ani, nsoit de
o scrisoare, n care i d dezlegare lui Iacob Negruzzi s
tearg ce vi se va prea bun de ters, deci autorul
putea s se dispenseze estetic de versul final, dar nu a
fcut-o, datorit verticalitii sale de caracter.
Demnitatea i luciditatea poetului a dictat dezlegarea
interveniei n text, dar i a conservrii acestui vers
concluziv. n fapt, gestul poetului ine de o logic a
modestiei elementare i constructive, a caracterului ferm.
Cu aceast cheie zalmoxian se poate ptrunde i
sensul finalului la mprat i proletar:
Eterna alergare... i-un gnd te-ademenete:
C vis al morii eterne e viaa lumii ntregi.
= viaa de dincolo de moarte
Moartea etern este nemoartea care face din lume
vis i invers: lumea devine vis i visul devine lume
(Astralis). Tot n acest sens nelegem i versurile:
Chiar moartea nsi e-o prere
i-un vistiernic de viei,
din poezia Cu mne zilele-i adaogi.
91

Constantin N. Strchinaru
Dar, visnd n acest spirit tracic, ntr-o lume att
de distanat de preceptele zeului profet i mare preot,
Zalmoxis, desigur c poi fi etichetat drept ridicul.
Chiar Eminescu ne-o spune: a visa echivalnd cu a avea
doruri, iluzii, fantezii creatoare:
Iar n lumea cea comun, a visa e un pericul,
Cci de ai cumva iluzii, eti pierdut i eti ridicul.
Aceste versuri, ca attea alte idei eminesciene, au
valoare profetic sine die, ca cele adresate strii de
copilrie:
Ale tale doruri toate
Numai eu tiu s le-ascult (Dorina),
n care doruri poate fi nlocuit cu visuri, fr a altera
coninutul.
Dor-Visul categorie estetic nu este o schem
preconceput. i dac visul-dor nu-i o schem
prefabricat, nseamn c libertatea acestei isotopii este
recreatoare, investigatoare, generatoare de intuiii liricoideatorii, care presupun i nevoia de interogaie i de
lacrim, ca remediu, cum spune Baudelaire, nos
impurets, similar, Goethe a spus-o mai direct. Omul n
general, creatorii de art ndeosebi, au nevoie de tatonri
ale ieirii din spaiul n care materia i patima constrng,
voindu-se guvernatoare. Aceasta mai nseamn c
92

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


trebuie s privim realizrile estetice n substratul lor etic,
implicat, nelegnd mai bine de ce Eminescu se
ntreab: Unde-i nemurirea lumii? Unde-i! Oare este?
Este-o mrire sau un vis negru i strlucit ce-nvinge n
lunga existen?... n oximoronul negru i strlucit, al
doilea termen are preeminen. Aa-l detecteaz spiritul
i-l impune axiomatic realitatea: lumina disloc
ntunericul i nu invers.
Am spus c iluziile, fanteziile, intuiiile
creatoare, aripile, pot substitui termenul visul. Dac
Eminescu le folosete mpreun, este pentru a accentua
prezena lor i nuanarea visului-dor. Necunoscutul,
aparent este ntunecat. n esena lui real e plin de
lumin, de datele cunoaterii neaduse nc n sfera
receptivitii, ca i cum le-ar fi avut n cunoaterea
intuitiv i au alunecat n subcontien, n depozit:
n visuri i iluzii, pe marginea uitrii,
Trec i se pierd n zare ca psrile mrii.

Psrile sunt ntruchipri ale vis-dorurilor,


uneori, numite de poet i iluzii, cu o nuan mai terestr,
dar marginea uitrii este nemrginea neuitrii, a mrii,
a vrfului de aripi al condorilor, care n rotirile lor
cereti, iau prelungirea razelor de soare, cuprindere a
necuprinsului; se pierd n zare, se pierd n lumin,
asimilate fiind de lumin, ca spaiul i timpul la Kant =
asimilate conceptual reprezentrilor luminii din tabloul
93

Constantin N. Strchinaru
paradisiac i biografic mitizat n poezia O,-nelepciune,
ai aripi de cear:
n viaa mea de cntece-nsoit
Se scuturau flori albe de migdal,
Lumini i flori gndirea mea sucit.
O stea purtam pe fiecare val.
Astfel duceam viaa-mi poleit
De raza lunii i de aur pal
n valea viselor codri de cnturi
Und-arfe arbori suspinau n vnturi.
Acest col edenic este scldat de lumina n care
visul poetului este n largul su, izvodind, cum spune i
Bcquer, poesia, musica, vigor y color. Gndirea mea
sucit nseamn gndirea poetului n spirala viziunii
poetice a tot i a toate cuprinztoare.
n aceeai poezie, Eminescu afirm c n absena
iubirii autentice istoria lumii poate deveni un vis
amar amgitor:
i dac nu-i nimic dect prere
Tot ce suspin inimei amor,
Istoria cu lungile ei ere
Un vis au fost amar amgitor.

94

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


Trecerea de la elogiere la suspiciune, de la
judeci absolute la capcanele ndoielii, de la drum la
crare, nu nseamn un compromis, dup cum nici
decizia, tot ipotetic, a Luceafrului de a renuna la
nemurire, nu nseamn i traducerea dorinei sale
momentane n fapt. Aceste ieiri n spaiile nimnui sunt
mai degrab aventuri n cadrul aceleiai aventuri
(Georges Poulet). Sunt pante unde-s posibile doar
crrile, adncului n sens baudelairian = suitor .
Istoria cu lungile ei ere este durat, atestat de
consensul general i promovat ca atare, salvat aa cum
visul ntrupat, intrat n poem, salveaz de anonimat i
efemer, lucruri, evenimente, idei, stri emoionale...
Contactul cu visul concretizat ne confer un plus de
contiin de sine i de altul care, de fapt, este plusul de
sensibilitate n msur s rspndeasc lumina asimilat,
reflectat n sensibilitatea omului umanizat. i nu acesta
este miracolul artei, n recuperarea fiinei umane?
n nfptuirile sale, visul categorie estetic,
transgresare a dorinei n realitate, este o iubire dus
pn la fuziunea cu obiectul dorit al dragostei: iubita,
semenii, natura..., ntr-un cuvnt componentele existenei
n ierarhia lor penetrate cu fidelitate de substratul lor
etic, cu sinceritate, trire, dobndind atributul de iradiere
= rspndire a luminii, personalizndu-le, salvndu-le
din cotidian, din monotonie i ameninarea perdiiei.
Cnd Eminescu scrie: i-am visat odat s fiu poet...
Un vis..., el exprim dorul-vis, care s-a i realizat, pe
95

Constantin N. Strchinaru
deplin n eternitate i ntru superiorizarea lumii, citindul, nvndu-l, trindu-l.
Atitudinea contemporanilor fa de arte i fa de
creatorii lor trebuie s fie una recunosctoare, ilustrativ,
modelatoare, meliorativ...
Aceeai atitudine l face pe poet s asimileze pe
unii dintre contemporanii si cu ignorana, cu ntunericul
prin care el se mic, luceafr n noapte, ca n poezia Cu
gndiri i cu imagini:
Urmrind prin ntuneric
Visul vieii cel chimeric,
idealul care, prin natura sa, ne cheam fascineaz,
nnobilndu-ne.
n modestia sa, intrat n proverb, poetul nu dorea
osanale, se considera un om printre oameni, ca i
Bcquer, dar mereu n fruntea lor, ca geniu, cum ne-o
destinuie, nu numai n Luceafr, ci i n alte poezii ca
O, sting-se a vieii...:
Eu nu m simt deasupra i nu sunt dedesupt,
horaian, tritor al principiului aurea mediocritas (Ode
II) = calea de mijloc e de aur > moderaia, echilibrul
socratic, ce-l face pe om guvernatorul su, cum afirm
tot n acest poem:
96

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


Viaa, moartea noastr noi le inem n mni,
Pe ele deopotriv noi ne simim stpni,
Componenta paideic a dor-visului: proces
ascensional i permanent umanizator:
O, eu nu cer norocul, dar cer s m nv
Ca viaa-mi pre s aib i moartea s-aib pre,
S nu zic despre mine ce omului s-a zis:
C-i visul unei umbre i umbra unui vis.
(Ibidem),
fcnd din om, msur a tuturor lucrurilor (Protagoras
din Abdera)
Contient c, totui, prin aceast lume a
indiferenei, ingratitudinii i a inversrii scrii valorilor,
el trebuie s-i poarte visul minunat, concretizat n oper,
poetul se ntreab n poezia Desprire:
La ce statornicia prerilor de ru,
Cnd prin aceast lume s trecem ne e scris
Ca visul unei umbre i umbra unui vis?,
ultimul vers reluat n O
neinterogativ:

sting-se

vieii... ,

S nu zic despre mine, ce omului s-a zis,

C-i visul unei umbre i umbra unui vis...


Esena semnificativ acestor versuri este:
binecunoscut n versiunea latin, din Eclesiast
97

Constantin N. Strchinaru
Vanitas vanitatum et omnia vanitas (n ebraic: Haveil
havulim hacoil haveil, tr. deertciunea deertciunilor
i toate sunt deertciuni), folosit tematic i reflexiv n
unele momente contemplative de marii poei ai lumii i
de Miron Costin n Poema lumii, perioada autoexilului
polonez.
Poetul ia distan metafizic fa de iubit, via,
moarte, destin, n circumstanele unui eveniment afectiv,
care i mpinge, pe unii, la suicid... i totui, poezia se
ncheie luminos, printr-o portretistic angelizant, care
d msura naltului caracter al poetului i a luminiscenei
din visul-dor.
Binaritatea senintate-nnourare, cnt-plns,
elogiu-imprecaie, exprim structura prismatic a
psihicului uman, cruia Eminescu nu ncearc s i se
abstrag. Micarea apelor, ca i a aerului, i are
meandrele ei, similare psihicului uman. Linearitatea l-ar
scoate din condiia geniului. Or, el cu:
A firii dulce limb de el era-neleas
i l umplea de cntec cum l umplea de dor.
(Codru i Solon)
Unda emoional care guverneaz eul liric i are
amplitudinile ei, plus i minus, este bipolar, aa ca
frecvena vocalelor n poezia La Bucovina, scris cu
distan metafizic i paradigm analitic-reflexiv:

98

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


Ale sorii mele plngeri i surse,
ngnate-n cnturi, ngnate-n vise.
Patrulaterul astfel cristalizat din elemente
antitetice: plngeri-surse, cnturi-vise, este imaginea
istoric a rii de Sus i a paradigmei vieii poetului,
care nc de la vrsta de 16 ani se identific acestei
provincii, dorindu-i:
S-mi visez o soarte mndr de-al meu nume
i de steaua mea.
Bucovina! ara de Sus! Cernuiul! Ora intrat n
mitologia Eminescu i prin poemul La mormntul lui
Aron Pumnul, venerabilul su dascl. Bucovina lui
tefan cel Mare i Sfnt i a tuturor romnilor, aprai i
unii de duhul Voievodului i de visul Poetului.
Dor i vis, care ne adun de peste tot, pe i sub
aripa lor, sporindu-ne ncrederea n viitor i-n noi, dor
care-l mistuie pe Poet:
De-al meu propriu vis
Mistuit m vaiet (Od n metru antic),
al crui ecou l asimileaz Ctlina n Luceafrul:

99

Constantin N. Strchinaru
i de asupra mea rmi
Durerea mea de-o curm,
Cci eti iubirea mea denti
i visul meu din urm,
fcndu-ne mai cunoscui n lume, aa cum el gigante
sueo (marele vis) l poart spiritual pe Bcquer n
lume.
*
* *
Visul bcquerian are atributele Luceafrului:
stea rtcitoare, sgeata ce ptrunde, sgeat a
spiritului, necunoscuta esen, glas gigantic, imn
nemrginit i ciudat, inel nevzut, freamt de
sruturi i bti de aripi, cu privirea spre cerul poeziei,
suflet al sufletului (alma del alma!).
Yo soy un sueo (eu sunt un vis), un sueo
de la poesa pura (un vis al poeziei pure). Acesta-i
minunatul vis-dor al poetului Bcquer, i ct este de
nrudit cu cel eminescian! Rspndit n toate elementele,
ipostazele vzute i nevzute, nelese i nenelese ale
Universului lor spiritual. El suie i coboar, se duce i
vine btnd din aripi, trezind, orientnd, antrennd
semnificaiile existenei prin poezie i spre poezie, la
unitatea din armonie, ca n Rima XVIII:

100

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


Oh, si las flores duermen,
qu dulcsimo sueo!
(Oh, cnd florile dorm,
ce vis fr pereche!)
sau ca n primele versuri ale Rimei XXV:
Cuando en a noche te envuelven
las alas de tul del sueo
(Cnd n noapte te nvluie
undele mtsii visului)
Se observ c substanele, calitile, aciunile se
lumineaz luminnd i dobndesc o personalitate, o
semnificaie care face din noapte zi cu ajutorul visului. O
energie discret, miraculoas, le ptrunde, le d alt duh,
o alt nfiare: florile devin nemuritoare, valurile
devin aripi, unde ale spiritului, care fac din tul, din
aceast mtase fin freamt, respiraie a cerului nopii de
Snziene, aerul mbtat de parfumul florilor de busuioc
i romani, de drgaic i faguri de miere, iar la
noche nu mai este noapte, ci o feerie a cerului plin de
stele i de luna, regina umbrelor din Legende, la
reine des ombres la Victor Hugo, lun, tu, stpn-a
mrii la Eminescu... Noapte alb spune Eminescu,

101

Constantin N. Strchinaru
iar Bcquer o vede ca ziua, cu ochii visului su, ca n
Rima LXVII:
Qu hermoso es ver el da
coronado de fuego levantarse,
y, a su beso de lumbre,
brillar las olas y encenderse el aire!
n romnete:
Ce frumos e s-i vezi zilei caierul
de-aur splat n flcri de lumin
i s-i auzi srutarea divin
cnd smluie mrile i-aprinde aerul!
Ieire auroral, existen n eternitate.
Metamorfozele micrii, ale splrii de umbre, ale
cristalizrii... Un spaiu al fericirii, trit n visare,
interiorizat emotiv, n semnificaiile lui sublime, prin
impulsul dorului:
Que hermoso es, quando hay sueo
= Ce frumos e cnd visul domnete...,
el, nsoitorul, deschiztorul de cale i ghidul,
nfptuitorul transgresiunii spre nemurire, prin splarea
de semnele nopii, de semnele morii. Poetul ar vrea s

102

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


viseze toat viaa i s se despart visnd de viaa fizic,
dup cum destinuie n Rima XLVIII:
Cuando podr dormir con ese sueo
en que acaba el soar!
= Cnd voi putea s dorm cu acest vis
n care s mor visnd!,
deci n care s nu mai mor, s intru n eternitatea
idealului, absolutului, mplinirii destinului geniului. O
moarte nemoarte, o intrare n lumea linitilor: S-mi fie
somnul lin, ca la Eminescu, n Mai am un singur dor.
Acest vis al altitudinilor, al esenelor, al
existenei n lumina absolutului, este un vis al arderilor
profunde. Visul - pasre, cel care duce i aduce prin
micarea aripilor sensibilitii armonia. Poezia care
nsenineaz, umanizeaz chiar i prin lacrimi, care ne
arat profunzimea cerului senin din ochii copilului i
zmbetul lui serafic, semnificaia braelor sale ntinse
spre dragostea mamei trecute prin neneles de fericitele
dureri ale crerii de via = nemoarte. Visul se nate din
vis, ca zborul din zbor, ca poemul din poem, totul
petrecndu-se n sferele infinite ale spiritului.
Visul, misionar al Logosului, talentul n ardere
voltaic unind creator Inspiraia cu Raiunea suprem
de dincolo de raiunea comun, plat, opac, ntr-un
nesecat i axiomatic izvor dttor de armonii, izvoditor
de intuiii (Henri Bergson, LEvolution cratrice). Pe
103

Constantin N. Strchinaru
aceste chei de bolt, Inspiraia i Raiunea, luminate
etic i estetic, le destinuie Gustavo Adolfo Bcquer n
Rima a III-a, pe care o redm n ntregime, mpreun cu
traducerea noastr:
Sacudimiento extrao
que agita las ideas,
como huracn que empuja
las olas en tropel;
Murmullo que en el alma
se eleva y va creciendo,
como volcn que sordo
anuncia que va a arder;
Deformes siletas
de seres imposibles;
paisajes que aparecen
como al travs de un tul;
Colores que fundindose
remedan en el aire
los tomos del iris
que nadan en la luz;
Ideas sin palabras,
palabras sin sentido;
cadencias que no tienen
ni ritmo ni comps;
104

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


Memorias y deseos
de cosas que no existem;
accesos de alegra,
impulsos de llorar;
Actividad nerviosa
que no halla en qu emplearse;
sin riendas que le gue
caballo volador;
Locura que el espritu
exalta y desfallece;
embriaguey divina
del genio creador...
Tal es la inspiracin.
*
Gigante voz que el caos
ordena en el cerebro
y entre las sombras hace
la luz aparecer;
Brillante rienda de oro
que poderosa enfrena
de la exaltada mente
el volador corcel;

105

Constantin N. Strchinaru
Hilo de luz que en haces
los pensamientos ata;
sol que las nubes rompe
y toca en el zenit;
Inteligente mano
que en un collar de perlas
consigue las indciles
palabras renir;
Armonoso ritmo
que con cadencia y nmero
las fugitivas notas
encierra en el comps;
Cincel que el blogue muerde
la estatua modelando,
y la belleza plstica
aande a la ideal;
Atmsfera en que giran
con orden las ideas,
cual tomos que agrupa
recndita atraccin;

106

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


Raudal en cuyas ondas
su sed la fiebre apaga;
oasis que al espritu
devuelve su vigor...
Tal est nuestra razn.
*
Con ambas siempre en lucha,
y de ambas vencedor,
tan slo al genio es dado
a un yugo atar las dos.
n romnete:
Tainicul impuls unete
i trezeste idealuri,
ca un uragan ce crete,
strnind valuri dup valuri;
Freamt ce-n adnc de duh
se ntinde uimitor,
ca vulcanul spre vzduh
tind cale cilor;
Alte forme n suiuri
unor siluete stranii,
flori ce-apar n curmeziuri
pe o pnz ce-o es anii;
107

Constantin N. Strchinaru
Vii culori ce se-mpreun
i se-ngn-n largul cer,
curcubeul care-adun
al luminilor mister;
Idei fr de cuvinte
i cuvinte nerostite
ritm nscut mai nainte
de-a fi spus pe ocolite;
Amintiri, dorini la strns
de ceva ce nc nu e,
chef ncins la sfntul plns
cnd pe-un alt trm se suie;
Fptuiri fr popas
satisfacie i spor;
fr fru, altfel de pas
are calul zburtor;
Transa spiritului plin
de avnt mntuitor;
neneles extaz divin,
geniul, geniul creator...
Inspiraia e zbor!
*

108

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


Glas gigantic ce din haos
face ordine n minte,
ntre-al umbrelor repaus,
trece ziua n cuvinte.
H de aur necuprins
i-o puternica-nfrnare
cci n gnd dac-i aprins,
cu-armsarii d s zboare;
Raza ce cresteaz norii
gndului mereu grbit;
soare care-aprinde zorii
cnd se suie la zenit.
Mna neleapt care
strnge perle-n coliere,
aducnd la ascultare
ce e-mprtiat n ere;
Ritm armonios, msur,
nume, note care salt;
tot ce este n natur
i s-adun laolalt;

109

Constantin N. Strchinaru
Dalta care muc-n stnc
fcnd liniilor cale,
frumuseea cea adnc
iese-n forme ideale;
Ceruri care se rotesc
armonii, lumi de idei,
ca atomii care cresc,
nfrindu-se-ntre ei.
Un torent care-n vltoare
arde setea ce s-a-ncins;
raz cptnd vigoare
de la spiritul ne-nvins...
Judecata e o stare!
*
Cu-amndou am luptat
cot la cot, invingtor,
cci doar geniului i-e dat
s le-adune-ntr-un izvor.
O ntreag estetic metaforizat se manifest in
identificarea visului dor existenial, cu procesul
poietic, cu poemul, cu spiritul poetului emoie i gnd,
armonie cnt, asemenea lui Eminescu. Tainicul
impuls i ascunde cauza, dislocnd inerii, demolnd i
110

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


reconstruind ca ploile, zpezile, vntul i mrile iniiatice
ale lui Saint-John Perse, trezind idei, crend armonii.
Realizri sublime. Visul nsctor de visuri, trecnd peste
abisuri, crend paradisuri. Uragan, vulcan, idei fr
cuvinte, fptuiri fr popas, sunt festiviti ale
spiritului, intens ardere etico-estetic, revelaie, extaz
divin. Popas sublim. Tot acest registru ideaticoemoional atest activitatea geniului creator prin
inspiracin i razn, aripi ale visurilor dor, categorie
ontologic la aceti poei, poezia dintre i de deasupra lor
intrnd n memoria lumii i n eternitate.
n partea a doua a poemului apar atributele
factorului ordonator al universului elogiat, puse n
micare de raiunea revelat. Receptnd unda
emoional, meliorativ, extazul primei zile din Cartea
Facerii: 1. Dumnezeu a fcut Cerul i Pmntul; 2.
Pmntul era gol. ntunericul hlduia. Duhul lui
Dumnezeu se purta pe deasupra apelor (cea dinti
micare de aripi a visului-dor, a inspiraiei spre extazul
divin al geniului creator); 3. i a zis Dumezeu: S fie
lumin! i a fost Lumin. (aripa raiunii intr n aciune
ascensiv, producnd revrsarea de lumin din partea a
doua a poemului). n finalul ansamblului apare din nou
aceeai luminoas cunoatere prin inim a geniului
creator.
Visul este o prezen sensibil i activ n
recrearea existenei, dup cum ne-o afirm Bcquer n
Rima LXXX:
111

Constantin N. Strchinaru
Es un sueo la vida,
pero un sueo febril que dura un punto;
cuando de l se despierta,
se ve que todo es vanidad y humo...
Ojal fuera un sueo
muy largo y muy profundo,
un sueo que durara hasta la muerte...!
Yo soara con mi amor y el tuyo.
n romnete:
Viaa este-un vis aparte
abia-l vezi i-a disprut;
cnd viaa de vis se desparte,
totu-i deertciune i lut.
Dea Dumnezeu s fie un vis,
profund i nesfrit a vrea!
S visezi c-s n paradis
cu dragostea ta i a mea.
Primul vers apare si la Eminescu, n ultimile
cuvinte ale epopeicului Memento mori, ntr-un context
de care am mai vorbit. i Srmanul Dionis, n refleciile
sale, ncearc s identifice visul cu viaa, dar Bcquer
este mai categoric: La vida es sueo, vanidad y humo
(Viaa este vis, deertciune i lut). Viaa: vis, creaie,
iubirea crerii, poet i poezie, contopii n marea unitate
112

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


a Luminii, din Cartea Facerii, a Luminii sacre care
sacrific i sanctific, eterniznd. Finalitatea visului n
marul aciunii: trezie i trezvie. Contiin de sine i de
altul, solidaritate, armonie, salvare, visul-dor via,
iubire generalizat. Poetul l ateapt n nemarginile
sufletului su, n spaiul tainic, enigmatic, al Supraeului
liric, acolo unde ncolete, germineaz, ca apoi s
devin floare i fruct, lumin, cum afirm Bcquer n
Rima LXII:
Primero es un albor trmulo y vago,
raya de inquieta luz que corta el mar;
luego chispea y crece y se dilata
en ardiente explosin de claridad.
La brilladora lumbre es la alegra,
la temerosa sombra es la pesar.
Ai! En la oscura noche de mi alma,
cundo amanecer?
Traducerea:
nti aurora plpnd tremurat
cu raza de lumin ce taie n lung marea;
apoi scnteia crete, se dilat
i aprinde cu vpaia deprtarea.

113

Constantin N. Strchinaru
Lumina-i veselia care, crescnd mereu,
i terge suprrii toi fiorii;
dar oare-n infinitul sufletului meu,
cnd oare s-or aprinde antenele aurorii?
Noaptea sufletului este infinitul necunoscutului
Eul profund, adncul existenei, al inepuizabilului,
enigmaticului incontient: zonele abisale blagiene.
Poezia este mai degrab o fenomenologie a
spiritului, a sufletului (Gaston Bachelard). Poetul i
spune impropriu noapte a sufletului, sintagma e
motivat de limitele cunoaterii noastre i de nelimitele
netiutului (=linconnu chez Baudelaire), dar acest spaiu
interior este greu de lumina ce nu se vede din cauza
condiiei umane ingrate i a materiei trenante a mulimii
neuronilor neintrai n act (actio-nis > aciune). Sintagma
utilizat de poet este o metafor al crei adnc poetul
vrea s-l sondeze cu zorii visului, ieind la suprafa cu
lumina n toate binefacerile ei (contemporanul
Baudelaire, la fel! vz. Voyage!).
nelegem de ce amarul existenial ne stoarce
lacrimi, acele nevzute lacrimi ale dramei cunoaterii,
ale limitelor carcerale care ne amenin cu toi dinii
ispitelor regresiunii. n Rima LXVIII Bcquer d n
vileag o autentic trstur a existenei noastre: Triste
cosa es el sueo que llanto nos arranca (Trist este visul
care ne face s plngem) i atunci poetul se adreseaz
micrilor mrii = valurilor, cerndu-le s-l ia cu ele n
114

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


adncurile cerului lor. Poetul i exprim, n cele din
urm, teama ontologic de a nu rmne singur cu durerea
limitelor. Rima LII este ilustrativ:
Olas gigantes que os rompis bramando
en las playas desiertas y remotas,
envuelto entre la sbana de espumas,
llevadme con vosotras!,
pe care o traducem:
Valuri gigantice care v spargei gemnd
pe ndeprtatele plaje pustii,
nvelit n aripi de spum, cntnd,
luai-m cu voi n venicii!
Cu aceeai dorin de evadare din attea
suferine, Eminescu implor aceleai metafizice valuri
n Ce suflet trist:
Cum nu se simte blestemat
De a duce-n veci nevoi?
O, valuri ale sfintei mri,
Luai-m cu voi!.
(1880, n ed. D. Murrau, vol. III, p. 13);
sau n finalul la Din castel privind apusul:
115

Constantin N. Strchinaru
Spre castel de-a pururi ochii
I-a av de nu m-a teme
Apa mrii
n adncu-i s m cheme
Acelai verb, acelai semn vocativ, aceeai
dorin profund. La malurile acestei sfinte mri a
Sinelui primordial, n linitea serii nirvanice din faa
veniciei i-n preajma codrului btut de gnduri,
Eminescu dorea, n Mai am un singur dor:
Pe-ntinsele ape
S am un cer senin,
s-i fie lsat somnul lin, mioritic de senin, troienit doar
de aduceri aminte, n care dorina din Od n metru
antic, n care:
De-al meu propriu vis
Mistuit m vaiet,
s fie redat lui nsui, sinelui divin:
Pe mine, mie red-m,
pentru c:
Focul meu a-l stinge nu pot
Cu toate apele mrii
visul s devin eternitate dobndit.
116

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


Aventura valurilor salvatoare este aventura
dorului vis cu toate ntruchiprile acestui tot spiritual.
O aventur care se lumineaz umaniznd. Traversarea
contiinei, trezirea subcontientului, sondarea
incontientului sunt micri ale sufletului. Visul
categorie estetic, red aceast dinamic alchimic,
enigmatic, revelatorie, concretizat n poezie, arta
sensibilizrii fiinei umane prin cuvntul ncrcat de
emoie i sens, n euforiile tinuite trezitor de iubirea
cuib de armonii.
Va veni o vreme cnd lumea va nelege c nici o
salvare nu este posibil n afara armoniei, a conceptului
de mpreun, i atunci va face mai mult loc poesiei n
societate, iubirii cretine n via. Eminescu i Bcquer
sunt printre noi i naintea noastr. Luminnd i lrgind
traseul. S-i urmm!..., optindu-le poeziile ca pe nite
rugciuni mntuitoare, prin rezonana efectelor
nencpute n cuvinte.

117

Constantin N. Strchinaru

Armonia eminescian i becquerian sunt


de natur divin
Tu eti o und, eu sunt o zare
(Mihai Eminescu, Replici)
Onda sonante, cometa errante
Eso soy yo
Gustavo Adolfo Bcquer, Rima XV)

Sunt opere care, prin perfeciunea lor, intr ntr-o


relaie obsesiv cu receptorul, direcionndu-i demersul
interpretativ.
Dispunerea i varietatea interioar a universului
ideatic emoional eminescian i bcquerian sugereaz o
figurare alpin. Versani i cote. Acces i inacces. Sens
ascendent. Mister. Toate liniile se ntlnesc la zenit, n
absolut, acolo unde domnete armonia, ca rezultat al
inspiraiei revelate, al arderii interioare, n spirit: La
poesia es una qualidad del espritu (Bcquer, Carta
literraria a una mujer).
Dimensiunea i unghiul pantelor distribuie
temerarii pe diverse niveluri de nelegere, receptare,
fascinaie, de vibrare a inimii, care l apropie pe a
nelege de originalul intelego, in-te-lego, adic a citi n
tine ecoul, efectul produs de un fenomen, n cazul de
fa, esteticul nepervetit, frumosul edificat etic, sublimul,
se poate astfel afirma c nu este neaprat nevoie s fii
118

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


astronom ca s trieti fenomenul cosmic. Mai mult
chiar, s-ar putea ntlni cercettori ai spaiului sideral
care, copleii de cifre, raiune, calcule, s vibreze mai
puin dect pstorul din geniala Balada doinei, a lui
Nichifor Crainic, n care:
cu bta proptit-n pmnt,
n omul din lun se vede rsfrnt,
dublat n simire i fapt:
ciobanul din lun ngn oierul
i umple cu doine pmntul i cerul,
meritndu-i elogiul poetului:
Evlavie ie, rapsod singuratic
Atins de Arhanghel cu sfntul jratic!
nfrnt de obid cnd doinii te drui
Durerea cntat ne-o-mpari fiecrui...
Iat, la Eminescu, mediul su mioritic din Clin
(file din poveste) :
De treci codrii de aram, de departe vezi albind
-auzi mndra glsuire a pdurii de argint.
Acolo, lng izvoar, iarba pare de omt
Flori albastre tremur ude n vzduhul tmiet...
119

Constantin N. Strchinaru
Suntem n sfera sublimului, a misterului revelat.
Suntem n preajma sacrului, martori la botezarea n
lumin a inspiraiei, fapt divin, tain. Harul
dumnezeiesc n aciune re-creatoare, capacitatea
spiritului de a se integra n univers, de a-l asimila i reda
armonios omenirii.
Ce cuvnt ar putea lipsi sau ar putea fi schimbat?
Ce not s-ar putea intercala n acest fragment de
simfonie edenic? Vizualul nfrit cu auditivul i
olfactivul: vezi, auzi, glsuire, tmiet, ca n ultimul vers
al celui de-al doilea catren al preacunoscutelor
Correspondances ale lui Baudelaire. Cromatica
luminoas: aram, argint, albind, omt, albastre,
susinut de refereni substaniali i de explozia vocalelor
deschise, acest spaiu idilic, muzical pictural, ptrunde
printr-o micare ritmic, integratoare n univers. Recreare prin iubire, eufonie, n perspectiva universalizrii
i a nvenicirii, conform fenomenologiei lui Bachelard,
n care toposul elogiat se dilat, asimilndu-se
cosmosului, contopindu-se spiritului: Poezia este mai
degraba o fenomenologie a spiritului, a sufletului... Iar
sufletul este un cuvnt nemuritor. Bcquer o spune mai
comprimat: La poesia es el amor y el amor es la
religin, loro espression es espritu (Rima I):
Yo s un himno gigante y extrao
que anuncia en la noche del alma una aurora,
y estas pginas son de ese himno
cadencias que el aire dilata en las sombras.
120

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


Yo quisiera escribirle, del hombre
domando el rebelde, mezquino idoma,
con palabras que fuesen a un tiempo
suspiros y risas, colores y notas.
Pero en vano es luchar, que no hay cifra
capaz de encerrarle; y apenas, oh, hermosa!,
si, teniendo en mis manos las tuyas,
pudiera, al odo, cantrtelo a solas.
Traducerea:
Eu sunt un imn universal peste sumbra
putere a nopii, cnd aurora
acestor pagini ncing hora
n ritmul zorilor ce subiaz umbra.
mi place s scriu despre aceast lume,
uneori cu soare, alteori cu nori,
metafore care, ntr-un timp anume,
au fost doar suspine, zmbete, culori.
n zadar semnez astre fr numr
de-acu-s gata, zn, s m-arunc n mare
salvndu-m aripile ce mi cresc la umr
i m fac s-ascult simfonii solare

121

Constantin N. Strchinaru
Dilatarea spaiului prin elogiere (iubire),
fuzionare cu Universul, nseamn unda emoional
(Jean Rousset), adica iubirea de ceea ce iubesti
integrndu-te, trirea Logosului prin intermediul
vibraiilor
interioare de care vorbete i Jan
Starobinski n Jean-Jacques Rousseau la
transparence et lobstacle *DOOLPDUG1 .
n acest Splendor ordinis (Sf. Augustin), arta,
contemplaia sensibil nu e altceva dect actualizarea
emoional a dogmei despre prezena de imensitate a
lui Dumnezeu n lume, afirm apologetul martir
Nichifor Crainic (Nostalgia paradisului), iar Dogma este
mister revelat, singura form eliberatoare de
nelinitile noastre, completeaz neleptul Petre uea,
i el martir (ntru Dumnezeu i neamul meu).
Proces spiritualizant, ndumnezeitor, intrare n
Rai pe o deschidere de plai, unde Cuvntul unete
pmntul cu cerul ntr-o beie a deplintii,
completeaz contemplativul Emil Cioran, scriind despre
Saint-John Perse. Misterul, extazul aripilor deschise, al
zborului spre altitudini i certitudini, unde norii i rotesc
condorii spre nemarginile luminii care-i revars n lume
sporii bucuriei de a tri n puritate.
Cremene i amnar, har fr hotar, armonia
eminescian i becquerian poart semnele celei edenice.
Strlucirile de la suprafa sunt reflexiile din adncuri.
Conexiunea dintre Eul profund, cuget i expresia
lingvistic trezete emoional starea de graie. Numai
122

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


firile structural-dezagregante, frustraii, ateii, autonomii,
care se cred buricul pmntului, magister dixit!, pot
inversa unghiurile de concepere i percepere a axiologiei
divine. Triunghiul dumnezeirii este echilateral, imaginea
armoniei, iar armonia eminescian i becquerian urc
spre sursa ei demiurgic Transcendentul leagnul
aspiraiilor.
Centrat pe iubirea trit sacerdotal, ea unete i
unific deschiderea ei spre umanitate, spre
Universalitate, este sugerat pitagoreic de cifra de la
nceputul cuvntului scris cu majuscul. A vedea
fenomenele cu ochiul poetului nseamn a le face s se
integreze armonios n marele Tot, n perspectiva
nvenicirii. Nimeni nu aude mai bine deschiderea i
respiraia florilor ca poeii, cuvnttori, muzicieni i
naintemergtori. Tatl Ceresc i trimite pe pmnt s
profeeasc, s ntemeieze, reconcilieze, nfreasc i s
refac, prin iubire i har estetic, armonia agresat de
nevolniciile celor fr dumnezeu. Cnd afirmm c
lumea vine i se-nchin poeilor, cci prea vdit ei sunt
cum Noica a rostit, lumina ce ne ilumin, nseamn c
mulimile vd n aceti furitoti de armonii calea salvrii,
alternativa dinuirii, intrrii n viitor i n Raiul care
absoarbe supremele aspiraii ale sufletului romnesc
(Nichifor Crainic). Mulimile i aclam, i elogiaz i i
ascult, avnd nevoie de poezie ca de aer. Omenirea a
neles din strvechi timpuri c misterul rostirii lor
izgonete forele rului, alung moartea, face loc
123

Constantin N. Strchinaru
nseninrii, regenereaz, scoate fiina uman din
anonimat i pierzanie. i d demnitate, rost, un renume,
cum scrie Ovidiu: Carmina quam tribuent fama
perennis erit (Amores). i d nemurirea, prin mesajul
etern al armoniei exemplificate, idee reluat de Lucanus,
tot poet latin i adversar al demonicului Neron:
O, sacer et magnus vatum labor omnia fato
Eripis et populis donas mortalibus aevum
(Pharsalia),
asimilm pe carmina vatum i nelegem de ce poeta
vates nseamn poei, cntrei, dar i profei. Sorgintea
divin a armoniei poetice st n calitatea, subliniat de
Lucanus, de a smulge destinului tot ceea ce poate
nnemuri oamenii i popoarele, verbul subliniat
nsemnnd i a imortaliza, a nvenici, dar i a nrudi,
a nfri.
De la primele versuri ale oricrei poezii
eminesciene, o stare extatic, o muenie revelatorie ne ia
n stpnire, eliberndu-ne, ferindu-ne de infatuare,
orgolii, invidii, ur i desprinzndu-ne de contingent,
mutndu-ne dincolo de aceast vale a plngerii. Un prea
senin fior, o subtil religiozitate convertete bucuria
receptrii n fericire, ajutndu-ne s nelegem c exilul
acestei existene terestre este cauza spleen-ului nostru i
consecina violentrii armoniei divine prin alunecarea
noastr din inocen, din starea de copilrie-categorie
124

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


moral (tat mental, Paul Valry) i condiia ntoarcerii
noastre n Rai, eliberai de nostalgia care de-attea ori ne
ncearc.
Pluralitatea semnificaiilor armoniei poetice duce
fantezia i constelaiile ei spre unitatea dinti a omului
Chip i asemnare a lui Dumnezeu. Comutarea
impulsurilor pe resorturile interioare aprinde socratic
farul la rmul pe care nzuim s ne regsim Sinele
divin, sufletul primordial, izvorul virtuilor i
virtualitilor, soluia dualitii Eu- NonEu, aa cum cere
Eminescu n finalul poemului Od n metru antic i
care-i aduce n pagin, nu trebuie s-o evitm:
Nu credeam s-nv a muri vrodat;
Pururi tnr, nfurat n manta-mi,
Ochii mei nlam vistori la steaua
Singurtii.
Cnd deodat tu rsrii n cale-mi,
Suferin tu, dureros de dulce...
Pn-n fund bui voluptatea morii
Ne-ndurtoare.
Jalnic ard de viu chinuit ca Nessus,
Ori ca Hercul nveninat de haina-i;
Focul meu a-l stinge nu pot cu toate
Apele mrii.

125

Constantin N. Strchinaru
De-al meu propriu vis, mistuit m vaiet,
Pe-al meu propriu rug, m topesc n flcri...
Pot s mai re-nviu luminos din el ca
Pasrea Phoenix?
Piar ochii turburtori din cale,
Vino iar n sn, nepsare trist;
Ca s pot muri linitit, pe mine
Mie red-m!
(1882)
Gravitatea destinuirii aduce destinul n faa
contiinei analitice, invoc mitologice analogii,
canalizeaz ideile i emoiile n cadena metrului antic al
strofei safice. Poezie scris la 32 de ani, vrsta ieirii
metafizice n lume, vrsta propovduirii. Primul vers are
valoare afirmativ, care trimite la nvenicire. Eternitatea
nu mbtrnete. n mantia olimpian a geniului, ochii
poetului caut spre solitudinea Luceafrului rentors n
locul lui menit din Cer. Ochii vistori sunt gnditori,
n circumstanele distanei metafizice, care face din
solitudine condiia creaiei, a dialogului cu sufletul,
nu a izolrii, singurtii, ci o mai strns legtur cu
lumea i frmntrile ei, rsfrnte-n sensibilitatea
poetului aezndu-l ntr-un mai autentic contact cu
Universul, saudad y soledad, la Bcquer.
Din aceast condiie i monumental poziie a
reflexivitii, poetul descoper esena textului iniiatic,
126

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


pe care-l traverseaz: suferina, d ureros de dulce,
este procesul genetic al poesiei care sacrific i
sanctific. Focul crerii, al purificrii, este istovitor, dar
mntuitor. De nestins cu toate ap ele mr ii, spiritului
SupraEului liric, dor - visului, talentului geniului cu
care se confund. Analogiile mitologice sunt dramatic
edificatoare: Nesus este centaurul inteligent care, nainte
de a muri de sgeata otrvit a lui Herakles, i ofer
Dejanirei, soia acestuia, miraculoasa cma filtru, n
strnsoarea creia avea s moar, nveninat de haina-i,
eroul grec ncununat cu cele mai multe legende vitejeti,
e imortalizat de suferina chin extrem: zeii,
recunosctori, l-au luat n lumea lor. cnd poetul a scris:
pe-al meu propriu rug m topesc n flcri, s-a gndit
desigur la moartea lui Herakles pe rugul acceptat
voluntar i dintre flcrile cruia a suit n Olimpul
nemorii.
Interogaia i comparaia cu Pasrea Phoenix este
susinut i de destinul ei oracular, mitic, solar, de
purificarea prin foc, de eternizare prin sacrificiu, ca-n
gestul pilduitor al lui Iov: voi adormi n cuibul meu, i
ca Pasrea Phoenix voi nmuli zilele mele (Cartea lui
Iov,. 29, 18). Testarea fidelitii fa de Yahve la Iov
este o condiie a nvenicirii, adevr de care este convins
i Emil Cioran n stilul su apoftegmatic, din eseul
asupra capacitii umanizante, sanctificante a suferinei.
n strofa a cincea i ultima, din acest poem,
Eminescu devine categoric ntru limpezirea apelor, a
127

Constantin N. Strchinaru
orizontului tririi, a perspectivelor devenirii, a
cristalizrii traseului spre senintate mioritic a integrrii
n cosmos, n Logosul guvernator al existenei, adus,
prin efort intenional, la starea de armonie. Nepsarea
trist este distana metafizic la care nu te mai
impresioneaz orice vorb-n vnt a crcotailor bntuii
de frustrare. Nu te mai incomodeaz orice fapt comun,
orice accident cotidian. Poetul, care buse pn-n fund
voluptatea morii ne-ndurtoare a vieii terestre,
cere contiinei sale cu care s treac prin Marea de
amar spre Marea linite din Venicie. Este vorba de
Sinele Suprem, vertical, inalterabil, venic. Debarasarea
de Sinele a doua natur, dobndit pe parcursul vieii n
diverse obinuine trenante pentru contiin, fiind
format din straturi aluvionare = improprii,
dezumanizante. De acest Sine ne-ndeamn Iisus Hristos
s ne lepdm, s ne lum Crucea (Suferina) i s-L
urmm ntru nvierea noastr. Eminescu tia c-n acest
sine balast se afl cauza secularizrii oamenilor i a
cderii lor n dizarmonie, n crizele care i macin. De
aici i setea crescnd de Absolutul pur, imagine a
armoniei, pe care poezia se strduie s o refac.
Pentru un coninut de o asemenea gravitate,
poetul a ales strofa safic. Aceasta era cea mai potrivit
ca pondere i ca sobrietate, datorit vechimii ei: apruse
n epoca elenistic sec. VIII-VI cnd frumoasa
Safo, poet aristocrat, nscut n insula Lesbos i
educatoare inspirat de Amor, a unui pension de
128

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


domnioare (muzic, dans, poezie de dragoste i
natur), dup cum afirm Socrate (n Phaidros) i
Plutarh (Dialog despre dragoste), ar fi scris poezii n
aceast strof, prin care i Rug la Afrodita, unicul
poem pstrat ntreg pn azi.
Prin acest model de strof safic (ncercat de
Eminescu i n Murmur glasul mrii, Napoleon)
poetul a realizat o incantaie contemplativ sublim, un
poem att de coerent, consistent i armonios, nct
absena rimei nici nu se observ, ca de cele mai multe ori
la Bcquer. Toate atributele acestui poem memorabil
neag orice influen antic i-l fac unic n poezia
universal. Emoionai de armonia ideatico-liric
eminescian, ne oprim i asupra celor patru catrene ale
poemului Dintre sute de catarge, n care gndurile
cnturile se nfresc ca imaginile i conceptele n
consonantism: Les images fusionnent en concepts et
les concepts se dcomposent et se dsagrgent en
images. Les images nvoquent les tats affectifs et
associs et ceux-ci voquent les images que les a jadis
accompagnes (Dr. t. Odobleja, Psychologie
consonantiste, Librairie Maloine, Paris, 1938, I-er vol.,
p. 466+467) :
Dintre sute de catarge,
Care las malurile,
Cte oare le vor sparge
Vnturile, valurile?
129

Constantin N. Strchinaru
Dintre psri cltoare
Ce strbat pmnturile,
Cte-o s le-nece oare
Valurile, vnturile?
De-i goni fie norocul,
Fie idealurile,
Te urmeaz n tot locul
Vnturile, valurile!
Ne-neles rmne gndul
Ce-i strbate cnturile,
Zboar vecinic, ngnndu-l
Valurile, vnturile.
(1880)
Reluarea analitic-reflexiv a lecturii relev
migrarea semnelor n metasemne, a textului n paratext,
conform
legii
consonantice
a
reversibilitii.
Circularitate. Transfigurarea semnelor n semnificaii i
euritmii este caracteristic armoniei eminesciene, ea
conturnd viziunea onto-estetic a poetului. Este un
complex i subtil proces creator, o alchimie poietic n
care efectele nu se realizeaz static i/sau declarativ.
Efectele artistice sunt generate de elemente universale n
continu ascensiune, ca n poemele lui Saint-John Perse,
pentru care poezia este, nainte de toate, micare
(Roger Caillois). Putem nelege, dac identificm
130

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


micare cu und, vibrare emoional. Interiorizat n
eul profund, semnul devine metasemn prin spargerea
matricei ngust - denotative, elibernd infinita lume a
cuvntului. n aceast alchimie a verbului (Rimbaud),
semnificaiile, multiplicndu-se, dobndesc trsturile
armoniei cu valoare de chei ale Universului, ale
dublului Univers: cosmosul i profunzimile sufletului
omenesc (Gaston Bachelard). n timp ce condiia
semnului este orizontalitatea, condiia metasemnului este
verticalitatea
translingvistic
revelatorie,
arta,
intermediar ntre sine, semeni, univers i Dumnezeu sau,
dup Ren Huyghe, legtura magic dintre fiin i
Fiina infinit: Dumnezeu (Fora imaginii). Pe spirala
emergenei metasemnelor se edific textul poetic a crui
conotaie se universalizeaz deasemenea prin nesituarea
evenimentelor ntr-un anume timp i spaiu. Trei tablouri
pregtesc accesul la sensul fundamental, concluziv.
Coerena semantic a primelor dou tablouri este
structurat pe nivelul bipolar al semnelor: sute de
catarge/psri
cltoare;
malurile/pmnturile;
sparge/nece; valurile/vnturile i inversiunea acestora.
Ideea de micare, comun acestor strofe, extinde
imensitatea marin la cea cosmic, mare i cer fiind
imagini ale aceleiai profunzimi, spiritul uman.
Tablourile sunt formate din elemente sugernd
ascensiunea, sensul nsui al artei i al regsirii noastre.
Actanii catarge, psri, vnturile, valurile,

131

Constantin N. Strchinaru
circumstanii malurile, pmnturile, toate se manifest
ascendent.
ntregul este ns mai mult dect suma prilor,
iar poezia, altceva dect suma semnelor. Reiternd
realitatea micrii prin verbele antonime a goni/a urma
i actantul cu dubl nfiare vnturile/valurile, poetul
face trecerea spre sfera umanului, cci despre om este
vorba cnd spune De-i goni, norocul, idealurile.
Versurile 1 i 2 din strofa a treia sunt o interogaie cu
privire la natura i destinul uman. Antepoziionarea
subordonatei ipotetice accentueaz gravitatea refleciei
(versurile 3 i 4), care universalizeaz micarea prin
sintagma n tot locul, imagine a ubicuitii. Totodat, se
observ c i aciunea vnturilor desparte rul de bine,
imperfeciunea de perfeciune, iar aciunea valurilor nu
mai este potrivnic, aa ca n primele dou strofe.
Vnturile, valurile, ca ageni naturali i universali, cu
silab iniial onomatopeic, vin din urm ca nsoitori,
mobilizatori, animatori specifici ntinselor i liberelor
arii ale poeziei i spiritului, n continu cutare de sine.
Abstraciunea i mobilitatea norocului i a
idealurilor, adresarea uman apropie infinitul fizic de cel
spiritual, realitatea marin metaforic de cea cosmic
alegoric, ntrebarea de exclamaie, cutarea de rspuns,
componentele tablourilor de contopirea lor transfigurat
n idee, ca la Baudelaire, Rimbaud, Mallarm, Claudel,
Saint-John Perse, conform legii fundamentale a esteticii

132

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


les antithses sappellent lune lautre (t. Odobleja,
op.cit., p. 445).
Prin acest mediu relaional, cu trimitere la
universal i etern, se ajunge la prioritatea gndurilor,
expresie direct a spiritului creator i a capacitii
acestuia de a se nfri cu cnturile printr-un tainic
proces de identificare. La pense est un enchanement
complexe et variable de consonances cognito-affectives
(t. Odobleja, op.cit., p. 337). Sofie i art. Preeminena
spiritului. Armonia.
Catargele, psrile cltoare, valurile /
vnturile i mobilitatea lor re-creatoare, universalizat i
asociat cu marea i cerul chipuri ale spiritului
exprim eterna micare a omului pe drumul suitor al
rentoarcerii. Umanizate prin cuvnt i umanizante
funcional la nivelul semnificaiilor, valurile / vnturile
nsoesc mesajul cnturilor, oferindu-l multiplicat
Universului, care l preia ca pe muzica lui Orfeu la
rmul mrii din Memento mori, cnd i arunc n
valuri arfa-i de cntri mflat. Mare, cer, gnd,
cnturi, dar i catarge i psri rsar ca aspecte
multiple ale fluiditii spiritului. Imaginea micrii este
poietic i profetic, spiritul generator de gnd i cnt,
revers n art al unului i deci semn al multiplului, o
lume de infinituri la infinit.
Poemul este un simbol al completitudinii, al
simetriei, al armoniei, n care distingem un adevrat joc
pitagoreic: octosilabul din metrica poeziei (nfiare
133

Constantin N. Strchinaru
dubl a infinitului); patru strofe de patru versuri; dou
strofe interogative i dou afirmativ exclamative.
Evident, Eminescu nu s-a gndit la cifre. Ele s-au revelat
i s-au implicat genial n armonia textului. Prin ele i
dincolo de ele devine sensibil fuziunea sentimentului
infinitului, din imensitatea luminii interioare a
metasemnului, cu sentimentul nvenicirii generat de
timpul interior al acestuia.
Armonia ne nva c cel mai minunat dar cu
care Dumnezeu ne-a nzestrat i pe care, de attea ori, l
ignorm, l pervertim, l violentm, este iubirea, ea,
creatoarea de armonii, de arte, smn i rod, ntru
comunicare i comuniune, ntru nfrire cu semenii, ne
apropie de perfeciune, de eternitate.
i nu ntmpltor Apostolul Neamurilor
subliniind axiomatic i concluziv rolul credinei,
speranei i dragostei, c aceasta din urm este, ca o
ncoronare, cea dinti: i acum rmn acestea trei:
credina, sperana i dragostea. Dar dintre toate,
cea mai mare este dragostea (I,Corinteni, 13, 13). Din
dragoste, i Eminescu, i Bcquer au edificat axa poeziei
lor.
Orfeu a fcut din iubire centrul universului. Prin
iubire, binele i frumosul au fuzionat n kalokagathia
atenian, ajuns etic i estetic n lume i rmas n
eternitate. Minunatele resurse ale iubirii transform
bestia n Om (Shakespeare) i pe om n erou (Platon) sau
poet (Platon, Euripide). Dac Dante reuete, cu ajutorul
134

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


iubirii, s mite astrele, Eminescu i Bcquer le aprind.
S fie n lume mai mult lumin. Accesul la nelesuri,
dezlegarea tainelor, lrgirea cilor, sensibilizare. Pai
spre Fericire = spre mntuire.
Ca toi marii poei ai lumii, Eminescu i Bcquer
au iubit Iubirea i Universul, spaiul natal i neamul,
pn la mitizare. Contiin a apartenenei, glas al
demnitii. Au mai iubit natura i i s-au confesat, au iubit
femeia, ideal sau real, imaginar, sufletete i trupete,
dar nainte de toate, au iubit poesia, pe care au vzut-o
de attea ori n imaginea armonioas a chipului feminin,
ca Eminescu n poezia Din ocen de vise:
Din ocen de vise ferice, strlucitoare
Ai aprut n viaa-mi, femeie rpitoare,
Cum luna argintoas, alb zmbind rsare
Din nstelata mare!
n ocen de visuri din ce n ce pierite,
Te-ai dus i-ai stins cu tine iluzii fericite,
Cum luna melancolic i palid dispare
n nstelata mare!
Pe-a gndurilor cmpuri din ocen de vise
n snta mea junie al tu chip mi surse,
Femeie scump mie, cum luna-ncet apare
Din nstelata mare!

135

Constantin N. Strchinaru
Lumina amintirilor arunc sclipiri asupra
meditaiei, n marginea dorului, pe aripa zborului,
trasnd lungi itinerarii emoionale dincolo de localizrile
geografice, simbolul oceanului dublndu-l pe cel al
mrii, cu referire la lumea extrasensibil a spiritului.
n cutarea, aflarea i redarea puritii sufletului
feminin, ca efect al iubirii, poetul scrie, n Phylosophia
copilei:
Glasul plcerei dulce iubit
Cheam gndirea pe a mea frunte,
Ce zboar tainic ca i o luntre
n ocenu-i nemrginit.
Stelele toate angeli i par,
Angeli cu aripi strlucitoare,
A cror inimi tremurtoare
Candele d-aur nou-mi apar.
Falnic-i pare legea Crerii,
Lumi ce de focuri n lumi not,
Candeli aprinse lui Zebaot,
Ce ard topirei i renvierei.
Dar mai puternic, mai nalt, mai dulce
i pare legea de a iubi,
Fr ea nu e de a tri,
Fr ea omul ca stins se duce.

136

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


De-aceea nu voi ca eu s fiu:
Pal idee-a Dumnezeirei,
ot copil a nesimirei,
Foc mort ce pare a arde viu.
Ci voi s-mi caut pe-ntinsa lume
O frunte alb s o desmierd
i-n ea gndirea mea s o pierd,
Cum pierde un co pribeagul nume.
S-ncunun capul unui iubit
Cu vise d-aur n rai esute,
Pn ce genii necunoscute
Mi-ar rumpe lanul d-a fi trit.
Iubire i creaie. Din poezie se ridic un imn de
slav legii Crerii i legii Iubirii, ntr-o relaionare
cosmic, atestare a siturii omului n centrul existenei.
n numeroase poezii l ntlnim pe poet n
cutarea iubitei nentlnite. Iat, n Copil nger, o
apariie la confluena dintre vis i idealitatea feminin
eminescian:
Copil nger vis de mirare,
Cnd lipeti snul de capul meu,
Dispare lumea de sub picioare,
M cred n raiul lui Dumnezeu.

137

Constantin N. Strchinaru
Tu-mi pari un nger de flcri albe,
Vd fruntea-i blond n rece-eter,
Haina-i lumin-a serei rozalbe,
Tu eti un geniu gndit de cer.
Tu eti cntarea naripat,
Iar eu suspin sunt ce te ngn;
Cntare dulce i tremurat,
O, du cu tine al meu suspin.
O poezie din doar trei catrene. Titlul este
echivalent cu visul - categorie estetic, visul - creator.
Poezia este o cntare naripat, o cntare dulce, optit,
cuminecat, asemenea fonirii mtsoase a mrilor de
sare din Timbru lui Ion Barbu. Eminescu cere acestei
creaii feminine angelice, identificat cu visul, poezia,
geniul gndit de cer, s ia pe aripi al su suspin
existenial, aceast nempcare, durere spiritual iscat i
ntreinut de condiia terestr.
Pe lng femeile, fecioarele, substituibile
poeziei, poetul a imortalizat i femei reale, dar netiute,
ca aceea din Dorina , pe care o cheam-n codru la
izvorul ntr-o poezie de o armonie, melodie, puritate i
expresie specific eminesciene! O adevrat incantaie!
Cnd Eminescu a scris despre iubirile altora, fie
cu surs folcloric, n Miron i frumoasa fr corp,
Clin (file de poveste), Ondina, Fata-n grdina de
aur, fie imaginate n ntregime, a proiectat iubirea
138

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


terestr n propria viziune, ca n episodul Ctlina
Ctlin, din Luceafrul, uneori fiind chiar el subiectul
i trind astfel bucuriile, ezitrile, iluziile, geloziile
inerente erosului pmntean i biografiei sale laice. ns
poetul, pe lng femeia prototipul ngerilor din senin
(Venere i Madon), a scris i despre femeia (Femeia?
...mr de ceart) :
mr de ceart
Cu masca ei de cear i mintea ei deart,
femeia deziluziilor, ca n Nu m-nelegi, Gelozie, S-a
dus amorul, Desprire, Adio, care atrag sensibilitatea
oricrui lector.
Iubirile din amintirile poetului se nvluie n
nostalgie, duioie, n grij pentru cuvnt i atitudine.
Poetul desparte neghina de gru, ca pinea s ias curat,
satisfcnd din plin foamea attor flmnzi de frumos.
Fie c sunt vesele, fie ngndurate, triste sau ndurerate,
imaginate sau trite, poeziile sale, prin genialitatea
realizrii, ne fac mai buni, mai bine vztori i mai
aproape de oameni. Arta lucreaz tainic la refacerea
sufletului
lumii, ca n La steaua. Nu ncercm
interpretarea ei, ne oprim doar asupra ultimei strofe,
pentru a sublinia eternitatea iubirii:
Tot astfel cnd al nostru dor
Pieri n noapte-adnc,
Lumina stinsului amor
Ne urmrete nc
139

Constantin N. Strchinaru
Prin orice faz de cristalizare ar trece o iubire, ea
se nscrie cu planul ei luminos n memoria afectiv a
celui care a trit-o, de unde nimeni nu o poate alunga.
Cine ar putea uita un asemenea sfat:
Tu trebuia s te cuprinzi
De acel farmec sfnt,
i noaptea candel s-aprinzi
Iubirii pe pmnt.
(s.n.: Pe lng plopii fr so, 1883, str. 11=final)
n armonia eminescian, evantaiul iubirii este
impresionant. Cu ce s msori dragostea de patrie i
neam al lui Eminescu din Ce-i doresc eu ie, dulce
Romnie, cnd explozia ei este att de dens, curat,
spontan? Ce ar i ce popor nu i-ar dori un asemenea
poem? Sau aceeai iubire, dublat ns de indignarea,
motivat social-istoric, din recent eliberata Doin?
Cu dragostea eminescian pentru ar i natur
din poezii nemuritoare, mamele i cresc pruncii,
cntndu-le, recitndu-le, sensibilizndu-i nc din
leagn la minunile ei. S deschidem testamentul
eminescian la poezia O, rmi, s ascultm chemarea
pdurii din primele cinci strofe, s ne umplem sufletul de
sinceritatea, cldura, nevoia ei de comunicare i
comuniune, de armonie...

140

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


Trind-o n esena ei, sacerdotal, Gustavo Adolfo
Bcquer nu n zadar asimileaz poezia iubirii i iubirea
religiei.
Dar cte nu avem de nvat de la iubirile poeilor
Eminescu i Bcquer?

141

Constantin N. Strchinaru

Iubirile poetului Gustavo Adolfo Bcquer


Autorul Rimelor i al Legendelor este un mare
scriitor, nu pentru c aparine unei mari literaturi, ci
pentru c opera sa se nscrie n dimensiunea universal a
literaturii spaniole, care a ieit din perimetrul Peninsulei
Iberice prin profundul su caracter umanist i naional i
prin expansiunea limbii spaniole n lume.
Spaniolii s-au regsit n completitudinea creaiei
bcqueriene, a acestei arte pline de sinestezii, de armonii
nebnuite i reconciliatoare de vis i realitate, de
contemplare i observare imediat, de idealitate i
nostalgie, de tradiional i modernitate, de om i
umanitate... Spaniolii l-au declarat cel mai iubit i mai
popular poet spaniol i i-au gravat pe zidul casei din
Madrid: El poeta del amor y del dolor. Omenirea l-a
descoperit, l-a considerat ca aparinndu-i. l citete i l
recitete. Numeroasele ediii Bcquer, numeroii si
biografi i exegei atest audiena crescnd a poetului
Bcquer n lume i nu-i pun la ndoial geniul su.
n Romnia, perspectiva popularizrii poetului
spaniol este susinut, pe lng marea apropiere de cod
lingvistic, i de apropierea ca destin, sensibilitate, lirism
uneori pn la nivelul tematic i lingvistic de
Eminescu. Oricine ar scrie despre Eminescu n Spania,
nu ar putea, lrgind sfera de cuprindere a textului, s nu-l
invoce pe Bcquer; oricine ar scrie despre Bcquer n
Romnia, ar trebui s fac apel intertextual, i la
142

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


Eminescu. i nu este vorba de vreo ncadrare
romanticist, mecanic sau de o culegere de fructe
trzii, dup expresia lui Ramon Menendez Pidal.
Dimpotriv, poezia lor, aa cum am artat, nu intr n
tiparul vreunui curent literar, nicicum coal literar. Din
satisfacii didactice, i citm pe Maria Teresa Len i pe
Rafael Alberti, traductorii din Eminescu n spaniol, ca
primii care au exprimat apropierea dintre aceti doi mari
poei. Evidena ns este prea izbitoare ca s ne mai
oblige s-i citm mereu. Elena Blan-Osiac, n cartea La
solitude nostalgique dans la posie roumaine,
espagnole et portugaise, relev cteva apropieri
Eminescu Bcquer i-l citeaz pe poetul spaniol cu
Rima XI, la strofa a II-a, omind un vers (Ed. Minerva,
Bucureti, 1977, pp. 14, 169, 202). Sublinieri mai
accentuate se ntlnesc i n pertinentul studiu
introductiv al Domniei Dumitrescu n: Gustavo Adolfo
Bcquer, Raza de lun Legende, la hispanista ieean
Dana Diaconu, n incitantele sale eseuri despre viaa i
opera lui Bcquer, n care face i trimitere la Eminescu.
Biografiile i exegezele prezint adevruri uor
detectabile ntr-o oper i o via att de restrnse ca ale
lui Bcquer i Eminescu. Dar nu dimensiunea fizic a
unei opere, sau corul receptrilor imediate ale criticilor i
criticeilor, dicteaz meninerea ei n circuitul cultural
viu.
Gustavo Adolfo Bcquer, ca i Eminescu, este o
permanen, o excelen a culturii universale i n primul
143

Constantin N. Strchinaru
rnd naionale. De aceea popoarele din snul crora s-au
nlat aceste genii nu cru maidanezii care dau s mute
din mreia lor. Pe Bcquer, originalitatea l distinge de
naintai, de contemporani i de urmai. Toate
presupusele influene din folclorul german, din
romantismul francez, englez... sunt simple exerciii
culturale, interesante cnd nu au n substrat rele intenii
interpretative. Cultur nseamn asimilare, indiferent de
aria ntinderii resurselor, i care nu exclud nici
apropierile geografice cum ar fi Pdurea Neagr german
de pdurile aragoneze sau ale Muntelui Moncayo din
Legende, de Munii Pdurea Neagr...
Talentul lui Bcquer a asimilat mai nti folclorul
spaniol, pe care-l considera imagine del infinido y de
la eternidad, e lalma del almo populare. Trebuie s
recunoatem c folclorul este expresia cea mai fidel a
creativitii unui popor i cea mai specific. Spania este
o ar aflat ntre muni, mare i ocean. Ea are un popor
care a luptat cu mai multe imperii, a luat distan de alte
religii, a luptat cu obiceiuri strine de spiritualitatea sa i
a furit un folclor care a marcat nceputurile literaturii
culte spaniole, oferindu-se ca surs continu de inspiraie
tuturor marilor scriitori. La izvoarele folclorului spaniol
i-au astmprat setea de cultur i alte popoare, de mai
aproape, de mai departe. Sensibilitatea poetului Bcquer
s-a deschis cu aceeai for de asimilare i druire spre
sursele religioase, istorice, geografice, spre marile
mpliniri din literatura cult spaniol, ca i spre marile
144

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


curente europene din neastmprul timpului, dar i al
valorilor din circuitul universal. ns ochii lui Bcquer
poetul, au fost totdeauna ndreptai spre sufletul su, n
care s-au reflectat frmntrile omului de totdeauna ca i
cele ale timpului su.
Doar Eul liric bcquerian, delicat, discret, subtil,
sugestiv, i-a rmas fidel poetului, creator al unei arte
neameninate de trecerea timpului. Sinceritate,
naturalee, simplitate, pondere emoional-reflexiv,
convorbire continu cu sufletul, cu Supraeul, n colocvii
doritoare de idealitate, de perfeciune, de Absolut.
Aspiraii, iluzii lumintoare i unificatoare de cuvnt i
idee, de vers i viers. Eliberare de tensiunile interioare
provocate de ispitele imaginarului, deformator de triri
autentice. Mtile ascund, deterioreaz, schimb traseul
nelegerii, falsific fenomenele n accepie aposterioric.
n acest creuzet numit Bcquer, contactele
europene s-au topit i omogenizat, fcnd imposibil
orice ncercare de definire a poetului prin preluri.
Duhul su poetic nvluie textul-suport ca o aur,
luminndu-l, fcndu-l accesibil tuturor vrstelor i
tuturor nivelurilor intelectuale.
Dac n faa lui Eminescu ncerc un motivat
sentiment de religiozitate, n faa lui Bcquer ncerc un
sentiment de duioie prieteneasc, de nfrire cu
marele su registru de triri interioare, mai direct i mai
pe scurt comunicate i cuminecate. i la unul i la altul,
lectorul afl sursa intrrii n lumin, n desprinderea de
145

Constantin N. Strchinaru
om i intrarea n Umanitate. ntre existena puritii i
cutarea ei i face loc un raport de reversibilitate, ca
ntre rspuns i ntrebare.
n centrul operei lui Bcquer st iubirea, Alfa i
Omega. Cutarea desvririi. Esena. Bucuria de a tri
n lumin, n ilimitat, n libertatea versului nengrdit,
chiar cnd rima ntrzie o localizare spontan, revelat.
Absena farmecelor ei, chiar cnd este suplinit de
armonia rostirii, nu umbrete ansamblul. Spontaneitatea
prezent n folclorul spaniol accentueaz farmecul
rostirii, identificnd spiritul individual cu cel naional
ntr-o contopire original, toate reflectate ntr-un spirit de
neconfundat al poeziei becqueriene intrat profund n
tradiia (tezaur mereu modern prin deschiderea noului
filtrat etic) spiritualitii spaniole din care a rsrit pe
cerul lumii, luminnd etern.
*
* *
Cu iubirea, Dante, nsoit de Sfntul Bernard,
intr n Paradis, la poarta cruia rmne Beatrice s mai
conduc spre Eden i alte excelene. Prima i marea
iubire a lui Bcquer este cea de dincolo de sfera
sensibilului, contingentului, mediatului, efemerului. Este
iubirea de Absolut, de Perfeciune, de Transcendena
estetic, n acest concept subnelegndu-se i
componentele etic i religioas, pe care filosoful
146

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


spiritualist Kierkegaard le prezint ca trei nivele
fundamentale de existen, n esen inseparabile.
Este iubirea de poezia pur, esenial-complet,
art nscris prin misterele naterii n universalitate i
eternitate. Aceast iubire este fericirea i chinul
existenial purificator. Idealitate pndit de materia
precar i care tulbur dorul-vis = visul-dor bcquerian.
Aceasta l-a fericit i l-a dulce-chinuit pe Bcquer. S
vezi i s simi idealul orbitor de frumos agresat de
necrutoare umbre. S simi visul ntrupndu-se n arta
ngrdit de forme, de materialul lingvistic, incapabil de
a reda toat bogia ideatic emoional a sufletului
poetului. S vezi armonia perfeciunii scldat n lumin
ca o fata-morgana n voaluri aurii n miezul zilei de var
pe cmpurile legnnd ovzul argintiu, grul de smarald
chemndu-te cu mirifice brae de foc printre oglinzile
topindu-se n zri... Ce trire fericit a idealului, ca
proiecie ntru ntrupare este confluena dintre ap i
agheazm, dintre anafor i vin, mrturisire i ncrederea
uurrii contiinei. Aceasta-i iubirea cea mare i n veci
mntuitoare a lui Bcquer. Acesta este focul su sacru pe
care l-a trit jertfelnic. Este iubirea care nu ucide, ea
sanctific sacrificndu-se. Sacerdotal. Pe masa din
altarul tainelor eului liric, cuvintele cad, se desprind de
esena lor care suie spre cerul armoniilor, ntregul
consumndu-se n atingerea unor altitudini la care nu
mai are acces dect spiritul.

147

Constantin N. Strchinaru
Cel mai potrivit exemplu este cel oferit de Rima
XI, pe care am putea-o subintitula Ideal estetic, Poezie
pur, Absolut artistic:
Yo soy ardiende, yo soy morena,
yo soy el smbolo de la pasin;
de ansia de goces mi alma est llena;
A m me buscas?
No es a ti, no.
Mi frente es plida, mis trenzas de oro;
puedo brindarte dichas sin fin;
yo de ternura guardo un tesoro;
A m me llamas?
No, no es a ti.
Yo soy un sueo, un imposible,
vano fantasma de niebla y luz;
soy incorprea, soy intangible;
no puedo amarte.
Oh, ven, ven t!

148

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


Traducerea:
Poezia a XI-a
Sunt arztoare, sunt o dogoare,
eu sunt simbolul dragostei cu
inima plin de dor i candoare:
Pe mine m caui? Nu-s a ta, nu!
Am chipul palid, cosie de aur
i pot s-i ofer bucurii de nespus;
de mngieri ascund un tezaur:
Pe mine m chemi? Nu-s a ta, nu-s!
Eu sunt un vis de mine, de ieri,
iluzie-n cea i n lumin;
sunt pretutindeni i-s nicieri:
Nu pot s te iubesc. O, vino, vino!
Trei catrene care au cte trei versuri picturalconfesive, portretistice, completate fie de un vers
coninnd o interogaie i o afirmaie vocativ, fie o
negaie i, finalmente, o chemare repetat, imperativ, cu
prelungire dincolo de cuvinte. Ultimul vers al poeziei
ilustreaz starea de suferin existenial provocat de
soledad, de solitudinea nostalgic, dorul de un ideal
absolut, de neatins (Juan Ramn Jimnez, .a. )
Vocabularul, extrem de simplu, n momentul n
care l eliberm de accepiile imediate, devine ncrcat de
149

Constantin N. Strchinaru
conotaii metatextuale, care trimit, mai nti, nu la poezia
iubirii, ci la iubirea poeziei pure, care nu se poate realiza
n absena talentului, geniului, identificrii cu pasiunea
pentru ea. Jocul iubirii pentru esena ei unificatoare este
ajungerea prin mptimirea implicat creaiei ca finalitate
sublim a lui poiein (gr. = a face), a procesului creator.
Arztoare, dogoare, pretutindeni, nicieri sunt
atribute ale artei i ale focului purificator, cristalizator,
realizator de creaie; dor, candoare, mngieri, aur,
tezaur sunt valori superioare, atribute ale idealului
estetic mplinit, ca i simbolul dragostei, visul, iluzie-n
cea i n lumin, incorprea y intangible (fr
corp i de neatins), care fac referire direct la
imaterialitatea poeziei pure = emoie i idee (la
Eminescu cnturile, gndurile: Dintre sute de
catarge).
Pasiune i vis, iubire i ideal. Poesie tinznd spre
cerurile sale de dincolo de cer. Poeii se opresc pe
diferite trepte de sensibilitate, de receptare, de capacitate
de nelegere i trire. Arta, neputnd s iubeasc dect
n absolutul ei, acolo unde accesul devine imposibil, dar
de unde ea continu s-i cheme cuceritor, fascinant,
sacrificator i sanctificator: O, vino, vino!, unde ea i
are altarul i de unde-i rspndete harul.
Chipul palid dezvluie imaterialitatea poesiei,
esenializat n emoie i idee, trite, contemplate...
Cosiele de aur ne duc cu gndul, ca n attea ocazii
poetice bcqueriene i eminesciene la idealitatea
150

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


cuceritoare, sugerat de Lorelei, zna din folclorul de pe
Rhin, i introdus de Heine n poezia universal. Lorelei
este identificat cu poezia pur, cu idealul estetic
obsesiv, cuceritor, sacrificator, prin aurriile ei muzicale,
picturale, ideatice. Aceast rara avis merit citat n
ntregime ntruct, prin extensie, Lorelei poate fi
asimilat cu idealul estetic al oricrui mare poet i al
destinului uman:
Ich wei nicht, was soll es bedeuten,
Da ich so traurig bin;
Ein Mrchen aus alten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn
Die Luft ist khl, und es dunkelt,
Und ruhig fliet der Rhein;
Der Gipfel des Berges funkelt
Im Abendsonnenschein.
Die schnste Jungfrau sitzet
Dort oben wunderbar,
Ihr goldenes Geschmeide blitzet,
Sie kmmt ihr goldenes Haar.

151

Constantin N. Strchinaru
Sie kmmt mit goldenem Kamme
Und singt ein Lied dabei;
Das hat eine wundersame,
Gewaltige Melodei.
Der Schiffer im kleinen Schiffe
Ergreift es mit wildem Wehe;
Er schaut nicht die Felsenriffe,
Er schaut nur hinauf in die Hhe.
Ich glaube, die Wellen verschlingen
Am Ende Schiffer und Kahn;
Und das hat mit ihrem Singen
Die Lorelei getan.
S traducem, ct mai textual, aceast bijuterie a
destinului uman:
Eu nu tiu ce poate s-nsemne
Tristeea mea de acum,
Un cntec din vremuri solemne
Din cuget nu-mi iese nicicum.
Rcoare-i i soarele-apune,
Blnd apele Rinului curg,
Muntele-n vrf, o minune
De perle scnteie-n amurg.

152

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


O zn rsare-ntre ele,
Comoar-n comoara de sus,
Mtsuri lucesc i mrgele
Pe trupu-i frumos de nespus.
Ea-i piaptn prul de aur
Cu-n piepten de aur, cntnd
Cu-ntregul de aur tezaur,
Un cntec cum n-a fost nicicnd.
Vslaul brcua vslete
Cu ochii la zna ce-i fur;
Din ape o stnc-l pndete
Ateptndu-l la cotitur.
Eu cred c valuri buimace
L-or pierde cu barca-i i, vai!
Aceasta de vremuri o face
Cu cntecul ei, Lorelei.
Marile pasiuni sacrific. Jertfa lor sanctific.
Razele soarelui spre apus, msurnd pmntul, fac s
scnteieze vrful muntelui, i s multiplice-n ecouri
cntul znei, fascinnd vslai pe legendarul fluviu.
Lumina cristalizeaz n aurul podoabelor, sugernd un
foc nestins cu reflexiile n noi, i cnt i apele simfonia
fascinaiei. Amurgul intr pe valea munilor. n explozia
de lumin, elementele nu se mai disting, atenia fiind
153

Constantin N. Strchinaru
reinut de jocurile vrfurilor de raze i de muzica
nsoitoare. ntr-o asemenea situaie se afl cuvintele fa
de poezie. Sensul lor profan, imediat, comun, nu mai
intereseaz. Cuvintele se consum la naltele temperaturi
ale arderii n spirit. Esenele capt aripi. Micarea lor
este zbor, freamt n vzduh, muzic i mplinire de visdor.
Poezia, stare de graie, de revelaie, n tainicul
proces al creaiei, abandoneaz trupul i las spiritului
libertatea nemrginirilor. Cnd poetului i se pare c
anvergura aripilor sale nu acoper zrile, se
ngndureaz. Distana dintre ce el viseaz, i dorete i
ceea ce realizeaz i provoac nelinite, satisfacii ale
libido-ului dorit, dar rmas la distan, ar spune Freud.
Insatisfacia i dorina l fac s cread c ar putea ncerca
o alt vitez a zborului i o alt cuprindere n aripile
poeziei, sentiment nscris n attea versuri, ca de
exemplu n Rima XII, din care citm primele dou
strofe, urmate de traducere:
Porque son, nia, tus ojos
verdes como el mar, te quejas;
verdes los tienen las nyades,
verdes los tuvo Minerva,
y verdes son las pupilas
de las hours del Profeta.

154

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


El verde es gala y ornato
del bosque en la primavera;
entre sus siete colores
brillante el iris lo ostenta;
las esmeraldas son verdes;
verde el color del que espera,
y las ondas del ocano
y el laurel de los poetas.

Traducerea:
De ce, copil, ochii ti
sunt verzi ca marea-i ntrebarea;
verzi ca oceanul de vpi,
verzi ca privirea-nelepciunii
i-s verzi ca dragostea minunii
Profetului ce soarbe zarea.
Verdele-i graie i florile din plaiuri primvara
cnd toat ara de culori
e-n ochii ti strlucitori
ca viul verde din smaralde
i din sperana dnd s scalde
chemrile din visul-dor
i laurii poeilor.

155

Constantin N. Strchinaru
Frecvena culorii verde sugereaz vigoarea
poeziei bcqueriene, chiar cnd autorul se nduioeaz,
se mgndur. n estetica acestui poet, ca i la Eminescu,
arta nu este supus calculelor de niciun fel. Paradigma ei
se nscrie ascensiunii n spiral spre infinitul visat, spre
absolutul dorit. Eul liric este completat cu suspinul
prezenei unor nori, a unor umbre-ecou, cci rmnerea
pe gnduri exprim profunzimea care ne integreaz mai
bine n ideal. Poezia pe care o iubete Bcquer este cea a
deschiderii mugurilor i florilor, a revrsatului zorilor, a
srutului cerului pe misterul florilor i pe linitea apelor,
poezia identificat iubirii, ca ntr-o biblic genez.
Poetul i simte paii n Rima X:
Los invisibles tomos del aire
en derredor palpitan y se inflaman,
el cielo se deshace en rayos de oro,
la tierra se estremece alborozada.
Oigo, flotando en olas de armonas,
rumor de besos y batir de alas;
mis prpados se cierran... Qu sucede?
Dime?
Silencio! Es el amor que pasa!

156

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


n romnete:
Nevzui fotoni ai cerului
cnt, se extind i prind,
pmntul cu razele misterului
ale crui tresriri m aprind.
Simt undele srutului din armonia
aripilor ce bat s nu se-nece;
pleoapele se-nchid... Ce se petrece?
Linite! Iubirea cucerete venicia!
Ritmul respiraiei cosmice, simfonia universului,
armonia orfic a luminii, muzica altor simuri i
finalitatea sublim: simboluri ale iubirii i efectelor ei.
S auzi paii dragostei nseamn s te desprinzi de trup.
Extaz. Delir. Incantaia unei triri pe alte dimensiuni de
care numai geniile dau seam. Starea de beatitudine este
o treapt spre sfinenie. Transa care deschide poarta
raiului.
Identificarea visului cu poezia i a poeziei cu
dorul d imaginea spiritului n deplina sa libertate
recreatoare estetico-etic: aripi nevzute, esen i idee
fr form unesc ca un universal i nevzut inel,
Existena, cum am vzut i n Rima V. Mister. Vrtejul
cristalizat al unei energii care pulverizeaz materia,
restabilind scara valorilor, fcnd loc sacrului, spiritului
creator. Poezia este iubire, armonie, axa existenei,
salvarea a tot ce este. Tain a supravieuirii prin foc
157

Constantin N. Strchinaru
purificator, pentru c poezia, ni se destinuie Bcquer,
este izvorul vieii, agheazma regeneratoare, dttoare de
via fr de moarte, apa miraculoas care l-a chemat n
oglinda ei fluid pe Fernando din Legenda Los ojos
verdes (Ochii verzi). Poezie a luminii, ea are atributele
de und i foton ale acesteia, parfum i armonie, speran
i amintirile care fac din trecut prezent; Bcquer
continu s defineas poezia i n Rima IV, pies de
patru strofe, de cte ase versuri. Iat prima strof:
Mientras las ondas de la luz al beso
palpiten encendidas,
mientras el sol las desgarradas nubes
de fuego y oro vista,
mientras el aire en su regazo lleve
perfumes y armonas,
mientras haya en el mundo primavera,
habr poesia!
n romnete:
Ct timp lumina-i joac sporii
de aur, via i noroc
i soarele-mprtie norii
cu lncii de smarald i foc,
att ct cerul poart-n sn
miresmele i armonia
universului stpn,
va exista poezia!
158

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


Poezia este gnd i cnt, ca la Eminescu, emoie
i idee, condiia zborului ei venic, nsoit de micarea
undelor de aer i ape, ca-n cerurile i-n lacurile
eminesciene. Sperana nelimitat, ca un tezaur,
amintirea ca surs de poezie, de retrire, poate mai
intens, a trecutului, inepuizabila memorie afectiv,
regenern-du-se ca pasrea Phoenix, ca visul izvort din
vis i poezia nscut din poezie... topind sperana n
vrere, n perspectiva operatorie, poezia devine o
permanen, un Ianus care vede n ce a fost i ce va fi,
sporind capacitatea de reconstruire i deschiznd trasee.
Pentru ca nnaintarea s aib un singur sens: spre Eden,
Esperanza, s mearg naintea ntruprii dorinei: Y
renacen como el fnix: Rima LXXVIII:
Fingiendo realidades
con sombra vana,
delante del Deseo
va la Esperanza.
Y sus mentiras,
como el fnix renacen
de sus cenizas.

159

Constantin N. Strchinaru
Traducere:
Asemnnd realitatea deart
cu o sumbr fiin,
Sperana merge n art
nainte de Dorin.
i fanteziile ei,
ca o fenix, renasc
cu ale sale chei.
El Deseo este o alternativ, o posibil mplinire,
pe cnd sperana, prin vitalitate, este o permanen.
Entuziasmul lor este echilibrat uneori de o duioie
nlcrimat cu substrat metafizic, trezindu-i poetului
metaforice aduceri aminte i sugerndu-i analogii.
Traversnd iniiatic lacrimile rului existenial, poezia i
afl locul la altitudinea luceafrului, de unde-i revars,
asemntor, lumina modelatoare de lume. Rima XIII
este gritoare:
Tu pupila es azul y, cuando res,
su claridad save me recuerda
el trmulo fulgor de la maana
que en el mar se refleja.
Tu pupila es azul y, cuando lloras,
las trasparentes lgrimas en ella
se me figuran gotas de roco
sobre una violeta.
160

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


Tu pupila es azul y, si en su fondo
como un punto de luz radia una idea,
me parece en el cielo de la tarde
una perdida estrella.
n romnete:
Ochii ti albatri, cnd surd cuminte,
vraja lor m face s-mi aduc aminte
focul dimineii cnd chibritul zrii
scapr pe-oglinda mrii.
Ochii ti albatri, de plng uneori,
au lacrimi curate, roura din zori
ale crei boabe limpezi i descretes pe ntredeschisele flori de violete.
Ochii ti albatri, n inim cnd
aprind o idee, rspndesc lumin,
ca un astru cerul nopii strbtnd
destinat n ceruri pururi s revin.
Aceti ochi, ca zrile deschise spre Univers, sunt,
uneori, nlcrimai de dureri cu o motivaie metafizic n
destinul uman, fascinnd ca raza lunii (n Leyendas).
Poetul i simte i i presimte, conductori i seductori,
peste tot. Sunt ochii poeziei, pe care Bcquer i vede ca
pe nsi poezia zn din basm, cu micri mtsoase,
scriind, cu scrisul ei muzical, partitura unui poem
161

Constantin N. Strchinaru
mirific, chiar dac pe alocuri i moaie aripa-n amar, ca
Eminescu n Mortua est!. S vedem aceast ipotez
completat n Rima XXXIV:
Cruza callada, y son sus movimientos
silenciosa armona;
suenan sus pasos, y al sonar recuerdan
del himno alado la cadencia rtmica.
Los ojos entreabre, aquellos ojos
tan claros como el da,
y la tierra y el cielo, cuanto abarcan,
arden con nueva luz en sus pupilas.
Re, y su carcajada tiene notas
del agua fugitiva;
llora, y es cada lgrima un poema
de ternura infinita.
Ella tiene la luz, tiene el perfume,
el color y la lnea,
la forma, engendradora de deseos,
la expresin, fuente eterna de poesa.
Qu es estpida? Bah! Mientras callando
guarde oscuro el enigma,
siempre valdr lo que yo creo que calla
ms que lo que cualquiera otra me diga.
162

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


n romnete, ct mai textual:
Trece tcut i micrile ei
sunt linitile armoniei;
paii ei cnt i mi amintesc
de ritmu-naripat al poeziei.
Ochii-ntredeschii, acea privire,
adnc limpezime-a dimineii
cnd ia n brae cerul i pmntul,
au n adncul lor lumina vieii.
Rd ca apa-n hohote de rs
cnd se rostogolete n cascad,
sau plng i-atuncea lacrima-i poem,
czndu-i sufletului prad.
Ea are cldura, are parfumul
are culoarea i mai are linii
zmislitoare de dorine,
izvor al poeziei, al luminii.
Dar cine-i neneleasa? A! Cnd trece,
strnete numai semne de-ntrebare;
dar numai eu cunosc a ei valoare
mai mult dect mi-ar spune-un oarecare.

163

Constantin N. Strchinaru
Alchimica fiin a poeziei are atta farmec i
atta lumin, nct chiar elementele de contrast nu par
discrepante n raza de aciune a legii echilibrului, fcnd
loc armoniei. Ochii ntredeschii nlesnesc observarea
nuanelor, a conotaiilor secrete ale fenomenelor, precum
i o mai exact stabilitate a contururilor. Coexistena rs
lacrim, bucurie tristee, n sfera de detectare
poietic ine de capacitatea magic a poeziei de a
cuprinde totul i de a modela n sensul iubirii creatoare
de eufonii. Strofa a patra unete sinestezic cldura,
parfumul, culoarea, linia, ntr-o nfrire a artelor sub
miraculoasa putere de gestaie a poeziei. De neneles
pentru alii, este foarte bine neleas axiologic de poetul
care-i confund eul liric cu ea.
Natural, discret, sugestiv i contemplativ, cu
nuanrile ei metaforice, ideatice i emoionale, poezia
lui Bcquer cucerete prin confiere, autenticitate,
capacitate de transfer, putere de atracie, de fascinare,
prin atotcuprindere. Este o poezie creat, pe alocuri
revelat, nicicum fcut. n zborul ei, prin universul liric
al sufletului poetului, ea se bucur de frumos i suspin
ca un prunc acolo unde armonia sufer de suferina
lumii. Ea este sunet, culoare, und a tuturor micrilor
eului profund, acord sonor al harfei de aur, srut al
zefirului, und de lumin (Rima XV), este lumea
visului creator de lumi, a poeziei spirit creator, chipul
feciorelnic al armoniei. Pe aceasta a iubit-o poetul, o

164

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


iubire etern, creia i nchin o poezie cu acest titlu:
Amor eterno:
Podr nublarse el sol eternamente,
podr secarse en un instante el mar,
podr romperse el eje de la tierra
como un dbil cristal.
Todo suceder! Podr la muerte
cubrirme con su fnebre crespn,
pero jams en m podr apagarse
la llama de tu amor.
ncerc, n traducere, s-i pstrez tonalitatea de org:
S-ar putea ca soarele s cad-n noaptea larg;
s-ar putea ca marea s sece n netire;
s-ar putea ca osia planetei s se sparg
asemenea unui cristal subire.
Aa s-or duce toate! Chiar moartea s m-nving
se va putea-ntro zi, tiu bine;
dar niciodat, nimeni nu va putea s-mi sting
jeratecul iubirii pentru tine.
Visul poetului, repetat, nuanat. Visul lui mare i
minunat, visul-dor, iubirea dinti i din urm, poesia, n
toate nuanrile ei, uneori oximoronice. Vibrarea
165

Constantin N. Strchinaru
sensibilitii i nelesuri de dincolo de ea: poesia es el
sentimiento; la poesia eres tu, Amor!; la poesia es en
el hombre una cualidad puramente del espiritu;
reside en su alma, vive con la vida incorprea de la
ideea; la poesia es un aspiracin, presentimientos,
vive, respira, se muede en una indefinible atmsfera
de idealismo... fluido luminoso y magntico; la poesia
es al saber de la humanidad, lo que el amor a las
otras pasiones. La poesia es el amor que es un
misterio. Todo en l son fenomenos a cual ms
inexplicables; ma quieres saber lo que es el amor?
Es la suprema ley del universo; el amor es poesia; el
amor es la religin; esiste un mondo del alma, del
espiritu; la poesia popular es la sintesis de la poesia...
Aceste apoftegmatice idei ale lui Bcquer, ca i
attea altele asemenea, se ntlnesc n: Cartas literarias
a una mujer, din finalul celei de a patra, mai reinem
concluziv: A Dios, foco eterno y ardiente de
hermosura, al que se vuelve con los ojos, como a un
polo de amor, el sentimiento de la tierra.
Sunt intuiiile ideatorii ale lui Bcquer asupra
poeziei i substraturilor ei arhetipale. Este misterul
iubirii manifestat la divina izbucnire de entuziasm
creator de graie, de extaz, de poezia care le nate i le
ntreine toate acestea. Poeii ard pentru acest mai mult,
pentru poemul perfect, pentru poemul mereu nespus sau
spus i propus tergerii, pentru a face loc altuia, superior.
Asemenea lui Dante, la care iubirea este axa operei sale,
166

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


tot aa la Bcquer iubirea este strat germinativ, prolific,
suprastrat nutritiv de altitudini.
Bcquer crede c, dincolo de simirea comun,
poeii au harul s vad prin materie ce este esenial n ea
i, alchimistic, ce-ar putea dinui din ea, adic esena!
Doar ntru relevarea acesteia, pledeaz poezia lui
Bcquer ca o conciliere ntre ente i essentia = ntre
fiind i esen, care trimite la axiomatica lui Toma de
Aquino, n efortul su reconciliator, ntre neoplatonismul
augustinian i aristotelism, ca i ntre alte contraste: fides
et ratio (credina i raiunea), apolinicul i fausticul, pe
axa crora nu neglijm magicul. Toate aceste nuanri le
descoperim la Eminescu i Bcquer ca, de altfel, la toi
marii creatori ale cror spirite, prin religie, au devenit
foarte sensibile, ca s afirme un adevr mereu prezent n
folclor: religia nseamn acces la eternitatea pe care
poeii o ntrezresc n esen stare de perfeciune,
bucuria de a tri n plenitudine, n msura care duce spre
sfinenie (Mircea Eliade Omul religios), situabil n
triunghiul Dumnezeu om natur.
Pe aceast linie de gndire, Arghezi a putut rosti,
la Atheneu, n Bucureti: Eminescu este evanghelistul
nostru; dar i pe N. Iorga atunci cnd afirm:
Eminescu este expresia integral a neamului
romnesc, care este religios prin genez i devenire (V.
Prvan, D. Stniloaie, P. uea, N. Crainic, Mircea
Vulcnescu, Mihail Polihroniade .a.).

167

Constantin N. Strchinaru
Bcquer este convins c anumitor fiine le este
dat s pstreze n Eul lor intim ideea de har i c primii
dintre acetia sunt poeii.
n unele din eseuri, ca i n poetica sa, Bcquer
distinge ntre poezia frumoas i melodioas i poezia de
profunzime, contemplativ, arta intuit (Wesenschau).
Aceasta din urm, n accepia lui Bcquer, are una
cadencia maestuosa, e una armonia e hermosura
semblables. ntre poezia scurt, natural, liber, dar
plin de idei, aceasta trece prin inim ca un curent
electric, nu i se uit vitalitatea modelatorie (Die grossen
Gedenken kommen aus dem Herz Goethe, tr. Marile
gnduri vin din inim).
Astfel, Bcquer deosebete poezia pentru toi de
poezia pentru poei, precum filosofii antici care
deosebeau gndirea comun de gndirea acroamatic
(iniiatic). Una este lucrat, fcut, refcut... Cealalt
este creat spontan, revelat, ar spune, cu Goethe, i
Pierre Reverdy, izbucnit, nit din suflet i mai de
dincolo de el: ieind din harf ca din nite corzi vibrnd
cu o eufonie destin ascultndu-i ecourile. Una este
mbinarea artei cu fantezia, cealalt este scnteierea
inflamatoare de sentimiento y amor, de aceea conchide
convingtor pentru oricine: Poesia popular es una
sintesis. Aceast opinie superioar despre poezia
popular explic nerigurozitatea poetului Bcquer pentru
rim, spontaneitatea spiritului creator furnizndu-i mai
degrab consonane, asonane i, uneori, rimele mai mult
168

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


sau mai puin bogate. Cititorul cu o mai nalt
sensibilitate unete ritmul, uor detectabil cu rima de
dincolo de cuvinte, merveilleux moyens ...qui ont des
vertus qui satisfont les zones les plus secrtes de lsprit
(Corona benignitatis anni Dei, Paul Claudel, 1915),
unindu-le ca factori ziditori ai armoniei. Altfel spus,
Bcquer, n dragostea lui pentru folclor, rostete un
adevr nrudit cu cel rostit de Eminescu n Mara:
Dumnezeul geniului m-a sorbit din popor cum soarbe
soarele un nour de aur din marea de amar. Las
Leyendas bcqueriene, n care este atta poezie, sunt i
ele mrturisitoare de talent i nelepciune.
La aceast art de dincolo de strune i arcu, la
aceast poezie de dincolo de unitile lexicale, Bcquer
face referiri similare cu cele aflate n marea sa iubire din
i pentru poezie n Introduction la Rimele pierdute
(Libro de los Gorriones).
n manuscrisul regsit i pstrat la Biblioteca
Nacionl, poetul scrie despre intuitele miliarde de
germeni care foiesc ntr-o etern incubare. Contactul cu
tinuite fore mpinge aceti fotoni, spori, germeni la
suprafa, unde convertesc srutul soarelui pe flori i
fructe n eufonii ideatico-lirice. n abisul dintre lumea
ideilor i lumea formelor, dintre fenomene i noumen,
ar spune Kant, singurul care poate salva este, totui,
cuvntul, concretizare a spiritului; cuvntul, timid i
preadolescent, insuficient i cu braele deschise ntru
multiplicare conotativ, se convertete n semnificaii,
169

Constantin N. Strchinaru
posibil s fie nelese, altele rmnnd subnelegerii.
Aceste aparent linitite sub- i suprastructuri,
necunoscute de tiin explic unele din strile febrile ale
poetului, unele dintre exaltrile, alunecrile i suiurile
sale. Arznd, tinznd ctre nivelul poetic ideal, rostind
ntru fiinarea lui cunoscutul i dumnezeiescul fiat lux,
pe care l invoc Bcquer n arderea sa separnd lumina
de umbre, visul-dor de realitatea imediat, fantasmele
imaginaiei de personajele reale, femeile din ideal de cele
din existena cotidian. Se iau distane. Se fac ierarhizri.
Mai corespunztoare localizri... Cltitul cu ap rece
revigoreaz. Discriminri imperative n sfera creaiei
artistice, cnd biologicul se abandoneaz n favoarea
spiritului fptuitor. Exigenele cresc. Este convingerea
poetului Bcquer, c: numai un astru poate dezlega
spiritul de materie, pentru ca acesta s poat urca
spre zone mai pure. Aceast iubire pentru creaia
poetic esen, dragostea care nu omoar, ci sacrific,
jertfete, fericete dulce chinuind, este ntlnit n Las
Leyendas.
Nu este lipsit de interes s spunem, fie i n
treact, c de poetul Bcquer din Legende, i putem
apropia pe mai muli poei romni, cum ar fi Vasile
Crlova, romanticul instruit, pasionat de poezia
popular, preocupat de teme ca solitudinea (soledad),
natur, fantasticul din Ruinurile Trgovitei, nserare,
Rugciune, n teme ca iubire, dor, vis, jale; pe Grigore
Alexandrescu, poet reflexiv, ilustrator al temei ruinelor,
170

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


scriind i n stil popular cald, liric, narativ i dramatic,
abordnd, ca Bcquer, n La cruz del diablo (Crucea
diavolului), El monte de las animas (Muntele
duhurilor), n tematica naturii i a nopii, a fantasticului...
Iat un exemplu din Rsritul lunii la Tismana:
Feudala cetuie, prea unul din acele ossianice palate
Unde geniuri i fantome cu urgie se izbesc.
Un alt exemplu este din Umbra lui Mircea. La
Cozia:
Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate
Ctre rmul dimpotriv...,
Zidul vechi al mnstirii n caden l izbesc
Dintr-o peter, din rp, noaptea iese, m-mpresoar,
De pe muche, de pe stnc, chipuri negre se cobor...
Cu un fantastic asemntor Legendelor bcqueriene.
l mai putem aminti pe Dimitrie Bolintineanu,
poetul Reveriilor,al Florilor Bosforului, Macedonelor,
al unor basme i balade pline de macabru, fantastic,
supranatural, mister, nopi cu iele i hrci, autor al
poeziei Muma lui tefan cel Mare:
Pe o stnc neagr
ntr-un vechi castel,
171

Constantin N. Strchinaru
ca n Muntele spiritelor al lui Bcquer. S mai amintim
doar c Dimitrie Bolintineanu a fost unul dintre poeii
romni bine receptai n Frana. Les Fleurs du
Bosphore au constituit o noutate pentru gustul parizian.
n variatele i fermectoarele Legende
bcqueriene, iubirea, ca idealitate, este centrul iradiator,
plurisemantic, test iniiatic, pitagoreic, care mbolnvete
pasional, previne i vindec fizic, ntinerete spiritual,
este
katharsis
aristotelic,
purgatoriu
catolic,
deschiztoare de drum spre mntuire n ortodoxie...
Cioran nu greete cnd afirm, c iubirea este drumul
cel mai sigur spre fericire, i care presupune
nelepciunea care este clorofila sufletului (n eseul
Melancolie i iubire).
n legenda El rayo de luna (Raza de lun),
noaptea nate mistere. Raza de lun este calea spre ideal,
vis i dor, nzuin i iluzie, speran i perfeciune,
fericire i suferin, ardere ntr-un foc tinuit, iubirea
acoperindu-le pe toate. Bcquer, poetul, este Manrique,
solitarul, un poet care vede creaturi stranii, are
imaginaie bogat, viseaz i triete n delir nchipuirile
sale, cu situare n ideal; vede puritatea poeziei sale n
imaginea unei femei misterioase, fatale: Cred c n
fundul apelor rului... t riete o f emeie misterioas...
Umbre nfrite, amurg depit, noapte n
extensie lund n stpnire ambientul cu linitile i fiorii
ei, treaz solitudine: visul, mnstirea, pdurile, apa,
dorina... Manrique ntrezrete siluetele unor fiine
172

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


sumbre, aude sunete miraculoase i oapte de neneles.
Naraiune poetic la persoana nti, destinuire i
reflexiune, amor, amar, delir. Insomnie, luna plutete n
cer. Manrique i nchipuie iubirea, iubita invizibil.
Fascinat de gndul ntlnirii, se ntreab cum poate fi
frumuseea ei. Fericire i chin metafizic. Manrique
gndete poetic: Era noapte, o noapte blnd de var,
plin de miresme i de freamte line, cu o lun alb i
calm pe un cer de un albastru luminos.
A spune c este o noapte romantic nseamn a
transforma poezia n proz. Este o noapte n care
vizualul se unete cu auditivul ntr-o arhitectur de
catedral unde cititorii intr fr trup, s se cuminece cu
vraja armoniilor ce i abandoneaz suporturile,
cuvintele. n contemplaia sa, poetul narator,
identificndu-se cu autorul, presimte paii idealului su,
traseul necunoscutei imagini feminine, al nevzutei zne:
O femeie! La ora asta! Aceasta e, aceasta e femeia pe
care o caut. Este poezia pur, de neatins, de necuprins,
imaginea visurilor i speranelor sale, umblnd prin
univers. O linite profund, la lumina blndelor raze ale
lunii. Manrique vede palatul, ca n Luceafrul lui
Eminescu, i se ntreab cine l locuiete, dac este casa
ei sau a vreunui nou-venit la Soria (legenda e sorian). E
vreun senior, vreun don Alonso? Cu aceste ntrebri,
expresie a frmntrilor sale, a ntlnirii visului cu dorul
i realitatea, Manrique este decis s se conving, s vad
dac aceast femeie frumoas este ca n visurile sale.
173

Constantin N. Strchinaru
Conexiunea cu natura este integrarea cosmic a visului
su minunat: noaptea era senin, frumoas, luna
strlucea n toat splendoarea ei n naltul cerului, iar o
adiere suspina uor printre frunzele arborilor.
Natura se umanizeaz prin iubire, prin art. Dar
iubirea este mai mult dect obiectul iubirii, aa cum
pictura este mai mult dect tabloul, iar poezia este mai
mult dect suma versurilor sau a cuvintelor.
Manrique o caut i n-o afl, cci ea este de
nevzut, de neatins (invisible y intangible). Dialogul cu
Eul liric este sfietor, nnebunitor. La glasul interogativ
i neauzit Tu eti tnr, frumos, de ce te consumi n
solitudine? El d crile nelesurilor pe fa: Iubirea,
iubirea este ca o raz de lun. i gloria este tot o raz
de lun, i rmne locului, monumental. Cnd Manrique
afirm, n cele din urm: Attea minciuni, attea
fantasme ne trec prin minte... pentru a ntlni o raz
de lun (pentru a ntlni idealul, poezia pur, spiritul
artei), el era deja sacrificat pe altarul arderilor sale,
extazierilor sale, al delirului su: era nstrinat mintal,
remarc Jess Maria Garca Garca, ca urmare a unei
preaarztoare dorini i tragice confuzii. Concluzia lui
Manrique am ntlnit-o parial n Rima XI, iluzie
deart-n cea i n lumin. i nu e vorba de un amor
utopic, ci de realitatea spiritelor sensibile, care triesc i
creeaz n ideal, recrend universul, readucndu-l,
esenializat, la starea de armonie. Visul nu fuge de dor i
realitatea pe care o lumineaz, o spiritualizeaz, i
174

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


asigur durata, traversnd-o. Bcquer, observ Jos Luis
Cano, era poet i tria din i pentru visurile sale.
Legenda Los ojos verdes (Ochii verzi) exprim
idealul din Raza de lun. Verdele acesta insistent l-am
ntlnit i n Rima XII ca pe o consecvent i vitalizant
dorin.
Laurul poeilor este reuita, iubirea, simbolica i
sugestiva raz de lun cuceritoare, din mrturisirea lui
Manrique. Idealul estetic. Sublimul mnstirii
Meterului Manole, care, n final, l sacrific, aa cum
meterul, ca lucrarea s-i dinuie, a aezat n ziduri
iubirea lui pe soia Ana. Identificnd construcia,
opera, cu iubirea i aceasta cu ntruchiparea ei, dezlegm
lesne i fascinaia fiului de marchiz care d pinteni
calului spre fata cu ochii verzi. Goana dup cerb este un
galop dup solitudine, condiie a lui Poiein > poem.
Traseul este test iniiatic, finalitatea mplinire. Nu
ntotdeauna! Frumuseea ochilor verzi este formal
feminin. Ea este, n realitate, o frumusee n sine i
pentru sine. Este i ideea lui Beaudelaire: Je dteste les
mouvementes qui dplacent les lignes et jamais je ne
pleure et jamais je ne ris (la Beaut). Frumuseea la
apogeu se-nchide n ea, reducnd cile de acces, de cele
mai multe ori lsnd loc sacrificiului.
Manrique este n realitate simbolul acestei arderi
jertfitoare ntru frumos. Bcquer spune c a vzut el
nsui acei ochi verzi i-n vis, i c, pentru nelegerea
vrajei lor, el se bizuie pe imaginaia lectorilor si.
175

Constantin N. Strchinaru
Linitea nopii nu-i strin de un anume freamt
al misterului care coboar din muni n vi, cltimndu-i
umbrele. Cerbul rnit i urmrit, n larma cinilor de
vntoare, scap srind n ap. Era voia lui Dumnezeu
ca s scape. Tnrul vntor nu mai poate nainta. Alt
test iniiatic. Vntorii spun c ar fi pus mna pe cerb i
c ar fi fost cuprins de dorul singurtii. Fntna este un
limpede heleteu i, n adnc, ochii verzi ai fetei zn,
idealitatea frumuseii, a artei. Iari ne amintim de
Lorelei, de muzica ei, a Rhinului i a munilor, care-i
fascineaz pe luntrai, ntorcndu-le privirea de la stnca
al crei col i sacrific ntru ideal. Colul de stnc din
Rhin este similar colilor de argint ai mistreului din
capodopera lui tefan Augustin Doina, strlucirea lor
ne amintete de mitul oglinzii, de oglinda oracular
folosit de preoii azteci i incai n descifrarea
viitorului, sau de FHa ncadrat de lumnri, n noaptea
Bobotezei ortodoxe, pentru ca fetele s vad n lumina ei
chipul lui Ft-Frumos pe care-l doresc i ateapt. n
mitologia greac i indian, privitul n oglinda apei, sau
n orice alt suprafa lucioas, era interzis i era
pedepsit de fore nevzute. Frumosul Narcis, dup ce a
iubit attea fete i nimfe, pe care apoi le-a abandonat, a
fost pedepsit de Nemesis s-i vad imaginea n apa unei
fntni, iar dragostea ce l-a cuprins de propriul chip, l-a
sacrificat.
Mndrul Fernando, din Ochii verzi, foreaz
naturalul, intr n sfera fantasticului, a muzicilor din ape,
176

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


a vaietelor misterioase din preajm, a focului din ochii
fetei ajuni n adncuri fluide. De neuitat n noapte.
Atotcuceritoare pdure. Umbre peste care atia nu pot s
sar. Lun eminescian. Focul fascinanilor ochi verzi n
strlucirea apei adnci. Curiozitatea l face s ntrebe
Cine e?, iar rspunsul este cel din Rime: Yo soy el
espritu. Iubirea pur, n ascensiune spre creaia pur.
Parc-l auzim pe Eminescu n nger i demon, Dorina,
Criasa din poveti, O, rmi ..., Luceafrul...
O, vin! n prul tu blai
s-anin cununi de stele
Pe-a mele ceruri s rsai
Mai mndr dect ele...
(imaginatin poetica en marcha...)
Vibraiile nopii, snul lunii, misterul apei, al
ochilor verzi: i ochii strluceau n ntuneric ca focul.
Poezia din Legende s-apropie de cea din Rime: Totul e
sublim. Singurtatea, cu miile de oapte tainice,
slluiete n oaptele adnci, fascinant, mbtnd
sufletul cu tristeea sa inefabil. Cred c am vzut
strlucind n fundul apei un lucru ciudat, foarte ciudat,
ochii unei femei. Una mujer ideale! Acea femeie cu
ochii verzi l va ntreba: Vezi, vezi, ce limpede i adnci
sunt apele lacului? Vezi plantele mari i verzi ce
unduiesc pe fundul lui? Ceva straniu l cheam pe
ndrgostitul Fernando, o oapt de dragoste: Vino!
Vino!, ca n finalul Rimei XI, iar n fascinaia, n
177

Constantin N. Strchinaru
arderea sa fr rgaz i zgaz, el sare n adncul apei,
dup idealul su, ca marele liric chinez Li Tai Pe (Li
Bai, sec. VIII, epoca Tung), n euforiile sale, dup lun.
Ochii verzi ca marea l cheam n adnc, sacrificndu-l
pe altarul iubirii. Delir! Fernando visase la o atingere a
buzelor ei arztoare.
Poezie i destin. S-l ascultm pe Eminescu, n
postuma La fereastra despre mare:
n fereastra despre mare
St copila cea de crai
Fundul mrii, fundul mrii
Fur chipul ei blai.
Iar pescarul trece-n luntre
i n ape vecinic cat
Fundul mrii, fundul mrii
Ah! de mult un chip i-arat.
Spre castel vreodat ochii
N-am ntors i totui plng
Fundul mrii, fundul mrii
M atrage n adnc.;

178

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


sau:
Colo-n palate de mrgean
Te-oi ine veacuri multe
i toat lumea din ocean
De tine o s-asculte
Interpretnd poezia ca idealitate i asimilnd
marea cu cerul, i amndou cu spiritul, suirea n idee
este sui n Supraeul liric, n emoiile cu/n care attea
tinere talente au ajuns fericite n lumea IUBIRII.
Fernando din Ochii verzi cade n sus, n eternitatea artei,
n adncul pasiunii. nlare n universalitate i eternitate.
n Miserere, legenda religioas i muzical ca i
Maestrul Perez organistul, ideea de art, de esen a
spiritului creator, devine i mai evident. Bcquer
exprim aici, ca i n Raza de lun, pasiunea de a reda
completul la treapta de sus, a perfeciunii i nu numai o
parte din sensibilitatea, din viziunea sa, pe care culoarea,
sunetul, cuvntul o pot prelua i concretiza mcar n
parte. n acest scop el a folosit aceste trei instrumente,
mijloace, suporturi, centrate pe vedere, auz, mijloc
lingvistic. Miserere (ndurarea), partitura Psalmului 50,
nu poate fi transcris complet, remarc Jess Maria
Garca Garca. Biserica, prin liturgie, a fcut cunoscute
mai multe versiuni ale acestei partituri, atribuite lui
Mozart.
Autorul-narator viziteaz celebra Mnstire din
Fitero. n misterioasele ncperi drpnate descoper,
179

Constantin N. Strchinaru
acoperite de timp i pline de moloz, trei caiete prfuite
cu Miserere, pe ultima pagin fiind scris Finis, cuvnt
latinesc, dup cele italieneti, ca: allegro maestoso, piu
vivo. Nu m pricep la muzic declar el, nepunnd
punct curiozitii sale.
Enigmatic noapte! Ruine. Mister. Cer. Armonii.
Ecouri. Dintre ruinele mnstirii apare un personaj
miraculos: Eu sunt muzician. Acest personaj misterios
este, desigur, dublul poetului, Bcquer.
Muzica nceputului de Psalm 50, Miserere mei
Deus, secundam magnam misericordiam Tuam...
(Miluiete-m, Dumnezeule, dup mare mila ta), l
emoioneaz. Nu se poate abine i exclam: Ct
frumusee, ct sublim n grandiosul imn de suferin
a Marelui Profet! O ipostaz a apogeului. Pragul de sus.
Extazul cale spre fericire = mntuire > victoria
spitului.
Minunata muzic red lacrima implorrii milei
pentru cei care vor din toat inima s nu moar n pcat.
Iar muzica Psalmului ndurrii este preluat de
micarea aerului dintre muni i transferat cosmosului
ntru multiplicare i acompaniat de sunetele cascadei
din preajm, care n esen, n cderea ei, i ndrepta
portativul tot spre transcendent, armonia nfrindu-le.
Completul mplinindu-se.
Poetul ascult i rostete: Aceasta-i muzica
adevrat, i mai mult dect att!.. Ecoul unui
instrument nevzut, harfa spiritului care acompania
180

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


versurile mreului ritm al regelui psalmist cu note i
acorduri la fel de grave ca i cuvintele sale, eufonii de
dincolo de note i dincolo de cuvinte. Ca n legenda
antic, muzica instrument devenise muzica spirit.
Visul. Dorul mplinit. Aripa idealului n zbor
nemrginit. Fantasticul sublimului din muzica naturii.
Muzica dumnezeiasc a cosmosului, continuat de glasul
spiritului omului cu ochii i auzul la Creator. Eposul
rmne undeva, n plan secund. Povestea construciei i
incendierii Mnstirii Fitero, supranaturalul repetrii an
de an a partiturii Psalmului 50 la scar universal, n
noaptea din Joia Mare.
Miraculoasa audiie reine toat atenia,
transfigurnd, concentreaz semnificaia suprem a
idealului artistic, armonia din sublim, echilibrul din
esena existenei, imaginea completitudinii i comuniunii
ax a universului care continu neterminata simfonie
de dincolo de suporturile ei, arta ce nu se sfrete
niciodat i pe care doar sensibilitatea spiritului uman o
mai poate detecta. In aceast neterminare, continuare,
multiplicare, n aceast mereu mictoare altitudine, se
nscrie iniiatic suferina, dulcele chin antrenant al
poeilor Eminescu i Bcquer. n acest neles l
percepem i pe Emil Cioran n reflexiile sale despre
suferin: durerea e drum spre puritate (vz. eseul Arta
de a suferi); cine a neles suferina este gata a se
mprti i cu cea mai mare cuminectur a vieii:
iubirea, drumul cel mai sigur spre fericire. Arta de a
181

Constantin N. Strchinaru
suferi este arta de a tri, de a fi nelept. Suferina
oelete, ne nva, ne ndeamn spre cunoaterea
adevrat a vieii. Suferina este cale spre
nelepciune iar nelepciunea este clorofila sufletului.
Suferina umanizeaz (Pcat i transfigurare).
Iubirea estetic a lui Bcquer n comuniune cu
universalitatea etic i estetic a minunatului Psalm 50.
n legenda Maestrul Perez, organistul, aceast
iubire bcquerian accentueaz mesajul ceresc al muzicii
religioase prin identificarea creatorului ei (fie i
interpret) cu idealul estetic de sorginte sacr. Liturghia
miezului de noapte trebuie s nceap. Organistul
ntrzie, este btrn. Vrsta, i o boal ce-l pndete, l
ntrzie fizic, dar nu-l opresc spiritual. Apare. E palid.
Transfigurat. Bat clopotele. Slujba ncepe. Misterul
plutete n vzduhul miezului de noapte, vestit de
orologiul din turn. Se aude orga, eufoniile ei se revars
n suflete. Maestrul Perez se confund cu muzica nsi,
care este visul lui minunat, de-o via. Este arderea lui.
S fie una cu sufletul ei naripat i s-l duc la
Dumnezeu, n dragostea cruia a stat la org o via.
Clapele eman o muzic parc a unui cor de ngeri.
Extazul. Desprinderea de materie. Emoia la apogeu
nseamn uimire. mplinirea iubirii. (Stille Nacht,
Heilige Nacht...). Iubirea din veac, iubirea leac.
Dar straniul i face loc. Sunetele orgii se
ndeprteaz, slbesc, se sting n auz. Ecoul lor continu
n inimi i n cerul Catedralei, ca-n toate sufletele
182

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


enoriailor, imaginea lui Perez, care-i abandonase
trupul.
Gura lumii este i gura cumetrelor. Comentarii,
preri, regrete i ntrebri. uotiri...
n noua noapte sfnt, un nou organist, tot
maestru, impresioneaz prin sensibilitatea cu care i
poart degetele pe clapele i butoanele orgii. Arta este
art atunci cnd creatorul ei se confund cu iubirea
pentru ea, cnd devine el nsui simbol al iubirii.
Cumetrele optesc. Nu de bine. O femeie pstreaz un
crmpei din pieptarul organistului Perez; o relicv cu
semnificaii implicate. Art i simbol cu adres. n
ultima parte a legendei, fiica organistului Perez vrea s
continue ce a nceput printele ei. Urc la org, dar orga
vibra. Cnta singur. l vede pe btrn i un ipt mai
straniu dect straniul nopii zguduie simirea
nchintorilor din Santa Ins. i orga singur continua
s cnte. Divinul vis al lui Perez, al lui Bcquer, se
mplinise. Organistul interpret (i interpretul poate fi
creator!) al adevrului i frumosului, se contopise cu
esena artei sale ale crei eufonii le transmisese atia ani
lumii i cosmosului. Preeminena Spiritului. A geniului.
A iubirii arztoare, asemenea lui Orfeu pentru Euridice i
pentru lira sa, ale crei incantaii le preluase universul
cnd el s-a desprit de instrument la malul mrii care i-l
preia. Bcquer ne face s ntrevedem convertirea orgii n
muzic i pulverizarea instrumentului n efectele sale,

183

Constantin N. Strchinaru
precum cea a materialului lingvistic bcquerian n poezia
sa, cum ncearc Rima XXXIV s-o prezinte:
Ella tiene la luz, tiene el perfume,
el color y la lnea,
la forma, engendradora de deseos,
la expresin, fuente eterna de poesa.
n traducere textual:
Poezia eman lumin, culoare,
parfumuri i orientare,
chipuri ale dorinelor,
duh al izvorului poeziei nemuritoare.
ntru realizarea acestui ideal poetic integral,
iubirea lui Bcquer este modelare, umanizare, fericire,
exact cum afirm Emil Cioran: Iubirea pregtete
armonia. Iubirea e drumul cel mai sigur spre fericire
= mntuire (n.n.) i marele eseist interpreteaz elanurile
iubirii ca cele mai meliorative pentru omul n drumul su
spre Umanitate. A iubi iubirea nseamn, n concepia lui
Cioran, a tri, spiritualmente, voluptatea ei sublim.
n ceea ce privete sinteza artelor, Bcquer aspir
la acele acorduri divine care ne vrjesc auzul n
clipele de extaz, acorduri percepute de suflet, dar pe
care buzele nu le pot reproduce. Sinteza esenelor

184

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


integrabile n ritmurile cereti. Interfuziune, foc osmotic,
identificare, Tot. Ca n strofa a cincea a Rimei XXIV:
dos ideas que al par brotan;
dos besos que a un tiempo estallan;
dos ecos que se confunden:
eso son nuestras dos almas.
n romnete, nesacrificnd nimic pentru a reda
ntregul:
dou idei, nscute gemene,
dou sruturi asemene,
dou ecouri ce se confund
cu a sufletelor noastre und.
Bcquer Eminescu i arta. Poezia, sintez
iniiatic, n msur s ne sensibilzeze, s ne
spiritualizeze, ghidndu-ne, prin iubire, prin extaz, spre
armonie, spre integrarea n Transcendent = Absolut.
De dou suflete-n piept ne confiaz i Goethe
(Faust). De dou inimi n piept ne mrturisete i Kant
(op. cit.). Pe piscurile timpurilor marii creatori nu sunt
singuri.
*
* *
Philotes i eros. Primul l deriv pe philos =
prieten, iubitor i, de aici, philo-, ca prefix, de exemplu,
185

Constantin N. Strchinaru
la sofie. Al doilea se refer la sex i este mai terestru.
Aceti termeni se apropie i se distaneaz n funcie de
intenia, decizia, simirea mai mult sau mai puin
comercializant a partenerilor. Toi biografii lui Bcquer
se opresc asupra lor, unii scriind studii speciale, ca
Adolfo de Sandoval (El ultimo amor de Bcquer), Maria
Teresa Lon (El gran amor de Gustavo Adolfo Bcquer;
Una vida sobre y pasionada), Jos Luis Cano (Bcquer y
Ofelia)..., .a.
S vedem ce spune Bcquer despre amor n
Rima cu titlul chiar El amor:
Yo soy el rayo, la dulce brisa,
lgrima ardiente, fresca sonrisa,
flor peregrina, rama tronchada;
yo soy quien vibra,
flecha acerada.
Hay en mi esencia, como en las flores,
de mis perfumes, suaves vapores.
Y su fragancia fascinadora
trastorna el alma de quien adora.
Yo mis aromas doquier prodigo
Y el ms horrible dolormitigo
Y el grato, dulce, tierno delirio
Cambio el ms duro cruel martirio.

186

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


Ay!, yo encadeno los corazones,
mas son de flores mis eslabones
Navego por los mares,
voy por el viento,
alejo los pesares
del pensamiento.
Yo dicha a pena
reparto a los mortales
con faz serena.
Poder terrible, que en mis antojos
brota sonrisa o brota enojos;
poder que abrasa un alma helada,
si airado vibro,
flecha acerada.
Doy las dulces sonrisas a las hermosas,
coloro sus mejillas de nieve y rosa,
humedezco sus labios, y a sus miradas
hago prometer dichas no imaginadas,
Yo hago amable el reposo, grato, halageo,
o alejo de los seres el dulce sueo.
mame, y t la reina
sers maana.

187

Constantin N. Strchinaru
n romnete:

Dragostea

Eu sunt zefirul, eu sunt o raz


lacrima, zmbetul ce scnteiaz
floare-admirat, creang-aplecat
care vibreaz
ca o sgeat.
Am n esena mea, ca n flori,
parfumuri fine, suavi vapori,
mireasma care tulbur-ncnt
sufletul cui spre ea se avnt.
Ofer arome la fiecare
i-alin dureri sfietoare,
schimb suferina orict de-amar
cu-acea minune dulce i rar.
Da, eu unesc inimi fierbini
ca nite flori, candori de sfini.
Umblu pe mri,
pe-aripi de vnt
i disperri
alung din gnd,
dau bucurie dar i suspin
celor pe care-i alin
cnd mor.

188

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


Dau i putere i, dup plac
mpart sursuri, mhniri desfac
pe ngheat l fac s-nvie
i-s la mnie
sgeat vie.
Zmbete dulci dau la frumoase
fete fierbini i mtsoase,
nectar pe buze, foc n privire,
sperane numai de fericire,
odihn bun la fiecare,
i le cresc visele mngietoare.
iubete-m i m alin,
i mine tu vei fi regin.
Erosul i are jocurile lui, supapele, resursele,
plusurile i minusurile lui. Zi i noapte, foc i cenu,
cristalizare i decristalizare, iluzii i deziluzii, ncredere
i suspiciune, destinuiri i disimulri, ochi aprini,
uneori plini de lacrimi, promisiuni, sinceritate, dar i
minciuni, druire i egoism, jurminte, iluzii i aduceri
aminte... n numele acestui eros, Bcquer mnuiete un
ntreg bagaj de cuvinte ncercnd s-i dea conturul, s-l
caracterizeze, s-l defineasc, s-l fac atractiv,
funcional, s-l mute de pe mijloc = plcere, pe finalitate
= procreere (instinct divin), adeverind c instinctele sunt

189

Constantin N. Strchinaru
de natur sacr, atunci cnd finalitatea are preeminen
(vz. Nicolae Paulescu).
O ntreag i discret psihologie metaforizat pe
acest coninut care ne poate ferici sau ntrista. n Rima
XXXI, Bcquer descrie dragostea n contrast:
Nuestra pasin fue un trgico sainete,
en cuya absurda fbula,
lo cmico y lo grave confundidos,
risas y llanto arrancan.
Pero fue lo peor de aquella historia
que, al fin de la jornada,
a ella tocaron lgrimas y risas,
y a m, slo las lgrimas.
n traducere ct mai fidel:
Iubirea noastr a fost o fars
a crei poveste absurd
a confundat gluma cu pleoapa ce vars
lacrimi de bucurie i de durere surd.
A fost nefericit ntmplare,
zile pierdute, ruperi de strun;
amestecnd plnsul cu voia bun,
mi-a lsat mie numai lacrimi amare.
(vz. Eminescu: Ce e amorul? Un lung prilej
pentru durere...)
190

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


Dar iat i o dragoste ideal, n Rima VI, iubire
ca cea a Ofeliei shakespeariene:
Como la brisa que la sangre orea
sobre el oscuro campo de batalla,
cargada de perfumes y armonas
en el silencio de la noche vaga:
Smbolo del dolor y la ternura,
del bardo ingls en el horrible drama,
la dulce Ofelia, la razn perdida,
cogiendo flores y cantando pasa.
n romnete:
Aceeai adiere ce sngele usuc
rniilor n lupte, cu-aripa mngierii
acum e ncrcat cu-n tainic dor de duc
plin de-armonii, parfumuri i linitile serii.
Simbol al suferinei i-al duioiei, poart
n florile ce-adun i-n al iubirii miez,
Ofelia ginga, cu mintea-nstrinat,
n drama fr margini, a bardului englez.
Unii exegei au ncercat s identifice prima i
marea deagoste a lui Bcquer cu Ofelia lui Shakespeare.
Analogie forat. Contemporanii au cunoscut-o bine pe
frumoasa Ines, iar biografii au reinut i suferinele
191

Constantin N. Strchinaru
poetului. Ce se poate construi pe nisip? Pe
incompatibiliti? Acest eros, aceast dragoste lumeasc
i are frumuseea i rolul ei atta timp ct masca nu intr
printre zei. i iubirea = candoare i ardoare, este o
dragoste frumoas, dorit, tensional, izvor de energii,
cu o puternic motivaie sufleteasc i trupeasc,
exprimat pe msur de poet n Rima XX, compus
dintr-un singur catren i pe care, traducnd-o, nu-i
diminum nflcrarea:
Sabe, si alguna vez tus labios rojos
quema invisible atmsfera abrasada,
que el alma que hablar puede con los ojos,
tambin puede besar con la mirada.
Traducere:
Dac vreodat buzele tale roii
ar arde, cerul srutnd, cu flcri nevzute,
s tii c sufletu-ar vorbi cu ochii
i cu aceiai ochi ar vrea s te srute.
Multe iubiri lumeti nu se pot mplini, eund din
cauza unor defecte precum gelozia, mnia, penurii
materiale, amestecul altora... Bcquer a ales n Rima
XXX una care face imposibil comunicarea. Este vorba
de attea slbiciuni umane ca orgoliul, atitudinea
autonom, mai mult sau mai puin dictatorial,
decristalizarea prematur a sentimentului iubirii,
192

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


interrespingerea st la pnd. Apare plnsul, prea
devreme, iar regretele, prea trziu. n cele dou catrene
ale poemului bcquerian, nelepciunea este n rol:
Asomaba a sus ojos una lgrima
y a mi labio una frase de perdn;
habl el orgullo y se enjug su llanto,
y la frase en mis labios expir.
Yo voy por un camino; ella, por otro;
pero, al pensar en nuestro mutuo amor,
yo digo an: Por qu call aquel da?
Y ella dir: Por qu no llor yo?
Traducere:
Cnd lacrima apare-n ochii ei
apare i iertarea n gndurile mele;
dar cnd orgoliul intr printre zei
i plnsul i iertarea sunt oale i ulcele.
i iat-ne pe-un alt drum fiecare
Dar eu, gndind iubirea ei i-a mea,
mi spun: De ce-am tcut atuncea oare?
i eu, de ce n-am plns? va spune ea.
nelegere, inocen, surplus de sensibilitate,
timpul trece i dragostea, abia nflorit, se ofilete. Iubiri
dorite, iubiri sfrite, nainte de a rodi, iubiri
193

Constantin N. Strchinaru
victimizante, iubiri druitoare, ca n catrenul Rimei
XXIII:
Por una mirada, un mundo;
por una sonrisa, un cielo;
por un beso... Yo no s
qu te diera por un beso!
Traducem:
Doar pentru o privire, i dau o lume-scut;
doar pentru un surs, un cer argintiu;
dar pentru un srut... Eu nu tiu
ce-a putea s-i drui doar pentru un srut!?
Ct iubire! Ce puritate! Este dragostea florilor
cnd se deschid, dragostea ce-ar da orice s-i afle
mplinirea, nemurirea prin finalitatea ei de natur divin:
continuitatea, urmaii.
Cele dou catrene ale Rimei XXXVI, cu aceeai
imaculare a sentimentelor, exprim druirea de sine n
vederea reedificrii. Unul din polii binomului
victimizeaz. Este ea, flecha, sgeata i fata
neastmprat:
Si de nuestros agravios en un libro
se escribiese la historia
y se borrase en nuestras almas cuanto
se borrase en sus hojas,
194

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


te quiero tanto an! Dej en mi pecho
tu amor huellas tan hondas,
que slo con que t borrases una,
las borraba yo todas!
n romnete, ad literam:
Dac s-ar scrie ntr-o carte
povestea jignirilor noastre,
i dac-n inimile noastre s-ar terge
ct se terge din foile ei;
te-a iubi atta, nct de dragostea ta,
a uita orice urm
doar tu, tergnd una,
eu le-a terge pe toate!
Sensibilitatea lui Bcquer, ca i la Eminescu, e
mereu dispus la iertare, nelegere, uitare, ntru salvarea
iubirii, dar nu ntotdeauna el este neles. Chiar dac
poetul dorind, o triete profund, neezitnd, n finalul
Rimei XXXVIII = catren, s-i pun iubitei o ntrebare,
tulburtoare:
Los suspiros son aire, y van al aire.
Las lgrimas son agua, y van al mar.
Dime, mujer, cuando el amor se olvida,
sabes t adnde va?
=
195

Constantin N. Strchinaru
Suspinele-s aer i-n aer se-neac.
Lacrimile-s ap i apa le-ateapt.
Spune-mi, femeie, cnd dragostea pleac,
tu tii ncotro se ndreapt?...
Limbaj simplu, reflexiv, sobru, aforistic.
Partenerii: poetul = sensibilitate a tririlor adnci; ea =
spirit tern. Distan de la Cer la pmnt.
n unele Rime, dragostea este integrat cadrului
natural: vegetaie variat, ap n preajm, cas cu balcon,
lun, fiorii serii, vibraii romantice... Dragostea se
nuaneaz n funcie de parteneri, consonane,
improvizaii, compromisuri... i-n aceast ultim
situaie, poetul nu ocolete adevrul: Rima LXXIX,
primul catren:
Una mujer me ha envenenado el alma,
otra mujer me ha envenenado el cuerpo;
ninguna de las dos vino a buscarme,
yo de ninguna de las dos me quejo.

Traducem:
O femeie mi-a otrvit sufletul,
o alta mi-a mbolnvit trupul;
pe nici una n-o caut,
dup nici una nu plng.

196

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


Autobiografie. Prima femeie pare a fi marea
iubire a lui Bcquer pentru frumoasa Julia Espin, fata
profesorului de conservator i director de orchestr, dar
i autor de opere muzicale. Ramon Rodrigues Correa,
unul dintre cei mai buni prieteni ai poetului, l-a introdus
n aceast familie, n 1858, pe cnd Bcquer avea 22 de
ani. Talentat, detept, mbrcat ngrijit, frumos i foarte
sensibil la seratele muzical-culturale ce aveau loc n casa
Espin, poetul nentrziind s se ndrgosteasc profund
de Julia, dei, din pcate, aceast dragoste nu a fost
deloc potrivit. Rimele ne vor arta ct de mult a suferit
Bcquer din cauza acestei iubiri, scrie Jos Luis Cano.
Dragostea dintre poet i zn a durat doi ani. Julio
Nombela afirm: Julia era ncarnarea Ofeliei i a
Julietei lui Shakespeare, a Charlottei lui Goethe, i
prea femeia ideal. n realitate, era Otilia din romanul
lui G. Clinescu, ideal n simirea sincer a poetului.
Biografii dau multe detalii directe i deduse despre acest
amor.
Bcquer, ca s-o uite pe Julia, pe lng un repaos la
Mnstirea Veruela, unde va mai sta i cu alte ocazii,
comite cea mai grav eroare din viaa sa: se cstorete
cu o femeie pe care nu o iubea, Casta Esteban (Jos
Luis Cano).
Casta era fata unui medic, i purta un nume
aparent predestinat puritii spirituale. Poetul o
cunoscuse cam n acelai timp cu Julia Espin. Casta i
face, pn la urm, trei copii i i va amr zilele i ruina
197

Constantin N. Strchinaru
viaa. n 1870, cu cteva zile nainte de a muri, pe un pat
strin, Bcquer va vedea pachetul cu scrisori adus de
bunul su prieten, Augusto Ferran, cu siguran ale
Juliei, spun biografii si, i gndul ne duce la scrisorile
Veronici Micle.
Aa a plecat poetul unei lirici unice, lsnd n
urma sa un evantai de iubiri, ca i Eminescu, de la
iubirile concretizate n chipuri angelice, la cele comune,
gri, sau diabolice, iubiri cresctoare de fiin uman sau
demolatoare, peste toate dinuind iubirea dorului-vis i a
visului-dor de arte integrale i integratoare, de noi
niveluri estetice, de noi limbaje poetice.
Preafrumoasele Legende ni le ofer pe toate, de
la toate avnd ceva de nvat. i, ndeosebi, s iubim
frumosul i esena sa, s evitm urtul sau s ne
scuturm de el, dislocndu-i i sechelele, s fim sensibili
i receptivi la lumina artelor cu deschidere i acces la
sublim.
Iat i cteva iubiri n proza poetic, de dincoace
de cele estetice: El beso (Srutul), cristalizare a
dragostei, este titlul unei nuvele toledane, spaiul
labirintic i mnstiresc, devastat de rzboiul care va
duce la independena Spaniei, n 1814. Un ofier francez,
din armata invadatoare, descoper n capel, statuia
unei femei, i are o viziune fantastic. Se
ndrgostete pygmalionic de sculptura pe care o umple
de suflet. Era o femeie alb, frumoas i rece ca de
marmur i care m incita cu fantastica ei frumusee...
198

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


trebuie s fi ascuns comori de iubire... O! da! Un srut...
doar un srut de al tu ar putea s sting focul ce m
mistuie.
Iubirea-incendiu, consumatoare de trup, copleit
de emoii, tulburtoare de spirit. Tema este frecvent n
istoria artelor: Pygmalion-ul legendei antice, n care
sculptorul cipriot, intrat n mitologie, se ndrgostete de
propria sa sculptur feminin, transformat de Afrodita
n femeie vie; Pygmalion-ul lui George Bernard Shaw i
attor ali animatori de statui, ca Alfonso al X-lea, ca
Prosper Mrime sau Eminescu (Venere, marmor
cald, ochi de piatr ce scnteie... Venere i
Madon).
Exist o gam ntreag de nuane ale tehnicii
nsufleirii statuilor. Bcquer, ns, este unic prin lirism,
epos, teatralitate, viziune cinematografic. Parc ar
nvrti o camer de luat vederi, surprinznd frumuseea
fizic a statuii nvluit de dragostea privitorilor, tablouri
i stri, cadru i actori. Au loc represalii divine: braul
unei alte statui, a unui cavaler cruciat, lovete mortal
ndrgostitul fantastic stare pur. Interpretrile
arborescente conotativ sunt tentante...
n nuvela La cueva de la mora (Petera
maurei), o frumoas fat de maur, se ndrgostete de un
ofier cruciat, care i ofer inima lui nflcrat. Dou
religii, dou mentaliti fa n fa, dou destine unite n
numele iubirii sub semnul crucii, islamica devenind
cretin. Fantasticul labirintic ne amintete de Borges,
199

Constantin N. Strchinaru
dar la Bcquer, labirintul nu e motivat mitic, ci este legat
i deslegat de iubire, cu expresivitatea unei realiti. El
genio creador de Bcquer. Cavalerul cruciat este rnit
n lupt, tnra maur, narmat cu dragostea inocent
pentru el, risc i iese din labirintul mnstirii avariate,
ducndu-l ntr-un loc mai sigur. l ngrijete, i alin
durerile. Dragostea nvinge, prin finalizarea unei
cstorii cretineti. Victoria cretinismului prin
iubire. Dar victoria cere martiri. Pe altarul acestei
angelice iubiri, tinerii vor muri, unii i-n ceruri, ca ati
ali tineri din catacombele celor peste trei secole de
persecuii ale erei lui Christos i-n continuare n
milenii... (la guerre est vieille comme le monde et ne
disparietra quavec le monde!).
O iubire compromis printr-o deviere i un
sacrilegiu este cea din nuvela La ajorca de oro (Brara
de aur). Pedro o iubete pe Maria, care i dorete brara
de la mna Sfintei Fecioare din Sagrario. Tnrul intr n
catedral. Lumea plecase. Doar lumnrile mai ardeau.
Soarele coboar dincolo de crestele munilor care supun
lumina. Amurgul se apropie cu paii fantasticului. Fiorii
iau n stpnire locurile. Apa fluviului se aude precum
apa Oltului la Cozia (vz. Grigore Alexandrescu), dar este
neltoare ca o ap a morii.
Ca s astmpere plnsul perfid al Mariei, pe care
Pedro o credea ca sufletul lui, comite pcatul de neiertat:
privete brara strlucind la mna Sfintei Fecioare,
nchide ochii i o smulge. Dar cnd ntredeschide
200

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


vederea, mna-i rmsese ncletat pe brar. Un ipt
i cade ncremenit. n blbiala lui, nu se mai puteau
distinge dect: A ei! A ei! Aa l-au gsit credincioii a
doua zi, paralizat, cu privirea pierdut i mintea
nstrinat.
Un iubitor naiv, un curaj deturnat diabolic, focul
iubirii n-are margini, dar nici nu se ntreine cu daruri,
mai ales furate din biserici. i nu por una mujer
diabolica, o iubire duplicitar, interesat material i
ucigtoare de suflete.
O alt fat interesat material este Marta din El
gnomo (Spiriduul). Ea crede cu adevrat n comoara
din povestea lui mo Grigorio, se duce la fntna ale
crei perfide ape o cheam, n amurgul ce nvluie
biserica naintea liturghiei de sear. Fascinanta oglind a
apei o cucerete. Vntul o srut. Sora ei, Magdalena,
iubitoare a frumosului din biseric, natur i semeni, nu
o poate opri. Ea se uit spre cerul muntelui Moncayo,
admirndu-i strlucirile sub razele lunii. Marta se uit n
ap, dup bijuterii. Ulciorul se sparge de marginea
fntnii. Semn fatal! Apa o ia pe Marta n adncul ei.
Lecie: n via, s tim ce iubim.
Beatriz, din nuvela El monte de las animas
(Muntele stafiilor), l trimite pe Alonso, cavalerul
vntor, n preajma mnstirii, dup o panglic pierdut
la vntoare. Tnrul i ncalec bidiviul i pleac n
galop, n noaptea din ajunul zilei morilor, n munii plini
de jivine, leuri, paragini, stafii, vntoase i murmure
201

Constantin N. Strchinaru
stranii... Ateptndu-l, ea aude nite suspine. Vntul
geme sinistru. Cinii latr lugubru. Draperiile se mic
ngrijortor. Este miezul nopii, momentul preferat al
fantasticului bcquerian. Lampa se stinge. Beatriz, n
genunchi, luat de temeri n stpnire, se roag. A doua
zi, slujitorii l gsesc pe Alonso sfrtecat de lupi, prin
desiurile de pe munte. Se aud ipetele frumoasei
Beatriz, cu paloarea fricii pe fa dezmat i scond
ipete de groaz. Nechibzuina i subordonarea
dragostei fa de un obiect, fie el ieftin sau scump, are
consecine fatale.
O iubire copleit de fantastic este i cea din La
promessa (Legmntul), n care Margarita plnge n
braele lui Pedro. Jurminte, suspine, sruturi i lacrimi...
Iubitul ei conte, scutier al regelui Fernando, trebuie s
plece a doua zi n zori la datorie, s elibereze Sevillia
luat de pgni.
Motive ca moartea fetei, mna ei rmas afar
din mormnt, strigtul ntrziat n vzduh dup ceea ce a
pierdut, in de arborescena fantasticului, n
circumstanele rzboaielor cu maurii. Un legmnt clcat
atrage dup el penaliti divine. Localnicii spun c aici
este nmormntat Margarita.
Mediu geografic prezentat pictural, istorie redat
poetic. Iubire ncadrat n fantastic, credine populare,
transmise din tat n fiu, dup cum mrturisete Bcquer
n prologul sau epilogul unor legende nuvele
povestiri.
202

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


Fantasticul ce transform fiinele umane n
animale (< lat. animus), ntlnit n folclor n povestirile
populare, apare i n nuvela La corza blanca
(Cprioara alb). Un cor invoc forele vzduhului s
produc metamorfoza. El amintete de tragedia antic i
de miraculosul medieval: tnrul Gorcs o iubete pe
Constanza, fiica seniorului Dionis. Biatul, frumos i
iste, provenea din foti slujitori la curtea nobilului.
Simbolul muntelui i al nopii este prezent i n aceast
legend, ntr-un cadru generator de fantastic: scene de
vntoare, povestea ciobnaului despre cprioarele albe,
atenia Constanzei ascultndu-l i ndrgostindu-se de
tnrul Gorcs, cruia fata i apare n vis ca o cprioar
alb. ntr-un vis i apar oglinda apei i cprioarele albe.
Gorcs vrea s trag n ele cu arcul, dar acestea i apar ca
nite femei foarte frumoase, reflectate n apa n care se
hrjoneau. Este vrjit, recunoscnd printre ele ispita
znei sale, Constanza, o cprioar alb i sprinten,
srind n lturi cnd el trage cu arcul. Ea scap i n
saltul ei i pare i mai frumoas. Sgeata iubirii i
ptrunde n inima lui. Cu dragostea nu-i de glumit. i,
ntr-o alt noapte, ntr-un desi, cprioara alb, iubita lui,
va cdea sgetat de propriul ei joc cu dragostea, care nu
iart: Dumnezeule, Dumnezeule, e adevrat! se aude n
timp ce sufletul o prsea prin desiurile muntelui.
Dac, n adevr, zna lui Gorcs era fiica
aceluiai tat seniorul fusese n btlii nclcarea unei
legi divine i naturale atrgea dup sine pedeapsa
203

Constantin N. Strchinaru
maxim: moartea unuia dintre iubii. Poetul Bcquer
este, ca i poporul su, cretin!
O femeie diabolic, cochet i frumoas, dar
duplicitar, umblnd cu doi brbai este femeia
pervers i ridicol din legenda El Cristo de la
Calavera (Christosul i hrca).
Castilia este n rzboi cu maurii. Regele merge la
datorie. Bcquer, narator i pastelist, prezint personajele
la serata care umple de muzic i lumin ncperile unui
castel toledan. Apar doa Ins i doi cavaleri. Cu masca
sursului pe fa i joc frivol n priviri, Ins reuete s-i
trimit la duel pe cei doi brbai prea iute ndrgostii de
ea. Cavalerii, cu inimile n aprindere, caut loc pentru
duel. l gsesc pe strada care d titlul legendei. La troi
candela se stinge i se aprinde intermitent, strnind fiori.
Vntul are un glas lugubru. Multiplicat n miezul de
noapte. Se aude zngnit de pinteni i sbii. Candela se
stinge. Suspans. Se aprinde iari, temporiznd decizia.
A treia oar se stinge flacra, iar cnd se reaprinde, apar
zorii. Prietenia este salvat: cavalerii se ntorc i o mai
pot zri pe Ins ascunzndu-se dup fereastr, pe cnd un
amant ieea.
Detaliile abund n text ca la Balzac, la Bcquer,
ns, stilul este pictural, muzical i poetic. De aceea
exegeii poetului compar poezia din Rime cu cea din
Las leyendas, unii dintre ei, mai reflexivi i mai analiti,
subliniaz i completitudinea artistic din Legende,
ndeosebi poeticul lor, numindu-l pe Bcquer poet total,
204

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


aa cum filosoful Constantin Noica l numete pe
Eminescu omul deplin al culturii noastre, i cum mai
nainte, N. Iorga l numise expresia integral a
sufletului romnesc.
La aceast integralitate estetic au visat
Eminescu i Bcquer. n realizarea armoniei lor
complexe ei au utilizat cu miestrie tehnica alternanei
ideilor, a timpului i locurilor, a personajelor, ale
diverselor topici i ale resurselor folclorice. Toat opera
lor reflect o tehnic artistic i un stil care i fac uor de
recunoscut i imposibil de confundat, cci nainte de
toate ei au dat glas marilor talente cu care Dumnezeu i-a
nzestrat.
Peste varietatea fenomenelor trite sacerdotal n
realitate i n ideal, se nal din opera lor, cu mreia
unei catedrale, iubirea pentru poesia pe care Mihai
Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer au nvenicit-o
druitor, ca pe o simfonie de sinestezii emoional ideatorii ale cror victorii ne iau ascensional pe aripile
lor spre dincolo de cuvinte i timp, unde domnesc
aspiraiile noastre i-ale lumii.
Din chaos, Doamne, am aprut...
(Luceafrul, M. Eminescu)

205

Constantin N. Strchinaru
Dumnezeul geniului m-a sorbit din popor...
(Mira, M. Eminescu)
Yo, en fin, soy ese espritu,
desconocida esencia...
(Rima V, Gustavo Adolfo Bcquer)

206

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer

ntrebrile au rspunsuri
i au aprut maidanezii. Unii ltrtori. Alii
muctori; unii adui de vnturi, de ploi : aluvionari, mai
vechi i mai noi; alii, uscturi silvice, autohtone,
indiferent de zone = deeurile toamnelor trzii spre
ntunecoase huri pustii; unii mai tineri : coloi, ali,
moi gunoi, toi ajuni frai frustrai, ieii la drumul
mare, care mai de care prndu-i-se c nu pot sui n jil
din cauza celor care i-au scos la lumin, nu pot s
ajung efi de catedre, de revist, de coal sau de curent
literar, din cauza lui Homer, Sofocle, Euripide, Eschyl,
Dante, Goethe, Shakespeare i, vai!, n Romnia, din
cauza lui Mihai Eminescu !.
i-atunci, o pe el! De unde se ddeau
eminescologi, i civa chiar sunt!, la umbra crii lor de
vizit au nceput s hrie, s crie: c Eminescu e prea
srbtorit n fiecare an Ianuarie i Iunie; c fel de fel de
recitatori, i intoneaz versurile prea sonor sau prea
murmurat; c poezia lui Eminescu nu mai trebuie
popularizat, nu mai e la mod, trage napoi istoria
culturii; concluziv: Eminescu trebuie demolat i dac
nite cioburi mai rezist prafului i pulberii, alea s fie
adunate i, la submuzeu cu ele!
Dup asemenea prelegeri, un cel ajuns trgrpi profesor de l. romn, dndu-se n faa elevi(e)lor
de modernist, a nceput s le predea discipolilor ceea
ce dovleaca sa dintre umerii de gelatin acumulase
207

Constantin N. Strchinaru
reproductiv de la detepii lui magitri de la catedr i
din subpres, exact asemenea gogomnii.
Dar s venim mai la obiect, pentru a da cuvntul
chiar crcotailor. Nu-i citez cronologic i nu pe oricine.
naintez admirativ i m-mpiedic n cartea lui
Petru Creia: Testamentul unui eminescolog,
(Humanitas, 1998, p. 299). Trud, perseveren, ordine,
defriri, autorul plecnd de la observaia, c n
momentul cnd a aprut ultimul volum al ediiei
integrale a operelor lui Mihai Eminescu, elaborat nti
de Perpessicius apoi de Academia Romn, Petru
Creia, considernd c nu toat munca ediiei integrale
s-a desfurat cum s-ar fi cuvenit cu un examen de
contiin pentru ntreaga cultur romneasc, autorul
constat c peste studiile eminesciene s-a ntins
pustiul... i-a luat inima-n dini i s-a apucat de lucru.
O munc istovitoare, arborescent, colosal. Aduce n
sprijin situaii similare din literatura universal.
Admiraia pentru erudiie i efort hermeneutic sporete.
Dar, la un moment dat, vai! Petru Creia se simte istovit
din cauza lui Eminescu i, gsete prilejul s-i
desfoare mnia, oboseala, intrnd cu sonoritate n
corul crcotailor, defimtorilor, afirmnd c instalatul
cult al lui Eminescu... trebuie definit i n manifestrile
sale, i deschide un lung paragraf explicativ:
Cum ziceam, de dou ori pe an, la 15 Ianuare
i 15 Iunie, toat suflarea cultural romneasc, cu
mic cu mare, se simte pornit i totodat datoare s-l
208

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


celebreze pe Eminescu. Se pun cu rvn n micare
toi zelatorii acestui cult, arhiereii, herofanii i
hierodulii de la toate nivelurile, academii,
universiti, biblioteci, muzee, ministere, fabrici i
uzine, case de cultur, cmine culturale, societi i
uniuni de tot felul, puzderie de licee, ziare i reviste,
radio, televiziune, cte vor mai fi dac nu lipsesc
dect biserica i armata. i asta fr ca de fiecare
dat s se mplineasc de la naterea sau de la
moartea poetului vreun numr ct de ct rotund de
ani. i toi, de la centru pn n lungul i n latul
judeelor, vor s cheme la altarele lor pe vorbitorii cei
mai alei i mai reputai, pe recitatorii cei mai
consfinii, crema cntreilor i a instrumentitilor,
rupndu-i-i unii de la alii, convocnd ademenitor
sau imperios, primindu-i refuzurile cu durere
resemnat sau cu vindicativul indignare, iar
acceptrile cu jubilaii i trataii. Pn la urm
lucrurile se statornicesc cumva i ara rsun de
slava srbtoritului su. Presa public articole, multe
articole i imnuri, de obicei nsoite de portret.
Adunrile se nfioar de emoii i de extaze la auzul
frumoaselor alocuiuni i oraii, mpnate cu nu mai
puin frumoase recitri cu lieduri (cntate de nite
doamne opulente), coruri (executate nu o dat de
elevi-ngeri), piese orchestrale, declamri de poezii
nchinate poetului i prilejului, constelate toate de o
frazeologie plin de formule liturgice: luceafrul
209

Constantin N. Strchinaru
poeziei romneti, arhanghelul, arheul, martirul,
sfntul, pn i Christul nostru, suflet din sufletul
neamului, trecerea lui n eternitate, rostirea poeziilor
nu doar ca poezii ci rugciuni i, nu rare ori, chiar
mai ru dect att.
Asemenea afirmaii continu i n paginile
urmtoare, la un moment dat, declarnd: Eminescu nu
trebuie sacralizat din afar, nici cu obstinaia oarb a
unui instinct. El nu trebuie s devin o prezen
mitic ori simbolic de invocat i de evocat la nceput
de an i la nceput de var.
Petru Creia l aduce n sprijin pe Andrei Pleu cu
articolul Eminescu i recitatorii, n care i acesta e,
vai!, intrigat de felul cum sunt recitate poeziile lui
Eminescu: glgios i retoric, dup modelul unei
chermeze promiscue, n al crei abur, fiecare-i d n
petec... l srbtorim toi, cu un zel idolatru... Nu
ne e ruine de Eminescu! Iar neruinarea aceasta nu
se va vindeca dect dup ce vom avea cuviina unui
15 ianuarie tcut, rece, purificator. Nu-i suficient o
proptea n sprijinul unui edificiu ridicat pe nisip, Petru
Creia l aduce, tot n sprijin, pe Eugen Negrici, ntr-un
articol intitulat O dilem, una veritabil, i-l citeaz pe
o pagin jumtate. Citez i din Negrici:
An de an, n preajma zilei de 15 ianuarie, ne este
dat s suportm spectacolul grotesc al srbtorii, n stil
ceauist, a poetului naional, la care se nghesuie s-i
aduc aportul (s m scuze Eugen Negrici, apporter
210

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


nseamn a aduce!), televiziunea, radio-ul, Academia,
parlamentarii, ziarele, grupul compact al idolatrilor
basarabeni, patrioii loco, semidocii de toate culorile
politice... ... ticloii dar i scrntiii ntru
Eminescu ... i vine s ceri decretarea unui deceniu de
tcere, de veritabil reculegere, n care dorul de
Eminescu de care tot vorbesc eminescoizii notri ...
eticheta clinescian Eminescu poetul naional
impus de manuale i rspndit prin contribuia celor ce
se las ncntai uor de formule fr s le analizeze...
Eminescologul Petru Creia l mai citeaz i cu
un alt articol pe Eugen Negrici: Gugumnii naripate
(titlul li se potrivete!), care-i amintete: un lucru oribil,
care nu poate fi trecut cu vederea ... .. felul n care a
ptruns jargonul eminescolatru n adncul
mentalitii colare .a.m.d. Totui, despre sintagma
poet naional, Petru Creia, autorul crii din faa mea
ine de o retoric sforitoare, mai grav, neverosimil de
ignorant. Dar este exact. i n finalul subcapitolului
4 (Cap. II) acest apelativ e acordat poetului de nsui
sufletul neamului su. Ce s mai credem! Ce s mai
zicem!
Dar s venim i mai la obiect, aducndu-l n
scen pe Nicolae Manolescu, vorbind studenilor despre
opera marelui poet, pe care o destructureaz cu cele mai
improprii caracterizri, precum demolarea sintagmei de
poet naional, a mitizrii lui Eminescu, a sintagmei
filosofice eminesciene adevrul fiinei, a capodoperei
211

Constantin N. Strchinaru
Luceafrul care, dup Nicolae Manolescu este o oper
mediocr, supralicitat... criticului prndu-i-se a fi
scris n ritm mecanic, nu vede cu ochi realiti nici
tensiunea estetic a poemului etc. Doin este considerat
xenofob; Pe lng plopii fr so nu se mai poate cita
astzi fr oarecare jen Scrisorile stnjenesc prin
retoric; Od (n metru antic) e lipsit de originalitate
i fcut din concepte goale; Memento mori este
moloz, depit de Dumbrava roie a lui Alecsandri.
n alte poeme, Eminescu are versuri greoaie, deseori
chioape, imaginaie neslujit de metafore.... Criticilor
mei e banal, etc, etc, etc.
Criticul Theodor Codreanu, n Eminescu i
canonul occidental (vz. Veghea, an 3, nr. 1, 2010, are
subtitlul Eminescu i ortodoxia ), analizeaz pe larg
toat tehnica ntortocheat i gunoas a lui Nicolae
Manolescu din: O istorie critic a literaturii romne
care de fapt e o istorie ncropit din vai de discursurile
universitare ale lui N. M., ajunsul cu toate zbaterile
academician!..., neajungnd la nivelul de degradare a lui
Alexandru Grama, cel care afirm c Eminescu este
nul ca poet i gnditor n broura fr autor: Mihai
Eminescu, studiu critic (Blaj, 1891).
Dar eseul echidistantului critic Theodor
Codreanu a crui verticalitate exegetic este prezent n
fiecare fraz, nainteaz spre centrul antieminescienilor,
n care-i situm pe Mircea Crtrescu, umplut de pagini
elogioase, acoperit de calificative fr acoperire de ctre
212

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


Nicolae Manolescu, ntr-un limbaj att de tern
multitudinea de superlative manolescoide fcndu-i un
deserviciu lui Crtrescu, cel care, prguit de aniori i
sufocat de osanale, ajunge memorialist, solitar, rzle,
odihnindu-se n Solenoid, adic n banca lui, cu vicleana
tehnic a paradoxurilor i a avalanei de vorbe.
Nici un intelectual nu uit numrul 265 al
Dilemei, martie 1998, unde s-au aciuat cei mai muli
hitai ai lui Eminescu. Pe linia coninutului acestui
numr, horia roman patapievici (ce inadecvare n
prenume i adres n etimonul numelui!) elucubreaz n
apelative
corespunztoare
nfirii
sale
de
spermatozoid euat ante portas, afirmnd (Romnia
Liber, Ianuarie 2000) c steaua lui Eminescu a
apus, c marele poet este cadavrul din debara, etc.
etc., i care, nu o dat, a fcut referiri la poporul romn
cu totul false, iar expresia de figuri patibulare i se
potrivete leit lui patapievici, numai c el refuz,
probabil, s se uite n oglind s-i vad chipul
plngcios, trupul n zig-zag precum convingerile-i
din gura-i plin de dini piezii ... Ce a cutat acest
trepdu n scaunul de ef al Institutului Cultural
Romn...?, unde, ci ani a stat, se laud cu un album
realizat de acest institut i cu volumele unor scriitori n
traduceri, dar nu scoate o vorb despre tot mai multele
reviste i ziare romneti aprute pe mapamond. El a fost
propus pentru execuie nu de scriitorul-academician
Nicolae Breban, patapievici s-a auto-propus prin
213

Constantin N. Strchinaru
invectivele aduse la adresa romnilor i a excelenelor
acestui popor.
Stimai cititori, deschidei Politice, de H. R.
Patapievici, volum aprut la Ed. Humanitas, 1996 i citii
la paginile: 34, 44, 53, 56, 63,64. Noi dm cteva mostre
de inepii viperiene:
Radiografia plaiului romnesc este ca a fecalei:
o umbr fr schelet, o inim ca un cur, fr ira
spinrii i la o mai atent figurare i se potrivete lui
patapievici. E un reuit autoportret.
Romnii sunt 23 de milioane de omulei
patibulari (dm cheia: patibula, -ae = spnzurtoare),
deci romnii sunt 23 de milioane de spnzurai de
patapievici, cel bgat la naintare de Gabriel Liiceanu,
filosoful leinat care aflase c patapievici citea 3 cri
pe zi. Cte cri a citit, filosofule, Zalmoxe? Dar
Zarathustra? Dar Confucius? Dac nu pe zi, poate tii pe
lun! ntreab-l pe cugettorul, atent la stil! i mai
precaut, Andrei Pleu!
S continum cu citatele din cartea de cpti a
lui patapievici: Poporul romn pentru care Socrate al
Romniei profunde = Petre uea spunea c e gata
oricnd s-i dea viaa, dup zig-zagul de pata este
un popor cu o substan tarat. Oriunde te uii, vezi fee
patibulare, ochi mohori, maxilare ncrncenate, fee
urte (a lui e frumoas foarte!), guri vulgare, trsturi
rudimentare (a lui e tras la strung tirb!);

214

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


Romnii nu pot alctui un popor (dar un
NEAM?) pentru c valoreaz ct o turm;
Limba romn este o limb n care trebuie s
ncetm s mai vorbim (dar el continu s mnnce c.c.
n continuare ca un hmesit).
Toat istoria, mereu, peste noi a urinat cine a
vrut. Cnd i-au lsat romanii pe daci n formula hibrid
strmoeasc, ne-au urinat slavii; se cheam c ne-am
plmdit n aceast clis daco-romano-slav... apoi ne-au
luat la urinat turcii: era s ne necm, aa temeinic au
fcut-o. Demnitatea noastr const n a ridica gura la
Clugreni, ne-o umpleau iari la Rzboieni i aa
mereu la infinit... ;
Cultura Romnilor: Puturoenie abisal a
sttutului suflet romnesc... spirocheta romneasc i
urmeaz cursul pn la erupia teriar... tropind vesel
ntr-un ncontient pn ce mintea va fi scobit: inima
devine piftie, iar creierul un esut apos;
Cu o educaie pur romneasc nu poi face
nimic;
Romnia are o cultur de tip second-hand
.a.m.d.
Ce-avei de zis, filosofilor care ai polarizat i
popularizat acest caz psihiatric, pata?
Colac peste pupz: un gfit de cultural l-a
adus pe ecranul TVR1, la 15 ianuarie 2016, s
colocvieze despre Instituia Cultural Eminescu, tocmai
pe patapievici cruia, cerebralul, la gur cu spume, i
215

Constantin N. Strchinaru
spune, la un moment dat, cu perfid supuenie,
colocutorului su ...de fapt dumneata l-ai readus pe
Eminescu n circuit...
De unde l-a readus, trtcu? Rspunsul se
subnelege din spusa lui: din uitare!
Adic Eminescu ajunsese la piaa de vechituri i,
trecut prin spltoria colocvialului, a fost instalat n
vitrina supermagazinului din buricul trgului, ca pe o
noutate de care, poate, s-ar mai interesa cineva...
Nestimatule, prin astfel de atitudini i glsuiri nu
pe Eminescu ai vrut s-l readucei n circuit naional i
universal unde a fost, este i va rmne, ci pe voi, n
dorina de a v face cunoscui.
Stimai cititori, ce credei c a rspuns
mpricinatul?
El a conchis, n ton jeluitor, c s-a mirat cum de
tocmai Eugen Simion, atunci preedintele Academiei
Romne, nu a neles acest ajutor pe care el l-a dat
Poetului i c i-a criticat truda i efortul su cultural...
Sunt tentat s m desfor pamfletistic pe tema
neruinrii i a falsului ieit la drumul mare, ca
politicianul care, intrat n rol cu fundul gol i ajuns n
ctui dup ui i gratii datorit inimaginabilei bogii y
compris conturi n bnci strine, acareturi, pe care nici
Carol asasinul nu le-a visat!
Dumnezeu s m in sntos ca s ne mai ntlnim!
Promit c voi fi prezent!

216

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


Pentru moment, nchid paranteza i m-apropii de
concluziile crii mele.
C genialitatea lui Eminescu este recunoscut de
toate excelenele poporului romn, ncepnd cu T.
Maiorescu i neoprindu-ne la filosoful C. Noica, nu
trebuie s mire pe nimeni. nc din via, scriitoarea
Carmen Sylva (Regina Elisabeta) i tradusese n limba
german o bun parte din poezii, dar azi, e tiut c
Eminescu nu mai este numai al nostru ci i al lumii.
Citii-i fia poetului din Larousse, cronologia universal
(1996), tradus i n romnete de Irina Negrea la Ed.
LIDER, Bucureti, unde se precizeaz, dup datele
civile: unul dintre cei mai mari poei ai lumii. Opera
sa, elaborat ntr-o perioad scurt, cuprinde, alturi
de poezie, proz, teatru, articole, eseuri, nsemnri
filosofice, traduceri. S deschidem i dicionarul
Larousse, unde, dup cartea de vizit civil, se
precizeaz laconic: crivain roumain. Sa posie
lyrique dinspiration tour tour phylosophique,
sociale et rotique fait de lui le grand pote national
de la Roumanie.
Romnia profund l cultiv pe Mihai
Eminescu, suflet din sufletul neamului nostru, ca pe un
izvor de ap vie. ntre numeroasele opere nchinate lui
Eminescu, cele mai numeroase i de mai scurt metraj,
dar i de valori diferite, sunt cele poetice, nchinate
Luceafrului. Desigur acestea vor fi i n continuare tot
cele mai multe, ceea ce, pentru educaia copiilor, a
217

Constantin N. Strchinaru
tinerei generaii, este un lucru foarte bun i nu putem
avea pretenia s se ridice la nivelul poeziei eminesciene.
E foarte bine i dac se apropie, multe din aceste versuri
bucurndu-se de dubluri muzicale. Dintre toate
produciile poetice nchinate lui Eminescu e o datorie de
contiin de a semnala: Imn Eminescului, n 19 cnturi
aparinnd scriitorului martir i, spre sfritul vieii,
Mitropolitul Ardealului, Valeriu Anania. Citez doar
cteva versuri care mi s-au fixat n memorie:

E mult de cnd te-nsinguri spre nopile de-apoi


Micndu-i venicia prin spaii i prin noi....
Cine-ar putea s nege c-n ochii ti adnci
Nu crete nvierea izvoarelor din stnci?...
... bucur-te c te-mbie de sub glie sfntul nai,
bucur-te-nvenicirea Eminescului Mihai...
... bucur-te, buciumaul secolelor ne-ndurate,
bucur-te glas de aur ce prin neguri mari rzbate
bucur-te stea ce arde n pieptar de mndru crai,
bucur-te-nvenicirea Eminescului Mihai...
bucur-te sfnt nesaiu s cuprinzi ce-i necuprins,
bucur-te Zbor Nenvins...

218

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


bucur-te lupta slovei cu-nelesul ei deplin,
bucur-te, dulce chin...
bucur-te cel ce-i drui fiecrui tot ce ai,
bucur-te-nvenicirea Eminescului Mihai...
naltul Prelat al suferinei romneti din lunga
noapte comunist este i el tulburat de afirmaiile lui
patapievici, potrivit crora Eminescu este cadavrul
nostru din debara, de care trebuie s ne debarasm...,
nu m ateptam ca un intelectual s afirme aa ceva. i-a
permis s murdreasc memoria poetului naional, ca s
par el original i interesant. De fapt, d n gropi. A
greit, i nu o dat... (vz. Veghea An 3, Nr. 1).
Dar s vedem ce scrie energicul i blndul poet
Aron Cotru, att de sensibil la dramele istoriei noastre
i ale vieii sociale romneti, care a scris un emoionant
poem cu tinereea spiritului su i cu maturitatea
talentului su, poetul care, ntre 1911 i 1939 publicase
peste zece volume de poezii i avea o bogat activitate
cultural la ambasadele Romniei din Milano i
Varovia.
Cine ntre cele dou rzboaie nu recita din Aron
Cotru? Chiar i puinii si detractori, sau dezorientai n
faa unei evoluii, aparent n zig-zag, rosteau versuri din
volumele: Mine (1928), Printre oameni n mar
(1933), Horia (1935), ar (1937) .a. n acea perioad
a marii btlii pentru schimbarea prin cultur i
219

Constantin N. Strchinaru
demnitate. Aron Cotru a fost un tribun ptruns de
crezul eminescian. Cu ocazia lui 15 Mai al celui de-al
50-lea an de la plecarea n eternitate a poetului unic,
Aron Cotru scrie memorabilul poem pe care parc o
conspiraie a tcerii continuat din perioada comunist,
ine n umbr cel mai semnificativ poem scris vreodat
despre creaia i creatorul Luceafrului.
Apariia poemului Eminescu a nsemnat un
eveniment care unea doi mari poei peste timp.
Mrturisirea lui Eminescu c este o emanaie a poporului
i se potrivete i lui Aron Cotru care, cuprins de-o
necuprins-nfiorare ncepe microepopeea cu vers rupt,
abrupt i fraz nentrerupt, prin evocarea spaiului
mioritic i a strbunilor istei, semei:
La gnd treji, la fapt treji
Mndri i statornici cneji
........................................
ndrznei
de ceruri bei...,
ca o multiplicat-n milioane de exemplare Coloan a lui
Brncui dintre care a aprut:
... viu cum altul nu-i
.................................
sub Ceahlul frunii lui;
220

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


frate de snge i de grai cu tefan Vod i Mihai
.................................
peste veac i nesfrit
n fptura lui de crai...
n Universul poeziei, George Clinescu e
ntrebat de un imaginar discipol dac Ceahlul cntat de
poei e altceva dect muntele Ceahlu. i magistrul, pe
ndelete i pe neles, i vorbete de universul secund al
poeziei, despre un al doilea cosmos. Aadar despre un
infinit n care semnificaiile, urcnd, exprim
profunzimea, cota platonian, ideea care, la Eminescu,
devine cnt i cuvnt, spirit stpn pe materie i timp,
cci el:
... feeric
faur
de poduri de aur
peste furtuni, peste-ntuneric...
este creator de nlesnitoare crontopuri ale trecerii dintrun ev n altele pe imaginea pangeometric a podurilor de
lumin concentrat spre pretutindeni. Poduri arcuite ca
nite amplitudini pozitive ale micrii peste un mediu el
nsui mictor, oglinditor peste furtuni, pestentuneric..., peste situaii iniiatic fortifiante ca cele prin

221

Constantin N. Strchinaru
care a trecut neamul romnesc i lumea, realiti
asimilate poetului:
pisc al cntecului meu rebel
crescut sub fulgere i vnturi de oel.
Ca un Prometeu, ca un Orpheu, Eminescu, beat de
culmi i de azur, este vzut edificnd o Rom a noastr:
ctitor de stele
i-n adncuri
prooroc
n calendarul de criv i foc
al zilelor mele
... s zideasc
o Rom romneasc
... el, crai
pe-un mprtesc i furtunatic grai.
..............................................
dnd glas tcerilor noastre de veacuri...
ca nimeni altul nainte, luminnd aici, oriunde i mereu:
straturile de-ntuneric i de oseminte
de la temelia de neguri i de sori
a neamului meu...

222

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


Simboluri, alegorii, metafore: art i istorie, deschiderea
unui popor spre umanitate prin sensibilitate, prin cultur
i unitate, prin Eminescu:
Nou Adam
despicatu-i-ai acestui neam
drumuri fr capt i datu-i-ai un
nume
i cntece ca la-ceput de lume...
cu verbul fierbinte, spre o alt stare
s sltm ndrznei n picioare
...................................................
cu drumurile toate nainte,
cci, nu de puine ori, cauze istorice ne-au inut pe loc,
uneori ne-au mpins napoi, dar ntotdeauna romnii au
probat capacitatea comprimrii timpului, a recuperrilor,
n anume privine devansnd.
Poate denominativele ar putea oca dac Aron
Cotru nu le-ar motiva, i dac acestea nu ar fi
identificabile n creaia eminescian i-n limba att de
simpl n aparen i att de nuanat semantic. Toate
asocierile pe care Cotru le face au acoperire. Astfel,
nelegem foarte bine de ce l numete pe Eminescu
Adam valah i i se adreseaz cu Mria Ta, pentru
c Aron Cotru l vede ca Tnr mprat, ctitor de
223

Constantin N. Strchinaru
ar aa ca Prinul din Anabaza lui Saint-John Perse.
Iat-l:
Rvnind nemrginirea i naltul
...................................................
ai ridicat nprasnic din strfunduri
ca pe-o minune nou ara asta,
i-ai nlat n soare peste lume creasta
ca nimeni altul...
crai duh,
arip vie
peste glie
peste cntec i vzduh
cpetenie s ne fii de-acum nainte.
Dup trei decenii i jumtate, Constantin Noica
l confirm pe vizionarul Aron Cotru, n Eminescu
sau gnduri despre omul deplin al culturii romneti
i nu se sfiete s-l compare pe poet cu Leonardo da
Vinci, cci, pe drept, filosoful rmne uimit n faa celor
44 de caiete (7 8000 de file) eminesciene i, nu ezit
s-l numeasc un uomo universale i un miracol al
culturii romneti. Iar noi, romnii de pretutindeni, vom
continua peste vremi s-l tim pe poet cpetenia
noastr spiritual:
cu adevrat
mprat...
224

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


..................
dintru-nceput
pn-n asfinitu-i fr de-asfinit.
Cci opera lui, crescnd, mut mereu pietrele hotarului
spre dincolo de mine. Aceast extensiune n spaiu i
timp a spiritualitii romneti, identificat n Eminescu,
exprim, n viziunea lui Aron Cotru, nsui destinul
oricrei culturi: nvenicire naional prin universalizare.
Trind simirea eminescian n toate nalturile
ei, Aron Cotru a redat un Eminescu autentic,
naional, universal, etern.
*
* *
...Ci eu n lumea mea m simt nemuritor i rece
(Luceafrul).
Secolul al XIX-lea, n Europa, este al
combustiilor sociale i culturale. Al formrii statelor
naionale. Se modific frontiere. Se schimb mentaliti.
Continentul se aeaz pe principii mai promitoare.
Emanciparea nu e un cuvnt de ordine, ci o realitate n
continu ascensiune, revoluia industrial deschide
aripile. Cultura le avea deschise deja. nvmntul
ptrunde i n mediul rural.

225

Constantin N. Strchinaru
coli de art, curente literare, saloane culturale,
se ncrucieaz, merg la bra, ncercnd convieuirea care
nu-i posibil dect n liniile corespunztoare firii umane,
n fapt e o competiie cu interdislocri, fcnd loc unor
viziuni estetice care mai de care mai criticiste, mai
agresive, dar i unele rmnnd la stadiul de intenie sau
prevenire. Europa se umple de autori i opere. Limba
francez devenise uzual pe continent. Peste toate
direciile, clasicismul are trecut i durat prin: echilibru,
claritate, ordine, armonie, valoare de model, perfecie,
sobrietate; Romantismul, cu o arip agresiv i alta
contemplativ, n copilria lui Bcquer, dar i a lui
Eminescu, umpluse continentul de autori i opere, Victor
Hugo, en tte, subminat nc de la apogeu de realism,
parnasianism, impresionism, naturalism, nihilism,
simbolism, i mutase aripile n America Statelor Unite,
chiar de pe la 1830, anul cnd Delacroix expunea
vestitul tablou, Libertatea conducnd poporul (La
libert guidant le peuple), Goethe pregtea pentru tipar
Faust, partea a doua i Victor Hugo, nemuritorul roman
Notre dame de Paris (1831), iar Balzac, prolificul
scriitor, fcea concuren strii civile pariziene .a.m.d.
n anul morii lui Bcquer, 1870, n Spania, era
proclamat rege de ctre cortesuri, Amedeo de Savoia =
sperana unui popor care pierduse de trei secole
supremaia pe mri i oceane; n Frana Gustave Flaubert
scotea noi ediii la capodopera sa, Badame Bovary i
publica ducation sentimentale.
226

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


Crile de raftul nti mbogeau editorii i
librarii, luminnd tot mai mult lume i pe alte
meridiane. Bcquer, am vzut c publicase i la Paris,
era la curent cu marile opere romantice, i nu numai!, dar
cele romantice veneau pe structura sa psihic precum un
nutriment spiritual.
n 1870, cnd Bcquer pleca fizic din aceast
lume, Mihai Eminescu avea 20 de ani. Cunotea limbi
strine, citise clasici, aprofunda romantici i tot ce avea
rsunet n Europa, avea iniiative, era iubit de studenii
vienezi, era de o frumusee, caracter i sensibilitate ce
impuneau, avea o gndire profund, poliedric, un talent
care prevestea geniul i o putere de munc titanic. Era
un goethean: Zwar weiss ich viel, doch mcht ich alles
wissen (Wagner, n Faust, n adevr tiu mult, dar a
vrea s tiu totul). Eminescu era convins, c tiind mai
mult, poi fi n creaie mai original, mai profund, i
aceste paliere le-a ilustrat n oper. A fcut-o ca nimeni
altul.
La 24 de ani, ntr-o scrisoare trimis Veronici
Micle, mrturisea: Cronicile i cntecele populare
formeaz n clipa de fa un material din care culeg
fondul inspiraiunilor. Acelai lucru l afirmase i
Bcquer. Amndoi au dovedit-o n opera lor. n
pelerinajul su prin ar, poetul culesese folclor din toate
provinciile, cel din Moldova l fascina. Poetul culege
folclor, face corecturi i, n anul 1877, public eseul
asupra poeziei populare. Al. Rosetti, ntr-o statistic a
227

Constantin N. Strchinaru
cuvintelor din Luceafrul, scrie c din 1908 uniti,
1688 sunt de origine latin (Al. Rosetti, Limba poeziilor
lui Eminescu, colecia Mica bibliotec critic, no. 44),
realitate care-l apropie i mai mult de Gustavo Adolfo
Bcquer. Peste vrsta lui Bcquer, Mihai Eminescu a
mai trit doar cinci ani.
n anul morii poetului nostru naional (1889), G.
Hauptman publica drama Avant le soleil Levant, G.
DAnnunzio intra n librrii cu Il piacere i Paul
Bourget cu Le disciple, ziarele, revistele continuau s
interpreteze Le baiser (Srutul), sculptura lui Rodin.
nc din via, poetul romn se bucura de traducerea n
german, a mai multor poezii, de ctre Carmen Sylva =
Regina Elisabeta; Paul Claudel pregtea Tte DOr i J.
G. Frazer, Creanga de aur; H. Schliemann descoperea
Troia...
*
*

Cum de armonia eminescian i bcquerian


iradiaz atta for de atracie, luminnd pn i
nostalgia, melancolia, tristeea, durerea, inerente
sufletului uman, in hac lacrimarum vale. Rspunsul dat
de aceti poei relev convingerea c Dumnezeu i-a
nzestrat cu darul i harul semnate n fiina spiritual a
neamurilor care i-a zmislit i care s-au cristalizat n
creaia lor. Eminescu era convins c religia fiineaz la
228

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


romni n existena lor etnic, aa cum afirm ntr-un
articol: romnii au identificat religia cu
naionalitatea... i religia e mama neamului
romnesc.
Aceast sorginte divin a geniului a asigurat
creaiei puterea ei de iluminare. Mircea Eliade scrie:
Deasupra
tuturor
gloriilor
efemere
i
deertciunilor legate de patimile noastre omeneti,
un singur punct rmne fix, neclintit de nicio
catastrof istoric: geniul... i ct timp va exista,
undeva prin lume, un singur exemplar din poeziile lui
Eminescu, identitatea neamului nostru este salvat.
Argumentul surs divin: neam-geniu se impune
la aceste genii ca substrat germinativ n poezia lui
Eminescu. Realitatea o confirm. Poetul a fost crescut de
mic n duhul credinei cretine, edificate pe iubirea ntru
Hristos-neam-semeni-glie, credin consolidat i prin
cultura european, structural cretin.
Pn i imaginea sa fizic, luminat de trirea
acestei iubiri, axial religiei cretine, e semnificativ
redat n portretul pe care i-l face I. L. Caragiale,
adeverind realism, spirit de observaie i talent: Era o
frumusee!, o figur clasic ncadrat de nite plete
mari, negre; o frunte nalt i senin, nite ochi mari
la aceste ferestre ale sufletului se vedea c cineva
este nuntru; un zmbet blnd i adnc melancolic.
Avea aerul unui sfnt, cobort dintr-o icoan.

229

Constantin N. Strchinaru
Da, nuntru era cretinul Eminescu, nsetat de
transcendent, de valori supreme. Sublinierile: frunte
nalt i senin, aerul unui sfnt i icoana ochilor
mari, zmbetul blnd, adnc melancolic sunt
mrturii ale efectelor iubirii cretine din sensibilitatea
poetului, care se ndurera de plnsul condiiei umane, de
vaiurile lumii.
Prin aceast discret trire cretin, Eminescu ia rafinat spiritul, obinnd echilibrul, armonia
generatoare de satisfacii interioare, profunda mpcare
metafizic ce consolideaz caracterul i lumineaz
contiina. Un umanism nelimitat eman din poezia sa,
nscriindu-se consonant n cel al culturii europene i
universale, n ntmpinarea setei lumii de armonie.
Omenirea are tot mai mult nevoie de aceast nseninare
pe care o eman armonia eminescian si bcquerian.
Visul lor minunat, inspiraia, eufonia i gndul
zboar prin cosmos ca ngerii, cntnd imnuri de slav
operei lui Dumnezeu. S nu ne mpiedecm, s nu ne
oprim la o fraz singular, scris de dragul sonoritii
unor cuvinte sau sub impulsul unei stri fortuite, s
lsm aceasta n grija chiibuarilor i s trim sublimul
poeziei acestor poei care ne fac mai buni, tocmai prin
ceea ce este dumnezeiesc n creaia lor: iubirea de
esene, ar monia i leagn ul ei, Absolutul.
Contientizm astfel, c titluri precum: ngere
palid, Copil nger, nger de paz, nger i demon, O,
dulce nger blnd, Preot i filosof, Colinde, colinde ... i
230

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


a cror farmec i muzic i afl perechea n Stille
Nacht... i se nsoete de aceeai auzit cu duhul org
din Rugciune, de unde poetul reia sortat i unind nou
versuri n Ta(t) Twam asi (Tu eti aceasta), care trimite
la ideea de Marele Tot:
Rugmu-ne-ndurrilor
Luceafrului mrilor!
Din valul ce ne bntuie
nal-ne, ne mntuie!
Privirea adorat
Asupr-ne coboar,
O, Maic Preacurat
i pururea fecioar
Marie!
exprim nalt trire, dragostea pentru Sfnta
Fecioar Maria Mater misericordiae, advocata
nostra, gratia plena...
S ne oprim puin asupra celei mai mari
srbtori cretine i s vedem cum e reflectat n sufletul
poetului Eminescu.
Prin nvierea Domnului Iisus Hristos, finalitatea
existenial a lumii se elibereaz de orice suspiciune
interogatorie i se lumineaz consecutiv de certitudinea
mntuirii prin nviere, la timp potrivit: nvierea vieii
(Ev. dp. Ioan 5, 29), nvierea n trup duhovnicesc,

231

Constantin N. Strchinaru
preeminena spiritului nemaifiind pus la ndoial (Ev.
dp. Ap. Pavel, I Cor. 15.44).
Apariiile Mntuitorului n acest trup atest
nvierea dup Scripturi i convertete frica Apostolilor n
curaj i n puterea de a vorbi n limbile popoarelor, cu
moartea pre moarte clcnd. n faa evidenei, dubiile
dispar: prin nvierea lui Iisus, finalitatea ontologic a
lumii se elibereaz de temeri, se mntuie.
n cltoria lor prin infern, poetul Vergilius i
vorbete lui Dante de venirea puternicului ncununat
de semnul izbnzii, atestat de nviere, Dies Dominica
devenind Dies Domini, Duminica duminicilor i a
tuturor srbtorilor, cea mai nalt, mai veche i mai
strlucitoare srbtoare din calendarul cretin. Poeii,
pictorii, compozitorii, sculptorii, artitii profani i culi,
toi ai lumii, i-au nchinat opere Evenimentului unic i
celor conexe. Lista lor este imens i n continu
cretere.
Crucea, acest semn al victoriei spiritului asupra
materiei, al luminii asupra ntunericului, al vieii asupra
morii, i care la popoarele antice fusese instrument de
groaznic tortur, aa cum o descriu scriitorii Plaut,
Ovidiu, Juvenal, Vergiliu, Cicero .a., cel ce vine dup
Mine, s-i ia crucea i s-Mi urmeze Mie (Marcu, 8.34).
dobndete semnificaia nvierii prin suferina smerit a
tririi n Hristos.
Odat cu nvierea Mntuitorului, crucea a devenit
simbol al aprrii de tot rul i al biruinei prin credina
232

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


n nviere. Cu aceast conotaie, Ea strlucete mai
mult dect soarele (Sf. Ioan Hrisostom).
Slav ie, memorie! Cine dintre romni nu ine
minte din copilrie: Iisus pe cruce de Dimitrie
Bolintineanu n care suferina ia n brae iubirea; La
Pati, poezia lui George Cobuc, o explozie de bucurie
i speran pe nelesul tuturor, ca i pastelul De Pati,
n satul vesel / Csuele nlbite al lui Vasile
Alecsandri; Hristos a nviat!, poemul lui Al. Vlahu, n
care autorul surprinde pe stpnii lumii de acum mai
bine de 2000 de ani, nspimntai, ngrozii; Trei
zburtoare a lui Panait Cerna, n care psrile, n rotirea
lor cereasc, vegheaz ultimele clipe din marea suferin
pentru pcatele lumii a Mntuitorului crucificat; Ou
roii, poezia n care Maria Cunan prezint cu evlavie
simbolul eternizrii vieii prin suferina nsngerat a
mpratului iubirii Iisus Hristos...
S nu uitm c i-n lunga noapte dintre o
Romnie-ntreag i cea sfiat, geniul poporului romn
a continuat s dea glas tematicii Patilor, uneori cu
consecine care se nscriu Sptmnii Patimilor, aa cum
exclam poetul martir, Radu Gyr:
D-ne iubirea Ta, d-ne puterea
Din clipa ncletrii-nsngerate
S ne primim i cuiele i fierea
Ca Tine-n marea Ta singurtate...

233

Constantin N. Strchinaru
ntr-o noapte a lungului supliciu, poetul martir
are viziunea intrrii lui Iisus n celul:
Unde eti, Doamne? am urlat prin zbrele
De sus, din cer, venea fum de cui
M-am pipit i, pe minile mele,
Am aflat urmele cuielor Lui.
Tot mai aproape de noi, cronologic i mare
iubitor de Eminescu, Nichifor Crainic, martir ascuns, ca
i Radu Gyr n Lumina Celui neptruns, romnul
prezent n marile enciclopedii i dicionare culturale din
lume, constant n relaia smerit cu Dumnezeu, pe CareL afl pretutindeni n ara lui Leru-i Ler, n Iisus prin
gru, n poemul Cntecul potirului:
i iat la gur potirul Te-aduce
Iisuse Hristoase, Tu, jertf pe Cruce
Hrnete-m snge de Sfnt Dumnezeu
Ca seva n spice, ca mustu-n ciorchine,
Eti totul n toate i toate-s prin Tine
Tu, pinea de-a pururi a neamului meu.
Poetul martir, n Noaptea nvierii, ne
sensibilizeaz i mai mult nelegerea acestui fenomen
cretin la Eminescu. Redm un segment din poemul n
care, minune!, un tlhar intr n casa unei btrne, cu
toporul n mn, s fure i s ucid, dar o vede n
234

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


genunchi la icoan i tlharul i cere iertare la icoana la
care btrna se roag i cnt Hristos a nviat!
E noaptea nvierii. Tresalt fptura
Tmie-i n codri i smirn-n grdini
Spre marea minune se-nal natura
Cu ierburi i arbori schimbai n lumini.
Un clopot rsun, rspund celelalte
Talazuri cntate rotiri n eter
Se umplu de vuiet tcerile-nalte
i sufletul lumii se suie la cer...,
ca-n poemul nvierea, al lui Agrippa DAubign, n
care, apoteotic,
Pmntul i deschide snul i morii se ridic
din morminte cu noi nfiri
Aerul vibreaz, trompetele sun, norii se retrag,
cerul strlucete, Lumina-i pretutindeni...,
sau ca-n Noapte de Pati, al lui Paul Claudel, n care
Universul particip la Minunea nvierii: Pmntul
desctuat urc spre Dumnezeu, pe treptele cntrilor
cereti / Vibrnd la nfritul glas al clopotelor care
vestesc lumii Hristos a nviat!.
Cu o mai bun nelegere acum, intrm n
originalitatea nvierii din poemul eminescian realizat n
235

Constantin N. Strchinaru
viziune cosmic, universal, n ultima parte n metric
folcloric din nemrginirea n care situeaz cadrul
nvierii, poetul aude i vede:

O muzic adnc i plin de blndee


Ptrunde tnguioas puternicele boli...
Apoi din nou tcere, cutremur i sfial
i negrul ntuneric se sperie de oapte...
Dousprezece ceasuri sun... Miez de noapte...
Deodat-n negre ziduri lumina d nval.
Un clocot lung de glasuri vui de bXcurie
Colo-n altar se uit i preoi i popor
Cum din mormnt rsare Christos mngietor,
Iar inimile toate s-unesc n armonie:
Cntri de laude-nlm
Noi ie Unuia
Primindu-L cu psalmi i cu ramuri,
Plecai-v neamuri
Cntnd Aleluia!
Christos a nviat din mori,
Cu cele sfinte,
Cu moartea pre moarte clcnd-o,
Lumina ducnd-o
Celor din morminte!
(n.n. tnguias = eufonic)
Miez de noapte mirific. oapte, emoii, nfrire
n ateptarea marii minuni. Simfonia clopotelor i
236

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


explozia Luminii nvierii suie-n inimi i-n Univers. Aura
nvierii nflorete pe feele credincioilor, plini de lumina
mntuitoare a lui Iisus Biruitorul morii, prin iubirea
soluia hristologic a salvrii lumii.
n ultimele versuri, n stil folcloric, Eminescu se
adreseaz tuturor s se ncline cu recunotin i s nale
imn de slav Mntuitorului, care, clcnd moartea, ridic
la viaa venic i pe cei din morminte. ncepe o nou
er! Era cretin! Era iubirii de Dumnezeu i semeni.
Tablou apoteotic. Inspiraie n credin. Trire n
convingere. El genio creador en marcha por
eternidad, ar spune sevilianul Bcquer.
Sensibilitatea acestor doi poei are n sorginte
credina cretin, nscris ziditor i fratern n folclorul
popoarelor romn i spaniol, educaia cretin din mediul
familial i etnic, cultura vast i nucleu-harul cu care
Dumnezeu i-a nzestrat, ajungnd la o sensibilitate plin
de nelepciune i rodire care adeveresc raportul genetic
dintre religie i cultur, dintre altitudinea contiinei i
descoperirea sacrului (/M. Eliade, L. Blaga, N. Crainic,
Ernest Bernea, Iacob Bruckhardt i ati luminai i
iluminai gnditori).
Liricul Bcquer unea religia cu iubirea i poezia
ntr-o sintez generatoare de kalokagathie = sintez
etico-estetic (Aristotel), lrgind calea accesului la
Transcenden: La poesia es una essencia puramente
del espritu, y reside en alma del hombre... Dios,
foco eterno y ardiente de hermosura (=frumusee)
237

Constantin N. Strchinaru
aleque se vuelve con los ojos, como a un puls de amor,
el sentimiente de Assoluto, idee care ne trezete n
spirit triunghiul goethean Liebe Liecht Leben
(Iubire Lumin Via).
Eminescu i Bcquer au dus durerile lor i ale
lumii, am putea spune iniiatic = ca pe un proces
purificator, nnobilator, nct au lsat loc prioritar
respiraiei versantului apolinic (solar), sesizabil n attea
poeme i emanator din ansamblul operei lor. Reafirm
efectul sensibilizator al poeziei de dincolo de cuvinte, n
baia de emoii n care rmnem la finele oricrui poem
citit cu sufletul i ale crui efecte sunt concretizate n
emoiile care ne redau pe o treapt ascensiv luminii
umanizante. Trirea n iubirea cretin spiritualizeaz ca
i rugciunea colectiv sau n intimitate.
Exegeii au remarcat la timp i n scurgerea
deceniilor, acui a secolelor!, latura profund religioas n
creaia lor, ptruns de spiritul cretin:
Din chaos, Doamne,-am aprut
i m-a ntoarce-n chaos,
i din repaos m-am nscut
Mi-e sete de repaos
(Eminescu, Luceafrul),
identificm chaosul cu universul Marelui Tot;
sau cu:

238

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


Punctu-acela de micare, mult mai slab ca boaba spumii
E stpnul fr margini peste marginile lumii
(Eminescu, Scrisoarea I),
identificm punct cu Essencia la Bcquer, ca la Platon
fiind sursa energetic iniial a tuturor energiilor.
Metafizic, Bcquer se ntreab, n Rima a XVI-a: Da
donde vengo?... Y onde voy!, cum se ntreab de
altfel orice cretin, ntrindu-i rspunsul ca i Giovanni
Papini n Uomo finito: Vin din alunecare, din
neascultarea etic i m ntorc la Dumnezeu, care prin
Fiul Su Iisus a adus n lume iubirea i scrie o via a
lui Iisus.
La amndoi poeii ntlnim nu numai prezena, ci
i aciunea lui Dumnezeu n risipirea eresurilor, aa cum
Silfii de lumin la poetul romn:

n marea Somniei ce-n unda-i combin


Triste cu rs
Cufund, poete, gndirea-i senin,
Seninul tu vis!,
asemenea ngerilor poetului spaniol, care l ndeamn la
redarea senintii, a armoniei, ngndurrii, durerii i
bucuriei, a iubirii pentru a supravieui en asta vale de
eterna nievas y de eternas melancolicas brumas...,
peste care Bcquer l vede pe Dios, foco eterno y
ardiente de la hermosura, al que se vuelve con los
239

Constantin N. Strchinaru
ojos, como un polo di autor, el sentimiento de la
Terra (Cartas literarias a una mujer, 4), Aceast iubire
cretin este cea care poate trezi strunele harfei
acoperit de praf i uitare, adic a geniului care de
vremuri ntregi, st n adncul sufletului nostru, cum
scrie poetul n Rima a VII-a.
Del saln en ngulo oscuro,
de su duea tal vez olvidada,
silenciosa y cubierta de polvo,
vease el arpa.
Cunta nota dorma en sus cuerdas,
como el pjaro duerme en las ramas,
esperando la mano de nieve
que sabe arrancarlas!
Ay! pens - cuntas veces el genio
as duerme en el fondo del alma,
y una voz, como Lzaro, espera
que le diga Levntate y anda!
Traducere:
ntr-un col mai dosnic din camera mare,
poate-abandonant de stpnul ei,
st acoperit de praf i uitare
harfa unor vremuri cu zne i zmei.

240

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


Corzile ei pline-au fost de-armonii,
vara ca livada de privighetori,
i acum ateapt emoii mai vii
s-i trezeasc iari vechii ei fiori.
Vai!, gndii, cum geniul de vremuri ntregi
doarme n adncul sufletului nostru
ateptnd o voce s-i trezeasc rostu,
spunnd ca lui Lazr: Ridic-te, mergi!
Cretinul, spiritualistul Eminescu, scrie din i
pentru eternitatea romnilor: Biserica (lui Matei
Basarab i a lui Varlaam), cea care a nscut unitatea
limbii i unitatea etnic a poporului romn, este
maica spiritual a neamului romnesc. Cine o
combate pe ea poate fi cosmopolit, socialist, nihilist,
republican universal i orice i-o veni n minte, dar
numai romn nu e. n esen, cum precizeaz i
printele martir Dumitru Stniloae: Legea
romneasc sau legea strmoeasc, n fapt
ortodoxia, a reprezentat pentru poporul romn
fundamentul tuturor legilor sale de via. Nu fr
acoperire, filosoful, tot martir, Constantin Noica,
vorbete de o Romnie a duhului, iar filosoful martir
Petre uea, convingtor, afirm: n afara slujbelor
bisericii nu exist scar ctre Cer... Ce pustiu ar fi
spaiul dac n-ar fi marcat de biserici! Ateii s-au

241

Constantin N. Strchinaru
nscut, dar s-au nscut degeaba... Eu cnd vorbesc
cu un ateu e ca i cum a discuta cu ua...
De asemenea, nu putem trece peste credincioia
lui Gustavo Adolfo Bcquer fr s citm cea mai
ilustrativ rim privind atitudinea religioas a poetului,
Rima LXXXVIII, intitulat Rugciune ctre toi
sfinii:
A todos los Santos
Patriarcas que fuisteis la semilla
del rbol de la fe en siglos remotos,
al Vencedor divino de la muerte,
rogadle por nosotros!
Profetas que rasgasteis inspirados
del porvenir el velo misterioso,
al que sac la luz de las tinieblas,
rogadle por nosotros!
Almas cndidas, santos inocentes,
que aumentis de los ngeles el coro
al que llam a los nios a su lado,
rogadle por nosotros!

242

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


Apstoles que echasteis en el mundo
de la Iglesia el cimiento poderoso,
al que es de la verdad depositario,
rogadle por nosotros!
Mrtires que ganasteis vuestras palmas
en la arena del circo, en sangre rojo,
al que os dio fortaleza en los tormentos,
rogadle por nosotros!
Vrgenes semejantes a azucenas
que el verano visti de nieve y oro,
al que es fuente de vida y hermosura,
rogadle por nosotros!
Monjes que de la vida en el combate
pedisteis paz al claustro silencioso,
al que es iris de calma en las tormentas,
rogadle por nosotros!
Doctores cuyas plumas nos legaron
de virtud y saber, rico tesoro,
al que es caudal de ciencia inextinguible,
rogadle por nosotros!

243

Constantin N. Strchinaru
Soldados del ejrcito de Cristo!
Santos y santas todos!
Rogadle que perdone nuestras culpas
!a Aquel que vive y reina entre vosotros!
Traducerea:
Patriarhi care suntei smna
arborelui credinei strbune,
rugai-v pentru noi
Celui care a nvins moartea!
Profei care ai risipit ntunericul,
inspirai de vremea de apoi,
rugai-v pentru noi
Celui care ne-a scos la lumin!
Suflete ngereti, sfini prezeni,
care mrii corul Serafimilor,
rugai-v pentru noi
Celui care i-a chemat la El pe copii!
Apostoli care ai pus n lume
temelia Bisericii,
rugai-v pentru noi
Celui care este Adevrul!

244

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer


Martiri care v-ai dobndit locul
prin sngele vrsat n arena cu fiare slbatice,
rugai-v pentru noi
Celui care este Izvorul Vieii!
Duhovnici care, n a vieii lupt,
ai aflat pacea n linitea sihstriei,
rugai-v pentru noi
Celui care linitete mrile!
nvai al cror scris ne leag
de virtute i de tezaurul bogatei cunoateri,
rugai-v pentru noi
Celui care-i izvor de tiin venic!
Ostai ai armatei lui Christos,
sfinte i toi sfinii
rugai-v pentru noi
Celui care triete i domQete ntre voi
s ne ierte greelile noastre.

Este sentimentul rugciunii nentrerupte, ntru


mobilizarea ndurtoare a tuturor celor care se pot ruga
pentru noi. Simplitate., consistem, cuvioie, smerenie
cretin, sinceritate, convingere... Dorin de uurare
sufleteasc, de eliberare ca oameni, n numele crora se
roag poetul, s se poat uita unii n ochii altora, pentru
ca toi s fie mpreun prin iubire, cci nimeni nu poate
245

Constantin N. Strchinaru
intra n mpria Cerurilor dect mpreun, n
solidaritate, n ntrajutorare.
Arie de activitate a iubirii: sensibilizarea omului,
umanizarea lui, ntoarcerea lui cu faa i voina la
Dumnezeu = perspectiva, alternativa salvrii lumii.
Ora et labora (Roag-te i muncete!). Trirea
printre sfini, martiri, eroi, creatori, semeni-model i
strbuni sporete contiina de sine, de viitorime i
astmpr nevoia de certitudine.
Poezia lui Eminescu si Bcquer ne lumineaz eul
i traseul spre gurile de rai din plaiul unde putem tri
existena n esena ei: iubirea furitoare de armonii. i
nu acesta este sensul culturii?
Necunoscndu-se n via, Mihai Eminescu si
Gustavo Adolfo Bcquer sunt cu certitudine alturi, n
Transcendentul = Absolutul spre care au sperat jertfelnic,
lsnd n urm opere care consolideaz unitatea a dou
popoare i a tuturor iubitorilor de armonii.

246

Cuprins

Prefa..............................................................................7
Atrii mrilor... ai deprtrilor.......................................10
Parantez hermeneutic.................................................44
Revenim la axa acestei cri..........................................57
Dor-Visul lor minunat ..................................................75
Armonia eminescian i becquerian sunt
de natur divin............................................................118
Iubirile poetului Gustavo Adolfo Bcquer..................142
ntrebrile au rspunsuri..........................................207

247

Tiprit la Editura StudIS - Iai


Tel.: 0232.217.754
Mobil: 0745.263.620

Mihai Eminescu i Gustavo Adolfo Bcquer, doi poei naionali.


Doi poei universali. Cei mai iubii poei ai popoarelor din care s-au
ntrupat. Dou genii vizionare cu zborul ntrerupt n preajma
zenitului, precum: Leopardi, Byron, Shelley, Emily Jane Bront,
Georg Bchner, Andr Chnier, John Keats, Lautramont,
Rimbaud, Lermontov, Jos de Espronceda y Delgado, Alfred Jarry,
Esenin .a., .a.
Poei ai armoniilor integratoare de contraste n profunzimea eului
ideatico-liric ale crui misterioase vibrri poart pe aripi aspiraiile
lumii spre Umanitate .
Completitudinea gndului-cnt, a visului-dor; lirism-reexiv,
conotaii suind spre acroamatic, ritm liberator de tensiuni
creatoare, de emoii ale iubirii-axa ontologic a devenirii noastre, a
ndumnezeirii omului.
Generaii dup generatii i vor aa n armonia acestor atri,
astmprul propriilor cutri afectiv - intelective i propria lor
apartenen la o naionalitate i la sensul suitor al destinului
uman...

Constantin N. Strchinaru
Eu sunt luceafrul de sus ...
Mihai Eminescu
Yo soy el espiritu....onda sonante...cometa errante ...
Gustavo Adolfo Bcquer