Está en la página 1de 14

Marius Ivakeviius

MADAGASKARAS
Trij veiksm pjes

AUTORIAUS ODIS
Lietuvos perklimo Afrik idja kilo tarpukario geopolitikui Kazimierui Paktui. Mintis i idj
perkelti teatro scen ov ms laik reisieriui Rimui Tuminui. Man buvo pasilyta perkelti visa tai
popieri. Taip gim pjes Madagaskaras.
I ties Lietuva taip niekada ir nebuvo perkelta Afrik, todl i pjes ir yra apie tai, kaip Lietuva
niekada nebuvo perkelta Afrik. Kitaip tariant tai pjes apie t Lietuv, kuri taip niekur ir neisikl.
Skaitydamas groins literatros krinius, kuri veiksmas vyksta prie pat Antrj pasaulin kar,
visada pastebdavau kakok nesuprantam ilges, keist nostalgij apraomam laikui. Tarytum
galima bt ilgtis to, kas vyksta ia ir dabar. inoma, literatra ltas procesas, todl daugelis i
knyg buvo paraytos jau po karo, taigi autoriui suvokiant, kad apraomas pasaulis netrukus
nugarms nebt. Galiausiai neivengiamo karo nuojauta, matyt, tuo metu ities skland ore. Taiau
turbt egzistuoja ir treias dalykas, sjantis iuose kriniuose ilges tai ms inojimas, kad visa tai
netrukus bus prarasta.
moni, pergyvenusi rib tarp tarpukario ir karo, biografijose visada nevalingai iekai odi:
emigravo, deportavo, kolaboravo. Taiau tai jau kitos istorijos, vaizduojanios nauj epoch.
Madagaskaras pasakojimas apie mones, dar neprijusius ios ribos, taiau mums i laiko
nuotolio puikiai suvokiant, kad i riba netrukus bus perengta.
O inant tai, kiekvienas veiksmas, kiekvienas itartas odis gyja nauj prasm. Todl svajojantys
personaai su grandioziniais siekiais ir projektais tampa blogiausiu atveju utopistais, geriausiu
idealistais. Ir visa tai todl, kad mes inome, o jie dar ne. Tuo dabartis pranaesn u praeit. Bet visa
tai neilgam.
Kaip skaityti Madagaskar? Taip, kaip mogus 2084-aisiais skaityt istorij apie mus, mananius,
kad visos pasaulio nesmons baigsi prie keturiolika met ir mes pirmieji, ibrid tiesi, viesi,
nesibaigiani magistral. 2084-j skaitytojui dl to ma maiausiai bt juokinga, daugi
daugiausiai graudu. Nes jis inos kelet ateities dat, kurios sudauys ipulius visus ms
iandienos lkesius. To skaitytojo dar nra, o jis jau u mus pranaesnis.
Todl i pjes apie mones, kurie dar nieko neino. Ir todl i vis jg stengiasi gyventi: mylti
taip, kaip dar niekas iki j nemyljo, tikti taip, kaip dar niekas iki j netikjo, norti taip, kaip dar
niekas iki j nenorjo, ir galiausiai perkelti tai, kas dar niekad nebuvo perkelta.
Ir i esms juk ne Lietuv ia norima perkelti Afrik, o visam tarpukario Pasauliui iekoma
saugesns vietos. Kur padti tuos miestus ir mones, kad, igyven neskausming kraustymsi, jie
toliau galt netrukdomi gyventi visu smarkumu. Bet tam neutekt Afrikos, reikia dar vieno ems
rutulio atsarginio.
Lietuva niekada nebuvo perkelta Afrik, ir tuo i idja yra vis dar grai ji nereali. Kitaip nei i,
keletas to paties meto grandiozini idj buvo pradtos gyvendinti, ir j skausmingas palikimas
juntamas dar ir iandien. Apie jas prirayta daug pjesi, taiau visos jos kiek kitokio pobdio.
Antikarins, antihitlerins ar antistalinins.
Antipaktini pjesi nra. Nors keistai turbt iandien jaustumms Piet pusrutulyje, kaitinant
tropik saulei sitais palmi giraitje prieais Indijos vandenyn. Ir kai garsus juodaodis reisierius
Rimas Tuminas bt pasils rayti man i pjes, pavadiniau j egzotikai Lietuva. Apie tolim,
maai pastam em.
Taigi galima i pjes skaityti ir taip. Tarytum mus i tikrj perkl ir dabar, pasitelk teatr,
bando grinti atgal.
M. I. 2004

VEIKJAI
Kazimieras Poktas idealistas
Sal poet
Mil Sals draug
Hel Sals draug
Tvas Pokto tvas
Motina Pokto motina
Veronika itvirkl
Gerbutaviius senas televizionierius
Slibinas Komunaras keturgalvis
Oskaras ambasadorius, televizionierius
Steponas aviatorius
Stasys aviatorius
Slibinas Literatas trigalvis
Frenkas krepiasvydio dievas
Dainius taipgi profesorius, taipgi dvasikas tvas
Davatka aubaliet
Parapijietis I aubalietis
Parapijietis II aubalietis
Kauniet I Kauno ponia
Kauniet II Kauno ponia
Kauniet III Kauno ponia
Kauniei choras
Pranczas jaunuolis gli pardavjas
Emigrantas JAV lietuvis
Ronis jaunuolis, svajojantis tapti Holivudo aktoriumi
Reisierius Holivudo reisierius
Aktorius King Kongo vaidmens atlikjas
Marlen Holivudo aktor
Kunigas Kauno kunigas
Kunig choras
Petroviius meiluis
Gydytojas
Medicinos sesuo
I VEIKSMAS
1 SCENA
Dvideimto amiaus pradia. Lietuvos kaimas. Prie stalo sdi Poktas, Tvas ir Motina. Vyksta
ilgas, skausmingas virt bulvi lupinjimas bei valgymas. Ilgai niekas neprataria odio.
Tvas. Jautis reiks pjauti. Nieko nepaveiksi.
Motina. (atsidsta) Nieko.
Tvas. Paaras galutinai baigia susinaudoti. Nieko nepaveiksi.
Motina. Nieko.
Tvas. Kazimieras reiks ant darbo pristatyt. Nieko nepaveiksi. Trkumas pajgumo.
Motina. Trkumas.
Tvas. Gana su knygomis prostituoti. Darbas pirma reik ipildyt. Ir nieko tame nepaveiksi.
Motina. Nieko.
Tvas. Apie tavi, Kazimierai, kalbam, kurs sdi ir tyli, ir tuomi mus neramini.

Motina. Kazimierai.
Tvas. Ir tavo sbryst su knygom ms labai neramina. Radikalikai knygos nuteikia ir maa i
to naudos.
Motina. Baisi man ita sbryst.
Tvas. Gana, pasakiau, tylti. Motina ir tvas su tavimi santykiauja. razum bando atvesti.
Prakalbk, po perknu, nebesdk, lyg kas bt lieuv tau ipltojs.
Motina: Tegul prisisotina vaikas. Augantis dar organizmas. Kuomi geriau pavalgys, tuomi
drtesnis uaugs.
Tvas. Ne maistas jam tie kartofeliai. Ir ne muskulus jis augina, o vien ividin sviet. O kas
mums i jo ividinio, kai reik gyvuot ant iorinio. Negrok man ant jausmo, Kazimierai, kalbk, nes
a pats savo rankom lieuv tau ipltosiu.
Poktas meta bulv atgal puod. Uguitas, i padilb vilgioja tvus, sukramto, kas liko
burnoje.
Poktas. (tyliai) Nemanomas santykiavimas, kai tavs ant lygij nelaiko. Tokia padtis
nenormalin.
Motina: Kas gi tavi nelaiko..?
Tvas: Nelaiko ir nelaikys (trenkia kumiu stal). Nebus tarp ms sbrysts. Neprileisiu, kad
mane auklt radikalikoji jaunuomen.
Poktas nulenkia galv savo lkt.
Tvas. Ir nieko tame nepaveiksi.
Motina. Vlei tyls dvi deimtis met. odio neipltosi.
Tvas. Darbas geriau nusidirbs. Vaizduokis, kad jis nebylys. Tok jau Viepats nuskolino. Geriau
ramiai susitarkime, kur jautis priskerstas dsime.
Poktas. (sau po nosimi) Tragedinis nepramatymas.
Tvas. (Motinai) Kaip j ia reik supaisyt?
Motina. (Poktui) Neplyk tvui jausm. Tvo irdis nelaiko.
Tvas. (Motinai) Stok. Tegu santykiauja. A noriu rykiai igirsti, kame ia yra usidars
tragedinis nepramatymas. Tegu jis man idlioja.
Motina. Vaikeli, nebetylk. Dliok, k patsai vienas mintiji.
Tvas. Neturi jis ko idlioti. Nutrko mintis neugimus, ir nieko ia nepaveiksi.
Motina. Gaila, kad ms Kazimieras itaip nedaug ikalbingas. Su moterikom bus sunkumas.
Poktas. (sau panosje) Tragedinis nepramatymas pripjauti ariam jaut.
Tvas. Girdti kakoks urmulys.
Motina. ia turbiausiai Kazimieras lupen sikando.
Poktas. (tyliai) Tragedinis nepramatymas pjauti ariam jaut. (Garsiau) Tragedinis
nepramatymas pjauti ariam jaut. (Kone suunka) Tragedinis nepramatymas pjauti ariam jaut.
Poktas atsistoja. Tvai nuiva.
Poktas. Pjauti ariam jaut tas pat, kas nepasilikti sklai aruodo grd. Tas pat, kas geram
pianistui, grojaniam su armoka, neapdrausti savj pirt. Tas pat, kas...
Poktas nutyla ir siklauso savo prakalbos aido. Jam nuo savs yra ir baisu, ir didinga.
Tvas. (Motinai) Tu girdi, koksai pianizmas. Ugniakalnis koks prabilo. Kuomi baigiasi
nenormalin, gili sbryst su knygom.
Poktas: Praom neusieisti u atvir santykiavim, taiau tik gili sbryst su kokybikom
knygom iaria razumo vag ms smegenyse. O rato nepainimas tai ariamo jauio
suvalgymas.
Tvas. Nagi, toliau santykiauk. Dliok tj savo pramatym.
Poktas: ia nra k dlioti. Visas svietas kompaktiniai sudliotas dailiojoje literatroj. Imokit
permanyti knygas ir imoksite sviet.

Tvas. Motin, koksai populizmas virsta i ms snaus.


Poktas. Ko js toki pasyvistai? Ogi js estit persim tuomi fatalizmu, kurs i Ryt ateina. Visa
kas jumis yra blogai, visa u jumis nulemta. Jaut, kad kas, tai pjauti. Visame a tame pramatau
trkum iniciatyvos. Atsisukit veidu jr. Pakelkit akis nuo ems. Bkit kaip anglokeltai. Jie ima
i jros energij, veiklum ir iniciatyv. Joks padorus anglokeltas neskerst ariamo jauio. Veidu
jr, ne profiliu. Veidu, kam pasakiau.
Motina. (Tvui) Daryk, k snus tavi prao.
Tvas. O kur toji jra, motin? Ar tu bent inai, maa daug?
Motina. Vaikeli, ir ko nesakei? itiekos met tyljai. Tvus neraminai.
Tvas. Kazimieras razum kaup. Matroso tarnystei ruosi. mar norjo iplaukt. Udarbiaut
anglokeltuose.
Poktas: A, tamistos tve ir motina, ir daugiaus pasakyti galiu. A, tamistos, jus stebjau.
Kokyb jsik vertinau. Kuomet paskutinsyk, tve, jot taisytis dant?
Tvas. Radikalikai vaikas prakalbo. Pikta man jo klausytis, bet tegu santykiauja. mar iplauks
nenugirsiu.
Poktas: Tai tai kuomi baigs stebjimas prasto lietuviko kno. Baisus sveikatos skurdumas
man metasi akis. Menki, pakryp vyriukai, iblyk, be kraujo moterys, nusus, apep vaikai, ir
visa tai flegmos persunkta. Tokia sveikata lietuviui danai neleidia net juokties. Numua vis p.
Pakelkim lietuvio kokyb, pradj taisyt jojo kn, tada jau galsim taisyti ir jo ividin sviet.
Tvas: Motin, gali tikti ms matroso pramatymu?
Motina. Daktaras ms Kazimieras. Antras po Basanoviiaus. Koksai gi i jo matrosas.
Tvas. Matrosu a j matau. Plaukia su burm per mari su dideliu anglokeltu, ir nieko tame
nepaveiksi.
Motina. O a jo mar neleisiu. Upuola matrosus marioje vairs toki okeanai, net laiv gali
apverst. Bna baisingo dydio. Net jaut galt praryti toks peraugs okeanas.
Tvas. Viskas nuo laivs pareina. Jei laiv gerai sursta, joks mus okeanas su uodega neapvers.
Poktas. (palieia savo delnais tv peius) Ir vl man i js girdisi tas baisus fatalizmas,
paveldtas i Ryt. Atsukit gi veidus jr. Pavelkit jai akis. Nebkite jroskeptikai, auginkite
savyje jrooptimistus. Tas reikalaus i js usispyrusiai didelio triso, ne vieno deimio met ir
tolimiausio pramatymo. Nieko tame nepaveiksi. Pirmasai i i darb, mano giliu sivaizdijimu,
turt bt msikas jautis, paliktas iki vasarai ipildyt ems arimui. Tai esti mano pramatymas. A
sbrikai prisiris prie msiko ariamo jauio.
Pauz. Tvai velgia rankas isktus Pokt su neslepiamu susiavjimu.
Motina. (egnojasi) Kunigas.
Tvas. (egnojasi) Viepaties laivs matrosas. Lieuv bandiau ipltoti. Dievo od nutildyt. I
aukto santykiavau. tai koks esi tu, Kazimierai. Klaupiuos prie tave nusiemins (atsiklaupia).
Atsuk mano veid kur nori. Sutramdyk tokius nepramatlius, du peraugusius okeanus be ividinio
svieto.
Tvas klpi, o Motina aprengia Pokt sutana.
[...]
3 SCENA
1926 metai. Kaunas. Studeni bendrabutis. Sal bendrabuio kambaryje sdi merkusi basas
kojas puod su vandeniu. Rao atsakymus poezijos jai prisiuntusiems grafomanams.
Sal. (rao ir ia pat skaito) Tamista Sopuli Snau. U eilraius dku, bet nesunaudosime. Ne
i ten, tamista, turi eiti geras eiliavimas. Ne t dvasios skyl savj plunksn mirkai. (deda laik
vok ir ima kit popieriaus lap) Tamista Kelkraio Dulke. Ir k ia mums, drauge, atsiuntei? Ar tai
vadini eilmis? I kur ir pavyko surinkti tiek negraiausi odi? Ar tamistai tie keiksmaodiai
atrodo bent kiek erotiniai? Nuo itokios draugo poezijos pas moter ima lapiuoti, kaip baisiai pats

isireiki, vien tik lidni paakiai. Nes baisiai lidna yra, kai itoki vyrai kaip tamsta pai tyriausi
meil apvemia ir suvalgo. tariu draug pamgus bjaurj openhauer, kurs irgi temato moter
tarpe gali sopuli. Blogas mogus esi, jei itaip vaizduojiesi meil. Meil gyvena ant jausmo, o
ne ant draugo keiksm. Nedrsk mums daugiau nieko sist (trypteli koja puod ir aptako grindis).
Tamista, eik po velni.
eina antklod susisukusi Mil.
Mil. Sale, kada tu miegosi?
Sal: Mile, tu mano draugue. Kaip a galiu umigti, kuomet manyje susikaup visas pasaulio
lidnumas. Man lidna, gera, skaudu. Noriu skrist, numirt, prisikelt. Myliu Viepat, Tvyn. Rus
nekeniu. Jie iaurs vilkai, jie baiss, bet dar baisesni yra lenkai. Jie sutryp Vilni, ipl ms
ird. inai, k a tau pasakysiu? (Pakvieia atsissti ir prisislinkti ariau) Pamerk vanden kojas.
Mil: Sale...
Sal: Nusprendiau bt kaip Joanna. Kaip toji Joanna i Francijos. Ulipsiu ant baltojo irgo ir
kerinsiu, kerinsiu lenkams, Vilni nuo j vaduosiu, pakol jie mane sueis. Mile, ar a stora?
Mil. Sale, k tu ia paistai?
Sal. Lenkai yra kraugeriai, aliai, apsivij ird. Sueis jie mane... pirt, ir krisiu nuo savojo
irgo, ilgai lksiu praraj, savaites, mnesius, imtmeius, vis gilyn ir gilyn, i kur jau, rodyts,
niekas per amius mans neitrauks. Ir ia Jis mane susigaudys.
Mil. Kas yra Jis, Sale?
Sal. Neinau. Kakas, k a taip mylsiu (usimerkia). A net ir dabar taip J myliu. Pabudo
manyje moteris, o kur j padti, kam siteikti, kaip puokt baliausi lelij? Visk jam atiduoiau,
vis save ir tave, Mile, man nieko negaila. Tik kur Jis tas jaunikaitis? Veds, vaikuotas, kunigas
niekas man nesvarbu. By tik bt ne lenkas. (Staiga sugrietja) Mile, a papraiau sumerkti
blid kojas.
Mil. Sale, bet a nenoriu.
Sal. Nenori, kad biau laiminga?
Mil. Noriu, tik neinau, kaip ia pads mano kojos.
Sal. Mile, ar nieko nejauti?
Mil. Nu ne.
Sal. O a jautri. O Jis dar jautresnis. mane Viepats sukrov vis pasaulio jautrum, o J
dar kita tiek. Ir jei dabar Jis eit...
Mil. Sale, bet kas J leis. Treia valanda po pusiaunakio. Ir ia gi mergin bendrabutis.
Sal. Toki jaunikaiiai kaip Jis daniausiai eina per lang.
Mil. Kunigas. Ir dar veds. Lips pas tave per lang...
Sal. A neinau, kada ir kur Jis mane silips. Gal Jis jau stovi u dur. Gal tik dar eina gatve. Gal
i viso negims. Gal mirta niriausiame hospitaly baisiausiose kaniose. Bet, Mile, jei Jis eis, o tu
savo kault koj nebsi paslpus blid, Jis uuos tavo pd dvok. Ir durs pirtu mane: tai tu
kokia, pasakys, a vis savo gyvenim stengiausi tau paaukoti, o tu, pasirodo, dvoki. Ar itaip
paprastai elgiasi padorios Joannos i Francijos?
Mil klusniai leidia kojas duben.
Mil. Sale, tu mane gsdini. Su itokiu jautrumu baigsi savo dienas sauudyste kraupiausia.
Sal. Sauudyst ne ijimas. Be to, mano dienos kaip vent, kaip greitas Joannos jojimas,
skubkit mane prisivyti, ydsiu tik tam, kas bus pirmas. Mile, tu tokia grai, tokia imintinga, tave
ir dvokiani pamils, prakaituot, o a stora, baisi, man reikia eliuminuoti visus kenksmingus
kvapus, kuriais pasiymi moterys. Taip laukiu ir taip bijau to pirmojo susitikimo. Taip noriu, kad
bt nepaprasta, kai J pagaliau pamatysiu. Noriu gli, irgo noriu, kad lenkas kur nors stovt,
piktas toks, su kardu, ir Jis mane gint nuo lenko. Kad jra aplinkui bt, o a, joje sibridus,
prakait koj skalauiau. Ir ten Jis mane susirast. Sale, man pasakyt, lipk pagaliau batus, nra
man taip stipriai kenksmingos prakaituojanios tavo pdos. Kiek ia to mano gyvenimo. Suksiu

dantis ir iksiu. By tik btum kartu. Mile, ar tau kada nors tek matyti jr?
Mil. Sale, tu nejuokauji? Rimtai a tokia grai?
Sal. Mile, tu tarsi nuengus i Michelo Angelo drobi.
Mil. Protingas tu, Sale, mogus. Lkim ikart po kvotim tiesiai prie Baltijos jros.
Sal. Putin vos tik ilaik.
Mil. Dieve, koks jis man graus.
Sal. Jra tokia slpininga.
Mil. Viepatie, dovanok (egnojasi). Nesiruoiu a ksintis tavo kariaunos vyrus. Leisk tik man
tyliai j garbinti, slapiomis juo avtis tavo altori ely.
[...]
7 SCENA
Paryius. Oskaro butas. Oskaras sdi prie stalo veidu irovus. Poktui pasiloma sstis
prieais, nugara irovus. Poktas atsisda. Taiau jauiasi nesmagiai, vis nori atsisukti irov.
Atsistoja, isitraukia kompas, nustato krypt ir, grs prie stalo, atsisda greta Oskaro. is
tartinai nuvelgia keistai besielgiant svei.
Poktas. Nekreipkit doms mane. Laikausi tokios orientacijos. Taip vadinamai veidu jr.
Oskaras. Koks gi reikalas mesj atved mano Pari namus?
Poktas. Tautinis-patriotinis. Kalbsiu be ulinkim, formalini nesklandum, tiesiog kaipo
politikierius tamstai politikieriui ir msikajam ambasadoriui Francijos tautoje. Noriu sutelkt
emigracij.
Oskaras: Sutelkti prie konkret tikslo?
Poktas: Sutelkti vien krv.
Oskaras: koki, jei ne sekre?
Poktas. Dar, po teisybei, iekau. adu ivalgyti Kanad, Pietins Amerikos plotus ir baisiai
mane masina Afrikos tutuma. Tad tiesiai jus ir kreipiuos: ar, tamista Oskarai, teiktumts paliks
judr Paryi ambasaduoti Angoloje, kur a tamistai sisiau darbingus, sveikus lietuvius?
Oskaras: Kiek netiktas silymas.
Poktas. Tamistai netiktas, o mano seniai pramatytas. Bet gal jums pirma idliosiu visa nuo
pagrind.
Oskaras. Kaf ol, kaf juod, pypk, sigar, papiros? Vynas raudonas, baltas, i la Provans,
Bool?
Poktas. Banan, jei, tamista, turite. Bandau ant savs pramatyti, kaip toji maisto egzotika veikia
lietuvik kn. Turiu verting stebjim. Nesukelia Afrikos vaisius many anei triedimo, anei pilvo
baisi skauduli. Vadinasi, gali lietuvis, gyvulio atsisaks, misti vien tik egzotika ir itaip save
pasisti juodajame kontinente.
Oskaras: Atleiskite, mesj...
Poktas. Poktas.
Oskaras. Banan, deja, ekskiuzmua, nuo prigimties nevartoju. Ar teiktumts ananas?
Poktas: it sunkiau praryju, bet reikia lavinti kn, ibandymams ruot lietuvyb. Nekite en
ananas. Kaip sakoma, ana nas, o mes jau, taip sakant, jejo (juokiasi, bet suprats, kad Oskarui
nejuokinga, susitvardo). Atleiskite, nevankauju.
Oskaras pakyla ir nueina atneti ananaso.
Poktas. Tai it kaip, gerbiamas Oskarai. Skaudu man tai jums sakyti, triaukinant ananas, bet
ms neprigulmingumas neturi jokios ateities idienje Europoj. I karto ubgu i priekio
jsikiems argumentams. Ten, kur tauta dabar stovi, ilgai ji neistovs.
Poktas atsistoja ir sijauts ima vaikioti po kambar.
Oskaras. (i buto gilumos) Kontinua, mesj Pokt. Plaunu jums ananas.
Poktas. (tyliai sau pakartoja) Ilgai ji neistovs. (Garsiai) Ms neprigulmingumas, mano giliu

pramatymu, tra tik viesus meteoras, ybteljs danguje. O mano tiksliu apskaiiavimu, gyvenant
apsupime tarp ruso, lenko ir vokieio, mums lik gyvuot maa daug penkiolika, dvideimt met.
Poktas laukia Oskaro reakcijos, taiau jos nra.
Poktas. Kokis i to ijimas, klausiate jus mans? Atsakau. Planin emigracija. Silote man kaf
ir stebits, kodl a lietuvis Kazimieras Poktas silymo js nepriimu? Jis tautikai neteisingas.
Patriotiniai nebrandus. Tkstaniai ms piliei savo raumen pajgas atiduoda brazilui, iliui,
kolumbiui, urugviui dirbdami j plantacijoj js primgt kav. Ar jie toje saultoj terpj tarp
diaugsming moni, mgstani tango, vyn ir nuogj moterij, ilgai pasiliks lietuviais?
Grietai jums tvirtinu: ne. Nesps per pasaul pereiti n kelios deimtys met, kai buvusi j
lietuvyb bus sumalta kav ir kitataui vartojama kaipo kaf ol.
Poktas laukia Oskaro reakcijos, taiau jos ir vl nra.
Poktas. Klausiat mans taipogi, ar a nesualau? Kas ino, gal man ir alta. Vsoka yra js bute.
Bet netgi jei a stoviau suals ledo statuj, neleistina bt lietuviui, savo tautos patriotui, o
tokis tamsta ir esti, sviesti idin angl ir tuomi mane isaugot. Ikart atsakau kodl. Kadangi ms
lietuvyb, be pramatytos tvarkos imtyta po Naujork, Boston ar ikag, naudojama kaipo
rankis kasyklose angl igaut. Kiek ji ilgai dar tvers tamsioj, prakaitingoj achtoj? imt, tkstant
met? Dvideimt maa daug. Toliau tie lietuviki muskulai pataps amerikonikais, daininga lietuvi
kalba ivirs achtior sleng ir vlei ms lietuvyb traginiai bus sukrenta iemi Amerikos
peiuose.
Oskaras: Atleiskite, mesj Pokt. Jeigu jums itaip alta, galiau atneti malk.
Poktas: Ne, gerbiamasai Oskarai. Man alta yra vidujiniai. Ioriniai a prakaituoju, kaipo ems
mogus. Karta esti Paryiuj. Bet giliai patriotiniai, tautiniai a lu. Ir baisiai mane priildyt js
apsisprendimas ambasaduoti Angoloje ar kurioje kitoje Afrikos alyje. Tiktais ten a dar pramatau
tinkam ems tutum, kurioj ilgainiui ikilt rezervin Lietuva. Kasmet i mans js gautumt
deimtis tkstani vyr, o taip pat moteriki, kaip a vadinu, lietuvnei, netelpani Tvynj.
Jums bt venta pareiga apsaugoti juos nuo kontakto su juodaisiais pilieiais, kadangi, manau,
neatleistina, jei dar silpna lietuvyb imt keist odos spalv. Kaipo pasiuntinys js tvirtai
priirtumt lytin j gyvenim, tautiniai reguliuotumt masin itvirkim. Reikiant stabdyti
gimim diegtumt susilaikym. Pakankamai prisikaupus ir taip gausiems maisto itekliams,
leistumt irinktiesiems, labiausiai viltingai nuteikiantiems ir lytikai pajgesniems apsklinti vien
ar kit kaimyno tautin moter. Ilgainiui, kuomet sustiprt rezervin Lietuva, galima bt pajungti
bendram lietuvybs reikalui ir juodj moterij. Juodieji lietuviai tapt didele parama pradedant
santykiauti su juodaisiais kaimynais. Meistrikai ipltoj savo agrarin k, istat juodj Vilni
rezervin ms sostin, taipogi ir juodj Kaun, jei Vilni vlei ugrobt kaimynas juodasis lenkas,
mes duotume savo kaimynams geresnio gyvenimo pavyzd. Taip kad per du imtu met Afrikos
kontinentas tapt plaiai uustas juodai baltais ir spalvotais ms tautos patriotais. Tuomet jau
galtume grti ir pagrmoti lenkui, vokieiui arba rusui viso labo pirtu. Ir kaipo prisiminim, i
skausmingos nostalgijos atkurtume pirmj Lietuv, suniokot ir nutautint barbar svetim.
Toki a kaipo politikas matau vienatin ieit vieianiam danguje ir bsimai ugesintam ms
tautos meteorui.
kambar grta Oskaras, vienoje raukoje neinas kalaviju, kitoje padklu su ananasu.
Oskaras. Atleiskite, mesj Pokt. Ar matote, k jums neu?
Poktas. Suprantama, gerbiamas Oskarai.
Oskaras. Tai yra ananas.
Poktas. Kaip jau pirma minjau savoje nevankybje, kad jau taip ana nas, mes skolingi
neliktume. Fu, kokis a vulgarinis.
Oskaras: Neinau, mesj Pokt, kaip jums... Asmenikai man ananas n i tolo neprimena juodos
lietuvikos duonos. baltj tautin lain jis irgi nepanaus. er, lietuvybs drauge, skirtumo nuo
cepelino. Prapjovs j nesurasi n grumstelio msos. Manau, kad graus mesj planas pirmiausia

skaudiai pakirst ms tautos kulinarin, pilvin patriotizm. O i ten jau tiesiausias kelias prie
varli prisivalgymo ir kitoki bitkum. tai kur mesj klaida. Giliausioji lietuvyb slypinti skrandio
sultyse.
Poktas: A, tamista, juk ne pramogai kuriu ijimo plan. Mane tai veria daryti politinis
padjimas. Tik paaukoj savit lietuviko pilvo tautyb, galtume isigelbti nuo didesns aukos.
Oskaras: Norit, atskleisiu jums paslapt, kurios js, giliu mano praymu, visuomenei neiduosit.
Oskaras padeda padkl ant stalo ir atsisda savo viet. Poktas klesteli kd alia Oskaro.
Vyrai pasislenka vienas prie kito.
Oskaras. Atsiduokim (pakelia pirt vir).
Poktas. Viepaiui?
Oskaras. Mnuliui.
Poktas. Kaip tais?
Oskaras. Sakau tai kaip ambasadorius, tautos priskirtas Pari. Pus Mnulio nakia nusivo ant
Rosijos. Et fine. Rusija sunaikinta. Lietuva rytuose turi plat pasien su neitraliu Mnuliu. Galima
megzti santykius, sisti j diplomat, vargus kolonistus. Rankioti meteorus, kraterius uust.
odiu, kaimynas ramus, patikimas, kaipo belgas.
Poktas: (sutriks priima tai kaip pokt) Mes kartais, politikieriai, mgstam kalbt metaforiniai,
bet kitkart dl puonybs suaukojam aikum. Sakykite, kaip tai atrodyt idliojus realiniai.
Oskaras. Rusija jums realu?
Poktas. O kaipgis, gerbiamas Oskarai. Kartais net nejauku nuo ito jos realumo.
Oskaras. Mnulis jums realu?
Poktas. Suprantama, negi Mnulis bt tik imislo fikcija, padarinys vaizduotuvs.
Oskaras. Tai kas jums ia metaforinio? Du reals dalykai krenta vienas ant kito ir vienas kit
priploja.
Poktas. O, tarkite, kodl pus, kaip jis atsidalins?
Oskaras. Simpl (kerta kalaviju per ananas ir is skyla pusiau).
Pauz
Poktas. Ar js su kuo nors konsultavots? spjote Taut Sjung? Lietuvos vyriausyb?
Oskaras: Konsultavausi? Su juo (pakelia vir pirt).
Poktas: Mnuliu?
Oskaras: Viepaiu. A, mesj Pokt, per j gaunu vairi televizij. Valgykit ananas.
Poktas: Bijausi, kad nebesuvalgysiu.
Oskaras: domios yra televizijos. Man buvo kraupus atradimas, kuomet atjo inia, kad tai
lietuvybs darbas buvo atveti Graikij tuos ikilius lietuvius: Sofokl, Homer, Sokratas.
Jauiausi, kaip kad mesj, sunkiai betikdamas mnulikom galimybm. O dar kuomet suinojau,
i kur jie tuos vyrus atve.
Poktas: Gerbiamas ambasadoriau. Mane nuo js pramatym imu tautinis prakaitas. Jauiu,
kaip mane jis vis persmelkia vidujai.
Oskaras. Man tai pastamas jausmas. Ir inot, i kur atjo tie ikils lietuviai? Valgykit ananas. I
saultos Atlantidos. Girdjot, ko ji nuskendo? Nagi nebepakl iaugusios ms lietuvybs. Daug
jos prisigamino, o laivybos nebuvo, nebuvo jrinio mstymo. Teisyb jums pasakysiu, netgi uost
nebuvo. odiu, nebuvo slyg saugiai iemigruot.
Poktas: (braukdamas nuo kaktos prakait) Labai man yra pripastamas is lietuvybs bruoas.
Oskaras: Nepakl emynas sudtingos tautos, nu ir kapituliavo, pasinr po vandeniu.
Poktas: Dku jums, ambasadoriau, u gausingas vaies ir netradicik matym ms pasaulins
kilms.
Poktas atsistoja, ieko, kur ia ieiti, blakosi po Oskaro but.
Oskaras. Tada jie gyveno po vandeniu. Dugn rugiais apsjo. Labai tauta gyvybinga.
Kariuomen stipri turjo. Bet koks tas karas po vandeniu. Strls plaukia ltai. Radosi prana,

maniusi, kad reikt lipti kontinent. Lipo, bet buvo tokie dvasiniai milinai, kad kontinentas po
kojomis linjo kaip ledas. Todl dabar taip nukandiota atrodo ms Europa. Teko isidalinti.
Gaila buvo emyn po vandeniu nuskandint. Vien jau taip nudaigojo. odiu, ilipo kas kur.
Isiplt, nutautjo. Naujakalbi prisigamino, graikikai prakalbjo. Romnus band vaizduot. Ir
lauk tkstanius met, baisiausius vargus kentjo staugdami Mnul patino vilko balsais. Jednak
Mnulis ir bus tas pakojinis pagrindas, kuris visus lietuvius gals krvoje ilaikyti. Nes ems liesi
kontinentai neturi tokios jgos, kuri pakelt i taut. Ijote, mesj Pokt. Pabgote televizijos.
Nelengva prisipainti sau praeities didybj.
Poktas grta ir atsisda greta Oskaro.
Poktas. A ia, gerbiamas Oskarai. Atkirskite man ananas. Ir inote, gal geriaus ijunkime
televizij. Baikime politikuot. Kartais labai mane vargina amini, nenustojantys politikieri debatai.
Norisi kartais mogikai, be skauduli pakalbti su protingais tautieiais i lietuvybs elito apie
ms sunkumus.
Grindys, neilaikiusios lietuvybs, lta, ir jiedu prasmenga.
UDANGA

II VEIKSMAS
[...]
6 SCENA
Poktas Madagaskare
[...]
Dabar, bsimieji tautieiai, apie msik mog, kur, audros iia primestas, garb turiu
atstovaut.
Ms tolimasai protvis vis tautos jaunyst kovsi su mikais. Band jis sau atkovoti duonai
derlingo ploto. Tamsiojo miko peizaas bei apniuks dangus didino jo panirim, bdo
flegmatizmus. mogus isivyst neprastas, bet toms platumoms tipingas: nelinks per daug kalbas
ir mgstantis lt galvojim. Kartais gerokai pristings nerviko pajgumo, tuomet vairiai
isiliejantis: arba su kilpa ant kaklo, arba kaimyn kapot. Dailiojo meno genij, taipgi mokslo krj
mes dideli neprigimdm, bet dl to ir bandysime su jumis prisimai, gen baisioj maialynje
genij propaguot.
Brangs madagaskariai, ms tauta, pripainsiu, skaitlingumu negausinga. Stip-riai mes
atsiliekame savo kultriniais itekliais, taipgi materijaliniais nuo pirmaeili taut. Bet neslpkim ir
kito: js pasyvumo laipsnis bei nerpestingumas lepioje gamtoje pratino ms pasaul kreiptis
js taut velniai, bet be uuolank: barbarai, juodaikniai arba tiesiog laukiniai.
Jeigu jus domina klimatas, tai pasakysiu tiesiai: jis mumyse yra keistas. Pus met mus gaubia
baltas totalinis sniegas. Anei gali jo nuvalgyt, anei kitaip iragaut. Vasara mumyse trunka trejet
mnesi. Prieingai negu iema, vasara mgsta tikslum. Baigiasi vos tiktais atverti rudenio
kalendori.
Ms augmenijos bujojimas ne toks aktyvus kaipo iia. Auga tiktais kas i anksto sutarta ir
pasodinta. Jeigu k nors primirai nebeuaugs savaime. Toks yra ms mogus, tokie yra
gyvuliai, toks tad yra ir augalas: laukiantis, kolei kitas jo likim nulems, stingantis savyje veiklumo
ir iniciatyvos.
Vasaros derli nums ms platum mogus devynis ne vasaros mnesius sdi lyg moterik
kdikio laukime. Tautos aplinkui mus, taipgi rsios, iaurins, uata-kavo alt ir su iema pasira
tvirt, netrikdom sutart. Ms gi tautos diplomatai nesugebjo sutarti anei su ms iema, anei

su brolikais lenkais. Lenkus ms tautieiai taipgi, tikiuos, atsive. Galima bus paliesti bei
patampyt u krtins. Lenkai ito nemgsta, betgi mes j neklausim. Karvs mums reikalingos tam,
kad igautume pieno, taipgi jos duoda msos. Lenkas maiausiai naudingas ms kasdieniame
kyje. Betgi iors prie, net ir juodajam emyne, lepiame kontinente, tautai krv sutelkti
apsimoka augint.
Vasar ms tautieiai link neksti lenk, iem jie link neksti aptariamos iemos. Mano
paniekintas vedas, kirviais med alojantis, turi taipogi iem. Gal net ir atiauresn. Betgi jis jai
sugalvojo begal kontrargument. Peiai, taipgi kalioai bei kauiukiniai paltai tai, kas apsaugo
ved nuo iauriosios iemos. Ms tautieiai neprat drsiai neioti kalio, suserga, nes
pralampa, na ir tuomet jau banyioj per Visagalio gerbim laib lietuvio krtin drasko ne
terorizmai ar uplanuoti sprogimai, betgi prastas, tautinis, nuosavas kosulys. Tai ir papildo ms
siek apsigyvent krvoje su moni juoduma bei tuo paiu isigydyti aminus ms palydovus:
kosul, taipgi ir slog.
Toks bt trumpas pristatymas bsimo js biiulio mano baltosios tautos. Dargi spsiu
vyrus: moterys msikos graios. Modeliai vlgi vairs, bet tik viena spalva. Visos baltos kaip
pienas. Norint iek tiek uutamsinti, galima palaikyti pliauose ir ant sauls. Josios tuomet
paruduos. Taiaus dar n viena ms platum moterik saulje tiek neibuvo, kad i odos igaut
js spalvin gym. Taipgi galiu prognozuoti, kad pirmuosius metus josios atrodys baikios. Tuo
nevertt stebtis. Ms balta bobija apie Afrikos vyrus ne per daug nusimano. Jos susidariusios
nuomon, kad juodieji pilieiai laipioja po medius beigi i medi dairosi koki savo piliet i
bandos nusitverti bei su ja pabuvoti kno malonume. Primygtinai praau, i pirmj dien
nesiskubinkit lsti su kvailais pajuokavimais prie baltj pan. Jas nuo to gali itikti multikultrinis
okas. Vliau sitikinsit patys, kaip ms nereiklios merginos moka mielai, maloniai ir nuoirdiai
santykiaut.
Taipgi spsiu moteris, juodj piliei monas. Ms vyrai prat matyti moters krtin dviem
gyvenimo atvejais. Kuomet jie dar bna kdikiai, motinos jiesiems atkia pieno pripildyt pap.
Kai tik pienas pasibaigia, kdikis sustiprja, vaizdas moters krtin tampa jam udraustu.
Antruoju gyvenimo atveju vyrai mato krtin tik prie artjani sueit. Kuomet atrastoji pana,
gyvenusi jo svajose kaipo persona grata arba, msikai tariant, buvusi ilg laik jo pageidaujamu
asmeniu, tampa jo moterike. juodj kontinent supldusi ms vyrija gali labai nustebti, ivydusi
tiek besimtanios, net skuduru nepridengtos intymins mediagos. Ypa bijau dl jaunimo, kur
js tautos atvirumas stebint kone labiausiai. Mat ms nepatyrs mogus gali klaidingai galvoti,
kad ia jau ir bus tas adtas antrasai gyvenimo atvejis bei drsiai be spjimo pult ant juodosios
panos.
Betgi a vl isipliau kalbti jums dalykus, kuri negaliu nei parodyti, anei duoti paliesti. Tad
ar nebt veriau aptarti mums kit reikal, kurio nei dabar, nei vliau js prisiliest negalsit. Tai
ms tautos istorija, tapsianti taipgi ir js.
Brangs madagaskariai, ms tautos skeleiviai. alis, kuri jums ia priveiu, vidurami
gdumoj stovjo kaipo gigantas: nuo jros ir ligi jros. Tad bendrum jau turime. Js didinga
valstyb kaipo atplys lieptas nuo Indijos Okeano lig Mozam-bikos ssiaurio primena ms
senov. Neprisiimu gilintis, ar ms neskaitlingai tautai itiekos jr reikjo, bet toks siekis yra.
Ms kilnus pilietis, jr dviej neturdamas, jauiasi tarsi veimas, veamas vieno rato, tarytum
jauna amazon, kuriai priverstin gintis suard krtini simetrij, kaip toji eero valtis, varoma
vieno irklo ir antrojo neturdama sukdamasi ant vietos, kaip nelaimingas vyrikis, kuriam
lengvabd gamta dav brang kapel giminei prasitst, betgi gyvybs kiauin jam tedjo vien.
Yra pasauly taut, kurios neblogai isiveria jros uvis neturdamos. Yra ir toki pasauly, kurioms
utenka vienos. Bet gi gyvena didiosios, valdanios ms sviet: rusai, madagaskariai, jankiai,
taipogi mes, kurios vienatin jr savs netalpina padt. Tad kurkime bendr gerabv.
Suvienykim savo siekius ir jrinius trokimus. Raskime, kuomi galime prisidengt ms iknas:
jsikas okoladines, taipgi ir ms baltas. Plot, kurio ia yra tuio ir nenaudojamo, vis

monm apsisj, savo piliet kursime kuomi labiau vertikalin. Jums, juodiems primityvams,
mokslo ini neragavusiems, t dar keblumas suprast. Js monijos kryb matote perdm
guliniai, taigi plokiam lygmeny. Menka yra, kas plokia. Menka yra, kas sukurta drastiniai
prisiartinus arba pripuolamai. Gab pasaulio piliet kurti privaloma nuodugniai, kuomi giliau
varant savo imanymo skl.
Nagi prijo metas odi tui atsisakant jums itarti svarbiausij, t, kurs nuo ios akimirkos
jus visame lyds. Jautriai mans klausykite savo juoda irdimi bei plikomis krtinmis. Lie tai
kuomet mogus pradeda pratart apie liet, bet uubaigti negali. Tu tai kuomet mes
kreipiams draug, taipgi prie bei juodaiknius. Va tai nustebs ksnis, regintis senj
sviet, kurs su nauju susimais ateit nuyms. Dabar, aritmetikos mokslo su visam neragav,
bandykite tai sudti. Juntate, koki jg gauna nauja js tvyn. Juntate, ant kiek lie skambiau
u buvus ma, girdite, ant kiek tu mieliau uu slavik da, bei ant kiek konkreiau monikas
msikas va u js gyvulin ga s bei kit sparnuoi pauktikj gagenim. Ma ir
da mes pakeisim, ga savaime inyks kaipo baisus rudimentas. Lieka neiimtos skaros. Silau
jas i iknos dti odio priek beigi pridjus priesag itaip ms al itart: Skarotoji
Lietuva. Tad buvus savo vard dalinkite i dviej, liekan prisidkit bei prie jos pripliusuokit ion
atsikraustani taut. Nugi bandykit ir vl. Daugel kart bandykite. Atimt, supliusavim beigi
iaurius padalinimus. Visa mes tai igyvenome. Visa tai teks igyventi ir js tropiniam protui, dar
nelabai pratusiam prie ms monijos lygi.
Nagi drauge: Lietuva. Taigi ir dar vien kart. Kartokit, kartokit, kartokit. Tarkit, kuomet jau
mans ir kvapo ionai nebebus. Pratinkits iuo odiu vis save ilieti. Moter pamyldami, savo
dievus gerbdami, gimus sn matydami. Ir laukit, kuomet prisisiu jums gimining valstyb
iaurs baltj piliei, kartojani tarpe savs pastam jums ukeikim.
UDANGA

III VEIKSMAS
[...]
5 SCENA
Sal drauge su Slibinu Literatu vaiuoja Maskv.
Sal. Draugai, mano artimos galvos. Ms vieningoj krtinj plaka irdis alkana. Stovime veidu
antmog, smingame tiesiai j. Nebetampykit man jausmo, tarkite jojo vard.
Slibinas Literatas. Josifas Visaryjonyius, ryjantis be paliovos.
Sal. Josifai Visaryjonyiau, tsyk suvalgyk mane, imaudyk mane savo meilj, kuri tu tautoms
dalini. Esu tik eilin moteris, eilins moni paderms per nesuprantam klaid apdovanota
jausmu, kuris tarp eilini moni atsako nesulaukia.
Slibinas Literatas. Sale, tau pinasi kojos, taipgi linksta galva.
Sal. Tatai gal nuo ilgo jimo nepaliaujam kair. Sakykit, draugai bendragalviai, ar a jam
tinkama partija, ar antmogis, kaip ir mes, leidia dienas kairje?
Slibinas Literatas. Josifas Visapraryjantis nra kairje kaipo mes. Josifas Visapraryjantis pati
kairs giluma. Prisiekus Visapraryjant, nra daugiau kelio kair.
Sal. Nekit tuomet jam mane. Skandinkite manj meil giliausioje kairje. Lai mano alkanas
knas tampa odoj irayta poema apie antmog. Kuomet jam mane nusineite, nupiekit
brangius virelius ir leiskit Visapraryjaniam i lto mans atragauti.
Slibinas Literatas. spjame, tai pavojinga. Nes Visapraryjanio meil savo aistringajai partijai
gali draugj su buiniu ir mylini ird iplt.
Sal. Kaip a ilgai ito laukiau. To, kuris atragaut dainuojanios mano irdies. Kuris palytt ne

lpas, ne kakl, taipgi krtis, betgi jautriausij dal, t, i kur liejasi meil. Daugel kart liepiau
savo myliniai irdiai traukti gyvenimo himn. Dainuoki, irdie, gyvenim, itaip jai prisakiau,
galgi tuomet ir gyvenime tau kas nors atsilieps.
Slibinas Literatas. Netrukus pakilsime laiptais, kurie ms keturias galvas tiesiai pas antmog
ves. Nagi, statykime kair ant laipt staios pakopos. Drsiai pastat kair, vlgi statykime j.
Taipgi ir dar kart kair. Kair ir dar kart j.
Sal. Sustokite jo neprij. Taip i eigos negaliu. Tarkit bent kelet odi, kaip jis atrodo
antmogis?
Slibinas Literatas. Visa, kas tik j supa, spindi raudonume. Ten, kur yra paymta antmogio
dydio pda, joks padorus kapitalas nebepraeis niekada. Veidas jo i toli vieia kaip tekanti saul,
ir tik ariausiai prijs bruous painti gali. itj kaitr nustato jo Visalemiantis balsas, jo Visareg
akis bei Visarkstanti pypk.
Sal. Gana man jo ior pieti. Leiskite jo vid. Nuog jam nekit mane, be mantri vireli,
kuriuos kart kit pavarts turin gil pravers. Jokia geidulinga tauta taip jam savs neatvers kaipo
antmogio meils troktanti moterik.
Slibinas Literatas. Tadgi statykime kair ir dar vien kart j. Kair, kair ir kair tokia vienakoj
dalia.
Sal. O, Visaryjantis antmogi, jauiu jau i tolo tave, kaip nuoguma pirtyje jauia artjant gar.
Ar tavo kaitinti akmenys jauia, kaip prie j braunasi meils itrokusi Sal?
Slibinas Literatas. Kair ir dar kart j. Kair ir dar kart j.
Sal. Stokite, bendragalviai, neantys jam mane. A Visaryjanio bals Rusijos toliuos girdiu.
Sako jis man, kad mog reikia pirma veikti. Tvirtina, kad be kraiio tesam galvij banda.
Slibinas Literatas. Kair ir dar kart j. Kair ir dar kart j. Kraitis, kuris j pradiugint, esanti
ms tauta.
Sal. K gi, Visapraryjantis turi dovan gauti, jei uu tai gausiu meil, nerast monse. Josifai
Visaryjonyiau, antmogi monse, mog reikia veikti, tadgi veik mane. Ibandyk mano meil,
aistr umuk manyje.
Slibinas Literatas. Kair ir dar kart j. Kair ir dar kart j. Prijome pai gilum. Nuo ia kad ir
kur benuengsim, liksim deinje.
Balsas. Bolevik kal. Raudona intrigant.
Sal. Draugai bendragalviai, kas tai?
Slibinas Literatas. Nepaisyki, Sale, tai kraitis. Tokis jau kraiio likimas j btina vyrui iduot.
Stovk, moterie, kaip stovjusi, veidu Visapraryjant. taut nesidairyk. Vos tik atgal atsisuksi,
Josifas Visaryjonyius pavers tave akmenimi.
Sal. Bet kurgi tas mano antmogis, antmylimasis ant irgo?
Slibinas Literatas. Visapraryjantis ia. Netrukus jis mus pamyls visa pamilstania meile.
Sal. Galit mane prilaikyti, drastiniai j pajutau. Antmogis mane skaito. tai kokis yra atsakas
nemonik meil. itaip yra traukiama bobikos meils raktis. Tu jam esi poema, jis yra tavo
skaitovas. Tu uraytas odis, jis tave atrakinanti, iimanti akis. Pirt savo paseiljs veria
mane jis ant ono. Neatsipl nuo mans, kol su visam neuvers. Poema ir jos antmogis.
Amiams paliksiu jame. Visapraryjantis Josifas, visa pamynusi Sal. A, draugai, kaipo uraktas,
senas ir surdijs, daugel met kents uurakint save. Jokis raktas netiko, jokis, iskyrus it.
Koks nenusakomas gris visikai atsiverti, eiti giliausiai kair, maudytis jos smagume.
Slibinas Literatas. Kair ir dar kart j. Kair ir dar kart j. Visapraryjantis Josifas Sals poetizme.
Sal. Nekit mane i ia, Visapraryjantis baig. Mano iekojimams galas, a esu uversta. mog
reikia veikti. Juo labiau alkan moter. Tokis gyvenimo tikslas. A esu veikta.
6 SCENA
[...]
Sal apalpsta. eina Gydytojas ir Medicinos sesuo. Pastaroji pasilenkia prie Sals.

Gydytojas. Pulsas?
Medicinos sesuo. emas, su pertrkiais.
Gydytojas. Ritmas?
Medicinos sesuo. Nestabilus.
Gydytojas. Rimas?
Medicinos sesuos. mus, udegiminis.
Gydytojas. Kraujas?
Medicinos sesuo. Ms tautos.
Gydytojas. Upildykite diagnoz: kvpimin kriz. Duokit narkotin kauk, ruoiams operuot.
Sal. (atsimerkia) Maldauju, nedkite kauks. Leiskite bent atsisukti savo veidu mirt.
Gydytojas. (Medicinos seseriai) Anestezij ven. Kauks nebenaudot. (Salei) Dstanti paciente,
praom umiegant skaiiuot.
Medicinos sesuo suleidia Salei ven vaist.
Sal. Vienas, o Viepatie, vienas. Du o nejaugi jau du? Trys koksai lumas i nepaliaujam
skaii? Leiskit bent likusio laiko skaiiais nebematuot tai, kuri vis gyvenim laik matavo
odiais.
Gydytojas: Berkite savo odius, kad tik jie mums padt jus greiiau umigdyti.
Sal: (usimerkia) Rkanas palat kiemas,
alta, alta kur dairais.
Leiskite man j suildyt
Savo pasakos kerais.
Apie lenk, pasieniet,
Burtus maudani pan,
Apie meil, kuri teka
I mergin ulini.
Apie gra jaunikait
Koks jis raitelis puikus,
Apie Milei, Dainiaus monai,
Ms pramintus takus.
Kaipo Hel nusiminus
Gro tuiomis atgal,
Kai maniau, kad moteriks
Vienos meilj bt negal.
Francija pusny jau miega,
Apelsinai po ledu,
Bga slibinas per snieg
Nepalikdamas pd.
Sal buvo gero bdo,
Dl aistros ji nekalta...
Jau nuo vaist ji usndo,
SALS PASAKA baigta?
Sal umiega. Aparatas, ymintis jos irdies di ritm, rodo, kad ji dar gyva.
scena bga Poktas.
Poktas. Frenkai! Frenkai! Frenkai! Ar neregjote Frenko? Draugas mano, biiulis, simbolis ms

tautos. Turtas neimatuojamas. Klausiate, ar jis auktas? Auktesni nemaiau. Luitas,


krepiasvydio dievas, simbolis, legenda. Ne, paprasiausiai Frenkas. Draugas mano, biiulis,
paskutinis, vienatinis. Tarpe krepi jis galinas, tarpe patrank ne. Kamuol, j skriejant,
Frenkas nesunkiai pagauna, kulkos, j itaip skriejanios, gali ir nepagaut. Miline, atsiliepk. Metas
ir tau atsisukti veidu rsij jr. Baigsi ms rungtyns. Frenkai, nebetylk.
bga Frenkas.
Poktas. Frenkai, na kur tu buvai? Laiv paduokite milinui, ms sirgali valdovui. Frenkai,
pirmyn Los Angel, lai tave ten apsaugo svetimi angelai. Veidu jr, lietuvi. Veidu, kam pasakiau.
Mir jau ms aiktel, nebra jos daugiau.
Poktas ir Frenkas sda iplaukiant laiv. Tolumoje girdti viai.
Poktas. Frenkai, girdi, ar ten audo? Ne, tai saliut salvs, jr, lietuvi, irk. Tai ms
galingas laivynas atplyo nuo savo kranto. Tai ms neskaitlinga tauta, laivus sukrauta, sveikina
didj Frenk. Namo, mano brangs pilieiai. Ne ms pasitaik tai em. Nesaugi, svetima. Frenkai,
atgal neirk. audo ten, saliutuoja, laivai vienas kit spja, stengiasi nesusiliest. Namo, namo,
namo, jrine mano valstybe! vartavimo laikas baigsi, metas jau mums ikrutt. priek praleiskit
miestus, lti tai, nerangs laivai, palikit papildomo ploto jiems manevruoti laisvai. Toliau isidsto
miesteliai tamss, ankti submarinai. Flotil udaro kaimai bei irklins vienkiemi valtys.
Prie Skagerako stosime. Prie Gibraltaro taipgi. praskite ms regionus vadinti naujaisiais
vardais: Biskajomis, Pa de Kalm, Dardanelais, La Manais, Suecais, Bosforais, Dreikom, Beringom
ir Magelanais.
Valgysim, k uauginsim, gersim, k mums nulies. Keliausim i jros jr, taipgi i laivo laiv,
mylsime, k panorsim, mirsime tik tuomet, kai ito mirtis panors.
Veidu jr, tauta. Veidu savj nam. Trkumas emje vietos. em yra per ankta. Klausiate,
ko a verkiu? Tai bangos mane ia aptak, o aaros man nebga, gal tik viena kita. Gal tik viena
kita, matanti, kaip meteoras, viets ms danguje, gsta jros vanden. Gal tik viena kita, girdinti
kaip gimtoje mano aidim aiktelje savo idjin kamuol dauo jau kitas vaikas. Visa kita,
brangieji, tiktais jra ir bangos.
Namo, namo, namo ilg ir tolim keli. Namo, namo, namo visi, kas tiktais dar gali. Namo, kas
jau amiams umigo ir kam uuvis nesimiega. Namo, kas tik auga, skrenda, telko ar srauniai bga.
Namo, kas dain sudta ir tas, kam dainoj ne vieta. Namo, moterie umylta, ir toji, kur dar
nekalta. Senoji tvyne namo, nauj ir dar nepradt. Elitas namo, taipgi padugns, visiems
namie yra vietos.
Namo, senieji biiuliai, jaunysts nusenusios panos. Kairieji, ali, raudonieji, taipgi jokieji namo.
Namo, js labai atsilikote, js beveik nematau, paspartinkit irklo yr, garo paduokit daugiau.
Klausiate, ko a verkiu? Tai bangos mane ia aptak. Frenkai, veidu jr, tui, nerami ir
taki.
Pauz
Poktas. Frenkai, gali atsisukti. Klausi, ko a verkiu? Nieko nra uu ms. Tuomi a ir baigiu.
Sals irdies ritm rods pypsjimas tampa pratisu.
UDANGA