Está en la página 1de 11

Syllabus of

Class X
English
FA1
First Flight Chapters 1, 2
Foot Print Chapters 1, 2
Poem Chapters 1, 2
Grammar Tenses, Determiners

FA2
First Flight Chapters 3, 4
Foot Print Chapters 3, 4
Poem Chapters 3, 4
Grammar Non Finite, Subject & Verb Agreement

SA1
First Flight Chapters 1, 6
Foot Print Chapters 1, 6
Poem Chapters 1, 6
Grammar FA1 + FA2 + Relatives Conditional

FA3
First Flight Chapters 7, 8
Foot Print Chapters 7, 8
Poem Chapters 7, 8
Grammar Tenses, Determiners

FA4
First Flight Chapters 9, 10
Foot Print Chapters 9, 10
Poem Chapters 9, 10
Grammar Modals, Reported Speech

SA2
First Flight Chapters 1 - 11,
Foot Print Chapters 1 - 10
Poem Chapters 1 - 10
Grammar FA1 - SA2

Project & Activity


FA1
Project: Life Story of Robert Frost
Activity: Summary of Letter to god

FA2
Project: Presentation of Poem Tiger in a Zoo and about its writer
Activity: Drill Chart of Active and Passive

FA3
Project: Life Story of Robert Frost
Activity: Summary of Letter to god

FA4
Project: Biography on Mahatma Gandhi
Activity: Girls Education is Important, Describe in 500 words

Hindi
FA1
iee hee" 10 hee/ keeJe hee" 1/ ke=eflekee hee" 1/ JeekejCe efeee kes Yeso, he$e uesKeve

Project & Activity


1kewhve hesjer ueieelee Lee~ hesjer Jeeues nceejs efove-eefleefove keer yengle meer pejleeW kees Deemeeve yevee osles nQ~ hesjer
JeeueeW kes eesieoeve SJeb mecemeeDeeW hej Ske mebheeokeere uesKe leweej keerefpeS~
2 vesleepeer megYee<e ev yees<e kes JeefelJe SJeb Je=eflelJe hej eespeske
3 iueesyeue Jeeefceie kes keejCe $e+legDeeW ceW keee heefjJele&ve Dee jns nQ? Fme mecemee mes efveheves nsleg Deehekeer keee
Yetefcekee nes mekeleer nw? uesKe kes he ceW efueefpeS
efeeekeueehe- 1. veJe jmeeW hej DeeOeeefjle keefJe meccesueve.
2. eerke=<Ce keer efkemeer ueeruee kee cebeve (DeefYevee)
3. Deepe keer efMe#ee yeeheve kees efveieue jner nw efJe<ee hej Jeeo-efJeJeeo
4. heee&eJeeeer MeyoeW keer Jeie& hensueer nue kejvee~

FA2
iee hee" 11,12/ dkeeJe hee" 3,4,5/ ke=eflekee hee" - 2/ JeekejCe ,efJeMes<eCe, efeee efJeMes<eCe,
Devegs uesKeve

Project & Activity


1. peepe& hebece kes yeejs ceW eLeemebYeJe metevee kee eespeske kes he ceW emlegleerkejCe
2. ogefveee keer Yeejle kes eefle Deeke<e&Ce keer efJeefMeee Fueeneyeeo cenekegbYe 2013 kes meboYe& ceW Ske
eespeske kes he ceW emlegle keerefpeS~
3. keefJe veeieepeg&ve kes JeefelJe SJeb ke=eflelJe hej Ske eespeske yeveeFS~
efeeekeueehe1. hemeueeW kes Glheeove ceW ceefnueeDeeW kes eesieoeve kees cenlJe veneR efoee peelee Fme
efJe<ee hej ke#ee ceW heefjeee& kee Deeeespeve~
2. veeke mebyebOeer cegneJejeW hej ehe$e keee&

3. ee$ee Je=leeble uesKeve-ces"er eLece jbueee$ee~


4. mJeJe=e uesKeve (mJebe keer heneeve keee& hehe$e~

SA1
iee hee" 10,11,12,13/ hee hee" 1,3,4,5,6/ ke=eflekee 1,2/ JeekejCe
FA1+FA2

FA3
iee hee" 14,15/ hee hee" 2,7/ ke=eflekee hee" 3/ JeekejCe heo heefjee Jeekee Yeso

Project & Activity


(heefjeespevee) 1. mJelev$elee Deeboesueve ceW ceefnueeDeeW keer meefee Yeeieeroejer hej Ske eespeske leweej keere fpeS~
2. eer efMe#ee kees heesmjeW kes ceeOece mes eoefMe&le kejvee~
efeeekeueehe- 1. osMe kes meceepe megOeej hej ke#ee ceW heefjeee&~
3. jece kes peerJeve kes efJeefYeVe emebieeW hej eMveesejer~

FA4
iee hee" 16,17/ hee hee" 8,9/ ke=eflekee hee" 4-5/ JeekejCe Jeekee heefjJele&ve SJeb Deuebkeej~

Project & Activity


heefjeespevee- 1. Yeejle jlve mes efJeYetef<ele JeefeeeW hej Ske eespeske leweej kejes~
2. Yeejle kes jceCeerke mLeueeW hej Ske eespeske leweej kejes~
efeeekeueehe- 1. Jew%eeefveke GhekejCeeW hej Ske eMveesejer kee Deeeespeve~
2. vee"er Ske he Deveske-efJe<ee hej mecetn eee&~

SA2
ieehee" - 14,15,16,17 heehee" -2,7,8,9 ke=eflekee hee" - 3,4,5/JeekejCe
FA1+FA2+FA3+FA4

Mathematics
FA1
Chapter 1 Real Numbers
Chapter 2 Polynomials

Activity/Project/Assignment
Based on above chapters.

FA2
Chapter 3 Pair of Linear Equations in two variables
Chapter 5 Trigonometric Ratios (upto exercise 5.3)

Activity/Project/Assignment
Based on above chapters.

SA1
Chapter 4, 6 & remaining portion of chapter 5
FA1 + FA2

FA3
Chapter 7 Quadratic Equations
Chapter 8 Arithmetic Progression (AP)

Activity/Project/Assignment
Based on above chapters.

FA4
Chapter 9 Circles
Chapter 13 Coordinate Geometry

Activity/Project/Assignment
Based on above chapters.

SA2
Chapter 10, 11, 12, 14, 15 + FA3 + FA4

Science
FA1
Physics Electricity (upto super conductor)
Chemistry Chemical Reactions & Equations (upto displacement reaction)
Biology Life process (upto Nutrition)
Workbook 1, 6, 12, 14

Project/Activity/Assignment
As per FA1 syllabus activity chapters 1, 6, 12, 14

Science Practical:
FA2
Physics Combination of Resistance & (remaining part of chapter 1)
Magnetic effect & Electric Current
Chemistry Balance of Chemical Reaction (remaining part of chapter 1)
Biology Control & Coordination (remaining part of Life Process)
Workbook 2, 3, 7, 13

Project/Activity/Assignment
On Chemistry FA2 syllabus & activity chapters 2, 3, 7, 13

SA1
Physics Source of Energy + FA1 + FA2
Chemistry Metal & Non Metal + FA1 + FA2
Biology FA1 + FA2

FA3
Physics Reflection of Light
Chemistry Carbon and Its Compounds
Biology How do Organisms Reproduce?
Workbook 4, 8, 10, 15

Project/Activity/Assignment
On Physics FA3 syllabus & activity chapters 4, 8, 10, 15

Science Practical:
FA4
Physics Refraction of Light
Chemistry Periodic classification of elements
Biology Heredity & evolution, Our environment
Workbook 5, 9, 11, 16

Project/Activity/Assignment
On Biology FA4 syllabus & activity chapters 5, 9, 11, 16

SA2
Physics Human Eye & Colorful World + FA3 + FA4
Chemistry FA3 + FA4
Biology Management of Natural Resources + FA3 + FA4

Social Studies
FA1
History Chapter 4 The Making of a global World
Civics Chapter 1 Power Sharing
Geography Chapter 1 Resource and Development
Economics Chapter 1 Development (half chapter)

Activities (worksheets)
1. Comprehension based on worksheet 10H04B
2. Case study (power sharing) 10C01A
3. Table based worksheet 10G01B
4. Group Discussion (development) 10EC01B

FA2
History Chapter 8 Novels, Society and History
Civics Chapter 2 Federalism
Geography Chapter 2 Forest and wild life resources
Chapter 3 Water Resources
Economics Chapter 1 half part of development

Activities (worksheets)
1. Matching based worksheet 10H08B
2. Features of Federalism (Case study) 10C02A
3. Table based worksheet 10G01B
Comprehension based worksheet 10G03A
4. Letter Writing 10EC01A

SA1
History Chapter 4, 5, 6 (anyone) + 7, 8 (anyone)
Civics Chapter 1, 2, 3, 4
Geography Chapter 1, 2, 3, 4
Economics Chapter 1 & 2

FA3
History Chapter 1 Rise of Nationalism in Europe
Civics Chapter 5 Popular struggle & movement
Geography Chapter 5 Minerals & Energy Resources
Economics Chapter 3 Money & Credit

Activities (worksheets)
1. Open book activity 10H01A
2. Group presentation 10C05A
3. Distribution of major minerals in India (map based worksheet) 10G05A
4. Reasoning based worksheet 10EC03A

FA4
History Chapter 3 Nationalism in India
Civics Chapter 6 Political Parties
Geography Chapter 6 Industries in India
Economics Chapter Globalization and the Indian Economy

Activities (worksheets)
1. Table based worksheet 10H03A
2. Application based worksheet 10C06A
3. Map based worksheet 10G06A
4. Symposium 10EC04A

SA2
History Chapter 1, 2, 3 (any two) Chapter 3 (compulsory)
Civics Chapter 5, 6, 7, 8
Geography Chapter 5, 6, 7
Economics Chapter 3, 4, 5

Computer
FA1
Chapter 1 The Internet
Chapter 2 Internet Services

Project
Draw any picture related to internet on chart.

Assignment
Write all services of internet.

FA2
Chapter 3 Introduction to Database MS Access 2007
Chapter 4 Advanced concept of MS Access 2007

Project
Solve the HOTS of chapter 4 (Pg. no. 127).

Assignment
Practical of MS Access.

SA1
Chapter 5 Introduction to HTML

FA3
Chapter 6 Advance HTML

Project
Write commonly used web browsing application.

Assignment
Write any 15 tags of HTML including
<Img>, <table>, <A>

FA4
Chapter 7 Introduction to XML

Project
Create a website using HTML and submit hard copy & soft copy.

SA2
Chapter 8 Social Impact of IT