Está en la página 1de 1

Antoni Ros Marbà Director Titular da Real Filharmonía de Galicia

“Mozart é a música e un compositor que
da moi boas vibracións”
Elisa Soutullo García
SANTIAGO I. Cada detalle que O mestre Antoni Ros Marbà
aportaba á sinfonía do ensaio ó (L’Hospitalet de Llobregat,
que fomos invitadas a facía aínda 1937) estudou no Conserva-
unha obra máis perfecta, conver- torio de Barcelona e dirixiu a
tendo así unha melodía normal Sinfónica de RTVE, a Ciutat
en algo extraordinario. Se puide- de Barcelona, a Nacional de
rades escoitar o valor da súa mú- España e numerosas orques-
sica desexariades ter un Ros- tras de diferentes países. A
Marbà dentro de vós dirixindo a súa dedicación e delicadeza
vosa melodía interior. incluso nun ensaio demostra
-Cando e como descubriu que a por que chegou tan lonxe no
música sería algo tan impor- seu traballo. Ama a música,
tante na súa vida? vívea e iso nótase ben.
-Máis que descubrilo, nacín con O mestre dirixindo á Filharmonía. I E. S.
elo. Na posguerra no meu barrio
non había nada. Na escola de tor que que da boas vibracións. e a música é importante ensinar a
párvulos unha mestra que nos fa- Un médico francés descubriu a amala, ensinar a escoitala, e antes
cía cantar preguntáronme se que- súa importancia terapéutica. non se sabía facer. É importante
ría estudar música. Foi unha ca- -Por que hai tantos músicos saber ensinarllo á xente nova.
sualidade porque na casa non profesionais estranxeiros e tan -No seu traballo música clásica
había tradición musical. poucos galegos? e, para relaxarse?
-Un músico, nace ou faise? -Cada vez hai máis músicos gale- -Literatura, un partido de fútbol
-De entrada nace, pero despois gos que van saíndo, pero necesíta- na TV ou no propio estadio.
faise. Soamente con nacer non é se tempo. Os músicos de fora -Como se sinte en Galicia?
suficiente. O artista teno que le- veñen de culturas europeas que -É a miña segunda casa; gústame
var un pouco dentro e despois hai levan centos de anos. Fai 15 anos moito a natureza. O país, é dunha
que cultivalo e traballar moito isto era un xardín deserto e agora beleza extraordinaria, e non son o
para ser competente. está florecendo dunha forma ex- único en imaxinar que o ritmo de
Beethoven, Bach, Mozart, Fa- traordinaria porque hai moito ta- vida de aquí é moito mellor.
lla… Cal e por que? lento. O potencial que ten é enor- -Como planea o seu futuro?
-Cada un ten unha importancia me. Só hai que regalo con música. -Non o planeo, pero a miña vida
moi definida na historia da músi- -Que opinión lle merece a ensi- sen música sería o comezo da
ca, pero hai dous emblemáticos e nanza da música aquí? morte. Dunha forma ou doutra
que sen eles a música sería dou- -Foi un desastre, pero vai mello- teño que seguir ou dirixindo ou
tra forma: Bach e Mozart. Pero rando. Aínda queda moito por fa- compoñendo ou ensinando, pero
Mozart é a música e un composi- cer. Este é un país moi xoven, vivir na e ca música.

Elisa Soutullo García 14 2ºESO

IES Campo de San Alberto
Egas Moniz s/n 15200 Noia A Coruña 981 822800
María Josefa Lorenzo Torea

x (Sinala cun x)