Está en la página 1de 2

quarkxpress:Maquetación 1 14/05/10 8:21 Página 1

Atributs de parágraf: P i J
Iam uero eo magis illi matu- pro certis captarem. sed quia
randum iter existimabant. itaque multis et magnis tempestatibus
duabus auxiliaribus cohortibus uos cognoui fortis fidosque mihi,
Ilerdae praesidio relictis, omnibus eo animus ausus est maxumum
copiis Sicorim transeunt et cum atque pulcherrumum facinus
duabus legionibus quas superiori- incipere, simul quia uobis eadem
bus diebus traduxerant castra co- quae mihi bona malaque esse
niungunt. relinquebatur Caesari intellexi: nam idem uelle atque
nihil nisi uti equitatu agnem ad- idem nolle, ea demum firma
versariorum male haberet et cape- amicitia est.
ret. pons enim ipsius magnum Ea tempestate mihi imperium
circuitum habebat ut multo populi Romani multo maxume mi-
breuiore itinere illi ad Hiberum serabile uisum est. cui cum ad oc-
peruenire possent. equites ab eo casum ab ortu solis omnia domita
missi flumen transeunt et, cum de armis parerent, domi otium atque
tertia uigilia Petreius atque Afra- diuitiae, quae prima mortales pu-
nius castra mouissent, repente sese tant, adfluerent, fuere tamen ciues
ad nouissimum agnem sostentunt qui seque remque publicam obsti-
et magna multitudine circumfusa natis animis perditum irent. nam-
morari atque iter impedire inci- que duobus senati decretis ex tanta
piunt. multitudine neque praemio induc-
At Catilina ex itinere plerisque tus coniurationem patefecerat
consularibus, praterea optumo cui- neque castris Catilinae quisquam
que litteras mittit, se falsis crimini- omnium discesserat; tanta uis
bus circumuentum, quoniam morbi atque uti tabes plerosque
factioni inimicorum resistere ne- ciuium animos inuaserat.
quiuerit, fortunae cadere, Massiliam
in exilium proficisci, non quo sibi
tanti sceleris conscius esset, sed uti
res publica quieta foret neue ex sua P&J Combinat
contentione seditio oreretur. ab his
longe diuorsas litteras Q. Catulus in
senatu recitauit, quas sibi nomine
Catilinae redditas dicebat. earum
exemplum infra scriptum est.
Ni uirtus fidesque uostra
spectata mihi forent, nequiquam
opportuna res cecidisset; spes
magna, dominatio in manibus
frustra fuissent, neque ego per
ignauiam aut uana ingenia incerta
quarkxpress:Maquetación 1 13/05/10 14:21 Página 2 quarkxpress:Maquetación 1 13/05/10 14:21 Página 3

Atributs de parágraf: P i J Atributs de parágraf: P i J


Iam uero eo magis illi magna, dominatio in manibus Iam uero eo magis illi maturan- tarem. sed quia multis et magnis
maturandum iter existimabant. frustra fuissent, neque ego per dum iter existimabant. itaque dua- tempestatibus uos cognoui fortis fi-
itaque duabus auxiliaribus ignauiam aut uana ingenia incerta bus auxiliaribus cohortibus Ilerdae dosque mihi, eo animus ausus est
cohortibus Ilerdae praesidio pro certis captarem. sed quia praesidio relictis, omnibus copiis maxumum atque pulcherrumum
relictis, omnibus copiis Sicorim multis et magnis tempestatibus Sicorim transeunt et cum duabus facinus incipere, simul quia uobis
transeunt et cum duabus uos cognoui fortis fidosque mihi, legionibus quas superioribus die- eadem quae mihi bona malaque
legionibus quas superioribus eo animus ausus est maxumum bus traduxerant castra coniungunt. esse intellexi: nam idem uelle atque
diebus traduxerant castra atque pulcherrumum facinus relinquebatur Caesari nihil nisi uti idem nolle, ea demum firma amici-
coniungunt. relinquebatur Caesari incipere, simul quia uobis eadem equitatu agnem adversariorum tia est.
nihil nisi uti equitatu agnem quae mihi bona malaque esse male haberet et caperet. pons enim Ea tempestate mihi imperium
adversariorum male haberet et intellexi: nam idem uelle atque ipsius magnum circuitum habebat populi Romani multo maxume mi-
caperet. pons enim ipsius magnum idem nolle, ea demum firma ut multo breuiore itinere illi ad Hi- serabile uisum est. cui cum ad oc-
circuitum habebat ut multo amicitia est. berum peruenire possent. equites casum ab ortu solis omnia domita
breuiore itinere illi ad Hiberum Ea tempestate mihi imperium ab eo missi flumen transeunt et, armis parerent, domi otium atque
peruenire possent. equites ab eo populi Romani multo maxume cum de tertia uigilia Petreius atque diuitiae, quae prima mortales pu-
missi flumen transeunt et, cum de miserabile uisum est. cui cum ad Afranius castra mouissent, repente tant, adfluerent, fuere tamen ciues
tertia uigilia Petreius atque occasum ab ortu solis omnia sese ad nouissimum agnem sosten- qui seque remque publicam obsti-
Afranius castra mouissent, repente domita armis parerent, domi tunt et magna multitudine circum- natis animis perditum irent. nam-
sese ad nouissimum agnem otium atque diuitiae, quae prima fusa morari atque iter impedire que duobus senati decretis ex tanta
sostentunt et magna multitudine mortales putant, adfluerent, fuere incipiunt. multitudine neque praemio induc-
circumfusa morari atque iter tamen ciues qui seque remque At Catilina ex itinere plerisque tus coniurationem patefecerat
impedire incipiunt. publicam obstinatis animis consularibus, praterea optumo cui- neque castris Catilinae quisquam
At Catilina ex itinere plerisque perditum irent. namque duobus que litteras mittit, se falsis crimini- omnium discesserat; tanta uis
consularibus, praterea optumo senati decretis ex tanta bus circumuentum, quoniam morbi atque uti tabes plerosque
cuique litteras mittit, se falsis multitudine neque praemio factioni inimicorum resistere ne- ciuium animos inuaserat.
criminibus circumuentum, inductus coniurationem quiuerit, fortunae cadere, Massi-
quoniam factioni inimicorum patefecerat neque castris Catilinae liam in exilium proficisci, non quo
resistere nequiuerit, fortunae quisquam omnium discesserat; sibi tanti sceleris conscius esset, sed
cadere, Massiliam in exilium tanta uis morbi atque uti tabes uti res publica quieta foret neue ex
proficisci, non quo sibi tanti plerosque ciuium animos sua contentione seditio oreretur. ab
sceleris conscius esset, sed uti res inuaserat. his longe diuorsas litteras Q. Catu-
publica quieta foret neue ex sua lus in senatu recitauit, quas sibi no- P&J Normal
contentione seditio oreretur. ab his P&J Bandera mine Catilinae redditas dicebat. Espacio (Track)
longe diuorsas litteras Q. Catulus Espacio (Track) earum exemplum infra scriptum
in senatu recitauit, quas sibi Min. Opt. Max. est. Min. Opt. Max.
nomine Catilinae redditas dicebat. 100% 105% 110% Ni uirtus fidesque uostra spec- 90% 100% 125%
earum exemplum infra scriptum tata mihi forent, nequiquam oppor-
est. tuna res cecidisset; spes magna, Caràcter (Kern)
Caràcter (Kern)
Ni uirtus fidesque uostra dominatio in manibus frustra fuis-
spectata mihi forent, nequiquam Min. Opt. Max. sent, neque ego per ignauiam aut Min. Opt. Max.
opportuna res cecidisset; spes 0% 1% 2% uana ingenia incerta pro certis cap- 0% 0% 4%

quarkxpress:Maquetación 1 13/05/10 14:21 Página 4 quarkxpress:Maquetación 1 13/05/10 14:21 Página 5

Atributs de parágraf: P i J Atributs de parágraf: P i J


Iam uero eo magis illi maturan- mihi, eo animus ausus est maxu- Iam uero eo magis illi matu- uana ingenia incerta pro certis
dum iter existimabant. itaque dua- mum atque pulcherrumum facinus randum iter existimabant. itaque captarem. sed quia multis et mag-
bus auxiliaribus cohortibus Ilerdae incipere, simul quia uobis eadem duabus auxiliaribus cohortibus nis tempestatibus uos cognoui for-
praesidio relictis, omnibus copiis Si- quae mihi bona malaque esse inte- Ilerdae praesidio relictis, omnibus tis fidosque mihi, eo animus ausus
corim transeunt et cum duabus le- llexi: nam idem uelle atque idem copiis Sicorim transeunt et cum est maxumum atque pulcherru-
gionibus quas superioribus diebus nolle, ea demum firma amicitia est. duabus legionibus quas superiori- mum facinus incipere, simul quia
traduxerant castra coniungunt. re- Ea tempestate mihi imperium bus diebus traduxerant castra co- uobis eadem quae mihi bona ma-
linquebatur Caesari nihil nisi uti populi Romani multo maxume mi- niungunt. relinquebatur Caesari laque esse intellexi: nam idem
equitatu agnem adversariorum male serabile uisum est. cui cum ad occa- nihil nisi uti equitatu agnem ad- uelle atque idem nolle, ea demum
haberet et caperet. pons enim ipsius sum ab ortu solis omnia domita versariorum male haberet et cape- firma amicitia est.
magnum circuitum habebat ut armis parerent, domi otium atque ret. pons enim ipsius magnum Ea tempestate mihi imperium
multo breuiore itinere illi ad Hibe- diuitiae, quae prima mortales pu- circuitum habebat ut multo populi Romani multo maxume
rum peruenire possent. equites ab eo tant, adfluerent, fuere tamen ciues breuiore itinere illi ad Hiberum miserabile uisum est. cui cum ad
missi flumen transeunt et, cum de qui seque remque publicam obstina- peruenire possent. equites ab eo occasum ab ortu solis omnia do-
tertia uigilia Petreius atque Afranius tis animis perditum irent. namque missi flumen transeunt et, cum de mita armis parerent, domi otium
castra mouissent, repente sese ad duobus senati decretis ex tanta mul- tertia uigilia Petreius atque Afra- atque diuitiae, quae prima morta-
nouissimum agnem sostentunt et titudine neque praemio inductus co- nius castra mouissent, repente sese les putant, adfluerent, fuere tamen
magna multitudine circumfusa mo- niurationem patefecerat neque ad nouissimum agnem sostentunt ciues qui seque remque publicam
rari atque iter impedire incipiunt. castris Catilinae quisquam omnium et magna multitudine circumfusa obstinatis animis perditum irent.
At Catilina ex itinere plerisque discesserat; tanta uis morbi atque uti morari atque iter impedire inci- namque duobus senati decretis ex
consularibus, praterea optumo cui- tabes plerosque ciuium animos inua- piunt. tanta multitudine neque praemio
que litteras mittit, se falsis crimini- serat. At Catilina ex itinere plerisque inductus coniurationem patefece-
bus circumuentum, quoniam consularibus, praterea optumo cui- rat neque castris Catilinae quis-
factioni inimicorum resistere ne- que litteras mittit, se falsis crimi- quam omnium discesserat; tanta
quiuerit, fortunae cadere, Massiliam nibus circumuentum, quoniam uis morbi atque uti tabes pleros-
in exilium proficisci, non quo sibi factioni inimicorum resistere ne- que ciuium animos inuaserat.
tanti sceleris conscius esset, sed uti quiuerit, fortunae cadere, Massi-
res publica quieta foret neue ex sua liam in exilium proficisci, non quo
contentione seditio oreretur. ab his sibi tanti sceleris conscius esset,
longe diuorsas litteras Q. Catulus in sed uti res publica quieta foret
senatu recitauit, quas sibi nomine neue ex sua contentione seditio
Catilinae redditas dicebat. earum P&J Condensat oreretur. ab his longe diuorsas lit- P&J Ampliat
exemplum infra scriptum est. Espacio (Track) teras Q. Catulus in senatu reci- Espacio (Track)
Ni uirtus fidesque uostra spectata tauit, quas sibi nomine Catilinae
mihi forent, nequiquam opportuna Min. Opt. Max. redditas dicebat. earum exemplum Min. Opt. Max.
res cecidisset; spes magna, domina- 75% 87% 105% infra scriptum est. 105% 115% 250%
tio in manibus frustra fuissent, Ni uirtus fidesque uostra spec-
neque ego per ignauiam aut uana in- Caràcter (Kern) tata mihi forent, nequiquam op- Caràcter (Kern)
genia incerta pro certis captarem. portuna res cecidisset; spes magna,
sed quia multis et magnis tempesta- Min. Opt. Max. dominatio in manibus frustra fuis- Min. Opt. Max.
tibus uos cognoui fortis fidosque -2% -1% 1% sent, neque ego per ignauiam aut 1% 2% 5%