Está en la página 1de 18

*Imaxes empregadas únicamente con fins

educativos

“A LINGUA NAS ONDAS
2016”
Como xa fixemos o curso pasado, o Equipo de
Normalización do CEIP CONDESA DE FENOSA (O Barco de
Valdeorras”-Ourense), tras a valoración da efectividade das
actividades realizadas no curso pasado e tras ser ofertada e
aceptada para a súa realización no presente curso,
decidimos volver a implementar unha tarefa, que aínda
que de complicada organización, deu como resultado o
traballo global da competencia comunicativa en lingua
galega, por a totalidade do alumnado, favorecendo o
dominio da nosa lingua, tanto a nivel oral como escrito.
Durante os meses precedentes, dende o E.D.L.G.,
comezamos a deseñar a estrutura dos catro programas que
se emitirán ao longo do mes de maio.
Dado que o autor homenaxeado este ano pola Real

Academia Galega é un escritor con obras de moi variada
naturaleza, incluída moita producción poética para neno,
queremos facer a nosa particular homenaxe ao escritor
lucense de Outeiro de Rey Manuel María Fernández
Teixeiro. Adicaremos os catro programas a coñecer en
profundidade tanto a súa traxectoria vital como
profesional e literaria. Deténdonos no coñecemento e
admiración pola súa extensa obra.
Todo o centro simultáneamente participará nesta
actividade, dende Educación Infantil, ata 6º curso de
Educación Primaria, integrando a tódolos nenos e nenas
independientemente das súas características persoais.
Destacamos a participación dos cursos superiores 5º e 6º de
Educación Primaria, que se encargarán de 2 das 5 seccións
que constitúen os catro programas.
PLANIFICACIÓN INCIAL DE “A LINGUA NAS ONDAS
2016”
Este ano adicados a homenaxear a figura e Manuel
María. A planificación inicial mantén unha estrutura
similiar a de anos previos, máis engadindo modificacións
nalgunhas seccións e adaptándonos ás novidades que se
producen, tales como o feito de que non podemos asegurar
este curso a difusión en “RadioVoz” debido a unha
restructuración de persoal na emisora e máis o posible
peche da mesma. Nembargantes, realizaremos a gravación
dos mesmos igualmente para a súa difusión a través das
canles das que dispomos: aulas, web do centro…

Aínda que mantemos a estructura xeral das seccións
establecidas no curso pasado por axeitarse ao nivel de
competencia de cada destinatario, facemos unha
modificación
na
coñecida
como
“NOTICIARIO
ESTRAFALARIO” para axeitala ao traballo de investigación
realizado polos grupos implicados (3ºAB e 4ºAB). Así, neste
ano, desdoblamos esta sección en dúas: “Biografías
Célebres” e “O alcalde dos nenos”.
A descrición de cada sección así como os seus
responsables foron os seguintes:

“PRESENTADORES/AS”: 5º e 6º curso de E.P. Serán os
conductores/as dos catro programas a gravar e emitir.
Cada grupo se encargará da conducción de cadanseu
programa na orde establecida.
“SEMBLANZA DO AUTOR”: 5º e 6º curso de E.P.
Formarán parte desta sección as seguintes partes:

Biografía do autor: Este ano adicamos esta
sección ao literato Manuel María Fernández
Teixeiro, prolífico e recoñecido literato a quen
se lle adica este ano todas as actividades e
celebracións das “Letras galegas”. Os grupos
deberán investigar para facer a súa
semblanza vital e literaria.

Recitado poético: Realizado polos nenos e
nenas, dalgúns fragmentos da súa extensa
obra.

 “O PERSONAXE MISTERIOSO”: Educación Infantil.
Prepararan pistas (unha por neno/a) para catro
“personaxes misteriosas” do noso centro (unha para
cada un dos catro programas), que se resolverán no
seguinte programa. Salvo no caso do cuarto programa
no que se resolverá o “personaxe misterioso” do
programa previo e actual.
 “ESCACHA COA RISA”: 1º e 2º curso de E.P. Farán un
“popurrí” que consistirá en chistes (individuais ou
dramatizados), trabalinguas, refráns ou ditos
populares.
 “NOTICIARIO”: 3º e 4º curso de E.P. Este ano, acordamos
realizar dous tipos de noticiarios:
- “Biografías Célebres”.
- “O alcalde dos nenos”.
A
continuación
recollemos
unha
grella
“PLANIFICACIÓN TIPO”, na que se pode observar a
organización de contidos e responsables, en cadanseu
programa dos catro que constitúen “A LINGUA NAS
ONDAS 2016”.

PLANIFICACIÓN TIPO: “A LINGUA NAS ONDAS 2016”
Nº DE

Catro programas.

PROGRAMAS:
HORARIO DE

A emitir os catro mércores do mes de maio, na primeira hora da mañá.

EMISIÓN:
DURACIÓN:

SINTONÍA: “O TREN DA LÍNGUA” (10”) e logo en segundo plano durante a presentación.
PRESENTACIÓN DO PROGRAMA (1’) (título, contidos, seccións, responsables…).
Cortina musical (10”).
 “SEMBLANZAS E RECITADOS” (2´): Trátase de describir a modo de datos (“pinceladas”) a
biografía e obra de autor homenaxeado este ano (Manuel María), así como o recitado de fragmentos
das súas obras.
Cortina musical (10”).
 “O PERSONAXE MISTERIOSO” (2´): A modo de pistas o alumnado vai describindo a unha
personaxe da comunidade educativa que o resto de alumnado oínte do programa deberá adiviñar. A
resolución da personaxe será comunicado no programa seguinte. A resolución da última personaxe
será comunicada no taboleiro da Biblioteca.
Cortina musical (10”).
 “RACHA COA RISA” (2´): Contos de humor, adiviñas, trabalinguas…Interpretados polo alumnado
responsable.
Cortina musical (10”).
 “NOTICIARIO ESTRAFALARIO” (2´): Titulares e modo “ráfaga”, de novas “imposibles” que
poderían acontecer tanto no centro como na vila.
Cortina musical (10”).
 PECHE (30”) Despedida do programa e adianto do seguinte.
 SINTONÍA: “O TREN DA LÍNGUA” (10”).
Cada programa contará cunha parte principal que será conducida por un grupo de alumnos/as de cada un
dos catro cursos de terceiro ciclo. Un por programa. Comezando polo alumnado de sexto.
 Programa Nº1: 6ºA.
 Programa Nº2: 6ºB.
 Programa Nº 3: 5ºA.
 Programa Nº 4: 5ºB.
Seccións: Se encargarán das seguintes seccións:
 Presentación do programa (título, contidos, seccións, responsables…).
 “Semblanzas e Recitados”
 Peche: Despedida do programa e adianto do seguinte.
O resto de ciclos, colaborarán en cada un dos catro programas, presentando unhas seccións
establecidas, do seguinte xeito:
 E.I.: “O PERSONAXE MISTERIOSO”.
 1º CICLO: “RACHA COA RISA”.
 2º CICLO: “NOTICIARIO ESTRAFALARIO”:
o 3ºA/B: BIOGRAFÍAS CÉLEBRES.
o 4ºA/B: O ALCALDE DOS NENOS.

COLABORADORE
S:

RESPONSABLES/PRESEN
TADORES:

SECCIÓNS/ESTRUTURA:

Entre 30 e 60 minutos aproximadamente.

GRAVACIÓN:
DIFUSIÓN

Para a grabación dos programas contamos este ano coa colaboración confirmada da emisora local RADIO
VOZ que desexa colaborar con nós dada a boa acollida tras a emisión dos programas o ano pasado. As
diferentes sección dos programas serán gravados do seguinte xeito:
Prepararemos cada sección na nosa aula e/ou ciclo, ensaiando en horario de aula.
Responsables da emisora local RADIO VOZ, acudirán ao centro con dous micrófonos
portátiles e gravarán as diferentes seccións en horario de tarde de 15:30 a 17:00 en día a precisar
salvo os mércores.
En horario a precisar en función das disponibilidades horarias, (calquer mañá de 12:00 a
13:15h) o grupo de presentadores que lle corresponda (6ºA/6ºB/5ºA/5ºB), acudirá xunto cos seus
titores e algún responsable do EDLG, á sede da emisora local “Radio Voz”, onde realizarán en
directo a condución ou gravación do programa.
Tanto durante a gravación das diferentes sección como do programa no cole como na sede de
“Radio Voz” rexistraremos o momento con cámara fotográfica para poder facer unha videomontaxe cos
programas gravados que poder colgar na web do centro na lapela destinada ao EDLG.
Unha vez realizadas as gravacións e montaxe dos catro programas de radio que configurarán “A
lingua nas ondas”, pasaremos á súa difusión do seguinte xeito:

Centro: Todo o centro simultaneamente escoitaremos os catro luns do mes de maio, no
momento da lectura silenciosa, despois da entrada. Os programas serán colgados en
formato

vídeo

no

espazo

web

do

E.N.D.L:

http://centros.edu.xunta.es/ceipcondesadefenosa/normalizacion.html
Vila: A emisora local “Radio Voz” emitirá os catro programas de radio gravados polo noso
alumnado para toda a súa audiencia, (97.9 FM), dentro do espazo “Fala-redes”, en datas e
horarios por precisar.

Como novidades a sustitución da sección “NOTICIARIO
HISTÓRICO” realizado polo alumnado de 4º de Educación
Primaria, no curso pasado, para realizar este ano o 3º de
Educación Primaria “BIOGRAFÍAS CÉLEBRES”, de persoerios
destacados de todos os tempos e distintas nacionalidades.
Non podemos asegurar este curso a difusión dos
programas en “RadioVoz” debido a unha restructuración de
persoal na emisora e máis o posible peche da mesma.
Nembargantes, realizaremos a gravación dos mesmos
igualmente para a súa difusión noutra emisora si se

consigue realizar esta xestión ou a través das canles á
nosa disposición: megafonía do centro, aula na pantaia
dixital co visionado dos vídeos de grabación, web do
centro. Si contamos finalmente coa posibilidade de
gravación por un equipo profesional dunha emisora local,
entón realizaremos as gravacións nas aulas como o curso
pasado, planificando a visita do persoal da radio nas
tardes dos lúns, mércores e xoves, por disposición do
horario de coordinación de normalización. De ter que
realizar a gravación por nós mesmos, empregaremos a
cámara de Educación Infantil e gravaremos vídeos con
audio e imaxe para poder confeccionar vídeos que subir á
lapela de normalización na web do centro.

GRAVACIÓN, EDICIÓN, MONTAXE E DIFUSIÓN
Unha vez finalizado o deseño de cada unha das
seccións comezamos o proceso de gravación. Nesta
ocasión, non podemos contar coa axuda da locutora da
emisora de Valdeorras de RADIO VOZ, que por cuestión
organizativas da emisora non podía acudir ao centro
para a gravación de cada unha das seccións polo que foi
un membro do EDLG (o coordinador) o que (empregando
unha gravadora profesional emprestada por RADIO VOZ,
o que gustosamente se ofreceu a realizar a gravación do
audio de cada sección dos programas organizados, a fin
de emitilos durante os catro mérocres do mes de maio.

Durante moitas semanas, tivemos que buscar tempo
dentro do noso horario para organizar a gravación de
tódalas seccións nas que lembremos que participa todo o
centro, polo que o proceso foi complicado dende o punto
de vista loxístico e organizativo.
Iniciamos as gravacións entre marzo e abril.
Aproveitamos as horas do coordinador en luns e
mércores de 15:30 a 16: 15 h, así como outras horas nas
que como mestre de apoio entre nalgunhas aulas.
Nesas sesións de gravación, simultáneamente ao
audio, un membro do E.D.L.G. realizaría un rexistro
fotográfico exhaustivo de cada neno/a na súa orde de
participación, a fin de confeccionar unha videomontaxe
dos catro programas que complemente á escoita activa da
emisión radial. Estas videomontaxes se aloxarán na
plataforma virtual do noso centro a fin de estar a
disposición de alumnado, profesorado e familias, para o
seu aproveitamento educativo e desfrute persoal.
As datas de gravación dos programas quedan
recollidas na seguinte grella:

Xa rematando as gravacións das diferentes seccións, o
día venres 22 de abril en horario de 12 a 13: 30 horas,
levamos a un grupo de nenos e nenas de 5ºA/B, 6ºA/B a

gravar a RADIO VOZ, as presentacións dos catro
programas. Fómolos a buscar polas aulas e marchamos
xusto antes do recreo.
Para favorecer o deseño das presentacións de cada
un dos catro programas, se lle fixo entrega aos
titores/as do terceiro ciclo (5ºA, 5ºB, 6ºA, 6ºB) de copia da
“PLANIFICACIÓN DEFINITIVA” de cada programa de “A
lingua nas ondas 2016”, coa concreción en cada sección
dos grupos que participarán en cada un dos catro
programas deseñados. A estrutura concretada foi a
seguinte:
PLANIFICACIÓN DEFINITIVA “A LINGUA NAS ONDAS 2016”
(PARA OS/AS PRESENTADORES/AS)
Catro programas.

Nº DE
PROGRAMAS:

A emitir os catro luns do mes de maio, no horario de lectura silenciosa, a primeira

HORARIO DE

hora da mañá.

EMISIÓN:

SECCIÓNS/ESTRUTURA
 SINTONÍA: “O TREN DA LÍNGUA” (10”) e logo en segundo plano durante a presentación.

1

 SUMARIO DO PROGRAMA (1’) (título, contidos, seccións, responsables…).
*Presentación de sí mesmos.
*Presentación do sumario de cada
programa.

Programa Nº1: 6ºA. (Lucas, Manuel, Hugo, Ainara. )

Programa Nº2: 6ºB. (Rafaela, Sara, Saray, Mar).

Programa Nº 3: 5ºA. (Naira, Enrique, María, Nicolás Martínez).

Programa Nº 4: 5ºB. (Lina, Valeria G., Jesús, Raúl).
Cortina musical (10”)

BIOGRAFÍA DO AUTOR:A Biografía se presentará nos catro programas. En cada programa se
desenvolverá unha

etapas das vida do autor (biografía persoal, obras compostas nesa etapa,

acontecementos históricos…). Esa etapa facémola corresponder coas etapas descritas nos cartaces
elaborados para o concurso, xa que o audio gravado será empregado xunto coas imaxes dos cartaces

2

na elaboración dunha videomontaxe para o “Festival das Letras Galegas”.

A distribución das etapas da biografía relacionadas coas cartaces será a seguinte:
 Programa Nº1: 5ºA: Cartaces 2 (Etapa: 1929-1940) / 3 ( Etapa: 1940-1950)
 Programa Nº2: 5ºB: Cartaces 4 (1950-1960) / 5 (1960-1970).
 Programa Nº3: 6ºA: Cartaces 6 (1970-1980) / 7 (1980-1990) / 8 (1990-2000).
 Programa Nº4: 6ºB: Cartaces 9 (2000-2004) / 10 (Morte e homenaxes).
“RECITADOS” (2´): Lectura dramatizada de fragmentos do autor (poesías), para emitir en cada un dos
catro programas. Cada aula, recitará unha obra do autor. Cada aula recita a poesía que escollan e cada
neno/a un verso.

 Programa Nº1: 5ºA: “A vaca”, “O afiador”, “O carro” (Soños na gaiola).

3

 Programa Nº2: 5ºB : “O soñador”, “O cuco”, “O pardal” (Soños na gaiola).
 Programa Nº 3: 6ºA: “O meu barco” “O galo” (Soños na gaiola, 1968).
 Programa Nº 4: 6ºB: “A fala” (As rúas do vento ceibe), “O arco da vella” (Soños na gaiola).
Cortina musical (10”).
“O PERSONAXE MISTERIOSO” (2´): Realizado polo alumnado de Educación Infantil, este ano daranse
pistas para desvelar catro persoeiros recoñecidos a nivel nacional ou mundialmente en distintas esferas
(política,debuxos animados, personaxes da literatura de tódolos tempos, deportistas…)
Cortina musical (10”).

4

*Finalizamos a sección coa resolución do persoeiro da personaxe do programa anterior:

3 anos A/B: Pablo Iglesias (“Podemos”) Resolución no segundo programa.

4 anos A/B: Pepa Pig. Recolución no terceiro programa.

5 anos A: Don Quixote. Resolución no cuarto programa.

5 anos B.

“ESCACHA COA RISA”(2´): Contos de humor, adiviñas e trabalinguas…Interpretados polo alumnado
responsable.
 Programa Nº1: 1ºA.

5

 Programa Nº2: 1ºB
 Programa Nº 3: 2ºB. (Fixádevos ben que neste grupo se invertiu a orde normal)
 Programa Nº 4: 2ºA.
Cortina musical (10”).
“NOTICIARIO”(2´): Sustitución da sección do ano pasado “NOTICIARIO HISTÓRICO”, realizado
polo alumnado de segundo ciclo por dúas novas seccións:
 “BIOGRAFÍAS CÉLEBRES”: Biografías de persoerios destacados de todos os tempos e distintas
nacionalidades, polo alumnado de 3ºA/B de Educación Primaria.
 “O ALCALDE DOS NENOS”: Os nenos e nenas de 4ºA e B realizan anuncios electorais coas
propopostas que consideran máis apropiadas para mellorar a nosa vila. Campañas electorais ao
que para os nenos sería o mellor “alcalde dos nenos e nenas”.

6

 Programa Nº1: “BIOGRAFÍAS CÉLEBRES” 3ºA: Persoeiros da antiguidade, descubridores,
artistas, músicos, escritores, e aventureiros.
 Programa Nº2: “O ALCALDE DOS NENOS” 4ºA: Campañas publicitarias dos nenos e
nenas, coas propostas para mellorar a nosa vila.
 Programa Nº 3: “BIOGRAFÍAS CÉLEBRES” 3ºB: Descubridores, políticos, debuxantes e
aventureiros.
 Programa Nº 4: “O ALCALDE DOS NENOS” 4ºB: Campañas publicitarias dos nenos e
nenas, coas propostas para mellorar a nosa vila.

Cortina musical (10”).

7

PECHE (30”) Despedida do programa e adianto do seguinte.
SINTONÍA: “O TREN DA LÍNGUA” (10”).

Dacordo coa nova normativa relativa ao emprego e
difusión de imaxes do alumnado, previa autorización
asinada polos proxenitores, relativa ao consentimento
expreso para a realización e difusión das imaxes das
actividades realizadas polo EDLG, recollemos a
continuación unha ampla selección de imaxes tomadas
nos momentos de gravación, tanto dentro do centro
como na visita ás instalacións de RADIO VOZ:
GRAVACIÓN DOS PROGRAMAS NA EMISORA LOCAL “RADIO VOZ”

*Os presentadores de 6ºA.

*Os presentadores de 6ºB

*Os presentadores de 5ºA.

*Dous dos presentadores de 5ºB.

* O grupo de presentadores/as con Alexandra do E.D.L.G e a locutora da emisora de RADIO VOZ
Valdeorras, María, nunha foto de grupo ao rematar a gravación das presentación dos catro
programas.
GRAVACIÓN DOS PROGRAMAS NO CENTRO

*Aulas de 4 anos A e B, tras realizar a súa gravación para a sección “O PERSONAXE MISTERIOSO”.

*Aula de 5 anos A, tras realizar a súa gravación para
a sección“O PERSONAXE MISTERIOSO”.

*Aula de 5 anos B, tras realizar a súa gravación
para a sección“O PERSONAXE MISTERIOSO”.

*Aula de 1ºB, tras realizar a súa gravación para a
sección “ESCACHA COA RISA”.

*Aula de 2ºA, tras realizar a súa gravación para a
sección“ESCACHA COA RISA”.

*Aula de 2ºB, tras realizar a súa gravación para a
sección “ESCACHA COA RISA”.

*Aula de 3ºA, tras realizar a súa gravación para a
sección “BIOGRAFÍAS CÉLEBRES”.

DIFUSIÓN DOS PROGRAMAS:
Unha vez rematadas tódalas fases anteriores, de grande
esforzo organizativo, chegou o momento de difundir o
traballo de todos tanto no centro, como na bisbarra e resto
da sociedade.

A emisora local “Radio Voz” emitirá os catro
programas de radio gravados polo noso alumnado para
toda a súa audiencia, (97.9 FM), os catro mércores do mes de
maio (4, 11, 18 e 25) en horario a partir das 10:15 horas.
Todo o centro simultaneamente escoitaremos os catro
programas no momento da lectura silenciosa, despois da
entrada.
Ao longo do mes, as videomontaxes dos programas
serán serán colgadas na AULA VIRTUAL do centro no
espazo reservado a NORMALIZACIÓN, e referidas na lapela
de normalización da web do centro, nos seguintes enlaces:
- http://www.edu.xunta.es/centros/ceipcondesafe
nosa/aulavirtual/course/category.php?id=6
- http://centros.edu.xunta.es/ceipcondesadefenosa/
normalizacion.html
Como mostra das videomontaxes realizadas, no
seguinte cadro, podemos observar algunhas imaxes que
rexistran os sumarios de cadanseu programa:

DIFUSIÓN DOS PROGRAMAS- IMAXES DAS VIDEOMONTAXES

VOLTAREMOS!!!