Está en la página 1de 15

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN SATU


Minggu: 15
KELAS/ MASA/
MATA PELAJARAN

1A
1.00 2.00
Petang
Bahasa
Malaysia

Hari: Isnin
KANDUNGAN

Tarikh : 18/4/2016
IMPAK/CATATAN

Tema: Berhati-hati
Tajuk: (Unit 11) Sentiasa Jaga Diri
Standard Kandungan: 5.2, 2.3
Standard Pembelajaran :5.2.1, 2.3.1

PK:
Nilai: kerjasama, kebersihan

Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pengajaran murid dapat
1. Memahami dan mnenggunakan imbuhan
awalan dan akhiran dengan betul dalam
pelbagai konteks.
2. membaca kuat ayat tunggal dengan betul dan
tulisan yang kemas.

KB: menjanakan idea

Aktiviti:
1. Murid diminta membaca petikan.
2. Murid menyenaraikan kata kerja berawalan
ber- berdasarkan petikan dan gambar.
3. Murid dibimbing memberitahu rakan-rakan
tentang aktiviti yang boleh dilakukan di
pantai.
4. Murid dibimbing membina ayat daripada
kata kerja berawalan ber- secara lisan.

KK: berkelah, berlari, bermain,


berbual, berjumpa

Ilmu: Pendidikan Moral

KP: interpersonal, visual-linguistik


BBB: Kad perkataan
SB: imbuhan awalan

Penilaian Pengajaran dan


Pembelajaran:
Murid dapat memahami dan
mnenggunakan imbuhan awalan
dan akhiran dengan betul dalam
pelbagai konteks.
Refleksi:
1. ( 38 ) orang daripada ( 40 )
orang murid dapat mencapai
objektif P&P.
2. Murid yang belum menguasai
objektif diberi bimbingan.

1A
3.20pm 4.20pm

:
: 100
1.4

1.4(i)

100
(d)
1.4(ii) 100

(d)

41


1.
2. 10 20
304050
3. +10
10 20 3040

4.

5.
6.
EMK:

1H
4.20 pm 4.50 pm

:
: 100
1.4

1.4(i)

100
(d)
1.4(ii) 100

(d)

39

7.
8. 10 20
304050
9. +10
10 20 3040

10.

11.

12.

EMK:

1D
4.50-5.20

5.0
5.3

5.3.1
5.3.2

1
2

39

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN SATU
Minggu: 15
KELAS/ MASA/
MATA PELAJARAN

1H
1.00pm 2.00pm

1A
2.00pm 3.00pm

Hari: Selasa
KANDUNGAN

Tarikh :19/4/2016
IMPAK/CATATAN

: 100

1.2

1.4

1.2(i) 100 :
39
(a)

(b)

0
(d)

1.2(ii) 100 :
(a) 1:4

(b)
1.4(i)

100
(b)
(c) (d)

1.

2.
3.
4.
5.
6.
EMK:

:
: 100
1.2
1.4

1.2(i) 100 :
(a)
(b)

(d)
1.2(ii) 100 :

41

(a) 1:4

(b)
1.4(i)

100
(b)
(c) (d)

7.

8.
9.
10.

11.

12.

1D
3.50-4.20

EMK:

5.0
5.3

5.3.3
5.3.4

39

1
2

5
1H
4.20-4.50

5.0
5.3

5.3.1
5.3.2

39

1A
5.20 6.20
Petang
Bahasa
Malaysia

1
2

Tema: Berhati-hati
Tajuk: (Unit 12) Sekolah Selamat
Standard Kandungan: 1.4, 2.2
Standard Pembelajaran :1.4.3, 2.2.3

PK:
Nilai: bertanggungjawab,
kerjasama
Ilmu: Pendidikan Moral

Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pengajaran murid dapat
1. Berbual
tentang
sesuatu
perkara
menggunakan kata ganti nama diri pertama
dan kedua dengan betul dalam situasi tidak
formal secara bertatasusila.
2. Membaca dan memahami ayat tunggal
daripada pelbagai bahan bacaan dengan
sebutan yang betul.
Aktiviti:
1. Murid dibimbing membaca dialog dengan
suara yang kuat dan intonasi yang betul.
2. Guru memperkenalkan kata ganti nama diri
pertama dan kedua berdasarkan dialog.
3. Murid berbual dengan menyambung dialog
dengan menggunakan kata ganti nama diri
pertama dan kedua.
4. Murid berbual secara bertatasusila dengan
menggunakan kata ganti nama diri pertama
dan kedua.

KB: menghubungkaitkan
KP: verbal-linguistik
BBB: Kad perkataan
SB: kata ganti nama diri
KK: kita, saya, kamu
Penilaian Pengajaran dan
Pembelajaran:
Murid dapat berbual tentang
sesuatu perkara menggunakan kata
ganti nama diri pertama dan kedua
dengan betul dalam situasi tidak
formal secara bertatasusila. Murid
juga
dapat
membaca
dan
memahami ayat tunggal daripada
pelbagai bahan bacaan dengan
sebutan yang betul.
Refleksi:
1. ( 38 ) orang daripada ( 41 )
orang murid dapat mencapai
objektif P&P.
2. Murid yang belum menguasai
objektif diberi bimbingan.

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN SATU

Minggu: 15
KELAS/ MASA/
MATA PELAJARAN

1E
2.30-3.00

Hari: Rabu
KANDUNGAN

5.0
5.3

5.3.1
5.3.2

1
2

1A
3.20 pm 3.50 pm

:
: 100
1.4

1.4(i)

100
(ii) 100

Tarikh : 20/4/2016
IMPAK/CATATAN

39

41

1.

2.

3.
4.
EMK:

1H
4.20-4.50

5.0
5.3

5.3.3
5.3.4

39

1
2

1A
4.50 5.50
Petang
Bahasa
Malaysia

Tema: Berhati-hati
Tajuk: (Unit 12) Sekolah Selamat
Standard Kandungan: 2.4, 1.2
Standard Pembelajaran :2.4.2, 1.2.6

PK:
Nilai: bertanggungjawab,
kerjasama
Ilmu: Pendidikan Moral

Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pengajaran murid dapat
1. Membaca dan memahami maklumat daripada
pelbagai bahan bacaan untuk membuat
klasifikasi dengan betul.
2. Mendengar, memahami, dan menyebut frasda
dan ayat tunggal dengan betul dan tepat.
Aktiviti:
1. Murid dibimbing membuat klasifikasi
mengikut tempat.
2. Murid menyatakan peraturan lain yang
terdapat di sekoloah.
3. Murid dibawa berjalan di kawasan sekolah
untuk melihat sambil membaca papan tanda.
4. Murid membaca, memahami dan membuat
klasifikasi maklumat dengan betul.

KB: menjanakan idea,


menghubungkaitkan, mengelaskan
KP: verbal-linguistik
BBB: Kad perkataan dan gambar
SB: kata ganti nama diri
KK: beratur ,besen, senyap, sisa
makanan, tutup
Penilaian Pengajaran dan
Pembelajaran:
Murid
dapat
membaca
dan
memahami maklumat daripada
pelbagai bahan bacaan untuk
membuat klasifikasi dengan betul.
Refleksi:
1. ( 38 ) orang daripada ( 41 )
orang murid dapat mencapai
objektif P&P.
2. Murid yang belum menguasai
objektif diberi bimbingan.

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN SATU
Minggu: 15
KELAS/ MASA/
MATA PELAJARAN

1H

Hari: Khamis
KANDUNGAN

Tarikh : 21/4/2016
IMPAK/CATATAN

39

1.00-1.30

1A
3.20 4.20
Petang
Bahasa
Malaysia

26
1.5

1.5.4

1.5.5

1.
2.
3.

4.

Standard Prestasi :
B3D2E1

Tema: Berhati-hati
Tajuk: (Unit 12) Sekolah Selamat
Standard Kandungan: 3.3, 5.1
Standard Pembelajaran :3.3.2, 5.1.1

PK:
Nilai: bertanggungjawab,
kerjasama

Ilmu: Pendidikan Moral


Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pengajaran murid dapat
KB: menjanakan idea
1. Membina dan menulis perkataan yang
mengandungi diftong, vokal berganding, KP: verbal-linguistik
digraf dan konsonan bergabung yang betul.
2. Memahami dan menggunakan kata nama am BBB: Kad perkataan, buku aktiviti
yang mudah dengan betul mengikut konteks.
SB: kata ganti nama diri
Aktiviti:
1. Murid dibimbing menyenaraikan kata nama KK: akuarium, ikan kaloi, buih,
lantai
am berdasarkan gambar.
2. Murid mengecam dan menulis perkataan
yang mengandungi diftong dan vokal Penilaian Pengajaran dan
Pembelajaran:
berganding.
3. Muird
menyatakan
langkah-langkah Murid dapat membina dan menulis
perkataan
yang
mengandungi
keselamatan semasa membersihkan kelas.
diftong,
vokal
berganding,
digraf
4. Muird
membina
perkataan
yang
mengandungi diftong dan vokal berganding dan konsonan bergabung yang
betul. Murid juga dapat memahami
berdasarkan gambar dalam buku aktiviti.
dan menggunakan kata nama am
yang mudah dengan betul mengikut
konteks.

Refleksi:
1. ( 38 ) orang daripada ( 41 )
orang murid dapat mencapai
objektif P&P.
2. Murid yang belum menguasai
objektif diberi bimbingan.
1H
4.20-4.50

5.0
5.3

5.3.3
5.3.4

39

1
2

5
1H
5.20 pm 6.50 pm

:
: 100
1.4

1.4(i)

100
(ii) 100

5.

6.

7.
8.
EMK:

39

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN SATU
Minggu: 16
KELAS/ MASA/
MATA PELAJARAN

1H
1.00-1.30

Hari: Ahad
KANDUNGAN

5.0
5.4

5.4.1
5.4.2

Tarikh :24/4/2016
IMPAK/CATATAN

____

3
4

1A
2.00 3.00
Petang
Bahasa
Malaysia

1H
3.20pm 3.50pm

Tema: Berhati-hati
Tajuk: (Unit 12) Sekolah Selamat
Standard Kandungan: 4.2, 2.4
Standard Pembelajaran :4.2.1, 2.4.3

PK:
Nilai: Bertanggungjawab,
kerjasama
Ilmu: Pendidikan Moral

Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pengajaran murid dapat
1. Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul
dan jelas tentang sesuatu perkara melalui
penceritaan secara didik hibur.
2. Membaca dan memahami maklumat yang
tersurat dengan tepat daripada pelbagai
bahan.

KB: menjanakan idea


KP: verbal-linguistik
BBB: Kad perkataan
SB: kata ganti nama diri

Aktiviti:
1. Murid diminta melakonkan dialog dengan
sebutan yang betul dan jelas secxara gerak
laku.
2. Murid menyatakan maklumat tersurat yang
terdapat dalam dialog.
3. Murid menulis maklumat dalam buku
latihan.
4. Murid menyebut peraturan lain semasa di
jalan raya.
5. Murid mengujarkan ayat dengan sebutan
yang betul dan jelas berdasarkan pengalaman
bersama-sama keluarga semasa di jalan raya.
6. Murid menjawab tentang keselamatan jalan
raya.

KK: maafkan saya, terlambat,kiri,


kanan

:
: 100
1.4

1.4(i)

Penilaian Pengajaran dan


Pembelajaran:
Murid dapat mengujarkan ayat
dengan sebutan yang betul dan jelas
tentang sesuatu perkara melalui
penceritaan secara didik hibur.
Murid
juga
membaca
dan
memahami maklumat yang tersurat
dengan tepat daripada pelbagai
bahan.
Refleksi:
1. ( ) orang daripada ( ) orang
murid dapat mencapai objektif
P&P.
2. Murid yang belum menguasai
objektif diberi bimbingan.

______

100
(b)
(c)
(d)
(ii) 100

(b)
(c)
(d)

______

1.

2.

3.
4.
EMK:

1D
4.50-5.20

5.0
5.4

5.4.1
5.4.2

____

3
4
1A
5.20pm 5.50pm

:
: 100
1.4

1.4(i)

100
(b)
(c)

______

______

(d)
(ii) 100

(b)
(c)
(d)

5.

6.

7.
8.
EMK:

1E
5.50-6.20

5.0
5.4

5.4.1
5.4.2

3
4

____