Está en la página 1de 11

Wszystkie

imiona i nazwiska oraz nazwy osb prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym sdw,
organw oraz nazwy miejscowoci i adresy, jak i wszelkie inne przedstawiane elementy stanu
faktycznego uyte w treci niniejszego casusu s wymylone i stworzone wycznie na potrzeby
przedmiotowego casusu, w celach edukacyjnych.

CASUS CYWILNY
ORZESZKI
sugerowane rozwizanie wersja I

UMOWA
zawarta dnia 8 listopada 2015, w Warszawie
pomidzy:

1. Wand Pistacj zamieszka w Warszawie, przy ul. Pistacjowej 1, 00-950 Warszawa,
legitymujc si dowodem osobistym nr i seria AUJ 076446, PESEL 80101104321,
prowadzc dziaalno gospodarcz pod firm Wanda Pistacja Orzeszki Takie i
makie, pod adresem ul. Pistacjowej 1, 00-950 Warszawa, NIP: 532-189-27-95, REGON:
981243670, wpisan do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej RP, z
ktrej wydruk z dnia 7 listopada 2015, z godz. 08:02 stanowi zacznik nr 1 do niniejszej
umowy
i
2. Mart Nerkowiec, zamieszka w Warszawie, przy ul. Nerkowcowej 2, 00-278 Warszawa,
legitymujc si dowodem osobistym nr i seria ACJ 345533, PESEL 83052633221,
prowadzc dziaalno gospodarcz pod firm Marta Nerkowiec Orzechowy SKLEP,
pod adresem ul. Nerkowcowej 2, 00-278 Warszawa, NIP: 521-176-09-87, REGON


Niniejszy dokument stanowi opracowanie (utwr) w rozumieniu prawa autorskiego i
bez zezwolenia Autora nie moe by w aden sposb wykorzystywany. 2016235476180, wpisan do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej RP, z
ktrej wydruk z dnia 7 listopada 2015, z godz. 08:04 stanowi zacznik nr 2 do niniejszej
umowy,

bdcymi Wsplniczkami spki cywilnej pod nazw M. Nerkowiec & W. Pistacja - ORZESZKI
s.c., ul. Orzeszkowa 3, 00-898 Warszawa, NIP 543-145-90-00, REGON 576890234,

przy czym w imieniu Marty Nerkowiec dziaa penomocnik Wanda Pistacja, na podstawie
penomocnictwa szczeglnego z dnia 5 listopada 2015 do zawarcia niniejszej umowy, na warunkach
wskazanych w penomocnictwie, stanowicego zacznik nr 3 do niniejszej umowy,
[przy czym owiadcza, e penomocnictwo nie wygaso i nie zostao odwoane]

zwane dalej Dunikiem,


a
3. Fundacj Rodziny Fistaszkw Kokosowe Zyski spka komandytowa, z siedzib w
Warszawie, przy ul. Kokosowej 4, 03-019 Warszawa, wpisan do rejestru przedsibiorcw
Krajowego Rejestru Sdowego, prowadzonego przez Sd Rejonowy dla M.St. Warszawy w
Warszawie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS:
0000134567, przy czym odpis aktualny z KRS z dnia 6 listopada 2015 stanowi zacznik nr
4 do niniejszej umowy, NIP 543-190-00-91, REGON 980456214,

w imieniu ktrej dziaa jedyny komplementariusz
Fundacja Rodziny Fistaszkw Kokosowe Zyski z siedzib w Warszawie, ul. Makadamii 5,
02-019 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzysze, innych organizacji spoecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej oraz do
rejestru przedsibiorcw prowadzonych przez Sd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie,


Niniejszy dokument stanowi opracowanie (utwr) w rozumieniu prawa autorskiego i
bez zezwolenia Autora nie moe by w aden sposb wykorzystywany. 2016XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000004567, NIP
524-128-09-02, REGON 125478091, przy czym odpis aktualny KRS z dnia 6 listopada 2015
stanowi zacznik nr 5 do niniejszej umowy,
reprezentowan przez Czonkw Zarzdu:
Eleonor Fistaszek, w imieniu ktrej dziaa penomocnik Hildegarda Fistaszek-
Pekan [PESEL 85090177615] na podstawie penomocnictwa szczeglnego z dnia 2
listopada 2015 do zawarcia niniejszej umowy na zasadach wskazanych w
penomocnictwie stanowicego zacznik nr 6 do niniejszej umowy,
Konstantego Fistaszka oraz
Eryk Fistaszek

zwan dalej Przejmujc
[dopuszczalna nazwa tej strony umowy o przejcie dugu, acz archaiczna, to PRZEJEMCA]


przy udziale
4. Takie Kokosy spki z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w Warszawie, przy
ul. Kokosowej 6, 03-019 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsibiorcw Krajowego
Rejestru Sdowego, prowadzonego przez Sd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000662116,
NIP 543-098-12-34, REGON 123654879, o kapitale zakadowym w wysokoci 300 000 PLN,
przy czym aktualny odpis z KRS stanowi zacznik nr 7,

reprezentowanej przez Edwarda Fistaszka Seniora jedynego Czonka Zarzdu,
zwanej dalej Wierzycielem


Niniejszy dokument stanowi opracowanie (utwr) w rozumieniu prawa autorskiego i
bez zezwolenia Autora nie moe by w aden sposb wykorzystywany. 2016[W braku okrelenia w zadaniu egzaminacyjnym wysokoci kapitau zakadowego spki z o.o., zasadnym jest
ustawienie tego kapitau na tak wysokim poziomie, aby wyeliminowa konieczno uzyskiwania przez spk
zgd odpowiednich organw na zawarcie konstruowanej umowy - vide art. 230 KSH oraz 15 KSH].

i jednoczenie
5. Feliksa Nerkowca, zamieszkaego w Warszawie przy ul. Nerkowcowej 2, 00-278
Warszawa, legitymujcego si dowodem osobistym nr i seria AAA 245533, PESEL
77042633221, prowadzcego dziaalno gospodarcz pod firm Feliks Nerkowiec
Mieszanka Studencka, pod adresem przy ul. Nerkowcowej 2, 00-278 Warszawa, NIP
431-176-09-87, REGON 775476180, wpisan do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziaalnoci Gospodarczej RP, z ktrej wydruk z dnia 7 listopada 2015 z godz. 08:06 stanowi
zacznik nr 8 do niniejszej umowy
i
6. Edwarda Fistaszka Juniora, zamieszkaego w Warszawie przy ul. Pistacjowej 1, 00-950
Warszawa, legitymujcego si dowodem osobistym nr i seria AUG 553773, PESEL
74012634421, prowadzcego dziaalno gospodarcz pod firm Edward Fistaszek
Twoje Orzechy, pod adresem ul. Pistacjowej 1, 00-950 Warszawa, NIP 633-276-09-87,
REGON 900476180, wpisan do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci
Gospodarczej RP, z ktrej wydruk z dnia 7 listopada 2015 z godz. 08:08 stanowi zacznik
nr 9 do niniejszej umowy,

bdcymi Wsplnikami spki cywilnej dziaajcej pod nazw Fistaszek i Nerkowiec -
Orzechowy Gaj s.c., w Warszawie, ul. Piernikowa 7, 09-998 Warszawa, NIP 522-133-91-50,
REGON 045632819,
zwan dalej Porczycielem nr 1
a take


Niniejszy dokument stanowi opracowanie (utwr) w rozumieniu prawa autorskiego i
bez zezwolenia Autora nie moe by w aden sposb wykorzystywany. 20167. Nerkowiec, Pinia & Piwko spki z ograniczon odpowiedzialnoci S.K.A., z siedzib w
Warszawie, przy ul. Piwowarskiej 8, 00-098 Warszawa, wpisanej do rejestru
przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego, prowadzonego przez Sd Rejonowy dla
M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod
numerem KRS 0000112357, NIP 210-171-45-67, REGON 998910900, z kapitaem
zakadowym w wysokoci 500 000 PLN wpaconym w caoci, przy czym odpis aktualny z
KRS stanowi zacznik nr 10 do niniejszej umowy,

[Podkrelamy, e przy spce komandytowo-akcyjnej wystpuje take konieczno wskazania
kapitau zakadowego i kapitau wpaconego vide art. 127 KSH. Istotne take zda si by uwaga
dotyczca firmy spki komandytowo-akcyjnej skrceniu bowiem ulec moe tylko oznaczenie spki
czyli S.K.A. nie za oznaczenie formy dziaalnoci komplementariusza vide 127 KSH].

reprezentowan przez komplementariuszy:


(1) Pinia & Piwko spk z ograniczon odpowiedzialnoci, z siedzib w
Warszawie, przy ul. Laskowej 9, 00-345 Warszawa, wpisan do rejestru
przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego, prowadzonego przez Sd
Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sdowego pod numerem KRS: 0066006453, NIP 500-991-32-43, REGON
008765431, o kapitale zakadowym w wysokoci 100 000 PLN, przy czym odpis
aktualny z KRS stanowi zacznik nr 11 do niniejszej umowy
[Z ostronoci naleaoby rozway ewentualn konieczno uzyskania uchway
wsplnikw wyraajcej zgod na rozporzdzenie prawem lub zacignicie zobowizania
o wartoci dwukrotnie przewyszajcej wysoko kapitau zakadowego w sytuacji, gdy
spka z o.o. jest komplementariuszem spki komandytowej bd komandytowo-
akcyjnej].

w ktrej imieniu dziaa dwoje prokurentw cznie:


a) Aldon Ziemn oraz


Niniejszy dokument stanowi opracowanie (utwr) w rozumieniu prawa autorskiego i
bez zezwolenia Autora nie moe by w aden sposb wykorzystywany. 2016b) Klemensa Fistaszka, w imieniu ktrego dziaa penomocnik Stefan Orzech
[PESEL 61040102172] na podstawie penomocnictwa szczeglnego do zawarcia
niniejszej umowy z dnia 30 padziernika 2015 na zasadach wskazanych w
penomocnictwie, stanowicego zacznik nr 12 do niniejszej umowy
oraz
(2) Zygmunta Nerkowca [PESEL 50060911294]

zwan dalej Porczycielem nr 2
o nastpujcej treci:

[komentarz do art. 519 KC
Przejcie dugu o jakim mowa w art. 519 KC, zgodnie z intencj ustawodawcy jest umow, aczkolwiek z treci
art. 519 2 KC nie wynika jak tre powinno zawiera owiadczenie wierzyciela bd dunika (drugiej
strony umowy). Regulacja ustawowa obejmuje wycznie tre owiadczenia przejmujcego (przejemcy). W
konsekwencji tego doktryna przyjmuje, e owiadczenie przejmujcego (przejemcy) powinno by wsplnym
owiadczeniem stron umowy o przejcie dugu. W praktyce sprowadza si to do tolerowania redakcji
owiadcze woli stron umowy o przejcie dugu w wersji zaprezentowanej w zapisie poniszym. Naley
jednak zaznaczy, e uzasadniona jest take redakcja, w ktrej owiadczenia woli wierzyciela i dunika
(niezalenie od wersji umowy) sprowadzaj si do wyraenia zgody na przejcie dugu przez przejmujcego
(przejemc)].


1

Dunik i Przejmujca owiadczaj, e Przejmujca przejmuje za Dunika zobowizanie do zwrotu
kwoty 200 000 PLN na rzecz Wierzyciela, na warunkach okrelonych w umowie poyczki z dnia 17
kwietnia 2015 zawartej pomidzy Dunikiem i Wierzycielem zwanej dalej umow poyczki i
stanowicej zacznik nr 13 do niniejszej umowy, a Wierzyciel wyraa na to zgod.


Niniejszy dokument stanowi opracowanie (utwr) w rozumieniu prawa autorskiego i
bez zezwolenia Autora nie moe by w aden sposb wykorzystywany. 2016
[Alternatywna redakcja przepisu:
1.

Niniejszym Przejmujca owiadcza, i przejmuje (przyjmuje na siebie) zobowizanie do zwrotu


kwoty 200 000 PLN za Dunika na rzecz Wierzyciela na warunkach wskazanych w umowie poyczki
z dnia 17 kwietnia 2015 zawartej pomidzy Wierzycielem i Dunikiem, za Dunik wyraa na to
zgod.

2.

Niniejszym Wierzyciel owiadcza, i wyraa zgod na powysze przejcie.]


KOMENTARZ:
UWAGA !! Bardzo prosimy na uwan redakcj postanowie umowy zawartej na gruncie art. 519 KC (umowa
o przejcie dugu) i niedokonywanie bdnej redakcji postanowie tej umowy w lad za niepoprawnymi
(zawierajcymi bdy) pozycjami edukacyjnymi dostpnymi na rynku !!
Umowa o przejcie dugu, w swej naturze jest umow o zwolnienie z koniecznoci okrelonego wiadczenia
dunika, za zwolnienie z dugu jest SKUTKIEM zawarcia tej umowy. Niedopuszczalna jest zatem redakcja
przepisw umowy o zwolnienie z dugu, w ktrej owiadczenie wierzyciela obejmuje to zwolnienie vide
m.in. SN II CKN 832/00, SN II CSK 242/07.

2
1. Niniejszym Porczyciel nr 1 zobowizuje si wzgldem Wierzyciela do zwrotu poyczki na
jego rzecz, w wysokoci [do] 200 000 PLN na wypadek, gdyby Przejmujca zobowizania
tego nie wykonaa na warunkach wynikajcych z umowy poyczki i pod warunkiem e
Wierzyciel wykona zobowizanie, o ktrym mowa w 2 pkt 3 niniejszej umowy na
warunkach tam wskazanych.
2. Wierzyciel za wyraa na to zgod.

[Zgodnie z art. 876 KC porczenie jest umow - jednostronnie zobowizujc, aczkolwiek umow
w konsekwencji tego poza owiadczeniem porczyciela, konieczne jest take owiadczenie woli
wierzyciela. Z uwagi na tre art. 876 2 KC owiadczenie porczyciela musi zosta zoone w
formie pisemnej, za owiadczenie wierzyciela nie doznaje ograniczenia w formie.


Niniejszy dokument stanowi opracowanie (utwr) w rozumieniu prawa autorskiego i
bez zezwolenia Autora nie moe by w aden sposb wykorzystywany. 2016Z punktu widzenia porczyciela wane jest, aby wiadczenie ktre musi speni za dunika
odzwierciedlao rzeczywist wysoko dugu, czyli w sytuacji gdy dunik speni wiadczenie
czciowo, aby zobowizanie porczyciela ograniczao si do spaty pozostaej czci tego
zobowizania nie ma jednak koniecznoci wskazywania, e przyjte przez porczyciela
zobowizanie jest zobowizaniem do kwoty X, poniewa okoliczno ta wynika bezporednio z
samego stosunku porczenia vide art. 879 1 KC.
Zwrcenia uwagi wymaga te fakt, i zgoda maonka (w braku rozdzielnoci majtkowej
pomidzy maonkami), zazwyczaj konieczna przy czynnociach wskazanych w art. 37 KRO, w tym
wyjtkowym przypadku nie jest uzasadniona z uwagi na tre art. 41 KRO].

3. Niniejszym Wierzyciel zwalnia zabezpieczenie spaty poyczki wynikajce z umowy


poyczki wzgldem:

Marty Nerkowiec poprzez zwolnienie spod zastawu rejestrowego 20 udziaw
Marty Nerkowiec w spce Ej-Rzeszek sp. z o.o. ustanowionego na kwot 100
000 PLN i
Wandy Pistacji poprzez zwolnienie spod hipoteki umownej ustanowionej do
kwoty 100 000 PLN nieruchomo nalec do Wandy Pistacji bdc dziak
gruntu pooon w Malowniczej Wsi 56, dla ktrej Sd Rejonowy w Orzeszkowie,
I Wydzia Ksig Wieczystych prowadzi ksig wieczyst nr MW1W/00034512/1,

a jednoczenie zobowizuje si w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej
umowy, zoy wniosek o wykrelenie wskazanego zastawu rejestrowego z rejestru zastaww
prowadzonego przez Sd Rejonowym w Orzechowie Woskim, III Wydzia Gospodarczy
Rejestru Zastaww oraz wniosek o wykrelenie wskazanej hipoteki z Dziau IV ksigi
wieczystej KW nr MW1W/00034512/1, przy czym powysze zobowizanie traktuje si za
wykonane pod warunkiem uprawomocnienia si obu orzecze sdu, t.j. o wykreleniu
zastawu rejestrowego i hipoteki umownej.

KOMENTARZ:
UWAGA !! Zwolnienie zabezpieczenia nie jest umow o zwolnienie z dugu w rozumieniu art. 508 KC.


Niniejszy dokument stanowi opracowanie (utwr) w rozumieniu prawa autorskiego i
bez zezwolenia Autora nie moe by w aden sposb wykorzystywany. 2016

4. [Powysza konstrukcja warunkowa jest wystarczajcym zabezpieczeniem interesw Porczyciela
nr 1, niemniej z treci zadania mona byo wyprowadzi obowizek zapewnienia przez
Konstruujcego Umow zwolnienia Marty Nerkowiec i Wandy Pistacji z cicych na nich
zobowiza dopuszczalne zatem byo przymuszenie Wierzyciela do skutecznego dokonania
zwolnie take poprzez wprowadzenie postanowie gwarancyjnych za nieterminowe zoenie
wskazanych wnioskw vide I ACa 1782/14, Apelacja Warszawska, 29 maja 2015].


W wypadku niedotrzymania przez Wierzyciela terminw zoenia wskazanych powyej
wnioskw, Wierzyciel zapaci na rzecz Porczyciela nr 1 kwot 1000 PLN za kady dzie
opnienia w zoeniu kadego z wnioskw, patn bez wezwania w dniu naruszenia, na
poniej wskazane konto bankowe Porczyciela nr 1: Bank Orzechowy, Oddzia I w
Orzechowie, nr 40 4012 3412 3412 3412 3456 5656.
[vide komentarze do kary umownej w zakresie zwoki i opnienia, rozszerzenia
odpowiedzialnoci dunika zgodnie z art. 473 1 KC i postanowie gwarancyjnych].

5. Niniejszym Porczyciel nr 2 zobowizuje si wzgldem Wierzyciela do zwrotu poyczki na


jego rzecz w wysokoci [do] 200 000 PLN na wypadek, gdyby Przejmujca zobowizania
tego nie wykonaa na warunkach wynikajcych z umowy poyczki, przy czym odpowiada
on subsydiarnie z Porczycielem nr 1.
6. Wierzyciel za wyraa na to zgod.

[Zgodnie z art. 881 KC porczyciel odpowiada jak wspdunik solidarny wesp z dunikiem
zasad t mona jednak modyfikowa. Prosimy zatem o uwan lektur zadania egzaminacyjnego i
ewentualn dodatkow redakcj postanowie umowny modyfikujc sposb odpowiedzialnoci
porczyciela.
Dodatkowo naley pamita e porczyciele, jeli wystpuje ich wicej ni jeden, mog odpowiada
solidarnie bd subsydiarnie za niewykonane zobowizanie dunika konieczno
odpowiedniego uregulowanie tej kwestii powinna by zasygnalizowana w zadaniu
egzaminacyjnym].


Niniejszy dokument stanowi opracowanie (utwr) w rozumieniu prawa autorskiego i
bez zezwolenia Autora nie moe by w aden sposb wykorzystywany. 20163
1. Jeeli Przejmujca opni si ze zwrotem poyczki, Wierzyciel ma obowizek powiadomi
Porczyciela nr 1 w terminie 2 dni roboczych od dnia, w ktrym dowiedzia si o opnieniu
Przejmujcej.
2. Jeeli Porczyciel nr 1, po wezwaniu do spenienia wiadczenia, opni si ze zwrotem
poyczki, Wierzyciel ma obowizek powiadomi Porczyciela nr 2 w terminie 2 dni
roboczych od dnia, w ktrym dowiedzia si o opnieniu Porczyciela nr 1.
3. Powiadomienia powysze musz nastpi listem poleconym za zwrotnym powiadczeniem
odbioru nadanym w polskiej placwce pocztowej operatora publicznego na adres kadego z
Porczycieli wskazany w komparycji niniejszej umowy, z jednoczesnym wyznaczeniem
minimum 14.dniowego terminu do spenienia wiadczenia.

[Dopuszczalne byo take zaoenie, e porczyciele odpowiadaj solidarnie, przy czym przy takim zaoeniu
ustanowienie postanowienia gwarancyjnego (bd kary umownej) zabezpieczajcego zwolnienie
zabezpiecze, byo tym bardziej celowe].

4
Umowa zostaa sporzdzona w 9 egzemplarzach - po jednym egzemplarzu dla Przejmujcej i
Porczyciela nr 2, po dwa egzemplarze dla Dunika i Porczyciela nr 1 oraz trzy egzemplarze dla
Wierzyciela.
5
Zaczniki do niniejszej umowy stanowi:
[Nie ma konicznoci dodatkowego wymieniania zacznikw do umowy powoanych w jej treci wymg taki
moe jednak wynika z treci zadania egzaminacyjnego].
1.

wydruk z internetowej strony wyszukiwarki CEDiG potwierdzajcy prowadzenie dziaalnoci


gospodarczej przez Wand Pistacj,


Niniejszy dokument stanowi opracowanie (utwr) w rozumieniu prawa autorskiego i
bez zezwolenia Autora nie moe by w aden sposb wykorzystywany. 20162.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

wydruk z internetowej strony wyszukiwarki CEDiG potwierdzajcy prowadzenie dziaalnoci


gospodarczej przez Mart Nerkowiec,
penomocnictwo dla Wandy Pistacji z dnia 5 listopada 2015,
odpis aktualny z KRS Fundacji Rodziny Fistaszkw Kokosowe Zyski Spka komandytowa,
odpis aktualny z KRS Fundacji Rodziny Fistaszkw Kokosowe Zyski,
penomocnictwo dla Hildegardy Fistaszek-Pekan,
odpis aktualny z KRS Takie Kokosy sp. z o.o.,
wydruk z internetowej strony wyszukiwarki CEDiG potwierdzajcy prowadzenie dziaalnoci
gospodarczej przez Feliksa Nerkowca,
wydruk z internetowej strony wyszukiwarki CEDiG potwierdzajcy prowadzenie dziaalnoci
gospodarczej przez Edwarda Fistaszka Juniora,
odpis aktualny z KRS Nerkowiec, Pinia & Piwko spka z ograniczon odpowiedzialnoci S.K.A.
odpis aktualny z KRS Pinia & Piwko spka z ograniczon odpowiedzialnoci S.K.A.
penomocnictwo dla Stefana Orzecha,
umowa poyczki z dnia 17 kwietnia 2015.podpisy Stron:
Dunik:
/-/ Wanda Pistacja


Przejmujca:
/-/ Konstanty Fistaszek
/-/ Eryka Fistaszek
/-/ Hildegarda Fistaszek-Pekan

Wierzyciel:
/-/ Edward senior Fistaszek

Porczyciel nr 1:
/-/ Feliks Nerkowiec
/-/ Edward junior Fistaszek

Porczyciel nr 2:
/-/ Zygmunt Nerkowiec
/-/ Aldona Ziemna
/-/ Stefan Orzech


Niniejszy dokument stanowi opracowanie (utwr) w rozumieniu prawa autorskiego i
bez zezwolenia Autora nie moe by w aden sposb wykorzystywany. 2016