Está en la página 1de 3

OGP3

Format voor sterkte-zwakte-analyse bij lesontwerp


Domein: Taal Rekenen/ wiskunde OJW BVO*
*omcirkel wat van toepassing is

B1. Leerdoelen
stellen
De student kiest in zijn
lesontwerp voor
passende leerdoelen
(proce- en prodcut) die
aansluiten bij leeriljnen
en het bestaande
onderwijsprogramma
van de stagegroep.

Wat ging goed?

Wat mag
beter?

Ik vond het vrij makkelijk om leerdoelen te


kiezen voor deze les. Ik heb gekeken naar de
opdracht van deze les en wat de leerlingen
aan het einde van de les af moesten hebben.
Daarna heb ik op Tule gekeken naar welke
kerndoelen ik kon koppelen aan deze les.

De gekozen leerdoelen waren:


- De leerlingen hebben aan het einde van de
les in een groep van 4 personen een rij
tegeltjes gemaakt met Marokkaanse
invloeden. Hierbij is gebruik gemaakt van het
aspect symmetrie. (productdoel)
- De leerlingen hebben geoefend met het
samenwerken, ze hebben samen een plan
gemaakt over hoe ze de opdracht gaan
aanpakken en hebben geluisterd naar elkaars
ideen. (procesdoel)
De leerlingen gaan deze les werken aan het
kerndoel 56 : De leerlingen verwerven enige
kennis over en krijgen
waardering voor aspecten van cultureel
erfgoed.
En kerndoel 55 : De leerlingen leren op eigen
werk en dat van anderen te reflecteren.

B3. Leeractiviteiten
begeleiden
De student toont aan
dat hij in staat is om in
de lesuitvoering
coperatieve
wervormen te
hanteren. De student

Ik heb ervoor gekozen om bij deze les


coperatieve werkvormen toe te passen. De
leerlingen hebben bij deze opdracht in een
groepje van 3/4 samen overlegd over de
invulling van de tegeltjes. Ze hebben overlegd
over de kleuren en de vormen die ze erop
zouden maken. Op deze manier passen de 3/4
tegeltjes als n geheel bij elkaar.

toont aan dat hij


leerilngen hulp biedt bij
het leerproces,
rekening houdend met
de kenmerken van de
groep. Hij bevordert de
samenwerking tussen
leerlingen en de
redzaamheid van
individuele leerlingen.

Tijdens het werken heb ik rondgelopen om


groepjes te helpen bij de opdracht. Daarnaast
heb ik sommige leerlingen geholpen met het
opstarten van een ontwerp.

A3. Leiding geven


aan het
groepsproces
De student toont dat hij
samenwerking leren
tijdens de
onderwijsactiviteiten
bevordert en laat
expliciet zien dat hij
kinderen aanspreekt op
gedrag, hen positief
stimuleert en zicht
houdt op alle
groepjesleerlingen.
A4. Interactie
aangaan met de
groep
De student toont aan
dat hij vanuit een
onderzoekende
houding gesprekken
voert met de leerlingen
door actief te luisteren.
De student evalueert
de onderwijsactiviteiten
met kinderen en hij
geeft feedback aan
leerlingen op het
samenwerkingsproces
en/of op de gestelde
doelen.

Tijdens de uitleg heb ik verteld waar ik de


tegeltjes op ging beoordelen. Toen de
leerlingen aan het werk waren heb ik
rondgelopen en de leerlingen aangesproken op
de manier hoe ze aan het werken waren. Aan
het einde van de les heb ik verteld hoe positief
ik was over de eindresultaten en dat de
leerlingen goed hebben meegedaan. Zowel
individueel als met het samenwerken.

B2 Leeractiviteiten
ontwerpen
De student toont in het

Ik heb de leerlingen complimenten gegeven


tijdens het werken aan de opdrachten.

Tijdens de uitleg van de opdracht heb ik aan


de leerlingen gevraagd of ze nog wisten wat
de opdracht was. Op deze manier had ik een
beeld over hoeveel ze nog wisten.

Toen de leerlingen aan het werken waren heb


ik de leerlingen aangesproken op hun goede
gedrag.
Aan het einde van de les heb ik samen met de
leerlingen gekeken naar de gemaakte
tegeltjes. Ik heb een aantal vragen aan ze
gesteld en ze hebben deze goed beantwoordt.
Ook hebben we het samenwerken besproken ,
over hoe ze dit vonden gaan.
Ik vond het leuk om met de leerlingen te
evalueren.
Ik heb ervoor gezorgd dat ik alle
benodigdheden vooraan in de klas had
verzameld. Dit heb ik op tijd gedaan. Ik had

ontwerp aan dat hij


coperatieve
werkvormen hanteert.
De student maakt
zichtbaar dat hij voor
aanvang van de
lesactiviteiten
benodigde materialen
en leermiddelen klaar
zet.

een duidelijk beeld over hoe ik de groepjes


wilde laten samenwerken. Ik heb dit van te
voren ook met Linda besproken.